+ All Categories
Home > Documents > akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom općine župa ...

akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom općine župa ...

Date post: 09-Dec-2016
Category:
Author: lamtuyen
View: 215 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 59 /59
Contract Reference Number: str/0001/1 Project Name: ALTERENERGY AKCIJSKI PLAN UČINKOVITOG GOSPODARENJA ENERGIJOM OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SEAP) OF THE MUNICIPALITY OF ŽUPA DUBROVAČKA [Rujan, 2014.] Disclaimer This document has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this document are the sole responsibility of ALTERENERGY PARTNERSHIP and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI: Sva odgovornost za sadržaj ovog dokumenta leži na autorima. Dokument ne zastupa stajališta Europske komisije niti Uprave za IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. Europska komisija i uprava IPA Adriatic programa nisu odgovorne za posljedice nastale korištenjem informacija iz ovog dokumenta.
Transcript
 • Contract Reference Number: str/0001/1

  Project Name: ALTERENERGY

  AKCIJSKI PLAN UINKOVITOG GOSPODARENJA

  ENERGIJOM OPINE UPA DUBROVAKA

  SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SEAP) OF THE

  MUNICIPALITY OF UPA DUBROVAKA

  [Rujan, 2014.]

  Disclaimer

  This document has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The

  contents of this document are the sole responsibility of ALTERENERGY PARTNERSHIP and can under no circumstances be

  regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities

  OGRANIENJE OD ODGOVORNOSTI:

  Sva odgovornost za sadraj ovog dokumenta lei na autorima. Dokument ne zastupa stajalita Europske

  komisije niti Uprave za IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. Europska komisija i uprava IPA

  Adriatic programa nisu odgovorne za posljedice nastale koritenjem informacija iz ovog dokumenta.

 • 2

  SADRAJ

  POPIS DIJAGRAMA .......................................................................................................................... 3

  POPIS SLIKA ...................................................................................................................................... 3

  POPIS TABLICA ................................................................................................................................ 3

  1. SAETAK ............................................................................................................................... 4

  2. UKUPNA STRATEGIJA ........................................................................................................ 5

  2.1. Svrha i ciljevi ........................................................................................................................ 5

  2.2. Trenutni okvir i vizija za budunost ..................................................................................... 5

  2.3. Organizacijski i financijski aspekti: ...................................................................................... 9

  2.3.1. Koordinacija i stvorene/dodijeljene organizacijske strukture ........................................ 9

  2.3.2. Dodijeljen kapacitet osoblja ......................................................................................... 10

  2.3.3. Ukljuenost zainteresiranih strana i graana ............................................................... 10

  2.3.4. Proraun ....................................................................................................................... 11

  2.3.5. Predviena financijska sredstva za investicije unutar vaeg akcijskog plana .............. 12

  2.3.6. Planirane mjere za nadzor i praenje ........................................................................... 17

  3. BAZNI INVENTAR EMISIJA I S NJIM POVEZANE INFORMACIJE ............................ 18

  3.1. Finalna potronja energije ................................................................................................... 18

  3.1.1. Zgradarstvo, oprema i objekti ...................................................................................... 19

  3.1.2. Cestovni promet ........................................................................................................... 27

  3.2. Lokalna proizvodnja elektrine energije ............................................................................. 29

  3.3. Ukupne emisije ................................................................................................................... 32

  3.3.1. Zgradarstvo, oprema i objekti ...................................................................................... 33

  3.3.2. Cestovni promet ........................................................................................................... 35

  4. PLANIRANE AKCIJE I MJERE TIJEKOM PUNE DULJINE TRAJANJA PLANA ........ 36

  4.1. Dugorona strategija, ciljevi i obaveze do 2020. ............................................................. 36

  4.2. Kratkorone/srednjorone akcije ..................................................................................... 37

  4.2.1. Javne zgrade, oprema i objekti ..................................................................................... 37

  4.2.2. Kuanstva ..................................................................................................................... 43

  4.2.3. Tercijarni sektor ........................................................................................................... 48

  4.2.4. Cestovni promet ........................................................................................................... 53

  4.2.5. Pomorski promet .......................................................................................................... 58

 • 3

  POPIS DIJAGRAMA

  Dijagram 1 Potronja energije prema sektorima ............................................................................. 18

  Dijagram 2 Ukupna potronja energije prema energentima ........................................................... 19

  Dijagram 3 Potronja energije u zgradama u vlasnitvu Opine u 2012. godini ............................ 20

  Dijagram 4 Trokovi za energiju zgradama u vlasnitvu Opine u 2012. godini ........................... 20

  Dijagram 5 - Mjesena potronja elektrine energije u javnoj rasvjeti za Opinu upa dubrovaka 22

  Dijagram 6 Potronja energenata u sektoru kuanstva ................................................................... 23

  Dijagram 7 - Mjesena potronja elektrine energije u sektoru kuanstva u Opini upa dubrovaka

  za 2010., 2011. i 2012. godinu ........................................................................................................... 24

  Dijagram 8 Finalna potronja energije u uslunom sektoru za 2012. godinu u Opini upa

  dubrovaka ......................................................................................................................................... 25

  Dijagram 9 - Mjesena potronja elektrine energije u gospodarstvu Opine upa dubrovaka ...... 26

  Dijagram 10 Potronja energije prema sektorima u zgradarstvu, opremi i objektima .................... 26

  Dijagram 11 Potronja energije prema energentima za zgradarstvo, opremu i objekte ................. 27

  Dijagram 12 - Potronja goriva u litrama prema pojedinom tipu vozila i energentu u Opini upa

  dubrovaka za 2012. godinu .............................................................................................................. 28

  Dijagram 13 Udio benzina, dizela i UNP u ukupnoj potronji goriva u cestovnom prometu ........ 29

  Dijagram 14 Ukupne emisije u Opini upa dubrovaka prema sektorima ................................... 32

  Dijagram 15 Ukupne emisije prema energentima ........................................................................... 33

  Dijagram 16 Emisije u zgradarstvu, opremi i objektima prema sektorima .................................... 34

  Dijagram 17 Emisije iz zgradarstva, opreme i postrojenja po energentima ................................... 34

  Dijagram 18 Emisije u cestovnom prometu prema vrsti goriva ..................................................... 35

  POPIS SLIKA

  Slika 1 - ESCO model financiranja projekata .................................................................................... 17

  Slika 2 - Karta srednje godinje ozraenosti vodoravne plohe na podruju Dubrovako-neretvanske

  upanije .............................................................................................................................................. 30

  Slika 3 - Karta vjetra Dubrovako-neretvanske upanije .................................................................. 31

  POPIS TABLICA

  Tablica 1. Trokovi i emisije u javnim zgradama prema radnom satu, korisniku i povrini .......... 21

  Tablica 2. Broj vozila u Opini upa Dubrovaka ......................................................................... 28

 • 4

  1. SAETAK

  ALTERENERGY projekt promovira odrivi razvoj u malim zajednicama na jadranskoj obali kroz

  integrirani pristup uinkovite potronje energije i njene proizvodnje iz obnovljivih izvora. Projekt

  se provodi na podruju Dubrovako-neretvanske upanije u opinama Ston, upa dubrovaka i

  Konavle. Svaka od navedenih opina ima manje od 10 000 stanovnika te se nalazi u priobalnom

  podruju s pripadajuim zaleem, no po svojim osnovnim gospodarskim i kulturnim obiljejima

  opine se znatno razlikuju te kao takve predstavljaju dobre primjere za promoviranje razliitih

  oblika odrivog gospodarenja energijom i ostalim resursima.

  Projekt ALTERENERGY sufinanciran kroz IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme

  Europske unije posluio je kao platforma kroz koju su se razvili Akcijski planovi uinkovitog

  gospodarenja energijom (SEAP) za tri navedene opine u Dubrovakoneretvanskoj upaniji, a

  koje su u sklopu provedbe projekta pristupile Sporazumu gradonaelnika. Svaki akcijski plan

  sadrava Bazni inventar emisija staklenikih plinova za svaku od opina, popis mjera za poveanje

  energetske uinkovitosti i koritenja obnovljivih izvora energije s pripadajuim iznosom smanjenja

  emisija, ali i vremena provedbe, pripadajuim trokom, institucijama i tijelima zaduenim za

  provedbu.

  Nakon slubenog pristupanja sporazumu provedene su radnje za izradu baznog inventara emisija

  staklenikih plinova na podruju opine, kao i prikupljanja podataka o potronji energije te se

  zajedno s DUNEA-om i ostalim dionicima procesa izradio SEAP Opine upa dubrovaka. SEAP

  ima popisane mjere za smanjenje emisija staklenikih plinova kroz uinkovito koritenje energije i

  poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine. Mjere su podijeljene na

  dugorone i kratkorone, a propisane su u sektorima kuanstava, cestovnog prometa, tercijarnom

  sektoru, javnim zgradama, opremi i objektima. Ukupno proraunato smanjenje emisija u 2020.

  godini e iznositi 4 686 tCO2, to predstavlja smanjenje emisija za 20,11% u odnosu na emisije u

  referentnoj 2012. godini.

  Radi skromnih financijskih sredstava kojima raspolae Opina, veina mjera iz SEAP-a e se u

  periodu do 2018., a i dalje, oslanjati na vanjsko financiranje i sufinanciranje.

 • 5

  2. UKUPNA STRATEGIJA

  2.1. Svrha i ciljevi

  Klimatske promjene su realnost i cijena adaptacije na dogaaje izazvane klimatskim promjenama

  biti e velika. Europska unija je prepoznala vanost smanjenja emisija staklenikih plinova te

  predvodi globalnu borbu protiv klimatskih promjena to si je postavila kao jedan od najvanijih

  prioriteta. Svoj doprinos u borbi EU daje kroz obvezu da do 2020. smanji svoje ukupne emisije za

  najmanje 20% ispod razine iz 1990. godine. Lokalne vlasti imaju kljunu ulogu u ostvarivanju

  energetskih i klimatskih ciljeva EU. Sporazum gradonaelnika je europska inicijativa kojom se

  mjesta, gradovi i regije dobrovoljno obvezuju na smanjenje svojih emisija CO2 za minimalno 20% u

  odnosu na referentnu godinu. Ovo slubeno opredjeljenje treba se ostvariti provedbom Akcijskog

  plana uinkovitog gospodarenja energijom (SEAP). Svrha SEAP-a je pomo potpisnicima

  Sporazuma gradonaelnika da ispune obeanja koja su preuzeli potpisivanjem Sporazuma. Svaki

  SEAP sadrava kljune dijelove:

  Bazni inventar emisija (BEI)

  Akcijski plan (SEAP)

  SEAP niti u kojem sluaju ne treba smatrati fiksnim, krutim i strogo limitirajuim dokumentom,

  upravo suprotno, on treba biti polazina toka za razvoj energetike na odreenom podruju, koja se

  u skladu s novim spoznajama dobivenim iz provedbe odreenih mjera i akcija treba prilagoditi

  novonastaloj situaciji te u skladu sa steenim iskustvom i u skladu s ostvarenim rezultatima treba

  biti propitivan i mijenjan na regularnoj osnovi.

  2.2. Trenutni okvir i vizija za budunost

  Akcijski plan uinkovitog gospodarenja energijom Opine upa dubrovaka je dokument nastao u

  okviru projekta ALTERENERGY s ciljem senzibiliziranja javnosti spram mogunosti provoenja

  energetske politike, koja za cilj ima smanjenje emisija CO2, kroz mjere uinkovitog koritenja

  energije i poticanja lokalne proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Pristupanje Opine upa

  dubrovaka Sporazumu gradonaelnika i donoenje akcijskog plana svrstava Opinu upa

 • 6

  dubrovaka meu europske opine, koje na podruju svoje samouprave nastoje djelovati i pokazati

  da je mogue ostvarivanje europskih ciljeva klimatsko energetske politike.

  Dugoroni zakonodavni i regulatorni okvir u kojem je raen SEAP Opine upa dubrovaka jo

  uvijek nije jasno odreen na nacionalnoj, regionalnoj pa i lokalnoj razini tako da se vizija budueg

  razvoja najvie oslanja na EU politiku u podruju efikasne, sigurne i iste energije odnosno

  zadovoljavanju ciljeva Direktive 2009/28/EZ o promicanju koritenja energije iz obnovljivih izvora,

  Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada te Direktive 2012/27/EU o energetskoj

  uinkovitosti, kao i na primjere dobre prakse iz slinih podruja u Hrvatskoj i EU. Ministarstvo

  gospodarstva je odgovorno za nacionalnu energetsku politiku, unapreenje zakonodavstva te

  provedbu EU zakonodavstva vezanog uz energetiku na nacionalnoj razini. Na nacionalnom nivou

  ishodita za mjere iskazane u SEAP-u Opine upa dubrovaka postavljene su u Strategiji

  energetskog razvoja Republike Hrvatske iz 2009., te se najvie vezalo uz ostvarivanje cilja za

  instalaciju 0,225 m2 solarnih toplinskih kolektora po stanovniku te drugim ciljevima strategije koji

  se odnose na proizvodnji elektrine i toplinske energije iz obnovljivih izvora i koritenje

  obnovljivih izvora u sektoru transporta. Vana odrednica za SEAP je i Nacionalni akcijski plan za

  obnovljive izvore energije (NREAP), u kojem se pored poticanja proizvodnje energije iz

  obnovljivih izvora s jasno iskazanim i mjerljivim ciljevima po godinama, ukazuje i na vanost

  razvoja modernih distribucijskih sustava elektrine energije s instaliranim naprednim brojilima te

  naprednim sustavima upravljanjima povezanim u tzv. Smart grids. NREAP jo potie primjenu

  elektrinih vozila te bi se prema njemu u 2020. godini moglo oekivati oko 50 000 elektrinih

  vozila na cestama u Republici Hrvatskoj.

  Pored Ministarstva gospodarstva, Ministarstvo graditeljstava i prostornog ureenja znaajno

  sudjeluje u kreiranju energetske politike pa time utjee i na usmjeravanje SEAP-a. U veini

  sluajeva tu se radi o legislativi vezanoj za energetsko certificiranje zgrada i energetsku

  uinkovitost, kao to je donoenje:

  Programa energetske obnove stambenih zgrada na prostoru RH za razdoblje od 2014. do

  2020. godine,

  Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje od 2014. do 2015. godine,

 • 7

  Programa energetske obnove zgrada komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od

  2014. do 2020. godine,

  Program energetske obnove obiteljskih kua za razdoblje od 2014. do 2020. godine s

  detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine

  Nacionalni plan poveanja broja zgrada gotovo nulte potronje energije (programa u izradi).

  Ministarstvo graditeljstva i prostornog ureenja kroz Zakon o gradnji i Zakon o prostornom

  ureenju (NN 153/13) te pravilnike koji proizlaze iz tih zakona propisuje dio uvjeta za gradnju

  energetskih postrojenja i opreme u gotovo svim sektorima.

  Ministarstvo zatite okolia i prirode regulira i postavlja odreene okvire energetske politike i

  zakonodavstva, a trenutno je jedino nagovijestilo rad na dugoronoj viziju odrivog razvoja

  Republike Hrvatske te je u pripremi Strategija nisko-ugljinog razvoja (LEDS). LEDS e utvrditi

  dugorone ciljeve (do 2050. godine) smanjenja emisija staklenikih plinova te e propisati mjere

  kojima e se ti ciljevi postii, kao i nain njihovog financiranja.

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije koordinira izradu Partnerskog

  sporazuma Republike Hrvatske za koritenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u

  razdoblju 2014.-2020. te vodi izradu Operativnog programa iz podruja konkurentnosti i kohezije

  za financijsko razdoblje 2014.-2020. Oba dokumenta su vrlo vana za SEAP jer e se njima

  propisati povlaenje sredstava EU za financiranje lokalnih projekata u podruju energetike te je

  predloena sljedea alokacija sredstva ERDF-a u Prioritetnu os 4 - Promicanje energetske

  uinkovitosti i obnovljivih izvora energije, za investicijske prioritete:

  Podupiranje energetske uinkovitosti i koritenje obnovljivih izvora energije u poduzeima

  100.000.000 ,

  Podupiranje energetske uinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i koritenje

  obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, ukljuujui javne zgrade i u stambenom

  sektoru 411.810.805 ,

  Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji djeluju pri niskim i srednjim razinama

  napona 20.000.000 .

 • 8

  Provoenje energetske politike kroz etiri ministarstva i jo niza agencija (HERA, HROTE, CEI,

  HOPS, AZO itd.) sigurno utjee na prekomjernu birokratizaciju procesa i jasno definiranje ciljeva,

  koji se postavljaju pred lokalne zajednice sa skromnim ljudskim potencijalom i financijskom

  budetima te e se vjerojatno u razdoblju provoenja SEAP-a ipak nastojati uskladiti generalne

  ciljeve na nacionalnom nivou s onim lokalnim te e se administriranje propisati u skladu najboljom

  praksom drugih lanica EU.

  Na regionalnoj razini, SEAP se za period 2014.-2016. najvie oslanja na Program energetske

  uinkovitosti Dubrovako-neretvanske upanije te pripadajui Plan provedbe programa energetske

  uinkovitosti. upanijska strategija razvoja turizma takoer je bitan dokument koji daje neto

  dugoroniju viziju razvoja sektora turizma tako da e i budua potronja energije uvelike ovisiti o

  razvoju tog sektora. ICT Strategija Dubrovako-neretvanske upanije je dokument kojim se

  postavljaju jasni i odrivi ciljevi razvoja informatike i komunikacijske tehnologije na podruju

  upanije. Jedan od ciljeva strategije je unaprjeenje usluga koje prua javna uprava primjenom IT-a

  u smislu podizanja standarda i uinkovitosti prema graanima u obliku brih i jeftinijih usluga. U

  okviru ostvarenja ovog cilja, trebali bi se stvoriti uvjeti za izgradnju pametnih gradova i zajednica

  u kojima se potie koritenje informacijske i komunikacijske tehnologije kako bi se poveala

  efikasnost postojeih mrea i usluga. Transport i energija su najznaajniji logistiki problemi

  velikih gradova, no pametni gradovi primjenjuju ICT-a i u druge svrhe, a kako bi podigli razinu

  kvalitete ivota graana te unaprijedili lokalno gospodarstvo. Tu spadaju pametniji sustavi

  vodoopskrbe i odvodnje, bolje upravljani proistai otpadnih voda, efikasnija javna rasvjeta,

  pametniji sustavi za grijanje i hlaenje graevina, upravljanje parkirnim prostorom, napredni

  sustavi lokalne proizvodnje, distribucije i skladitenja energije i energenata itd.

  Slijedom gore iznesenog dugorona vizija razvoja energetskog sustava Opine upa dubrovaka

  treba se temeljiti na zatiti prirode, no u isto vrijeme mora omoguiti da se sve potrebe za energijom

  zadovolje iz vlastitih izvora. Trenutno se upa dubrovaka moe pohvaliti velikom proizvodnjom

  energije iz obnovljivih izvora, koja je vezana uz dvije hidroelektrane, a koje se nalaze na prostoru

  opine. Tu proizvodnju samo fizikalno i prostorno gledano moemo pripisati opini, no zelena

  energija iz ovih postrojenja, na integriranom tritu energije Europske unije pripasti e onome koji

 • 9

  bude kupio tzv. zelene certifikate, koji su vezani uz proizvodnju iz obnovljivih izvora. U skladu s

  razvojem energetske politike da se proizvodnja energije vee uz mjesto njene potronje Opina

  upa dubrovaka e daljnji razvoj svog energetskog sustava temeljiti na poticanju koritenja

  Suneve energije u svim oblicima, a naroito u integriranim postrojenjima u kuanstva i turistike

  objekte. Radi smanjenja potrebnih kapaciteta elektroenergetskih mrea, transformatora i ostale

  opreme potrebno je obnavljati i graditi nove objekte prema principima nisko energetskih zelenih

  graevina koji sve svoje potrebe za energijom i drugim resursima nastoje zadovoljiti proizvodnjom

  iz svoje neposredne okolice. Propisivanjem posebnih uvjeta gradnje za novi turistiki kompleks u

  Kuparima te obnove nekih razruenih hotela nastojat e se minimizirati njihov utjecaj na poveanje

  potronje energije u 2020. godini iz uslunog sektora. Razboritom energetskom politikom

  ugraenom u SEAP, ali i nove propise, Opina upa dubrovaka e nastojati osigurati to vei broj

  energetski neutralnih objekata na podruju opine te e naravno pokuati iskoristiti vezu s

  elektroenergetskim sustavom upanije, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za maksimalni

  mogui okolino i ekonomski prihvatljiv izvoz.

  2.3. Organizacijski i financijski aspekti:

  2.3.1. Koordinacija i stvorene/dodijeljene organizacijske strukture

  Opina upa dubrovaka je u studenom 2013. pristupila Sporazumu gradonaelnika ime je

  iskazana jasna politika potpora opinskog Vijea te je od zime iste godine zapoeto prikupljanje

  podataka o potronji energije na administrativnom podruju opine te svih ostalih podataka vezanih

  uz izradu SEAP-a. Podaci o potronji elektrine energije dobiveni su na osnovu potpisanih

  sporazuma s operaterom distribucijskog sustava ELEKTROJUG Dubrovnik. Podaci su ukljuivali

  potronju za tri godine (2010., 2011. i 2012.) oitanu sa svih brojila u kategoriji kuanstva,

  poduzetnitva te javne rasvjete. Ostali podaci o potronji energije po sektorima procijenjeni su na

  osnovu finalne potronje energije iskazane u Programu energetske uinkovitosti Dubrovako

  neretvanske upanije odnosno na osnovu drugih prikupljenih podataka npr. broju vozila, kvadratima

  stambene povrine itd..

 • 10

  2.3.2. Dodijeljen kapacitet osoblja

  Uspjenu provedbu SEAPA-a prati i prilagodba administrativne strukture odreenim mjerama.

  Glavno tijelo za prihvaanje plana je Opinsko vijee Opine upa dubrovaka koje ima 13

  vijenika. Mandat vijenika, izabranih na redovnim izborima, traje etiri godine. Prava i dunosti

  vijenika proizlaze iz Statuta, Poslovnika i drugih propisa i akata Opinskog vijea. Vijee bi nakon

  usvajanja SEAP-a u razumnom vremenskom roku trebalo dodijeliti zaduenja vezana uz praenje

  provedbe plana i izvjetavanje o provedbi. Provedba mjera e ovisiti i o angamanu vijenika u

  odreenim radnim grupama to jest tijelima zaduenim za provedbu mjera.

  Opinsku upravu Opine upa dubrovaka ini jedinstveni upravni odjel unutar kojeg djeluju

  unutarnje jedinice - odsjeci i to: odsjek opih i pravnih poslova, odsjek za komunalno gospodarstvo,

  odsjek za financije i proraun, odsjek za zatitu okolia i prostorno ureenje, odsjek za drutvene

  djelatnosti i kulturu i odsjek za gospodarenje nekretninama. Odsjeci upravnog odjela bi trebali biti

  upoznati sa sadrajem SEAP-a te bi trebali imenovati osobe odnosno oformiti radno tijelo za

  provedbu i nadzor mjera. Kako se dosta mjera iz SEAP-a odnosi na trgovaka drutva i ustanove

  kojima je opina vlasnik trebalo bi i od njih zatraiti prilagodbu struktura, to jest imenovanje jedne

  ili vie osoba u konkretne radne grupe za provedbu mjera.

  2.3.3. Ukljuenost zainteresiranih strana i graana

  Pri izradi SEAP-a Opine upa dubrovaka konzultirani su graani kroz lokalni forum i internet

  anketu. Ostale institucije, komunalna poduzea, predstavnici lokalnih poduzetnika i nevladinih

  udruga, kao i tijela te upravni odjeli Dubrovako-neretvanske upanije kontaktirani su prema

  potrebi te su konzultirani kroz rad Odbora za razvoj poduzetnitva u energetici. Veliku potporu

  izradi SEAP-a dala je tvrtka za distribuciju elektrine energije HEP-ODS d.o.o. i zaposlenici

  distribucijskog podruja HEP Elektrojug Dubrovnik, koji su dostavili sve traene podatke o

  potronji elektrine energije za naselja Opine upa dubrovaka. U sklopu projekta

  ALTERENERGY Opina upa dubrovaka je pristupila i Sporazumu o suradnji i razmjeni

  energetskih podataka koji je potpisan s tvrtkom Elektrojug Dubrovnik.

 • 11

  DUNEA je provela internet (on-line) anketu na podruju cijele upanije u nadi da e dobiti vie

  informacija o potronji energije u kuanstvima. Pristigli odgovori po opinama ne predstavljaju

  reprezentativni uzorak, no ipak su vrijedan doprinos u sagledavanju energetskih potreba graana te

  mogunosti daljnjeg djelovanja u provedbi mjera energetske uinkovitosti i postavljanja opreme za

  koritenje energije iz obnovljivih izvora.

  Radi prikupljanja potpore svih sudionika procesa organizirani su Lokalni energetski forumi u

  sklopu ALTERENERGY projekta, kako bi se u jedinicama lokalne samouprave, za koje su izraeni

  pojedinani Referentni inventari emisija CO2, predstavili prikupljeni i obraeni podaci. Na temelju

  prikaza energetske potronje JLS po sektorima kuanstva, javne uprave (zgradarstvo), prometa i

  gospodarstva prikazani su primjeri dobre prakse, rjeenja i mogue mjere i aktivnosti primjenjivi za

  odreeno podruje. Od sudionika lokalnih energetskih foruma (slubenici JLS-a, vijenici,

  predstavnici malih i srednje velikih poduzea, javnih poduzea, NGO, civilnog drutva i stanovnici)

  dobila se povratna informacija o njihovim stvarnim potrebama i potencijalima.

  Jedan od zakljuaka foruma je da bi trebalo aktivnije ukljuiti Turistiku zajednicu Opine upa

  dubrovaka jer se Opina moe brendirati kao eko turistika destinacija. Zbog velikog interesa

  graana za utedama energije te povezanih financijskih uteda kao i mogunosti proizvodnje

  elektrine i toplinske energije iz vlastitih izvora potpora javnosti predstavljenim mjerama je bila

  znaajna i razumljiva.

  Kroz aktivnosti ALTERENERGY projekta nastoji se razviti srednje i malo poduzetnitvo (SME) u

  Dubrovako-neretvanskoj upaniji kroz pruanje adekvatne pomoi poduzetnicima od strane

  potpornih institucija te jaanje poduzetnikih kapaciteta kroz edukaciju poduzetnika i

  internacionalizaciju njihovog poslovanja.

  2.3.4. Proraun

  Radi skromnih financijskih sredstava kojima raspolae Opina, veina mjera iz SEAP-a e se u

  periodu do 2018., a i dalje, oslanjati na vanjsko financiranje i sufinanciranje. Mjere planirane za

  provedbu u periodu 2014.-2016. prvenstveno se trebaju sufinancirati sredstvima Fonda za zatitu

  okolia i energetsku uinkovitost (FZOEU), sredstvima Dubrovako-neretvanske upanije,

 • 12

  Ministarstva turizma, Ministarstva graditeljstva i prostornog ureenja, Ministarstva ruralnog razvoja

  i fondova EU te Ministarstva gospodarstva. U periodu do 2020. pored navedenih sredstava, pokuat

  e se ostvariti financiranje i sredstvima EU kroz strukturne i kohezijske fondove.

  2.3.5. Predviena financijska sredstva za investicije unutar vaeg

  akcijskog plana

  Kohezijska politika EU predstavlja vaan okvir kroz koji se mogu namaknuti sredstva za

  financiranje provedbe mjera iz SEAP-a, tri od tematskih ciljeva kohezijske politike usmjereni su na

  odrivi rast i to:

  - podupirui pomak prema gospodarstvu s niskim emisijama ugljika (drutvo bez fosilnih

  goriva);

  - promicanjem prilagodbe na klimatske promjene, sprjeavanjem rizika i upravljanjem;

  - zatitom okolia i promicanjem uinkovitosti resursa.

  Ovo se odraava u nekoliko Sporazuma o partnerstvima drava lanica gdje su energija, klimatske

  promjene i okoli dobro integrirani u ope strategije gospodarskog rasta i procjene razvojnih

  potreba. Treba znati da program potpore kohezijske politike je vie od zbroja pojedinanih

  projekata. Projekti e morati slijediti ovu viziju te samo oni s integriranim pristupom rjeavanju

  problema odrivog razvoja e biti nagraivani. Za gradove i regije program treba predstaviti snanu

  strateku viziju razvoja u nadolazeim godinama. Europsko sufinanciranje projekata predstavlja

  stabilan, siguran i dugoroan izvor ulaganja za drave lanice, a najmanje 5% resursa europskog

  fonda za regionalni razvoj (ERDF-a) na nacionalnoj razini odvojit e se za odrivi urbani razvoj

  putem integriranih akcija kojima upravljaju sami gradovi. Takoer predvien je poseban tretman

  za podruja s prirodnim nedostacima s geografskog gledita, kao to su udaljena, planinska ili

  rijetko naseljena podruja. Krajnja granina podruja EU-a takoer e uivati posebnu pomo iz

  ERDF-a usmjerenu na mogue nedostatke uzrokovane udaljenim poloajem.

  Sredstva ERDF-a pomoi e u promicanju vee energetske uinkovitosti i podrati e pomak prema

  izvorima s niskim emisijama ugljika te e financirati sljedee projekte u podruju energetike:

 • 13

  Ulaganje u proizvodnju i distribuciju energije dobivene iz obnovljivih izvora ukljuujui

  biogoriva i proizvodnju obnovljivih izvora energije iz mora.

  Podizanje svijesti i poveavanje uporabe obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom

  sektoru.

  Poboljavanje energetske uinkovitosti, pametno upravljanje energijom i uporaba

  obnovljivih izvora energije u javnim infrastrukturama, ukljuujui javne zgrade, u sektoru

  javne stanogradnje i u kontekstu industrijske proizvodnje.

  Smanjivanje emisija u transportu podravanjem razvoja novih tehnologija i promicanjem

  javnog transporta, biciklizma i hodanja.

  Razvijanje integriranih strategija s niskim emisijama ugljika, osobito za urbana podruja,

  ukljuujui sustave javne rasvjete i pametne mree, kao i planove odrivog urbanog

  transporta.

  Promicanje istraivanja i inovacije u tehnologijama niskim emisijama ugljika

  FZOEU Fond za zatitu okolia i energetsku uinkovitost osnovan 2003. godine Zakonom o

  Fondu za zatitu okolia i energetsku uinkovitost. Fond je izvanproraunska pravna osoba s

  javnim ovlastima. Djelatnosti u podruju energetske uinkovitosti kroz financiranje

  projekata i programa energetske uinkovitosti i koritenja OIE. Kao institucija Vlade

  Republike Hrvatske sudjeluje u provedbi politike zatite okolia i energetske politike

  Republike Hrvatske, to ukljuuje i ostvarivanje ciljeva energetske uinkovitosti i

  racionalnog gospodarenja energijom. Dodjeljivanje sredstava Fonda se provodi kroz javne

  natjeaje koji su otvoreni do 60 dana, a odluku o financiranju donosi povjerenstvo i

  upravnog odbora to moe trajati do 75 dana. Sloeni investicijski projekti natjecanje

  kvalitetom za raspoloiva sredstva Fonda. Javni pozivi su drugi nain financiranja te su oni

  otvoreni tijekom kalendarske godine do isteka sredstava. Osnovni princip da se daju brze

  odluke u roku do 45 dana, a financiraju se jednostavni projekti bez potrebe za rangiranjem

  ponuda te su uglavnom manji iznosi. Sredstva se dodjeljuju po naelu prvenstva, naravno

  uz zadovoljavanje svih propisanih uvjeta. Dodjeljivanje sredstava Fonda prema opravdanim

 • 14

  trokovima do 60% opravdanih trokova korisnicima koji se nalaze na podruju druge

  skupine otoka, odnosno na podruju odreenom kao brdsko-planinsko podruje.

  HBOR - je razvojna i izvozna banka osnovana sa svrhom kreditiranja obnove i razvitka

  hrvatskog gospodarstva. Osniva i vlasnik (100%) HBOR-a je Republika Hrvatska koja

  jami za sve nastale obaveze. Linija Program kreditiranja projekata zatite okolia,

  energetske uinkovitosti i obnovljivih izvora energije namijenjena je privatnom i javnom

  sektoru. Ulaganja u osnovna sredstva koja ne ukljuuju izradu projektne dokumentacije.

  HBOR u pravilu kreditira do 75% predraunske vrijednosti investicije bez PDV-a. 100.000

  kuna je najmanji iznos kredita, a najvei iznos nije ogranien. Rok otplate iznosi

  maksimalno 14 godina, uz mogui poek od 2 godine. Kredite je mogue realizirati izravno

  ili putem poslovnih banaka koje surauju s HBOR-om. Od 2012. HBOR u suradnji s EIB-

  om omoguava koritenje bespovratnih sredstava Darovnice iz Programa Europske komisije

  Energy Efficiency Finance Facility (EEEF)

  JASPERS: zajednika pomo za potporu projektima u europskim regijama. JASPERS je

  partnerstvo Europske komisije (Glavna uprava za regionalnu politiku), Europske

  investicijske banke (EIB ), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD ) i Kreditanstalt fr

  Wiederaufbau (KfW ) te predstavlja posebni instrumentu tehnike pomo za 13 drava

  lanica EU-a koje su pristupile EU-u 2004. - 2013. te Grku, Makedoniju i Srbiju. Pomo

  ukljuuje potporu za izradu visokokvalitetnih velikih projekata koji e se sufinancirati iz

  fondova EU. Pomo se moe dobiti u svim fazama projekta od poetnog osmiljavanja

  projekta do odluke o dodjeli pomoi EU u obliku bespovratnih sredstava. Savjetovanje se

  moe pruati sve do poetka gradnje. JASPERS moe ukljuivati:

  - pripremu projekta (npr. analiza trokova i koristi, financijska analiza, pitanja zatite

  okolia, planiranje nabave)

  - pregled dokumentacije (npr. studije izvedivosti, prijava za dodjelu bespovratnih

  sredstava itd.)

  - savjetovanje povezano s potivanjem prava EU-a (zatita okolia, trino natjecanje itd.)

  http://www.eib.org/site/index.asp?designation=jaspershttp://www.ebrd.com/http://www.kfw.de/

 • 15

  U 2013. godini JASPERS program je potpomogao 603 projekta u 17 zemalja, a

  procijenjena vrijednost investicija svih ovih projekata je oko 60 milijardi EUR. Vodii za

  prijavu projekata http://www.jaspers-europa-info.org/. U Hrvatskoj je ugovoreno 15

  projekata te su 92 u fazi pripreme/provedbe.

  Zajednika europska potpora odrivom ulaganju u gradska podruja (JESSICA). JESSICA

  (www.jessica.europa.eu) je inicijativu Europske komisije koja je razvijena u suradnji s

  Europskom investicijskom bankom (EIB) i Razvojnom bankom Vijea Europe (CEB).

  Inicijativa se manifestira kroz pruanje financijskih mehanizama za potporu odrivom

  urbanom razvoju i regeneraciji. Drave lanice EU-a mogu odluiti uloiti dio njima

  dodijeljenih sredstava iz Europskog strukturnog fonda u obnovljive fondove kako bi

  pridonijele ponovnoj uporabi financijskih sredstava i na taj nain ubrzale ulaganja u urbana

  podruja Europe. JESSICA promie odrivi urbani razvoj odupiranjem projekata u

  sljedeim podrujima:

  o gradska infrastruktura ukljuujui promet, vodu/otpadne vode, energetiku

  o kulturna batina ili kulturne znamenitosti za turizam i ostale odrive naine

  uporabe

  o ponovni razvoj naputenih ili neiskoritenih industrijskih podruja ukljuujui

  ienje podruja i dekontaminacija

  o stvaranje novog gospodarskog prostora za MSP (SME) i sektor IT-a i/ili sektor

  istraivanja i razvoja

  o sveuiline zgrade zgrade za medicinske, biotehnoloke i druge specijalizirane

  namjene

  o poboljanja u podruju energetske uinkovitosti

  Javno privatno partnerstvo JPP. Cilj javnog privatnog partnerstva je ekonominija,

  djelotvornija i uinkovitija proizvodnja javnih proizvoda ili usluga u odnosu na

  tradicionalan nain pruanja javnih usluga. JPP se javlja u razliitim podrujima javne

  uprave, u razliitim oblicima, s razliitim rokom trajanja i s razliitim intenzitetom, a

  http://www.jaspers-europa-info.org/http://www.jessica.europa.eu/

 • 16

  najee u sluajevima kada javna uprava nije u mogunosti neposredno obavljati javne

  poslove u vlastitim aranmanu iz dva razloga:

  o zbog nedovoljne strunosti djelatnika javne uprave, kada su u pitanju specifino

  struni poslovi (npr. medicina, nafta i sl.);

  o zbog velikih trokova izvedbe javnih poslova u vlastitoj reiji (npr. nabavka

  graevinske mehanizacije).

  Karakteristike projekata JPP su:

  o dugorona ugovorna suradnja (maksimalno 40 godina) izmeu javnog i privatnog

  sektora,

  o stvarna preraspodjela poslovnog rizika izgradnje, raspoloivosti i potranje (dva od

  navedena tri rizika moraju biti na privatnom partneru)

  Zakonom o JPP (NN 129/08) definirani su modeli JPP-a u Hrvatskoj i to:

  o ugovorni oblik JPP-a (koncesijski model i PFI - privatno financirana inicijativa);

  o statusni oblik JPP-a (trgovako drutvo u mjeovitom vlasnitvu javnog i privatnog

  sektora)

  ESCO - Energy Service Company. ESCO model obuhvaa razvoj, izvedbu i financiranje

  projekata s ciljem poboljanja energetske uinkovitosti i smanjenja trokova za pogon i

  odravanje. Cilj svakog projekta je smanjenje troka za energiju i odravanje, ugradnjom

  nove uinkovitije opreme i optimiziranjem energetskih sustava, ime se osigurava otplata

  investicije kroz ostvarene utede u razdoblju od nekoliko godina ovisno o projektu. Rizik

  ostvarenja uteda u pravilu preuzima ESCO tvrtka davanjem jamstava, a esto se nude i

  financijska rjeenja za realizaciju projekta. Tijekom otplate investicije za energetsku

  uinkovitost, klijent plaa jednaki iznos za trokove energije kao prije provedbe projekta

  koji se dijeli na stvarni (smanjeni) troak za energiju te troak za otplatu investicije. Nakon

  otplate investicije, ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje klijentu.

 • 17

  Slika 1 - ESCO model financiranja projekata

  2.3.6. Planirane mjere za nadzor i praenje

  Za sve mjere predloene u okviru Plana predloeni su indikatori koje je potrebno pratiti kako bi se

  osiguralo da propisane mjere ispunjavaju svoju zadau. Za uspjeno praenje provedbe Plana

  potrebno je pratiti za svaku mjeru dinamiku provedbe iste, ostvarene energetske utede uslijed

  provoenja mjere zadane Planom te smanjenje emisija CO2 prouzrokovano provedbom mjere.

  Za uspjeno provoenje Plana potrebno je svake dvije godine Uredu Sporazuma gradonaelnika

  podnositi izvjee o provedbi SEAP-a zbog evaluacije, nadzora i provjere. To izvjee mora

  sadravati auriran inventar emisija te se opinske vlasti potie na prikupljanje inventara emisija na

  godinjoj razini. Meutim, ako opinske vlasti smatraju da godinje prikupljanje inventara emisija

  zahtijeva previe resursa, dovoljno je svake etiri godine prikupiti inventar emisija CO2 i sastaviti

  izvjee o provedbi, a svake dvije akcijsko izvjee bez inventara emisija. Tijelo zadueno za

  praenje provedbe Plana je Opina upa dubrovaka.

 • 18

  3. BAZNI INVENTAR EMISIJA I S NJIM POVEZANE INFORMACIJE

  Opina upa dubrovaka se potpisivanjem Sporazuma gradonaelnika obvezala da e u roku od

  godinu dana napraviti SEAP koji e sadravati bazni inventar emisija (BEI). Nadalje, Opina se

  obvezala da e podnijeti izvjee najmanje svake druge godine nakon predaje SEAP-a radi ocjene,

  praenja i provjere. Preporua se da to izvjee sadrava Praenje inventara emisija (MEI).

  Lokalnim vlastima se preporua da svake godine izrauju inventar emisija kako bi se to bolje

  mogli pratiti uinci propisanih mjera za smanjenje emisija. Meutim, ako opinske vlasti smatraju

  da godinje praenje inventara emisija stavlja previe pritiska na ljudske i financijske resurse opine

  moraju barem svake etiri godine uz izvjetaj priloiti inventar emisija.

  3.1. Finalna potronja energije

  Krajnja potronja energije podijeljena je u dvije skupine. U zgradama, opremi i postrojenjima

  analizirana je potronja energije za javne zgrade, javnu rasvjetu, kuanstva i tercijarni sektor, a u

  cestovnom prometu analizirana je potronje energije u javnim vozilima, javnom prijevozu i ostalom

  cestovnom prometu.

  Dijagram 1 Potronja energije prema sektorima

  Ukupna procijenjena potronja energije u 2012. godini u Opini upa dubrovaka prema sektorima

  prikazana je na dijagramu 1. Ukupna potronja u 2012. procijenjena je na 92 852 MWh. Najvei dio

  ukupne potronje dolazi iz sektora ostalog cestovnog prometa, slijedi ga sektor kuanstva sa

  26,68%

  20,53%

  49,51%

  0,03% 1,58%

  1,42% 0,25% Kuanstva

  Tercijarni sektor

  Ostali cestovni promet

  Javna vozila

  Javna rasvjeta

  Javni prijevoz

  Javne zgrade

 • 19

  udjelom od 26,68%, a zatim tercijarni sektor sa 20,53%. Ostali sektori imaju udjele manje od 1,58%

  koliko ima javna rasvjeta.

  Dijagram 2 Ukupna potronja energije prema energentima

  Na dijagramu 2 prikazana je ukupna potronja energije prema energentima. Najvei udio od 33,58%

  zauzima elektrina energija, iza nje slijedi dizel sa udjelom od 29,26%, a iza njega je benzin sa

  udjelom od 19,45%. Od ostalih energenta najvei udio ima biomasa.

  3.1.1. Zgradarstvo, oprema i objekti

  Prikupljeni su podaci za 4 zgrade koje su u vlasnitvu Opine. Radi se o zgradama kola, koje se

  nalaze u opini, a to su: O "upa Dubrovaka" Kantule, O "upa Dubrovaka" - P"Postranje",

  O "upa Dubrovaka" - P"Brgat" i O "upa Dubrovaka"- nova kola. Broj radnih sati kola se

  kree od 900 pa do 2200 sati, dok se prosjean broj osoba koje borave u kolama kree od 7 (P

  ''Brgat'') pa do 480 (nova kola).

  Elektrina energija 33,58%

  Loivo ulje 4,69%

  Dizel 29,26%

  Benzin 19,45%

  UNP 3,14%

  Biomasa 9,87%

 • 20

  Dijagram 3 Potronja energije u zgradama u vlasnitvu Opine u 2012. godini

  Dijagram 4 Trokovi za energiju zgradama u vlasnitvu Opine u 2012. godini

  U kolama se troe 2 energenta, a to su elektrina energija, koja se troi u svim kolama, i loivo

  ulje koje se troi u koli Kantule i novoj koli. Potronja lo ulja u koli Kantule je 2012. bila 3 500

  litara, tj. 39,18 MWh, a u novoj koli 7 000 litara, tj. 78,36 MWh. Ukupna potronja energije u svim

  0,00

  20,00

  40,00

  60,00

  80,00

  100,00

  120,00

  O "upaDubrovaka"

  Kantule

  O "upaDubrovaka" -P"Postranje"

  O "upaDubrovaka" -

  P"Brgat"

  O "upaDubrovaka"-

  nova kola

  52,18

  24,00

  8,00

  118,36

  MW

  h

  Godinja potronja energije

  0 5.000 10.000 15.000

  O "upa Dubrovaka" Kantule

  O "upa Dubrovaka" - P"Postranje"

  O "upa Dubrovaka" - P"Brgat"

  O "upa Dubrovaka"- nova kola

  4.617

  2.574

  979

  10.211

  /godinje

  Godinji trokovi za energiju

 • 21

  kolama u 2012. godini je bila 203 MWh i prikazana je na dijagramu 3, dok su ukupni trokovi za

  gorivo iznosili 18 380 i prikazani su na dijagramu 4.

  Tablica 1. Trokovi i emisije u javnim zgradama prema radnom satu, korisniku i povrini

  Naziv zgrade

  Godinji

  troak /

  radni sat

  Godinji

  troak /

  korisnik

  Godinji

  troak /

  povrini

  Ukupne

  emisije /

  radni sat

  Ukupne

  emisije /

  korisnik

  Ukupne

  emisije /

  povrina

  / sat /

  korisniku / m

  2 tCO2 / sat

  tCO2/

  korisniku

  tCO2 /

  m2

  O upa Dubrovaka

  - Kantule 2,099 18,468 4,335 0,007 0,060 0,014

  O upa Dubrovaka

  - P Postranje 2,145 78,000 10,296 0,006 0,225 0,030

  O upa Dubrovaka

  - P Brgat 1,078 139,857 8,900 0,003 0,354 0,023

  O upa Dubrovaka

  - nova kola 5,374 21,272 3,035 0,018 0,071 0,010

  U tablici 1 su prikazani godinji trokovi i emisije po radnom satu, korisniku i povrini javne

  zgrade. Trokovi po satu variraju izmeu 1,078 i 5,374 /sat koliko su u P Brgat odnosno u O

  upa Dubrovaka nova kola. Ukoliko se promatraju trokovi po korisniku i po povrini moe se

  zakljuiti da P Brgat ima znatno vee trokove u odnosu na druge kole, a maksimalni troak po

  korisnoj povrini je u P Postranje. Slino tome se ponaaju i emisije CO2 ako ih gledamo po satu,

  korisniku ili povrini.

  Ukupna potronja elektrine energije u sektoru javne rasvjete u 2012. godini je bila 1 184 795 kWh,

  dok su ukupni godinji trokovi iznosili 108 661 . Na dijagramu 5 prikazana je mjesena potronja

  elektrine energije za javnu rasvjetu u Opini u posljednje tri godine. Ukupna potronja u 2010.

  godini bila je 1 200 916 kWh, u 2011. 1 214 970 kWh, dok je potronja u 2012. godini kako je ve i

  navedeno bila 1 184 795 kWh. Iz podataka, a i iz dijagrama se moe primijetiti da je potronja

  elektrine energije za javnu rasvjetu gotovo ista u posljednje tri godine. Pad potronje izmeu

  2011. i 2012. moe se pripisati mjerama energetske uinkovitosti. Iz dijagrama se takoer moe

 • 22

  zakljuiti da je potronja vea u zimskim mjesecima nego u ljetnim, to je i oekivano zbog kraeg

  trajanja dana zimi.

  Dijagram 5 - Mjesena potronja elektrine energije u javnoj rasvjeti za Opinu upa dubrovaka

  U sektoru kuanstva se od energenata koriste elektrina energija, loivo ulje, ukapljeni naftni plin

  (UNP) i biomasa. Potronja pojedinog energenta prikazana je na dijagramu 6.

  Prema posljednjem popisu stanovnitva provedenom 2011. godine na podruju Opine upe

  dubrovake postoji 2 575 kuanstva u kojima ivi 8 329 stanovnika. U prosjeku u svakom

  kuanstvu ivi neto vie od 3,2 stanovnika to je neto vie od prosjeka upanije koji je neto nii

  od 3. Ukupna povrina nastanjenog stambenog prostora u Opini je 269 780 m2.

  0

  20000

  40000

  60000

  80000

  100000

  120000

  140000

  160000

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  kWh

  mjesec

  2010

  2011

  2012

 • 23

  Dijagram 6 Potronja energenata u sektoru kuanstva

  Iz dijagrama je vidljivo da je elektrina energija dominantan izvor energije u kuanstvima u Opini

  upa dubrovaka s 56,95%, dok je potronja biomase takoer jako velika i iznosi 30,68%. Potronje

  preostala dva energenta su vrlo sline, pa je potronja loivog ulja 6,52%, a potronja UNP-a je

  malo manja od 6%. Ukupna potronja energije u ovom sektoru je 29 872 MWh u 2012. godini. Iz

  prikazanog se moe zakljuiti da su najvee mogunosti utede u ovom sektoru vezane uz smanjene

  potronje elektrine energije.

  Mjesena potronja elektrine energije u Opini upa dubrovaka u ovom sektoru za posljednje tri

  godine prikazana je na dijagramu 7. Potronja elektrine energije u 2010. i 2011. godini je gotovo

  identina, a 2012. godine je zabiljeen porast potronje od 4,11% u odnosu na 2011. godinu.

  Ukupna potronja elektrine energije u sektoru kuanstva za 2010. godinu iznosi 16 495 824 kWh,

  za 2011. 16 340 058 kWh, dok u 2012. potronja iznosi 17 012 609 kWh. Dijagram 7 prikazuje

  mjesenu potronju koja se za veinu mjernih mjesta oitava svakih 6 mjeseci te je iz ovih oitanja

  jasno da potronja u zimskim mjesecima ipak vea od ljetnih turistikih mjeseci, to ukazuje na

  koritenje znatnih koliina elektrine energije za zagrijavanje prostora, a to je bilo vidljivo iz

  odgovora provedene ankete.

  17.013

  56,95%

  1.947

  6,52%

  1.749

  5,85%

  9.164

  30,68%

  Potronja energije (MWh)

  Elektrina energija

  Loivo ulje

  UNP

  Biomasa

 • 24

  Dijagram 7 - Mjesena potronja elektrine energije u sektoru kuanstva u Opini upa dubrovaka

  za 2010., 2011. i 2012. godinu

  Opina upa dubrovaka kao i veina dalmatinskih opina svoj daljnji razvoj gospodarstva bazira

  na sve veem razvoju turizma, kao i cijela Dubrovako-neretvanska upanija. Ovaj sektor moe

  jako utjecati na neposrednu potronju energije. U 2012. godini zabiljeeno je 79 846 dolazaka i 358

  094 noenja turista na podruju Opine upa dubrovaka prema podacima Turistike zajednice

  Opine upa dubrovaka, a u iduim godinama oekuje se daljnji porast broja dolazaka i noenja.

  Potronja energije u 2012. godini u ovom sektoru prema vrstama energenata prikazana je na

  dijagramu 8, dok je ukupna potronja energije iznosila 15 831 MWh. Iz prikazanog je vidljivo da je

  najzastupljeniji energent elektrina energija sa udjelom od 81,48%, dok loivo ulje u potronji

  energije sudjeluje sa 14,48%, a UNP sa samo 4,04%. Iz toga se moe zakljuiti da su najvee utede

  u ovom sektoru mogue u smanjenju potronje elektrine energije.

  0

  1000000

  2000000

  3000000

  4000000

  5000000

  6000000

  7000000

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  kWh

  mjesec

  2010

  2011

  2012

 • 25

  Dijagram 8 Finalna potronja energije u uslunom sektoru za 2012. godinu u Opini upa

  dubrovaka

  Na dijagramu 9 prikazana je potronja elektrine energije u uslunom sektoru tj. u sektoru

  gospodarstva za Opinu upa dubrovaka gdje su uvrteni svi potroai klasificirani kao

  poduzetnitvo. Iz dijagram se jasno vidi porast potronja energije u ljetnim mjesecima te je

  potronja u srpnju i kolovozu 1,5 do 2 puta vea nego tijekom zimskih mjeseci, iz toga se najvie

  moe iitati da je utjecaj turizma na gospodarstvo velik. Pored ljetne potronje, vansezonska

  mjesena potronja elektrine energije u ovom sektoru se kree od 0,8 do 1 GWh te ukazuje da se

  pored turizma utede u potronji mogu ostvariti i u drugim sektorima npr. Velikim trgovakim

  centrima u poslovnoj zoni ibaa. U posljednje tri godine ukupna potronja na godinjoj razini

  polagano raste te je 2010. iznosila 12 139 006 kWh, 2011. je bila neto vea, odnosno 12 292 408

  kWh, dok je 2012. potronja iznosila 12 984 221 kWh. Potrebno je napomenuti da se ovi podaci

  razlikuju od podataka navedenih ranije u tekstu zbog toga jer ovdje iz ukupne potronje elektrine

  energije u gospodarstvu opine nije izuzeta potronja javnih zgrada jer nisu bili dostupni podaci o

  njihovoj potronji za 2010. i 2011. godinu .

  12.899 81,48%

  2.292 14,48%

  640 4,04%

  Potronja energije (MWh)

  Elektrina energija

  Loivo ulje

  UNP

 • 26

  Dijagram 9 - Mjesena potronja elektrine energije u gospodarstvu Opine upa dubrovaka

  Ukupna potronja energije za zgradarstvo, opremu i objekte u baznoj godini za Opinu upa

  dubrovaka procijenjena je na 47 090 MWh i prema pojedinim sektorima prikazana na dijagramu

  10. Najveu potronju tj. malo manje od dvije treine potronje energije ostvaruje sektor kuanstva.

  Slijedi ga tercijarni sektor iji udio u potronji iznosi 33,62%, a od javnih sektora najvei udio od

  2,52% zauzima javna rasvjeta. Udio javnih zgrada je jako malen i iznosi 0,43%.

  Dijagram 10 Potronja energije prema sektorima u zgradarstvu, opremi i objektima

  0

  200000

  400000

  600000

  800000

  1000000

  1200000

  1400000

  1600000

  1800000

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  kWh

  mjesec

  2010

  2011

  2012

  1.185 2,52%

  203 0,43%

  29.872 63,44%

  15.831 33,62%

  Potronja energije (MWh)

  Javna rasvjeta Javne zgrade Kuanstva Tercijarni sektor

 • 27

  Potronja prema pojedinim energentima u ovom sektoru prikazana je na dijagramu 11. Najvei udio

  u potronji zauzima elektrina energija sa 66,22%. Prema potronji sljedei energent je biomasa s

  udjelom od 19,46%, a loivo ulje i ukapljeni naftni plin (UNP) zauzimaju udio u potronji od 9,25%

  odnosno 5,07%.

  Dijagram 11 Potronja energije prema energentima za zgradarstvo, opremu i objekte

  3.1.2. Cestovni promet

  Analiza potronje energije u cestovnom prometu podijeljena je na tri sektora, na javna vozila, javni

  prijevoz i na ostali cestovni promet.

  Prikupljeni su podaci za dva automobila koja se koriste u Opini za prijevoz putnika, a radi se o

  Opel Vectri i Opel Corsi. Broj prijeenih kilometara Vectre u 2012. godini je 10 000 km za to je

  potroeno 1 000 litara benzina, a prosjena potronja vozila je 10 litara/100 km. Opel Corsa je u

  referentnoj godini prola 12 000 km, uz prosjenu potronju od 8 litra/100 km vozilo je potroilo u

  2012. godini potroilo 1 500 litara benzina. Ukupni trokovi za gorivo u 2012. godini su bili 3 290

  .

  Javni prijevoz u opini upa dubrovaka obavlja Libertas Dubrovnik d.o.o. koji za potrebe javnog

  prijevoza u opini koristi 4 vozila, tj. 4 autobusa. Kroz Opinu prometuju etiri autobusne linije

  kojepovezuju opinu sa gradom Dubrovnikom i naselja unutar same opine. Sva vozila kao gorivo

  31.182

  66,22% 4.356

  9,25%

  2.388

  5,07%

  9.164

  19,46%

  Ukupna potronja energije (MWh)

  Elektrina energija Loivo ulje UNP Biomasa

 • 28

  koriste eurodizel, a njihova procijenjena potronja na podruju Opine upa dubrovaka iznosi 113

  346 litre, to preraunato u kWh iznosi 1 242 272 kWh, dok trokovi goriva iznose 147 200 .

  Potronja energije u ostalom cestovnom prometu podijeljena je prema tipovima vozila i prema

  gorivu koje koriste i prikazana na dijagramu 12. Potronja dizela iznosi 2 365 723 litara tj. 25 928

  MWh, dok je potronja benzina 1 877 065 litara tj. 18 039 MWh, a potronja UNP-a je 71 848 litre

  tj. 529 MWh. Ukupna potronja goriva u sektoru ostalog cestovnog prometa je 44 496 MWh.

  Vidljivo je iz dijagrama da najveu potronju goriva u ovom sektoru ostvaruju osobna vozila.

  Dijagram 12 - Potronja goriva u litrama prema pojedinom tipu vozila i energentu u Opini upa

  dubrovaka za 2012. godinu

  Tablica 2. Broj vozila u Opini upa Dubrovaka

  Vrsta vozila Moped i

  motocikl

  Osobni

  automobil

  Laki

  kamion

  Teki

  kamion Ukupno

  Broj vozila 593 3 318 207 45 4 163

  0

  500000

  1000000

  1500000

  2000000

  2500000

  3000000

  3500000

  Mopedi imotocikli

  Osobniautomobili

  Laki kamioni Teki kamioni

  36154

  1742959

  97952

  1337152

  361670 666900

  71848

  litar

  a go

  riva

  Potronja goriva

  unp

  dizel

  benzin

 • 29

  Broj automobila u opini prema kojima je raena procjena o potronji energije u ostalom cestovnom

  prometu prikazan je u tablici 2. Automobili su podijeljeni u etiri skupine: mopedi i motocikli,

  osobni automobili, laki i teki kamioni.

  Na dijagramu 13 prikazana je ukupna procijenjena potronja energije u cestovnom prometu prema

  vrstama goriva koje se koriste. Ukupna procijenjena potronja ovoga sektora je 45 762 MWh.

  Najvei udio u ukupnoj potronji od 59,37% zauzima dizel. Iza njega slijedi benzin kojega se troi

  18 063 MWh tj. 39,47%, a UNP ima mali udio u ukupnoj potronji od 1,16%.

  Dijagram 13 Udio benzina, dizela i UNP u ukupnoj potronji goriva u cestovnom prometu

  3.2. Lokalna proizvodnja elektrine energije

  U Opini upa dubrovaka postoje dvije hidroelektrane od kojih je jedna velika akumulacijska HE

  Dubrovnik s akumulacijom smjetenom na podruju susjednih zemalja (Bosne i Hercegovine i Crne

  Gore) te mala akumulacijska HE Zavrelje s akumulacijom smjetenom u privodni kanal

  hidroelektrane u naselju Mlini. HE Dubrovnik ima dva agregata ukupne snage 216 MWh od kojih

  jedan agregat proizvodi snagu za Republiku Hrvatsku, a drugi za Bosnu i Hercegovinu. Postoje

  planovi za ugradnju novih agregata u HE Dubrovnik. U 2012. godini za Hrvatsku elektrana je

  proizvela 640 GWh elektrine energije to je vie nego ukupna potronja elektrine energije

  Dubrovako-neretvanske upanije. Mala HE Zavrelje ima snagu od 2 MW i u 2012. godini

  18.063 39,47%

  27.171 59,37%

  529 1,16%

  Potronja energije (MWh)

  Benzin

  Dizel

  UNP

 • 30

  proizvela je 5 GWh elektrine energije. Uzimajui u obzir samo proizvodnju iz ove dvije

  hidroelektrane Opina upa dubrovaka moe se svrstati u jedinice lokalne samouprave sa znatnom

  proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora.

  Cijela Dubrovako-neretvanska upanija ima veliki potencijal za proizvodnju energije iz

  obnovljivih izvora energije. Pored tradicionalne hidroenergije, koja se koristi na prostoru upe

  dubrovake od ostalih znaajnih potencijala prvenstveno dolaze u obzir energija Sunca i vjetra.

  Opina upa dubrovaka koja se nalazi izmeu najjunije opine u upaniji Konavle i Grad

  Dubrovnika, sigurno ima veliki potencijal za iskoritavanje energije Sunca u solarnim

  fotonaponskim sustavima. Vrijednost srednje godinje ozraenosti na ravnu horizontalnu plohu u

  cijeloj opini je izmeu 1,50 i 1,55 MWh/m2 i prikazana je na slici 2. Vrijednost srednje godinje

  ozraenosti na plohu pod optimalnim kutom, koji se za opinu kree oko 34, je na razini 1,8

  MWh/m2

  ovisno o kojoj se lokaciji u opini radi.

  Slika 2 - Karta srednje godinje ozraenosti vodoravne plohe na podruju Dubrovako-neretvanske

  upanije

 • 31

  Na slici 3 prikazana je karta sa srednjim godinjim brzinama vjetra na visini 10 m iznad tla u

  Dubrovako-neretvanskoj upaniji. Na karti se moe vidjeti da na podruju Opine upe

  dubrovake nema potencijalnih lokacija za gradnju vjetroelektrana. Mjerenjem brzina vjetra na

  konkretnim lokacijama i veim visinama moe se preciznije utvrditi raspoloivi potencijal, no zbog

  Zakona o gradnji i Zakona o prostornom ureenju, koji definiraju ZOP i zabranu gradnje

  vjetroelektrana u njemu, na prostoru opine ne oekuje se izgradnja vjetroelektrana do 2020.

  godine.

  Slika 3 - Karta vjetra Dubrovako-neretvanske upanije

  Potencijali iz drvne biomase koji se nalaze u Opini uglavnom su ve iskoriteni jer se dio

  kuanstva grije na biomasu. Budui da je ovo poljoprivredni kraj u kojem je razvijeno vinarstvo i

  maslinarstvo trebalo bi razraditi nain energetskog iskoritavanja ostataka iz proizvodnje vina i

  maslinovog ulja.

  Veliki potencijal obnovljivih izvora, koji se ne moe direktno iskoristiti za proizvodnju elektrine

  energije na trenutno ekonomski prihvatljiv nain, je toplinski potencijal mora. Koritenje topline

  mora, ljeti za hlaenje, a zimi za grijanje, pomou visokouinkovitih dizalica topline moe nekoliko

  puta smanjiti potrebe za elektrinom energijom u usporedbi sa trenutno koritenim sustavima

  grijanja i hlaenja. Na ovaj nain utede u potronji elektrine energije mogu se gledati kao dodatni

 • 32

  izvor jer smanjenje potreba na jednom mjestu dovodi do oslobaanja postojeih kapaciteta i njihovo

  razmjetanje na druga mjesta potronje.

  3.3. Ukupne emisije

  Dijagram 14 Ukupne emisije u Opini upa dubrovaka prema sektorima

  Ukupne emisije za Opinu upa dubrovaka u 2012. godini prema sektorima prikazane su na

  dijagramu 14, a iznose 23 301 tCO2. Najvee emisije ostvaruju se iz sektora ostalog cestovnog

  prometa i njihov udio je 49,51%, slijede ga emisije iz sektora kuanstva za kojeg se vee 26,68% od

  ukupnih emisija. Emisije tercijarnog sektora imaju udio od 20,53%, a od preostalih javnih sektora

  najvei udio u ukupnim emisijama ima javna rasvjeta, 1,58%. Javni prijevoz ima udio od 1,42%, a

  preostala dva javna sektora imaju neznatne udjele u ukupnim emisijama.

  Emisije prema vrstama energenata prikazane su na dijagramu 15 iz kojega je vidljivo da najvie

  emisija dolazi od potronje elektrine energije. Udio emisija koje su proizale iz potronje

  elektrine energije je 41,48%, a sljedei energent prema udjelu emisija je dizela sa udjelom od

  31,11%. Iza dizela slijedi benzin koji ima udio od 19,34%, a zatim loivo ulje, UNP i na kraju

  biomasa.

  26,68%

  20,53%

  49,51%

  0,03%

  1,58% 1,42% 0,25%

  Kuanstva

  Tercijarni sektor

  Ostali cestovni promet

  Javna vozila

  Javna rasvjeta

  Javni prijevoz

  Javne zgrade

 • 33

  Dijagram 15 Ukupne emisije prema energentima

  3.3.1. Zgradarstvo, oprema i objekti

  Emisije u sektoru zgradarstvo, oprema i objekti procijenjene su u 2012. godini na 11 427 tCO2 i

  prikazane su prema sektorima na dijagramu 16. Od toga najvee emisije dolaze iz sektora

  kuanstva, a iznose 6 218 tCO2 tj. imaju udio od 54,41%. Tercijarni sektor koji je sljedei po

  emitiranju emisija ima udio od 41,85% i emitira 4 783 tCO2. Od javnih sektora najvee emisije ima

  sektor javne rasvjete iji udio iznosi 3,21%, a sektor javnih zgrada emitira 0,52% emisija tj. oko 59

  tCO2.

  41,48%

  5,21%

  31,11%

  19,34%

  2,84% 0,02%

  Elektrina energija

  Loivo ulje

  Dizel

  Benzin

  UNP

  Biomasa

 • 34

  Dijagram 16 Emisije u zgradarstvu, opremi i objektima prema sektorima

  Emisije prema pojedinim energentima u ovom sektoru prikazane su na dijagramu 17 iz kojeg je

  vidljivo da se u sektoru koriste 4 energenta: elektrina energija, loivo ulje, UNP i biomasa.

  Najvee emisije 9 666 tCO2 dolaze od elektrine energije i ona ima udio od 84,59%. Emisije

  loivog ulja imaju procijenjeni udio od 10,62%, a UNP 4,75%, dok su emisije iz biomase

  zanemarive.

  Dijagram 17 Emisije iz zgradarstva, opreme i postrojenja po energentima

  367 3,21%

  59 0,52%

  6.218 54,41%

  4.783 41,85%

  Ukupne emisije (tCO2)

  Javna rasvjeta Javne zgrade Kuanstva Tercijarni sektor

  9.666

  84,59%

  1.214

  10,62%

  543

  4,75% 4

  0,04%

  Ukupne emisije (tCO2)

  Elektrina energija Loivo ulje UNP Biomasa

 • 35

  3.3.2. Cestovni promet

  Procijenjene ukupne emisije u cestovnom prometu u Opini upa dubrovaka za baznu godinu su

  11 874 tCO2 i prikazane su prema vrstama goriva u dijagramu 18. U javnom prijevozu emitirano je

  oko 331 tCO2, u javnim vozilima oko 6 tCO2, a ostale emisije oko 11 537 tCO2 emitirane su u

  ostalom cestovnom prometu. Od goriva najvei dio emisija, oko 61% dolazi od dizela, benzin u

  udjelu emisija ima 37,95%, a UNP samo 1,01%.

  Dijagram 18 Emisije u cestovnom prometu prema vrsti goriva

  4.506 37,95%

  7.248 61,04%

  120 1,01%

  Ukupne emisije (tCO2)

  Benzin

  Dizel

  UNP

 • 36

  4. PLANIRANE AKCIJE I MJERE TIJEKOM PUNE DULJINE

  TRAJANJA PLANA

  U ovom poglavlju opisane su mjere koje je potrebno provesti s ciljem da se dostigne eljeno

  smanjenje emisija od minimalno 20% do 2020. godine. Navedene mjere opisane su u tablicama

  prema sljedeim parametrima:

  redni broj mjere

  naziv mjere

  kratak opis mjere

  tijelo zadueno za provedbu mjere

  poetak i kraj provedbe mjere

  procjena trokova mjere

  procijenjena uteda energije postignuta mjerom

  procijenjeno smanjenje emisija CO2

  4.1. Dugorona strategija, ciljevi i obaveze do 2020.

  Ukupno smanjenje emisija CO2 koje je mogue ostvariti popisanim mjerama je 4 686 tCO2 to je u

  odnosu na baznu godinu smanjenje za 20,11%. Mjere za smanjenje emisija provedene su u svim

  navedenim sektorima, a ukupno je propisano 39 mjera. Najvie mjera njih 11 propisano je u javnim

  zgradama, opremi i objektima, a u svim ostalim sektorima propisano ih je 9. Dodatna mjera

  uvedena je za pomorski promet koji nije obuhvaen analizom emisija staklenikih plinova. Od

  propisanih 39 mjera njih 33 je kvantificirano, a 6 mjera moe donijeti dodatne utede energije i

  smanjenje emisije CO2 koje nije proraunato u ovom Planu.

  Na poetku provedbe Plana potrebno je naglasak staviti na provedbu edukacijskih mjera i mjera

  koje nemaju prevelike investicijske trokove i njihovo vrijeme provedbe je relativno kratko.

  Takoer je potrebno usmjeriti dodatne napore u pripremu provedbe dugoronih i investicijski veih

  mjera ija priprema zahtijeva jedan dui period.

 • 37

  4.2. Kratkorone/srednjorone akcije

  4.2.1. Javne zgrade, oprema i objekti

  Redni broj 4.2.1.1.

  Naziv mjere Zamjena postojeih rasvjetnih tijela energetski uinkovitijim

  Kratak opis

  Sukladno EU propisima u pogledu rasvjetnih tijela sa arnom niti,

  predvieno je da do 2020. godine bude zamijenjeno 60% rasvjetnih

  tijela u zgradama u javnom vlasnitvu, a oekuje se da e svako

  rasvjetno tijelo utedjeti 80% elektrine energije u odnosu na

  zamijenjenu arulju.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, DN

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2015.-2020.

  Procjena trokova [kn] 30-70 kn/arulji

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 13,61

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 4,22

  Redni broj 4.2.1.2.

  Naziv mjere Ugradnja toplinskih solarnih kolektora za pripremu potrone tople

  vode i grijanje prostora na krovove javnih zgrada

  Kratak opis

  U javnim zgradama u kojima se potrona topla voda zagrijava

  pomou elektrine energije uvest e se sustavi solarnog zagrijavanja

  potrone tople vode, a gdje je to mogue toplina dobivena iz solarnih

  kolektora koristiti e se za pomo sustavu grijanja. Predvia se da e

  se do 2020. barem u jednoj zgradi ugraditi takav sustav.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, FZOEU

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2015.-2020.

  Procjena trokova [kn] 5 000 kn/m2 sustava

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 4,56

 • 38

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 1,41

  Redni broj 4.2.1.3.

  Naziv mjere Izolacija vanjske ovojnice zgrada i krovita

  Kratak opis

  Izolacijom vanjske ovojnice zgrada i krovita postii e se utede u

  potronji toplinske energije u rasponu od 40-60%. Planiraju se

  izolirati barem dvije zgrade u vlasnitvu opine do 2020. godine.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2015.-2020.

  Procjena trokova [kn] 250 kn/m2

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 20,59

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 6,38

  Redni broj 4.2.1.4.

  Naziv mjere Edukacija zaposlenih u javnim zgradama o mogunostima utede

  energije i smanjenja emisije CO2 promjenama ponaanja

  Kratak opis

  Organizirati radionice, seminare i sl. za djelatnike i korisnike javnih

  zgrada na kojima bi ih se obrazovalo o nainima tednje energije.

  Promjenom naina ponaanja npr. Ne grijanjem prostora zima iznad

  20C i ljeti ne hlaenjem ispod 27C, gaenjem rasvjete, koritenjem

  prirodne rasvjete, iskljuivanjem ureaja koji su u standby modu i sl.

  mogue je ostvariti utede u potronji energije od 5 do 10%.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2015.-2020.

  Procjena trokova [kn] 20 000 kn/god.

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 10,13

 • 39

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 3,14

  Redni broj 4.2.1.5.

  Naziv mjere Rekonstrukcija kotlovnice na lo ulje i prelazak na biomasu ili

  dizalice topline + solarni toplinski kolektori

  Kratak opis

  O upa dubrovaka Kantule ima kotlovnicu na loivo ulje koju je

  potrebno rekonstruirati i prenamijeniti tako da koristi biomasu kao

  gorivo (peleti, briketi, ogrjevno drvo i sl.) ili visokouinkovite

  dizalice topline.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, O upa dubrovaka Kantule

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2017.-2020.

  Procjena trokova [kn] 50 000 kn

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] Zamjena sustava grijanja (3 500 litara)

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 10,92

  Redni broj 4.2.1.6.

  Naziv mjere Uvoenje fotonaponskih sustava malih snaga na krovove javnih

  zgrada

  Kratak opis

  Opina e ispitati mogunosti instalacije fotonaponskih sustava na

  krovove javnih zgrada i nainu prikljuenja na mreu te dobivanju

  dozvola za prikljuenje. Takoer e voditeljima ustanova u javnim

  zgradama pomoi u prikupljanju dokumentacije i olakati im

  nabavljanje dozvola za fotonaponske objekte. Predvia se da e se do

  2020. godine na krovovima javnih zgrada izgraditi minimalno 1

  sustav snage 30 kW.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, DUNEA

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2015.-2020.

 • 40

  Procjena trokova [kn] 10 kn/W

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 40,5

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 12,56

  Redni broj 4.2.1.7.

  Naziv mjere Energetski pregledi i certificiranje javnih zgrada

  Kratak opis

  Energetsko certificiranje zgrada javne namjene u Republici

  Hrvatskoj regulirano je Pravilnikom o energetskim pregledima

  graevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13),

  Pravilnikom o16 uvjetima i mjerilima za osobe koje provode

  energetske preglede graevina i energetsko certificiranje zgrada (NN

  81/12, 64/13), te Pravilnikom o kontroli energetskih certifikata

  zgrada i izvjea o energetskim pregledima graevina (NN 81/12).

  Od srpnja 2013. godine na snazi je zakonska obveza prema kojoj sve

  zgrade javne namjene vee od 1000 m2 trebaju imati izloen

  energetski certifikat izraen u skladu s metodologijom propisanom

  od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog ureenja. U upaniji

  je predvieno 50 000 m2 u 2014. godini. U opini e biti obuhvaene

  nova kola i kola Kantule.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, DUNEA, DN

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2014.-2014.

  Procjena trokova [kn] 30 000 kn

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] -

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] -

  Redni broj 4.2.1.8.

  Naziv mjere Provedba zelene javne nabave

  Kratak opis Nabavka zelenih certifikata kod kupovine elektrine energije,

 • 41

  nabavka efikasnije opreme.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2015.-2020.

  Procjena trokova [kn] -

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 1,62

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 0,5

  Redni broj 4.2.1.9.

  Naziv mjere Zamjena postojeih neefikasnih rasvjetnih tijela u javnoj rasvjeti

  energetski uinkovitijim

  Kratak opis

  Zamijeniti e se preostale visokotlane ivine arulje te ostale

  neuinkovite sijalice metal halogenim aruljama tako da e se

  promijeniti cijela svjetiljka (prigunica, reflektor i sijalica) e se tako

  ostvariti utede do 70%. U sluaju zamjene samo arulja utede su

  izmeu 40% i 50%.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, FZOEU

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2015.-2020.

  Procjena trokova [kn] Potrebna je detaljna analiza sustava javne rasvjete

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 236,96

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 73,46

  Redni broj 4.2.1.10.

  Naziv mjere Ugradnja prigunice na rasvjetnim tijelima radi upravljanja

  intenzitetom javne rasvjete

  Kratak opis U rasvjetnim tijelima koja se zamjenjuju potrebno je zamijeniti cijeli

  sklop pa e se na svjetiljci ugraditi nove prigunice koje e omoguiti

 • 42

  dodatne utede u javnoj rasvjeti.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, FZOEU

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2015.-2020.

  Procjena trokova [kn] Potrebna je detaljna analiza sustava javne rasvjete

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 23,7

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 7,35

  Redni broj 4.2.1.11.

  Naziv mjere Izrada Master plana javne rasvjete

  Kratak opis

  Master plan javne rasvjete Dubrovako-neretvanske upanije bi

  predstavljao temeljnu podlogu za provedbu sloenog investicijskog

  projekta rekonstrukcije i izgradnje energetski uinkovite javne

  rasvjete. Master planom e, na temelju prikupljenih i obraenih

  podataka o postojeoj javnoj rasvjeti gradova i opina, biti prikazani

  potencijali energetskih i trokovnih uteda. Potrebno je naglasiti da

  e tehnika rjeenja predloena Master planom obuhvaati, osim

  modernizacije postojeih svjetiljaka ili sijalica, radove na

  rekonstrukciji postojee javne rasvjete u svrhu postizanja svjetlo

  tehnikih parametara u skladu sa normom HRN EN 13201.

  Faze provedbe projekta Master plan javne rasvjete Dubrovako-

  neretvanske upanije su sljedee:

  FAZA I: Aktivnosti vezane uz izradu Master plana javne rasvjete;

  FAZA II: Aktivnosti vezane uz izradu projektne dokumentacije;

  FAZA III: Aktivnosti vezane za provedbu ugradnje projektirane

  opreme i materijala u sustavu javne rasvjete.

  Detaljna dinamika provedbe po fazama biti e dana u godinjim

  Planovima energetske uinkovitosti u neposrednoj potronji energije

  Dubrovako-neretvanske upanije. Sama izrada Master plana nee

  rezultirati direktnim energetskim utedama u promatranom razdoblju

  od 2014. do 2016. godine, ve u sljedeem trogodinjem razdoblju.

  Tijelo zadueno za

  provedbu

  Dubrovako-neretvanska upanija, Regionalna razvojna agencija

  Dubrovako-neretvanske upanije, DUNEA

 • 43

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2014.-2016.

  Procjena trokova [kn] -

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] -

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] -

  4.2.2. Kuanstva

  Redni broj 4.2.2.1.

  Naziv mjere Sufinanciranje koritenja solarnih kolektorskih sustava kod fizikih

  osoba

  Kratak opis

  Prema planu upanije godinje bi se do 2016. trebalo u upaniji

  ugraditi od 50 do 80 solarnih sustava za grijanje potrone tople vode i

  kao pomo tj. dopuna postojeeg sustava grijanja. Predvieno je da

  e se od toga u Opini upa dubrovaka instalirati minimalno

  godinje 5 solarnih sustava. Taj trend instaliranja solarnih

  kolektorskih sustava pretpostavljen je do 2020.

  Tijelo zadueno za

  provedbu

  Dubrovako-neretvanska upanija, Regionalna razvojna agencija

  Dubrovako-neretvanske upanije, DUNEA, Opina upa

  dubrovaka

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2014.-2020.

  Procjena trokova [kn] 150 000 kn/god.

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 54,69

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 16,95

  Redni broj 4.2.2.2.

  Naziv mjere Zamjena postojeih rasvjetnih tijela energetski uinkovitijim

  Kratak opis

  Budui da Europska Unija povlai iz upotrebe arulje sa arnom niti

  i potie koritenje tedne rasvjete u kuanstvima za oekivati je da e

  do 2020. godine barem 60% kuanstava u Opini koristiti tednu

 • 44

  rasvjetu s ime e ostvariti utedu u odnosu na obine arulje i do

  80%. Opina upa dubrovaka e dodjeljivati subvencije za

  uvoenje tedne rasvjete sukladno mogunostima u proraunu.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2014.-2020.

  Procjena trokova [kn] 750 kn/kuanstvu

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 2 001,14

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 620,35

  Redni broj 4.2.2.3.

  Naziv mjere Izolacija vanjske ovojnice zgrada i krovita

  Kratak opis

  U sklopu ove mjere, Fond za zatitu okolia i energetsku uinkovitost

  i upanija sufinanciraju trokove ugradnje energetski uinkovitih

  vanjskih fasada u skladu s Pravilnikom o poticanju mjera energetske

  uinkovitosti na stambenim objektima fizikih osoba u Dubrovako-

  neretvanskoj upaniji koji definira sve nune kriterije za uspjenu

  provedbu ove mjere. Opina upa dubrovaka e dodatno financirati

  ovu mjeru tako da se predvia da e se od 2014.-2016. obnoviti

  minimalno 5 objekata, a kasnije bi se ta dinamika mogla i poveati

  ovisno o sredstvima koja e Fond i upanija imati na raspolaganju.

  Tijelo zadueno za

  provedbu

  Dubrovako-neretvanska upanija, Regionalna razvojna agencija

  Dubrovako-neretvanske upanije, DUNEA, Opina upa

  dubrovaka

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2014.-2020.

  Procjena trokova [kn] 600 000 kn

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 126,67

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 39,27

 • 45

  Redni broj 4.2.2.4.

  Naziv mjere Zamjena vanjske stolarije

  Kratak opis

  U sklopu ove mjere, Fond za zatitu okolia i energetsku uinkovitost

  i upanija sufinanciraju trokove izmjene vanjske stolarije u skladu s

  Pravilnikom o poticanju mjera energetske uinkovitosti na

  stambenim objektima fizikih osoba u Dubrovako-neretvanskoj

  upaniji koji definira sve nune kriterije za uspjenu provedbu ove

  mjere. Opina upa dubrovaka e dodatno financirati ovu mjeru

  tako da se predvia da e se od 2014.-2016. obnoviti minimalno 5

  objekata, a kasnije bi se ta dinamika mogla i poveati ovisno o

  sredstvima koja e Fond i upanija imati na raspolaganju.

  Tijelo zadueno za

  provedbu

  Dubrovako-neretvanska upanija, Regionalna razvojna agencija

  Dubrovako-neretvanske upanije, DUNEA, Opina upa

  dubrovaka

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2014.-2020.

  Procjena trokova [kn] 600 000 kn

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 42,22

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 13,09

  Redni broj 4.2.2.5.

  Naziv mjere Prelazak s elektrinog grijanja prostora i PTV-a na visokouinkovite

  dizalice topline, subvencionirano od strane opine

  Kratak opis

  Preporua se koritenje dizalica topline kojima je toplinski izvor

  voda za zagrijavanje prostora i PTV-a. Zbog trenutno velike cijene

  investicije Opina e dodatno sufinancirati ugradnju takvog sustava u

  kuanstva. Opina e takoer istraiti druge mogunosti

  sufinanciranja ovakvih projekata. Preporua se ugradnja ovakvog

  sustava kod nisko temperaturnog podnog i panelnog grijanja te je

  potrebno voditi rauna da se kod obnove i gradnje novih objekata

  promovira ovakvo tehniko rjeenje. Predvia se da e se do 2020.

  godine u kuanstvima u Opini ugraditi 8 dizalica topline.

  Tijelo zadueno za Opina upa dubrovaka, DN, DUNEA

 • 46

  provedbu

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2015.-2020.

  Procjena trokova [kn] 30 000-60 000 kn/dizalici topline (voda/voda, zemlja-voda)

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 46,92

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 14,55

  Redni broj 4.2.2.6.

  Naziv mjere Zamjena kuanskih ureaja energetski uinkovitijima

  Kratak opis

  Prema analizama navika hrvatskih kuanstava veina glavnih

  kuanskih ureaja se mijenja se novim modelima svakih 6 godina.

  Pretpostavlja se da se u kuanstvu otprilike 70% elektrine energije

  troi na rad kuanskih ureaja. Ako se pretpostavi da e 50%

  kuanstava zamijeniti svoje stare ureaje novim, energetski

  uinkovitijim do 2020., oekuju se utede u potronji elektrine

  energije u kuanstvima od minimalno 10%.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, DN, DUNEA

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2014.-2020.

  Procjena trokova [kn] -

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 1 701,26

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 527,39

  Redni broj 4.2.2.7.

  Naziv mjere Edukacija stanovnika o mogunostima utede energije i smanjenja

  emisija CO2 promjenama u ponaanju

  Kratak opis

  Predvia se da e se obrazovnim aktivnostima obuhvatiti 20%

  stanovnika opine koji e na temelju steenog znanja utedjeti 10%

  neposredno utroene energije u vlastitim kuanstvima. Predvieni

 • 47

  kanali su: seminari, radionice, info dani, kampanje, ankete.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, DN, DUNEA

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2014.-2020.

  Procjena trokova [kn] 50 000 kn

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 597,44

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 124,36

  Redni broj 4.2.2.8.

  Naziv mjere Uvoenje fotonaponskih sustava malih snaga na krovove zgrada

  Kratak opis

  Opina e informirati graane o mogunostima instalacije

  fotonaponskih sustava na njihove krovove i nainu prikljuenja na

  mreu te dobivanju dozvola za prikljuenje. Takoer e graanima

  pomoi u prikupljanju dokumentacije i olakati im nabavljanje

  dozvola za fotonaponske objekte. Nije predvieno nikakvo

  sufinanciranje od strane Opine jer je izgradnja fotonaponskog

  sustava koji proizvodi subvencioniranu elektrinu energiju samo po

  sebi isplativa. Predvia se da e graani do 2020. godine na

  krovovima svojih zgrada izgraditi minimalno 8 sustava snage 10 kW.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, DUNEA

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2015.-2020.

  Procjena trokova [kn] 10 kn/W

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 109,6

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 33,98

  Redni broj 4.2.2.9.

  Naziv mjere Poticati udruivanje stanovnika u male energetske zadruge kako bi

 • 48

  lake poveali energetsku efikasnost svojih zgrada

  Kratak opis

  Opina e pomagati udruivanje graana u energetske zadruge ija je

  svrha poveanje energetske uinkovitosti i proizvodnja energije iz

  obnovljivih izvora energije. Npr. Opina e administrativno

  pomagati min. 7 domainstava naselja koji bi uloili u sanaciju

  proelja, stolarije, instalaciju solarnih kolektora i fotonaponskih

  kolektora za proizvodnju elektrine energije, a viak bi mogli davati

  za javnu potronju opine. Na taj nain e graani lake financirati

  projekte, a opina e im pomoi u prikupljanju potrebne

  dokumentacije za projekte te ih informirati o mogunostima

  sufinanciranja. Predvia se da e se do 2020. godine na ovaj nain

  obnoviti barem 1 proelje, zamijeniti stolarija na barem 1 objektu te

  instalirati barem 1 fotonaponski sustav.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, graani (npr. Udruga Zelena energija)

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2015.-2020.

  Procjena trokova [kn] 260 000 kn

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 30,52

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 9,46

  4.2.3. Tercijarni sektor

  Redni broj 4.2.3.1.

  Naziv mjere Zamjena postojeih rasvjetnih tijela energetski uinkovitijim

  Kratak opis

  Pretpostavljeno je da kod 30% poduzea moe utedjeti 80% energije

  koja se koristi za rasvjetu. Za preciznije podatke potrebno je provesti

  detaljne analize profila i karakteristika poduzea na podruju Opine

  upa dubrovaka te se predlae provedba anketnog istraivanja

  2015. godine.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, DN, DUNEA

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2015.-2020.

 • 49

  Procjena trokova [kn] Trenutno je to nemogue procijeniti

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 531,92

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 164,9

  Redni broj 4.2.3.2.

  Naziv mjere Toplinska izolacija vanjske ovojnice i krovita, subvencioniranje od

  strane FZOEU, DN

  Kratak opis

  Pretpostavlja se da e se u uslunom sektoru godinje energetski

  obnoviti minimalno 2% zgrada toplinskom izolacijom vanjske

  ovojnice i krovita te da e na taj nain utediti 40% energije

  potrebne za grijanje. Opina upa dubrovaka e informirati

  poduzetnike o mogunostima utede te mogunostima financiranja

  projekata te smanjiti komunalne doprinose za energetski efikasne

  zgrade, B ili via kategorija na energetskom certifikatu.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, FZOEU, DN, DUNEA

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2014.-2020.

  Procjena trokova [kn] 250 kn/m2

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 395,14

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 119,38

  Redni broj 4.2.3.3.

  Naziv mjere Zamjena vanjske stolarije, subvencioniranje od strane FZOEU, DN

  Kratak opis

  Pretpostavlja se da e se u uslunom sektoru godinje energetski

  obnoviti minimalno 2% zgrada zamjenom dotrajale vanjske stolarije

  te da e na taj nain utediti 10% energije potrebne za grijanje.

  Opina upa dubrovaka e informirati poduzetnike o mogunostima

  utede te mogunostima financiranja projekata te smanjiti komunalne

  doprinose za energetski efikasne zgrade, B ili via kategorija na

 • 50

  energetskom certifikatu.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, FZOEU, DN, DUNEA

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2014.-2020.

  Procjena trokova [kn] 1 500-2 000 kn/m2

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 98,79

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 29,84

  Redni broj 4.2.3.4.

  Naziv mjere Poticanje koritenja biomase

  Kratak opis

  Opina e informirati poduzetnike koji koriste lo ulje za grijanje

  prostora i za tehnoloke procese o mogunostima prelaska na

  biomasu. Takoer e poticati prikupljanje i koritenje biomase.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, DN

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2015.-2020.

  Procjena trokova [kn] -

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] -

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] -

  Redni broj 4.2.3.5.

  Naziv mjere Udruivanje iznajmljivaa apartmana u energetske zadruge

  Kratak opis

  Potrebno je iznajmljivae apartmana organizirati u energetske

  zadruge kako bi mogli podnijeti zajedniki zahtjev za certificiranjem

  zgrada zbog zakonske obaveze po kojoj e svi objekti koji se

  iznajmljuju od 01/01/2016 morati posjedovati energetski certifikat.

  Kako bi certificiranje objekata bilo povoljnije, cijena za udruene

  iznajmljivae bi sigurno bila manja. Predvia se da e se nakon

 • 51

  izrade certifikata na osnovu energetskog osvijetenja iznajmljivaa

  apartmana te promjena navika i ponaanja ostvariti utede u potronji

  energije od 5%.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, Turistika zajednica opine

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2015.-2020.

  Procjena trokova [kn] -

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 395,77

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 119,57

  Redni broj 4.2.3.6.

  Naziv mjere Kompenzator jalove snage

  Kratak opis

  Ugradnja kompenzatora se preporua u svim objektima u kojima

  ureaji troe veliku koliinu jalove snage. Podatak o potronji jalove

  elektrine energije se nalazi na raunima za elektrinu energiju.

  Predvia se ugradnja kompenzatora u 20% objekata i ostvarivanje

  utede od 10% u potronji elektrine energije.

  Tijelo zadueno za

  provedbu Opina upa dubrovaka, Elektrojug HEP-DSO

  Poetak i kraj provedbe

  [god.] 2014.-2020.

  Procjena trokova [kn] 8 kn/m2 objekta

  Procijenjena uteda

  energije [MWh] 257,98

  Procijenjeno smanjenje

  CO2 [tCO2] 79,98

  Redni broj 4.2.3.7.

  Naziv mjere Poticanje uvoenja solarnog hlaenja u vee gospodarske objekte

  Kratak opis Podruje mediteranske klime idealno je za uvoenje solarnog

  hlaenja u velike gospodarske objekte gdje je potrebno hladiti

 • 52

  prostor, kue za odmor, vee


Recommended