+ All Categories
Home > Documents > E:PROIECTE LARISADOCUMENTATII•9§. NESTEL ISLANDPUD ... PUD... · limite de studiu zonificare...

E:PROIECTE LARISADOCUMENTATII•9§. NESTEL ISLANDPUD ... PUD... · limite de studiu zonificare...

Date post: 27-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
1
1000 2000 3000 asfalt asfalt asfalt asfalt asfalt spre Deta Scara : Data : SEMNATURA NUME SPECIFICATIE Beneficiar : Amplasament : Denumirea proiectului : Denumirea desenului : Nr. proiectului : Nr. desenului : Faza proiectului : •ef proiect Proiectat S.C. "NESTEL ISLAND" S.R.L. jud. TIMIS, mun. TIMISOARA, Calea Sagului nr. 75 MAI 2009 1 : 200 247 / 2009 ARH 247 / 03 arh. TANASOIU HORIA SEMNATURA NUME SPECIFICATIE Proiectant : DIRECTOR TEHNIC MANAGER arh. TANASOIU HORIA arh. STANCIU VIOREL PROIECTANT GENERAL : euro arhitect Timisoara - 300011 str. I. Nemoianu nr. 4. tel/fax. 0256/201.604 e-mail : [email protected] PLANSA 03 - STUDIU GEOTEHNIC euro arhitect Timisoara - 300011 str. I. Nemoianu nr. 4. tel/fax. 0256/201.604 e-mail : [email protected] P.U.D. AMENAJARE SPALATORIE AUTO SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SP. COMERCIAL Desenat arh. TANASOIU HORIA arh. TANASOIU HORIA CERTIFICAT DE ATESTARE A DREPTULUI DE SEMNATURA seria D1 - nr. 0022 - din 21.10.2006 arh. STANCIU VIOREL euroarhitect proiectant general PUD - SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIALE SI AMENAJARE SPALATORIE AUTO IN INCINTA LIMITE DE STUDIU ZONIFICARE FUNCTIONALA PL. 03 spre Centru spre Centru spre intoarcere sub viaduct LIMITA PARCELEI STUDIATE PRIN PUD LIMITE DE PARCELE INVECINATE ZONA AFERENTA CONSTRUCTIEI LACASULUI DE CULT CLADIRI SI TERENURI PROPRIETATE PARTICULARA ZONE VERZI DE PROTECTIE SI IN ADMIN. DOMENIULUI PUBLIC CIRCULATII PIETONALE SI AUTO - CALEA SAGULUI STRATIFICATIA TERENULUI CONFORM STUDIULUI GEOTEHNIC ZONA DE AMPLASARE A SPALATORIEI AUTO 0 100 -1 99 -2 98 -3 97 -4 96 -5 95 -0.20 -0.60 -1.30 -3.10 FORAJ PENETRARE DINAMICA CU CON SOL VEGETAL UMPLUTURA NECOMPACTATA PAMANT SI MATERIALE DE CONSTRUCTII ARGILA PRAFOASA CAFENIU INCHIS PLASTIC VARTOASA CU CONCRETIUNI FEROMANGANOASE ARGILA PRAFOASA CAFENIU-GALBUIE PLASTIC VARTOASA CU CONCRETIUNI FEROMANGANOASE SI OXIZI DE FIER PRAF ARGILOS CAFENIU-CENUSIU PLASTIC CONSISTENT CU OXIZI DE FIER SI CONCRETIUNI FEROMANGANOASE SI CARBONATICE ALTERATE PRAF NISIPOS ARGILOS CAFENIU- CENUSIU PLASTIC CONSISTENT CU OXIZI DE FIER SI CONCRETIUNI CARBONATICE ALTERATE NISISP FIN PRAFOS CAFENIU-CENUSIU MEDIU INDESAT INUNDAT
Transcript
Page 1: E:PROIECTE LARISADOCUMENTATII•9§. NESTEL ISLANDPUD ... PUD... · limite de studiu zonificare functionala pl. 03 spre cen tru spre cen tru spre intoarcere sub viaduct limita parcelei

1000

2000

3000

asfal

t

asfal

t

asfal

t

asfal

t

asfal

t

spre

Deta

Scara :

Data :

SEMNATURANUME SPECIFICATIE

Beneficiar :

Amplasament :

Denumirea proiectului :

Denumirea desenului :

Nr. proiectului :

Nr. desenului :

Faza proiectului :

•ef proiect

Proiectat

S.C. "NESTEL ISLAND" S.R.L.

jud. TIMIS, mun. TIMISOARA, Calea Sagului nr. 75

MAI2009

1 : 200

247 / 2009

ARH 247 / 03arh. TANASOIU HORIA

SEMNATURANUME SPECIFICATIE

Proiectant :

DIRECTOR TEHNIC

MANAGER

arh. TANASOIU HORIA

arh. STANCIU VIOREL

PROIECTANT GENERAL :

euro arhitectTimisoara - 300011 str. I. Nemoianu nr. 4.

tel/fax. 0256/201.604 e-mail : [email protected]

PLANSA 03 - STUDIU GEOTEHNIC

euro arhitect Timisoara - 300011 str. I. Nemoianu nr. 4. tel/fax. 0256/201.604

e-mail : [email protected]

P.U.D.AMENAJARE SPALATORIE AUTO SI SCHIMBAREDE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SP. COMERCIAL

Desenat arh. TANASOIU HORIA

arh. TANASOIU HORIA

CERTIFICAT DE ATESTARE A DREPTULUI DE SEMNATURA

seria D1 - nr. 0022 - din 21.10.2006

arh. STANCIU VIOREL

euroarhitectproiectant general

PUD - SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIALE SI AMENAJARE SPALATORIE AUTO IN INCINTA

LIMITE DE STUDIU

ZONIFICARE FUNCTIONALA

PL.03

spre

Centr

u

spre

Centr

u

spre

intoa

rcere

sub v

iaduc

t

LIMITA PARCELEI STUDIATE PRIN PUDLIMITE DE PARCELE INVECINATE

ZONA AFERENTA CONSTRUCTIEI LACASULUI DE CULTCLADIRI SI TERENURI PROPRIETATE PARTICULARAZONE VERZI DE PROTECTIE SI IN ADMIN. DOMENIULUI PUBLICCIRCULATII PIETONALE SI AUTO - CALEA SAGULUI

STRATIFICATIA TERENULUI CONFORM STUDIULUI GEOTEHNICZO

NA DE AMPLASARE A SPALATO

RIEI AUTO 010

0

-199

-298

-397

-496

-595

-0.2

0

-0.6

0

-1.3

0

-3.1

0

FORAJPENETRARE DINAMICA CU CON

SOL

VEG

ETA

L

UM

PLU

TUR

A

NEC

OM

PAC

TATA

PAM

AN

T SI

M

ATE

RIA

LE D

E C

ON

STR

UC

TII

AR

GIL

A P

RA

FOA

SAC

AFE

NIU

INC

HIS

PL

AST

IC V

AR

TOA

SAC

U C

ON

CR

ETIU

NI

FER

OM

AN

GA

NO

ASE

AR

GIL

A P

RA

FOA

SAC

AFE

NIU

-GA

LBU

IE

PLA

STIC

VA

RTO

ASA

CU

CO

NC

RET

IUN

I FE

RO

MA

NG

AN

OA

SESI

OXI

ZI D

E FI

ER

PRA

F A

RG

ILO

SC

AFE

NIU

-CEN

USI

UPL

AST

IC C

ON

SIST

ENT

CU

OXI

ZI D

E FI

ER S

I C

ON

CR

ETIU

NI

FER

OM

AN

GA

NO

ASE

SI C

AR

BO

NA

TIC

E A

LTER

ATE

PRA

F N

ISIP

OS

AR

GIL

OS

CA

FEN

IU-

CEN

USI

U P

LAST

IC

CO

NSI

STEN

T C

U

OXI

ZI D

E FI

ER S

I C

ON

CR

ETIU

NI

CA

RB

ON

ATI

CE

ALT

ERA

TE

NIS

ISP

FIN

PR

AFO

SC

AFE

NIU

-CEN

USI

UM

EDIU

IND

ESA

TIN

UN

DA

T

Recommended