+ All Categories
Home > Documents > Chapter06 Deadlocks

Chapter06 Deadlocks

Date post: 07-Nov-2015
Category:
Upload: le-huu-tai
View: 291 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Tình trạng deadlock và giải thuật phát hiện deadlock
46
Khoa KTMT 1 Chöông 6 : Taéc ngheõn(Deadlock) Moâ hình heä thoáng Ñònh nghóa Ñieàu kieän caàn cuûa deadlock Resource Allocation Graph (RAG) Phöông phaùp giaûi quyeát deadlock Deadlock prevention Deadlock avoidance Deadlock detection Deadlock recovery Phöông phaùp keát hôïp ñeå giaûi quyeát Deadlock
Transcript
 • Khoa KTMT 1

  Chng 6 : Tac nghen(Deadlock)

  Mo hnh he thong

  nh ngha

  ieu kien can cua deadlock

  Resource Allocation Graph (RAG)

  Phng phap giai quyet deadlock

  Deadlock prevention

  Deadlock avoidance

  Deadlock detection

  Deadlock recovery

  Phng phap ket hp e giai quyet Deadlock

 • Khoa KTMT 2

  Van e deadlock trong he thong

  Tnh huong: mot tap cac process b blocked, moi process gi tai

  nguyen va ang ch tai nguyen ma process khac trong tap ang gi.

  V du 1

  Gia s he thong co 2 file tren a.

  P1 va P2 moi process ang m mot file va yeu cau m file kia.

  V du 2

  Semaphore A va B, khi tao bang 1

  P0 P1

  wait(A); wait(B);

  wait(B); wait(A);

 • Khoa KTMT 3

  Mo hnh hoa he thong

  He thong gom cac loai tai nguyen, k hieu R1, R

  2,, R

  m , bao gom:

  CPU cycle, khong gian bo nh, thiet b I/O, file, semaphore,

  Moi loai tai nguyen Rico W

  ithc the (instance).

  Gia s tai nguyen tai s dung theo ky (Serially Reusable

  Resources)

  Yeu cau (request): process phai ch neu yeu cau khong c ap ng ngay

  S dung (use): process s dung tai nguyen

  Hoan tra (release): process hoan tra tai nguyen

  Cac tac vu yeu cau (request) va hoan tra (release) eu la system

  call. V du

  request/release device

  open/close file

  allocate/free memory

  wait/signal

 • Khoa KTMT 4

  nh ngha

  Mot tien trnh goi la deadlocked neu no ang i mot

  s kien ma se khong bao gi xay ra.

  Thong thng, co nhieu hn mot tien trnh b lien quan trong

  mot deadlock.

  Mot tien trnh goi la tr hoan vo han nh (indefinitely

  postponed) neu no b tr hoan mot khoang thi gian dai

  lap i, lap lai trong khi he thong ap ng cho nhng

  tien trnh khac .

  i.e. Mot tien trnh san sang e x ly nhng no khong bao gi nhan c CPU.

 • Khoa KTMT 5

  ieu kien can e xay ra deadlock

  Bon ieu kien can (necessary condition) e xay ra

  deadlock

  1. Loai tr ho tng (Mutual exclusion): t nhat mot tai

  nguyen c gi theo nonsharable mode (v du: printer;

  v du sharable resource: read-only files).

  2. Gi va ch cap them tai nguyen (Hold and wait): mot

  process ang gi t nhat mot tai nguyen va i them tai

  nguyen do qua trnh khac ang gi.

 • Khoa KTMT 6

  ieu kien can e xay ra deadlock (tt)

  3. Khong trng dung (No preemption): (= no resource

  preemption) tai nguyen khong the b lay lai, ma ch co

  the c tra lai t process ang gi tai nguyen o khi

  no muon.

  4. Chu trnh i (Circular wait): ton tai mot tap {P0,,P

  n} cac

  qua trnh ang i sao cho

  P0

  i mot tai nguyen ma P1

  ang gi

  P1

  i mot tai nguyen ma P2

  ang gi

  Pn

  i mot tai nguyen ma P0

  ang gi

 • Khoa KTMT 7

  Resource Allocation Graph (tt)

  Ky hieu

  Process:

  Loai tai nguyen vi 4 thc the:

  Piyeu cau mot thc the cua R

  j:

  Piang gi mot thc the cua R

  j:

  Pi

  Pi

  Pi

  Rj

  Rj

  Rj

 • Khoa KTMT 8

  o th cap phat tai nguyen

  Resource Allocation Graph

  Resource allocation graph (RAG) la o th co hng, vi

  tap nh V va tap canh E

  Tap nh V gom 2 loai:

  P = {P1, P

  2,, P

  n } (Tat ca process trong he thong)

  R = {R1, R

  2,, R

  m } (Tat ca cac loai tai nguyen trong he thong)

  Tap canh E gom 2 loai:

  Canh yeu cau (Request edge): PiR

  j

  Canh cap phat (Assignment edge): RjP

  i

 • Khoa KTMT 9

  V du ve RAG

  R1 R3

  P1 P2 P3

  R2 R4

 • Khoa KTMT 10

  V du ve RAG (tt)

  R1 R3

  P1 P2 P3

  R2 R4

  Deadlock xay ra!

 • Khoa KTMT 11

  RAG va deadlock

  V du mot RAG cha chu trnh nhng khong xay ra

  deadlock: P4

  co the tra lai instance cua R2.

  R1

  P1

  P2

  P3R2

  P4

  L do v sao khng

  xy ra deadlock ?

 • Khoa KTMT 12

  V d

  R1 R3

  P1 P2 P3

  R2R4

  Deadlock ?

  s lng P, R?

  Xc nh Pi dang nm gi ti nguyn

  no? Yu cu ti nguyn no?

  Xt iu kin cn deadlock? K 1, 2, 4

 • Khoa KTMT 13

  RAG va deadlock (tt)

  RAG khong cha chu trnh (cycle) khong co deadlock

  RAG cha mot (hay nhieu) chu trnh

  Neu moi loai tai nguyen ch co mot thc the deadlock

  Neu moi loai tai nguyen co nhieu thc the co the xay ra deadlock

 • Khoa KTMT 14

  Cac phng phap giai quyet deadlock (1)

  Ba phng phap

  1) Bao am rang he thong khong ri vao tnh trang

  deadlock bang cach ngan (preventing) hoac tranh

  (avoiding) deadlock.

  Khac biet

  Ngan deadlock: khong cho phep (t nhat) mot trong 4 ieu kien can cho deadlock

  Tranh deadlock: cac qua trnh can cung cap thong tin ve tai nguyen no can e he thong cap phat tai nguyen mot

  cach thch hp

 • Khoa KTMT 15

  Cac phng phap giai quyet deadlock (2)

  2) Cho phep he thong vao trang thai deadlock,

  nhng sau o phat hien deadlock va phuc hoi he

  thong.

  3) Bo qua moi van e, xem nh deadlock khong

  bao gi xay ra trong he thong.

  Kha nhieu he ieu hanh s dung phng phap nay.

  Deadlock khong c phat hien, dan en viec giam hieu suat cua he thong. Cuoi cung, he thong co the

  ngng hoat ong va phai c khi ong lai.

 • Khoa KTMT 16

  1. Ngan deadlock (deadlock prevention)

  Ngan deadlock bang cach ngan mot trong 4 ieu kien

  can cua deadlock

  1. Ngan mutual exclusion

  oi vi nonsharable resource (vd: printer): khong lam c

  oi vi sharable resource (vd: read-only file): khong can thiet

 • Khoa KTMT 17

  Ngan deadlock (tt)

  2. Ngan Hold and Wait

  Cach 1: moi process yeu cau toan bo tai nguyen can thiet mot lan. Neu co u tai nguyen th he thong se cap phat, neu khong

  u tai nguyen th process phai b blocked.

  Cach 2: khi yeu cau tai nguyen, process khong c gi bat ky tai nguyen nao. Neu ang co th phai tra lai trc khi yeu cau.

  V du e so sanh hai cach tren: mot qua trnh copy d lieu t tape drive sang disk file, sap xep disk file, roi in ket qua ra

  printer.

  Khuyet iem cua cac cach tren:

  Hieu suat s dung tai nguyen (resource utilization) thap

  Qua trnh co the b starvation

 • Khoa KTMT 18

  Ngan deadlock (tt)

  3. Ngan No Preemption: neu process A co gi tai nguyen va ang

  yeu cau tai nguyen khac nhng tai nguyen nay cha cap phat ngay

  c th

  Cach 1: He thong lay lai moi tai nguyen ma A ang gi

  A ch bat au lai c khi co c cac tai nguyen a b lay lai cung vi tai nguyen ang yeu cau

  Cach 2: He thong se xem tai nguyen ma A yeu cau

  Neu tai nguyen c gi bi mot process khac ang i them tai nguyen, tai nguyen nay c he thong lay lai va

  cap phat cho A.

  Neu tai nguyen c gi bi process khong i tai nguyen, A phai i va tai nguyen cua A b lay lai. Tuy nhien he

  thong ch lay lai cac tai nguyen ma process khac yeu cau

 • Khoa KTMT 19

  Ngan deadlock (tt)

  4. Ngan Circular Wait: gan mot th t cho tat ca cac tai nguyen trong

  he thong.

  Tap hp loai tai nguyen: R={R1, R

  2,,R

  m }

  Ham anh xa: F: R->N

  V du: F(tape drive) = 1, F(disk drive) = 5, F(printer) = 12

  F la ham nh ngha th t tren tap cac loai tai nguyen.

 • Khoa KTMT 20

  Ngan deadlock (tt)

  4. Ngan Circular Wait (tt)

  Moi process ch co the yeu cau thc the cua mot loai tai nguyen theo th t tang dan (nh ngha bi ham F) cua loai tai nguyen. V du

  Chuoi yeu cau thc the hp le: tape drive disk drive printer

  Chuoi yeu cau thc the khong hp le: disk drive tape drive

  Khi mot process yeu cau mot thc the cua loai tai nguyen Rjth no phai

  tra lai cac tai nguyen Rivi F(R

  i) > F(R

  j).

  Chng minh gia s ton tai mot chu trnh deadlock

  F(R4) < F(R

  1)

  F(R1) < F(R

  2)

  F(R2) < F(R

  3)

  F(R3) < F(R

  4)

  Vay F(R4) < F(R

  4), mau thuan!

  P1

  R1

  P2

  P4 P3

  R3

  R2R4

 • Khoa KTMT 21

  2. Tranh tac nghen

  Deadlock avoidance

  Deadlock prevention s dung tai nguyen khong hieu qua.

  Deadlock avoidance van am bao hieu suat s dung tai

  nguyen toi a en mc co the.

  Yeu cau moi process khai bao so lng tai nguyen toi a can e thchien cong viec

  Giai thuat deadlock-avoidance se kiem tra trang thai cap phat tai nguyen(resource-allocation state) e bao am he thong khong ri vao deadlock.

  Trang thai cap phat tai nguyen c nh ngha da tren so tai nguyencon lai, so tai nguyen a c cap phat va yeu cau toi a cua cac

  process.

 • Khoa KTMT 22

  Trang thai safe va unsafe

  Mot trang thai cua he thong c goi la an toan (safe)

  neu ton tai mot chuoi (th t) an toan (safe sequence).

  Mot chuoi qua trnh la mot chuoi an toan

  neu

  Vi moi i = 1,,n, yeu cau toi a ve tai nguyen cua Pico the

  c thoa bi

  tai nguyen ma he thong ang co san sang (available)

  cung vi tai nguyen ma tat ca Pj, j < i, ang gi.

  Mot trang thai cua he thong c goi la khong an toan

  (unsafe) neu khong ton tai mot chuoi an toan.

 • Khoa KTMT 23

  Chuoi an toan (tt)

  V du: He thong co 12 tape drives va 3 qua trnh P0, P

  1, P

  2

  Tai thi iem t0

  Con 3 tape drive san sang.

  Chuoi la chuoi an toan he thong la an toan

  Maximum

  needs

  Current

  needs

  P0

  10 5

  P1

  4 2

  P2

  9 2

 • Khoa KTMT 24

  Chuoi an toan (tt)

  Gia s tai thi iem t1, P

  2yeu cau va c cap phat 1

  tape drive

  con 2 tape drive san sang

  He thong con an toan khong?

  P0

  10 5

  P1

  4 2

  P2

  9 3

  can toi a ang gi

 • Khoa KTMT 25

  Trang thai safe/unsafe va deadlock

  Neu he thong ang trang thai safe khong deadlock.

  Neu he thong ang trang thai unsafe co the dan en deadlock.

  Tranh deadlock bang cach bao am he thong khong i en trang

  thai unsafe.

  safe

  deadlock unsafe

 • Khoa KTMT 26

  Giai thuat o th cap phat tai nguyen

  Khai niem canh thnh cau

  P1

  P2

  P1

  P2

  R1

  R2

  R1

  R2

 • Khoa KTMT 27

  Giai thuat banker

  Ap dung cho he thong cap phat tai nguyen trong o moi

  loai tai nguyen co the co nhieu instance.

  Bat chc nghiep vu ngan hang (banking)

  ieu kien

  Moi process phai khai bao so lng thc the (instance) toi a

  cua moi loai tai nguyen ma no can

  Khi process yeu cau tai nguyen th co the phai i mac du tai

  nguyen c yeu cau ang co san

  Khi process a co c ay u tai nguyen th phai hoan tra trong

  mot khoang thi gian hu han nao o.

 • Khoa KTMT 28

  Giai thuat banker (tt)

  n: so process, m: so loai tai nguyen

  Cac cau truc d lieu

  Available: vector o dai m

  Available[ j ] = k loai tai nguyen Rjco k instance san sang

  Max: ma tran n m

  Max[ i, j ] = k qua trnh Piyeu cau toi a k instance cua loai

  tai nguyen Rj

  Allocation: ma tran n m

  Allocation[i, j] = k Pi a c cap phat k instance cua Rj

  Need: ma tran n m

  Need[i, j] = k Pi can them k instance cua Rj

  Nhan xet: Need[i, j] = Max[i, j] Allocation[i, j]

  Ky hieu Y X Y[i] X[i], v du (0, 3, 2, 1) (1, 7, 3, 2)

 • Khoa KTMT 29

  Giai thuat banker (tt)

  1.Giai thuat an toan

  Tm mot chuoi an toan

  1. Goi Work va Finish la hai vector o dai la m va n. Khi tao

  Work := Available

  Finish[ i ] := false, i = 1,, n

  2. Tm i thoa

  (a) Finish[ i ] = false

  (b) Needi

  Work (hang th i cua Need)

  Neu khong ton tai i nh vay, en bc 4.

  3. Work := Work + Allocationi

  Finish[ i ] := true

  quay ve bc 2.

  4. Neu Finish[ i ] = true, i = 1,, n, th he thong ang trang thai safe

  Thi gian chay cua giai thuat la O(mn2)

 • Khoa KTMT 30

  Giai thuat banker (tt)

  2. Giai thuat yeu cau (cap phat) tai nguyen

  Goi Requestila request vector cua process P

  i.

  Requesti[ j ] = k P

  i can k instance cua tai nguyen R

  j.

  1. Neu Requesti Need

  ith en bc 2. Neu khong, bao

  loi v process a vt yeu cau toi a.

  2. Neu Requesti Available th qua bc 3. Neu khong, P

  i

  phai ch v tai nguyen khong con u e cap phat.

  3. Gia nh cap phat tai nguyen ap ng yeu cau cua Pi

  bang cach cap nhat trang thai he thong nh sau:

  Available := Available Requesti

  Allocationi:= Allocation

  i+ Request

  i

  Needi

  := Needi Request

  i

 • Khoa KTMT 31

  Giai thuat banker (tt)

  2.Giai thuat yeu cau tai nguyen

  Ap dung giai thuat kiem tra trang thai an toan len trang thai tren

  Neu trang thai la safe th tai nguyen c cap thc s cho Pi.

  Neu trang thai la unsafe th Piphai i, va

  phuc hoi trang thai:

  Available := Available + Requesti

  Allocationi:= Allocation

  i Request

  i

  Needi

  := Needi+ Request

  i

 • Khoa KTMT 32

  Giai thuat kiem tra trang thai an toan V du

  Co 5 process P0

  ,, P4

  Co 3 loai tai nguyen: A (co 10 instance), B (5 instance) va C (7

  instance).

  S o cap phat trong he thong tai thi iem T0

  Allocation Max Available Need

  A B C A B C A B C A B C

  P0

  0 1 0 7 5 3 3 3 2 7 4 3

  P1

  2 0 0 3 2 2 1 2 2

  P2

  3 0 2 9 0 2 6 0 0

  P3

  2 1 1 2 2 2 0 1 1

  P4

  0 0 2 4 3 3 4 3 1

 • Khoa KTMT 33

  GT (kiem tra trang thai)an toan Vd (tt)

  Allocation Need Work

  A B C A B C A B C

  P0 0 1 0 7 4 3 3 3 2

  P1 2 0 0 1 2 2

  P2 3 0 2 6 0 0

  P3 2 1 1 0 1 1

  P4 0 0 2 4 3 1

  Chuoi an toan

  7 4 3

  7 4 5

  10 4 7 10 5 7

  5 3 2

  P1

  P3

  P4

  P2

 • Khoa KTMT 34

  GT cap phat tai nguyen V du

  Yeu cau (1, 0, 2) cua P1

  co thoa c khong?

  Kiem tra ieu kien Request1 Available:

  (1, 0, 2) (3, 3, 2) la ung

  Gia nh thoa yeu cau, kiem tra trang thai mi co phai la safe hay khong.

  Trang thai mi la safe (chuoi an toan la ), vay co

  the cap phat tai nguyen cho P1.

  Allocation Need Available

  A B C A B C A B C

  P0

  0 1 0 7 4 3 2 3 0

  P1

  3 0 2 0 2 0

  P2

  3 0 2 6 0 0

  P3

  2 1 1 0 1 1

  P4

  0 0 2 4 3 1

  P4 (3, 3, 0) ?

  P0 (0, 2, 0) ?

  P3 (0, 2, 1)?

 • Khoa KTMT 35

  3. Phat hien deadlock (Deadlock detection)

  Chap nhan xay ra deadlock trong he thong, kiem tra

  trang thai he thong bang giai thuat phat hien deadlock.

  Neu co deadlock th tien hanh phuc hoi he thong

  Cac giai thuat phat hien deadlock thng s dung mo

  hnh RAG.

  He thong cap phat tai nguyen c khao sat trong moi

  trng hp sau

  1. Moi loai tai nguyen ch co mot thc the (instance)

  2. Moi loai tai nguyen co the co nhieu thc the

 • Khoa KTMT 36

  Moi loai tai nguyen ch co mot thc the

  S dung wait-for graph

  Wait-for graph c dan xuat t RAG bang cach bo cac node bieu dien tai nguyen va ghep cac canh tng ng.

  Co canh t Pien P

  j P

  iang ch tai nguyen t P

  j

  Mot giai thuat kiem tra co ton tai chu trnh trong wait-for graph hay

  khong se c goi nh ky. Giai thuat phat hien chu trnh co thi

  gian chay la O(n2), vi n la so nh cua graph.

  R1 R3 R4

  P2P1 P3

  P5

  R2 R5P4

  P2P1 P3

  P5

  P4

 • Khoa KTMT 37

  Moi loai tai nguyen co nhieu thc the

  Phng phap dung wait-for graph khong ap dung c cho trng

  hp moi loai tai nguyen co nhieu instance.

  Cac cau truc d lieu dung trong giai thuat phat hien deadlock

  Available: vector o dai m

  so instance san sang cua moi loai tai nguyen

  Allocation: ma tran n m

  so instance cua moi loai tai nguyen a cap phat cho moi process

  Request: ma tran n m

  yeu cau hien tai cua moi process.

  Request [i, j ] = k Pi ang yeu cau them k instance cua Rj

 • Khoa KTMT 38

  Giai thuat phat hien deadlock

  1. Goi Work va Finish la vector kch thc m va n. Khi tao:

  Work := Available

  i = 1, 2,, n, neu Allocationi 0 th Finish[ i ] := false

  con khong th Finish[ i ] := true

  2. Tm i thoa man:

  Finish[ i ] := false va

  Requesti Work

  Neu khong ton tai i nh the, en bc 4.

  3. Work := Work + Allocationi

  Finish[ i ] := true

  quay ve bc 2.

  4. Neu Finish[ i ] = false, vi mot i = 1,, n, th he thong ang trang

  thai deadlock. Hn the na, Finish[ i ] = false th Pib deadlocked.

  thi gian chay

  cua giai thuat

  O(mn2)

 • Khoa KTMT 39

  Giai thuat phat hien deadlock V du

  He thong co 5 qua trnh P0

  ,, P4

  3 loai tai nguyen: A (7 instance), B (2 instance), C (6 instance).

  Allocation Request Available

  A B C A B C A B C

  P0

  0 1 0 0 0 0 0 0 0

  P1

  2 0 0 2 0 2

  P2

  3 0 3 0 0 0

  P3

  2 1 1 1 0 0

  P4

  0 0 2 0 0 2

  Chay giai thuat, tm c chuoi vi Finish[ i ]

  = true, i = 1,, n, vay he thong khong b deadlocked.

 • Khoa KTMT 40

  Giai thuat phat hien deadlock V du (tt)

  P2

  yeu cau them mot instance cua C. Ma tran Request nh sau:

  Request

  A B C

  P0

  0 0 0

  P1

  2 0 2

  P2

  0 0 1

  P3

  1 0 0

  P4

  0 0 2

  Trang thai cua he thong la g?

  Co the thu hoi tai nguyen ang s hu bi process P0

  nhng van

  khong u ap ng yeu cau cua cac process khac.

  Vay ton tai deadlock, bao gom cac process P1, P

  2, P

  3, va P

  4 .

 • Khoa KTMT 41

  Phuc hoi deadlock (Deadlock Recovery)

  Khi deadlock xay ra, e phuc hoi

  bao ngi van hanh (operator)

  hoac

  he thong t ong phuc hoi bang cach be gay chu trnh deadlock:

  cham dt mot hay nhieu qua trnh

  lay lai tai nguyen t mot hay nhieu qua trnh

 • Khoa KTMT 42

  Deadlock Recovery: Cham dt qua trnh

  Phuc hoi he thong b deadlock bang cach cham dt qua

  trnh

  Cham dt tat ca process b deadlocked, hoac

  Cham dt lan lt tng process cho en khi khong con deadlock

  S dung giai thuat phat hien deadlock e xac nh con deadlock hay khong

  Da tren yeu to nao e chon process can c cham

  dt?

  o u tien cua process

  Thi gian a thc thi cua process va thi gian con lai

  Loai tai nguyen ma process a s dung

  Tai nguyen ma process can them e hoan tat cong viec

  So lng process can c cham dt

  Process la interactive process hay batch process

 • Khoa KTMT 43

  Deadlock recovery: Lay lai tai nguyen

  Lay lai tai nguyen t mot process, cap phat cho process

  khac cho en khi khong con deadlock na.

  Cac van e trong chien lc thu hoi tai nguyen:

  Chon nan nhan e toi thieu chi ph (co the da tren so tai nguyen s hu, thi gian CPU a tieu ton,...)

  Tr lai trang thai trc deadlock (Rollback): rollback process b lay lai tai nguyen tr ve trang thai safe, tiep tuc process t trang

  thai o. He thong can lu gi mot so thong tin ve trang thai cac

  process ang thc thi.

  oi tai nguyen (Starvation): e tranh starvation, phai bao am khong co process se luon luon b lay lai tai nguyen moi khi

  deadlock xay ra.

 • Khoa KTMT 44

  Phng phap ket hp e giai quyet Deadlock

  Ket hp 3 phng phap c ban

  Ngan chan (Prevention)

  Tranh (Avoidance)

  Phat hien (Detection)

  Cho phep s dung cach giai quyet toi u cho moi lp tai

  nguyen trong he thong.

  Phan chia tai nguyen thanh cac lp theo th bac.

  S dung ky thuat thch hp nhat cho viec quan ly deadlock trong moi lp nay.

 • Khoa KTMT 45

  Bai tap

  Bai 01: Liet ke 3 trng hp xay ra deadlock trong i

  song

  Bai 02:

  R1 R3

  P1 P2 P3

  R2R4

  Deadlock ?

 • Khoa KTMT 46

  Bai tap

  Bai 03:

  A) Tm Need

  B) He thong co an toan khong

  C)Neu P1

  yeu cau (0,4,2,0) th co the cap phat cho no

  ngay khong?


Recommended