Home >Documents >Aleister Crowley - Preporod Magike

Aleister Crowley - Preporod Magike

Date post:03-Apr-2018
Category:
View:366 times
Download:21 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  1/19

  MAJSTOR TERION666

  PREPOROD

  MAGIKE

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  2/19

  Naziv originala:

  - The Revival of Magick By The Master Therion -

  PP R R EE PP OO R R OO DD MM AA GG II K K EE predstavlja seriju odetiri lanka objavljenih 1917. godine u

  amerikom listu "THE INTERNATIONAL",

  iji je urednik tada bio Aleister Crowley. Serija jeovde u potpunosti prevedena. Crowley je telanke pisao pod svojim magikim imenom "Majstor

  Therion".

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  2

  Aleister Crowley

  OO R R DD OO TT EE MM PP LL II OO R R II EE N N TT II SS

  SS R R BB II JJ AA

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  3/19

  ((DD eeoo 11 ..))

  II

  Oigledan put za onoga ko eli pisati o Magici jeste priziv (invokacija) boanstva Thotha, jer on Boanstvo magike i pisanja.Uistinu, to je vrlo zgodan nain da se izbegne na zavetutanja. Re koju koristi Ser Valter Skot(Walter Scott) za Magiku jeste gramarye , a magiki ritual je grimoar , grimorium ili gramatika;sve potie od rei grama , slovo. Thoth, pisar Bogova, bio je verovatno samoovek koji se zvaoTahuti -egipatski oblik koptske rei Thoth - koji je izumeo pisanje. Setimo se Fust(a), koji jeizumeo tampanje. On je postao Faust, "crni mag". Prvo velikoudo progresa, posle pobede nadvatrom, bila je vetina pisanja.

  Magika se zato moe definisati, za nae sadanje potrebe, kao vetina komuniciranja bez vidljivsredstava. Zanimljivo je da je novom ovladavanju oblika ognja - koristim tu re u njenom

  drevnom magikom smislu - zvanom elektricitet, koji je osovina napretka, usledila nova vetinaili ak serija vetina komuniciranja bez vidljivih sredstava: telegraf, telefon i sada Hercov(Hertz) otkrie (koje je usavrio Markoni) beine telegrafije.

  Nijedan ovek ne sumnja u postojanje vie i neograniene siline, bilo da je shvata kaoneduhovnu, nesvesnu ili mehaniku, ili kao duhovnu, samosvesnu i samovoljnu. Moete mislitida je Sunce - Bog; neki veoma neuki i neki veoma prosvetljeni mislili su tako; ali je neosporninjenica da je Sunce, u granicama svog sistema, fiziki govorei, izvor sveg svetla, toplote,Energije u svim njenim oblicima, isto kao to je izvor zemlje same, Bia ili Materije u svimnjihovim poznatim oblicima.

  Ako elimo da dobijemo toplotu od Sunca, moemo da sedimo na Palm Beach(u); ili moemo iskopamo solarnu energiju u obliku uglja, itd; na stotinu naina moemo da komuniciramo s timmaterijalnim izvorom toplote. Vrlo dobro. Magika kae da je sposobna da uradi istu stvar Tajnim Izvorom sveg Bivanja i svih Oblika, svih stvari i sveg Kretanja.

  Ona tvrdi da je sposobna da, prema svojim potrebama, crpi vodu iz izvora Svih Stvari, koristeiodreene postupke. I mada je uobiajena molitva deo Magike, treba razmotriti sledee: u istoreligioznoj teoriji Bog moe, ali ne mora smatrati shodnim da odgovori na molitvu. Ono to sle jeste velika jeres Magike - ili religije, ako se desi da ste vi Magiar! Magiar tvrdi da je sposobanda iznudi povoljan odgovor. Ako pokua da naini Eliksir ivota i ne uspe, on jednostavno nijeuspeo. On je lo magiar, kao to je lo onaj hemiar koji pokuava i ne uspeva da proizvede

  kiseonik. Hemiar ne moe da se opravda razlogom da je to bila Boja Volja to nije uspeo da proizvede kiseonik!

  Objanjenje je jednostavno. Ono to magiar zove Bogom samo je boanska Emanacija u njemu.I izmirenje sa ortodoksnom religijom sledi odmah. Magiar koristi formulu HermesaTrismegistusa: "Ono to je dole, slino je onom to je gore, a ono to je gore slino je onom to jedole, za izvoenjeudesa Prvobitne Supstance." To jest, u cilju da izvede svojeudo on mora da prizove svog sopstvenog Boga u Mikrokosmosu. Taj se sjedinjuje s Bogom Makrokosmosa p

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  3

  The Revival of Magick

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  4/19

  slinosti; i makrokosmika silina tada deluje u spoljnom svetu, poto je Magiar uinio da delujeu njemu; iudo se dogaa. Sledi da ukoliko volja Magiara nije zaista jedno sa Voljom Kosmosa,ova slinost ne postoji, ovoj identifikaciji nema mesta. Zbog toga Magiar ne moe da izvede bilo kojeudo, ukoliko ono ve nije u Dizajnu Univerzuma. Tako da onaj, koji zapoinje reima:"Nametnuu svemu svoju volju", zavrava sa: "Tvojae volja biti vrena".

  Mogue je, svakako, izvoditi magiju na druge naine, po drugim formulama, ali su svi takvi pokuaji samo puka prolazna skretanja sa staze; u najboljem sluaju oni su greke; upotrebljenisvesno postaju crna magija; i u najgorem sluaju arobnjak je svojim sopstveniminom odseenod Kosmosa i postaje "Brat Leve Staze". Ovoj nas istini ui Wagner u Parsifalu. Klingsor nije biosposoban da prihvati zahteve Vitezova Grala; niti je mogao da usaglasi Ljubav i Svetost; tako sebe osakatio i bio zauvek odseen od mogunosti spasenja.

  Poto je Crkva pogreno shvatila ovu doktrinu i videla u magiji samo rivala, ona se u agonistraha borila da je potisne. Uskoro su se samo arlatani usuivali da praktikuju magiju, jer je bilo poznato da su bezopasni. Tako je cela stvar obezvreena.

  U svojoj dvadeset i drugoj godini ja sam se posvetio postizanju adeptstva, ili kako ve elite da tonazovete. Bilo je svakako bitno pitanje: kako da to nazovem (u prvom redu ja sam pesnik,strunjak za koritenje rei). Odluio sam da nazovem svoj ivotni rad MAGIKOM. I to zbogovog odreenog razloga: izraz je bio potpuno van upotrebe. Odbacio sam namerno sav modernargon, "teozofiju", "okultizam", itd, sve rei sa savremenim znaenjem. Hteo sam da stvorimsvoje sopstveno znaenje i nametnem ga svetu. Jedina mogunost brkanja bila je saopsenarstvom, ali poto ono nije u istoj govornoj oblasti, nije bilo vee tete od uobiajenehomonimnosti rei kao to su "kutija", "igra" i stotine drugih. Postojalo je tu, u izboru te rei, bezsumnje neto od deakog prkosa; bilo kako bilo, obeleio sam sebe njome zauvek.

  Neophodno je naglasiti da se Magika izvodi putem identifikacije magiara sa Vrhovnim, da bi se pokazalo kako taj rad izgleda u praksi.

  Postoje dve grane tog jednog drveta. Moemo ih prigodno nazvati Katolika i Protestantska.

  Protestantski nain je nain direktne molitve. Kao to dete trai igraku od svog oca, takomagiar priziva Boga da prouzrokuje kiu, ili ono to mu je ve potrebno u tom trenutku.Molitvenik je pun takvih bajanja, a to ide i do ekstremne upotrebe molitve: "O, Gospode, ko jedini ini velikauda, poalji na nae Biskupe i Kapelane lekoviti duh Tvoje milosti." Alinikada nije zabeleen nijedan povoljan odgovor na tu molitvu!

  U uzvienoj Hristovoj molitvi u Getsemanskom vrtu nailazimo na govor magiara poodmaklogna Stazi. "Ako je to tvoja volja, pronesi ovuau mimo mene; ali ne moja volja, nego tvoja neka bude." Zavrava se sa: "Moja volja, koja je Tvoja, neka se vri", jer Hrist stalno govori Pilatu dako poeli, moe imati dvanaest legiona anela kojie Ga zatititi. Meutim, on vie ne eli daga aa mimoie; njegova volja je jedno sa voljom Oevom.

  Da bi ubedio oslovljenog Boga da ima pravo da odgovori molitvi, ili da bi sebe ubedio da traispravnoudo,ovek pribegava seanju na drugauda koje je taj Bog ostvario u prolosti.

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  4

  Aleister Crowley

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  5/19

  Tako je talisman Dr. Dija (Dee), koji je podigao oluju u kojoj je panska ratna mornaricunitena, bio zasnovan na simbolinoj slici lica izijih usta je hujao snaan vetar, a oko nje je bila ispisana liturgijska strofa: "On je poslao munje i razasuo ih" - ili neke sline rei. Bog biva podsean da je u prolosti On doneo pobedu svom izabranom narodu podizanjem oluje u pravomtrenutku. Pravnikim jezikom govorei, nemauda bez prethodnog izvedenoguda.

  Zaklinjanja u Grimoarima obiluju ovom vrstom recitacija o preanjim podvizima Boga.

  Ovde imamo vezu sa drugim oblikom magike, "Katolikim". U Katolikoj magici je formulasledea: pria o Bogu biva odigrana pred Njim; on je dirnut prizorom svojih sopstvenih patnji ilavantura (ovde se treba podsetiti da su veina Bogova - obogotvoreni ljudi), a istovremenoslaganje glumaca sa Bogom podignuto je na najviu taku.

  Euripidova "Bakhe" je savren primer ove vrste rituala. Zapravo je celokupna gr ka dramaklasinog perioda ove vrste. "Deus ex machina" govor na kraju pokazuje da je istovetnoskompletna.

  Slino ovom, i eleuzinske misterije su proslavljale pustolovine Demetre; one o Adonisu, OzirisuMitri priaju priu o suncu, i tako prizivaju njegovu snagu. J.M. Robertson ide dalje i kae da pria a Poslednjoj Veeri, Suenju i Raspeu Hrista nije istorija, ve scenario. Ovo shvatanjenije ogranieno na racionaliste i antropologe tipa Spensera, Frejzera (Frazer) i Alena Grantamnogi hrianski mistici ga podravaju i govore da njihovo duboko potovanje prema Logosunije umanjeno zbog identifikacije legende Njegovog ivota i smrti sa Svemirskom legendom.

  Moram ponovo da skrenem panju na neophodnost te formule identifikacije, da bih pokazanemogunost postojanja zla u magici. Zlo je sinonim za neuspeh.

  Mi nemamo nita saarobnjakom nie klase koji se prodaje kao rob nekakvom "avolu". To jeantiteza magike. Cilj je zapovedati duhovima. Vrlo dobro. Pretpostavimo da zapoinjemo naglup, sebian i pohlepan nain, i pokuamo da nateramo duha da nam pribavi zlato. ZovemoHismaela, koji je Duh Jupitera. Nita se ne dogaa. Saznamo da Hismaelom komanduje samonjegova odgovarjua Inteligencija, Iofiel. Zato zovemo Iofiela, koji je jedino pokoran naredbamasvog Anela Sahiela. Ista stvar sa Sahielom. Zovemo Arhanela Cadkiela. Opet nije dobro, jer Cadkiel se ne pokorava nikome do El(u). Dobro; prizivamo El(a), Boga.

  Mi moramo tada da postanemo El, i uinivi tako, uavi u tu ogromnu boansku sutinu, nemoemo se vie brinuti o tome imamo li novac. Sve smo to ostavili za sobom. Tada vidimo da izvoenje bilo koguda moramo imati boanski razlog. Ja samesto traio novac i dobijao ga, alisamo onda kada je taj novac bio odista potreban za neko pojavno kosmiko dobro.

  U stvari, koji god posaoovek da zapone, ovaj ga vodi do Velikog Dela. To je logini proces, iak akoovek bude namamljen neloginou, pa se okrene Crnoj Magiji, te velike snageija jeimena (moda usled neznanja) prizvao, postoje nevidljive oko njega i vraaju ga na stazuudarcem - i budite sigurni, ne nenim udarcem!

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  5

  The Revival of Magick

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  6/19

  Elifas Levi (Eliphaz Levi) definie Crnu Magiju kao rezultat istrajavanja volje u apsurdu.ovek ne moe da postane lud kada vidiavola, zato to pre nego to ga prizove, on mora ve da je biolud.

  udnovato je kako se formula Hermesa Trismegistosa provlai kroz sve. Magika nije nita drugo

  do produetak mikrokosmosa u makrokosmosu. I poto je makrokosmos vei, sledi da ono to pojedinacini magikom jeste usklaivanje sa Beskonanim. "U sebi ja nisam nita: u Tebi ja sam

  Sve. Ti ivi u meni! I dovedi me do one Sutine koja je u Tebi!", zakljuak je velike molitveRozenkrojcera.

  Ovo, meutim, objanjava zbogega se oni koji se petljaju u magiku iz radoznalosti ili pokuavaju da nakode magiarima, nau u nevolji.

  Magiar je izraz Volje Univerzuma: nametljivci stvaraju pobunu, i pate. Suprotstaviti seistinskom Magiaru jeste isto tako glupo kao kad biste stavili svoju ruku na krunu testeru koja sevrti. No bezruki se izruguje testeri.

  Poznajem jednog savremenog Majstora koga suesto napadali. Uvek je napada bio potpuno poraen. Jedna ena je dola kod njega, ena stara i podmukla, i uspela da pridobije njegov poverenje. On je znao da mu je ona neprijatelj, a ipak ukazao joj je potpuno poverenje. Ostav joj je ekovnu knjiicu ispravno potpisanu, a ona je proneverila njegov novac. Ostavio joj jsvoju enu da brine o njoj, a ona je pokuala da je iskvari. Vremenom joj je postalo jasno, dMajstor zna Sve. On se samo smekao i nastavio da joj veruje. Tada se ona razbolela oMeningitisa i umrla.

  U ovakvom sluaju jedinu greku koju magiar moe da uini jeste da se brani na normalannain. Ako napusti svoj zamak bie ubijen. Ne smete da krenete na neprijateljsku teritoriju.Savrena ljubav, savrena vera, savreno poverenje, i vi ste nepobedivi. No upotrebite oruja tei izgubljeni ste.

  (Iz "THE INTERNATIONAL", Avgust 1917.)

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  6

  Aleister Crowley

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  7/19

  ((DD eeoo 22 ..))

  II II

  U sledeem poneto suvoparnom ogledu koji, bojim se, granii sa metafizikom, treba traitirazlog preporoda magike. On se moeiniti kao fenomeniste gluposti, histerian iskaz prevelikecivilizovanosti, dok se prvo ne da ovo objanjenje.

  Ali ako pristanemo na onaj neoboriv oblik idealizma koji se bavi dokazivanjem da je znanfunkcija uma, to materijalisti ne samo da priznaju ve na tome i insistiraju, onda je univerzumkao to ga znamo ekvivalentan sadraju uma; i ako takoe pristanemo da um poseduje mo kontrole misli, tada nije apsurdno tvrditi da je um gospodar materije. I moe se nai da empirijska pravila postavljena od magiara starih vremena mogu donekle biti upotrebljivi u praksi.

  Ta pravila su u stvari nasleena od Magova. Ovde nije mesto raspravljanju o spornimsluajevima rozenkrojcera, Grofa St. ermena (Comte de St. Germain), Kaljostra (Cagliostro)

  drugih ija imena e se pojaviti. Nejasna su vremena u kojima su iveli, i neplodne sukontraverze u vezi sa njima. No na kraju krajeva evidentno je da je negde vrebala nek punovana tradicija, jer u seanju dananjih ivih ljudi jo se nalazi Elifas Levi i njegov uenik Bulver-Liton (Bulwer-Lytton). Nije filozofski pretpostaviti da je Levi bio skorojeviki genije,mada on tvrdi da je "primorao na odgovor drevna proroita", te da je rekonstruisao magiku. Neverujem da je to u potpunosti tano; mislim da je Levi imao ive uitelje. No neopozivo je da jeLevi bio prvi koji je preveo drevne ideje u moderne termine. tavie, uticaj tog velikog majsto je bio ogroman,ak i u sferama izvan materije kojom se ovde bavimo. Preporod francuskelitarature sa Bodlerom (Baudelaire), Balzakom (Balzac), Gotijeom (Gautier), Verlenom(Verlaine), d'Benvilom (de Banville), d'Orevilom (d'Aureville) , Harocurtom (Haraucourt) Rolineom (Rollinat), d'Gonkurima (de Goncourt) i tucetom drugih prvorazrednih imena je n

  neki nain bilo njegovo delo. On je uobliio filozofske postulate koji su omoguili njihovuumetnost i uinili je pobednikom. Reenice kao: "isti stil je aureola svetosti" mogu proi kaoosnovni kanoni umetnosti. Njegovo izmirenje prava i dunosti, slobode i poslunosti skardinalne postavke moderne misli. Ne suzdravam se da tvrdim dae uskoro "The Key of theMysteries" ("Klju Misterija", E. Levi) biti spoznato kao temeljno objanjenje duha njegovogvremena.

  U toj knjizi Levi je otvorio crkvi put iz tekoa koje su nastale napretkom nauke. To to ga jeodbacila je bilo samoubistvo crkve; slino kao to je prezir Napoleonove politike filozofijedoveo do Woerth(a), Gravelotte(a), Metz(a) i Sedan(a).

  Ipak, nekolicina sposobnih za inicijaciju shvatili su Levija ozbiljno; i od togasa dalje nikad vie preporod magike nije dolazio u pitanje. Teozofsko drutvo se ustanovilo skoro uasu Levijevesmrti; a Blavacka (Blavatzsky) najvie duguje tom francuskom adeptu. U Engleskoj AnKingsford (Anna Kingsford) - koja je bila tek megafon za Eduarda Meitlanda (Edward Maitlan bila je na delu; takoe, imamo i gosp. S.L. Metersa (Mathers),uvenog magiara koji je kasnije pao i nestao bez priznanja, i u devedesetim godinama gigantsku figuru Alena Beneta (AllaBennett).

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  7

  The Revival of Magick

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  8/19

  U magikoj literaturi nalazimo, kao to bi mogli i oekivati, samo odraz tihinjenica. OdKristijana Rozenkrojca do pojave Elifasa Levija ne postoji nita ozbiljno i originalno. Magikatradicija bila je osnovom ljupkih pria slinih Undinama, ali i beznaajnih pria kao "The Rape of the Lock" Grofa d' Geblea (Comte de Gabalis). Ponekad se prema njoj odnosilo ozbiljnije, kaoromanu Luisa (Lewis): "Monk" i gospoe eli (Shelley): "Frankentajn". Takoe, postoje

  legende Kaljostra u romanu Dime (Dumas) "Diable Boiteux" i "Diable Amoreux". A ne sme bzaboravljena uasna i prava magika apologija "La Peau de Chagrin" ("agrinska koa").

  Kazanova daje izvrstan pogled na stvar, a Takeri (Thackeray) ga dovoljno pametno kopira "Barry Lindon". No sve su to priice.

  Tada dolazi Elifas Levi i jasno govori svetu: "Izveo sam takvu i takvu magiku operaciju u tovreme i na tom mestu".

  Istina je da on nosi dosta neprozirnu masku; no ipak kod njega konano imamooratio recta a ne -oratio obliqua. Zato mu mi koji se seamo gorkih kolskih dana zahvaljujemo, i uvaavamo ga

  vie nego Livija (Livy)!Ako Bulver Liton nije sledio njegove korake to je bilo zbog njegove javne karijere. No Liton m je blizak. Svako ko je makar iz daleka osetio talase uzrokovane baenim Kamenom Mudrosti uvodu drutva zna da je laboratorija Ser Filipa Dervala (Philip Derval) taan opis magikogkabineta Litona. Svima sa zdravom inteligencijom je jasno da je u "Zanoniju" autor ozbiljnizloio svoje vlastite poglede, razmatrao vlastite probleme opravdavajui vlastitu karijeru. U"Strange Story" on iznosi doivljaje to ih je video vlastitim oima.

  Proitaj njegov izvetaj o evokaciji, demona, i drugi izvestaj o jednom ogledu, i uporedi to sLevijevim priama. Opazi kako se starodavna direktnost ponovno oivljava u njima, i uporedi tsa podrugljivim besmislicama kraljevog monaha o kome je pisao Grof Geblej.

  Oigledno je gde lei istina. A sada obratimo se dokazima jo ivuih ljudi.

  II II II

  Alen Benet je bio roen za vreme francusko-pruskog rata. Njegov otac, inenjer, preminuo je dok je on jo bio dete, a majka ga je odgojila u striktnom katolikom duhu.

  Kada je imao oko osam godina nekako je doznao da seavo pojavljuje ako se "Oe na" ponoviunatrake. Deak je prionuo na posao da to naui napamet unatrake, i kada je time ovladao

  otiao je u batu te to izrecitirao. Netoavo ili jedan od njegovih an

  ela - se pojavilo, i dete jeuasnuto uz vritanje otr alo u kuu.

  O niem slinom u vezi s njim ne saznajemo za due vreme, dok nije nainio prvi korak umisticizmu. Kada je imao 18 godina iznenada ga je preuzeo trans zvanShivadarshana. Ovde smou nemogunosti da to opiemo; dovoljno je rei da je osim jo neega to najvie postignuemogue zaoveka.

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  8

  Aleister Crowley

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  9/19

  Efekat na njega je bio katastrofalan; trenutno je realizovao bez ikakve sumnje da ni jedno drustanje nije vredno ni trunke razmiljanja, te je sve odbacio da bi mogao otkriti kako postii to tomu je po sudbini bilo dodeljeno. Njegova prirodna tendencija ka magiji ga je privukla toj linrada, i tako ga u 25. godini nalazimo ve kao poznatog po moima u toj umetnosti.

  Posedovao je "razdirui tap" napravljen od lustera iz starinski oblikovanog sve

  njaka, i uvek jerado demonstrirao njegovu mo upirui ga na bilo kog skeptika te ga time paraliui za nekoliko

  sati ili vie dana.

  Za ozbiljniji magiki rad imao je bademov tap s ugraviranom zlatnom petokrakom zvezdom, naijim uglovima su se nalazila slova Neizgovorljivog Imena Jeheua; u sreditu se nalazidijamant. Njime jeinio misteriozne figure u vazduhu koje su ostajale u prozranom plavomsvetlu vidljive za obino oko. Kod znaajnijih prilika, radei u krugu i zaklinjui duhove velikimimenima Solomonovog Kljua ili "Enohijanskim Dozivima" duhova dobijenim od Dr. Dija, uvidljiv i opipljiv oblik bi dobivao kreaturu nunu za svoj rad. Jednom prilikom evocirao jHismaela, najniu manifestaciju Jupitera, i kroz seriju sluajeva bio je naveden da iskorai iz

  kruga a da duh nije bio efikasno oteran. Pao je na pod, i doao je svesti pet ili estasova kasnije. No to je bila jednostavno jedinstvena greka u karijeri od skoro monotonih uspeha.

  Ipak, sigurno je da je bio bezbrina osoba. Jednom prilikom posvetio je talisman Meseca zuzrokovanje kie. (Poto je iveo u Londonu, ne mogu zamisliti zato je to uinio!) Da bi seuinio efikasnim trebalo ga je zagnjuriti u vodu. Postavio bi ga u bazen iliau, i u roku par minuta oblaci bi se sakupili i kia bi poela padati; to je bilo vrlo pouno za njegove uenike ikorisno za zemlju. No jednog dana izgubio je taj talisman. Dospeo je u odvodni kanal, a Londo je imao najoblanije leto tooveanstvo pamti!

  Bio je poetak 1899. kada sam postao uenik ovog velikog majstora. Kaem "velikog majstora" iumoljavam vas da mi verujete, jer u ovom izvetaju o magici bilo bi glupo zadravati se samo njegovim pravim kvalitetama; pre moram da se pozabavim tragajui za izvetajima njegovihneuspeha. Uzgred, bilo koja magika manifestacija predstavlja neponovljiv dogaaj. Slino ratu,ak i najvee pobede neto kotaju. Svaka bitka je prepreka u maru zavojevaa.

  Da bih objasnio svoj susret sa Alenom Benetom nuno je dati kratak rezime moje vlastitmagike karijere.

  II VV

  Bio sam na treoj godini studija u Kembridu kada mi je doao poziv. Namenjeno mi je bilo da

  radim za diplomatsku slubu, a imao sam i veliku ambiciju da budem pesnik. U stvari, ve

  tadasam napisao vie stotina hiljada strofa, to sam sve marljivo unitio u velikom holokaust parafina i papira osam godina kasnije. Tada mi je dola pomisao, daak i ako postanemambasador u Parizu - ko je bio ambasador jedan vek ranije u tom gradu? Nisam znao, i niko nije znao ili se trudio da sazna.

  ak i ako postanem slavan kao Eshil - zato? Jer ko joita Eshila? Vrlo malo njih,ak i nasekciji univerziteta gde se prouavaju klasici.

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  9

  The Revival of Magick

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  10/19

  I uostalom, jednog dana zemljae pasti na sunce, ilie izumreti kao mesec.

  Video sam Ispraznost Stvari. Hteo sam nai materijal da sagradim svoj hram; neto trajnije odsrdaca i umova ljudskih.

  Naiao mi je dosta razuman zakljuak sa svom silinom vizije. Ne mogu se nadati da je mogu

  eopisati kvalitet tog oaja. Otr ao sam do knjiare, naruio sva dela ikada napisana o alhemiji,

  magiji i slino, i utroio duge zimske noi u oranju tog neplodnog peska. Nisam jo imaodovoljno znanja niti da ih razumem.

  Ipak, kapacitet za magiku je ve postojao u meni, kao toe se videti. "U svojem oaju pozvaosam Gospoda; i On se nagnuo prema meni iuo je moj pla."

  Esencijalna kvaliteta magiara jeste da je sposoban da bez oigednih sredstava iskae svojetokove volje prema eljenim pravcima, i da podstakne reakciju. Nije nuno da odgovor doemagiki; on treba oekivati da se njegova volja poslua u uobiajenom toku dogaaja. Za primer

  uzmimo upotrebu Abramelinovog talismana koji sam napravio za "dobijanje knjiga o magijiKada sam ga posvetio bio sam jo toliko detinjast da sam oekivao iznenadno pojavljivanjeGenija sa plamenom u ustima i knjigama u ruci. Umesto toga sve to se dogodilo bilo je da me hteo videtiovek koji je prodavao ba one knjige koje sam potrebovao. Pre toga sam utroio puno vremena sa svim prodavaima knjiga u Engleskoj, pokuavajui dobiti ba te knjige. Aovek o tome nije znao nita; doao je po vlastitom impulsu.

  Da se vratimo: jedna od knjiga koje sam kupio u Kembridu bila je "Book of Black Magic and Pacts", petparaki proizvod neznalice, polu-glupog sholiasta zvanog Vejt (Waite), koji poseduje jedino pompezan argon sastavljen od zastarelih rei. U predgovoru kae - koliko se uopte moerazumeti -da je bio u kontaktu sa vie Majstora, Adepata, Mahatmi, Rozenkrojcera i Hermetiaranego to su se ikada pojaviliak i u pseudo-okultnoj literaturi.

  Pisao sam mu za savet i primio od njega vie tabaka smuenih reenica kao odgovor. Jedinarazumljiva reenica je bila ona u kojoj mi preporuuje da proitam Fon Ekartshausenov (VonEckartshausen) "Cloud Upon the Sanctuary". Ta knjiga govori o tajnoj crkvi, o bratstvinicijanata, i vredna je svoje cene. U Vesdejl Hed u Kamberlandu (Wasdale Head, Cumberlandvie puta sam proitao tu knjigu. Tu sam se nalazio za vreme uskrsa 1898. planinarei sa sjajnim planinarem, jednim od troje najboljih to je svet video, koji se rugao svemu okultnom. Ipa poslao sam svoj S.O.S. poziv Bratstvu, i sledee je bio rezultat:

  Jula 1898 kampovao sam na enbuhl (Schoenbuehl) Gleeru nad Cermatom (Zermatt), te sam sespustio do sela da se okrepim od stalnih vejavica. Jedne sam veeri poput mladog magarca ukr mi poeo da govorim o zakonima alhemije. Da me je nekouo pomislio bi da sam ba ukorio Nikolu Flamela (Nicolas Flamel) jer nije dobro oistio moj atanor, i lupio Bazil Valentina (BasilValentine) po glavi jer mi je razbio alembik!

  Jedan od prisutnih gostiju me je sluao ozbiljno; primetio je da je ispod bombastinosti prikrivena prava elja za znanjem. Zajedno smo odetali do hotela. Video sam da on odista zna ono to sase ja pretvarao da znam, te sam se postavio na svoje pravo "mesto" i postao njegov poniza

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  10

  Aleister Crowley

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  11/19

  uenik. Obeao sam sebi da ujutro obnovim na razgovor: na moju zapanjenost on je nestaoKrenuo sam za njim u energinu potragu te ga tri dana kasnije naao kako koraa u dolinu kaFiege (Viega). Iao sam sa njim dok mi nije obeao da se sretnemo u Londonu te da me uvede uodreeno Bratstvo o kojem je vrlo malo govorio.

  Ostatak prie je kratak. U Londonu me je upoznao sa zaista vrhunskim magi

  arem, koga adepti poznaju pod imenom Frater Volo Noscere, a koji me je uveo u istinito magiko bratstvo. Vie od

  godinu dana kasnije ponovo sam se naao na mrtvoj taki. Opet sam poslao S.O.S. poziv izMeksiko Sitija. Sledee pismo je bilo od Brata V.N., koje je razreavalo moja pitanja, a koja munisam ni postavio! Posle dva meseca ponovo sam poslao poziv. Ovog puta Majstor je doao Engleske da me naui Novom Putu, a ko bi to drugi bio ako ne planinar, koji je obino uvek bioskeptik? U trenutku mog prvog poziva sedeo je nasuprot mene kod ognjita, i uetom je bvezan sa mnom preko ponora Skafela (Scafell) - da sam samo imao tada oi da vidim!

  ivot mi je bio pun takvih dogaaja; ako bilo ko kae da su to "sluajnosti", neka uzme u obzir da su njene ruke bile vrlo efikasno upravljane mojim zaklinjanjem!

  (Iz "THE INTERNATIONAL", Septembar 1917.)

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  11

  The Revival of Magick

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  12/19

  ((DD eeoo 33 ..))

  iinnii ttoo ttii j jee vvooll j jaa ii ttoo nneek k aa b buuddee ssaavv ZZaak k oonn..

  A sada neki zabavniji podvizi iz moje karijere. Prva stvar koju sam nauio bila je putovanje u

  astralnom telu. Izgleda da mi je to prirodno dato; sa pola tuceta eksperimenata ve sam postaomajstor "astralne razine". Mogao sam da odem gde sam hteo, da vidim ta sam hteo, daujem tasam hteo. U to vreme nisam znao za vie nivoe na koje se stie samo putem inicijacije.

  Sledei korak nakon posete astralne razine, jeste uiniti da ti astralna razina uzvrati posetu;drugim reima, evokacija duhova i njihovo materijalno pojavljivanje. Tek sam poeo time da se bavim, kada sam sreo Alana Beneta. Za na susret povod je bila inicijacija u Rediji smo obojica bili lanovi; ali on nije bio aktivan od kad sam se ja pridruio Redu. Posle ceremonije odveli sme, drhueg, pred velikogoveka, i naravno da nisam mogao da prozborim ni re. Meutim, jedan sat kasnije u predsoblju priao mi je i direktno mi se obratio: "Tako znai, mali brate, ti si petljao sa Goecijom." Protestvovao sam da sam nedostojan da toak i izgovorim! Ali on je

  primetio da sam uenik koji obeava, i kada sam, koristei povoljnu priliku, postao neto kaonjegov porodini duh, saglasio se da me uzme za uenika. Uskoro smo danonono radili i vraijese provodili !

  U svojim odajama u Canseri Lejnu napravio sam hram i zidove prekrio sa est ogromniogledala, kojae da odbijaju nazad silinu priziva (invokacija). Na podu su bili nacrtani krug trougao, a oltar se nalazio na sredini kruga.

  Konstruisao sam sva svoja magika oruja sopstvenim rukama, izuzev tapa koji se ne moenapraviti, ve se mora primiti. Stap, stabljiku bademovog drveta odseenu jednim udarcemMagikog Noa pri izlasku sunca na Uskrnje jutro, mi je predao Brat Volo Noscere.

  Efekat svega bio je prilino neprijatan.

  Ubrzo sam bio napadnut od strane jednog crnog magiara. Taj dogaaj je isprian opirno i precizno u mojoj prii "At the Fork of the Roads" ("Na raskru puteva", objavljena u TheEquinox, Vol. I, Prev.) ; ona je preduga da bih je ovde citirao. Rei u samo da je Crna Loa poslala jednu enu da pribavi kap moje krvi. U tome je uspela, a ja sam sledeih deset noi bionapadan od sukubusa (succubus), koga sam svaki put ubijao sopstvenim rukama. Uz pomo svoguitelja spreio sam je tako to sam izazvao pomor maaka u njenoj kui, a kada je dola po jokrvi kaznio sam je poslavi je u moj crni hram - malu sobu u kojoj sam drao kostur koga samhranio mievima i pticama sa idejom da stvorim ivog, materijalnog demona slugu - i tamo su

  razderale zle sile koje je sama prizvala. Ona je otila doavola a njen u

  itelj je pobegao izzemlje.

  Sve ovo samo za godinu dana bavljenja magikom. Nije loe, zar ne?

  Jedan od naih velikih podviga bilo je spaavanje ivota mog Uitelja. On, potpuno nesebian,nikada nije pokuao da pomogne sam sebi. A bio je bolestan od hronine spazmatine astme sakomplikacijama. Brat V.N. i ja odluili smo u ime i zbog dobrobiti Reda, da ga spasimo,

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  12

  Aleister Crowley

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  13/19

  Evocirali smo duha Buera do vidljive pojavnosti. Ovo nije bilo potpuno uspeno, ali bili smmladi, eleli smo da se stvari dogaaju "kao u knjigama". Dobili smo desnu nogu i stopalo, idovoljnovrst list leve noge, i glavu sa lemom, koja je bila jedva vidljiva iza dimne zavese odtamjana. U to vreme bili smo suvie poboni da koristimo krv, inae bi bolje uradili. Ipak,ostvarili smo cilj naeg rada. Majstor se oporavio, i iv je i dan danas - petnaest godina kasnije.

  udnovato je kako je ono to je dobro dosadno, a kako je zlo zanimljivo! Mnogo bolje pamti jednu no, koju smo Brat V.N. i ja proveli sami radei na talismanima i ostalim potreptinama zarazne operacije, sasvim sam zaboravio koje. Izali smo na veeru, i pre nego to smo napustilisobu primetio sam da su vrata hrama malo odkrinuta. Ona su bila zakljuana kljuem koji je biounikatan, i od koga se nikad nisam odvajao. Tih dana oseao sam kao glavnu opasnost to, daeneko da se umea u moje magike poslove. (Danas im to grubo doputam; ako izgube svoje glaveto je njihov problem, ne moj!) I tako, ja sam marljivo zalupio i isprobao vrata, i izali smo nveeru. Na stepenitu se nalazila crna maka koja i nije bila prava maka. Kada smo se vratili savrlo umerenog obeda, nali smo spoljanja vrata zakljuana onako, kako smo ih ostavili. Kadasmo uli, nali smo vrata hrama irom otvorena, mada bez znakova obijanja, oltar je bio oboren

  nametaj razbacan u svim pravcima. I tada je poela zabava!

  U velikoj biblioteci okolo naokolo toptala je beskrajna povorka zlih duhova cele veeri. Izbrojalismo ih tri stotine esnaest, opisali, imenovali i zapisali u jednu knjigu. Bilo je to moje najstranii najsablasnije iskustvo.

  Neverovatno je kako oni vole da otvaraju vrata! Na istonoj strani mog velikog hrama u kotskojnalazio se tajni koveg koji je imao dvokrilna vrata. Njih sam zakljuavao, stavljao lokot, peatio, zakivao, vezivao, ukratko, zatvarao ih na sve mogue naine. Ipak, svaki put kada samnaputao sobu, oekivao sam dau ih nai otvorenim. Uradio sam tako bezbroj puta. Postavljaosam sve vrste zamki za duhove; bilo je uzaludno. Dokle god sam bio u sobi, nita se nijdeavalo; onog trenutka kada bih zatvarao za sobom spoljanja vrata, unutranja su se beumnotvarala. Naposletku sam bio prinuen da izvedem specijalan obred da bih se oslobodio napasti.Demoni koji su igrali igru sa mnom bili suetrdeset i devet Beelzebubovih slugu; kada sam ihukrotio, postali su neizmerno korisni.

  Postoji rukopis u pariskoj Arsenal biblioteci koji je preveden i izdat pod naslovom: "Knjiga svemagije Abra-Melina maga". To je najbolja i najopasnija knjiga ikada napisana. Prevodilac koji iveo na drugom kraju Pariza, morao je odustati od vonje do biblioteke zbog mnogih nesretnsluajeva,ak i kada je iao peke bio je u stalnoj opasnosti po ivot. Poto je zloupotrebio knjig pao je sa vrlo visokog magikog ranga i postao danguba, alkoholiar, ankolizac i ucenjiva; nakraju je umro umobolan.

  Knjiga je posveta nekog "Abrahama Jevrejina" svom drugom sinu Lamehu, u kojoj mu ov prenosi svoju magiku. Autor belei svoja istraivanja, mnoga putovanja i razoarenja. Konanose susree sa nekim Abra-Melinom u Egiptu, odlazi sa njim u jednu oazu, gde je iniciran tako tmu je dodeljena ova Sveta Magika. Vraa se, izvrava zadatak i upotrebljava svoje snage uslavu Boga i dobrobit svog susedstva, "naterajui ak i biskupe da povrate ukradenu imovinu",dobijajui bitku za Izbornike, blagovremeno stvorivi "vetaku konjicu", leei na veliko bolesne, i uopte ivei kao dobrotvor.

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  13

  The Revival of Magick

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  14/19

  Sutina operacije je u ovome: Nai kuu na mirnom mestu, koja ima terasu okrenutu ka severutvog molitvenitva, nabavi haljine i krune i nekoliko drugih, ne odve komplikovanihinstrumenata, i onda se baci na posao. Moli se sve vie i vie svakoga dana, da doe do Spoznajei Razgovora sa svojim Svetim Anelomuvarem. Nakon dva meseca odbaci sva skretanja, i molise jo vie.

  Tada dolazi vrhunac. Aneo se pojavljuje i poduava. Tada, a ne pre toga, sazovietiri VelikaPrinca Zla ovoga sveta, prisili ih da se zavetuju na pokornost, i naredi im da naprave odreenetalismane. Sledeeg dana pozovi Osam Prineva Pomonika, a treeg dana njihove sluge.

  Knjiga je od poetka do kraja napisana jednim ozbiljnim i jednostavnim stilom. Ona je nadalekonajubedljiviji srednjevekovni magiki dokument koji postoji. Linost samog Abrahama je dokaz.

  I bilo koja osoba koja sumnja u ovu magiku treba da samo nabavi kopiju ove knjige i odbije da ozbiljno odnosi prema njoj. Postavivi glavu na panj vremenome dobiti dovoljno dokaza.

  Ali ako je prihvatite ozbiljno i sa potovanjem, ako teite svom svojom voljom da obavizadatak, vi ste sigurni. Udarci vaeg demonae padati samo na one oko vas.

  Ipak ete svakakve tekoe imati na svom putu.

  Na primer, imao sam na raspolaganju za sve svoje praktine ciljeve neogranienu koliinu novca. Nisam se brinuo kolikou potroiti za taj rad. A bilo mi je potrebno jedanaest meseci da naemkuu.

  Za iscrtavanje talismana na finom pergamentu koristio sam trpezariju u toj kui, sobu izabranuzato to je bila svetla i prijatna i izjutra ispunjena suncem. Vreme je bilo divno. Ipak, crtao sa pod vetakim svetlom. Sunce nije moglo da prodre kroz tamu sakupljenu oko tih talismana.

  Jednog dana vratio sam se iz lova na breuljku i zatekao katolikog sveenika u svojoj gostinskojsobi. Doao je da pita ta da uini za mog batovana potpunog apstinenta ve dvadeset godina,koji se pomamno napio.

  Moj kuepazitelj je iezao nesposoban da podnese sablasnost te zgrade.

  Jedan adept s kojim sam imao dogovor da stanuje kod mene i bude veza izmeu mene i sveta,takoe je pobegao, uasnut, bez rei upozorenja.

  Jedan od radnika zaposlenih oko kue potpuno je poludeo i pokuao da me ubije. Ostali su se propili. Svi su mi psi uginuli. Moj kuvar umalo da nije umro. Spasao ga je samo talisman.

  Ovo su sama neki od incidenata koji su prekidali dosadu mog svakodnevnog ivota. I sve ovzapamtite, dok je obavljanje operacije bilo tek u pripremnoj fazi.

  Nedostaje mi vremena da ispriam sve neprijatne dogaaje koji su se zbili ljudima kojiak nisuili tako daleko. Samo dranje te knjige na polici je ozbiljniji rizik od suenja dinamita na pei.

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  14

  Aleister Crowley

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  15/19

  Ti talismani deluju automatski. Oni eksplodiraju lako kao jodid azota, a prizor je jo stranijMoj prijatelj i izdava kapetan J.F.C. Fuller jednom je oznaio stranicu ove knjige sa mesarskimraunom. Nekoliko dana kasnije, dok je mesar radio, no mu je skliznuo, probio mu bedro i ubga. Kao to je Fuller tada primetio: "Moda je to samo sluajnost, ali je svejedno loa za mesara!"

  "Za vreme moje inicijacije nuili su me da budem oprezan", napominje se u jednom sistemu. Udrugom, Neofitu se govori da "Strah je neuspeh i prethodnik poraza. Zbog toga budi neustrai

  jer u srcu kukavice vrlina ne obitava."

  Imajte ove dve poruke stalno na umu i napredovaete brzo i daleko.

  Sada o treoj vrsti magikih operacija! Ona ne tee vie preko mozga samog magiara, kao usluaju vizija i evokacija, ve deluje direktno na tree osobe. Mislim na vetine "fascinacije" u pravom smislu - re dolazi iz latinske rei "fascinum". Ljubav je slepa: a fascinacija ukljuuje svevetine koje imaju efekat opinjavanja. Ti se transformie, kao Zevs u labuda ili bika, kao Lucijeu magarca, kao egipatski magovi u sokola, lastavicu ili Ibisa, ili kao sirijski magovi u goluba, i

  taj nain primorava eljeni objekat da ti do

  e u ruke. Ili postane nevidljiv - u prakti

  nomsmislu, za one za koje ne eli da te vide ili ukoliko si naklonjen igri i gladan, postaje slepi m

  ili vuk u potrazi za krvlju. Ove prie nisu legende; iza njih se kriju istinske sile. Samo jednomsam probao vampirizam u eksperimentalne svrhe, i u roku od jednogasa svojoj rtvi sam isisaosvu krv. Poloio sam ispit sa poastima i sa posebnom pohvalom.

  Naravno, razlog zbog kogaovek neini sve ove stvari jeste taj to u Atmadarshana transu, na pragu remek-dela, on izgubi svoj ego zauvek. Od tada pa nadalje,ovek postaje samo nosilac jednog Bezlinog Gospodara. On ivi svoj ivot, obavlja svoju dunost, ali Majstor u njemu n brine tae se sa njim dogoditi.

  Nedavno je jedna mlada dama dola da me pita za savet. Dao sam joj informaciju vrednu okhiljadu dolara. Pitala me je kolikou joj naplatiti. Rekao sami "Nita. Smatrajte me za bankovniraun sa koga uvek moete da podignete novac." Ona je rekla: "Ali vi morate jesti!" Odgovorsam: "Ne vidim da je to neophodno."

  Uvek ne pitaju zato, ako ve posedujem sve te moi, ne pretvaram kamenje u hleb, ili se ne bacim sa zgrade Woolworth-a u cilju da dokaem istinu devedeset i prvog Psalma i steknem svzemaljska kraljevstva uz neznatan gubitak samopotovanja.

  Zato je Hrist odbio Iskuenje na Gori?

  To je ista pria; ja sam doao da ostvarim volju Onog koji me je poslao. I ako treba da umrem nakrstu, to je jo uvek bolje nego iveti na njemu!

  Jedan oblik opinjavanja je mo nad ivotinjama. Ubedi svoju ivotinju da nisi opasna ivotinjazvanaovek, i tvoj zadatak je obavljen.

  Seti se propovedi Sv. Franje pticama i ribama. Video sam Alena Beneta daini to isto sa kraitom,najsmrtonosnijom indijskom zmijom. Sreli smo je na putu. Pre nego to sam uspeo da jo

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  15

  The Revival of Magick

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  16/19

  razmrskam glavu revolverom (to je prvaovekova dunost) Alen se umeao sa svojimkiobranom. Ali ne da je ubije. Namerno ju je bocnuo. Napala je kiobran. "Ovo", rekao je Ale"jeste ljutnja", i nastavio da dokazuje tom gmizavcu strane posledice nekontrolisanog besa okojih trpi karakter! On ju je isto tako upozorio na opasnosti prometa javnog puta i umestzakljuka neno ju je sklonio sa puta u visoku travu. Poto krait napada u petnaestom del

  sekunde i ubija (ako ugrize) u nekih desetak minuta, i poto su Alenova jedina zatita, osinjegove boanstvenosti, bile samo tanke bele pantalone, mislim da se ovo moe proglasiti z jedno od najhrabrijih dela ikad uinjenih. Smatrao sam sebe pomalo herojem samo zato to samstajao sa strane!

  Ipak, i sam sam nauio nekoliko trikova te vrste. Na primer, stvar veoma korisna u tropima -kako spreiti komarce da te ne bodu. To se postie tako to se o njima misli lepo. To mora da bude prirodno, spontano oseanje bratstva, inae ne deluje. Takoe, moete uhvatiti u ruku netovrelo, usredsreujui panju nainjenicu da "to ne boli". Ali opet je to stvar vetine. Akorazmilja o tome previe, vie nee moi da to uini. Verujem da je D. D. Home posedovao tumo.

  Isto tako, moe da sprei ujede odreenim vebama disanja. Zadri vazduh na taj nain da telo postane spazmiki ukoeno, i insekti ne mogu da probiju kou. U blizini mog bungalova uKandiju nalazio se vodopad sa oveom barom. Alen Benet je imao obiaj da ujutru hrani pijavice.U svakom trenutku mogao je zaustaviti pijavicu, mada ve privrenu zalanak njegove ruke,ovim disajnim trikom. Stavili bismo zajedno ruke u vodu; njegova je izlazila bez pijavica, a mosa tucetom pijavica na sebi.

  Sa nevidljivou sam bio vrlo uspean. Napravio sam veu operaciju u Meksiko Sitiju i vebaomesec dana svakodnevno pred ogledalom. Konano sam postao dobar u tome, da sam spasao sebiivot time nekoliko puta.

  (Iz "THE INTERNATIONAL", Oktobar 1917.)

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  16

  Aleister Crowley

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  17/19

  ((DD eeoo 44 ..))

  iinnii ttoo ttii j jee vvooll j jaa ii ttoo nneek k aa b buuddee ssaavv ZZaak k oonn..

  Drugo veliko postignue je putovanje "u astralnom telu". I ovo sam naporno vebao. Vremenom

  sam uspeo da udaljenoj osobi stavim na znanje svoje prisustvo nekom vrstom instinkta. Uskosam uspeo i to da me vide iuju. Nisam jo bio sposoban da delujem na neive objekte, jer samovu aktivnost bio odbacio kao nebitnu za Veliko Delo. Na primer, dok sam boravio u Honoluluu, vodio sam dug razgovor sa devojkom iz Hong Konga. Opisao sam joj grad, njenu kuu i sobusa pojedinostima i velikom preciznou. Ona me je takoe videla i ispravno zapisala moje primedbe. Ali nisam uspeo, kao to sam eleo, da oborim vazu sa kamina.

  Ovo je poenta. "Ui u astalno telo" znai dozvoliti svesti da se nalazi u nosiocu od fine materije, iodvajajui se od grubog tela, da putuje okolo. Ali to ima svoje nezgode.ovek vie nije namaterijalnoj razini, ve na astralnoj razini, tako da ne moe oekivati da vidi materijalne stvari.To je greka kojuine tzv. "prirodni vidovnjaci" i uzrok njihovih zabluda. Za prirodnu vidovitost

  ili za delovanje na rastojanju, negde u astraluovek mora da uzme gotov materijal kao osnovnekoj vrsti "inkarnacije". Tako je devojka o kojoj sam govorio palila tamjan posebno sa ciljem d podari mom telu vidljivost, opipljlvost iujnost. Ali tamjan nije dovoljno jak da naini telomehaniki vrstim. Ono postaje dostupno oku i uhu ive osobe, poput oblaka, ali je nedovoljn jako da odoli otporu.

  Meutim, rtvujui krv ovek moe da stvori telo dovoljno dobro za, recimo, udvaranje iseksualno spajanje,inio sam to dovoljnoesto; uopte nije teko kada su uslovi dobri. Dodue,opasno je; ako se bilo ta dogodi sa krvlju koju ste koristili, bie gadne guve, i ako krv nije briljivo unitena nakon to ste zavrili s njom, nje moe da se dokopa neki vampirski elemenili demon. Mislim da niko ispod ranga Magister Templi ne treba da upotrebljava krv, ukoliko ni

  inicijant IX Stepena O.T.O.Ovo su bile samo neke od raznovrsnih aktivnosti. Istiem da upotrebljavani metodi nisu u potpunosti zadovoljavajui. Prvo, dogaa se previe nezgoda. Nedavno, jedan moj uenik koji jecrtao veliki (enohijanski) kvadrat slova, koji predstavlja sintezu elementalne sile vode, imao jeeksploziju rezervoara za vodu i poplavu u svojoj kui. Jednom drugom prilikom, u glavnomseditu naeg reda, dok smo poduavali astralno putovanje kroz (enohijansku) Tabelu Ognja,doiveli smo pet poara u tri dana, a uenik koga smo poduavali, kada je otiao tree noi kui,naao ju je kako gori. Vatra je zapoela da gori u podrumu za ugalj. "Prirodna" vatra ne moe sezapaliti u podrumu za ugalj, posebno ne, kao to je ovde sluaj - zimi.

  Drugo, ti metodi su vrlo zamorni. Ispravnoj evokaciji duha prethode nedelje pripremnog rada.opet, oni ne uspevaju potpuno, onako kako biovek eleo. Ukratko, oseao sam potrebu zadaljom inicijacijom i dobivanjem metode tako bezbedne i lake kao to je putovanje eleznicom.

  Neu ovde podrobno opisivati faze kroz koje je ona stigla do mene. Dovoljno je rei da me je A..A. ., najmonija organizacija na ovoj planeti, izabrala da izvedem odreeni posao, i nagradila menesebino. Tada je, priblino pre est godina, Frater Superior O.T.O.(a) doao k meni inaimenovao me za Velikog Majstora Reda svih zemalja engleskog govornog podru ja i za

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  17

  The Revival of Magick

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  18/19

  Specijalnog Delegata za Ameriku. Tada mi je preneo tajnu visoke Magike koju sam eleo. Lak je za izvoenje kao vonja biciklom i daje sigurne rezultate kao flaa brendija. Za nju je bilo potrebno samo malo inteligentenog prouavaja i prakse, pa da istisne sve stare metode koje su postale, kao to u stvari i jesu, samo autanti prave stvari.

  Jo uvek radim na njoj, jer je nisam u potpunosti savladao. Svaka magika operacija ima dvadela. Stari alhemiari izrazili su to formulom "Solve et Coagula". Prvo,ovek mora da razredi

  stvar tako da moe da je oblikuje, i onda je ponovo fiksira u grubu materiju, tako da zadri eljeoblik.

  Prvi deo se brzo i sigurno obavlja nainom koga sam opisao; drugi deo nije tako lak. Posledicatoga je daovek dobije uvek manje od eljenog cilja, takorei senku nagrade. No to se nematerijalizuje uvek. Na primer,ovek izvede operaciju "dobijanja 20.000$". Nekoliko danakasnije izgledi za dobijanje ove sume iznenada porastu i onda polako nestaju. ta tano u ovojsituaciji treba uiniti je problem za koji jo nisam pronaao savreno reenje. Sreom, retko sedeava da se ta nevolja neoekivano pojavi. U pet od est sluajeva eljeni dogaaj odvija se

  sasvim prirodno bez daljeg uznemiravanja. Ali priznajem da bih eleo da mi se i taj esti postvari, i verujem dau sledeih par meseci uspeti. Ve su se stvari popravile sedamdeset postootkad sam iniciran u Veliku Tajnu.

  Nije velikoudo da se Magika preporodila. Kada sam zapoeo rad u A.. A. . imao sam preko stouenika za manje od est meseci. Sistem A.. A. . jedinstven je u mnogoemu, i stvarno jetajnovit vie nego bilo koji drugi. Nijedanovek izuzev Voe, njegovog Kancelara i njegovogPraemonstrator(a) ne poznaje vie od dvalana: onog koji ga je inicirao, i onog koji mu dolazi nainicijaciju. Na taj nain Red se proirio po svetu bez buke ili komplikacija. Samo s vremena navreme Izida podigne svoju suknju dovoljno visoko da pokae svojearape.

  Na primer, nekouje za javne ceremonije A.. A. . u Junoj Africi, u Zapadnoj Africi, uVankuveru, Sidneju, Parizu i Londonu i (moda) New Yorku. To izgleda kao sluajna podudarnost, meutim njihova simultanost je zapravo oznaka onog to prolazi kroz umoveMajstora A.. A. .

  Uspeh O.T.O. je jo frapantniji za neiniciranog, jer su njegovi rezultati jo oigledniji.

  Deo politike ovog Reda jeste kupovina nepokretne imovine, izgradnja i opremljivanje hramovloa i sklonita. Ne proe ni mesec dana, a jaujem za neku novu granu ve finasijskivrstu, sasvojim sopstvenim seditem, divnim posedom na selu, dobrom kuom, velikim zemljitem, sasvime to je potrebno za inicijacije, i za praktikovanje onakvog ivota i onih poslova koji dono plodove iz semena inicijacije. Svaka nedelja mi donosi nove vesti o tome ta se dogodilo. Jedda ima zemlje u svetu koja nema makar tucelanova koji su se potpuno predali magici, kojinapreduju tako da me to skoroini ljubomornim, mada sam i sam za svoju generaciju uinionapredak koji je bioudo od brzine, pobudivi zavist svih neumenih ljudi. Ali posao kojeg suobavili moji Majstori (i mislim da mogu poteno da kaem) i ja, je veoma pojedostavio posao sve. U "Ekvinoksu", "777", "Konx On Pax" i nekoliko tajnih dokumenata, cela je misteriobjanjena. I prvi put u istoriji Magike, objavljena je standardna enciklopedija. Nije vie nunuiti pedeset stranih jezika i muiti se sa 10.000 nerazjanjenih i dvosmislenih knjiga.

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  18

  Aleister Crowley

 • 7/28/2019 Aleister Crowley - Preporod Magike

  19/19

  Za tri meseca prouavanja i jednom godinom prakse bilo kojiovek osrednje inteligencije idovoljne snage volje naoruan je, jednom za svagda, za bitku. Samo u O.T.O. se neka znanja dru tajnosti, zbog toga to je velika tajna tako laka za uenje i jednostavna za izvoenje, da bi biloludo poveriti je bilo kojoj osobi bez da se kroz odanost testira godinama.

  To su, prema tome, osnovni uzroci Preporoda Magike. Nije mogue objaviti cifre, niti bi to bilo poeljno. Ali mogu uveriti publiku daovek samo treba da stupi na magiku stazu, pa da na svim

  stranama i u najneoekivanijim krugovima pronae mukarce i eneiji je ceo ivot tajno posveen postizanju Kraljevske i Svete Umetnosti.

  Magika je ponovo i jo jednom svetska sila; otisak gigantskog palca ve sada zaprepaujeneverne; a u roku od pet godina bie dovoljno jasno svima Ko i zato je doveo do svetskog rata.

  Videemo nauku kako pobeuje, revolucionisanu filozofiju, obnovljenu umetnost i matiranikomercijalizam; a na Sunanom konju videemo Gospoda kao osvajaa kako dolazi u SvojeKraljevstvo.

  Preporod Magike je Majka Novog Eona.

  A ko je Otac?

  "Ho! Jer njegova borbena kola donose iz daleka plamen,"Njegovo sokolovo oko blista kroz Srebrnu Zvezdu!"Na visinamae njegov standard oploavati,"Slobodan, jednak, pohotan, paganski, dominirajui,"Mistian, neukrotiv, pod vlastitom kontrolom,"Crvene Rue to blista na Zlatnom Krstu!"

  Da li eli da ga nae?

  U sledeem je mudrost. Neka onaj koji ima razumevanje izbroji broj Zveri; jer to je brojoveka;a njegov je broj est stotina ezdeset est.

  (Iz "THE INTERNATIONAL", Novembar 1917.)

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  The Revival of Magick

  OO R R DD OO TT EE MM PP LL II OO R R II EE N N TT II SS

  SS R R BB II JJ AA

Embed Size (px)
Recommended