+ All Categories
Home > Documents > Bulli 2009_2

Bulli 2009_2

Date post: 22-Mar-2016
Category:
Author: max-schmitz
View: 354 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Description:
Aneil Bulli 2009_2
Embed Size (px)
Popular Tags:
of 24 /24
b u l l i Summer 2 0 0 9 EDITEUR RESPONSABLE Association Nationale des Etudiants Ingénieurs Luxembourgeois 4, bd Grande-Duchesse Charlotte L-1330 LUXEMBOURG Imprimerie Rapidpress LUXEMBOURG PORT PAYE P/S. 083
Transcript
 • b u

  l l iS

  um

  mer

  2 0

  0 9

  ED

  ITE

  UR

  RE

  SP

  ON

  SA

  BL

  E

  Asso

  ciatio

  n N

  atio

  nale

  des E

  tudia

  nts In

  gnie

  urs

  Luxe

  mbourg

  eois

  4, b

  d G

  rande-D

  uch

  esse

  Charlo

  tteL-1

  330 L

  UX

  EM

  BO

  UR

  G

  Imprim

  erie Rapidpress

  LU

  XE

  MB

  OU

  RG

  PO

  RT

  PA

  YE

  P/S

  . 083

 • Iwersiicht 2/2009

  3 Virwuert4 Den ANEIL-Komitee 20096 Visite Cimalux8 Publireportage Agora 12 Table Ronde 200916 Publireportage Goodyear20 Di mi lschteg Siten

  Impressum

  Responsablen Editeur:Association Nationale des Etudiants Ingnieurs Luxembourgeois (ANEIL)4, bd Grande-Duchesse CharlotteL-1330 Luxembourgtl.: +352 45 13 54fax.: +352 45 09 32Internet Homepage: http://www.aneil.luE-Mail: [email protected]

  BCEE: IBAN LU54 0019 4200 0727 3000

  De Bulli knnt 4 Mol am Jor eraus an huet eng Oplaag vun 500 Exemplren.

  Redakteren:Micky Dauphin, Max Friob, Michel Hansen, Danile Mousel

  Chefredakteren:Marc Becker, Danile Mousel

  Layout:Marc Becker, Danile Mousel

  Cover:Rita Kreins, Line Friob, Max Friob

  Drock:Imprimerie Rapidpress

  D Reproduktion vun den Artikelen as grondstzlech erlaabt wann d Quell ugi gtt. DANEIL as awer nt verantwortlch fi r de Gebrauch deen domatt kint gemat ginn.D Artikelen engagiren nmmen den Auteur.Un eis Abonnenten: de Bulli gtt eraus gi vu Studenten, di hier ANEILs Charge niervt hieren eigentlche Studien erfllen.

  Winst Zitmangel as t dann och nt miglech eng perfekt Zeitung erauszebrngen.

  Dse Bulli as op recycliertem an 100% chlorfri gebleechtem Pabeier gedrckt ginn.

 • bulliSummer 2009

  3

  Virw

  uert

  Dir Dammen, dir Hren,

  DZit huet et numol sou u sech, dass se vill ze vill sier lanscht zitt, an

  sou hat eise Komitee och net all zevill Rou fi r sch no wrdegen Aktivit-

  iten fi r eis Memberen (also iech) ze emkukken. DResultat list sch (wi

  ech persinlech fannen) durchus presentiren, ugefaangen mat nger

  Visite bei AP Kieffer, di mer den 19. Juni ob dCloche dOr besichen gin.

  Als Kiischt um Kuch knne mer iech dann och ganz stolz matdeelen dass

  dAffr vun eiser internationaler Rees dcideiert ass, an mer am Oktober

  da wrten New York an sng Emgigend onscher maachen goen. An

  deem Zesummenhang well ech dann och all di Memberen, di entwed-

  er zu dem gewielten Datum net matgoen kennen respektiv di, di ze spit

  un waren fi r sch unzemellen m Verstndnis bieden, mais et ass nu

  mol lider onmiglech sou eng Rees ze plangen wann een jidderngem

  et wellt gerecht maachen. Fir all di Lit get et awer och nach eng gudd

  Noriicht, nmlech plangt dAneil normalerweis sou eng Rees all Joer, an

  de Komitee ass emmer frou wann sch am Dezember e puer motiviert

  Lit fannen loosen, di och gren bei der Organisatioun dofi r hllefen

  Ech wnschen iech ob all Fall fi ll Freed bei der Lektr vun eisem Sum-

  merbulli,

  re Presi,

  Max Friob

 • Summer 2009bulli

  4

  De C

  om

  it 2

  009

  Marc Cloos SecrtaireOochen - Maschinenbau

  13, rue des AllisL-4712 PtangeGSM: +352 661 77 31 54

  Rolandstr. 7D-52070 AachenGSM: +49 176 20 105 [email protected]

  Jol Schintgen Gestion des fi chiers Lausanne - Informatik

  2, op der SchanzL-6225 AltrierTel: +352 20 40 12 82GSM: +352 661 64 91 64

  4, ch. des AlouettesCH-1024 EcublensGSM: +41 79 362 86 [email protected] .ch

  Marc BeckerDlgu aux publicationsOochen - Bauingnieur

  1, rue de la rivireL-3276 BettemburgGSM:+352691626891

  Bismarckstr. 181D-52066 AachenGSM: +49 176 [email protected]

  Max FriobPrsidentOochen - Maschinenbau

  54, rue de DahlemL-4997 SchouweilerTel: +352 37 20 28GSM: +352 661 241 [email protected]

  Lis CloosProgramme dchangesZrich - UmweltNW13, rue des AllisL-4712 PtangeGSM: +352 621 161785

  Gtzstrasse 5CH-8006 ZrichTel: +41 43 535 93 25GSM: +41 76 402 19 [email protected]

  Micky DauphinVice-PrsidenteKarlsruhe - Architektur

  3, rue Belle-VueL-7309 SteinselTel: +352 33 98 73GSM: +352 661 171 083

  Werderstrasse 89, App. 41D-76137 KarlsruheGSM: +49 176 22 513 [email protected]

  Jean MahowaldTrsorierMnchen - Physik

  30, rue des PrsL-4941 BascharageTel: +352 50 25 21GSM: +352 661 61 36 14

  Emanuelstr. 11D-80796 MnchenGSM: +49 176 24 041 [email protected]

  Michel HansenDlgu aux relations publiquesOochen - Maschinenbau

  3, rue des prsL-3336 HellangeTel: +352 511077GSM: +352 691562271

  Marienbongard 28D-52062 AachenTel: +49 241 116 034 [email protected]

  Danile MouselDlgu aux publicationsOochen - Entsorgungsingenieur

  7, rue des VergersL-7338 HeisdorfTel: +352 33 79 28GSM: +352 661 914 213

  Karlsgraben 27D-52064 AachenGSM: +49 176 [email protected]

 • 14, Z.I. Bombicht Jean-Claude JacobyL-6947 Niederanven Walter De Toffol

  Tl. : 00352 / 42 68 90-1 Paul Moecher Fax.: 00352 / 42 68 96 Georges Sebastiani e-mail : [email protected] Andrea De Cillia url: www.inca-ing.lu Marc Ewen

  SALLE DE CONCERTS GRANDE DUCHESSE JOSEPHINE CHARLOTTE IMMEUBLE ADMINISTRATIF SUR L'ILOT C DE LA ROCADE DE BONNEVOIE A LUXEMBOURG-KIRCHBERG A LUXEMBOURG Matre de l'Ouvrage: Ministre des Travaux Publics Matre de l'Ouvrage: Administration Communale de la Ville de Luxembourg Administration des Btiments Publics Architecte Paczowski et Fritsch Architectes Christian de Portzamparc/Christian Bauer & Associs Architectes Missions INCA: - Etudes de stabilit du gros-uvre et des charpentes mtalliques Missions INCA: - Etudes et contrle des structures bton et des charpentes - Contrle de ces travaux

  mtalliques, des verrires et des vtures mtalliques - Matrise d'ouvrage dlgue

  Historique Socit responsabilit limite au capital de 250.000.- R.C.B. 38887 Constitue en 1991 sous Gehl Jacoby & Associs, elle a pris la dnomination INCA en novembre 2005.

  Prix obtenus : - Prix Europen de la Construction Mtallique 1991 - Laurat du concours construction acier 2000, 2005 et 2007 - Laurat de The European Steel Design Award 2005 et 2007

  - Bauhrenpris 2008 de l'OAI pour son nouveau sige Niederanven

  Certifi ISO 9001:2000

  Effectif 91 collaborateurs dont 49 ingnieurs

  Domaines dactivit - SUPERSTRUCTURE: tudes de stabilit pour nouvelles constructions, pour rhabilitation danciennes structures, pour constructions industrielles et pour ouvrages d'art

  - INFRASTRUCTURE: infrastructures routire et ferroviaire, levs topographiques, adduction et assainissement des eaux, tudes hydrologiques et gestion de l'eau, protection contre les crues et renaturation des eaux superficielles

  - SURVEILLANCE DES TRAVAUX COORDINATION DE SCURIT ET DE SANT

  - MATRISE DOUVRAGE DLGUE, COORDINATION GNRALE ET PILOTAGE

  - TUDES DE FAISABILIT ET ECONOMIE DE PROJETS

  - EXPERTISES

  INCA se propose d'engager des ingnieurs pour ses dpartements gnie civil, structures, management. Postes de stages disponibles Les candidatures sont adresser la direction du personnel

  Ingnieurs Conseils Associs en gnie civil

 • Summer 2009bulli

  6

  Vis

  ite C

  imalu

  x

  Visite vun Cimalux zu Esch-Uelzecht

  Zu der Firma:

  DFirma Cimalux ass aus der Fusioun vu Ciments Luxembourgeois mat der Firma Matriaux S.A. entstanen. Zu dser am Januar 2007 gegrnnter Firma gehiert en Klinkerwierk zu Rmeleng an en Zementwierk zu Esch-Uelzecht, wou 8 verschidden Zorten Zement hirgestallt ginn. Dst sinn virun allem:- de Portlandzement,- de Portlandhttenzement an- den Hichuewenzement, den ob Basis vun Hichuewenschlaken hirgestallt gtt.All di zu Esch produziert Zementzorten entspriechen der europescher Zementnorm. Si ginn entweder am Lassenen oder a Sck ausgeliwwert.Ausgangsprodukt fi r dZementhirstellung ass de Portland Klinker, deen haaptschlech aus Mergel a Kallksteen besteet. Ds Matires Premires ginn am Klinkerwierk zu Rmeleng (frier: Inter-moselle) aus eegene Carrire gewonnen, di nach genuch Material fi r di nchst 60 Joer garan-tieren.

  Zu der Visite:

  Karfreideg, den 10. Abrll hunn sech 30 interessiert Ingenieursstudenten an e puer Vertrie-der vu Paul Wurth zu Esch zesummefonnt fi r dZementwierk ze besichtegen. Mir goufen empfaange vum Hr Carlo Lux, deen eis ganz engagiert duerch di verschidde Bericher vun der Cimenterie gefouert huet.

  Fir discht krute mer e Film gewisen an deem de Prozess vun der Klinkerproduktioun zu Rmeleng genau erklrt ginn ass. No der Sprengung an der Carrire gtt dMaterial an 2 Walzbriecher bis op Fauschtgrisst gebrach an op 2 verschidde Mschbetter schichteweis zwschegelagert fi r di natierlech chemesch Schwankungen auszeglichen.

  Duerno ginn de Mergel an de Kallksteen mat den Zousazkomponenten am gewnschte Verhlt-nis enger Walzenschsselmhle zougefouert, wou si mat den Uewenofgasen gedrchent a fein gemuelt ginn. Dst Miel gtt an engem Wrmeaustauschtuerm op 850C erhtzt a knnt dann an en Driuewen, wou et dann bei 1450Czu Zementklinker gebrannt gtt. Um Enn vum Uewen fllt de ferdege Klinker an di satellitefrmeg Killrier, di ronderm ubruecht sinn, a gtt mat Loft gekillt.An engem weidere Film ass dunn dZementwierk zu Esch mi genau virgestallt ginn. De Klinker gtt hei mam Zuch vu Rmeleng aus ugeliwwert. Eng aner wichteg Komponent fi r dZementproduktioun ass dHichuewenschlak, en Nieweprodukt aus der Eisenproduktioun am Hichuewen. Ds gtt fi r discht op engem Rundlager zwschegelagert an duerno och gedrchent ier se zesumme mam Klinker an anere Komponenten (Anhydrit, Kallksteen,) entspriechend der Zementzort a gewssene Proportiounen an der Millen gemuelt gtt. DKugelmillen besteet aus gepanzerten

 • bulliSummer 2009

  7

  Zylinderen, di mat gehertene Stolkugelen gefllt sinn. Dee ferdegen Zement gtt duerno an engem Zementkhler gekillt an an Siloen stockiert. Een Deel heivun gtt an 25 Kilo Tuten agefllt an op Paletten gestapelt. Ds ginn mat engem Plastik iwwerzunn fi r se beim Transport a gint de Reen ze schtzen. Deen grissten Deel gtt awer per Camion ausgeliwwert.

  Kugelmillen

  Bei eiser uschlissender Besichtegung vum Wierk konnte mir awer net nmmen de Prozess vun der Zementproduktioun gesinn, m och eng riesech Baustell. Cimalux ass nmlech am gaang ze wuessen a wll dProduktioun eropschrauwen. Dofi r gtt an nei Maschinnen investi-ert, nei Siloe fi r ze stockieren ginn a kuerzer Zit op 3 Schichte gebaut, eng nei Millen an nei Filteranlagen ginn opgeriicht. Et war ganz interessant ze gesinn, wi hei mat aneren Entrepris-en an Ingenieursbroen zesummegeschafft gtt fi r sou e grousse Projet ze gerieren.No dser Visite ass et dunn weidergaangen an dStad bei Paul Wurth, wou mir en Mttegies-sen offriert kruten an eis iwwer Dsch mat jonken Ingenieuren austauschen konnten. Wll op dser Platz Paul Wurth och nach emol Merci soen fi r ds Offer a fi r dOrganisatioun vun der Visite.

  Michel Hansen

  Vis

  ite C

  imalu

  x

 • Summer 2009bulli

  8

  Agora

  Belval : Innovation & Growth

  Une mutation en chantier

  Agora est lamnageur-dveloppeur des nouveaux espaces au Grand-Duch de Luxembourg. La

  socit est charge de la planifi cation et la ralisation de projets urbains ainsi que leur conduite sur

  le plan urbanistique. Le grand projet actuel en cours de ralisation par Agora est la revalorisation

  des friches de Belval, un des plus grands chantiers dans son genre jamais entrepris en Europe.

  Place sous le signe de linnovation et de la croissance, 2009 est une anne charnire dans la

  planifi cation et la concrtisation des investissements immobiliers et des espaces publics Belval.

  Lessence mme du projet Belval vise la diversifi cation de lactivit conomique du sud du pays

  tout en amliorant la qualit de vie de ses futurs rsidents et utilisateurs dans une perspective

  de dveloppement durable. Rien dtonnant, ds lors, que le leitmotiv du projet soit linnovation

  et la croissance. La diversifi cation conomique de la rgion passe en effet par le dveloppement

  dactivits nouvelles. Lensemble urbain, dune surface dveloppe de prs de 1,3 millions de m2

  sur 69 ha constructibles, bnfi cie dun soutien actif de lEtat travers un important programme de

  dcentralisation de fonctions administratives et la mise en oeuvre dune politique denseignement

  suprieur ambitieuse dveloppe dans le contexte de la cration de lUniversit de Luxembourg et

  de centres de recherche publics. Si le site privilgie la mixit des activits et des fonctions, Belval

  offre travers ce programme les conditions de croissance optimales aux entreprises orientes

  dans les secteurs haute valeur ajoute technologique. Agora met ainsi tout en oeuvre pour tablir

  les rseaux ncessaires au dveloppement de ce type dactivit.

  Agora

 • bulliSummer 2009

  9

  Invi

  tatio

  un S

  oire I

  ngeneiu

  r

  Agora

  Plusieurs ralisations immobilires ont dj t menes

  bien, essentiellement sur la Terrasse des Hauts Fourneaux.

  Parmi celles-ci, Dexia Phase I, une superfi cie de 37.000 m2

  de bureaux ou encore la Rockhal, la dsormais

  clbre salle de concerts-spectacles de Esch-sur-Alzette.

  Il ne sagit plus de se concentrer uniquement sur la Ter-

  rasse des Hauts Fourneaux, mais au contraire de stendre

  progressivement sur lensemble du site et de crer les pre-

  miers liens entre les diffrents quartiers, nous explique

  Vincent Delwiche, directeur de la socit. Le plan dactions 2009 se concentre autour du Central

  Square, situ au coeur du Square Mile que lon peut qualifi er de business district de dernire g-

  nration car conu suivant le concept Urban Living : habiter, vivre, travailler, se dtendre. La zone

  du Central Square fera donc, cette anne encore, lobjet dun concours durbanisme spcifi que

  afi n dorganiser au mieux les amnagements spatiaux, sociaux et conomiques. Il sagit de faire

  de cette zone un vritable lieu de vie, de rencontre et dchanges. Les quipements pitonniers,

  les commerces, les espaces verts et les endroits de dtente sont les lments clefs qui rythmer-

  ont latmosphre du lieu. Une tude pralable est indispensable afi n que la qualit de vie soit la

  meilleure ossible. Il sagit galement dassurer la mixit des fonctions, un des piliers de Belval. Les

  espaces de bureaux doivent, pour leur part, tre adapts aux exigences actuelles et privilgier la

  qualit des conditions de travail grce leur intgration harmonieuse dans un espace urbain mod-

  erne. Soulignons que des habitations sont galement prvues sur le Central Square afi n dapporter

  la vie dans le quartier. Elles permettront ses rsidents de profi ter pleinement de tous les services

  que propose Belval, nous confi e Vincent Delwiche avant dajouter que (...) afi n de rduire les cots

  et les dlais de construction, nous avons introduit dans

  le quartier adjacent, un concept peu courant au Luxem-

  bourg qui nous vient dAllemagne, savoir le Baugruppe.

  Comme son nom lindique, celui-ci consiste regrouper

  plusieurs propritaires autour dun projet immobilier com-

  mun.

  Trois chantiers doivent dbuter cette anne dans le

  Square Mile. Le premier vise ldifi cation des Twin Build-

  ings, deux btiments raliss par le promoteur Technoconsult proposant plus de 16.000 m2 de

  surface ainsi que 17 appartements. Le second chantier de taille, les Southlane Towers, concerne

  trois btiments dvelopps par Tracol Construction et INBC rservs aux commerces et aux bu-

  reaux. Chaque btiment constitue une unit dans sa conception architecturale et est pourvu dune

  tour de neuf tages ainsi que dun bloc plus large de deux tages. Outre laspect multifonctionnel,

  les diverses ralisations respectent la dimension humaine que vise le projet Belval. Pour com-

  plter le tout, Agora entreprend de construire larte de lensemble du quartier: la Ringstrasse

 • Summer 2009bulli

  10

  (priphrique). Cette route est destine desservir les futurs

  immeubles du quartier. Les dessertes automobiles et pitonnes

  du quartier y seront accoles. Quel que soit le scnario retenu

  dans ce domaine, priorit sera accorde la mobilit douce et

  aux espaces de verdure, prcise le directeur dAgora.

  Premier quartier ouvert au public, la Terrasse des Hauts Fourneaux poursuit son dveloppement.

  Selon la logique de la planifi cation dAgora et la volont du Gouvernement davancer dans ce do-

  maine, les premiers travaux concernant lUniversit ont dbut cette anne. Citons ce propos la

  construction de la Maison du Savoir, coordonne par le Fonds Belval, qui a ft son premier coup

  de pelle le 20 mars dernier. Cet immeuble abritera les salles dauditoire ainsi que ladministration et

  le rectorat. Notons encore limmeuble Dexia II qui ouvrira ses portes dans les semaines venir.

  LOuest de Belval se dveloppe galement. Le parc qui y est inclu constitue un des grands espaces

  verts que prvoit Belval. Avec lensemble des lieux publics, ceux-ci ne reprsentent pas moins de

  40% des 120 ha que reprsente Belval. Les travaux y dbuteront galement cette anne avec com-

  me objectif de crer les bases dun parc urbain intgrant la fois le caractre du site existant, les re-

  lations aux futurs quartiers qui sy accolent, ainsi que

  des lieux structurs de loisirs et de dtente. Quant

  Belval Nord, il prend vie lui aussi. Les premiers

  rsidents y emmnageront ds la fi n de lanne.

  Ici, le quartier souvre sur de larges greenfi elds

  accessibles tous selon le concept vivre dans le

  parc. Il

  se trouve de surcrot proximit des nombreux ser-

  vices quoffrent les diffrents quartiers de Belval.

  Last but not least, avec la mise en oeuvre globale

  de lensemble des quartiers, Agora prvoit la rali-

  sation de la premire connexion pitonne est-ouest.

  Il sera ds lors possible de traverser entirement le

  site... avec un parcours explicatif la clef !

  Agora S.r.l. et Cie

  3, avenue du Rockn Roll

  L-4361 Esch-sur-Alzette

  www.agora.lu

  Agora

  Vis

  ite S

  ola

  rwood

  /j\xxxxxUV>

 • Vis

  ite S

  ola

  rwood

  N de la fusion entre Ciments Luxembourgeois et

  Matriaux S.A., CIMALUX prennise son activit en

  tant que producteur et distributeur de ciments et de

  granulats pour bton.

  Nous sommes un partenaire fidle des acteurs de la

  construction de la Grande Rgion depuis 1920 et

  assurons un service commercial et technique fiable.

  Notre vision du mtier est axe sur le long terme

  tant du point de vue conomique que social et

  environnemental. En tant quacteur important du

  groupe BUZZI UNICEM, nous manifestons travers

  notre nouveau logo notre attachement des valeurs

  et objectifs communs.

  A votre service depuis 1920.

  ... de la matire grise en plus /j\xxxxxUV>

 • Summer 2009bulli

  12

  Invi

  tatio

  un S

  oire I

  ngeneiu

  r

  Table

  Ronde 2

  009

  Tscht Grngendonnschten an Karsamschten

  Wi all Joer wor och rm dst Joer um Karfreiden dtraditionell Tableronde vun der ANEIL, wou eis Memberen wi mmer eng gutt Geleenheet gebueden kruten fi r Industriebetrieber aus Ltze-buerg mi no (oder iwwerhaapt emol) kennen ze lieren. Ugefaangen huet dat Ganzt mat engem sympatheschen Mttegiessen am Hausinternen Res-taurant bei Paul Wurth wou mer zu mengem Entstzen dst Joer all ob hir excellent Choucroute garnie hu missen verzichten. Nu gudd, Table ronde sollt jo net elo schon gescheitert sinn, den Mo ass och mat dem desjregen Plat zefridden gewiergt. Trotz Kriis hate sch awer mmerhin 10 Betrieber deen Dag getraut bei eis ee Virtrag halen ze kommen, woubi am Endeffekt och e positiven Message iwwert di aktuell an och di zuknfteg Situ-atioun um Aarbechtsmaart fi r Leit mat engem scientifi quen Studium konnt no baussen gedroen ginn. Sou musse mir eis net onbedngt Suergen iwwert eis beruffl ech Zukunft maachen, woubi do haaptschlech de Grond wert sinn, dass een plutt ee raren Artikel ass. Virgestallt hu sech whrend de Virtrg Avery Dennison, AP Kieffer, Schroeder&Associs, TR-en-gineering, Paul Wurth, Guardian, Goodyear, Pricewaterhouse Coopers, dPost an zu gudderlscht nach den Prof. Malvetti vun der UNI.LU, di zanter dsem Joer mat der ANEIL zesummeschafft fi r nnert anerem Leit fi r hir Dokteraarbechten di si do ubidden ze gewannen. En plus bidd dUNI.LU zanter dsem Joer och Masterstudiengng fi r Ingnieuren un wou se nnert anerem mat hiren Partner-Universititen Nanzeg an Saarbrcken zesummen schaffen. Eng Alternativ zu den nei gegrnnten Masterstudiengng am Ausland di et sit dem Verschwannen vum, nach mmer h-ich gelueften, Diplom Ingnieur gtt.

  DResultat vun dsem Zesummentreffen wor, dass (souwit ech informiert sinn) zwar lo keen sou direkt vun enger Firma agestallt gouf, dLeit awer trotzdem zouversiichtlech hir Visitkaarten no de Virtrg changiert hunn an nawell net all ze knapp Duuscht ob eisem gelongenem ierewin gelscht gouf. Ob dser Platz wllen mer dann och nach der FEDIL eng Kier merci soen, dass si sech dofi r agesat huet eis deen klngen Happen sou priswrt wi miglech zoffrieren.Wien lo fnnt dass sou vill Freed, Iessen a Gedrnks net chrschtlech an dofi r och net richteg ob sou engem sacrierten Daag wor, liest am beschten net weider well

  Et gouf nach schlmmer

 • bulliSummer 2009

  13

  Invi

  tatio

  un S

  oire I

  ngeneiu

  r

  Table

  Ronde 2

  009

  Dat gutt um Chrschtentum an un der Kierch ass nmlech, dass wann ee bis gesnnegt huet, e kann (an och soll) beichten goen, well dann de Compteur rm ob Null gedrint gtt. Ders bewosst, huet sech dunn eng ganz Band vun eis nom ierewin an der Chambre de Com-merce an deen nchste Restaurant gemaach, wou mer dunn och mi oder manner kohrent den Grondsteen vir eis International Rees geluecht hunn. A well mer eise Memberen och nach Owes eppes bidden wollten, ass et dono weider a Clausen gaangen, wou dANEIL an der SpaceBar ee puer Liter Bier zum beschten ginn huet.

  Dass dStmmung nnert den Leit an der Rei wor, dierft ob den Fotoen wuel net ze verkennen sinn, mais iergendwi ass dGegrls an dGeschnss dunn awer zimlech abrupt geint Eng Auer duerch een Schluet Reen nnerbrach ginn, sou dass eng ganz partie Leit ds Geleenheet genotzt hunn fi r sech heemzeschlichen.Do wor dunn awer wuel eng iwwerleen Muecht net mi ganz daccord mat eis

 • Summer 2009bulli

  14

  Table

  Ronde 2

  009

  DANEIL am Internet:

  www.aneil.lu

 • bulliSummer 2009

  15

  Ave

  ry D

  ennis

  on

  Prsentation de notre socit :

  Roll Material Europe fait partie du groupe international AVERY DENNISON, notre maison mre est base Pasadena en Californie et notre sige europen Leiden aux Pays-Bas.Le groupe comporte plus de 200 sites de production et de ventes dans 89 pays et occupe approxi-mativement 20000 personnes de par le monde.

  Avery Dennison Luxembourg S.A.R.L :

  Lusine de Rodange au Luxembourg est un maillon de ROLL MATERIALS EUROPE qui produit la base des matriaux auto-adhsifs,Autrement dit un produit semi-fi ni.Lusine vu le jour en 1989 et notre premire production est sortie en Dcembre 1990, depuis notre production est passe plus de 850 mio de m2/an sur une centaine de produits diffrents.

  Le personnel dAvery Dennison :

  Notre personnel est compos de huit nationalits diffrentes, cest un milieu multiculturel qui ap-porte une richesse dans les changes quotidiens, notre socit tant cheval sur 3 frontires, cela entrane un pourcentage lev de travailleurs frontaliers.Le nombre de personnes travaillant sur le site slve 375 personnes La langue de travail est lAnglais et la langue de communication le Franais, surtout en production, mais nombreuses sont les personnes qui parlent 3 4 langues et qui sadaptent constamment leur interlocuteur.

  Quelques donnes utiles :

  Tel : +352/ 50 46 50 1Fax : +352/ 50 46 50 277www.europe.fasson.com

 • Summer 2009bulli

  16

  Goodye

  ar

  GOODYEAR Worldwide

  Goodyear is one of the worlds largest tire companies, with operations in most regions of the world. Together

  with its U.S. and international subsidiaries and joint ventures, Goodyear develops, manufactures, markets

  and sells tires for most applications. It also manufactures and sells rubber-related chemicals for various appli-

  cations. Goodyear is one of the worlds largest operators of commercial truck service and retreading centers.

  In addition, it operates more than 1,800 tire and auto service center outlets where it offers its products for

  retail sale and provides automotive repair and other services. Goodyear manufactures its products in more

  than 60 facilities in 26 countries. It has marketing operations in almost every country around the world.

  For the better part of a century, Goodyears corporate values have been centered on the phrase, Protect Our

  Good Name. Today, this is brought to life by developing a culture in which a committed and competitive team

  of associates can excel. Goodyears vision is to become a market-focused tire company providing superior

  products and services to end-users and to its channel partners, leading to superior returns for the share-

  holder and being a High Performance Organization. Our most important asset is the people of Goodyear.

  Being committed to maintaining a diverse workforce, re ective in large measure of our diverse marketplace,

  is an important part of what we must do to grow our company (Bob Keegan, Chairman and CEO).

  When joining Goodyear, expect challenging assignments in an environment that is supporting continuous

  learning and offering career development tailored to your quali cations, enthusiasm and ambition. When we

  look into the future, we will be looking into the eyes of every consumer that buys tires and asking ourselves

  how we can meet and exceed their needs. Your world, if you choose a career with us, will be the same.

  Implemented in Europe in 1912 with an of ce in London, Goodyear is today the number 2 in Europe with an

  European Headquarters, in charge of the Europe, Middle East and Africa regions, based in Brussels (Diegem-

  Belgium).

  GOODYEAR Luxembourg

  Goodyear is one of the largest private employers in Luxembourg, with approximately 3,300 associates and

  people from 48 different nationalities. Located in Colmar-Berg, Northern part of Luxembourg, Goodyear Lux-

  embourg is the most diversi ed site outside the United States

  The Tire Plant is the heart of the Luxembourg site. The adjacent Wire and Mold Plants supply intermediate

  products to the European tire plants of the Group. The Research and Development Centre (GIC*L) is Good-

  years largest R&D Centre outside the United States. More than 950 scientists, engineers and technicians

  carry out research and development work in the automotive sector, construct and test new tires for pas-

  senger cars, heavy goods vehicles, agricultural machines and civil engineering equipment for the European,

  African and Asian markets.

 • bulliSummer 2009

  17

  The Tire Plant, which was of cially in-

  augurated on 24 April 1951, employs

  some 1,350 people. It was the rst

  Goodyear production unit in Colmar-

  Berg and was producing tires for pas-

  senger cars, for aviation and light trucks

  as well as for farm vehicles. Today the

  Tire Plant has become a European cen-

  tre for manufacturing and distribution

  of truck tires as well as tires for all

  kinds of civil engineering machine with

  a daily output of about 6000 truck and

  140 Earthmover tires.

  As the need for tire vulcanisation molds had

  rapidly increased due to the expansion of tire

  plants in Europe and elsewhere, along with

  increasing market demand, and with the high

  number of molds required for tire development

  programs, Goodyear set up in 1970 in Colmar-

  Berg a unit for the manufacture of aluminum

  and steel molds. The nished products are de-

  livered to all Goodyear tire plants in Europe and

  beyond. The Mold Plant has a staff of more than

  400 people.

  This factory, which was built on the territory of

  the Municipality of Bissen, produces rolled steel

  cables, which are used in the manufacture of

  tires. These cables are designed for the belts and

  cords of radial tires. This Wire Plant was the rst

  Goodyear Company in this eld, while a second

  plant of this kind was built in the United States

  in 1983. The inauguration of the Wire Plant,

  which currently has a staff of 300, took place in

  1971.

  Goodye

  ar

 • Summer 2009bulli

  18

  Goodye

  ar

  Goodyear Innovation Center * Luxembourg

  (GIC*L) is Goodyears major tire research and devel-

  opment centre outside of the United States. GTC*L

  has a staff of more than 950 engineers, scientists

  and technicians engaged in the development of car,

  light truck, truck and farm tires for the European,

  African and Asian markets.

  Much of the work carried out in Luxembourg is

  centered on the engineering and testing of new

  products, for a wide variety of global service en-

  vironments. Testing is a major activity at GTC*L,

  clocking up each day kilometers in the laboratories,

  on the tracks and on the road to equal the distance

  of more than ten trips around the world each day.

  Goodyear Test Circuit:

  Total length: 4.6 km

  Straight line: 1.6 km

  Area: 50 Ha

  Special Installations

  Glassplate facility - ISO noise surface - Durability cir-

  cle

  Facilities

  Tire / Vehicle Test & Research Lab

  New Skid Lanes

  The Luxembourg Mounting Center (LMC) is a new company

  with Goodyear Luxembourg Tires SA and Valux SA as sharehold-

  ers and specialised in producing tire assemblies for truck and

  trailer manufacturers all over Europe.

  LMC is located next to the Mold plant. With its 42-meter long

  fully automated wheel assembly machine, it is the most modern

  truck wheel assembly line in Europe. It allows to produce up to

  three units per minute or more than 4000 units per day. The

  staff of the LMC composes of some 15 skilled operators/supervi-

  sors.

  if you want to learn more about job opportunities in Goodyear Luxembourg,

  please visit our website: http://hr.goodyear.lu

 • Summer 2009bulli

  20

  Di m

  i l

  esc

  hte

  g S

  ite

  n

 • bulliSummer 2009

  21

  Di m

  i l

  esc

  hte

  g S

  ite

  n

 • Summer 2009bulli

  22

  Ein Anwalt und ein Ingenieur treffen sich beim Fischen in der Karibik. Der Anwalt erzhlt:

  Ich bin hier, weil mein Haus niederbrannte. Das Feuer zerstrte alles. Aber meine Versicherung

  bezahlte alles, ja es blieb sogar etwas brig, so dass ich mir nun diesen Urlaub leisten kann.

  Das ist aber ein Zufall, sagt darauf der Ingenieur, ich bin hier, da eine berschwemmung mein

  Haus und all meine Sachen zerstrte. Auch meine Versicherung bezahlte so gut, dass ich mir nun

  den Urlaub leisten kann.

  Der Anwalt ist nun verwirrt und fragt: Wie haben sie eine berschwemmung gemacht?

  An Bord eines Flugzeugs hren die Passagiere folgende Ansage durch den Lautsprecher:

  Meine Damen und Herren, Sie fl iegen heute mit dem Autopilot. Aber Sie mssen sich keine Sorgen

  machen, denn die Technik ist heute vollkommen, die Technik ist heute vollkommen, die Technik ist

  ....

  Drei Angestellte einer Firma, ein Ingenieur, ein Physiker und ein Mathematiker wohnen in einem Ho-

  tel whrend eines technischen Seminars. Eines Nachts wacht der Ingenieur auf und riecht Rauch.

  Er geht raus in den Gang und sieht ein Feuer, also nimmt er einen Eimer aus seinem Zimmer, fllt

  ihn mit Wasser und lscht das Feuer. Dann geht er zurck ins Bett. Spter wacht der Physiker auf

  und riecht Rauch. Er ffnet die Tr und sieht ein Feuer im Gang. Er geht zum nchsten Feuer-

  lscher und nachdem er die Flammengre, Ausbreitungsgeschwindigkeit, Abstand, Gasdruck im

  Lscher und weitere technische Daten berechnet hat, lscht er das Feuer mit minimalem Aufwand

  von bentigter Energie. Schlielich wacht der Mathematiker ebenfalls auf und riecht Rauch. Er geht

  auf den Gang, sieht das Feuer und den Feuerlscher. Er denkt einen Moment nach und meint: Ah,

  das Problem ist lsbar. und geht zurck ins Bett.

  Charles Proteus Steinmetz war ein ebenso talentierter und angesehener, wie verschrobener Elek-

  troingenieur und arbeitete viele Jahre bei General Electric. Eines morgens kam er in sein Bro und

  musste feststellen, da es eine nderung in den Arbeitsplatzrichtlinien gegeben hatte: Auf seinem

  Schreibtisch stand ein kleines Pappschild mit dem Aufdruck No Smoking. Steinmetz nahm seinen

  Stift, ergnzte das Schild: No Smoking -- No Steinmetz und ging heim. Man nderte die Rich-

  tlinie...

  Treffen sich zwei Kurven im Unendlichen, sagt die eine: Ey hau ab aus meinem Defi nitionsbereich

  sonst differenzier ich Dich!! Darauf die andere: Macht nix ich bin die e - Funktion.

  Di m

  i le

  schte

  g S

  iten

 • Jeunes actifs, dcollez avecGlobal Start.Package gratuit pendant 1 an *

  CO

  ND

  ITIO

  NS

  EN

  AG

  EN

  CE

  En vous lanant dans la vie active, vos besoins changent. BGL la bien compris. Global

  Start est tout particulirement conu pour les jeunes actifs entre 18 et 30 ans. Si vous

  choisissez Global Start, non seulement la premire anne est gratuite, mais en plus

  vous participez automatiquement un concours avec la cl un voyage New York.

  Plus dinformations dans une agence BGL ou sur www.bgl.lu

  * offre soumise conditions

  BG

  L S

  oci

  t

  An

  on

  yme,

  50

  ave

  nu

  e JF

  Ken

  ne

  dy,

  L-2

  95

  1 L

  uxe

  mb

  ou

  rg

  R.C

  .S. L

  uxe

  mb

  ou

  rg :

  B6

  48

  1


Recommended