+ All Categories
Home > Documents > 111862518 - Ministry of Health

111862518 - Ministry of Health

Date post: 15-Oct-2021
Category:
Author: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 45 /45
ד ' כסלו, תשע"ט12 נובמבר,2018 מס':14/2018 הנדון: הפעלה של מענה נפשי לאוכלוסיה בשע ת חירום סימוכין: חוזר המנהל הכללי מס'7/2018 הננו להביא בזאת לידיעתכם חוזר מעודכן בושא שבנדון המחליף ומבטל את חוזרנו שבסימוכין.1 . מבוא: חוזר זה מגדיר את תפ י סת המענה הנפשי וההפעלה של ש רותי חירום לאירועי דחק באוכלוס י יה אזרחי ת. תפיסת ההפעלה של שירותי החירום הנפשיים מבוססת על מודל "המשפך" הבנוי ממספר מעגלים: מעגל ראשון- א. חיזוק החוסן הנפשי של תושבי ישראל המאפשר להם חזרה מהירה לתפקוד יעי ל. מדובר במענה ראשוני בחירום ובכלל זה הכשרת אוכלוס י ית יעד כ סוכני עזרה ראשונה נפשית. ב. הגבר ת מענ ה דיגיטלי ומענה טלפוני במוקדי סיוע נפשי בקופות החולים ובמשרד הבריאות, שיפעלו בשעת חירום. מענה זה מצמצם צורך בפניה פיזית לשרותי בריאות הנפש ו מקטין בכך סיכונים הנובעים מניידות בדרכים תחת ירי. מעגל שני- מתן מענה במרפאות בריאות הנפש / שירות בריאות הנפש במרפאות קופות החולים בקהילה, ומרפאות בריאות הנפש של משרד הבריאות הנמצאות בהסדר עם קופות החולים. מעגל שלישי- מתן מענה) כוללני נפשי באמצעות מרכזי חוסן( וקהילתי , באיזורים בהם הם פועלים. מעגל רביעי- מתן מענה לנפגעי חרדה באירוע רב נפגעים באמצעות אתרי דחק של בתי ה חולים ה כלליים. מעגל חמישי- בתום שעת חירום / מצב מיוחד בעורף יינתן טיפול המשך ב מידת הצורך לנפגעים נפשיים. הטיפול יינתן בהתאם ל" נוהל חרדה" המשותף נספח ב' לחוזר זה, של משרד הבריאות וה ביטוח לאומי, באמצעות קופות החולים, מרכזי חוסן, ומרכזים יעודיים המוכרים על ידי משרד הבריאות.
Transcript
Microsoft Word - 111862518.doc14/2018':
: 7/2018 ' :
.
: .1

.
""
:
-
. .
.
, .
.
.
-
, /
.
-
, .) (
-
.
-
. /
' , –" "
, , ,
.
: .
.

. ,

. – " "
: .1
:
, , " , : .1.1
, /
;
. .1.7
: – .2
.2.1
( ').
.2.2
.
" .2.3
.
.2.4
(, ')
" / .
.
" .2.5
.
: " .
.

.
.
.1
'. /
.
: .1.2
/ .1.2.1
.
/ .

/ .
)2-'' ( .1.2.2
. " "
.1.2.3
., , 20:00- 8:00
, , .1.2.4

. "
.1.3

.

. "
.
.
, "
"
. 4,5,6- '
/ , )1
- ( / /
):

. ,
.
)2


" )4- ' (
.
" )3
" .

.
" : )4


(", ", ").

( ).
" - )5

.
)6
, 106

.
( / ASD- ASR-
).
. ASD/ASR
5
.
, , )9
" "
"
.)2 ( '
/ " )10
"

'). " " (
)11
,ASD/ASR PTSD/- " "

. :" "
, ,

.
, )12
( )
, (
).
: .
: .1
,
, ( ,
).
: .2
( ').
: .
: .1


.
: .2
:
). ' ( .2.1
– .2.2
). ' (
ASD/PTSD : .
: .1
,
.
: .2

. "
" ( ')
.
, " "
, " , ,

.
.
" .
.
,
111862518
8 - '
11 -"" -'
14 -'
15 -'
32 ") ( - '
–'
37 " .2
38 .3
40 " .4
42 " / .5
44 .6
45 .7
8
–"
:
.
.

.
" , ,

) 2-3 (
.
" – "
. -

.
:

– .


.
:

.
.
"
). (

.
,
.
: –"
" ,
.
:
: .1
) DSM VI( :
. – .
.
. .2
() :
PFC-). Pre Frontal cortex - PFC(
, , , PFC .

( ).
, : .3
, . .
: , ,
– .
. .
, ,
, ().
.
". : : "/ .4
. :
,.
.

" "

,
" ; :

, '
.
( - -
). -, -
.
/ .

: ,
.1
). ( 24
" .2
.
24 .3
.
24 ) ( .
.
72 .
.

12
) 12 ( .
.
, ) . 12 ( .
). 24 (" 12-
– .
.
. .
– .
".
"
" –"
–"
–"
" –"
" " –'
" , – '
, – '
–"
–"
–"
–"
13
______________________

https://www.health.gov.il/hozer/MK07_2018.pdf
15
.1
.1.1
. – "
, .1.2
".
. .2.3
. .2.4
.3
." .3.1
") , " ( .3.2
" (").
.4
"). 1.027' ( .4.1
).2.009" (' " .4.2
.5
". - , – .5.1
.
" " " . – .5.2
.6
: .6.1
. (") 6.1.1
".
.7
. ", .7.1
", " .7.2
).1.027 " ('
" .7.3
).2.009' (
16
" "
.
. " ) 1.027(' .7.4
, " " . .7.5
: .7.6
. " .7.7
. , .7.7.1
, , , : , .7.7.2
. , ,
. .7.7.3
". ", .7.7.4
: .7.8
" .7.8.1
.
, , .7.8.2
.
". .7.8.3
( - .7.8.4
).
.7.8.5
.
, . .7.8.6
. .7.8.7
..).(
: .7.9
.7.9.1
.
, .7.9.2
'. , :
. .7.9.3
.
/ . .7.9.4
. .7.9.5
.7.9.6
. .7.9.6.1
17

). A.S.D(
-' .7.9.6.2
.
A.S.D S.S.R.I. ,
. –
.7.9.7
" .7.9.7.1
. , ,
.7.9.7.2
.
.7.9.7.3
. ,
. ,
" .7.9.7.4
.
: .7.10
. , .7.10.1
.7.10.2
.
,ASR .7.10.3
ASD -CODE Z 10 -ICD.
, , .7.10.4
" "
'). - . ("
.7.10.5
').' (
. .7.10.6
18
: .7.11
. .7.11.1
.7.11.2

.
, .7.11.3

.
.7.11.4
. ,
, " .7.11.5
. ,
19
. 1
. 2
. 3
20
.1
. , .1.1
( ).. 1.2
. : 1.3
. .1.3.1
. . 1.3.4
. . 1.3.5
. , 1.4
.
: .2
- . - , - . 2.1
.-/
, , –. 2.3
.
. . 2.4
( )
, .
. :3.1
, , , . 3.1.1
. – /
: .3.1.2
. .3.1.2.1
. ( ).3.1.2.4
, . . .3.1.3
, .
( .3.1.4
BASIC-PH – ). , 5
. –"" , ,
. .3.1.5
21
. . .3.1.6
.
reframing . .3.1.7
. yes set
. .3.1.8
.
, " , ". .3.1.9
, , .
, . 3.1.10
( ). , .
. .3.1.11
.
.
, .3.1.12
, " "
.
. :4.1
. 10 " .4.2.1
" , .4.2.2
.
" , .4.2.3
. –
. .4.2.4
, . .4.2.5
. .4.2.6
":. 4.3
" , . .4.3.1
, . .4.3.2
. .4.3.3
22
. ": 4.4
" ( ). .4.4.1
: .4.4.2
. . 4.4.2.2
, .4.4.2.3
.
. , 4.4.2.4
.
. 4.4.2.5
: .4.4.3
. , . 4.4.3.1
.4.4.3.2
, .
, .4.4.3.3

.
.
" .4.4.4
. –
. " :4.5
" ________. ________ _______(). .4.5.1
________ ( ).
. , ,
.
. ,
.
. , ,
. . , .
, .
. .
) . 5-10 (
, ,
. ,
. , –
.
23

. ?"
: .4.5.2
. .4.5.2.1
, (
? ). ? ? ?
( , , ).
, ,: .4.5.3
( ,)? ? .4.5.3.1
? ?
? ?
( , "
").
: .4.5.4
/ ? , ? .4.5.4.1
(

).
: .4.5.5
, .4.5.5.1
,
.
.4.5.6.1
, ,
.
: .4.5.7
.4.5.7.1
.
-. " " 4.5.8
, ,
. , . ,
.
24
: 6 BASIC-PH .5.1
B , , , , , " "
", / ".
A ), , , (,
. , ,
S , , , ,
. , .
I ,
, "" "" , , , ,
.
C , , ,
. - , , ,, ,
PH , ), , (, , ,
., , ), , , (,
C-S-PH " "" ". : .5.2
).--(
, . .5.3
.
. BASIC-PH .5.4
, .
. ,
. ,
,
. .
25

,
____________ .
, , , /
, , , .
. ,
.
. ,
/ / /
. . ______
.
.
, , ,
. ,
.
.
:
? : -
... , , : -
? - ? ? ? : -
; , , : -
?... ? (?!)
... , , - : -
... , : -
"... " ", " : : -
... , , : -
. - -
. , - -
26
. -
. " -
. -
. -

.
\ ,
.
.
?
( ,
).
. / , , /
, , .
"" , . / / / .
.
. "" "" . , ,
/ /
. / .
). , / ( •
. , •
/ , , , - 4 •
/./ / / /
. / •
27
. , , - "" / •
, , . ,
.
". " •
, , •
). (
. , , •
. / •
. , : •
.
. , •
. •
. / / , / •
, . •
'). , , . (,
, , •
.
. , , , •
. "" , •
?
. , : •
. •
. •
. •
. / - •
. •
. •
. , , -"" •
_______________ .
28
?
, / / •
.
. •
. - •
. . •
. •
. / •
. •
. ,
, -
" " .
"" , .
.
29
- 3
:
, , STARTLE REACTION, , (),
.,
:
). ( ,
, , , .
:
. . , -
. – -
. , -
. , -
: 8
? ? ? ? : ",
, , , . : -
. -
. . -
. , -
. , -
. -
:
. . , -
. , -
. , : , -
? ? : -
? ? – ? ? – : -
? ( ).
., -
, , -
.
. , -
! . ,
30
:
. . -
:
, .
. ,
. ,

.

. .1

. .
. .2
'. , ,
. .3
.
, .4
.
, , .5
.
. .6
31

***
, .
,
. ,
, ,
.
. .
., , .
– .
.

. .
,
.

, , .
. .
.
, .
. , .
.
.
.
. .
, .
.
, ( ,
).
,
,
, ,
( ).
, . ,
, , ,

.
,
, , . ,
.


, , , ,

, ,
" ",
.
.
,
.
, , , ,
.
32
.1
. ,
.
, .
. ,
.2
. .
.3
.

(" ).
: 8 .
( ). 2 -
( ). 2 -
. 2 -
. 2 -
, " .
.
, : .
( ). -
. -
. -
: .
-

.
. -
/ -
.,
33
, . -
-
.
: .
, / -
.
. -
).DEBRIFING ( -
. -
: .
("), -
.
/. -
" . -
", -
.
: .
-
.
-
".
" . -
-
.


- / +
+

+

""
,
,
–'

" : –"/ .1
. .
. .
. .
, –
.
)./ " ( 100 .2
" "
.
. 15- .3
– 12 .4
). 6 + 6 ( 2-
. 2 .5
.- 6 – .6
. .7
., .8
') ( , .9
".
.10
.
, / .11
. "
( .12
: ') ,
" , " , .
.
.
.
. " " " " .
36
( " .13
.)5'
( .14
). 2-3-
. .15
. .16
) ( .17
.
, ), 3-( .18
. "
" " .19
.ASD/ASR
) 24( .20
. " "
. .21
). 2- (
37
" . 2 –'
'
' '

18 18 18 18 18 18 18 18
38

' :
:
:
":
:
: :
. – 2 "; - 1 ; - : 3-
39
Ministry of health Mental health Services


( )
0 1 2 3 4

( ) / ______________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ______________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

______________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
______________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

) 2( ) 1: (
:
. •
, 3-, 5- ASR - •
)., 5-, 2(:
.5- , , •
3-, , 5- ASR- , •
, .5 6 9 (:

) .5 (>
) , .5 (<
40
02-5770800 208
03-6941555 3
08-6248000
04-8231839 5
04-6711700 1
04-6639336 21
02-5675190
04-9091900 20
09-8607222 22
03-5771313 34
03-5771313 64
03-5122122 36/38
03-5304111 39
03-6750333 4
03-5630333 10
08-6364848 39
04-8351113
04-8351111 73
04-8781500 83
09-7470777 24
03-9065050 2
03-5484646 3
03-9400055 3
02-6238238 40
08-9737666 8
03-5025252 13
08-9274111 31
02-9917587 2
08-6258882 7
03-6714700 5
08-8614429 5
08-6308980
04-6447071 2 "
04-6997726 7 "
04-7708370 14 "
"
03-5720808 9 "
04-6025060 1 ..
02-9937266 1
08-6503122 3 "
08-9170200
42
. " / 5 – '"
02-9910305

"
""04-8672702 04-8626407 7
"
"
"
03-6817546 03-5151111 5 "

03-5613618 03-7336380 16
"

' 03-9313121 03-7947607 3


"

8546500: ..
08-9965264 :
:
08-6775598:
: ..
08-9941091:
08-6611140/50:
79200:
08-6802755:
" * * * * –
: , 03-9072222:
" * * –
–: 02-5848600:
* * " –
, 1: 02-9939370:
* " * –
1: ' 02-9969146:
45
. 7 – '

+

+
- / +
+

+

""

Recommended