Home >Documents >De SPÖNS ALIBU S - uu.diva- 1176729/FULLTEXT01.pdf · PDF...

De SPÖNS ALIBU S - uu.diva- 1176729/FULLTEXT01.pdf · PDF...

Date post:17-Feb-2019
Category:
View:222 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

,/rb.

DISPUTATIO THEOLOGICADe

SPNS ALIBU SMYSTICIS CHRISTI

Cum

Ecclefia, fingulifque Fidelibus:Qvam

Ex confent Qfapprobatione V"meranda Qf Annpliffima Facultatk TheologicaSUB PRiESIDIO

JOHANNIS RVDBECK;S. S.Theolog. ProfefTor.Publici.

publice tuebiturAM UN DUS ERLAN DL

Die 131 O&ob. Ann, currentis 1653.In Auditurio Veteri Majori*

boris a 7 .matut.tCTTUY

U P S A L IExcudebat Johannes Pauli Aeadcm.Typ

S:* R:* M:tisSECRETARIO FIDISSIMO.

Generofo ac Ampliimo Domino,D. JOHANNI

Patrono fuo Magno.n e c n o N

AdmodumRcverendo &*|| Confultijfimo Qf Arn*Clarijfimo H plijfimo

Dn. CAROLO OiftW/Dn. O L A OPaftori & Praepofito in 4*|1 Civitatis Norcopcn: Con-latt$fa00 Vigiiantiffimo, ||| fuli Gravifiimo,MeccenatiFautori fuo Vencrando. g fuo Sufpiciendo.

Fratribm Germanis*

Hominis [ms Jubmifs Qf referentercolendis.

In grati animi

Difputationem hane Theologicamdedicat

Refpondcns*

IN NOMINE S.S. TRINITATIS

DISPUT A T I O

D E

SPONSALIBVS MYSTICISCHRISTI cum Ecclefia,finguhsq;Fidc 11bus.

PROOEMIUM.

ultis y experfecutore Iefu Chrifii, ejus-dem ac GentiumApoolusfaPluskam.11,15. Auditores fuos, Ephefi cives, de

piOj caoac fincero conjugum amore informans , eos ex terreni hujus conjugiicondertione, in aliquotem cognitionemmyica unionis Chrii Sponfi, cum Ec-clea Sponfa, deducit, ut ex Epi. ejus

adEph.c.5,2

Spiritu Sano maximis admirandis donis iUuminati) im-becillitate, in fpiritualibus ac myicis, ulterius non progredipojjhy cum admiratione quafifatetur, & exclamat: ro /^v^^/oytxtb [tiyot i>. Myflerium videlicet magnum ac ineffabide, quoda nobis in bc intelleblus caligineperdpi nequit. Myerium.quodnon naturalem y corporalem ac terrenam aliquam conjun-ilionem inter Cbriftum ipusque fideles (qual c viri & uxo-ris) fed Jpirdualem, non carnis velcarnali aliquo contaFlu, fed(piritus virtute ac fide conantemy admittit. De qua ProphetaOjeas in perJona Filii Dei cap. 2,19 $ 20 ita loquitur:

\) pT^p Jp Jp:mhrnN norra

it : v : -1 - ;

THESIS I.

Imprimis cvtya-nAoytout vocis Sponfaliorum quod atti- hwpanel , conftat Varronem lib. q. de Ung, lat. nomen Spon- -nXoytialiorum a Sponte deducere: cujus dedudionis ratio-vomnem D. lob. Gerh. feU.^.loc. deconj7ig..n$, hane ciTcfpnfi*-ait, quod ftipulationes futuri conjugii fpontanese elfeltorunt'debeant: Ubi Vmerium Flaccum ctiam notat exiftimafTefponfalia inde dida, quod fponfus ac fponfa olim axnv~$dr interpofitis rebus divinis facerent. Ipfe vero cumICto Vlpianoyzliisquc fponfalia a fpondendo dida effe fta-tuit: qua: omnia criticis expendenda rclinquimus.

IJ. Grceci Sponfaliorum nomen per yvyq-dtcw expo-nunt, ita quafi a mentione promiffarum nuptiarum nun-cupatum , qu ratione yvyqdcc Latinis dicetur mentiopromijjionis, pollicitatioy ve fponfio: item yvy&vezq, fpon-dere rag. prart. paff. fing. N. oritur yvy&r fponfus, & yvvipj fponfa.

III. Alias in Epifl. Pauli ad Corinthiospoerioricap.11,2. reperitur aoiift.i. med. ypycodyyv, verbiquod alii, ut Be%a & Pifcator fecunum vocis illiusge-neraliorem acceptioneminterpretantur aptavi: Alii vero Ariamont. nimirum c Vulgatus interpres leeundumvocis fpecialiorem fignificationem vertunt defpotidi: qua:interpretatio dextr accepta retineri poteft, cum fcia-mus dpyc^cyctf, apud Crsecos authores, conftrudumcum verbis ad adumvelritum conjugii pertinentibus,fignificationem defponfandi habere. Sic Herodotus lib. g.qui Thalia infcribitur:p.m. 111. :rn)v yiAuwrAyyaifyr yuvouaa,, quod ipfius interpres Valla reddit, J)e-mocedem ducere uxorem "Milonis filiam. item lib. f. quiTerpfichore dicitur; p.m. 15 S. *s ctpycmymr TyAverymu fypcd&t , quod idem interpres ita vertit, quidefpon-sfibifilid Teliis Sybarita. Et quidimpedit, quo minus

A 2 poflit

poffit Apoftolus Paulus dici dcfponfafte Chrifto Corin-thios, virginem caftam, minifterialiter nimiruin, pote-ftate fibi Sponfo Ecclefix Chrifto concefs, cum Co-rinthios non fibi, fcd Sponfo eorum, ut fidelis fervus, iniponfam ac virginem puram, per media fibi a Sponfoimmediat tradita, defponsrit five aptrit.

I V- Hebrxis dicuntur fponfalia Cant.% ,n , abrnufitataR. [nn, qux in Hitphael jnnH fignificat affinitateminiity See. itemHiblbp lerem.2,2. R. bl?3per-fecity abfolvit. de quibt*s Buxtorf. Schinl, Avenar, & aliiLcxicographi fuis locis,

V. Prxterea in facro codice V. T. duo invcniunturdefponfandi verba, quorum Prins *1^% quod prxtcr ge-neralem fuam fignincationem , etiam fynecdochicpro Defpondere fumitur, Exod. 21, S. HIV") *5b , quinon conflituit eam fibi, fcilicH in uxorem, h. e. SpdPpondit,DefponditjDefponfavit. Alterum verd yel in pihel

fpeciale eft , & proprium hujus rei verbum, quodin Ribliis hac fignificatione tantum ufurpatur, ut vidc-re eft ex indu&ione locorum: Exod. 22,16. Deut. 2o>7cap.i2,v.2i,if,ij,8c 2%.2.Sam.^yi^.Ofeoe 2.19.& 20.Vid. Buxtorf. differt. de Sponlalibus & Divortiis, p.m.4.G? 5. Ubi tria etiam alia verba Rabbinis ufitata, ean-dem hane rem fignificanria obfervat, nemp ^N& quorum proprietates, pluresque fignificatio-nes, cognofcere qui cupit, authoremipfumdillo loco, necnon in Lexico illius Chald. Tlm.&fgbb. i tern Lex. Pen-tagl. Scbindl. fuis locis confulat.

**0calu* Acceptio deinde vocabuli Sponfaliorum, alia Cst> e^' ^tijurecivili (ut Gerh. loc. deconjug. fech5. .126. &"fal 1 fauppius in Lexic. Theolog. obfervnnt) Impropria, qua 1. Ar-impro- rhx Sponfalitix? 2. Donationespropter nuptias: 3.M11-prui. nera Sponfalitia: 4, Convivia Sponfalibus adhibita,

fpon-

fponfalia dicantar: hatc autem 6c fimiiia videanturapud JCtos.

Vi I Alia proprio,: fponfaliapropri fic di

Genus. XI- Generis loco pofitum t'Fcrdus: Qua: cmm infoederibus contrahendo, eardem etiamhicin fponlali-bus peragendis oblervantur conditiones, qua: ex naturafaederum fluere videntur. Ut enim in foederibus ac pa~dionibus live contradibus humanis, res per mediatoresinter contrahentes peraguntur: ccrtx ac mutuae promiffiones & repromifliones,ab utraque parte proponuntur,ac viciflim accipiuntur, & tandem ha: externo quodamfigno confirmantur ac obllgnantur; Ita in Defponfatio-ne Deicumfidelibus. unio nvyfticaperagitur, in Sc permediatorem unum Chriftum i iTm. 2, 5. Hic nobispromifiiones Dei gratuitas de falvandis hominibus pro-ponit,a nobisviciflimpaenitentiam, certamque in Deumfiduciam fquam Sc ipli cum novae vita: obcdientia pro-mittimus) requirit: Hune deniquc contradum vel foedus externis lignis feu mediis, verbo videlicet Sc Sacra-mcntis confirmat Sc obfignat.

XII. EtbeatusMeisnerusfarpiusinexpolitione verborum Ofeae de defponfatione hac Myftica, hane De-fponfationcm foedus appellat. p

dionem. Sicutenim veri conjuges inito fcedere de-fponfationis feu conjagij , tumanimis, ut unus fint fpi~ritas, tam corporibus, ut una fint caro, conjunguntur.Ita Chriftus, cum Ecclefia fingulisq fidelibus, ae mem-bris corporis fui conjungitur, partim ratione fpiritus,fu-um fpiritum nobis communicando, & noftrum cumfuoconjungcndo in unitatem unius fpiritus: partim rationecarnis, noftram naturam affumendo, per incarnationemfibi defponfando, atque per manfionemin cordibus fidc-litim inhabitando. Ioh. 14,16.(3 a 3. 1 ,Ep. Ioh. 3, 24:Epb. 3,17.

^

X i V, Defcribitur ulterius hiec unio, quod fit, (1.) Gratui-Gratuita: Omne enim noftrum excludic meritum: Deuseft qui defpondet inquit Propheta, null habit rationemeritorum, vel dignitatis noftrx: ad defponfationem nihil adferimus: Fides quidem a nobis, ut parte contra-hente cum Deo foedus, requiritur, fed & illa donumDei eft. Eph.i, 8. & Deus eft qui nos in fide fibi defpon-fat. Ofece 2,20. Dum adhuc in peccatis eramus, filii ira:,actcrna: damnationis obnoxii, nos fibi Deus defponfavitfilium fuum unigenitum ac arternum mittendo, qui car-nem noftram aUumpfit, inque natura humana , nos Pa-triiuo, ob peccata noftra fumm nobis iratoreconci-liavic: fadumque eft, ut quo loco prius nobis iUiim fuerat>non efiispopulus meus, nunc dicatur, Filiifortis Dei viventis:Ojece. 1,10.

XV. (2) Spirttualis: idquc refpedu (a) Sponforis, Spitt-qui eft Deus: Deus au tern fpiritus eft, & nominis fuiinvocatores fpirituales vult, Ioh,4,24. (&) modi: perfi-citur enim hxc unio, non modo carnali, fed fupernatu-rali: qua: differentia unionis 1 .Cor. 6- 16. iniinuatur.(y) Mediorum: qua: funt verbum Dei, facramenta & Fides. (J) FffeHi: quia fideles fpirituales reddit,

XVI.fi)

Myfticd. XVI. (5 ) Myfiica: Quia myfterium cft magnum:* Myfterium autem dicitur res arcana & religiofa,

fine patefadione divina & Spiritus Sandi illiimina-tione imperfcrutabilis: Talis auccm eft haec unio, teftemagnoillo Dodore Paulo. Epb.f,]2.

Saluta- XVII. (4.) Salutaris: Ab ipfo enim falutis fontcris. profeda , in nobis falutem teternam generat. Spi-

ritualis ut eft propter caufam ejfficientem, propter media, Sc effedus: itafalutaris pariratione, propter ean-dcm caufam eificientem, qux cft ipfafalus, Fons G? corntifalutis, Cbrius, Pfal. 152,17. Luc. 1,69.^.2,50. propterfalutaria media, per quac defponfamur: propter faluta-rem finem & efFedus, qui funt falus Sc vita xterna.

Vera, XVIII, (fl) Vera,propria & Realis, Ylxc verba ad-proprio, ^jta funt:j acj indicandam dirTerentiam inter unionem im-& ua-proprie & Metaphoric didam, (qualem inter Chriftum

ac fideles intcrcedere finguntCalviniani Sc quidamPon-tificij,docentes hane folum in contemperationeaffedu-um, voluntatis atque animorum confenfu confiftere) Schane unioncm,quamnos contra eosdem, veram, proprtamac realem afTerimus,qu nimirum,fubfiantia hominisfidelis,cumfubantiatotius S.S.'Trinitatis,per pincluram fubantiaad fubantiam FJine extenjio

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended