+ All Categories
Home > Documents > Evaluarea Activelor Nemateriale

Evaluarea Activelor Nemateriale

Date post: 08-Jul-2018
Category:
Upload: andrew
View: 222 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 10

Transcript
 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  1/21

  Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  3

  3.5

  44.5

  5

  Ряд 1

  Ряд 2

  Ряд 3

  Introducere

  Evaluarea întreprinderii presupune determinarea în formă bănească a costului care poate deveni preţ de

  vânzare şi trebuie să reflecte ambele calităţi ale întreprinderii ca marfă, adică utilitatea şi cheltuielileefectuate pentru a întreţine această utilitate. Deoarece pentru fiecare cumpărător utilitatea e diferită,

  1

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  2/21

  evaluatorul este nevoit să determine diverse tipuri de valori (de piaţă, de reconstituire, de lichidare,

  investiţională etc.).

  importanţă principială o are faptul că evaluarea calitativă nu se va limita doar la evidenţa cheltuielilor 

  le!ate de producerea mărfii. Ea numaidecât va lua în consideraţie ima!inea economică, adică locul

  întreprinderii pe piaţă, factorul timp, riscul şi nivelul de concurenţă.Evaluatorul va determina valoarea de pe poziţia conceptului economic al întreprinderii (firmei).

  "onceptul economic, contrar modelului contabil, permite a considera necesitatea şi importanţa

  respectivei întreprinderi pe piaţă.

  #odelul contabil presupune că activele firmei sunt e!ale cu datoriile plus capitalul propriu net.

  $vând în vedere faptul, că obiectul evaluării poate fi atât întreprinderea inte!ral, cât şi separat imobilul,

   parcul de maşini, activele nemateriale sau alte elemente în dependenţă de scopul şi necesitatea

   proprietarului, cadrul normativ le!islativ trebuie să cuprindă aspectele de evaluare a diferitor cate!oriide bunuri.

  %n prezent, evaluarea obiectelor proprietăţii intelectuale şi a unităţilor de evidenţă ale activelor 

  nemateriale se efectuează în conformitate cu cadrul de re!lementare, adoptat de către &uvernul

  'epublicii #oldova. achetul de documente de re!lementare include

  *.+e!ea cu privire la activitatea de evaluare, nr. -/0 din *-.12.31134

  3.'e!ulamentul cu privare la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală nr. 5-6 din 61.17.31164

  6.8ndicaţii metodolo!ice privind evaluarea obiectelor proprietăţii intelectuale (ane9ă la acest

  re!ulament)4

  2.:tandardele 8nternaţionale de Evaluare, aprobate în 311; de către "omitetul 8nternaţional pentru

  :tandardizarea Evaluării (Ediţia a 088a)4

  ;.:tandardele

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  3/21

  %n prezent activitatea evaluatorilor profesionişti este re!lementată de :tandarde locale (dacă

  e9istă) elaborate în corespundere cu cerinţele internaţionale sau nemiAlocit de cele internaţionale.

  Capitolul I Evaluarea activelor nemateriale

  1. Componenţa şi caracteristica activelor nemateriale

    $ctivele nemateriale reprezintă active nebăneşti indentificate care nu imbracă o formămaterială , sunt controlate de catre întreprindere , pot fi utilizate o perioada mai mare de un an în

  3

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  4/21

  activitatea de producţie , comerţ sau alte tipuri de activităţi , precum şi în scopuri administrative sau

  sunt destinate pentru a fi predate în folosinţă persoanelor Auridice sau fizice .

  rin active nemateriale se subintele!e totalitatea de drepturi Auridice în urma folosirii carora

  întreprinderea obţine un anumit avantaA economic .

    E9emplu0aloarea dreptului de utilizare a unei cladiri, investitit de fondator sub forma de aport la

  capitalul statutar al intreprinderii B+uceafarul> pe zece ani, constituie 311111 lei, iar valoarea clădirii

   propriu zise C 6;1111 lei.

    %n e9emplu de faţă ca element al activelor nemateriale serveşte dreptul Auridic de utilizare a clădirii

  evaluat la 31111 lei care nu imbracă o formă materială, deşi purtătorul acestuia are o formă materială

  concretă . Dacă în capitalul statutar al întreprinderii ar fi fost investit sub forma de aport cladirea pe

  toata durata de funcţionare a obiectului , sa admitem pe triezeci de ani , în componenţa patrimoniului

  acestei întreprinderi va fi cunoscută ca miAloc fi9 propria cladire în valoare de 6;1111 lei.

    $ctivul nematerial trebuie sa fie indentificat in cadrul altor active, in caz contrar , va fi dificilă

  determinarea valorii acestuia . 8n cazul cind intreprinderea cumpara un calculator cu pro!rame

  informatice respective pentru a controla functionarea utilaAului, indentificarea acestuia pro!ram de

  calculator în factura fiscală serveşte drept ar!ument de al recunoaşte ca activ nematerial. 8n cazul

  neindentificarii acestui pro!ram el va fi recunoscut în componenţa computatorului. 8n afara de aceasta ,

  din momentul recunoaşterii activului nepecuniar drept activ nematerial , indentificarea mai prevede

  trecerea riscurilor şi răspunderii pentru păstrarea , protecţiei si utilizarea acestuia în posesia

  întreprinderii care la procurat în scopul obtinerii avantaAului economic .

    8n acest caz se ia in considerare şi respectarea principiului fundamental al prioritătii conţinutului

  asupra formei Auridice .

  $ctivele nemateriale cuprind cele mai diverse elemente patrimoniale . %n componenţa lor se includ

  a. cheltuielele de constituire

   b. preţul firmei sau fondul comercial

  c. drepturile ce rezulta din brevete , certificate

  d. no C hourile

  e. drepturile ce rezultă din contractele de licenţă

  f. drepturile ce rezultă din licenţa de activitate

  !. francizele

  h. drepturile ce rezultă din utilizarea activelor materiale pe termen lun!i. alte active nemateriale.

  4

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  5/21

  1)Cheltuieliele de constituire - reprezinta cheltuielele ocazionate de constituirea întreprinderii pînă la

  momentul cind aceasta este în stare sasi desfăşoare activitatea statutară . Ele cuprind cheltuielele

  aferente pre!atirii documentelor pentru înre!istrare , elaborarea statutului în ori!inal ,copiile statutului

   pentru înre!istrare , confecţionarea ştampilelor, ta9ele de stat plătite pentru înre!istrare , plata serviciilor 

  de consultanţă prestate în scopul constituirii întreprinderii, acţiunilor de reclamă în perioada de

  constituire .%n componenţa cheltuielelor de constituire nu se include valoarea dreptului de folosire a

  licentei pentru desfasurarea activitatii intreprinderii care reprezintă un activ nematerial separat , precum

  si cheltuielele de reclamă suportate pe parcursul activităţii întreprinderii .

   2)Fondul comercial ( goodwill-ul ) C depăşirea valorii de procurare a întreprinderii în ansamblu asupra

  valorii de piaţă a tuturor activelor, dacă acestea ar fi fost procurate separat, diminuată cu suma datoriilor.De e9emplu, valoarea de piaţa a tuturor activelor cu scăderea datoriilor este de 3 211 111 lei, iar valoarea de

   procurare a întreprinderii C 6 111 111 lei. ?ondulcomercial va fi e!al cu 711 111 lei (6 111 111 C 3 211 111).?ondul

  comercial caracterizează presti!iul si reputaţia întreprinderii care se cumpară pe piaţa internă si

  e9ternă .

   

  3)copyriht C drepturi de autor !arantate de stat pentru publicarea,editarea,vinzarea operelor 

  literare,muzicale,video si de cinema.precum si altor opere de arta pe intrea!a durata prevazuta de

  le!islatie.

   !)"repturile ce re#ulta din $revete si certi%icate &  include brevetele , marcile , desenele si modelele

  industriale . De mentionat ca in componenta activelor nemateriale nu se include brevetele , certificate si

  alte titluri de protectie , ci drepturile de utilizarea a acestora .

     Brevetele – reprezinta drepturile e9clusive pentru fabricarea unui tip de produse, utilizarea sau

  comercializarea unui produs specific !arantate de catre stat pe o anumita perioadă .De e9emplu dreptule9clusiv ce rezultă din brevetul pentru invenţia elaborată de catre întreprindere sau de brevetul pentru

  un soi de plante elaborate de catre o instituţie de cercetări stiintifice .

   Marcile pentru produse si de deservire –   reprezintă niste simboluri sau denumiri înre!istrate si

   proteAate de stat, cu drepturi e9clusive de utilizare a acestora pentru delimitarea marfurilor , serviciilor 

  unor persoane Auridice si fizice de marfurile si serviciile indentice ale altor persoane Auridice si fizice .

    #arcile se indica foarte frecvent nemiAlocit pe marfuri sub forma de emblema sau ambalaA. #arcarea

  !arantează calitatea marfii, serviciului, asi!urînd principala funcţie C efectuarea reclamei în scopul

  5

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  6/21

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  7/21

  activitate si forma patrimonial Auridică unitatea economica nusi poate desfasura activitatea . De

  menţionat ca în practica punerii elementelor de proprietate industrială în circuitul economic al

  intreprinderii contractele de licenţă se mai numesc licenţe. +uînd în considerare aceasta, în activitatea

  unităţii economice pot fi utilizate doua !rupe de licente

  *. licenţe procurate de la diferite ministere si departamente pentru desfasurarea activitatii numite

  licenţe de activitate .

  3. licenţe eliberate de unele persoane Auridice sau fizice la transmiterea dreptului de utilizare a

  elementelor de proprietate industrială.

  )Franci#ile  C reprezinta drepturile acordate de catre intreprindere altei persoane Auridice sau fizice

   pentru utilizarea unei anumite formule a uni produs sau tehnolo!ii de fabricare a produsului respective pentru un commission stabilit. 

  )"repturile de %olosire a activelor materiale pe termen lun sunt drepturile de utilizare a

  terenurilor , miAloacelor fi9e, resursele naturale investite de fondator sub forma de aport în capitalul

  statutar al unei intreprinderi .

    1/)0lte active nemateriale & reprezinta drepturile de utilizare si inre!istrare a locului de brocher,

  drepturile de marchetin! , dreptul de utilizare a locului unde este instalat panoul de reclamă

    2.Evaluarea activelor nemateriale

  Evaluarea iniţiala. 

  Evaluarea activelor nemateriale la momentul recunoasterii acestora este efectuata în conformitate cu

  :.. %n maAoritatea cazurilor de înre!istrare la intrari

  activele nemateriale sunt evaluate ca miAloace fi9e . @otuşi în aceasta ordine de idei e9istă şi unele

   particularităti. De e9emplu, in cazul crearii activelor nemateriale , in afara sunt cheltuieli efective le!ate

  nemiAlocit de crearea acestora , in valoarea de intrare se mai include si ta9a de stat platită sau care se

  cuvine de plătit pentru înre!istrare la a!enţie. Dacă obiectele proprietatii intelectuale se procura în baza

  contractului de licenţă, în valoarea de intrare a acestora se mai includ si cheltuieli pentru serviciile de

  evaluare .

  7

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  8/21

    8n cazul activului nematerial procurat , primit cu titlu !ratuit , în schimb sau sub forma de aport în

  capitalul statutar al întreprinderii necesită cheltuieli de pre!atire pentru a fi utilizat dupa destinaţie ,

  valoarea lui de intrare cuprinde si aceste cheltuieli .

    0aoarea !oodillului apare în cazul cumpărării unei intreprinderi se determina de partile contractante

  in baza urmatoarelor doua metode mai raspindite

  prin produsul dintre coieficientul ne!ociat de catre cumparator si vinzator si suma cu profitul

  obtimut de intreprindere ce se cumpara deepaseste marimea medie a acestui profit

  prin capitalizarea depasirii profitului indicat

    entru întreprinderea de comert cu amanuntul preţul firmei poate fi determinat prin produsul valorii

  medii a marfurilor vindute din ultimul an de !estiune si a coieficientului acordat de cumparator si

  vinzator .

    8n cazul fuziunii intreprinderii valoarea de intrare a activului nematerial se determina la valoarea lui

  venala conform :.

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  9/21

  1)cre+rii de ntreprinderea ns+şi  cu costul efectiv care cuprinde valoarea materialelor consumate,

  consumurile privind retribuirea muncii, contribuţiile pentru asi!urările sociale, consumurile indirecte de

   producţie care ţin direct de crearea şi pre!ătirea activelor nemateriale spre utilizare (invenţiilor,

  modelelor utile, modelelor şi desenelor industriale, altor feluri ale activităţii de invenţii şi de autor,

  soluţiilor tehnice, elaborărilor de tehnolo!ii noi etc.), precum şi sumele cheltuielilor de împrumut lacapitalizarea acestora (:.

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  10/21

  nematerial sa nu depasească valoarea de recuperare. Daca aceasta se intîmplă, valoarea de bilant se

  reduce la valoarea de recuperare

  E9emplu0aloarea de intrare a dreptului de utilizare a unui model industrial constituie 31111lei , durata

  de utilizare *1 ani .+a sfirsitul celui deal cincilea an de utilizare valoarea de recuperare este e!ala cu

  5111 lei.

    rin urmare valoarea de bilant a acestui activ nematerial va fi de *1111 lei H31111(3111I;)J

  Diferenţa de 6111 lei (*11115111) cu care valoarea de bilanţ depaseste valoarea de recuperare se

  recunoaste drept cheltuieli ale perioadei.

    8n coformitate cu cea dea doua metod+, dupa recunoaşterea initiala activul nematerial se evaluiaza

  la valoarea reevaluată a acestuia calculată în baza valorii venale diminuată cu suma amortizarii

  acumulate. 8n acest caz se reflecta şi maAorarea valorii de bilanţ a activului . 8ntreprinderea calculeaza

  valoarea reevaluata de sine statator sau apelează la serviciile estimatorilor independenti atunci cind

  apare necesitatea pentru a nu admite descordante mari între valoarea de bilant si cea venala la data

  intocmirii bilantului contabil.0aoare venala se stabileste cu certitudine la piata activă paralela sau in

   baza acordului intre vinzator si cumparator in cazul cînd activul nematerial respectiv va fi cumparat C 

  vindut .

    'eevaluarea activelor nemateriale se efectuiaza in cazul cind valoarea lor de bilant difera esential de

  valoarea venala . 8n cazul cind un activ nematerial dintro !rupa omo!ena este reevaluat, reeevaluarii se

  supune toata !rupa omo!ena . Daca se reevaluiaza !rupa omo!ena de active nemateriale , iar in

  momentul reevaluarii pentru un careva activ nematerial nu poate fi stabilita cu certitudine valoarea lui

  venala, acest activ nu se reevaluiaza .

    El va fi reflectat in bilanţ la valoarea de intrare in limita valorii de recuperare diminuata cu suma

  amortizarii acumulate . Daca in cazul reevaluarii ulterioare a cativului nemateril este posibila stabilirea

  valorii venale a acestuia , va fi aplicata metoda alternativa .

    8n activitatea practica sunt posibile si alte cazuri . +a momentul reevaluării a incetat sa e9iste piata

  activa paralela pentru activul nematerial specificat . 8n acest caz valoarea de bilant a unui asemenea activ

  nematerial va fi determinat la valoarea reevaluata la data ultimei reevaluari diminuata cu suma

  amortizarii acumulate .0aloare de bilant in astfel de situatii nu trebuie sa depaseasca valoarea de

  recuperare.

    Capitolul IIEvaluarea o$iectelor de proprietate intelectual+

  10

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  11/21

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  12/21

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  13/21

   Evaluarea benevolă este efectuată din iniţiativa beneficiarului.

   Evaluarea obli!atorie a obiectelor de proprietate intelectuală se efectuează în următoarele cazuri

  a) privatizării, transmiterii în arendă, în administrare fiduciară a întreprinderilor de stat titulari ai

  obiectelor de proprietate intelectuală4

   b) e9proprierii întreprinderilor titulari ai obiectelor de proprietate intelectuală pentru cauză deutilitate publică4

  c) transmiterii obiectelor de proprietate intelectuală în calitate de contribuţie în capitalul social

  al întreprinderilor4

  d) reor!anizării şi lichidării întreprinderilor de stat, municipale, precum şi a întreprinderilor 

  insolvabile, indiferent de tipul de proprietate4

  e) apariţiei liti!iului patrimonial în le!ătură cu hotărîrea instanţei de Audecată, solicitării instanţei de

   Audecată, inclusiv în cazul e9aminării dosarelor privind cuantumul preAudiciilor cauzate proprietarilor înurma acţiunilor ilicite şi a concurenţei neloiale4

  f) utilizării obiectelor de proprietate intelectuală create din contul miAloacelor bu!etare şi introduse în

  circuitul economic de către a!enţii economici, indiferent de forma lor de proprietate4

  !) introducerii obiectelor de proprietate intelectuală în circuitul economic al întreprinderilor cu forma

  de proprietate preponderent de stat4

  h) solicitării or!anului ce efectuează înre!istrarea persoanelor Auridice4

  i) modificării le!islaţiei4

   A) altor cazuri.

   

  2)8odul şi condiţiile de evaluare a o$iectelor de proprietate intelectual+

    Evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală se efectuează de evaluatorii atestaţi conform

   prevederilor 'e!ulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală,

  aprobat de &uvern.

   Evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală se efectuează în temeiul contractului de prestare a

  serviciilor de evaluare, încheiat în scris întreîntreprinderea de evaluare şi beneficiar.

   %n contractul de prestare a serviciilor de evaluare poate fi prevăzută

  a) evaluarea unui obiect4

   b) evaluarea mai multor obiecte4

  c) prestarea serviciilor de evaluare pe parcursul unei perioade de timp indicate în cererea

   beneficiarului.

  13

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  14/21

   Evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală se efectuează în conformitate cu 8ndicaţiile metodice

   privind evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, ane9ate la prezentul 'e!ulament, precum şi

  conform standardelor internaţionale şi naţionale de evaluare.

    Evaluatorul elaborează şi prezintă beneficiarului lista informaţiilor necesare pentru evaluarea

  obiectului de proprietate intelectuală. Keneficiarul prezintă evaluatorului informaţiile stabilite de comun acord, purtînd răspundere pentru

  veridicitatea şi perfectarea documentară a datelor iniţiale.

   %n cazurile prevăzute de le!islaţie, întreprinderea de evaluare sau evaluatorul poate evalua un obiect

  de proprietate intelectuală în temeiul unei hotărîri a instanţei de Audecată sau altei autorităţi abilitate

  să decidă asupra evaluării.

    %n cazul în care cîteva persoane dispun în comun de drepturile e9clusive asupra unui obiect de

   proprietate intelectuală concret, evaluarea acestuia se efectuează conform clauzelor contractului încheiat între acestea. %n lipsa contractului, fiecare dintre aceste persoane poate efectua

  evaluarea în orice scop, cu e9cepţia licenţierii, cesionării sau !aAării drepturilor asupra obiectelor de

   proprietate intelectuală.

  Evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală se încheie cu întocmirea, în mod obli!atoriu, a unui

  raport de evaluare, care va conţine opinia clară şi neechivocă a evaluatorului privind valoarea obiectului

  evaluării.

   

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  15/21

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  16/21

  d) să solicite, după caz, administraţiei întreprinderii de evaluare antrenarea în evaluare a altor 

  evaluatori şi specialişti4

  e) să fie membru al asociaţiilor obşteşti ale evaluatorilor şi să participe la activitatea acestora.

  Evaluatorul este în drept să renunţe, în condiţiile prevăzute de le!islaţie, la efectuarea evaluării în

  cazul în care beneficiarula) a încălcat clauzele contractului de prestare a serviciilor de evaluare4

   b) nu a prezentat actele necesare pentru evaluare sau a prezentat acte care conţin date incomplete sau

  eronate4

  c) a intervenit în acţiunile evaluatorului pentru a influenţa rezultatele evaluării.

  Evaluatorul este obli!at

  a) să efectueze evaluarea în conformitate cu prevederile le!islaţiei în vi!oare şi cu contractul de

   prestare a serviciilor de evaluare4 b) să efectueze evaluarea în mod conştiincios4

  c) să asi!ure confidenţialitatea informaţiei furnizate de beneficiar.

  Evaluatorul nu este în drept să efectueze evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală în cazurile în

  care este

  a) titular al obiectului de proprietate intelectuală care urmează a fi evaluat4

   b) beneficiar al serviciilor de evaluare a obiectelor de proprietate intelectuală4

  c) afiliat al uneia din persoanele fizice sau Auridice, specificate la literele a) şi b).

  :+spunderea evaluatorului

  Evaluatorul şi întreprinderea de evaluare poartă răspundere administrativă sau penală, conform

  le!islaţiei în vi!oare, pentru

  a) falsificarea rezultatelor evaluării4

   b) nerespectarea principiilor de independenţă4

  c) nerespectarea condiţiilor de confidenţialitate ale evaluării.

  Etapele procedurii de evaluare a o$iectelor

  de proprietate intelectual+

  *. Etapa preliminară, în cadrul căreia se elaborează sarcinile evaluării.

  3. Etapa pre!ătitoare, care prevede identificarea titlurilor de protecţie asupra obiectelor de proprietate

  intelectuală (e9pertiza Auridică), controlul veridicităţii volumului mare de informaţii prezentate

  evaluatorului pentru calcularea valorii, în conformitate cu lista stabilită a datelor iniţiale.

  %n cadrul e9pertizei Auridice se identifică drepturile asupra obiectelor de proprietate intelectuală, prin

  verificarea e9istenţei actelor ce confirmă apartenenţa drepturilor patrimoniale. +ista actelor respective

  include titlurile de protecţie (brevete, certificatele de înre!istrare, drepturile de autor, chitanţa cu privire

  la achitarea ta9ei pentru menţinerea în vi!oare a documentului de protecţie)4 contractele de licenţă şi de

  16

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  17/21

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  18/21

   b) evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală în scopul determinării venitului titularului de

  drepturi4

  c) calcularea valorii obiectelor de proprietate intelectuală în scopuri comerciale4

  d) calcularea valorii licenţei4

  e) calcularea cuantumului preAudiciilor cauzate titularului de drepturi în urma acţiunilor ilicite şiconcurenţei neloiale.

  erioada calculată constă din două părţi

  a) crearea, protecţia Auridică, modernizarea şi perfecţionarea, introducerea în circuitul economic şi

   promovarea obiectelor de proprietate intelectuală pe piaţă4

   b) utilizarea comercială a obiectelor de proprietate intelectuală.

  18

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  19/21

  Conclu#ie

  'olul evaluării în societate este în proces de con tientizare. $ctivitatea de evaluare a fost implantatăș

  în 'epublica #oldova fără a se ine cont de specificul economic i Auridic al ării. rinț ș ț

  urmare, astăzi constatăm posibilitatea unor ac iuni frauduloase i imposibilitatea estimării valorii deț ș

   pia ă. 8mperfec iunile le!islative i !estiunea iresponsabilă au condus la pierderea unei mari păr i dinț ț ș ț

   patrimoniul ării, în primul rând cel amplasat peste hotare. pierdere la fel de însemnată a fost i esteț ș

  !enerată de deteriorarea patrimoniului e9istent însă neutilizat sau utilizat ineficient.

  Evaluarea proprietă ii poate fi considerată drept o tiin ă aplicativă derivată, parte componentă aț ș ț

  tiin ei economice, ce se dezvoltă în conformitate cu teoriile i re!ulile economice acceptate, în cadrulș ț ș

  căreia întâlnim diverse curente i coli tiin ificopractice. @otodată, evaluarea se află în zona deș ș ș ț

  interferen ă a teoriei economice, finan elor, in!ineriei, statisticii i mana!ementuluiț ț ș

  :copul evaluării constă în determinarea unei valori, care este necesară beneficiarului pentru a adopta

  o anume decizie. %nsă în evaluarea întreprinderii sunt cointeresate şi or!anele de control, structurile de

  conducere, or!anizaţiile de creditare, companiile de asi!urare, or!anele fiscale, proprietarii

  întreprinderii, investitori

  %n concluzie putem specifica ca evaluarea proprietăţii intelectuale este necesară în cazul

  • cumpărării unor astfel de active4•  preluarea la bilanţ a obiectelor de proprietate industrială4

  • determinării preAudiciului cauzat reputaţiei firmei prin acţiuni ile!ale din partea alteia4

  • or!anizarea franchizei4

  • transmiterea în capitalul statutar al altei întreprinderi4

  • determinarea valorii activelor imateriale, a !oodillului pentru întrea!a întreprindere.

  :copul evaluării constă în aprecierea unei anume valori. %n funcţie de destinaţia evaluării diferă

  şi tipul valorii estimate. %n cazul comercializării bunului, va fi apreciată valoarea de piaţă, în cazul

  evaluării pentru elaborarea businessplanuluiCvaloarea investiţională, în cazul asi!urăriiCvaloarea de

  asi!urare etc.

  'olul evaluării nu se rezumă doar la constatarea valorii, ea având un rol activ în procesul de

  !estiune a patrimoniului, precum i în procesul de re!lare a pie ei proprietă ilor.ș ț ț

  19

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  20/21

 • 8/19/2019 Evaluarea Activelor Nemateriale

  21/21

  21


Recommended