+ All Categories
Home > Documents > Atlas Copco Instruction Manual - KOLEX....atlascopco.com Atlas Copco Instruction Manual...

Atlas Copco Instruction Manual - KOLEX....atlascopco.com Atlas Copco Instruction Manual...

Date post: 01-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 84 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 28 /28
Atlas Copco Instruction Manual Inštruktážna príručka pre Odvodňovacie čerpadlo Atlas Copco WEDA Slovenčina - Slovak WEDA 50 WEDA 60 všetky možnosti
Transcript
 • www.atlascopco.com

  Atlas Copco Instruction Manual

  Inštruktážna príručka preOdvodňovacie čerpadlo Atlas Copco WEDASlovenčina - Slovak

  WEDA 50WEDA 60

  všetky možnosti

 • ATLAS COPCO - PORTABLE ENERGY DIVISIONwww.atlascopco.com01/2014

  Inštruktážna príručka preOdvodňovacie čerpadlo Atlas Copco WEDA

  WEDA 50WEDA 60

  Printed matter N°9822 1689 17-0

  Preklad originálnych pokynov

 • Záruka a obmedzenia zodpovednosti výrobcuPoužívajte len schválené súčiastky.Akákoľvek škoda alebo porucha spôsobená po nizodpovednosti výrobcu za škodu.Výrobca nepripúšt’a žiadnu zodpovednost’ za aké ,ktoré boli vykonané bez predchádzajúceho písomZanedbanie údržby alebo vykonanie zmien v na erizika požiaru.Keďže našou snahou bolo, aby všetky informác uzodpovednost’ za možné chyby.

  Copyright 2014, Atlas Copco Portable OEM SolIRMER+ELZE KOMPRESSOREN GmbH, D-3Akékoľvek neoprávnené použitie alebo kopírovaToto sa vzt’ahuje najmä na obchodné značky, mo

  - 4 -

  užitím neschválených súčiastok nie je zahrnutá v záruke a

  koľvek škody vzniknuté úpravou, pridaním alebo prerobenímného súhlasu výrobcu.

  stavení stroja môžu viest’ k veľkým nebezpečenstvám vrátan

  ie v tejto príručke boli správne, Atlas Copco nepreberá žiadn

  utions2547 Bad Oeynhausen, Nemecko.nie obsahu, alebo jeho časti je zakázané.delové označenia, čísla súčiastok a nákresy.

 • 77788

  88888999

  0000

  0

  1112233

  5 Prevádzkové inštrukcie............................ 145.1 Preprava ..................................................... 145.2 Spustenie .................................................... 145.3 Zastavenie .................................................. 14

  6 Údržba....................................................... 156.1 Plán preventívnej údržby ........................... 156.2 Vonkajšie poškodenie, uvoľnené dielce .... 166.3 Izolačný odpor motora ............................... 166.4 Obežné koleso čerpadla ............................. 166.5 Napájací kábel............................................ 166.6 Prívod kábla ............................................... 166.7 Olej............................................................. 16

  7 Odstraňovanie známych problémov....... 17

  8 Technické parametre ............................... 188.1 Rozmery ..................................................... 188.2 Údaje o motore WEDA 50......................... 198.3 Údaje o motore WEDA 60......................... 198.4 Schéma obvodu.......................................... 208.5 Prietoková charakteristika.......................... 22

  9 Náhradné diely ......................................... 249.1 Objednávanie náhradných dielcov ............. 249.2 Špecifikácia olejov..................................... 24

  10 Záruka....................................................... 25

  11 Likvidácia ................................................. 2511.1 Všeobecné .................................................. 2511.2 Likvidácia materiálov ................................ 2511.3 Vyhlásenie o zhode .................................... 26

  - 5 -

  ÚvodProsím, pozorne si prečítajte nasledujúce inštrukciepredtým, než začnete používat’ čerpadlo.Je to pevný, bezpečný a spoľahlivý stroj, vyrobenýpodľa najnovšej technológie. Dodržujte inštrukcie ztejto brožúry.Vždy majte príručku k dispozícii v blízkosti prístroja.Vo všetkej korešpondencii zakaždým uveďte druhčerpadla a sériové číslo uvedené na typovom štítku.Spoločnost’ si vyhradzuje právo vykonat’ zmeny bezpredchádzajúceho upozornenia.

  Obsah1 Bezpečnostné opatrenia ............................. 1.1 Úvod............................................................. 1.2 Piktogramy a symboly.................................. 1.3 Bezpečnost’ počas používania a prevádzky.. 1.4 Kompetentný personál ................................. 1.5 Nebezpečenstvá hroziace pri

  nedodržiavaní bezpečnostných pokynov...... 1.6 Pracovná metóda s vedomím bezpečnosti.... 1.7 Osobná bezpečnost’...................................... 1.8 Bezpečnost’ počas údržby............................. 1.9 Elektrická bezpečnost’.................................. 1.10 Úprava a náhradné diely............................... 1.11 Neúmyselné použitie .................................... 1.12 Informačná tabuľka ......................................

  2 Celkový popis............................................ 12.1 Kryt a hydraulické časti ............................. 12.2 Obežné koleso čerpadla.............................. 12.3 Ochrana pred pret’ažením........................... 1

  3 Hlavné súčiastky....................................... 1

  4 Voľba......................................................... 14.1 Plavákový spínač........................................ 14.2 Zátka na ochranu motora............................ 14.3 Zinkové anódy............................................ 14.4 Epoxidový náter ......................................... 14.5 Elektronická regulácia hladiny (NVB)....... 14.6 Výstupy ...................................................... 1

 • - 6 -

 • éé

  oaaah

  azotiee

  ah,

  o

  ez

  aoí

  Piktogramy a symboly

  Táto príručka obsahuje pokyny, nedodržiavaniektorých môže viest’ k nebezpečným situáciám.

  Všetky štítky na čerpadle udržiavajte čitateľné.Poškodené štítky sa musia vymenit’.

  a

  Tieto bezpečnostné pokyny označujevšeobecný piktogram znázorňujúcinebezpečenstvo.

  Tento piktogram označuje bezpečnostnépokyny týkajúce sa možnýchnebezpečenstiev vyplývajúcich znedodržiavania bezpečnostnýchpokynov pre elektrinu. Porušenie týchtobezpečnostných pokynov môže mat’ zanásledok smrt’ následkom zasiahnutiaelektrickým prúdom.

  Tento piktogram označuje bezpečnostnépokyny, nedodržiavanie ktorých môževiest’ k poškodeniu čerpadla.

  - 7 -

  Bezpečnostné opatrenia

  Úvod

  Politikou spoločnosti Atlas Copco je poskytovat’užívateľom jej zariadenia bezpečné, spoľahlivé ahospodárne výrobky. Medzi faktory brané v úvahupatria:- zamýšľané a predpokladané budúce používanie

  výrobkov a prostredie, v ktorom sa očakáva, že sabudú používat’,

  - platné predpisy, zákony a smernice,- očakávaná užitočná životnost’ výrobku,

  predpokladajúca riadnu obsluhu a údržbu,- poskytnutie príručky s aktuálnymi informáciami.Pred manipuláciou s výrobkom si nájdite čas aprečítajte si príslušnú príručku. Okrem poskytnutiadetailných prevádzkových inštrukcií, tiež poskytuješpecifické informácie o bezpečnosti, preventívnejúdržbe, atď.Vždy majte príručku v mieste prístroja, ľahkodostupnú obsluhe.Bezpečnostné opatrenia sú všeobecné, a niektorévyhlásenia sa preto vždy nevzt’ahujú na príslušnýprístroj.Len ľudia, ktorí majú správne zručnosti, môžuprevádzkovat’, nastavovat’, vykonávat’ údržbu aleboopravovat’ zariadenie spoločnosti Atlas Copco. Za ustanovenie štábu s adekvátnym školením,schopnost’ami a skúsenost’ami pre každú pracovnúkategóriu zodpovedá manažment.

  Vykonajte nevyhnutné kroky na to, aby neoprávnenosoby boli vždy mimo prístroja a eliminujte možnzdroje nebezpečenstva na prístroji.Pri manipulácii, prevádzke, generálnej oprave a/alebvykonávaní údržby alebo opravy zariadenispoločnosti Atlas Copco sa od mechanika očakávpoužitie bezpečných technických postupov dodržiavanie všetkých príslušných miestnycbezpečnostných požiadaviek a vyhlášok.Spoločnost’ Atlas Copco sa vzdáva zodpovednosti zakékoľvek škody alebo zranenia vyplývajúce opomínania týchto predbežných opatrení, alebnedodržiavania všeobecnej výstrahy a pozornosvyžadovanej pri manipulácii, prevádzke, údržbalebo oprave, a to aj v prípade, ak to nie je výslovnuvedené v tejto príručke.Výrobca nepripúšt’a žiadnu zodpovednost’ zakékoľvek škody vzniknuté z použitia neoriginálnycsúčiastok a úpravou, pridaním alebo prerobenímktoré boli vykonané bez predchádzajúcehpísomného súhlasu výrobcu.Ak sa akékoľvek vyhlásenie uvedené v tejto príručknezhoduje s miestnou legislatívou, platí silnejšie týchto dvoch.Vyhlásenia v týchto bezpečnostných opatreniach snevysvetľujú ako názory, odporúčania alebpresvedčovanie, ktoré sa používajú pri porušenplatených zákonov alebo smerníc.

  Pred prevádzkovaním, údržbou alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte návod nobsluhu a postupujte v súlade s ním.

 • oy

  jriu

  t’uet’

  veti

  í,.

  riz

  Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebošperky. Dlhé vlasy si upevnite a zabezpečte protiuvoľneniu. Dávajte pozor, aby sa do pohyblivýchčastí nedostali vlasy, odev ani rukavice. Voľný odev,šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytit’ dopohyblivých častí.Používajte schválené bezpečnostné zariadenia. Vždypoužívajte ochranu zraku, ochrannú obuv a rukavice.

  Bezpečnost’ počas údržby

  Za adekvátne vyškolenie personálu údržby čerpadielzodpovedá majiteľ. V princípe sa každá údržba môževykonat’ len na čerpadle odpojenom od elektrickéhonapájania. Postupujte podľa procedúr tak, ako sauvádzajú v príručke.

  Elektrická bezpečnost’

  Čerpadlá sa musia zapojit’ do zásuvky, ktorá jesprávne nainštalovaná a uzemnená v súlade sovšetkými predpismi a nariadeniami. Prípojkuuzemnenia nikdy neodpájajte ani nijako neupravujte.Nepoužívajte žiadne prípojkové adaptéry. V prípadepochybností ohľadom správneho uzemnenia prípojkyho nechajte skontrolovat’ kvalifikovanémuelektrikárovi.S napájacím káblom nezaobchádzajte neadekvátne.Napájací kábel nikdy nepoužívajte na prenášaniečerpadiel ani ho pri odpájaní prípojky net’ahajte.Napájací kábel chráňte pred teplom, olejom, ostrýmihranami alebo pohyblivými čast’ami. Poškodenýnapájací kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickýmprúdom.Používajte siet’ chránenú prerušovačom obvoduporuchy uzemnenia.

  - 8 -

  Bezpečnost’ počas používania a prevádzky

  Táto príručka obsahuje základné bezpečnostnépokyny, ktoré sa musia dodržiavat’ počas inštalácie,používania a údržby. Pred inštaláciou asprevádzkovaním čerpadla by si túto príručku maliprečítat’ všetci operátori/používatelia. Na miesteprevádzky musí byt’ k dispozícii všetkýmoperátorom/používateľom. Okrem inštrukcií v tejtokapitole sa musia dodržiavat’ aj bezpečnostné pokynyzmienené aj v ostatných častiach tejto príručky.

  Kompetentný personál

  Len ľudia, ktorí majú správne zručnosti, môžuprevádzkovat’, nastavovat’, vykonávat’ údržbu aleboopravovat’ zariadenie spoločnosti Atlas Copco.Je v zodpovednosti manažmentu, aby vymenovaloperátorov s príslušným zaškolením a zručnost’amipre každý druh práce.Úroveň zručnosti 1: OperátorOperátor je zaškolený vo všetkých oblastiachprevádzky prístroja pomocou tlačidiel a je zaškolenýdo bezpečnostných hľadísk.Úroveň zručnosti 2: Strojný technikStrojný technik je zaškolený do prevádzky prístrojapodobne ako operátor. Okrem toho, strojný technik jetaktiež zaškolený do vykonávania údržby a opráv,ako je opísané v príručke a je mu umožnené menit’nastavenia ovládacieho a bezpečnostného systému.Strojný technik nepracuje so súčiastkami, ktoré súpod živým napätím.Úroveň zručnosti 3: ElektrotemechanikElektromechanik je zaškolený a má tú istúkvalifikáciu ako operátor ako aj strojný technik.Okrem toho, elektromechanik môže vykonávat’elektrické opravy v rámci rozličných skríň prístroja.Toto zahrňuje prácu so súčiastkami pod živýmnapätím.

  Úroveň zručnosti 4: Špecialista od výrobcuToto je zručný špecialista vyslaný výrobcom, alebjeho zástupcom, ktorý vykonáva komplexné opravalebo úpravy na zariadení.Vo všeobecnosti sa odporúča, aby prístroneprevádzkovali viac ako dvaja ľudia, pretože pviacerých operátoroch môže dôjst’ ku vzniknebezpečných prevádzkových podmienok.

  Nebezpečenstvá hroziace pri nedodržiavaníbezpečnostných pokynov

  Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov môže viesk úrazom osôb, poškodeniu zariadenia a ohrozeniživotného prostredia. Nedodržiavanibezpečnostných predpisov znemožní uplatňovazáruku.

  Pracovná metóda s vedomím bezpečnosti

  Dodržiavat’ sa musia všetky bezpečnostné pokyny tejto príručke, ako aj vnútroštátne predpisy prevencipred nehodami a interné predpisy spoločnosohľadom práce, prevádzky a bezpečnosti.

  Osobná bezpečnost’

  Pri prevádzkovaní čerpadla zostávajte obozretnsledujte, čo robíte a riaďte sa zdravým úsudkomČerpadlá nepoužívajte, keď ste ustatí, pod vplyvomdrog, alkoholu alebo liekov. Chvíľa nepozornosti pčerpadlách v prevádzke môže mat’ za následok úraosôb.

 • Referencia Názov (meno)1 Sériové číslo2 Typ čerpadla 3 Trieda ochrany4 Rok výroby5 Menovité napätie6 Trieda izolácie motora7 Menovité otáčky8 Nominálny prúd9 Kapacita max. prietoku10 Smer otáčania11 Smer trhnutia pri spustení12 Váha13 Max. (dopravná) výška14 Menovitý príkon15 Frekvencia16 Počet fáz17 Max. teplota tekutiny 18 Max. hĺbka ponoru19 Značka overenia (CE, UL, CSA, ...)

  - 9 -

  Úprava a náhradné diely

  Úpravy sú povolené iba po písomnom súhlasevýrobcu. Vždy používajte originálne náhradné diely.Nepovolená úprava a/alebo použitie neoriginálnychnáhradných dielov znemožní uplatňovat’ záruku.

  Neúmyselné použitie

  Spoľahlivost’ čerpadla je zaručená iba, keď sapoužíva v súlade so špecifikáciami v tejto príručke.Udávané limity sa za žiadnych okolností nemajúprekračovat’.Čerpadlo nepoužívajte na prečerpávanie vody určenejna spotrebu pre ľudí, na prečerpávanie vody zo studníani vo výbušnom prostredí. Leptavé, mierne horľavé a iné výbušné látky akobenzín, petrolej, zriedený dusík, mazivá, oleje, slanávoda a odpadová voda z toaliet, ako aj kalová voda,ktorá má pomalší prietok než bežná voda, by sačerpadlom prečerpávat’ nemali. Teplota prečerpávaných kvapalín by nemalapresiahnut’ 40°C.Toto zariadenie nie je vhodné na nepretržitéprečerpávanie ani ako stacionárna inštalácia (akonapr. zdvíhacie zariadenie alebo čerpadlo fontány).

  Informačná tabuľka

  12

  10 111213141516

  18173

  456789

  19

 • ú

  s

  Hlavné súčiastky

  Referencia Názov (meno)

  1 Kábel

  2 Spojka

  3 Vypúšt’anie

  4 Sitko

  5 Zátka na ochranu motora (možnost’)

  6 Rukovät’

  7 Informačná tabuľka

  8 Plavákový spínač

  12

  3

  5

  4

  67

  8

  - 10 -

  Celkový popisOdvodňovacie čerpadlá WEDA sú elektrické ponornéčerpadlá na odvodňovanie na staveniskách, vpriemysle, baniach, v nádržiach, bazénoch atď.Sortiment pozostáva z niekoľkých odvodňovacíchčerpadiel, ktoré sú všetky určené pre t’ažké čerpanie vnáročnom prostredí. Vďaka kompaktnémuprevedeniu a nízkej hmotnosti sú tieto čerpadláuniverzálne a jednoducho inštalovateľné.Prevedenie s vonkajším chladiacim plášt’om achráničom motora umožňuje čerpadlu bezpečnefungovat’ za rôznych podmienok. Dvojitémechanické tesnenie sa nachádza v olejovom kúpeli azaist’uje dlhú životnost’.

  Vlastnosti: Možnost’ chodu nasucho. Chránič motora. Pripojit’ a čerpat’. Dvojité mechanické tesnenie sa nachádza v

  olejovom kúpeli a zaist’uje dlhú životnost’. Obežné koleso čerpadla z vysoko chrómovej

  ocele minimalizuje údržbu. Ložiská sú premazané mazivom s vysokou

  teplotou a antikoróznymi prísadami. Regulácia hladiny NVB (možnost’)

  WEDA 50 a 60 sú kompaktné univerzálneodvodňovacie čerpadlá na rôzne potreby čerpania.Obežné koleso čerpadla z vysoko chrómovej ocele jenavrhnuté na narábanie s vodou na staveniskách,šachtách a priemyselných jamách atď. s veľminízkym rizikom upchatia.

  Kryt a hydraulické časti

  Kryt je vyrobený z hliníka a mokré diely spotiahnuté gumou.

  Obežné koleso čerpadla

  Čerpadlá WEDA 50 a 60 sú vybavené obežnýmkolesom čerpadla z vysoko chrómovej ocele.

  Ochrana pred pret’ažením

  Čerpadlo je vybavené ochranou pred pret’ažením automatickým resetom.

 • Kvôli ochrane motora proti prepätiu sa dôrazneodporúča používat’ vonkajší chránič motora(možnost’ iba u čerpadiel s 400 V - 3f motorom).Externý chránič motora je možné objednat’samostatne. Spája v sebe vypínač a ochranu protipret’aženiu v jednom a teda vytvára optimálnuprevádzku a ochranu čerpadla.Ak kontrolka 3 svieti na červeno, v prípojke 4 otočteskrutkovačom dve fázy 4.Po poruche sa čerpadlo musí reštartovat’ ručnestlačením spínača na vonkajšom kryte motora.

  - 11 -

  VoľbaPlavákový spínač

  470W369455 - Nástroje plavákového spínača(Nástroje plavákového spínača pre následnú montáž).Ak je potrebné automatické spúšt’anie a zastavovanie,použite čerpadlo s plavákovým spínačom.Čerpadlo sa spustí v prípade, že plavákový spínačdosiahne uhol +55° a zastaví sa v uhle -55°.Kvôli nepretržitej prevádzke plavákový spínačzablokujte vertikálne, smerom nahor.

  Zátka na ochranu motora

  Zátka na ochranu motoraWEDA 50: 470W157913 5P-16A 10-16AWEDA 60: 470W157916 5P-32A 16-20A(Iba u čerpadiel s 400 V - 3f motorom).

  Referencia Názov (meno)

  1 Plavákový spínač

  1

  Referencia Názov (meno)

  1 Relé pre nadprúd

  2 Spínač On/Off

  3 Kontrolka pre kontrolu fáz

  4 Zátka s fázovým meničom

  1 2 3 4

 • eu

  - 12 -

  Zinkové anódy

  470W254206 - Súprava pre zinkové anódyPri prečerpávaní slanej vody (ktorá je na hliníkvysoko agresívna) by sa čerpadlo malo chránit’zinkovými anódami.

  Epoxidový náter

  8162170300 - Epoxidový náterPri čerpaní slanej vody, vody obsahujúcej agresívnlátky alebo vody s vysokou alebo nízkou hodnotopH, môžete čerpadlo ochránit’ epoxidovýmživicovým náterom.

  Referencia Názov (meno)

  1 Zinková anóda

  2 Zinková anóda

  1

  2

 • u

  .t’tí

  Výstupy

  Čerpadlo môže byt’ vybavené viacerými výstupmi,pozri tabuľku vyššie.

  kvy

  Vypúšt’anie Číslo dielu

  3” Štandardná hadica s 1 svorkou 470W203562

  3” BSP - závit 470W203484

  3” NPT - závit 470W203570

  4” Štandardná hadica s 1 svorkou 470W203564

  4” BSP - závit 470W203482

  4” NPT - závit 470W203572

  3” Adaptér uzáveru vačky 8162164100

  3” Spojka uzáveru vačky 8162164300

  3” Spojka Storz 470W157011

  4” Spojka Storz 470W157012

  - 13 -

  Elektronická regulácia hladiny (NVB)

  Čerpadlá série WEDA50/60 môžu byt’ vybavenézabudovanou reguláciou hladiny, NVB. Pripája sa k 2sondám umiestneným na kryte stýkača čerpadla.

  Vlastnosti Regulácia prečerpávania čerpadla podľa vodnejhladiny.Ochrana čerpadla. Čerpadlo sa zastaví vnasledovných prípadoch: Nesprávny sled fáz (vymeňte 2 vodiče v zásuvke,

  aby boli v správnom poradí). Porucha fáze. Pret’aženie (zanesené filtračné sitko atď...). Prehrievanie: kontrolujú a riadia teplotné spínače

  vnútri vinutia motora. Prevádzka bez vody.

  Keď stúpajúca voda dosiahne sondy na kryte stýkača,čerpadlo sa spustí automaticky. Čerpadlo sa zastavíopät’ automaticky, akonáhle hladina vody klesne dobodu, v ktorom čerpadlo začne cez filter nasávat’vzduch.Hladinu vody pre spustenie možno spustit’ nižšiepomocou predlžovacích káblov pre pripojenie sond.

  Hladinu vody pre zastavenie možno upravit’ pomocoNVB potenciometra (1): Ak sa pri nedostatku vody čerpadlo nezastaví,

  potenciometer (1) otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa čerpadlo nezastaví.

  Ak sa čerpadlo zastaví skôr, ako začne nasávat’ vzduch, potenciometer (1) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek.

  Reguláciu hladiny možno vypnút’ premostením sondMostík na premostenie sond sa dodáva ako súčaspríslušenstva s čerpadlom. Čerpadlo po zapnuzostane v nepretržitom chode.

  V prípade čerpadla vybaveného NVB, asú fázy v nesprávnom slede alebo prípade poruchy fázy, regulácia hladinsa nespustí.

  1

 • eoévv

  l

  ,yý/t’

  Ak sa motor zastaví následkom pret’aženia alebozablokovania obežného kolesa čerpadla, najprvvytiahnite zásuvku z elektrickej zástrčky, a potomčerpadlo zoberte zo svojho miesta na kontrolu, prečosa zastavilo. Odstráňte prekážky, nechajte čerpadlovychladnút’ a pokračujte v prečerpávaní.

  Zastavenie

  Vyberte zásuvku zo zástrčky a čerpadlo z pracoviskaodneste. Ak čerpadlo pracovalo v špinavej vode,nechajte ním chvíľu prečerpat’ čistú vodu alebo hocez výtok prepláchnite čistou vodou. Ak v čerpadlezostane íl, cement alebo iný lepkavý materiál, môžeupchat’ obežné koleso čerpadla a oblast’ tesnenia.

  z

  - 14 -

  Prevádzkové inštrukciePreprava

  Spustenie

  Kábel elektrického napájania aj elektrickú zástrčkupred každým použitím skontrolujte. Ak je napájacíkábel poškodený, okamžite ho vymeňte.Preverte si, či sa elektrické napájanie zhoduje súdajmi na Informačná tabuľka.Preverte si, či sa parametre tekutiny, ktorá sa máprečerpávat’, zhodujú s parametrami zmienenými včasti Technické parametre.Minimálna úroveň vody pri spúšt’aní je asi 60 mm.

  K výtoku pripojte vhodnú hadicu a presvedčite sa, žje riadne utiahnutá. Na prívodných hadiciach alebpotrubí predchádzajte nadmerným ohybom, ktormôžu znižovat’ prietok. Otočte výstup horizontálnom (1) alebo vertikálnom (2) smere závislosti od použitia.Elektrické káble veďte tak, aby sa predišlo ostrýmohybom a nevzniklo nebezpečenstvo, že sa kábeprederaví alebo inak poškodí. Dbajte na to, aby sa čerpadlo ponorilo ešte predtýmako sa pripojí k elektrickej sieti. Čerpadlo nikdneklaďte priamo na mäkkú zeminu alebo bahnistpodklad. Čerpadlo by sa mohlo zaborit’ a bahnozemina by mohla do čerpadla vniknút’ a prekážaprietoku. Skontrolujte, či čerpadlo prečerpáva.

  Na zdvíhanie čerpadla vždy používajterukovät’. Čerpadlo nikdy nezdvíhajteani neprenášajte za kábel elektrickéhonapájania. Vždy dávajte pozor, abynespadlo alebo nenarazilo do steny aleboiného zariadenia.

  Čerpadlo sa nesmie používat’ vovýbušnom/horľavom prostredí alebo načerpanie horľavých tekutín!

  Ak sa čerpadlo používa na čerpanie vodyz plaveckého bazéna: v bazéne počas čerpania nesmie nikto

  byt’, čerpadlo sa musí zapojit’ cez prúdový

  chránič s menovitým zvyškovýmprevádzkovým prúdomnepresahujúcim 30 mA.

  Čerpadlo nikdy neprevádzkujte befiltračného sitka.

  1 2

 • 00 spoločnosti Atlas Copco.

  Každých 6 mesiacov

  Každých 12 mesiacov používania

  Pri opotrebovaní

  x

  xx

  x xx x

  xx

  - 15 -

  Údržba

  Informácie o údržbárskych súpravách a náhradných dieloch nájdete v zozname náhradných dielov 9822 1690

  Plán preventívnej údržby

  Servisná úloha Každých mesiacovKaždých

  3 mesiacov

  Kontrola maziva xMazanie čerpadlaKontrola opotrebovania komponentov xVýmena opotrebovaných komponentovNastavenie prevádzky čerpadlaVymeňte tesnenia na tesniacej jednotkeVymeňte ložiská na tesniacej jednotkeSkontrolujte funkčnost’ stýkačaMeranie statoraSkontrolujte kábel xSkontrolujte tesniacu spojku kábla xSkontrolujte potrubie, ventily xSkontrolujte funkčnost’ plavákového spínača/snímača hladiny NVB x

  Skontrolujte vonkajšie poškodenie, uvoľnené dielce x

 • ,

  v

  Skontrolujte stav oleja a zistite, či následkomnetesnosti nedošlo k prieniku vody. Odoberte olejovúzátku (2). Pipetou odoberte vzorku oleja. Skontrolujtenečistoty a vznik emulzie. (Olej musí byt’ čistý.) Akdôjde k prieniku vody, tesnenie sa musí vymenit’.Tesniacu komoru doplňte novým olejom. O type akvalite oleja sa dočítate v časti Technicképarametre.

  - 16 -

  Vonkajšie poškodenie, uvoľnené dielce

  Presvedčite sa, že všetky skrutky a matice súutiahnuté. Skontrolujte stav rukoväte na prenosčerpadla, a ak je poškodená alebo opotrebovaná,vymeňte ju. Vymeňte aj každý vonkajší diel, ktorý sajaví opotrebovaný alebo poškodený.

  Izolačný odpor motora

  Meračom izolačného odporu na 500 Vjednosmerného prúdu zmerajte izoláciu medzi fázamia medzi každou fázou a uzemnením. Hodnoty odporuby mali byt’ nad 1 M ohm. Ak sa namerajúabnormálne hodnoty, čerpadlo okamžite predajte naopravu.Dodržiavajte aj všetky mieste predpisy. Prísnejší jeprioritnejší.

  Obežné koleso čerpadla

  Odoberte filtračné sitko a opotrebenú platňu askontrolujte obežné koleso čerpadla. Ak je obežnékoleso čerpadla poškodené alebo opotrebované,vymeňte ho.

  Napájací kábel

  Skontrolujte, či kábel nie je poškodený zárezmi,odreninami alebo ostrými záhybmi. Ak je poškodenývonkajší plášt’, kábel vymeňte. Nevytvárajte spoje vrámci studní.

  Prívod kábla

  Presvedčite sa, že vstupná príruba kábla a svorkauvoľňovača pnutia sú utiahnuté. Ak prívod káblavykazuje znaky netesnosti, kábel vymeňte.

  Olej

  Ak chcete získat’ prístup k olejovým uzáveromodstráňte mokrý koniec a vonkajší kryt.O demontáži a opätovnej montáži sa dočítate pracovných pokynoch:

  Referencia Názov (meno)

  1 Olej

  2 Olejová zátka

  3 Tesniaci krúžok

  9822 1643 00 WEDA 60N,H 50Hz9822 1659 00 WEDA 60N,H 60Hz9822 1691 00 WEDA 50L,N,H 50Hz9822 1692 00 WEDA 50L,N,H 60Hz

  1

  23

 • innost’

  Vymeňte poistku alebo zapnite ističVymeňte kábelObnovte elektrické napájanieObežné koleso čerpadla vyčistiteVymeňte čerpadloSkontrolujte plavákový spínač

  Očistite filtračné sitkoZvýšte vodnú hladinuPoužite kábel s väčšou čast’ouNechajte vodu vychladnút’

  Vyrovnajte prívodnú hadicuPrehodnot’te situáciu prečerpávaniaOčistite filtračné sitkoVymeňte obežné koleso čerpadla

  Odstráňte mostík premosteniaSkontrolujte sled fázSkontrolujte elektrické napájanie

  NVB potenciometer otáčajte záporným ("-") smerom

  NVB potenciometer otáčajte kladným ("+") smerom

  - 17 -

  Odstraňovanie známych problémov

  Problém Príčina Č

  Čerpadlo nefunguje 1. Vybitá poistka alebo vypnutý istič2. Poškodený kábel3. Výpadok elektrického napájania4. Prekážka v obežnom kolese čerpadla5. Vyhorené vinutie statora6. Plavákový spínač je chybný alebo nie je v správnej

  polohe

  1.2.3.4.5.6.

  Čerpadlo sa zapína a vypína 1. Zanesené filtračné sitko2. Nedostatočná hladina vody3. Pri použití prídavného kábla napätie klesne príliš nízko4. Voda je príliš horúca

  1.2.3.4.

  Výkonnost’ čerpadla je príliš nízka 1. Prívodná hadica je zalomená2. Celková výtlačná výška je príliš vysoká3. Filtračné sitko je zanesené4. Obežné koleso čerpadla je opotrebované

  1.2.3.4.

  Keď hladina vody dosiahne sondy, čerpadlo s elektronickou reguláciou hladiny sa nespustí

  1. Sondy sú premostené2. Nesprávny sled fáz3. Porucha fáze

  1.2.3.

  Keď hladina vody klesne pod sitko filtra, čerpadlo s elektronickou reguláciou hladiny sa nezastaví

  1. Nesprávne nastavenie NVB potenciometra 1.

  Čerpadlo s elektronickou reguláciou hladiny sa zastaví skôr, ako hladina vody dosiahne sitko filtra

  1. Nesprávne nastavenie NVB potenciometra 1.

 • Rozmery

  Rozmeryv mm D W H

  WEDA 50 N 277 330 760

  WEDA 50 L 277 330 760

  WEDA 50 H 312 330 810

  WEDA 60 N 277 330 760

  WEDA 60 H 312 330 810

  W

  H

  - 18 -

  Technické parametre

  Prístroj WEDA 50 WEDA 60Vypúšt’anie, BSP so závitom a bez

  inch 3” 3”inch 4” 4”

  Váha kg N/L = 55 H = 63 N = 55 H = 63Max. sušina - zaobchádzanie mm 6 6Dĺžka kábla m 20 20Max. hĺbka ponoru m 20 20Typ obežného kolesa čerpadla odstredivé obežné koleso

  čerpadlaodstredivé obežné koleso

  čerpadlaMateriál obežného kolesa čerpadla

  vysoko chrómová oceľ vysoko chrómová oceľ

  Hriadeľové tesnenia mechanické tesnenie mechanické tesnenieOchrana motora tepelná ochrana tepelná ochranaTrieda izolácie motora F FRozsah pH 5 - 8 5 - 8Max. teplota tekutiny °C 40 40

  Čerpadlo je určené na čerpanie vody, ktorá spĺňa špecifikácie vo vyššie uvedenej tabuľke.Čerpadlo sa nemá používat’ vo výbušnom prostredí alebo na čerpanie horľavých kvapalín.

 • WEDA 50 Haximálny kon (kW)

  Nominálny prúd (A)

  Maximálny príkon (kW)

  4,8 na vyžiadanie 6,04,6 24 9,24,8 11 6,04,6 14,5 9,2

  aximálny kon (kW)

  11,2yžiadanie11,210,511,2

  - 19 -

  Údaje o motore WEDA 50

  Údaje o motore WEDA 60

  WEDA 50 L WEDA 50 NNapätie (V)

  Frekvencia (Hz)

  Nominálny prúd (A)

  Maximálny príkon (kW)

  Nominálny prúd (A)

  Mprí

  230 50 13 5,1 na vyžiadanie230 60 19 5,8 15,2400 50 10 5,1 9,5460 60 10 5,8 8,5

  WEDA 60 N WEDA 60 HNapätie (V)

  Frekvencia (Hz)

  Nominálny prúd (A)

  Maximálny príkon (kW)

  Nominálny prúd (A)

  Mprí

  230 50 25,5 9,5 30230 60 30 9,4 na vyžiadanie na v400 50 16 9,5 19460 60 15 9,4 24500 50 13 9,5 15,4

 • c = šedý

  d = hnedý

  470W740047-2

  1

  3f/50Hz60V/3f/60Hz

  WEDA 60 - Y 400V/3f/50HzWEDA 60 - Y 440-460V/3f/60Hz

  - 20 -

  Schéma obvodu

  Referencia Názov (meno)

  1 Plavákový spínač (alternatíva)

  b

  cd

  470W740046-2

  1a

  WEDA 50 - 230V/3f/50HzWEDA 50 - 500V/3f/50Hz

  WEDA 60 - 230V/3f/50HzWEDA 60 - 500V/3f/50Hz

  Farebný kód

  a = zelený/žltý

  b = čierny

  bcd

  WEDA 50 - Y 400V/WEDA 50 - Y 440-4

 • ladiny

  c = šedý

  d = hnedý

  9822167900-0

  - Y 400V/3f/50HzY 400V/3f/50Hz

  - 21 -

  Voliteľná ochrana motora Snímač regulácie h

  Referencia Názov (meno)

  1 Fázový menič

  2 Nadprúdové relé

  3 In

  4 Spínač On/Off

  5 Fázové riadenie

  a

  1

  5

  2

  4

  bcd

  3

  Farebný kód

  a = zelený/žltý

  b = čierny

  b

  c

  d

  a

  WEDA 50 L, N NVBWEDA 60 N NVB -

 • 1

  3

  2

  200 400300 500 600

  200 400300 500 600

  Elektrické čerpadlá WEDA 50

  Prietok (USGPM)

  Výkonová krivka WEDA 50

  Prietok (USGPM)

  - 22 -

  Prietoková charakteristika

  WEDA 50 - 50 Hz WEDA 50 - 60 Hz

  1 3

  2

  0 500 1000 1500 2000 2500

  1

  0

  2

  3

  4

  7

  5

  6

  5

  0

  10

  15

  20

  35

  40

  45

  25

  30

  0 500 1000 1500 2000 2500

  Elektrické čerpadlá WEDA 50

  Prietok (l/min)

  Výkonová krivka WEDA 50

  Prietok (l/min)

  Výko

  n (k

  W)

  Výšk

  a (m

  )

  20

  0

  40

  60

  80

  140

  160

  100

  120

  0 100

  2

  0

  4

  6

  8

  14

  10

  12

  0 100

  Výko

  n (h

  p)Vý

  ška

  (ft)

 • 1

  2

  200 300 400 500 600 700 800

  200 300 400 500 600 700 800

  Elektrické čerpadlá WEDA 60

  Prietok (USGPM)

  Výkonová krivka WEDA 60

  Prietok (USGPM)

  - 23 -

  WEDA 60 - 50 Hz WEDA 60 - 60 Hz

  1

  2

  5

  0

  10

  15

  20

  35

  40

  45

  50

  25

  30

  0 500 1000 1500 2000 2500

  0 500 1000 1500 2000 2500

  7

  6

  8

  9

  10

  11

  12

  Elektrické čerpadlá WEDA 60

  Prietok (l/min)

  Výkonová krivka WEDA 60

  Prietok (l/min)

  Výko

  n (k

  W)

  Výšk

  a (m

  )

  20

  0

  40

  60

  80

  140

  160

  180

  200

  100

  120

  0 100

  0 100

  8

  6

  10

  12

  14

  16

  18

  Výko

  n (h

  p)Vý

  ška

  (ft)

 • - 24 -

  Náhradné dielyObjednávanie náhradných dielcov

  Náhradné diely nájdete v zozname náhradnýchdielov:9822 1690 00 - ASL WEDA 50/60

  Aby sa predišlo chybám pri dodávaní, priobjednávaní náhradných dielcov uveďte nasledovnéinformácie:1. Typ čerpadla2. Sériové číslo čerpadla3. Požadované množstvo4. Číslo dielu5. Popis dielu

  Špecifikácia olejov

  Kapacita olej: 3,0 LOlej: číslo dielu 1605 2254 00 (2,0 L)Olej: číslo dielu 1605 2255 00 (0,5 L)

 • st’ui,

  a.é

  jajáeé

  zea

  Likvidácia materiálov

  Kontaminovaný materiál a látky likvidujte oddelene,podľa aplikovateľných miestnych zákonov preochranu životného prostredia.Pred demontážou stroja na konci jeho životnostiodčerpajte všetky tekutiny a zlikvidujte ich podľaaplikovateľných miestnych predpisov na likvidáciu.Zariadenie možno separovat’ na kov, káble, hadice,izoláciu a plasty.Všetky komponenty zlikvidujte podľaaplikovateľných miestnych predpisov o likvidácii.Mechanicky odstráňte rozliatu kvapalinu; zvyšokzachyt’te absorpčným činidlom (napr. pieskom,pilinami) a zlikvidujte ju podľa aplikovateľnýchmiestnych predpisov o likvidácii. Nevypúšt’ajte dokanalizačného systému alebo povrchovej vody.

  Tento koncept môže mat’ úspech iba svašou pomocou. Podporujte nás tým, žebudete likvidáciu vykonávat’profesionálne. Zaistením správnejlikvidácie výrobku napomáhatezabránit’ možným negatívnym vplyvomna životné prostredie a zdravie, ktoré samôžu vyskytnút’ pri nevhodnomzaobchádzaní s odpadom.Recyklácia a opätovné použitiemateriálov napomáha chránit’ prírodnézdroje.

  - 25 -

  ZárukaZáručné podmienky, ktoré publikovalo príslušnézákaznícke centrum spoločnosti Atlas Copco aleboautorizovaní predajcovia, platia v každej krajine.Potenciálne poruchy vašich čerpadiel opravíme vrámci záručnej doby bezplatne za predpokladu, žeporuchu spôsobil chybný materiál alebo chyby vovýrobe.V prípade uplatnenia záruky kontaktujte, prosím,miestneho predajcu alebo najbližšie zákazníckecentrum spoločnosti Atlas Copco.

  LikvidáciaVšeobecné

  Pri rozvoji výrobkov a služieb, sa spoločnost’ AtlaCopco snaží pochopit’, určit’ a minimalizovanegatívne vplyvy na životné prostredie, ktoré môžvýrobky a služby mat’ pri výrobe, distribúcipoužívaní, ako aj pri ich likvidácii.Postup recyklácie a likvidácie je súčast’ou vývojvšetkých výrobkov spoločnosti Atlas CopcoŠtandardy spoločnosti Atlas Copco určujú striktnpožiadavky.Je uvážený aj výber materiálov podstatnerecyklovateľnosti, možnosti demontovateľnosti schopnosti separácie materiálov a súprav, tak ako ariziká vo vzt’ahu k životnému prostrediu a rizikohrozenia zdravia počas recyklácie a likvidácinevyhnutných hodnôt, ak sa nejedná o recyklovateľnmateriály.Čerpadlo značky Atlas Copco pozostáva väčšinou kovového materiálu, ktorý je možné pretavit’ do ocela odliatkov, je preto takmer donekonečnrecyklovateľné.

 • .1(6)

  ws of

  ated.

  ication s

  - 26 -

  Vyhlásenie o zhode

  Atlas Copco Portable OEM Solutions

  IRMER+ELZE Kompressoren GmbH Part of the Atlas Copco Group

  Visitors address Mindener Strasse 29 D-32547 Bad Oeynhausen Germany

  Phone: Fax: Email

  +49 (0)5731 1801-0 +49 (0)5731 1801-66 [email protected]

  Gesch�ftsf�hrer:

  Ust.-Id.-Nr. DE 154065482 Amtsgericht Bad Oeynhausen HR B 2642

  www.atlascopco.com For info, please contact your local Atlas Copco representative

  p

  Form

  982

  2159

  900

  ed. 0

  2, 2

  013 -

  02- 0

  6

  1 EC DECLARATION OF CONFORMITY 2 We, IRMER+ELZE Kompressoren GmbH, declare under our sole responsibility, that the product 3 Machine name: portable submersible dewatering pump 4 Machine type: WEDA 40 5 Serial number:

  6

  7

  Which falls under the provisions of article 12.2 of the EC Directive 2006/42/EC on the approximation of the lathe Member States relating to machinery, is in conformity with the relevant Essential Health and Safety Requirements of this directive. The machinery complies also with the requirements of the following directives and their amendments as indic

  Directive on the approximation of laws of the Member States relating to

  Harmonized and/or Technical Standards used Att�mnt

  a. Machinery safety 2006/42/EC EN ISO 12100:2011

  EN ISO 809:2009

  d Electromagnetic compatibility 2004/108/EC EN 60034-1:2010

  e Low voltage equipment 2006/95/EC

  EN 60204-1:2011-01

  EN ISO 60335-1:2012

  EN ISO 60335-2-41:2010

  8.a The harmonized and the technical standards used are identified above

  8.b IRMER+ELZE Kompressoren GmbH is authorized to compile the technical file.

  9

  10 Conformity of the specification

  to the directives Conformity of the product to the specif

  and by implication to the directive11

  12

  13

  Issued by Engineering Purchasing

  14 Name 15 Signature 16 Date

  Piet Leys

 • www.atlascopco.com

  Atlas Copco Instruction Manual


Recommended