+ All Categories
Home > Documents > ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖ ú †¬µÖÖ¯Ö ú ´ÖÖ¬µÖ´Ö …15×“Ö Ö»Öß...

¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖ ú †¬µÖÖ¯Ö ú ´ÖÖ¬µÖ´Ö …15×“Ö Ö»Öß...

Date post: 18-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 211 /211
Page-1 ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 ´ÖÖê ŸÖÖôûÖ úÖê£Öôûß ¬ÖÖ.¤êü¿Ö´ÖãÖ ˆ´Öê¿Ö ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü 03-May-62 08-Dec-81 08-Dec-81 35 5 23 2 ²Öã »Ö›ÖŗÖÖ ¾ÖÖ›üß ³ÖÖ¤üÖê »ÖÖ •μÖÖêŸÖß ÃÖã¬ÖÖú¸ü •ÖÖê¿Öß 23-Feb-63 9-Dec-81 9-Dec-81 35 5 22 †Öî 3 ´ÖÖê ŸÖÖôûÖ ¿Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü ŸÖÖ»ÖÖê›ü ÃÖÖî •μÖÖêŸÖß ²ÖÖ ×±ú¸üêú 03-Jul-60 10-Dec-81 10-Dec-81 35 5 21 •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ ÃÖê ¾Öê ŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓ ú/ μÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬μÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã פü−ÖÖÓ ú ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üŗÖ Öê ˜ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öê ¸ü ‹ã úŗÖ —ÖÖ»Öê »ÖÖ ÃÖê ¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã¸üŸÖÖ) ×¾Ö¾Ö¸üŗÖ¯Ö¡Ö -1 (ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üŗÖ Öê ¡Ö) ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üŗÖ Öê¡ÖÖŸÖ 10 ¾ÖÂÖÔ ¾Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖê ¾ÖÖ ²Ö¤ü»Öß ¯ÖÖ¡Ö ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬μÖ´Ö ÃÖÆüÖ.׿ÖÖú ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖμμÖú †¬μÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬μÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üŗÖ μÖÖ¤üß †Î ú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬μÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖμÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ×¾Ö¿Öê ÂÖ ÃÖÓ ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓ ú ×¾Ö¿Öê ÂÖ ÃÖÓ ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓ ú ¿Öê ¸üÖ †Ó ŸÖ¸ü(×ú´Öß) †ÖÓ ŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓ ú/μÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬μÖê ¹ý•Öã פü−ÖÖÓ ú 3 ´ÖÖê ŸÖÖôûÖ ¿Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü ŸÖÖ»ÖÖê›ü ÃÖÖî •μÖÖêŸÖß ²ÖÖ ×±ú¸üêú 03-Jul-60 10-Dec-81 10-Dec-81 35 5 21 4 דÖÖ»Öß ´Öê ¸üÖ Öã ¤Ô ü †Ó ¡ÖßÖê ›ê üú¸ü(´Öã»Öê) ¾ÖÖμÖÖôû ×›ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö 8-Jan-61 10-Dec-81 10-Dec-81 35 5 21 8 †Öî 53 ¾ÖÂÖÔ ¯ÖãŗÖÔ 5 דÖÖ»Öß ÃÖÖ.›ã üú¸ê ü ÷ÖÖê ¤ü¸üß ×•ÖŸÖú¸ü ÷ÖŗÖê¿Ö ¸Óü÷Ö−ÖÖ£Ö†Ö¯¯ÖÖ 1-Jan-60 31-Jul-82 31-Jul-82 34 10 0 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯ÖãŗÖÔ 6 −ÖÖÓ ¤ã ü¸üÖ ¯ÖÖê ™üôûß ¯ÖÖê ™üôûß ¸ü×¾ÓÖ¦ü ´Ö¬Öãú¸ü ¾Ö¸üÖ›êü 21-Feb-61 31-Jul-82 31-Jul-82 34 10 0 J 7 −ÖÖÓ ¤ã ü¸üÖ ¾Ö›ü−Öê ¸ü úÖ™üß ØÃÖ¬Öã †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö ¬ÖÖ›êü 1-Jun-60 3-Aug-82 3-Aug-82 34 9 28 J †−ÖãׯÖÏŸÖÖ 8 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¤ã üÃÖ¸ü²Öß›ü ¤ã üÃÖ¸ü²Öß›ü ´Ö¸üÖšüß •ÖÖμÖ³ÖÖμÖê ˆ¢Ö´Ö ÷ÖÖêؾ֤üÖ 6-Aug-60 3-Aug-82 3-Aug-82 34 9 28 †Öî 9 ´ÖÖê ŸÖÖôûÖ ×−Ö¯ÖÖŗÖÖ •ÖÆüÖÑ÷Ö߸ü¯Öã¸ü ÁÖßéúÂŗÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü —ÖÖê¯Öê 11-Apr-61 03-Aug-82 03-Aug-82 34 9 28 10 ²Öã »Ö›ÖŗÖÖ ´ÖÖŸÖ»ÖÖ ÁÖß. ×¾Ö•ÖμÖ ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ•Ö¯ÖæŸÖ 15-Jan-60 4-Aug-82 4-Aug-82 34 9 27 †Öî 11 ´ÖÖê ŸÖÖôûÖ ¿Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖ»Öد֯ÖÏ ß ×¾Ö•ÖμÖúÖÓŸÖ ×úÃÖ−Ö ŸÖÖ•Ö−Öê 01-Jul-60 04-Jan-83 04-Jan-83 34 4 27 12 ´ÖÖê ŸÖÖôûÖ ×−Ö¯ÖÖŗÖÖ ¿Öê»Ö÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖ.ú−μÖÖ ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ¯ÖÖ™üᯙ 14-Aug-63 17-Nov-83 17-Nov-83 33 6 14 13 ´ÖÖê ŸÖÖôûÖ ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¯Öã−Æü‡Ô ÃÖã−ÖߟÖÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ãúôûúŗÖá 14-Nov-61 15-Dec-83 15-Dec-83 33 5 16 14 דÖÖ»Öß ÷ÖÖÓ ÷Ö»Ö÷ÖÖ¾Ö ÷ÖÖÓ ÷Ö»Ö÷ÖÖ¾Ö ÃÖÖêôÓûúß ´Ö¬Öæú¸ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö 10-Mar-60 17-Dec-83 17-Dec-83 33 5 14 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯ÖãŗÖÔ 15 דÖÖ»Öß “ÖÖÓ¬Ö‡Ô ¯ÖôûÃÖÖê ›ü ¤üÖî. ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö×´Ö¡ÖÖ ×úÃÖ−Ö¸üÖ¾Ö ×Ö¸üÃÖÖ÷Ö¸ü 18-Jun-60 17-Dec-83 17-Dec-83 33 5 14 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯ÖãŗÖÔ 16 דÖÖ»Öß ÃÖÖ.›ã üú¸ê ü ´ÖÖôû¿Öë ²ÖÖ ´ÖêÆü¡Öê ¸üÖ•Öë¦ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö 1-May-61 17-Dec-83 17-Dec-83 33 5 14 8 †Öî 53 ¾ÖÂÖÔ ¯ÖãŗÖÔ 17 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ ¾Ö دÖ.¸üÖ•ÖÖ •ÖôûúÖ ³Ö›Ó ü÷Ö ÃÖÖî.†Ö¸ü.²Öß.ÃÖÖ¾Ö•Öß 22-Jul-64 18-Dec-83 18-Dec-83 33 5 13 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß 18 דÖÖ»Öß ¯Öê šü ¤ü×Æü÷ÖÖ¾Ö ÃÖÖêôÓûÓúß ¸ü´Öê¿Ö ¤üÖî»ÖŸÖ 1-Jun-60 19-Dec-83 19-Dec-83 33 5 12 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯ÖãŗÖÔ 19 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¤ã üÃÖ¸ü²Öß›ü ¤ã üÃÖ¸ü²Öß›ü ´Ö¸üÖšüß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãŸÖÕ›üú¸ü 1-Apr-63 20-Dec-83 20-Dec-83 33 5 11 †Ö,†Öî 20 −ÖÖÓ ¤ã ü¸üÖ ×−Ö´Ö÷ÖÖ¾Ö ×−Ö´Ö÷ÖÖ¾Ö ´Öã »Öê ÃÖã¸êü¿Ö ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö Ö“Öì 23-Jun-60 16-Aug-84 16-Aug-84 32 9 15 J 21 דÖÖ»Öß ˆÓ ¦üß ›üÖÃÖÖôûÖ ÃÖÖê−Öê ÃÖÖî.×¾Ö•ÖμÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ 15-Jun-60 27-Sep-84 27-Sep-84 32 8 4 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯ÖãŗÖÔ 22 −ÖÖÓ ¤ã ü¸üÖ ¿Öë ²ÖÖ ŸÖ¸ü¾ÖÖ›üß ¯ÖÏןֳÖÖ ¸üؾ֦ü ¾Ö¸üÖ›êü 23-Jun-61 28-Sep-84 28-Sep-84 32 8 3 J 23 −ÖÖÓ ¤ã ü¸üÖ ´ÖÖôê û÷ÖÖ¾Ö ´Öã ¸Ó ü²ÖÖ ×−Ö»ÖÓúšü †×³Ö´ÖÖ−Ö Ö“Öì 5-Jul-59 1-Oct-84 1-Oct-84 32 7 30 J 24 ´ÖÖê ŸÖÖôûÖ ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ´ÖÖêŸÖÖôûÖ Î Óú 2 ÃÖã»Ö³ÖÖ –ÖÖ−Ö¤êü¾Ö ¯ÖÖ“Ö¯ÖÖÓ›êü 26-Jul-62 01-Oct-84 01-Oct-84 32 7 30 25 ´ÖÖê ŸÖÖôûÖ ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ²ÖÖê¸üÖÖê›üß ¸êüÖÖ ´Ö¬Öãú¸ü −Öê´ÖÖ›êü 30-Dec-63 01-Oct-84 01-Oct-84 32 7 30
Transcript
 • Page-1

  ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  1 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ úÖê£Öôûß ¬ÖÖ.¤êü¿Ö´ÖãÖ ˆ´Öê¿Ö ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü 03-May-62 08-Dec-81 08-Dec-81 35 5 23

  2 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¾ÖÖ›üß ³ÖÖ¤üÖê»ÖÖ •µÖÖêŸÖß ÃÖã¬ÖÖú¸ü •ÖÖê¿Öß 23-Feb-63 9-Dec-81 9-Dec-81 35 5 22 †Öî

  3 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¿Öê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ŸÖÖ»ÖÖê›ü ÃÖÖî •µÖÖêŸÖß ²ÖÖ ×±ú¸üêú 03-Jul-60 10-Dec-81 10-Dec-81 35 5 21

  •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ

  ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓú/ µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öễ ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öȩ̂ ü ‹ãú-Ö

  —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã̧ üŸÖÖ)

  ×¾Ö¾Ö¸ü-Ö¯Ö¡Ö -1 (ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öê¡Ö)ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öê¡ÖÖŸÖ 10 ¾ÖÂÖÔ ¾Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖê¾ÖÖ ²Ö¤ü»Öß ¯ÖÖ¡Ö ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´Ö ÃÖÆüÖ.׿ÖÖú

  ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖú †¬µÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬µÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö µÖÖ¤üß

  †Îú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ

  ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓú

  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öß»Ö

  Îú´ÖÖÓú¿Öȩ̂ üÖ †ÓŸÖ¸ü(×ú´Öß)

  †ÖÓŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú/µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  3 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¿Öê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ŸÖÖ»ÖÖê›ü ÃÖÖî •µÖÖêŸÖß ²ÖÖ ×±ú¸üêú 03-Jul-60 10-Dec-81 10-Dec-81 35 5 21

  4 דÖÖ»Öß ´Öȩ̂ üÖ Öã¤Ôü †Ó¡ÖßÖê›êüú¸ü(´Öã»Öê) ¾ÖÖµÖÖôû ×›ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö 8-Jan-61 10-Dec-81 10-Dec-81 35 5 21 8 †Öî 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  5 דÖÖ»Öß ÃÖÖ.›ãüú¸êü ÷ÖÖê¤ü¸üß ×•ÖŸÖú¸ü ÷Ö�Öê¿Ö ¸Óü÷Ö−ÖÖ£Ö†Ö¯¯ÖÖ 1-Jan-60 31-Jul-82 31-Jul-82 34 10 0 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  6 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¯ÖÖê™üôûß ¯ÖÖê™üôûß ¸ü×¾ÓÖ¦ü ´Ö¬Öãú¸ü ¾Ö¸üÖ›êü 21-Feb-61 31-Jul-82 31-Jul-82 34 10 0 J

  7 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¾Ö›ü−Öȩ̂ ü úÖ™üß ØÃÖ¬Öã †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö ¬ÖÖ›êü 1-Jun-60 3-Aug-82 3-Aug-82 34 9 28 J †−ÖãׯÖÏŸÖÖ

  8 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¤ãüÃÖ¸ü²Öß›ü ¤ãüÃÖ¸ü²Öß›ü ´Ö¸üÖšüß •ÖÖµÖ³ÖÖµÖê ˆ¢Ö´Ö ÷ÖÖêؾ֤üÖ 6-Aug-60 3-Aug-82 3-Aug-82 34 9 28 †Öî

  9 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ×−Ö¯ÖÖ5ÖÖ •ÖÆüÖÑ÷Ö߸ü¯Öã̧ ü ÁÖßéúÂ5Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü —ÖÖê̄ Öê 11-Apr-61 03-Aug-82 03-Aug-82 34 9 28

  10 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ´ÖÖŸÖ»ÖÖ ÁÖß. ×¾Ö•ÖµÖ ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ•Ö¯ÖæŸÖ 15-Jan-60 4-Aug-82 4-Aug-82 34 9 27 †Öî

  11 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¿Öê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ´ÖÆüÖ»Öد֯ÖÏß ×¾Ö•ÖµÖúÖÓŸÖ ×úÃÖ−Ö ŸÖÖ•Ö−Öê 01-Jul-60 04-Jan-83 04-Jan-83 34 4 27

  12 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ×−Ö¯ÖÖ5ÖÖ ¿Öê»Ö÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖ.ú−µÖÖ ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ¯ÖÖ™üᯙ 14-Aug-63 17-Nov-83 17-Nov-83 33 6 14

  13 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¯Öã−Æü‡Ô ÃÖã−ÖߟÖÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ãúôûú5Öá 14-Nov-61 15-Dec-83 15-Dec-83 33 5 16

  14 דÖÖ»Öß ÷ÖÖÓ÷Ö»Ö÷ÖÖ¾Ö ÷ÖÖÓ÷Ö»Ö÷ÖÖ¾Ö ÃÖÖêôÓûúß ´Ö¬Öæú¸ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö 10-Mar-60 17-Dec-83 17-Dec-83 33 5 14 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  15 דÖÖ»Öß “ÖÖÓ¬Ö‡Ô ¯ÖôûÃÖÖê›ü ¤üÖî. ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö×´Ö¡ÖÖ ×úÃÖ−Ö ü̧Ö¾Ö ×Ö ü̧ÃÖÖ÷Ö ü̧ 18-Jun-60 17-Dec-83 17-Dec-83 33 5 14 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  16 דÖÖ»Öß ÃÖÖ.›ãüú¸êü ´ÖÖôû¿Öë²ÖÖ ´ÖêÆü¡Öê ¸üÖ•Öë¦ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö 1-May-61 17-Dec-83 17-Dec-83 33 5 14 8 †Öî 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  17 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö Ø¯Ö.¸üÖ•ÖÖ •ÖôûúÖ ³Ö›Óü÷Ö ÃÖÖî.†Ö¸ü.²Öß.ÃÖÖ¾Ö•Öß 22-Jul-64 18-Dec-83 18-Dec-83 33 5 13 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß33 5 13

  18 דÖÖ»Öß ¯Öêšü ¤ü×Æü÷ÖÖ¾Ö ÃÖÖêôÓûÓúß ¸ü´Öê¿Ö ¤üÖî»ÖŸÖ 1-Jun-60 19-Dec-83 19-Dec-83 33 5 12 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  19 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¤ãüÃÖ¸ü²Öß›ü ¤ãüÃÖ¸ü²Öß›ü ´Ö¸üÖšüß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãŸÖÕ›üú¸ü 1-Apr-63 20-Dec-83 20-Dec-83 33 5 11 †Ö,†Öî

  20 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ×−Ö´Ö÷ÖÖ¾Ö ×−Ö´Ö÷ÖÖ¾Ö ´Öã»Öê ÃÖã̧ êü¿Ö ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö Ö“Öì 23-Jun-60 16-Aug-84 16-Aug-84 32 9 15 J

  21 דÖÖ»Öß ˆÓ¦üß ›üÖÃÖÖôûÖ ÃÖÖê−Öê ÃÖÖî.×¾Ö•ÖµÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ 15-Jun-60 27-Sep-84 27-Sep-84 32 8 4 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  22 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¿Öë²ÖÖ ŸÖ¸ü¾ÖÖ›üß ¯ÖÏןֳÖÖ ¸üؾ֦ü ¾Ö¸üÖ›êü 23-Jun-61 28-Sep-84 28-Sep-84 32 8 3 J

  23 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ´ÖÖôêû÷ÖÖ¾Ö ´Öã̧ Óü²ÖÖ ×−Ö»ÖÓúšü †×³Ö´ÖÖ−Ö Ö“Öì 5-Jul-59 1-Oct-84 1-Oct-84 32 7 30 J

  24 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ÎÓú 2 ÃÖã»Ö³ÖÖ –ÖÖ−Ö¤êü¾Ö ¯ÖÖ“Ö¯ÖÖÓ›êü 26-Jul-62 01-Oct-84 01-Oct-84 32 7 30

  25 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ²ÖÖȩ̂ üÖÖê›üß ¸êüÖÖ ´Ö¬Öãú¸ü −Öế ÖÖ›êü 30-Dec-63 01-Oct-84 01-Oct-84 32 7 30

 • Page-2

  ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ

  ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓú/ µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öễ ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öȩ̂ ü ‹ãú-Ö

  —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã̧ üŸÖÖ)

  ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖú †¬µÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬µÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö µÖÖ¤üß

  †Îú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ

  ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓú

  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öß»Ö

  Îú´ÖÖÓú¿Öȩ̂ üÖ †ÓŸÖ¸ü(×ú´Öß)

  †ÖÓŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú/µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  26 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¿Öë²ÖÖ Óú›üÖ¸üß ¯ãÖÓ•ÖÖ•Öß ÷Ö�Ö¯ÖŸÖ −ÖÖ±ú›êü 1-Jun-60 3-Oct-84 3-Oct-84 32 7 28 J

  27 ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö¯Öæ̧ ü ¯ÖÖŸÖã›üÖÔ ¯ÖÖŸÖã›üÖÔ ´Öã»Öê •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö »Ö´Ö�Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö™üÖêúÖ¸ü 14-Mar-62 3-Oct-84 3-Oct-84 32 7 2828 »ÖÖê�ÖÖ¸ü †×•ÖÃÖ¯Öæ̧ ü ÃÖÖî. ãúÃÖã́ Ö ×−Ö¾Öé¢Öß ÃÖÖ−Ö¯Ö 9-Jan-62 5-Oct-84 5-Oct-84 - 32 7 26 - -

  29 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¾ÖÖ‘Ö•ÖÖ‡Ô •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÓœü¸üß−ÖÖ£Ö †Ö¯¯ÖÖ•Öß ¿Öêôûêú 15-Jun-59 8-Oct-84 8-Oct-84 32 7 23 †Öî

  30 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ™ëü³Öã�ÖÖÔ †Ö¾ÖÖ¸ü ÁÖß´ÖŸÖß ‹ÃÖ.›ü²»µÖã.‘µÖÖ¸ü 17-Oct-59 8-Oct-84 8-Oct-84 32 7 23 †Öî −ÖÖÆüß30 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ™ëü³Öã�ÖÖÔ †Ö¾ÖÖ¸ü ÁÖß´ÖŸÖß ‹ÃÖ.›ü²»µÖã.‘µÖÖ¸ü 17-Oct-59 8-Oct-84 8-Oct-84 32 7 23 †Öî −ÖÖÆüß

  31 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ™ëü³Öã�ÖÖÔ »ÖÖÓ•Öã›ü ÃÖÖî.‹´Ö.‹−Ö.¤üÖÓ›ü÷Öê 12-Dec-59 8-Oct-84 8-Oct-84 32 7 23 †Öî −ÖÖÆüß

  32 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¿Öê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ¿Öê»ÖÖ¯Öã̧ ü −Ö×¾Ö−Ö ÃÖã́ Ö−Ö †¹ý5Ö ¯ÖÖ™üᯙ 25-Dec-59 09-Oct-84 09-Oct-84 32 7 22

  33 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ´ÖÖôû×¾ÖÆü߸ü ÃÖÖî. ÃÖã−ÖÓ¤üÖ ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ¯ÖÖ»Öú¸ü 1-Jan-62 9-Oct-84 9-Oct-84 32 7 22 †Öî

  34 דÖÖ»Öß ÷ÖÖÓ÷Ö»Ö÷ÖÖ¾Ö úÖê»ÖÖ¸üÖ ÃÖã¹ý¿Öê ¤ü¢ÖÖ˜ÖµÖ ×÷Ö−Öê²ÖÖ 1-Sep-64 19-Oct-84 19-Oct-84 32 7 12

  35 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¯ÖÖê™üôûß ¿Öê.´ÖããÓú¤ü •Ö÷Ö®ÖÖ£Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö Ø−Ö²ÖÖêôûú¸ü 1-Jul-60 14-Nov-84 14-Nov-84 32 6 17 J

  36 ¤êü.¸üÖ•ÖÖ †ÃÖÖê»ÖÖ •Ö¾ÖôûÖê›ü ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ÖÖÓ›êü³Ö¸üÖ›ü 4-Oct-65 4-Feb-85 4-Feb-85 32 3 27 † †Ö×•Ö²Ö 05 Jan 1995

  37 ´ÖêÆüú¸ü »Ö¾ÆüÖôûÖ ¾Ö¸ü¤ü›üÖ †¿ÖÖêú ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö 14/06/1964 9-Jun-85 9-Jun-85 31 11 22

  38 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ²Öê»ÖÖ›ü ¾ÖÖúÖê›üß ×¾Ö•ÖµÖÖ ¯ãÖÓ›ü»Ößú −ÖÖ±ú›êü 22-Apr-62 26-Jun-85 26-Jun-85 31 11 5 ÆüÖêµÖ, 53 ¾ÖÂÖÔË ¯Öã�ÖÔ

  39 ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö¯Öæ̧ ü ú¾Öšüôû ú¾Öšüôû ´Ö¸üÖšüß ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ÷ÖÖê™ü߸üÖ´Ö ‘ÖÖ™üÖêôû 30-Aug-64 29-Jul-85 29-Jul-85 31 10 240 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ÃÖÖ¾ÖôûÖ ¤Óü×¾Ö¤üÖÃÖ †•ãÖÕ−Ö »ÖÆüÖÃÖê 6-Jan-61 30-Jul-85 30-Jul-85 31 10 1 †Öî

  41 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¸üÖê×Æü5ÖÖê›ü ¸üÖÆêü¸üÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö ¾ÖôûüÃÖê 13-Mar-61 31-Jul-85 31-Jul-85 31 10 0

  42 דÖÖ»Öß ›üÖê.¿Öê¾Ö»Öß ›üÖêë÷Ö¸ü¿Öê¾Ö»Öß ´ÖÖ−Öú¸ü ÃÖÖî.÷ÖÖêãúôûÖ −Ö¸êü¿Ö 10-Jun-61 31-Jul-85 31-Jul-85 31 10 0 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  43 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ úÖê£Öôûß ÃÖÆüáִÖãôûß ŸÖÖÓ›üÖ ÁÖß. ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ²Öôû߸üÖ´Ö ´ÖÆüÖ•Ö−Ö 01-Mar-63 31-Jul-85 31-Jul-85 31 10 0

  44 דÖÖ»Öß ¯Öêšü ˆŸÖ¸üÖ¤üÖ »ÖÖ´ÖÖê›êü ¸üÖ•Öæ ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö 1-Jul-63 31-Jul-85 31-Jul-85 31 10 0 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  45 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü •ÖÖÓ²Öãôû¬ÖÖ²ÖÖ »ÖÖê�Ö¾Ö›üß †×−Ö»Ö ¿ÖÓú¸ü −ÖÖ±ú›êü 22-Dec-63 31-Jul-85 31-Jul-85 31 10 0 ÆüÖêµÖ, 53 ¾ÖÂÖÔË ¯Öã�ÖÔ ¯ÖŸ−Öß ÃÖ† »ÖÖê�Ö¾Ö›üß45 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü •ÖÖÓ²Öãôû¬ÖÖ²ÖÖ »ÖÖê�Ö¾Ö›üß †×−Ö»Ö ¿ÖÓú¸ü −ÖÖ±ú›êü 22-Dec-63 31-Jul-85 31-Jul-85 31 10 0 ÆüÖêµÖ, 53 ¾ÖÂÖÔË ¯Öã�ÖÔ ¯ÖŸ−Öß ÃÖ† »ÖÖê�Ö¾Ö›üß

  46 דÖÖ»Öß ÃÖÖ.›ãüú¸êü †Ó¡ÖßúÖêôûß ¿Öêôûêú ¸ü´Öê¿Ö ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö 11-May-64 31-Jul-85 31-Jul-85 31 10 0 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  47 דÖÖ»Öß ×ú−ÆüÖêôûÖ êúôû¾Ö¤ü •ÖÖê¿Öß ÃÖÖî.×¾Ö−ÖÖ ¸üÖ´ÖÎúÂ�Ö 7-Mar-65 31-Jul-85 31-Jul-85 31 10 0 - - -

  48 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ×¯Ö.÷Ö¾Öôûß úÖê»Æüß ÷Ö¾Öôûß ×¾Ö−ÖÖê¤ü ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ Ö“Öì 08-Jul-59 01-Aug-85 01-Aug-85 31 9 30

  49 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¸üÖ•Öã̧ ü ´ÖÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¾ÖßÖß ÃÖã̧ êü¿Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖ−ÖÖ£Ö †œüÖ¾Ö 18-Sep-60 01-Aug-85 01-Aug-85 31 9 30

  50 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ´ÖÖêŸÖÖôûÖ Ö¸ü²Ö›üß ÃÖÖî. ÃÖã́ Ö−Ö ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ×ú−Ö÷Öê 20-Sep-60 01-Aug-85 01-Aug-85 31 9 30

  51 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ²Öê»ÖÖ›ü ²ÖÆüÖ¯Öæ̧ üÖ †¿ÖÖê ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü Ö“Öì 20-Jun-61 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30 ÆüÖêµÖ, 53 ¾ÖÂÖÔË ¯Öã�ÖÔ

  52 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ´ÖÖôêû÷ÖÖ¾Ö ¾ÖôûŸÖß Öã. ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö •Öã́ Öôêû 28-Jun-61 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30 J

 • Page-3

  ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ

  ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓú/ µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öễ ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öȩ̂ ü ‹ãú-Ö

  —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã̧ üŸÖÖ)

  ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖú †¬µÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬µÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö µÖÖ¤üß

  †Îú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ

  ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓú

  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öß»Ö

  Îú´ÖÖÓú¿Öȩ̂ üÖ †ÓŸÖ¸ü(×ú´Öß)

  †ÖÓŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú/µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  53 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¹ý‡ÔÖê›ü ´ÖÖµÖÓ²ÖÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦ü ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ‘ÖÖë÷Ö›êü 2-Aug-61 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30 †Öî

  54 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ×−Ö¯ÖÖ5ÖÖ ´ÖÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÏế Ö“ÖÓ¤Ëü ÷ÖÖê̄ ÖÖôû ÃÖã̄ Öê 10-Oct-61 01-Aug-85 01-Aug-85 31 9 30

  55 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ †»Ö´Ö¯Öæ̧ ü וÖ÷ÖÖ¾Ö −Ö¾Öê פü»Öß¯Ö †ÖêÓúÖ¸ü ÃÖã̄ Öê 16-Oct-61 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30 J

  56 ´ÖêÆüú¸ü »Ö¾ÆüÖôûÖ »ÖÖê�Öß »Ö¾ÆüÖôûÖ ÁÖß.†À¾Ö´Öê‘Ö ¿ÖÓú¸ü ãú™êü 4-May-62 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30 †Öî 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öæ�ÖÔ

  57 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ´ÖÖôû¾ÖÓ›üß ŸÖÖ−ÖÖ•Öß ¸üÖµÖÖ•Öß ŸÖÖÓ÷Ö›êü 7-May-62 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30 †Öî57 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ´ÖÖôû¾ÖÓ›üß ŸÖÖ−ÖÖ•Öß ¸üÖµÖÖ•Öß ŸÖÖÓ÷Ö›êü 7-May-62 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30 †Öî

  58 דÖÖ»Öß ¯Öêšü ™üÖú¸üÖê›ü ´ÖãÃÖ. •ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖÖî.ÃÖß´ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö 27-Jun-62 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  59 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü •ÖÖÓ²Öãôû¬ÖÖ²ÖÖ •ÖÖÓ²Öãôû¬ÖÖ²ÖÖ ¯ÖḮ ÖÖê¤ü ¾ÖÃÖÓŸÖ ¯ÖÖ™üᯙ 18-Nov-62 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30 ÆüÖêµÖ, 53 ¾ÖÂÖÔË ¯Öã�ÖÔ

  60 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¾ÖÖ‘Ö•ÖÖ‡Ô ×−Ö´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ¾ÖÖµÖÖôû −ÖÖ¸ÖµÖ�Ö ¡µÖÓ²Öú ¾ÖÖµÖÖôû 17-Oct-63 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30 †Öî

  61 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ´ÖÖôû×¾ÖÆü߸ü ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü ˆ²Ö¸üÆÓü›êü 2-Mar-64 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30 †Öî

  62 דÖÖ»Öß ˆÓ¦üß ´Öê›üØÃÖ÷ÖÖ •ÖÖê¿Öß ÷Ö�Öê¿Ö ²ÖÖôûéúÂ�Ö 31-Aug-64 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30 - - -

  63 דÖÖ»Öß ¿Öê. †Ö™üÖêôû ×´ÖÃÖÖôû¾ÖÖ›üß ¯Ö׸üÆüÖ¸ü ×¾Ö÷ü»Ö −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö 1-May-65 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30 - - -

  64 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ˆ´ÖÖôûß ×−Ö´ÖÖê›ü ¸üÖ´ÖúÂ�Ö –ÖÖ−Ö¤êü¾Ö ¯ÖÖ™üᯙ 10-Aug-65 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30

  65 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ˆ´Ö¸üÖê›ü ×›ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü ÁÖß¸Ö´Ö −Öế ÖÖ−Öê 19-Dec-65 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30

  66 דÖÖ»Öß ›üÖê.¿Öê¾Ö»Öß ›üÖë÷Ö¸ü¿Öê¾Ö»Öß ÃÖÖî. ¯Öã¯ֻ֟ÖÖ ¿ÖÖ»Öß÷ÖÏÖ´Ö ÃÖÖê−Öã−Öê 9-Jun-66 1-Aug-85 1-Aug-85 31 9 30 - - -

  67 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü −Ö¸ü¾Öê»Ö Æü¸üÃÖÖê›üÖ ×ÃÖÓ¬Öæ †ÖúÖê¿Ö ×±ú¸üêú 12-Sep-59 2-Aug-85 2-Aug-85 31 9 29 ÆüÖêµÖ, 53 ¾ÖÂÖÔË ¯Öã�ÖÔ ¯ÖŸÖß ÃÖ† —ÖÖê›ü÷ÖÖ

  68 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ³Ö›ü÷ÖÓÖ¾Ö ÃÖã́ ÖÓŸÖ ´Ö㌟µÖÖ¸üØÃÖ÷Ö ‡Ó÷Öôêû 2-Jun-60 2-Aug-85 2-Aug-85 31 9 29 †Öî

  69 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ŸÖ¸üÖ›üÖê›ü †¿ÖÖêú ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ÖÖÓ›ü¾Öê 1-Jul-60 2-Aug-85 2-Aug-85 31 9 29 †Öî

  70 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¸üÖ•Öã̧ ü ¯Ö¸ü›üÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö •Ö÷Ö®ÖÖ£Ö ¯ÖÖ™üᯙ 20-Mar-61 02-Aug-85 02-Aug-85 31 9 29

  71 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü −Ö¸ü¾Öê»Ö Æü¸üÃÖÖê›üÖ †ÖëúÖ¸ü ÷ÖÖê×¾ÖÓ¤ü ‡Ó÷Öôêû 21-Aug-61 2-Aug-85 2-Aug-85 31 9 29 ÆüÖêµÖ, 53 ¾ÖÂÖÔË ¯Öã�ÖÔ ¯ÖŸ−Öß ÃÖ† ãú›ü Öã

  72 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ×−Ö¯ÖÖ5ÖÖ •ÖÆüÖÑ÷Ö߸ü¯Öã̧ ü ³ÖÖ÷Ö¾ÖŸÖ ²ÖÖ¸üÃÖã ²ÖÖȩ̂ ü»Öê 19-Jun-62 02-Aug-85 02-Aug-85 31 9 2972 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ×−Ö¯ÖÖ5ÖÖ •ÖÆüÖÑ÷Ö߸ü¯Öã̧ ü ³ÖÖ÷Ö¾ÖŸÖ ²ÖÖ¸üÃÖã ²ÖÖȩ̂ ü»Öê 19-Jun-62 02-Aug-85 02-Aug-85 31 9 29

  73 דÖÖ»Öß ÃÖÖ.›ãüú¸êü ³ÖÖê÷ÖÖ¾ÖŸÖß ÖÓ›üêü»Ö¾ÖÖ»Ö •Ö÷Öפü¿Ö ¿ÖÓú¸ü»ÖÖ»Ö 2-Jan-63 2-Aug-85 2-Aug-85 31 9 29 8 †Öî 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  74 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¾ÖÖ‘Ö•ÖÖ‡Ô ÃÖÖšêü÷ÖÖÓ¾Ö †¹ý�Ö ¾Öî•Öß−ÖÖ£Ö ×−Öšü¾Öê 7-Sep-63 2-Aug-85 2-Aug-85 31 9 29 †Öî

  75 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ÃÖÖÖôûß Öã. ×´Ö−ÖÖ ÃÖã̧ êü¿Ö −ÖÖ¸üÖê›êü 8-Jun-64 2-Aug-85 2-Aug-85 31 9 29 † 34

  76 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ´ÖÖôû¾ÖÓ›üß 1-Jul-64 2-Aug-85 2-Aug-85 31 9 29

  77 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ÃÖÖÖôûß Öã. ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ²ÖÖôãû•Öß úÖôêû 31-Aug-64 2-Aug-85 2-Aug-85 31 9 29 ‡ † 11

  78 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ´ÖÖôêû÷ÖÖ¾Ö Ö›üŸÖ÷ÖÖ¾Ö ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¯ÓÖã•ÖÖ•Öß “ÖÖî¬Ö¸üß 10-Sep-64 2-Aug-85 2-Aug-85 31 9 29

  79 דÖÖ»Öß ¤êü.¬Ö−Ö÷Ö¸ü ³Ö¸üÖêÃÖÖ¾ÖÖ›üß ÷ÖÖ›êüú¸ü פü»Öß¯Ö ×¾ÖÎú´Ö 11-Feb-65 2-Aug-85 2-Aug-85 31 9 29 8 †Ö פü¾µÖÖÓ÷Ö

 • Page-4

  ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ

  ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓú/ µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öễ ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öȩ̂ ü ‹ãú-Ö

  —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã̧ üŸÖÖ)

  ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖú †¬µÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬µÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö µÖÖ¤üß

  †Îú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ

  ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓú

  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öß»Ö

  Îú´ÖÖÓú¿Öȩ̂ üÖ †ÓŸÖ¸ü(×ú´Öß)

  †ÖÓŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú/µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  80 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ Ø¯Ö¯Ö¸üÖê›ü 19-Aug-65 2-Aug-85 2-Aug-85 31 9 29

  81 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¾Ö›ü−Öȩ̂ ü úÖêú»Ö¾ÖÖ›üß ²Öôû߸üÖ´Ö ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö ¯ÖÖ™üᯙ 25-Oct-65 2-Aug-85 2-Aug-85 31 9 29

  82 דÖÖ»Öß ¿Öê. †Ö™üÖêôû †Ó“Ö¸ü¾ÖÖ›üß ¯Ö׸üÆüÖ¸ü –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ÁÖ߸üÖ´Ö 1-Dec-59 3-Aug-85 3-Aug-85 31 9 28 8 †Öî 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  83 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¿Öë¤ãü¸ü•Ö−Ö ¤ü¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÏúÖ¿Ö ×»Ö²ÖÖÓ•Öß ¾ÖÖ‘Ö 27-May-61 3-Aug-85 3-Aug-85 31 9 28 †Öî

  84 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ×Æü¾Ö¸üÖÖÓ›ü ÁÖß. ׿־ÖÖ•Öß ¤êü¾Ö¸Ö¾Ö −ÖÖ÷Ö¸êü 8-Aug-60 5-Aug-85 5-Aug-85 - 31 9 26 Çü¤üµÖ ×¾ÖúÖ¸ü84 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ×Æü¾Ö¸üÖÖÓ›ü ÁÖß. ׿־ÖÖ•Öß ¤êü¾Ö¸Ö¾Ö −ÖÖ÷Ö¸êü 8-Aug-60 5-Aug-85 5-Aug-85 - 31 9 26 Çü¤üµÖ ×¾ÖúÖ¸ü

  85 ´ÖêÆüú¸ü ¾Ö¸ü¾ÖÓ›ü ´Öêôû•ÖÖ�ÖÖȩ̂ üß ÁÖß ÁÖß¸Ö´Ö ÃÖãÖ¤êü¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü 13-Jul-62 5-Aug-85 5-Aug-85 31 9 26

  86 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ´ÖÖêŸÖÖôûÖ †Ö›ü×¾ÖÆü߸ü ÃÖÖî. ÃÖã−ÖÓ¤üÖ “ÖÓ¦üúÖ−ŸÖ ²ÖÖȩ̂ ü»Öê 27-Apr-64 05-Aug-85 05-Aug-85 31 9 26

  87 ´ÖêÆüú¸ü ´ÖÖêôûÖ ×¯Ö.´ÖÖôûß ÃÖã×−ÖŸÖÖ ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü 9-Jan-65 5-Aug-85 5-Aug-85 31 9 26

  88 ´ÖêÆüú¸ü •ÖÖ−Öê±úôû ´ÖÖôêû÷ÖÖ¾Ö ŸÖê•Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ×−ÖúÃÖ 30-Apr-66 5-Aug-85 5-Aug-85 31 9 26

  89 ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö¯Öæ̧ ü ¾ÖÖ−ÖÖê›ü ˆú›ü÷ÖÖÓ¾Ö ²Öôû߸üÖ´Ö −ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ÆüÖê−ÖÖôêû 21-Feb-60 6-Aug-85 6-Aug-85 31 9 2590 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ™ëü³Öã�ÖÖÔ ¿Öê»ÖÖê›üß ÃÖÖî.¾Æüß.¾Æüß.•ÖÖ¬Ö¾Ö 8-Jun-63 6-Aug-85 6-Aug-85 31 9 25 †Öî −ÖÖÆüß

  91 ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö¯Öæ̧ ü ™ãü−Öúß »ÖÖ›ü�ÖÖ¯Öæ̧ ü ÃÖÖî. ×¾Ö´Ö»Ö ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ³ÖãŸÖê 15-Jun-64 8-Aug-85 8-Aug-85 31 9 2392 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü •ÖÖÓ²Öãôû¬ÖÖ²ÖÖ Æü¸ü�ÖÖê›ü ‹ú−ÖÖ£Ö »Ö´Ö�Ö Ö“Öì 14-Jul-62 22-Aug-85 22-Aug-85 31 9 9 ÆüÖêµÖ, 53 ¾ÖÂÖÔË ¯Öã�ÖÔ

  93 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¿Öê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ³ÖÖȩ̂ ü™êüú “ÖÓ¦üúÖ−ŸÖ –ÖÖ−Ö¤êü¾Ö ²ÖÖȩ̂ ü»Öê 06-Nov-63 26-Aug-85 26-Aug-85 31 9 5

  94 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ×−Ö¯ÖÖ5ÖÖ ¿Öê»Ö÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖ.´Öã»Öê −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ‡“”ûÖ¸üÖ´Ö ˆ••Öî−Öú¸ü 16-Mar-61 01-Sep-85 01-Sep-85 31 8 30

  95 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ´ÖÖêŸÖÖôûÖ Ö¸ü²Ö›üß ÃÖÖî. ÃÖÖ׸üúÖ ÃÖã̧ êü¿Ö †Ó³ÖÖȩ̂ êü 14-Mar-65 03-Sep-85 03-Sep-85 31 8 28

  96 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¤êü¾Ö¯Öã̧ ü ¯ÖÏúÖ¿Ö Æü¸üß ×ú−Ö÷Öê 21-Nov-61 4-Sep-85 4-Sep-85 31 8 27 †Öî

  97 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ÃÖ¾Ö †Ö¿ÖÖ»ÖŸÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö ˆ²Ö¸üÆÓü›êü 21-Jul-63 4-Sep-85 4-Sep-85 31 8 27 †Öî

  98 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¿Öê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ´ÖÆüÖ»Öد֯ÖÏß ¸üÖ•Öë¦ü ×−Ö¾Öé¢Öß ¯ÖÖ™üᯙ 09-Aug-65 04-Sep-85 04-Sep-85 31 8 27

  99 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ´ÖÖêŸÖÖôûÖ †Ó¡Öß ÃÖÖî. ×¾Ö•ÖµÖÖ »Ö´Ö5Ö¸üÖ¾Ö ÖÖȩ̂ êü 04-Oct-65 04-Sep-85 04-Sep-85 31 8 2799 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ´ÖÖêŸÖÖôûÖ †Ó¡Öß ÃÖÖî. ×¾Ö•ÖµÖÖ »Ö´Ö5Ö¸üÖ¾Ö ÖÖȩ̂ êü 04-Oct-65 04-Sep-85 04-Sep-85 31 8 27

  100 דÖÖ»Öß ×ú−ÆüÖêôûÖ êúôû¾Ö¤ü µÖê¾Ö»Öê ÃÖÖî. •ÖµÖÁÖß ´Ö¬Öãú¸ü 10-Jul-66 4-Sep-85 4-Sep-85 31 8 27 - - -

  101 דÖÖ»Öß ÃÖÖ.›ãüú¸êü ´ÖÖ»Ö÷Ö�Öß ×¯Ö™üú¸ü ÃÖÖî.−ÖÓ¤üÖ †¹ý−Ö 15-Nov-60 5-Sep-85 5-Sep-85 31 8 26 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  102 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¿Öë²ÖÖ Óú›üÖ¸üß ³ÖÖÂú¸ü ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ²Ö÷ÖÖ›êü 6-Mar-62 5-Sep-85 5-Sep-85 31 8 26 J

  103 ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö¯Öæ̧ ü ×−Ö¾ÖÖ�ÖÖ ¹ý¬ÖÖ�ÖÖ ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü ÁÖß Ó̧ü÷Ö ²ÖÖë²Ö™üúÖ¸ü 20-Jul-62 5-Sep-85 5-Sep-85 31 8 26104 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¾Ö¹ý›ü ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ¸üÖ¾Ö Ø¸üœêü 7-Nov-63 5-Sep-85 5-Sep-85 31 8 26 †Öî

  105 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ÷ÖÖê¬Ö−ÖÖê›ü ¸ü´Öê¿Ö †¾Ö¬ÖãŸÖ “ÖÖê̄ Ö›êü 29-Jul-64 5-Sep-85 5-Sep-85 31 8 26

  106 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ²Öê»ÖÖ›ü ×−ÖÓ²ÖÖ¸üß –ÖÖ−Ö¤êü¾Ö •Ö÷Ö®ÖÖ£Ö −ÖÖ¸üÖê›êü 26-Nov-64 5-Sep-85 5-Sep-85 31 8 26

 • Page-5

  ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ

  ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓú/ µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öễ ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öȩ̂ ü ‹ãú-Ö

  —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã̧ üŸÖÖ)

  ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖú †¬µÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬µÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö µÖÖ¤üß

  †Îú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ

  ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓú

  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öß»Ö

  Îú´ÖÖÓú¿Öȩ̂ üÖ †ÓŸÖ¸ü(×ú´Öß)

  †ÖÓŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú/µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  107 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¾Ö¹ý›ü פü−Öê¿Ö Æü׸ü»ÖÖ»Ö •ÖÖ¾Öôêû 15-Feb-65 5-Sep-85 5-Sep-85 31 8 26

  108 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¿Öë²ÖÖ ¿Öë²ÖÖ ²Öã. ¯ÖÏúÖ¿Ö ÃÖÓ̄ ÖŸÖ ÃÖÖê−ÖÖê−Öê 22-Jul-59 6-Sep-85 6-Sep-85 31 8 25 J

  109 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ˆ´ÖÖôûß ³ÖÖ›ü÷Ö�Öß ¿ÖÖê³ÖÖ ×¤ü»Öß¯Ö “ÖÖêê̄ Ö›êü 14-Apr-63 6-Sep-85 6-Sep-85 31 8 25 ÆüÖêµÖ, 53 ¾ÖÂÖÔË ¯Öã�ÖÔ

  110 ´ÖêÆüú¸ü •ÖÖ−Öê±úôû ×Æü¾Ö¸üÖ Öã¤Ôü ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ÷Ö¾Ö‡Ô 1-Jul-63 6-Sep-85 6-Sep-85 - 31 8 25 †Öî 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öæ�ÖÔ

  111 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¯ÖÖê±úôûß ¯ÖÖê±úôûß ¯ÖãÓ•ÖÖ•Öß ×›ü÷ÖÓ²Ö¸ü •ÖÖ¾Öôêû 25-Feb-64 06-Sep-85 06-Sep-85 31 8 25111 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¯ÖÖê±úôûß ¯ÖÖê±úôûß ¯ÖãÓ•ÖÖ•Öß ×›ü÷ÖÓ²Ö¸ü •ÖÖ¾Öôêû 25-Feb-64 06-Sep-85 06-Sep-85 31 8 25

  112 דÖÖ»Öß ´Öȩ̂ üÖ Öã¤Ôü ´Ö−Öã²ÖÖ‡Ô ú�ÖÖ¸ü ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ×¤ü−ÖÓú¸ü 28-Jul-64 6-Sep-85 6-Sep-85 31 8 25 - - -

  113 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü −Ö¸ü¾Öê»Ö †−Öã̧ üÖ²ÖÖ¤ü ÁÖß×−Ö¾ÖÖÃÖ »Ö´Ö�Ö −ÖÖ¸üÖê›ê 25-Aug-65 6-Sep-85 6-Sep-85 31 8 25

  114 ¿Öê÷ÖÖÓ¾Ö Ø“Ö“ÖÖê»Öß »ÖÖÃÖã̧ üÖ ²Öã ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö •Öã−Ö÷Ö›êü 18-Oct-65 6-Sep-85 6-Sep-85 31 8 25

  115 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ú¸ü›üß ×´Ö»Öߤü ÃÖã¤üÖ´Ö ÃÖÖôû¾Öê 1-Jan-65 7-Sep-85 7-Sep-85 31 8 24

  116 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¤ãüÃÖ¸ü²Öß›ü ¤ãüÃÖ¸ü²Öß›ü ´Ö¸üÖšüß ÃÖã³ÖÖÂÖ Æü¸ü•Öß ¸üÖšüÖê›ü 20-Mar-60 9-Sep-85 9-Sep-85 31 8 22 †Öî

  117 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ †.¸üÖ•ÖÖ ÃÖã»Ö•Ö÷ÖÖÓ¾Ö –ÖÖ−Ö²ÖÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ÃÖÖê−Öã−Öê 6-Jun-60 9-Sep-85 9-Sep-85 31 8 22 †Öî

  118 דÖÖ»Öß ¤êü.¬Ö−Ö÷Ö¸ü ³Ö¸üÖêÃÖÖ¾ÖÖ›üß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ×¾Ö•ÖµÖ ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö 10-Oct-60 9-Sep-85 9-Sep-85 31 8 22 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  119 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¤ãüÃÖ¸ü²Öß›ü •Ö‰úôûúÖ −ÖÓ¤ü×ú¿ÖÖȩ̂ ü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¬ÖÖ¸üŸÖ›üú¸ü 6-Feb-61 9-Sep-85 9-Sep-85 31 8 22 †Öî

  120 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ •ÖÖ´Öšüß ¿Ö¸ü¤ü ػֲÖÖ•Öß ¾ÖÖ¸êü 4-Aug-61 9-Sep-85 9-Sep-85 31 8 22 †Öî

  121 דÖÖ»Öß ¿Öê»ÖÃÖã̧ ü ú¾ÆüôûÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü †×−Ö»Ö −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö 21-Jul-62 9-Sep-85 9-Sep-85 31 8 22 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  122 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü −Ö¸ü¾Öê»Ö —ÖÖê›ü÷ÖÖ †ÖúÖê¿Ö úÖ׿Ö−ÖÖ£Ö ×±ú¸üêú 10-Jul-63 9-Sep-85 9-Sep-85 31 8 22 ÆüÖêµÖ, 53 ¾ÖÂÖÔË ¯Öã�ÖÔ ¯ÖŸ−Öß ÃÖ† Æü¸üÃÖÖê›üÖ

  123 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¤ü¢Ö¯Öã̧ ü ÃÖÖî. †»ÖúÖ ÃÖã¬ÖÖú¸ü Ö›üêú 14-Jul-63 9-Sep-85 9-Sep-85 31 8 22 †Öî

  124 דÖÖ»Öß ¿Öê»ÖÃÖã̧ ü ú¾ÆüôûÖ ¯Ö׸üÆüÖ¸ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ×¾ÖšüÖê²ÖÖ 12-Aug-63 9-Sep-85 9-Sep-85 31 8 22 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  125 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ÷Ö�Öê¿Ö¯Öã̧ ü −ÖÖ÷Ö—Ö¸üß Öã. ‹ÃÖ.‹´Ö.¸üŸ−Ö¯ÖÖ¸üÖß 28-Oct-64 9-Sep-85 9-Sep-85 31 8 22 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß

  126 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ †Ó³ÖÖê›üÖ ³ÖÖ÷Ö¾ÖŸÖ ¯ÖãÓ›ü»Ößú ¿Öêôûêú 5-Jul-65 9-Sep-85 9-Sep-85 31 8 22126 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ †Ó³ÖÖê›üÖ ³ÖÖ÷Ö¾ÖŸÖ ¯ÖãÓ›ü»Ößú ¿Öêôûêú 5-Jul-65 9-Sep-85 9-Sep-85 31 8 22

  127 דÖÖ»Öß ´Öȩ̂ üÖ Öã¤Ôü ´Öȩ̂ üÖ Öã¤Ôü Öê›êüú¸ü ×¾Ö−ÖÖµÖú ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö 20-Sep-65 9-Sep-85 9-Sep-85 31 8 22 - - -

  128 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¸üÖ•Öã̧ ü ´ÖãŸÖá ׿־ÖÖ•Öß ÃÖã̄ Ö›üÖ ÃÖÖê−ÖÖê−Öê 21-Apr-63 10-Sep-85 10-Sep-85 31 8 21

  129 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¤ü×Æü¤ü ²Öã. ÃÖÖî. †−ÖãׯÖÏŸÖÖ ´Ö. ¾µÖÖôêûú¸ü 7-Sep-65 10-Sep-85 10-Sep-85 31 8 21

  130 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¾Ö›ü−Öȩ̂ ü ´Öëœüôûß †¿ÖÖêú ×−Ö»ÖÓúšü —ÖÖê̄ Öê 11-Oct-62 11-Sep-85 11-Sep-85 31 8 20 J

  131 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ×−Ö¯ÖÖ�ÖÖ ²Öê»Öã̧ üÖ ‹−Ö.‹ÃÖ.›üÖ¾Öú¸ü 25-Jun-62 24-Sep-85 24-Sep-85 31 8 7 †Öî −ÖÖÆüß

  132 »ÖÖê�ÖÖ¸ü −ÖÖÓ¦üÖ ÃÖã¬ÖÖú¸ü ¿ÖÓú¸ü ¾ÖÖšüÖȩ̂ êü 22-Feb-63 7-Oct-85 7-Oct-85 31 7 24 †Ûã־µÖÓ÷Ö

  133 ¿Öê÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ™ü¸ü÷ÖÖÓ¾Ö •Ö»ÖÓ²Ö ´Öã»Öê µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ úÖ¿Öß−ÖÖ£Ö ¯ÖÖ™üᯙ 21-Jun-59 12-Dec-85 12-Dec-85 31 5 19 10

 • Page-6

  ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ

  ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓú/ µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öễ ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öȩ̂ ü ‹ãú-Ö

  —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã̧ üŸÖÖ)

  ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖú †¬µÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬µÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö µÖÖ¤üß

  †Îú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ

  ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓú

  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öß»Ö

  Îú´ÖÖÓú¿Öȩ̂ üÖ †ÓŸÖ¸ü(×ú´Öß)

  †ÖÓŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú/µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  134 דÖÖ»Öß ÷ÖÖÓ÷Ö»Ö÷ÖÖ¾Ö ÷ÖÖÓ÷Ö»Ö÷ÖÖ¾Ö ÃÖÖêôÓûúß ÃÖã¬ÖÖú¸ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö 6-May-63 27-Dec-85 27-Dec-85 31 5 4 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  135 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ãÓú²Öê±úôû ¿µÖÖ´ÖÃÖãÓ¤ü¸ü ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ³ÖÖ÷Ö¾ÖŸÖ 2-Jan-60 16-Jan-86 16-Jan-86 31 4 15 †Öî

  136 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¹ý‡ÔÖê›ü ´ÖÖµÖÓ²ÖÖ ‹.›üß.•ÖÖ¬Ö¾Ö 8-May-61 16-Jan-86 16-Jan-86 31 4 15 †Öî

  137 •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö •ÖÖ. ´Ö›üÖÖê›ü ´Ö›üÖÖê›ü Öã ´Öã̧ ü»Öָ߬ü ¿ÖÓú¸ü “ÖÖê̄ Ö›êü 11-May-60 17-Jan-86 17-Jan-86 17-Jan-86 31 4 14 - - -

  138 ´ÖêÆüú¸ü −ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¤ü¢ÖÖ¯Öæ̧ ü £ÖÖ¸ü †¿ÖÖêú ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ÷ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü 26-Mar-61 17-Jan-86 17-Jan-86 31 4 14 †Öî138 ´ÖêÆüú¸ü −ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¤ü¢ÖÖ¯Öæ̧ ü £ÖÖ¸ü †¿ÖÖêú ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ÷ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü 26-Mar-61 17-Jan-86 17-Jan-86 31 4 14 †Öî

  139 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü •ÖÖÓ²Öãôû¬ÖÖ²ÖÖ »ÖÖê�Ö¾Ö›üß ×¾Ö−ÖÖê¤ü †ÖëúÖ¸ü ²ÖÖê›êü 29-Oct-63 17-Jan-86 17-Jan-86 31 4 14 ÆüÖêµÖ, 53 ¾ÖÂÖÔË ¯Öã�ÖÔ

  140 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ úÖê£Öôûß ×÷Ö¸üÖê»Öß ²Ö²Ö−Ö ¹ý¯Ö»ÖÖ»Ö •ÖîþÖÖ»Ö 01-Dec-63 17-Jan-86 17-Jan-86 31 4 14

  141 דÖÖ»Öß ¿Öê. †Ö™üÖêôû ¿Öêôû÷ÖÖ¾Ö †Ö. ¯ÖḮ ÖÖפü−Öß •Ö−ÖÖ¬ÖÔ−Ö ›üÆüÖêú 9-Nov-60 20-Jan-86 20-Jan-86 31 4 11 8 †Öî 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  142 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¾Ö›ü−Öȩ̂ ü ¾Ö›ü−Öȩ̂ ü ˆÂÖÖ Ë̄ ÖÏúÖ¿Ö “ÖÖê̄ Ö›êü 27-Sep-61 20-Jan-86 20-Jan-86 31 4 11 J

  143 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ™ëü³Öã�ÖÖÔ •ÖôûúÖ ŸÖê»Öß ¯ÖÏú¿Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯Öêšüú¸ü 31-Jul-62 20-Jan-86 20-Jan-86 31 4 11 †Öî −ÖÖÆüß

  144 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¾Ö›ü−Öȩ̂ ü ¬ÖÖ−ÖÖȩ̂ üÖ ×¾Ö. ×¾Ö•ÖµÖÖ ×¤ü−Öú¸ü —ÖÖÓ²Ö¸êü 10-Jul-63 20-Jan-86 20-Jan-86 31 4 11 J

  145 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¯ÖÖê±úôûß ÃÖÖ¸üÖêôûÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß †¿ÖÖêú ¤ü÷Ö›ãü ›ü²²Öê 01-Jul-61 22-Jan-86 22-Jan-86 31 4 9

  146 ¿Öê÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ™ü¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ™ü¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ú ÃÖã̧ êüÖÖ ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö •ÖÖê¿Öß 28-Dec-63 28-Jan-86 28-Jan-86 31 4 3 7

  147 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¾Ö›ü−Öȩ̂ ü úÖ™üß ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ¸üÖ¾Ö•Öß ÃÖÓ³ÖÖ¸êü 1-Jul-62 28-Feb-86 28-Feb-86 31 3 3 J

  148 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¤êü.úÖêôû ãúÓú²Öê±úôû ¯Ö׸üÆüÖ¸ü •Ö−ÖÖ¬ÖÔ−Ö ×¾ÖšüÖê²ÖÖ 27-Aug-65 11-Sep-86 11-Sep-86 30 8 20

  149 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ›üÖêë.ÖÓ›üÖôûÖ ×´Ö−ÖÖÖß ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö 9-Sep-64 6-Nov-86 6-Nov-86 30 6 25 ‡ 15

  150 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ †™üúôû ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ÷Ö¾ÆüÖ�Öê 5-Jul-60 10-Nov-86 10-Nov-86 30 6 21 †Öî

  151 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ µÖêôû÷ÖÖÓ¾Ö †×−Ö»Ö ¯Ö¸ü¿Ö¸üÖ´Ö ÃÖÖê−Öã−Öê 26-May-63 10-Nov-86 10-Nov-86 30 6 21 †Öî

  152 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ †±ú•Ö»Ö¯Öã̧ ü úµµÖã́ ÖÖÖ ¿ÖÖîúŸÖÖ ¯ÖšüÖ�Ö 1-Jul-64 10-Nov-86 10-Nov-86 30 6 21

  153 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ¾Öê�Öß ÁÖß †¿ÖÖêú ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ›ü¾Æüôêû 18-Oct-65 10-Nov-86 10-Nov-86 - 30 6 21 -153 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ¾Öê�Öß ÁÖß †¿ÖÖêú ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ›ü¾Æüôêû 18-Oct-65 10-Nov-86 10-Nov-86 - 30 6 21 -

  154 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¸üÖê×Æü5ÖÖê›ü ˆ²ÖÖôûÖê›ü ÃÖÓ•ÖµÖ ÃÖÖê−ÖÖ•Öß ›æüú¸êü 17-Nov-66 10-Nov-86 10-Nov-86 30 6 21

  155 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ×Æü¾Ö¸üÖê›ü †Ó¡Ö•Ö ÃÖÖî.‹ÃÖ.‹ÃÖ.‹ú›êü 23-Apr-67 10-Nov-86 10-Nov-86 30 6 21 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß

  156 דÖÖ»Öß ›üÖê.¿Öê¾Ö»Öß ›üÖêë÷Ö¸ü¿Öê¾Ö»Öß •ÖÓ•ÖÖôû †¿ÖÖêú †ÃÖÖ¸üÖ´Ö 3-Jul-67 10-Nov-86 10-Nov-86 30 6 21 - - -

  157 ´ÖêÆüú¸ü −ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¤ü¢ÖÖ¯Öæ̧ ü −ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¤ü. ÁÖß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖßÖê 15-Jan-68 10-Nov-86 10-Nov-86 30 6 21

  158 ´ÖêÆüú¸ü »Ö¾ÆüÖôûÖ ¾Ö¸ü¤ü›üÖ ³ÖÖÃú¸ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ´ÖÖȩ̂ üêê 5-May-63 11-Nov-86 11-Nov-86 30 6 20 ‡ †Öî 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öæ�ÖÔ

  159 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ˆ´ÖÖôûß ¾Ö¸üÖê›ü Ø−Ö²ÖÖ•Öß ¤üÖ´ÖÖ•Öß ‡Ó÷Öôêû 5-Dec-63 11-Nov-86 11-Nov-86 30 6 20 ÆüÖêµÖ, 53 ¾ÖÂÖÔË ¯Öã�ÖÔ

  160 דÖÖ»Öß ´Öȩ̂ üÖ Öã¤Ôü ´Öȩ̂ üÖ ²Öã ¾ÖÖ−ÖÖê›êü ÃÖã̧ êü¿Ö ‹ú−ÖÖ£Ö 12-Oct-64 11-Nov-86 11-Nov-86 30 6 20 - - -

 • Page-7

  ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ

  ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓú/ µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öễ ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öȩ̂ ü ‹ãú-Ö

  —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã̧ üŸÖÖ)

  ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖú †¬µÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬µÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö µÖÖ¤üß

  †Îú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ

  ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓú

  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öß»Ö

  Îú´ÖÖÓú¿Öȩ̂ üÖ †ÓŸÖ¸ü(×ú´Öß)

  †ÖÓŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú/µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  161 דÖÖ»Öß ´Öȩ̂ üÖ Öã¤Ôü ´Öȩ̂ üÖ ²Öã ¯Ö׸üÆüÖ¸ü ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö 23-Feb-65 11-Nov-86 11-Nov-86 30 6 20 - - -

  162 דÖÖ»Öß “ÖÖÓ¬Ö‡Ô “ÖÖÓ¬Ö‡Ô ¯Ö׸üÆüÖ¸ü »Ö´Ö�Ö ¤ü»ÖØÃÖ÷Ö 11-Jun-65 11-Nov-86 11-Nov-86 30 6 20 - - -

  163 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¯ÖÖê™üôûß ×¯Ö.¬ÖÖÓ›êü †¿ÖÖêú êú¿Ö¾Ö ÃÖÖ²Öôêû 19-Oct-65 11-Nov-86 11-Nov-86 30 6 20

  164 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¯ÖÖê±úôûß ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö [ÖÓ.] ÃÖÓ•ÖµÖ †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ †œüÖ¾Ö 20-Oct-66 11-Nov-86 11-Nov-86 30 6 20

  165 ¿Öê÷ÖÖÓ¾Ö •Ö¾ÖôûÖ ²Öã ¾Ö¹ý›ü ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¸üÖ´ÖÌúÂ�Ö ´ÖÖȩ̂ üÖ›êü 1-Jan-67 11-Nov-86 11-Nov-86 30 6 20165 ¿Öê÷ÖÖÓ¾Ö •Ö¾ÖôûÖ ²Öã ¾Ö¹ý›ü ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¸üÖ´ÖÌúÂ�Ö ´ÖÖȩ̂ üÖ›êü 1-Jan-67 11-Nov-86 11-Nov-86 30 6 20

  166 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ´ÖÖŸÖ»ÖÖ ÁÖß. ´ÖÆüÖ¤ãü דÖ−Öãú ú¸ü¾ÖÓ¤êü 3-Jun-67 11-Nov-86 11-Nov-86 30 6 20 †Ö-†¯ÖÓ÷Ö ¯ÖÖ»µÖ

  167 •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö •ÖÖ. ´Ö›üÖÖê›ü ¯ÖôûÃÖÖê›ü ¿ÖÆüÖ¤êü¾Ö ±ú×ú¸üÖ úÖ²Öôêû 5-May-59 12-Nov-86 12-Nov-86 12-Nov-86 30 6 19 - - -

  168 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ÷Ö�Öê¿Ö¯Öã̧ ü ÷Ö�Öê¿Ö¯Öã̧ ü ‹ÃÖ.‹»Ö.Æü−Ö¾ÖŸÖê 3-Jul-65 12-Nov-86 12-Nov-86 30 6 19 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß

  169 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ŸÖÖ»ÖÃÖ¾ÖÖ›üÖ ×ŸÖ‘ÖÐÖ ×¤ü−Öú¸ü ×Æü´´ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ÖêÖ›üêú 25-May-67 12-Nov-86 12-Nov-86 30 6 19 ÆüÖêµÖ ¯ÖןÖ-¯ÖŸ−Öß

  170 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ³ÖÖ»Öê÷ÖÖÓ¾Ö Óúã²Öê±úôû Û¾Æü.‹ÃÖ.›ü¾ÖÓ÷Öê 12-Aug-59 13-Nov-86 13-Nov-86 30 6 18 †Öî −ÖÖÆüß

  171 •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö •ÖÖ. †ÖÃÖ»Ö÷ÖÖ¾Ö ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã̧ ü –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö Ø¿Ö¤êü(×−Ö»ÖÓ²ÖߟÖ) 1-Jan-60 13-Nov-86 13-Nov-86 13-Nov-86 30 6 18 - - -

  172 ´ÖêÆüú¸ü »ÖÖê�Öß÷Ö¾Öôûß ˆ´Ö¸üÖ ¤êü. ÁÖß −ÖÓ¤ü×ú¿ÖÖ¸ü ¤ü÷Ö›ãü²ÖÖ ¤êü¿Ö´ÖãÖ 9-Jun-62 13-Nov-86 13-Nov-86 30 6 18 ‡ 53 ¾ÖÂÖÔ

  173 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö »ÖÖÖ−Ö¾ÖÖ›üÖ ×¿Ö»ÖÖÔ −Öế ÖÖ�Öê ›üß.†Ö¸ü.•ÖÖ¾Öôêû 16-Jun-62 13-Nov-86 13-Nov-86 30 6 18 †Öî −ÖÖÆüß

  174 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü •ÖÖÓ²Öãôû¬ÖÖ²ÖÖ ¤êü¾Ö¬Ö²ÖÖ ´Öã̧ ü»Öָ߬ü Æü¸üß¿“ÖÓ¦ü ›üÖêÃÖê 16-Jul-64 13-Nov-86 13-Nov-86 30 6 18 ÆüÖêµÖ †Ûã־µÖÓ÷Ö

  175 •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö •ÖÖ. Öê›üÖÔ ¸üÃÖã»Ö¯Öã̧ ü ÃÖã¬ÖÖú¸ü ¤êü¾Ö“ÖÓ¤ü —Ö−Öêú 23-Jun-65 13-Nov-86 13-Nov-86 13-Nov-86 30 6 18 - - -

  176 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¤ãüÃÖ¸ü²Öß›ü êú¿Ö¾Ö׿־Ö�Öß ¸üÖ•Öë¦ü ¸Óü÷Ö−ÖÖ£Ö Ø¿Ö÷Ö�Öê 27-Oct-67 13-Nov-86 13-Nov-86 30 6 18

  177 •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö •ÖÖ. †ÖÃÖ»Ö÷ÖÖ¾Ö ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ÷Ö›ü ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ¿ÖÖ»Öß÷ÖÏÖ´Ö ¯ÖÖ™üᯙ 13-Oct-60 14-Nov-86 14-Nov-86 14-Nov-86 30 6 17 53 ¾ÖÂÖÔ ÃÖã™ü - -

  178 דÖÖ»Öß ´ÖÓ.−Ö¾Ö‘Ö¸êü −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ²Öã. ‘ÖêÓ¾Ö¤êü ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö 25-Feb-64 14-Nov-86 14-Nov-86 30 6 17 8 †Öî 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  179 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ÷Ö�Öê¿Ö¯Öã̧ ü −ÖÖ÷Ö—Ö¸üß ²Öã. •Öß.†Ö¸ü.¾ÖÖ›êüú¸ü 1-Oct-64 14-Nov-86 14-Nov-86 30 6 17 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß

  180 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¤ãüÃÖ¸ü²Öß›ü ŸÖœêü÷ÖÖÓ¾Ö –ÖÖ−Ö¤êü¾Ö ¸üÖê›ãü ´ÖÖÓ™êü 19-Jun-65 14-Nov-86 14-Nov-86 30 6 17180 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¤ãüÃÖ¸ü²Öß›ü ŸÖœêü÷ÖÖÓ¾Ö –ÖÖ−Ö¤êü¾Ö ¸üÖê›ãü ´ÖÖÓ™êü 19-Jun-65 14-Nov-86 14-Nov-86 30 6 17

  181 ´ÖêÆüú¸ü Ø“Ö“ÖÖê»Öß ²ÖÖȩ̂ êü דÖ.²ÖÖȩ̂ êü †¿ÖÖêú ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ¿Öê•Öãôû 28-Jun-68 14-Nov-86 14-Nov-86 30 6 17

  182 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ´Öœü ÃÖÖî. »ÖŸÖÖ †Ö¤üß−ÖÖ£Ö •Öî−Ö 3-Mar-66 2-Dec-86 2-Dec-86 30 5 29 †-¯ÖÖÖ‘ÖÖŸÖ

  183 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¾Ö¹ý›ü †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ŸÖÖµÖ›êü 19-Jun-65 5-Dec-86 5-Dec-86 30 5 26 †Ö-†Ûã־µÖÓ÷Ö

  184 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¿Öë²ÖÖ ™üÖú¸üÖê›ü ÃÖÓ•ÖµÖ ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü ¯ÖÖ™üᯙ 24-Oct-63 2-Aug-87 2-Aug-87 29 9 29 J

  185 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ™êëü³Öã�ÖÖÔ •Ö−Öã−ÖÖ ‹ÃÖ.™üß.²ÖÖÆêüú¸ü 13-Jun-61 4-Sep-87 4-Sep-87 29 8 27 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß

  186 »ÖÖê�ÖÖ¸ü د֯ÖÏß ÖÓ¤üÖ¸êü ¸ü´Öê¿Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ²Öã̧ üãú»Ö 1-May-64 4-Sep-87 4-Sep-87 29 8 27

  187 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ×Æü¾Ö¸üÖê›ü ¯ÖÖôûÖ †Ö¸ü.™üß.×Æü¾ÖÖôêû 1-Jun-64 4-Sep-87 4-Sep-87 29 8 27 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß

  188 ´ÖêÆüú¸ü •Ö−Öã−ÖÖ ×¾Öšüšü»Ö¾ÖÖ›üß ÃÖÖî.ÃÖã−ÖÓ¤üÖ †¿ÖÖêú Ö¸üÖŸÖ 5-Dec-64 4-Sep-87 4-Sep-87 29 8 27 †Ûã־µÖÓ÷Ö

 • Page-8

  ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ

  ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓú/ µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öễ ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öȩ̂ ü ‹ãú-Ö

  —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã̧ üŸÖÖ)

  ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖú †¬µÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬µÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö µÖÖ¤üß

  †Îú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ

  ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓú

  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öß»Ö

  Îú´ÖÖÓú¿Öȩ̂ üÖ †ÓŸÖ¸ü(×ú´Öß)

  †ÖÓŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú/µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  189 ´ÖêÆüú¸ü ´ÖÖêôûÖ ¿Öë¤ü»ÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ‰úŸÖ 10-Aug-66 4-Sep-87 4-Sep-87 29 8 27 †Ö †Ã£Öß¾µÖÓ÷Ö

  190 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ÷ÖãÓ•ÖÖê›ü ÆüãÓü²ÖÖ›ü »Ö´Ö�Ö ¿ÖÓú¸ü 20-May-67 4-Sep-87 4-Sep-87 29 8 27

  191 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¤êü¾ÆüÖ¸üß ²Ö²Ö−Ö ÃÖã÷Ö¤êü¾Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö 4-Jun-61 7-Sep-87 7-Sep-87 29 8 24 †Öî

  192 דÖÖ»Öß ÃÖ¾Ö�ÖÖ ÃÖÖế ÖšüÖ�ÖÖ ´Öãôêû ãú.ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö 14-Aug-64 7-Sep-87 7-Sep-87 29 8 24 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  193 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¬ÖÖ.²Öœêü ×ú−ÆüÖêôûÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ •Ö÷Ö®ÖÖ£Ö ×ú−ÆüÖêôûú¸ü 21-Jul-65 07-Sep-87 07-Sep-87 29 8 24193 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¬ÖÖ.²Öœêü ×ú−ÆüÖêôûÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ •Ö÷Ö®ÖÖ£Ö ×ú−ÆüÖêôûú¸ü 21-Jul-65 07-Sep-87 07-Sep-87 29 8 24

  194 ´ÖêÆüú¸ü ´ÖÖêôûÖ ¸üŸ−ÖÖ¯Öã̧ ü ´ÖÖêôûÖ ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖÓ¤ü�Öê 27-Dec-65 7-Sep-87 7-Sep-87 29 8 24

  195 ´ÖêÆüú¸ü ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü −Ö÷Ö¸ü ×¾Ö¾ÖêúÖÓ−Ö¤ü −Ö÷Ö¸ü ÁÖß.¯ÖÏúÖ¿Ö ×−Ö¾Öé¢ÖËß ¸üÆüÖ™êü 2-Apr-66 7-Sep-87 7-Sep-87 29 8 24

  196 דÖÖ»Öß ÃÖÖ.›ãüú¸êü ³ÖÖê÷ÖÖ¾ÖŸÖß ›ãüú¸êü פü¯Öú ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö 27-Jan-68 7-Sep-87 7-Sep-87 29 8 24 8 †Ö - פü¾µÖÖÓ÷Ö

  197 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¾Ö›ü−Öȩ̂ ü úÖêú»Ö¾ÖÖ›üß ¸ü´Öê¿Ö ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ÃÖÖêôÓûêú 12-Jul-60 8-Sep-87 8-Sep-87 29 8 23 J

  198 דÖÖ»Öß ¿Öê. †Ö™üÖêôû ‡ÃÖºþôû •ÖÖê¿Öß ¿Ö¸ü¤ü ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö 27-Nov-62 8-Sep-87 8-Sep-87 29 8 23 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  199 ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö¯Öæ̧ ü ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö¯Öæ̧ ü ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö¯Öæ̧ ü ú−µÖÖ ´ÖãæÓú¤ü ¿Öú¸ü ³Ö™üú¸ü 9-Aug-64 8-Sep-87 8-Sep-87 29 8 23200 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ÷ÖÖë¬Ö−ÖÖ¯Öã̧ ü ÃÖ•Ö−Ö¯Öã̧ üß ÃÖÖî.•Öß.‹.¿Öê÷ÖÖêúÖ¸ü 30-Mar-66 8-Sep-87 8-Sep-87 29 8 23 −ÖÖÆüß ‡Ô

  201 דÖÖ»Öß ´ÖÓ.−Ö¾Ö‘Ö¸êü ›üÖê÷Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖêÆü¹ýŸÖ ÁÖß¯ÖŸÖ •ÖÖ−Öã 3-Jul-67 8-Sep-87 8-Sep-87 29 8 23 - - -

  202 דÖÖ»Öß “ÖÖÓ¬Ö‡Ô ³ÖÖ−ÖÖê›ü ØÆü÷Öê ¸Óü÷Ö−ÖÖ£Ö ¿ÖÓú¸ü 20-Feb-60 9-Sep-87 9-Sep-87 29 8 22 8 †Öî 53 ¾ÖÂÖì ¯Öã�ÖÔ

  203 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ÷Ö�Öê¿Ö¯Öã̧ ü ÷Ö�Öê¿Ö¯Öã̧ ü ãú.‹»Ö.†Öê.†Ó³ÖÖȩ̂ êü 7-Feb-64 9-Sep-87 9-Sep-87 29 8 22 †Öî −ÖÖÆüß

  204 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ×−Ö´Ö÷ÖÖ¾Ö −ÖÖ¸üÖê›ü ÃÖÓ•ÖµÖ ¿ÖÓú¸ü −ÖÖ¸üÖê›êü 14-Nov-64 9-Sep-87 9-Sep-87 29 8 22

  205 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ¬Ö¸ü�Ö÷ÖÖÓ¾Ö ãÓú›ü ÖËã †Ö¿ÖÖ»ÖŸÖÖ †ÖëúÖ¸ü ‡Ó÷Öôê 4-Mar-67 10-Sep-87 10-Sep-87 29 8 21 ¯ÖŸÖß ÃÖ† Æü¸üÃÖÖê›üÖ

  206 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ÃÖÖ.Öê›üÖÔ ´ÖÖêÆüÖ›üß ¿Öê. µÖÖãúµÖã²Ö ¿Öê. ÷Öã»ÖÖ´Ö 4-Jun-67 10-Sep-87 10-Sep-87 29 8 21

  207 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ¾Öê�Öß úÖôêû ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü 23-Feb-68 10-Sep-87 10-Sep-87 29 8 21

  208 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¹ý´Æü�ÖÖ “ÖÖÓ÷Öê±úôû ¸üÖ´Ö×úÃÖ−Ö ´ÖÖêÆü−Ö Æü−Ö¾ÖŸÖê 10-Jul-65 14-Sep-87 14-Sep-87 29 8 17208 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¹ý´Æü�ÖÖ “ÖÖÓ÷Öê±úôû ¸üÖ´Ö×úÃÖ−Ö ´ÖÖêÆü−Ö Æü−Ö¾ÖŸÖê 10-Jul-65 14-Sep-87 14-Sep-87 29 8 17

  209 •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö •ÖÖ. Öê›üÖÔ Öê›üÖÔ ¿ÖÓÓú¸ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ú¸üÖÓ÷Öôêû 15-Jun-66 12-Oct-87 12-Oct-87 12-Oct-87 29 7 19 †¯ÖÓ÷Ö ÃÖã™ü - -

  210 ´ÖêÆüú¸ü −ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¤ü¢ÖÖ¯Öæ̧ ü ÃÖÖ¸ü×¿Ö¾Ö ÁÖß †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖ¾Öôêû 12-Oct-60 27-Nov-87 27-Nov-87 29 6 4 †Öî

  211 דÖÖ»Öß ÃÖÖ.›ãüú¸êü ¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öæ̧ ü ²ÖÖôûÖ¯Öæ̧ üú¸ü •µÖÖêŸÖß ×¿Ö¾Ö»Öà 4-Mar-62 27-Nov-87 27-Nov-87 29 6 4 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  212 דÖÖ»Öß ×ú−ÆüÖêôûÖ ×ú−ÆüÖêôûÖ (´Ö.) ¯ÖšüÖ�Ö ¸ü׿֤ü ÖÖò פü»Ö¤üÖ¸üÖÖò 8-Jul-67 27-Nov-87 27-Nov-87 29 6 4 - - -

  213 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¤ü×Æü¤ü ²Öã. ÃÖÖî. ˆÂÖÖ ŸÖê•Ö¸üÖ¾Ö £ÖÖȩ̂ üÖŸÖ 1-Jun-68 27-Nov-87 27-Nov-87 29 6 4 † 32

  214 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ²ÖÖê¤êü÷ÖÖÓ¾Ö ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ²ÖÖÆêüú¸ü 2-Jun-68 27-Nov-87 27-Nov-87 29 6 4

  215 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ×²Ö¸üØÃÖ÷Ö¯Öã̧ ü ÃÖÖî. “ÖÖ¹ý»ÖŸÖÖ ¯ÖÏ×¾Ö�Ö †÷ÖϾÖÖ»Ö 18-Jul-68 27-Nov-87 27-Nov-87 29 6 4

 • Page-9

  ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ

  ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓú/ µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öễ ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öȩ̂ ü ‹ãú-Ö

  —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã̧ üŸÖÖ)

  ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖú †¬µÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬µÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö µÖÖ¤üß

  †Îú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ

  ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓú

  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öß»Ö

  Îú´ÖÖÓú¿Öȩ̂ üÖ †ÓŸÖ¸ü(×ú´Öß)

  †ÖÓŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú/µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  216 דÖÖ»Öß ¤êü.¬Ö−Ö÷Ö¸ü ²Öȩ̂ üÖôûÖ ¾ÖÖúÖê›êü ãú.úÖ¾Öȩ̂ üß ²ÖÓ›æü 27-Jul-68 27-Nov-87 27-Nov-87 29 6 4 - 9 † †ÓŸÖ¸ü 40×ú.´Öß.

  217 ¤êü.¸üÖ•ÖÖ †Óœêü¸üÖ ²ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ²Öã ´Öã̧ ü»Öָ߬ü †ÖÁÖã•Öß −ÖÖ÷Ö¸êü 25-Jun-60 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 †Öî

  218 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¿Öê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ‘ÖãÃÃÖ¸ü ²Öã. †¹ý5Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö −ÖÖ¸üÖê›êü 22-Feb-62 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1

  219 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ êúÃÖÖ¯Öã̧ ü ×¾Ö•ÖµÖ ÃÖÖế Ö−ÖÖ£Ö ×¿Ö¸üÃÖÖšü 24-Apr-62 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 †Ö-¯ÖÖ»µÖ †¯ÖÓ÷Ö/†Öî

  220 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¿Öë²ÖÖ ¿Öë²ÖÖ Öã. ´ÖÖ»Öß−Öß †×¾Ö−ÖÖ¿Ö ›ü¾Ö¸êü 2-Jul-62 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 J220 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¿Öë²ÖÖ ¿Öë²ÖÖ Öã. ´ÖÖ»Öß−Öß †×¾Ö−ÖÖ¿Ö ›ü¾Ö¸êü 2-Jul-62 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 J

  221 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ÷ÖÖë¬Ö−ÖÖ¯Öã̧ ü Óú—ÖÖ¸üÖ êú.•Öê.úÖú›êü 1-Feb-63 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 †Öî −ÖÖÆüß

  222 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ÷ÖÖë¬Ö−ÖÖ¯Öã̧ ü ÷ÖÖë¬Ö−ÖÖ¯Öã̧ ü ‹´Ö.•Öß.ÖÖ“Ö�Öê 13-May-63 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 †Öî †

  223 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ úÖê»Ö¾Ö›ü •Ö÷Ö®ÖÖ£Ö †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö ÃÖãÃÖ¸ü 6-Jun-64 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1

  224 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ™êëü³Öã�ÖÖÔ ¤üÖë¤ü¾ÖÖ›üÖ •Öß.‹ÃÖ.¤êü¿Ö´ÖãÖ 10-Jul-64 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß

  225 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ÃÖã™üÖôûÖ ¯ÖÖ¸üÖê›ü †Ö¸ü.¯Öß.×−ÖúÖôû•Öê 16-Apr-65 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß

  226 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ˆ´ÖÖôûß ×−Ö´ÖÖê›ü ¸Óü×¾ÖΤü ׳ÖúÖ•Öß ²ÖÖȩ̂ ü»Öê 2-Jun-65 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 ¯ÖŸ−Öß ÃÖ† د֯ÖôûÖã™üÖ ²Öã

  227 ¿Öê÷ÖÖÓ¾Ö •ÖÖ−ÖÖȩ̂ üß µÖê¾Öæ»ÖÖê›ü −ÖÓ¤ü×ú¿ÖÖȩ̂ ü ³ÖÖÃú¸ü ¬Öã́ ÖÖôêû 25-Oct-65 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 2

  228 דÖÖ»Öß ˆÓ¦üß ¬ÖÖê¡ÖÖ −ÖÖ‡Ôú ›ãüú¸êü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ØÆüü´ÖŸÖ¸üÖ¾Ö 18-Jun-66 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 8 ‡Ô - ‹ú“Ö ×ú›ü−Öß

  229 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ Ø¯Ö¯Ö¸üÖê›ü ×›ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü úÖê»Æêü 21-May-67 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1

  230 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ÃÖã™üÖôûÖ ‘ÖÖ™ü¯Öã̧ üß ãú.êú.‹´Ö.÷Ö¾ÆüÖÓ¤êü 27-Jan-68 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 −ÖÖÆüß ²Ö

  231 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ×−Ö¯ÖÖ5ÖÖ ™êëü³Öß ÃÖãÂÖ´ÖÖ ÷ÖÖê×¾ÖÓ¤ü —ÖÖÓ²Ö¸êü 04-Jun-68 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1

  232 דÖÖ»Öß ÃÖ¾Ö�ÖÖ Ø¿Ö¤üß Æü¸üÖôûß ãú´Öšêü ÃÖã̧ êü¿Ö ×¾ÖšüÖê²ÖÖ 5-Nov-68 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 - - -

  233 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ˆ´ÖÖôûß ¤üÖŸÖÖôûÖ ×•Ö.¯Ö †−Öã̧ üÖ¬ÖÖ ¾ÖÃÖŸÖ −ÖÖ¸üÖê›êü 19-Mar-69 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 ¯ÖŸÖß ×¾Ö ×¿Ö †ÖôÓû¤ü

  234 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ úÖê·ÆÖôûÖ úÖê·ÆÖôûÖ †¿ÖÖêú ÷Ö5Ö¯ÖŸÖ »ÖÖÓ•Öãôûú¸ü 29-Mar-69 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1

  235 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¬ÖÖ›ü ÃÖÖî. úÖÓŸÖÖ ‹ú−ÖÖ£Ö ‘ÖÖȩ̂ ü¯Ö›êü 13-Jun-69 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 †Ö-†¯ÖÓ÷Ö ¯ÖÖ»µÖ † 4235 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¬ÖÖ›ü ÃÖÖî. úÖÓŸÖÖ ‹ú−ÖÖ£Ö ‘ÖÖȩ̂ ü¯Ö›êü 13-Jun-69 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 †Ö-†¯ÖÓ÷Ö ¯ÖÖ»µÖ † 4

  236 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö Ø¯Ö.¸üÖ•ÖÖ Ø¯Ö.¸üÖ•ÖÖ ÃÖÖî.‹ÃÖ.‹.Ö“Öì 27-Jul-69 30-Nov-87 30-Nov-87 29 6 1 †Ö −ÖÖÆüß

  237 »ÖÖê�ÖÖ¸ü د֯ÖôûÖã™üÖ ÁÖß ÃÖã³ÖÖÂÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ 26-Oct-59 1-Dec-87 1-Dec-87 29 5 30 .--

  238 ¤êü.¸üÖ•ÖÖ ×³Ö¾Ö÷ÖÖ¾Ö ²Öã ãÓú³ÖÖ¸üß ¯ÖÏúÖ¿Ö −ÖÖ−ÖÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ™êü 20-Feb-66 1-Dec-87 1-Dec-87 29 5 30 †Ö †Ö×•Ö²Ö 8 May 1994

  239 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ×ú.¸üÖ•ÖÖ ¸üÖÆêü¸üß ²Öã ¿Öê.Æü²Öß²Ö ¿Öê.úÖ¤ü¸ü 5-Apr-66 1-Dec-87 1-Dec-87 29 5 30

  240 ´ÖêÆüú¸ü ¤êü.´ÖÖôûß ú»µÖÖ�ÖÖ ¿Öê.¸üÆü´ÖÖ−Ö −Öæ̧ ü ´ÖÖêÆÓü´´Ö¤ü 14-Sep-66 1-Dec-87 1-Dec-87 29 5 30

  241 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ´ÖÖôêû÷ÖÖ¾Ö Ö›üŸÖ÷ÖÖ¾Ö ×−Ö»Öß´ÖÖ ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö “ÖÖî¬Ö¸üß 24-May-67 1-Dec-87 1-Dec-87 29 5 30

  242 ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö¯Öæ̧ ü ‹ú»ÖÖ¸üÖ ˆ´Ö¸üÖ ÷ÖÖîŸÖ´Ö¸üÖ¾Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¸üÖê›êü 29-Dec-67 1-Dec-87 1-Dec-87 29 5 30

 • Page-10

  ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ

  ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓú/ µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öễ ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öȩ̂ ü ‹ãú-Ö

  —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã̧ üŸÖÖ)

  ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖú †¬µÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬µÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö µÖÖ¤üß

  †Îú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ

  ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓú

  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öß»Ö

  Îú´ÖÖÓú¿Öȩ̂ üÖ †ÓŸÖ¸ü(×ú´Öß)

  †ÖÓŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú/µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  243 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¤êü¾ÆüÖ¸üß ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö •Ö−ÖÖ¤Ôü−Ö Ø¸üœêü 3-May-68 1-Dec-87 1-Dec-87 29 5 30

  244 דÖÖ»Öß ´Öȩ̂ üÖ Öã¤Ôü ´Öȩ̂ üÖ ²Öã.(±úÖ™üÖ) ‘ÖãÃÖôûú¸ü ×−ÖôûÓúšü ¯ÖãÓ›ü»Ößú 7-Aug-68 1-Dec-87 1-Dec-87 29 5 30 - - -

  245 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ²Öê»ÖÖ›ü ¾ÖÖ‘ÖÓ›ü ¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ ¾Ö−ÖÖ¸ê 2-Jul-69 1-Dec-87 1-Dec-87 29 5 30

  246 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¿Öë²ÖÖ ™üÖú¸üÖê›ü ÃÖÓ•Öß¾Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö ²Öœêü 26-Jul-69 1-Dec-87 1-Dec-87 29 5 30

  247 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ×™ü™ü¾Öß ÃÖÓ¬µÖÖ¸ü•Ö−Öß ¯ÖÏ»ÆüÖ¤üØÃÖ÷Ö ¸üÖ•Ö¯ÖãŸÖ 27-Jul-69 1-Dec-87 1-Dec-87 - 29 5 30 - þÖê“”ûÖ ×−Ö¾Öé¢Öß †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü 247 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ×™ü™ü¾Öß ÃÖÓ¬µÖÖ¸ü•Ö−Öß ¯ÖÏ»ÆüÖ¤üØÃÖ÷Ö ¸üÖ•Ö¯ÖãŸÖ 27-Jul-69 1-Dec-87 1-Dec-87 - 29 5 30 - þÖê“”ûÖ ×−Ö¾Öé¢Öß †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü

  248 דÖÖ»Öß ´Öȩ̂ üÖ Öã¤Ôü †ÖÃÖÖê»ÖÖ ²Öã. úÖšüÖêôêû ²ÖÖ»Öæ úÖ׿ָüÖ´Ö 10-Jun-60 2-Dec-87 2-Dec-87 29 5 29 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  249 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ •ÖÖÓ²Ö ¿ÖêÖ †»ŸÖÖ±ú ¿Öê. ¸ü¿Öߤü 3-Jun-64 2-Dec-87 2-Dec-87 29 5 29

  250 ¿Öê÷ÖÖÓ¾Ö ¯Ö.וָüÖ Ø−Ö²Öß ¯ÖÏפü¯Ö ¿ÖÖ»Öß÷ÖÏÖ´Ö ÷ÖÖë›ü 6-Mar-67 2-Dec-87 2-Dec-87 29 5 29

  251 ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö¯Öæ̧ ü ÃÖÖê−ÖÖôûÖ ÃÖÖê÷ÖÖê›üÖ ¸ü´Öê¿Ö –ÖÖ−Ö¤êü¾Ö ˆ÷Ö»Öê 7-Dec-59 4-Dec-87 4-Dec-87 29 5 27252 ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö¯Öæ̧ ü ×−Ö¾ÖÖ�ÖÖ ×−Ö¾ÖÖ�ÖÖ ¿ÖÖê³ÖÖ ²Öôû߸üÖ´Ö ‡™üÖê›êü 14-Feb-61 9-Dec-87 9-Dec-87 29 5 22253 ¿Öê÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ™ü¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖ¸üÖê›üÖ ›üß ÃÖã̧ êü¿Ö ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö ÃÖ¸üÖê¤êü 25-Nov-66 9-Dec-87 9-Dec-87 29 5 22

  254 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ´Ö.¯ÖÖÓ÷ÖÏÖ ´Ö.¯ÖÖÓ÷ÖÏÖ ´Ö¸üÖšüß ÷Öã»ÖÖ²Ö ×³Ö´Ö¸Ö¾Ö ¸üÖšüÖê›ü 15-Mar-67 14-Dec-87 14-Dec-87 29 5 17

  255 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ´Ö.¯ÖÖÓ÷ÖÏÖ ¾ÖÖú¤ü •ÖÆüÖò ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Ö߸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ 7-Mar-68 14-Dec-87 14-Dec-87 29 5 17

  256 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ Öã́ Ö÷ÖÖ¾Ö Öã́ Ö÷ÖÖ¾Ö †Öế Ö¯ÖÏúÖ¿Ö ¿ÖÖ»ÖßË÷ÖÏÖ´Ö ³ÖÖê•Ö−Öê 24-Aug-67 15-Dec-87 15-Dec-87 29 5 16 B

  257 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ´ÖÖôûÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ÃÖÖôû¾Öê ¸üŸ−Ö´ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ×−Öú¸üÖ¾Ö 22-Apr-66 16-Dec-87 16-Dec-87 29 5 15 †

  258 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¯ÖÖê™üôûß ×¯Ö.¬ÖÖÓ›êü ´Ö¬Öãú¸ü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¸üÖˆŸÖ 28-Mar-67 16-Dec-87 16-Dec-87 29 5 15

  259 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ØÃÖ¤üÖê›ü †¿ÖÖêú ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ¯ÖÖ™üᯙ 12-Dec-62 17-Dec-87 17-Dec-87 29 5 14 †Öî

  260 דÖÖ»Öß ‹ú»ÖÖ¸üÖ ÖÓ›üÖôûÖ ´Ö. ãú™êü ¸ü´Öê¿Ö ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö 3-Oct-64 17-Dec-87 17-Dec-87 29 5 14 8 ‡ - Æü¤üµÖ¿ÖáÖ×ÎúµÖÖ

  261 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ¤êü. ãÓú›ü¯ÖÖôû ÁÖß ¸ü´Öê¿Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ‡Ó÷ÖÖê»Öê 18-Jul-66 17-Dec-87 17-Dec-87 - 29 5 14 .--

  262 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ²Öê»ÖÖ›ü ´ÖÖú−Öȩ̂ ü ŸÖê•Ö¸üÖ¾Ö ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¾Ö−ÖÖ¸êü 16-Mar-68 17-Dec-87 17-Dec-87 29 5 14262 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ²Öê»ÖÖ›ü ´ÖÖú−Öȩ̂ ü ŸÖê•Ö¸üÖ¾Ö ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¾Ö−ÖÖ¸êü 16-Mar-68 17-Dec-87 17-Dec-87 29 5 14

  263 דÖÖ»Öß ¿Öê. †Ö™üÖêôû †Ó“Ö¸ü¾ÖÖ›üß ¯Ö׸üÆüÖ¸ü ÁÖßéúÂ�Ö ÷Ö�Ö¯ÖŸÖ 11-May-59 18-Dec-87 18-Dec-87 29 5 13 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  264 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¾Ö›ü−Öȩ̂ ü ׯÖ. †œüÖ¾Ö ÃÖãÂÖ´ÖÖ “ÖÓ¦üúÖŸÖ ÃÖ−ÖÃÖ 23-Nov-63 18-Dec-87 18-Dec-87 29 5 13 J

  265 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖãÓœêü ÁÖß ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ×�Öú¸üÖ¾Ö ´ÖÖȩ̂ êü 24-Dec-63 18-Dec-87 18-Dec-87 - 29 5 13 .--

  266 ´ÖêÆüú¸ü ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖôûß ¾Ö¤Ôü›üß ¾Öî̧ üÖôû ÁÖß ´ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖÖê−ÖÖ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö 1-Feb-67 18-Dec-87 18-Dec-87 29 5 13

  267 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¤ãü¬ÖÖ ÃÖã̧ êüÖÖ ¯ÖÓœü¸üß ™üÖ»Öê 9-Apr-68 18-Dec-87 18-Dec-87 29 5 13 ‡Ô 20

  268 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ×¯Ö.÷Ö¾Öôûß ¬ÖÖê−ÖÖê›ü ÃÖÓ•ÖµÖ •ÖÖ−Ö¸üÖ¾Ö ×Ö¸üÃÖÖ÷Ö¸ü 30-Jun-68 18-Dec-87 18-Dec-87 29 5 13

  269 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ³Öã́ Ö¸üÖôûÖ ¤ü¸üß ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö úÖµÖÓ¤êü 3-Feb-65 21-Dec-87 21-Dec-87 29 5 10 .--

 • Page-11

  ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ

  ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓú/ µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öễ ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öȩ̂ ü ‹ãú-Ö

  —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã̧ üŸÖÖ)

  ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖú †¬µÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬µÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö µÖÖ¤üß

  †Îú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ

  ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓú

  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öß»Ö

  Îú´ÖÖÓú¿Öȩ̂ üÖ †ÓŸÖ¸ü(×ú´Öß)

  †ÖÓŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú/µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  270 ¤êü.¸üÖ•ÖÖ ÃÖ¸Óü²ÖÖ ¾ÖÖúß Öã¤Ôü †¿ÖÖêú ú›æü²ÖÖ “Öêêú 9-May-66 21-Dec-87 21-Dec-87 29 5 10

  271 ´ÖêÆüú¸ü ¤êü.ÃÖÖú¿ÖÖÔ ¯ÖÖ¸üÖê›ü ÁÖß.ÃÖÓ•ÖµÖ ´Ö−ÖÖêÆü¸ü »ÖÖ´Ö¬ÖÖ›êü 10-Jun-69 21-Dec-87 21-Dec-87 29 5 10 †Ö †Ûã־µÖÓ÷Ö

  272 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ÃÖã™üÖôûÖ ‘ÖÖ™ü¯Öã̧ üß ÁÖß´ÖŸÖß µÖã.‹ÃÖ.¯ÖÖÖ¸êü 28-May-68 24-Dec-87 24-Dec-87 29 5 7 ‹ −ÖÖÆüß

  273 ¿Öê÷ÖÖÓ¾Ö ¯Ö.וָüÖ ãú¸üÖê›ü ÃÖã³ÖÖÂÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö ‘ÖÖ¾Ö™ü 8-Nov-59 15-Jan-88 15-Jan-88 29 4 16 10

  274 דÖÖ»Öß ÷ÖÖÓ÷Ö»Ö÷ÖÖ¾Ö úÖ™üÖê›üÖ ×¾ÖÂ�Öã ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü ÃÖÖ¾Öôêû 30-Sep-76 3-Jul-88 3-Jul-8828 10 28

  8Ö -£Öò»Öê×ÃÖ´ÖßµÖÖ ×¾ÖúÖ¸ü÷ÖÏßÖ

  274 דÖÖ»Öß ÷ÖÖÓ÷Ö»Ö÷ÖÖ¾Ö úÖ™üÖê›üÖ ×¾ÖÂ�Öã ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü ÃÖÖ¾Öôêû 30-Sep-76 3-Jul-88 3-Jul-8828 10 28

  8Ö -´Öã»ÖÖ“Öê ¯ÖÖ»Öú

  275 ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö¯Öæ̧ ü ×−Ö¾ÖÖ�ÖÖ †úÖê»Öß ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖÓ÷Ö¸ü 10-Feb-76 4-Jul-88 4-Jul-88 28 10 27276 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¤ãüÃÖ¸ü²Öß›ü Ø»Ö÷ÖÖ ¤êü¾Ö †•ÖãÔ−Ö −ÖÓ¤üÖ•Öß ´ÖÖÓ™êü 9-Oct-60 5-Jul-88 5-Jul-88 28 10 26 †Öî

  277 ´ÖêÆüú¸ü »ÖÖê�Öß÷Ö¾Öôûß ³ÖÖêÃÖÖ ÁÖß †¿ÖÖêú ²ÖµÖÖ•Öß “ÖÖÓ¤ü�Öê 4-Jun-63 5-Jul-88 5-Jul-88 28 10 26

  278 דÖÖ»Öß ¿Öê»ÖÃÖã̧ ü ú¸ü�ÖÖê›ü †»úÖ ×¾Ö−ÖÖµÖú¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ 24-Jul-60 6-Jul-88 6-Jul-88 28 10 25 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  279 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö Ø¯Ö.¸üÖ•ÖÖ Ø¯Ö.¸üÖ•ÖÖ ‹ÃÖ.™üß.»ÖÖÓ›êü 24-Jun-69 6-Jul-88 6-Jul-88 28 10 25 † −ÖÖÆüß

  280 ¤êü.¸üÖ•ÖÖ †Óœêü¸üÖ ²ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ²Öã êú¿Ö¾Ö ²ÖÖôûÖ•Öß ¯Ö›ü‘ÖÖ−Ö 3-Dec-62 7-Jul-88 7-Jul-88 28 10 24 †Ö ¾Ö †Öî

  281 דÖÖ»Öß ÷ÖÖÓ÷Ö»Ö÷ÖÖ¾Ö †Ö´ÖÖê›ü ¾ÖÖ−Öȩ̂ êü ÃÖÓ•ÖµÖ »Ö´Ö�Ö 28-Sep-68 7-Jul-88 7-Jul-88 28 10 24 - - -

  282 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ×¯Ö.÷Ö¾Öôûß ™üÖúôûß ÷Ö¾Öôûß ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö −ÖÖ¸üÖê›êü 16-Jun-61 08-Jul-88 08-Jul-88 28 10 23

  283 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ™ëü³Öã�ÖÖÔ ™ëü³Öã�ÖÖÔ ÃÖÖî.¯Öß.¾Æüß.—ÖÖ›êü 19-Jun-61 8-Jul-88 8-Jul-88 28 10 23 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß

  284 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¸üÖ•Öã̧ ü ¾ÖÖ¹ýôûß ÃÖã³ÖÖÂÖ –ÖÖ−Ö¤êü¾Ö −ÖÖ¸üÖê›êü 17-Jun-64 08-Jul-88 08-Jul-88 28 10 23

  285 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖê£ÖÖúÖ•Öß †ÖÃÖÖ ‹ÃÖ.‹´Ö.¾ÖÖ‘Ö 2-Sep-65 8-Jul-88 8-Jul-88 28 10 23 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß

  286 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ‘ÖÖ™ü−ÖÖÓ¦üÖ úÖÓŸÖÖ †ÖëúÖ¸ü ‹ë›üÖê»Öê 1-Jun-66 8-Jul-88 8-Jul-88 28 10 23 † 52

  287 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¯ÖÖê™üôûß ³ÖÖȩ̂ ü¾ÖÓ›ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ¯ÖÓ›ü»Ößú “Ö¾Ö¸êü 10-Aug-66 8-Jul-88 8-Jul-88 28 10 23

  288 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¸üÖ•Öã̧ ü −ÖêÆü¹ý−Ö÷Ö¸ü ÷ÖÖêؾ֤ü ¯ÖãÓ•ÖÖ•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü 02-Sep-66 08-Jul-88 08-Jul-88 28 10 23288 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¸üÖ•Öã̧ ü −ÖêÆü¹ý−Ö÷Ö¸ü ÷ÖÖêؾ֤ü ¯ÖãÓ•ÖÖ•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü 02-Sep-66 08-Jul-88 08-Jul-88 28 10 23

  289 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö »ÖÖÖ−Ö¾ÖÖ›üÖ »ÖÖÖ−Ö¾ÖÖ›üÖ ²Öã. ›üß.‹ÃÖ.•ÖÖ¬Ö¾Ö 5-Jan-69 8-Jul-88 8-Jul-88 28 10 23 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß Ø¾Ö−ÖŸÖß ²Ö¤ü»Öß

  290 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ™ëü³Öã�ÖÖÔ †Ö¾ÖÖ¸ü ×›ü.êú.²Ö−Ö´Öê¹ý 1-Jul-69 8-Jul-88 8-Jul-88 28 10 23 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß

  291 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü •ÖÖÓ²Öãôû¬ÖÖ²ÖÖ ÷ÖÖî»ÖÖê›ü ÃÖã−ÖÓ¤Ö ×¤ü»Öß¯Ö ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü 28-Aug-63 11-Jul-88 11-Jul-88 28 10 20 ÆüÖêµÖ, 53 ¾ÖÂÖÔË ¯Öã�ÖÔ

  292 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ™ëü³Öã�ÖÖÔ ™ëü³Öã�ÖÖÔ ‹.‹ÃÖ.“ÖÖÓ¤ü�Öê 15-May-64 11-Jul-88 11-Jul-88 28 10 20 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß

  293 »ÖÖê�ÖÖ¸ü •ÖÖ±ÏúÖ²ÖÖ¤ü ›ü¾Æüôêû ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö •Ö−ÖÖ¬ÖÔ−Ö 17-Mar-65 11-Jul-88 11-Jul-88 28 10 20

  294 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ¬ÖÖµÖ±úôû ÁÖß ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ¤üêü¾Ö²ÖÖ ŸÖÖÓ÷Ö›êü 1-Jul-68 12-Jul-88 12-Jul-88 - 28 10 19 .--

  295 דÖÖ»Öß ×ú−ÆüÖêôûÖ ×ú−ÆüÖêôûÖ (´Ö.) •Ö÷Ö®ÖÖ£Ö úÖë›üß²ÖÖ Ö›üêú 5-Apr-63 3-Jan-89 3-Jan-89 28 4 28 8 †Öî 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

  296 דÖÖ»Öß ›üÖê.¿Öê¾Ö»Öß ¯ÖôûÃÖÖê›ü ÃÖ. †Ó³ÖÖȩ̂ êü ¯ÖϳÖÖú¸ü ‹ú−ÖÖ£Ö 8-Dec-62 6-Jan-89 6-Jan-89 28 4 25 8 †Öî - 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã�ÖÔ

 • Page-12

  ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ

  ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓú/ µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öễ ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öȩ̂ ü ‹ãú-Ö

  —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã̧ üŸÖÖ)

  ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖú †¬µÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬µÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö µÖÖ¤üß

  †Îú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ

  ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓú

  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öß»Ö

  Îú´ÖÖÓú¿Öȩ̂ üÖ †ÓŸÖ¸ü(×ú´Öß)

  †ÖÓŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú/µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  297 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ×ú.•Ö™ü™ãü ´Öã»Öê ÁÖß ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü †Ö¾ÖÖ¸êü 1-Jul-64 6-Jan-89 6-Jan-89 28 4 25 ú�ÖÔ²Ö¬Ö߸ü

  298 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ²ÖÎÖ. דÖú−ÖÖ ÁÖß ¤ü÷Ö›æü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö †Ö¾ÖÖ¸êü 12-Jun-65 6-Jan-89 6-Jan-89 - 28 4 25

  299 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ úÖê-ÆüÖôûÖ £Ö›ü ¯ÖÏ¿ÖÓÖŸÖ ÃÖÖ¾Ö•Öß ¸üÖÆü5Öê 01-Apr-68 06-Jan-89 06-Jan-89 28 4 25

  300 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ “ÖÖî£ÖÖ ´Ö.´ÖÖÆêü¸ü ÆãüÃÖê−Ö ¿ÖêÖ ²Ö׿ָü 2-May-64 7-Jan-89 7-Jan-89 28 4 24 †Öî

  301 ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö¯Öæ̧ ü ™ãü−Öúß »ÖÖ›ü�ÖÖ¯Öæ̧ ü ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ×‘Ö¾Öê 15-Jul-65 7-Jan-89 7-Jan-89 28 4 24301 ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö¯Öæ̧ ü ™ãü−Öúß »ÖÖ›ü�ÖÖ¯Öæ̧ ü ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ×‘Ö¾Öê 15-Jul-65 7-Jan-89 7-Jan-89 28 4 24302 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ úÖê£Öôûß Ø¯Ö.−ÖÖ£Ö ÃÖÓ•ÖµÖ ¯ÖϳÖÖú¸ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü 14-Apr-66 07-Jan-89 07-Jan-89 28 4 24

  303 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ×−Ö´Ö÷ÖÖ¾Ö ³Öã‡ÔØ¿Ö÷ÖÖ “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ Æü¸üß³ÖÖˆ ™üÖúôûú¸ü 26-Sep-66 7-Jan-89 7-Jan-89 28 4 24

  304 •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö •ÖÖ. †ÖÃÖ»Ö÷ÖÖ¾Ö ¾ÖÖ›üß ÃÖÖî ×´Ö−ÖÖÖß ¸ü´Öê¿Ö¸üÖ¾Ö †ÖÃÖÖê»ÖúÖ¸ü 22-Apr-67 7-Jan-89 7-Jan-89 7-Jan-89 28 4 24 ¯ÖÖ»µÖ ´ÖןִÖÓ¤ü - -

  305 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¿Öê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ×›ü›üÖêôûÖ ²Öã −ÖµÖ−Öãú´ÖÖ¸ü ÃÖã̧ ü•Ö´Ö»Ö •ÖîþÖÖ»Ö 06-Jun-67 07-Jan-89 07-Jan-89 28 4 24

  306 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ úÖê£Öôûß ÃÖÆüáִÖãôûß ¿ÖÆüÖ•Öß “ÖÓ¦ü³ÖÖ−Ö ²ÖÖȩ̂ üÃÖê 01-Jul-67 07-Jan-89 07-Jan-89 28 4 24

  307 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ²Öê»ÖÖ›ü ´ÖÖú−Öȩ̂ ü ÃÖã×−ÖŸÖÖ ÃÖÖ¸Óü÷Ö¬Ö¸ü †œüÖ¾Ö 16-Sep-67 7-Jan-89 7-Jan-89 28 4 24 ¯ÖŸÖß ÃÖ† ´ÖÖú−Öȩ̂ ü

  308 דÖÖ»Öß “ÖÖÓ¬Ö‡Ô ³ÖÖ»Ö÷ÖÖ¾Ö ¸üÖ‰úŸÖ ãú.¿Öß»ÖÖ ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö 17-Dec-67 7-Jan-89 7-Jan-89 28 4 24 8 †Ö - פü¾µÖÖÓ÷Ö

  309 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ÷Ö�Öê¿Ö¯Öã̧ ü ׿ָüÖôûÖ ¿ÖêÖ ×¸üµÖÖ•Ö ú´Ö¹ý§üß−Ö 2-Jun-62 9-Jan-89 9-Jan-89 28 4 22 †Öî −ÖÖÆüß

  310 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ÃÖÖ.Öê›üÖÔ ´ÖÖêÆüÖ›üß “ÖÓ“Ö»ÖÖ ×¾ÖÁÖÖ´Ö ´ÖÖȩ̂ êü 6-Mar-63 9-Jan-89 9-Jan-89 28 4 22 †Öî †

  311 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ úÖê£Öôûß •ÖµÖ¯Öã̧ ü ×úÃÖ−Ö ¾ÖÖ´Ö−Ö ¯ÖÖ™üᯙ 09-May-65 09-Jan-89 09-Jan-89 28 4 22

  312 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ •Ö−Öã−ÖÖ ÁÖß. ¸üŸ−ÖÖú¸ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ŸÖÖµÖ›êü 24-Dec-65 9-Jan-89 9-Jan-89 28 4 22

  313 •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö •ÖÖ. ×¯Ö úÖôêû ´ÖÖê×Æü¤êü¯Öã̧ ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ÁÖ߸üÖ´Ö ÷ÖãÓ›ü 24-Mar-66 9-Jan-89 9-Jan-89 9-Jan-89 28 4 22 - - -

  314 ¤êü.¸üÖ•ÖÖ ´Öê.¸üÖ•ÖÖ ¯ÖÖÓ÷Ö¸üß ´Ö¬Öãú¸ü ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ´ÖãÓœêü 15-Jun-66 9-Jan-89 9-Jan-89 28 4 22

  315 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¾ÖÖ‘Ö•ÖÖ‡Ô Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö »Öë›üß †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö úÖôêû 3-Jul-66 9-Jan-89 9-Jan-89 28 4 22

  316 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¸üÖ•Öã̧ ü −ÖêÆü¹ý−Ö÷Ö¸ü −ÖÓ¤ü×ú¿ÖÖȩ̂ ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ²ÖÖ¾ÖÃú¸ü 08-Jul-66 09-Jan-89 09-Jan-89 28 4 22316 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¸üÖ•Öã̧ ü −ÖêÆü¹ý−Ö÷Ö¸ü −ÖÓ¤ü×ú¿ÖÖȩ̂ ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ²ÖÖ¾ÖÃú¸ü 08-Jul-66 09-Jan-89 09-Jan-89 28 4 22

  317 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ´Ö.¯ÖÖÓ÷ÖÏÖ ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ¸üÖ•Öêë¦ü »Ö´Ö�Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ 22-Aug-66 9-Jan-89 9-Jan-89 28 4 22

  318 ´ÖêÆüú¸ü ´ÖÖêôûÖ »ÖÖ¾Ö�ÖÖ ¸üÖ•Öß¾Ö ÷ÖÖê̄ ÖÖôû ¸üÖÆüÖ™êü 18-Jun-67 9-Jan-89 9-Jan-89 28 4 22

  319 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖêÆü�ÖÖ ×−Ö´ÖúÖêÆüôûÖ †Ö¸ü.‹ÃÖ.¸üÖÆü�Öê 24-Jul-67 9-Jan-89 9-Jan-89 28 4 22 −ÖÖÆüß −ÖÖÆüß

  320 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ Öã́ Ö÷ÖÖ¾Ö ×³Ö»Ö¾Ö›üß ÷Ö�Öê¿Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö úÖêôûÃúÖ¸ü 29-Aug-67 9-Jan-89 9-Jan-89 28 4 22 B

  321 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ÃÖÖ.Öê›üÖÔ ÃÖÖ.Öê›üÖÔ ú−µÖÖ îú»ÖÖÃÖ ŸÖãôû×¿Ö¸Ö´Ö œüÖê»Öêú¸ü 18-Sep-67 9-Jan-89 9-Jan-89 28 4 22 ‡

  322 דÖÖ»Öß ÷ÖÖÓ÷Ö»Ö÷ÖÖ¾Ö “ÖÓ¤ü−Ö¯Öæ̧ ü •ÖîþÖÖ»Ö ×¿Ö¾Ö»ÖÖ»Ö ÃÖÖÆêü²Ö»ÖÖ»Ö 21-Mar-68 9-Jan-89 9-Jan-89 28 4 22 - - -

  323 ¤êü.¸üÖ•ÖÖ †Óœêü¸üÖ ¯ÖÖ›üôûß Ø¿Ö¤êü פü−Öú¸ü êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö −ÖÖ÷Ö¸êü 30-Aug-59 10-Jan-89 10-Jan-89 28 4 21 †Öî 31 Aug 2017 ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Ö

 • Page-13

  ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ

  ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓú/ µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öễ ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öȩ̂ ü ‹ãú-Ö

  —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã̧ üŸÖÖ)

  ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖú †¬µÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬µÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö µÖÖ¤üß

  †Îú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ

  ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓú

  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öß»Ö

  Îú´ÖÖÓú¿Öȩ̂ üÖ †ÓŸÖ¸ü(×ú´Öß)

  †ÖÓŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú/µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  324 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¿Öë¤ãü¸ü•Ö−Ö ¤ü¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü דÖÓ¬ÖÖ•Öß ÷Ö¾Ö‡Ô 25-Apr-62 10-Jan-89 10-Jan-89 28 4 21 †Öî

  325 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¤ü¢ÖÖ¯Öæ̧ ü “Ö¾ÆüÖ�Ö ¸ü×¾Ö¦ü ¯ÖãÓ›ü»Ößú 15-Jun-63 10-Jan-89 10-Jan-89 28 4 21 †Öî †

  326 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ÷ÖÖë¬Ö−ÖÖ¯Öã̧ ü ×Æü¾Ö¸üÖ ²Öã. ãú.‹ÃÖ.²Öß.´Öãôêû 8-May-65 10-Jan-89 10-Jan-89 28 4 21 ‡ −ÖÖÆüß

  327 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ¾Öœü¾Ö ÁÖß †¹ý�Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ‡Ó÷Öôêû 24-Jun-65 10-Jan-89 10-Jan-89 28 4 21

  328 ´ÖêÆüú¸ü •ÖÖ−Öê±úôû ´ÖÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×¾ÖÂ�Öã ´ÖÖêŸÖß¸Ö´Ö ²ÖãÓ¤êü 12-Apr-66 10-Jan-89 10-Jan-89 28 4 21328 ´ÖêÆüú¸ü •ÖÖ−Öê±úôû ´ÖÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×¾ÖÂ�Öã ´ÖÖêŸÖß¸Ö´Ö ²ÖãÓ¤êü 12-Apr-66 10-Jan-89 10-Jan-89 28 4 21

  329 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ²Öê»ÖÖ›ü בÖ�Öá ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ²Öôû߸üÖ´Ö ¯ÖÖ™üᯙ 28-Apr-66 10-Jan-89 10-Jan-89 28 4 21

  330 ¤êü.¸üÖ•ÖÖ ×³Ö¾Ö÷ÖÖ¾Ö ²Öã ×÷Ö¸üÖê»Öß Öã ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü ´ÖÖ×�Öú¸üÖ¾Ö ²Öã̧ üãú»Ö 2-Dec-67 10-Jan-89 10-Jan-89 28 4 21 †Ö

  331 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¤ãüÃÖ¸ü²Öß›ü ¤êü¾ÖÖê›ü ¯ÖÏפü¯Ö ¯ÖãÓ›ü»Ößú ´ÖÖȩ̂ êü 6-Feb-68 10-Jan-89 10-Jan-89 28 4 21

  332 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ´ÖÖêŸÖÖôûÖ †Ö›ü×¾ÖÆü߸ü ÃÖÖî ¯ÖÏế ÖÖ»ÖÖ ¯Ö飾Ö߸üÖ•Ö ŸÖÖµÖ›êü 16-Aug-68 10-Jan-89 10-Jan-89 28 4 21

  333 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¸üÖ•Öã̧ ü ¾ÖÖ¹ýôûß ÃÖã×−ÖŸÖÖ ¸ü´Öê¿Ö Æãü›êüú¸ü 06-Jul-69 10-Jan-89 10-Jan-89 28 4 21

  334 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ´ÖÖÃÖ¹ýôû ÃÖÖî. ÃÖÓ×÷ÖŸÖÖ –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ²Ö“ÖÖ™üê 6-Jul-66 11-Jan-89 11-Jan-89 28 4 20

  335 ¤êü.¸üÖ•ÖÖ ÃÖ¸Óü²ÖÖ ×›ü÷ÖÏÃÖ ²Öã. ¾ÖÃÖÓŸÖ Æü¸üß³ÖÖ‰ú ¾ÖÖ‘Ö 27-Aug-67 11-Jan-89 11-Jan-89 28 4 20

  336 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ²Öê»ÖÖ›ü ²Öê»ÖÖ›ü ×¾Ö»ÖÖÃÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß •ÖÓ÷Ö»Öê 16-Oct-68 12-Jan-89 12-Jan-89 28 4 19

  337 »ÖÖê�ÖÖ¸ü •ÖÖÓ²Öã»Ö ÁÖß ÃÖÖê̄ ÖÖ−Ö ÃÖÓ̄ ÖŸÖ ¾ÖÖšüÖȩ̂ êü 25-May-59 14-Jan-89 14-Jan-89 28 4 17 .--

  338 ¤êü.¸üÖ•ÖÖ ×³Ö¾Ö÷ÖÖ¾Ö ²Öã ×÷Ö¸üÖê»Öß ²Öã ÃÖã̧ êüÖÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ ¯Ö›ü‘ÖÖ−Ö 17-Jul-70 3-Feb-89 3-Feb-89 28 3 28 † †

  339 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ ÁÖß ¯ÖÓœü¸üß−ÖÖ£Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß êú¤üÖ¸ü 10-Jul-63 4-Feb-89 4-Feb-89 - 28 3 27 .--

  340 דÖÖ»Öß ×ú−ÆüÖêôûÖ ¾ÖÖ›üß²ÖÎ́ Æü¯Öã̧ üß ²ÖÖÆêüú¸ü ¸üؾ֦ü ‹ú−ÖÖ£Ö 11-Jun-69 4-Feb-89 4-Feb-89 28 3 27

  341 ¤êü.¸üÖ•ÖÖ ´Öê.¸üÖ•ÖÖ ÷ÖÖ¸ü÷ÖãÓ›üß ³ÖÖÃú¸ü ×úÃÖ−Ö úÖú›ü 3-Jan-67 7-Feb-89 7-Feb-89 28 3 24 †Ö×•Ö²Ö 5 Jun 1994

  342 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ÆüŸÖê›üß ²Öã. †Ö¿ÖÖ –ÖÖ−Ö¤êü¾Ö Ö“Öì 16-Jul-60 12-Dec-81 1-Mar-89 1-Mar-89 28 2 30 ‹

  ¯ÖŸÖ߯֟−Öß 343 •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö •ÖÖ. Öê›üÖÔ ˆ´ÖÖ¯Öã̧ ü ÁÖß´ÖŸÖß ¯Öã¯ÖÖ †Ö²ÖÖ¸üÖ¾Ö ‡Ó÷Öôêû 16-Dec-65 2-Mar-89 2-Mar-89

  28 2 29-

  ¯ÖŸÖ߯֟−Öß ‹úסÖú¸ü�Ö

  -

  344 ¤êü.¸üÖ•ÖÖ ´Öê.¸üÖ•ÖÖ ¾ÖÖ−Öê÷ÖÖ¾Ö ¾ÖßÖß ×¤ü»Öß¯Ö ÁÖÖ¾Ö�Ö ¯Ö™üêú 8-Aug-64 23-Mar-89 23-Mar-89 28 2 8 †Ö

  345 ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö¯Öæ̧ ü ¾Ö¸ü¾Ö™ü ²ÖúÖ»Ö ¾Ö¸ü¾Ö™ü ²Ö ´Öã»Öê ÁÖß † »Ö ›üÖêÃÖê 24-Apr-63 27-Mar-89 27-Mar-89 28 2 4 J346 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¿Öë¤ãü¸ü•Ö−Ö ÃÖÖµÖÖôûÖ ÁÖß ˆ¢Ö´Ö ÃÖÓŸÖÖêÂÖ¸üÖ¾Ö ÃÖ¸üú™êü 10-May-65 27-Mar-89 27-Mar-89 28 2 4

  347 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ¬ÖÖ.²Öœêü ¬ÖÖ.²Öœêü ú−µÖÖ ÷ÖÖê̄ ÖÖôû ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ¾ÖÖ‘Ö 17-May-66 27-Mar-89 27-Mar-89 28 2 4

  348 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ¬ÖÖµÖ±úôû −ÖÓ¤ü×ú¿ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖêŸÖß¸Ö´Ö ×−Öú´Ö 10-Jun-66 27-Mar-89 27-Mar-89 - 28 2 4 .--

  349 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¿Öë¤ãü¸ü•Ö−Ö ²ÖÖôûÃÖ´Öã¦ü ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ×¾ÖšüÖê²ÖÖ Ø¸üœêü 12-Feb-67 27-Mar-89 27-Mar-89 28 2 4

 • Page-14

  ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ

  ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓú/ µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öễ ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öȩ̂ ü ‹ãú-Ö

  —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã̧ üŸÖÖ)

  ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖú †¬µÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬µÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö µÖÖ¤üß

  †Îú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ

  ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓú

  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öß»Ö

  Îú´ÖÖÓú¿Öȩ̂ üÖ †ÓŸÖ¸ü(×ú´Öß)

  †ÖÓŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú/µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  350 ´ÖêÆüú¸ü ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖôûß ¾Ö.´ÖÖôûß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¯ÖÓœü¸üß−ÖÖ£Ö ²ÖÓ÷ÖÖôêû 1-Apr-67 27-Mar-89 27-Mar-89 28 2 4

  351 דÖÖ»Öß ´Öȩ̂ üÖ Öã¤Ôü ´Öȩ̂ üÖ Öã¤Ôü ¿ÖêÖ †µÖã²Ö ¿Öê. ׳Öú−Ö 28-Aug-67 27-Mar-89 27-Mar-89 28 2 4 - - -

  352 דÖÖ»Öß ´Öȩ̂ üÖ Öã¤Ôü †Ó¡ÖßÖê›êüú¸ü(ú−µÖÖ) ¯Ö׸üÆüÖ¸ü −Ö¸üØÃÖ÷Ö ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö 13-Jun-68 27-Mar-89 27-Mar-89 28 2 4

  353 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¸üÖµÖ¯Öã̧ ü ¸ü´Öê¿Ö ¤ü¢Öã •Öî−Ö 9-Feb-62 28-Mar-89 28-Mar-89 28 2 3 †Öî

  354 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¯Ö»Öœü÷Ö ÃÖÓŸµÖ³ÖÖ´ÖÖ ¸ü´Öê¿Ö ÷ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü 20-Apr-63 28-Mar-89 28-Mar-89 28 2 3 †Öî354 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¯Ö»Öœü÷Ö ÃÖÓŸµÖ³ÖÖ´ÖÖ ¸ü´Öê¿Ö ÷ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü 20-Apr-63 28-Mar-89 28-Mar-89 28 2 3 †Öî

  355 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ™üÖúôûß ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö 27-Apr-64 28-Mar-89 28-Mar-89 28 2 3 †Öî † 55

  356 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ÆüŸÖê›üß ²Öã. ÃÖÖî. †−Öã¬ÖÓŸÖß ¬Ö. •ÖÖ´Öêú¸ü 7-Sep-64 28-Mar-89 28-Mar-89 28 2 3

  357 ´ÖêÆüú¸ü ¤êü.´ÖÖôûß ˆÃÖ¸ü�Ö ÃÖã̧ êü¿Ö ¤ü¢ÖÖ˜ÖµÖ ´Ö¾ÖÖôû 27-Mar-65 28-Mar-89 28-Mar-89 28 2 3

  358 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ −ÖÖÓ¦üÖúÖêôûß ÃÖÓ•ÖµÖ –ÖÖ−Ö¤êü¾Ö úÖê»ÖŸÖê 30-Jan-68 28-Mar-89 28-Mar-89 28 2 3

  359 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ¤ãüÃÖ¸ü²Öß›ü ¾Ö¤Ôü›üß Öã ´ÖÖ×�Öú ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö ‘Öã÷Öê 1-Aug-68 28-Mar-89 28-Mar-89 28 2 3

  360 דÖÖ»Öß ÷ÖÖÓ÷Ö»Ö÷ÖÖ¾Ö ¸üÖêÆü›üÖ “Ö¾Ö¸êü ¯ÖÏúÖ¿Ö ²ÖÖôûéúÂ�Ö 16-Apr-66 29-Mar-89 29-Mar-89 28 2 2 8 †Ö - פü¾µÖÖÓ÷Ö

  361 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ×³Ö´Ö−Ö÷Ö¸ü ›üÖ¾Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö †•ÖãÔ−Ö ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö úÖê»Æêü 15-Jul-66 29-Mar-89 29-Mar-89 28 2 2

  362 ØÃÖ.¸üÖ•ÖÖ ÃÖÖ.Öê›üÖÔ ÃÖÖ.Öê›üÖÔ ú−µÖÖ ×¤ü»Öß¯Ö ÁÖ߸üÖ´Ö ´Ö÷Ö¸ü 18-Jul-66 29-Mar-89 29-Mar-89 28 2 2

  363 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ÃÖÖế ÖšüÖ�ÖÖ ×¤ü×»Ö¯Ö ¹ýÃŸÖ´Ö ¾ÖÖµÖÖôû 31-Mar-84 29-Mar-89 29-Mar-89 28 2 2

  364 ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ÷Ö�Öê¿Ö¯Öã̧ ü ÷Ö�Öê¿Ö¯Öã̧ ü ãú.¾Æüß.†Ö¸ü.³Ö÷ÖŸÖ 16-Sep-68 30-Mar-89 30-Mar-89 28 2 1 †Ö †

  365 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ †×•ÖÃÖ¯Öæ̧ ü ¸üÖ¬Öê¿ÖÖ´Ö ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö úÖê»Æêü 1-Jul-69 26-Aug-89 26-Aug-89 27 9 5 †Ö-†Ûã־µÖÓ÷Ö † 18

  366 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ×−Ö¯ÖÖ5ÖÖ ¿Öê»Ö÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖ.ú−µÖÖ ´ÖÓ÷Ö»ÖÖ ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö ¯ÖÖ™üᯙ 12-Dec-61 28-Aug-89 28-Aug-89 27 9 3

  367 ´ÖÖêŸÖÖôûÖ ×¯Ö.¤êü¾Öß ØÃÖ¤üÖê›ü ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü פü¾ÖÖú¸ü êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö 16-May-62 28-Aug-89 28-Aug-89 27 9 3

  368 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ‡¸ü»ÖÖ ³ÖÖ−Öã¤üÖÃÖ ÃÖãÖ¤êü¾Ö ³ÖÖë›êü 4-Oct-65 28-Aug-89 28-Aug-89 27 9 3

  369 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ×−Ö´Ö÷ÖÖ¾Ö µÖȩ̂ üôûß ¯ÖḮ ÖÖê¤ü פü−Öú¸ü Ö¸üÖ™êü 14-Oct-67 28-Aug-89 28-Aug-89 27 9 3369 −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ×−Ö´Ö÷ÖÖ¾Ö µÖȩ̂ üôûß ¯ÖḮ ÖÖê¤ü פü−Öú¸ü Ö¸üÖ™êü 14-Oct-67 28-Aug-89 28-Aug-89 27 9 3

  370 דÖÖ»Öß ¿Öê. †Ö™üÖêôû †Ó“Ö¸ü¾ÖÖ›üß ¯Ö׸üÆüÖ¸ü ³Ö¸üŸÖ ׿־ÖØÃÖ÷Ö 2-Jan-68 28-Aug-89 28-Aug-89 27 9 3 8†Ö - פü¾µÖÖÓ÷Ö

  371 ´ÖêÆüú¸ü Ø“Ö“ÖÖê»Öß ²ÖÖȩ̂ êü ¤üÖ¤ãü»Ö÷Ö¾ÆüÖ�Ö ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ´Ö÷Ö¸ü 22-Nov-68 28-Aug-89 28-Aug-89 27 9 3

  372 ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ ¯Ö»Öœü÷Ö ×¾ÖÂ�Öã ¯ÖãÓ›ü»Ößú ¸üÖ�Öê 23-Mar-63 29-Aug-89 29-Aug-89 27 9 2 †Öî

  373 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü ŸÖÖ»ÖÃÖ¾ÖÖ›üÖ ¤ãü¬Ö»Ö÷ÖÖ¾Ö −Ö¾Öê ׿־֤üÖÃÖ ÷ÖÓ÷ÖÖÓ̧ üÖ´Ö ‡Ó÷ÖÖËê»Öê. 4-Jul-63 29-Aug-89 29-Aug-89 27 9 2 ÆüÖêµÖ, 53 ¾ÖÂÖÔË ¯Öã�ÖÔ

  374 ´ÖêÆüú¸ü ›üÖê�Ö÷ÖÖÓ¾Ö ›üÖê�Ö÷ÖÖÓ¾Ö ´Öã»Öê úêú¿Ö¾Ö »Ö´Ö�Ö ×−Öú´Ö 28-Aug-64 29-Aug-89 29-Aug-89 27 9 2

  375 ´Ö»ÖúÖ¯Öæ̧ ü −Ö¸ü¾Öê»Ö ¬ÖÖë÷Ö›üá ¿Öãú¸üÖ•Ö ´Öã̧ ü»Öָ߬ü ¿Öê™ü™ê 15-Jan-68 29-Aug-89 29-Aug-89 27 9 2

  376 ´ÖêÆüú¸ü »ÖÖê�Öß÷Ö¾Öôûß †Ó•Ö−Öß ²Öã ÁÖß ×ú¿ÖÖȩ̂ ü ¸üÖ´Ö×úÃÖ−Ö ™üÖ»Öê 5-Apr-66 31-Aug-89 31-Aug-89 27 9 0

 • Page-15

  ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−Öê פü¾ÖÃÖ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ

  ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•Öæ פü−ÖÖÓú/ µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê †Ö×•Ö²Ö −Öê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö Öễ ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü.31/5/2017 †Öȩ̂ ü ‹ãú-Ö

  —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú (ŸÖÖ¯¯Öã̧ üŸÖÖ)

  ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö-ÃÖÆüÖµµÖú †¬µÖÖ¯Öú ´ÖÖ¬µÖ´Ö -´Ö¸üÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü-Ö µÖÖ¤üß

  †Îú ŸÖÖ»ÖãúÖ ëú¦ü ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµÖú ׿ÖÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ

  ³ÖÖ÷Ö-1 ´Ö¬Öᯙ Îú´ÖÖÓú

  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 ´Ö¬Öß»Ö

  Îú´ÖÖÓú¿Öȩ̂ üÖ †ÓŸÖ¸ü(×ú´Öß)

  †ÖÓŸÖ¸ü וֻÆüÖ ¹ý•Öã פü−ÖÖÓú/µÖÖ ×•Ö¯Ö ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã

  פü−ÖÖÓú

  377 »ÖÖê�ÖÖ¸ü د֯Öôû−Öȩ̂ ü ÁÖß •Ö÷Ö®ÖÖ£Ö ¯ÖÓœü¸üß ¬ÖÖÓ›êü 4-Feb-69 31-Aug-89 31-Aug-89 27 9 0

  378 »ÖÖê�ÖÖ¸ü ¤üÖ³ÖÖ ÁÖß ×¾Ö»�


Recommended