Home > Documents > ˘ˇ ˆ˙ ˆ 1 ˛ ˚ ˛ ˜ .. 2557123.242.165.136/document_file/document/I0376.pdf · ˘ˇ ˆ˙ ˆ...

˘ˇ ˆ˙ ˆ 1 ˛ ˚ ˛ ˜ .. 2557123.242.165.136/document_file/document/I0376.pdf · ˘ˇ ˆ˙ ˆ...

Date post: 25-Oct-2019
Category:
Author: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 21 /21
คํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดตาก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
Transcript
 • คํารับรองการปฏิบัติราชการจงัหวดัตาก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2

 • คํารับรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  2

  คํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดตาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  ประเด็นการประเมินผลฯ

  กรอบการประเมินผล 2557 น้ําหนัก (%)

  มิติภายนอก 70

  การประเมินประสิทธิผล

  1. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 1.1 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

  1.1.1 มูลค่าผลผลิตการเกษตรสําคัญ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง)

  1.1.2 รายได้จากการท่องเท่ียว

  1.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวดั 1.2.1 จํานวนวันท่ีปริมาณฝุน่ละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์

  มาตรฐาน 1.2.2 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสําคัญ (โคเนื้อ) 1.2.3 มูลค่าการค้าชายแดน

  60

  (7.5)

  (7.5)

  (15)

  (15) (15)

  การประเมินคุณภาพ

  2. คุณภาพการให้บริการ � ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร ์ งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม งานบริการจัดหางาน งานบริการผู้ป่วยนอก งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร และ งานประกันสังคม)

  10

  มิติภายใน 30

  การประเมินประสิทธิภาพ

  3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5

  4. การประหยัดพลังงาน 5

  การพัฒนาองค์การ

  5. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 15

  6. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 5

  รวม 100

  ตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด (Monitor)

  � มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)

  � ค่าเฉลี่ย O-NET (ป.6 ม.3 และ ม.6)

  � ผลิตภาพแรงงานรายจังหวัด

 • คํารับรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  3

  แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง 1 (จังหวัดตาก จังหวัดพิษณโุลก จังหวดัเพชรบูรณ ์จังหวัดสโุขทัย จังหวดัอุตรดติถ)์

  วิสัยทัศน ์

  � ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน

  ประเด็นยุทธศาสตร ์

  � พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน

  � พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือขายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน

  � พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬา และสุขภาพ

  � บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 • คํารับรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  4

  แผนปฏิบัติราชการจังหวัดตาก

  วิสัยทัศน ์

  � เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน

  ประเด็นยุทธศาสตร ์

  � การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน

  � การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  � การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร

  � การส่งเสริมการท่องเท่ียว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน

  � �

  การรักษาความม่ันคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการท่ีดี

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  5

  มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60)

  ตัวชี้วัดที่ 1: ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด (ร้อยละ 60)

  1.1 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (น้ําหนักร้อยละ 15)

  1.1.1 มูลค่าผลผลิตการเกษตรสําคัญ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง) (ร้อยละ 7.5)

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน

  ผลผลิตการเกษตรมี คุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

  1.1.1 มูลค่าผลผลิตการเกษตรสําคัญ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง)

  7.5 X – Y%

  X – 0.5Y%

  X X + 0.5Y%

  X + Y%

  คําอธิบาย: - พิจารณาจากมูลค่ารวมของผลผลิตทางการเกษตรสําคัญของจังหวัด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง โดยคํานวณจากปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ คูณกับราคา โดยพิจารณาจากราคา ณ ไร่นา/ราคาหน้าฟาร์ม (Farm-gate Price) ณ เกรดสินค้าที่เป็นตัวแทน

  - ผลผลิตทางการเกษตรสําคัญ หมายถึง ประเภทผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และสอดคล้องกับโครงการที่จะส่งเสริมตาม

  ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดตาก

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  6

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 แผนพัฒนาจังหวัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ ที่จะกําหนดเป็นตัวชี้วัด โดยเป็นการวัดผลลัพธ์ของการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าและการเกษตรสําคัญที่เหมาะสม เพื่อผลักดันมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสําคัญของกลุ่มจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการตลาด การปรับปรุงคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อหน่วยผลิต ซึ่งจะส่งผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อไป

  สูตรการคํานวณ : � ขั้นตอน ( Milestone: M) � ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) � ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A) � ระดับ ( Level: L) � อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) � อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A) � Hybrid ใช้สูตร......................................................................................................................................................................................................

  สูตรการคํานวณ : มูลค่ารวมผลผลิตทางการเกษตร = ปริมาณผลผลิตในปี A x ราคาผลผลิต ณ ไร่นา/หน้าฟารม์ (ณ เกรดสินค้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัด)

  โดยที่ ปริมาณผลผลิตในปี A หมายถึง ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งกลุ่มจังหวัดจะต้องระบุช่วงเวลาของแต่ละชนิดของผลผลิตว่าเป็นช่วงเวลาใด

  โดยรายงานผลตามแบบฟอร์มที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด

  เงื่อนไข: - กรณีที่กลุ่มจังหวัดมีข้อมูลพื้นฐานแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตผลการเกษตรสําคัญเฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี ไม่ครบถ้วน จะใช้ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการคํานวณเกณฑ์การให้คะแนน

  - กรณีที่ค่า Y มีค่าติดลบ จะพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน ตามความเหมาะสมของข้อมูลพื้นฐาน และเข้าสู่กระบวนการเจรจาความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

  - กรณีที่กลุ่มจังหวัดเลือกผลผลิตมากกว่าหนึ่งผลผลิตมาประเมินผล ให้ใช้สูตรคํานวณโดยเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  7

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:

  ปี งบประมาณ พ.ศ.

  มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง)

  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

  2553 2554 2555 2556

  แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

  - ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกลุ่มจังหวัด ยกเว้นกรณีกลุ่มจังหวัดไม่มีข้อมูล ให้ใช้ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการคํานวณผลการดําเนินงาน

  หมายเหตุ: - จากตัวแปรในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน X หมายถึง มูลค่ารวมผลผลิตการเกษตรสําคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ารวมผลผลิตการเกษตรสําคัญเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556)

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  8

  1.1.2 รายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 7.5)

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 พัฒนาการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬา และสุขภาพ

  สร้างรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน

  1.1.2 รายได้จากการท่องเที่ยว

  7.5 X 14,469.13

  16,529.32

  N/A X – Y%

  X – 0.5Y %

  X X + 0.5Y%

  X + Y%

  คําอธิบาย: - พิจารณาจากรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  - ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวรายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใช้ข้อมูลจากการสํารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและการสํารวจอัตราการเข้าพักในสถานประกอบการที่พักในพื้นที่ภาคสนาม ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีวิธีการคํานวณ ดังต่อไปนี้

  รายได้จากนักท่องเที่ยว = จํานวนนักท่องเที่ยว × วันพักเฉลี่ย × ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน รายได้จากนักทัศนาจร = จาํนวนนักทัศนาจร × ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน

  สูตรการคํานวณ : � ขั้นตอน ( Milestone: M) � ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิง่ดี (Range: R) � ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A) � ระดับ ( Level: L) � อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) � อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A) � Hybrid ใช้สูตร......................................................................................................................................................................................................

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  9

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5

  สูตรการคํานวณ : รายได้จากการท่องเที่ยว = รายได้จากนักท่องเที่ยว + รายได้จากนักทัศนาจร

  - รายได้จากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ = ผลรวมของรายได้จากการท่องเที่ยวรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 + 2 + 3 + 4 ของปีงบประมาณ) เงื่อนไข: - กรณีที่ค่า Y มีค่าติดลบ จะพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน ตามความเหมาะสมของข้อมูลพื้นฐาน และเข้าสู่กระบวนการเจรจาความเหมาะสมเป็นราย

  กรณีไป รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:

  ปี งบประมาณ พ.ศ.

  รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

  2553 12,026.00 21.44 2554 14,469.13 20.32 2555 16,529.32 14.24 2556 N/A N/A

  แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

  ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกรมการท่องเที่ยว

  จังหวัดต้องดําเนินการตามเงื่อนไขของกรมการท่องเที่ยวในการจัดเก็บข้อมูล

  หมายเหตุ: - จากตัวแปรในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน : X หมายถึง รายได้จากการท่องเที่ยว ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Y หมายถึง ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการท่องเที่ยว ของจังหวัดเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556)

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  10

  1.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัด (น้ําหนักร้อยละ 45)

  1.2.1 จํานวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 15)

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  1.2.1 จํานวนวันที่ปริมาณฝุ่น ละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวนัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

  15 ลดลง ร้อยละ 0.40

  ลดลง ร้อยละ 0.20

  เท่ากับ เพิ่ม ขึ้น

  ร้อยละ 1

  เพิ่ม ขึ้น

  ร้อยละ 2

  คําอธิบาย: - เพื่อเป็นการวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานของจังหวัด และ/หรือการส่งเสริม อุดหนุนและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สามารถดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศตามวิธีการที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด

  - ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความสนใจของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นไปได้ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตราที่ 52/1 กําหนดให้จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด และ (5) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม

  - พิจารณาจากจํานวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับร้อยละของจํานวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 3 ปี จากสถานีตรวจวัดอากาศของกรมควบคุมมลพิษ

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  11

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 สูตรการคํานวณ : � ขั้นตอน ( Milestone: M) � ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) � ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)

  � ระดับ ( Level: L) � อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) � อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A) � Hybrid ใช้สูตร......................................................................................................................................................................................................

  เงื่อนไข: รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:

  ปี งบประมาณ พ.ศ. จํานวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2554 2555 2556

  แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

  ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  หมายเหตุ: - พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร่ น่านและตาก) และสระบุรี โดยพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรายจังหวัด โดยใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี หรือเท่าที่มีฐานข้อมูลของแต่ละจังหวัด

  - กรณีที่คุณภาพอากาศเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าร้อยละ 99 ถือว่าจังหวัดนั้น ไม่มีปัญหามลพิษทางอากาศ

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  12

  1.2.2 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสําคัญ (โคเนื้อ) (ร้อยละ 15)

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร

  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

  1.2.2 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสําคัญ (โคเนื้อ)

  15 X – Y%

  X – 0.5Y%

  X X + 0.5Y%

  X + Y%

  คําอธิบาย: - พิจารณาจากมูลค่ารวมของผลผลิตทางการเกษตรสําคัญของจังหวัด คือ โคเนื้อ โดยคํานวณจากปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ คูณกับราคา โดยพิจารณาจากราคา ณ ไร่นา/ราคาหน้าฟาร์ม (Farm-gate Price) ณ เกรดสินค้าที่เป็นตัวแทน

  - ผลผลิตทางการเกษตรสําคัญ หมายถึง ประเภทผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญตามยุทธศาสตรจ์ังหวัดและสอดคล้องกับโครงการที่จะส่งเสริมตามแผนพัฒนาจังหวัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ ที่จะกําหนดเป็นตัวชี้วัด โดยเป็นการวัดผลลัพธ์ของการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าและการเกษตรสําคัญที่เหมาะสม เพื่อผลักดันมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสําคัญของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการตลาด การปรับปรุงคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อหน่วยผลิต ซึ่งจะส่งผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อไป

  สูตรการคํานวณ : � ขั้นตอน ( Milestone: M) � ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) � ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A) � ระดับ ( Level: L) � อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) � อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A) � Hybrid ใช้สูตร......................................................................................................................................................................................................

  สูตรการคํานวณ :

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  13

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 มูลค่ารวมผลผลิตทางการเกษตร = ปริมาณผลผลิตในปี A x ราคาผลผลิต ณ ไร่นา/หน้าฟารม์ (ณ เกรดสินค้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัด)

  โดยที่ ปริมาณผลผลิตในปี A หมายถึง ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจังหวัด จะต้องระบุช่วงเวลาของแต่ละชนิดของผลผลิตว่าเป็นช่วงเวลาใด

  โดยรายงานผลตามแบบฟอร์มที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด เงื่อนไข: - กรณีที่จังหวัด มีข้อมูลพื้นฐานแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตผลการเกษตรสําคัญเฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี ไม่ครบถ้วน จะใช้ข้อมูลจาก

  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการคํานวณเกณฑ์การให้คะแนน - กรณีที่ค่า Y มีค่าติดลบ จะพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน ตามความเหมาะสมของข้อมูลพื้นฐาน และเข้าสู่กระบวนการเจรจาความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

  - กรณีที่จังหวัดเลือกผลผลิตมากกว่าหนึ่งผลผลิตมาประเมินผล ให้ใช้สูตรคํานวณโดยเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:

  ปี งบประมาณ พ.ศ. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (โคเนื้อ) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 2553 2554 2555 2556

  แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

  - ใช้ข้อมูลการประเมินผลจาก จังหวัด ยกเว้นกรณีจังหวัดไม่มีข้อมูล ให้ใช้ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการคํานวณผลการดําเนินงาน

  หมายเหตุ: - จากตัวแปรในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  14

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 X หมายถึง มูลค่ารวมผลผลติการเกษตรสําคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ารวมผลผลิตการเกษตรสําคัญเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556)

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  15

  1.2.3 มูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 15)

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (รอ้ยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน

  เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน

  1.2.3 มูลค่าการค้าชายแดน

  15 21,849 ล้านบาท

  39,343 ล้านบาท

  46,252 ล้านบาท

  X – Y%

  X – 0.5Y%

  X X + 0.5Y

  X + Y%

  คําอธิบาย: - การค้าชายแดน หมายถึง การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา โดยการส่งออกและนําเข้าผ่านทางจุดผ่านแดน ที่จัดตัง้ขึ้นบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นทางการ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ภายใต้พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรน

  สูตรการคํานวณ : � ขั้นตอน ( Milestone: M) � ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) � ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A) � ระดับ ( Level: L) � อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) � อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A) � Hybrid ใช้สูตร......................................................................................................................................................................................................

  เงื่อนไข: กรณีที่ค่า Y มีค่าติดลบ หรือข้อมูลพื้นฐานไม่ครบถ้วน จะพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน ตามความเหมาะสมของข้อมูลพื้นฐาน และเข้าสู่กระบวนการเจรจาความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  16

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (รอ้ยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:

  ปี งบประมาณ พ.ศ.

  มูลค่าการค้าชายแดน (ล้านบาท) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

  2553 25,057 -5.69 2554 22,105 -11.78 2555 39,377 78.13 2556 37,357 -5.13

  แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

  ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกรมการค้าต่างประเทศ

  หมายเหตุ: - จากตัวแปรในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน : X หมายถึง มูลค่าการค้าชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Y หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าชายแดน ของจังหวัด เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556)

  มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10)

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 ตัวชี้วัดที่ 2 : คุณภาพการให้บริการ 10 65 70 75 80 85

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  17

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 � ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร ์งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม งานบริการจัดหางาน งานบริการผู้ป่วยนอก งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร และ งานประกันสังคม)

  มิติภายใน: การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10)

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 ตัวชี้วัดที่ 3: การเบิกจ่ายเงิน

  งบประมาณ 5

  ตัวชี้วัดที่ 3.1 : การเบิกจ่ายเงิน (2.5) 70 73 76 79 82 � เป้าหมายตาม ครม.

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  18

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 งบประมาณรายจ่ายลงทุน เท่ากับ ร้อยละ 82

  ตัวชี้วัดที่ 3.2 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

  (2.5) 87 89 91 93 95 � เป้าหมายตาม ครม. เท่ากับ ร้อยละ 95

  ตัวชี้วัดที่ 4: การประหยัดพลังงาน 5 1 2 3 4 5

  มิติภายใน: การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20)

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)

  เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ

  2554 2555 2556 1 2 3 4 5 ตัวชี้วัดที่ 5: การพัฒนาสมรรถนะ

  องค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)

  15 1 2 3 4 5

  ตัวชี้วัดที่ 6: การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หมายเหต ุ ประเมิน 1 งานบริการที่จังหวัด

  เลือกจากตัวชี้วัดที่ 2

  5 1 2 3 4 5

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  19

  ตัวชี้วัด Monitor ของจังหวัดตาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  ตัวชี้วัด Monitor บังคับของจังหวัด

  ประเด็น

  ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Monitor บังคับ

  ของจังหวัด กําหนดการรายงานผล

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) หมายเหตุ

  2552 2553 2554 2555 2556

  1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)

  ราย 2 ป ี

  2. ค่าเฉลี่ย O-NET (ป.6 ม.3 และ ม.6)

  รายป ี(ล่าช้า)

  3. ผลิตภาพแรงงานรายจังหวัด รายป ี(ล่าช้า)

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  20

  ตัวชี้วัด Monitor สําคัญของกลุ่มจังหวัด

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Monitor สําคัญของ

  กลุ่มจังหวัด

  กําหนดการรายงานผล

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) หมายเหตุ

  2552 2553 2554 2555 2556 พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน

  ผลผลิตการเกษตรมี คุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

  1 มูลค่าผลผลิตการเกษตรสําคัญ (ข้าว)

  รายป ี(ล่าช้า)

 • คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  21

  ตัวชี้วัด Monitor สําคัญของจังหวัด

  ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก

  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Monitor สําคัญของ

  จังหวัด กําหนดการรายงานผล

  เป้าหมาย ปี 2557

  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) หมายเหตุ

  2552 2553 2554 2555 2556 - - - - - - - - - - -

  หมายเหตุ

  - ตัวชี้วัด Monitor หมายถึง ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ที่ไม่สามารถวัดผลได้ภายในปีงบประมาณ

  - รายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด Monitor ตามกําหนดการรายงานผล ผ่านระบบ PMOC หรือระบบที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด


Recommended