+ All Categories
Home > Documents > 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘,...

3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘,...

Date post: 10-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
108
¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ ¶·Î¤ÙÔ O‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ∏ ÂÛÙ›·ÛË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ fiÚÔÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÏÏÈ›˜, ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ô‰ÔÙÈο Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. Èڛ˜ ÔÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜À¶√Àƒ°∂π√ À°∂π∞™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ ¢π∂À£À¡™∏ æÀÃπ∫∏™ À°∂π∞™ µ∂§∆πø™∏ ∆∏™ ¶√π√∆∏∆∞™ ∆ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ æÀÃπ∫∏™ À°∂π∞™
Transcript
Page 1: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

“OÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ

Ó· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿

ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë, ıÂڷ›· Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜

‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÛÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤·

˘Á›·˜ Î·È ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜”

¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜

¶·Î¤ÙÔ O‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜

“∏ ÂÛÙ›·ÛË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ fiÚÔÈ,

¤ÛÙˆ Î·È ÂÏÏÈ›˜, ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ô‰ÔÙÈο

Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. Èڛ˜ ÔÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ

ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·

ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜”

ÀÀ¶¶√√ÀÀƒƒ°°∂∂ππ√√ ÀÀ°°∂∂ππ∞∞™™ ∫∫∞∞ππ ∫∫√√ππ¡¡øø¡¡ππ∫∫∏∏™™ ∞∞§§§§∏∏§§∂∂°°°°ÀÀ∏∏™™¢¢ππ∂∂ÀÀ££ÀÀ¡¡™™∏∏ ææÀÀÃÃππ∫∫∏∏™™ ÀÀ°°∂∂ππ∞∞™™

µ∂§∆πø™∏

∆∏™ ¶√π√∆∏∆∞™

∆ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡

æÀÃπ∫∏™ À°∂π∞™

Page 2: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·
Page 3: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜

ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Û·ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜

∂È̤ÏÂÈ· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘: µ·ÁÁ¤Ï˘ ∑·¯·ÚÈ¿˜, ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜

¶·Î¤ÙÔ O‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜

ÀÀ¶¶√√ÀÀƒƒ°°∂∂ππ√√ ÀÀ°°∂∂ππ∞∞™™ ∫∫∞∞ππ ∫∫√√ππ¡¡øø¡¡ππ∫∫∏∏™™ ∞∞§§§§∏∏§§∂∂°°°°ÀÀ∏∏™™¢¢ππ∂∂ÀÀ££ÀÀ¡¡™™∏∏ ææÀÀÃÃππ∫∫∏∏™™ ÀÀ°°∂∂ππ∞∞™™

µ∂§∆πø™∏

∆∏™ ¶√π√∆∏∆∞™

∆ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡

æÀÃπ∫∏™ À°∂π∞™

Page 4: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

© ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜, 2003

O °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘.

™¯Â‰È·ÛÌfi˜-¶·Ú·ÁˆÁ‹: ™ÃHª∞ & Ãøª∞, ¶·Ú·ÁˆÁÈ΋ ªÔÓ¿‰· ∫∂.£.∂.∞., ∆ËÏ.: 210 9246029

ISBN: 960-87395-3-5

Copyright ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË© ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ¢È‡ı˘ÓÛË æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, 2004

∏ ·ÚÔ‡Û· ¤Î‰ÔÛË Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË Î·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜:www.mohaw.gr/GR/healthgr/mh/mh.htm

ii

∂ΉfiıËΠ·fi ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ OÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜ ÙÔ 2003 Ì ٛÙÏÔ: (Mental Health Policy and Service Guidance Package)Quality Improvement for Mental Health

Page 5: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶¶ÂÂÚÚÈȱfifiÌÌÂÂÓÓ··

¶ÚfiÏÔÁÔ˜ Ùo˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ v¶ÚfiÏÔÁÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ vii¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶.O.À. ix¶ÂÚ›ÏË„Ë 2™ÎÔfi˜ Î·È Û ÔÈÔ˘˜ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È 11

1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ 13

2. µÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜: ·fi ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ 181Ô ‚‹Ì·. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ 182Ô ‚‹Ì·. ∂ÎfiÓËÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ 313Ô ‚‹Ì·. ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ 394Ô ‚‹Ì·. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ 425Ô ‚‹Ì·. ∂Óۈ̿وÛË Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÚÔ¯‹ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 546Ô ‚‹Ì·. ªÂϤÙË ÌÈ·˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ì ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 667Ô ‚‹Ì·. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ 68

3. ∂Ìfi‰È· Î·È Ï‡ÛÂȘ 69

4. ™˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· 70

¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1. °ÏˆÛÛ¿ÚÈ 71¶·Ú¿ÚÙËÌ· 2. µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÎÏÈÓÈÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· 72¶·Ú¿ÚÙËÌ· 3. ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜: ÈÛÙÔÔ›ËÛË ıÂڷ¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË ÃÈÏ‹ 73

¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂϤÙË 83

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 83

E˘¯·ÚÈÛٛ˜ 86

iii

Page 6: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·
Page 7: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶¶ÚÚfifiÏÏÔÔÁÁÔÔ˜̃

ÙÙÔÔ˘̆ ÀÀÔÔ˘̆ÚÚÁÁÔÔ‡‡ ÀÀÁÁ››··˜̃ Îη·ÈÈ ∫∫ÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎ΋‹˜̃ ∞∞ÏÏÏÏËËÏÏÂÂÁÁÁÁ‡‡Ë˘̃

M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¶·Î¤ÙÔ˘ O‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜. O ÚÔ-οÙÔ¯Ô˜, Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔ˘, ∫. ¡. ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ˆ˜ ηı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜, ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ Â‡ÛÙÔ¯·ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ Î·È Û‡ÓıÂÙÔ˘˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ÁÈ·:

‰Ú¿ÛÂȘ ÚfiÏ˄˘ (ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜) ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ, ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Âη›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ˘Á›·˜ Î·È „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ - ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Ù· ·Î·‰ËÌ·˚ο

ȉڇ̷ٷ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ.

∫·ıÒ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ οı ÌÔÚÊ‹˜ („˘¯È·ÙÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Û ÁÂÓÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›·,ΤÓÙÚ· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ÎÈÓËÙ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÌÔÓ¿‰Â˜ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î.·.)ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Â·ÚΤÛÙÂÚ· ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ‰ÂÓ Ú¤-ÂÈ Ó· Ì·˜ ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂ-ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ fiÛÔ Î·È ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ‰Ô̤˜, Ô˘ ¤ÙÛÈ ı·ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ı· ·ÔʤÚÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ıÂڷ¢ÙÈο·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. °È· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfi-ÙËÙ·˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÚÔ¯‹ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·Ó· ¯Â›Ú·˜ ·Î¤ÙÔ˘ Ô‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘ ¶.O.À., ·ÔÙÂÏ›¤Ó·Ó ÂÍ·›ÚÂÙÔ Ô‰ËÁfi ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ˘ËÚÂ-ÛÈÒÓ.

∆¤ÏÔ˜, ıˆÚÒ ·Ó·Áη›Ô Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜,Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ‰È·Ù·-Ú·¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ „˘¯Èο ·Û¯fiÓÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜Î·È ÚÔηٷϋ„ÂȘ. ∆fiÙ ı· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ڷÏÈÛÙÈο ÙȘ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·-Ù·Ú·¯¤˜ ˆ˜ ı¤Ì· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Ô˘, ˆ˜ ÔÏÈÙ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ οı›‰Ô˘˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘˜ ı· ÚÔÛ‚Ï¤Ô˘Ì ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ó·-ÎÔ‡ÊÈÛË ÙÔ˘ „˘¯ÈÎÔ‡ fiÓÔ˘ Î·È ı· ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠ٷ ÔʤÏË Ô˘ ·˘Ù‹ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È Û ·ÙÔ-ÌÈÎfi, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ›‰Ô.

¡. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘∞ı‹Ó·,

∞Ú›ÏÈÔ˜ 2004

v

Page 8: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·
Page 9: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

vii

¶¶ÚÚfifiÏÏÔÔÁÁÔÔ˜̃ ÙÙˢ̃ ÂÂÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎ΋‹˜̃ ¤¤ÎΉ‰ÔÔÛÛˢ̃

∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, Ë ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ˘Á›· Î·È Ë ÂÈ‚¿-Ú˘ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Û ÚÔÛˆÈÎfi, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÂ›Â‰Ô ·ÔÎÙ¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛËÔÏÈÙÈ΋˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi.

∏ ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ¶.O.À. ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÀÁ›· 2001 Ì ı¤Ì· æ˘¯È΋ ÀÁ›·: ¡¤· ∞ÓÙ›ÏË„Ë,¡¤· ∂Ï›‰·1 ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ∏ ŒÎıÂÛË,ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙȘ Ó¢ÚÔÂÈÛً̘ ηÈÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋ È·ÙÚÈ΋ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜, fiˆ˜ ÔÏϤ˜ ۈ̷ÙÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ, ÔÈ „˘¯È-Τ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÚ›ÏÔÎˆÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ, „˘¯ÔÏÔÁÈ-ÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ∏ „˘¯È΋ Î·È Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋ ̆ Á›· ·ÏÏËÏÔÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤ÛˆÓ¢ÚÔÂÓ‰ÔÎÚÈÓÈÎÒÓ Î·È ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ Ì·˜ Û˘ÌÂÚÈ-ÊÔÚ¿˜ (‰›·ÈÙ·, οÓÈÛÌ·, Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÛÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜, Î.·.). ∂ÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌËÔÈ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË „˘¯ÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ (.¯.Û¯¤ÛÂȘ ·È‰ÈÒÓ Ì ÁÔÓ›˜), fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› (ÊÙÒ¯ÂÈ·, ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË,Ù·¯Â›· Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË, fiÏÂÌÔÈ, ηٷÛÙÚÔʤ˜). ∆¤ÏÔ˜, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ¤ÌÊ·ÛË ÙÔ ÎÔÌ‚È-Îfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·ÙfiÈÛ˘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ·fi ÙËÓ È‰Ú˘Ì·ÙÈ΋ ÛÙËÓÎÔÈÓÔÙÈ΋ ‚¿ÛË, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¤Ô˘Ó ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È-΋˜ ˘Á›·˜ (¤ÁηÈÚË ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ·Ú¤Ì‚·ÛË, ηٿÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË ıÂڷ¢ÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ,Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ), ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÌÏÔ-΋˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁ›·˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÛÙ·-ÙÈο Ù˘ ÂÚ›ı·Ï„˘ – Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹, „˘¯ÔıÂڷ›·, „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·-ÛË – Ô˘ ¤Ó·˜ ÈÛfiÚÚÔÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Ó·Áη›Ô˜.

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÚ¢ÓÒÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·-Ú·¯¤˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ë ıÂڷ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‰··ÓËÚ‹. ∂›Ó·È fï˜ ÈÔ ‰··-ÓËÚfi Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó ·ıÂÚ¿Â˘Ù˜, ·Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛı› ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Î·È ÙÔ ¤ÌÌÂÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓÂÈÙÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. Àfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ë ÌË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ‚·›-ÓÂÈ, ¤Ú· ·fi Ù· ·ÓıÚÒÈÓ·, Î·È ÚÔ˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÎÚ·ÙÒÓ.Œ¯Ô˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, οı ÏfiÁÔ - Û ·ÓıÚÒÈÓÔ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô - Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ì ÙȘ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, Ó· ÙȘ ηıÈÛÙԇ̠¢ÎÔÏfiÙÂÚ· ÚÔÛ‚¿ÛÈ̘ ηÈÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜.

∫·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›˙ÔÓÙ·ÈÛÙ·‰È·Î¿, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÎÙÂı›Û˜ ·Ú¯¤˜. ª¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·˘Á›·˜ („˘¯È·ÙÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È „˘¯È·ÙÚÈο Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· Û ÁÂÓÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›·), ÂÓÒ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ (∫¤ÓÙÚ·æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, π·ÙÚԷȉ·ÁˆÁÈο ∫¤ÓÙÚ·, ∫ÈÓËÙ¤˜ ªÔÓ¿‰Â˜, ∫¤ÓÙÚ· ∏̤ڷ˜, ªÔÓ¿‰Â˜æ˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ – ÍÂÓÒÓ˜, ÔÈÎÔÙÚÔÊ›·, ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· –),Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ÙÔÈÎfi ›‰Ô, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó‹-ÎÔ˘Ó. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ ·Úˆ¯Ë̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ Ôχ¯ÚÔ-ÓÔ˘ - Î·È ÌË ·Ó·Áη›Ô˘ ıÂڷ¢ÙÈο – ÂÁÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Û „˘¯È·ÙÚÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ô˘ Ë·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ·Ô-Ù¤ÏÂÛÂ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÙfi¯Ô ‰›Î·È˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÎÚÈÙÈ΋˜.∏ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ‡ÎÔÏË, Ô‡Ù ·˘ÙÔÓfiËÙË,ÂÓÒ Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ Â›Ó·È Â˘¿ÚÈıÌ· Î·È ÔχÏÔη. OÈ ÚÔηٷϋ„ÂȘ, ÙÔ ÛÙ›ÁÌ·

1. ∂ÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ¢È‡ı˘ÓÛË æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, 2002. ¢È·ı¤ÛÈÌË Î·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ÌÔÚÊ‹: www.mohaw.gr/GR/healthgr/mh/mh.htm

Page 10: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÚÔ˜ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙÔÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiˆ˜ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜, ·Ú¿ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÙȘη̿ÓȘ ·ÔÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡ 2,3,4, Î·È ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·ı¤-ÛÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ ·fi, ÂÚ›Ô˘, ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜,ÂÎÊÚ·˙fiÌÂÓ˜ ΢ڛˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ·ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙȘ ËÁ¤˜¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Û ÈÛfiÙÈÌ··Ú¯fiÌÂÓ˜, ÔÈÔÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ԢÓÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ¢·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ·fiÙȘ ÙÈı¤ÌÂÓ˜ ÂοÛÙÔÙ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˘Á›·˜.

¶·Ú¿ Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fï˜, ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÙËÓ Â›Ú· Î·È ÙËÁÓÒÛË Ó· ··ÓÙԇ̠·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· Û ·ÏȤ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓηÙ‡ı˘ÓÛË ÛÙԯ‡ÂÈ Î·È ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯È΋ ÀÁ›· ÙÔ˘¶.O.À., ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Î¤ÙÔ˘ O‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜.

∏ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶·Î¤ÙÔ˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfiÙ˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ú·ÎÙÈ΋˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó·Û˘Ó¯ÈÛı›, ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ó·ÓÂÔ‡ÌÂÓË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ı· ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ¶.O.À., ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó-ı‹Î˜.

™ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô ÛÎÔfi˜, ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ËÌÔÚÊ‹, ‰È¿Ù·ÍË Î·È ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Û ÔÈÔ˘˜ ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È, Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë¢Ú›· ÂÌ‚¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∆Ô ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ı· ‰È·Ó›ÌÂÈ ÙÔ ¶·Î¤ÙÔ Û fiÏÔ˘˜ÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·Û‹ ÙÔ˘ ·fiοı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ, ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘. ∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ ˆ˜ ˯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ı· ÂÎÙÈÌËı› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔ-ÁÔ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

∫ÒÛÙ·˜ N. ™ÙÂÊ·Ó‹˜∞ı‹Ó·,

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2004

viii

2. ∆Ô ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2003, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ∂.∂., Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∂˘Úˆ·˚΋ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÀÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ı¤Ì· «æ˘¯È΋ ∞Ûı¤ÓÂÈ· Î·È ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË: ·ÓÙÈÌÂ-Ùˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÓۈ̿وÛ˘ Î·È Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜». OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔ‰ڛ· ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (∞·Û¯fiÏËÛË, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋, ÀÁ›· Î·È ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜), Ô˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ۯÂÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· (∂›ÛËÌË ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, 2003/C141/01/ 17.6.2003).

3. ∆Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™Ù›ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ™¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ·˜, Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂Ú¢ÓËÙÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÏËıÒÚ· Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.

4 Okasha ∞, Stefanis C, eds (˘fi ¤Î‰ÔÛË), A Global perspective on the stigma due to Mental illness ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ-ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ÛÙ›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ·˜. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì ٛÙÏÔ The Unprecedented Initiative of European Ministers of Health ÙˆÓ ∫. ™ÙÂÊ·Ó‹, ª. OÈÎÔÓfiÌÔ˘.

Page 11: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶¶ÚÚfifiÏÏÔÔÁÁÔÔ˜̃

To ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ Ô‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfi-ÛÌÈÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜. ∆Ô ·Î¤-ÙÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ·Ú¤¯ÂÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛËÙ˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘˜.

™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ Ô‰ËÁÈÒÓ

O ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ Ô‰ËÁÈÒÓ Â›Ó·È Ó· ˘Ô‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍËÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ó·:

— ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÂÎÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

— ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ì¤Û· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ.

— ·Ú¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È.

— Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.

¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘

∆Ô ·Î¤ÙÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·ÏÏËÏÔÛ˘Ó‰ÂfiÌÂÓˆÓ Î·È ÊÈÏÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒ-ÛÙ˜ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛı› ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Ú›· Áο̷ ÙˆÓ ·Ó·-ÁÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.∆Ô ı¤Ì· οı ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ‚·ÛÈ΋ Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›-·˜. ∆Ô ·Ú¯ÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È ∆Ô ¶Ï·›ÛÈÔ Ù˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· οÓÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·Ó·-ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ. ŒÙÛÈ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ó·-ÁÓÒÛÙ˜ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·Ê’ ÂÓfi˜ Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·Ê·ÓÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. µ·ÛÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Â›Ó·È›Û˘ ÙÔ ÙÈÙÏÔÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ¶ÔÏÈÙÈ΋, ™¯¤‰È· ¢Ú¿Û˘ Î·È ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜,Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ̤ۈ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷı¤Ì·Ù· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·.

∆Ô ·Î¤ÙÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·:

∆Ô ¶Ï·›ÛÈÔ Ù˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋, ™¯¤‰È· ¢Ú¿Û˘ Î·È ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯È΋ ÀÁ›· Î·È ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ™˘ÓËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯È΋ ÀÁ›· OÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ µÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜

ix

Page 12: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

x

∆∆ÔÔ ÏÏ··››ÛÛÈÈÔÔ

ÙÙˢ̃ææ˘̆¯̄ÈÈÎ΋‹˜̃ÀÀÁÁ››··˜̃

¡ÔÌÔıÂÛ›· Î·È ·ÓıÚÒÈÓ·

‰ÈηÈÒÌ·Ù·

ŒÚ¢ӷ ηÈ

·ÍÈÔÏfiÁËÛË

æ˘¯ÔÙÚfi· Ê¿Ú̷η

µÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

æ˘¯È΋ ˘Á›· ·È‰ÈÒÓ

Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ

¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¿Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ™˘ÓËÁÔÚ›·

∞ÓıÚÒÈÓÔÈ fiÚÔÈ

Î·È Âη›‰Â˘ÛË

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË

OÚÁ¿ÓˆÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ

™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ηÈ

ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹

˘ËÚÂÛÈÒÓ

¶ÔÏÈÙÈ΋, Û¯¤‰È· ‰Ú¿Û˘

Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

¶ÔÏÈÙÈ΋ ηÈ

ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜

ÂÚÁ·Û›·˜

˘fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

Page 13: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶¶ÚÚfifiÏÏÔÔÁÁÔÔ˜̃

∆· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ‰È·ı¤ÛÈÌ· ·ÏÏ¿ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡ÓÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·Î¤ÙÔ Ô‰ËÁÈÒÓ:

µÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ¶ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ÃÚ‹Û˘ ÙˆÓ æ˘¯ÔÙÚfiˆÓ º·ÚÌ¿ÎˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚȷο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ æ˘¯È΋ ÀÁ›· ¶·È‰ÈÒÓ Î·È ∂Ê‹‚ˆÓ ŒÚ¢ӷ Î·È ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÃÒÚÔ˘˜ ∂ÚÁ·Û›·˜

™Â ÔÈÔ˘˜ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È

∆Ô ·Î¤ÙÔ Ô‰ËÁÈÒÓ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ·:

— ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¯·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜,— ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi / ÙÔÈÎfi ›‰Ô,— ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜,— ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜,— ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ‹ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜,— ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Û˘ÓËÁÔÚ›·˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜

‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜,— ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ

— ∆· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ‹ ˆ˜ ·Î¤ÙÔ. °È· ¢ÎÔÏ›·ÛÙË ¯Ú‹ÛË, Á›ÓÔÓÙ·È ·Ú·Ô̤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. OÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂÙ‹-ÛÔ˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο fiÏ· Ù· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ, Ô˘ ‰›ÓÂȤÌÊ·ÛË Û οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¯ÒÚÂ˜Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·, ı· ‚ÚÔ˘Ó¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.

— ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¯·Ú¿ÛÛÔ˘ÓÔÏÈÙÈ΋ ηıÒ˜ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·ÚÔ¯‹ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fi-ÙËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ªÔÚ› ›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÂηÈ-‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· Âη›‰Â˘ÛË, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ - ·ÁÁÂÏ-Ì·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi ˆ˜ ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· ÙËÓÂη›‰Â˘ÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

— ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ù¯ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ·‰ÈÂıÓÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¯ÒÚ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó·ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

— ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· Û˘ÓËÁÔÚ›·˜ Û ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¯ÚËÛÙÒÓ ˘Ë-ÚÂÛÈÒÓ, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È ¿ÏϘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ı¤Ì·Ù· „˘¯È΋˜˘Á›·˜. ∆· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Âη›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈ-ÓÔ‡. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜˘Á›·˜ ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ‰È·ÌÔÚʈ٤˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜˘Á›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi.

xi

Page 14: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

ªÔÚÊ‹ Î·È ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ

∫¿ı ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·ÔÛ·ÊËÓ›˙ÂÈ ÂÚÈÏËÙÈο ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙfi¯Ô ÛÙËÓÔÔ›· ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È. ∏ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì›· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÁÈ· ÙˉÈ¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ. OÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ‰ÂÓÚ¤ÂÈ Ó· ÂÚÌËÓ¢ıÔ‡Ó Ì ÛÙ·ÙÈÎfi Î·È ¿Î·ÌÙÔ ÙÚfiÔ, Ô‡Ù ӷ ÂÎÏËÊıÔ‡Ó ˆ˜ ··Ú¿-‚·ÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜. ∏ οı ¯ÒÚ· ηÏÂ›Ù·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜Ù˘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ‚ÔËıÔ‡Ó Î·È Ù· ÔÏÏ¿ Ú·ÎÙÈο ·Ú·‰Â›Á-Ì·Ù· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È.

ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÂÎÙÂٷ̤ÓË ·Ú·ÔÌ‹ – ·Ó·ÊÔÚ¿. OÈ ·Ó·ÁÓÒ-ÛÙ˜ ÂÓfi˜ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È Î·È Ù· ¿ÏÏ· (fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙÔΛÌÂÓÔ), Â¿Ó ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

ŸÏ· Ù· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉˆıÔ‡Ó ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶.O.À. ÁÈ· ÙËÓ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ·fi ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›-·˜ Î·È ¿ÏÏ· Ï·›ÛÈ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∏ „˘¯È΋ ˘Á›· Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ ¤Ó· ‰È·ÙÔÌ·Îfi ˙‹ÙË-Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌϤÎÔÓÙ·È Î·È ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ë Âη›‰Â˘ÛË, Ë ÂÚÁ·Û›·, Ë ÛÙ¤Á·ÛË, ÔÈ ÎÔÈ-ÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∆¤ÏÔ˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÌϤÍÔ˘Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÙȘÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÏÈ-ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

Dr Michelle Funk Dr Benedetto Saraceno

xii

Page 15: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

µ∂§∆πø™∏

∆∏™ ¶√π√∆∏∆∞™

∆ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡

æÀÃπ∫∏™ À°∂π∞™

Page 16: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶¶ÂÂÚÚ››ÏÏËË„„ËË

ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.∏ ‚·ÛÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ú¯‹, Ë ÔÔ›· ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ OÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜, ÂÍÂȉÈ-·ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: Ë ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈοÚÔÛ‚¿ÛÈÌË, Ó· ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë ÈÛfiÙËÙ·, Ë ÂıÂÏÔ‡ÛÈ· ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË ÙˆÓ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Â·Ú΋˜ ÔÈfiÙËÙ·.

∆È Â›Ó·È Ë ÔÈfiÙËÙ·;

™ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, Ë ÔÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÙÔ˘ ηٿ fiÛÔÓ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÈı˘ÌËÙÒÓ Â΂¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ηٿ fiÛÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û‡Á-¯ÚÔÓ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÛÙÔȯ›·. O ÔÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡ÔÛΤÏË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÏËı˘-ÛÌfi Û˘ÓÔÏÈο, ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ıÂÙÈΤ˜ Â΂¿-ÛÂȘ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙÔ˘˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍËÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÁÓÒÛ˘ ηÈÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜.

µÂÏÙȈ̤ÓË ÔÈfiÙËÙ· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó·:

ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰fiÎÈÌË ÎÏÈÓÈ΋ Î·È ÌË ÎÏÈÓÈ΋

ÊÚÔÓÙ›‰· Ì ÛÎÔfi Ó· ÌÂȈı› Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ‰È·Ù·Ú·¯‹ Î·È Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜,

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ „˘¯ÈΤ˜ ·Ó·Ëڛ˜ ÙÔ˘˜,

οÓÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ, ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È

Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜, ÚfiÏ˄˘, ıÂڷ›·˜ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·.

™Â ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ·˘Ù¤˜. ™ÙÔ 37% ÙˆÓ¯ˆÚÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›‰· ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ›‰Ô. OÚÈṲ̂ӷ ‚·ÛÈο „˘¯ÔÙÚfi·Ê¿Ú̷η ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘ 20% ÙˆÓ¯ˆÚÒÓ, Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜.∆Ô 70% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ¤Ó· „˘¯›·ÙÚÔ ·Ó¿100.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜.

™Â ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiÔ˘ ÔÈ fiÚÔÈ Â›Ó·È ·Ó·ÚΛ˜ Î·È Ë „˘¯È΋ ˘Á›· ÌfiÏȘ ÙÒÚ· ·Ó·-‰‡ÂÙ·È ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÚfiˆÚË, ·Ó fi¯ÈÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ›Ûˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı· ¤Ú ӷ ··Û¯ÔÏ› Ù· ÈÔ ÔÚÁ·-ӈ̤ӷ Î·È Â‡ÔÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È fi¯È fiÛ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÙÒÚ·.

°È·Ù› Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜;

∏ ÔÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·fi-„ÂȘ. ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, Ë ÔÈfiÙËÙ· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È fiÙÈ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ·

2

Page 17: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ı· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó. ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ë ÔÈfiÙËÙ· ÚÔÛʤÚÂÈ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û˘ÓÔ¯‹. ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘ÙÒÓÔ˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, Ë ÔÈfiÙËÙ· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂ-ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·. ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ-΋˜, Ë ÔÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÁÈ·ÙËÓ Î·Ï‹ Û¯¤ÛË ÎfiÛÙÔ˘˜-·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÂÎÏÔÁ›Î¢ÛË ÙÔ˘Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

∞˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘ËÚÂÛ›· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ›Ù ·˘Ù‹ ‚Ú›-ÛÎÂÙ·È Û ÓËÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ ·ÎfiÌË, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ›ÙÂ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË, Ì¿ÊıÔÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ∏ ÔÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·È ÔÈ ··Ú¿-‰ÂÎÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, fiˆ˜ Ë Î·Ù·¿ÙËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓÛÙ· „˘¯È·ÙÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ Î·È Â·ÚÎÔ‡˜ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÔÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÂÛ˘Óı‹Î˜ fiÔ˘ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Â›Ó·È ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ, ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú¿ ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

™Ùfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘

∆Ô ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó·:

1) ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ̂ ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡ÓÙË ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜2) ‰ÒÛÂÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Û ÂıÓÈÎfi Î·È ÙÔÈÎfi ›‰Ô.

∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰·„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ¶·Ú¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÌÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏ-Ù›ˆÛ‹ Ù˘. ∫·ÙfiÈÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó·‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

1Ô ‚‹Ì·: ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ 2Ô ‚‹Ì·: ∂ÎfiÓËÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ3Ô ‚‹Ì·: ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ 4Ô ‚‹Ì·: ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜

‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ 5Ô ‚‹Ì·: ∂Óۈ̿وÛË Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÚÔ¯‹

Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 6Ô ‚‹Ì·: ªÂϤÙË ÌÈ·˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ì ÛÎÔfi

ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 7Ô ‚‹Ì·: ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜

∆· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¤Ó· ·ÎÏÔ. ∂Êfi-ÛÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, Ë ‚ÂÏ-Ù›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ··ÈÙ› ÙË ‰È·Ú΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂ-ÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛËÎ·È ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™Â ϤÔÓ ·Ú·È¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ·Ó·ıÂÒ-ÚËÛË Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ (7Ô‚‹Ì·). ¢›‰ÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙ· Û˘ÌÂ-Ú¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ÔÈfiÙËÙ·˜.

3

Page 18: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

1Ô ‚‹Ì·. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

OÈ ˘¤˘ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛËÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ÛÙfi¯Ô˘ ̤ۈ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË˜Î·È ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡.

¢È·‚ԇϢÛË. ∏ ‰È·‚ԇϢÛË Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Î·Ù¿ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∏ ‰È·‚ԇϢÛË ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜: ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜, ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÓÙ›Ï˄˘. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ˘Â˘ı‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ó· Û˘ÓÂÓˆıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ˘ÏÔÔÈËı› Ë ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. OÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ - ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ·Î·‰ËÌ·˚ο ȉڇ̷ٷ, ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÓËÁÔÚ›·˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. OÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÌÔʈӛ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÎÂÌfiÌÂÓ· ÌËӇ̷ٷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È.

¡ÔÌÔıÂÛ›·. OÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆıÔ‡Ó ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ Ó· ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ó· ı¤ÙÂÈ ¤ÌÊ·ÛË Û ·˘Ù‹Ó. ∆· ÚfiÙ˘· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ô ¶.O.À. Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÛÈ Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ ÒÛÙ ӷ ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ Ù˘. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ.

™¯Â‰È·ÛÌfi˜. OÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÔÚÌfi ÁÓÒÛ˘ ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∫·Ù¿ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ·ÚÎÂÙ¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙË ı¤ÛË ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·.

2Ô µ‹Ì·. ∂ÎfiÓËÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

∂ÊfiÛÔÓ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ‚·ÛÈÎfi ‚‹Ì· Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘Ë-ÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

∞˘Ùfi ··ÈÙ› ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙË ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ηٷÏfiÁÔ˘ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.

O ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÂÈ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ·È Û ÙÔÌ›˜.

4

Page 19: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· οı ÂÈı˘ÌËÙfi Â›Â‰Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÛÙfi¯Ô.

∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ ·Ú¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÙÚfiÔ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. O ¶.O.À. ‰È·ı¤ÙÂÈ ˘ÏÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·.

∏ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÂÈıÂÒÚËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

3Ô ‚‹Ì·. ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘

∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ÊÚÔ-ÓÙ›‰·˜ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È ÙȘ ÂÊԉȿ˙ÂÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÓÔÌÈ΋ ηÙÔ-¯‡ÚˆÛË. ∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ‰ÈfiÙÈ Î·ıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô Ï›ıÔ Ù˘›ÛËÌ˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ οı ˘ËÚÂÛ›·˜ ‹ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

OÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈÒ‰ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘.

ŸÛÔÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÔ˘Ó Â¿Ó Î¿ÔȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. OÈ ·Úˆ¯Ë̤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

OÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙÔ ‚‹Ì· 2 ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ÌÈ· ‰ÔÌ‹, Ë ÔÔ›· ·Ú¤¯ÂÈ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂›Û˘, ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÓÔÌÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË.

4Ô ‚‹Ì·. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜

OÈ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÈÌ¿Ù·È ËÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜:

Ì ¯Ú‹ÛË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ì ¯Ú‹ÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ó¤ˆÓ

˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ,

Ì ٷÎÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ì¤Ûˆ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘,Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‰ÂÈÎÙÒÓ Â›‰ÔÛ˘ Î·È Â΂¿ÛˆÓ,

Ì ‰È·‚ԇϢÛË Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, fiÛˆÓ Ù· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Î·È Ì ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÓËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

5Ô ‚‹Ì·. ∂Óۈ̿وÛË Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÚÔ¯‹ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∂›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÙËÓ ·Ú¯fiÌÂÓË ÊÚÔÓÙ›‰·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·ÈÁÈ· ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·¤Ó·Ë˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ‚¤ÏÙÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢-¯ı› Ì ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜:

ÂÙ‹ÛȘ ÂÈÛÎÔ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ,

5

Page 20: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜

Û ÛÙÔȯ›·, Ô‰ËÁ›Â˜ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ÔÌ·‰È΋ ÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘Ó¯‹ ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË,

‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ¤ÏÂÁ¯ÔÈ.

6Ô ‚‹Ì·. ™˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó¿-ÁÎË ÁÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ∆Ô ‚‹Ì· ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Û¯Â-‰È·ÛÌfi Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ‰È·ÊfiÚˆÓ ÙÔ̤ˆÓ.

°È· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜, fiˆ˜ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ È‰Ú˘Ì·ÙÈ΋ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔ-ÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·, Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Â›Ó·È Ë Ï¤ÔÓ ÛÎfiÈÌË.

7Ô ‚‹Ì·. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜

OÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂ-ÚÔ Û˘¯Ó¿ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù’¤ÙÔ˜. OÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÔÈfiÙËÙ·˜ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ ˘Ë-ÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ›‰Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ οı ¤ÓÙ ¤ˆ˜ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·.

∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ÒÛÙ ӷ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û‡Ì-ʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜.∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ‹ ÔÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛËÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰È·-ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ∏ ›ڷԢ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙËı› ·fi ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù˘‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·‰È-ηÛÈÒÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó.

¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ‰›Ô‰ÔÈ ÚÔ˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·ÈfiÙÈ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ı· οÓÂÈ Ï‹ÚË ̄ Ú‹ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓÎ·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÒÛÙ ӷ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. °È· Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi ‰˘Ó·Ùfi, Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚÔ-ÊfiÚËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È.

∏ Û˘Ó¯‹˜ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·, ÌÂÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ó· ‰È·-ÙËÚËı› Ë ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ù¤ÚÌÔÓˉÈÂÚÁ·Û›·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ̆ ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ̆ Á›·˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ·Î·Ù¿·˘ÛÙ· Ó· ‰È¢-Ú‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.

™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

∆Ô ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÚÎÂÙÒÓÌ˯·ÓÈÛÌÒÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ‰È·-

6

Page 21: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜,Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜.

OÈ ¯ÒÚ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ·Ó¿-ÁΘ. ™Â ¯ÒÚ˜ Ì ϛÁÔ˘˜ ‹ ηıfiÏÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈ-ÎÒÓ, ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È¢-ÎÔÏ˘Óı› Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÓÙ› Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È. ∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ˘ÈÔıÂ-ÙËıÔ‡Ó, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· ı· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡ÓÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ˘ËÚÂۛ˜. ™Â ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ‰È·-‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÌÔ-ÚÔ‡Ó Î·ÙfiÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂ-ÛÈÒÓ. ™Â ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·Ú·ÎÔ-ÏÔ‡ıËÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈı›ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜.

µÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Èı·-ÓfiÙËÙ· ÔÈ Â΂¿ÛÂȘ Ó· ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È ‚Ϥ„ÂȘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. OÙÂÏÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û‚·ÛÙ¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·-Ù‹ ÊÚÔÓÙ›‰·, ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ËÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜.

7

Page 22: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

8

™™ÎÎÔÔfifi˜̃ Îη·ÈÈ ÛÛ ÔÔÈÈÔÔ‡‡˜̃ ··Â¢̆ıı‡‡ÓÓÂÂÙÙ··ÈÈ

ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘

∆Ô ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÛÎÔÔ‡˜:

1) Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ fiÙÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ˆ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙÂ˜Ô˘ ı· ‰È¤Ô˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜,2) Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈ-fiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, Û ÂıÓÈÎfi Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ›‰Ô.

™ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È Ë ·Í›· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜˘Á›·˜ Î·È ·Ú¤¯ÂÙ·È, ·ÊÂÓfi˜ ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó Ù· ı¤Ì·Ù·Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÌÂÚÈΤ˜ Ú·ÎÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙˆÓıÂÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ, ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·,ÂÏ›˙ÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

1Ô ‚‹Ì·: ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜.2Ô ‚‹Ì·: ∂ÎfiÓËÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ.3Ô ‚‹Ì·: ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘.4Ô ‚‹Ì·: ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜

‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜.5Ô ‚‹Ì·: ∂Óۈ̿وÛË Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰È·¯Â›ÚÈÛË

Î·È ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.6Ô ‚‹Ì·: ªÂϤÙË ÌÈ·˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘

Ì ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.7Ô ‚‹Ì·: ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜.

∆· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¤Ó· ·ÎÏÔ (™¯‹Ì·1). ∂ÊfiÛÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ·ÙË Û˘Ó¯‹ ·Ó¤ÏÈÍË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ··ÈÙÂ›Ù·È ‰È·Ú΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛËÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎË-ÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜. §ÈÁfiÙÂÚÔ Û˘¯Ó¿, Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÌÈ· ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈ-ÎÒÓ, ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ (7Ô ‚‹Ì·), fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ™¯‹Ì· 1.¢›‰ÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù··fi ÙȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙË-Ù·˜.

∆· ‚‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ··Ú¤ÁÎÏÈÙ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ªÔÚ›, ›Û˘, Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋Âη›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆ-Û˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘. ∂ÓÙÔ‡-ÙÔȘ, fiÛÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÁÈ· Ó· ·Ú¿-Û¯Ô˘Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ ‰ÔÌ‹ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈ-fiÙËÙ·˜, fiÏ· Ù· ‚‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·Ó·Áη›·.

∆Ô ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ

¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜‚‹Ì· ÚfiÁÚ·ÌÌ·Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ

ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó

ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜

„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜

Page 23: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·
Page 24: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

™¯‹Ì· 1: µÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜

10

¢È·‚ԇϢÛË

™˘ÓÂÚÁ·Û›·

¡ÔÌÔıÂÛ›·

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË

™¯Â‰È·ÛÌfi˜

1. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜

ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘

Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

2. ∂ÎfiÓËÛË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

3. ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜‰È·‰ÈηÛÈÒÓ

ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘

4. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

5. ∂Óۈ̿وÛË Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË

6. µÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

7. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË

Page 25: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

™Â ÔÈÔ‡˜ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È

∞˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Û¯Â-‰È·ÛÌÔ‡, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÛÙ˯ÒÚ· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˆ˜ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ηȷڤ¯ÔÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜. °È· ÙÔ˘˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, Ù˘ ‰ÈÔ›ÎË-Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ‰›‰ÔÓÙ·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎfiÂ›Â‰Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

∆Ô ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÌÔÚ› ›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÙȘÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó, Î·È Ó· ·ÔÙÂÏ› ‚¿ÛË ÁÈ·ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜˘Á›·˜. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·˘Ù‹ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ fiÛˆÓ ÂӉȷ-ʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·-ÓÙÈ΋ Û˘ÓËÁÔÚËÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁÈÛÙ› ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ™˘ÓËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯È΋ ÀÁ›·.

∫¿ı ¯ÒÚ·, fiÙ·Ó ·ÔÙÈÌ¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜.

™ÂÓ¿ÚÈÔ ∞. ™Â ¯ÒÚ˜ Ì ϛÁÔ˘˜ ‹ ηıfiÏÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜Î·È Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·Ú¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ‰˘Ó·-ÌÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∞Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛË Ù˘ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ‰›‰ÔÓÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ Ô‰Ë-Á›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔ-ÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜.

™ÂÓ¿ÚÈÔ µ. ™Â ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ‚ÂÏ-Ù›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ù· ·Ú¯Èο ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÌÔÚ› Ó·ÌËÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·. ∂Ô̤ӈ˜, ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ˆ˜ Ú·ÎÙÈÎfi˜Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ó¯ԇ˜ ‚ÂÏ-Ù›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜.

™ÂÓ¿ÚÈÔ °. ™Â ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ·Ú¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÌÔÚ› Ó·‚ÂÏÙȈı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜.

∆ÂÏÈο, ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁÈÛÙ› ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ȉȷ›ÙÂ-Ú˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÁÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰·. °È·Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÈfiÙËÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂÙȘ Û˘Óı‹Î˜ οı ¯ÒÚ·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ·fiοı ¯ÒÚ· ͯˆÚÈÛÙ¿. ∆Ô ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ó· ÂÈ-Ù‡¯Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi.

∆Ô ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈԷ¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘˜ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜

∆Ô ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁÈÛÙ›ۇÌʈӷ Ì ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚÂ˜Û˘Óı‹Î˜ οı ¯ÒÚ·˜

11

Page 26: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·
Page 27: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

1. ∂∂ÈÈÛÛ··ÁÁˆ̂ÁÁ‹‹

∏ ÚfiÛ‚·ÛË Û ÌÈ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÛÂÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∞˘Ù‹ Ë ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹, Ë ÔÔ›· Ù¤ıËΠ·fi ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔOÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜, ··ÈÙ› Ë ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ó· Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÊÈÎÙ‹, ‰È·-ı¤ÛÈÌË Û fiÏÔ˘˜, Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË, Û fiÏ· Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Î·È Ù¤ÏÔ˜,·ÚÎÔ‡˜ ÔÈfiÙËÙ·˜.

∆È Â›Ó·È Ë ÔÈfiÙËÙ·;

∏ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÙÔ˘ ηٿ fiÛÔÓ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜·ÊÂÓfi˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ̆ ¿ÚÍÔ˘Ó ÔÈ ÂÈı˘ÌËÙ¤˜ Â΂¿ÛÂȘ ̂ ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ „˘¯È-΋ ˘Á›· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋, ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›-ˆÓ (ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙÔ Institute of Medicine, 2001a). O ÔÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ‰‡ÔÛÙÔȯ›·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÏË-ı˘ÛÌfi ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘, ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘ÓıÂÙÈΤ˜ Â΂¿ÛÂȘ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÛÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÙÔ˘˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ù˯¿Ú·ÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚˉ˘Ó·Ù‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜.

∏ ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˘ËÚÂۛ˜ ÔÈ Ôԛ˜:

ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ·Ú¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÎÏÈÓÈ΋ Î·È ÌË ÎÏÈÓÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·, Ì ÛÎÔfi

Ó· ÌÂȈı› Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ Î·È Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜,

ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙÔ˘˜,

οÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ·Ô‰ÔÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÚÎÒÓ fiÚˆÓ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·,

‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· ‰È·¯¤ÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹, ÚfiÏË„Ë, ıÂڷ›· Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜, Û ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È Û ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·.

™Â ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ηȉÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÙ˘·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›‰· Û ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ›‰ÔÛÙÔ 37% ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. OÚÈṲ̂ӷ ‚·ÛÈο „˘¯ÔÙÚfi· Ê¿Ú̷η ‰ÂÓ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ¶.º.À. ۯ‰fiÓ ÛÙÔ 20% ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Û ·˘Ùfi ·fi ¯ÒÚ·Û ¯ÒÚ·, ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜. ∆Ô 70% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·ÁÎÔ-ÛÌ›ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· „˘¯›·ÙÚÔ ·Ó¿ 100.000 ¿ÙÔÌ· (Atlas, 2001).

™Â Û˘Óı‹Î˜ fiÔ˘ ÔÈ fiÚÔÈ Â›Ó·È ·Ó·ÚΛ˜ Î·È fiÔ˘ Ë „˘¯È΋ ˘Á›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ı¤Ì· Ô˘ ¯Ú‹˙ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ê·›ÓÂÙ·È ÚfiˆÚÔ, ·Ófi¯È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ∏ ÔÈfiÙËÙ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÛÙ‹-Ì·Ù· Ì ηϋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È fiÚÔ˘˜ ·fi fiÛ· ÙÒÚ· ÚˆÙÔ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È.

°È·Ù› Â›Ó·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜;

∏ ÔÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ·fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ.∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, Ë ÔÈfiÙËÙ· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ı·

ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛËÛ ·ÚÎÔ‡˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜

∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ·È·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ·Ô‰ÔÙÈ΋¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÚÎÒÓ fiÚˆÓÔ˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋˘Á›·

∂›Ó·È Ë ÔÈfiÙËÙ·ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·;

13

Page 28: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

Ï¿‚ÂÈ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È fiÙÈ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ı· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó. ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ë ÔÈfiÙËÙ· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È‚ÔËı¿ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û˘ÓÔ¯‹. ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÊÚÔÓÙ›‰· ‹ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó, Ë ÔÈfiÙËÙ· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηÈÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·. ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ˘Â˘ı‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ë ÔÈ-fiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹Û¯¤ÛË ÎfiÛÙÔ˘˜ – ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÂÎÏÔÁ›Î¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

∏ ÔÈfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ˘ËÚÂÛ›·˜ „˘¯È-΋˜ ˘Á›·˜, ›Ù ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÒÚ· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ›Ù ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚ‡·ÚÂÏıfiÓ Î·È ¿ÊıÔÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÂÚÁ·Ï›Ô, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Ô-ÙÚ¤ÔÓÙ·È ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁ-Ì· Ë Î·Ù·¿ÙËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· „˘¯È·ÙÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ‰È·-ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ·Ô‰ÔÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·˘ËÚÂۛ˜ Û ÓËÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ, ·ÔÙÂÏ› ÈÛ¯˘Úfi ıÂ̤ÏÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·ÈÛÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ 1.

∏ ÔÈfiÙËÙ· ›ӷÈÛÙfi¯Ô˜ fiψÓ

ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜,

Û fiÔÈÔ Â›Â‰Ô·Ó¿Ù˘Í˘

Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È

14

¶Ï·›ÛÈÔ 1. ¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜

1. OÈ ÔÈÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ¯Ú‹ÛËÙˆÓ fiÚˆÓ. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹¯Ú‹ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ªÂÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÏϤ˜˘ËÚÂۛ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ‚Ï¿‚Ë. ÕÏÏ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜·ÚÎÂÙ¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÈfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Û·Ù¿ÏË ÙˆÓ fiÚˆÓ. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ.

2. OÈ ÔÈÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓÁÈ· ÙË ıÂڷ›·. ∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ÚfiÔ‰ÔÈ ÛÙ· Ê¿Ú̷η Î·È ÙȘ ıÂڷ›˜ ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ. ∏ ŒÎıÂÛËÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÀÁ›· (World health Organization, 2001a) ·Ú·ı¤ÙÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ıÂڷ›˜, ·ÏÏ¿ ›Û˘ ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘ ÙÈ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘ÌÂ. ŒÓ· ¢ڇ Ê¿ÛÌ·ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Â‰ÂÈÁ̤ÓË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Ï¤ÔÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ „˘¯ÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ. ∏ ÂÛÙ›·ÛËÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ‚ÔËı¿ ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ Î·ÙÂÛÙË̤Ó˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ, Î·È Ó· Â͈ı‹ÛÂÈ ›Ûˆ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÎÈÓËı› ÔÚÌËÙÈο ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛËÙˆÓ Ó¤ˆÓ ıÂÚ·ÂÈÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ.

3. OÈ ÔÈÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ∏ ηϋ ÔÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜

Page 29: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

15

‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ∆Ô 28% ÙˆÓ ÂÙÒÓ Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô˘Ó Ì ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û „˘¯È·ÙÚÈΤ˜ Î·È Ó¢ÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÓfiÛÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜.™Â ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› ÙÔ ÛÙ›ÁÌ·, ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È Ë ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÚÔηÏ› Î·È Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ·ÎfiÌ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÚÔı˘Ì›·, ‹ ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÛÙË Ï‹„Ë ıÂڷ›·˜. ™ÙȘ ∏¶∞, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ıÂڷ›·˜ ‰ÂÓ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙȘ˘ËÚÂۛ˜ (United States Department of Health and Human Services, 2000).

4. OÈ ÔÈÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ‰È¢ڢÓı› Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓËÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÂÓ‰˘-Ó·ÌÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ıÂڷ¢ÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ù·¿ÙÔÌ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙȘ˘ËÚÂۛ˜. Èڛ˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ٷ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ·ÔÙÂ-ϤÛÌ·Ù· ·fi ÙË ıÂڷ›·. ∆Ô ÎÔÈÓfi, ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ì„˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÈfi-ÙËÙ·˜ ‰È·ÈˆÓ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÓÔÛÔ‡Ó.

5. OÈ ÔÈÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ˘ÂÚˉËıÔ‡Ó Ù· ÂÌfi‰È·ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∏ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈÔÈfiÙËÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˆı› ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ıÂڷ›·, Î·È Ë ÛÙ¿ÛË Î¿ÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÓËÙÈ΋. ∏ ÔÈfiÙËÙ· Á›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓË ÊÚÔÓÙ›‰· Â›Ó·È Ë Ï¤ÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË. ∂ÈϤÔÓ, Ë Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜,‰ËÏ·‰‹ Ë ÊÚÔÓÙ›‰· Ë ÔÔ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ, ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋¯Ú‹ÛË ·Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ÂÏÏÈ›˜ ıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ˘Â‡ı˘ÓË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӈÓfiÚˆÓ.

6. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‰›‰ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ˘Â˘ı‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˘. ∂ÓÒ Ù· ÙÔÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈÔÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰··Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ÔÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È Ù· ÂÚ›ÛÌ·Ù· Û ÂıÓÈÎfi ›‰Ô, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ¶Ú¤ÂÈ, ›Û˘, Ó· ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡Ó Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ Ù˘.

Page 30: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·

À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

1. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

O ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ (Û˘¯Ó¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ˆ˜¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ (Quality Assurance-QA) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜Û˘ÓfiÏÔ˘ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙË Û‡ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ηıÔ-ÚÈṲ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∂¿Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Â›Ó·È ÔÈ-ÔÙÈο ·ÚΛ˜. ∂¿Ó ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÂÏÏ›„ÂȘ, ÙfiÙ ηٷÛÙÚÒÓÔÓÙ·È Û¯¤‰È· ıÂڷ›·˜ÙÔ˘˜ (WHO, 1994

.WHO, 1997).

ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ë ÔÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÔÌ‹, ÙËÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ¤Î‚·ÛË (Donabedian, 1980). ∏ ‰ÔÌÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙȘ ‰˘Ó·-ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (.¯. Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹). ∏ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙË Û¯¤ÛËÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ (.¯.Ù· ›‰Ë Î·È Ù· ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ù· ›‰Ë Î·È ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê·Ú-̷΢ÙÈÎÒÓ Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›·). ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓÙÂÏÈÎÒÓ Â΂¿ÛÂˆÓ ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ(.¯. ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙˆÓ Û˘Ìو̿وÓ, ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜). ∫¿ıÂÛ‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘÙÔÌ›˜. ™Â ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜, ‰›‰ÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜.ªfiÓÔ ÚfiÛÊ·Ù· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰›‰ÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ¤Î‚·ÛË.

2. ™˘ÓÔÏÈ΋ ¶ÔÈÔÙÈ΋ ¢È·¯Â›ÚÈÛË/™˘Ó¯‹˜ µÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜

OÈ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfi-ÙËÙ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÂÈÛ‹¯ıËÛ·ÓÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ (Juran, 1988

. Juran, 1992). OÈ Ù¯ÓÈΤ˜

·˘Ù¤˜ ‰Â ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤Ó˜ ÛÙÔÓ ‰ÈÔÈÎË-ÙÈÎfi ÈÛÙfi ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·Ó›¯Ó¢Û˘ ηÈÂ›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È Ó· ÚÔ-Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∆Ô Ó‡̷ Ô˘ ‰È·-η٤¯ÂÈ ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ¢ÓÔ› ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı˘ÓÒÓ ÂÎ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË Î·È Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù¯ÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, Ì ÛÙfi¯Ô ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ÒÛÙ ӷÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙ› ÛÙËÓ ¤ÁηÈÚË ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ÚfiÏË„Ë (Tobin, Yeo & Chen, 2000) ηÈÛÙÔ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· وӷȉÈÒÓ (Birleson, 1998). ∏ Û˘Ó¯‹˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó·Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÌÈ· ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ·Ó·‰fiÌËÛË, Ì ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û ÂıÓÈÎfi Î·È ÙÔÈ-Îfi ›‰Ô, Î·È Ì ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤-ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

3. ™Ù·ıÌÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË

∏ ÙÚ›ÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÛÂÁÁ›-ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. °›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÌÊ·Ó¤ÛÙÂÚÔ fiÙÈ fiÛÔÈ Û¯Â‰È¿-

16

Page 31: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

˙Ô˘Ó Î·È ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó ÌÂٷ͇ Ï‹-ıÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, fiÙ·Ó ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ¶Ú¤-ÂÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ¿ÚÎÂÈ·˜ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiÙ·Ó ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Â¿Ó ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ıÂÚ·-›· Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÛÙÔȯ›·. ∆Ô Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÔÈ Â΂¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ Ú¤ÂÈ›Û˘ Ó· ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÒÛÙ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ӷ ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘˜ (Hermann, Regner, Erickson & Yang,2000). ∂Ô̤ӈ˜, Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÔÏÏ·Ï¿. ∆ÔÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ «ÛÙ·ıÌÈṲ̂Ó˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘» («balanced score card» model) ‰È¢ÎÔχÓÂÈÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û ÔÏÏ¿ ›‰· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· (Kaplan & Norton, 1996).

∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘

∆Ô ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ı· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÔÌÔÁÂÓÔÔÈË̤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ‰ÈfiÙÈ ı· ¯ÚËÛÈ-ÌÔÔÈËıÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Ï¢ڤ˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ. ∆Ô ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÚÔ-Û¤ÁÁÈÛ˘ Ë ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó·Û‡ÓÔÏÔ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ › ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÌÔʈӛ· ηÈηıÔÏÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ Î·È Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ÛÈ҉˜ ÁÈ· fiϘÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ∆Ô ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·ÈÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi, ÂÂȉ‹ ÈηÓÔÔÈ‹ıË-Î·Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û˘Ó¯Ҙ ·ÓÂÏÈÛÛfiÌÂÓˉÈÂÚÁ·Û›·, Ë ÔÔ›· ··ÈÙ› ÙË ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ. ∂›Û˘,Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·‰fiÌËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiÔ˘ ÎÚÈı› ÛÎfiÈÌÔ. ∆ÔÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÛÙ·ıÌÈṲ̂Ó˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘Â‡-ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó·ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ê¿ÛÌ· ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∆¤ÙÔÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Â›Ó·È ‰ÔÌÈÎÔ›, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÔÈ Â΂¿-ÛÂȘ. À¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiϘ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó.

∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ˆ˜ ÂÍ‹˜.

£· ‰ÔıÔ‡Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ó· ÙÂı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· Î·È Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜.

£· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ú·ÎÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÌÂıfi‰ˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜.

£· ‰ÔıÔ‡Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ·ÊÂÓfi˜ ÔÈΛϘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ.

∆Ô ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÂÈϤÔÓ, ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· Ù˯¿Ú·ÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi˜Î·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·.

17

Page 32: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

2. µµÂÂÏÏÙÙ››ˆ̂ÛÛËË ÙÙˢ̃ ÔÔÈÈfifiÙÙËËÙÙ··˜̃:: ··fifi ÙÙËËÓÓ ÚÚÔÔÛÛ··ÚÚÌÌÔÔÁÁ‹‹

ÙÙˢ̃ ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎ΋‹˜̃ ¤¤ˆ̂˜̃ ÙÙËËÓÓ ··ÓÓ··ııÂÂÒÒÚÚËËÛÛËË ÙÙˆ̂ÓÓ ÌÌË˯̄··ÓÓÈÈÛÛÌÌÒÒÓÓ

1Ô ‚‹Ì·. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜,ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÔȯ›˙ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ ÚÔ-ˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ÌËÓ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÌfi‰È·. ∆Ô 1Ô ‚‹Ì· ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· (°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û ·˘Ù¿ Ù·ı¤Ì·Ù· ‰Â˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋, ™¯¤‰È· ¢Ú¿Û˘ Î·È ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜). ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈfï˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÒÛÙ ӷ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. OÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔ-ÚÔ‡Ó ÙË ‰È·‚ԇϢÛË, ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ÙÔ Û¯Â-‰È·ÛÌfi.

°È· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂÍ·Ú¯‹˜·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. OÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓÛˆ-̷و̤Ó˜ ÛÙȘ ·Í›Â˜, ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· οıÂÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜, ÚfiÏ˄˘, ıÂڷ›·˜ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ùˉ‰Ëψ̤ÓË ·˘Ù‹ ÚfiıÂÛË ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÔÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍËÔÏÈÙÈ΋˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÂΛӷ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Î·È¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ¤Ó·Û‡ÛÙËÌ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜.

°È· Ó· ˘Ô‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ÔÈÔÙÈ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘, ÔÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘ÓÛÙ· ÂÍ‹˜ ÙÚ›· ÛÙÔȯ›·.

™˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. °È· Ó· ηٷÔÏÂÌËı› ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Î·È ÔÈ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÓÔÛÔ‡Ó, ÔÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÒÛÙ ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÔÈ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Î·È ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓˆÓ ıÂÚ·ÂÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÔÈfiÙËÙ·.

™˘ÓËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. OÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì οı ¢ηÈÚ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ fï˜ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ. £· Ú¤ÂÈ, ›Û˘, Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙË ‰È·ı¤ÛÈÌË Â›Ú· Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ∂¿Ó ·Û΋ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜‰˘Ó·ÌÈο, ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜.

™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ™Â ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó Û ڈÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ¿ÏÏ· ‰›·. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÂÙ·›ÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂΠʇÛˆ˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔ˘Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ∏ Ù·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ Ó· ÂȯÂÈÚ›ٷÈ

OÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ

„˘¯È΋ ˘Á›· Ú¤ÂÈÓ· ÚÔ¿ÁÔ˘Ó Î·È

fi¯È Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘ÓÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË

Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

∆Ú›· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›·

ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

18

Page 33: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË fiÚˆÓ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ·Â˘ı›·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Âη›‰Â˘Û˘, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â›Û˘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ (Freeman, 2000).

1Ë ∂Ó¤ÚÁÂÈ·: ¢È·‚ԇϢÛË

∏ ÚÒÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛı› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÔÈfi-ÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·-ÌÔÚʈı› ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ¤Ó· fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. OÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜,‰ÈfiÙÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·-ÛÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏ˘Ô›ÎÈÏˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, fiˆ˜·˘ÙÒÓ Ô˘ ¯·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Û¯¤‰È·, fiÛˆÓ Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂ-ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔ-ÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÈΛϘ ·Ó¿ÁΘ (™¯‹Ì· 2).

∆· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÛÈÙ‹ÊÚÔÓÙ›‰· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁÎÂ˜Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ıÂڷ›· ÙÔ˘˜Î·È Ô‰ËÁ› Û ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜.

OÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ··ÈÙÔ‡Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ÊÚÔÓÙ›‰· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, Âη›‰Â˘ÛË Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜.

OÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· Î·È ÔÈ ÎÏÈÓÈÎÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·˘Ùfi, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Âη›‰Â˘ÛË Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜.

OÈ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Â·ÚΛ˜ fiÚÔ˘˜ (.¯. Ê¿Ú̷η, ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÎϛӘ) ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó.

O ÁÂÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈο.

OÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Î·È ÔÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›‰· Ì ηϋ Û¯¤ÛË ÎfiÛÙÔ˘˜ – ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ÊÚÔÓÙ›‰··˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. O ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Ó· ËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘ÓÙȘ ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û fiÏ· Ù· ›‰·, ÓÔÌÔıÂÙÒÓÙ·˜ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.

°È· Ó· ÂÓۈ̷وıÂ›Ë ÔÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ڤÂÈ ÚÒÙ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓÒÛÙ ӷ ·Ó·Ù˘¯ı›¤Ó· ÎÔÈÓfi fiÚ·Ì·ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·

19

Page 34: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

™¯‹Ì· 2: ∏ ˘Ú·Ì›‰· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

∏ ‰È·‚ԇϢÛË ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜: ÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ‰È·Êfi-ÚÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜, ÙËÓ ‰È¿‰ÔÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˉËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÓÙ›Ï˄˘. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ›ӷÈÔ˘ÛÈ҉˜ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ˘Â˘ı‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ÌÔÓ·‰È΋¢ηÈÚ›· Ó· Û˘ÓÂÓˆıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· fiÚ·Ì· ÁÈ·ÙÔ ˆ˜ ı· ˘ÏÔÔÈËı› Ë ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

OÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆ-ÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó:

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·, ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È fiÛÔ˘˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ‹ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˘˜, ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ - ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜, ˘ËÚÂۛ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜, ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ¤Á·Û˘.

20

∫˘‚¤ÚÓËÛË

°ÂÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜

ÀËÚÂۛ˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜

∫ÏÈÓÈÎÔ›

∞ªæ¢

∂›Â‰· ÔÈfiÙËÙ·˜

¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË, ÂÈÏÔÁ¤˜, ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜

∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ

∫ÏÈÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, Âη›‰Â˘ÛË ∫·Ù¿ÏÏËϘ ˘ËÚÂۛ˜

∂¿ÚÎÂÈ· fiÚˆÓ, ˘Ô‰ÔÌ‹

¶fiÚÔÈ ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÀÊÈÛٷ̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·

∂ıÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯È΋ ÀÁ›· ¡ÔÌÔıÂÛ›·, ηÓÔÓÈÛÌÔ›

Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ·

∏ ‰È·‚ԇϢÛË Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜

ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË,

Î·È Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ

¤Ó· fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜

„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜

Page 35: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶fiÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ;

OÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜,·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈ-Ú›‰ÈÔ. ªÔÚ› Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÂÓÒ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂÙ·Í‡Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ (1Ô ‚‹Ì·, 2Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·), fiÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜Ú˘ıÌ›ÛÂȘ (1Ô ‚‹Ì·, 3Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·) Î·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ (1Ô‚‹Ì·, 4Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·), fiÙ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÊÚÔ-ÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ (2Ô ‚‹Ì·), fiÙ·Ó ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘(3Ô ‚‹Ì·) ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (4Ô ‚‹Ì·), ›ÙÂ, Ù¤ÏÔ˜, fiÙ·ÓÛ˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ÔÈÔÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (5Ô Î·È 6Ô‚‹Ì·).

OÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜·Ú·‚Ï¤Ô˘Ó ÙËÓ Ô˘ÛȈ‰Ò˜ ÔÏÈÙÈ΋ ʇÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ı· Ú¤-ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ̤ۈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈÎÒÓ Î·È ‰È·‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ.

™Â ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏËÊı› ˆ˜ ·ÂÈÏ‹ ·fi ÙÔÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ù· ȉڇ̷ٷ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, Î·È ı· Ú¤ÂÈ, ÂÔ̤ӈ˜,Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο. ∂Ó›ÔÙÂ, ¿ÙÔÌ· Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÈfi-ÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ‰È·‰È-ηۛ· Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∞ÛÙÔ¯›Â˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯Ô̤-ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÏfiÁˆ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ¤ÏÏÂȄ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‹ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÔÌ¿‰·˜ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ. ∫¿ı ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋Ԣ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ È‰È¿˙ÔÓÙ· ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Û οı ÔÌ¿‰·. OÈ ÚÔÙÂÈ-ÓfiÌÂÓ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ˘¤Ú Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÌfi‰È· Â¿Ó ‰ÂÓ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È ·ÌÔÈ‚·›· ηٷÓfiËÛË.

∏ ÚfiÔ‰Ô˜ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û˘¯Ó¿ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Î·È ÙËÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (‰ËÏ·‰‹ ÌÂٷ͇ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜). ∏ ‰È·‰Èη-Û›· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÚÔ··ÈÙ› fiÏÔÈ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ·˘ÙÒÓ.

™Â ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔ-Ú› Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. ªÂÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË, ÌÔÚ› Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘ÓÓ· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ¿ÏψÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fi-ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì„˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ∏ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈÒ-‰Ë˜, ·ÊÔ‡ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™Â ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜, Ù·¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó «ÂÎ·È‰Â˘Ù› ÛÙËÓ ·ÓÈ-ηÓfiÙËÙ·», Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒ̘ ÙÔ˘˜,ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓ· ÙËÓ Â›ÏËÍË Ô˘ ı· ‰Â¯ıÔ‡Ó ·fi ÂΛÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÈ-˙ËÙÔ‡Ó. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙÈο‚‹Ì·Ù· ÒÛÙ ӷ ÚÔ·¯ı› Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯È-Τ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‚ÂÏÙ›ˆ-Û˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜.

™Â ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË, ÔÈ ‰È·ÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ„˘¯È΋ ˘Á›· (¶Ï·›ÛÈÔ 2).

∏ Û˘ÓËÁÔÚ›· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·ÈÛ fiÏ· Ù· ‚‹Ì·Ù·ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ›ӷÈÌÈ· Ù¯ÓÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋‰È·‰Èηۛ·

∏ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˘ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

21

Page 36: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

2Ë ∂Ó¤ÚÁÂÈ·: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·Î·‰ËÌ·˚ο ȉڇ̷ٷ, ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÓËÁÔÚ›·˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˘Á›·˜

ª¤Ûˆ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÏËÊı› ‰Ú¿ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ˘Â‡-ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›-ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜. OÈ Û¯¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‰›‰Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÚÔÔÙÈ΋.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ - ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜

OÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› - ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Î·ÈÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηıÈÂÚÒÛÔ˘Ó Ú·ÎÙÈΤ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚfiÙ˘· ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙˆÓÛ˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘˜. OÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ·˘ÙÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È ÎÏÈ-ÓÈ΋ ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÛˆÛÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜Ú¿Í˘ ··ÈÙ› ÙË Û‡ÓıÂÛË ÂÓfi˜ ¢ڤˆ˜ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÎÏÈÓÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜Î·È ÂÍÂȉ›Î¢Û˘.

OÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› - ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÏ¿-¯ÈÛÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û Âη›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Â·ÓÂη›‰Â˘ÛË, ηÈÓ· ·Ú¤¯Ô˘Ó ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÈÛÙÔÔ›-ËÛË Û ¤Ó· ¿ÁÁÂÏÌ· ‹ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ‚ÔËı¿ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ··Ú·›ÙËÙ·ÚÔÛfiÓÙ· ÒÛÙ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ó· Â›Ó·È Â·ÚΛ˜.

ŒÓ·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ - ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËٷηٿ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÙÚÂȘ ÙÚfiÔ˘˜:

ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÚÔ¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜

Î·È ¿ÏϘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ Ú¿Í˘, ÚÔ¿ÁÔÓÙ·˜ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ̤ۈ Ù˘ ·ÓÂη›‰Â˘Û˘,

Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÍÈÔًوÓ.

OÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓÂ›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜

OÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› -·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ›

Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÌÔÚÔ‡ÓÓ· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÓÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋

Î·È ÎÏÈÓÈ΋ ¿ÚÎÂÈ·

22

¶Ï·›ÛÈÔ 2. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‚¤ÏÙÈÛÙ˘ Ú·ÎÙÈ΋˜: Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·

∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÓÙÔ˘Û·Ó ÁÈ· ÙÔÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ›¯·Ó ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì 300 ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤·, ‰È¢-ı˘ÓÙ¤˜, ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È Ì¤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ηȷÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›. ¢È·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜˘ËÚÂۛ˜, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙȘ ÂÓÓ¤· ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤ÁÈӷӉȷ‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ˘ËÚÂۛ˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ۠ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜. °È· Ó· ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó‰›Î·È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‹Ù·Ó ηٷÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ηȿ‰ÈΘ, Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ˜. ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÔÙÂ-ÏÔ‡Û·Ó ¤Ó· ÛÙfi¯Ô, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· ÂȯÂÈ-ÚÔ‡Û·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó (Flisher et al.,1998).

Page 37: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

™Â ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› - ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› Û‡Ï-ÏÔÁÔÈ. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì-‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Û ·˘ÙÔ‡˜ ηϿ ηıÔÚÈṲ̂-ÓˆÓ ÚfiÏˆÓ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·Î·‰ËÌ·˚ο ȉڇ̷ٷ

O ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ·Î·‰ËÌ·˚ο ȉڇ̷ٷ Â›Ó·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ηȷԉÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ̤ۈ Ù˘ Âη›‰Â˘Û˘, Ù˘ ηٿÚÙÈ-Û˘, Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘.

∏ Âη›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Â›Ó·È ¤ÚÁÔÔ˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ÛËÌ·Û›·˜. ™Â ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È ·Ó·ÚΤ˜:·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ „˘¯›·ÙÚÔ˜ ÛÙÔ 53% ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ¤Ó·˜„˘¯È·ÙÚÈÎfi˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙÔ 46% ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ (World Health Organization, 2001b). OÈ„˘¯ÔÏfiÁÔÈ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ›Û˘ Û·Ó›˙Ô˘Ó,·ÊÔ‡ Ô Ì¤ÛÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 0,4 Î·È 0,3 ·Ó¿ 100.000 ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜.

∆· ·Î·‰ËÌ·˚ο ȉڇ̷ٷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó··ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. OÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ·ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È fiÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Û˘Ó¯Ҙ.

∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, Ù· ·Î·‰ËÌ·˚ο ȉڇ̷ٷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú-Á›· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘, ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚˆÙÔfiÚˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÔÚÁ¿-ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

OÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÌÂÙ·Í‡ÙˆÓ ˘Â˘ı‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È fiÛˆÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ Û fiÏ· Ù· ›-‰·. O ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹-ÛÂˆÓ Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ŒÙÛÈ, Ë·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Û˘ÓËÁÔÚ›·˜, ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Î·È ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜

OÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ··ÈÙÔ‡Ó ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘Ó Â¿Ó ÔÈ Ú·-ÎÙÈΤ˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Â›Ó·È ˘„ËÏÔ‡ ÂȤ‰Ô˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÁÓÒÛË. ∂ÎʇÛˆ˜, Â›Ó·È ÂÙ·›ÚÔÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜,ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÔfi.

OÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Â›Ó·È ˘¤Ú Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜,·ÏÏ¿ Ë ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi ·Ó·ÚΛ˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜. OÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ηÈÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηχÙÂÚË ı¤ÛË, ÔÏÈ-ÙÈο Î·È ÓÔÌÈο, ÒÛÙ ӷ Û˘ÓËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜fiÚÔ˘˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ··ÈÙ›.

∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi,

∆· ·Î·‰ËÌ·˚οȉڇ̷ٷ ÌÔÚÔ‡ÓÓ· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙËÓ Âη›‰Â˘ÛË,ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË, ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË

OÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜Û˘ÓËÁÔÚ›·˜, ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ¯ÚËÛÙÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·

23

Page 38: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ·˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. O ÛÙfi¯Ô˜ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ̤ۈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÚÈÙË-Ú›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. ∏ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË, ÂÎ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ, ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ˘fi ÙÔ˘˜ÔÔ›Ô˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·.

∆Ô Û‡ÓıËÌ· «Ù›ÔÙ· ÁÈ· Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÌ¿˜» ¤¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙËı› ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ¯ÚËÛÙÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÂÎÌËÚȈ̤-ÓˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÒÛÙ ӷ ηıÔÚÈÛÙ› ÙÈ ·Ô‰›‰ÂÈ Î·È ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈı›ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. OÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË, Ì ÔÏÈÙÈΤ˜, ηÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ ‹¿ÏϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙȘ ‰È¿-ÊÔÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·.

∏ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Â˘ı‡ÓˆÓ ÁÈ· Ù˯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔȯ›· ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ·˘Ù¤˜ ÔÈÂÓÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈΤ˜ (‰Â˜ ™˘ÓËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯È΋ ÀÁ›·). OÈ ÔÏÈ-ÙÈÎÔ› Û˘¯Ó¿ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È¿-ÊÔÚˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ. ∆· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓÙÔ˘˜, ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ηχÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ÔÈfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÂ-ÎÙÈο Ì ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ԣηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. O ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ·Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Â˘¤ÏÈÎÙ· ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜

∏ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·-ÓÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô Î·È ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi.∏ ¤ÓÙ·ÍË ·˘Ù‹ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηϋ ÊÚÔÓÙ›‰· ηÈÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi. ¢›ÓÂÈ Ùˉ˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘Á›· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ۈ̷ÙÈ-΋˜ Î·È „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÛÊ·ÈÚÈο. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ‚Á¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙËÓ „˘¯È΋˘Á›· Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· (‰Â˜ OÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜).

OÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Â›Ó·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ¤Á·Û˘, ¢ηÈÚÈÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ηÈÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ‚·ÛÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï·Ì-‚¿ÓÔÓÙ·È ‰È·ÙÔÌ·Τ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÒÛÙ ӷ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·ÈÎ·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Û ÙÔÈÎfi ›‰Ô. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·-ۛ˜ ·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ·ÙfïÓ. OÈ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ·ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ™Â ÂıÓÈÎfi Î·È ÙÔÈÎfi ›‰Ô, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊ›‰ÚÔÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÏÏËÏ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÙÔÈÎfiÂ›Â‰Ô (‰Â˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋, ™¯¤‰È· ¢Ú¿Û˘ Î·È ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜).

3Ë ∂Ó¤ÚÁÂÈ·: ∏ Û˘Ì·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

∏ ÂıÓÈ΋ Î·È ÙÔÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÚÔ-

«∆›ÔÙ· ÁÈ· Ì·˜,¯ˆÚ›˜ ÂÌ¿˜»

∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜

ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ›ӷÈ

Ô˘ÛÈ҉˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË

Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

24

Page 39: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

ÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂٷȤӷ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Â›Â‰Ô ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ‰ÈηȈ̿وÓ, Ë ÈÛfiÙËÙ·, Ë ı¤ÛË ÚÔÙÂÚ·ÈÔًوÓ, Ë ·fi‰ÔÛË Â˘ı˘ÓÒÓ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÁ·Ï›Ô, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, Î·È Î·ıÔ-Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó (‰Â˜¡ÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯È΋ ÀÁ›· Î·È ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù·).

OÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ∏ ÓÔÌÔ-ıÂÛ›· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÎÚÈ-Ù‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›ٷÈ. ∏ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·Ó ηÈÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi Ï·›ÛÈÔ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· Û ÌÈ· ÔÏfiÎÏË-ÚË ¯ÒÚ· ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ·.

∏ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈο ÌÂ:

˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÓfi˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ›‰Ԣ ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜, ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË fiÚˆÓ ˘¤Ú ÏËı˘ÛÌÒÓ fiÔ˘ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó, ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘, ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘

‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÌÂÏÏÔÓÙÈο,

‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜,

·Ó¿Ù˘ÍË Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË,

ηٷÁÚ·Ê‹ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡,

‰È¿ıÂÛË fiÚˆÓ ÁÈ· ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜.

ŒÓ· Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶.O.À. ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜(World Health Organization, 1996) ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ÁÈ·ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· 45 ¯ˆÚÒÓ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ‰ÈηÈÔ‰Ôۛ˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓÌÂÚÒÓ (¶Ï·›ÛÈÔ 3). ∂›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È Ë ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÚÁ·Û›· Ì ٛÙÏÔ«∞Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÊÚÔ-ÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ∞fiÊ·ÛË 460/119, 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1991 Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ÙÔ˘ O∏∂», ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·.

∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¿ÁÂÈÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·

∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÌÔÚ›ӷ ηıÔÚ›ÛÂÈ ¤Ó·ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Â›Â‰ÔÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ

25

Page 40: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

26

¶Ï·›ÛÈÔ 3. ¡fiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·: ‰¤Î· ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜

1. ¶ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓŸÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È Â˘ÂÚÁÂÙÈο ·fi Ù· Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ı· Â›Ó·È Ù· ηχÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿, ı· ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·Î·È ı· ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜.

2. ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÙË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.

3. ∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ·Ú¯¤˜OÈ ‰È·ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜.

4. ¶·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰˘Ó·ÙÔ‡ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜∆· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÊÚÔÓÙ›‰· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋.

5. ∞˘ÙԉȿıÂÛË∞·ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÁηٿıÂÛË ÚÈÓ Á›ÓÂÈ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ›‰Ô˘˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË Û ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ.

6. ¢Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ Û ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·˘ÙԉȿıÂÛ˘∂¿Ó ¤Ó·˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÈ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È Ë Ï‹„Ë ÌÈ·˜ ·fiÊ·Û˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓÔ˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÈηÓÔ‡ ÙÚ›ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘.

7. ⁄·ÚÍË ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÓÂͤٷÛ˘¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÓÂͤٷÛ˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·fiÊ·Û˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ¤Ó· ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ fiÚÁ·ÓÔ (‰ÈηÛÙ‹), ‹ ·fi ÎˉÂÌfiÓ· ‹ ¿ÏÏÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ, ‹ ·fi ÙÔ ·Ú¤¯ÔÓ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÚÔÛˆÈÎfi.

8. ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ·ÓÂͤٷÛ˘™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· (ıÂڷ›·) ηÈ/‹ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô), Ì ̷ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ÂÚÈÔ‰È΋˜ ·ÓÂͤٷÛ˘.

9. OÈ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ› ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔOÈ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÚfiÏÔ (.¯. ‰ÈηÛÙ‹˜ ‹ Û˘ÁÁÂÓ‹˜, Ê›ÏÔ˜ ‹ ÎˉÂÌfiÓ·˜), Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ· ÁÈ· Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó.

10.™Â‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔOÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·, Î·È fi¯È Û ¿ÏÏË ‚¿ÛË ‹ ·˘ı·›ÚÂÙ·.

Page 41: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

4Ë ∂Ó¤ÚÁÂÈ·: ¢È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÒÛÙ ӷ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·

∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈÒÛÙ ӷ ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÔÈfiÙËÙ·. ™ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ fiÙÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â͢ËÚÂ-ÙÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ›, ̤ۈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ,ÏËÚˆÌÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ, ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ-ÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ. ™˘¯Ó¿, fï˜, ÔÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈÌÂ Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÎfiÌ· Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÂÛÌ¢ı›ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ∂ÊfiÛÔÓ Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, Ë ÔÈfiÙËÙ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û ·Ú¿-ÁÔÓÙ· Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ,fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋, fiÔ˘ Ë ÔÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Û· ÛËÌ·Û›·.

OÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÁÂÓÈο ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. OÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÏËÚˆÌÒÓ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó, Û˘Ó‹ıˆ˜, ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ÔÈfiÙËÙ·˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi-¯Ô˘˜, ‰ÈfiÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÈfiÙÈ Ë Î·Î‹ ÔÈfiÙËÙ· ÌÔÚ›ӷ ·Ô‰Âȯı› ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰··ÓËÚ‹ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜.

¶ÚÒÙÔÓ, Ë Î·Î‹ ÔÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ› Û ۷ٿÏË, fiˆ˜ fiÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È Ï¿ıË ‹ fiÙ·Ó·ӷϷ̂¿ÓÔÓÙ·È È·ÙÚÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ Ú¿ÍÂȘ, Ì ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Î·È ¿ÛÎÔ˯ڋÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ˘ËÚÂۛ˜ ÌË ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂Ó˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ÔÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ô‰ÔÙÈο, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ‰‡Ô Ú·ÎÙÈΤ˜ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ¤Î‚·ÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈϤÁÂÙ·È Ë Ï¤ÔÓ ‰··ÓËÚ‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË. ∆Ú›ÙÔÓ, Á›ÓÂÙ·È Û·Ù¿ÏË fiÙ·Ó ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ˘ÔıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ Ê·Ú-Ì¿ÎˆÓ ‰ÈfiÙÈ, ·Ó Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ fiÙÈ Ë ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓË ıÂڷ›·Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·Ú΋˜ ·˘Ù‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË.ªÂÚÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Û·Ù¿ÏË Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·Î‹ ÔÈfiÙËÙ· ¢ı‡ÓÂÙ·ÈÁÈ· ÙÔ 25-40% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ (Anderson & Daigh,1991).

OÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Ú¤ÂÈ, ÂÔ̤ӈ˜, Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜, ηÈÙ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·. OÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ÙȘ ·Îfi-ÏÔ˘ı˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜:

∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û ÏËÚÔÊfiÚËÛË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â¿Ó Î·ıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ Û ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ (.¯. ·ÚÔ¯‹ ›ÁÔ˘Û·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ÚÔ˘Ù›Ó·˜), ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÊÚÔÓÙ›‰· ηٿ ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·˘Ù¤˜. ∂›Û˘, Â¿Ó ¤¯ÂÈ ÙÂı› ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ‚¿ÛË, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ·, ÒÛÙÂ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÙÔ̤·˜ Ó· Â͢ËÚÂÙËı› ηχÙÂÚ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ›‰Ô, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ ·fi ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Î·È ÙȘ ÓÔÛÔÎÔÌÂȷΤ˜ ‰·¿Ó˜.

∏ η΋ ÔÈfiÙËÙ·Â›Ó·È ‰··ÓËÚ‹ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜

OÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘ÓÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ̤ۈ ÔÏÏÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ

27

Page 42: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

∞Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÈ‚Ú·‚Â‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∏ ÛÙÔ›¯ÈÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ·˘ÙÔ› (‰Â˜ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â¿Ó Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ηχÙÂÚˆÓ ·ÓÙÈ„˘¯ˆÙÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÙfi¯Ô˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ÂȉÈÎfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η ·˘Ù¿ Î·È Ó· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈʤ-ÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. ∏ Û˘ÌÌfiÚ-ʈÛË Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‹ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË.

¶ÏËڈ̤˜ ÁÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ù· ÔÔ›· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó, ÂϤÁ¯Ô˘Ó Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. OÈ Î·Ù·Áڷʤ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘, ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ·, Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÎÂڷȈıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â¿Ó ‰È·ÙÂı› ¤Ó· ÔÛfi ÁÈ· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. ∂ÈϤÔÓ, ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÏËÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.

¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÌÈÛıÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÏÈÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤·. ™Â ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË, Ë ÔÈfiÙËÙ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∏ ‡·ÚÍË Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜ Î·È ·ÌÔÈ‚‹˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÏ΢ÛÙ› ÈηÓfi ÚÔÛˆÈÎfi. ™Â ÌÂÚÈο ̤ÚË ÛÙȘ ∏¶∞, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ „˘¯È¿ÙÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.

¶·ÚÔ¯‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ‚¤ÏÙÈÛÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÛÙÔȯ›·, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ∆¤Í·˜ ηıfiÚÈÛ ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ú·ÎÙÈΤ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û οı ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. O ÛÎÔfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‚·ÛÈÛÌ¤ÓˆÓ Û ÛÙÔȯ›· Û fiÏË ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ∆Ô Â›Â‰Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÌÈ·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÌÂȈÓfiÙ·Ó Â¿Ó ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Û ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ.

ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. O ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ËÁÒÓ ‹ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ Â˘ı‡Ó˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. OÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ‹ ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ì ¿ÏÏ·˘Ô˘ÚÁ›· ‹ ˘ËÚÂۛ˜. ªÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ fiÙÈ Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ÔÏÏ·Ï¿ ΤÓÙÚ· ¢ı‡Ó˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Û˘Ó‹, ·Ó fi¯È ·ÓÙÈÊ·ÙÈο, ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜. ∂›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Û˘Ìʈӛ· ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔ·¯ı› Ë ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ˆ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο ÂÌfi‰È·.

∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û¤ӷ Û‡ÛÙËÌ· fiÔ˘ Ë ÏËڈ̋ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú¯fiÌÂÓË ˘ËÚÂÛ›·, Ë Ì›ˆÛË Ù˘¿ÛÎÔ˘ ¯Ú‹Û˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ‰··ÓËÚfiÙÂÚ˘ ÙÔ˘ ‰¤ÔÓÙÔ˜ ıÂڷ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ

28

Page 43: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

ÙȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÓÒ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÚÎÔ‡˜ıÂڷ¢ÙÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ó· ÙȘ ·˘Í‹ÛÂÈ.

5Ë ∂Ó¤ÚÁÂÈ·: ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡

O ·ÚÈÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔ-ÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÒÛÙ ӷ ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ (‰Â˜ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ¶ÔÏÈÙÈ΋, ™¯¤‰È· ¢Ú¿Û˘ Î·È ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ Î·È ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ηȶÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜). ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌԇηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÈÛو̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ηٿ ÙÔÓ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ù·ÔÔ›· ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∆Ô ı¤Ì· Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ı·Ú¤ÂÈ, ÂÔ̤ӈ˜, Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· ˘fi„Ë fiÙ·Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È.

πÛÔÚÚÔ›· ÌÂٷ͇ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜. OÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Â¿Ó ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‹‰Ë ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‹ Â¿Ó ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜. ™Â Ù¤ÙÔȘ Û˘Óı‹Î˜ Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ·ÛÙ›. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ˘„ËÏ‹ ˙‹ÙËÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ fiÚÔÈ.

¶ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÈfiÓ; ŸÛÔÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Â¿Ó ÔÈ fiÚÔÈ ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ‹ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi, Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ‹ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, ‹ ›Ûˆ˜ ÔÈ fiÚÔÈ ı· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ.

¶ÔÈfiÙËÙ· Û ÔÈfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜; OÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó fiÚÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Ù· ¿ÙÔÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÌÌÂÛË ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.

¶ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÔȤ˜ ˘ËÚÂۛ˜; ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·Ú·‰ÂÎÙ¿ ›‰· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ˘ËÚÂÛÈÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ fiÚÔÈ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ‹ Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÔÈÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ‰ËÏ·‰‹, ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÔÈfiÙËÙ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È (‰Â˜ OÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜).

¶ÔÈfiÙËÙ· Û‹ÌÂÚ· ‹ ·‡ÚÈÔ; OÈ fiÚÔÈ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÂȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë ÔÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›·ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ŒÙÛÈ, Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, Ô·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ë ˘Ô‰ÔÌ‹ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ¤Ó· ·Ô‰ÂÎÙfiÂ›Â‰Ô ÔÈfiÙËÙ·˜ (¤Ó· Â›Â‰Ô Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙȘ ÂÈı˘ÌËÙ¤˜ Â΂¿ÛÂȘ) ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÛÙËÛ˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ì ÙÔ˘˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜.

OÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ‰È·Ï¿ıÔ˘Ó ÙȘÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ˆ˜ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·

∂Í ÔÚÈÛÌÔ‡, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

∫·Ù¿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·ÈÔÏÏ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

29

Page 44: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

∂Ô̤ӈ˜, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ·ÊÔ‡ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÙ·‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ù· ÔÔ›· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÔȘ ˘ËÚÂۛ˜ ıˆ-ÚÔ‡ÓÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó. °È· ·Ú¿-‰ÂÈÁÌ·, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂӉ›ÍÂȘ.

OÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ۯÈ˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ· Î·È ¿ÏϘ „˘¯ÒÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈοÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Î·È ÛÙȘ ÏÔ‡ÛȘ Î·È ÛÙȘ ÊÙˆ¯¤˜ ¯ÒÚ˜, fiÔ˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Â·ÚΛ˜ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È „˘¯ÔÊ·ÚÌ·ÎÔÏÔÁÈΤ˜ ıÂڷ›˜.

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È ¿ÏϘ Ó¢ÚÔ„˘¯È·ÙÚÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜.

∫ÔÈÓ¤˜ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, fiˆ˜ Ë Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ì ·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Âȯı› ÂÈÙ˘¯Â›˜.

∆· ̇ ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. ∆ÂÏÈ-ο, ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ‹Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∂›Ó·È, ÂÔ̤ӈ˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÛÔÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÂÈ-ÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜.

30

∫‡ÚÈ· ÛËÌ›·: 1Ô ‚‹Ì·. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

OÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ·‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ̤ۈ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ù˘ ÓÔÌÔ-ıÂÛ›·˜, Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·-Ó·ÙÔÏÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ.

— ¢È·‚ԇϢÛË. ∏ ‰È·‚ԇϢÛË Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ „˘¯È΋˘Á›· Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Î·Ù¿ Ù· ÂfiÌÂÓ·‚‹Ì·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜.

— ™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. ŸÛÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ - ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ·Î·‰ËÌ·˚ο ȉڇ-Ì·Ù·, ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÓËÁÔÚ›·˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘Ë-ÚÂÛÈÒÓ. OÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÔÌÔʈӛ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÎÂÌfiÌÂÓ· ÌËӇ̷ٷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿-ÁÎË ÁÈ· ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ·ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È.

— ¡ÔÌÔıÂÛ›·. OÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆıÔ‡Ó ÓÔÌÔ-ıÂÛ›· Ô˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ı¤ÙÂÈ ¤ÌÊ·ÛË Û·˘Ù‹Ó. ∆· ÚfiÙ˘· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ô ¶.O.À. Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.

— ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ı·Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÛÈ Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ ÒÛÙ ӷ ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ó· ÌËÓ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ Ù˘. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ›ӷȂ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ.

— ™¯Â‰È·ÛÌfi˜. OÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÓÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ‚¿ÛÂÈÛÙÔȯ›ˆÓ. ∫·Ù¿ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ·ÚÎÂÙ¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È¿-ıÂÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙË ı¤ÛË ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·.

Page 45: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¢Â‡ÙÂÚÔ ‚‹Ì·. ∂ÎfiÓËÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Ô˘·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ÌÈ· Ù˘È΋ÌÂÙÚ‹ÛÈÌË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ÊÚÔÓÙ›‰·.∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· ı·˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹.

∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ηÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÚ› ÙÔ˘ ÙÈ ·ÔÙÂÏ› ·Ô-‰ÂÎÙ‹ Î·È Â·Ú΋ ÔÈÔÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ (Lund et al., 1998). ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·,ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ŒÓ· Û‡ÓÔÏÔ ÎÚÈÙË-Ú›ˆÓ, ÂÔ̤ӈ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ÊÚÔ-ÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ∆Ô ˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÔÈΛ-ÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· οı ¯ÒÚ·˜.

™Â ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú¤-ÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ‚¿ÛÂÈ ·˘ÙÒÓ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜. ªÂÚÈο·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜:

∂ıÓÈο ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ æ˘¯ÈΤ˜ ÀÁ›·˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·(Austalian Health Minister’s Advisory Committee National Mental Health WorkingGroup, 1996),

∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ºÚÔÓÙ›‰· ÛÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋ (Flisher et al., 1998), ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿

(http://www.cfmhn.org), ∂ıÓÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ÀËÚÂÛÈÒÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ

(Department of Health, 1999).

™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔÔÈËı›, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó·Ù˘¯ı› Ì ÎÏ›-̷Θ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ‰È·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔ-ÓÙ›‰·˜ (Australian Health Minister’s Advisory Committee National Mental Health WorkingGroup, 1996).

∆Ô 1991 ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂȉÈÎÒÓ ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÛÙÔÓ ¶.O.À. Ó··Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. O ¶.O.À. ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ηٷÏfi-ÁÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ (World Health Organization, 1994, 1997). OÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÏÂÈ-ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiˆ˜ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÙÚfiÔ ‰È·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ì ÔÛÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

°È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·Ú-ÌfiÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηٿÏÔÁÔ˘˜ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Ù· ‰ÈοÙÔ˘˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‹ ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ë ÔÏÈÙÈ΋, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂›Ó·È, ›Û˘, ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘ ηٿ fiÛÔÓ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯fiÌÂÓËÊÚÔÓÙ›‰· ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜.

OÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿-˙ÔÓÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ.

ŒÓ· ‚·ÛÈÎfi ‚‹Ì·ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜Â›Ó·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ÌÈ·˜ Ù˘È΋˜ ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓÔÔ›Ô ı· ·Ú¤¯ÂÙ·ÈË ÊÚÔÓÙ›‰·

∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜Ù˘È΋˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ÊÚÔÓÙ›‰·

31

Page 46: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

1Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·: OÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‹ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜

∏ ÚÒÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‹ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ.

∏ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜, ÂÚÁ·-˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·, ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È̤ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ Ú¤ÂÈÓ· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÁÚ·Ù¿, Ó· ‰È·‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘ÓÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.

2Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·: ¢È·‚ԇϢÛË Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜

¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÚÈÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·, Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÎÚÈ-ÙËÚ›ˆÓ (¶Ï·›ÛÈÔ 4). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ï› ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Û fiÏÔ˘˜ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, Ì ÏËÚÔÊfiÚËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚÔΛÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ·Ú¿-ÎÏËÛË Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó. OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı·Á›ÓÔ˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› ¤Ó· ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı·ÛÙ·Ï› ÛÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛË Ó· ÙÔ Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÂÈ-ϤÔÓ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, › ̤ÚÔ˘˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ȉȷ›ÙÂ-Ú· ÛËÌ·ÓÙÈο ÛËÌ›·. ŸÙ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹, fiÏÔÈ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÈ΢ÚÒÛÔ˘Ó.

∏ ÚÒÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·Â›Ó·È Ë Û‡ÛÙ·ÛËÌÈ·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜

‹ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ

ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘

Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

32

¶Ï·›ÛÈÔ 4: ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·

∆· ∂ıÓÈο ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Û˘ÓÙ¿-¯ıËÎ·Ó Î·ÙfiÈÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ Û ÂıÓÈ΋ Îϛ̷η, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÈÛÙËÌÔ-ÓÈÎÒÓ - ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ,‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ (Rosen, 1999). ∆Ô ÙÂÏÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔÂ›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÈı˘ÌËÙÒÓ Â΂¿ÛˆÓÎ·È Î·Ï‡ÙÂÈ fiϘ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ‰ËÌfiÛȘ ‹ ȉȈÙÈΤ˜, ÓÔÛÔÎÔ-ÌÂȷΤ˜ ‹ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰Â›ÎÙ˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÏfi-ÁËÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Â¿Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹-ÚÈ· Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi Â͈ÙÂÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘. ∆· ÎÚÈ-Ù‹ÚÈ· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‚·ıÌfi Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂ-ÛÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÔͤˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·Ôηٿ-ÛÙ·Û˘. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔ˘Ó ·fiÏ˘Ù· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈ-ÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜.

Page 47: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

3Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·: ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ηٿ ÙÔÌ›˜

∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÔÈÔ˘˜ ȉȷ›ÙÂ-ÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ı· ηχÙÔ˘Ó. ªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·Ú¯ÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‚·Û›-˙ÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∆· ÁψÛÛ¿ÚÈ· Î·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÔÈ-fiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶.O.À. ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ (World Health Organization, 1994,1997). OÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:

¶ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÀËÚÂۛ˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘Á›·˜ ÀËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÀËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ ™ÙÂÁ·ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È „˘¯Èο ·ÛıÂÓ›˜ ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ∫ÔÈÓÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ë̤ڷ˜ ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ë̤ڷ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ∫¤ÓÙÚ· Ë̤ڷ˜ („˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈο ΤÓÙÚ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘) ¢ÈηÛÙÈΤ˜ „˘¯È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜

OÈ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ηχÙÔÓÙ·È ·fi Ù· ÁψÛÛ¿ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ¶.O.À.ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οı ¯ÒÚ·˜. O ηٿ-ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ‰fiıËΠÈÔ ¿Óˆ ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏ› ÙÔ ı¤Ì·, Î·È ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡ÓÎ·È ¿ÏÏÔÈ ÙÔÌ›˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜, .¯. ÛÙÂÁ·ÛÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ̷ıËÛȷΤ˜ ·Ó·-Ëڛ˜, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ηÈÂÊ‹‚Ô˘˜. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜(Australian Health Minister’s Advisory Committee National Mental Health Working Group,1996

.∆he Scottish Office, 1997

.Flisher et al., 1998).

™ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÈÚ¤ıËÎ·Ó Û ÙÚ›· ‰›·: ÎÚÈÙ‹ÚÈ·˘Ú‹Ó·, ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÂȉÈο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· (Flisher et al.,1998). ∞˘Ù¿ ˘Ô‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Û 25 ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 25 ÙÔÌ›˜. OÈ ÙÔÌ›˜ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηχÙÔ˘Ó, ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂ-ÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜(¶Ï·›ÛÈÔ 5).

∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·Â›Ó·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÔÈÔÈ ÙÔÌ›˜ ı· ηχÙÔÓÙ·È ·fi Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·

OÈ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ¶.O.À.Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡ÓÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ

33

Page 48: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

34

¶Ï·›ÛÈÔ 5. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∆ÔÌ›˜ Ô˘ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÛÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋

™ËÌ›ˆÛË: Ÿ,ÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·È fi¯È ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜.

1. ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ˘Ú‹Ó· (‰›Ô)

∆ÔÌ›˜:

¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·

∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘

¶ÚfiÛ‚·ÛË

π‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ

∞ÏÏËÏ›‰Ú·ÛË Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È fiÛˆÓ ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó

∫ÔÈÓÔÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË

¢È·‚›ˆÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ıÂڷ›·˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢

°ÏÒÛÛ·, ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

¶ÚfiÏË„Ë Î·È ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜

¢È·¯Â›ÚÈÛË fiÚˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜

∞Ó¿Ù˘ÍË ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∆ÂÎÌËÚ›ˆÛË

∫·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·

2. ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· (‰›Ô)

∆ÔÌ›˜:

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂıÂÏÔ‡ÛÈ· ‹ ÌË

∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È Â·ÓÂͤٷÛË

∂›ÁÔ˘Û· ÊÚÔÓÙ›‰·

∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ıÂڷ›˜

ÃÔÚ‹ÁËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ¿ÏϘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜

æ˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË

∂ÍÈÙ‹ÚÈÔ Î·È Â·ÓÂÈÛ·ÁˆÁ‹

3. ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÂȉÈο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· (‰›Ô)

∆ÔÌ›˜:

¡ÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·

¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜

ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙ¤Á·ÛË Î·È ÔÌ·‰Èο Û›ÙÈ·

Page 49: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÙÔÌ›˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ‰È·-ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó· ·Ú¿-‰ÂÈÁÌ· ·fi Ù· ÁψÛÛ¿ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶.O.À., Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó·ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (¶Ï·›ÛÈÔ 6).

¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂÙȘ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ Ë ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, ηıÒ˜Î·È ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ (¶Ï·›ÛÈÔ 7). ™ÙÔ ·Ú¿-‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜, ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Â›Â‰Ô Î¿ı ÙÔ̤· Ì ۷ʋ,·Ïfi Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÚfiÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô. ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ú¤¯Ô˘Ó›Û˘ ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Û ‰›· fiÔ˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Û·Ê‹˜‹ fiÔ˘ ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙ¤˜ (.¯. ‰ÈÂÚÌËÓ›·), ‹ Û ‰›· fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó·‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË Û ÂȉÈΤ˜ ·Ú·ÌÂÏË̤Ó˜ fi„ÂȘ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ (.¯. Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ¯ÚËÛÙÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ë ÎÙÈÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹). ∆· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û˘¯Ó¿Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·Ú·ÌÂÏË̤Ó˜ fi„ÂȘ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÚÔÛÔ¯‹,ÂÓÒ ı· ¤ÚÂÂ. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Â›Û˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‹ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ı· ¤Ú ӷ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ›‰Ô.

¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈοÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· οı ÙÔ̤·

35

¶Ï·›ÛÈÔ 6. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÔÈfiÙËÙ·˜(World Health Organization, 1994)

∂. ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÚÔÔÚÈ˙fiÌÂÓ˜ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜

ºÀ™π∫O ¶∂ƒπµ∞§§ON

1. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ÂÈıˆÚËı› ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ Î·È ÏËÚ› Ù· ÙÔÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓÎ·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

2. O ¯ÒÚÔ˜ ·ÚΛ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È.3. À¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ ıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜.4. À¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.

Page 50: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

36

¶Ï·›ÛÈÔ 7. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 1: ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯È΋ ˘Á›· ÛÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋

3. ¶ÚfiÛ‚·ÛË

OÈ ˘ËÚÂۛ˜ Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈ̘ ·fi ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ „˘¯È·ÙÚÈΤ˜ ÓfiÛÔ˘˜.

OÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ›Û˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ›‰È· ÔÈfiÙËÙ· ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Û οı ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.

— OÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ‰Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û οÔÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‹ ‰È·ÈˆÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·‰ÈΛ·.

— OÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Î·È ‰Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ÛÙȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2: ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ

ÁÈ· ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ

∫ÚÈÙ‹ÚÈ· Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜

¶ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ¶ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÙÔÌ· Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ˜.

∫·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ·Í˘.

¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ŸÏÔÈ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰·

˘Á›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ:

— Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜, — Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ,

Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ·Ú·ÔÌ‹˜ Û ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÎÙ›ÌËÛË, ıÂڷ›· Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·, Â¿Ó ·˘Ùfi ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›Ô.

∆· ¿ÙÔÌ· Ì ÎÔÈÓ¤˜ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ú¤ÂÈ:— Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó

Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ·Ú΋ÊÚÔÓÙ›‰·, Û 24ˆÚË ‚¿ÛË,

— Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜, fiˆ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È, ÁÈ· ÚÒÙ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ÁÈ· ·Ú·ÔÌ‹ Û ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ‹ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜.

∆Ô̤·˜

∂Èı˘ÌËÙfi ›‰Ô

∫ÚÈÙ‹ÚÈÔ

¢Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ·ÎÚÈÙ‹ÚÈ·

Page 51: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÒÛÙÂ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜˘Á›·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÙÚ‹ÛÈÌË. ¶Ú¤ÂÈ, ÂÔ̤ӈ˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ‚·ıÌÔÏfi-ÁËÛ˘ οı ˘ËÚÂÛ›·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.

∆· ÁψÛÛ¿ÚÈ· Î·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÂϤÁ¯Ô˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶.O.À. (World Health Organization,1994, 1997) ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô, Ë ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ ˘Ë-ÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘.

Ÿˆ˜ ‹‰Ë ÂÍËÁ‹ıËÎÂ, ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ΛÌÂÓ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÎÚÈ-ÙËÚ›ˆÓ Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·ÚÔ¯‹˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ∫¿ı ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÂ›Ù·È (0=‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, 1=˘¿Ú¯ÂÈÂÓ Ì¤ÚÂÈ, 2=˘¿Ú¯ÂÈ). ∆· ÁψÛÛ¿ÚÈ· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‚·ı-ÌÔÏfiÁËÛ˘ οı ÎÚÈÙËÚ›Ô˘. ŒÙÛÈ, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ‚·ıÌÔ-ÏfiÁËÛË ÁÈ· οı ÙÔ̤·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË (¶Ï·›ÛÈÔ 8). ∏οı ¯ÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ‹ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηٿÏÔÁÔ˘˜ ηÈÙ· ÁψÛÛ¿ÚÈ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘.

∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔÔÈË-ıÔ‡Ó ÒÛÙÂ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ó· ›ӷȂ·ıÌÔÏÔÁ‹ÛÈÌË

37

∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ŸÏÔÈ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ô˘ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Úfi-ÁÚ·ÌÌ· ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Ú¤ÂÈ:

— Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÊÚÔÓÙ›‰· Ô˘ ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ› ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‹ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Èı·Ó‹ ÎÚ›ÛË Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ,

— Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÂÓfi˜ ÁÚ·ÙÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ıÂڷ¢ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘

ŸÏÔÈ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÊÚÔÓÙ›‰· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó:— ¤ÁηÈÚË ÚfiÛ‚·ÛË Û ηٿÏÏËÏË ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÎÏ›ÓË

‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË Ë ÔÔ›·:— Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÚÔ-

Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô,— ‚Ú›ÛÎÂÙ·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘˜.

— ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÂÓfi˜ ÁÚ·ÙÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ıÂڷ¢ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı›, Ô ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜, Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÌÈ·˜ Èı·Ó‹˜ ÎÚ›Û˘.

ºÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ŸÛÔÈ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÈ΋ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ›ӷÈ

·Ó¿ÁÎË Ó· ηχÙÔÓÙ·È Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÊÚÔÓÙ›‰·, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó:— ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ÙÔ˘˜

˘Á›·, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ Û ÊÚÔÓÙ›‰·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ,

— ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÁÚ·Ùfi Û¯¤‰ÈÔ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘˙‹ÙËÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜.

¶ÚfiÏË„Ë ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ OÈ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ú¤ÂÈ Ó·

ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.

Page 52: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

∏ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË ‰ÈfiÙÈ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ‹ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ó··ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ηٿ fiÛÔÓ ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÈηÓÔÔÈ› Ù· Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ· ÎÚÈ-Ù‹ÚÈ·. ¶·Ú¤¯ÂÈ, ›Û˘, ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¤Ó· ΛÓËÙÚÔ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Ó·‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó.

OÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈΤ˜ Îϛ̷Θ ‰˘ÓËÙÈο ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ŸÙ·Ó Ë ‚·ı-ÌÔÏÔÁ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û˘ÓÔÏÈο Ë ÔÈfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ëη΋ ÔÈfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÓÔËı›. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÈ·«ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋» ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ÈηÓÔÔÈ-ËÙÈ΋ ‹ fiÙÈ ÌÂÚÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘, fiˆ˜ Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, Â›Ó·È Î·Ï¤˜, ÂÓÒ ¿ÏϘ, fiˆ˜ ÔÂÊԉȷÛÌfi˜ Û ʿÚ̷η, Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ˜. ∞˘Ùfi Ì¿ÏÏÔÓ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹-Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ·Ú¿ Ì ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ηı·˘Ù‹.

°È· Ó· ̆ ÂÚˉËı› ·˘Ù‹ Ë ‰˘ÛÎÔÏ›·, Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÂÈ ÂȉÈ-Τ˜ Ï¢ڤ˜ ÙˆÓ ̆ ËÚÂÛÈÒÓ. ¢Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ̂ ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‚·ı-ÌÔÏfiÁËÛË ·ÚΛ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ì›· ÚÔ˜ Ì›· Î·È Ó· ÂÈÎÔ˘Ú›ٷȷfi ÂÈÙfiȘ ÂÈıˆڋÛÂȘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈfiÙË-Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÌÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ˘Ê‹˜ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜,Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·ÈÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› Ô‡Ù ηْÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·Î·È ÙË ÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. OÈ ¯ÒÚ˜ Ú¤ÂÈ Ó·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·‰ÂÎÙ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ηÙfiÈÓ ‰È·Ú·ÁÌ·-Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜.

38

∫‡ÚÈ· ÛËÌ›·: 2Ô µ‹Ì·. ∂ÎfiÓËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

— ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡-ÓÙ·È, Â›Ó·È ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

— ∞˘Ùfi ··ÈÙ› ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙË ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ηٷÏfiÁÔ˘ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.

— O ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÂÈ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙˆÓ ˘Ë-ÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ·È Û ÙÔÌ›˜.

— ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· οı ÂÈı˘ÌËÙfi Â›Â‰Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈÛ˘ÌʈÓËı› fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÛÙfi¯Ô.

— ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ ·Ú¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÙÚfiÔ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ˘ËÚÂÛÈÒÓ. O ¶.O.À. ‰È·ı¤ÙÂÈ ˘ÏÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Û ·˘Ù‹ Ùˉȷ‰Èηۛ·.

— ∏ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÂÈıÂÒÚËÛËÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·.

¯

¶Ï·›ÛÈÔ 8. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: µ·ıÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜˘Á›·˜ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜.

∫·Ï‹ 127-158πηÓÔÔÈËÙÈ΋ 96-126OÚȷο ·Ú·‰ÂÎÙ‹ 64-95∞·Ú¿‰ÂÎÙË 0-63

OÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈΤ˜ Îϛ̷Θ ¤¯Ô˘Ó

‰˘ÓËÙÈο ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·

Page 53: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

3Ô ‚‹Ì·: ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘

∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Ë Â›ÛËÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ó· ·ÛΛÓfiÌÈÌ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, Ë ÈÛÙÔ-Ô›ËÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·Ô‰Â‰ÂÈÁ̤ӷ.

∂Ô̤ӈ˜, Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÊÂÓfi˜ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙË-Ù·˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi οı ˘ËÚÂÛ›· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ù˘ ÓÔÌÈο ‰È·ÈÛو̤Ó˘¿ÚÎÂÈ¿˜ Ù˘. ∞˘Ùfi ÚÔÛٷهÂÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂ-ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ı· ‚Ú›ÛÎÂ-Ù·È Û ·Ú·‰ÂÎÙfi ›‰Ô. ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÂÈÙÚ¤ÂÈÛ˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Ì ÚÔηıÔÚÈṲ̂ӷ ›‰· ›‰ÔÛ˘ ‹ Ì ·ÚfiÌÔȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Û¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∆· ÛËÌ›· Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÌÔÚÔ‡ÓÓ· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÒÛÙ ӷ ˘ÏÔÔÈËıÔ‡ÓÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‚ÂÏ-Ù›ˆÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Û ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÂȉڇ̷ٷ (.¯. ηχÙÂÚ· ÏÔ˘ÙÚ¿ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·„˘¯‹˜), Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Ù¤-Ú˘Á˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÙÔÌÈÎfi ¯ÒÚÔ.

∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Û ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·.

∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË. ∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÈηÓÔÔÈ› ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.

∂η›‰Â˘ÛË Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. OÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó.

¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ¢È·ÁÈÁÓÒÛÎÔÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó. ∂ÈϤÔÓ, Ë ‡·ÚÍË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Û˘Ó¯‹ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

¶ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÂÓ‰Âϯ‹ ÂͤٷÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚfiÛÏ˄˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∂ÈϤÔÓ, Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ÚÔÛÂÏ΢ÛÙ› Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ÚÔÛˆÈÎfi Û ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ·Ú¿ ·ÏÏÔ‡.(Talbott, Halls & ∫eill, 1992)

∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ ˙‹ÙËÌ· ‰ÈfiÙÈ Î·ıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô Ï›ıÔ Ù˘›ÛËÌ˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. OÈ ·ÚÔ-¯Â›˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ηıÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡-ÓÙ·È Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ,ȉȈÙÈÎfi Î·È ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÙÔ̤·.

∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ¤¯ÂÈ Â·ÎfiÏÔ˘ı· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÂÌÂÚÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Ë·Ú¯fiÌÂÓË ÊÚÔÓÙ›‰· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ Â›Â‰Ô ÔÈfiÙËÙ·˜.

O ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙȘ ·Îfi-ÏÔ˘ı˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÒÛÙ ӷ ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘.

∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ·ÏÏ¿ ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ÓfiÌÈÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜

∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛËÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜Ô˘ ÏËÚ› ηıÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·

39

Page 54: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

1Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ‹ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘

™Â ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·‰Èηۛ˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· Ù· „˘¯È·ÙÚ›·. OÈ ‰È·‰Èηۛ˜ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈÛÎfiÈÌÔ Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÔÏϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ŒÙÛÈ, Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘-ÛÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ΋ ˘Á›·.

∏ ÚÒÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÔ̤ӈ˜, Â›Ó·È Ó· ¢ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Ù˘¯fiÓ ‹‰Ë ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ‰È·‰Èηۛ˜ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔ-ÁËıÔ‡Ó ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ªÂÚÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·Úˆ¯Ë̤Ó˜ ‹ ÎÏÈÓÈο ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ï¤ÔÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔ-Ú› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ „˘¯È·ÙÚ›· ÂÁÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ì ÌÔÚʤ˜ È‰Ú˘Ì·ÙÈ΋˜ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÌË ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Û‹ÌÂÚ·.

™Â ·˘Ù¤˜ Î·È Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èη-ۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Î·È·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfiÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰·, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ‚¿ÛË.

Àfi ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ‰ÂÓ ˘Ô-¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ˘Ë-ÚÂۛ˜. ªÔÚ› fï˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂıÓÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›-ËÛ˘ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.∂Ô̤ӈ˜, Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙ˯ÒÚ· ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

2Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË

∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, Î·È ÂΛӘ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ˘Á›·˜ Â›Ó·È ·Î·-Ù¿ÏÏËϘ, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› (2Ô ‚‹Ì·) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù·ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘.ªÂ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Â› ̤ÚÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ,ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ.

OÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆıÔ‡Ó ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ›Ù¢-͢ ÙÔ˘ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ ÂȤ‰Ô˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıË-Î·Ó ÛÙÔ 2Ô ‚‹Ì· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÎÚÈ-ÙËÚ›ˆÓ Î·È ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ∏ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÂÈηχ„ÂȘ ‹ ·Û˘Ó¤ÂȘÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜.

Ÿˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ¤ÙÛÈ Î·È Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘,Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˘. ∏ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ fiÛÔ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. OÈ ‰È·‰Èηۛ˜ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓÎ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¿ ›‰· ÊÚÔÓÙ›‰·˜.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ 4Ô ‚‹Ì·. ¢Â˜ ›Û˘:

OÈ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜

„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó·

ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜

‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘

ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó

Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘ÓÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·

ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

OÈ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ ÙȘ ÙÔÈΤ˜

˘ËÚÂۛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó

ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜

ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘

∂›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ fiÏÔÈÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÓÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË

‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘

40

Page 55: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶·Ú¿ÚÙËÌ· 3 Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ıÂڷ¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÛÙË ÃÈÏ‹.

ªÈÎÙ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁ›·˜ (http://www.jcaho.org)

¢ÈÂıÓ›˜ ¶ËÁ¤˜ ªÈÎÙ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (http://www.jcrinc.com).

∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Î·Ï‹ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÌÈ·˘ËÚÂÛ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú·ÌÂÏ› Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘Â͢ËÚÂÙ› ‹ ÔÈ ·ÚÂÌ‚·ÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ Ó· ÌËÓ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÛÙÔȯ›·. ∂Ô̤ӈ˜,Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆ-Û˘ ÔÈfiÙËÙ·˜.

∆· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· fiÛˆÓ ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›-ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, fiÙÈ ı· Á›ÓÔÓÙ·ÈÛ˘Ó¯›˜ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, Î·È fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘÛÙ· ‚‹Ì·Ù· 4 Î·È 5.

41

∫‡ÚÈ· ÛËÌ›·: 3Ô ‚‹Ì·. ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘

∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·Ú¯fi-ÌÂÓ˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÓÔÌÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË. ∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ‰ÈfiÙÈηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô Ï›ıÔ Ù˘ ›ÛËÌ˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ οı ˘Ë-ÚÂÛ›·˜ ‹ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

OÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈÒ‰ÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓÈÛÙÔÔ›ËÛ˘.

— ŸÛÔÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÔ˘Ó Â¿Ó Î¿ÔȘ ˘¿Ú-¯Ô˘Û˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›-ÌËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. OÈ ·Úˆ¯Ë̤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈ-ÛÙÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

— OÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∆ÔÛ‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙÔ 2Ô ‚‹Ì· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ-ÔÈËı› ˆ˜ ÌÈ· ‰ÔÌ‹, Ë ÔÔ›· ·Ú¤¯ÂÈ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂›Û˘, ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÓÔÌÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË.

Page 56: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

4Ô ‚‹Ì·. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜.

∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙ›, ÔÈ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ÂÎÙÈÌËı› Ë ÔÈfiÙËÙ·Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·:

1. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ.2. OÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË

Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ó¤ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

3. ∆· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó‹ıË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, .¯. οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ‰ÂÈÎÙÒÓ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‹‰Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó.

4. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÌ¿‰ˆÓ Û˘ÓËÁÔÚ›·˜ Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Î·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‡·Ú͢ ÔÏÏ·ÏÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Â›Ó·È Ë Â›Ù¢ÍË ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ. ŒÙÛÈ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ô-Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ‰Â›ÎÙËÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ‹ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, ‰Â›ÎÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ›ӷ Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÎfiÛÙÔ˘˜ - ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. OÈ ÔÏϷϤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ›ӷÈ›Û˘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È fiÛˆÓÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Ó· ·˘ÙÔÂϤÁ¯ÔÓÙ·È, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚ› ÙÔ Î›ÓËÙÚÔÓ· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·. O ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÚÔ¯¤· Î·È ÙÔ˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙÔ˜ ›ӷÈÔ˘ÛÈ҉˘ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜.

OÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈÓ· ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ıÂÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ú¿ÁÌ·Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÈÓÒÓ ‹ Ù˘ ·Ï‹˜ ‰È·›ÛÙˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿-ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹˜ ·ÓıÚÒˆÓ ‹ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·fi‰ÔÛË˜Â˘Û‹ÌˆÓ, ÚfiÛıÂÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ˘ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ ‰ËÌÈ-Ô˘ÚÁ› ΛÓËÙÚ· ÒÛÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó·ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ χÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂÚ·Ú¯Èο ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜. °È· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ËÂÓıÔ˘ÛÈ҉˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ÔÈ-fiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi.

ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘Ë-ÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ Â΂¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ ·ÔÙÂ-ÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ORYX Ù˘ ªÈÎÙ‹˜∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁ›·˜ ÛÙȘ ∏¶∞ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡-ÍÂÈ ÌÈ· Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈ-ÛÌÒÓ ˘Á›·˜ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. OÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó 10ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜, .¯. ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘÎÏÈÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂ-ۛ˜. ∏ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ fiˆ˜ ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-Â›Ù·È ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚËı› Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÚÔÛ·Ú-ÌÔÛÙÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ.

OÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ú¤ÂÈ Ó·

·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·ÈÎ·È Ó·

ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È Ù·ÎÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÛ¯‡ÔÓÙ·

ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜

ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘

OÈ ÔÏϷϤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜

ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ›ӷȷ·Ú·›ÙËÙ˜

ÒÛÙÂ Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔÔ‡ÓÙ·È

ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ

¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ıÂÙÈο

ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË

Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

OÈ Â΂¿ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·

·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙË-Ù·˜ Ú¤ÂÈ Ó·

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·ÈÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË

Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜

42

Page 57: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

1Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

OÈ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚·ıÌÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ù·ÎÙÈο, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË·Ó¿ ¤ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙ›. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÂÙ·È Î¿ıÂÙ˘¯‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

O ÙÚfiÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ˆ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Ù·ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ·fi ÙÔ ÔȘ ˘ËÚÂۛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ù· ÁψÛ-Û¿ÚÈ· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶.O.À., οı ÙÔ̤·˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜˘Á›·˜ ÌÔÚ› Ó· ‚·ıÌÔÏÔÁËı› Û‡Ìʈӷ Ì ηıÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (.¯. ˘ËÚÂÛ›·˜„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ‹ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜) (World Health Organization,1994, 1997).

OÈ ·ÎÚȂ›˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Û‡Ìʈӷ ÌÂÙ· ηıÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÈΛÏÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂٷ͇ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÂÚÈ-ÊÂÚÂÈÒÓ. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™Â ¿ÏϘÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ë Â˘ı‡ÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ÌÔÚ› Ó··Ó‹ÎÂÈ Û ¤Ó· ÙÔÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ÕÏÏÔÙ ¿ÏÈ, Ë ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË ÌÔÚ› Ó·Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‹ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Úˆ-ÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·˘ÙÔ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘.

∏ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ¯ˆÚÂ›Ù·È ÛÂÂÙ‹ÛȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Â›Ù ·fi ÂÈÙÚÔ¤˜ ›Ù ·fi ÙÔÈÎÔ‡˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜.∆· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó Î·ÙfiÈÓ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹˘ËÚÂÛÈÒÓ.

∆Ô ¶Ï·›ÛÈÔ 9 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ „˘¯È·ÙÚ›-ˆÓ ÛÙË µÚ·˙ÈÏ›·.

∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜Î¿ı ¯ÒÚ·˜, Ë ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È·fi ¤Ó· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

43

Page 58: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

44

¶Ï·›ÛÈÔ 9. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Û „˘¯È·ÙÚ›· ÛÙË µÚ·˙ÈÏ›· (Caldas, ·‰ËÌÔÛ›Â˘ÙË ÂÚÁ·Û›·, 2002)

∆Ú›· ›‰· ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

— ÀÔ¯ÚˆÙÈο: ÓÔÌÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ— ∞Ó·Áη›·: ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 80%— ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ·: ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘

¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

— ¢ÂηÙÚ›· ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙÔȯ›·, .¯. Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·Ú·ÔÌ‹ ·ÛıÂÓÒÓ Û Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· Î·È ÌË ‡·ÚÍË ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÎÂÏÈÒÓ Ê˘Ï·Î‹˜

— ¢Âη¤ÓÙ ·Ó·Áη›· ÛÙÔȯ›·, .¯. ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘, Â͈ÓÔÛÔÎÔÌÂȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘

— ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ·: ÙÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ

∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ: Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ·ÛıÂÓ›˜

— ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË 10 Ù˘¯·›· ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ÙÔ˘˜

ÕÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜

1. ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô

2. ª¤ÛË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜3. ¢È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ4. ¢È·ÁÓÒÛÂȘ ·fi Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·5. ∞ÚÈıÌfi˜ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ¯ÚfiÓȘ Ó¢ÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜6. ∫ÏÈÓÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· – ·Ú·Ô̤˜7. ∞ÛıÂÓ›˜ Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ÁÂÓÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜8. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÛfiÎ9. ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· ·Ó·ÏÔÁ›· ·ÛıÂÓÒÓ Ì Â͈˘Ú·ÌȉÈο Û˘ÌÙÒÌ·Ù·

(·Ô‰ÂÎÙ¿ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 5%)10. æ˘¯Ô¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ú·Ô̤˜11. £¿Ó·ÙÔÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ˆ‰ÂοÌËÓÔ12. ∞ÚÈıÌfi˜ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·13. ∞ÚÈıÌfi˜ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Û‡ÓÙ·Í˘14. º‡Ï·ÍË15. °ÂÓÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË

Page 59: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

2Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ÃÚ‹ÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â¿ÓÏËÚÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘. ªÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ıÂÛÌÔıÂÙË̤ӷ ÛÒÌ·Ù·,fiˆ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÔÙÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ‹ ÁÂÓÈ΋˜˘Á›·˜. ∂¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘Ë-ÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È Ó· ÙȘ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. OÈ ıÂÛÌÔ› ·˘ÙÔ› Ú¤ÂÈ Ó·¤¯Ô˘Ó ÓÔÌÈο ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·‰ÂÈÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ‹ Ó· ÙÔ˘˜ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Â¿Ó Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú¿‰ÂÎÙË.∂›Û˘, Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ (¶Ï·›ÛÈÔ 10).

™Â ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ:

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÓÔÌÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÓÔÌÔıÂÛ›· (‰Â˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯È΋ ÀÁ›· Î·È ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù·),

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÎÏÈÓÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜‹ ÂÁηٿÛÙ·Û˘,

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÂÏÂÁÎÙÈο fiÚÁ·Ó· Â¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È,

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ¿Ô„Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘,

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ, .¯. ÂÓfi˜ ÏÔÁÈÛÙ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁÍÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‹ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ - ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜.

∂›ÛËÌË ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È:

fiÙ·Ó ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÒÙË ÊÔÚ¿ (‰ËÌfiÛÈ·, ȉȈÙÈ΋ ‹ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË)

ÂÚÈÔ‰Èο ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Î·È Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË fi¯È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi οı ¤ÓÙ ¤ÙË.

∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÈÓÔÔÈ› ¤Ó· ηٿÏÔÁÔ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ÔÚÁ·-ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ Quality CheckTM

ÂΉ›‰ÂÈ ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ 20.000 ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÚÔ-ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜ ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ·fi ÙËÓ ªÈÎÙ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ÁÈ· ÙËÓ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁ›·˜ ÛÙȘ ∏¶∞. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·ÈÌ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÔÈΛÏÔ˘Ó ÛÙȘÏÂÙÔ̤ÚÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Û ¿ÏϘ¯ÒÚ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Û·Ê‹˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¿ÚÎÂÈ·˜. ∏ ÚÒÙË ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‹ÙÔÈΤ˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ȉڇ̷ٷ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ËÎÚ›ÛË Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ™ÙËÓ ∫›Ó· ˘¿Ú¯Ô˘ÓÙÚÂȘ ·ÚÈÔÈ ·Úԯ›˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜: Ô ÙÔ̤·˜ ˘Á›·˜ (΢ڛˆ˜ ÁÈ· ıÂÚ·-›·), Ô ÙÔ̤·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÛÙ¤Á·ÛË) Î·È ÔÙÔ̤·˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ (΢ڛˆ˜ ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜). OÈ ÙÔÌ›˜ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔ-ÚÂÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜.

™Â οı ÂÈÙÚÔ‹ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ηٿÏÏËÏÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ

ªÈ· ÂÈÙÚÔ‹ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂΉ›‰ÂÈηٷÏfiÁÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘

OÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ›ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÔÈΛÏÔ˘Ó ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·

45

Page 60: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

ªÈ· ıÂÌÂÏÈ҉˘ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ڿ˙ÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ fiÏÔÈÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·-ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·, Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÔÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓÙÔ˘˜, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ù· ÎÚ·ÙÈο ȉڇ̷ٷ Î·È ÔÈ ÌË΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· Ê¿ÛÌ· ¿ÏÏˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÌϤ-ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

ªÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ô˘ÛÈ҉˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ȉ›ˆ˜ ÛÙ· „˘¯È·ÙÚ›·. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó·Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ¿ÏÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÂÈÙÚÔÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÔ-ÙËı› ÁÈ· ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÏfiÁÔ. ∂¿Ó ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›Ô, ÌÈ· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› ¯Ú‹ÛÈÌË, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ·‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Î·Ù··ÙÔ‡ÓÙ·È Î·È fiÙÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ë ÈÛÙÔ-Ô›ËÛË Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ (‰Â˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯È΋ ÀÁ›· Î·È ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù·).

OÈ ‰‡Ô ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ·Ú¯¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ

Ó· ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË

Â›Ó·È Ë ‰È·‚ԇϢÛËÌ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜

ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›·ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ

‰ÈηȈ̿وÓ

46

¶Ï·›ÛÈÔ 10. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘

1Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË ıÂڷ¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÛÙË ÃÈÏ‹ (‰Â˜ ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 3 ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·).

∆Ô 1993, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÛÙË ÃÈÏ‹ ÂÚ›Ô˘ 10 ıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ÔÈÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ȉȈÙÈΤ˜ (ÌÈÎÚ¤˜ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ). ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ‰ÂÓ›¯·Ó η̛· ÓÔÌÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ-Τ˜ ·Ú¯¤˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÙÔ̤· æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ¤ÁÈ-Ó·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‚‹Ì·Ù·.

1. ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û·Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔÙÔ̤· Î·È Ì ÎÏÈÓÈÎÔ‡˜. ∏ ÔÌ¿‰· Û˘Ó¤Ù·Í ¤Ó· ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙȘ ıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜.

2. ∆Ô ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠ۠fiϘ ÙȘ ıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, Û fiϘ ÙȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ÃÈÏ‹˜ Î·È Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Âͤ¯ÔÓÙ˜ ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ.

3. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· ·ÚÁ‹ Î·È ‰‡ÛÎÔÏË ÔÚ›· ̤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ·fi ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.

4. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ·ÚfiÌÔÈˆÓ Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙȘ ¿ÏϘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ.

5. ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ˘Á›·˜ ÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ÈÛÙÔÔÈË̤Ó˜ ıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ıÂڷ›·˜ Ë ÔÔ›· ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È Û ÙÚ›· ›‰· ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ‹ ÔÏ˘Â›Â‰Ë˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘.

À¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 50 ıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙË ÃÈÏ‹ Ô˘ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ.

Page 61: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

3Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ Î·È ÏÂÙÔÌÂÚÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘fiÏÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∂Λ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ·È Ù·ÎÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË fiψÓÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ∂Λ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÛÙ‹-Ì·Ù· ‹ Â›Ó·È ˘ÔÙ˘Ò‰Ë, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È (‰Â˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚȷο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶.O.À.).

OÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÔÏϤ˜Î·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›·ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (˘ËÚÂۛ˜ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Ê˘Ï·Î¤˜ Î.Ï). OÈ ‰Â›-ÎÙ˜ Â›Ó·È ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹. ªÂÚÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚË-ÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂÌÏÂ-ÎfiÌÂÓÔÈ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1.

∆· ˘¿Ú¯ÔÓÙ·Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ڤÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·ÈÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ·ÈÙ·ÎÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜

47

2Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÛÙË §ÂÙÔÓ›·

∞fi ÙÔ 1997 Ù· ȉڇ̷ٷ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜ ÛÙË §ÂÙÔÓ›· ·ÍÈÔÏÔ-ÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È π·ÙÚÈ΋˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›-Ô˘ ¶ÚfiÓÔÈ·˜. ∞ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ÎÙÈÚȷΤ˜ ÂÁηٷ-ÛÙ¿ÛÂȘ. ∂¿Ó ¤Ó· ›‰Ú˘Ì· ÏËÚ› Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Â¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘,Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‹ÂÙ·Èڛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ˘Á›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ŸÏ· ٷȉڇ̷ٷ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÛÙË §ÂÙÔÓ›· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ªÈ· ÌÂÈ-Ô„ËÊ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÍÈÔÏÔÁËı›. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁ›·˜ ηÈ∂ϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜Ô˘ ÂÁ›ÚÔÓÙ·È ·ÍÈÒÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈο (Veits, ÚÔ-ÛˆÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, 2002).

Page 62: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶›Ó·Î·˜ 1. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰ÂÈÎÙÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ηı’ÔÌ¿‰· ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ*

∂ÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰Â›ÎÙË

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ — ¶ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁÔÚÒÓ ª¤ÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٿ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÙÔÌÔ

— ŒÏÂÁ¯Ô˜ ·fi‰ÔÛ˘, ¶ÔÛÔÛÙfi ‰·¿Ó˘fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜

˘ËÚÂۛ˜

ÕÙÔÌ· — ŒÓÙ·ÍË ‹ ·ӤÓÙ·ÍË ¶ÔÛÔÛÙfi ·ÙfïÓÌ „˘¯ÈΤ˜ Û ıÂڷ¢ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜‰È·Ù·Ú·¯¤˜ — ∂ÈÏÔÁ‹ ·ÚÔ¯¤ˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ

— ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·Î·È ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Û¯Â‰›ˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ·ÙfïÓÎ·È ·ÚÔ¯¤ˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜

Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËηӤÁηÈÚ·

¶·Úԯ›˜ — ¶ÔÈÔÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ì ۯÈ˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ·ÓÙÈ„˘¯ˆÙÈο Ê¿Ú̷η

ÀËÚÂۛ˜ — ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ·ÙfïÓÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Ì ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ ·fi

ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÂÓÙfi˜ ÂÙ¿ ËÌÂÚÒÓ

∫˘‚ÂÚÓËÙÈο — ÿڷÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹ ‰·¿Ó˜fiÚÁ·Ó· — ¶ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁÔÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·

— ∞Ó¿ÏË„Ë Â˘ı˘ÓÒÓ ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÔÛÔÛÙfi ·ÙfïÓ

Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi „˘¯È΋˜ ÓfiÛÔ˘ Ì ϋÚË ‹ ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË

* OÈ ‰Â›ÎÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜

48

Page 63: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

™ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·ÚÔ¯¤ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔ-ÊÔڛ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÏÂÁ¯ı› Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. OÈ Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ڤÂÈ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜:

fiÚÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, .¯. ÎϛӘ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, .¯. ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Û˘Ó‰ڛ˜

Î·È ıÂڷ›˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜.

(Thornicroft & Tansella, 1999)

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÙȘ Â΂¿ÛÂȘ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·ÈÙ·ÎÙÈο ÒÛÙ ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. °È··˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÔÈÔÙÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÎÚÈ-ÙËÚ›ˆÓ ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ‰ÂÈÎÙÒÓ ·˘ÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. Ÿˆ˜Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó··ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È, ›Û˘, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ËÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηÈfi¯È Ì ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘.

¶fiÚÔÈ

OÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó Â¿Ó ÈηÓÔÔÈÔ‡-ÓÙ·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ Â·Ú΋ ·ÚÈıÌfi ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÎÏÈÓÒÓ, ηıÒ˜ ηÈÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó:

ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÎÏÈÓÒÓ Î·È ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜.

¢È·‰Èηۛ·

OÈ ‰Â›ÎÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡ÓÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó Â¿Ó ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ‚¤ÏÙÈÛÙË ÂÎÌÂ-Ù¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

ÔÛÔÛÙ¿ ÏËÚfiÙËÙ·˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÎÏÈÓÒÓ, ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó‰ÚÈÒÓ Û Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·, ·ÚÈıÌfi˜ ÛÔ‚·ÚÒÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ Û ·ÛÊ·Ï›˜ Ù¤Ú˘Á˜, ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ, ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜.

∂΂¿ÛÂȘ

OÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ Â΂¿ÛÂˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚËı› ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ıÂÙÈ΋ ›وÛË ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. °È··Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

ÎÏÈÓÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Â΂¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÎÏÈÓÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Â΂¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜

™ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ,¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜,ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÙȘ Â΂¿ÛÂȘ

∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘·ÏÏ¿ Ó· Â͢ËÚÂÙ›ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

O ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜˘Á›·˜ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Â΂¿ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÔ̤ӈ˜Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜

49

Page 64: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

°ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Â΂¿ÛÂˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ·ÚȘηÙËÁÔڛ˜ (Rosenblatt et al., 1998).

∂΂¿ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∂ÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÌÂÈÔÓÂÍ›·. OÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó Ù· ۈ̷ÙÈο, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÁÓˆÛÙÈο Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈο ÛËÌ›· Î·È Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÌÈ· ‰È·Ù·Ú·¯‹. ∂΂¿ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ™¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚfiÏÔ˘˜. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·Â›Ó·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÂÚÁ·Û›·, Ë ÊÔ›ÙËÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰È·‚›ˆÛË Î·È Ë ‡·ÚÍË Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ıÂÙÈο Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂΂¿ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Â˘ÂÍ›·˜ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË, ÙËÓ ÂÏ›‰·, ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÚÚˆÛË. ∂΂¿ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÓÔÈ· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·, Ë Î·Ù¿¯ÚËÛË Ô˘ÛÈÒÓ, Ë ÂÌÏÔ΋ Ì ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·fiÚÚÈ„Ë Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙ¤Á˘.

OÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÏϷϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓÂ΂¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ¿ÙÔÌ·, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.™ÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi Â›Â‰Ô Ë Ì¤ÙÚËÛË ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ۯ‰ȷÛÙ› Ë ıÂڷ›·Î·È Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ù· ÎÏÈÓÈο ηı‹ÎÔÓÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Â›-Â‰Ô Ù˘ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿, Ù· ÔÔ›· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Û ·ÙÔ-ÌÈÎfi ›‰Ô, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÔÌ·‰ÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜·fi‰ÔÛ˘ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·-ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ªÂÚÈο, Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, Ù· ΤډË, ÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ (fiÚÔÈ, ‰È·‰Èηۛ· Î·È Â΂¿ÛÂȘ) ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ô˚‰Ú˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ù˘ ¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜.

ª¤ÙÚËÛË Ù˘ ›‰ÔÛ˘

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙȘ Â΂¿ÛÂȘ, Ë Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È-΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜.

O ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Â›‰ÔÛ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó fiÛÔ Î·Ï¿·Ô‰›‰ÂÈ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÏË-ÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÔÛÔÙÈο Î·È Ó· ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ÚÔ˜ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∆Ô ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ‰ÂÈÎÙÒÓ, Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘Ìʈӛ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ë Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ¤ÏÏÂÈ-„Ë ÂÓfi˜ ÔÚÈÛÌÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ ·ÔÙÂÏ› ηϋ ›‰ÔÛË. OÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Û¤ӷ Û‡ÛÙËÌ· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, Ù· ̤ÏË ÙˆÓÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡ÓÙ˜, ÔÈ ·Ú¤¯ÔÓÙ˜ ÊÚÔÓÙ›‰·, ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ηÈfiÛÔÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜, Û˘¯Ó¿ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›‰ÔÛËÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (¶›Ó·Î·˜ 1).

°È· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ›‰ÔÛ˘ ··ÈÙ›ٷÈ, ÂÔ̤ӈ˜, Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÔÈ

50

Page 65: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ÙÔ˘˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔÈ ‰Â›ÎÙ˜. OÈ ¯ÒÚ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÈÛÔÚ-ÚÔÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ̤۷ ÛÙ· fiÚÈ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰È·-ı¤ÙÔ˘Ó, fiÙ·Ó Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯ÔÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Â›‰ÔÛ˘ ÌÔÚ› ›Û˘ Ó· ÛÙË-Ú›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ù˘¯‹ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÂÎÙ›ÌËÛË, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÛÎÔfi·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘.

∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ›‰ÔÛ˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÈ· ̤ÙÚËÛËÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ¢ÂÓ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Û˘ÓÔÏÈο. OÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ›‰ÔÛ˘ Ú¤-ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ‰Â›ÎÙ˜ Ô˘ ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ fiÚˆÓ, ÙȘÂ΂¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÙˆÓÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó.

¶ÏËÚÔÊÔÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹

∏ ÏËÚÔÊÔÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯÙ› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó··Ú·ÎÔÏÔ˘ıËı› Î·È Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ¶ÔÏÏÔ›Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó‰È·ı¤ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈ-Û˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.OÌÔ›ˆ˜, Ë Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ›‰ÔÛ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ›ηÈÚˆÓ ‰Â‰Ô̤-ÓˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙË‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Û ‰Ô̤˜ Î·È ‰È·‰Èηۛ˜.

OÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÏËÚÔÊÔÚȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ›ӷÈÌÂÁ¿Ï˜. ∆Ô ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙÈÌËıÔ‡Ó. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ-¿˙ÔÓÙ·È fiÚÔÈ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÈ· ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË ˘Ô‰ÔÌ‹. ∂ÊfiÛÔÓ Ë ˘Ô‰ÔÌ‹Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, ÎÏÈÓÈÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·.

™Â ¯ÒÚ˜ Ì ÌÈÎÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔÓ· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·Ú·-ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ì ÙÔ ÔÈÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ›ӷÈÂÊÈÎÙÔ›. ∂Ô̤ӈ˜, ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ô˘ ÂÚÈ-ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ÔÈÎÔ-ÓÔÌÈο ÂÊÈÎÙÔ›.

∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÈfiÙÈ, ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ·, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ··ÈÙ› ÚfiÛıÂÙ˜ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ª·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, fï˜, Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡-ıËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ› ÎÂÊ¿Ï·È· ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚ˘·ÚÔ¯‹˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ıÂÙÈΤ˜ÂÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË. ∏ ÔÈÎÔ‰fi-ÌËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ˘Ë-ÚÂۛ˜ Â›Ó·È ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÈÛ¯˘Úfi ˘fi‚·ıÚÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

™Â ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤Ó˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·ÊÚÔÓÙ›‰· ‹ Û ¿ÏϘ ÁÂÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜, ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘

OÈ ‰Â›ÎÙ˜ ›‰ÔÛ˘¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋‚·Ú‡ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜

™Â ¯ÒÚ˜ Ì ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ fiÚÔ˘˜Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó·ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜Î·ıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ÔȤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È

ª·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·,Ù· ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¿Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛËÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÔʤÚÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË

51

Page 66: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÔÈ ‰Â›-ÎÙ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘Ú-ÁÔ‡ÓÙÔ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

™ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÊÚÔÓÙ›‰·„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ Û fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ, ηıÒ˜ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤-¯Ô˘Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢. ∂›Û˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ηÈÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·, ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Âη›‰Â˘ÛË, Î·È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÎÏÈÓÈΤ˜ Â΂¿ÛÂȘ.

Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ 4Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ‰ÂÓÂ›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ÕÏÏÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ›ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈΤÓÙÚˆÛ˘ (focusgroups) Î·È ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ̤·. OÈ Î‡ÎÏÔÈ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÔÌ¿‰Â˜ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡ÓÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ‚Ï¤Ô˘Ó ÛÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡ÛˆÓ. OÈ Ì˯·ÓÈ-ÛÌÔ› ·˘ÙÔ›, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂͤٷÛ˘, Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È Ù˘ ÂÚÌËÓ›·˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ‚ÔË-ıÔ‡Ó Â›Û˘ ÛÙËÓ ÂÓÙfiÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹-ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

µ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘

™ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Â›Ó·È ˘fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ù··ÎfiÏÔ˘ı· ‚‹Ì·Ù· ηٿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜.

1. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÏÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ∞Ú¯Èο Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ‚·ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋˜ ˘Ê‹˜. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ӷ,·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi. ªÔÚ› Ó· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó ·Ï¿ ¤ÓÙ˘·, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ÌËÓÈ·›·, ‹ ÙÚÈÌËÓÈ·›· Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.

2. ∆·ÎÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ‰›Ô˘, .¯. ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÌ¿‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. °È· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ‹ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Â‰›Ô˘, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ··Ó¿Ï˘Û˘. ™Â ·˘Ù‹ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÏÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘ÓÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ (Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰È·ÁÓˆÛÙÈο Î·È ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜). ∂›Û˘, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÛÔ˘˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ·Ó·ÛÎÔ‹ÛÂȘ ·fi ·ÎÏÔ˘˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‹ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfiÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙȈı› Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ηٷÓÔÔ‡Ó Î·È ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ù·‰Â‰Ô̤ӷ. ŒÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‰È·Ù‡ˆÛË Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÂÓÙÔÈ˙fiÌÂÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞Ú¯Èο, Ë ÚÔÛÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÔÈÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÛÙÔ ÔȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜. ∫·ıÒ˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÚfiÛıÂÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÔȘ ˘ËÚÂۛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ı· Â›Ó·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ì ÙȘ Â΂¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜.

3. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋˘Á›·. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË

52

Page 67: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Û ·Ú¯fiÌÂÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Û ·˘ÙfiÙÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È, ›Û˘, Ë ‚¿ÛË ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‹ ÙÔÈÎfi ›‰Ô. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, fiÛÔÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Û˘ÓÔ¯‹ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ›‰Ô. ∫¿ıÂ Â›Â‰Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÁÁÂÓ‹Û˘ÓÔ¯‹. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛÂοı ›‰Ô. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô ‚ÔËıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ Û˘ÁÎÚÔÙËıÔ‡Ó ÔÌÔÁÂÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È·Ó·ÛÎfiËÛË. ∆Ú›ÙÔÓ, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ÛÙÔȯÂÈÔı¤ÙËÛËÙfiÛÔ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈÔًوÓ, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ. ∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ÂıÓÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ¿ÏÏ· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·, fiˆ˜ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜, Ë Û˘ÓËÁÔÚ›· Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. Èڛ˜ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·.

∞˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· ‚‹Ì·Ù· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ÙÔÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

4Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¢È·‚ԇϢÛË Ì ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÏËÊıÔ‡Ó˘fi„Ë Î·È ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘˘Á›·˜ Î·È ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜, ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Î‡„ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ·Â˘ı˘ÓıÔ‡ÓÎ·È Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ȉ›ˆ˜ fiÛÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒ-ÈÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜.

OÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÛÒÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ∆· ÛÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÌÔÚ› Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ‹ Ó· Â›Ó·È ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ.

OÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ fiÛˆÓ ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó,Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ˘¤Ú ·˘ÙÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈο ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ‹ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈΤÓÙÚˆÛ˘ (focus groups), ÌÔÚ› ›Û˘ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÔχÙÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∂ÈϤÔÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ηٿ fiÛÔÓ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

∆· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, fiÛÔÈ Ù· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ıÂÛÌÔ‡˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ıÂÛÌÔ› ÌÔÚ› ›Û˘ Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Û ÂÚÈÙÒÛÂȘۇÁÎÚÔ˘Û˘. ∏ ·ÚÔ¯‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Â˘ı˘ÓıÔ‡Ó Û ¤Ó· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ÛÒÌ·, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ӷ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

OÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ú¤ÂÈÓ· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘ÓÙ·ÎÙÈο Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜

53

Page 68: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

5Ô ‚‹Ì·. ∂Óۈ̿وÛË Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÚÔ¯‹ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∂ÊfiÛÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È-΋˜ ˘Á›·˜ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô (Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù··Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘), Ë Û˘Ó¯‹˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙË ‰È·-¯Â›ÚÈÛË Î·È ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

∏ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ô-‰Ôı› Î·È Ì ÙÔÓ fiÚÔ ÔÈÔÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ‚ÂÏ-Ù›ˆÛË Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ›‰ÔÛ˘ ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÊÚÔÓÙ›‰·˜˘Á›·˜ (Hermann et al., 2002). ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ‰›Ô ‰ڿ˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈÛ˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ (Pillay et al., 2002). ªÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜fiÚÔ˘˜, Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏËÊı› ˆ˜ ¤Ó·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ‚·ıÌfi˜ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ¯·Ú·-ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›·, Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛËÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ÌÈ· ‰ÈÂÚÁ·Û›· Û˘Ó¯ԇ˜ ·Ó¤ÏÈ͢ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ, ·ÍÈÔ-ÔÈÒÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù· ÔÔ›· ‹‰Ë Â›Ó·È Û ¯Ú‹ÛË.

∆Ô πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ µÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁ›·˜ (Institute for Healthcare Improvement)(http://www.ihi.org/) ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ¶ÚÔÔ-Ú›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ‚‹Ì·Ù· ÒÛÙ ӷÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÔÌ¿‰·, Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· Î·È Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·ÈÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜. ∫·ÙfiÈÓ, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜- ÂÊ·ÚÌÔÁ‹- ÌÂϤ-ÙË- ‰Ú¿ÛË (™¯‹Ì· 3), ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô:

ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο, ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‰Ú¿ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÙËı›۷ ›ڷ.

∏ Û˘Ó¯‹˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘

ÔÈfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈÓ· ÂÓۈ̷وı›

ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ

˘ËÚÂÛÈÒÓ

54

∫‡ÚÈ· ÛËÌ›·: 4Ô ‚‹Ì·. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

OÈ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÎÙÈ-Ì¿Ù·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÙÚfi-Ô˘˜:

— ¯Ú‹ÛË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

— ¯Ú‹ÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ó¤ˆÓ ˘Ë-ÚÂÛÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÎfiËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

— Ù·ÎÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ì¤Ûˆ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏËÚÔÊfiÚË-Û˘, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‰ÂÈÎÙÒÓ Â›‰ÔÛ˘ Î·È Â΂¿ÛˆÓ

— ‰È·‚ԇϢÛË Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜,fiÛˆÓ Ù· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Î·È Ì ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÓËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

Page 69: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

∆· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘/ÚÔÙ‡Ô˘ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ,

Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ‰Â›ÎÙ˜ ÂȉfiÛÂˆÓ Î·È Â΂¿ÛÂˆÓ Î·È fi¯È ·ÏÒ˜ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ (fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÚfiÙ˘· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜),

ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È fiÛÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÔ̤· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, Î·È fi¯È Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·fi ÈÂÚ·Ú¯Èο ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜,

Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÂÓÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ›‰ÔÛË (Hermann et al., 2000).

∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ··ÈÙ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ‹ ÏÂÈÙÔ˘Ú-Á›Â˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜:

Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ı¤Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜, fi¯È ·Ó·ÁηÛÙÈο Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜,

˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ˘„ËϤ˜ ÈÂÚ·Ú¯Èο ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙfi ·ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ˘Â‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜,

fiÏÔÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·, ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È fiÛÔÈ ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·,

fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ,

ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Â·ÚÎÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜.

∂ÊfiÛÔÓ Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÙÂıÔ‡Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯‹˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

1Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂Ù‹ÛȘ ÂÈÛÎÔ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙ ı· Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÂÈÛÎfiËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘Ë-

™¯‹Ì· 3: ¶ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ µÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁ›·˜

55

¢ƒ∞™∏ ™Ã∂¢π∞™ªO™

ª∂§∂∆∏ ∂º∞ƒªO°∏

Page 70: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

ÚÂÛÈÒÓ. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È Û ÂÙ‹ÛȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂϤÁ-¯ÂÙ·È Ë ÚfiÔ‰Ô˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË È‰È·›ÙÂÚˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

OÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ-ÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Ì‚¿ÛË ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ŒÙÛÈ, ÔÚÈṲ̂ӷ ÔÈÎÔÓÔ-ÌÈο ΛÓËÙÚ· ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ˘Ú·-Ì›‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· (¶›Ó·Î·˜ 2). ∆¤ÙÔÈ· ΛÓËÙÚ· ›ӷÈ: Ë ·Ô‰Ô¯‹ fiÙÈ ÔÈ ÚÔ¸ÔÏÔ-ÁÈÛÌÔ› ı· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ··ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, Î·È ÏËڈ̤˜ Û‡Ìʈӷ Ì ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·fi-‰ÔÛ˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜.

2Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ŒÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÛÎÔ‹ÛÂȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓÚ¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (‰Â˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ηÈÙË ‰˘ÓËÙÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜Ô˘ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó. ∂¿Ó fiÛÔÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ-›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë È‰Ú˘Ì·ÙÈ΋ ‹ Ë ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›-‰·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÊÚÔÓÙ›‰· ηχÙÂ-Ú˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fi-Ê·ÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ÂȤ‰Ô˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

¶Ú¤ÂÈ Ó·

ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·ÈÙ·ÎÙÈΤ˜

Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘÌ ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜

ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ,ÒÛÙ ӷ ÂϤÁ¯ÂÙ·È

Ë ÔÈfiÙËÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈÓ

˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ

OÈ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜

˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜

ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜

Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Î·Ù¿ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi

Î·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfiÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

56

¶›Ó·Î·˜ 2. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÂÈÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

ÀËÚÂÛ›·/ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜/ ∫ÚÈÙ‹ÚÈÔ ª‹Ó·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÈÛÎfiËÛ˘

— æ˘¯È·ÙÚÂ›Ô ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ∂ıÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ™Â٤̂ÚÈÔ˜— æ˘¯È·ÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· æ˘¯›·ÙÚÔ˜ ∂ıÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜

Û ÁÂÓÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô

— ∫ÏÈÓÈ΋ À‡ı˘ÓÔ˜ ∂ıÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ÊÚÔÓÙ›‰·˜

— ÀËÚÂÛ›· À‡ı˘ÓÔ˜ ∂ıÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜

— ÀËÚÂÛ›· ÛÙ¤Á·Û˘ À‡ı˘ÓÔ˜ ∂ıÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·

— ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ - ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÈÛÎfiËÛË ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈԘ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓÛ‡ÏÏÔÁÔ˜ Ú·ÎÙÈÎÒÓ

Page 71: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

3Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ŒÓÙ·ÍË Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋

∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÎÏÈÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋. ∫·Ù¿ ÙÔ·ÚÂÏıfiÓ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·, ·ÏÏ¿fi¯È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Â΂¿ÛÂˆÓ ‹ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂ-ÛÈÒÓ. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› fiÚÔÈ fiˆ˜ «ÎÏÈÓÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË» Î·È «ÔÈÔÙÈ΋‰È·¯Â›ÚÈÛË» («clinical governance», «quality management»), Ì ÛÙfi¯Ô ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Â˘ı‡Ó˜ Î·È Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÔÈ-ÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (Hermann et al., 2000).

OÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ηٿ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÎÏÈ-ÓÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘˜.

∆ÂÎÌËÚȈ̤ÓË, ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÊÚÔÓÙ›‰· (evidence-based care)

∏ ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÈ·Â›Ó·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË ‰È·ı¤ÛÈÌË ÊÚÔÓÙ›‰·. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi,ÚÔ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ì ÙËÓ Ï¤ÔÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘˜. OÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ - ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È Ù· ·Î·‰ËÌ·˚οȉڇ̷ٷ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó, fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ.

∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÛÙÔȯ›· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤Ó· ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·-‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ˘Â˘ı˘ÓfiÙËÙ·˜. ∂ÊfiÛÔÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ì‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›·, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ Ì ٷ ÚfiÙ˘· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ô-‰Âȯı› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ Â΂¿ÛÂȘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·˘ÙfiÌ·Ù·. ™ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘·fiÊ·Û˘ Ó· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÛÙÔÈ-¯Â›·, ÂÓ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ¤ÙÛÈ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı‡Ó˘ Î·È Ë Î·Ï‹Û¯¤ÛË ÎfiÛÙÔ˘˜ – ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ (Goldman et al., 2001).

µÂ‚·›ˆ˜, ‰ÂÓ Ï‡ÓÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ڷÎÙÈΤ˜ ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô‡ÙÂ Î·È Î¿ıÂÙ¤ÙÔÈ· Ú·ÎÙÈ΋ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û fiÏ· ÁÂÓÈο Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·ÚfiÌÔÈ·Û˘ÌÙÒÌ·Ù·: Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÎÏÈÓÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË ÙˆÓ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·.

¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ú·ÎÙÈÎÒÓ ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ 11.

∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ı›ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÎÏÈÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋

∏ ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ‰Â‰Ô̤ӷۯÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ-ÎfiÙÂÚË Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË ‰È·ı¤ÛÈÌË ÊÚÔÓÙ›‰·

57

¶Ï·›ÛÈÔ 11. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ

¢È·Ù·Ú·¯‹ / ¶ÚfiÏË„Ë (ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·) /£Âڷ›· / ∞ÔηٿÛÙ·ÛË

™¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ·

- ŒÁηÈÚË ‰È¿ÁÓˆÛË ÁÈ· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·˜ ÔÚ›·˜- ∂η›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜- ¶ÚfiÏË„Ë ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ- ¶ÚfiÏË„Ë ˘ÔÙÚÔÒÓ Ì Âη›‰Â˘ÛË Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘- ∫ÔÈÓ¿ ·ÓÙÈ„˘¯ˆÙÈο Ê¿Ú̷η, .¯. ¯ÏˆÚÔÚÔÌ·˙›ÓË Î·È ·ÏÔÂÚȉ›ÓË

Î·È ·ÓÙÈ„˘¯ˆÙÈο Ê¿Ú̷η ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜

Page 72: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

∏ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÈÔ ·Ó·Ù˘Á̤ӈÓ, Â›Ó·È Ó·ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÛÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂΛӷ Ô˘ ˘¿Ú-¯Ô˘Ó Û ڷÎÙÈΤ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Âȯı› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË. À¿Ú¯ÂÈ·˘ÍË̤ÓË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ fiÛˆÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÙËÓ¤Ú¢ӷ Î·È fiÛˆÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ.

ªÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› fiÙÈ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ë ÚfiÎÏËÛË ·ÊÔÚ¿ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ó¿-ÁΘ. OÈ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ˘ÔÙ˘Ò‰ÂȘ Î·È ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ˘Ë-ÚÂۛ˜ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÌÔÚ› Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿‰ÔÍ· ÊÈÏfi‰Ô͘. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÔÈÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁηٷÏÂÈ-

58

- æ˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, .¯. ÁÓˆÛȷ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋ ıÂڷ›·- ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Âη›‰Â˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜- ∫ÔÈÓÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· ·ӤÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·

Î·È ·Ó¿ÎÙËÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ- ∞Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ

∫·Ù¿ıÏÈ„Ë

- ∞Ó›¯Ó¢ÛË Ù˘ ηٿıÏȄ˘ Û ÌËÙ¤Ú˜, ÒÛÙ ӷ ÌÂȈı› Ë Î·Ù¿ıÏÈ„Ë Î·È Ó· ÚÔÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ·È‰È¿

- ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈο ‰›ÎÙ˘· ÁÈ· ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜- ŒÁηÈÚË ·Ó›¯Ó¢ÛË Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ˘¤Ú ¢·ıÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È ·ÙfïÓ- ∂η›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜

Î·È ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ıÂڷ›˜- ∆ÚÈ΢ÎÏÈο ·ÓÙÈηٷıÏÈÙÈο ηÈ, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ·, ¯·ÌËÏÔ‡

ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÎÙÈÎÔ› ·Ó·ÛÙÔÏ›˜ Ù˘ ·ӷÚfiÛÏ˄˘ ÛÂÚ˘ÙÔÓ›Ó˘ (SSRIs)- §‡ÛË Û˘ÓÔ‰ÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÁÓˆÛȷ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋ ıÂڷ›·

Î·È ‰È·ÚÔÛˆÈ΋ „˘¯ÔıÂڷ›·- ∞Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢

∂Í¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ

- ¶ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi, .¯. ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË, ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ, Âη›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ‚Ï·ÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ

- ŒÁηÈÚË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ·Ú¤Ì‚·ÛË- ™‡ÓÙÔ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ (ÙÚÂȘ ¤ˆ˜ ¤ÓÙÂ

Û˘Ó‰ڛ˜)- °È· ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Û‡ÓÙÔ̘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ

ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰·- °È· Ô͇ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÁÓˆÛȷ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋ ıÂڷ›·,

ÎÈÓËÙÔÔÈËÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ fiˆ˜ ÙˆÓ ‰Ò‰Âη ‚ËÌ¿ÙˆÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÂ Â›Â‰Ô ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‹ ÔÌ¿‰·˜

- ∞ÔÙÔ͛ӈÛË, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·- ∂Ó‰ÔÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ

Û˘ÓÓÔÛËÚfiÙËÙ· ۈ̷ÙÈ΋˜ ‹ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ʇÛˆ˜- ∫ÔÈÓÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ

Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ.

(¶ËÁ‹: World Health Organization, 2001a)

Page 73: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

ÊıÔ‡Ó. ªÔÚ› Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û ÎÔÈÓÔÙÈ΋‚¿ÛË ¯ˆÚ›˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë È‰Ú˘Ì·ÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. OÈ˘ËÚÂۛ˜ ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂȉËÙ¿ Î·È ÂÎÂÊÚ·Ṳ̂ӷ ˆ˜Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈÔًوÓ, ηıÒ˜ ηÈÙ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È ÚfiÛ‚·Û˘.

∫ÏÈÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜

∏ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË, ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÊÚÔÓÙ›‰· ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËıËı› ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÏÈÓÈ-ÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ‹ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. OÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Â›Ó·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ‰È·Ù˘-ˆÌ¤Ó· ΛÌÂÓ· Ì ÛÎÔfi Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÎÔ‡ÓÙ˜ Ù· Û¯ÂÙÈο ·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ηÈÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂ-ÎÚÈ̤Ó˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (Insitute of Medicine, 1990). O ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ‚ÂÏ-ÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ï‹„Ë ÎÏÈ-ÓÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ÁÈ· ÙȘ ÎÏÈÓÈ-Τ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ÚÔ˜ ÛˆÛÙ¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ó· οÓÔ˘ÓÂÈÏÔÁ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ·Ú·Û¯Âı›, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜˘¿Ú¯Ô˘Ó.

∞fi ÎÏÈÓÈ΋ ¿Ô„Ë, ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÚÂȘ ·ÚȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜:˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÎÏÈÓÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ıÂڷ¢ÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜, Î·È ·Ó›-¯Ó¢ÛË ÛËÌ›ˆÓ ·fiÎÏÈÛ˘ ·fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜. ∏ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆӉÈ¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ıÂڷ›·˜ Î·È Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ÎÏÈÓÈÎÔ‡˜, Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘-ÓÙ¤˜. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ıÂڷ›·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¤¯Ô˘ÌÂÌÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ‹ Î·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. ∏ ·Ó›¯Ó¢ÛËÙ˘ ·fiÎÏÈÛ˘ ·fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙË Û˘Ìʈӛ· ÌÂÙ·-͇ ıÂڷ›·˜ Î·È Ô‰ËÁÈÒÓ.

À¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜Î·Ù¿ ÙË ıÂڷ›· ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ. §›ÁÔÈ ÎÏÈÓÈÎÔ› Â›Ó·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ Ó· ¯ÚËÛÈ-ÌÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜. À¿Ú¯ÂÈ ·ÊıÔÓ›· Ô‰ËÁÈÒÓ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÔÈÂ˜Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜. ¢Â˜ ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 2 ¤Ó· ηٿÏÔÁÔ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ.

OÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ - ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·›˙Ô˘Ó ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍËÔ‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ™ÙȘ ∏¶∞, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ æ˘¯È·ÙÚÈ-΋ ∂Ù·ÈÚ›· Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÌÔÛÔӉȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·Ó¤Ù˘Í·Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÔ-ÏÔ˘ıËÙ¤· Ú·ÎÙÈ΋ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Úˆ-ÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ (United StatesDepartment of Health and Human Services, 1993). OÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È·ÊÂÓfi˜ Û ÌÈ· ÂÈÛÎfiËÛË Ù˘ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ıÂڷ›·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙË Û˘Ó·ÈÓÂÙÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤·.

™Â ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Î‡„ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˘Á›·˜, ȉ›ˆ˜ Â¿Ó ÔÈÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ - ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi‚·ıÌfi. OÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÌÂÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ - ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ‹ ÂÈÌÂÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔÛÎÔfi ·˘Ùfi (‰Â˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋, ™¯¤‰È· ¢Ú¿Û˘ Î·È ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜). ∏ Û˘ÌÌÂ-ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› ›Û˘ Ó·

OÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Â›Ó·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ‰È·Ù˘ˆÌ¤Ó· ΛÌÂÓ· Ì ÛÎÔfiÓ· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ˆ˜ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏËÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ÎÏÈÓÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ

OÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÎÏÈÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÓÙË ıÂڷ¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ó·ÔÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜

∂ÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘ÓÂÌfi‰È·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î‡ÚÈ·Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜

59

Page 74: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·.∂Λ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ fiÚÔÈ, ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÊÚÔÓÙ›‰·˘Á›·˜ ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈ-fiÙËÙ·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Â¿ÓÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙȘ Â΂¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ÛÂÛ‡ÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ·Ú¤Ì‚·ÛË ‹ Ì ÌË ·Ú¤Ì‚·ÛË (‰Â˜ ŒÚ¢ӷ Î·È ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˶ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶.O.Y.). OÈ Ô‰Ë-Á›Â˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈ-ÛÌÔ‡ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∂›Û˘, ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘Ó·ÈÓÂÙÈ΋˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓηٿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ Ú¿ÍË, ·ÏÏ¿ ηÈfiÛÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó.

∂ÚÁ·Û›· ÔÌ¿‰·˜

™Â ÌÂÚÈΤ˜ ηÈÓÔÙfi̘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ „˘¯È-΋ ˘Á›· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙË-Ù· Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∏ ÂͤٷÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›-·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·Ó¿Ù˘Í˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù˘¯‹˜ (Institute for HealthcareImprovement: http://www.ihi.org/). ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÂȉÈΤ˜ Û˘ÁÎÂ-ÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ‹ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÚÔÁÚ¿Ì̷ٷ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÔfi. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔÚÔ‡ÓÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· ÙÔ ¤Ó· ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÏÔ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙËÓηıËÌÂÚÈÓ‹ ÎÏÈÓÈ΋ Ú¿ÍË, ̤ۈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ·ÏÏËÏÔ›‚Ï„˘.

™˘Ó¯‹˜ ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË

∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ÔÈfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È ÎÂÊ·Ï·È҉˘. ∆Ô ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÈÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ù·ÎÙÈο Î·È ÂÔÙ‡Â-Ù·È, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔÈ-¯Â›ˆÓ, Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ,·fi fiÙÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ (‰Â˜ ∞ÓıÚÒÈÓÔÈ ¶fiÚÔÈ Î·È ∂η›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯È΋ ÀÁ›·,ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶.O.Y.). ∂›Ó·È, ›Û˘, Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ó· Û˘ÓÂ-¯›ÛÂÈ Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ ·Ó¤ÏÈ͢ ÛÂfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ΛÓËÙÚ· ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈÊÚÔÓÙ›‰·. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ÂÈÌfiÚʈÛË ÌÔÚ› ›Û˘ Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË, ÒÛÙÂÓ· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘ÓÛ˘Ó¯Ҙ ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.

™ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÈÓÔÙfi̘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘Ó¯ԇ˜ È·ÙÚÈ΋˜ Âη›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ (RoyalAustralian College of General Practitioners, 1993). ŸÏÔÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤-¯Ô˘Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¯‹ ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Âη›‰Â˘ÛË Î·È ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. OÈ ‚·ıÌÔ› Ô˘ ·Ô-ÎÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Âη›‰Â˘Û˘ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÔÈ-fiÙËÙ·˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È, Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‚·ıÌfi̤۷ Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ΛÓËÙÚ· ˘¤Ú ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔ-ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ Ù· ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË Âη›‰Â˘ÛË ÊÔÚÔ··ÏÏ¿ÛÔÓÙ·È.

4Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. µÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∆· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ Û˘Ì-‚ÔÏ·›ˆÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ.

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË Û˘Ó¯‹

ÂÈÌfiÚʈÛË, Ë Û˘Ó¯‹˜

·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË

Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô

ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

60

Page 75: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

™˘Ìʈӛ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Ì ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, .¯. Ì ÌÔÓ¿-‰Â˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ˘Á›·˜, ‹ Ì ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ÊÔÚ›˜, Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜.

∏ ·Ó¿ıÂÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·:

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, fiÔÙ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·Úԯ›˜ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È·, Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙË ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·

ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂıÔ‡Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ Â΂¿ÛÂȘ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜), ·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜.

°È· Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔËı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈ-ÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËηÓ, Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓÛ˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.O ·ÎÚÈ‚‹˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ (‰Â˜ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÁÈ·ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ).

5Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·: ŒÏÂÁ¯Ô˜

O ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¿Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Â¿Ó ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ıÂÛÌÔıÂÙË̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.

O ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘Ë-ÚÂÛÈÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÍ‹˜:

Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û˘Ó‹ıˆ˜ οÔÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ,

ÁÂÓÈο Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÙ·Ûȷο Î·È fi¯È Ù·ÎÙÈο, Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·È ÂȉÈÎÔ›, ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›Â˜.

O ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û˘Ìϋڈ̷ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‚ÂÏÙ›ˆ-Û˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÂȉÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÂÏÙ›ˆ-ÛË, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚË ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ ›ӷȉ˘Ó·Ù¤˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜.

™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÈÛ¯˘Ú‹ ›ÂÛË, ÔÈ ¤ÏÂÁ-¯ÔÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ˆ˜ ·ÂÈÏ‹ ‹ ÙÈ̈ڛ· (Louw, 2000).Œ¯ÂÈ,ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, ·Ú·ÙËÚËı› fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ‚ÂÏ-ÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Â¿Ó ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ıÂÙÈ-ο. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·˘Ù‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓÂϤÁ¯ˆÓ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ÒÛÙ ӷ ÂÌϷΛ ÙÔÚÔÛˆÈÎfi ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‚ÂÏÙÈÒÛÂˆÓ Î·È Û ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜.

Œ¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÂϤÁ¯ˆÓ (Mark & Garet, 1997.

Yeaman et al., 2000).∏ ·ÎfiÏÔ˘ıË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÙ¿ ÛÙ¿‰È· Û ΢ÎÏÈÎfi Û¯‹Ì· (™¯‹Ì· 4).

O ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜¤ÏÂÁ¯Ô˜¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο·fi ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ˙ËÙËı› Ë ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

61

Page 76: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

™¯‹Ì· 4: ™Ù¿‰È· Û ¤Ó· ·ÎÏÔ ÂϤÁ¯Ô˘

62

¶Ï·›ÛÈÔ 12. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ „˘¯ÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰·

1Ô ÛÙ¿‰ÈÔ: ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜

¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· „˘¯ÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰·

2Ô ÛÙ¿‰ÈÔ: OÚÈÛÌfi˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘

1. ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÔÈ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó, .¯. ¤ÓÙ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹.

2. ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, .¯. ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·.

3. ¢È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Â¿Ó ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‚ԇϢÛË ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙËıÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ·ÊÂÓfi˜ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ηÈ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

4. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ ı· ‰È·ÓÂÌËı› ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó Ù· Ê¿Ú̷η ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜.

5. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÍ‹˜:

5o ™∆A¢πO: ∞Ó¿Ï˘ÛË

‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ì ۇÁÎÚÈÛË Ú·ÎÙÈÎÒÓ

Î·È ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

2o ™∆A¢πO:OÚÈÛÌfi˜

Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘

3o ™∆A¢πO: ∞Ó¿Ù˘ÍË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

4o ™∆A¢πO:ª¤ÙÚËÛË ÎÏÈÓÈÎÒÓ

Ú·ÎÙÈÎÒÓ

1o ™∆A¢πO:∫·ıÔÚÈÛÌfi˜

ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜

7o ™∆A¢πO: ∫Ï›ÛÈÌÔ

ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎԇ·ÎÏÔ˘

6o ™∆A¢πO: ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ·ÏÏ·ÁÒÓ

Page 77: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

63

- ¶fiÛ˜ Û˘Ó‰ڛ˜ ›¯·Ù Ì ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ηٿ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·;

- ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· „˘¯ÔÊ¿Ú̷η ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜;

- ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· „˘¯ÔÊ¿Ú̷η ·˘Ù¿;- °È·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ù· „˘¯ÔÊ¿Ú̷η ·˘Ù¿;- ∆È Î¿Ó·Ù fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· „˘¯ÔÊ¿Ú̷η;- ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ˆ˜ ÎÏÈÓÈÎÔ‡, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·Ú·‰ÂÎÙ¤˜ χÛÂȘ;

6. ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ fiÛÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, .¯. fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ¤ÓÙ ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ‹ ÌÈ· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ (ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ù˘¯·›·).

7. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ.

3Ô ÛÙ¿‰ÈÔ: ∞Ó¿Ù˘ÍË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶.O.À.(World Health Organization, 1994) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Ù·ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· „˘¯ÔÊ·Ú̿ΈÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ Î·ıÔÚ›-˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÈ· ̆ ËÚÂÛ›· ·ÚÔ¯‹˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ̆ Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·Â·ÚΤ˜ ·fiıÂÌ· ‚·ÛÈÎÒÓ „˘¯ÔÊ·Ú̿ΈÓ. O ηıÔÚÈÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ‚·ÛÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹,·ÏÏÈÒ˜, ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ÙÔ˘ ¶.O.À. (World Health Organization, 1993a).

4Ô ÛÙ¿‰ÈÔ: ª¤ÙÚËÛË ÎÏÈÓÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ

1. ¢È·ÓÔÌ‹ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ.2. ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛˆÓ.

5Ô ÛÙ¿‰ÈÔ: ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ۇÁÎÚÈÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·

1. ¶ÚfiÛıÂÛË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ê¿Ú̷η Î·È Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ì ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ (‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· ¤Ú ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ê¿Ú̷η).

2. ™˘ÏÏÔÁ‹ ¿ÏÏˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ.

6Ô ÛÙ¿‰ÈÔ: ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ·ÏÏ·ÁÒÓ

1. ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‹ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ Ô˘ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘.

2. ∂ͤٷÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ‹ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜. ªÔÚ› Ó·¯ÚÂÈ·Ûı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÏÂÁÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·.

7Ô ÛÙ¿‰ÈÔ: ∫Ï›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘

∂·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛËÙ˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ê·Ú̿ΈÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÏÂÁ¯ı› Â¿Ó ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘.

Page 78: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

∏ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ·

‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηÈ

fi¯È Ë ÂÈ‚Ôϋ̤ÙÚˆÓ ·fi ¿ӈ,

Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ·ÔʤÚÂÈ ÔʤÏË

64

ªÂÚÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ›ӷÈ:

Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ‰È·ÁÓˆṲ̂ÓË Û¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ· Ô˘ ·ÓÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘˜ ·fi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô,

ÔÈ Ô‰Ô› Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ·Ú·Ô̤˜ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜,

ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÛÔ˘ ÂȤ‰Ô˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜

∞fi οو ÚÔ˜ Ù· ¿ӈ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·;

∂¿Ó Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿, ˘¿Ú¯ÂÈÔ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó fiÙÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È, ÂÈÎÚ›-ÓÔÓÙ·È Î·È ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ ·Á¯Ò‰Â˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙËÓ „˘¯È΋ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ó·ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ Ù· ΛÓËÙÚ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. OfiÙÂ, fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂ-ÙÂ›Ù·È ÌÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·fi οو ÚÔ˜ Ù· ¿ӈ.

∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Ù· ¿ÙÔÌ· Ì„˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È fiÛÔ˘˜ Ù· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ÒÛÙÂÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.™ËÌ·›ÓÂÈ, ›Û˘, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍËÁËı› Ë ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∏ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˘ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜.

∏ ·˘ÍË̤ÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ·Ô-‰ÒÛÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·.

OÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ηÈ, ÂÔ̤ӈ˜, Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Î‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜.

OÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· Û˘ÌÔÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ.

∆· ΛÓËÙÚ· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌˆıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Â¿Ó ¤Ó·˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁˆ ÌÈ·˜ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ÂÓfi˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ô˘‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Â¿Ó Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ·˘Ù‹ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ï¿ıË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È „fiÁÔ˜: ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È, ·ÓÙ› Ó· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È, ÂÂȉ‹ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· ·˘Ù¿ (Hart, 1995).

OÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙ·Ì›‚ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛËÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

∞fi ·˘Ù¿ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿-̈ÛË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ Û fiÏ· Ù· ›‰· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È-΋˜ ˘Á›·˜. OÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈË̤-ÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. °È· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ··ÈÙ›ٷÈË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÚfiÛÏ˄˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηٿÚÙÈÛ˘, ÌÔÓÈÌfiÙË-Ù·˜, ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ (‰Â˜ ∞ÓıÚÒÈÓÔÈ

Page 79: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶fiÚÔÈ Î·È ∂η›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ æ˘¯È΋ ÀÁ›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶.O.À.).

∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, fiˆ˜ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹,Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¿ÚÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›-ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ∏ Û˘ÓÂ-¯‹˜ ‰È·‚ԇϢÛË Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ë ‰fiÌËÛË Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈ-fiÙËÙ·˜ ˆ˜ ÌÈ·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Î·È fi¯È ·fi‰ÔÛ˘ „fiÁÔ˘, Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· Ô‰Ë-Á‹ÛÂÈ Û ̷ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ (Herman et al., 2000).

65

∫‡ÚÈ· ÛËÌ›·: 5Ô ‚‹Ì·. ∂Óۈ̿وÛË Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∂›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı› Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘. ∏Û˘Ó¯‹˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·¤Ó·Ë˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ù˘‚¤ÏÙÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ÙÚfi-Ô˘˜:

— ÂÙ‹ÛȘ ÂÈÛÎÔ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

— ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

— ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ Ì ڷÎÙÈΤ˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÛÙÔȯ›·, Ô‰ËÁ›Â˜ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ÔÌ·‰È΋ ÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘Ó¯‹ ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË

— ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ

— ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ

Page 80: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

6Ô ‚‹Ì·. ªÂϤÙË ÌÈ·˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ì ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (5Ô‚‹Ì·), Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ·Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ‹ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∆Ô‚‹Ì· ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ‰È·ÊfiÚˆÓ ÙÔ̤ˆÓ.

OÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÔÈΛÏÔ˘Ó ÛËÌ·-ÓÙÈο ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. µ·ÛÈ-ο, Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ̤ۈ ÂÈÙfiȈӉȷ‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Â’·˘ÙÔ‡‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ∆Ô ¶Ï·›ÛÈÔ Ù˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, ¡ÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯È΋ ÀÁ›· ηÈ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù·, ¶ÔÏÈÙÈ΋, ™¯¤‰È· ¢Ú¿Û˘, Î·È ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, ηș¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÚÔ¯‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜.

¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Â›Ó·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜:

‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ,

‚ÂÏÙ›ˆÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û „˘¯È·ÙÚ›·.

™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ È‰Ú˘-Ì·ÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛËÂ›Ó·È ÛÎfiÈÌË (Thornicroft & Tansella, 1999). ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÔÚÁ¿-ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆·ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ˘ËÚÂÛÈÒÓ (Lesage, 1999). OÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Û¯Ô-ÏÔ‡ÓÙ·È Ôχ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ô˘ ÂÓ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·„˘¯È·ÙÚ›·, Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û˘¯Ó¿ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ó·-ÁÓÒÚÈÛ˘, ÙÔ ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Î›ÓËÌ· ˘¤Ú Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ-„Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Î·È ÁÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∏ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÙÔ ÓÔÛÔ-ÎÔÌÂÈ·Îfi ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ∞Ó ·˘Ùfi ‰Â Û˘Ì‚Â›, Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ı· Â›Ó·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋,ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ∆· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜:

¢›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÏËı˘-ÛÌÔ‡ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì·ÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜.

ŒÓ·˜ ÂȘ ‚¿ıÔ˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ڷÁÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜.

ªÂ ÌÈ· ÈÔ ÂÓ‰Âϯ‹, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÔÈ fiÚÔÈ Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ·fi Ù· ȉڇ̷ٷ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·.

¶ÚfiÙ˘· fiˆ˜ ÂΛÓÔ Ù˘ ·˘Ùԉȉ·ÛÎfiÌÂÓ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔ-ÁÈ΋ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜˘Á›·˜ (Birleson, 1998). ∆Ô ÚfiÙ˘Ô Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜, ÔÈ Ôԛ˜¤¯Ô˘Ó ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔ Î·È Ó· ÂӉȷ-ʤÚÂÙ·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙȘ Â΂¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ 13 ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÂÙ·Ú-Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜.

µ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ

‚ËÌ¿ÙˆÓ, Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË

ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ï¢ÚÒÓÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ

·Ó·Áη›·

™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛËÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ

ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜,fiˆ˜ Ù˘

ÌÂÙ¿‚·Û˘ ·fi ÙËÓ È‰Ú˘Ì·ÙÈ΋ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋

ÊÚÔÓÙ›‰·, Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋

ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Â›Ó·È Ë Ï¤ÔÓ ÛÎfiÈÌË

¶ÚfiÙ˘· fiˆ˜ Ù˘·˘Ùԉȉ·ÛÎfiÌÂÓ˘

ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ·

ÙËÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜

·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙËÓ ÔÔ›·˘fiÎÂÈÓÙ·È

ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜

66

Page 81: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

67

∫‡ÚÈ· ÛËÌ›·: 6Ô ‚‹Ì·. ™˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

— ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ∆Ô ‚‹Ì· ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ‰È·ÊfiÚˆÓ ÙÔ̤ˆÓ.

— °È· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜, fiˆ˜ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ È‰Ú˘Ì·ÙÈ΋ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·, Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Â›Ó·È Ë Ï¤ÔÓ ÛÎfiÈÌË.

¶Ï·›ÛÈÔ 13. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¯ˆÚÒÓ: ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜

™ÙËÓ ∂ÛıÔÓ›·, Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÛÙËÚ›¯ıËΠ۷ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ™Â ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: Ë ›‰Ú˘ÛËÙÔ˘ ∂ÛıÔÓÈ΋˜ æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÙÔ 1989, Ë ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ æ˘¯È΋˜ºÚÔÓÙ›‰·˜ (Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙËÓ „˘¯È·ÙÚÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË) ÛÙÔ Tartu ÙÔ1993, Ë ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ∂ÛıÔÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ æ˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ ηÈÙ˘ ∂ÛıÔÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ™˘ÓËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ æ˘¯Èο ¶·Û¯fiÓÙˆÓ ÙÔ 1994 Î·È Ë„‹ÊÈÛË ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯È΋ ÀÁ›· ÙÔ 1996. ¢Ú¿ÛÂȘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢-ÛË ÂȉÈÎÒÓ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Âη›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È fiÛˆÓۯ‰›·˙·Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ∆Ô 1998, ÌÈ·ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ,ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Û˘Ó¤Ù·Í ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ì ٷ ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÂÓfi˜ ÚÔ-ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∫ÔÈÓˆÓÈ-ÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ. O ·ÚÈÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›-·˜. ŒÁÈÓ·Ó Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·ÈÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ‰›ÎÙ˘Ô ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔÛ‚¿ÛÈ̘ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙfi¯Ô. ∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯¤‰È· ÛÙ·‰È·-΋˜ ·ӤÓÙ·Í˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÂÚ›Ô˘ 3.000 ·ÙfïÓ, Ì ڢıÌfi 10% ·Ó¿¤ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ȉڇ̷ٷ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È Ù· ÔÔ›·¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ·fi Ì·ÎÚÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘. OÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÁÈ·ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ ÛÙ¤Á·Û˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ (Paavel &Sarjas, 1999).

™ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌË Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜,›‰Ú˘Û·Ó ÙÔ 1990 ÙË ƒÔ˘Ì·ÓÈ΋ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯È΋ ÀÁ›·, ·ÊÔ‡ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË·‰È·ÊÔÚÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤·. ∏ ¤ÓˆÛË ·˘Ù‹ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ fiÏ· Ù· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜. ∆Ô1998 ηٷÚÙ›ÛÙËΠÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜. ∆Ô 1999, ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎË-ÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ƒÔ˘Ì·ÓÈ΋˜ æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÂÎϤ¯ıËΠÌÈ· ÏÂÈÔ„Ë-Ê›· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÒÓ „˘¯È¿ÙÚˆÓ. ∆Ô 2000 ¤ÁÈÓ ¤Ó·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙËÓ„˘¯È΋ ˘Á›· ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶.O.À. ∆Ô 2001 „ËÊ›ÛÙËΠ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ·ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·, Û‡ÌʈÓÔ˜ Ì ٷ ∂˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘·. ∏ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘¶.O.À. ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ҉˘ ηٿ ÙË Ì·ÎÚ¿ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘(B. Tudorache, ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, 2002).

Page 82: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

7Ô ‚‹Ì·. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜

OÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÏÈÁfi-ÙÂÚÔ Û˘¯Ó¿ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈÛÎÔÔ‡ÓÙ·È Î·Ù’¤ÙÔ˜. OÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÔÈfi-ÙËÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ÂÈÛÎfiËÛË Ù˘ ›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ÛÙfi-¯ˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ›‰Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ οı ¤ÓÙ ¤ˆ˜ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·(‰Â˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÚÔ¯‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜).

∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ÒÛÙ ӷ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ·ÈÌ ٷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∫·Ù¿Û˘Ó¤ÂÈ·, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ‹ ÔÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ÔÈfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰È·-ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË.

∆· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯È΋˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ·ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ:

Ë ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ˘Â‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÂÈÙÚÔ¤˜ ‹ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

‹ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¿ÙÔÌ· ‹ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È

ÛÙË Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‹ ÛÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË.

¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ‰›Ô‰ÔÈ ÚÔ˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Â-Ù·È fiÙÈ Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ı· οÓÂÈ Ï‹ÚË ¯Ú‹ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÏËÚÔ-ÊÔÚÈÒÓ Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ‰Â‰Ô̤-Ó·, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. °È· Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi ‰˘Ó·Ùfi, Ù·Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È (¢Â˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚȷο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶.O.À.).

∏ Û˘Ó¯‹˜ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÌÂÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ó·‰È·ÙËÚËı› Ë ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ·ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ù¤Ú-ÌÔÓË ‰ÈÂÚÁ·Û›·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ·Î·Ù¿·˘ÛÙ·Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.

OÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÔÈfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ

Ó· ·Ó·ıˆÚÔ‡ÓÙ·È, ÒÛÙ ӷ

ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ·ÈÌ ٷ ÛÙÔȯ›·

ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜

ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘

Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

68

Page 83: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

3. ∂∂ÌÌfifi‰‰ÈÈ·· Îη·ÈÈ Ïχ‡ÛÛÂÂÈȘ̃

À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÂÌfi‰È· ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜˘Á›·˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó χÛÂȘ (¶›Ó·Î·˜ 3).

¶›Ó·Î·˜ 3. µÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜: ÂÌfi‰È· Î·È Ï‡ÛÂȘ

69

∂Ìfi‰È· §‡ÛÂȘ

ŒÏÏÂÈ„Ë Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ — ™˘ÏÏÔÁ‹ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ — ŒÚ¢Ó˜, ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈΤÓÙÚˆÛË˜Î·È ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ — ∞Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ̤۷ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË,Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Û ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ‡ÎÔÏ· Û˘ÏϤÍÈÌ·

∞Ó·Ú΋˜ ‰È¿¯˘ÛË — ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰È¿¯˘ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈο‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ó¤·˜ Ì ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÁÓÒÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ›ÎÏÈÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ — ™Ù‹ÚÈÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ‚·ÛÈṲ̂ӈÓ

ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÁÓÒÛË— ∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ

Î·È Û˘Ó¯‹˜ ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÁÓÒÛË

— ∞Ó¿Ù˘ÍË Ô‰ËÁÈÒÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜

ŒÏÏÂÈ„Ë Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ — ¶›ÂÛË ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÒÛÙÂ Ó·ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ۯ‰ȷÛÌԇۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË˜ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ — ∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÔÌ¿‰ˆÓ Û˘ÓËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍËÌ˯·ÓÈÛÌÒÓ Ì ÙÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ — ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ̤ˆÓ fiÔ˘ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ›

ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÔÈfiÙËÙ·˜

— ∞Ó¿Ù˘ÍË ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË,ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Ù· ÔʤÏË Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

∞Ó·Ú΋˜ Âη›‰Â˘ÛË — ™˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ — ¶·ÚÔ¯‹ Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘

ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡— ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ,

ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓˆÓ

— ∂·Ú΋˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ·ÌÔÈ‚‹ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡

Page 84: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

4. ™™˘̆ÛÛÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈȘ̃ Îη·ÈÈ ÛÛ˘̆ÌÌÂÂÚÚ¿¿ÛÛÌÌ··ÙÙ··

∆Ô ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ù˘ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó¿Ù˘-ÍË ·ÚÎÂÙÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÓÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛËÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ·Ó·ıˆڋÛÂȘ ÙˆÓÌ˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈfiÙËÙ·˜.

OÈ ¯ÒÚ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ηȷӿÁΘ. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›Â-‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ οı ¯ÒÚ·˜.

™Â ¯ÒÚ˜ Ì ϛÁÔ˘˜ ‹ ηıfiÏÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‹ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÓÙ› Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È (1Ô ‚‹Ì·). ∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓÌ ٷ ÔÔ›· ı· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ˘ËÚÂۛ˜ (2Ô ‚‹Ì·).

™Â ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (3Ô ‚‹Ì·). ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·ÙfiÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (4Ô ‚‹Ì·).

™Â ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ (5Ô ‚‹Ì·).

µÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Èı·-ÓfiÙËÙ· ÔÈ Â΂¿ÛÂȘ Ó· ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È ‚Ϥ„ÂȘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. OÙÂÏÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û‚·ÛÙ¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ÊÚÔÓÙ›‰· Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›·, Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ËÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜.

OÈ ¯ÒÚ˜ Ú¤ÂÈÓ· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘ÓÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜

Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜

Û˘Óı‹Î˜ Î·È ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜

70

Page 85: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1. °ÏˆÛÛ¿ÚÈ

¢Â›ÎÙ˜ / ªÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‹ ÔÛÔÙÈÎÔÔÈÔ‡Ó ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·ÈÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ (Green, 1999

.Thornicroft

& Tansella, 1999).

¶fiÚÔÈ / ™ÙÔȯ›· Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È Â›Ó·È›Ù ¿„˘¯· (ÎϛӘ, Ê¿Ú̷η) ›Ù ¤Ì„˘¯· (·ÓıÚÒÈÓÔÈ fiÚÔÈ).

OÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ˘Á›·˜ / ÀËÚÂۛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È-΋˜ ˘Á›·˜ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜. ∏ „˘¯È΋˘Á›· ÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÓۈ̷و̤ÓË ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘Á›·˜.

∂΂¿ÛÂȘ / OÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Î·È ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÙfïÓÌ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂ-ۛ˜.

¢Â›ÎÙ˘ ›‰ÔÛ˘ / ªÂÙÚ¿ÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. °È··Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·ÊÔ‡ Ï¿‚Ô˘Ó ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ ·fi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, Á›ÓÔ-ÓÙ·È ·Ô‰¤ÎÙ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ̤۷ Û ÂÙ¿ Ë̤Ú˜, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰Â›-ÎÙ˘ ›‰ÔÛ˘ Ô˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·ÈÌ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·.

¢È·‰Èηۛ· / O ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ‹ ÂΛ-Ó˜ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯È-΋˜ ˘Á›·˜ (Thornicroft & Tansella, 1999)

¶ÔÈfiÙËÙ· / O ‚·ıÌfi˜ ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘Á›·˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Î·È ÏË-ı˘ÛÌÔ‡˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈı˘ÌËÙÒÓ Â΂¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÛ‡Á¯ÚÔÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÁÓÒÛË (Institute of Medicine, 2001).

¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ / ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Û ¤Ó· ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

∂ÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ / ∏ ̤ÙÚËÛË ÌÈ·˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ‹ Ú·ÎÙÈ΋˜ Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-›ٷÈ, ‹ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ‹ Ú·ÎÙÈ΋˜ Ì ¤Ó· ·Ô‰ÂÎÙfi ›‰Ô, ÒÛÙ ӷηıÔÚÈÛÙ› ÙÔ Â›Â‰Ô ‹ Ô ‚·ıÌfi˜ ›‰ÔÛ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ‹Ú·ÎÙÈ΋˜.

µÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ / ªÈ· Û˘Ó¯‹˜ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÈ˙ËÙ› ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ›-‰ÔÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÌϤÎÂÙ·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ë ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙˆÓχÛÂˆÓ Î·È Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘˜, Û ÌÈ· ‰È·Ú΋ ‚¿ÛË.

¶ÔÈÔÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË / ªÈ· ‰È·Ú΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ËÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯‹˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘Ú-ÁÈÒÓ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡.

∫ÚÈÙ‹ÚÈ· / ∫·ÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÈÔÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔ-ÓÙ·È ÛÙÔ ÙÈ ·ÔÙÂÏ› ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·È Â·Ú΋ ÊÚÔÓÙ›‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ (Lund et al., 1998).

71

Page 86: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶·Ú¿ÚÙËÌ· 2. µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÎÏÈÓÈÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Û ÌÈ· ¯ÒÚ·

- Essential treatments in psychiatry (World Health Organization, 1993b).- Cochrane Database of Systematic Reviews (1996).

(http://www.cochrane.org/cochrane/revabstr/mainindex.htm)- Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIG¡) guidelines

(Scottish Office, 1999).- Reviews of pharmacotherapies, medication practice and the evolution

of clinical guidelines for schizophrenia (Buckley et al., 1999).- American Psychological Association guidelines

(http://www.Psychcentral.com/txmanul.htm).- Centre for evidence-based mental health (http://www.cebmh.com/).- Canadian Psychiatric Association (http://www.cpa-apc.org).- Clinical practice guidelines supported by the United States Agency for Health Care

Policy and Research (now the Agency for Health Research and Quality) (http://www.ahcpr.gov/clinic/cpgsix.htm).

72

Page 87: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶·Ú¿ÚÙËÌ· 3: ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜: ÈÛÙÔÔ›ËÛË ıÂڷ¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË ÃÈÏ‹

ŒÁÎÚÈÛË ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û ȉڇ̷ٷ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ·ÔηٿÛÙ·ÛË fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ıÂڷ¢ÙÈΤ˜

ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ·fi „˘¯Ô‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜.

¡Ô 2298

™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ, 10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1995

§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„ÈÓ fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 29 Î·È 130 ÙÔ˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη,¢È¿Ù·ÁÌ· ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ¡Ô 725 ÙÔ˘ 1968, Â›Ó·È Û ÈÛ¯‡ ηÈ,

§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„ÈÓ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 32.8 ÙÔ˘™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÂΉ›‰ˆ ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ

¢π∞∆∞°ª∞

Î·È ÂÁÎÚ›Óˆ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û ȉڇ̷ٷ Ù· ÔÔ›· ·Ú¤-¯Ô˘Ó ·ÔηٿÛÙ·ÛË fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ·fi„˘¯Ô‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜.

¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ π

¶∂¢πO ∂º∞ƒªO°∏™

ÕÚıÚÔ 1: °È· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ÌÈ· ıÂڷ¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜¤Ó· ›‰Ú˘Ì· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ·fi „˘¯Ô‰Ú·-ÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜, ‹ Ì Â͈ÙÂÚÈ΋ ıÂڷ›·.

∏ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ıÂڷ¢ÙÈ΋ ̤ıÔ‰fi ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ·fi Û˘ÁÁÂÓ›˜, ÚÒËÓ ÂÍ·Ú-ÙË̤ÓÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜, ÌÈ·˜ ¢Ú›·˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÙÔ-ÌÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË, ÙËÓ ·˘ÙÔ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ۯ‰ȷṲ̂Ó˜¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È Â·ÓÂÓۈ̿وÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·.

ÕÚıÚÔ 2: ∏ ıÂڷ¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ı· ‰¤¯ÂÙ·È ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È/‹ ›ӷÈÂÍ·ÚÙË̤ӷ ·fi „˘¯Ô‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È ÂÎÔ‡ÛÈ· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘.

∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ.

£· ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ıÂڷ›·˜ Î·È Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙË̤-ÓÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘.

∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·ÈÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ηٿ¯ÚËÛ˘ Î·È /‹ Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ¯ÚËÛÈ-ÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„ÈÓ:

·) ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ Ô˘Û›·˜,

‚) ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ Î·È ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓԯϋÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔηÏ›,

73

Page 88: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

Á) ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÓfi˜ ÌfiÓÈÌÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘.

‰) ÙËÓ ‡·ÚÍË ÚÔηıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ıÂڷ›·˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘,

Â) ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ¿ÌÂÛÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÔÌ‹˜ Û ÂȉÈÎfi Î·È Û ȷÙÚÈΤ˜˘ËÚÂۛ˜ ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ.

¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ππ

∫∆πƒπ∞ ∫∞π ∂°∫∞∆∞™∆∞™∂π™

ÕÚıÚÔ 3: OÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ fiÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜·ÔηٿÛÙ·Û˘ ı· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ˘Â‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ·ÔηٿÛÙ·ÛË.

∞Ó·ÏfiÁˆ˜ Ì ÙÔ Â¿Ó ·Ú¤¯ÂÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‹ Â͈ÙÂÚÈ΋ ıÂڷ›·, Ù· ÎÙ›ÚÈ· ı· ÂÚȤ¯Ô˘Ó:

- ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Î·È ÏÔ˘ÙÚ¿,

- Û·ÏfiÓÈ·,

- ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÛÙÂÚÂÒÓ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ,

- ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÔÌ·‰È΋ ÂÚÁ·Û›·,

- ¯ÒÚÔ˘˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜,

- ¯ÒÚÔ˘˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜,

- ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜.

∆· ÎÙ›ÚÈ· ÌÈ·˜ ıÂڷ¢ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÔηٿÛÙ·-Û˘ ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÚ·Â˙·Ú›·˜ Î·È ÎÔ˘-˙›Ó·˜, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·Ó ȉȈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘·Ú¯fi-ÓÙˆÓ.

¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ πππ

∂•OÀ™πO¢O∆∏™∏ °π∞ ∆∏¡ π¢ƒÀ™∏ ∫∞π §∂π∆OÀƒ°π∞ £∂ƒ∞¶∂À∆π∫ø¡ ∫Oπ¡O∆∏∆ø¡

ÕÚıÚÔ 4: ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ıÂڷ¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, Ô˘ Ó· ˘¿ÁÔÓÙ·ÈÛÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜, ı· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂ-ÛÈÒÓ ÛÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. O ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Â›Û˘ ̆ ‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓÂÈıÂÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜.

∏ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ·˘Ùfi-Ì·Ù·, ÁÈ· ›Û˜ Î·È ·ÏÏ¿ÏÏËϘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, Ì ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂ-ÛÈÒÓ ˘Á›·˜, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚¿ÛÈÌÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ·Î‡ÚˆÛË.

OÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓÈ‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ‹ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ¿ÏÏ· ÎÙ›ÚÈ·, ı· ··ÈÙÔ‡Ó ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ·fiÙË Û¯ÂÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ˘Á›·˜.

ÕÚıÚÔ 5: OÈ ıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ȉڇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ηÈ

74

Page 89: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

ηٿÏÏËÏ· ÎÙ›ÚÈ·. °È· Ó· οÓÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿Ï-ÏÔ˘Ó ÌÈ· ·›ÙËÛË Ì·˙› Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο:

·) ÙÔÔıÂÛ›· Î·È ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜,

‚) Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘,

Á) ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‹ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›,

‰) ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ,

Â) ¤Ó· ۯ‰ȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË Î¿ı ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›-Ô˘,

ÛÙ) ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ۯ‰›ˆÓ Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡, fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡,·ÂÚ›Ô˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜,

˙) ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ó· ˘Ô‰Â¯ı›¿ÙÔÌ· Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ·ÏÎÔÔÏÈÛÌfi ‹ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi οÔÈ· ¿ÏÏË „˘¯Ô‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›·.

ÕÚıÚÔ 6: OÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ı·ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ Î·È Â›Ó·È ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹, ÛÙÔÓÔÔ›Ô ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi ›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÂͤٷÛË ÙˆÓÛ˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÙfi˜ 30 ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹-ÚˆÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ Ù˘ÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘.

µ¿ÛÂÈ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜, Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â¿Ó ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ıÂڷ¢ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‹ ı· ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛË. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ùˆ-ÛË, Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ı· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·fiÚÚȄ˘.

∂¿Ó, Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, ËÀËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈ· ·fiÊ·ÛË, ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ı· ıˆÚÂ›Ù·È ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ.

∆Ô ÚÔۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ‹ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ÁÈ· ÂÎÔ‡-ÛÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‹ ÏfiÁˆ ·Ó·fiÊ¢ÎÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÀËÚÂ-Û›·˜ ÀÁ›·˜.

¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ πV

Oƒ°∞¡ø™∏ ∫∞π ¢π∂À£À¡™∏

ÕÚıÚÔ 7: ∫¿ı ›‰Ú˘Ì· ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, Î·È ı· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÛÙ·-ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ:

·) ·Ú¯Â›Ô ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÂÍÈÙËÚ›ˆÓ,

‚) ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ οı ·ÙfiÌÔ˘,

Á) ʷΤÏÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ıÂڷ›· ‹ ¤¯Ô˘Ó·Ú·ÂÌÊı›

‰) ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÂÏÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘.

75

Page 90: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

ÕÚıÚÔ 8: ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ οı ȉڇ̷ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË ÂÓfi˜ ·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ì ÙÔ˘Ï¿-¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÈÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Â›Ó·È ÌfiÓÈÌ· ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ı··ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ¿ÏÏÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, ÂȉÈÎfi ‹ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ· Ì ·ÚfiÌÔÈ·ÂÌÂÈÚ›· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô˘Û›·˜ ‹ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ù˘/ÙÔ˘.

O ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ı· Â›Ó·È ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ȉڇ-Ì·ÙÔ˜, Î·È ı· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÚÁ·-Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÛˆÛÙ‹ıÂڷ›·. ∞˘Ùfi˜/·˘Ù‹ ı· ÂÁÁ˘¿Ù·È ›Û˘ ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ȉڇ̷-ÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜.

OÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó:

·) ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜,

‚) ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘,

Á) ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ,

‰) ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜,

Â) ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡,

ÛÙ) ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·fiıÂÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ,

˙) Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.

ÕÚıÚÔ 9: OÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ‹ ÎÏÈÓÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ï·Ì‚¿-ÓÔ˘Ó ıÂڷ›· ÛÙË ıÂڷ¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È ÂÌÈÛÙ¢ÙÈ΋ Î·È ı· ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·-Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ.

O ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ‹ Ó· ÂÍÔ˘-ÛÈÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ٤ÙÔÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‹ Û ¿ÏϷȉڇ̷ٷ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ Ó· ÙË ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ¿ÏÏ· ȉڇ̷ٷ, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ·Ó ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÈÔ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ‹ ˆ˜ ÁÂÓÈο ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛËÙ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÙfïÓ.

¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ V

¶ƒO™ø¶π∫O

ÕÚıÚÔ 10: ∆Ô ›‰Ú˘Ì· ı· ··Û¯ÔÏ› ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÈηÓfi ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏ› Ù· ÚÔ-ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ıÂڷ›·˜ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÛˆÛÙ¿ Î·È Ì ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·.

ÕÚıÚÔ 11: ŸÔÈÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·-Û˘ ÒÛÙ ӷ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙË ıÂڷ›· ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 1, Î·È Ù·‚ÔËıÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ’·˘Ù¿ ·fi ÙÔÚfiÁÚ·ÌÌ· ıÂڷ›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‚ÔËıÔ› ÛÙË ıÂڷ›· ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·fiÙ· Ó·ÚΈÙÈο.

∆¤ÙÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ‰Â‡-ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ì¤Û˘ Âη›‰Â˘Û˘ Î·È fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Û ·Úfi-ÌÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‹ Û ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ ›‰Ú˘Ì·, Ì ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·fi ÙÔÓ ¢È¢-ı˘ÓÙ‹ Î·È ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fi ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· ˘Á›·˜.

76

Page 91: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ VI

∆∞ ¢π∫∞πøª∞∆∞ ∆ø¡ ∞™£∂¡ø¡

ÕÚıÚÔ 12: ªfiÏȘ ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì·, Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Â›Ó·È ˘fi ıÂڷ›· ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›-ˆÌ· Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Â› ÂÓfi˜ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ÙÔÔÔ›Ô ı¤ÙÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ÚÔıÂƯ̂˜, Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› ›Û˘ Ó· Û˘ÌÂÚÈ-Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓË ‹ ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÚÁ·Û›·, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯Èο Û˘ÌʈÓË-ı› Ì ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ‹ ·˘Ù‹ ÙË ‰¤¯ÂÙ·È.

OÔÈÔ‰‹ÔÙ ٤ÙÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ı· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·Ó·Áη›·˜ È·ÙÚÈ΋˜ıÂڷ›·˜, ›Ù ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi Ó·ÚΈÙÈο ›Ù fi¯È, Î·È Â›Ù ·Ú¤¯ÂÙ·È̤۷ ÛÙË ıÂڷ¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ›Ù ¤Íˆ ·fi ·˘Ù‹Ó.

OÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ηÈÔʤÏË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ıÂڷ›·˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂ-Ó‹, Â¿Ó ·˘Ùfi ··ÈÙ›ٷÈ.

ÕÚıÚÔ 13: OÈ ·ÛıÂÓ›˜ ˘fi ıÂڷ›· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. ™˘ÓÂ-Ò˜, η̛· ˯ËÙÈ΋, ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔË̤ÓË ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÛ˘Ó·›ÓÂÛË ÙÔ˘˜. ∂¿Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ٤ÙÔÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ ÏËÊı› Ì ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ˯ڋÛË Ù˘ ÁÈ· ‰È‰·Ûηϛ·, ¤Ú¢ӷ, ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜.

OÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Î·È ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·ÙfiÌˆÓ ˘fi ıÂڷ›· ı· ›ӷÈȉȈÙÈο.

ÕÚıÚÔ 14: ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· „˘¯·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓÎ·È ÚfiÛ‚·Û˘ Û ٤ÙÔȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ.

£· ¤¯Ô˘Ó ›Û˘ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ̤ÚË fiÔ˘ Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ̇ ˆ‹ Â›Ó·È ‰È·-ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË, Â¿Ó ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿Ì-Ì·ÙÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘.

ÕÚıÚÔ 15: ∆Ô ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÂχıÂÚ· Â¿Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó·Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ıÂڷ›·˜ ‹ fi¯È, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‚·ÛÙfi.

∆· ¿ÙÔÌ· ‰Â ı· ÂÍ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ ÌfiÓÈÌ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ·Ú¿ ÙËı¤ÏËÛË ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ‰È·Ù·¯ı› ·fi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ·Ó ¤ÙÛÈ ÔÚÈÛÙ› ·fi È·ÙÚÈÎfi ÈÛÙÔÔÈ-ËÙÈÎfi. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ‰Â ı· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÁÈ· ·Ú·¿Óˆ ·fi 24 ÒÚ˜.

ÕÚıÚÔ 16: ∆· ¿ÙÔÌ· ˘fi ıÂڷ›· ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÌÂÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‹ ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ‹ Û ηÓÔ-ÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË.

ªÈ· ›ÛËÌË ¤ÁÁÚ·ÊË ‰È·‰Èηۛ· ı· ıÂÛÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, Î·È ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌËÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜.

¶ƒO™ ¢∏ªO™π∂À™∏ ™∆∏¡ ∂¶π™∏ª∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ ∆∏™ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∏™

ÀÔÁڷʤ˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

77

Page 92: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

∆ÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ¡Ô 2298 ÙÔ˘ 1995, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È

Û ȉڇ̷ٷ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ·ÔηٿÛÙ·ÛË Û ıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ·fi „˘¯Ô‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜.

¡Ô 225

™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ, 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1998

§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„ÈÓ fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 129,130 Î·È 112, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη, ¢È¿Ù·ÁÌ· ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ¡Ô 725 ÙÔ˘ 1968, Â›Ó·È Û ÈÛ¯‡ ηÈ,

§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„ÈÓ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 32.8 ÙÔ˘™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ì ÙÔ ·ÚfiÓ ÂΉ›‰ˆ ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ

¢π∞∆∞°ª∞

∫·È ÂÁÎÚ›Óˆ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›ԢÀÁ›·˜ ¡Ô 2298 ÙÔ˘ 1995, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÛÙȘ5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1996:

1. O Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÂ:

∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó È‰Ú‡Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ·fi „˘¯Ô‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Û ıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÍ¿ÚÙËÛË ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο.

2. ∏ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÙÚ›ÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ı· ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 4, Î·È Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÙÚ›ÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë Ù¤Ù·ÚÙË:

¶¿ÓÙˆ˜, ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÔÈ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ı· ÂÈıˆÚÔ‡Ó ÙÔ ›‰Ú˘Ì· Ì ÛÎÔfi Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ·ÎfiÌË ÈηÓÔÔÈ› ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ȉڇ̷ٷ Î·È ı· ı¤ÙÔ˘Ó fiÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ıˆÚÔ‡Ó ·Ó·Áη›Â˜, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ›Û˘ ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó.

3. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5, ˘Ô·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÛÙ), ÌÂÙ¿ ÙË Ï¤ÍË «Û¯¤‰È·», Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ «‹ ۯ‰ȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·».

4. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7, ˘Ô·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ‰), Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÂÏ›· ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ¤Ó· ÎfiÌÌ·, Î·È ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ «ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘ ‹ ÙÔ˘ ÂÍÈÙËÚ›Ô˘».

5. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 8 ı· ÙÚÔÔÔÈËı› ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:

·) ∏ ÚÒÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË:

ÕÚıÚÔ 8: ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË Î¿ı ȉڇ̷ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ˘’ ¢ı‡ÓË ÂÓfi˜ ·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ˘Á›·˜‹ ¿ÏÏÔ˘ ·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, ‹ ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÙËÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ¿ÙÔÌ·Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi Ó·ÚΈÙÈο, Ì ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙÚ›¯ÚÔÓ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÛÙËÓ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi Ó·ÚΈÙÈο. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ ·˘Ùfi ı· ÂÈÙÂÏ› ÙË ÏÂÈ-ÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ˆ˜ Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË Î·È ı· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÂȉÈ-Îfi, ‹ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ· Ì ·ÚfiÌÔÈ· ÂÌÂÈÚ›· fiÔÙ ·˘Ù‹ ‹ ·˘Ùfi˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‹ Â›Ó·È ·Ó›-ηÓÔ˜ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ∏ ·ÚÌfi‰È· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂ-

78

Page 93: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

Ù·È ÁÈ· fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË, ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ.

‚) ™ÙËÓ ˘Ô·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ‰) Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ı· ‰È·ÁÚ·Ê› ÙÔ «Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘».

6. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÂÏ›· ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ¤Ó· ÎfiÌÌ· Î·È ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ϤÍÂȘ:

«Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÂÍ¿ÚÙËÛË ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο.»

7. ∆Ô ÕÚıÚÔ 11, ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ¿ÚıÚÔ, Î·È Ù· ¿ÚıÚ· 12 Î·È 13 (οوıÈ) ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó:

ÕÚıÚÔ 11: ŒÓ·˜ ÂȉÈÎfi˜ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi Ó·ÚΈÙÈο, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ̂ ˜ ÂȉÈÎfi˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ı· Â›Ó·È ¤Ó·¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÂÌϤÎÂÙ·È Â˘ı¤ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·ÙfiÌˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ·fi „˘¯Ô-‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ıÂڷ›·, ̤ۈ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ıÂڷ›·˜Î·È, Ì ۈÛÙfi Î·È ÌfiÓÈÌÔ ÙÚfiÔ, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙË-ÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘.

ÕÚıÚÔ 12: ŒÓ·˜ ÂȉÈÎfi˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ‰ËÌfiÛÈ· ‹ ȉȈÙÈο ȉڇ̷-Ù· ı· ¤¯ÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ηı‹ÎÔÓÙ·:

·) ∂·ÁˆÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È ËÁÂÛ›· ÔÌ¿‰ˆÓ, ˆ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÂÍ¿ÚÙËÛË Û ӷÚΈÙÈο ‹ Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ¯Ú‹Û˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ıÂڷ¢ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜,

‚) ¶·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi Ó·ÚΈÙÈο ‹ Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ¯Ú‹Û˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÒÛÙ ӷ ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘, fiˆ˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ·fi:

- ¤Ó·Ó ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ „˘¯›·ÙÚÔ, ‹

- ¤Ó·Ó ·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ˘Á›·˜ Ô˘ ›Ù ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û οÔÈ· ˘ËÚÂÛ›· ˘Á›·˜ ›ÙÂ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ıÂڷ›·˜ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÂÍ¿ÚÙËÛË Û ӷÚΈÙÈο, ‹

- ÙË ıÂڷ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹.

ŸÙ·Ó ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÍÂÎÈÓ¿, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÙ·‰›ˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÏËı› È·ÙÚÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔÒÛÙ ӷ ÂÎÙÈÌËı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. ∂¿Ó Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ¿Û¯ÂÈ ·fi ¿ÏϘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ‹ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Î·È Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ı· ‰Ôı› ÛÙË ıÂڷ›· ÙÔ˘ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ È·ÙÚfi ÙÔ˘ ·ÛıÂÓ‹ ‹ ¿ÏÏÔÓ È·ÙÚfi Î·È ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘.

Á) ∂ÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi ÂÍ¿ÚÙËÛË Û ӷÚΈÙÈο Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÔʤÏË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘, Â¿Ó ·˘Ùfi Û˘Ì‚Â›.

79

Page 94: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

‰) ∞›ÙËÛË Ù˘ Û‡ÌʈÓ˘ ÁÓÒÌ˘ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ _ ˯ËÙÈ΋, ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‹ Ì ¯Ú‹ÛË ‚›ÓÙÂÔ _ ÙˆÓ Ê¿ÛÂˆÓ Ù˘ ıÂڷ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ¯Ú‹Û˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜.

Â) OÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ˘ÁÈ‹ ¿ÙÔÌ· ‹ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·fi ÂÍ¿ÚÙËÛË ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Û ·ÔηٿÛÙ·ÛË, Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÏËÊı› Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È Ó· ÚÔ·¯ı› Ë „˘¯È΋ ˘Á›·.

ÕÚıÚÔ 13: °È· Ó· ÂÍ·Û΋ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ›ӷȷӷÁη›Ô Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂȉÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·fi ¤Ó· ·ÓÒÙÂÚÔÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.

ÕÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·˘Ùfi ˘fi ÙËÓÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÀÁ›·˜.

°È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·˘Ùfi, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈ-ο ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô π·ÙÚÈÎÒÓ Î·È ¶·Ú·˚·ÙÚÈÎÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜:

·) ¤Ó· ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ̤Û˘ Âη›‰Â˘Û˘,

‚) ÌÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·fi ›‰Ú˘Ì· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˘˜ ·fi Ó·ÚΈÙÈοÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÀÁ›·˜, Ô˘ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘/Ù˘.

OÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿-ÓÔ˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù·: Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ ÛÙÔ˘˜·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÈÔ ÎÔÈÓÒÓ „˘¯Ô‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfiÏËı˘ÛÌfi, ÙÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·ÈfiÙ·Ó ÏËÊı› ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰fiÛË, ÙȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ Î·È „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ô˘ ÎÔÈÓÒ˜ Û˘Ó‰¤Ô-ÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi οı ÌÈ· ·fi ÙȘ Ô˘Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓfiÙÂ-Ú˜ Î·È ÈÔ Ê·ÓÂÚ¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÌË ÂȉÈÎfi, ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂ-ÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯È΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ‹ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ‚ÈÔÙÈΤ˜Û˘Óı‹Î˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿Ï-ÏÔÓ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fiÙ· Ó·ÚΈÙÈο ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ÃÈÏ‹˜, ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔÈÎÒÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Î·È ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi Ù· Ó·ÚΈÙÈο, Î·È ÙË ‚·ÛÈ΋ ÁÓÒÛË Ê·Ú-̷΢ÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ıÂڷ¢ÙÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈ· ¿ÙÔÌ·.∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó, ‹ Ó· ·Ô-ÎÙ‹ÛÔ˘Ó, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ÈηÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó Î·È ÂÈÙÚ¤Ô˘ÓÙË ‰È·ÚÔÛˆÈ΋ ·ʋ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ÙËÓ ·Ó·-ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÌÈ· ·›ÛıËÛË Â˘ı‡Ó˘ Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÁ¤Ï-Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÌÈ· ·›ÛıËÛË Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘Á›·Î·È ·›ÛıËÛË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˘ÔʤÚÔ˘Ó, ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·˘ÛÙË-ÚfiÙËÙ· Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›·˜Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Ú¿ÍË·Ú¿ ıˆÚËÙÈο.

ªÈ· ·Ú΋˜ ˘ËÚÂÛ›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∂¿ÓË ˘ËÚÂÛ›· ıˆڋÛÂÈ fiÙÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ·Ô‰Â›ÍÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È ÈηÓfi˜

80

Page 95: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ÌÔÚ› Ó·˙ËÙËı› ·fi ·˘ÙfiÓ ‹ ·˘Ù‹Ó Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÂͤٷÛË ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂȉÈ-ÎÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤·, Ì ÂÌÂÈÚ›· ÂÚÁ·Û›·˜ Û ıÂڷ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÂÍ¿ÚÙËÛË ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·Ó È·ÙÚfi Î·È¤Ó·Ó È·ÙÚfi Ì Âη›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ „˘¯È·ÙÚÈ΋ Î·È ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ˘Á›·˜ ı·ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· Ë ÂͤٷÛË, ÂÓÙfi˜ 180ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·›ÙËÛË.

8. ∏ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ·Ú›ıÌËÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 12, 13, 14 Î·È 16 ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi 14, 15,16 Î·È 18 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 14 ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË:

∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ı· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‹ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ʷÚ̷΢ÙÈ΋˜ ıÂڷ›·˜ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ›Ù ۯÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο ›Ù fi¯È, Î·È Â›Ù ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÁÓˆÛÙ› ÂÓÙfi˜ ›Ù ÂÎÙfi˜ Ù˘ ıÂڷ¢ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.

9. ∆Ô ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ¿ÚıÚÔ ı· ÚÔÛÙÂı›:

ÕÚıÚÔ 19: OÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ı· ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∆‡¯Ô˜ ¢¤Î· ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ÀÁ›·˜.

10. ∫·Ù·¯ˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ.

ªÂÙ·‚·ÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ: ÕÙÔÌ· Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÙÂÏÔ‡Ó Ù· ηı‹-ÎÔÓÙ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 12 Î·È ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ ·ÚfiÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÈÛ¯‡Ô˘Ó,Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 13, ı· Ú¤ÂÈ Ó·Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù˘Èο, ÂÓÙfi˜ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘.

¶ÚÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘

ÀÔÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ, 22 ª·˝Ô˘ 1998

¡Ô. 018051

∆Ô ·Ú·¿Óˆ ¢È¿Ù·ÁÌ· fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ› ÙÔ ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ¡Ô. 2298ÙÔ˘ 1995 Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ȉڇ̷ٷ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ·ÔηٿÛÙ·ÛË Û ¿ÙÔÌ· ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ·fi„˘¯Ô‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÁÈ·¿ÙÔÌ· Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÂÍ¿ÚÙËÛË ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο, Â›Ó·È Û‡ÓÓÔÌÔ.

¶·Ú¿ Ù·‡Ù· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, Ô˘ ηıÔ-Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¿ÁÁÂÏÌ·, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Ù· Ù˘Èο ÚÔ-ÛfiÓÙ· ÙÔ˘ ·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Âη›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘˜ Û·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÎÔϤÁÈÔ ‹ Û Ù¯ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Âη›‰Â˘Û˘ ‹ Û ¿ÏÏÔ ÂÈۋ̈˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈ-Ṳ̂ÓÔ ›‰Ú˘Ì· ·ÓÒÙÂÚ˘ Âη›‰Â˘Û˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ, fiˆ˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯ÂÈ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ›, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ 35.688 ÙÔ˘ 1994 Î·È 26.758 ÙÔ˘ 1996,Ù· ¿ÙÔÌ· ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ·fi Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ȉڇ̷ٷ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ Ó· ÂÍ·ÛÎÔ‡Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ-̤ӷ Ó· ÏËÚÔ‡Ó ¿ÏϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ ‹ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.

ÀÔΛÌÂÓÔ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È¢ÎÚ›ÓËÛË, ÙÔ ¢È¿Ù·ÁÌ· ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È.

81

Page 96: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·
Page 97: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

¶¶ÂÂÚÚ··ÈÈÙÙ¤¤ÚÚˆ̂ ÌÌÂÂÏϤ¤ÙÙËË

1. Australian Health Minister’s Advisory Committee National Mental Health WorkingGroup (1996). National Standards for Mental Health Services Canberra, Australia:Mental Health Branch, Department of Health and Family Services.

2. World Health Organization (WHO) (1994). Quality assurance in mental health care:check-lists and glossaries. (Vol. 1) Geneva: WHO.

3. World Health Organization (WHO) (1997). Quality assurance in mental health care:check-lists and glossaries. (Vol. 2) Geneva: WHO.

µµÈÈ‚‚ÏÏÈÈÔÔÁÁÚÚ··ÊÊ››··

1. Anderson CA, Daigh RD. (1991) Quality mind-set overcomes barriers to success.Healthcare Financial Management 45:20-32.

2. Australian Health Minister’s Advisory Committee National Mental HealthWorking Group. (1996) National standards for mental health services.Canberra: Department of Health and Family Services, Mental Health Branch.

3. Birleson P. (1998) Building a learning organisation in a child and adolescentmental health service. Australian Health Review 21:223-40.

4. Buckley PF, et al. (1999) Implementing effectiveness researchand improving care for schizophrenia in real-world settings.The American Journal of Managed Care 5(Spec No.):SP47-56.

5. Department of Health. (1999) A national service framework for mental health.London: Department of Health.

6. Donabedian A. (1980) Explorations in quality assessment and monitoring.Ann Arbor: Health Administration Press.

7. Flisher AJ, et al. (1998) Norms and standards for psychiatric care in South Africa:A report submitted to the Department of Health, Republic of South Africa (TenderNo. GES 105/96-97) Cape Town: Deparment of Psychiatry, University of Cape Town.

8. Freeman M. (2000) Using all opportunities for improving mental health-examplesfrom South Africa. Bulletin of the World Health Organization 78:508-10.

9. Goldman HH, et al. (2001) Policy implications for implementingevidence-based practices. Psychiatric Services 52:1591-7.

10. Green A. (1999) An introduction to health planning in developing countries.(Second edition.) Oxford: Oxford University Press.

11. Hart CWL. (1995) The power of internal guarantees.Cambridge, Massachusetts: Harvard Business School.

12. Hermann RC, et al. (2000) Developing a quality management systemfor behavioural healthcare: the Cambridge Health Alliance experience.Harvard Review of Psychiatry 8:251-60.

13. Institute of Medicine. (1990) Clinical practice guidelines:direction for a new program. Washington DC: National Academy Press.

83

Page 98: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

14. Institute of Medicine. (2001) Crossing the quality chasm:a new health system for the 21st century. Washington DC: National Academy Press.

15. Juran J. (1988) Juran on planning for quality. Glencoe: The Free Press.

16. Juran J. (1992) Juran on quality by design: the new steps for planningquality into goods and services. Glencoe: The Free Press.

17. Kaplan R, Norton D. (1996) The balanced scorecard: translating strategyinto action. Cambridge, Massachusetts: Harvard Business School Press.

18. Lesage AD. (1999) Canada. In: Thornicroft G, Tansella M, editors.The mental health matrix: A manual to improve services. Cambridge: CambridgeUniversity Press. p. 201-15.

19. Louw J. (2000) Improving practice through evaluation. In: Donald D, Dawes A,Louw J, editors. Addressing childhood adversity. Cape Town: David Philip. p. 60-73.

20. Lund C, et al. (1998) Facing the absolute need: norms and standards for severepsychiatric conditions in South Africa. South African Medical Journal 88:1480-1.

21. Mark H, Garet DE. (1997) Interpreting profiling data in behavioral healthcare for a continuous quality improvement cycle. The Joint Commission Journalon Quality Improvement 23:521-8.

22. Paavel V, Sarjas A. (1999) Estonian mental health care reform:30 years in 10 years. Mental health reforms 4:2-5.

23. Pillay YG, et al. (2002) Rethinking the delivery of quality public health care:an integrated approach using lessons from the private sector.Pretoria: Department of Health.

24. Rosen A. (1999) Australia. From colonial rivalries to a national mental healthstrategy. In: Thornicroft G, Tansella M, editors. The mental health matrix:a manual to improve services. Cambridge: Cambridge University Press. p. 177-200.

25. Rosenblatt A, et al. (1998) Managing what you measure: creatingoutcome-driven systems of care for youth with serious emotional disturbances.Journal of Behavioral Health Services Research 25:177-93.

26. Royal Australian College of General Practitioners. (1993) Quality assuranceand continuing education programme. Rozelle, New South Wales:Royal Australian College of General Practitioners.

27. Talbott J, Halls RE, Keill SL. (1992) Textbook of administrative psychiatry.Washington DC: American Psychiatric Press.

28. The Scottish Office. (1997) A framework for mental health services in ScotlandEdinburgh: Scottish Office.

29. Thornicroft G, Tansella M. (1999) The mental health matrix:a manual to improve services. Cambridge: Cambridge University Press.

30. Tobin M, Yeo F, Chen L. (2000) The beginning of a structural reform: reorganizingthe front line of a mental health system. Australian Health Review 23:64-76.

84

Page 99: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

31. United States Department of Health and Human Services. (1993)Clinical guidelines for depression in primary care. Washington DC:Agency for Health Care Policy and Research.

32. United States Department of Health and Human Services. (2000)Mental health: a report of the Surgeon General. Rockville, Maryland:United States Department of Health and Human Services,Substance Abuse and Mental Health Services Administration.

33. World Health Organization. (1993a) Essential drugs in psychiatry.Geneva: World Health Organization.

34. World Health Organization. (1993b) Essential treatments in psychiatry.Geneva: World Health Organization.

35. World Health Organization. (1994) Quality assurance in mental health care:check-lists and glossaries (Volume 1). Geneva: World Health Organization.

36. World Health Organization. (1996) Mental health care law:ten basic principles. Geneva: World Health Organization.

37. World Health Organization. (1997) Quality assurance in mental health care:check-lists and glossaries (Volume 2). Geneva: World Health Organization.

38. World Health Organization. (2001a) World Health Report 2001.Mental health: new understanding, new hope. Geneva: World Health Organization.

39. World Health Organization. (2001b) Atlas: mental health resources in the world.Geneva: World Health Organization.

40. Yeaman C, et al. (2000) Performance improvement teams for better psychiatricrehabilitation. Administration and Policy in Mental Health 27:113-27.

85

Page 100: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

∂∂˘̆¯̄··ÚÚÈÈÛÛÙÙ››Â˜̃

∆Ô ¶·Î¤ÙÔ O‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıË΢fi ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Dr Michelle Funk, ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ηÈÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ÀËÚÂÛÈÒÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, Î·È ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ Dr Benedetto Saraceno,¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ Î·È O˘ÛÈÔÂÍ¿ÚÙËÛ˘, ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜.

O ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ Dr Crick Lund, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔÙÔ˘ Cape Town, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Dr Vijay Ganju, ∂ıÓÈ-Îfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, ∂Ú¢ÓËÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¢È¢ı˘-ÓÙÒÓ, Alexandria, VA, ∏¶∞, Ô˘ ÚÔÂÙÔ›Ì·Û·Ó ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.

√√ÌÌ¿¿‰‰·· ÂÂÎΉ‰ÔÔÙÙÈÈÎÎÔÔ‡‡ Îη·ÈÈ ÙÙ¯̄ÓÓÈÈÎÎÔÔ‡‡ ÛÛ˘̆ÓÓÙÙÔÔÓÓÈÈÛÛÌÌÔÔ‡‡

Dr Michelle Funk, ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜, ∫ÂÓÙÚÈο °Ú·Ê›· (¶.O.À./∫°), Î.Natalie Drew, (¶.O.À./∫°), Dr JoAnne Epping-Jordan, (¶.O.À./∫°), ∫·ıËÁËÙ‹˜ Alan J.Flisher, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Cape Town, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ-΋˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ Melvin Freeman, ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, Pretoria, NfiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, Dr HowardGoldman, ∂Ú¢ÓËÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·Ì-Ì¿ÙˆÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ Î·È π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Maryland, ∏¶∞, DrItzhak Levav, ÀËÚÂۛ˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜,ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, Jerusalem, πÛÚ·‹Ï Î·È DrBenedetto Saraceno, (¶.O.À./∫°).

O ηıËÁËÙ‹˜ Alan J. Flisher, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Cape Town, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ, ¢ËÌÔÎÚ·-Ù›· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜, ›¯Â ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÈ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›-Ô˘.

∆∆¯̄ÓÓÈÈÎ΋‹ ‚‚ÔÔ‹‹ııÂÂÈÈ··

Dr Jose Bertolote, ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜, ∫ÂÓÙÚÈο °Ú·Ê›· (¶.O.À./∫°), DrThomas Bornemann (¶.O.À./∫°), Dr Jose Miguel Caldas de Almeida, ¶.O.À., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·-Îfi °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÌÂÚÈ΋˜ (AMRO), Dr Vijay Chandra, ¶.O.À., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi °Ú·ÊÂ›Ô ¡ÔÙÈÔ-∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞Û›·˜ (SEARO), Dr Custodia Mandlhate, ¶.O.À., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi °Ú·Ê›Ô∞ÊÚÈ΋˜ (AFRO), Dr Claudio Miranda (AMRO), Dr Ahmed Mohit, ¶.O.À., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi°Ú·ÊÂ›Ô ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ, Dr Wolfgang Rutz, ¶.O.À., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi °Ú·Ê›Ô∂˘ÚÒ˘, (EURO), Dr Erica Wheeler (¶.O.À./∫°), Dr Derec Yach (¶.O.À./∫°) Î·È ÚÔÛˆ-ÈÎfi ·fi ÙËÓ OÌ¿‰· ∆ÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ Î·È ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶.O.À.(¶.O.À./∫°).

¢¢ÈÈÔÔÈÈÎÎËËÙÙÈÈÎ΋‹ Îη·ÈÈ ÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ··ÙÙÂÂÈÈ··Î΋‹ ˘̆ÔÔÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈÍÍËË

Î. Adeline Loo (¶.O.À./∫°), Î. Anne Yamada (¶.O.À./∫°) Î·È Î. Razia Yaseen (¶.O.À./∫°).

¢È¿Ù·ÍË Î·È ÁÚ·ÊÈο: 2S) graphicdesign∂È̤ÏÂÈ·: Walter Ryder

86

Page 101: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

O ¶.O.À. ¢¯·ÚÈÛÙ› ›Û˘ ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÁÓÒÌ˘ ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È Ù¯ÓÈÎfi ›‰Ô, ÙÔ˘˜:

Dr Adel Hamid Afana Director, Training and Education DepartmentGaza Community Mental Health Programme

Dr Bassam Al Ashhab Ministry of Health, Palestinian Authority, West BankMrs Ella Amir Ami Québec, CanadaDr Julio Arboleda-Florez Department of Psychiatry, Queen's University,

Kingston, Ontario, CanadaMs Jeannine Auger Ministry of Health and Social Services, Québec, CanadaDr Florence Baingana World Bank, Washington DC, USAMrs Louise Blanchette University of Montreal Certificate Programme

in Mental Health, Montreal, CanadaDr Susan Blyth University of Cape Town, Cape Town, South AfricaMs Nancy Breitenbach Inclusion International, Ferney-Voltaire, FranceDr Anh Thu Bui Ministry of Health, Koror, Republic of PalauDr Sylvia Caras People Who Organization, Santa Cruz, California, USADr Claudina Cayetano Ministry of Health, Belmopan, BelizeDr Chueh Chang Taipei, TaiwanProfessor Yan Fang Chen Shandong Mental Health Centre, Jinan

People’s Republic of ChinaDr Chantharavdy Mahosot General Hospital, Vientiane, Lao People’sChoulamany Democratic RepublicDr Ellen Corin Douglas Hospital Research Centre, Quebec, CanadaDr Jim Crowe President, World Fellowship for Schizophrenia and

Allied Disorders, Dunedin, New ZealandDr Araba Sefa Dedeh University of Ghana Medical School, Accra, GhanaDr Nimesh Desai Professor of Psychiatry and Medical Superintendent,

Institute of Human Behaviour and Allied Sciences, IndiaDr M. Parameshvara Deva Department of Psychiatry, Perak College

of Medicine, Ipoh, Perak, MalaysiaProfessor Saida Douki President, Société Tunisienne de Psychiatrie, Tunis, TunisiaProfessor Ahmed Past President, World Federation for Mental Health,Abou El-Azayem Cairo, EgyptDr Abra Fransch WONCA, Harare, ZimbabweDr Gregory Fricchione Carter Center, Atlanta, USADr Michael Friedman Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research,

Orangeburg, NY, USAMrs Diane Froggatt Executive Director, World Fellowship for Schizophrenia

and Allied Disorders, Toronto, Ontario, CanadaMr Gary Furlong Metro Local Community Health Centre, Montreal, CanadaDr Vijay Ganju National Association of State Mental Health Program

Directors Research Institute, Alexandria, VA, USAMrs Reine Gobeil Douglas Hospital, Quebec, CanadaDr Nacanieli Goneyali Ministry of Health, Suva, FijiDr Gaston Harnois Douglas Hospital Research Centre,

WHO Collaborating Centre, Quebec, CanadaMr Gary Haugland Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research,

Orangeburg, NY, USADr Yanling He Consultant, Ministry of Health, Beijing,

People’s Republic of ChinaProfessor Helen Herrman Department of Psychiatry,

University of Melbourne, AustraliaMrs Karen Hetherington WHO/PAHO Collaborating Centre, CanadaProfessor Section of Psychiatry, University of West Indies,Frederick Hickling Kingston, JamaicaDr Kim Hopper Nathan S. Kline Institute

for Psychiatric Research, Orangeburg, NY, USADr Tae-Yeon Hwang Director, Department of Psychiatric Rehabilitation

and Community Psychiatry, Yongin City, Republic of Korea

87

Page 102: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

Dr A. Janca University of Western Australia, Perth, AustraliaDr Dale L. Johnson World Fellowship for Schizophrenia and Allied

Disorders, Taos, NM, USADr Kristine Jones Nathan S. Kline Institute for Psychiatric

Research, Orangeburg, NY, USADr David Musau Kiima Director, Department of Mental Health,

Ministry of Health, Nairobi, KenyaMr Todd Krieble Ministry of Health, Wellington, New ZealandMr John P. Kummer Equilibrium, Unteraegeri, SwitzerlandProfessor Lourdes Department of Psychiatry and BehaviouralLadrido-Ignacio Medicine, College of Medicine and Philippine

General Hospital,Manila, PhilippinesDr Pirkko Lahti Secretary-General/Chief Executive Officer,

World Federation for Mental Health, and Executive Director, Finnish Association for Mental Health, Helsinki, Finland

Mr Eero Lahtinen Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki, FinlandDr Eugene M. Laska Nathan S. Kline Institute for Psychiatric

Research, Orangeburg, NY, USADr Eric Latimer Douglas Hospital Research Centre, Quebec, CanadaDr Ian Lockhart University of Cape Town, Observatory,

Republic of South AfricaDr Marcelino Lopez Research and Evaluation, Andalusian Foundation

for Social Integration of the Mentally Ill, Seville, SpainMs Annabel Lyman Behavioural Health Division, Ministry of Health,

Koror, Republic of PalauDr Ma Hong Consultant, Ministry of Health, Beijing,

People’s Republic of ChinaDr George Mahy University of the West Indies, St Michael, BarbadosDr Joseph Mbatia Ministry of Health, Dar-es-Salaam, TanzaniaDr Céline Mercier Douglas Hospital Research Centre, Quebec, CanadaDr Leen Meulenbergs Belgian Inter-University Centre for Research

and Action, Health and Psychobiologicaland Psychosocial Factors, Brussels, Belgium

Dr Harry I. Minas Centre for International Mental Healthand Transcultural Psychiatry, St. Vincent’s Hospital, Fitzroy, Victoria, Australia

Dr Alberto Minoletti Ministry of Health, Santiago de Chile, ChileDr P. Mogne Ministry of Health, MozambiqueDr Paul Morgan SANE, South Melbourne, Victoria, AustraliaDr Driss Moussaoui Université psychiatrique, Casablanca, MoroccoDr Matt Muijen The Sainsbury Centre for Mental Health,

London, United KingdomDr Carmine Munizza Centro Studi e Ricerca in Psichiatria, Turin, ItalyDr Shisram Narayan St Giles Hospital, Suva, FijiDr Sheila Ndyanabangi Ministry of Health, Kampala, UgandaDr Grayson Norquist National Institute of Mental Health, Bethesda, MD, USADr Frank Njenga Chairman of Kenya Psychiatrists’ Association,

Nairobi, KenyaDr Angela Ofori-Atta Clinical Psychology Unit, University

of Ghana Medical School, Korle-Bu, GhanaProfessor Mehdi Paes Arrazi University Psychiatric Hospital, Sale, MoroccoDr Rampersad Parasram Ministry of Health, Port of Spain, Trinidad and TobagoDr Vikram Patel Sangath Centre, Goa, IndiaDr Dixianne Penney Nathan S. Kline Institute for Psychiatric

Research, Orangeburg, NY, USADr Yogan Pillay Equity Project, Pretoria, Republic of South AfricaDr M. Pohanka Ministry of Health, Czech RepublicDr Laura L. Post Mariana Psychiatric Services, Saipan, USADr Prema Ramachandran Planning Commission, New Delhi, India

88

Page 103: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

Dr Helmut Remschmidt Department of Child and Adolescent Psychiatry, Marburg, Germany

Professor Brian Robertson Department of Psychiatry, University of Cape Town, Republic of South Africa

Dr Julieta Rodriguez Rojas Integrar a la Adolescencia, Costa RicaDr Agnes E. Rupp Chief, Mental Health Economics

Research Program, NIMH/NIH, USADr Ayesh M. Sammour Ministry of Health, Palestinian Authority, GazaDr Aive Sarjas Department of Social Welfare, Tallinn, EstoniaDr Radha Shankar AASHA (Hope), Chennai, IndiaDr Carole Siegel Nathan S. Kline Institute for Psychiatric

Research, Orangeburg, NY, USAProfessor Michele Tansella Department of Medicine and Public Health,

University of Verona, ItalyMs Mrinali Thalgodapitiya Executive Director, NEST, Hendala, Watala,

Gampaha District, Sri LankaDr Graham Thornicroft Director, PRISM, The Maudsley Institute

of Psychiatry, London, United KingdomDr Giuseppe Tibaldi Centro Studi e Ricerca in Psichiatria, Turin, ItalyMs Clare Townsend Department of Psychiatry, University

of Queensland, Toowing Qld, AustraliaDr Gombodorjiin Ministry of Health and Social Welfare, MongoliaTsetsegdaryDr Bogdana Tudorache President, Romanian League

for Mental Health, Bucharest, RomaniaMs Judy Turner-Crowson Former Chair, World Association

for Psychosocial Rehabilitation, WAPR Advocacy Committee, Hamburg, Germany

Mrs Pascale Van den Heede Mental Health Europe, Brussels, BelgiumMs Marianna Ministry of Health, HungaryVarfalvi-BognarneDr Uldis Veits Riga Municipal Health Commission, Riga, LatviaMr Luc Vigneault Association des Groupes de Défense des Droits

en Santé Mentale du Québec, CanadaDr Liwei Wang Consultant, Ministry of Health, Beijing,

People’s Republic of ChinaDr Xiangdong Wang Acting Regional Adviser for Mental Health, WHO Regional

Office for the Western Pacific, Manila, PhilippinesProfessor Harvey Whiteford Department of Psychiatry, University of Queensland,

Toowing Qld, AustraliaDr Ray G. Xerri Department of Health, Floriana, MaltaDr Xie Bin Consultant, Ministry of Health, Beijing,

People’s Republic of ChinaDr Xin Yu Consultant, Ministry of Health, Beijing,

People’s Republic of ChinaProfessor Shen Yucun Institute of Mental Health, Beijing Medical

University, People’s Republic of ChinaDr Taintor Zebulon President, WAPR, Department

of Psychiatry, New York University Medical Center, New York, USA

O ¶.O.À. ¢¯·ÚÈÛÙ› ›Û˘ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, ºÈÏ·Ó‰›·˜, πÙ·Ï›·˜, OÏÏ·Ó‰›·˜,¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜ Î·È ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Eli Lilly and Company Foundation ηÈJohnson and Johnson Corporate Social Responsibility, Europe, ÁÈ· ÙË ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË.

89

Page 104: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·
Page 105: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·
Page 106: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·
Page 107: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·
Page 108: 3. Quality Improvement - WHO...M ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004, ‚ڋη Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘-Ï›·

Recommended