+ All Categories
Home > Documents > campul protetic

campul protetic

Date post: 14-Apr-2018
Category:
Upload: steftuner
View: 246 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
Craiova Medical ă Vol 9, Nr 4, 2007 Conf. Univ. Dr. Veronica Mercu ţ, Facultatea de Medicin ă Dentar ă Craiova – Disciplina de Protetic ă Dentar ă 353 Studiu clinic Aspecte referitoare la amprentarea edentatului total VERONICA MERCUŢ (1) , MONICA SCRIECIU (1) , G  ALINA P  ASKOV A (2) , MONICA ŞEARPE (1) , MONICA CR  ĂIŢOIU (1) , P.C. M  ĂR  ĂŞESCU (3) (1)  Facultatea de Medicină Dentar ă Craiova – Disciplina de Protetic ă Dentar ă, (2) Facultatea de Medicină Dentar ă Craiova – Disciplina de Anestezie, (3)  Facultatea de Medicină Dentar ă Craiova – student Some aspects regarding the impressing of total edentate patients REZUMAT  Amprentarea constituie cea mai important ă fază clinică în cadrul tratamentului edenta ţiei totale cu proteze mobilizabile. Amprentarea reprezint ă modalit ăţile de înregistrare a particularit ăţilor morfo – funcţionale ale câmpului protetic, respectiv aspectul suprafeţei ţesuturilor pe care se va sprijini proteza şi cu care marginile acesteia vor veni în contact. Obiectiv. Prezenta lucrare are la baz ă un studiu pe 47 de pacienţi, cu diagnosticul de edenta ţie total ă uni sau bimaxilar ă, realizat în Clinica de Protetic ă Dentar ă. Pacienţii au fost trataţi cu proteză totală mobilizabil ă. Metoda de studiu a constat din examen clinic atent al acestor pacienţi pentru a evidenţia toate elementele ce pot fi utilizate în realizarea sprijinului, men ţinerii şi stabilit ăţii protezei totale, caracteristicile câmpului protetic au fost corelate cu calit ăţile materialelor de amprentare. Rezultate şi discuţii. Corelând tr ăsăturile câmpurilor protetice cu calit ăţile materialelor de amprentare, am împăr ţit pacienţii în doua loturi. Pentru amprentarea primului lot, cu câmp protetic favorabil, am utilizat la amprenta preliminar ă alginat, iar la amprenta final ă silicon în doua consisten ţe. Pentru lotul 2, cu câmpuri protetice nefavorabile am utilizat o tehnic ă mai laborioas ă. Amprenta preliminar ă am realizat-o cu silicon in trei consisten ţe, iar amprenta final ă cu pastă de oxid de zinc eugenol la maxilar şi cear ă bucoplastică la mandibul ă. Rezultatele au fost foarte bune la ambele loturi având în vedere aspectul clinic al câmpurilor protetice. CUVINTE CHEIE edentaţ ie total ă, amprentare,  protez ă mobilizabil ă. ABSTRACT The impression is the most important clinical phase in removable complete denture treatment of total edentate patients. Impression represents the modality of recording the morphological and functional characteristic features of prosthetic field: the aspect of tissues surfaces that support the complete denture and the borders of the denture, which they are getting contact with. Objective. This paper is based on a study made in Prosthodonic Clinic, on 47 patients diagnosed with mono or bi maxillary total edentation. All the patients were treated with removable complete denture. The study method is made up by the clinical examination of these patients in purpose to emphasize all the elements what can be use for support, retention and stabilization of removable complete dentures. Characteristic features of prosthetic fields have been related to the properties of impression materials. Results and discussions. Correlating characteristic features of prosthetic fields to the properties of impression materials, the patients were divided in two study groups. Into the first study group were placed patients with favorable to treatment prosthetic fields; in these cases we used irreversible hydrocolloids for preliminary impression and two consistencies silicones for functional impression. Into the second study group were placed patients with unfavorable to treatment prosthetic fields; in these cases we used three consistencies silicones for preliminary impression and zinc-oxide-eugenol paste and fluid wax for functional impression. The results were good on both study groups, taking into consideration the differences between characteristic features of prosthetic fields of the patients. KEY WORDS total edentation, impression, removable complete denture. Introducere Amprentarea constituie cea mai important ă fază clinică în realizarea unei proteze totale. Scopul ei este de a reda cât mai multe detalii ale câmpului protetic. Câmpul protetic al edentatului total cuprinde trei p ăr ţi: O parte statică, format ă dintr-un substrat osos acoperit de fibromucoas ă, care este lipsită de inser ţii musculare sau ligamentare. Trebuie realizat un examen clinic minu ţios pentru a depista grosimea acestor ţesuturi, rezilienţa şi legătura cu substratul osos. Zona de reflexie a mucoasei, sau mucoasa  pasiv – mobilă ce constituie limita pân ă la care se va extinde viitoarea protez ă. Mucoasa mobilă, care va îmbr ăca proteza pe feţele ei laterale. Aceasta are în profunzime numeroase formaţiuni anatomice care prin contracţie pot modifica forma şi volumul spaţiului  pasiv ce va fi ocupat de marginile protezei. Marginile protezei trebuie să nu interfereze cu  jocul fiziologic al acestor forma ţiuni anatomice, şi trebuie astfel conformate încât contrac ţia
Transcript

7/27/2019 campul protetic

http://slidepdf.com/reader/full/campul-protetic 1/4

7/27/2019 campul protetic

http://slidepdf.com/reader/full/campul-protetic 2/4

7/27/2019 campul protetic

http://slidepdf.com/reader/full/campul-protetic 3/4

7/27/2019 campul protetic

http://slidepdf.com/reader/full/campul-protetic 4/4


Recommended