Home >Documents >#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel · PDF file...

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel · PDF file...

Date post:09-Jul-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel

  Møde Ungestrategiens ledergruppe

  Tid 8. februar 2017 kl. 8.30-13.00

  Sted Fritidscentret Højvang Hellekisten 241, 9230 Svenstrup

  Deltagere Knud Dal, Denise Bakholm, Annette Mignon, Torben Poulsen, Dorthe Amalie Howard, Helle Lundgren, Jette Frederiksen, Ole Ervolder, Anne Krogh, Mette Ravn Flohr, Jan Arnbjørn, Hans Jørgensen Møller, Søren Vognsen Nielsen, Rasmus Flemming Jensen, Peter Bols, Maibritt Skak Pedersen, Jeanette Nørlev og Anders Kallestrup Mortensen

  Sagsnr./Dok.nr. 2010-47547 / 2010-47547-177

  Referent Jeanette Nørlev og Anders Kallestrup Mortensen

  Dagens to temaer:

  • Flygtninge og integration med fokus på uddannelse • Planlægning af politikermødet

  Rundvisning og præsentation af Center for Tværfaglig Forebyggelse Frank Asbjørn Nielsen, konstitueret leder og Inge Conradsen, afdelingsleder på Fritidscenter Højvang viste rundt på fritidscentret og fortalte om den måde dagligdagen struktureres på og om de tilbud de har. Efterfølgende gav de to konkrete eksempler på, hvordan deres arbejde kan ses i relation til ungestrategien. Denise Bakholm gav herefter en præsentation af Center for Tværfaglig Forebyggelse. Oplæg- get er vedlagt som bilag til referatet.

  Den generelle indsats i forhold til flygtninge ved Gurli Fuglsang Joensen fra Familie & Be- skæftigelsesforvaltningen Pt. forventes der færre flygtninge i 2017 end oprindelig forventet. Lige nu er der en forventning om, at vi i 2017 lander på 300-400 personer. Der er meget stor udsving i, hvor mange flygtning der kommer til kommunen hver måned. Oplægget er vedhæftet som bilag til referatet. Uddannelsesindsats til unge flygtninge ved Vivi Kirch fra Skoleforvaltningen Ung AUC arbejder med at forberede unge flygtninge til at kunne gennemføre en uddannelse. Oplægget er vedhæftet som bilag til referatet. Drøftelse af de to oplæg og hvad de giver anledning til Der var en generelle drøftelse af de udfordringer og muligheder der er i forhold til flygtninge. Sproget er en væsentlig barriere for at komme i gang med en uddannelse eller ind på ar- bejdsmarkedet, men de kulturelle forskelle er ligeledes en barriere og mange flygtninge har svært ved at forstå, at de ikke bare kan få et arbejde.

  Jobcenter Sekretariat Familie- og Beskæftigelsesfor- valtningen Sønderbro 12 9000 Aalborg Init.: AKM

 • 2/2

  Gør status på arbejdet med Ungestrategien 2015-2017 De tidligere ungestrategier har været mere handlingsanvisende end den nuværende og der er løbende blevet fulgt op på de iværksatte initiativer. Sekretariatet har udarbejdet et udkast til en opfølgning på de delmål og forslag til initiativer, som er med i ungestrategien. Opfølgning blev uddelt på mødet og er ligeledes vedhæftet refe- raet. For at sikre, at der sker en kvalificering af opfølgningen vil sekretariatet kraftigt opfordre med- lemmerne af ungestrategiens ledergruppe til at sende deres kommentarer og bemærkninger til det vedhæftede notat ”opfølgning”, så vi i fællesskab er ansvarlige for, at det er en retvisende og opdateret oversigt. Opstart på planlægning af politikermødet Følgende er en opsamling på de inputs der kom ud af drøftelserne:

  • Opmærksomhed omkring regeringens kommende udspil om de uddannelsesforbere- deende forløb og konsekvenser heraf kunne evt. være relevant at drøfte til politikerkon- ferencen.

  • Fokus på mental sundhed i forbindelse med drøftelserne om uddannelsesmiljø på ungdomsuddannelserne og mulighederne for at styrke de unges mentale sundhed.

  • Tydeliggøre, hvordan samarbejdet er mellem Uddannelsesrådet og Ungestrategiens ledergruppe.

  • Fokus på kompetenceudvikling på lærer- og pædagoguddannelserne omkring er- hvervspædagogik, så de er bedre klædt på til at kunne vejlede de unge – Hvordan grunduddanner vi lærer og pædagoger?

  • Sikre at de unge reelt har valgkompetence før de bliver tvunget til at skulle vælge. Konkret vil UU gerne sætte mere fokus på faget uddannelse og job, så det kommer til at fylde mere i hele grundskolen.

  • Hvis vi ønsker at der skal ske en øget tilgang til erhvervsuddannelserne, så skal der mere fokus på de 80 % af de unge, som ikke ligger i UU’s målgruppe, men det kræver politisk prioritering.

  • Forældrene skal klædes bedre på til at kunne hjælpe de unge i deres uddannelsesvalg – generelt opleves forældrene at være en svær målgruppe at nå.

  • Brobygning i grundskolen skal gøres bredere. • Dialogen skal ikke afgrænses til politikerkonferencen, men der skal følges op på arbej-

  det og dialogen løbende. • Det blev foreslået, at invitere borgere til politikerkonferencen, f.eks. unge, studerende

  og andre som drøftelserne på mødet vedrører.

 • Center for Tværfaglig Forebyggelse er oprettet d.1.3.2013.

 • Formålet er at

  Styrke, udvikle og sikre større sammenhænge i de forebyggende indsatser.

  Udvikle samarbejdsformer, med bl.a. frivillige og i boligsociale indsatser, SSP

  Formålet understøttes ved at samle og styrke ledelsen af flere væsentlige forebyggende indsatser målrettet børn, unge og familier.

  Center for Tværfaglig Forebyggelse

 • Mellem sektorer, afdelinger og fagligheder

 • ressourcedetektoren

 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

 • Trivselsforum

  Forebyggelsesseminarer

  Flygtninge

  Udviklingsstrategien

  Unge strategien

  Eksempler hvor vi arbejder tværprofessionelt i hverdagen på dagtilbud/skole/fritid:

 • Indsatsen er startet i 2014, og er en del af kommunens samlede rusmiddelstrategi

  Seminarerne anvendes på ALLE folkeskoler i Aalborg Kommune. Ca. 3500 elever gennemgår undervisningen hvert år

  Seminarerne fordeles på to indsatser:

  • Forebyggelse af alkohol og rygning på 6. årgang

  • Forebyggelse af rusmidler på 8. årgang

  Aalborg Kommune er en af de få kommuner i Danmark, hvor der foretages obligatorisk forebyggende undervisning af unge i forhold til rusmidler og rygning

  Forebyggelsesseminarer

 • Fritidscentrene har en særlig forpligtigelse i forhold til udsatte børn og unge, ligesom de forventes at samarbejde med SSP, UU, ungdomsuddannelserne, den boligsociale indsats samt mange andre aktører i børn og unges liv, eksempelvis foreningslivet.

  Fritidscentrene er forpligtiget på samarbejde med de lokale folkeskoler, idet fritidscentrene er en af ”entreprenørerne” sammen med folkeskolen

  Eksempelvis ”Ungdomsringen, Copenhagen Business school og Center for Tværfaglig forebyggelse”

 • At være en del af noget større

  Forebyggelse

  Børn, unge og forældre

  Udvikling

  Civil samfundetAndre

  faggrupper

  Tidlig indsatser

 • Fritidscentrene i Aalborg Kommune er en del af den samlede tilbudsvifte af fritidstilbud til børn og unge mellem 10 – 18 i Aalborg Kommune. De løser en række opgaver i lokalområderne og bidrager positivt til mange børn og unges hverdag. Fritidscentrene har en særlig forpligtigelse, der retter sig mod børn og unge, som har det svært i hverdagen – børn og unge med behov for en specifik forebyggende indsats.

  Specialgrupperne på fritidscentrene På 4 ud af 9 af Aalborg Kommunes fritidscentre er der tilknyttet en specialgruppe for

  børn og unge mellem 10-18 år (i særlige tilfælde til 25 år) med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Specialgrupperne er et fritidstilbud til børn og unge, der kommer fra skoler i hele kommunen og andre kommuner.

  Visitation til specialgrupperne foretages af Udviklingsafsnittet i samarbejde med PPR. Specialgrupperne er oprettet efter Dagtilbudsloven § 4.

  Fc´erne efter Dagtilbudsloven §65

 • Fritidscentrene Den primære pædagogiske indsats i Fritidscentrene, retter sig imod børn

  og unge med behov for en specifik forebyggende indsats (15%- gruppen) men det tilstræbes, at aktiviteterne tilrettelægges således, at det fortsat er attraktivt for de øvrige børn og unge at komme i fritidscentrene (80%-gruppen). Dette fordi, der lægges vægt på, at børnene og de unge kan spejle sig i hinanden. Denne gruppe kommer primært i ungdomsklubberne.

  Fritidscentrene holder dagligt åbent fra kl. 14.00 og der lukkes kl. 22 på flere af ugens aftener. Kendetegnet for alle fritidscentre er, at der er udvidet åbningstid i skoleferier. Alle fritidscentre har en pasningsforpligtigelse.

  Pædagogisk indsats

 • Ungecentrerne Stedet og Skuret er oprettet efter Dagtilbudslovens § 65. Ungecenter Stedet(Vejgaard) og Skuret (Løvvangen i Nørresundby) er væresteder for udsatte unge. Der ydes anonym rådgivning og almindelig vejledning, samt støtte til job og uddannelsessøgning. Tilbuddene er kan-tilbud

  Midtbysjakket og Fritidsjob Aalborg samt Det Sociale Jægerkorps/Opsøgende Jægere

  Midtbysjakket, Det Sociale Jægerkorps og Fritidsjob Aalborg er oprettet under en fælles organisering. MidtbySjakket er et kommunalt tilbud til unge primært i alderen 12 – 18 år. Midtbysjakkets hovedopgave er, at have kendskab til de udsatte unge, som færdes i uhensigtsmæssige miljøer i Aalborg midtby. MidtbySjakket skal kunne yde den støtte hjælp, og omsorg eller akut

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended