+ All Categories
Home > Documents > ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013....

¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013....

Date post: 03-Sep-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
15
˺ ƢȈǧơǂǤŪơ ǶǴǟȁ ǖƟơǂŬơ ƺȇǁƢƫ ƩƢȈƯơƾƷȏơ Ƕǜǻ ǖƟơǂŬơ ǖȈǬLjƫ ƨǘȇǂŬơ ȄǴǟ ƢȀǴȈưŤ ǩǂǗȁ ƨȈǻƢǰŭơ ƩƢǻƢȈƦdzơ
Transcript
Page 1: ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013. 5. 10. · ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾

••••

Page 2: ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013. 5. 10. · ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾

.Geography Geographica Geo Graphica

"":

• : .

• : .

• :.

. ) (

.

Page 3: ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013. 5. 10. · ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾

.

.

Page 4: ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013. 5. 10. · ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾

) ()Greenwich(

.

.

THOMAS & ANDREWS.BOSTON. 1796

)(

) (

Page 5: ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013. 5. 10. · ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾
Page 6: ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013. 5. 10. · ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾

.

)Geographic Coordinate System(

EEastWWest.

.

.

A A

:60 E 55 N

90

Page 7: ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013. 5. 10. · ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾

)Projected Coordinate System (

.

Page 8: ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013. 5. 10. · ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾

AX1, Y1) (B)X2, Y2 (:

.

)Map Project(

.

Distance = (X1-X2)² + (Y1-Y2) ²2

Page 9: ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013. 5. 10. · ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾

GCS

GCS.

UTM)Universe Transverse Mercator ( )Zones (

GIS .

Page 10: ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013. 5. 10. · ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾

NS Zone

38 NZone 37 N.NAD27)North American Datum 1927 (

) ( ) (

)NAD27 (.

Zone 38 N

Zone 38 S

NAD27

NAD27

Page 11: ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013. 5. 10. · ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾

NAD83)North

American Datum1983 ( WGS84)World Geodetic System 1984( .

.

WGS84NAD83

WGS84NAD83

NAD27

WGS84

Page 12: ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013. 5. 10. · ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾

ArcGIS.

GCS NAD27

GCS WGS84

)Coordinate System(

)Transformation System()Map Projection System(

GCSor

UTM

NADor

WGS

Page 13: ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013. 5. 10. · ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾

ANAD27) X = 4928000m ,Y = 3688000m (

UTM WGS84 .

A

NAD27

4928000mX=

3688

000m

Y=

A

A

UTM WGS84

4928000mX=

3688

000m

Y=

A

Page 14: ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013. 5. 10. · ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾

•)Modeling our World:(

)Objects( ...

)Legend(

.

.

Page 15: ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾ · ¡ ö Ü û ... · 2013. 5. 10. · ¢ ç ¡ Â ä j ¡ ö ô ß Ö ¡ Â l ¡ º Á ¢ « © ¢ ¯ ¡ ¾

....

Arc GIS

.


Recommended