+ All Categories
Home > Documents > Exemptions Granted Jan2014 - June 2016 Granted Jan 2014-June 2016.pdf · EXEMPTIONS June 2016 1...

Exemptions Granted Jan2014 - June 2016 Granted Jan 2014-June 2016.pdf · EXEMPTIONS June 2016 1...

Date post: 17-Jul-2020
Category:
Author: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 25 /25
S. N. Memb. No. NAME Exemption Sought (Sub) Granted (Yes/No) AC52 YES AC58 YES AC63 YES 2 237961 Chauhan Ruzutaben Kamleshbhai AC105 Yes AC104 Yes AC106 Yes AC110 NO AC105 Yes AC109 Yes AC111 Yes S. N. Memb. No. NAME Exemption Sought (Sub) Granted (Yes/No) AE53 YES AE54 YES 2 236188 Kuppili Narendra AE103 YES AE54 YES AE55 YES AE54 YES AE55 NO AE52 YES AE58 YES AE63 YES AC52 NO AC66 NO AC52 NO AC66 NO 8 233591 Lakshmi Kanth Paleti AC67 YES 4 216731 Patel Smith Bhupendrabhi EXEMPTIONS June 2016 1 186840 Monica Sharma 3 172663 Trunal Rajendra Shevkari Exemptions Granted Jan2014 - June 2016 6 232901 Sharath.M 7 229135 Surajkumar S Mokhasi 1 235232 Banasri Saikia 5 211148 URVASHI Smital Eknath Powar 238175 4 YATENDRA 233446 3 EXEMPTIONS May 2016
Transcript
 • S. N. Memb. No. NAME

  Exemption

  Sought

  (Sub)

  Granted

  (Yes/No)

  AC52 YES

  AC58 YES

  AC63 YES

  2 237961 Chauhan Ruzutaben Kamleshbhai AC105 Yes

  AC104 Yes

  AC106 Yes

  AC110 NO

  AC105 Yes

  AC109 Yes

  AC111 Yes

  S. N. Memb. No. NAME

  Exemption

  Sought

  (Sub)

  Granted

  (Yes/No)

  AE53 YES

  AE54 YES

  2 236188 Kuppili Narendra AE103 YES

  AE54 YES

  AE55 YES

  AE54 YES

  AE55 NO

  AE52 YES

  AE58 YES

  AE63 YES

  AC52 NO

  AC66 NO

  AC52 NO

  AC66 NO

  8 233591 Lakshmi Kanth Paleti AC67 YES

  4 216731 Patel Smith Bhupendrabhi

  EXEMPTIONS June 2016

  1 186840 Monica Sharma

  3 172663 Trunal Rajendra Shevkari

  Exemptions Granted Jan2014 - June 2016

  6 232901 Sharath.M

  7 229135 Surajkumar S Mokhasi

  1 235232 Banasri Saikia

  5 211148 URVASHI

  Smital Eknath Powar2381754

  YATENDRA2334463

  EXEMPTIONS May 2016

 • AE53 YES

  AE54 YES

  AE55 NO

  AE60 NO

  AC62 NO

  AC63 NO

  AC64 YSS

  AC65 YES

  AC67 YES

  AC68 YES

  AT53 YES

  AT55 NO

  AT66 NO

  AT51 NO

  AT64 NO

  AT68 NO

  AT75 NO

  AT67 NO

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  3 196890 NATIN KUMAR SHARMA AE105 Yes

  AE103 Yes

  AE104 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE55 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE65 Yes

  EXEMPTIONS Feb 2016

  S. N. Memb. No. NAME

  Exemption

  Sought

  (Sub)

  Granted

  (Yes/No)

  1 213598 RAJANISH KUMAR YADAV

  2 203389 VIJENDRA KUMAR PRAJAPATI

  4 237017KANCHARLA VENKATA NIRANJAN

  RAO

  5 227437 JAGAT SINGH

  6 230445 GUNJA YADAV

  9 230899 Vivek Nagore

  10 235171 Annadanapu V S P Kumar

  11 219609 Sheeboo Sheikh

 • AC55 Yes

  AC52 Yes

  AC53 Yes

  AC54 Yes

  AC66 Yes

  AE103 Yes

  AE104 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE66 Yes

  AE51 YES

  AE56 YES

  AE60 YES

  AE108 NO

  AE106 NO

  AE112 YES

  AC57 YES

  AC62 YES

  14 223872 G.Prasanna Kumar AC53 YES

  AC58 YES

  AC59 YES

  AC60 YES

  AC61 NO

  AC52 YES

  AC55 NO

  AE 105 NO

  AE110 NO

  AE119 NO

  AE108 NO

  AE101 NO

  AE102 NO

  AC107 NO

  AC109 YES

  AC110 YES

  AC112 YES

  7 229226 SAHNAWAJ

  8 235148 MEHTA BRIJESH KUMAR

  9 237956 TEJASWI DEVOJU

  10 184986 PATEL SWETABEN POPUTLAL

  11 219460 Krishna Prasad Satamraju

  12 237033 Mallepogu Devadarshanam

  13 235322 K.Venkatesh Sharma

  15 235171Annadanapu Venkata Surya Pavan

  Kumar

  16 237017 Kancharla Venkata Akhil

  17 236399 M.Supriya Menon

 • AC107 NO

  AC108 YES

  AC109 YES

  AC110 YES

  AC111 NO

  AC112 YES

  AT52 Yes

  AT55 Yes

  AC52 Yes

  AC53 Yes

  AC55 Yes

  3 231414 Ghadiyali Bhavi S AE66 Yes

  S. N. Memb. No. NAMEExemption

  Sought

  Granted

  (Yes/No)

  1 193358 Satpal AE65 Yes

  2 223944 Palla Nagaraju AC53 Yes

  3 230555 Sujata Rani AE65 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE66 Yes

  AE105 Yes

  AE109 Yes

  AE111 Yes

  AC52 Yes

  AC58 Yes

  AC52 Yes

  AC58 Yes

  AC63 Yes

  AE103 Yes

  AE104 Yes

  4 203636 Jagjiban Nath

  5 226531 Bosamiya Chirag P

  6 229872 Mukesh Pandey

  7 210877 Rakesh Konwar

  8 190878 Deepjyoti Gogoi

  9 237530 Praveen Kumar

  Exemptions October 2015

  18 236397 S.S.Madhavi

  S. N. Memb. No. NAME

  Exemption

  Sought

  (Sub)

  Granted

  (Yes/No)

  EXEMPTIONS Dec 2015

  1 231555 Chaudhari Asmitaben N

  2 231547 Tank Payal Gopalbhai

 • AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE65 Yes

  AE103 Yes

  AE104 No

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  AE105 Yes

  AE111 Yes

  AE103 Yes

  AE104 Yes

  AE103 Yes

  AE104 Yes

  16 211113 Nirupama Sahoo AC63 Yes

  AE103 YES

  AE104 YES

  AC110 YES

  AC112 NO

  19 236397 S. S. Madhavi AC101 YES

  20 236399 Maniyil Supriya Menon AC101 YES

  AE53 YES

  AE54 NO

  AE56 NO

  AC101 NO

  AC107 NO

  AC113 NO

  AC114 NO

  AC116 YES

  AC119 YES

  AC 59 YES

  AC54 YES

  AE52 YES

  AE103 YES

  AE104 YES

  AE105 YES

  AE110 YES

  AE111 NO

  AE109 YES

  Exemption

  of AE52 can

  not be given

  since no

  eqivalent

  sub in new

  scheme

  10 230382 Nitin Sharma

  11 237321 Bijayananda Pallai

  12 216025 Surekha Singh

  13 217000 Uma Kumari

  14 237957 B V Chaitanya Reddy

  15 237958 P Harish Kumar

  17 238068 Ajay Kumar S

  18 236587 Shaik Haleema

  21 224154 Saif Al Rehman

  22 234660 J.D.Prince

  23 235322 K venkatesh Shrma

  24 237033 M Deva Darshanam

 • 25 212303 Noorul Hassan AC57 NO

  AE53 YES

  AE54 NO

  AE56 NO

  AE57 NO

  AE59 NO

  AE60 YES

  AE61 YES

  AE63 YES

  AE64 NO

  AE65 YES

  AE66 YES

  AE72 NO

  AE75 YES

  S. N. Memb. No. NAMEExemption

  Sought

  Granted

  (Yes/No)

  AE55 yes

  AE60 yes

  AE61 yes

  AC104 yes

  AC106 yes

  AC114 yes

  AE103 yes

  AE104 yes

  AC52 yes

  AC53 yes

  AE103 yes

  AE104 yes

  AE108 yes

  AC110 NO

  AC112 NO

  7 233463 Lakshmi Naga Jayaprada Gavarraju AC56 YES

  AC102 YES

  AC104 YES

  AC105 YES

  AC106 YES

  AC102 YES

  Exemptions August 2015

  8 236397 Susarla Sita Madhavi

  9 236399 Maniyil Supriya Menon

  6 237029 Aparnathi Pooja R

  236194 M Shalini

  4 227442 Gadhiya Asha V.

  5 237035 Yoganandi Monika Kaushikkumar

  1 180809 Brajendra Kishor Kumar

  2 203752 Rudatla Hardik H

  3

  26 213445 Ch. Ravi Kanth

 • AC106 YES

  AC75 YES

  AC76 NO

  AC67 YES

  11 235241 Deepti Sengar AC61 NO

  S. No. Memb. No. NAMEExemption

  Sought

  Granted

  (Yes/No)

  AE53 yes

  AE54 yes

  AC52 yes

  AC58 yes

  AC63 yes

  AE55 yes

  AE60 yes

  AE61 yes

  AE105 yes

  AE109 yes

  AE111 yes

  AE105 yes

  AE109 yes

  AE111 yes

  AC52 yes

  AC58 yes

  AC63 yes

  7 235990 Charu Saini AE103 yes

  AE53 yes

  AE54 yes

  AE66 yes

  AE53 yes

  AE54 yes

  AE66 yes

  10 237028 Barad Yodita AC105 yes

  AE67 YES

  AE75 YES

  AE78 No

  12 225627 Bhavani Sankar Appalla AE75 YES

  13 233463 Lakshmi Naga Jayaprada Gavarraju AC51 YES

  14 237024 Dedakiya Namrataben V AE111 No

  15 237033 M Devadarshanam AE101 YES

  9 236399 Maniyil Supriya Menon

  10 235322 K Venkatesh Sharma

  1 220716

  2 187380

  Jigar P Patel

  6

  4 226442

  Devkant Sharma

  3 184856

  9

  212497

  214094

  227225

  Bishwajeet Kumar

  235292 Chauhan Shruti

  Ashish Rajput

  Manoj Kumar Verma

  Exemptions May 2015

  230713 Shaik Riyaz Ali

  Umesh Pandey

  5

  Vojhra Ammar M

  11

  8

 • AE51 YES

  AE56 No

  S. No. Memb. No. NAMEExemption

  Sought

  Granted

  (Yes/ No)

  AE51 NO

  AE56 NO

  AE52 NO

  AE53 NO

  AC65 YES

  AC63 YES

  AC102 YES

  AC103 NO

  AC105 NO

  4 175318 K Bharti AE55 NO

  5 225553 Nataraja S R AE65 NO

  AE66 NO

  AE68 YES

  AE74 YES

  AE77 YES

  AT102 YES

  AT103 YES

  AT106 YES

  AT108 YES

  AC104 YES

  AC105 NO

  9 212676 P R Krishna Prasad AC56 YES

  AE52 NO

  AE53 YES

  AE54 YES

  AE58 NO

  AE59 NO

  AE60 NO

  AE61 NO

  AE63 NO

  AE66 NO

  AE72 YES

  11 229083 Suresh kumar Behera AC53 NO

  12 230715 Shabd Prakash AE51 NO

  13 226652 G Ramanjaiah AC56 YES

  14 226653 A Hanumat Prasad AC56 YES

  8 237028 Barad Yogita Dansinhbhai

  10 207699 K Sarat Kumar

  6 225534 Palaka Suresh

  7 237005 Dilip Singh Rawat

  2 234814 T Shekar Reddy

  3 236155 Uttam Kumar Gupta

  207699 K Sarat Kumar16

  Exemptions Apr 2015

  1 237033 M Devadarshanam

 • AC52 NO

  AC53 NO

  AC51 NO

  AC56 NO

  AE53 NO

  AE54 No

  AE65 No

  AE53 Yes

  AE54 yes

  AE53 yes

  AE54 yes

  AE66 yes

  AE65 yes

  AE53 yes

  AE53 yes

  AE54 yes

  AE65 yes

  AE55 yes

  AE60 yes

  AE61 yes

  AE55 yes

  AE58 No

  AE60 yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  S. No. Memb. No. NAMEExemption

  Sought

  Granted

  (Yes/ No)

  1 212676 P R KRISHNA PRASAD AC51 Yes

  2 226652 G RAMANJAIAH AC51 Yes

  3 226653 A HANUMAT PRASAD AC51 Yes

  AC63 Yes

  AC64 Yes

  AC76 Yes

  5 212303 NOORUL HASSAN AC54 Yes

  AC103 Yes

  AC104 Yes

  AC105 Yes

  Exemptions Dec 2014

  6 237029 APARNATHI POOJA R

  4 221088 KRISHNA CHANDRA TRIPATHI

  23 184242 Mehbub Alli Khan

  24 143313 R Jeyanthi

  21 190971 Suneel Singh Yadav

  22 193265 Dube Saurabh Kumar

  19 202928 Ajay Kumar

  20 234381 Brijesh Singh Sachan

  17 225146 Pallavi C K

  18 219553 Dolan Das

  15 235321 U Mahender

  16 236644 Tanu Sharma

 • AC53 No

  AC67 No

  AE52 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE67 No

  AE68 No

  AE77 No

  AE78 Yes

  AE103 Yes

  AE104 No

  AE108 Yes

  AE59 Yes

  AE60 No

  AE65 Yes

  AE66 No

  AC102 Yes

  AC106 Yes

  AC104 No

  AC105 No

  12 233464 KIRTI KUMARI AC53 Yes

  AT52 Yes

  AT53 Yes

  AT54 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE65 Yes

  15 229064 RADHA BISHT AE65 Yes

  AE53 Yes

  AE55 Yes

  17 220355 MD MUDASSIR ALAM AE65 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE103 Yes

  AE104 Yes

  DE55 No

  DE57 No

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  AE55 Yes

  10 206289 SAMALA SOWJANYA

  8 225627 BHAVANI SANKAR APPALLA

  9 237024 DEDAKIYA NAMRATA V

  7 202592 M.RAVI SHANKAR

  11 236836 JAY DEV PRASAD

  13 230460 HONEY VISHNOI

  14 229062 ABHA CHAUDHARY

  16 235558 RAJEEV KUMAR

  18 225298 KRISHNAVENI PATIL

  19 236412 PRADEEPA B P

  20 208579 VIPIN VALSAN

  21 203665 ASHUTOSH PANDEY

  22 179444 MANOJ KUMAR

 • AE60 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AC52 Yes

  AC58 Yes

  AC63 Yes

  AC64 Yes

  AC67 Yes

  S. No. Memb. No. NAMEExemption

  Sought

  Granted

  (Yes/ No)

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE66 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE65 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  AT104 Yes

  AT106 Yes

  AT114 No

  AE60 Yes

  AE55 No

  6 233253 BHANJA KISHORE HATI AE60 Yes

  AE53 No

  AE54 No

  8 232314THAKKAR JAYKUMAR

  ARVINDKUMARAT53 Yes

  AE51 No

  AE54 No

  AE56 No

  AE58 No

  AE61 No

  10 234838 SHYAM PRASAD TEEGALA AC65 Yes

  11 221088 KRISHNA CHANDRA TRIPATHI AC56 Yes

  S. No. Memb. No. NAMEExemption

  Sought

  Granted

  (Yes/ No)

  1 224987 NANIJKAR MAYUR VIJAY AE60 Yes

  Exemptions Sep 2014

  7 235139 SHAILY TYAGI

  9 236829 TIRUKOTI RAMBABU

  4 221875 MOHAMMAD ARIF

  5 232970 ANIL KUMAR DAS

  2 235120 ANNU DEVI

  3 218320 VIJAY SINGH KUSHWAHA

  22 179444 MANOJ KUMAR

  23 177998 PRAMOD NAUTIYAL

  24 190054 MOHD SHAFEEK K

  25 234838 SHYAM PRASAD TEEGALA

  Exemptions Oct 2014

  1 202756 AVISEK NANDI

 • 2 179771 TARA PRASAD AE60 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE66 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE55 Yes

  AC53 Yes

  AC54 Yes

  AC68 Yes

  AC75 Yes

  AC76 Yes

  AC63 Yes

  AC65 Yes

  AC66 Yes

  AC67 Yes

  AC52 Yes

  AC59 Yes

  AC67 No

  AC76 Yes

  AC74 Yes

  AC64 No

  AC63 No

  AC64 Yes

  AC63 No

  AE102 No

  AE108 No

  S. No. Memb. No. NAMEExemption

  Sought

  Granted

  (Yes/ No)

  AC104 Yes

  AC105 Yes

  AC104 Yes

  AC105 Yes

  AT52 Yes

  AT55 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE55 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes5 235509 NISHKARSH

  232894 M D TARIQUE ANWAR

  Exemptions Aug 2014

  2 236434 BHADAJA DISHABEN KISHORBHAI

  3 232311 HONNALI KARTIK S

  4

  9 235989 JAREESH K JAMES

  1 236604 AGRAVAT DHARA P

  7 234838 SHYAM PRASAD TEEGALA

  8 234814 SHEKAR REDDY TUMMALA

  5 226648 ANITA

  6 235099 SUNIL KUMAR THOTA

  3 235309 GOPAL CHANDRA PANI

  4 205435 SHAIK TAHIL

 • AE65 Yes

  AC52 Yes

  AC58 Yes

  AC63 Yes

  AE56 Yes

  AE60 No

  AE63 Yes

  AE65 No

  AE66 No

  AE67 No

  AE53 No

  AE54 Yes

  AE66 Yes

  9 226652 G RAMANJAIAH AC65 Yes

  AC61 Yes

  AC55 Yes

  AC76 Yes

  AC75 Yes

  AC67 Yes

  S. No. Memb. No. NAMEExemption

  Sought

  Granted

  (Yes/ No)

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE65 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE65 Yes

  AE54 Yes

  AE65 Yes

  4 233395 VINEETA SINGH AE54 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE55 Yes

  AC52 Yes

  AC53 Yes

  AC55 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE65 Yes

  8 226648 ANITA AC58 Yes

  7 204169 DINESH SINGH PATWAL

  5 234113 DHEERAJ KUMAR

  6 227955 PATEL KRUTISHA VIJAYBHAI

  2 230446 JYOTI

  3 233395 SHIVANI AGRAWAL

  10 234814 T SHEKAR REDDY

  1 236200 SAVITA

  Exemptions June 2014

  8 228301 YADAV SUNILKUMAR J

  5 235509 NISHKARSH

  186327 PAWAN KUMAR

  7 229332 AKSHAY KUMAR SHARMA

  6

 • 9 236399 M SUPRIYA MENON AC51 No

  10 187106 RAKESH SIMPI AC51 No

  11 236397 SUSARLA SITA MADHAVI AC101 No

  AC51 No

  AC53 No

  AC56 No

  AC55 Yes

  AC61 No

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  15 188448 VED SINGH BENIWAL DE23 Yes

  AC51 Yes

  AC52 Yes

  AC54 Yes

  AC55 Yes

  AC56 Yes

  AC57 No

  AC58 Yes

  AC59 Yes

  AC60 Yes

  AC61 Yes

  AC63 Yes

  AC64 Yes

  AC67 Yes

  AC51 No

  AC52 Yes

  AC55 Yes

  AC56 No

  AC58 Yes

  AC59 Yes

  AC60 Yes

  AC61 Yes

  AC76 Yes

  AC63 Yes

  AC64 Yes

  AC58 Yes

  AC61 Yes

  13 175433 BRIJENDRA MADHAV MISHRA

  14 128546 K RATHEESH KUMAR

  12 235236 JELDI GRACE SUNISHA

  16 218210 B V RAMANA MURTHY

  17 235099 SUNIL KUMAR THOTA

  18 226653 A HANUMAT PRASAD

  19 223678 SRINIVAS REDDY GOLKONDA

 • AC64 Yes

  AC76 Yes

  AC76 Yes

  AC65 Yes

  AC63 Yes

  AC64 Yes

  AC66 Yes

  AE51 No

  AE55 No

  AE102 No

  AE65 Yes

  AE66 No

  AE72 No

  AT56 Yes

  AT51 Yes

  AC55 Yes

  AC52 No

  S. No. Memb. No. NAMEExemption

  Sought

  Granted

  (Yes/ No)

  AE103 Yes

  AE104 Yes

  AE52 No

  AE53 Yes

  3 200702 NARAYANAN M V AE60 No

  AE103 Yes

  AE104 Yes

  AE103 Yes

  AE104 Yes

  AE103 Yes

  AE104 Yes

  AE105 Yes

  AE108 No

  AE59 Yes

  AE60 Yes

  AT53 Yes

  AT54 Yes

  AT55 Yes

  9 229431 CHUTKE VIKRAM DILIPRAO AE53 Yes

  AE53 Yes

  AE65 Yes

  8 235588 DEVASHISH

  10 211767 BABITA DEVI

  6 231009 JUGRESH KUMAR

  7 234806 SAVITA GIRISH BAKSHI

  4 236141 SHIVARAJAPPA G S

  5 236307 VINAY G

  Exemptions May 2014

  1 236308 NAGARAJA G E

  2 228309 LAXMAN LAL BOHRA REGAR

  24 188339 NEELA V

  25 219490 JYOTI KUMARI

  19 223678 SRINIVAS REDDY GOLKONDA

  20 212676 PALLI R KRISHNA PRASAD

  23 230713 SHAIK RIYAZ ALI

  21 235322 KALAPATAPU VENKATESH SHARMA

  22 236146 NITIN THAKUR

 • AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE55 Yes

  AE53 Yes

  AE55 Yes

  AE103 Yes

  AE104 Yes

  AE53 No

  AE55 Yes

  AE59 No

  AE60 Yes

  AE106 No

  AE108 No

  AE111 Yes

  AE115 No

  AE116 No

  AE118 No

  AE127 No

  AT104 Yes

  AT106 Yes

  AT114 No

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  AT52 Yes

  AT58 Yes

  AT63 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE55 Yes

  AE51 No

  AE53 Yes

  AE54 No

  AE91 No

  AE56 No

  AE92 No

  21 223994 RAUSHAN RANJAN

  22 232965SOMI REDDI NAGA -VENKATA SATYA

  PRASAD SNVS PRASAD

  19 193855 SATYAJIT BHOI

  20 210024 BABLOO KUMAR

  17 148670 ISLAM NAWAJ UDDIN AHMED

  18 201745 JAY PRAKASH CHATURVEDI

  15 223724 BALWINDER SINGH

  16 215891 TUFAIL AHMAD

  13 236411 USHA S

  14 223646 MANIKANDAN G

  11 231408 RISHI DEO SINGH

  12 234833 UMESH KUMAR

 • AE63 Yes

  AE65 Yes

  AE66 No

  AE67 Yes

  AE72 Yes

  AE78 Yes

  AE94 No

  AE51 No

  AE56 No

  AE57 No

  AE60 Yes

  AE61 No

  AE51 No

  AE52 No

  AE55 No

  AE56 No

  AE102 Yes

  AE103 Yes

  AE104 Yes

  AE108 Yes

  AE109 No

  AE110 No

  AE112 No

  AE114 No

  AE116 No

  AE117 No

  AE122 No

  AE118 No

  AE119 Yes

  AE120 No

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE55 No

  AE57 Yes

  AE59 No

  AE60 No

  AE61 Yes

  AE63 Yes

  AE64 No

  AE65 Yes

  AE66 No

  27 203251 ASHISH VALUSKAR

  25 233398 ALKA RANI

  26 235807 VIJAY NARAYAN SINGH KUSHWAHA

  23 231399 P SIVA RAMA PRASAD

  24 235068 VIJAYA LAKSHMI ATLA

  22 232965SOMI REDDI NAGA -VENKATA SATYA

  PRASAD SNVS PRASAD

 • AE68 No

  AE74 No

  AE77 Yes

  AE51 No

  AE91 No

  AT51 Yes

  AT52 Yes

  AT53 Yes

  AT54 Yes

  AT55 Yes

  AT60 No

  AT61 No

  AT63 Yes

  AT64 No

  AT65 No

  AT66 Yes

  AT67 Yes

  AT68 No

  AT76 Yes

  AT57 No

  AT56 No

  AT51 No

  AC56 Yes

  AC62 No

  AC63 No

  AC64 No

  AC65 Yes

  32 233463 LAKSHMI NAGA JAYAPRADA G AC64 Yes

  AC52 No

  AC60 Yes

  AC61 Yes

  AC58 Yes

  AC59 Yes

  AC60 No

  AC61 No

  AC51 No

  AC52 Yes

  AC53 No

  AC56 No

  AC52 Yes

  AC53 Yes

  34 235625 KVSN RAMA RAO

  35 235322 K VENKATESH SHARMA

  31 230723 JOGENDRA KUMAR MUNAGALA

  33 234836 SRINIVASULU SINGARAJU

  29 235177 JAYANT SHEKHAR

  30 188339 NEELA V

  27 203251 ASHISH VALUSKAR

  28 236480 RAJIV KUMAR SAINI

 • AC54 No

  AC55 No

  AC59 No

  S. No. Memb. No. NAMEExemption

  Sought

  Granted

  (Yes/ No)

  AC55 Yes

  AC60 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE65 Yes

  AE60 No

  AE65 Yes

  AE53 Yes

  AE65 Yes

  AC57 No

  AC66 No

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  7 227278 ANKUR SHARMA AE65 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  AE64 No

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AC52 Yes

  AC53 No

  AC58 Yes

  AC63 Yes

  AT52 Yes

  AT58 Yes

  AT63 Yes

  AT104 Yes

  AT106 Yes

  AT114 Yes

  14 231868 ANITA DEVI AE51 No

  AE51 No

  Exemptions Mar 2014

  12 200864 AMIT KUMAR

  13 215895 SYED NASEER AHMAD

  10 205936 ANUGRAH MAWAR

  11 200918 NABANITA DEVI

  8 204341 VENKATESH B G

  9 217413 RAFSIN ALAM CHOWDHARY

  5 233267 KAMALDEEP KAUR

  6 231830 JALDU JANARDHAN

  3 225289 RAKESH KUMAR RATHOUR

  4 218200 SAKSHI SHARMA

  1 234813 MODEPALLI KAVITHA

  2 234565 ASHA PATEL

  35 235322 K VENKATESH SHARMA

  23523515 RADHIKA THAKUR

 • AE52 No

  AE51 No

  AE52 No

  AE51 No

  AE52 No

  AE51 No

  AE52 No

  AE51 No

  AE52 No

  AE52 No

  AE53 No

  21 235129 SHAH MAITRY D AE53 No

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE66 No

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE55 No

  AE51 No

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE66 No

  AE51 No

  AE56 No

  AE91 No

  AE61 Yes

  AE66 No

  AE60 Yes

  AE77 Yes

  AE92 No

  AE53 No

  AE54 No

  AE51 Yes

  AE52 No

  AE53 No

  AE54 No

  AE55 No

  AE56 Yes

  AE58 Yes

  AE61 No

  AE62 Yes

  23523515 RADHIKA THAKUR

  16 235102 NEHA SHARMA

  235130 YOGESH SHARMA17

  18 235231 RAJAT SHARMA

  19 235233 DEVI CHAND

  20 223635 A SELVAM

  22 231502 VIRAMGAMA URMILABEN

  23 233447 PERAKA LEELANJALI

  24 231414 GHADIYALI BHAVI S

  25 234120 DIVYA DUBEY

  26 235128 RANTU BURAGOHAIN

  27 234352 MOHD SUHAIL

 • AE64 No

  AE99 Yes

  AE65 No

  AE51 No

  AE52 No

  AE53 No

  AE54 Yes

  AE55 Yes

  AE91 No

  AT52 No

  AT55 No

  AT53 No

  AT54 Yes

  AT66 No

  AC52 No

  AC53 No

  AC55 No

  AC51 Yes

  AC56 Yes

  AC58 Yes

  AC61 Yes

  AC56 No

  AC62 No

  AC63 No

  AC65 No

  AC67 Yes

  AC64 No

  AC63 No

  AC65 No

  35 226652 GANJI RAMANJAIAH AC76 Yes

  36 229229 CHANDWANI POONAMBEN AC67 No

  AC63 No

  AC64 No

  AC67 No

  AC67 Yes

  AC68 Yes

  AC63 No

  AC64 No

  AC65 No

  39 212303 NOORUL HASSAN AC53 Yes

  40 235058 TARUN KUMAR AC58 Yes

  27 234352 MOHD SUHAIL

  28 235068 VIJAYA LAKSHMI ATLA

  29 231555 CHAUDHARI ASMITABEN N

  30 233664 BHARADWAJA GADEPALLI

  31 231547 TANK PAYAL GOPALBHAI

  32 235322 KALAPATAPU VENKATESH

  33 231518 VIJAYA KUMAR REDDY RADHA

  34 233591 LAKSHMIKANTH PALETI

  37 226653 ALAHARI HANUMATPRASAD

  38 212676 PALLI RAMA KRISHNA PRASAD

 • AC56 No

  AC62 No

  AC63 No

  AC64 No

  AC65 No

  AC51 Yes

  AC52 No

  AC55 Yes

  AC56 Yes

  AC58 Yes

  AC59 No

  AC61 Yes

  AC51 No

  AC52 Yes

  AC53 No

  AC54 No

  AC55 No

  AC56 No

  AC58 Yes

  AC59 Yes

  AC60 No

  AC61 Yes

  AC51 No

  AC55 No

  AC56 No

  AC58 Yes

  AC59 Yes

  AC60 Yes

  AC61 No

  S. No. Memb. No. NAMEExemption

  Sought

  Granted

  (Yes/ No)

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE55 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE55 Yes

  AT53 Yes

  AT54 Yes

  AT55 Yes

  41 230720 TUMULURU PRAVEEN

  42 234838 SHYAM PRASAD TEEGALA

  43 232615 V SHANMUKHA RAO

  44 234814 T SHEKAR REDDY

  Exemptions Jan 2014

  1 233628 AMARENDRA KUMAR JHA

  2 234109 NIVODITA JINDAL

  3 234819 PRIYA TYAGI

 • AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE55 Yes

  AE58 No

  AE54 Yes

  AE55 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE51 No

  AE54 Yes

  AE55 Yes

  8 233395 SHIVANI AGRAWAL AE53 Yes

  9 233393 VINEETA SINGH AE53 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE65 Yes

  AC52 Yes

  AC53 Yes

  AC54 Yes

  12 230441 NEHA VERMA AE65 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  14 235141 SHELLY AE53 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AC52 Yes

  AC55 Yes

  AE52 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  AE53 Yes

  AE66 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes

  22 231035 YOGESH CHANDRA JOSHI AE55 Yes

  AE53 Yes

  AE54 Yes223631 SOMBIR23

  20 221920 SANJIB MANDAL

  21 226021 DHANANJAY B GODBOLE

  18 231540 KUMBHARANA DHRUWAL ISHWARBHAI

  19 234806 SAVITA GIRISH BAKSHI

  16 235038 SHRIYA BAZTA

  17 234799 VIRENDRA SINGH RAWAT

  SHRADHA JAIN23364813

  15 234573 MADHU BALA

  10 230718 DIVYANSHI JAIN

  11 233744 JAISHREE

  4 235091 NITIN KUMAR

  5 232807 KARISHMA KUMARI

  6 163540 DEEPAK DAHIYA

  7 235096 SUSHIL KUMAR DHINGRA

 • AE65 Yes

  24 225231 CHEENA ROHILLA AE53 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 No

  32 184225 PRADEEP SHARMA AE60 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE55 Yes

  AE60 Yes

  AE61 Yes

  AC52 Yes

  AC58 Yes

  AC63 Yes

  AC52 Yes

  AC58 Yes

  37 192880 UMESH O ARAWED AC58 Yes

  AC52 Yes

  AC58 Yes

  AC63 Yes

  39 193926 SANKET K VISPUTE AC63 Yes

  AC52 Yes

  AC58 Yes

  AC63 No

  AT52 Yes

  AT58 Yes

  201006 ANINDITA GUPTA

  40 210831 RESHMA E S

  KANCHAN KUMAR CHAUBEY

  36 193852 ABHIJIT SHARMAL

  33 214071 ABHISHEK KUMAR

  34

  AMIT KUMAR 20086441

  35 187394

  38

  214291 KUMAR SANU

  30 195881 NIRUPAMA MAHATO

  31 197937 KONEY LENIN JUSTIN

  28 213615 SUDARSHAN

  29 206671 PRAJAPATI JITENDRA LAL

  26 213616 ASHISH SINGH

  27 209668 DEEPJYOTI CHOUDHURY

  223631 SOMBIR23

  25 203354 ABHISHEK PANDEY

 • AT63 No

  AMIT KUMAR 20086441


Recommended