+ All Categories
Home > Documents > Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

Date post: 10-Nov-2021
Category:
Upload: others
View: 11 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 61 /61
Архивистика Сузана Срндовић, библиотекар УДК: 930.253(497.1)“1918/1941“ Архив Југославије Београд, Република Србија [email protected] MА Ивана Божовић, архивиста Архив Југославије Београд, Република Србија [email protected] примљено: 22. новембар 2019. прихваћено: 4. децембар 2019. Архивски фондови Краљевине Југославије који нису сачувани или се не налазе у Архиву Југославије АПСТРАКТУМ: На основу библиотечке грађе аутори рада су по- писали институције савезног значаја које су деловале у Краљевини Југославији, али њихова архивска грађа, или није сачувана или се не чува у депоима Архива Југославије. КЉУЧНЕ РЕЧИ: Архивски фондови Краљевине Југославије, ком- плетирање Током 23 године постојања Краљевине СХС/Југославије оснивале су се, деловале и гасиле многе друштвене, културне, привредне и политичке ин- ституције. Неке су биле дугог века, друге су деловале кратко, а неке су остале на нивоу оснивачког акта. Без обзира на то, све те институције показују бога- ту историју развоја друштвене и научне делатности југословенских народа у периоду између два светска рата. Због тога смо желели да истражимо које су све институције постојале у овом периоду без обзира што се њихова архивска грађа није сачувала, а све у нади да ће се нешто од тога једног дана пронаћи. Ако се упореди попис фондова који се данас чувају у Архиву Југосла- вије са овим пописом несачуваних фондова, долазимо до закључка да је само мали део фондова сачуван из међуратног периода. Многи од тих „сачуваних“
Transcript
Page 1: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

Архивистика

Сузана Срндовић, би бли о те кар УДК: 930.253(497.1)“1918/1941“

Ар хив Ју го сла ви јеБе о град, Ре пу бли ка Ср би јаsu za na srn do vic @gmail.co m

MА Ивана Божовић, ар хи ви стаАр хив Ју го сла ви јеБе о град, Ре пу бли ка Ср би јаiva na.bo zo vic @ar hivyu.rs

при мље но: 22. но вем бар 2019.при хва ће но: 4. де цем бар 2019.

Ар хив ски фон до ви Кра ље ви не Ју го сла ви је ко ји ни су са чу ва ни или се не на ла зе

у Ар хи ву Ју го сла ви јеАП СТРАК ТУМ: На осно ву би бли о теч ке гра ђе ау то ри ра да су по-пи са ли ин сти ту ци је са ве зног зна ча ја ко је су де ло ва ле у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, али њи хо ва ар хив ска гра ђа, или ни је са чу ва на или се не чу ва у де по и ма Ар хи ва Ју го сла ви је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ар хив ски фон до ви Кра ље ви не Ју го сла ви је, ком-пле ти ра ње

То ком 23 го ди не по сто ја ња Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је осни ва ле су се, де ло ва ле и га си ле мно ге дру штве не, кул тур не, при вред не и по ли тич ке ин-сти ту ци је. Не ке су би ле ду гог ве ка, дру ге су де ло ва ле крат ко, а не ке су оста ле на ни воу осни вач ког ак та. Без об зи ра на то, све те ин сти ту ци је по ка зу ју бо га-ту исто ри ју раз во ја дру штве не и на уч не де лат но сти ју го сло вен ских на ро да у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. Због то га смо же ле ли да ис тра жи мо ко је су све ин сти ту ци је по сто ја ле у овом пе ри о ду без об зи ра што се њи хо ва ар хив ска гра ђа ни је са чу ва ла, а све у на ди да ће се не што од то га јед ног да на про на ћи.

Ако се упо ре ди по пис фон до ва ко ји се да нас чу ва ју у Ар хи ву Ју го сла-ви је са овим по пи сом не са чу ва них фон до ва, до ла зи мо до за кључ ка да је са мо ма ли део фон до ва са чу ван из ме ђу рат ног пе ри о да. Мно ги од тих „са чу ва них“

Page 2: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201910

фон до ва са др же са мо ма њи део гра ђе ко ја је на ста ла у овом пе ри о ду као што су Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, Ми ни стар ство со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља и мно ги дру ги.

У ме ђу рат ном пе ри о ду ар хи ви сти ка ни је до жи ве ла свој струч ни и на-уч ни раз вој, иа ко су по сто ја ли по ку ша ји да се та област ре гу ли ше за кон ским про пи си ма, али је све оста ло на ни воу пред ло га за ко на ко ји ни ка да ни су усво-је ни. По том је 1941. го ди не усле дио рат. Рат ко ји је од нео не са мо људ ске жи во те већ је и бес по врат но уни штио ве ли ки део ар хив ске, па и би бли о теч ке гра ђе. У на ме ри да уста но ви мо ко ји су све фон до ви не ста ли из вр ши ли смо ду го трај но ис тра жи ва ње би бли о теч ке гра ђе, пре гле да ва ју ћи би бли о гра фи је, ал ма на хе и ка лен да ре и прет ход на ис тра жи ва ња на ших ко ле га и до шли до овог спи ска од 682 фон да, ко ји, на рав но, ни је ко на чан. Си гур но је да ће се пре гле дом ар хив ске гра ђе про на ћи но ви по да ци о ин сти ту ци ја ма ко је ни су пу бли ко ва ле ин фор ма ци је о свом де ло ва њу. До дат не про бле ме за ком пле ти-ра ње ар хив ских фон до ва у Ар хи ву Ју го сла ви је ства ра ју ин сти ту ци је ко је су фор ми ра ле сво је му зе је у чи јим фон до ви ма се на ла зи и ар хив ска гра ђа, или чу ва ју ар хив ску гра ђу у би бли о те ка ма и са мо стал ним ар хив ским оде ље њи ма ко ја је те же до ступ на сло бод ном ис тра жи ва њу као што су: Же ле знич ки му зеј Ср би је, Му зеј ПТТ, На род на бан ка, Вој ни ар хив, Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва и мно ге здрав стве не уста но ве. Због то га је по треб но да се у Ар хи ву Ју го сла ви је фор ми ра оде ље ње за ком пле ти ра ње ар хив ских фон до ва са ве зног зна ча ја бив ше Ју го сла ви је. Све вер ске уста но ве ни су об у хва ће не овим по пи-сом јер ни су у над ле жно сти др жав не упра ве.

О ар хив ским фон до ви ма чи ји смо по пис са чи ни ли, да нас не зна мо ско-ро ни шта. Не ки од њих су кроз сво ју исто ри ју ме ња ли на зи ве, али у овој фа зи ис тра жи ва ња не зна мо та чан исто ри јат тих ин сти ту ци ја па смо све об ли ке на зи ва јед не ин сти ту ци је сме сти ли у јед ну ко ло ну. По мо ћу ба зе по да та ка у ко ју су уне ти ин вен та ри сре ђе них ар хив ских фон до ва и збир ки у Ар хи ву Ју-го сла ви је, мо гу се фраг мен тар но про на ћи не ке ин фор ма ци је о овим ин сти ту-ци ја ма. По што са ми ин вен та ри не са др же увек пот пу не ин фор ма ци је, мно ги по да ци о овим ин сти ту ци ја ма ни су ни мо гли би ти про на ђе ни.

У ру бри ци На зи ви бол ди ра ни су на зи ви ин сти ту ци ја чи ја је ар хив ска гра ђа на ста ја ла ван те ри то ри је Ср би је. У ру бри ци Из во ри бол ди ра ни су они из во ри у ко ји ма се ди рект но го во ри о тој ин сти ту ци ји (пра вил ни ци, из ве шта-ји, ста ту ти, за кон ски про пи си и спо ме ни це). У ру бри ци На по ме не на ла зе се бро је ви ар хив ских фон до ва и збир ки Ар хи ва Ју го сла ви је у ко ји ма се мо гу про на ћи фраг мен тар ни по да ци о од ре ђе ној ин сти ту ци ји.

Нај зна чај ни ји фон до ви ко ји ни су са чу ва ни су: Жан дар ме ри ја Кра ље-ви не СХС/Ју го сла ви је, Оп шта Др жав на ста ти сти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је, ПТТ Кра ље ви не Ју го сла ви је, Тр го вач ка мор на ри ца Кра ље ви не Ју го сла ви је,

Page 3: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 11

Цен трал ни хи ги јен ски за вод, Ми ни стар ство ис хра не и об но ве зе мље Кра ље-ви не СХС, На род на од бра на, Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не СХС/Ју го сла-ви је, Ју го сло вен ске др жав не же ле зни це, Кан це ла ри ја кра љев ских ор де на и дру ги.

Скра ће ни це

1. Б-II-5721 Ан ђел ко вић, Мом чи ло: Исто риј ска ин сти ту ци ја Кра ље ви не Ју го сла ви је. - Бе о град : Ар хив Ју го сла ви је, 2000. (ру ко пис)

2. Пс-III-1 Ал ма нах Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. - Св. 1. 1921-1922. - За греб : Глав но уред ни штво Ал ма на ха, б. г.

3. Пс-III-1/1924-25 Ал ма нах Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. - Св. 2. 1924-1925. - За греб : Глав но уред ни штво Ал ма на ха, 1924?

4. Пс-III-1/1927-28 Ал ма нах Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. - Св. 3. 1927-1928. - За греб : Глав но уред ни штво Ал ма на ха, б. г.

5. СБ Срп ска би бли о гра фи ја. Књ. 1-21. - Бе о град : На род на би бли о те ка Ср би јe, 1989-2017.

6. СШ Дра го вић, Вук: Срп ска штам па из ме ђу два ра та. - Бе о град : Срп-ска ака де ми ја на у ка, 1956.

Бр. Назив Извори Напомене1 АБЦ друштво

југословенских свеучилишних грађана за подуку неписмених (Загреб)

СБ-102562

2 Агенција Авала – Југословенска агенција за информације

СБ-338,21610-21612,64668-64669,64774,67955,67958,72077,72009

37,38,65,334

3 Аграрна банка Југославије

СБ-95006 38

4 Аеро-клуб Краљевине Југославије (Краљевски југословенски аеро-клуб „Наша крила“)

Ps-III-1/1927-28, str. 227;СШ-110;СБ-5910

66,68,69,334,437

5 Англо-југословенска здравствена лига

СБ-16016

Page 4: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

6 Апотекарска набављачка задруга

СБ-21620

7 Аутомобилски клуб Краљевине СХС/Југославије

СБ-16701,21609,21622-21625,106895;Ps-III-1/1927/28, str. 226-227;СШ-36

74

8 Балканска кредитна банка

СБ-21626-21630,64746-64747, Ps-III-1/1924-25, str. IV,203

9 Београдска берза СБ-21680-21699,70726,97016-97020, 99326, Ps-III-1, str. III-6.d, 141;СШ-39

65

10 Болеснички фонд за државно саобраћајно особље Краљевине Југославије

СБ-67342,70210

11 Болеснички фонд свих службеника у санитетској грани Краљевине СХС

СБ-64812

12 Братинска благајна за осигурање радника и службеника у рударским предузећима у Краљевини Југославији

СБ-64823-64828

13 Бродарски синдикат Краљевине СХС

СБ-21914,56922,74167

14 Ватрогасни савез Краљевине Југославије

СБ-2635,17156,47245,68116, B-II-5721, 105311; Ps-III-1, str. II-9,368

71,74

15 Велика ложа (Срба, Хрвата и Словенаца) „Југославија“

СБ-5698-5699,40903,40904-40906,46087,67473,74150,82454,85251,105072

100

16 Велика ложа Краљевине СХС/Југославије (Југословенски слободни зидари)

СБ-5693,7301,23711;СШ-113,114 100

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201912

Page 5: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

17 Ветеринарски савет Краљевине СХС, Југословенски савез ветеринара, Југословенско ветеринарско удружење за ветеринарство и сточарство, Југословенско ветеринарско удружење

СБ-67958,104081-104082; PS-III-1927-28, str.VII,271;СШ-88

18 Виши инвалидски суд B-II-5721

19 Војни музеј B-II-5721 38,7420 Војно-географски

институтСБ-293,5374,5377,68084

21 Врховно државно тужилаштво

PS-III-1, str. II-1-23 63

22 Врховно старјешинство Исламске вјерске заједнице (Београд, Сарајево)

СБ-23802,104090 Види у Сарајеву

23 Генерална агенција за Краљевину СХС

СБ-20660-20661

24 Генерална банка за трговину и индустрију

СБ-22318-22321,98443

25 Генерална дирекција вода

СБ-22322-22324,65680, Ps-III-1/1924-25, str. IV,159-164

67

26 Генерална дирекција посредних пореза

СБ-56967-56971

27 Генерални исељенички комесаријат (Загреб)

B-II-5721 Види Државни архив Хрватске

28 Генерални савез интелектуалних радника Југославије

СБ-65189,75320

29 Географско друштво СБ-44376,45098,45107,45109,49136, 65190-65191,69981-69983,77790,79583

66

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 13

Page 6: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

30 Геодетски и геофизички комитет Краљевине СХС

СБ-82323

31 Геолошки институт Краљевине Југославије

СБ-10272-10273,16774-16775,37405,40325,45024-45027,58990-58991,86972-86975,106266;B-II-5721,СШ-47,65

32 Главна задруга за пољопривредни кредит Краљевине Југославије

СБ-22332-22333,60027;СШ-62

33 Главна задруга за пољопривредно осигурање у Краљевини СХС

СБ-82509

34 Главна земљорадничка задруга за осигурање у Краљевини СХС (Земун)

СБ-65207,82728

35 Главна земљорадничка кредитна задруга

СБ-22334-22338,65198

36 Главна земљорадничка набављачка задруга

СБ-6996,22339-22375,65199-65202

37 Главна земљорадничка произвођачка задруга

СБ-64207,65203-65204

38 Главна земљорадничко издавачка задруга

СБ-65197

39 Главна земљорадничко сточарска задруга

СБ-65204-65206

40 Главна управа инжењерских комора, Савез инжењерских комора (Београд-Загреб)

СБ-22331,41890,52899,69379,Ps-III-1/1927-28,str.VII,344

41 Главни задружни савез у Краљевини Југославији

СБ-22387-22396,32184,36241,36270,36453,53683,61935,65219,68567-68568,69998,71013,71032,82031,83118,92024,92637

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201914

Page 7: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

42 Главни земаљски савез занатлијских удружења Краљевине Југославије

СБ-51546,65220,74744,81578,84313,96578,100190, Ps-III-1/1927-28, str.VII,327

43 Главни земљораднички савез занатлијских удружења Краљевине Југославије

СБ-1202,47394,64136-64137,65220

44 Главни раднички савез Југославије

СБ-72978,82331

45 Главни савез власника зграда и земљишта Краљевине СХС

Ps-III-1/1927-28, str. VII,256

46 Главни савез државних чиновника и службеника

СБ-82324

47 Главни савез занатских задруга СХС/Југославије

СБ-22376-22386,65218,72545,86837

48 Главни савез здравствених задруга

СБ-91246

49 Главни савез земљорадника за узајамно помагање у Краљевини СХС

СБ-65217

50 Главни савез земљорадничких задруга

СБ-1790

51 Главни савез југословенских привредних задруга

СБ-66067

52 Грчко-југословенски привредни комитет

СБ-102692

53 Данско-југословенско удружење (Копенхаген)

СШ-315

54 Делегација за руске емигранте

PS-III-1/1927-28, str. VII, 251

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 15

Page 8: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

55 Делегација произвођача чилске шалитре за Краљевину СХС/ Југославију

СБ-51057-51058,63207-63208

56 Демократска заједница југословенске омладине (Париз)

СБ-64871

57 Демократска републиканска странка

СБ-70443 730

58 Демократска странка, Организација омладине Демократске странке

СБ-17890,32856,32861,32859,40793,46736,48440,52843-52845,56460,70409-70411,72582,74527,79563,79546,82293-82295,82374-82376,82640,84891, B-II-5721

14,37,38,518

59 Дентистичко-техничка комора, Дентистичка комора Краљевине Југославије

B-II-5721;СШ-79

60 Дирекција државних фабрика свиле (Нови Сад)

B-II-5721

61 Дирекција плена PS-III-1,str. I-7-6262 Дирекција

поморског саобраћаја (Сплит)

B-II-5721

63 Дирекција речне пловидбе Краљевине СХС/Југославије

СБ-67700,79436, B-II-5721

64 Дом слепих краља Александра (Земун)

СБ-102143-102144

65 Државна комисија за руске избеглице

PS-III-1/1927-28, str. VII, 251 334

66 Државна огледна станица за јужне културе (Тополица код Бара)

B-II-5721

67 Државна управа рада и подручних јој организација

СБ-56933

68 Државна фабрика авиона (Краљево)

B-II-5721

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201916

Page 9: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

69 Државна хемијска лабораторија

СБ-22216

70 Државна штампарија Краљевине СХС/Југославије

СБ-21332-21333,21335,39345,68974,69062,72968,91410-91411,91755-91756,97161,99149, B-II-5721,Ps-III-1/1927-28, str.VII,348;СШ-48,153

66,334

71 Државни завод за унапређење индустрије и занатства

СБ-38279,87518,Ps-III-1/1924-25, str. IV206

72 Државни индустријско-занатски музеј

B-II-5721 65

73 Државно добро „Беље“ (и „Тополовац“)

СБ11685,22899,39457,51284,62158,6458464585,64587,64591,67468,67942,97320-97322, B-II-5721,Ps-III-1/1924-25, str.IV,185-188

65,70,74,96

74 Државно национално позориште

B-II-5721 66

75 Државно предузеће „Југословенска целулоза“ (Сарајево)

B-II-5721 70

76 Државно рачуноводство, Генерална дирекција

СБ-91416-91419,91549,91758-91759

77 Државно тужилаштво Краљевине СХС/Југославије

СБ-69074,91688,91690,96631,96810-96813, B-II-5721

63

78 Друштво „Југословенска народна ношња“

СБ-70623

79 Друштво грунтовничара Краљевине Југославије (Вуковар)

СБ-100921

80 Друштво за ваздушни саобраћај „Аеропут“

СБ-22197-22206,90456, B-II-7721

81 Друштво за заштиту југословенске деце

СБ-63382-63383,92219-92220. Ps-III-1,str. II-9,365

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 17

Page 10: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

82 Друштво за чување народног здравља Краљевине СХС, Југословенско друштво за чување народног здравља

СБ-13491,13496,22522-22525,34775,36473,65016-65017,65423-65424,70500-70502,71526,79629, Ps-III-1, str. II-9,365,PS-III-1/1927-28, str. VII, 219

83 Друштво извозника Краљевине СХС

СБ-64942

84 Друштво Југословенска акција

СБ-57668-57670,64943

85 Друштво југословенских академичара

КК-7-97

86 Друштво југословенских библиотекара

СБ-64947 Види у Универзи-тетској библиотеци „Светозар Марковић“

87 Друштво југословенских неимара

СБ-64948

88 Друштво оплемењивача биља Краљевине СХС

СБ-64965

89 Друштво официра руске војне ваздушне флоте у Краљевини СХС

СБ-92274

90 Друштво пријатеља Аргентине

СБ-64971

91 Друштво пријатеља радиотелеграфије и радиотелефоније за Краљевину СХС

КК-3-831

92 Друштво пријатеља Француске

СБ-23241-23242,40221,90622

93 Друштво руских агронома, ветеринара и шумара

Ps-III-1, str. I-10-239

94 Друштво руских геометара у Краљевини СХС

СШ-164

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201918

Page 11: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

95 Друштво руских научника у Краљевини СХС

СБ-64986,70537

96 Друштво руских официра у Краљевини СХС

Ps-III-1, str. I-10-239 74

97 Друштво руских правника у Краљевини СХС

Ps-III-1,str. I-10-239, Sp-III-1/1927-28, str. VII,256

98 Друштво трезвености Краљевине СХС

СШ-166

99 Економски савез југословенских студената

СБ-65129,65278

100 Ентомолошко друштво Краљевине СХС

СБ-79694;СШ-58

101 Жандармерија Краљевине СХС/Југославије

СБ-31424-31425,31482,38541-38553,40227,53253,84487,90885, 91144,91437, 91439-91442,91479,91584-91585,91591,91873,91959,91783, 94503,94505, 97949-97960,98975,99966-99974, B-II-5721, Ps-III-1/1924-25, 2.sv,20, Ps-III-1/1927-28, str. VII,170

Види Воjни архив

102 Женевски савез хотелских, ресторантских и кафанских намештеника у Краљевини СХС

СБ-68371

103 Женски покрет, Алијанса женских покрета

СБ-9669,48425,67292-67293;СШ-73

104 Женски хришћански покрет

СБ-23929-23936,60324,67290-67293 69,74

105 Женско друштво СБ-23937,67287-67288 141106 Завод за испитивање

вунеB-II-5721 334

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 19

Page 12: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

107 Завод за испитивање и контролу пољопривредних машина и справа

B-II-5721

108 Завод за унапређење спољне трговине, Трговачки музеј

СБ-3324,23898-23904,89494,89495,89504-89513, B-II-5721;СШ-58-59

65,334

109 Задруга државних службеника за набавку намирница

СБ-23809-23815,67112-67118

110 Задруга југословенских ликовних уметника

СБ-67125 66

111 Задруга југословенских радиофониста

СБ-67126;СШ-109

112 Задруга југословенског железничког саобраћаја

СБ-16786

113 Задруга руских ратних инвалида и ратника у Краљевини Југославији

СБ-67137

114 Задруга руских чиновника и привредника за штедњу и кредит

СБ-56408

115 Задруга трговачких помоћника Краљевине Југославије

СБ-67151

116 Задруга чланова трговачких омладина Краљевине Југославије за штедњу и кредит

СБ-23803-23806,67104-67105

117 Задруга државних службеника за набавку кредита

СБ-67107-67111

118 Заједница интелектуалаца Краљевине Југославије

СБ-6791

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201920

Page 13: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

119 Заједница југословенских адвентиста

СБ-91289-91292

120 Занатска банка Краљевине СХС

Ps-III-1/1927-28, str. VII,308 65

121 Занатлијски пензиони фонд Краљевине Југославије

СБ-23870,67202-67203

122 Занатлијски савез у Краљевини СХС

СБ-67205;СШ-76

123 Занатска банка Краљевине СХС/Југославије

СБ-23872-23883,84314-84315,96607-96609,98138, B-II-5721

124 Земаљска кредитна банка

СБ-23905-23911,67221-67222 65

125 Земаљски савез аеронаутичких индустрија Краљевине Југославије

СБ-16793

126 Земаљски савез берберско-фризерских и власуљарских удружења у Краљевини Југославији

СШ-162

127 Земаљски савез еснафа и занатлијских удружења, Земаљски савез занатлијских удружења, Главни земаљски савез занатлијских удружења Краљевине Југославије

СБ-22397-33402,36455-36471,СБ-23919,64147-64149,64152-64153

128 Земаљски савез задруга за пољопривредни кредит

СБ-23914-23918,38461-38463,96527

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 21

Page 14: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

129 Земаљски савез занатлија, трговаца и индустријалаца кожарске струке Краљевине Југославије

СБ-17286,67226

130 Земаљски савез занатлијских удружења

СБ-67227,Ps-III-1/1924-25, str. IV,219

131 Земаљски савез занатлијских удружења и еснафа, Земаљски савез еснафа и занатлијских удружења, Главни земаљски савез занатлијских удружења Краљевине Југославије

СБ-23920-23927,36455-36471,51549-51550

132 Земаљски савез земљорадничких задруга

СБ-7060-7061,64293,67228

133 Земаљски савез индустријалаца (Загреб)

КК-4-700

134 Земаљски савез југословенске индустрије (за прераду) гвожђа и метала

СБ-16874-116875,23912-23913,64613,64643-64644

135 Земаљски савез пољопривредних радника Југославије

СБ-75034

136 Земаљски савез привредних задруга

КК-4-700

137 Земаљски савез чиновника и службеника градских и сеоских општина Краљевине Југославије

КК-4-700

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201922

Page 15: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

138 Земаљско удружење Међународног женевског савеза хотелских, ресторантских и кафанских намештеника у Краљевини СХС

СБ-68371

139 Земљорадничка странка

СБ-32907,33328-33329,68987-68979,74527, B-II-5721

37,79

140 Инвалидска привредна задруга Краљевине Југославије

СБ-58340

141 Индустријска комора Ps-III-1, str. III-7.b, 199,Ps-III-1/1927-28,str.VII,316

80

142 Индустријска кредитна банка

СБ-22450-22457,65356,65360 65

143 Инспекција рада и парних котлова Краљевине СХС/Југославије

СБ-22462-22469

144 Инспекција рада Краљевине СХС

СБ-22458-22461 66,37,64

145 Институт Николе Тесле

B-II-5721 66,37,64

146 Историјско-уметнички музеј, спојен у Музеј кнеза Павла

B-II-5721 66,74,334

147 Јавне берзе рада СБ-98444-98445148 Јадранска банка СБ-22491-22492 65,77149 Јадранска стража СБ-718-

719,11044,6776,18666,31512-31514,35186,36270,36923-36934, 38328, 38550,3886,42976,45324,49468,57912,59220,64213,65380-65383, 65999,67405,67831,70038,74432,79673,87605,97949-97956,97960, 9857, 99966-100934-100937,104117-104118,107350; Ps-III-1/1927-28, str. VII,191-192;СШ-308

37,38,74 и види у Сплиту

150 Југослав релиеф (Чикаго)

СБ-23996

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 23

Page 16: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

151 Југославенска банка (Загреб)

СБ-25911-25915 65

152 Југославенска социјалистичка накладна задруга „Наша снага“ (Загреб)

СБ-72973

153 Југославенска удружена банка (Загреб-Београд)

СБ-25916-25921,103943 65

154 Југославенски веслачки савез (Сплит)

Ps-III-1/1927-28, str. VII, 233 71,74

155 Југославенски зимско-шпортски савез (Љубљана)

Ps-III-1/1927-28, str. VII, 233 71,334

156 Југославенски лако атлетски савез (Загреб)

Ps-III-1/1927-28, str. VII, 228 71,74

157 Југославенски пливачки савез (Загреб)

Ps-III-1/1927-28, str. VII, 233 71.74

158 Југославенски тенис савез (Загреб)

Ps-III-1/1927-28, str. VII, 232 74

159 Југославенски тешко-атлетски савез (Загреб)

Ps-III-1/1927-28, str. VII, 232

160 Југославенски физиократски савез (Загреб)

СБ-16039

161 Југославенски хазена савез (Загреб)

Ps-III-1/1927-28, str. VII, 228

162 Југословенска (српско-хрватско-словеначка) академска дружина „Скерлић“ у Лозани, Друштво југословенске академске омладине (Лозана)

СБ-65413 410

163 Југословенска академска омладина

СШ-90

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201924

Page 17: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

164 Југословенска академска омладина (Париз)

СБ-85375

165 Југословенска академска омладина (Праг)

СБ-55680

166 Југословенска акција (Загреб, Београд)

СБ-34735,65405,86810-86811 37

167 Југословенска банка за индустрију и трговину

СБ-98446 65

168 Југословенска банка, Југословенска удружена банка (Загреб-Београд)

СБ-82696,103408-103421,103408,103409-10421,106540; Ps-III-1, str. III-6.e, 4

65,77

169 Југословенска велика ложа трезвености ИОЦТ

СБ-79528

170 Југословенска велика ложа трезвености ЈОГТ

СБ-63417,63431,64121

171 Југословенска велика ложа трезвености ЈОДГ

СБ-63387,79528

172 Југословенска демократска лига

СБ-7838 334

173 Југословенска демократска лига (Женева)

СБ-46688,47103,56375;СШ-341 334

174 Југословенска демократска народна заједница (четничка организација 1944)

СБ-34736-34737

175 Југословенска демократска странка

СБ-84891

176 Југословенска друштва за путове

СБ-52131

177 Југословенска женска секција Фидака

СБ-80344

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 25

Page 18: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

178 Југословенска живинарска контролно-селекцијска задруга

СБ-65411,65416

179 Југословенска колонија у Сан Франциску

СШ-322

180 Југословенска колонија у Француској (Париз)

СШ-314

181 Југословенска комунистичка ћелија (Париз)

СШ-317

182 Југословенска краткоталасна радио станица

СБ-34740-34746,37310,39419,39436 38

183 Југословенска лига против туберкулозе

СБ-11626,12535,65406;СШ-171

184 Југословенска матица, национално, хумано и просветно друштво, Друштво „Југословенска матица“

СБ-34768,34778,36084,64944-64945, Ps-III-1/1927-28, str.VII,98-99;СШ-70

38,66

185 Југословенска муслиманска организација (Сарајево)

СБ-43747 37

186 Југословенска народна одбрана (Антофагаста, Чиле)

СШ-333 371,385,765

187 Југословенска народна одбрана - Јужна Америка

СБ-4078,34776 371,385,765

188 Југословенска народна одбрана (Валпараисо)

СБ-105679 385,765

189 Југословенска народна одбрана (Оруро, Боливија)

СШ-333 371,385,765

190 Југословенска народна одбрана (Пунта Аренас, Чиле)

СШ-333 371,385,765

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201926

Page 19: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

191 Југословенска национална група за Балканску конференцију

СБ-8309,13197,13489,13492,17752,65407,71470,89414

305,334

192 Југословенска национална организација „Карађорђе“ (Нови Сад)

СШ-218,СБ-10812 74

193 Југословенска национална странка

СБ-11646,21366,31872,32542,32545,34747,48773,68959,70377,70444-70445,71189,77191,77321,79461,82653,91125,94485, B-II-5721;СШ-59

730

194 Југословенска организација за међународно право, Удружење Срба, Хрвата и Словенаца за међународно право

СБ-1249,16946-16947,65411,66787

195 Југословенска поморска матица (Друштво југословенских помораца и пријатеља мора (Дубровник)

СШ-309,СБ-65409, Ps-III-1, str. 9, 361

196 Југословенска радикална заједница

СБ-70313,70447-70449,72513,72516,72535,76197,78688, 81972, 82651, 83902, 85411, 86812, 86953, 89543, 91127,91254,100013, B- II-5721;СШ-76,146

14,37,38,74,730

197 Југословенска радикално-сељачка демократија

СБ-16487

198 Југословенска радничка заједница

СБ-557-558,9682,17378,65410,91127 37,74

199 Југословенска револуционарна федерација (Москва)

СБ-19769

200 Југословенска републиканска странка, Републиканска демократска странка

СБ-12484,20111,34754,52912,52918,53687,74891-74894,96496;105302;СШ-142

730

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 27

Page 20: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

201 Југословенска секција лиге жена за мир и слободу

СБ-65411 38

202 Југословенска слога у Цариграду

СБ-65412 410

203 Југословенска соколска матица (Љубљана)

СБ-15669,43835,46071,52688,90270-90271,104079-104080,104099-104100,105580,106539

204 Југословенска социјалистичка накладна задруга „Наша снага“ (Загреб)

СБ-35399-35408,37311-37312

205 Југословенска стража (Сплит)

СБ-65999 37,38

206 Југословенска стража (Четници)

СБ-71568 37,38

207 Југословенска студентска омладина (Париз)

СБ-53619-53620,62727

208 Југословенска трговачка банка (пре Српско трговачко друштво)

СБ-65414 65,68

209 Југословенска удружена банка

СБ-22500-22503,90492,103092 65

210 Југословенска уједињена омладина (Валпараисо)

СБ-34776

211 Југословенска уметничка галерија

СБ-92721

212 Југословенска унија за заштиту деце

СБ-818, 9679-9682,10059,22510-22515,57383,65145,65402,65415,67642,67643,91126

74,334

213 Југословенска федерација Социјалистичке радничке партије Америке

СБ-46272,60881,70387

214 Југословенско-бугарска привредна комора

СБ-65419 334

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201928

Page 21: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

215 Југословенске државне железнице

СБ-16786,3143331443-31444,36020,40711,53099-53106,62195,64396,67793-67797,68346,68348,70172,71511,74565-74568,77623,82124-82139,89434,91220,91699-9170-0,98447

Види Железнички музеј Србије

216 Југословенске коморе за трговину, занатство (обрт) и индустрију

СБ-25665 334

217 Југословенске патриотске организације

СШ-55

218 Југословенски аматерски боксерски савез

СБ-65301

219 Југословенски анатомски музеј „Југославија“

СБ-55157

220 Југословенски антимарксистички комитет

СБ-403,СШ-41 37,66,410

221 Југословенски атлетски савез (Загреб)

SP-III-1, str. II-8,349

222 Југословенски веслачки савез

СБ-12034,70544,КК-2-916 71,74

223 Југословенски Гуттемпларски ред (заједница ложа)

СБ-64239,65300,65326

224 Југословенски електротехнички контролни одбор при министарству грађевина

СБ-91487 125

225 Југословенски женевски савез хотелских, ресторанских и каванарских намештеника

СШ-60

226 Југословенски женски савез

СБ-48425,65443-65444;СШ-60 74,41

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 29

Page 22: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

227 Југословенски завод за извоз опијума

B-II-5721

228 Југословенски институт Академије народа СХС (Загреб)

СБ-56341

229 Југословенски клуб (Женева)

СБ-96429

230 Југословенски комитет (Париз)

СШ-339

231 Југословенски кредитни завод

СБ-98448-98450 65

232 Југословенски културни врт (Кливленд, Охајо)

СБ-17253

233 Југословенски културни клуб

СБ-22517,65428,70420

234 Југословенски лекарски синдикат

СБ-43922,106542;СШ-98

235 Југословенски Ллоуд (Загреб)

СБ-17785-1778,СБ-22519,65431,105637

38,334,532, види и у Загребу

236 Југословенски муслимански клуб

СБ-52875, 80

237 Југословенски народни покрет „Збор“

СБ-45137-45167,52913,58866,58868,65432,70458-70461,86807-86809, 86816, 92845,99127,104765;СШ-41,122

115,72

238 Југословенски народни покрет Обнова (Сарајево)

СБ-108503;КК-2-542

239 Југословенски национални комитет за дуван

СШ-89

240 Југословенски национални комитет за научну организацију рада (Загреб)

СБ-105821

241 Југословенски национални комитет за нормализацију

B-II-5721

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201930

Page 23: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

242 Југословенски национални комитет светске конференције о енергији

СБ-107599

243 Југословенски национални раднички синдикати

СБ-65417 37.74

244 Југословенски одбор (Лондон)

СБ-12718,31567,38705,41275,42394,47103-47104,51650,71067,84334, 94719, 94727;КК-8-778

80, види у ЈАЗУ

245 Југословенски одбор (Русија), 1917

СБ-84334 80

246 Југословенски олимпијски одбор (комитет)

СБ-57183,71563,82370,107608;PS-III-1, str. II-8,34, Ps-III-1/1927-28, str. VII,226

71,74

247 Југословенски омладински клуб

СБ-82654

248 Југословенски певачки савез

СБ-11635,65449-65451;СШ-48,104 66

249 Југословенски пливачки савез

СБ-65308 74

250 Југословенски покрет (Женева)

СБ-83906

251 Југословенски покрет трезвености

СШ-165

252 Југословенски просвјетни савез у Сједињеним државама (Чикаго)

СБ-36282-36283

253 Југословенски раднички савез (ЈУГОРАС)

СБ-342,17085,31960,40558,71620

254 Југословенски раднички синдикати, Југословенски национални раднички синдикати

СШ-137 74

255 Југословенски савез млинова

Ps-III-1/1927-28, str. VII,324

256 Југословенски савез сеоског рада

СШ-149

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 31

Page 24: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

257 Југословенски савез трезвености „Трезвеност“

СБ-47012,51837,64460,65437,71033,79547,79575,102812,108675

66,74

258 Југословенски Соко (Ст. Луис)

СШ-329

259 Југословенски социјалистички савез у Америци (Чикаго)

СБ-92223-92224,СШ-327

260 Југословенски туринг клуб (туристички)

СБ-22520-22521;PS-III-1/1927-28, str.VII,236;СШ-157,166,308

38,334

261 Југословенски турф СБ-38126262 Југословенски

Феникс (осигурање из Беча)

B-II-5721 38,65,334

263 Југословенски физиократски савез за пропаганду остварења потпуног радног дохотка путем валутне и аграрне реформе (Винковци)

СШ-243

264 Југословенски филателистички савез, Савез филателиста Југославије (Нови Сад)

СШ-169,170,243

265 Југословенски фудбалски (ногометни) савез (Загреб-Београд), Врховни фудбалски савез Југославије

СБ-22504-22509,55586,65302-65305,67327,70930-70931,98451-98452,103093 Ps-III-1, str. II-8,345, PS-III-1/1927-28, str. VII,230-231;СШ-157

Види Фудбалски савез Југославије (734)

266 Југословенско академско глазбено друштво „Младост“ (Загреб)

СБ-103950 80

267 Југословенско академско друштво „Вила“ (Женева)

СБ-62709

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201932

Page 25: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

268 Југословенско академско друштво „Уједињење“ (Цирих)

СБ-65421,70562

269 Југословенско академско потпорно друштво (Беч)

СБ-21564

270 Југословенско академско удружење „Штросмајер“ (Цирих)

СБ-23978,34734

271 Југословенско астрономско друштво

СБ-82343

272 Југословенско вег друштво С.Д.А

СБ-86955-86956,

273 Југословенско вегетаријанско друштво (удружење)

СБ-96250,96252,96257-96260,PS-III-1,str.II-9-362.PS-III-1/1927-28. str. VII,256

274 Југословенско дермато-венеролошко друштво

СБ-72541 74

275 Југословенско дерматолошко друштво

СБ-72541

276 Југословенско друштво дипломираних сестара

СБ-65422

277 Југословенско друштво жижица

СБ-67967,106404

278 Југословенско друштво за заштиту веровника (Загреб)

Ps-III-1/1927-28, str. VII,324,СБ-65403

279 Југословенско друштво за израду и оправку бродова

СБ-22526

280 Југословенско друштво за изучавање и сузбијање рака, Југословенско удружење за изучавање и сузбијање рака

СБ-5082-5086,35312,56420-56421;БПС-34

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 33

Page 26: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

281 Југословенско друштво за међународни мир

СБ-82691

282 Југословенско друштво за путеве

СБ-65425-65426,68988,СШ-60

283 Југословенско историјско друштво

СБ-17866 66

284 Југословенско културно-просветно друштво „Ла Беневоленсија“, Сарајево

СБ-16703

285 Југословенско лекарско друштво (удружење), Лекарско друштво Краљевине СХС

СБ-681, 3278,13500,44610,53913,63375,63400,65429,65431, 65543,70418,72449, 72456,72457-72467,72468-72469,72544,98223, PS-III-1,str.II-9-362

39,38,74,410

286 Југословенско математичко друштво

СБ-22527-22528 66

287 Југословенско новинарско удружење

СБ-3689,36288-36290,42202,57837,91558,10563-10564,106543;PS-III-1, str. II-9,361, Ps-III-1/1927-28, str. VII,256,349;СШ-118,123,368-369

38,41

288 Југословенско професорско друштво и Кредитна и припомоћна задруга, Професорског друштва, Професорско друштво Краљевине СХС

СБ-5240,9977, 13768,13870,18386,22529-22530,22607-22612,39332,39465-39472,40163-40170,40226,40857-40869,65286-65287,65433-65434,67406, 92630,92631,Ps-III-1/1927-28, VII,253;СШ-60,62

66

289 Југословенско радиолошко друштво

СБ-11627

290 Југословенско рударско азбестно друштво

СБ-65436

291 Југословенско стенографско друштво

СШ-91

292 Југословенско удружење „Јединство“ у Берлину

СБ-65440

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201934

Page 27: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

293 Југословенско удружење Друштва народа

СБ-1249

294 Југословенско удружење за Балканску заједницу

СБ-13499

295 Југословенско удружење за заштиту индустријске својине (и сузбијање нелојалне конкуренције)

СБ-65442;СШ-133

296 Југословенско удружење за међународни мир

СБ-1249,16946-16947,65411,82691

297 Југословенско удружење за међународно право

СБ-1235,1248-1249,1870,3803,1869,1934,8800,55764,55780,

298 Југословенско удружење за међународну сарадњу

СБ-1247, 1249

299 Југословенско физиолошко друштво

СБ-11626;СШ-171

300 Југословенско хируршко друштво

СБ-41560,65427,72537,94008

301 Југословенско школско удружење (Антофагаста, Чиле)

СШ-333

302 Југословенско шумарско (шумско) удружење (Загреб)

СБ-25922-25932,62309,64483,105480,106438,107362,108172,108185;Sp-III-1/1924/25, str. IV, 127, Ps-III-1/1927/28, str, VII,257,284

68

303 Југословенско-аустријска трговинска комора (Беч)

СБ-21565-21566 334

304 Југословенско-бугарска лига

СБ-5572,22546-22552,65418,68970,СШ-92,313

305 Југословенско-бугарска привредна комора

СБ-65419 334

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 35

Page 28: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

306 Југословенско-канадско удуружење у Канади (Торонто)

СШ-320

307 Југословенско-мађарска привредна комора

СБ-34789-34790 334

308 Југословенско-немачка трговачка комора (Национални комитет)

СБ-22553;СШ-133 334

309 Југословенско-немачко друштво

СБ-65445-65447 334

310 Југословенско-румунска трговачка комора

СБ-20455,106541 334

311 Југословенско-чехословачка лига (Савез југословенско-чехословачких лига)

СБ-25161,65420,9062;СШ-317

312 Југословенско-чехословачка привредна комора

СБ-8138-8139,34782-34783,56456;СШ-119

334

313 Јужнословенски певачки савез

СБ-10868,22554-22555,40410-40411,41049,61730,65449-65451,68336,70404,71609,Ps-III-1/1927-28, str. VII,112

314 Канцеларија краљевских ордена

СБ-21351, Ps-III-1/1924-25, str. 2 sv, 13

66,74,138

315 Касациони суд Краљевине СХС/Југославије

СБ-10115-10118,1165,56946-56950,75340, B-II-5721

316 Клуб бродарских капетана

Ps-III-1/1927-28, str. VII,195-196

317 Клуб југославенских помораца (Загреб)

СБ-20351-20352, Sp-III-1/1927-28, str. VII,257

318 Клуб југословенских новинара

СБ-65458-64559

319 Клуб шлеп-крмара Краљевине Југославије

СБ-65464

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201936

Page 29: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

320 Књижарско удружење Краљевине СХС

СБ-22573-22573, Ps-III-1/1924-25, str. IV,215;СШ-61,94

Види и Савез књижарских организација КЈ

321 Коло српских (југословенских) сестара

PS-III-1, str. II-9-363

322 Команда жандармерије Краљевине Југославије

СБ-66985,68213,67666,68400,8492-68493,69523,70145-70147

323 Котурашки савез Краљевине СХС (Загреб)

Ps-III-1/1927-28, str. VII, 227

324 Краљевски аутомобилски клуб Југославије

СБ-56453

325 Кредитна задруга државног саобраћајног особља

СБ-22614

326 Криминалистичко удружење Краљевине Југославије

СБ-65532

327 Културно-национални савез Југословенских Русина (Нови Сад)

СБ-19387

328 Лига жена за мир и слободу, југословенска секција

СБ-1249,65411;СБ-55525

329 Лига против туберкулозе

СБ-5080

330 Лига резервних руских официра и војника у иностранству

СБ-96497

331 Ложа Бене Берит Краљевине Југославије (Загреб)

СБ-100902

332 Мала антанта СБ-1248,2951-2952333 Матица живих и

мртвих Срба, Хрвата и Словенаца

СБ-47804,58967-58968,65561 66,69

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 37

Page 30: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

334 Међународна дунавска комисија, Ђердапски сервис

СБ-67042 334

335 Међународни скаутски савез, Заступништво за Југославију

СБ-5842

336 Меркур – друштво трговачких и приватних намештеника Југославије

СБ-22648-22640

337 Министарство војске и морнарице Краљевине СХС/Југославије

СБ-5772,6418-6430,21423-21424,21441-21442...34719,57323-57329,68283, 68484,68495,68860-68874,70773,97842-97853, B-II-5721, Ps-III-1/924-25, str.2.sv. 53

Види Војни архив

338 Министарство за аграрну реформу Краљевине СХС

СБ-351,21501,53189,53211,53225,64177,67752,68319,68875-68888,74913, 91894,96658, B-II-5721, Ps-III-1, str. I-100, Ps-III-1/1924-25, str. IV,36-38, Ps-III-1/1927-28, str. VII,66-67,275-277

96

339 Министарство за социјалну политику

СБ-1242 39

340 Министарство исхранe и обновe земље Краљевине СХС

СБ-91888,97364, B-II-5721, Ps-III-1, str. I-8,113,

341 Министарство јавних радова (није основано?)

СБ-15541

342 Министарство припреме за Уставотворну скупштину и изједначавање закона

СБ-68875-68882, PS-III-1, str. I-8 70, Ps-III-1/1924-25, str. 2.sv. 95, Ps-III-1/1927-28, str. VII,68

72

343 Министарство снабдевања и исхране Југославије

СБ-69332

344 Министарство снабдевања и исхране Краљевине Југославије (1941)

B-II-5721

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201938

Page 31: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

345 Монашко удружење Српске православне цркве у Краљевини СХС

СБ-65592

346 Музеј савремених уметника (спојен у Музеј кнеза Павла)

B-II-5721 66,74,334

347 Народна банка Краљевине СХС/Југославије

СБ-20380-20383,21656-21670, 22722-22797,22817-22819,22903-22906,36405, 38278,38280,41293-41294,47380,47398,53257-53258,53289-53318,62054, 65661,65745,67100-67103,67667,68966,69146,70176-70178,70716-70717, 71335,79190-79199,79436,80853,82660-82662,82692-82693,82701,92027-92028,97206-97210,103449; B-II-5721, PS-III-1, str. III-6-d,137,Ps-III-1/1927-28,str.VII,307-308

38,65,74,138, Види Архив Народне банке

348 Народна одбрана СБ-36270-36272,36320,36363,38190,56523,65309,65311,65619-65623,89622

37

349 Народна радикална странка, Организација Народне радикалне омладине

СБ-35106,38927,40721,47096,52044,52834,54875,56976,58452-58455,58459,58464,58467,75205,74527,74527,75250,78175,79569,79569,79863,81161-81162,81996,82664-82666,85409,89629,96591, B-II-9721;СШ-146

85

350 Народна сељачка странка

СБ-20634,53324-53325 730

351 Народна социјалистичка странка

СБ-70479

352 Народна хришћанска заједница

СШ-102 69

353 Народни женски савез Краљевине СХС

СБ-22813-22815,65634-65635,79702, Ps-III-1, str.I-9,363,Ps-III-1/1927-28, str.VII,258

66

354 Народни санитетски фонд Краљевине Југославије

СБ-73677,91553

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 39

Page 32: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

355 Народна женска заједница Краљевине СХС

СБ-65630

356 Национални астрономски комитет Краљевине Југославије

СБ-16752

357 Национални институт за горива и руде

B-II-5721

358 Национални комитет Срба, Хрвата и Словенаца Интернационалне трговинске коморе, Национални одбор Срба, Хрвата и Словенаца Међународне трговачке коморе

СБ-1597,13909,75041

359 Национална југословенска омладина

СБ-65607 37,74

360 Независна југословенска демократија (Женева)

СШ-341

361 Независна напредна странка

СБ-52846

362 Независна радничка партија Југославије

СБ-54833,55741,70402 65

363 Одбор за народно просвећивање

СБ-65741

364 Океанографски институт Краљевине Југославије, Оцеанографски (Сплит)

СБ-16816-16817,68004,98123,B-II-5721,

66

365 Омладинска републиканска југословенска организација

СБ-82371

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201940

Page 33: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

366 Општа државна статистика Краљевине Југославије

СБ-9702-9706

367 Општа кредитна банка

СБ-22850-22851 65

368 Општа организација уједињене српско-хрватско-словеначке академске омладине у Швајцарској

СБ-82669

369 Општа привредна банка

СБ-22852-22854,65928,98503-98509 65

370 Општа трговинска банка

СБ-22856-22863,98510

371 Опште југословенско осигуравајуће друштво „Балкан“

СБ-65925

372 Опште осигуравајуће друштво „Југославија“

СБ-65938,103117-103118 65,74

373 Опште радничко друштво

СБ-65923,65930-65931,65939

374 Опште хумано служитељско удружење у Краљевини Југославији

СБ-717,65924 334

375 Општи раднички савез Југославије

СБ-22872,65268,65912,68334

376 Општи раднички синдикални савез Југославије (Загреб)

СБ-65921

377 Општи радничко-намештенички синдикат Југославије

СБ-22873,65940,65940,67620,67933,72538

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 41

Page 34: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

378 Организација државних уговорних поштара Краљевине Југославије, Организација службеника уговорних поштара Краљевине Југославије

СШ-128,СШ-166

379 Организација југословенских емиграната у Југославији

СБ-8221

380 Организација југословенских националиста ОРЈУНА

СБ-82334-82335;101093-101094,107692

37,74

381 Организација особља кућне послуге Југославије

СБ-65944

382 Организација учитељица и забавиља у Краљевини СХС

СБ-65945

383 Палестински фонд Керен Хајесон – Централна управа за Југославију

СБ-22895

384 ПЕН клуб, Интернационално удружење писаца, Југословенски центар

СБ-57918-57919,63949 38,66,334

385 Повлашћена занатска банка Краљевине СХС

СБ-66038

386 Покрајински савез руских сокола у Југославији, Савез руског соколства

СБ-47786-47787,57689,58110,75810,78713, Ps-III-1/1927-28, str. VII,225

71

387 Пољопривредна аграрна банка

СБ-91768,91768

388 Пољско-југословенска лига

КК-4-230

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201942

Page 35: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

389 Пољско-југословенски привредни комитет у Југославији

СБ-66022 334

390 Пољско-југословенско друштво (Познањ)

СШ-316

391 Пошта телеграф и телефон

СБ-99623 Види Музеј ПТТ

392 Поштанска штедионица Краљевине СХС/ Југославије

СБ-15551,16796,20498,21919,22938-22976,36271,48751,64343,67676,68177-68178,74155,79573,83847,86502,8660391106-91117, B-II-5721,Ps-III-1/1928-28, str.VII,308

65

393 Православно поклоничко друштво у Краљевини Југославији

СБ-66053

394 Прво портирско удружење у Краљевини СХС/Југославији

СБ-66146

395 Привилеговано акционарско друштво за извоз земаљских производа Краљевине Југославије

СБ-23010-23020,96610,97866,98227 334

396 Привредне коморе и организације Краљевине СХС/Краљевине Југославије

СБ-57545;101639 334

397 Привредни савет Краљевине СХС

СБ-91880

398 Продајна централа за квасац

B-II-5721

399 Продајна централа за шећер

B-II-5721

400 Прометна банка СБ-23038-23059 65

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 43

Page 36: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

401 Професионално удружење учитеља играња,Удружење учитеља играња Срба, Хрвата и Словенца, Главно и генерално удружење учитеља играња-плеса Краљевине СХС

СБ-66076,106664

402 Професорско друштво, Југословенско професорско друштво, Професорско друштво Краљевине СХС, Кредитна и припомоћна задруга Професорског друштва

СБ-1035-1045,13729,13733-13734,23028-23031,57476,65286-65287.65510-65511,66078-66079,94324, PS-III-1,II-9,357;СШ-107

403 Радикална народна странка

СБ-72759,72306 14,37

404 Радикална социјална странка

СБ-34016,34018,78557-78558; B-II-5721

37

405 Радикална странка (Аце М. Станојевића)

СБ-17288,46047-47103 37

406 Радио Београд СБ-72771-72772407 Резервни авијатичари

Краљевине Југославије

СШ-86

408 Републиканска демократска странка

СБ-70385 730

409 Републиканска странка

СБ-35054,70720 37

410 Руски кадетски корпус у Краљевини СХС

СБ-75806-75807,77179 66

411 Руски научни институт

СБ-66188,79103,89906 66

412 Руски национални комитет у Краљевини СХС

СБ-57840

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201944

Page 37: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

413 Руски Црвени крст у Краљевини СХС, Сједињени комитет Руског друштва Црвеног крста

Ps-III-1/1927-28, str. VII,219;СБ-23233

39,74

414 Руско археолошко друштво у Краљевини СХС/Југославији

СБ-34688,58109,66192,76839-76840,78617;СШ-147

415 Руско друштво филателиста „Россика” у Југославији

СБ-92293

416 Руско друштво Црвеног крста Краљевине СХС/Југославије

СБ-4332

417 Руско педагошко друштво у Краљевини СХС

СБ-66189 66

418 Савез аграрних заједница

СБ-91907 96.74

419 Савез апотекарских сарадника у Краљевини Југославији (Загреб)

СБ-109097

420 Савез аутобуских предузећа Краљевине Југославије (Нови Сад)

СШ-212

421 Савез банковних, осигуравајућих, трговачких и индустријских чиновника Југославије, Савез банкарских трговачких и индустријских чиновника

СБ-36155,72498, Ps-III-1/1927-28, str. VII, 254;СШ-63

38,65.410

422 Савез биоскопа Краљевине Југославије (Загреб)

СБ-109007

423 Савез веледрогериста СБ-51588

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 45

Page 38: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

424 Савез гостионичарских удружења Краљевине СХС

Ps-III-1/1927-28, str. VII, 238

425 Савез градова Краљевине Југославије (Загреб, Београд), Савез југословенских градова

СБ-69801,72506,94001,94004;СШ-66,145

426 Савез грађевинских радника Југославије

СБ-23151-23152,56913,65318-65319-65323,65463,66217-66221,68037-68038,104703;Ps-III-1/1927-28, str. VII,250;СШ-66

427 Савез графичких предузећа у Југославији

СБ-21507,40559 65

428 Савез графичких радника Југославије (Загреб)

СБ-17508-17513,25934-25935 Види у Загребу

429 Савез графичких радника-ца Југославије, Савезна организација Савеза графичких радника-ца Југославије, Савезна организација графичких радника Југославије, Југословенски савез графичких радника

СБ-6961,22572,23153,40559-40561,46838,50408,51982,57206,65319-65325, 65463,66218-66221,68904,70625,70710,87573,98266,98268-98270,102684103424;СШ-66,88

430 Савез грунтовничарских друштава Краљевине СХС (Загреб)

Ps-III-1/1927/28, str. VII,255

431 Савез дипломираних стројара (машиниста) Краљевине Југославије (Земун)

СШ-162

432 Савез добровољаца Краљевине СХС

СБ-66209-66210, B-II-5721, Ps-III-1, str. II-9,368

74

433 Савез домаће шумске индустрије Краљевине СХС/Југославије

СБ-66212,99426;СШ-69

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201946

Page 39: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

434 Савез драгуљарских и урарских велетрговаца и производитеља Краљевине СХС (Загреб)

СБ-108948

435 Савез дрводељских радника Југославије

СБ-66214

436 Савез државних чиновника и службеника на територији пређашње Краљевине Србије, Црне Горе и Војводине

СБ-66215, SP-III-1, str. II-9-359

437 Савез друштава финансијске контроле

СБ-6709

438 Савез друштва грунтовничара Краљевине Југославије (Загреб)

СБ-99035

439 Савез економиста Краљевине Југославије

СБ-66216,70414,81930,

440 Савез електричних предузећа Краљевине Југославије

СБ-86316;СШ-149

441 Савез есперантиста Краљевине СХС

Ps-III-1/1927-28, str. VII,101-102

442 Савез живежарских радника Југославије

СБ-96507

443 Савез жидовских омладинских удружења у Краљевини СХС

КК-2-488

444 Савез здравствених задруга

СБ-5087,40848,99316-99320, B-II-5721, Ps-III-1/1927-28, str. VII,219,272

37,74,66

445 Савез земљорадника СБ-36373-36384,36391,40669,40672-40673,70509-70511, Ps-III-1/1927-28, str. VII,252;СШ-149

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 47

Page 40: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

446 Савез земљорадничких задруга, Главни одбор за набавку намирница

СБ-65681

447 Савез извидника и планинки Краљевине СХС

СБ-2402,36270,36442,46173,62057,63416,63418,63420,63424-63425,66226,78114,89414,92295,Ps-III-1/1927-28, str.VII,259;СШ-59,96

448 Савез индустријалаца за клање стоке и прераду меса у Краљевини Југославији

СБ-66223

449 Савез индустријалаца и трговаца шумских производа у Краљевини Југославији

СБ-107573 68

450 Савез инжињерских друштава Краљевине Југославије

СБ-66224-66225,107833

451 Савез југословенске земљорадничке омладине

СШ-103

452 Савез југословенске индустрије цемента

СБ-5640,41096-41097

453 Савез југословенских грађевинара-предузимача

СБ-69271,91852 65

454 Савез југословенских емигрантских удружења из Јулијске Крајине (Истре-Трста-Горице)

СБ-54573

455 Савез југословенских кудељара

СБ-32853 65

456 Савез југословенских средњошколских удружења

СБ-747,11671,52838,108499;СШ-132

457 Савез југословенских удружења умних радника

СШ-56

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201948

Page 41: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

458 Савез југословенско-бугарских лига

СШ-42,63

459 Савез југословенско-чехословачких лига у Југославији

СБ-3177

460 Савез југословенских пчеларских друштава

СБ-17929;СШ-90

461 Савез клубова дамен фризерских мајстора у Краљевини Југославији

СШ-162

462 Савез књижарских организација Краљевине Југославије, Југословенски савез издавача и књижара

СБ-66229;СШ-61,86

463 Савез кожарско-прерађивачких радника Југославије

СБ-23159-23160,42365,66230

464 Савез купалишта, лечилишта и минералних врела (и санаторија) у Краљевини СХС/Југославије (Загреб)

СШ-308,СБ-103431

465 Савез лекарских комора

СШ-63

466 Савез ловачких друштава Краљевине СХС

PS-III-1/1927-28, str. VII, 230 69.74

467 Савез медицинских друштава у Краљевини СХС

Ps-III-1/1927-28, str. VII,219

468 Савез металских (ковинарских) радника Југославије

СБ-23162-23164,66237-66239, Ps-III-1/1927-28, str. VII,250;СШ-101

469 Савез монополских чиновника и службеника Краљевине СХС, Савез монополских радника и радница Југославије

PS-III-1, str. II-9-358, Ps-III-1/1927-28, str. VII,250

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 49

Page 42: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

470 Савез мотоклубова Краљевине СХС (Љубљана)

Ps-III-1/1927-28, str. VII, 230 71

471 Савез музичара Краљевине СХС (Загреб)

СШ-308 14,66,74

472 Савез набављачких задруга државних службеника

СБ-2159, 2180,2177,2175,2173,6028-6029,7230,23165-23179,23852-23853, 36362-36372,38464,39666,40666,52840,56835,57907,64636,65525-65526, 66240-66242,67671, 67647,67580,67864,72511, 86945,91252, 91267,91288, 91344,96532, B-II-5721,Ps-III-1/1927-28, str VII,256,272;СШ-75,105

473 Савез наставника грађанских школа Краљевине Југославије, Савез удружених наставника и наставница грађанских школа Краљевине Југославије, Савез удружења наставника грађанских школа Краљевине СХС

СБ-3096,34679,57543,79579,96472 Види и Удружење наставника грађанских...

474 Савез новчаних и осигуравајућих завода Краљевине Југославије (Загреб)

СБ-25936,PS-III-1/1927-28,str.VII,311

37

475 Савез новчаних и осигуравајућих завода Краљевине СХС (Загреб?)

СБ-67055,102018,105815,107630;Ps-III-1, str. III-6.d, 135, Ps-III-1/1924-24, str. IV,203

37

476 Савез организација службеника градских и сеоских општина Краљевине Југославије

СШ-145

477 Савез осигуравајућих друштава у Краљевини СХС/Југославији

СБ-11674, Ps-III-1/1924-25, str. IV,203,Ps-III-1/1927-28, str.VII,311

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201950

Page 43: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

478 Савез пиварске индустрије Југославије

СБ-48426 76

479 Савез планинарских друштава Краљевине СХС (Загреб)

Ps-III-1/1927-28, str. VII, 231 i 238 71

480 Савез позоришних техничких радника-ца

PS-III-1/1927-28, str. VII, 250

481 Савез поморских бродовласника Краљевине Југославије

СБ-23181-23188 334

482 Савез поштанско-телеграфских и телефонских чиновника и званичника Краљевине СХС, Савез организација поштанско-телеграфско-телефонских службеника и намештеника Краљевине СХС

PS-III-1, str. II-9-361,Ps-III-1/1927-27, str.VII,256;СШ-128

Види Музеј ПТТ

483 Савез приватних намештеника Југославије Загреб - Београд

СБ-35051,42360,82395,86842,108983;СШ-133

484 Савез привредника у Краљевини СХС

СБ-82395;СШ-133

485 Савез продаваца дувана и монополских артикала (Нови Сад)

СБ-66246

486 Савез продаваца дувана и монополских артикла у Краљевини Југославији

СШ-57

487 Савез пчеларских задруга у Југославији

СБ-65966

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 51

Page 44: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

488 Савез рабина Краљевине СХС

СБ-32507-32511

489 Савез радио-друштава Краљевине СХС (Загреб)

Ps-III-1/1927-28, str. VII, 231

490 Савез радника и радница животних намерница Југославије

PS-III-1/1927-28, str. VII, 250

491 Савез радника металне индустрије и обрта Југославије

СБ-66249-66250, Ps-III-1/1927-28, str. 250

492 Савез радника монопола дувана и осталих монополских радионица у Југославији

СШ-104

493 Савез радника одјевне индустрије и обрта Југославије

PS-III-1/1927-28, str. VII, 250

494 Савез ратних добровољаца Краљевине Југославије

СБ-5628,23189,38900,41698,66251-66252,74169-74171,91465

74

495 Савез речних бродара Краљевине СХС

СШ-55

496 Савез рударских радника Југославије

СБ-66253, Sp-III-1/1927-28, str. VII,250

497 Савез руских инжењера у Краљевини СХС/Југославији

СБ-78950, Ps-III-1, str. I-10, 239, Ps-III-1/1927-28, str. VII,256;СШ-82

498 Савез руских писаца и новинара у Југославији, Савез руских књижевника и новинара

СБ-52801,70370, Ps-III-1/1927-28, str. VII,256

499 Савез саобраћајних и транспортних радника и службеника Југославије

СБ-96569;СШ-167

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201952

Page 45: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

500 Савез скаута Краљевине Југославије

СБ-56393,61968,71528,76553,86832,87298,89454,99142-99145;СШ-44,150

66,71,74

501 Савез службеника социјалног осигурања

СШ-108

502 Савез спортских савеза Краљевине Југославије (Загреб)

СБ-103945

503 Савез стоматолошких друштава Југославије

СШ-57

504 Савез трамвајских и електрофабричких радника Југославије

PS-III-1/1927-28, str. VII, 250

505 Савез трговачких и трговинско-занатлијских омладина у Краљевини СХС

PS-III-1/1924-25, str. IV,223

506 Савез трговачких помоћника и приватних чиновника у Југославији

СБ-65306,66050,

507 Савез трговачких удружења Краљевине Југославије, Савез удружења трговаца

СБ-5696,23204-23211,107409;СШ-165

37,65

508 Савез трезвене младежи

СБ-12538,23203,47012,98228, Ps-III-1/1927-28, str. VII,219;СШ-63

509 Савез угоститељских удружења Краљевине Југославије

СБ-106409 37

510 Савез удружења димњачарских мајстора Краљевине Југославије

СБ-66272

511 Савез удружења југословенских грађевинара - предузимача и зидарско-тесачких мајстора

СБ-23212-23214;СШ90

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 53

Page 46: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

512 Савез умних радника Југославије

СБ-63423

513 Савез усташа и добровољаца Краљевине Југославије

СБ-66273 74

514 Савез финансијске контроле Краљевине СХС

СБ-10073

515 Савез хлебарско-пекарског удружења СХС

СБ-23155

516 Савез хуманих друштава Краљевине Југославије

СБ-472,64635,66222 38

517 Савез циониста Краљевине СХС/Југославије

СБ-36042, Ps-III-1/1927-28, str. VII,167-168

74,1

518 Савез штедионица Краљевине Југославије (Загреб)

СБ-66264,71569,106999,108864;B-II-5721

519 Савезна организација Савеза графичких радника Југославије

СБ-22572,23215-23221,68904,76558-76559

66,334

520 Савезна стрељачка дружина

СБ-66281 410

521 Савезно ловачко удружење (друштво)

СБ-66285,82608 68

522 Самостална демократска странка

СБ-4123,72540,82649-82650, B-II-5721, Ps-III-1/1927-28, str.VII,254;СШ-143

37,38,518,730

523 Самостална кметијска странка (Љубљана)

524 Сверуски земаљски савез у Краљевини СХС

PS-III-1/1927-28, str. VII, 251

525 Сверуски савез градова у Краљевини СХС

СБ-23437,57861, Ps-III-1/1927-28, str. VII,251

526 Сеизмолошки завод Ps-III-1/1927-28, str. VII,75-76;СБ-48835

66

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201954

Page 47: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

527 Синдикат апотекарских радника

PS-III-1/1927-28, str. VII, 250

528 Синдикат берберско-фризерских радника-ца Југославије

СБ-66293

529 Синдикат дрводељских радника Југославије

СБ-23232,40562,66049

530 Синдикат новчаних завода Краљевине СХС

СБ-66294

531 Синдикат радника молерско-фарбарских и сродних струка у Југославији

СБ-66295

532 Слободни и независни радничко-намештенички синдикати Југославије

СШ-155

533 Словенска људска странка (Љубљана)

B-II-5721 37,38

534 Соко Краљевине Југославије, Савез сокола Краљевине Југославије, Југословенски соколски савез, Соколски савез СХС

СБ-8326,8492,9309,9669,11641,12131,15667-15568,17409,19049,23190-13200,36073,36086-36093,58738,58929,60826,60835,63931,63933-63934,64382-64384,65705,6-7383,67395,68390,71056-71061,71453,7161271614,71855,71857,74317,75462,77182,78716-78717,78721-78722,78767-78774,7877978780,79437,79488,79565,79568,79711,79715,81598,81600,85284,87361,90716,90913,97330,96590,99275,102400;104075-104078,105404,107632,108229;B-II-5721, PS-III-1,str. II-8,343, Ps-III-1/1927-28, str. VII,221-225;СШ-131,155

37,66,71,74,80,334,410

535 Социјал-демократска странка

СБ-70720, B-II-5721 14,37,38,518.730

536 Социјалистичка партија Југославије

СБ-16066,37510,37512,37514,68968,71581,71587,71590-71591,71594-71595,71597,72963,77182,78675-78678,78774,82407-82408, B-II-5721;СШ-129

518

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 55

Page 48: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

537 Социјалистичка странка у Америци (Чикаго)

СБ-92223-92224

538 Спортски клуб Југославија (основан као клуб „Велика Србија“, наставља као „Црвена звезда“

СБ-71020,76834,101766 74

539 Средишња берза рада PS-III-1/1927-28, str. VII, 249540 Средишња

инспекција радаPS-III-1/1927-28, str. VII, 249

541 Средишња управа за мере и драгоцене метале

СШ-63

542 Средишња управа за пословање рада

СБ-70911,99157,99159

543 Средишњи савез гостионичарских удружења Краљевине СХС, Уједињени савез гостионичарских удружења Југославије

СБ-66337;СШ-65

544 Средишњи савез југославенских сељачких задруга

Ps-III-1/1927-28, str.VII,274

545 Средишњи савез Југословенских сељачких и привредних задруга, Главни савез привредних задруга

СШ-89

546 Средишњи савез ловачког удружења Краљевине Југославије, Савезно ловачко удружење Југославије,Савезно ловачко удружење

СБ-66283,66285,66338

547 Стрељачки савез Краљевине Југославије

СБ-91994-91995, Ps-III-1/1927-28, str. VII,232;СШ-161

71,74

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201956

Page 49: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

548 Стручна организација југословенских ликовних уметника (Београд, Љубљана)

Ps-III-1/1927/28, str. VII,257

549 Стручно удружења машиновођа Краљевине Југославије, Стручно удружење југословенских машиновођа државних железница и бродова

СШ-100

550 Телеграфска агенција СХС

СБ-87837-87861

551 Трговачка морнарица Краљевине СХС

СБ-718,720-721,89489-89490 334,341,371,103, и види у Сплиту

552 Трговачки фонд и његова Хипотекарна банка

СБ-23472-23489,79503

553 Трговачко-индустријска комора Краљевине СХС

СБ-25217-25221

554 Удружена опозиција СБ-94486 37,38,66,102

555 Удружење „Масарик“ Краљевине Југославије

СБ-94931

556 Удружење „Народна француско-југословенска акција“

СШ-80 74

557 Удружење апотекара и фармацеута Југославије и Југословенско друштво љекарника у Краљевини СХС, Удружење апотекара чиновника у Краљевини СХС

СБ-93028, PS-III-1, str. II-9-362;СШ-209

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 57

Page 50: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

558 Удружење банака Краљевине СХС/Југославије

СБ-23514-23533,78669, Ps-III-1/1924-25, str. IV,203,Ps-III-1/1927-28,str,VII,311

151

559 Удружење бивших царских руских официра и осталих војних обвезника у Краљевини Југославији

СБ-86856

560 Удружење бродовласника Краљевине СХС; Удружење бродараца СХС

СБ-48464;СШ-45

561 Удружење ваздухопловне индустрије Краљевине Југославије

СБ-66846

562 Удружење власника листова у Краљевини СХС

СБ-66849

563 Удружење возног и маневарског особља

СШ-55

564 Удружење геометара Краљевине СХС, Удружење геометара и геодета Краљевине Југославије, Друштво геометара Краљевине СХС

СБ-36146,105037;СШ-54,55,57

565 Удружење глумаца Краљевине СХС, Удружење глумаца Краљевине Југославије за сценску културу

СБ-819,5143,5648,7059,10976-10979,10993,11368-11376,12532,12878,16810-16813,66671-66672,99146,Ps-III-1, str. II-9,368, Ps-III-1/1927-28, str. VII,108, 256;СШ-65,101

66

566 Удружење градитеља Краљевине Југославије (Загреб-Београд)

СБ-38089-38090, PS-III-1/1927-28, str.VII,257,346,PS-III-1,str.II-9-358

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201958

Page 51: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

567 Удружење грађана ратника који су се борили за слободу Срба, Хрвата и Словенаца у ратовима 1912–1919

СБ-66675

568 Удружење дипломатских техничара Краљевине Југославије

СБ-10733

569 Удружење дипломираних економиста и комерцијалиста

СБ-23543,66656-66657

570 Удружење домаћица и матера

СБ-23544 74

571 Удружење државник чиновника рачунске струке Краљевине Југославије

СБ-43756,66662-66663,91972-91973

572 Удружење економиста

СБ-23545,69599,79487,79693-79694,

573 Удружење железничара Краљевине СХС

СБ-21426

574 Удружење железничких чиновника Краљевине Југославије

СБ-36437,66871

575 Удружење женских занатских и женских стручних учитељица и наставница Краљевине Југославије

СБ-66872

576 Удружење за Балканску унију

СБ-8309

577 Удружење за словенске емигранте у Југославији

СБ-68070

578 Удружење Задружна омладина Југославије

СБ-66865

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 59

Page 52: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

579 Удружење занатлија и радника Државних железница Краљевине Југославије (Ниш)

СШ-178

580 Удружење званичника финансијске контроле Краљевине Југославије

СБ-23685-23688

581 Удружење извозника Краљевине СХС/Југославије

СБ-11638,23557-23566,66688-66690,74735,91198,Ps-II-1, str. III-9.b,379

582 Удружење интелектуалних радника Југославије

СБ-66686

583 Удружење интернираних грађана Краљевине СХС

СБ-66687

584 Удружење јавних биљежника Краљевине Југославије (Сплит)

СБ-107634

585 Удружење јавних правозаступника у Краљевини СХС

СБ-66692-66693

586 Удружење југословенске националне штампе

СБ-70629

587 Удружење југословенских агронома

СШ-33; СБ-55189,66694,7958,8944

588 Удружење југословенских драмских аутора

СБ-66696-66697 66

589 Удружење југословенских инжењера за аеронаутику и аутомобилизам

СБ-16787

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201960

Page 53: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

590 Удружење југословенских инжењера и архитеката, Удружење инжењера и архитекта у Краљевини СХС

СБ-5254,8304,9775,10551,10554,23567,23576,34719, 63473,68937,68989,78074,83614,92226,102509;105817,108320;PS-III-1,str. II-9,360, Ps-III-1/1927-28, str. VII,256,346

591 Удружење југословенских медицинара

СБ-820-821,7397,6626-6630,12613,13546,17974,19176,79674,95991,101289,107900

74

592 Удружење југословенских музичара, Савез музичара у Краљевини СХС

СБ-66698-66700,Ps-III-1/1927-28, str. VII,256;СШ-104

14

593 Удружење југословенских музичких аутора УЈМА

СБ-66699-66700,91967 66

594 Удружење југословенских националних железничара и бродара, Удружење југословенских железничара и бродара, Уједињени савез железничара Југославије

СБ-4008,23588,36285,51556,66701-66704,86853,106265;СШ-9,72

595 Удружење југословенских пољопривредних стручњака

СШ-127

596 Удружење југословенских шумара

СБ-89404

597 Удружење књижевника (Београд-Загреб-Љубљана)

СБ-66707 66

598 Удружење ликовних уметника Краљевине СХС

СБ-66710-66711 66

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 61

Page 54: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

599 Удружење машинске и електро-технике

СБ-105181-105182

600 Удружење механичарских мајстора у Краљевини СХС

СБ-66716

601 Удружење мирнодопских војних инвалида

СБ-91537, B-II-5721

602 Удружење монополских чиновника и службеника Краљевине СХС

СБ-36816-36822,36952,64264-64265,65159-65161,66719-66722,Ps-III-1/1927-28, str. VII,254;СШ-104

603 Удружење музиканата, тамбураша, хармоникаша и свирача на територији Краљевине СХС, Удружење музиканата Краљевине Југославије; Удружење југословенских музиканата

СБ-64811,66725-66726,75329;СШ-104

66

604 Удружење музичара Краљевине СХС

Ps-III-1/1927-28, str. VII,110-111 66

605 Удружење наставника грађанских школа Краљевине Југославије

СБ-7289,10811,36436,39502,60323,64225,66730

66

606 Удружење наставника средњих и стручних школа

СБ-9977,66729 66

607 Удружење наставника школа за дефектну децу Краљевине Југославије

СБ-326

608 Удружење носилаца Албанске споменице за Краљевину Југославију

СБ-66735;КК-13-234;СШ-34 74

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201962

Page 55: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

609 Удружење носилаца Белог орла са мачевима

СБ-66736 74

610 Удружење носилаца Карађорђеве звезде са мачевима официрског и војничког реда

СБ-66737 74

611 Удружење пензионисаних жандарма Краљевине Југославије

СБ-66748

612 Удружење пензионисаних официра и војних чиновника Краљевине СХС/Југославије

СБ-23615-23616,66745-66747,90420,

74,334,410

613 Удружење пољопривредних стручњака у Краљевини СХС

СБ-70712

614 Удружење пољопривредника Краљевине СХС „Њива“

СБ-65660

615 Удружење пореских чиновника Краљевине СХС/Југославије

СБ-66752-66754;СШ-127

616 Удружење породица погинулих и умрлих официра у рату 1912–1920 год.

СБ-90421 74

617 Удружење правника Краљевине СХС/Југославије, Правници Краљевине Југославије

СБ-103,753, 10376,57568,59107,79469,79556,79566,79637, 79655,79695,79704, 79737, 79762,13967,B-II-5721, Ps-III-1/1927-28, str. VII,137

618 Удружење православних вероучитеља у Краљевини Југославији

СБ-66761

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 63

Page 56: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

619 Удружење приватних речних бродовласника Краљевине СХС

СБ-31445

620 Удружење произвођача дувана Југославије

СБ-48465

621 Удружење професионалних тренера и џокеја Краљевине Југославије

СБ-66764

622 Удружење ПТТ службеника Краљевине Југославије

СБ-15976,66757, Ps-III-1/1927-28, str. VII,201;СШ-87

623 Удружење ратних инвалида и породица палих, помрлих и несталих ратника, њихових родитеља и сирочади Краљевине Југославије

СБ-66769-66772,106791 74

624 Удружење ратних инвалида Краљевине СХС/Југославије, Удружење ратних инвалида, свих ратних жртава и њихових породица Краљевине СХС

СБ-483,20521,20626,20705,23632-23634,48457,56005,64157,66770-66771,66773-66774,66775, 70000,83615,83616,86830,88761,94194,96572,B-II-5721, Ps-III-1/1927-28, str. VII,246,256;СШ-140

625 Удружење резервних официра и обвезника чиновничког реда

СБ-48466,79527,90287

626 Удружење резервних официра и ратника Краљевине СХС/Југославије

Ps-III-1/1927-28, str. VII,256;СШ-62,140;СБ-23535-23643,48431,65146,70415

69,74

627 Удружење речних бродовласника Краљевине СХС

СБ-5932,35011

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201964

Page 57: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

628 Удружење рударских и талионичких намјештеника у Краљевини СХС (Сарајево)

СБ-108152

629 Удружење рударских предузетника (подузетника) Краљевине Југославије

СБ-37399,45033,48467,82447,B-II-5721,Ps-III-1/1924-25, str. IV,156-157,Ps-III-1/1927-28,str.VII,323;СШ-144

630 Удружење руских инжењера

PS-III-1, str. II-9-358

631 Удружење руских интелектуалних и мануелних радника у Краљевини Југославији

СБ-66784

632 Удружење руских педагога у Краљевини СХС

Ps-III-1/1927-28, str. VII,254

633 Удружење руских ратних инвалида

СБ-23644, B-II-5721,

634 Удружење стручне штампе Краљевине Југославије

СШ-64

635 Удружење судија Краљевине Југославије

410

636 Удружење судско-административног особља Краљевине Југославије

СБ-66803

637 Удружење трговаца марака Краљевине Југославије

СБ-39395

638 Удружење трговаца-путника у Краљевини СХС (Загреб)

СБ-106405

639 Удружење трговачких помоћника

Ps-III-1/1927-28, str. VII,254

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 65

Page 58: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

640 Удружење универзитетских наставника Краљевине Југославије

СБ-65528,66841-66842 66

641 Удружење фабрика шећера Краљевине СХС

Ps-III-1/1927-28, str. VII,323

642 Удружење царинских чиновника Краљевине СХС

СБ-71461;СШ-172,175

643 Удружење школских надзорника у Краљевини Југославији

СБ-66810 66

644 Удружење шумарских званичника Краљевине Југославије

СШ-64

645 Удружење шумско-техничког помоћног особља Краљевине Југославије (Нова Градишка)

СБ-107619

646 Уједињени одбор јужнословенских американаца (САД)

СБ-37839 83

647 Уједињени раднички синдикални савез Југославије, Уједињени раднички синдикати, Централни раднички синдикални одбор Југославије

СБ-8425,23689,37316-37320,37512,37514,42359,42368,53152,56455, 58596, 82448,90519,96499,108188;Пs-III-1/1927-28, str. VII,250, 257;СШ-167

648 Уједињени савез хотелско-кафанских и гостионичарских намештеника-ца и радника-ца у Југославији

СШ-64

649 Уједињени савез шивачко-одећних радника и радница

СБ-82449

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201966

Page 59: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

650 Универзитетско удружење Срба, Хрвата и Словенаца за Лигу народа

СБ-2106,23708,49715

651 Управа државних рударских предузећа Краљевине СХС

СБ-21436,91612

652 Управа државних шума

СБ-21436

653 Управа за заштиту индустријске својине

СБ-16877-16879,48355, Ps-III-1, str. III-7.B, 199, Ps-III-1/1924-25, str. IV,206;СШ-64

66

654 Уред државног пуномоћника за смештај руских избеглица

PS-III-1/1927-28, str. VII, 251

655 Француско-југословенски завод за индустрију и трговину

СБ-98442 334

656 Француско-југословенски медико-хируршки центар

СБ-101617

657 Хемијско друштво Краљевине Југославије

СБ-10157-10161,48688,58439,70624,108036;СШ-64

658 Холандско-југословенска трговачка комора

СБ-19155 334

659 Хрватска сељачка странка (Загреб)

СБ-53374,71416,71408,87634,88157, B-II-5721

14,37,38,74,82,305,730

660 Хрватска странка права (Загреб)

B-II-5721 37

661 Хришћанска заједница младих људи у Краљевини Југославији

СБ-19378,40222,65631,71471,86823,90622, Ps-III-1, str. II-9,368;СШ-47,48

37,38,69,74,410

662 Хришћанска заједница Срба, Хрвата и Словенаца у Швајцарској

СБ-12763

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 67

Page 60: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

663 Централни секретаријат радничких комора Југославије

СБ-6690-6691,6694-6695,9293,9783,21935,23133-23134,24156,60022,

664 Централна банка СБ-21927-21930,64834-64836 65665 Централна свиларска

управаB-II-5721

666 Централна управа Земаљског савеза свију занатлијских удружења Краљевине СХС

PS-III-1/1924-25, str. IV,219

667 Централна установа југословенског HERD BOOK-a (за унапређење говедарства)

B-II-5721 67

668 Централни ветеринарски бактериолошки завод

СБ-68088, B-II-5721 67

669 Централни завод за заштиту матера и деце

B-II-5721

670 Централни завод за рибарство Краљевине Југославије

СБ-91978;B-II-5721 68

671 Централни међусавезни синдикални одбор Југославије

СБ-62419

672 Централни одбор за посредовање рада

СБ-98444-98445

673 Централни раднички синдикални одбор Југославије, Независни раднички синдикати Југославије, Међународни синдикални одбор Југославије

СБ-21934,50409,71586,71588,71590,71592-71593,71596;СШ-122

674 Централни савез месара и кобасичара Краљевине Југославије

СШ-90

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 201968

Page 61: Arhivski fondovi KraLjevine Jugoslavije koji nisu sačuvani ...

675 Централни секретаријат радничких комора Југославије

СБ-42362-42363,42365,42367,54832,56409, 56939,60019,72979, 89442, 91320,95343,98221,98984-98985, Ps-III-1/1927-28, str. VII,247-248;СШ-139

676 Централни хигијенски завод

СБ-819,514,3,5648,7059,10976-10979,10993,11368-11376,12532,12878, 16810-16812,17858,18900,20763-20766,20768,20771,20774-20880,40356-40359,40833-40837,40841,40843,40845,40852,41683,41689,42376,51516-51520,55211,6-7348,79322,90276,91611, B-II-5721;СШ-156

66

677 Централно удружење произвођача и товљача стоке Краљевине Југославије (Нови Сад)

СБ-24266-24268,64845

678 Цивилно ваздухопловство Краљевине Југославије

СБ-70923 14,37,38,65,66,74,81,334

679 Чехословачки савез у Краљевини Југославији

СБ-75365

680 Чехословачко-југословенска лига (Оломоунца)

СБ-70530

681 Чехословачко-југословенска лига (Праг)

СШ-317

682 Чехословачко-југословенска привредна комора (Праг)

СБ-24863-24865

С. Срндовић, И. Божовић, Архивски фондови Краљевине Југославије... 69


Recommended