Home >Documents >Analisis Rantaian Nilai- Slides

Analisis Rantaian Nilai- Slides

Date post:05-Jul-2018
Category:
View:266 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  1/40

  A N A L I S I S R A N T A I A N N I

  P E M B E K A L P E L A N G G

  DISEDIAKAN OLEH:

  NAMA NO. MAT

  AHMAD FIRDAUS BIN MOD ARIFFIN A14336

  NURUL NADIAH BINTI MOHAMD SALEH A14329

  NUR AMANI BINTI JUHARI A14338

  NURUL SYAHIRAH BINTI SAZIAR A14334

  DEVAKUMAR A/L ROOPA DAS A14347

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  2/40

  PENGENALAN

  1. PENENTUAN HARGAPRODUK

  MENGGUNAKAN ASASABC

  2. MENGGUNMAKLUMAT DARI A

  MELAKSANAKA

  3. MENGENAL PASTBUKAN TAMBAH

  DIHAPUSK

  4. MELAKSANAKANKONSEP BPR UNTUKMENCAPAI OBJEKTIF

  ORGANISASI

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  3/40

   ANALISIS RANTAIAN NILAI

  DEFINISI

  Proses di mana firma mengenal pasti aktiviti utam

  sokongan yang dapat menambah nilai kepada prod

  akhir(pelanggan) dan kemudiannya menganalisis a

  mengurangkan kos(firma)

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  4/40

  PERINGKAT ANALISIS RANTAIAN

  1. INTERNAL COST ANALYSIS

  - Firma perlu mengenal pasti faktor keuntungan dalam firmanya sen

  2. INTERNAL DIFFERENTIATION ANALYSIS

  - Firma perlu mengenal pasti proses yang dilibatkan dalam menghas

  keluarannya untuk dibandingkan dengan pesaingnya (perbezaan pr

  dibandingkan dengan pesaing)3. VERTICAL LINKAGE ANALYSIS

  - Memahami keseluruhan rantaian nilai di mana firma terlibat.

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  5/40

  TERBAHAGI KEPADA 2 IAITU;

  a) RANTAIAN NILAI DALAMAN

  - Melibatkan pihak pengurusan dalam firma

  - Melibatkan 4 langkah berikut ;

  1. Mengenal pasti rantaian nilai dalaman

  - (contoh; struktur, prosedur dan operasi)

  2. Mengenal pasti aktiviti yang strategik

  - Ciri produk yang dinilai atau dimahukan pelanggan (contoh; kual

  MODEL ANALISIS

  RANTAIAN NILAI PORTER

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  6/40

  3. Menjejak kos kepada aktiviti

  - peringkat yang sukar, memerlukan pengurfirma kenal pasti aktiviti nilai tambah4. Memperbaiki pengurusan aktiviti rantaian- Menyingkirkan kos yang tidak membantu

  meningkatkan kelebihan kompetitif 

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  7/40

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  8/40

  b) RANTAIAN NILAI LUARAN

  - Melibatkan pelanggan iaitu entiti yang mproduk siap daripada firma

  - Fokus kepada pengurusan kualiti produk

  - Contoh ; strategi pemilihan pelanggan sa

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  9/40

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  10/40

   ACTIVITY BASED COSTING (AB

   AKTIVITI BERDASARKAN KO

  DEFINISIABC merupakan kaedah mengenal pasti setiap aktivit

  yang digunakan dalam menyiapkan sesuatu produk da

  pengiraan jumlah kos

  Aktiviti Kos setiap aktivitiAgihan kos kepada :

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  11/40

  Tujuh aktiviti yang dikenalpasti dalam pengiraan kos :

  1. Merekabentuk produk dan proses

  2. Mengenalpasti semua peralatan yang digunakan mengikuttempat sebelum aktiviti dimulakan

  3. Menjalankan peralatan untuk membuat produk 

  4. Membersihkan dan memastikan peralatan selepas diguna

  5. Menyediakan produk yang siap untuk penghantaran6. Menghantar produk kepada pelanggan

  7. Memantau dan menguruskan semua proses yang terlibat

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  12/40

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  13/40

  Agihan kos kepada pelanggan terbahagi k

  •Bilangan jualan

  • Sesi jualan

  •Kos tanggungan kepada pelanggan

  • Saluran jualan

  •Kos tanggungan (jualan)

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  14/40

  Kelebihan Sistem ABC

  1. Pengagihan kos tak langsung dengan hanya menggunaka

  dua kaedah sahaja .2. Semua atau sebahagian besar kos tak langsung dikenalpa

  kos keluaran `unit-level’ .

  3. Produk mempelbagaikan permintaan ke atas sumber dis

  kepelbagaian volum , langkah proses , saiz sesi atau taha

  4. Mengenalpasti produk yang boleh memberikan keuntun

  tinggi untuk syarikat.

  5. Pekerja operasi akan mempunyai percanggahan pendapa

  laporan kos penyediaan produk .

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  15/40

   ACTIVITY BASED MANAGEMENT

  (ABM)/AKTIVITI BERASASKAN

  PENGURUSAN

  • ABM: Proses menggunakan maklumat dari ABC untuk a

  aktiviti, penggerak kos, dan prestasi supaya nilai pelanggan

  keberuntungan dapat ditingkatkan.

  Nilai pelanggan : nilai yang pelanggan letakkan ciri-ciri ksesuatu produk.

  • Tujuan: mengurangkan kos untuk mencapai output pada

  rendah, disamping memberi tambah kepada pelanggan.

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  16/40

  KELEBIHAN ABM

  Lebih tumpukan

  kpd prosesperniagaan

  bertujuanmencapai objektif 

  organisasi

  Lebih tumpukan

  kpd pengurusanaktiviti

  Meningkatkannilai yg diperolehidrpda pelanggan

  MeningkatkanKeuntungan

  Mem

  meninpre

  Me

  omeme

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  17/40

  PERINGKAT DALAM ABM

  • Kenalpasti aktiviti yang oganisasi sedanglakukan

  •Mengira kos bagi setiap setiap aktiviti

  • Mengenalpasti penggerak kos bagi setiapaktiviti

  Pada tingkat pemulaan adalah sama dgn ABC

  ANALISIS AKTIVITI

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  18/40

   ANALISIS AKTIVITI

  • Suatu proses mengenalpasti, menjelaskan dan menilai aktiviti-aktivit

  oleh sebuah organisasi.

  • Analisis ini perlu menghasilkan :

  Apakah aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan ?

  Berapa ramai orang yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut

  Masa dan sumber-sumber yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut ?

  Penilaian nilai aktiviti kepada organisasi, termasuk cadangan untuk memilih dan menyimpan sesuatu yang nilai sahaja

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  19/40

  Analisis aktiviti dikelaskan kepada 2;

  Aktiviti NilaiTambah

  Aktiviti BukanNilaiTambah

  AKTIVITI

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  20/40

   AKTIVITI NILAI TAMBAH

  • Menyumbang kepada nilai tambah bagi sesuatu produk / perkhidmatdikehendaki oleh pelanggan atau membantu mencapai keperluan or

  • Contoh :

  • Contoh lain : Telefon bimbit (semua komponen-komponen (memorchips, dll) yang terlibat dalam pembuatan telefon bimbit adalah meryang menambah nilai kerana ia sangat penting untuk kegunaan pelanKetiadaan salah satu daripada komponen tersebut seolah-olah tidakmelengkapkan fungsi telefon bimbit.

  • Kos Nilai Tambah : kos-kos untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti nilai dengan secekap yang mungkin.

  pemasangan kereta mengecatpemasangan tempat

  dudukPemasanga

  AKTIVITI BUKAN NILAI TAMBA

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  21/40

   AKTIVITI BUKAN NILAI TAMBA• Suatu aktiviti yang tidak menambah nilai ke atas sesuatu produk/perkhidmatan da

  perspektif pelanggan @ kepada perniagaan.

  • Ia mesti dihapuskan.

  • Contoh :

  • Antara kos-kos yang perlu dikurangkan :

  • Membolehkan pengurus mengalih penggunaan sumber kpd aktiviti menambah ni

  • Kos Bukan Nilai Tambah : kos-kos yang disebabkan oleh salah satu aktiviti bukan atau prestasi tidak cekap bagi aktiviti nilai tambah

  ABM fokus kepada penghapusan aktiviti yang tidak mendatangkan manfaat ke atas sebuah o

  Perkhidmatan guaman

  Pengendalian bahan

  Penyelenggaraan bangunan

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  22/40

  • Dalam operasi pembuatan, 7 aktiviti utama yang dian

  pembaziran atau tidak mendatangkan manfaat :

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  23/40

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  24/40

  • Penentuan Aktiviti Nilai Tambah bagi sesuatu proses :

  - Periksa setiap aktiviti selama proses tersebut berlaku

  - Tentukan penilaian Nilai Tambah bagi aktiviti

  - NilaiTambah mesti +ve

  • Penilaian Aktiviti NilaiTambah akan mengenalpasti salah

  daripada aktiviti berikut :

  - a real-value-add (RVA) activity,

  - a business-value-add (BVA) activity,

  - a non-value-add (NVA) activity,

  Nilai Produk selepas Aktiviti – Nilai Produk sebelumAktiviti

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  25/40

  Contoh bagaimana sesuatu aktiviti itu dinilai :

  • Aktiviti Penyimpanan

  - Aktiviti-aktiviti simpanan ialah sebarang langkah dalam proses di mana produk atau kerja yang sedan

  ditangguhkan atau diletakkan ke dalam simpanan, sama ada sementara atau jangka masa panjang.

  Penilaian bagi Aktiviti Penyimpanan

  - Aktiviti-aktiviti simpanan tidak menambah nilai kepada produk pada pandangan pelanggan. Ia juga tid

  menyokong proses perniagaan. Simpanan produk (sama ada barang siap atau kerja dalam proses) men

  masalah dalam reka bentuk proses , dan keupayaan organisasi bagi menjangkakan bekalan dan permint

  Pengecualian :

  - Pengecualian ialah kes-kes di mana simpanan tersebut dapat meningkatkan produk.Contohnya,simpa

  meningkatkan rasa produk dan oleh itu , kegiatan simpanan ini menambah nilai kepada produk.

  Penghapusan Aktiviti Penyimpanan :- Pengeluaran output perlu dipelbagaikan mengikut permintaan pelanggan.

  - Laluan sempit dalam proses perlu dihapuskan.

  - Pembuatan semula komponen-komponen yang tidak menjadi perlu dihapuskan.

  - Kepelbagaian jabatan yang dilibatkan dalam proses boleh selaraskan aktiviti mereka dalam jabatan ya

  - Pembekal membuat penghantaran tepat pada masa.

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  26/40

  MENGGUNAKAN ABM UNTU

  MENGURANGKAN KOS

  Terdapat 4 langkah:

  1. Kenalpasti peluang utama untuk mengurangkan ko

  2. Menentukan punca sebenar kos

  3. Bentukkan satu kaedah untuk menghapuskan ak

  bukan nilai tambah, dan juga kos tersebut.

  4. Memperkenalkan beberapa pengukuran prestasi b

  untuk mengawal keberkesanan dlm pengurangan kos.

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  27/40

  1.KENALPASTI PELUANG UTAM

  UNTUK MENGURANGKAN KO

  Membuat analisis aktiviti

  • Membuat pengkelasan aktiviti kepada aktiviti nilai tamba

  aktiviti bukan nilai tambah.

  Aktiviti nilai tambah: aktiviti yang penting untuk fun

  perniagaan dan memberi nilai tambah kepada pelanggaAktiviti Bukan Nilai Tambah: aktiviti yang tidak m

  nilai kepada produk dari persfektif pelanggan

  • Contoh utama: pergerakan bahan mentah yang tidak dipe

  kerja semula, penyimpanan inventori.

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  28/40

  2 MENENTUKAN PUNCA SEBENAR

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  29/40

  2.MENENTUKAN PUNCA SEBENAR

  Perlu kenalpasti aktiviti bukan nilai tambah untuk membuang kos buk

  tambah.

  Bentuk aktiviti kepada proses

  -mengenalpasti proses yang menyumbang kepada ABNT

  Gunakan analisis penggerak untuk kenalpasti punca sebenar pengger

  Contoh:

  Aktiviti ABNT Kebarangkalian punca

  penggerak kos

  • Pergerakan bahanmentah

  • Susun atur loji• Susunan penghantaran

  pembekal

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  30/40

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  31/40

  3 BENTUKKAN PROGRAM

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  32/40

  3.BENTUKKAN PROGRAM

  Tujuan: menghapuskanABNT & mengurangkan kos

  Komplek Melibatkan pengurus organisasi lain

  -contoh: kekotoran logam sumbang kepada ABNT, jadi terpaksa bek

  pengurus pembelian untuk meningkatkan kualiti dalam logam yang

  digunakan.

  Dalam penghapusan penggerak kos mungkin:

  -mengatasi perniagaan individu lain

  - melibatkan penstukturan semula

  4 MENGUKUR PRESTASI

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  33/40

  4.MENGUKUR PRESTASI

  Aktiviti berdasarkan prestasi digunakan kawa

  keberkesanan dalam usaha mengurangkan kos.

  Contoh: Aktiviti pergerakan bahan,

  Abp digunakan untuk tingkat prestasi dari segi ku

  penghantaran, dan kos bahan.

  Pengukuran prestasi sepanjang masa

  Tindakan pembetulan boleh dilakukan.

  ALAT LAIN DALAM ABM

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  34/40

   ALAT LAIN DALAM ABM

  Alat lain yang digunakan adalah Analisis Keberunpelanggan.

  • Aplikasi Analisis keberuntungan pelanggan

   – Iaitu dengan cara mengenalpasti peluang yang

  menguntungkan organisasi dan memberi nilai kepelanggan

   – Membantu pihak pengurusan dalam membuakeputusan.

  CONTOH : ANALISIS KEBERUNTUN

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  35/40

  CONTOH : ANALISIS KEBERUNTUN

  PELANGGAN

  Mengenalpasti pelanggan yang menguntungkan kepada organisas

  Menengenalpasti bahawa pelanggan tetap tidak semestinyamenguntungkan

  Mengenalpasti bahawa pelanggan yang buat pesanan yang banyadan bayar pada masa yang tepat adalah pelanggan yangmenguntungkan

  Tindakan yang strategik : memilih pelanggan yang menguntungkaiaitu pelanggan yang buat pesanan banyak dan bayar pada masa ytepat.

  BUSSINESS PROCESS

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  36/40

  BUSSINESS PROCESS

  REENGINEERING (BPR)

  DEFINISIMereka semula proses perniagaan untuk mengukur presta

  yang efektif, kualiti, perkhidmatan dan kepantasan.

  TUJUAN

  1. Mengurangkan kos dan menjimatkan masa – menghapuaktiviti yang tidak memberi nilai tambah dan buruh yan

  serta menghapuskan kesilapan yang berlaku berulang k

  2. Meningkatkan kualiti – mengurangkan delegasi tugas da

  memfokuskan individu terhadap sesuatu tugas.

  LANGKAH LANGKAH BPR

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  37/40

  LANGKAH-LANGKAH BPR

  1. Memfokuskan semula nilai organisasi kepada keperl

  pelanggan.2. Mereka semula proses utama organisasi menggunak

  kelebihan teknologi yang ada untuk menambah baikorganisasi.

  3. Mengorganisasikan semula dengan menugaskan seoryang bertanggungjawab dari awal proses hingga akhi

  4. Mengubah isu asas dalam organisasi dan ahlinya.

  5. Membaik pulih proses perniagaan dalam organisasi.

  KELEBIHAN BPR

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  38/40

  KELEBIHAN BPR

  •Pengukuran Prestasi

  •Perusahaan yang Radikal

  •Perubahan yang bersepadu

  •People-Centred

  •Berdasarkan Proses

  • Fokus kepada Pelaggan

  KOMPONEN OF BPR

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  39/40

  KOMPONEN OF BPR

  BusinessProcess

  InformdanTechn

  People andOrganization

  • Organization Structure• Regulation and Culture• Incentive• Education/ Training

  • Business proceduresimplification

  • Business processstandardization

  • Work flow

  • InformationTechonolgy

  • Business Techno• Project Manage

  Technology.

 • 8/15/2019 Analisis Rantaian Nilai- Slides

  40/40

  Contoh syarikat yang melaksanakan kaed

  -Air Asia (kos penerbangan)

  - Sektor awam (kaunter perkhidmatan)

Embed Size (px)
Recommended