+ All Categories
Home > Documents > Assembly Members List 21-4-2015 - Maharashtra …mls.org.in/pdf/memA14.pdf‡Ô-´Öê»Ö :...

Assembly Members List 21-4-2015 - Maharashtra …mls.org.in/pdf/memA14.pdf‡Ô-´Öê»Ö :...

Date post: 08-Jun-2018
Category:
Upload: ngonhu
View: 256 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
of 40 /40
E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ ÃÖ¤üÃμÖÖÓ“Öß μÖÖ¤üß ( פü®ÖÖÓÛú 30 ´Öê, 2015 ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê )
Transcript

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü

×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ

ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß

( פü®ÖÖÓÛú 30 ´Öê, 2015 ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê )

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ‹Ûú ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö®ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá -122

†.ÛÎú. (1)

´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö (2)

ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ (3)

(1) ³ÖÓ›üÖ¸üÖ (†.•ÖÖ.) †¾ÖÃÖ¸êü, †ò›ü. ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¯Öã®ÖÖ•Öß, ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.¯Ö¾Ö®Öß-¾ÖÖ›Ôü ²Ö•Ö¸ÓüÝÖ, וÖ.³ÖÓ›üÖ¸üÖ ³ÖÏ. 9860159106

(2) ×¾Ö»Öê¯ÖÖ»Öì †ôû¾ÖÞÖß, †ò›ü.¯Ö¸üÖÝÖ 9 ¾ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ÁÖß×¾ÖªÖ×¾ÖÆüÖ¸ü, ®ÖêÆüºþ ¸üÖê›ü, ×¾Ö»Öê¯ÖÖ»Öì (¯Öæ), ´ÖãÓ²Ö‡Ô - 400 057. ÛúÖ. 26136513 ×®Ö. 022-26100171 ³ÖÏ. 9820350544 ±òú. 022-266513 ‡Ô-´Öê»Ö: [email protected]

(3) †Æêü¸üß (†.•Ö.) †Ö¡ÖÖ´Ö, ÁÖß.†Ó´²ÖÎß¿Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ•Öê ÃÖŸµÖÖ¾ÖÖ®Ö¸üÖ¾Ö , 1) ´ÖÖ.†Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖÛúÖÃÖ, ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 32 2) ´Öã.¯ÖÖê.†»»ÖÖ¯Ö»Öß ŸÖÖ.†Æêü¸üß, וÖ.ÝÖ›üדָüÖê»Öß

(4) “ÖÖÓ¤ü¾Ö›ü †ÖÆêü¸ü, ›üÖò.¸üÖÆãü»Ö ¤üÖî»ÖŸÖ¸üÖ¾Ö, 20,ÝÖÖ›Ôü®Ö ÆüÖê´ÃÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß »ÖÖêÛú´ÖÖ®µÖ ®ÖÝÖ¸ü, ÝÖÓÝÖÖ¯Öæ¸ü ¸üÖê›ü, ®ÖÖ׿ÖÛú-422202 ÛúÖ. 0253-2318999 ³ÖÏ. 9403408888/9890008888/9158324000 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(5) ¸üÖôêûÝÖÖÓ¾Ö (†.•Ö.) ˆ‡üÛêú, ¯ÖÏÖ.›üÖò.†¿ÖÖêÛú ¸üÖ´ÖÖ•Öß, ¸üÖÞÖÖ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ®ÖÝÖ¸ü, †ÖÞÖá ¸üÖê›ü, ¸üÖ•ÖÖ¸üÖÞÖß †¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü ‹Ûú-2, ¾Ö›üÝÖÖ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ³ÖÏ. 9763456788, 09423667766 ±òú.07232-255056

(6) ´Öã¸ü²ÖÖ›ü Ûú£ÖÖê¸êü, ÁÖß. ×ÛúÃÖ®Ö ¿ÖÓÛú¸, ¤ü¢Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖ, ²ÖÖê¸üÖ›ü¯ÖÖ›üÖ¸üÖê›ü, Ø“Ö“ÖêÀ¾Ö¸ü߯ÖÖ›üÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¯Öæ¸üÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.†Ó²Ö¸ü®ÖÖ£Ö, וÖ.šüÖÞÖê ÛúÖ.0251-2674271 ×®Ö.0251-2665976 ±òú. 0251-2674271 ³ÖÏ. 9422073551 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(7) ‘ÖÖ™üÛúÖê¯Ö¸ü ¯Ö׿“Ö´Ö Ûú¤ü´Ö, ÁÖß.¸üÖ´Ö 1504, ¯ÖÏ×ÃÖ›êü×®¿ÖµÖ»Ö ™üÖò¾Ö¸ü, ‹»Ö.²Öß.‹ÃÖ ¸üÖê›ü, ‘ÖÖ™üÛúÖê¯Ö¸ü (¯Ö׿“Ö´Ö), ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400 086. ³ÖÏ. 9833151922

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

†.ÛÎú. (1)

´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö (2)

ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ (3)

(8) ¸üÖÆæü¸üß ÛúÙ›ü»Öê, ÁÖß.׿־ÖÖ•Ö߸üÖ¾Ö ³ÖÖ®Öã¤üÖÃÖ, ´Öã.¯ÖÖê.²Öã·ÆÖÞÖ®ÖÝÖ¸ü, ŸÖÖ. וÖ. †Æü´Ö¤ü®ÖÝÖ¸ü. ³ÖÏ. 9423162655 ×®Ö. 0241-2326211, ÛúÖ. 0241-2450646,2322117

(9) ¯ÖãÞÖê Ûòú®™üÖê®Ö´Öê®™ü (†.•ÖÖ.) ÛúÖÓ²Öôêû, ÁÖß. פü»Öß¯Ö –ÖÖ®Ö¤êü¾Ö, 1) ´ÖÖ.ÃÖÖ´ÖÖוÖÛú ®µÖÖµÖ †Ö×ÞÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ, ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 32 2) 54 ‹“Ö ¯Öß 855, »ÖÖê×ÆüµÖÖ ®ÖÝÖ¸ü, ÝÖÓ•Ö ¯Öêšü,¯ÖãÞÖê-411042.

(10) ׿־ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü ÛúÖôêû ÁÖß. ×¾Ö•ÖµÖ •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ, 218, ¿Ö×®Ö¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü, ¯ÖãÞÖê -30 ÛúÖ.020-24457735,×®Ö.020-25663663, ³ÖÏ.9623717171 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(11) ÃÖÖÛúÖê»Öß ÛúÖ׿־ÖÖ¸ü, ÁÖß.¸üÖ•Öê¿Ö (²ÖÖôûÖ) »ÖÆüÖ®Öã•Öß , ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÏÝÖŸÖß ÛúÖò»Ö®Öß ÃÖë¤ãü¸ü¾ÖÖ±úÖ, ŸÖÖ.ÃÖÖÛúÖê»Öß ×•Ö.³ÖÓ›üÖ¸üÖ-441802 ×®Ö.07186236577 ³ÖÏ.9422132047 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(12) ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü ´Ö¬µÖ ÛãÓú³ÖÖ¸êü, ÁÖß.×¾ÖÛúÖÃÖ ¿ÖÓÛú¸ü¸üÖ¾Ö, ÛãÓú³ÖÖ¸êü ³Ö¾Ö®Ö,ÝÖÖêôûß²ÖÖ¸ü “ÖÖîÛú, ŸÖÖ.וÖ.®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü. ÛúÖ.0712-2770299 ±òú. 0712-2770299 ³ÖÏ.9225213156/8888885433 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(13) ²Ö¤ü®ÖÖ¯Öæ¸ü (†.•ÖÖ.) Ûãú“Öê, ÁÖß.®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ ×ŸÖ»ÖÛú“ÖÓ¤ü Ûãú“Öê ×®Ö¾ÖÖÃÖ, »Öõ´Öߤêü¾Öß, •Öã®Öß ´ÖãÛÓú¤ü¾ÖÖ›üß, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ×®Ö.0240-2483352 ³ÖÏ.9422201707/952779960

(14) •ÖôûÝÖÖÓ¾Ö (•ÖÖ´ÖÖê¤ü) Ûãú™êü, ›üÖò. ÃÖÓ•ÖµÖ ÁÖ߸üÖ´Ö, ×ÃÖ¬¤üß×¾Ö®ÖÖµÖÛú ®ÖÝÖ¸ü,•ÖôûÝÖÖ¾Ö (•ÖÖ.), וÖ.²Öã»ÖœüÖÞÖÖ- ×®Ö. 07266-221467 ÛúÖ.07266-224567 ³ÖÏ. 07387659999 ±òúŒÃÖ ®ÖÓ.07266-224495 ‡Ô-´Öê»Ö : suggestionsformla@ gmail.com [email protected]

(15) ØÆüÝÖÞÖ‘ÖÖ™ü ÛãúÞÖÖ¾ÖÖ¸ü ÁÖß.ÃÖ´Ö߸ü ¡µÖÓ²ÖÛú¸üÖ¾Ö, ÛéúÂÞÖÖ‡Ô ´ÖÆüÖ¾Ö߸ü ¾ÖÖò›Ôü, ØÆüÝÖÞÖÖ‘ÖÖ™ü, וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ ÛúÖ.07153-244104 ³ÖÏ. 9822204042 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(16) ÛúÖê£Ö¹ý›ü Ûãú»ÖÛúÞÖá, ¯ÖÏÖ.´Öê¬ÖÖ ×¾ÖÁÖÖ´Ö 5, ®ÖÓ¤ü®Ö¾Ö®Ö ›üÆüÖÞÖæÛú¸ü ÛúÖò»Ö®Öß, ÝÖ»»Öß ÛÎú.8, ÛúÖê£Öºþ›ü, ¯ÖãÞÖê 38 ³ÖÏ. 9323310936,9422037306 ‡Ô-´Öê»Ö [email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(17) šüÖÞÖê ÛêúôûÛú¸ü, ÁÖß.ÃÖÓ•ÖµÖ ´ÖãÛãÓú¤ü 604, »Öõ´Öß ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ ™üÖò¾Ö¸ü, ×¾Ö÷ü»Ö ÃÖê®ÖÖ, ¤ü¢Ö ´ÖÓפü¸ü ÛÓú´¯ÖÖò‰Óú›ü, ®ÖÖî¯ÖÖ›üÖ, וÖ.šüÖÞÖê (¯Ö) 400 602. ÛúÖ. 022-25436767 ³ÖÏ. 9821191111 ±òú. 25406767

(18) ÛúÖê¯Ö¸üÝÖÖ¾Ö ÛúÖê»Æêü, ÃÖÖî.îÖêÆü»ÖŸÖÖ ×²Ö¯Ö֤߮üÖ¤üÖ, ´Öã.¯ÖÖê. µÖêÃÖÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.ÛúÖê¯Ö¸üÝÖÖ¾Ö ×•Ö. †®ÖÝÖ¸ü ÛúÖ.(02423) 224120 ŸÖê 224125 ³ÖÏ. 9822500009 ±òú. (02423) 224130 [email protected]

(19) ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü ¤ü×õÖÞÖ ÛúÖêÆüôêû ÁÖß.ÃÖã¬ÖÖÛú¸ü ×¾ÖšËüšü»Ö¸üÖ¾Ö, ×¾Ö÷ü»Ö-×»Ö»ÖÖ 156 •ÖÖ®ÖÛúß®ÖÝÖ¸ü ˆ¤üµÖ®ÖÝÖ¸ü ظüÝÖ¸üÖê›ü -®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü -34 ³ÖÏ.9923701660, 9822375637 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(20) ´Ö㌟ÖÖ‡Ô®ÖÝÖ¸ü ÜÖ›üÃÖê-¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß.‹Ûú®ÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ÝÖÞÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö , 1) ´ÖÖ.´ÖÆüÃÖæ»Ö, ´Ö¤üŸÖ ÛúÖµÖÔ ³ÖãÛÓú¯Ö ¯Öæ®Ö¾ÖÃÖÔ®Ö, †»¯ÖÃÖÓܵÖÖÓÛú ×¾ÖÛúÖÃÖ

†Ö×ÞÖ †ÖîÛúÖ±ú, ÛéúÂÖß ¾Ö ±ú»ÖÖꈟ¯ÖÖ¤ü®Ö, ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö, ¤ãüݬÖ×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ¸üÖ•µÖˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ¿Öã»Ûú ´ÖÓ¡Öß, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 32

2) ´Öã.¯ÖÖê.ÛúÖê£Öôûß, ŸÖÖ.´Ö㌟ÖÖ‡Ô®ÖÝÖ¸ü,וÖ.•ÖôûÝÖÖ¾Ö. ÛúÖ. 022025014, 022022401 ×®Ö. 23679545, 23687875

(21) ×´Ö¸ü•Ö (†.•ÖÖ.) ÜÖÖ›êü, ›üÖò. ÃÖã¸êü¿Ö (³ÖÖ‰ú) ¤üÝÖ›æü, ¤üÖÃÖ ²ÖÓÝÖ»ÖÖ, ‹»Ö.†ÖµÖ.ÃÖß.ÛúÖò»Ö®Öß, 100 ±ãú™üß ¸üÖê›ü, ×¾ÖÁÖÖ´Ö²ÖÖÝÖ, וÖ.ÃÖÖÓÝÖ»Öß. ÛúÖ.¤æü.ÛÎú.0233-2222424 ×®Ö.¤æü.ÛÎú.0233-2301277 ³ÖÏ.ÛÎú.9850508980, 9420206666 ±òú.0233-2222727 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(22) ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü ¯Öæ¾ÖÔ ÜÖÖê¯Ö›ê,ü ÁÖß.ÛéúÂÞÖÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö ÃÖŸÖ¸Óü•Ö߯Öã¸üÖ, ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üß-ŸÖê»Ö߯Öã¸üÖ, ŸÖÖ.וÖ.®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü- 440 008. ÛúÖ. 0712-2767638 ×®Ö. 0712-2767637 ³ÖÏ. 9373118979/8888883036 ±òú. 0712-2767638 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(23) †Ö¸ü´ÖÖê¸üß (†.•Ö.) ÝÖ•Ö²Öê, ÁÖß.ÛéúÂÞÖÖ ¬Ö´ÖÖ•Öß ´Öã.¯ÖÖê™üÝÖÖÓ¾Ö, ¯ÖÖê. ×¾Ö×Æü¸üÝÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.¾Ö›üÃÖÖ, וÖ.ÝÖ›üדָüÖê»Öß. ³ÖÏ. 9765239942

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(24) ÃÖÖÓÝÖ»Öß ÝÖÖ›üÝÖßôû, ÁÖß.¬Ö®ÖÓ•ÖµÖ ‰ú±Ôú ÃÖã¬Ö߸ü Æü¸üß, T-†ÖµÖ-2-3,ÝÖÞÖ¸üÖ•Ö ¯ÖÏÃÖÖ¤ü †¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›üÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ, ÃÖÖÓÝÖ»Öß-416416 ÛúÖ.0233-6067400 ×®Ö.0233-2372681 ³ÖÏ.9823159959 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(25) ®ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü (†.•Ö.) ÝÖÖ×¾ÖŸÖ, ›üÖò.×¾Ö•ÖµÖÛãú´ÖÖ¸ü ÛéúÂÞÖ¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.®Ö™üÖ¾Ö¤üü, ŸÖÖ.וÖ.®ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸. ü³ÖÏ-8888722314

(26) ¬Öãôêû ¿ÖÆü¸ü ÝÖÖê™êü, ÁÖß.†×®Ö»Ö ˆ´Ö¸üÖ¾Ö ÝÖÖê™êü, ‘Ö¸ü ®ÖÓ. 1321, ÝÖ»»Öß ®ÖÓ.4 וÖ.¬Öãôêû 424001 ÛúÖ. 02562-283636, 282636 ×®Ö. 02562-233266 ³ÖÏ. 9850109100 ±òú. 02562-282636 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(27) ›üÖëײ־ֻÖß “Ö¾ÆüÖÞÖ, ÁÖß. ¸üؾ֦ü ¤üŸÖÖ¡ÖµÖ †Ö¿ÖÖ¯ÖÖÛÔú, ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÝÖ ¾ÖÖ›üß, ´ÖÖ®Ö¯ÖÖ›üÖ ¸üÖê›ü, ›üÖëײ־ֻÖß (¯Öæ¾ÖÔ), וÖ.šüÖÞÖê. ³ÖÏ. 9819503999

(28) ׳־ÖÓ›üß ¯Ö׿“Ö´Ö “ÖÖî‘Öã»Öê, ÁÖß.´ÖÆêü¿Ö ¯ÖϳÖÖÛú¸ü ¹ý.®ÖÓ.285, –ÖÖ®ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÓפü¸üÖ •Ö¾Öôû, ÝÖÖî¸ü߯ÖÖ›üÖ, ŸÖÖ.׳־ÖÓ›üß, וÖ.šüÖÞÖê - 421 302. ³ÖÏ-9823505000

(29) ¤ü×ÆüÃÖ¸ü “ÖÖî¬Ö¸üß, ÁÖß´ÖŸÖß ´Ö×®ÖÂÖÖ †¿ÖÖêÛú 602, ÝÖã¹ý×¾ÖÆüÖ¸ü, ›üß.‹®Ö.´ÆüÖ¡Öê ¸üÖê›ü, ‹ŒÃÖ¸ü, ²ÖÖê׸ü¾Ö»Öß (¯Ö), ´ÖãÓ²Ö‡Ô - 400 092. ³ÖÏ-9422637343/9320123413

(30) Ø“Ö“Ö¾Ö›ü •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö, ÁÖß. »Öõ´ÖÞÖ ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÝÖ •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö ¯ÖÖ™üᯙ ÛúÖò´¯Ö»ÖêŒÃÖ, ׿־ÖÖ•Öß “ÖÖîÛú, د֯Öôêû ÝÖã¸ü¾Ö, ¯ÖãÞÖê - 411 061. ³ÖÏ. 9822059459

(31) •ÖŸÖ •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö, ÁÖß. ×¾Ö»ÖÖÃÖ¸üÖ¾Ö ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ, "†®ÖÓŸÖ ×®Ö¾ÖÖÃÖ" ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü ¸üÖê›ü, •ÖŸÖ, וÖ.ÃÖÖÓÝÖ»Öß ³ÖÏ.9822618999 ÛúÖ.¤æü.02344-246315 ×®Ö.¤æü. 02344-247980 ±òúŒÃÖ ÛÎú.02344-246315 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(32) ¸üÖ¾Öê¸ü •ÖÖ¾Öôêû, Æü׸ü³ÖÖ‰ú ´ÖÖ¬Ö¾Ö, ´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖ»ÖÖê¤ü, ŸÖÖ.µÖÖ¾Ö»Ö, וÖ.•ÖôûÝÖÖ¾Ö-425304 ÛúÖ.02585-242797 ×®Ö.02585-242627 ³ÖÏ.09422780365/07755955333 ±òú.02585-242797/02585-248295. ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(33) Æü›ü¯ÖÃÖ¸ü ×™üôêûÛú¸ü, ÁÖß.µÖÖêÝÖê¿Ö ÛãÓú›ü»ÖßÛú, ÁÖ¬¤üÖ ×®Ö¾ÖÖÃÖ, ׿־ÖÖ•Öß “ÖÖîÛú ÛúÖëœü¾ÖÖ ²Öã. ¯ÖãÞÖê 48 ³ÖÏ.9822813813/9028813813 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(34) ¯Ö®Ö¾Öê»Ö šüÖÛæú¸ü, ÁÖß.¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ¸üÖ´Ö¿Öêšü ¯»ÖÖò™ü ®ÖÓ.58/†ê, ×´Ö›ü»Ö Œ»ÖÖÃÖ ÛúÖê-†Öò¯Ö. ÆüÖî. ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ×»Ö. ¯Ö®Ö¾Öê»Ö, ŸÖÖ»ÖãÛúÖ ¯Ö®Ö¾Öê»Ö, וֻÆüÖ ¸üÖµÖÝÖ›ü 410 206. ÛúÖ. 022-27458134/27468133 ×®Ö. 022-274677711 ³ÖÏ. 9920017777 ±òú. 022-27458134/27467717 ‡Ô-´Öê»Ö: [email protected]

(35) ÝÖÖê¸êüÝÖÖ¾Ö šüÖÛæú¸ü, ÁÖß´ÖŸÖß ×¾ÖªÖ •ÖµÖ¯ÖÏÛúÖ¿Ö, 1) ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ, †®®Ö ¾Ö ®ÖÖÝÖ¸üß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ, ÝÖÏÖÆüÛú ÃÖÓ¸üõÖÞÖ †Ö×ÞÖ †ÖîÂÖ¬Öß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 32 2) ²Öß/1 ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü, ›üÖò.´ÖÖ¤üÖ´Ö ÛúÖ´ÖÖ ¸üÖê›ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-32 ÛúÖ. 022-22843718/22843623 ×®Ö. 022-22020615/22020092 ³ÖÏ. 9769138925 ±òú. 022-22843718/22843623 ‡Ô-´Öê»Ö: [email protected]

(36) Ûêú•Ö (†.•ÖÖ.) šüÖë²Ö¸êü, ¯ÖÏÖ.ÃÖÓ×ÝÖŸÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ¯ÖÏÛúÖ¿Ö , c/0, ×¾Ö•ÖµÖ¯ÖÏÛúÖ¿Ö šüÖë²Ö¸êü, ´ÖÓÝÖôû¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü, Ûêú•Ö, וÖ.²Öß›ü ÛúÖ.¾Ö ×®Ö. 02445-252627 ³ÖÏ.9850942479, 9822535553 ±òú.02445-251444 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(37) ÜÖ›üÛú¾ÖÖÃÖ»ÖÖ

ŸÖÖ¯ÖÛú߸ü, ÁÖß.׳ִָüÖ¾Ö ¬ÖÖë›üß²ÖÖ, ´ÖÖŸÖéÛéú¯ÖÖ ×®Ö¾ÖÖÃÖ, ÃÖ¾Æìü ®ÖÓ.37/1, ±úÖ‡Ô¾ÆüÙüÖ¸ü ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß, ¬Ö®ÖÛú¾Ö›üß, ¯ÖãÞÖê-411 043. ÛúÖ. 020-24369696, ³ÖÏ. 9422003070/9689935707 ±òú. 020-24369696

(38) ²ÖÖê¸üß¾Ö»Öß ŸÖÖ¾Ö›êü, ÁÖß. ×¾Ö®ÖÖê¤ü ÁÖָ߬ü, 1) ¿ÖÖ»ÖêµÖ ׿ÖõÖÞÖ, ÛÎúß›üÖ †Ö×ÞÖ µÖã¾ÖÛú Ûú»µÖÖÞÖ, ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö׿ÖõÖÞÖ,

¾ÖîªÛúßµÖ ×¿ÖõÖÞÖ, ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ, ÃÖÖÓÃÛéúןÖÛú ÛúÖµÖÔ ´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 32 2) ÃÖß-302, ´ÖÖŸÖÖêÁÖß ¸êüü×ÃÖ›êü®ÃÖß ¯ÖÏÖ£Ö®ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¸üÖê›ü, ×¾Ö»Öê ¯ÖÖ»Öì

(¯Öã¾ÖÔ), ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400057 ÛúÖ. 022-22027174/22029742 ×®Ö. 022-22873572/22871970 ±òú. 022-22027174/22029742 ‡Ô-´Öê»Ö: [email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(39) †ÖÞÖá (†.•ÖÖ.) ŸÖÖê›üÃÖÖ´Ö ÁÖß.¸üÖ•Öæ ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ, Ûú¢Ö¸ü¾ÖÖ¸ü, »Öê-†Ö‰ú™ü, ¯ÖÖÓœü¸üÛú¾Ö›üÖ ŸÖÖ.ÛêúôûÖ¯Öæ¸ü, וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû. ×®Ö.07235-228266 ³ÖÏ.9372079595 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(40) ³ÖÖêÛú¸ü¤ü®Ö ¤üÖ®Ö¾Öê, ÁÖß.ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö ׿־ÖÖ•Öß ®ÖÝÖ¸ü, ®Ö¾Öß®Ö ³ÖÖêÛú¸ü¬Ö®Ö, וÖ.•ÖÖ»Ö®ÖÖ ÛúÖ.¾Ö ±òú.2485-240125 ³ÖÏ.9422216000 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

(41) ´ÖÖ•Ö»ÖÝÖÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ, ÁÖß. †Ö¸ü. ™üß ´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖêÆüÖ, ×¾ÖªÖ®ÖÝÖ¸ü, ŸÖÖ.¯Ö¸üôûß, וÖ.²Öß›ü ×®Ö.02446-222867 ³ÖÏ.9923399877

(42) ÛúÖ™üÖê»Ö ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ, ›üÖò.†Ö׿ÖÂÖ ¸üÞÖוֲ֟ÖÖ²Öæ ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ, BW-6, ÝÖÓÝÖÖÃÖÖÝÖ¸ü †¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü, Ûòú®Ö»Ö ¸üÖê›ü, ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ¯Öêšü, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü, 440010 ÛúÖ.0712-2544946 ×®Ö.0712-2459000 ³ÖÏ.9822233000 / 9372355007 ±òú. 0712 - 2552087 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(43) ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü ˆ¢Ö¸ü ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ, ÁÖß.×¾Ö•ÖµÖÛãú´ÖÖ¸ü ×ÃÖ¦üÖ´Ö¯¯ÖÖ, 1) ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö(ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ˆ¯ÖÛÎú´ÖÖÃÖÆü), ¯Ö׸ü¾ÖÆü®Ö, ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü, ¾ÖáÖÖêªÖêÝÖ ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß , ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 32 2)157/›üß, ¸êü»¾Öê »ÖÖ‡Ô®ÃÖ, ÛúÖôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ´ÖÓפü¸üÖ•Ö¾Öôû ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. ÛúÖ.0217-2620291 ×®Ö.0217-2315688 ³ÖÏ.9822000089 ±òú.0217-2620291 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(44) ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü ¯Ö׿“Ö´Ö ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ, ÁÖß.ÃÖã¬ÖÖÛú¸ü ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö•Öß, •Öß.²Öß.1,®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ †¯ÖÖÔ™ü´Öë™ü, ±Ïëú®›üÃÖË ÛúÖò»Ö®Öß, ÛúÖ™üÖê»Ö ¸üÖê›ü, ŸÖÖ.וÖ.®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü-440013 ÛúÖ. 0712-2572202 ×®Ö.0712-2571666 ³ÖÏ. 09422801131, ±òúŒÃÖ ÛÎú. 0712-2572202 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(45) †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ, ›üÖò.ÃÖã×®Ö»Ö ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö †Ö׿־ÖÖÔ¤ü ¹ý׌´ÖÞÖß ®ÖÝÖ¸ü, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß - 444606. ÛúÖ.0721-2673425 ×®Ö.0721-2673425 ÛúÖ.0721-2676768 ³ÖÏ.9422855555/9820236371 ‡Ô-´Öê»Ö[email protected]

(46) ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¤ü×õÖÞÖ ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ, ÁÖß.ÃÖã³ÖÖÂÖ ÃÖã¸êü¿Ö“ÖÓ¦ü, 13 †, ÃÖÊÖ¦üß ®ÖÝÖ¸ü, ÆüÖê™üÝÖß ¸üÖê›ü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü, ÛúÖ.0217-2735503 ×®Ö.0217-2735555, 2735500 ³ÖÏ.9923333344 ±òú.0217-2735566 ‡Ô-´Öê»Ö: [email protected]

(47) ›üÆüÖÞÖæ (†.•Ö.) ¬Ö®ÖÖ¸êü, ÁÖß.¯ÖÖÃÛú»Öü •ÖÖ®µÖÖ, ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.ŸÖ»ÖÖÃÖ¸üß, וÖ.¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü ÛúÖ.02521-220493 ³ÖÏ.9561259424/9422682909 ‡Ô-´Öê»Ö paskaldharnare @gmail.com

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(48) ¸üÖ•Öæ¸üÖ ¬ÖÖê™êü, †ò›ü. ÃÖÓ•ÖµÖ µÖÖ¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.¸üÖ•Öæ¸üÖ, וÖ.“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü ³ÖÏ-9822565746

(49) †Ö™üß ¬ÖÖë›êüü, ÁÖß.³Öß´Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.¹ý‡Ô ®ÖÖ»ÛúÖê»Ö, ŸÖÖ. †Ö™üß ×•Ö.²Öß›ü ×®Ö.¾Ö ÛúÖ. 02441-282511 ³ÖÏ.9423168000/9869500000±òú.02441-282436

(50) ˆ´Ö¸üÜÖê›ü (†.•ÖÖ.) ®Ö•Ö¸ü¬Ö®Öê ÁÖß.¸üÖ•Ö뮦ü ¾ÖÖ´Ö®Ö¸üÖ¾Ö, ´Öã.¯ÖÖê.´ÖÆüÖÝÖÖ¾Ö, (¯ÖÓ.ÃÖ.) וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 445205 ³ÖÏ. 9011414111,9011314111 ±òú.07236-222414 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(51) ׿ָüÖôûÖ ®ÖÖ‡ÔÛú, ÁÖß.׿־ÖÖ•Ö߸üÖ¾Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê. דÖÜÖ»Öß, ŸÖÖ.׿ָüÖôûÖ ×•Ö.ÃÖÖÓÝÖ»Öß -415 408 ÛúÖ.02345-272818±òú. 02345-270070 ×®Ö. 02345-271100 ³ÖÏ. 9423036700

(52) ×®Ö»ÖÓÝÖÖ ×®Ö»ÖÓÝÖêÛú¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß.ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ×¤ü»Öָ߯üÖ¾Ö •Öã®Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÓפü¸ü, †Öî¸ü¤ü ¿ÖÆüÖ, ŸÖÖ.×®Ö»ÖÓÝÖÖ ×•Ö.»ÖÖŸÖæ¸ü ÛúÖ.¾Ö ×®Ö. 02382-226999 ³ÖÏ. 9922036333/9921035333/9371389949 ±òú. 02382-226999 ‡Ô-´Öê»Ö[email protected]

(53) Ûú»µÖÖÞÖ ¯Ö׿“Ö´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ÁÖß.®Ö¸ëü¦ü ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö ²Öß.®ÖÓ.6, ¹ý. ®ÖÓ.101, ‡Ó¦ü¯ÖÏÃ£Ö †¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü, †Ö¬ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß ÃÖÛÔú»Ö,‹´Ö.Ûêú.ÃÛæú»Ö ¸üÖê›ü, Ûú»µÖÖÞÖ (¯Ö), 421301. ×®Ö.0251-2202211 ³ÖÏ.9920923939 ‡Ô-´Öê»Ö: narendra [email protected]

(54) ÝÖê¾Ö¸üÖ‡Ô ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ÁÖß.»Öõ´ÖÞÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ‹/¯Öß 1575, ÛúÖê»Æêü¸ü ¸üÖê›ü, ŸÖÖ.ÝÖê¾Ö¸üÖ‡Ô ×•Ö.²Öß›ü 431127. ÛúÖ. 02447-263999 ×®Ö. 02447-262073 ³ÖÏ. 9763724424 ‡Ô-´Öê»Ö[email protected]

(55) ׿ֹý¸ü

¯ÖÖ“ÖÞÖì ÁÖß.²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö ÛúÖ¿Öß®ÖÖ£Ö, ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖ›üÖë²ÖÖ“Öß ¾ÖÖ›üß, ŸÖÖ.׿ֺþ¸ü, וÖ.¯ÖãÞÖê ×®Ö. 020-26125964 ³ÖÏ. 9860001920, ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(56) ÛúÖ¸Óü•ÖÖ ¯ÖÖ™üÞÖß, ÁÖß.¸üÖ•Öë¦ü ÃÖãÜÖÖ®ÖÓ¤ü •Ö¾ÆüÖ¸ü ÛúÖò»Ö®Öß, ¾ÖÖ¿Öß´Ö

(57) “ÖÖôûßÃÖÝÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß.ˆ®´ÖêÂÖ ³ÖîµµÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ, ³ÖãÂÖÞÖ ´ÖÓÝÖ»Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ•Ö¾Öô, ³Ö›üÝÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü, “ÖÖôûßÃÖÝÖÖÓ¾Ö, וÖ.•ÖôûÝÖÖÓ¾Ö ÛúÖ. 02589-226084 ×®Ö. 02589-228888 ³ÖÏ. 9423976388 ‡Ô-´Öê»Ö: [email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(58) ¿ÖÆüÖ¤üÖ (†.•Ö.) ¯ÖÖ›ü¾Öß, ÁÖß.ˆ¤üµÖØÃÖÝÖ ÛúÖê“Öºþ ´Öã.ÃÖÖê´ÖÖ¾Ö»Ö, ²Öã ¯ÖÖê. ®ÖôûÝÖ¾ÆüÖÞÖ, ŸÖÖ.ŸÖ»ÖÖê›üÖ ×•Ö.®ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü ÛúÖ.02567-232238 ³ÖÏ. 9881781863/9403337168 ±òú.02567-232318. ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(59) ˆ´Ö¸êü›ü (†.•ÖÖ.) ¯ÖÖ¸ü¾Öê, ÁÖß.ÃÖã¬Ö߸ü »Öõ´ÖÞÖ ¯»ÖÖò™ü ®ÖÓ.37, וֳÖÛúÖ™êü »Öê-†Ö‰ú™ü, ŸÖÖ.ˆ´Ö¸êü›ü,וÖ.®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü ÛúÖ. 07116-242224, 07116-244288 ³ÖÏ. 9422829164, ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(60) ´ÖæŸÖá•ÖÖ¯Öæ¸ü (†.•ÖÖ.) د֯Öôêû, ÁÖß.Æü׸üÂÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß †Ö¯¯ÖÖ ¸üÖ.¯ÖôûÃÖÖêôûÖ, ´ÖæÙŸÖ•ÖÖ¯Öæ¸ü, ŸÖÖ.וÖ.†ÛúÖê»ÖÖ. ³ÖÏ. 9421894765 ×®Ö. 07256-242555 ÛúÖ. 07256-242555 ±òú.ÛÎú. 07256-242555 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(61) Ûãú»ÖÖ²ÖÖ ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ, †ò›ü.¸üÖ•Ö ÜÖÓÝÖÖ¸ü•Öß 1, ¸üÖ•ÖÆÓüÃÖ, 2 ¸üÖ ´ÖÖôûÖ, •Öß ¸üÖê›ü, ´Ö¸üß®Ö ›ÒüÖ‡Ô¾Æü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-2 ÛúÖ.022-22012288. ×®Ö.022-22815026 ³ÖÏ.09821243352. ±òú.022-22012289. ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(62) †Ö´ÖÝÖÖ¾Ö (†.•Ö.) ¯Öã¸üÖ´Ö, ÁÖß.ÃÖÓ•ÖµÖ Æü®Öã¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´Öã.ÛãÓú³Ö™üÖê»ÖÖ ´Öã¸ü¯Öæ¸ü ¯ÖÖ¯Öæ¦üÖ, ŸÖÖ.¤êü¾Ö¸üß, וÖ.ÝÖÖêؤüµÖÖ ³ÖÏ. 9423673085

(63) ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü ¤ü×õÖÞÖ-¯Ö׿“Ö´Ö ±ú›üÞÖ¾ÖßÃÖ, ÁÖß.¤êü¾Öë¦ü ÝÖÓÝÖÖ¬Ö¸ü¸üÖ¾Ö, (1) ´ÖÖ.´ÖãִܵÖÓ¡Öß,

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ , ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ , ´ÖãÓ²Ö‡Ô 32 ÛúÖ.22025222, 22025151

(2) 276, סÖÛúÖêÞÖß ¯ÖÖÛÔú, ¬Ö¸ü´Ö¯Öêšü, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü, ŸÖÖ. וÖ. ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü. (64) ®ÖÖ׿ÖÛú ´Ö¬µÖ

±ú¸üÖÓ¤êü, ÁÖß´ÖŸÖß ¤êü¾ÖµÖÖ®Öß ÃÖãÆüÖÃÖ †Ø•ÖŒµÖŸÖÖ¸üÖ, Ûú»ÖÖ ®ÖÝÖ¸ü, ÝÖÓÝÖÖ¯Öæ¸ü ¸üÖê›ü, ®ÖÖ׿ÖÛú 422002

(65) ÜÖÖ´ÖÝÖÖ¾Ö ±ãÓú›üÛú¸ü, ÁÖß. †ÖÛúÖ¿Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÝÖ ¾ÖÃÖãÓ¬Ö¸üÖ, ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ®ÖÝÖ¸ü, “ÖÖÓ¤êü ÛúÖò»Ö®Öß, ÜÖÖ´ÖÝÖÖ¾Ö, וÖ.²Öã»ÖœüÖÞÖÖ -444303

(66) ÝÖÓÝÖÖ¯Öæ¸ü ²ÖÓ²Ö, ÁÖß.¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ²ÖÓ . ´Öã.»ÖÖÃÖæ¸ü Ùêü¿Ö®Ö, ŸÖÖ.ÝÖÓÝÖÖ¯Öæ¸ü, וÖ.†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü. ³ÖÏ.9422715678

(67) †•ÖãÔ®Öß ´ÖÖê¸üÝÖÖ¾Ö (†.•ÖÖ.) ²Ö›üÖê»Öê, ÁÖß.¸üÖ•ÖÛãú´ÖÖ¸ü ÃÖã¤üÖ´Ö 1) ´ÖÖ.ÃÖÖ´ÖÖוÖÛú ®µÖÖµÖ †Ö×ÞÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ´ÖÓ¡Öß

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 32 2) ¸üÖ.ÃÖ›üÛú †•ÖãÔ®Öß 3 ¯ÖÖê.ÃÖ›üÛú †•ÖãÔ®Öß ŸÖÖ.ÃÖ›üÛú-†•ÖãÔ®Öß

וÖ.ÝÖÖëפüµÖÖ ³ÖÏ.9421803512 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(68) ±ãú»ÖÓ²Öá ²ÖÖÝÖ›êü, ÁÖß.Æü׸ü³ÖÖ‰ú ×ÛúÃÖ®Ö¸üÖ¾Ö 1) ´ÖÖ. †¬µÖõÖ,

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ, ×¾Ö¬ÖÖ®Ö³Ö¾Ö®Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-32 ÛúÖ. 22023101, 22023542

2) †ÝÖϤæüŸÖ, ´Ö»Ö²ÖÖ¸ü ×Æü»Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400006. 3) ÛéúÂÖß µÖÖêÝÖ ÝÖã¹ýÝÖÖêؾ֤ü ØÃÖÝÖ ¯Öã¸üÖ,

ÝÖã¹ý«üÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÝÖê, ®Ö¾Öß®Ö ˆÃ´ÖÖ®Ö¯Öæ¸üÖ, וÖ.†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü-430001. ³ÖÏ.9422205644/9921007801 ÛúÖ. 0240-2331130 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(69) ÛúÃÖ²ÖÖ¯Öêšü ²ÖÖ¯Ö™ü, ÁÖß.×ÝÖ׸ü¿Ö 1) ´ÖÖ.†®®Ö, ®ÖÖÝÖ¸üß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ †Ö×ÞÖ ÝÖÏÖÆüÛú ÃÖÓ¸üõÖÞÖ, †®®Ö †Ö×ÞÖ †ÖîÂÖ¬Öß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö, ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ ÛúÖµÖÔ ´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 32 2) 12, ¿Ö×®Ö¾ÖÖ¸ü¯Öêšü, ¯ÖãÞÖê- 411030 ×®Ö. 020-24455030 ÛúÖ. ¾Ö ±òú.020-24574554/ 24574555 ³ÖÏ. 9823040400 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(70) ÛúÖ´Öšüß ²ÖÖ¾Ö®ÖÛãúôêû, ÁÖß.“ÖÓ¦ü¿ÖêÜÖ¸ü ÛéúÂÞÖ¸üÖ¾Ö•Öß, 1) ‰ú•ÖÖÔ ´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 32 2)ÁÖß.•ÖÝÖ¤Óü²ÖÖ ×®Ö¾ÖÖÃÖ, ¯»ÖÖò™ü ®ÖÓ.28-†, ®Ö¾Öß®Ö ÛúÖê¸üÖ›üß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ, ¯ÖÖêÙü Ûêú.™üß.¯Öß.‹ÃÖ., ÛúÖê¸üÖ›üß ÛúÖò»Ö®Öß, ŸÖÖ.ÛúÖ´Öšüß, וÖ.®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü. ÛúÖ. 07109-264300, ±òúŒÃÖ ÛÎú.07109-262542 ³ÖÏ. 09049404040, 09049444444 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected] [email protected]

(71) ¾ÖÞÖß ²ÖÖê¤üÛãú¸ü¾ÖÖ¸ü, ÁÖß.ÃÖÓו־ָêüøüß ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ×®Ö´ÖÖêפüµÖÖ »Öê-†Ö‰ú™ü ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ¾ÖÖ›üß ¸üÖê›ü,¾ÖÞÖß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû - 445304 ×®Ö.¤æü.ÛÎú.07239-225733, ÛúÖ. 07239-225733 ³ÖÏ. 09423131584,09373007103 ±òú.07239-225733 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(72) ¤üµÖÖÔ¯Öæ¸ü (†.•ÖÖ.) ²ÖãÓפü»Öê, ÁÖß.¸ü´Öê¿Ö ÝÖÞÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö, ´Öã.¯ÖÖê.³ÖÓ›üÖ¸üÖ, ŸÖÖ.†Ó•Ö®ÖÝÖÖ¾Ö, וÖ.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ³ÖÏ.8007457777/9860441985 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(73) ´ÖÖê¿Öá ²ÖÖë›êü, ›üÖò. †×®Ö»Ö ÃÖãÜÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö •Ö®ÖÃÖÓÝÖÏÖ´Ö ÆüÖµÖ™êüÛú ×ÛÎú×™üÛú»Ö Ûêú†¸ü ¾Ö ²ÖÖë›êü ÆüÖòïÖß™ü»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ¯Öêšü, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 444606 ÛúÖ.0721-2677683 ×®Ö.0721-2677683, 0729-234011 ³ÖÏ. 09422156336, 9960033060 ±òú.0721-2566874. ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(74) דִÖã¸ü ³ÖÖÓÝÖ×›üµÖÖ, ÁÖß.²ÖÓ™üß ³ÖÖÓÝÖ×›üµÖÖ ¾ÖÖ›üÖ, ×™üôûÛú ¾ÖÖ›Ôü, ´Öã.¯ÖÖê. ŸÖÖ.דִÖã¸ü וÖ.“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü. ÛúÖ. 0712-2460120/3260120 ×®Ö. 0712-6431396 ³ÖÏ.9767622222 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(75) ÛúÖÓפü¾Ö»Öß (¯Öæ¾ÖÔ ) ³ÖÖŸÖÜÖôûÛú¸ü ÁÖß.†ŸÖã»Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ, ²Ö-7/1/2, ¤ãü¬ÖÃÖÖÝÖ¸ü, ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ×ÃÖ²ÖÖ ¸üÖê›ü ÝÖÖê¸üÝÖÖÓ¾Ö (¯Öã¾ÖÔ) ´ÖãÓ²Ö‡Ô. 400065 ×®Ö. 022-29272858 ÛúÖ. ¾Ö ±òú. 022-69996101, ³ÖÏ. 9892208588 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(76) †ÛúÖê™ü ³ÖÖ¸üÃÖÖÛúôêû, ÁÖß.¯ÖÏÛúÖ¿Ö ÝÖãÞÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö, ׿־ÖÖ•Öß ®ÖÝÖ¸ü ²Ö®ÖÖêÃÖÖ ¤üµÖÖÔ¯Öæ¸ü, וÖ.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 444803 ³ÖÏ. 9764441237, 7350499042 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(77) ˆ¤üÝÖ߸ü (†.•Ö.) ³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö, ›üÖò.ÃÖã¬ÖÖÛú¸ü ÃÖÓÝÖÏÖ´Ö "ÃÖÓÝÖÏÖ´Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖ", ˆ¤üµÖ×ÝÖ¸üß ÛúÖò»Öê•Ö•Ö¾Öôû, ´Öã.¯ÖÖê.ÃÖÖê´Ö®ÖÖ£Ö¯Öæ¸ü, ŸÖÖ. ˆ¤üÝÖ߸ü, וÖ.»ÖÖŸÖæ¸ü-413 517. ×®Ö. 02385-255169 ±òú. 022-27665327 ³ÖÏ. 9769485169,9769475169 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

(78) ´Öêôû‘ÖÖ™ü (†.•Ö.) ׳ֻÖÖ¾ÖêÛú¸ü, ÁÖß.¯ÖϳÖã¤üÖÃÖ ²ÖÖ²Öã»ÖÖ»Ö, ´Öã.†ÖÛúß, ¯ÖÖê.²ÖÖê²Ö¤üÖê, ŸÖÖ.¬ÖÖ¸üÞÖß, וÖ.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß. ³ÖÏ.9372410106/9423610156 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected] ³ÖÏ.9372410106/9423610156 ‡Ô-´Öê»Ö: [email protected]

(79) ´ÖÖ¾Öôû ³ÖêÝÖ›êü, ÁÖß. ÃÖÓ•ÖµÖ ˆ±Ôú ²ÖÖôûÖ ×¾ÖÀ¾Ö®ÖÖ£Ö ×®Ö.¸üÖ´ÖÛéúÂÞÖ ×®Ö¾ÖÖÃÖ, 279/5, ¿Ö×®Ö¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü, ³ÖêÝÖ›êü †Öôûß, ŸÖôêûÝÖÖÓ¾Ö ¤üÖ³ÖÖ›êü ŸÖÖ.´ÖÖ¾Öôû, וÖ.¯ÖãÞÖê. ÛúÖ.02114-224950 ×®Ö.02114-222347 ³ÖÏ. 9822545218 ±òú. 02114-222295 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

(80) ¾Ö¬ÖÖÔ ³ÖÖêµÖ¸ü, ›üÖò.¯ÖÓÛú•Ö ¸üÖ•Öê¿Ö Ûêú»Ö•Ö¸ü¾ÖÖ›üß, ŸÖÖ. וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ ³ÖÏ-8806511133

(81) •ÖôûÝÖÖÓ¾Ö ¿ÖÆü¸ü ³ÖÖêôêû, ÁÖß.ÃÖã¸êü¿Ö ¤üÖ´Öæ “ÖÓ¦ü´ÖÖ‰ú»Öß, µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ÛúÖò»Ö®Öß, ¸üàÝÖ ¸üÖê›ü, וÖ.•ÖôûÝÖÖÓ¾Ö ³ÖÏ-9422277242

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(82) ¾ÖÖ×¿Ö´Ö (†.•ÖÖ.) ´Ö×»ÖÛú, ÁÖß.»ÖÜÖ®Ö ÃÖÆü¤êü¾Ö, ÃÖã¤ü¿ÖÔ®Ö®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ ¸üÖê›ü ¾ÖÖ׿ִÖ, ŸÖÖ.וÖ.¾ÖÖ׿ִÖ-444 505. ³ÖÏ. 9822708531, 9921316946 ×®Ö.06252-232264 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(83) •ÖÖ´Ö®Öê¸ü ´ÖÆüÖ•Ö®Ö, ÁÖß.×ÝÖ¸üßÂÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ, 1) ´ÖÖ.•Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ÜÖÖ¸ü •Ö´Öß®Ö ´ÖÓ¡Öß, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô-322) ®ÖÓ¤üÖ¤ü߯Ö, ²Ö•Ö¸ÓüÝÖ¯Öã¸üÖ, •ÖÖ´Ö®Öê¸ü,

ŸÖÖ.•ÖÖ´Ö®Öê¸ü, וÖ.•ÖôûÝÖÖ¾Ö. ÛúÖ.22842720/22842791 ×®Ö.23634669/23630096

(84) ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¤ü×õÖÞÖ ´ÖÆüÖ›üßÛú, ÁÖß. †´Ö»Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, ÃÖãþֆ´Ö, ׿ָüÖê»Öß (¯Öã»ÖÖ“Öß) ŸÖÖ.ÆüÖŸÖÛúÞÖÓÝÖ»Öê, וÖ.ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ÛúÖ.0231-2657152 ×®Ö.0230-2462727 ³ÖÏ.9422047474 ±òú.0230-2461006 ‡Ô-´Öê»Ö : Ó[email protected]

(85) ‘ÖÖ™üÛúÖê¯Ö¸ü (¯Öæ¾ÖÔ) ´ÖÆêüŸÖÖ, ÁÖß.¯ÖÏÛúÖ¿Ö ´ÖÓ”ãû³ÖÖ‡Ô, 1) ´ÖÖ.ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ, ÜÖ×®ÖÛú´ÖÔ, ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü ´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ

´ÖãÓ²Ö‡Ô-400032 2) ›üß/1401, ÛãúÛú¸êü•ÖÖ ¯Öò»ÖêÃÖ, ¾Ö»»Ö³Ö²ÖÖÝÖ »Öê®Ö, ¾Ö»»Ö³Ö ¯ÖÖÛÔú,

‘ÖÖ™üÛúÖê¯Ö¸ü (¯Öæ¾ÖÔ), ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400077 ÛúÖ.-22024832/22026658 ×®Ö.22024832/22026658 ³ÖÏ.9821043048 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(86) ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü ˆ¢Ö¸ü (†.•ÖÖ.) ´ÖÖ®Öê, ›üÖò.×´Öػ֤ü ÃÖ¸üþ֟Öß ÆüÖò×ï֙ü»Ö, ×®Ö´ÖÔ»Ö ³Ö¾Ö®Ö, ›üÖò.†ÖÓ²Öê›üÛú¸ü ´ÖÖÝÖÔ, ‡Ó¤üÖê¸üÖ “ÖÖîÛú, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü-440017 ÛúÖ. 0712-2641417/2630725 ³ÖÏ-9823044131 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(87) ¯Ö¾ÖÔŸÖß ×´ÖÃÖÖôû, ÁÖß´ÖŸÖß ´ÖÖ¬Öã¸üß ÃÖןֿÖ, 2, ¯ÖÖµÖ¸ü ¸üßÖÖ, •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö ®ÖÃÖÔ¸üß ¿Öê•ÖÖ¸üß, ¯ÖãÞÖê Ûú®™üÖê®´Öë™ü, ¯ÖãÞÖê4-411 040. ³ÖÏ.ÛÎú.9822020617. ±òú.020-24231844 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(88) ØÆüÝÖÖê»Öß ´Öã™üÛãúôêû, ÁÖß.ŸÖÖ®ÆüÖ•Öß ÃÖÜÖÖ¸üÖ´Ö•Öß, ÝÖÖ›ü߯Öã¸üÖ, †ÓײÖÛúÖ ™üÖòÛúß•Ö ¸üÖê›ü, ØÆüÝÖÖê»Öß-431513. ³ÖÏ.9423444301/9665368999

(89) ¯Ö¸üôûß ´ÖãÓ›êü, ÁÖß´ÖŸÖß ¯ÖÓÛú•ÖÖ ÝÖÖê¯Öß®ÖÖ£Ö, 1) ´ÖÖ.ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ, •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÞÖ, ¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•Ö®ÖÖ, ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö

²ÖÖ»ÖÛú»µÖÖÞÖ ´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 32 2) ´Öã.®ÖÖ£ÖÐÖ, ¯ÖÖê.ÛúÖêšü›üß, ŸÖÖ.¯Ö¸üôûß, וÖ.²Öß›ü

³ÖÏ.9763977777

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(90) ²Ö»»ÖÖ¸ü¯Öæ¸ü ´Öã®ÖÝÖÓ™üß¾ÖÖ¸ü, ÁÖß.ÃÖã¬Ö߸ü ÃÖד“Ö¤üÖ®ÖÓ¤ü, 1) ´ÖÖ.×¾Ö¢Ö †Ö×ÞÖ ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö, ¾Ö®Öêê ´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô 2) ³ÖÖÝÖµÖÁÖß ÝÖÖê»Ö²Ö•ÖÖ¸ü ¾ÖÖ›Ôü ŸÖÖ.וÖ.“ÖÓ¦ü¯Öã¸ü 442402

ÛúÖ. 07172-252582 ±òú. 07172258800

‡Ô-´Öê»Ö : [email protected] (91) ®Öê¾ÖÖÃÖÖ ´Öã¸üÛãú™êü ÁÖß.¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ‰ú±Ôú ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö,

´Öã.¯ÖÖê.¤êü¾ÖÝÖÖ¾Ö, ŸÖÖ.®Öê¾ÖÖÃÖÖ, וÖ.†Æü´Ö¤ü®ÖÝÖ¸ü ÛúÖ.02427/211313 ³ÖÏ.9850759125/8600832020/9422266771

(92) ¾Ö›üÝÖÖ¾Ö ¿Öê¸üß

´ÖãôûßÛú ÁÖß.•ÖÝÖ¤üß¿Ö ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö, ÃÖ¾Æìü ®ÖÓ.13, ¡µÖÓ²ÖÛêúÀ¾Ö¸ü ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß•Ö¾Öôû ´ÖãôûßÛú®ÖÝÖ¸ü ¾Ö›üÝÖÖ¾Ö¿Öê¸üß ¯ÖãÞÖê-14 ³ÖÏ.9890811111, 9623445555 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(93) ØÆüÝÖÞÖÖ ´Öê‘Öê, ÁÖß.ÃÖ´Ö߸ü ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ 135, ¯ÖÖÓ›êü »Öê †Ö‰ú™ü, ÜÖÖ´Ö»ÖÖ ¸üÖê›ü, וÖ.®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü -25. ³ÖÏ-7507522222

(94) ´Ö߸üÖ-³ÖÖ‡Õ¤ü¸ü ´ÖêÆüŸÖÖ, ÁÖß.®Ö¸ëü¦ü »ÖÖ»Ö“ÖÓ¤ü, ›üß-6, ¿ÖÝÖã®Ö ²ÖÓÝÖ»ÖÖ, ÝÖÖê»›ü®Ö ®ÖêÙü ±êúÃÖ- 3, ´Ö߸üÖ ¸üÖê›ü ¯Öæ¾ÖÔ, šüÖÞÖê. ÛúÖ. 022-28105050 ³ÖÏ. 9821346115 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(95) ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü ´ÆüÖ¡Öê, ÁÖß´ÖŸÖß ´ÖÓ¤üÖ ×¾Ö•ÖµÖ ÝÖÖî¸ü¾Ö, ÃÖê.29 ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü וÖ.šüÖÞÖê ³ÖÏ.9820075727 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(96) µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖê¸üÖ¾Ö¸ü, ÁÖß.´Ö¤ü®Ö ´Ö¬ÖãÛú¸ü¸üÖ¾Ö †¾Ö¬ÖãŸÖ¾ÖÖ›üß, ¤ü¢ÖÖ “ÖÖîÛú, ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÛúÖ.07232-255056 ×®Ö.07232-244155 ³ÖÏ-9822233555 ‡Ô-´Öê»Ö: [email protected]

(97) ןָüÖê›üÖ ¸üÆüÖÓÝÖ›üÖ»Öê, ÁÖß.×¾Ö•ÖµÖ ³ÖÖ¸üŸÖ»ÖÖ»Ö ´Öã.ÜÖÖ´Ö¸üß ¯ÖÖê.דÖÜÖ»Öß, ŸÖÖ.ןָüÖê¸üÖ ×•Ö.ÝÖÖëפüµÖÖ-441911 ÛúÖ.07198-254008 ×®Ö.07198-254008 ³ÖÏ-9764110488 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

(98) ¿Öê¾ÖÝÖÖ¾Ö ¸üÖ•Öôêû, ÁÖß´ÖŸÖß ´ÖÖê×®ÖÛúÖ ¸üÖ•Öß¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.ÛúÖÃÖÖ¸ü, د֯ÖôûÝÖÖ¾Ö ŸÖÖ.¯ÖÖ£Öü›üá, וÖ.†Æü´Ö¤ü®ÖÝÖ¸ü ÛúÖ.02429-222550 ×®Ö.2429-2424547 ³ÖÏ-9890305000 ±òú. 02429-227550 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

(99) ´ÖãÜÖê›ü ¸üÖšüÖê›ü, ›üÖò.ŸÖãÂÖÖ¸ü ÝÖÖêؾ֤ü¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.¾ÖÃÖÓŸÖ®ÖÝÖ¸ü (ÛúÖê™üݵÖÖôû), ŸÖÖ. ´ÖãÜÖê›ü וÖ.®ÖÖÓ¤êü›ü ³ÖÏ.9503337222

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(100) ØÃÖ¤üÜÖê›üÖ ¸üÖ¾Ö»Ö, ÁÖß.•ÖµÖÛãú´ÖÖ¸ü (³ÖÖ‰ú) ו֟Öë¦üØÃÖÆü ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü •ÖµÖ ¯Öò»ÖêÃÖ, Æü¾ÖÖ‡Ô ´ÖÆü»Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÞÖÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯ÖØÃÖÆü ´ÖÖÝÖÔ, ¤üÖêÓ›üÖ‡Ô“ÖÖ, ŸÖÖ.Ø¿Ö¤üÜÖê›üÖ, וÖ.¬Öãôêû-425408 ÛúÖ.02566-244025/244430 ³ÖÏ-9422285505

(101) ¸üÖ´Ö™êüÛú «üÖ¸ü´Ö ÁÖß.´Ö×»»ÖÛúÖ•ÖãÔ®Ö ¸üÖ´Öß ¸êüøüß ¯»ÖÖò™ü ®ÖÓ.377, ¾ÖÖò›Ôü ®ÖÓ.5 ¸üÖ´Ö™êüÛú ¸üÖê›ü ´Ö®ÖÃÖ¸ ŸÖÖ.¸üÖ´Ö™êüÛú, וÖ.®ÖÖÝÖ¯Öæ¸üü-441401 ³ÖÏ.9422145922 ×®Ö.07114-268220. ÛúÖ.07114- 268227, 07114-256364 ±òúŒÃÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 07114-256364 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(102) ¾ÖÃÖÖì¾ÖÖ »Ö¾ÆêüÛú¸ü, ›üÖò.ÁÖß´ÖŸÖß ³ÖÖ¸üŸÖß Æêü´ÖÓŸÖ 1504, زÖØ»›üÝÖ ®ÖÓ.7/‹, ±úÖò¸ü“µÖæ®Ö, 59, ®µÖã ´ÆüÖ›üÖ, ÛúÖò´¯»ÖêŒÃÖ, »ÖÖêÜÖÓ›ü¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖÛÔú»Ö•Ö¾Öôû, †Ó¬Öê¸üß (¯Ö), ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400053. ³ÖÏ-9820286137

(103) ´Ö»Ö²ÖÖ¸ü ×Æü»Ö »ÖÖêœüÖ, ÁÖß.´ÖÓÝÖ»Ö ¯ÖϳÖÖŸÖ »ÖÖêœüÖ ÛúÖòÙêü¸üßµÖÖ, 19 ¾ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ²ÖÑÛú †Öò±ú ²Ö›üÖê¤üÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü, ´ÖãÛêú¿Ö “ÖÖîÛú, ®Öêׯֵ֮ÃÖ ¸üÖê›ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 036. ³ÖÏ-9820021592

(104) ¯Ö¸üŸÖæ¸ü »ÖÖêÞÖßÛú¸ü, ÁÖß.²Ö²Ö®Ö¸üÖ¾Ö ¤ü¢ÖÖ¸üÖ¾Ö 1) ´ÖÖ.¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö þ֓”ûŸÖÖ ´ÖÓ¡Öß , ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ,´ÖãÓ²Ö‡Ô-32 2) ´Öã.¯ÖÖê.»ÖÖêÞÖß ÜÖã¤Ôü, ŸÖÖ.¯Ö¸üŸÖæ¸ü, וÖ.•ÖÖ»Ö®ÖÖ. ×®Ö.022-23619977/23619988

(105) ŸÖã´ÖÃÖ¸ü ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ÁÖß.“Ö¸üÞÖ ÃÖÖêؾ֤üÖ ¸ü•Ö®Öß ®ÖÝÖ¸ü, ÜÖÖŸÖ ¸üÖê›ü, ŸÖÖ.וÖ.³ÖÓ›üÖ¸üÖ. 441904 ³ÖÏ.9422131246 ×®Ö. 07184-252308 ÛúÖ.07183-234444 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(106) †ÛúÖê»ÖÖ-¯Ö׿“Ö´Ö ¿Ö´ÖÖÔ, ÁÖß.ÝÖÖê¾Ö¬ÖÔ®Ö ´ÖÖÓ×ÝÖ»ÖÖ»Ö•Öß †Öôû¿Öß ¯»ÖÖò™ü, ÜÖÓ›êü»Ö¾ÖÖ»Ö ³Ö¾Ö®Ö•Ö¾Öôû, ŸÖÖ.וÖ.†ÛúÖê»ÖÖ. ÛúÖ. ¾Ö ×®Ö.0724-2437058 ³ÖÏ. 9422859551/9850239208

(107) Ûú•ÖÔŸÖ •ÖÖ´ÖÜÖê›ü Ø¿Ö¤êü, ¯ÖÏÖ.¸üÖ´Ö ¿ÖÓÛú¸ü 1) ÝÖéÆü (ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ), ¯ÖÞÖ®Ö, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú †Ö¸üÖêݵÖ, ¯ÖµÖÔ™ü®Ö ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß,

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô -32 2) ´Öã.¯ÖÖê. “ÖÖë›üß ŸÖÖ.•ÖÖ´ÖÜÖê›ü, ŸÖÖ.•ÖÖ´ÖÜÖê›ü, וÖ.†Æü´Ö¤ü®ÖÝÖ¸ü-413

205 ×®Ö. (02421)22886025,22886293 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(108) ¾ÖÖÓ¦êü ¯Ö׿“Ö´Ö ¿Öê»ÖÖ¸ü, †ò›ü.†Ö׿ÖÂÖ 602, ÆüÖµÖ»Öò›ü ÛúÖê™Ôü, ÃÖß-ؾÖÝÖ, ²ÖÖ—ÖÖ¸ü ¸üÖê›ü, ²ÖÖÓ¦üÖ(¯Ö), ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400051. ³ÖÏ.9820120205 ÛúÖ. (022-69994242)

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

×®Ö. 022-26416848 ±òú. 26554141 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(109) “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü (†.•ÖÖ.) ¿ÖÖ´ÖÛãúôêû, ÁÖß.®ÖÖ®ÖÖ•Öß ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ¸üÖ´ÖÛéúÂÞÖ †¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü, †ÛúÖê»ÖÖ †²ÖÔ®Ö ²ÖÑÛêú¾Ö¸ü, ÝÖÓ•ÖÖ¾ÖÖ›üß, “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü-442402 ÛúÖ. ¾Ö ±òú.07172-277688 ³ÖÏ.9923596004 ‡Ô´Öê»Ö:[email protected]

(110) ´Öã»ÖãÓ›ü ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü, ÁÖß. ŸÖÖ¸üÖØÃÖÆü ‹ÃÖ ®ÖÓ¤ü¸üÖ•ÖÖêÝÖ ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü ŸÖÖ¸üÖØÃÖÆü •Ö®ÖÃÖ¯ÖÓÛÔú ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖáÖß ´ÖÖÝÖÔ, ³ÖÖÓ›æ¯Ö (¯Ö׿“Ö´Ö), ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 078. ³Ö. 9820440499, ÛúÖ. 022-25668512, ±òúŒÃÖ ®ÖÓ.(022) 25668047 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(111) ´Ö»ÖÛúÖ¯Öæ¸ü ÃÖÓ“ÖêŸÖß, ÁÖß.“Öî®ÖÃÖãÜÖ ´Ö¤ü®Ö»ÖÖ»Ö ÃÖÓ“ÖêŸÖß ÝÖ»»Öß, ×™üôûÛú ¾ÖÖò›Ôü, ´Ö»ÖÛúÖ¯Öæ¸ü, וÖ.²Öã»ÖœüÖÞÖÖ. ÛúÖ.07267-223444 ×®Ö.07267-222299 ³ÖÏ.9422182199 ±òú. 07267-222153 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected], [email protected]

(112) “ÖÖ¸üÛúÖê¯Ö ÃÖÖÝÖ¸ü, ÁÖß. µÖÖêÝÖê¿Ö 7, 8, ÁÖßÃÖÖ‡Ô —Ö¸üÖêÛúÖ, ³ÖÖ‡Ô»ÖÖ»Ö ³ÖÖ‡Ô —Ö¾Öê¸üß³ÖÖ‡Ô ¯Ö™êü»Ö ´ÖÖÝÖÔ, ´Ö×Æü»ÖÖ ÛúÖò»Öê•ÖÃÖ´ÖÖê¸ü,´ÖÖ»ÖÖ›ü (¯Ö׿“Ö´Ö), ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 064 ÛúÖ.022-65149122 ×®Ö.022-8820013 ±òú.022-28013201 ³ÖÏ.9819802727 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(113) †Ó¬Öê¸üß ¯Ö׿“Ö´Ö ÃÖÖ™ü´Ö, ÁÖß.†´ÖßŸÖ ³ÖÖÃÛú¸ ›üß/48, µÖ¿ÖÖê¬Ö®Ö, ‡»ÖÖÔ ²ÖÎß•Ö, ‹ÃÖ.²Öß.¸üÖê›ü, †Ó¬Öê¸üß (¯Ö.) ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400058 ×®Ö.022-26281594 ³ÖÏ.9820347179 ±òú. 022-28254400/28254411 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(114) ®ÖÖ׿ÖÛú ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÖ®Ö¯Ö, ÁÖß.²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÆüÖ¤ã ÛéúÂÞÖÛãÓú•Ö ²ÖÓÝÖ»ÖÖ, ÛéúÂÞÖ®ÖÝÖ¸ü, ¯ÖÓ“Ö¾Ö™üß ®ÖÖ׿ÖÛú-3 ÛúÖ. ¾Ö ×®Ö. 0253-2517917 ³ÖÏ.9422254317/7720044317 ±òú.0253-2517917 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(115) †ÛúÖê»ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÖ¾Ö¸üÛú¸ü, ÁÖß.¸üÞÖ¬Ö߸ü ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü¸üÖ¾Ö ¸üÖ‰úŸÖ ¾ÖÖ›üß, †ÛúÖê»ÖÖ ÛúÖ.0724-2456600 ×®Ö. 0724-2450189 ³ÖÏ.9822577363 ±òú.0724-2456600 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(116) ³ÖãÃÖÖ¾Öôû (†.•ÖÖ.) ÃÖÖ¾ÖÛúÖ¸êü, ÁÖß.ÃÖÓ•ÖµÖ ¾ÖÖ´Ö®Ö ŸÖãôû•ÖÖ³Ö¾Ö®Öß ´ÖÓ¤ü߸ü, ®µÖ㠋׸üµÖÖ ¾ÖÖ›Ôü, ›êü»Öß ´ÖÖÛìú™ü, ³ÖãÃÖÖ¾Öôû, וÖ.•ÖôûÝÖÖÓ¾Ö

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

³ÖÏ.9325252211 (117) ×¾ÖÛÎú´ÖÝÖ›ü (†.•ÖÖ.) ÃÖ¾Ö¸üÖ, ÁÖß.×¾ÖÂÞÖæ ¸üÖ´ÖÖ

1) †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-32

2) ˆŸÛúÂÖÔ®ÖÝÖ¸ü, ´Öã.¯ÖÖê. ŸÖÖ. ¾ÖÖ›üÖ, וÖ.¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü ÛúÖ.22024950/22025360/22028096 ×®Ö.23633190/23630344

(118) †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÖ¾Öê, ÁÖß.†ŸÖã»Ö ´ÖÖê¸êüÀ¾Ö¸ü †Ó•Ö»Öß ÛúÖò´¯»ÖêŒÃÖ, ÜÖ›üÛêúÀ¾Ö¸ü, ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ®ÖÝÖ¸ü, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü -431001 ÛúÖ.ÛÎú.0243-2331233/6609911 ³ÖÏ-9823180828 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(119) ÃÖÖµÖ®Ö-ÛúÖêôûß¾ÖÖ›üÖ ÃÖ껾֮Ö, Ûòú¯™ü. †Ö¸ü.ŸÖ×´Ö»Ö °»Öò™ü ®ÖÓ.604, ÃÖÆüÖ¾ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ײÖ.®ÖÓ.²Öß-10, †¾ÖÓןÖÛúÖ ÛúÖê.†Öò¯Ö.ÆüÖî.ÃÖÖê.×»Ö., ‹ÃÖ.‹´Ö.¸üÖê›ü, †ò™üÖò¯Ö ×Æü»Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400037. ÛúÖ.022-24071899 ³ÖÏ.9820058128 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(120) ‡“Ö»ÖÛú¸Óü•Öß ÆüÖôû¾ÖÞÖÛú¸ü, ÁÖß.ÃÖã¸êü¿Ö ÝÖÞÖ¯ÖŸÖß 20/351, "¤ü¢ÖÛéú¯ÖÖ" ×®Ö¾ÖÖÃÖ, ×»ÖÝÖÖ›êü ´ÖôûÖ, ‡“Ö»ÖÛú¸Óü•Öß, ŸÖÖ.ÆüÖŸÖÛúÞÖÓÝÖ»Öê, וÖ.ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü. ×®Ö. 0230-2437568, ÛúÖ. 0230-2436667 ³ÖÏ. 9823038500, 9423041068 ±òúŒÃÖ 0230-2436667 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected] [email protected]

(121) ®ÖÖ׿ÖÛú ¯Ö׿“Ö´Ö ×Æü¸êü ÃÖÖî.×ÃÖ´ÖÖ ´ÖÆêü¿Ö ŸÖãôû•ÖÖ ²ÖÓÝÖ»ÖÖê, ¿ÖÖ¸ü¤üÖ ®ÖÝÖ¸ü, ÃÖÖ¾Ö¸üÛú¸ü ®ÖÝÖ¸ü, ÝÖÓÝÖÖ¯Öæ¸ü ¸üÖê›ü, ®ÖÖ׿ÖÛú -422013 ÛúÖ.0253-2572494 ×®Ö.0253-2344599 ³ÖÏ.9011067999 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(122) ÝÖ›üדָüÖê»Öß (†.•Ö.) ÆüÖêôûß, ›üÖò.¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¤üÝÖã•Öß ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.“ÖÖ´ÖÖê¿Öá, Æü®Öã´ÖÖ®Ö ¾ÖÖò›Ôü ®ÖÓ.1 “ÖÖ´ÖÖê¿Öá וÖ.ÝÖ›üדָüÖê»Öß ÛúÖ.07135-235880,235400 ×®Ö.07135-235880 ³ÖÏ.09404555827/07057410339 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

¤üÖê®Ö : ׿־ÖÃÖê®ÖÖ -62

†.ÛÎú. (1)

´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö (2)

ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ (3)

(1) ¸üÖ¬ÖÖ®ÖÝÖ¸üß †Öײ֙üÛú¸ü, ÁÖß ¯ÖÏÛúÖ¿Ö †Ö®ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ‘Ö¸ü ÛÎú. 1666, †Ö®ÖÓ¤ ×®Ö¾ÖÖÃÖ, ÝÖÖ¸üÝÖÖê™üß, ŸÖÖ. ³Öã¤ü¸üÝÖ›ü, וÖ. ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü 416 206 ÛúÖ. 02324-221400 ³ÖÏ. 9422421600 ±òú.2324-221400 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(2) ¯ÖÖ¸ü®Öê¸ü †Öî™üß, ÁÖß. ×¾Ö•ÖµÖ¸üÖ¾Ö ³ÖÖÃÛú¸ü¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.¯ÖÖ¸ü®Öê¸ü, וÖ.†Æü´Ö¤ü®ÖÝÖ¸.ü ÛúÖ. 02488-221578/221505 ×®Ö.02486-622001 ³ÖÏ. 9823399555/9420678896 ±òú.02488-221305/221578

(3) ×®Ö±úÖ›ü Ûú¤ü´Ö †×®Ö»Ö ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö Ûú¤ü´Ö ´ÖôûÖ, •Öã®ÖÖ ÃÖÖµÖÜÖê›üÖ ¸üÖê›ü, †Öê—Ö¸ü (׳ִÖ) ŸÖÖ.×®Ö±úÖ›ü, וÖ. ®ÖÖ׿ÖÛú ÛúÖ.(02550) 277411 ×®Ö. (02550) 273411 ±òú. (02440)273411 ³ÖÏ. 9422273411/9881148333 ‡Ô-´Öê»Ö: [email protected]

(4) †ÞÖã¿ÖŒŸÖß®ÖÝÖ¸ü ÛúÖŸÖê, ÁÖß.ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö ¸üÖ´ÖÛéúÂÞÖ †´Ö¸ü ®ÖÝÖ¸ü, ›ü¶ãŒÃÖ ÛÓú¯Ö®ÖßÃÖ´ÖÖê¸ü, ¾ÖÖ.ŸÖã.¯ÖÖ™üᯙ ´ÖÖÝÖÔ, “Öë²Öæ¸ü, ´ÖãÓ.400071 ÛúÖ.022-65672172 ×®Ö. 022-65672172 ³ÖÏ.9702490887/9220713281 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(5) †Ó²Ö¸ü®ÖÖ£Ö (†.•ÖÖ.) ×ÛúÞÖßÛú¸ü, ›üÖò.²ÖÖ»ÖÖ•Öß 203, •Öî®Ö ¯»ÖÖ—ÖÖ, 302, 2¸üÖ ´ÖÖôûÖ, ׿־ÖÖ•Öß “ÖÖîÛú, †Ó²Ö¸ü®ÖÖ£Ö (¯Öæ), וÖ.šüÖÞÖê. ÛúÖ. ¾Ö ×®Ö.0251-2607770 ³ÖÏ. 9823195200 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(6) Ûãú»ÖÖÔ (†.•ÖÖ.) Ûãú›üÖôûÛú¸ü, ÁÖß.´ÖÓÝÖê¿Ö †®ÖÓŸÖ 12/408, ×›üÝ®Öß™üß ÛúÖê.†Öò.ÆüÖî.ÃÖÖê.®ÖêÆüºþ ®ÖÝÖ¸ü, Ûãú»ÖÖÔ (¯Öæ¾ÖÔ) ´ÖãÓ²Ö‡Ô - 400 024. ÛúÖ. 022-25278925 ×®Ö. 022-25240663 ³ÖÏ. 9322278925 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(7) ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß ÛêúÃÖ¸üÛú¸ü, ÁÖß.פü¯ÖÛú ¾ÖÃÖÓŸÖ 1) ´ÖÖ.×¾Ö¢Ö, ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-32 2) ‘Ö¸ü ®ÖÓ. ²Öß-307, ׿־ָüÖ´Ö ¸üÖ•Öê ¸üÖê›ü, ¾Ö־ÖÖ›üÖ, ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß, וÖ.ØÃÖ¬Öã¤æüÝÖÔ-416510 ×®Ö. 22024850/22025247,02363-271244 ÛúÖ. 02363-273712/273716 ³ÖÏ. 9422096887, ±òú. 02363-271806 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(8) ØÃÖ¤üÜÖê›ü ¸üÖ•ÖÖ ÜÖê›êüÛú¸ü, ›üÖò.¿Ö׿ÖÛúÖÓŸÖ ®Ö¸üØÃÖÝÖ¸üÖ¾Ö «üÖ¸üÖ ®Ö¸üØÃÖÝÖ¸üÖ¾Ö ¹ýßÖã´Ö¸üÖ¾Ö ÜÖê›êüÛú¸ü, ÃÖã´Ö®ÖÖÓ•Ö»Öß, ¿Ö×®Ö¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü, ¤êü¾ÖãôûÝÖÖ¾Ö ¸üÖ•ÖÖ, וÖ.²Öã»ÖœüÖÞÖÖ ³ÖÏ-7776960011

(9) •ÖÖ»Ö®ÖÖ ÜÖÖêŸÖÛú¸ü, ÁÖß.†•ÖãÔ®Ö ¯ÖÓ×›üŸÖ¸üÖ¾Ö

¤ü¿ÖÔ®ÖÖ, ³ÖÖݵ֮ÖÝÖ¸ü, •Öã®ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ

ÛúÖ.02482-231111 ×®Ö. 02482-223111

³ÖÏ. 9423051111 ±òú. 02482-229655 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(10) ´ÖÆüÖ›ü ÝÖÖêÝÖÖ¾Ö»Öê, ÁÖß. ³Ö¸üŸÖ¿Öê™ü ´Öã.œüÖ»ÖÛúÖšüß (ÜÖ¸ü¾Ö»Öß), ¯ÖÖê.ײָü¾ÖÖ›üß, ŸÖÖ.´ÖÆüÖ›ü, וÖ.¸üÖµÖÝÖ›ü. ³ÖÏ. 942209588

(11) ¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü (†.•Ö.) ׸üŒŸÖ

(12) ¤êü¾ÖôûÖ»Öß (†.•ÖÖ.) ‘ÖÖê»Ö¯Ö, ÁÖß.µÖÖêÝÖê¿Ö ²Ö²Ö®Ö¸üÖ¾Öü ׿־ÖñãúŸÖá ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß, »Öò´Ö ¸üÖê›ü, ×¾ÖÆüß®ÖÝÖÖ¾Ö, ®ÖÖ׿ÖÛú ¸üÖê›ü, ŸÖÖ.וÖ.®ÖÖ׿ÖÛú. ÛúÖ.×®Ö.0253-2473888 ³ÖÏ. 8888867777 ±òú. 0253-2473888 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(13) ד֯ÖôæûÞÖ “Ö¾ÆüÖÞÖ, ÁÖß. ÃÖ¤üÖ®ÖÓ¤ü ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ, "´ÖÖŸÖÖêÁÖß" ×®Ö¾ÖÖÃÖ, ÃÖÓ³ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ´Öã.ÃÖŸÖß-Ø“Ö“Ö‘Ö¸üß, ¯ÖÖê.د֯Öôûß ÜÖã¤Ôü, ŸÖÖ.ד֯ÖôæûÞÖ, וÖ.¸üŸ®ÖÖ×ÝÖ¸üß 415605. ×®Ö. 02355-256643 ÛúÖ. 02355-257798 ³ÖÏ. 9822129642/9423874142, ±òúŒÃÖ ®ÖÓ. 02355-256643 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(14) دָ֯üß (†.•ÖÖ.) “ÖÖ²ÖãÛúþÖÖ¸, ÁÖß.ÝÖÖîŸÖ´Ö üÃÖãÜÖ¤êü¾Ö

†À¾ÖŸ£Ö ²ÖÓÝÖ»ÖÖ, ÃÖ¾Æìü ®ÖÓ.11, ¯»ÖÖò™ü ®ÖÓ.3, ´Öé®ÖÖò»Ö »ÖÖò®Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß, دָ֯üß ¯ÖãÞÖê-411039.

³ÖÏ-9823143184

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(15) »ÖÖêÆüÖ ¯ÖÖ™üß»Ö-דÖÜÖ»ÖßÛú¸ü, ÁÖß.¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö ÝÖÖêؾ֤ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖ‡Ô-ÃÖã³ÖÖÂÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ ®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü ÛúÖ.02462-286001, 286002 ×®Ö. 02462-286001, 286002 ³ÖÏ.9881414777 ±òú.02462-284101

(16) ˆ´Ö¸üÝÖÖ (†.•ÖÖ.) “ÖÖîÝÖã»Öê, ÁÖß.–ÖÖ®Ö¸üÖ•Ö ¬ÖÖë›ü߸üÖ´Ö ×ÝÖ¸üß•ÖÖ ×®Ö¾ÖÖÃÖ, ÝÖÖîŸÖ´Ö ®ÖÝÖ¸ü, ˆ´Ö¸üÝÖÖ, ®ÖÓ.101/1, ‘Ö¸ü ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÝÖÖ, וÖ.ˆÃ´ÖÖ®ÖÖ²ÖÖ¤ü. ÛúÖ.02475-250444 ×®Ö.02575-252716 ³ÖÏ. 9422069943 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(17) ׿־֛üß “ÖÖî¬Ö¸üß ÁÖß.†•ÖµÖ ×¾Ö®ÖÖµÖÛú 64 †, ×¾Ö®ÖÖµÖÛú ²ÖÓÝÖ»ÖÖ, ³ÖÝÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¯Ö¸üôûÛú¸ü ´ÖÖÝÖÔ, ¯Ö¸üôûÝÖÖ¾Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 12 ÛúÖ.×®Ö. 022-24122354 ³ÖÏ. 9820510171 ±òú. 022-24169554 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(18) Ûú®®Ö›ü •ÖÖ¬Ö¾Ö, ÁÖß.ÆüÂÖÔ¾Ö¬ÖÔ®Ö ¸üÖµÖ³ÖÖ®Ö ´Öã.¯ÖÖê.ׯֿÖÖê¸ü, ŸÖÖ.Ûú®®Ö›ü, וÖ.†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü. ÛúÖ.0240-26652276 ³ÖÏ.9765530111, 9270132669 ±òú.0240-6652230 ‡Ô.´Öê»Ö : [email protected]

(19) ¯ÖÖ™üÞÖ ¤êüÃÖÖ‡Ô, ÁÖß.¿ÖÓ³Öæ¸üÖ•Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Ö߸üÖ¾Ö (1) ´Öã.¯ÖÖê.´Ö¸üôûß (¤üÖî»ÖŸÖ®ÖÝÖ¸ü), ŸÖÖ.¯ÖÖ™üÞÖ, וÖ.ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ. (2) ÛúÖêµÖ®ÖÖ ¤üÖî»ÖŸÖ, 172/1, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ¿ÖÆü¸ü, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö.ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ÛúÖ. 02372-268025,268026,268040. ×®Ö. 02162-233865,234010. ³ÖÏ.9822771555 ±òú.02372-268025,268026 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected] ÃÖÓÛêúŸÖ ãÖôû : www.shambhurajdesai.com

(20) ¾Ö¸üÖê¸üÖ ¬ÖÖ®ÖÖê¸üÛú¸ü, ÁÖß.ÃÖã¸êü¿Ö ‰ú±Ôú ²ÖÖôãû³ÖÖ‰ú ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ »Öõ´Öß ®ÖÝÖ¸ü, †³µÖÓÛú¸ü ¾ÖÖ›Ôü, ŸÖÖ.¾Ö¸üÖê¸üÖ, וÖ. “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü. ÛúÖ.¾Ö ×®Ö. 07176-280586 ³ÖÏ. 9423115586/9923232462 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(21) Ûú¸ü¾Ö߸ü ®Ö¸üÛêúú, ÁÖß. “ÖÓ¦ü¤üß¯Ö ¿Ö׿ÖÛúÖÓŸÖ Ûéú×ÂÖ“ÖÓ¦ü, 1187, †ê-¾ÖÖò›Ôü, ׿־ÖÖ•Öß ¯Öêšü, ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü. ×®Ö. 0231-262393/4 ÛúÖ. 0231-2623975. ³ÖÏü. 9890199115 ±òú.0237-2623975 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(22) Ûãú›üÖôû ®ÖÖ‡ÔÛú, ÁÖß.¾Öî³Ö¾Ö ×¾Ö•ÖµÖ ÃÖã•ÖÖŸÖÖ ²ÖÓÝÖ»ÖÖ, ײֻ֕Öß®ÖÝÖ¸ü, ÆüÖµÖ¾Öê ®Ö•ÖßÛú, ÛúÞÖÛú¾Ö»Öß, ŸÖÖ.ÛúÞÖÛú¾Ö»Öß, וÖ.ØÃÖ¬ÖãÓ¤æüÝÖÔ ÛúÖ. 02367-233135/02362-222494 ×®Ö.2367-231535 ³ÖÏ. 9422434535 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(23) ¯Ö¸ü³ÖÞÖß ¯ÖÖ™üß»Ö, ›üÖò.¸üÖÆãü»Ö ¾Öê¤ü¯ÖÏÛúÖ¿Ö ŸÖÖê¸üÞÖÖ ‘Ö¸ü 138, þÖÖ´Öß ÃÖ´Ö£ÖÔ ´ÖÓפü¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü, ׿־ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ŸÖÖ.וÖ.¯Ö¸ü³ÖÞÖß ×®Ö.0245-2222701 ³ÖÏ. 9158010047 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(24) ³ÖÖÓ›æü¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß.†¿ÖÖêÛú ¬Ö´ÖÔ¸üÖ•Ö ºþ´Ö.®ÖÓ.6 ¯ÖÖ™üᯙ ‡Ã™êü™ü, Ûú¾ÖÖ¸üß ¸üÖê›ü, ו֕ÖÖ´ÖÖŸÖÖ ×¾ÖªÖ´ÖÓפü¸ü•Ö¾Öôû, ‹´Ö.¯Öß.¯ÖÓ¯ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß, ³ÖÖÓ›ãü¯Ö (¯Ö.) ´ÖãÓ²Ö‡Ô.400078 ÛúÖ.022-25944138/022-25940100 ×®Ö.022-25944487 ³ÖÏ.9821143980 ±òú.022-25944138 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(25) ׿ָüÖêôû ¯ÖÖ™üß»Ö, ˆ»ÆüÖÃÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¯ÖÖ™üᯙ •Öã®ÖÖ Ûãú¹Óý¤ü¾ÖÖ›ü ¸üßÖÖ, ¾ÖÖò›Ôü ®ÖÓ.1 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.׿ָüÖêôû, וÖ.ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ÛúÖ.02322-236251 ×®Ö.02322-236251 ³ÖÏ.9922442451 ±òú. 02322-237251 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(26) ¯ÖÖ“ÖÖê¸üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß.×Ûú¿ÖÖê¸ü †Ö¯¯ÖÖ ØÃÖÆüÝÖ›ü, Ø“ÖŸÖÖ´ÖÞÖß ÛúÖò»Ö®Öß, ¯ÖÖ“ÖÖê¸üÖ, וÖ.•ÖôûÝÖÖÓ¾Ö ³ÖÏ.9860899091,9422284599, 7580053999 ÛúÖ.02596-240329 ×®Ö.02596-244899 ±òú.02596-240329 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(27) •ÖôûÝÖÖ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß.ÝÖã»ÖÖ²Ö ¸ü‘Öã®ÖÖ£Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÞÖÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö “ÖÖîÛú, ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖ»Ö¬Öß ²Öã. ŸÖÖ.¬Ö¸üÞÖÝÖÖ¾Ö, וÖ.•ÖôûÝÖÖÓ¾Ö

(28) Ûú¸ü´ÖÖôûÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß.®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ ÝÖÖêؾ֤ü¸üÖ¾Ö

פü×ݾֵ֕Ö, ×¾ÖªÖ®ÖÝÖ¸ü, ´Öã.¯ÖÖê.ü, ŸÖÖ.Ûú¸ü´ÖÖôûÖ ×•Ö.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü -413202

³ÖÏ-8975901144

‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(29) ¿ÖÖÆæü¾ÖÖ›üß ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß.ÃÖŸµÖ•ÖßŸÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´Öã.¯ÖÖê.ÃÖºþ›ü, ŸÖÖ.¿ÖÖÆæü¾ÖÖ›üß, וÖ.ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ÛúÖ.02329-244509 ×®Ö.02329-244322, 0231-2324460 ³ÖÏ.9423041224, 7083801224 ±òú.02329-244509 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(30) ®ÖÖÓ¤êü›ü ¤ü×õÖÞÖ ¯ÖÖ™üᯙ ÁÖß.Æêü´ÖÓŸÖ ÁÖ߸üÖ´Ö ŸÖãÛúÖ‡Ô ¸ü×¾Ö ¸üÖ•Ö®ÖÝÖ¸ü ŸÖ¸üÖê›üÖ ®ÖÖÛúÖ, ®ÖÖÓ¤êü›ü-431605 ×®Ö. 02462-262030 ³ÖÏ.9422871426 ±òú.02462-262030 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(31) Æü¤üÝÖÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö-†Â™üßÛú¸,ü ÁÖß.®ÖÖÝÖê¿Ö ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö

¦üÖêÞÖÖ×ÝÖ¸üß®ÖÝÖ¸ü, ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ¸üÖê›ü, †Ö™üß, ŸÖÖ.Æü¤üÝÖÖÓ¾Ö, וÖ.®ÖÖÓ¤êü›ü .

×®Ö.02468-222375 ³ÖÏ.9764471777

‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(32) ÛúÖ×»Ö®ÖÖ ¯ÖÖêŸÖ®ÖßÃÖ, ÃÖÓ•ÖµÖ ÝÖÖêؾ֤ •Öß-1, ¯Öã¯ִÖÓÝÖ»Ö †¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü, ¸üÖ•Öë¦ü ÛúÖÓ²Öôêû ´ÖÖÝÖÔ, µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ®ÖÝÖ¸ü, ¾ÖÖÛúÖê»ÖÖ, ÃÖÖÓŸÖÖÛÎãú•Ö (¯Öæ) ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400055. ÛúÖ.¾Ö ×®Ö.022-26666300 ³ÖÏ.9322338623 ±òú.022-266663201 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(33) ؤü›üÖê¿Öß ¯ÖϳÖã, ÁÖß.ÃÖã×®Ö»Ö ¾ÖÖ´Ö®Ö 603-†×³ÖÂÖêÛú (Abhishek) µÖ¿ÖÖê¬ÖÖ´Ö µÖ¿ÖÖê¬ÖÖ´Ö ¿ÖÖôêûÃÖ´ÖÖê¸ü, ÝÖÖê¸êüÝÖÖ¾Ö (¯Öæ¾ÖÔ), ´ÖãÓ²Ö‡Ô 63 ÛúÖ.022-29277074 ×®Ö.022-29277084 ³ÖÏ.9820702777 ±òú. 29277084 ‡Ô-´Öê»Ö : sp [email protected]

(34) “Öë²Öæ¸ü ±úÖŸÖ¯ÖìÛú¸ü, ÁÖß.¯ÖÏÛúÖ¿Ö ¾ÖîÛãÓúš ¯»ÖÖò™ü ®ÖÓ. 533, '†Ö¯Ö»ÖÖ'-4, 1 »ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ 12 ¾ÖÖ ¸üßÖÖ, “Öë²Öæ¸ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô -400071 . ×®Ö. 022-25215115 ³ÖÏ. 9833169009 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(35) ÜÖÖ®ÖÖ¯Öæ¸ü ²ÖÖ²Ö¸,ü ÁÖß. †×®Ö»Ö Ûú»Ö•Öê¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.ÝÖÖ›üá, ŸÖÖ.ÜÖÖ®ÖÖ¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖÓÝÖ»Öß ÛúÖ.02347-272199 ×®Ö.02347-258118 ³ÖÏ.9049109999/9822010123 ±òú.02347-258661 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(36) ¯ÖîšüÞÖ ³Öã´Ö¸ê,ü ÁÖß.ÃÖÓפü¯ÖÖ®Ö¸üÖ¾Ö †ÖÃÖÖ¸üÖ´Ö ´Öã.¯ÖÖê. ¯ÖÖ“ÖÖê›ü ²Öã., ŸÖÖ.¯ÖîšüÞÖ, וÖ.†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü. ÛúÖ. 02431-221381 ³ÖÏ. 9422207070

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(37) ´ÖÖ»ÖêÝÖÖ¾Ö ²ÖÖÊ ³ÖãÃÖê, ÁÖß.¤üÖ¤üÖ•Öß ¤üÝÖ›æ, 1) ÃÖÆüÛúÖ¸ü ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-32 2) ׿־ÖÖ, ¾µÖÓÛú™êü¿Ö ®ÖÝÖ¸ü, ®Ö¾Ö ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ,

ÃÖÖêµÖÝÖÖ¾Ö, ŸÖÖ.´ÖÖ»ÖêÝÖÖ¾Ö, וÖ.®ÖÖ׿ÖÛú. ³ÖÏ.9422270583

(38) ˆ¸üÞÖ ³ÖÖê‡Ô¸ü, ÁÖß.´Ö®ÖÖêÆü¸ü¿Öêšü ÝÖ•ÖÖ®Ö®Ö "ÁÖß.ÝÖÞÖê¿Ö Ûéú¯ÖÖ" ²ÖÓÝÖ»ÖÖ, ×¾Ö´Ö»ÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû, ŸÖÖ»ÖãÛúÖ ˆ¸üÞÖ, וֻÆüÖ-¸üÖµÖÝÖ›ü-400702. ÛúÖ.022-27222566 ×®Ö.022-27220707 ³ÖÏ.9821037800 ±òú. 022-27222953 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(39) Ûú»µÖÖÞÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ³ÖÖê‡Ô¸ü, ÁÖß.ÃÖã³ÖÖÂÖ

“ÖÓ¦ü¸üŸ®Ö ×¾Ö»ÖÖ, ׿Öôû±úÖ™üÖ, ׿Öôû •ÖÛúÖŸÖ ®ÖÖÛúÖ,

¯ÖÖê.¯Ö›ü»Öê, ´ÖãÓ²ÖÎÖ, וÖ.šüÖÞÖê-421204

³ÖÏ-9821075565

‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(40) ÜÖê›ü-†ÖôÓû¤üß ÝÖÖê¸êü, ÁÖß.ÃÖã¸êü¿Ö ®ÖÖ´Ö¤êü¾Ö

´Öã.¯ÖÖê. “ÖÖÛúÞÖ (®ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ÃÖ¤ü®Ö), †ÖÓ²ÖêšüÖÞÖ ¸üßÖÖ,

ŸÖÖ.ÜÖê›ü, וÖ.¯ÖãÞÖê- 410 501

³ÖÏ-9881667654

(41) ²ÖÃÖ´ÖŸÖ ´ÖÓã¤ü›üÖ, ÁÖß.•ÖµÖ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ¿ÖÓÛú¸ü»ÖÖ»Ö

ÃÖ¸üþ֟Öß ÛúÖò»Ö®Öß, •Öã®Öê ŸÖÆü×ÃÖ»Ö•Ö¾Öôû,

ŸÖÖ.¾ÖÃÖ´ÖŸÖ ×•Ö.ØÆüÝÖÖê»Öß

³ÖÏ-9422177066/7722046779

(42) ÆüÖŸÖÛúÞÖÓÝÖ»Öê ×´ÖÞÖ“ÖêÛú¸ü, ›üÖò. ÃÖã×•ÖŸÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.×´ÖÞÖ“Öê, †Ö´Ö.ÃÖã×•ÖŸÖ ×´ÖÞÖ“ÖêÛú¸ü •Ö®ÖÃÖÓ¯ÖÛÔú ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÃÖÖÓÝÖ»Öß-ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¸üÖê›ü, ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ´ÖÖê¸ü ´Öã.¯ÖÖê. ŸÖÖ.ÆüÖŸÖÛúÞÖÓÝÖ»Öê, וÖ.ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü. ÛúÖ.0230-2483666 ³ÖÏ.9422046403 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

(43) ׳־ÖÓ›üß ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ (†.•Ö.) ´ÖÖê¸êü, ÁÖß.¿ÖÖÓŸÖÖ¸üÖ´Ö ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö

´ÖÖÑÃÖÖÆêü²Ö ×´Ö®ÖÖŸÖÖ‡Ô šüÖÛú¸êü ÛúÖò´¯Ö»ÖêŒÃÖ, ´Öã. ¯ÖÖê. ¯Ö›ü‘ÖÖ, ŸÖÖ. ׳־ÖÓ›üß,

וÖ. šüÖÞÖê-421101.

³ÖÏ.9503591581/9096418707

‡Ô-´Öê»Ö : pradip_journalist@ yahoo.co.in

(44) ׳־ÖÓ›üß ¯Öæ¾ÖÔ ´ÆüÖ¡Öê, ÁÖß.¹ý¯Öê¿Ö »Öõ´ÖÞÖ "†®ÖÓŸÖ ×®Ö¾ÖÖÃÖ", ‘Ö¸ü ÛÎú.41/1, ³ÖÖ¤ü¾Ö›ü ÝÖÖ¾Ö, ¯ÖÖê.¤üÖÓ›êüÛú¸ü¾ÖÖ›üß, ŸÖÖ.׳־ÖÓ›üß, וÖ.šüÖÞÖê. ÛúÖ.02522-248840 ³ÖÏ. 9320959000 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(45) ×¾ÖÛÎúÖêôûß ¸üÖ‰úŸÖ, ÁÖß.ÃÖã×®Ö»Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö "´Öî¡Öß" ²ÖÓÝÖ»ÖÖ, ±Ïêú®›üÃÖ ÛúÖò»Ö®Öß, ³ÖÖÓ›ãü¯Ö (¯Öæ¾ÖÔ), ´ÖãÓ²Ö‡Ô 42. ÛúÖ.022-25665052 ×®Ö.022-25666917 ³ÖÏ.98212145052 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(46) פüÝÖÏÃÖ ¸üÖšüÖê›ü, ÁÖß. ÃÖÓ•ÖµÖ ¤ãü»Öß“ÖÓ¤ü, 1) ´ÖÆüÃÖæ»Ö ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-32 2) þÖÖ´Öß ÃÖ´Ö£ÖÔ ®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖŸÖæ¾ÖÖ›üß, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ, וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû.

ÛúÖ. 22876069/22876463 ×®Ö.07232-243334/240428 ³ÖÏ.9765594111/9422166222

(47) ´ÖêÆüÛú¸ü (†.•ÖÖ.) ¸üÖµÖ´Öæ»ÖÛú¸ü, ›üÖò.ÃÖÓ•ÖµÖ ³ÖÖÃÛú¸ ÁÖß Ã¾ÖÖ´Öß ÃÖ´Ö£ÖÔ Ûëú¦üÖ•Ö¾Öôû , ¸üÖ´Ö®ÖÝÖ¸ü ¯Öê™üÛú¸ü ,ŸÖÖ.´ÖêÆüÛú¸, וÖ.²Öã»ÖœüüÖÞÖÖ. ×®Ö.ÛÎú.9158197777, 960414177

(48) †Ó¬Öê¸üß ¯Öæ¾ÖÔ »Ö™üÛêú ÁÖß.¸ü´Öê¿Ö ÛúÖë›ü߸üÖ´Ö 401, ×ÃÖ׬¤ü×¾Ö®ÖÖµÖÛú †¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü, ¾ÖÖÓ“”ûÖ ×ÃÖ׬¤ü×¾Ö®ÖÖµÖÛú ÝÖÞÖê¿Ö ´ÖÓפü¸ü ¸üÖê›ü ÃÖ¸ü.‹´Ö.¾Æüß. ¸üÖê›ü †Ó¬Öê¸üß (¯Öæ) ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400069 ÛúÖ.022-32628788 ×®Ö.022-6834777 ³ÖÏ. 9930438777 ‡Ô-´Öê»Ö : ramesh_8777 @yahoo.com

(49) ×ÃÖ®®Ö¸ü ¾ÖÖ•Öê, ÁÖß.¸üÖ•ÖÖ³ÖÖ‰ú (¯Ö¸üÖÝÖ) ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ×¿Ö¾Ö²ÖÖ¯Öæ¸ü, ®ÖÖ׿ÖÛú-¯ÖãÞÖê ´ÖÆüÖ´ÖÖÝÖÔ, ×ÃÖ®®Ö¸ü, ®ÖÖ׿ÖÛú ÛúÖ.(02551)-223627 ³ÖÏ.9822448128 ±òú.(02551) 202227 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(50) •ÖÖêÝÖêÀ¾Ö¸üß ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖµÖÛú¸ü, ÁÖß.¸üؾ֦ü ¤ü¢ÖÖ¸üÖ´Ö 1) ´ÖÖ.ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ, ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö׿ÖõÖÞÖ ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-32 2) ÃÖß/161, Ûú»¯ÖŸÖ¹ý ‡Ã™êü™ü, •ÖÖêÝÖêÀ¾Ö¸üß- ×¾ÖÛÎúÖêôûß •ÖÖê›ü¸üßÖÖ, †Ó¬Öê¸üß (¯Öæ¾ÖÔ), ´ÖãÓ²Ö‡Ô - 400 093. ÛúÖ.22871705/22055001

(51) ÛúÖê¯Ö¸üß-¯ÖÖ“Ö¯ÖÖÜÖÖ›üß Ø¿Ö¤êü, ÁÖß.‹Ûú®ÖÖ£Ö ÃÖÓ³ÖÖ•Öß 1) ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö (ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ˆ¯ÖÛÎú´ÖÖÃÖÆü) ´ÖÓ¡Öß, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-32

3) ׿־ֿ֌ŸÖß³Ö¾Ö®Ö, ×ÛúÃÖ®Ö®ÖÝÖ¸ü ÛÎÓú-2, ¾ÖÖÝÖôêû ‡Ã™êü™ü ®ÖÓ-2,¸üÖê›ü ®ÖÓ-22, šüÖÞÖê (¯Ö)-400604

ÛúÖ. 22886188/22886093 ×®Ö.23630609/23630286 ³ÖÏ.9930052711

(52) ¾Ö¸üôûß Ø¿Ö¤êü, ÁÖß.ÃÖã×®Ö»Ö ÝÖÖêؾ֤ü °»Öò™ü ÛÎú.601/‹ ؾÖÝÖ, דָüÖµÖã ÃÖß.‹“Ö.‹ÃÖ. (•Öã®Öß ÜÖÖê»Öß ÛÎú.26-†, ²Öß.†Ö¸ü.ÛúÖò™ü®Ö ×´Ö»Ö “ÖÖôû) ÃÖê®ÖÖ¯ÖŸÖß ²ÖÖ¯Ö™ü ´ÖÖÝÖÔ, »ÖÖꆸü ¯Ö¸êüôû, ´ÖãÓ²Ö‡Ô- 400 013

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(53) †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¯Ö׿“Ö´Ö ×¿Ö¸üÃÖÖ™ü, ÁÖß.ÃÖÓ•ÖµÖ ‹-4, ¯ÖÏÖ‡Ô›ü ¯»ÖÖ—ÖÖ, ¾Öê¤üÖÓŸÖ ®ÖÝÖ¸ü, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÏ.9422203930

(54) ¯Öã¸Óü¤ü¸ü ׿־֟ÖÖ¸êü, ÁÖß.×¾Ö•ÖµÖ ÃÖÖê¯ÖÖ®Ö¸üÖ¾Ö 1) •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÞÖ, ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-32 2)¯Öã¸Óü¤ü¸êüÀ¾Ö¸üÖ, 4373, ÃÖÖê¯ÖÖ®Ö®ÖÝÖ¸ü ¸üÖê›ü, ÃÖÖÃÖ¾Ö›ü, ŸÖÖ.¯Öã¸Óü¤ü¸ü, וÖ.¯ÖãÞÖê

(55) †Öê¾ÖôûÖ-´ÖÖ•Öß¾Ö›üÖ ÃÖ¸ü®ÖÖ‡ÔÛú, ÁÖß.¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö ²Öß 1/²Öß 2, ×¾ÖÆÓüÝÖ ÝÖÖ›Ôü®Ö, ¸êü´ÖÓ›ü ÛÓú¯Ö®ÖßÃÖ´ÖÖê¸ü, ¯ÖÖêÜÖ¸üÞÖ ¸üÖê›ü ®ÖÓ.1, ¾ÖŸÖÔÛú ®ÖÝÖ¸ü, šüÖÞÖê (¯Ö.) 400 606. ÛúÖ. 022-25427217/25423100 ×®Ö. 022-27171578 ³ÖÏ.9821505000 ±òú.022-25383298 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(56) ´ÖÖ×Æü´Ö ÃÖ¸ü¾ÖÞÖÛú¸,ü ÁÖß.ÃÖ¤üÖ 82, ¤êü¾ÖÛãÓú•Ö, 2¸üÖ ´Ö•Ö»ÖÖ , ÛêúôãûÃÖÛú¸ü ´ÖÖÝÖÔÔ (¤ü×õÖÞÖ) , ׿־ÖÖ•Öß ¯ÖÖÛúÔ , ¤üÖ¤ü¸ü ,´ÖãÓ²Ö‡Ô-400028 ×®Ö.022-24444499 ³ÖÏ.9820033117 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(57) ¤êüÝÖ»Öæ¸ü (†.•ÖÖ.) ÃÖÖ²Ö®Öê ÁÖß.ÃÖã³ÖÖÂÖ ×¯Ö¸üÖ•Ö߸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.׿־֮Öê¸üß, ³ÖŒŸÖÖ¯Öæ¸ü ¸üÖê›ü, ²ÖÖ¯Öæ®ÖÝÖ¸ü ¤ü¢Ö´ÖÓפü¸ü•Ö¾Öôû,¤êüÝÖ»Öæ¸ü ŸÖÖ.¤êüÝÖ»Öæ¸ü וÖ.®ÖÖÓ¤êü›ü ³ÖÏ.9422871688, 9922871688 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(58) ¸üŸ®ÖÖ×ÝÖ¸üß ÃÖÖ´ÖÓŸÖ, ÁÖß.ˆ¤üµÖ ¸üؾ֦ü "¿ÖÖÓŸÖßÃÖ¤ü®Ö" ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖ»Öß, ŸÖÖ.וÖ.¸üŸ®ÖÖ×ÝÖ¸üß - 415 803 ³ÖÏ-9860390909

(59) ¸üÖ•ÖÖ¯Öæ¸ü ÃÖÖôû¾Öß, ÁÖß.¸üÖ•Ö®Ö 1274, †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü, ŸÖê»Öß †Öôûß, ¸üŸ®ÖÖ×ÝÖ¸üß -415 612 ÛúÖ. ¾Ö ±òú. 02352-220425 ×®Ö. 02352-223225 ³ÖÏ. 9225893225/9970169025 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(60) ²ÖÖÓ¦êü ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ, ÁÖß´ÖŸÖß ŸÖ鯟Öß ¯ÖÏÛúÖ¿Ö (²ÖÖôûÖ) 2531/ײÖ.®ÖÓ.55, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ÆüÖî.ÃÖÖê.²ÖÖê›Ôü, ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ, ÝÖÖÓ¬Öß ®ÖÝÖ¸ü, ²ÖÖÓ¦üÖ (¯Öæ), ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 051 ×®Ö.26518583

(61) ´ÖÖÝÖÖšüÖÞÖê ÃÖã¾Öì, ÁÖß.¯ÖÏÛúÖ¿Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö 101/102 ¯ÖÏ£Ö´Öê¿Ö×»Ö»ÖÖ ÛúÖê.ÃÖÖê.ÃÖÖ.®µÖã ,‹´Ö.‹“Ö.²Öß.ÝÖÖê¸üÖ‡Ô ¸üÖê›ü, ²ÖÖê׸ü¾Ö»Öß (¯Ö) ´ÖãÓ²Ö‡Ô.091 . ÛúÖ.022-28672525 ×®Ö.022-28971009 ³ÖÏ.9821034923 ±òú.022-28971009 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(62) “ÖÖê¯Ö›üÖ (†.•Ö.) ÃÖÖê®Ö¾ÖÞÖê, ÁÖß.“ÖÓ¦üÛúÖÓŸÖ ²Öôû߸üÖ´Ö 396, •ÖµÖ×ÛúÃÖ®Ö ¾ÖÖ›üß, •ÖôûÝÖÖÓ¾Ö 425 001 ÛúÖ.0257-2228282 ³ÖÏ.9422277999

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(63) ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ˆ¢Ö¸ü õÖ߸üÃÖÖÝÖ¸ü, ÁÖß. ¸üÖ•Öê¿Ö ×¾Ö®ÖÖµÖÛú¸üÖ¾Ö 2400, "ÃÖß" ¾ÖÖò›Ôü, ¿Ö×®Ö¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü, ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü. ×®Ö. 0231-2549099, ³ÖÏ. 9860977788 / 9665677788 ‡Ô-´Öê»Ö Rajeshshirsagar @ ymail.com

ŸÖß®Ö : ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ ÛúÖÑÝÖÏêÃÖ ¯ÖõÖ-42 †.ÛÎú. (1)

´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö (2)

ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ (3)

(1) ÝÖÖëפüµÖÖ †ÝÖϾÖÖ»Ö, ÁÖß.ÝÖÖê¯ÖÖ»Ö¤üÖÃÖ ¿ÖÓÛú¸ü»ÖÖ»Ö ¿ÖÓÛú¸ü ³Ö¾Ö®Ö, ´ÖãÜµÖ ´ÖÖÝÖÔ, ŸÖÖ.וÖ.ÝÖÖëפüµÖÖ. ³ÖÏ.09821042849/9420189000 ÛúÖ.07182-234825 ×®Ö.07182-234715 ±òú.07182-237731. ‡Ô.´Öê»Ö : Ó[email protected]

(2) ÃÖÖÛÎúß (†.•Ö.) †×Æü¸êü, ÁÖß.¬Ö®ÖÖ•Öß ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ¸üÖ.¯ÖÖê²ÖÖ¸êü, ¯ÖÖê.Ûãú›üÖ¿Öß, ŸÖÖ.ÃÖÖÛÎúß. וÖ.¬Öãôêû ×®Ö.2562-22614 ³ÖÏ.09423494407

(3) ¯Ö»ÖãÃÖ-Ûú›êüÝÖÖ¾Ö Ûú¤ü´Ö, ›üÖò.¯ÖŸÖÓÝÖ¸üÖ¾Ö ÁÖָ߯֟üÖ¾Ö ´Öã.ÃÖÖê®ÖÃÖôû, ¯ÖÖê.׿ָüÃÖÝÖÖ¾Ö, ŸÖÖ.Ûú›êüÝÖÖ¾Ö, וÖ.ÃÖÖÓÝÖ»Öß. ÛúÖ. 020-25656797/24329656 ×®Ö.020-25655188 ³ÖÏ.9870489999 ±òú. 020-25654875 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(4) ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü ÛúÖÓ²Öôêû, ÁÖß. ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö ´Ö»ÆüÖ¸üß ÝÖÖë¬Ö¾ÖÞÖß, ¾ÖÖ›Ôü ®ÖÓ. 1, ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü, וÖ.†Æü´Ö¤ü®ÖÝÖ¸ü ÛúÖ.02422-222909 ×®Ö.02422-225354 ³ÖÏ.9822965929 ±òú. 02422-222909 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(5) ¤êü¾Öôûß ÛúÖÓ²Öôê, ÁÖß.¸üÞÖ×•ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö ‘Ö¸ü ÛÎú.231 ²Ö, ¸üÖêÆüÞÖß, ŸÖÖ.¤êü¾Öôûß, וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ ³ÖÏ-9422141717

(6) †Ö¾Öá ÛúÖôêû, ÁÖß. †´Ö¸ü ¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê. ¾ÖÖšüÖê›üÖ, (³ÖÖ‡Ô¯Öã¸ü ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö), ŸÖÖ.†Ö¾Öá וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ. ³ÖÏ-9422844378

(7) ÃÖÖ¾Ö®Öê¸ü Ûêú¤üÖ¸ü, ÁÖß.ÃÖã×®Ö»Ö ”û¡Ö¯ÖÖ»Ö ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖ™üÞÖÃÖÖ¾ÖÓÝÖß, ŸÖÖ.ÃÖÖ¾Ö®Öê, וÖ.®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü ÛúÖ.0712-2720611 ³ÖÏ.9422108360 ±òú. 0712-2720611 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(8) ¾Ö›üÖôûÖ ÛúÖêôÓû²ÖÛú¸ü, ÁÖß.ÛúÖ»ÖߤüÖÃÖ ×®Ö»ÖÛÓúšü 5/36, ØïÖÏÝÖ ×´Ö»Ö “ÖÖôû, ÝÖ.¤ü.†ÖÓ²ÖêÛú¸ ´ÖÖÝÖÔ, ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö-¤üÖ¤ü¸ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô - 400 014 ×®Ö.022-24154848 ³ÖÏ.9324154848 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(9) “ÖÖÓפü¾Ö»Öß ÜÖÖ®Ö, ®ÖÃÖß´Ö ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü †Ö¸üß±ú °»ÖÖò™ü ÛÎú. 201, ‹-ؾÖÝÖ, ›üß-2, ¸üÖÞÖß ¯»ÖÖ•ÖÖ, ¿Ö´Ö¿Öã§üß®Ö ®ÖÝÖ¸ü, •Ö¸üß´Ö¸üß, Ûãú»ÖÖÔ-†Ó¬Öê¸üß ¸üÖê›ü. ÃÖÖÛúß®ÖÖÛúÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-72. ³ÖÏ. 9820030382 ÛúÖ. 022-28516127/28515057 ±òúŒÃÖ ÛÎú. 022-28515057

(10) ¬ÖÖ¸üÖ¾Öß (†.•ÖÖ.) ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›, ¯ÖÏÖ.(ÁÖß´ÖŸÖß) ¾ÖÂÖÖÔ ‹Ûú®ÖÖ£Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ ÛÎú.219-²Ö, ¹ý´Ö ®ÖÓ.8557, Ûú®®Ö´Ö¾ÖÖ¸ü ®ÖÝÖ¸ü, ×¾ÖÛÎúÖêôûß (¯Öæ¾ÖÔ), ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 083. ³ÖÏ-9868180566

(11) ‡ÝÖŸÖ¯Öã¸üß (†.•ÖÖ.) ÝÖÖ×¾ÖŸÖ, ÃÖÖî.×®Ö´ÖÔ»ÖÖ ¸ü´Öê¿Ö "ÆüÂÖÔ®ÖµÖ®Ö" Ûú´ÖÔµÖÖêÝÖß ®ÖÝÖ¸ü, ®Ö¾Öß®Ö ®ÖÖ׿ÖÛú, וÖ.®ÖÖ׿ÖÛú. ×®Ö. 0253-2471555 ±òú.0253-2471555 ³ÖÏ. 9422944777/9767606555 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(12) ´ÖÖÞÖ ÝÖÖê¸ê, ÁÖß. •ÖµÖÛãú´ÖÖ¸ü ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö¸üÖ¾Ö ´Öã.²ÖÖê¸üÖ™ü¾ÖÖ›üß, ¯ÖÖê.ײ֤üÖ»Ö, ŸÖÖ.´ÖÖÞÖ, וÖ.ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ. ³ÖÏ. 9766152999 ×®Ö. 02165-204144 ±òúŒÃÖ 02165-220599 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(13) ³ÖÖêÛú¸ü “Ö¾ÆüÖÞÖ, ÁÖß´ÖŸÖß †×´ÖŸÖÖ †¿ÖÖêÛú¸üÖ¾Ö ‘Ö¸ü ÛÎú.1-2-162, ׿־ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü 431 602 ÛúÖ. 022-22822709 ³ÖÏ.98193249999 ×®Ö. 022-23631302/02462-234081 ±òú. 02462-237732/022-23637004 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(14) Ûú¸üÖ›ü ¤ü×õÖÞÖ “Ö¾ÆüÖÞÖ ÁÖß.¯Ö飾Ö߸üÖ•Ö ¤üÖ•ÖßÃÖÖÆêü²Ö ‘Ö¸ü ®ÖÓ. 243, ›ü-7, ¯ÖÖ™üÞÖ ÛúÖò»Ö®Öß, Ûú¸üÖ›ü ŸÖÖ.Ûú¸üÖ›ü, וÖ.ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ³ÖÏ-9004699999

(15) ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü “Ö¾ÆüÖÞÖ, ÁÖß.´Ö¬ÖãÛú¸ü¸üÖ¾Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.†ÞÖ¤æü¸ü, ŸÖÖ.ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü, וÖ.ˆÃ´ÖÖ®ÖÖ²ÖÖ¤ü 413602 ÛúÖ.02471-242121 ×®Ö.02471-246024 ³ÖÏ.94224648685 ±òú. 02471-243121 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(16) ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÞÖ, ÁÖß.¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ²Öôû¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö 95-3, “Ö¾ÆüÖÞÖ ÝÖ»»Öß, ®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö, (²ÖÖ.), ŸÖÖ.®ÖÖµÖÝÖÖ¾Ö (ÜÖî.), וÖ.®ÖÖÓ¤êü›ü- 431 709. ³ÖÏ. 9422170123 / 9423692929 ×®Ö. 02462-253718 ÛúÖ. 02465-262104-262100. ±òú.02465-262699 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(17) ¬ÖÖ´ÖÞÖÝÖÖ¾Ö ¸êü»¾Öê •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö, ¯ÖÏÖ. ×¾Ö¸ëü¦ü ¾ÖÖ×»´ÖÛú ´Öã.¯ÖÖê. •Ö¾ÖôûÖ(¬ÖÖê¡ÖÖ), ŸÖÖ.“ÖÖÓ¤æü¸ü ¸êü»¾Öê, וÖ.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß-444904 ÛúÖ. 07222-254205 ×®Ö.07222-254382 ³ÖÏ.09422840295 ±òú.07222-254365 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(18) ׸üÃÖÖê›ü —Ö®ÖÛú, ÁÖß.†×´ÖŸÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖÓÝÖãôû—Ö®ÖÛú, ŸÖÖ.׸üÃÖÖê›ü, וÖ.¾ÖÖ×¿Ö´Ö ÛúÖ.07251-224433 ×®Ö.07251-286881 ³ÖÏ.9767278007 ±òú. 07254-271319 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(19) ן־ÖÃÖÖ šüÖÛæú¸ü, †ò›ü.ÁÖß´ÖŸÖß µÖ¿ÖÖê´ÖŸÖß ³ÖÖݵ֮ÖÝÖ¸ü, 91, ÝÖ¾Öê›üß¾ÖÖ»Ö »Öê †Ö‰ú™ü, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß, וÖ.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß. ÛúÖ.¾Ö ±òú. 0721-2665573 ³ÖÏ.07745081111 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(20) Ûúôû´Ö®Öã¸üß ™üÖ¸ü±êú,ü ›üÖò. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ÛúÖîןÖÛúÖ ®ÖÖ‡ÔÛú®ÖÝÖ¸ü, וֻÆüÖ׬ÖÛúÖ¸üß ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü, ØÆüÝÖÖê»Öß, וÖ. ØÆüÝÖÖê»Öß-13 ³ÖÏ. 9657557788/9423613888 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(21) ³ÖÖê¸ £ÖÖê¯Ö™êü, ÁÖß. ÃÖÓÝÖÏÖ´Ö †®ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö '׿־֯ÖÏê¸üÞÖÖ', ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü-´ÖÆüÖ›ü ´ÖÖÝÖÔ, ³ÖÖê¸ü, ŸÖÖ.³ÖÖê¸ü, וÖ.¯ÖãÞÖê-412 206. ÛúÖ. 02113-222927 / 222746 ×®Ö. 02113-222605 / 222344, ³ÖÏ. 9922414245 / 9422375049 ±òúŒÃÖ ®ÖÓ.02113-222927 ‡Ô ´Öê»Ö : [email protected]

(22) ÃÖÓÝÖ´Ö®Öê¸ü £ÖÖê¸üÖŸÖ, ÁÖß.×¾Ö•ÖµÖ ‰ú±Ôú ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö "ÃÖã¤ü¿ÖÔ®Ö", 7, ׿־ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ÃÖÓÝÖ´Ö®Öê¸ü, ŸÖÖ.ÃÖÓÝÖ´Ö®Öê¸ü, וÖ.†Æü´Ö¤ü®ÖÝÖ¸ü. ³ÖÏ-9850552777

(23) »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸ü ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ, ÁÖß.†×´ÖŸÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖæÞÖÖÔ ¾Ö¸üôûßÃÖÖÝÖ¸ü ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÃÖÓãÖÖ, ÃÖ¸ü ¯ÖÖê“ÖÜÖÖ®Ö¾ÖÖ»ÖÖ ¸üÖê›ü, ¾Ö¸üôûß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 018. ÛúÖ. 022-24972222 ³ÖÏ.9870633333

(24) ®Ö¾ÖÖ¯Öæ¸ü (†.•Ö.) ®ÖÖ‡ÔÛú ÁÖß.ÃÖãºþ¯ÖØÃÖÆü ×Æü·µÖÖ ´Öã.¯ÖÖê.®Ö¾ÖÖÝÖÖÓ¾Ö, ŸÖÖ.®Ö¾ÖÖ¯Öæ¸ü, וÖ.®ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü ³ÖÏ-9422791123

(25) ×ÃÖ»»ÖÖê›ü ®Ö²Öß, ÁÖß. †²¤ãü»ÖÃÖ¢ÖÖ¸ü †²¤ãü»Ö ‘Ö¸ü ÛÎú.786, ´Öã.¯ÖÖê. îÖêÆü®ÖÝÖ¸ü,×ÃÖ»»ÖÖê›ü, ŸÖÖ. ×ÃÖ»»ÖÖê›ü, וÖ.†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü. ÛúÖ. 02430-222951 ×®Ö.2430-224199 ³ÖÏ.9422204367 ±òú. 02430-222851 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(26) ´ÖãÓ²ÖÖ¤êü¾Öß ¯Ö™êü»Ö, ÁÖß. †×´Ö®Ö °»Öò™ü ®ÖÓ.11, ¤ãüÃÖ¸üÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, †ÖÝÖÖ †»Öß ´Ö®ÖÖê¸ü ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü ²Ö»Öû¾ÖÓŸÖØÃÖÝÖ ´ÖÖÝÖÔ, ®Öê™ü²Öß™ü ¸üÖê›ü, ´ÖÖ—ÖÝÖÖ¾Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 010. ÛúÖ. ¾Ö ×®Ö. 022-23735100 ³ÖÏ.9820105761

(27) ׿ָü¯Öæ¸ü (†.•Ö.) ¯ÖÖ¾Ö¸üÖ, ÁÖß.ÛúÖ׿ָüÖ´Ö ¾Öê“ÖÖ®Ö ´Öã.¯ÖÖê.ÃÖãôêû, ŸÖÖ.׿ָü¯Öæ¸ü, וÖ.¬Öãôêû. ÛúÖ. 02563-255300 / 255400 ×®Ö. 02563-273300 ±òú. 02563-256170 ³ÖÏ. 9421534100 / 9820527268 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(28) ¬Öãôêû ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖÖ™üᯙ ÁÖß.ÛãúÞÖÖ»Ö ¸üÖê×Æü¤üÖÃÖ 22, ®ÖêÆüºþ ÆüÖî.ÃÖÖê.¤êü¾Ö¯Öæ¸ü, ¬Öãôêû-424001 ÛúÖ.02562-275901 ŸÖê 05 ×®Ö.022-24983607/08/022-24971515/6 ³ÖÏ. 9769111888 ±òú.022-2498306 / 02562-275904

(29) †ÖîÃÖÖ ¯ÖÖ™üᯙ ÁÖß.²ÖÃÖ¾Ö¸üÖ•Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö׸ü´Ö»Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß, Ûãú´ÖÖ¸üþÖÖ´Öß ´ÖšüÖ¿Öê•ÖÖ¸üß, †ÖîÃÖÖ, וÖ. »ÖÖŸÖæ¸ü ÛúÖ. 02383-220444 ×®Ö. 02383-222544 ³ÖÏ.9890654444 ±òú. 02475-256254 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(30) †ŒÛú»ÖÛãú¾ÖÖ (†.•Ö.) ¯ÖÖ›ü¾Öß †ò›ü Ûêú.ÃÖß. ´Öã.†ÃÖ»Öß, ¯ÖÖê.ŸÖ»ÖÖ‡Ô, ŸÖÖ.†ŒÛú»ÖÛãú¾ÖÖ, וÖ.®ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü ÛúÖ. 02562-229444 ³ÖÏ.9869203060

(31) דÖÜÖ»Öß

²ÖÖë¦êü, ÁÖß. ¸üÖÆãü»Ö ×ÃÖ¨ü×¾Ö®ÖÖµÖÛú þÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêÛúÖ®ÖÓ¤ü ´ÖÖÝÖÔ, ¾ÖÖò›Ôü ÛÎÓú-14, דÖÜÖ»Öß, וÖ. ²Öã»ÖœüÖÞÖÖ-443201 ×®Ö.7264-243919/242537 ÛúÖ.7264-244919 ³ÖÏ.9822224100 ±òú.07264-244237 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(32) ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü ³ÖÖ»ÖÛêú ÁÖß.³ÖÖ¸üŸÖ ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö ÃÖÖÓÝÖÖê»ÖÖ ¸üÖê›ü, µÖ´ÖÖ‡Ô-ŸÖãÛúÖ‡Ô ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû, ®Ö¾Öß®Ö ÛúÖê™Ôü ײÖØ»›üÝÖ•Ö¾Öôû, ÝÖ™ü ®ÖÓ.41/1²Ö, ¯»ÖÖò™ü ®ÖÓ.5 ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. ÛúÖ.02186-223309/02186-249502 ³ÖÏ.9822014399/9890647387/9422647387 ±òú.02186-223310/02186-249625 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(33) »ÖÖŸÖæ¸ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ×³ÖÃÖê ÁÖß.¡µÖÓ²ÖÛú¸üÖ¾Ö ÁÖ߸ÓüÝÖ¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.³ÖêÛú¸Óü²ÖÖ, ŸÖÖ.¸êüÞÖÖ¯Öæ¸ü, וÖ.»ÖÖŸÖæ¸ü. ³ÖÏ-9422470003

(34) †ŒÛú»ÖÛúÖê™ü ´Æêü¡Öê, ÁÖß.×ÃÖ¬¤üÖ¸üÖ´Ö ÃÖÖŸÖØ»ÖÝÖ¯¯ÖÖ 178/11, '»Öõ´Öß ×®Ö¾ÖÖÃÖ' •ÖÖê›ü³ÖÖ¾Öß ¯Öêšü, ®µÖã ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ²ÖÑÛêúÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü . ÛúÖ.0217-2325724/0217-2629774 ³ÖÏ.9822072250 ±òú.0217-2325724 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(35) ÛúÞÖÛú¾Ö»Öß ¸üÖÞÖê, ÁÖß.×®ÖŸÖê¿Ö ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ¸üÖ¾Ö †Öê´Ö ÝÖÞÖê¿Ö ²ÖÓÝÖ»ÖÖê, ®ÖÖ£Ö ¯Öî.®ÖÝÖ¸ü, ÛúÞÖÛú¾Ö»Öß, ¸êü»¾Öê Ùêü¿Ö®Ö•Ö¾Öôû, ŸÖÖ.ÛúÞÖÛú¾Ö»Öß, וÖ.ØÃÖ¬Öã¤æüÝÖÔ ÛúÖ.022-26053263/80 ×®Ö.022-26609777 ±òú. 022-26053290 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(36) ´ÖÖ»ÖêÝÖÖ¾Ö ´Ö¬µÖ ¿ÖêÜÖ, †ÖÃÖß±ú ¿ÖêÜÖ ¸ü¿Öߤü 747 Æü•ÖÖ¸ü ÜÖÖê»Öß ´ÖÖ»ÖêÝÖÖÓ¾Ö ×•Ö.®ÖÖ׿ÖÛú ³ÖÏ.9823905252 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(37) ²ÖδÆü¯Öã¸üß ¾Ö›êü¼üß¾ÖÖ¸ü, ÁÖß.×¾Ö•ÖµÖ ®ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ®Ö±ãú»Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÖê™êüÝÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü, ÝÖ›üדָüÖê»Öß ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.וÖ.ÝÖ›üדָüÖê»Öß ×®Ö.07132-235556 ×®Ö.9665699999 ±òú. 07132-235556 ‡Ô[email protected]

(38) ׿֛üá ×¾ÖÜÖê-¯ÖÖ™üᯙ ÁÖß.¸üÖ¬ÖÖÛéúÂÞÖ ‹Ûú®ÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö 1) ´ÖÖ. ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖõÖ ®ÖêŸÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ. 2) †-6, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü, ®Ö׸ü´Ö®Ö ¯ÖÖò‡Õ™ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-32 3) ´Öã.¯ÖÖê.»ÖÖêÞÖß ²Öã. ŸÖÖ.¸üÖÆüŸÖÖ ×•Ö.†Æü´Ö¤ü®ÖÝÖ¸ü.

ÛúÖ. 02422-273651/273999 ×®Ö.02422-273466/273477 ³ÖÏ.982103853 ±òú.02422-273248 ‡Ô-´Öê»Ö. [email protected]

(39) ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü ´Ö¬µÖ Ø¿Ö¤êü Ûãú.¯ÖÏ×ÞÖŸÖß ÃÖã¿Öß»ÖÛãú´ÖÖ¸ü 1) "•Ö®Ö¾ÖÖŸÃÖ»µÖ" ×¾Ö®ÖÖµÖÛú®ÖÝÖ¸ü, ÃÖÖŸÖ ¸üßÖÖ,

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü 413 003 2) ÝÖÖîŸÖ´Ö †¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü, ®ÖÝÖáÃÖ ¤ü¢Ö ¸üÖê›ü, ¯ÖÖ»Öß ×Æü»Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-

400050 ÛúÖ. ¾Ö ×®Ö. 0217-2311755/022-26495800 ³ÖÏ.9422460777 ±òú.0217-2311755/022-26054980 ‡Ô-´Öê»Ö[email protected]

(40) ´ÖÖ»ÖÖ›ü ¯Ö׿“Ö´Ö ¿ÖêÜÖ ÁÖß.†Ã»Ö´Ö ¸ü´Ö•ÖÖ®Ö †»Öß ¾ÖÖ×ÃÖ´Ö Ûú´¯ÖÖÓ‰ú›ü, ¸üÖ¬ÖÖÛéúÂÞÖ ÆüÖò™êü»ÖÃÖ´ÖÖê¸ü, ´ÖÖ¾Öì ¸üÖê›ü, ´ÖÖ»ÖÖ›ü (¯Ö), ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 095. ×®Ö. 022-32154302 ÛúÖ.022-28832416 ³ÖÏ.9892915557 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(41) ²Öã»ÖœüÖÞÖÖ ÃÖ¯ÖÛúÖôû, ÁÖß.ÆüÂÖÔ¾Ö¬ÖÔ®Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÃÖã¾ÖÞÖÔ®ÖÝÖ¸ü ²Öã»ÖœüÖÞÖÖ ÛúÖ.07262-246555 ×®Ö.07262-242950 ³ÖÏ. 9422180485 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(42) ®ÖÖÓ¤êü›ü ˆ¢Ö¸ü ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ, ÁÖß. ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÝÖ 1-2-176, "†Ö‡Ô" ׿־ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü 431 602 ÛúÖ.02462-250900 ×®Ö.02462-234085 ³ÖÏ.9890193893 ±òú. 02462-255703 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

“ÖÖ¸ü : ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß ÛúÖÑÝÖÏêÃÖ ¯ÖõÖ-41 †.ÛÎú. (1)

´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö (2)

ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ (3)

(1) ´ÖãÓ²ÖÎÖ-Ûúôû¾ÖÖ †Ö¾ÆüÖ›,ü ÁÖß. ו֟ÖêÓ¦ü ÃÖ×ŸÖ¿Ö ÃÖß-10,11, ×¾ÖÀ¾Ö×•ÖŸÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß, ¾Ö߸ü ÃÖÖ¾Ö¸üÛú¸ü ¯Ö£Ö, ®ÖÖî¯ÖÖ›üÖ, šüÖÞÖê (¯Ö׿“Ö´Ö)-400 602. ÛúÖ.022-25348282/022-25346969 ×®Ö.022-25448787 ³ÖÏ.9820055300 ‡Ô-´Öê»Ö: [email protected]

(2) ´ÖÖêÆüÖêôû (†.•ÖÖ.) Ûú¤ü´Ö, ÁÖß.¸ü´Öê¿Ö ®ÖÖÝÖ®ÖÖ£Ö 1606, ³Öã´Öß ¯ÖšüÖê¸üÖ, ¸üÆêü•ÖÖ ÛúÖò´¯»ÖêŒÃÖ, Ûãú»Öã¯Ö¾ÖÖ›üß, ²ÖÖê¸üß¾Ö»Öß (¯Öã¾ÖÔ), ´ÖãÓ²Ö‡Ô-66 ÛúÖ.02189-234171 ³ÖÏ.9821507171 ±òú. 02189/234171 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

(3) ¤üÖ¯ÖÖê»Öß Ûú¤ü´Ö, ÁÖß.ÃÖÓ•ÖµÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ ´Öã.¯ÖÖê.Ø“Ö“Ö‘Ö¸ü (¯ÖϳÖã¾ÖÖ›üß), ŸÖÖ.ÜÖê›ü, וÖ.¸üŸ®ÖÖ×ÝÖ¸üß ³ÖÏ.9673639639 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

(4) ˆ»ÆüÖÃÖ®ÖÝÖ¸ü Ûú»ÖÖ®Öß, ÁÖß´ÖŸÖß •µÖÖêŸÖß ¯Ö¯¯Öæ °»Öò™ü ÛÎú.274, Ûú»ÖÖ®Öß ´ÖÆü»Ö, ÜÖê´ÖÖ®Öß, ˆ»ÆüÖÃÖ®ÖÝÖ¸ü-2, ŸÖÖ.ˆ»ÆüÖÃÖ®ÖÝÖ¸ü, וÖ.šüÖÞÖê

(5) “ÖÓ¤üÝÖ›ü ¤êüÃÖÖ‡Ô-Ûãú¯ÖêÛú¸ü, ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖÓ¬µÖÖ¤êü¾Öß ÛéúÂÞÖ¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.ÛúÖ®Ö›êü¾ÖÖ›üß, ŸÖÖ.ÝÖ›üØÆüݻ֕Ö, וÖ.ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü. ÛúÖ.02327-272222 ×®Ö.0231-2655978 ³ÖÏ.9833449999/9623316611

(6) ÝÖÓÝÖÖÜÖê›ü Ûëú¦êü ÁÖß.´Ö¬ÖãÃÖã¤ü®Ö ´ÖÖ×ÞÖÛú¸üÖ¾Ö ‡Ó¦ü¯ÖÏÃ£Ö ³ÖÖݵ֮ÖÝÖ¸ü, ÝÖÓÝÖÖÜÖê›ü, ŸÖÖ.ÝÖÓÝÖÖÜÖê›ü, וÖ.¯Ö¸ü³ÖÞÖß-431514 ÛúÖ.02453-222861 ×®Ö.02453-222961 ³ÖÏ.9923179999 ±òú. 02453-222861 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(7) ±ú»Ö™üÞÖ (†.•ÖÖ.) “Ö¾ÆüÖÞÖ, ÁÖß. ¤ßü¯ÖÛú ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖ¸ü›üÝÖÖ¾Ö, ŸÖÖ.±ú»Ö™üÞÖ, וÖ.ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ. ×®Ö.0260-243443 ³ÖÏ.9921453201/9766075500 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

(8) ²ÖÖÝÖ»ÖÖÞÖ (†.•ÖÖ.)

“Ö¾ÆüÖÞÖ, ÁÖß´ÖŸÖß ×¤üׯÖÛúÖ ÃÖÓ•ÖµÖ ÁÖߤü¢Ö ¯ÖÏÃÖÖ¤ü, ÃÖã³ÖÖÂÖ ¸üÖê›ü ®ÖÓ. 3, ÃÖ™üÖÞÖÖ ÛúÖ. 225402, 226402 (02555) ×®Ö.223794 (02555) ³ÖÏ.9860629400

(9) ¾Öî•ÖÖ¯Öæ¸ü דÖÛú™üÝÖÖÓ¾ÖÛú¸ü-¯ÖÖ™üᯙ ÁÖß ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö ¸üÖ.דÖÛú™üÝÖÖÓ¾Ö, ŸÖÖ.¾Öî•ÖÖ¯Öæ¸ü, וÖ.†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÏ-9423322222

(10) ÁÖßÝÖÖë¤üÖ •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö, ÁÖß.¸üÖÆãü»Ö ÛãÓú›ü×»ÖÛú¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.د֯ÖôûÝÖÖ¾Ö ×¯ÖÃÖÖ ŸÖÖ.ÁÖßÝÖÖë¤üÖ, וÖ.†Æü´Ö¤ü®ÖÝÖ¸ü ÛúÖ.02487-254295/254385 ×®Ö.02487-254277/02487254266 ³ÖÏ.9975696666/9423751166 ±òú.02487254066 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected] [email protected]

(11) †Æü´Ö¤ü®ÖÝÖ¸ü ¿ÖÆü¸ü •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö, ÁÖß.ÃÖÓÝÖÏÖ´Ö †ºþÞÖÛúÖÛúÖ "²Ö»Ö¾ÖÖŸÃÖ»µÖ" ³Ö¾ÖÖ®Öß®ÖÝÖ¸ü, †Æü´Ö¤ü®ÖÝÖ¸ü,414001 ÛúÖ.0241-2642222 ×®Ö.0241-2419501 ³ÖÏ.9730032222 ±òú.0241-2326237 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(12) ×Ûú®Ö¾Ö™ü •ÖÖ¬Ö¾Ö, (®ÖÖ‡ÔÛú) ÁÖß.¯ÖϤüß¯Ö Æêü´ÖØÃÖÝÖ ‘Ö¸ü ®ÖÓ.216, ´Öã.¯ÖÖê.¤üÆêü»Öß ŸÖÖÓ›üÖ, ŸÖÖ.×Ûú®Ö¾Ö™ü, וÖ.®ÖÖÓ¤êü›ü. ÛúÖ.02460-260555, 02460-260470 ×®Ö. 02460-260555 ³ÖÏ. 9422189093 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(13) ÝÖãÆüÖÝÖ¸ü •ÖÖ¬Ö¾Ö, ÁÖß. ³ÖÖÃÛú¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ÃÖã¾ÖÞÖÔ³ÖÖÃÛú¸ü, •ÖÖê¿Öß †Öôûß, ¯ÖÖÝÖ, ד֯ÖôæûÞÖ ŸÖÖ.ד֯ÖôæûÞÖ, וÖ.¸üŸ®ÖÖ×ÝÖ¸üß. ÛúÖ.02355-252729 ×®Ö.02355-253271 ³ÖÏ.9422429911 ±òú. 025355-250729 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

(14) ¾ÖÖ‡Ô •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß. ´ÖÛú¸Óü¤ü »Öõ´ÖÞÖ¸üÖ¾Ö ´Öã.²ÖÖê¯ÖêÝÖÖ¾Ö, ¯ÖÖê.¯ÖÖÓ›êü, ŸÖÖ.¾ÖÖ‡Ô, וÖ.ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ. ×®Ö. 02162-244125, 244245 ÛúÖ. 02162-244125, 244245 ³ÖÏ. 9822807700,±òúŒÃÖ 02162-244125 ‡Ô´Öê»Ö[email protected]

(15) ؤü›üÖê¸üß (†.•Ö.) ×—Ö¸ü¾ÖÖôû ÁÖß. ®Ö¸üÆü¸üß ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ´Öã.¾Ö®ÖÖ¸êü, ¯ÖÖê.¾ÖÖ¸êü, ŸÖÖ.פü›üÖë¸üß, וÖ.®ÖÖ׿ÖÛú ÛúÖ.02557221212 ³ÖÏ.9422769444, 8080464444 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(16) ‘Ö®ÖÃÖÖ¾ÖÓÝÖß ™üÖê¯Öê, ÁÖß.¸üÖ•Öê¿Ö †ÓÛãú¿Ö¸üÖ¾Ö †Ø•ÖŒµÖ ²ÖÓÝÖ»ÖÖ, ³ÖÖݵ֮ÖÝÖ¸ü, •Öã®ÖÖ •ÖÖ»Ö®ÖÖ, ŸÖÖ.•ÖÖ»Ö®ÖÖ, וÖ.•ÖÖ»Ö®ÖÖ. ³ÖÏ-9422216111

(17) ´ÖÖôû׿ָüÃÖ (†.•ÖÖ.) ›üÖêôûÃÖ, ÁÖß.Æü®Öã´ÖÓŸÖ •ÖÝÖ®®ÖÖ£Ö Ûú»ÖÖ¾ÖŸÖß ×®Ö¾ÖÖÃÖ, ´Öã.¤üÃÖã¸ü, ¯ÖÖê.²ÖÖë›ü»Öê, ŸÖÖ.´ÖÖôû׿ָüÃÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü - 413 113. ÛúÖ.02185-265051, 265052, 265333 ×®Ö.022-28333444 ³ÖÏ.9702377333 ±òú. 02185-223525, 225525 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(18) ÁÖß¾Ö¬ÖÔ®Ö ŸÖ™üÛú¸êü, ÁÖß.†¾Ö¬ÖãŸÖ †×®Ö»Ö ‹“Ö 7/8, ¯ÖÖ׸ü•ÖÖŸÖ ÛúÖê-†Öò¯Ö. ÆüÖî.ÃÖÖê., ¸üÖµÖÛú¸ü ¯ÖÖÛÔú, ¸üÖêÆüÖ, וÖ. ¸üÖµÖÝÖ›ü ÛúÖ.¾Ö ×®Ö. 02194-232152 ³ÖÏ.9223111111 ±òú. 02194-234078 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

(19) ¯ÖãÃÖ¤ü ®ÖÖ‡ÔÛú, ÁÖß.´Ö®ÖÖêÆü¸ü ¸üÖ•ÖãØÃÖÝÖ ®ÖÖ‡ÔÛú ²ÖÓÝÖ»ÖÖ, ÛúÖ»ÖÖÔ ¸üÖê›ü, ÝÖÖÓ¬Öß ®ÖÝÖ¸ü, ¯ÖãÃÖ¤ü, וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 445404. ÛúÖ.07233-246310 ×®Ö.07233-246822 ³ÖÏ.9422165540/9922500333

(20) ‹ê¸üÖê»Öß ®ÖÖ‡ÔÛú, ÁÖß.ÃÖÓ¤üß¯Ö ÝÖÞÖê¿Ö ›üß-102, ÛúÖê¯Ö¸üÜÖî¸üÞÖê, ®Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô- 400 709. ÛúÖ. 022-27547777 ³ÖÏ. 9322223549 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected]

(21) ²ÖÖ¸üÖ´ÖŸÖß ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ÁÖß.†×•ÖŸÖ †®ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.ÛúÖ™êü¾ÖÖ›üß, ŸÖÖ.²ÖÖ¸üÖ´ÖŸÖß, וÖ.¯ÖãÞÖê. ÛúÖ.022-2361606 ³ÖÏ.9850051222 ±òú. 022-22822597

(22) ‹¸Óü›üÖê»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ›üÖò.ÃÖŸÖß¿Ö ³ÖÖÃÛú¸ü¸üÖ¾Ö Ûîú.†Ö´Ö¤üÖ¸ü ³ÖÖ.¸üÖ.¯ÖÖ™üᯙ ÛúÖò»Ö®Öß, ¯ÖÖ¸üÖêôûÖ, ŸÖÖ.¯ÖÖ¸üÖêôûÖ, וÖ.•ÖôûÝÖÖ¾Ö ÛúÖ.02597-2293744 ×®Ö.02597-2293744 ³ÖÏ.9422276922

(23) ŸÖÖÃÖÝÖÖ¾Ö-Ûú¾Öšê ´ÖÆüÖÓÛúÖôûü ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖã´Ö®Ö ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö ´Öã.¯ÖÖê.†Ó•Ö®Öß, ŸÖÖ.ŸÖÖÃÖÝÖÖ¾Ö, וÖ.ÃÖÖÓÝÖ»Öß. ³ÖÏ.8275031055

(24) ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ¸ü ¯ÖÖ™üᯙ ÁÖß.•ÖµÖÓŸÖ ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ´Öã.¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö®ÖÝÖ¸ü, ¯ÖÖê.ÃÖÖÜÖ¸üÖôêû, ŸÖÖ.¾ÖÖôû¾ÖÖ, וÖ.ÃÖÖÓÝÖ»Öß ³ÖÏ-9821222228

(25) Ûú¸üÖ›ü ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÖ™üᯙ ÁÖß.¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ‰ú±Ôú ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÝÖ ±úÖµÖ®Ö»Ö ¯»ÖÖò™ü ®ÖÓ.260, ´ÖÓÝÖôû¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü, ŸÖÖ.Ûú¸üÖ›ü, וÖ.ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ-415 110 ×®Ö. 02164-222122 / 220444 ÛúÖ. 02164-661500 ³ÖÏ. 9822050444 ±òúŒÃÖ. 02164-224111/ 02164-661566 ‡Ô´Öê»Ö[email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(26) ˆÃ´ÖÖ®ÖÖ²ÖÖ¤ü ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß.¸üÖÞÖÖ•ÖÝÖו֟ÖØÃÖÆü ¯Ö©ØÃÖÆü ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖê¸ü, ŸÖÖ.וÖ.ˆÃ´ÖÖ®ÖÖ²ÖÖ¤ü ÛúÖ.022-23531220/21/64, 02472-229777 ×®Ö.022-23531220/21/64, 02472-229777 ³ÖÏ.9820289732 ±òú. 022-23531220 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(27) †ÛúÖê»Öê (†.•Ö.) ׯ֛֓ü, ÁÖß.¾Öî³Ö¾Ö ´Ö¬ÖãÛú¸ü¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.¸üÖ•Öæ¸ü, ŸÖÖ.†ÛúÖê»Öê, וÖ.†Æü´Ö¤ü®ÖÝÖ¸ü. ÛúÖ.(02424) 221428 ×®Ö. (02424), 251046 ³ÖÏ.9922255521 ±òú.02424-221428 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(28) ¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü (†.•Ö.) ²Ö¸üÖê¸üÖ, ÁÖß.¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÝÖ ´ÖÆüÖ¤ãü ÃÖÖ‡ÔÛéú¯ÖÖ ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖê.†Ö¾Ö¸êü ŸÖÖ. ¿ÖÆüÖ¯Öã¸ü וÖ.šüÖÞÖê ÛúÖ. 02527/271555 ³ÖÏ. 9422385444 ‡Ô´Öê»Ö[email protected]

(29) ‡Ó¤üÖ¯Öæ¸ü ³Ö¸üÞÖê, ÁÖß. ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ´Öã.³Ö¸üÞÖê¾ÖÖ›üß, ¯ÖÖê.†Ó£ÖãÞÖì ŸÖÖ.‡Ó¤üÖ¯Öæ¸ü, וÖ.¯ÖãÞÖê ÛúÖ.02118-272238, ×®Ö. 020-24225353 ³ÖÏ.9422511011 ±òú.020-26140886 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(30) Ø•ÖŸÖæ¸ü ³ÖÖÓ²Öôêû ÁÖß.×¾Ö•ÖµÖ ´ÖÖ×ÞÖÛú¸üÖ¾Ö Ûêú¿Ö¾Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖ, Ø•ÖŸÖæ¸ü, וÖ.¯Ö¸ü³ÖÞÖß ÛúÖ.02457 -221019 ×®Öü. 02457 - 221019 ³ÖÏ.9423141219 ±òú. 02457 - 221019 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(31) µÖê¾Ö»ÖÖ ³Öã•Ö²Öôû, ÁÖß.”ûÝÖ®Ö 1901, ÃÖãÜÖ¤üÖ, ÃÖ¸ü ¯ÖÖê“ÖÜÖÖ®Ö¾ÖÖ»ÖÖ ¸üÖê›ü, ¾Ö¸üôûß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400018 ‡Ô-´Öê»Ö:chaganbhuj [email protected]

(32) ®ÖÖÓ¤üÝÖÖ¾Ö ³Öã•Ö²Öôû ÁÖß.¯ÖÓÛú•Ö ”ûÝÖ®Ö 1)84, ×´Ö×»Ö׿ֵÖÖ †¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü, °»Öò™ü ®ÖÓ.17-18, ¯ÖÖ“Ö¾ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ´ÆüÖŸÖÖ¸ü ¯ÖÖÜÖ›üß ¸üÖê›ü, 100, ¸üÖ´Ö¿Öêšü ®ÖÖ‡ÔÛú ´ÖÖÝÖÔ, ´ÖÖ—ÖÝÖÖÓ¾Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô - 400010. 2)“ÖÓ¦üÖ‡Ô ²ÖÓÝÖ»ÖÖ,³Öã•Ö²Öôû ±úÖ´ÖÔ , ®Ö¾Öß®Ö ®ÖÖ׿ÖÛú 422099 ÛúÖ.02522-243990/2591-255000 ×®Ö.0253-2394351 ³ÖÏ.9821094830 ±òú. 02552-243990 ‡Ô-´Öê»Ö: : [email protected]

(33) ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ³ÖÖêÃÖ»Öê ÁÖß.׿־Öë¦üØÃÖÆü †³ÖµÖØÃÖÆü 118, ÃÖãºþ“Öß ²ÖÓÝÖ»ÖÖ, ¿ÖãÛÎú¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ³ÖÏ.9822919293

(34) ÛúÖÝÖ»Ö ´ÖãÁÖß±ú, ÁÖß. ÆüÃÖ®Ö ×´ÖµÖÖ»ÖÖ»Ö 311/‹ ¾ÖÖò›Ôü, ´Öã•ÖÖ¾Ö¸ü ÝÖ»»Öß ÛúÖÝÖ»Ö ŸÖÖ.ÛúÖÝÖ»Ö ×•Ö.ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü. ÛúÖ.02325-244344 ×®Ö.02325-244244 ³ÖÏ.9821419462/9822044844 ±òú.02325-244344 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(35) ¯Ö¸üÖÓ›üÖ ´ÖÖê™ê, ÁÖß.¸üÖÆãü»Ö ´ÖÆüÖ¹ý¦ü ´Öã.¯ÖÖê.×ÝÖ¸ü¾Ö»Öß, ŸÖÖ.³Öæ´Ö, וÖ.ˆÃ´ÖÖ®ÖÖ²ÖÖ¤ü.413526 ÛúÖ.02478-273777 ×®Ö.02476-260046 ³ÖÏ.9423072777, 9422343765, 9850999537,997570777,9420312777 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(36) Ûú•ÖÔŸÖ »ÖÖ›ü, ÁÖß.ÃÖã¸êü¿Ö³ÖÖ‰ú ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ ´Öã.¯ÖÖê.¤üü×Æü¾Ö»Öß, ŸÖÖ.®Öß›ü, (¯ÖÖ™üᯙ †Öôûß), ŸÖÖ.Ûú•ÖÔŸÖ, וÖ.¸üÖµÖÝÖ›ü 410 201. ÛúÖ.02148 – 220149 ×®Ö.02148 -222329 ³ÖÏ.9423093429 ±òú. 02148-220149 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(37) †ÖÓ²ÖêÝÖÖ¾Ö ¾ÖôûÃÖê-¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß. פü»Öָ߯üÖ¾Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ 301, ×¾ÖßÖÖ׸üŸÖ †Ö´Ö¤üÖ¸ü ×®Ö¾ÖÖÃÖ •Öã®Öê ×¾Ö¬ÖÖ®Ö³Ö¾Ö®Ö, ¿Ö×Æü¤ü ³ÖÝÖŸÖØÃÖÝÖ ´ÖÖÝÖÔ, Ûãú»ÖÖ²ÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400039. ÛúÖ.´ÖãÓ²Ö‡Ô.02222027541, 22027781 ¯ÖãÞÖê 020-26684777 ´ÖÓ“Ö¸ü 02133-223359 ³ÖÏ.9820223923 ±òú.¯ÖãÞÖê-020-26697581 ´ÖÓ“Ö¸ü 02133/224433 ‡Ô.´Öê»Ö : [email protected]

(38) ´ÖÖœüÖ Ø¿Ö¤êü ²Ö²Ö®Ö¸üÖ¾Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.×®Ö´ÖÝÖÖ¾Ö (™ëü.) ŸÖÖ.´ÖÖœüÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü 413 210. ÛúÖ.02183-233076 ×®Ö.¤æü.02183-233051 ³ÖÏ.9922121155 / 9422457155 ±òú. 02183-233005 ‡Ô-´Öê»Ö :[email protected] : [email protected]

(39) ÛúÖê¸êüÝÖÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü ÁÖß.¿Ö׿ÖÛúÖÓŸÖ •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.»ÆüÖÃÖãÞÖì, ŸÖÖ.ÛúÖê¸êüÝÖÖ¾Ö, וÖ.ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ÛúÖ.02163-222121 ×®Ö.02163-222711/022-27896506 ³ÖÏ.9820422332 ±òú. 02163-222121 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

(40) ²ÖÖ¿Öá ÃÖÖê¯Ö»Ö, ÁÖß. פü»Öß¯Ö ÝÖÓÝÖÖ¬Ö¸ü ÃÖÖê¯Ö»Ö ²ÖÓÝÖ»ÖÖ †ÖÝÖôûÝÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü, ²ÖÖ¿Öá, ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. ³ÖÏ. 9860208388 ÛúÖ. 02184-223263 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(41) ²Öß›ü õÖ߸üÃÖÖÝÖ¸ü, ÁÖß. •ÖµÖ¤ü¢Ö ÃÖÖê®ÖÖ•Ö߸üÖ¾Ö ®ÖÝÖ¸ü ¸üÖê›ü, ²Öß›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãܵÖÖ»ÖµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü, ²Öß›ü, ŸÖÖ. וÖ.²Öß›ü. ÛúÖ. ¾Ö ×®Ö.02442-222081/222068/222910 ³ÖÏ.9821502336 ±òú. 02442-222086 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

¯ÖÖ“Ö : ¿ÖêŸÖÛú¸üß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü ¯ÖõÖ - 3

†.ÛÎú. (1)

´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö (2)

ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ (3)

(1) ÃÖÖÓÝÖÖê»ÖÖ ¤êü¿Ö´ÖãÜÖ, ÁÖß.ÝÖÞÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö †ÞÞÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´µÖã.‘Ö¸ü.®ÖÓ.1582, ¯Öî.Ùêü¿Ö®Ö ¸üÖê›ü, ÃÖÖÓÝÖÖê»Öê, ŸÖÖ.ÃÖÖÓÝÖÖê»Öê, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü 413 307 ×®Ö.¤æü.02187-220115 ³ÖÏ.9423327575 ±òú. 02187-220115 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(2) ¯ÖêÞÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß. ¬ÖîµÖÔ¿Öᯙ ´ÖÖêÆü®Ö îÖêÆüÃÖÖÝÖ¸ü ×®Ö¾ÖÖÃÖ ´Öã.¾ÖÖÛú¹ýôû±úÖ™üÖ, ¯ÖÖê.ÛúÖ´ÖÖ»Öá, ŸÖÖ.¯ÖêÞÖ, וÖ.¸üÖµÖÝÖ›ü. ×®Ö. 02143-690621 / 278333 ÛúÖ. 02143-253949 ³ÖÏ. 9422691519, ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(3) †×»Ö²ÖÖÝÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß. ÃÖã³ÖÖÂÖ ‰ú±Ôú ¯ÖÓ×›üŸÖ¿Öêšü ´Öã.†ÖÓ²Öê¯Öæ¸ü, ¯ÖÖê.¯ÖÖêµÖ®ÖÖ›ü, ŸÖÖ.†×»Ö²ÖÖÝÖ, וÖ.¸üÖµÖÝÖ›ü.402 108 ÛúÖ.02141-224350/022-22880687 ×®Ö.02141-252021/252052 ³ÖÏ.9422691002/8411051001/9850419199 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

ÃÖÆüÖ : ²ÖÆã•Ö®Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ †Ö‘ÖÖ›üß - 3

†.ÛÎú. (1)

´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö (2)

ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ (3)

(1) ²ÖÖê‡ÔÃÖ¸ü (†.•Ö.) ŸÖ¸êü, ÁÖß. ×¾Ö»ÖÖÃÖ ÃÖãÛæú¸ü ´Öã.ÝÖÖÓ•Öê, ¯ÖÖê.œêüÛúÖ»Öê, ŸÖÖ.¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü, וÖ.šüÖÞÖê.401404. ÛúÖ.0225-659999 ³ÖÏ.9922607020/07875325556

(2) ¾ÖÃÖ‡Ô šüÖÛæú¸ü, ÁÖß.×ÆüŸÖë¦ü ×¾ÖÂÞÖæ šüÖÛæú¸ü ×®Ö¾ÖÖÃÖ, ¸üÖ•ÖÖ ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÖÝÖÔ, ×¾Ö¸üÖ¸ü (¯Ö), ŸÖÖ.¾ÖÃÖ‡Ô, וÖ. ¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü 401303. ÛúÖ.0250-2502542 , ×®Ö. 0250-2503500 ³ÖÏ.9822037500 ±òú.0250-2501003 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

(3) ®ÖÖ»ÖÖÃÖÖê¯ÖÖ¸üÖ šüÖÛæú¸ü, ÁÖß.×õÖŸÖß•Ö ×ÆüŸÖë¦ü šüÖÛæú¸ü ×®Ö¾ÖÖÃÖ, ¤ü¢Ö´ÖÓפü¸ü ¸üÖê›ü, ×¾Ö¸üÖ¸ü (¯Ö׿“Ö´Ö), ŸÖÖ.¾ÖÃÖ‡Ô, וÖ. ¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ 401303. ÛúÖ.250-2502601/2502386 ×®Ö.0250-2503500 ³ÖÏ.9923750000 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

ÍÃÖÖŸÖ: †Öò»Ö ‡Ó×›üµÖÖ ´Ö•Ö»ÖßÃÖ -‹-‡¢ÖêÆüÖ¤æü»Ö ´Öã×ûִÖß®Ö-2

†.ÛÎú. (1)

´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö (2)

ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ (3)

(1) †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ´Ö¬µÖ ÃÖµµÖ¤ü, ÁÖß.‡´ŸÖßµÖÖ•Ö •Ö»Öᯙ 2/1/16, •Öã²Ö»Ö߯ÖÖÛÔú, ³Ö›üÛú»ÖÝÖê™ü, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤-431001 ÛúÖ.0240-23371111 ³ÖÏ.9823090040 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

(2) ³ÖÖµÖÜÖôûÖ ¯ÖšüÖÞÖ, †ò›ü. ¾ÖÖ¸üßÃÖ µÖãÃÖã±ú ÆüÖµÖÛúÖò®ÃÖ ¸êü×ÃÖ›êü®ÃÖß, 7 ¾ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, 702, 26 ¾ÖÖ ¸üÖê›ü, ²ÖÖÓ¦üÖ (¯Ö.) ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400 050. ³ÖÏ.9619175499 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

†Öšü : ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ®Ö¾Ö×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÃÖê®ÖÖ - 1

†.ÛÎú. (1)

´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö (2)

ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ (3)

(1) •Öã®®Ö¸ü ÃÖÖê®ÖÖ¾ÖÞÖê, ÁÖß. ¿Ö¸ü¤ü¤üÖ¤üÖ ×³Ö´ÖÖ•Öß ¸üÖµÖÝÖ›ü, ÛúÖ¾Öôêû´ÖôûÖ, “ÖÖôûÛú¾ÖÖ›üß, ¯ÖÖê.د֯Öôû¾ÖÓ›üß, ŸÖÖ.•Öã®®Ö¸ü, וÖ.¯ÖãÞÖê-412412 ÛúÖ.02132-273001 ³ÖÏ.9763777677/9867404567 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

®Ö‰ú : ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯ÖÖ™üá -1

†.ÛÎú. (1)

´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö (2)

ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ (3)

(1) ´ÖÖ®ÖÜÖã¤Ôü ׿־ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü †Ö—Ö´Öß, ÁÖß.†²Öã †×ÃÖ´Ö 4/58, Ûú´ÖÖ»Ö ´Öò®¿Ö®Ö, 4 £ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ÆüÖ•Öß ×®ÖµÖÖ•Ö †Æü´Ö¤ü †Ö—Ö´Öß ´ÖÖÝÖÔ, Ûãú»ÖÖ²ÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 005. ÛúÖ.022-22831766 ×®Ö.022-22856672 ³ÖÏ.9821667755/9820891689 ±òú. 022-22832694 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

¤üÆüÖ : ³ÖÖ׸ü¯ÖÖ ²ÖÆãü•Ö®Ö ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö -1

†.ÛÎú. (1)

´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö (2)

ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ (3)

(1) ²ÖÖôûÖ¯Öæ¸ü ×ÃÖ¸üÃÖÛú¸ü, ÁÖß.²Öôû߸üÖ´Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖ¸üÃÖ, ŸÖÖ.²ÖÖôûÖ¯Öæ¸ü, וÖ.†ÛúÖê»ÖÖ. 444109 ³ÖÏ.9422161609/9702058999 ±òú.022-22837379 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

†Ûú¸üÖ : Ûú´µÖã×®ÖÙü ¯ÖÖ™üá †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ (´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤üß) - 1

†.ÛÎú. (1)

´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö (2)

ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ (3)

(1) Ûúôû¾ÖÞÖ (†.•Ö.) ÝÖÖ×¾ÖŸÖ, ÁÖß.•Öß¾ÖÖ ¯ÖÖÓ›æü ´Öã.¯ÖÖê.†»ÖÓÝÖãÞÖ, ŸÖÖ.ÃÖã¸üÝÖÖÞÖÖ, וÖ.®ÖÖ׿ÖÛú ÛúÖ.02593-202207 ×®Ö.02593-202006 ³ÖÏ.9923229741/9422752377

²ÖÖ¸üÖ : ¸üÖ™ÒüßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖõÖ -1

†.ÛÎú. (1)

´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö (2)

ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ (3)

(1) ¤üÖï›ü Ûãú»Ö, †ò›ü. ¸üÖÆãü»Ö ÃÖã³ÖÖÂÖ ´Öã.¯ÖÖê.¸üÖÆæü, ŸÖÖ.¤üÖï›ü, וÖ.¯ÖãÞÖê 412 207 ÛúÖ.02117-222129/30/32 ×®Ö.02119-272341/272525 ³ÖÏ.9822667799 ±òú. 02117-222160 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

ŸÖê¸üÖ : †¯ÖõÖ - 7 †.ÛÎú. (1)

´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö (2)

ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ (3)

(1) †“Ö»Ö¯Öæ¸ü Ûú›æü, ÁÖß. ²Ö““Öæ ˆ±Ôú †Öê´Ö¯ÖÏÛúÖ¿Ö ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖ. ×¾Ö¤ü³ÖÔ ×´Ö»Ö ÛúÖò»Ö®Öß, †“Ö»Ö¯Öæ¸ü, וÖ.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß. ÛúÖ.9970101529 ×®Ö.07223-252223 ³ÖÏ.9890153491 ±òú. 07223-252233 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(2) Ûú»µÖÖÞÖ ¯Öæ¾ÖÔ ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü, ÁÖß. ÝÖÞÖ¯ÖŸÖ ÛúÖôæû ¾Öî³Ö¾Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖ, ÝÖÖî¸üõÖ®ÖÖ£Ö ´ÖÓפü¸üÖ´ÖÖÝÖê, ¯Öæ®ÖÖ Ø»ÖÛú ¸üÖê›ü, ןÖÃÖÝÖÖ¾Ö ®ÖÖÛúÖ, Ûú»µÖÖÞÖ (¯Öæ¾ÖÔ), וÖ.šüÖÞÖê.431306 ×®Ö. 0251-2351001 ÛúÖ. 0251-2351001 ³ÖÏ. 9870705050/9029999999 ‡Ô-´Öê»Ö : [email protected]

(3) †´Öôû®Öê¸ü

“ÖÖî¬Ö¸üß,ÁÖß.׿ָüßÂÖ¤üÖ¤üÖ ×Æü¸üÖ»ÖÖ»Ö †´Öôû®Öê¸ü 15 ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓÝÖ ÛúÖ. 02587228811 ×®Ö. 02587, 223504, 228811, office ³ÖÏ. 9322010376 ‡Ô-´Öê»Ö : hptredes@heefab group.com [email protected]

(4) †Æü´Ö¤ü¯Öæ¸ü •ÖÖ¬Ö¾Ö-¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß.×¾Ö®ÖÖµÖÛú¸üÖ¾Ö ×Ûú¿Ö®Ö¸üÖ¾Ö ´Öã.ÛúÖôêûÝÖÖ¾Ö, ¯ÖÖê. †Æü´Ö¤ü¯Öæ¸ü, ŸÖÖ. †Æü´Ö¤ü¯Öæ¸ü, וÖ.»ÖÖŸÖæ¸ü 413 315 ³ÖÏ-9422468844

(5) ¯ÖÖ£Ö¸üß ±ú›ü, ÁÖß.´ÖÖêÆü®Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖŸÖé”ûÖµÖÖ ×®Ö¾ÖÖÃÖ, ÝÖÓÝÖÖÜÖê›ü ¸üÖê›ü, ´ÖÖ¬Ö¾Ö®ÖÝÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÞÖß - 431401 ÛúÖ.02452-220591 ×®Ö.02452-219299 ³ÖÏ. 09049979999 ±òú.02452-220591 ‡Ô-´Öê»Ö [email protected]

(6) ²Ö›ü®Öê¸üÖ ¸üÖÞÖÖ ÁÖß.¸ü×¾Ö 50, ÝÖÓÝÖÖ ÃÖÖ×¾Ö¡Öß, ¿ÖÓÛú¸ü ®ÖÝÖ¸ü, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ×•Ö. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ÛúÖ.¾Ö ±òú. 0721-2679398/2579671 ×®Ö.0721-2579672 ³ÖÏ.9969011111/9594504504 ‡Ô-´Öê»Ö:[email protected]

(7) ³ÖÖêÃÖ¸üß »ÖÖÓ›üÝÖê, ÁÖß.´ÖÆêü¿Ö (¤üÖ¤üÖ) ×ÛúÃÖ®Ö °»Öò™ü ®ÖÓ.102, ײÖØ»›üÝÖ ®ÖÓ.‹ÃÖ, ׿ֲֻ֟ÖÖÝÖ ÛúÖò´»ÖêŒÃÖ, ³ÖÖêÃÖ¸üß, ¯ÖãÞÖê 411 039 ³ÖÏ.9922609666

×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖêŸÖ ¯ÖõÖ×®ÖÆüÖµÖ ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öß ÃÖܵÖÖ ÜÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´ÖÖÞÖê (1) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö®ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá .. 122

(2) ׿־ÖÃÖê®ÖÖ .. 62

(3) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ ÛúÖòÝÖÏêÃÖ ¯ÖõÖ .. 42

(4) ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß ÛúÖÑÝÖÏêÃÖ ¯ÖõÖ .. 41

(5) ¿ÖêŸÖÛú¸üß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü ¯ÖõÖ .. 03

E:\website 2014\Assembly Members List 21-4-2015.doc

(6) ²ÖÆãü•Ö®Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ †Ö‘ÖÖ›üß .. 03

(7) †Öò»Ö ‡Ó×›üµÖÖ ´Ö•Ö»ÖßÃÖ-‹-‡¢ÖêÆüÖ¤æü»Ö ´Öã×ûִÖß®Ö .. 02

(8) ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ®Ö¾Ö×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÃÖê®ÖÖ .. 01

(9) ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯ÖõÖ .. 01

(10) ³ÖÖ¸ü߯ÖÖ ²ÖÆãü•Ö®Ö ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö .. 01

(11) Ûú´µÖã×®ÖÙü ¯ÖÖ™üá †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ (´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤üß) .. 01

(12) ¸üÖ™ÒüßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖõÖ .. 01

(13) †¯ÖõÖ .. 07

(14) ®ÖÖ´Ö×®ÖµÖãŒŸÖ (׸üŒŸÖ) .. 01

(15) (׸üŒŸÖ) 01

‹ÛæúÞÖ 289

×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô/®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü פü®ÖÖÓÛú : 30 ´Öê, 2015

›üÖò. †®ÖÓŸÖ ÛúôûÃÖê, ¯ÖϬÖÖ®Ö ÃÖד־Ö,

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖד־ÖÖ»ÖµÖ


Recommended