Home >Documents >Aleister Crowley - GOETIA

Aleister Crowley - GOETIA

Date post:05-Dec-2014
Category:
View:664 times
Download:71 times
Share this document with a friend
Description:
goetia
Transcript:

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAV

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVELCLAVICU

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVELCLAVICU

GOETIAPRVA KNJIGA KLJUEVA SOLOMONOVIH

ORDO TEMPLI ORIENTIS SRBIJA

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAV

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAV

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVELCLAVICU

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVELCLAVICU

ATRA

TE

G

MA

Tau

TON

L

A

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAV

EPIKALOUMAI SE TON EN TW KENEO PNEUMATI, DEINON, AORAUON, PANTOKRATORA, QEON QEOU, FQEROPOION, KAI ERHMOPOION, O MISWN OIKIAN EUSTAQOUSAN, WS EXEBRSQHS EK UHS AIGUPUIOU KAI EXO CWRAS. EPONOMASQHS O PANTA RHSSWN KAI MH NIKWMENOS. EPIKALOUMAI SE TUFWN SHQ TAS SES MANTEIAS EPITELW, OTI EPIKALOUMAI SE TO SON AUQENTIKO SOU ONOMA EN OIS OU DUNE PARAKOUSAI IWERBHQ, IWPAKERBHQ, IWBOLCWSHQ, IWPATAQNAX, IWSWRW, IWNEBOUTOSOUALHQ, AKTIWFI, ERESCIGAL, NEBOPOWALHQ, ABERAMENTQOWU, LERQEXANAX, EQRELUWQ, NEMAREBA, AEMINA, OLON HKE MOI KAI BADISON KAI KATEBALE TON DEINON MAQERS. RIGEI KAI PUREIW AUTOS HDIKHSEN TON ANQRWPON KAI TO AIMA TOU TUFWNOS EXECUSEN PAR' EAUTW. DIA TOUTO TAUTA POIEW KOINA.

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAV

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVELCLAVICU

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVELCLAVICU

KNJIGA

GOECIAKRALJA SOLOMONAPREVEDENO MRTVOM RUKOMI

UKRAENO RAZNOVRSNOM DRUGOM GRAOM SRODNO OARAVAJUE MUDROMITAVO

UREENO, PROVERENO, UVEDENO I KOMENTARISANOOD

ALEISTER CROWLEY

ORDO TEMPLI ORIENTIS SRBIJA

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAV

K O H A B I M

O

D

S

E

LI

M

O O K

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

UVODNA BELEKA A.G.R.C. A.R.G.C

OVAJ prevod Prve Knjige Lemegetona (sada po prvi put napravljena dostupna adeptima i studentima Misterija) je uraena, posle paljivog uporeivanja i ureivanja, od brojnih MSS.-a na Jevrejskom, Latinskom, Francuskom i Engleskom, od strane G.H. Fra. D.D.C.F., po nareenju Tajnih efova Rozekrojcerskog Reda. 1 G.H. Fra., nesreno podlegavi napadima etiri Velika Princa (radivi primetno pod Ratobornim uticajima), izgledalo je celishodno da delo dovede svom zakljuku neka druga ruka. Istraivanja strunog Medijuma u kui naeg nesrenog Fra., su potvrdila ovu divinaciju; ni na Fra. niti njegova Hermetijska ena nisu bili tamo vieni; ve samo uasni oblici zlih Adepta S.V.A.2 i H., ija originalna tela zaplenjena Pravdom, im nisu vie bila od koristi.

_________________________________________________________________________________________________________

G-din A.E. Vejti pie (Prava Istorija Rozekrojcera, s. 426): Preklinjem doputenje da upozorim svog itaoca da sve osobe koje proglaavaju sebe Rozekrojcerima su jednostavno lanovi pseudo-bratstava, i postoji ta razlika izmeu njihovog tvrenja i injenice sluaja u kojoj se sutina lai sastoji! U ureivaevom linom znanju je da je G-din Vejti bio (i jo uvek je verovatno) lan drutva koje tvrdi da je R.C. bratstvo. Kako G-din Vejti stalno naglaava u svojim delima da je u kontaktu sa iniciranim centrima, mislim da je silogizam, ije premise su date gore, prilino, ako ne potpuno formalan. - Urednik. 2 Iz razloga to je na Fra. primio ovu S.V.A. kao svog Superiora, i predavanja Arkana naeg Bratstva u tako osknavljenu mo, smo Mi odluili da vie ne ostavljamo Nae dostojanstvo i autoritet u rukama nekog koji bi tako prosto mogao biti obmanut. (Jer je deijim i jednostavnim maginim trikom S.V.A. ubedila D.D.C.F. u tu la.)_________________________________________________________________________________________________________

1

6

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Nad ovim vie nismo zadravali Nau Ruku; ve povlaei Nas, i konsultujui Rota, i Knjige M. i Q. smo odluili da upitamo G. Alister Krolija, 1 pesnika, i vetog studenta Magike Nauke, i eksperta Kabalistu, da otvoreno zavri ono to je bilo zapoeto tajno.2 To je ono to je bilo zapisano: Njegovu Biskupiju neka drugi preuzme. I ponovo: Oculi Tetragrammaton. Ovo je takoe ono to je reeno: Nomen Secundum }fc urq refertur ad Gebhurah; qui est Rex secundus, quo moriente delabebantur Posteriora Matris, unde Bittul atque Corruptio Achurajum Patris et Matris hoc indigitatur. I to rekavi elimo vam dobro. Ex Deo Nascimur. In Jesu Morimur. Per S.S. Reviviscimus. Dato iz nae Planine A., ovog dana C.C. 1903 H.E.

_________________________________________________________________________________________________________

Zadatak ureivanja MSS. tako postavljen u moje ruke se dokazao praktino isplativim. Prvobitni prevodilac i ureiva je zavrio njegov rad tako efikasno da je vrlo malo ostalo za mene da uradim van preduzaimanja poslovnih transakcija povezanih sa njim, itanja korekture, i deifrovanja, sa prevodom sa enohijanskih slova, Aneoske verzije Perduraba, iz neprocenjivog MS. poverenog meni. - Urednik. 2 Onaj to je propisan da zavri u tajnosti ono to je zapoeto otvoreno je R.R., i ue se o njemu staranjem ureivaa._________________________________________________________________________________________________________

1

7

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Preliminarna InvokacijaTebe prizivam, Neroeni. 1 Tebe, koji si stvorio Zemlju i Nebesa: 2 Tebe, koji si stvorio No i Dan. Tebe, koji si stvorio tamu i Svetlost. Ti si Ozoronofris: 3 Kojeg ni jedan ovek nikada nije video. Ti si Iabas: 4 Ti si Iapos: 5 Ti si raspoznao izmeu pravednog i Nepravednog. Ti si sainio ensko i Muko. 6 Ti si proizveo Seme i plod. 7 Ti si uobliio ljude da vole jedni druge, i da mrze jedni druge. 8 Ja sam Moeh9 tvoj Prorok, Kojem si Ti predao Tvoje Misterije, Ceremonije Israela:10 Ti si proizveo vlano i suvo, i ono to gaji sav stvoren ivot.11 uj Me Ti, jer Ja sam Aneo Pafro12 Ozoronofris:13 ovo je Tvoje Istinito Ime, prenoeno Prorocima Israela.14

___________________________________________________________[[Apepur, Neroena Vatra, 666]] [[Kvan i Kien]] 3 [[Asar-un-nefer.]] [[Ozoronofris = Usavreni Oziris. Hijerofant u Z.Z. u neofit ritualu. Ali za one koji prihvataju Qelhma varijaciju, formula je Horusa. Uvek rastueg deteta, ne umirueg Boga. Kandidat je Horus, i usavreni Horus je Ra Hoor Khuit.]] 4 [[Ia-Bez: ivot, Hleb, Meso]] 5 [[Ia-Apofraz: Ljubav, Vino, Krv.]] 6 [[Involucija]] 7 [[Evolucija.]] 8 [[Samo-ostvarenje.]] 9 (zamena) [[Ankh-f-n-Khonsu]] 10 (zamena) [[Khem]] 11 [[Orao: Lav: Eliksir.]] 12 (Zamena) [[Apofraz]] 13 (izmeni ili zameni za celo ime) [[Apefi-Asar-un-Nefer]] [[Ptah-Apofraz-Ra]] 14 (zamena) [[Khem]]2_________________________________________________________________________________________________________

1

8

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

a1uj me:

Ar:2 Tia: Rajbet: 3 Ateleberst: 4 A: Belata: 5 Abeu: Ebeu: Fi: 6 Titaso: 7 Ib: 8 Tia.uj me, i uini sve Duhove podlone Meni: tako da svaki Duh nebesa9 i Etera:10 na Zemlji11 i pod Zemljom:12 na suvom Tlu13 i u Vodi:14 Kovitlajueg Vazduha15 i juriajue Vatre:16 i svaka arolija17 i Bi18 Boiji mogu biti podloni Meni.

[[D. Istok. Zlatna Slava. Tahoeloj. . . hwhy. 2=9..]] 2 [[ra = Svetlost (201).]] 3 [[Rh bht = 418; Bujica Merkura, Spiritus Verbi.]] 4 [[fc rb rab la ta sutina AL potomak SET-a (Hadit) 401 + 31 + 203 + 31 (X) = 666. 5 [[Balata = Pravda (Enohijanski) = g glavni znak D.]] 6 [[Fi = 510 = Binah (Nux, Qura, Kronoj, itd.)]] 7 [[Qhta-su: dua (zaetnik) ! (qhta = 318 = Hlioj)]] 8 [[IB = f #; Devica Hermesa, nesumorno vozilo Rei.]] 9 [[1. The jawr. Mentalna ravnica. Zevs. u. Gde se okreu tokovi Gune. S[atvas] R[ada] T[amas]: H F G.]] 10 [[2. Akaa. Etir Fizike. Prima, belei, i prenosi sve impresije bez mutacije istog.]] 11 [[3. Sfere gde se 1 i 2 pojavljuju bez percepcije. (opaane projekcije).]] 12 [[4. Svet onih fenomena koji informiu 3.]] 13 [[5. Sfera mrtvih materijalnih stvari, (Suvo = nesaznatljivo) ... nemogue da utie ne nae umove.]] 14 [[6. Vozilo kojim oseamo takve stvari (5).]] 15 [[7. Instrument gde se ova oseanja (6) mentalno shvataju, kovitlajua nestabilnost misli.]] 16 [[8. Svet u kojem se lutajua misao (7) sagoreva u hitru probadajuu volju.]] 17 [[9. arolija: bilo koja forma svesnosti (ideja).]] 18 [[10. Bi: bilo koja forma rada (delo).]]_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________1

9

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

c1Ja Te prizivam, Uasni i Nevidljivi Boe: Koji prebiva u Praznim Mestima Duha: 2

Arogogorobra: Sotou: 3 Modori: 4 Falarta: 5 O: 6 Ape, 7 Neroeni:uj me: itd.

m8uj me:

Roubria: Maridam: Balbnabaot: 9 Asalonai: Afnia: I: Totet: 10 Abrasaks: A: Iure, Moni i Neroeni!uj me: itd.

[[B. J[ug]. Crveno i Zraci. Verendum. Ohooohaatan. . \yhla. Tum Ae Neit. 4=7.]] 2 [[On je Q]] 3 [[Soq Jug 279 = 9 31]] [[Cf. swthr]] 4 [[mu-dwriw Inicijator.]] 5 [[epalac Falusa]] 6 [[Nita u svoje tri forme.]] 7 [['APH = 'a-ph ne-gde, tj.Neroeni. Ja koji idem, nigde naen. AIN SOF]] 8 [[C. Z[apad]. Plavo Zraenje. tap. Tahebiobeeatan. . la. 3=8 Auramot.]] 9 [[twa ba }b lb Gospod Sina Velianstva Znaka.]] 10 [[Totet = Forma Tota. C blizanac D kao odailjalac.]]_________________________________________________________________________________________________________

_________

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended