Home >Documents >Chronos Guide 1

Chronos Guide 1

Date post:30-May-2018
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/9/2019 Chronos Guide 1

  1/28

  C nwbjg zf=

  ( Zog hcpzgt f{gt zbhg bzpgek)

  Zog ntgczgpz bi{gizftp fk zog Owhci Egnbfi jtgchgj fk hcabin cicthr fk hc`obig ~cttbftp zf p|ctg owhcip zog deffjr `fpz fk ~ct)Fier fig ~cp g{gt `tgczgj% kft if fig `fwej g{gt kbij c ~cr zf swb`agiobh)^ogi zog Ogeedfwtig kgj c pzfegi pfwe bizf bzp hg`ocib`ce pogee% zogrdtfwnoz zog @otfifp zf ebkg cij ncbigj zog dgigkbz fk zobp ctzbkb`bce

  hfipzgt.p hcpzgtr f{gt zbhg bzpgek)

  @FIZGIZP=

  3" Zog Biztf 4" @otfifp bikfthczbfi /Pzczp&Cdbebzbgp"

 • 8/9/2019 Chronos Guide 1

  2/28

  f bX @otfifp. Pzczpf bbX @otfifp. Cdbebzbgp

  c" Zbhgegc|

  d" Tg~bij

  `" @wtpg fk Cngp

  j" @otfifkbgej

  0" Pabeep cij Pzcz \ec`ghgizf bX Dwbej #3 ( IfiGH Pwt{b{ce&Kcth Dwbej

  :" Pzg| dr Pzg| Bzghdwbejf @ftg Bzghpf bX Pzctzbin Bzghpf bbX Pzctzbin Bzghp ( ^bzo c dcdrpbzzgt ecig |ctzigtf bbbX Gejgt \ctcpbzgf b{X Pzgchdffzpf {X Twigj Cxgf Ewxwtr&Pbzwczbfice Bzghpf bX Pobgejdtgcagtf bbX Tbkzpoctjp

  f bbbX ^bindf~f b{X Pc{cng Hc`gf {X Prhdfe Fk Tcngf F|zbfice Bzghpf bX Potwiagi Ogcjf bbX Pzckk fk zog Hcpzgtf bbbX @octngj Ochhgtf Bzghp zf C{bfbjf bX Ktfpzdwtif bbX Dgoghfzop Ogctzf bbbX Jcghfib` Dtgcpz|eczgf b{X Ngfhgzgtp Dcig

  7" Rfwt Tfeg ;" Ecibin

  f bX Dcj Ecig F||figizpf bbX Nffj Ecig Ceebgp

  >" Kcthbin ?" Zbhgebig 2" Zbhgegc|bin Cij @otfifkbgejbin

  f @otfifkbgej @fhdfp

  3

 • 8/9/2019 Chronos Guide 1

  3/28

  j" @otfifkbgej

  3" Zog BiztfOgr nwrp%

  Zobp nwbjg pofwej pof~ rfw ifz fier of~ zf pzfh| hfpz |wdeb` nchgp~bzo @otfifp% dwz pofwej cepf nb{g rfw c dcpbp fi of~ zf wpg @otfifp`fh|gzbzb{ger)

  Dgkftg ~g ngz pzctzgj bz bp bh|ftzciz zocz rfw aif~ cij kweerwijgtpzcij zocz @otfifp bp c Octj @cttr ogtf cij bp zfzceer bzghjg|gijgiz ( hgcibin zocz rfw HWPZ kcth% cij kcth c efz# Pzf| tgcjbinif~ bk rfw `ciifz `fhhbz zf kcthbin rfwt bzghp)

  Bp @otfifp zog ogtf kft rfw6

  @ci rfw ecpz obz [email protected] rfw c{fbj rfwt gighbgp ~obepz agg|bin c pzgcjr bi`[email protected] rfw zf~gt own tgceer [email protected] rfw zbhg rfwt giztr bizf c dczzeg ~gee pf rfw `ci hcxbhb}g [email protected] rfw |wee c pfebj 0

 • 8/9/2019 Chronos Guide 1

  4/28

  Zwtitczg = 04" Cp egnbfi% Jfi.z kftngz zog .W Poc|gj. ~cea~cr bi zog ztggp dgigczo rfwt zf~gt)

  >" Kcthbin

  Rfw ~bee dg tbnoz zf kcth ~bzo mwpz c Owintr P|btbz% dwz kcthbin ~bee dg c zfzce dtgg}g~ogi rfw oc{g Gejgt \ctcpbzg# B tg`fhhgij kcthbin zog igwztcep ~ogi rfwt ecigpctg |wpogj |cpz zog tb{gt ft ~ogi rfw `ciz ngz c ecig zf rfwtpgek)Cepf jfi.z kftngz zf abee zog ci`bgizp ~ogi rfw ~cea |cpz zogh% rfwt o| pofwej pzcrcdfwz zog pchg cz ef~ eg{gep% dwz rfw ~bee ~cea fwz ~bzo hw`o hftg nfej)

 • 8/9/2019 Chronos Guide 1

  22/28

  ^bzo zobp dwbej Rfw oc{g ci cxg))) WPG BZ# ^ogzogt zobp dg kft mwabin% kcthbin ft `wzzbin jf~iAgg|gt fk zog Kftgpzp grgp) Bz ocp zog cdbebzr zf `wz ztggp kft c tgcpfi#

  Rfw `ci kbij c kg~ gx`geegiz nwbjgp fi ngigtce mwinebin ctfwij zog kftwhp dwz zogpg ztggp ctggx`geegiz poftz `wzp zf `wz kcthbin zbhg cij ceef~p rfw zf kbnoz z~f `tgg| |weep cz c zbhg bi pfhg

  `cpgp)

  ?" Zbhgebig

  Ngigtceer ~obepz B.h bi zog ecig |ocpg% B |wt`ocpg zogEbkg Zwdg cijzogi Owintr P|btbz ktfh zog pbjg pof|p) /Ckzgt zog pzctzbin bzghp fk`fwtpg")

  /Zobp hgcip rfwt |tgzzr hw`o bhhwig zf octcpphgiz% fier nciap ~beeabee rfw ~obepz rfwt ecigbin)"

  Zogi B @fwtbgt hrpgek pfhg dffzp cij zog G\ tg`b|g cij B.h p~ggz zfMwineg)

  If~ jg|gijbin fi hr kcth bi zog ecig% B hcag zog jg`bpbfi fi ~ob`o Bngz kbtpz fwz fk TC ft kbibpobin hr pzgch dffzp)

  Bk bzp nffj kcth% B ngz Twigj Cxg kbtpz bk bzp c{gtcng ft dcj b ngz dffzppf B.h hftg oge|kwe bi hr zgch kbnozp)

  Zogi B kbibpo hr `ftg cij nf fizf zog F|zbficep% ngigtceerPogbejdtgcagt)

  ^ogi rfw oc{g rfwt f|zbfice `fh|egzgj rfw ~bee dg c pztfin zotgcz zfcehfpz cir ogtf)

  Rfw pofwej if~ dg bi g{gtr zgch kbnoz% of~g{gt ztr ifz zf egz zobp twbi

 • 8/9/2019 Chronos Guide 1

  23/28

  rfwt `tgg| kcth zf hw`o)

  ^bzo z~f ewxwtbgp ! rfwt `ftg% rfw pofwej cehfpz ce~crp dg pzb`abin~bzo rfwt zgch) Mwpz |ec`g pfhg ntgcz @otfifkbgej.p cij NN

  - Rfw pzbee ~ciz zf dg cdeg zf oge| bi hfpz zgch kbnozp zotfwnofwz zognchg% zocz.p ~or agg|bin c Z\ fi rfw cz cee zbhgp bp {bzce) Ngigtceerfier nf bk rfw oc{g rfwt wezb zofwno)

  2" Zbhgegc|bin Cij @otfifkbgejbin

  Fig fk hr cdpfewzg kc{ftbzg cdbebzbgp bi zog nchg) Zbhgegc| ceef~p rfw zf ztc{ge cigifthfwp jbpzci`g% f{gt ft fizf fdpzc`egp% bz ocp c :

 • 8/9/2019 Chronos Guide 1

  24/28

  Ogtg ctg z~f gxztghger wpgkwe gxch|egp fk wpbin Zbhgegc| zf ngz c zgttcbi cj{cizcng ~ogzogtzocz dg bi gp`c|bin ft nciabin)

  Fi zog egkz ~g pgg @otfifp fi obno(ntfwij igct zog dfzzfh twig) ^ogi ngzzbin `ocpgj egc|binfizf ogtg ~bee `fh|egzger tghf{g rfwt gighbgp {bpbfi fk rfw cij zogr ~bee dg wicdeg zf czzc`a ft

  zctngz rfw) /Wiegpp zogr wpg cfg hf{gp") C ntgcz p|fz zf mwh| fizf cij |ftzce ktfh bk iggjgj) Fizog fzogt ocij zobp bp c ntgcz chdwpo |fbiz cp rfw `ci mwpz ~cea jf~i zog `ebkk cij pzctz oc`abin

  c~cr fi zog wipwp|g`zbin f||figiz pc{bin rfwt Zbhgegc| kft `ocpbin ft gp`c|bin)Zobp bp ifz zog fier wpgkwe obno(ntfwij p|fz pf agg| rfwt grgp |ggegj)

  Fi zog tbnoz ~g pgg @otfifp bi c ef~(ntfwij p|fz) Zobp bp if ~ogtg igct cp wpgkwe cp obno(ntfwij cp rfw efpg {bpbfi fk rfwt gighbgp cij zogr `ci pzbee pgg rfw) Dwz bz `ci dg gxztghger

  wpgkwe bk rfw ctg dgnbi czzc`agj dr c hgegg `octc`zgt) Rfw `ci mwh| bipbjg cij zogr ~fiz dg cdegzf zfw`o rfw) Zogi rfwt ktgg zf |ftzce)

  Zogtg bp if (wipzw`a ebag zogtg bp bi Jfzc% bipzgcj rfw `ci ktgger ~cea jf~i&w| zog`ebkk) Tghghdgt zf obz /o" ~ogi rfw ecij pf @otfifp jfgpi.z ~cea fkk#

 • 8/9/2019 Chronos Guide 1

  25/28

  If~ rfwt @otfifkbgej.p `ci ebzgtceer .hcag ft dtgca. c kbnoz) Zobp ~fwej dg pf zf p|gcac $\gtkg`z @otfifkbgej$ dg`cwpg dfzo f||figizp ctg pzw`a bipbjg zog @otfifkbgej ~bzo

  hr ceer fwzpbjg)Dg`cwpg |gpzbegi`g bp tbnoz fi zog gjng% C``wtpgj `ci oge| abee \gpzbegi`g) Zog kbnoz

  zogi zwtip zf 4{3)Jtf||bin @otfifkbgej.p dg`fhg C EFZ hftg jbkkb`wez bi c 7{7 gi{btfihgiz cij zcagp

  |czbgi`g cij zbhbin) Rfw ~bee cehfpz ig{gt ngz zog gizbtg zgch pf hcag pwtg rfw ngzzog bh|ftzciz |gf|eg)

  P|geep `cpz ktfh fwzpbjg pzbee ~fta bipbjg rfwt @otfifkbgej)

  @otfifkbgej @fhdfp

  Hcnhwp ( Gtw|zbfi= ^ogi debiagj bizf zog `gizgt fk zog @otfifkbgej jfgp bipcigjchcng)

  \ecnwg Tbjgt ( \ecnwg @cttbgt= ^ogi dfwi`bin tfwij bipbjg zog @otfifkbgej `ci jfbipcig jchcng)

  Kftpcagi Ct`ogt ( \bgt`bin Cttf~p= Ofejp zog zctngzp bi |ec`g pf zog cttf~p `cijgpztfr ~oczg{gt bp bipbjg)

  Jgkbegt ( Wiofer Gx|cipbfi= @ci jf pfhg `tc}r pbineg zctngz jchcng zf c |gtpfiztc||gj bipbjg)

  Dgoghfzo ( Pof`a~c{g= Ceef~p c |gtkg`zer |ec`gj Pof`a~c{g% Kbppwtg cij Gitcngpzwi `fhdf tbnoz ckzgt zog wezbhczg gijp% bi`tgcpbin zog pzwi jwtczbfi)

  Nec`bwp ( Nec`bce Jf~i|fwt= Bk c Nec`bwp `ci pbz fi zog pbjg fk rfwt @otfifkbgej bz`ci jf pfhg bipcig jchcng)

 • 8/9/2019 Chronos Guide 1

  26/28

  Bk cir fk zogpg zr|gp fk `octc`zgtp ctg fi rfwt zgch ntgcz# Bk ifz rfw HWPZ hcagpwtg zogr ctg jgcj ft jbpcdegj dg`cwpg zobp `ci jgpztfr rfwt zgch)

  3

 • 8/9/2019 Chronos Guide 1

  27/28

  [gtpbfi

  ( Dcpo jchcng `ci |tf` ~obeg zog pzwi bp fi `ffejf~i

  [gtpbfi

 • 8/9/2019 Chronos Guide 1

  28/28

  ( W|jczgj zog nwbjg kft

of 28

Embed Size (px)
Recommended