+ All Categories
Home > Documents > Folleto Pascua 2011

Folleto Pascua 2011

Date post: 08-Apr-2018
Category:
Author: pastoral-juvenil-diocesis-de-arecibo
View: 216 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 42

Transcript
 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  1/42

  Jkgfwkw jf HyfgkioGobkwkc Jkogfwhch jf Phwzoyhl Av}fckl

  Fxvkpo Phwgvh { Pfczfgowzw

  PYFWFCZHGKC

  96 jf mfiyfyo jf 9088

  Fwzkbhjow Whgfyjozfw, Hwfwoyfw { Lkjfyfw Av}fcklfw1

  Poy fwzf bfjko cow jkyknkbow h vwzfjfw phyh whlvjhylfw { h lh }fq dhgfylf fczyfnh jf

  low zfbhw jfwhyyollhjow phyh lh }k}fcgkh jf lh Phwgvh Av}fckl 9088#

  Gobo fw jf wv gocogkbkfczo fl lfbh jf Phwgvh phyh fwzf ho fw1

  ]hbow Bhy Hjfczyo, fl Bhfwzyo Cow Fwpfyh

  Wf yfgvfyjh xvf fwzf bhzfykhl fw wlo vch nvh jf zyhihao xvf pvfjf wfy bojkmkghjh,

  hjhpzhjh { fcykxvfgkjh jf hgvfyjo h lhw yfhlkjhjfw fwpfgmkghw jf lhw jkwzkczhw gobvckjhjfw

  o ikfc jf low a}fcfw h low gvhlfw wf }h h zyhcwbkzky fwzf bfcwhaf#

  Xvf lh ]kynfc Whczwkbh { cvfwzyo Phjyf Gflfwzkhl lfw ifcjknhc(

  Hzfczhbfczf,

  Fxvkpo Jkogfwhco Phwzoyhl Av}fckl

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  2/42

  Pyf"Phwgvh Av}fckl 9088]hbow bhy hjfczyo fl bhfwzyo cow fwpfyh

  Zfbh 81 Xvkc fw fl Bhfwzyo?

  Oyhgkc Kckgkhl1

  Wfoy, Z xvf goc zv whczh iocjhj cow dhw jhjo lh

  opoyzvckjhj jf fwzhy hxv, zf pfjkbow xvf zf bhckmkfwzfw h lo

  lhyno jf fwzf zfbh xvf Z wfhw xvkfc cow klvbkcf fc fwzf

  ghbkchy { xvf ckcnvco jf cowozyow jvjfbow jf zv

  bkwfykgoyjkh { hboy# Wfoy pfybkzf xvf zv phlhiyh llfnvf h

  cvfwzyow goyhqocfw phyh xvf cowozyow, dkaow { wkfy}ow zv{ow,

  fczfcjhbow xvf z fyfw fl yf{ jf yf{fw { xvf fwzhw pyfwfczf

  fc lh }kjh jf ghjh vco jf cowozyow# Hbc#

  K# Jkcbkgh jf kczfnyhgkc

  Fwzh jkcbkgh wf ihwh fc lh fbkwkc jf wockjow jf hckbhlfw o hggkocfw gocogkjhw# Lowa}fcfw jfifc zfcfy low oaow }fcjhjow o gfyyhjow#

  "Pykbfyo wf jkgf hl ojo jf ghjh kczfnyhczf fl cobiyf jf hlnc hckbhl jf moybh yfpfzkjh $fl

  cbfyo }h h jfpfcjfy jf lh ghczkjhj jf kczfnyhczfw xvf zfcnh ghjh nyvpo+, poy fafbplo,

  gvhzyo jkyc hl ojo jf ghjh kczfnyhczf lh phlhiyh flfmhczf, gvhzyo goc pfyyo, gvhzyo goc

  ghihllo, fzg# hw dhwzh moybhy low nyvpow jfwfhjow#

  " Lvfno gvhcjo fl ljfy lo kcjkxvf zojow low kczfnyhczfw }hc h fbkzky fl wockjo jfl hckbhl

  xvf wf lfw jkao#

  " Low a}fcfw zfcjyc xvf kjfczkmkghy fl wockjo xvf fbkzf low jfbw, df kywf hnyvphcjo

  wfnc hl hckbhl xvf pfyzfcfqghc#

  !! Fwzh hgzk}kjhj zhbikc pvfjf h h{vjhy h oynhckqhy low nyvpow jfwjf hczfw { hdoyyhywf

  zkfbpo gvhcjo llfnh lh doyh jf jk}kjky fc nyvpow#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  3/42

  KK# Kczyojvggkc Fl ]FYJHJFYO BHFWZYO

  FJVGH1 Co wlo fcwfh gowhw5 wkco bw ikfc kcmvcjf fl hboy fc fl goyhqc jf wvw

  wfnvkjoyfw { zkfcf vc fwpykzv jfwkczfyfwhjo { fc l pyfjobkchc lh ghykjhj { ifcf}olfcgkh#

  GOOPFYH1 Fc fl pfymfggkochbkfczo jfl hlvbco { fc zojow low hwpfgzow jf wvpfywochlkjhj#

  GOBPYFCJF1 Co wfczfcgkh wfnc lhw hphykfcgkhw5 wf gologh fc lhw gkygvcwzhcgkhw jflhlvbco { fczkfcjf wvw pyoilfbhw#

  YFPYFCJF1 Co goc glfyh ck }fcnhcqh wkco goc hboy, dhgkfcjo gobpyfcjfy hl hlvbcoxvf wlo ivwgh wv ikfc#

  FWZKBVLH1 Lf kcmvcjf gocmkhcqh fc w bkwbo, jfwgviykcjolf wvw ghphgkjhjfw# Co wflkbkzh { ivwgh h{vjhy hl hlvbco#

  MOBFCZH1 Co bhzh lhw kckgkhzk}hw, jfwpkfyzh lh hlfnyh jf wfy}ky h low jfbw, fwzkbvlh lhwhphykfcgkhw jfl ao}fc#

  FCWFH1 Xvf hbhy fw fczyfnhywf poy zojow, fw gobphyzky, fw pfyjochy#

  PYONYFWH1 Fc wvw gocogkbkfczow, fc wv }kjh fwpkykzvhl, jfjkgh fl hboy h wv pyomfwkc#

  JH FAFBPLO1 Wknvf lhw fcwfhcqhw jfl Phjyf { jh fl ivfc fafbplo jf }kjh fc hboy {phq#

  KKK# Wf oynhckqhyhc fc nyvpow jf > o 6 jfpfcjf jf lh ghczkjhj jf pfywochw xvf fwzc

  pyfwfczfw fc lh pyf"phwgvh# Wf lfw jhyc lfgzvyhw iilkghw, low a}fcfw zfcjyc xvf dhgfy vcjyhbh hgfygh lhw wknvkfczfw lfgzvyhw#

  KBPOYZHCZF FC GHJH NYVPO ZKFCF XVF DHIFY VC LJFY PHYH XVFJKYKAH, HVCXVF CO CFGFWHYKHBFCZF FL LJFY ZKFCF XVF HGZVHY#Fc lhw lfgzvyhw iilkghw xvf wf }hc h pyfwfczhy h goczkcvhgkc low a}fcfw yfhlkqhyc

  vc jyhbh hgfygh jf lh lfgzvyh# Co cfgfwhykhbfczf, zkfcf xvf wfy fthgzhbfczf woiyf lo

  xvf jkgf lh lfgzvyh, fw jfgky, ghjh lfgzvyh zkfcf vc zfbh pykcgkphl# Pojyhc dhgfy fl

  jyhbh hgfygh jf hlnvch wkzvhgkc xvf dh{h ogvyykjo fc lh }kjh gozkjkhch, wk fw aogowh

  bvgdo bfaoy $fl ljfy xvf llf}f zkfbpo fc fl nyvpo wf fcghynh jf bozk}hylow { jfjfgkylf xvf wf dhnh nyhgkowo+# Pfyo yfgvfyjfc wkfbpyf xvf hl mkchl jf lh lfgzvyh

  jfifc ftplkghy xv wknckmkg fl jyhbh, jfifyc lffy lh lfgzvyh h low gobphfyow { fl

  oiafzk}o#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  4/42

  Low ljfyfw jfifyc zfcfy vc pfxvfo jyhbh fczyf ghjh jyhbh xvf }h h wfypyfwfczhjo poy low a}fcfw# Fwzf hl knvhl xvf fl jf low a}fcfw jfif zfcfy wv nyhgkh#

  Ghjh nyvpo jf ljfyfw ivwghy lh moybh bw hpyopkhjh phyh yfhlkqhylo#

  Kjfhw phyh low jyhbhw jf low ljfyfw1 }fwzkbfczh jf ozyow phwfw, aihyh, pkahbhw, ghgo,

  zhbikc wf pvfjfc vzklkqhy ghcgkocfw nyhgkowhw# Fl oiafzk}o fw xvf fl ao}fc hjfbw

  xvf wf jk}kfyzh zhbikc wf }hllh kczfnyhcjo h lh hgzk}kjhj# Fc ghjh jyhbh jf low

  ljfyfw wf pojyh pyfwfczhy hl nyvpo xvf lf zoxvf pytkbo#

  Ozyh moybh xvf zhbikc pvfjfc vzklkqhy low lkjfyfw fw llf}hy h ghio low jyhbhw pfyo

  fc lhw jkmfyfczfw fzhphw jf lh }kjh# Jfwjf xvf vco fw ifif dhwzh xvf gyfgf,

  yfgoyjcjowf jf gkfyzhw gowhw1 ifif fw kcogfczf, fl cko { wv fzhph jfl { poy xv?

  Fl pyf"hjolfgfczf xvf }h kczfyfwcjowf poy Jkow { fl hjolfgfczf xvf fwz fc lhw ghllfw

  xvf jf vch moybh v ozyh co zkfcf h Jkow zhc pyfwfczf gobo h ozyow#

  H# Pykbfy Fxvkpo Cobiyf jfl Fxvkpo Afww fl Bhfwzyo

  Afww hl knvhl xvf cowozyow mvf vc wfy dvbhco { zv}o wvw cfgfwkjhjfw# Hl bobfczo jf fwhw

  cfgfwkjhjfw mwkghw l wf }f zfczhjo poy fl jkhilo pfyo gobo Afww fyh whczo { fyh dkao jfl

  phjyf l co gh{#

  Bz :1 8"88Jfwpvw jf wv ihvzkwbo, fl Fwpykzv llf} h Afww hl jfwkfyzo phyh xvf fl jkhilo lo

  pvwkfyh h pyvfih# Fwzv}o gvhyfczh jhw { gvhyfczh cogdfw wkc gobfy, { jfwpvw wkczk

  dhbiyf# Fl jkhilo, fl zfczhjoy, wf hgfyg fczocgfw h Afww phyh pocfylo h pyvfih, { lf jkao1

  "" Wk jf }fyhw fyfw Dkao jf Jkow, oyjfch xvf fwzhw pkfjyhw wf goc}kfyzhc fc phcfw# ""

  Pfyo Afww lf goczfwz1 "" Lh Fwgykzvyh jkgf1 Co wolo jf phc }k}ky fl dobiyf, wkco

  zhbikc jf zojh phlhiyh xvf whlnh jf low lhikow jf Jkow# ""

  Lvfno fl jkhilo lo llf} h lh whczh gkvjhj jf Afyvwhlc, lo wvik h lh phyzf bw hlzh

  jfl zfbplo { lf jkao1 "" Wk jf }fyhw fyfw Dkao jf Jkow, zyhzf hihao5 poyxvf lh Fwgykzvyh

  jkgf1 Jkow bhcjhy xvf wvw cnflfw zf gvkjfc# Zf lf}hczhyc goc wvw bhcow, phyh xvf co

  zyopkfgfw goc pkfjyh hlnvch#

  Afww lf goczfwz1 ""Zhbikc jkgf lh Fwgykzvyh1 Co pocnhw h pyvfih hl Wfoy zv

  Jkow#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  5/42

  Mkchlbfczf fl jkhilo lo llf} h vc gfyyo bv{ hlzo, { bowzycjolf zojow low phwfw jfl

  bvcjo { lh nyhcjfqh jf fllow, lf jkao1 ""[o zf jhy zojo fwzo, wk zf hyyojkllhw { bf hjoyhw#

  Afww lf goczfwz1 ""]fzf, Whzhcw, poyxvf lh Fwgykzvyh jkgf1 Hjoyh hl Wfoy zv Jkow,

  { wy}flf wolhbfczf h l#

  Fczocgfw fl jkhilo wf hphyz jf Afww, { vcow cnflfw hgvjkfyoc h wfy}kylf#

  Oiafzk}o1

  Afww fw cvfwzyo bhfwzyo { fw fl bh{oy fafbplo h wfnvky, Jkow pfybkzk xvf

  Afww wf pvwkfyh h pyvfih5 Whzhcw vw lhw fwgykzvyhw goczyh Afww5 Afww fczkfcjf lh

  zfczhgkc poyxvf l zhbikc mvf pvfwzo h lh pyvfih5 Whzhcw ivwgh lh moybh jf

  fcnhhy5 Afww fw whczo, co pfg# l cow fcwfh xvf zojow low a}fcfw wobow

  llhbhjo h wfy whczow# Wobow zojow zfczhjow pfyo hw gobo Jkow pfybkzf xvf cow

  pocnhbow h pyvfih cow h{vjh h xvf cow moyzhlfqghbow fc l# Afww cow fcwfch h

  zfcfy mvfyqh { h lvgdhy goczyh lh zfczhgkc#

  I#Wfnvcjo Fxvkpo" Zfwoyow jfl Gkflo Afww fyh vc bhfwzyo phyh klvwzyhy wvw fcwfhcqhw# Vzklkqhih wkzvhgkocfw jf lh

  }kjh yfhl phyh xvf lhw pfywochw fczfcjkfyhc# Fyh vc gobvckghjoy ftpfyzo jf lhw

  }fyjhjfw fwpkykzvhlfw#Bz#=18;"98

  Fc vch oghwkc jkao1Co hboczocfc ykxvfqhw hxv fc lh zkfyyh, jocjf lh polkllh jfwzyv{f { lhw gowhw wf

  fgdhc h pfyjfy, { jocjf low lhjyocfw fczyhc h yoihy# Bw ikfc hboczocfc ykxvfqhw

  fc fl gkflo, jocjf lh polkllh co jfwzyv{f ck lhw gowhw wf fgdhc h pfyjfy ck low

  lhjyocfw fczyhc h yoihy# Pvfw jocjf fwz zv ykxvfqh, hll fwzhy zhbikc zv

  goyhqc#

  Oiafzk}o1 Xvf fl ao}fc }fh xvf Afww zkfcf gvhlkjhjfw jf bhfwzyo hl fcwfhycow xvf

  lhw gowhw bhzfykhlfw co jfifc ogvphy vc pvfwzo jf pykoykjhj fc fl oyjfc jf

  cvfwzyh }kjh# Afww cow fcwfch zhbikc xvf Lhw ykxvfqhw pvfjfc hyyvkchy hl

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  6/42

  dobiyf { hlfahylo jf Jkow phyh wkfbpyf# Jkow co fwz kczfyfwhjo fc lhw gowhw xvf

  zfcfbow, wkco fc cowozyow bkwbow# Fc mkc Fwzf zftzo $Bhzfo =18;"98+ cow fcwfh h

  pocfy cvfwzyh gocmkhcqh fc Jkow, { co fc gowhw zfyyfchlfw $bhzfykhlfw+#

  G#Zfygfy fxvkpo Pfjky ivwghy { llhbhy Jkow gobo Phjyf jf cowozyow cow fcwfch xvf vc phjyf jfif yfwpocjfy h lhw

  wvplkghw jf vc dkao { xvf vc phjyf co pvfjf zfcfy vch hgzkzvj cfnhzk}h hczf wv

  dkao#

  $Bz>, >"89+

  > Pfjkj, { wf ow jhy5 ivwghj, { dhllhykw5 llhbhj, { wf ow hiyky# 4 Poyxvf zojo hxvfl xvf

  pkjf, yfgkif5 { fl xvf ivwgh, dhllh5 { hl xvf llhbh, wf lf hiyky# ; Xv dobiyf dh{ jf

  }owozyow, xvf wk wv dkao lf pkjf phc, lf jhy vch pkfjyh? 80 O wk lf pkjf vc pfwghjo, lf jhy

  vch wfypkfczf? 88 Pvfw wk }owozyow, wkfcjo bhlow, whikw jhy ivfchw jjk}hw h }vfwzyow dkaow,

  gvczo bw }vfwzyo Phjyf xvf fwz fc low gkflow jhy ivfchw gowhw h low xvf lf pkjhc?

  89 Hw xvf, zojhw lhw gowhw xvf xvfykw xvf low dobiyfw dhnhc goc }owozyow, hw zhbikc

  dhgfj }owozyow goc fllow5 poyxvf fwzo fw lh lf{ { low pyomfzhw#

  Oiafzk}o1 Xvf fl ao}fc }fh xvf Jkow fc wv nyhcjfqh gobo phjyf hwvbf goc yfwpocwhiklkjhj

  fl wfy Phjyf jf zojow cowozyow { hzkfcjf cvfwzyhw wvplkghw# Pfyo xvf zhbikc llfnvf h lh

  gocglvwkc jf xvf Jkow Phjyf cow ftknf vc ivfc gobpoyzhbkfczo hxv fc lh zkfyyh { xvf co

  lo jfifbow jfmyhvjhy#

  J#Gvhyzo fxvkpo" Hboy h low fcfbknowJkow cow fcwfh xvf phyh llfnhy hl gkflo zhbikc zfcfbow xvf hgfpzhy { hbhy h xvkfcfw cow

  dhgfc jho, poyxvf wk co, co fwzhbow dhgkfcjo chjh ftzyhoyjkchyko hxv fc lh zkfyyh#

  Bz6, :7":4

  Owzfkw xvf mvf jkgdo1 Hbhyw h zv pyakbo, { hioyyfgfyw h zv fcfbkno# :: Pfyo {o ow jkno1 Hbhj h

  }vfwzyow fcfbknow, ifcjfgkj h low xvf ow bhljkgfc, dhgfj ikfc h low xvf ow hioyyfgfc, { oyhj poy

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  7/42

  low xvf ow vlzyhahc { ow pfywknvfc5 :6 phyh xvf wfkw dkaow jf }vfwzyo Phjyf xvf fwz fc low gkflow, xvf

  dhgf whlky wv wol woiyf bhlow { ivfcow, { xvf dhgf llo}fy woiyf avwzow f kcavwzow# := Poyxvf wk hbkw h

  low xvf ow hbhc, xv yfgobpfcwh zfcjykw? Co dhgfc zhbikc lo bkwbo low pvilkghcow? :> [ wk

  whlvjkw h }vfwzyow dfybhcow wolhbfczf, xv dhgkw jf bw? Co dhgfc zhbikc hw low nfczklfw?

  :4 Wfj, pvfw, }owozyow pfymfgzow, gobo }vfwzyo Phjyf xvf fwz fc low gkflow fw pfymfgzo#

  Oiafzk}o1 Xvf fl ao}fc fczkfcjh xvf wolo wfnvky h Jkow co ihwzh phyh llfnhy hl gkflo, xvf dh{ xvf jhy

  lh bkllh ftzyh { hbhy h zojow {h xvf zojhw lhw pfywochw poy bhw fyyoyfw xvf zfcnhc woc zhbikc

  cvfwzyow dfybhcow hxv fc lh zkfyyh#

  F#Xvkczo fxvkpo1 Lhw ivfchw oiyhwAfww whif xvf fc fl bvcjo dh{ pfywochw xvf dhgfc fl ikfc pfyo xvf jf vch moybh v ozyh lodhgfc dkpgykzhbfczf dhgkfcjo }fy xvf dhc dfgdo bvgdo phyh xvf lhw jfbw pfywochw low

  hplhvjhc { wf jfc gvfczh jf low nyhcjfw whgykmkgkow xvf fwzc dhgkfcjo#

  Bz=, 8"6

  Nvhyjhow jf dhgfy }vfwzyh avwzkgkh jflhczf jf low dobiyfw, phyh wfy }kwzow jf fllow5 jf ozyh

  bhcfyh co zfcjykw yfgobpfcwh jf }vfwzyo Phjyf xvf fwz fc low gkflow#

  9 Gvhcjo, pvfw, h{vjfw h low cfgfwkzhjow, co lo pvilkxvfw h low gvhzyo }kfczow, gobo dhgfc

  low dkpgykzhw fc lhw wkchnonhw { fc lhw ghllfw, phyh wfy hlhihjow poy low dobiyfw5 jf gkfyzoow jkno xvf {h zkfcfc wv yfgobpfcwh# 7 Bhw gvhcjo z jfw lkbowch, co wfph zv kqxvkfyjh lo

  xvf dhgf zv jfyfgdh, : phyh xvf wfh zv lkbowch fc wfgyfzo5 { zv Phjyf xvf }f fc lo wfgyfzo zf

  yfgobpfcwhy fc pilkgo#

  6 [ gvhcjo oyfw, co wfhw gobo low dkpgykzhw5 poyxvf fllow hbhc fl oyhy fc pkf fc lhw

  wkchnonhw { fc lhw fwxvkchw jf lhw ghllfw, phyh wfy }kwzow jf low dobiyfw5 jf gkfyzo ow jkno

  xvf {h zkfcfc wv yfgobpfcwh# = Bhw z, gvhcjo oyfw, fczyh fc zv hpowfczo, { gfyyhjh lh

  pvfyzh, oyh h zv Phjyf xvf fwz fc wfgyfzo5 { zv Phjyf xvf }f fc lo wfgyfzo zf yfgobpfcwhy

  fc pilkgo#

  Oiafzk}o1 Xvf fl ao}fc hchlkgf { wf j gvfczh xvf bfaoy fw h{vjhy { jhywf h low jfbw fc

  wfgyfzow poyxvf hw gobo wf dhnh fc wfgyfzo cvfwzyo Phjyf xvf fwz fc low gkflow jhy

  yfgobpfcwh fc pilkgo#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  8/42

  KKK# Phyzf yfmlftk}hMkchlbfczf fwzf fw fl nyhc jyhbh xvf jfifc dhgfy

  low ljfyfw# Pojyh zfcfy vc pogo jf nyhgkh pfyo fl mkc

  jfl bkwbo fw xvf fl ao}fc yfgocoqgh xvf Jkow fw fl

  }fyjhjfyo bhfwzyo { xvf lh av}fczvj wf jfif

  hpyo}fgdhy jf vch ivfch bhcfyh#

  Fwzf jyhbh xvf vwzfjfw yfhlkqhyhc wf pvfjf vzklkqhy gobo vch yfmlftkc mkchl, { pojyh llf}hy

  lh bkwbh jkcbkgh jfl jf low a}fcfw xvf lvfno kihc hl myfczf { lfhc lh lfgzvyh { dhghc vch

  ftplkghgkc woiyf fl jyhbh { lh lfgzvyh#

  Fglfwkhwzw 88,;"805 89,8"4

  Hlnyhzf, ao}fc, fc zv av}fczvj, { zobf plhgfy zv goyhqc fc low jhw jf zv hjolfwgfcgkh5 {

  hcjh fc low ghbkcow jf zv goyhqc { fc lh }kwzh jf zvw oaow5 pfyo whif, xvf woiyf zojhw fwzhwgowhw zf avqnhy Jkow# 80 Xvkzh, pvfw, jf zv goyhqc fl fcoao, { hphyzh jf zv ghycf fl bhl5

  poyxvf lh hjolfwgfcgkh { lh av}fczvj woc }hckjhj# Hgvyjhzf jf zv Gyfhjoy fc low jhw jf

  zv av}fczvj, hczfw xvf }fcnhc low jhw bhlow, { llfnvfc low how jf low gvhlfw jknhw1 Co

  zfcno fc fllow goczfczhbkfczo5 9 hczfw xvf wf owgvyfqgh fl wol, { lh lvq, { lh lvch { lhw

  fwzyfllhw, { }vfl}hc lhw cvifw zyhw lh llv}kh5 7 gvhcjo zfbilhyc low nvhyjhw jf lh ghwh, { wf

  fcgoy}hyc low dobiyfw mvfyzfw, { gfwhyc lhw bvflhw poyxvf dhc jkwbkcvkjo, { wf

  owgvyfgfyc low xvf bkyhc poy lhw }fczhchw5 : { lhw pvfyzhw jf hmvfyh wf gfyyhyc, poy lo ihao

  jfl yvkjo jf lh bvflh5 gvhcjo wf lf}hczhy h lh }oq jfl h}f, { zojhw lhw dkahw jfl ghczo wfyc

  hihzkjhw5 6 gvhcjo zhbikc zfbfyc jf lo xvf fw hlzo, { dhiy zfyyoyfw fc fl ghbkco5 {

  mloyfgfy fl hlbfcjyo, { lh lhcnowzh wfy vch ghynh, { wf pfyjfy fl hpfzkzo5 poyxvf fl

  dobiyf }h h wv boyhjh fzfych, { low fc jfgdhjoyfw hcjhyc hlyfjfjoy poy lhw ghllfw5 = hczfw

  xvf lh ghjfch jf plhzh wf xvkfiyf, { wf yobph fl gvfcgo jf oyo, { fl gczhyo wf xvkfiyf avczo

  h lh mvfczf, { lh yvfjh wfh yozh woiyf fl poqo5 > { fl pol}o }vfl}h h lh zkfyyh, gobo fyh, { fl

  fwpykzv }vfl}h h Jkow xvf lo jko# 4 ]hckjhj jf }hckjhjfw, jkao fl Pyfjkghjoy, zojo fw

  }hckjhj#

  Oyhgkc Mkchl Oiafzk}o1 Fc fwzf wf ivwgh xvf fl ao}fc wknh low gocwfaow xvf Afww cow

  jkgf { xvf wfphbow hpyo}fgdhy fl zkfbpo xvf Jkow cow jh { xvf h pfwhy xvf phwfc low how

  cvcgh cow ol}kjfbow jf l#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  9/42

  Zfbh 91Xvkc wo{ {o phyh xvf l wf mkaf fc b?

  K# Oiafzk}o1 Fl ao}fc yfgocogf wv bkwkc { pyozhnockwbo

  av}fckl hczf fl ghbkco jf Afww h pfwhy jf zojow wvw fyyoyfw {pfghjow# Fl ao}fc fw ghphq jf yfgocogfy xvf hvcxvf co fw

  pfymfgzo, Afww lf wknvf hbhcjo gobo vc wfy fwfcgkhl { fwpfgkhl

  fc fl bvcjo#

  KK#Oyhgkc Kckgkhl1

  Wo{ ao}fc, Wfoy, { xvkfyo }k}ky goc mvfyqh { hlfnyh#

  Z hbhw lh }kjh, wfoy Afww, { xvkfyfw hl ao}fc fc pkf, mkybf5

  hbhw lh }kjh { dhw yozo lhw hzhjvyhw jf lh bvfyzf, yfwvgkzhcjo5

  zkfcfw Phlhiyhw jf }kjh fzfych phyh fl goyhqc jfl dobiyf,

  { lf dhw jhjo fl phc jf }kjh phyh xvf ghbkcf goc }hloy#

  Wfoy jf lh }kjh1 xvkfyo }k}ky jfwjf fl gfczyo jf bk wfy#

  Wfoy jf lh }kjh1 xvkfyo wfy mflkq { bhczfcfy bk jknckjhj,

  Wfoy jf lh }kjh1 xvkfyo fcyhkqhy bk }kjh fc zk, xvf fyfw Hboy#

  Xvkfyo }k}ky, Wfoy1 dhgfy jf lh }fyjhj fl ghbkco phyh bkw phwow#

  Xvkfyo }k}ky, Wfoy1 dhgfy jf lh lkifyzhj fwphgko phyh bk iwxvfjh#

  Xvkfyo }k}ky, Wfoy1 dhgfy jfl wfy}kgko lh gocwzhczf jf bk }kjh#

  Xvkfyo }k}ky, Wfoy1 dhgfy jf lh yfgocgklkhgkc vc ghbkco jf phq#

  Xvkfyo }k}ky, Wfoy1 dhgfy jf lh fwpfyhcqh vch mvfyqh dhgkh hjflhczf#

  Xvkfyo }k}ky, Wfoy1 dhgfy jf lh oyhgkc vc lvnhy jf fcgvfczyo goczkno#

  Xvkfyo }k}ky, Wfoy1 dhgfy jf lh dvbkljhj lh ihwf jf gvhczo wo{#

  Hxv bf zkfcfw fc ivwgh jf ikfc { lh hgfpzhgkc jf zvw bhcjhzow#

  Hxv bf zkfcfw fc lvgdh goczyh fl bhl { fc jfgkwkc jf }k}ky fl ikfc#

  Hxv bf zkfcfw fc zfcwkc goc bk pyopkh }kjh, goc bk goyhqc#

  Hxv bf zkfcfw goc nhchw jf wfy hvzczkgo, wfcgkllhbfczf {o#

  Hxv bf zkfcfw avczo h zk, Wfoy Afww, Wfoy jf lh ]KJH#

  HBFC

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  10/42

  KKK# Kczyojvggkc1

  Hczf fl gocogfy h Afww { whify xvf l cow llhbh h wfnvkylo, hdoyh fw zvyco jf xvf fl ao}fc

  }fh wv kczfykoy { gocoqgh fl poy xv Afww lo bkyh h l# Fl ao}fc bkyhy wv kczfykoy { gocogfy lhw

  }kyzvjfw { ihyyfyhw xvf kbpvlwfc, f kncoyfc lh pyfwfcgkh jf Afww fc wv }kjh# Fl ao}fc hl gocogfywf

  fwzhilfgf vch gocftkc goc wv wfy# Fl gocogkbkfczo jf w bkwbo goyyfwpocjf h }hykhw mhgvlzhjfw

  cfgfwhykhw phyh xvf fl ao}fc gyfqgh fwpkykzvhlbfczf# Wfnc bvfwzyh fl Lkiyo Gk}klkqhgkc jfl Hboy1

  Zhyfh { Fwpfyhcqh fl ao}fc hl gocogfywf h w bkwbo1

  Goyyfwpocjf h lh yfhlkjhj pwkgo"hmfgzk}h { hl pyogfwo jf pfywochlkqhgkc xvf }k}f fl ao}fc# Fw lh

  iwxvfjh gocwzhczf jf vch yfwpvfwzh co fwpfgvlhzk}h wkco ftkwzfcgkhl, h lh pyfnvczh xvkc wo{

  {o? Fw fl fwmvfyqo jf gyfgfy bhjvyhy gobo pfywoch, fw jfgky, jf dhgfywf ghyno lkiyf {

  yfwpocwhilfbfczf jf w bkwbo phyh wfy ghphq jf fczyfnhywf poy low jfbw# Fc fwzh jkbfcwkc fl

  ao}fc jfwhyyollh pyogfwow jf gocogkbkfczo goczkcvo jf w bkwbo, jf wvw hpzkzvjfw { gvhlkjhjfw { jfwvw wfczkbkfczow f kczfyw fc yflhgkc h low jfbw, pyogfwow jf hvzogyzkgh, jf goc}fywkc {

  wvpfyhgkc jf wvw gykwkw { gocmlkgzow, pyogfwow jf jfwgviykbkfczo jf wv jknckjhj pfywochl, jf

  gyfgkbkfczo jf wv hvzofwzkbh { jf hpfyzvyh phyh wfczkywf hbhjo { ghphq jf hbhy# Fc fwzh

  jkbfcwkc wf avfnh fwpfgkhlbfczf goc wvw ghphgkjhjfw phyh wfy wvafzo jf wv pyopko gyfgkbkfczo {

  phyh ky opzhcjo poy }hloyfw { pykcgkpkow xvf wfyc lh ihwf jf wvw ftkwzfcgkh, dhwzh llfnhy h lh

  jfmkckgkc jf vc pyo{fgzo jf }kjh xvf hwvbh low }hloyfw jf lh pyopvfwzh jf lh Gk}klkqhgkc jfl

  Hboy#

  Fwzf zfbh kc}kzh hl ao}fc h xvf }fh goc low oaow jfl goyhqc zojo wv wfy#

  K]# Jfwhyyollo

  h#Jkcbkgh K1 [o wo{

  Bhzfykhlfw1 Phpfl xvf goczfcnh vc gygvlo fc fl gfczyo,pfnh, zkafyh, yfgoyzfw jf pfykjkgow, yf}kwzhw,mozow, lhbkchw#

  Pyogfjkbkfczo1

  Fc fwzh pykbfyh jkcbkgh low a}fcfw wf jk}kjkyc fc nyvpow# Wf lf yfphyzky h ghjh ao}fc

  vch doah jf phpfl goc vc gygvlo fc fl gfczyo# Fl ao}fc goc h{vjh jf yfgoyzfw jf pfykjkgo,

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  11/42

  yf}kwzhw, mozow pfnhyc fc moybh jf gollhnf kbnfcfw xvf yfmlfafc wv pfywochlkjhj#

  Fafbplow h gocwkjfyhy1 goloy mh}oykzo, gowhw xvf lfw nvwzfc, xvf }fhc h jkhyko, gowhw

  cfnhzk}hw gobo zhbikc powkzk}hw xvf llfnvfc h yfpyfwfczhylow# Lvfno xvf dh{hc

  gobplfzhjo wv gollhnf fc moybh kcjk}kjvhl pfyo wkc gviyky fl gkygvlo, $Wf lf jfif kcjkghy

  hl ao}fc xvf co zhpf fl gygvlo fc fl phpfl+, wf fcgoczyhyc goc wv nyvpo cvf}hbfczf# Fl

  ljfy jf nyvpo jfif nvkhy fwzh phyzf goc lh wknvkfczf pyfnvczh1 Xvkc fyfw?, Xv gowhw zf

  nvwzhc?, gvlfw zf kjfczkmkghc?

  Hl gvlbkchy fl pfxvfo jklono fczyf low a}fcfw fl ljfy jf nyvpo kc}kzhy h low a}fcfw

  xvf oiwfy}fc lhw kbnfcfw xvf low yfpyfwfczhc { yfmlftkocfc fc gbo fw wv }kjh# Lvfno

  xvf low a}fcfw dh{hc yfmlftkochjo fwgykikyc fc fl gygvlo gvl fw wv gfczyo jf }kjh

  $Pykoykjhj Bh{oy+# Low a}fcfw wf jhyc gvfczh jf wk yfhlbfczf wv }kjh fw gcwoch

  $hgoyjf+ goc fl gfczyo jf wv }kjh# Fwzo jhy gobkfcqo h yfmlftkochy f kczfykoykqhy fc lh

  pfywoch# Wk Gykwzo fw fl gfczyo jf zv }kjh, zfcjyw mvfyqhw phyh gvbplky lh ]olvczhj jfl

  Phjyf#

  i#Jkcbkgh KK1Fwzo fw lo xvf zfcno###

  Wf lf omyfgfy h ghjh ao}fc vch lkwzh goc jfmfgzow { }kyzvjfw fc lh gvhl wzow bhyghyc gvhlfwpowffc# Fc lh ghwkllh jf ozyow low a}fcfw fwgykikyc hlnc jfmfgzo o }kyzvj xvf fllow powfhc { codh{h hphyfgkjo fc lh lkwzh#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  12/42

  Jfmfgzow ]kyzvjfw

  pfymfggkockwzh hlfnyf

  }hckjowo/h hboyowo

  bfczkyowo/h zhlfczowo

  fthnfyhjo/h }hlkfczf

  kczolfyhczf dvbkljf

  hczkwogkhl wogkhilf

  oiwfwk}o yflhahjo

  zkbkjo jk}fyzkjo

  fc}kjkowo kczflknfczf

  bhlgykhjo mfy}oyowo $goc bvgdh mf+

  Ozyow1 Ozyow1

  Fwzh zhilh cow h{vjhy h yfgocogfy lhw }kyzvjfw { jfmfgzow xvf wf powff gobo pfywochw# Fl hckbhjoy

  jfif ftplkghy xvf hvcxvf zojow powffbow jfmfgzow jfifbow zyhzhy jf goyyfnkylow { bhczfcfy

  cvfwzyhw }kyzvjfw fc ikfcfwzhy jfl kcjk}kjvo bkwbo# Wf jfif kc}kzhy hl ao}fc h xvf hchlkgf lh yhqc

  poy lh gvhl fwgonk lhw phlhiyhw fc lh zhilh { xvf yfgvfyjf bobfczow fc jocjf wf jfahyoc }fy fwzow

  jfmfgzow { }kyzvjfw#

  ]# Klvbkchgkc1

  Do{ fc jh fl ao}fc ckfnh lh pyfwfcgkh jf Afww fc low jkmfyfczfw fwgfchykow jf wvw }kjhw# Fl

  ao}fc wf wkfczf xvf co dh{ yfbfjko phyh }ol}fy h gyfhy gkfyzh gobvckc goc Afww# Pfyo dh{ xvf

  yfgoyjhy xvf gobo Qhxvfo, Bhzfo { Pfjyo cowozyow wfyfbow pfyjochjow# Qhxvfo fw vc nyhc

  fafbplo jf vch pfywoch xvf h pfwhy jf wfy vc pfghjoy Afww lo hgonf, lo kc}kzh h hyyfpfczkywf { dh jf

  zobhy gobo mkc jf wv }kjh lh whl}hgkc# Qhxvfo fyh vc pvilkghco $goiyhjoy jf kbpvfwzow+ { fyh fl

  afmf jf low goiyhjoyfw jf kbpvfwzow, fyh ykgo# Low avjow ojkhihc h fwzhw pfywochw poy jow yhqocfw1

  poyxvf zyhihahihc phyh low yobhcow xvf pfjhc gkfyzh ghczkjhj jf jkcfyo5 { poyxvf low pvilghcowfyhc fwzhmhjoyfw { lhjyocfw { wkfbpyf woc bfcgkochjow goc low pfghjoyfw# Qhxvfo fyh ihakzo {

  xvkwo }fy h Afww fczyf lh bvlzkzvj, pfyo wv oiwzgvlo fyh wv fwzhzvyh# Fczocgfw wvik h vc yiol#

  Afww llhbh h Qhxvfo poy wv cobiyf phyh xvf mvfyh h jocjf l { lf jkgf xvf do{ wf dowpfjhy fc wv

  ghwh# Qhxvfo lvfno jf gobphyzky goc Afww, wf hyyfpkfczf { jh lh bkzhj jf wvw ikfcfw#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  13/42

  Qhxvfo }fcgk fl oiwzgvlo jf wv fwzhzvyh f dkqo fl fwmvfyqo phyh pojfy llfnhy h Afww# Hl

  knvhl xvf Qhxvfo, low a}fcfw jfifbow }fcgfy oiwzgvlow { pyvfihw jkhykhbfczf# Bvgdow opzhc

  poy wfnvky h Afww h pfwhy jf wfy pfghjoyfw# Jfifbow dhgfy gobo Qhxvfo ivwghy h Afww { }fcgfy

  low yfzow xvf wf pyfwfczfc# Afww zhbikc cow llhbh h cowozyow poy cvfwzyo cobiyf { cow dh

  fwgonkjo phyh vch bkwkc# Afww h Qhxvfo lo hgonf, co lf yfnhh, co lf zyhzh bhl# Hw bkwbo dhgfgoc cowozyow# Cow wknvf hbhcjo gobo vc wfy fwfcgkhl { fwpfgkhl fc fl bvcjo# Qhxvfo lvfno jf

  gocogfy h Afww jfgkjf hyyfpfczkywf jf wvw mhlzhw# Pfyo zojo hyyfpfczkbkfczo zyhf gocwkno vchw

  gocwfgvfcgkhw xvf fc wv ghwo mvf jhy lh bkzhj jf wv jkcfyo# Fl hyyfpfczkbkfczo fw ghbiko jf bfczf,

  xvf llf}h h vc ghbiko jf }kjh# Do{ jh fw jkmgkl xvf fl wfy dvbhco yfgocoqgh xvf fwz fc pfghjo {

  xvf cfgfwkzh jf Jkow# Pfcwhbow xvf low ckgow pfghjoyfw woc low lhjyocfw { hwfwkcow# Cfgfwkzhbow

  hyyfpfczkycow { co zfcfy bkfjo jf lhw gocwfgvfcgkhw xvf pvfjhc zyhfy {h xvf wkfbpyf wfyc ivfchw {

  wfy vc phwo bw h lh whl}hgkc#

  Bhzfo hl knvhl xvf Qhxvfo fyh yfghvjhjoy jf kbpvfwzow { pvilkghco, lo xvf cow xvkfyf

  jfgky xvf zhbikc fyh ojkhjo poy low avjow# Gobo fafygh wv omkgko fc Ghmhychb, { fc fwh gkvjhj

  phwhih Afww bvgdow jhw { oiyhih bklhnyow bhyh}kllowow, {h wfnvyhbfczf Bhzfo lo dhih

  fwgvgdhjo }hykhw }fgfw { lf dhih kbpyfwkochjo fl bojo jf wfy { jf dhilhy jf fwzf Bhfwzyo# Vc jh,

  fwzhcjo l fc wv omkgkch jf goiyo, }ko hphyfgfy myfczf h l h Afww fl gvhl lf dkqo vch pyopvfwzh

  zozhlbfczf kcfwpfyhjh1 )]fc { wnvfbf)#

  Bhzfo hgfpz wkc bw lh kc}kzhgkc jf Afww { yfcvcgkhcjo h wv fbplfo zhc

  pyojvgzk}o, wf mvf goc l, co {h h nhchy jkcfyo, wkco hlbhw# Co {h h gocwfnvky hlzowfbplfow fc lh zkfyyh, wkco vc pvfwzo jf pykbfyh glhwf fc fl gkflo# Lh llhbhjh jf Afww h

  Bhzfo fw vch lfggkc phyh xvf zojow low pfghjoyfw jfl bvcjo wfphc xvf, wfh gvhl mvfyf lh

  }kjh xvf dhc llf}hjo dhwzh fl bobfczo, fc gvhlxvkfy jh { fc gvhlxvkfy doyh pvfjfc

  jfjkghywf h wfy}ky h Gykwzo, { l low hgfpzh goc nvwzo# Poyxvf co df }fckjo h llhbhy h

  avwzow, wkco h pfghjoyfw $Bz# ;, 87+#

  Pfjyo fyh jkwgpvlo jf Afww, vco jf low xvf hgobph h Afww fc wv pyogfwo jf

  f}hcnflkqhgkc# Pfjyo, dhih phyzkgkphjo jflpyogfwo pfywochl { gobvckzhyko xvf yfhlkq goc wvwgobphfyow fc fl nyvpo jf low Jogf gocavczo h Afww# Afww gocogh bv{ h mocjo h Pfjyo { whih

  jf wv }hloy $Ac# 84, 80+ { jfgkwkc $Bz# 9=, 76+ whih jf wv fvmoykh bobfczcfh $Ac# 87"=";+ { jf

  knvhl bhcfyh jf wv jfiklkjhj $Bz 86,70+# Pfjyo lf yfgocogk gobo Bfwhw $Bg 4,9>"9;+ pfyo lf

  gowz zyhihao hgfpzhy xvf lh gyvq wf dkgkfyh pyfwfczf fc wv }kjh# $Bg#4, 78"77+#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  14/42

  H pfwhy jf xvf Pfjyo wf wfczh mvfyzf { goc goyhaf, fl wvwzo { fl bkfjo pvjkfyoc bw h lh

  doyh jf yfwpocjfylf h Afww { lo xvf pyo}og fwo mvf fl xvf lf dh{h cfnhjo zyfw }fgfw $ Bz9=, =;"

  >6+# Fl hboy jf Afww h wvw jkwgpvlow kih bw hll xvf fl oynvllo# Afww gobpyfcjk h Pfjyo,

  wvpfy fl joloy jf lh zyhkgkc { co hihcjoc lh hbkwzhj jf Pfjyo# Dhihc phwhjo bvgdo zkfbpo

  avczow { xvfyh goczhy goc l phyh goczkcvhy fl hcvcgko { gocwzyvggkc jf wv Yfkco, gobo l gvfczhgoc low a}fcfw# Afww fc fl yffcgvfczyo jfwpvw jf lh yfwvyyfggkc, pyfnvcz zyfw }fgfw h Pfjyo wk lo

  xvfyh $Ac 98,86"8>+ dhwzh xvf lony fl yfgocogkbkfczo jf wv jfiklkjhj { lh yfco}hgkc jf wv mf wf

  dkqo pyfwfczf fc wv }kjh# Lh kcwkwzfcgkh jf Afww lf h{vj h }fy h Pfjyo xvf wv wfnvkbkfczo co

  pvfjf wfy wlo fbozk}o wkco xvf fw vc gobpyobkwo xvf kbplkgh zojo lh }kjh { zojo wv wfy fc plfch

  hyboch goc fl Phjyf#

  Afww pkjf lo bkwbo h low a}fcfw jf do{# l cow yfgvfyjh xvf fw mgkl yfwpocjfylf poy

  pykbfyh }fq# Pfyo, gvhcjo wf dh dfgdo ftpfykfcgkh jf ghbkchy avczo h l wf jfwgviyfc lhw

  ftknfcgkhw jf wv Yfkco { dhgf bw jkmgkl wfnvkylo# Fl bw xvf gocogf fw hl bw xvf wf lf ftknf# Fw

  jkwpocfy jf lh mvfyqh jf }olvczhj { fwzhy mkflbfczf h wv lhjo# Co fw vch ftpfykfcgkh bobfczcfh,

  gobo hl jkhyko low a}fcfw wf fcmyfczhc h ftpfykfcgkhw }hghw { wkc wfczkjo# Low a}fcfw

  gobpyobfzkjow fc fl wfnvkbkfczo jf Afww fwzc kc}kzhjow, gobo Pfjyo, h yfpfzky poy zfygfyh }fq#

  Wfoy, z whifw zojo, z whifw xvf zf xvkfyo $Ac 98, 8>+

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  15/42

  ]KKK# Oyhgkc Mkchl

  Oyhgkc Mkchl1 [o wo{ fwpfgkhl### jf Hlmyfj G#^# Jh}kw

  $Fl hckbhjoy lffy lh wknvkfczf yfmlftkc h bhcfyh jf

  oyhgkc# Wf lfw kcjkghy h low a}fcfw xvf gkfyyfc wvw oaow

  bkfczyhw fwgvgdhc vch bwkgh kcwzyvbfczhl jf mocjo { wf

  gobkfcqh h oyhy# Fw bv{ kbpoyzhczf xvf wf yfgvfyjf lh

  hgzkzvj jf oyhgkc# Hl mkchl wf pvfjf zfybkchy goc fl

  whlvjo jf lh phq+#

  [o wo{ fwpfgkhl# Fc zojo fl bvcjo co dh{ chjkf gobo {o# Jfwjf fl pykcgkpko jfl zkfbpo,

  co dh dhikjo cvcgh ozyh pfywoch gobo {o# Chjkf zkfcf bk wocykwh# Chjkf zkfcf bkw oaow, bk chykq,

  bk ghifllo, bk }oq# Co wf pvfjf dhllhy h chjkf goc bk bhcfyh jf fwgykiky# Chjkf fc ckcnvch phyzf,

  zkfcf bkw nvwzow fc gobkjh o bwkgh o hyzf# Chjkf }f lhw gowhw gobo {o lhw }fo# Fc zojo fl zkfbpoco dh{ chjkf xvf yh gobo {o, chjkf xvf lloyf gobo {o# [ lo xvf bf dhgf yfy o lloyhy, cvcgh

  pyo}oghy lh bkwbh ykwh o lnykbhw fc chjkf bw, cvcgh#

  [o wo{ fl ckgo fc zojh lh gyfhgkc xvf zkfcf bkw dhiklkjhjfw# Wkfbpyf dhiy hlnvkfc xvf wfy

  bfaoy fc hlnvch jf lhw gowhw fc lhw xvf wo{ ivfco, pfyo chjkf fc fl vck}fywo pvfjf hlghcqhy lh

  gobikchgkc jf bkw zhlfczow, dhiklkjhjfw { wfczkbkfczow# Gobo vch dhikzhgkc llfch jf

  kcwzyvbfczow, hlnvcow pvfjfc wfy ftgflfczfw wolow, pfyo ckcnvco pvfjf hlghcqhy fl wockjo wkcmckgo

  xvf wf lonyh gvhcjo zojow woc zoghjow avczow# [o wo{ vch wkcmoch#

  H zyh}w jf zojh lh fzfyckjhj chjkf cvcgh }fy, dhilhy, ghbkchy, pfcwhy o dhy gobo {o# [o wo{

  yhyo# [ fc lh yhyfqh dh{ }hloy# [ poy bk nyhcjkowo yhyo }hloy, co cfgfwkzo zyhzhy jf kbkzhy h ozyow#

  Hgfpzhy, wk, gflfiyhy bkw jkmfyfcgkhw# [o wo{ fwpfgkhl# [ fbpkfqo h jhybf gvfczh xvf co fw vc

  hggkjfczf xvf {o wfh fwpfgkhl# Fwzo{ fbpfqhcjo h }fy xvf Jkow bf dkqo fwpfgkhl poy vc pyopwkzo

  bv{ fwpfgkhl# l zkfcf vch zhyfh phyh b xvf chjkf bw pvfjf dhgfy bfaoy xvf {o# Fwf wo{ {o

  poyxvf {o wo{ fwpfgkhl#

  Hbc#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  16/42

  Bhygh goc vch T zvw ####

  Jfmfgzow ]kyzvjfw

  pfymfggkockwzh Hlfnyf

  }hckjowo/h hboyowo

  bfczkyowo/h zhlfczowo

  fthnfyhjo/h }hlkfczf

  kczolfyhczf dvbkljf

  hczkwogkhl wogkhilf

  oiwfwk}o yflhahjo

  zbkjo jk}fyzkjo

  fc}kjkowo kczflknfczf

  bhlgykhjo mfy}oyowo $goc bvgdh mf+

  Ozyow1 Ozyow1

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  17/42

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  18/42

  Zfbh 71 ]hbow Bhy Hjfczyo

  Oiafzk}o1

  Fc fwzf bobfczo fl ao}fc zkfcfgocogkbkfczo jf Xvkc fw fl

  Bhfwzyo { xvkc wo{ {o phyh xvf fl

  bhfwzyo wf mkaf fc b# Jfifbow lonyhy

  xvf fl ao}fc kjfczkmkxvf gvlfw woc lhw

  cfgfwkjhjfw fwpkykzvhlfw { lkbkzhgkocfw

  xvf zkfcf hl bobfczo jf zobhy lh

  jfgkwkc jf whlky fc ivwgh jfl Bhfwzyo,

  jf hzyf}fywf h }k}ky lh ftpfykfcgkh jf

  ghbkchy avczo h l#

  Pykbfyh Phyzf1

  Xv dfyyhbkfczhw { gvhlkjhjfw cfgfwkzhbow phyh ky bhy hjfczyo?

  Hczfw jf jkhlonhy hgfygh jf lo xvf wfyhc cvfwzyhw gvhlkjhjfw { dfyyhbkfczhw

  zfcfbow xvf gobpyfcjfy vc pogo bw h mocjo lo xvf wknckmkgh fc cvfwzyh }kjh }hbow bhy

  hjfczyo# ]hbow bhy hjfczyo fw lh pykbfyh phyzf jfl lfbh jf fwzf ho, xvf lo pojfbowzyhjvgky fc jhy fl phwo, zobhy hggkc mkybf, hzyf}fywf hl fcgvfczyo# ]hbow fw vch

  ftpyfwkc fc plvyhl poy zhczo fl bhfwzyo cow kc}kzh h zojow h xvf whxvfbow cvfwzyow bkfjow,

  cvfwzyhw hzhjvyhw { cow lhcqh fl yfzo jf wfnvkylf, cow pojfbow pyfnvczhy Fwzhbow

  hgzvhlbfczf pyfphyhjow phyh whlky bhy hjfczyo h yfbhy? Gbo fwz bk gobvckghgkc goc

  Jkow? Xv fwzo{ dhgkfcjo jkhykhbfczf phyh gvlzk}hy bk fwpkykzvhlkjhj? Pvfjf wfy xvf co

  pojhbow goczfwzhy powkzk}hbfczf hlnvch jf fwzhw pyfnvczhw, lhw bkwbhw cow wky}fc phyh

  f}hlvhy h mocjo xv gvhlkjhjfw, dfyyhbkfczhw { }kyzvjfw zfcfbow xvf jfwhyyollhy phyh pojfy

  fwzhy lkwzo# Xvfyfy gocogfyLh phlhiyh jf Jkow cow gyfh vc }cgvlo fczyf Jkow { cowozyow

  xvf cow h{vjhy h gocogfylo pfywochlbfczf# Gbo fw l goc cowozyow? Gvczo cow hbh?

  Bfjkhczf wv phlhiyh cvfwzyh Mf }h h moyzhlfgfywf, }hbow h gyffy mkybfbfczf xvf Jkow fw

  cvfwzyo phjyf xvf cow hbh { xvf fwpfyh xvf cowozyow gobo wvw dkaow dhnhbow wv }olvczhj,

  }k}kfcjo gobo dfybhcow hbcjocow low vcow h low ozyow, wkfcjo hw Jkow fl gfczyo jf

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  19/42

  cvfwzyhw }kjhw# Hhjky lh Oyhgkc, fwzh jfif goc}fyzkywf fc hlno pykboyjkhl fc cvfwzyhw

  }kjhw gyfhcjo vc }cgvlo jf goc}fywhgkc jf phjyf h dkao# Dhilhyfbow goc fl Wfoy

  myfgvfczfbfczf pkjkfcjo poy cowozyow { cvfwzyow hllfnhjow gocmkcjolf h Jkow lo xvf cow

  hlfnyh { lo xvf cow hnoikh, hihcjoccjocow h l#

  Df hxv ozyhw gvhlkjhjfw { dfyyhbkfczhw xvf pojfbow vzklkqhy phyh whlky bhy hjfczyo#

  Gobikchcjo fwzhw dfyyhbkfczhw { gvhlkjhjfw cvfwzyh ihygh kyh bw mkybf#

  Lh ghykjhj " Fw fl hboy pfywochl, cow hgfygh bw h Jkow poyxvf }kfcf jkyfgzhbfczfjf l#

  Phgkfcgkh " Lh phgkfcgkh }f goc hlfnyh zojo hxvfllo xvf pvfjf ghvwhy zykwzfqh#Bhcwfjvbiyf " Gvhcjo cvfwzyo goyhqc fwz llfco jf phq fw bv{ jkmgkl xvf fl

  goyhaf wf cow hpojfyf# Fl hlbh wf bhczkfcf zyhcxvklh wkc jfahy xvf chjh lh pfyzvyif#Lh iocjhj " Cow llf}h h pyfogvphycow poy low jfbw#

  Fwzhw woc jocfw { myvzow xvf zfcfbow pyfwfczfw, Jkow cow low ozoynh { cowozyow jfgkjkbow

  wk low vwhbow#

  Jkcbkgh1 Gbo fwz bk Ihygh?

  Bhzfykhlfw1 Doah goc Jkivao jf Ihygh

  Oiafzk}o1 Lonyhy xvf fl ao}fc }fh xv pvczow mvfyzfw pvfjfc wfy jiklfw wk co cow

  pyfogvphbow fc bhczfcfy lh ihygh# Llf}hcjo hl ao}fc h }fy gbo fwz wv fwpkykzvhlkjhj {

  wv gobvckghgkc goc Jkow#

  Jfwhyyollo1

  8#Wf vzklkqhy vc phpfl goc fl jkivao jf vch ihygh#9#Fl ao}fc kjfczkmkghy fc lh ihygh xvf gvhlkjhjfw { dfyyhbkfczhw hgzvhlbfczf zkfcf {

  vzklkqh phyh ky bhy hjfczyo# Hcozhy wvw gvhlkjhjfw fc vch fwghlh jf 8 h 6 jocjf 6

  fw lh gvhlkjhj o dfyyhbkfczh xvf bfaoy zkfcf o jocjf bfaoy fwz pyfphyhjo#

  Fafbplo1 Wk bk bfaoy gvhlkjhj fw lh oyhgkc pvfw lh pocjy fc fl cbfyo 6 { hw

  wvgfwk}hbfczf#

  7#Wf kc}kzhy hl ao}fc h fwgonfy vc lvnhy hphyzf jocjf wf wkfczf phyh yfmlftkochy {gobplfzhy lh ihygh#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  20/42

  Fc fwzh jkcbkgh fl ao}fc wf hvzof}hlvhy, wkfcjo l lh ihygh phyh llfnhy hl bhfwzyo#Fl

  ao}fc pojy jhywf gvfczh jf gvlfw woc wvw pvczow mvfyzfw, xv dfyyhbkfczhw { gvhlkjhjfw jf

  lhw xvf wf lf bfcgkochyoc hczfykoybfczf fwz vzklkqhcjo phyh hgfyghywf bw h Jkow { gvl

  fwz jfahcjo jf lhjo# Pfjkyfbow hl ao}fc xvf bkyf gvl fw wv pvczo cbfyo 6 jf bh{oy

  fwzhiklkjhj { bh{oy gobpyobkwo, fl xvf wf wkfczf wfnvyo jf gvbplkylo fc wv nyhc bh{oyh

  { lvfno pojfbow jkwgvzky fwzh lfgzvyh1 Bhzfo >, 98"9># Lvfno jf jkwgvzky lh lfgzvyh

  jfifbow fcmhzkqhy fc xvf co kbpoyzh xvf zhc mvfyzf, nyhcjf o iockzh pojhbow gyfhy cvfwzyh

  ghwh wk co fwz gkbfczhjh fc pkfjyh o fc zfyyfco mvfyzf lh ghwh wf jfyyvbihy# Pvfw fwo

  bkwbo cow phwh fc cvfwzyh }kjh, co kbpoyzh xvf zhc mvfyzf wfh cvfwzyh gvhlkjhj wk co cow

  pyfogvphbow poy bhczfcfy cvfwzyh ihygh wk co cow pyfogvphbow poy pyfphyhy cvfwzyhw

  gvhlkjhjfw fc zfyyfco mvfyzf o yogh, lh ihygh wf cow pvfjf dvcjky#

  Wfnvcjh Phyzf1

  Fw bobfczo jf whlky Zv ihygh fwz lkwzh?

  Wk fl Wfoy }kfcf hdoyh { zf jkgf1 ]fc Wnvfbf Xvf lf jkyhw? jfahyhw lo xvf dhgfw { lf

  wknvfw o fwzhw hzhjo h lhw gowhw jf fwzf bvcjo# Phyh pojfy whlky hl fcgvfczyo jfl bhfwzyo

  cvfwzyh ihygh jfif fwzhy fc zojo bobfczo fc gocjkgkc phyh whlky bhy hjfczyo# Co

  pojfbow fwpfyhy h xvf cow wvgfjhc gowhw xvf kbphgzfc cvfwzyh }kjh phyh fczocgfw

  yfmlftkochy { fbpfqhy h yfphyhy cvfwzyh ihygh# Lh whl}hgkc fw vc goczkcvo gyfgkbkfczo fc

  fl Wfoy xvf lh gvlzk}hbow jh h jh# Hdoyh xvf wobow a}fcfw fl Wfoy cow llhbh h xvf lf

  wknhbow hdoyh xvf zfcfbow mvfyqhw, cow pkjf xvf whlnhbow h wv fcgvfczyo# $Fglfwkhwzw 89+

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  21/42

  Klvbkchgkc1

  $Phyh lh klvbkchgkc fl bojfyhjoy pvfjf vwhy }flhw { vcky h low a}fcfw moybhcjo vc nyhc

  gygvlo jocjf wf lfw llf}f fl bfcwhaf jf goc}fywkc { fwzc jkwpvfwzow h jhylf vc w h

  Gykwzo#+

  Fc bvgdhw oghwkocfw zfcfbow zojhw lhw dfyyhbkfczhw cfgfwhykhw fc cvfwzyhw bhcow { co

  fw dhwzh xvf lhw cfgfwkzhbow xvf cow jhbow gvfczh jf xvf fwzc hd# Fc cvfwzyhw }kjhw

  ghjh gvhl zkfcf vch ihygh { ghjh gvhl zkfcf lh lkifyzhj jf jkyknkylh h wv bfygfj# Wkc

  fbihyno, Jkow cow pyfwfczh lh opoyzvckjhj jf hjfczyhycow { yfgkiky Nyhgkh plfch, llfch jf

  ifcjkgkocfw# Jkow fw cvfwzyo bhy hjfczyo# gvc jkwpvfwzo fwzhw h jfgkylf w? gvc ghphq

  fyfw jf }fy lhw ifcjkgkocfw xvf Jkow zf yfnhlh? hc zf pyfnvczhw wk }hlf lh pfch? hlnvch

  }fq hlnvkfc zf dh omyfgkjo kcmkckzo hboy, hlnvkfc zf dh yfnhlhjo ifcjkgkocfw $myvzow {

  jocfw+ zhc bhyh}kllowhw? Jkow lo ckgo xvf zf pkjf fw xvf zf vchw h l, xvf zf goc}kfyzhw,xvf lf jknhw w# Pkfcwhw xvf fw zhyjf?, xvf xvkqw lf dhw mhllhjo, xvf co lo bfyfgfw# Jkow

  wolo zf fwpfyh goc zvw jfmfgzow { }kyzvjfw, zf hgfpzh zhl gvhl fyfw, wkc yfglhbhyzf { zf kc}kzh

  h gocogfylo { h }fy xvf zv }kjh wfy bfaoy goc l# Gvhcjo cfgfwkzfw vch bhco hbknh hd

  fwzhy l, gvhcjo zf wkfczhw zykwzf { jfwgocwolhjo l fwzhy phyh zk# Hcjh co lo pkfcwfw bw,

  hnhyyh zv ihygh { jkynflh h bhy hjfczyo poyxvf hd fwz Jkow fwpfyhcjo poy zk#

  $Hl mkchlkqhy lh bfjkzhgkc wf kc}kzh hl ao}fc h pyfcjfy lh }flh gobo wbiolo jf goc}fywkc,

  jf wv yfwpvfwzh hmkybhzk}h h Gykwzo#+

  Oyhgkc Mkchl

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  22/42

  Phwgvh Av}fckl 9088]hbow bhy hjfczyo fl bhfwzyo cow fwpfyh

  Avf}fw Whczo

  Zfbh 81 ]hbowWfczkjo Jfl Jh

  Fwzf jh cow yfvckbow phyh fwzhy goc Afww fc fwzh

  doyh jf wv phwhy, { phyh gobfcqhy goc l cvfwzyo Zykjvo

  Phwgvhl#

  Fc fwzf jh, lh Knlfwkh yfpkzf low bkwbow nfwzow jf wv bhfwzyo1

  fl lh}hzoyko jf low pkfw { lh gfch mhbklkhy wolfbcf, phyh

  hgzvhlkqhy fczyf cowozyow fl Fwpykzv xvf hckb h Gykwzo hxvfl

  hzhyjfgfy1 Fwpykzv jf hboy, jf myhzfyckjhj { jf wfy}kgko#

  Fl Avf}fw Whczo1 jh jf lh }wpfyh hl zykjvo# [ fc fwzf

  jh yfgoyjhbow zyfw hgoczfgkbkfczow phyh cvfwzyh mf gykwzkhch#

  Fl bhcjhzo jfl hboy1 Jkow fw hboy { fl hboy wf dh bhckmfwzhjo fc Afww# l cowdh hbhjo zhczo xvf kcglvwo dh jhjo lh }kjh poy cowozyow# Fwzf hboy dh jf yfkchy fc fl

  bvcjo, gyfhcjo lh myhzfyckjhj#

  Fwzf hgoczfgkbkfczo fwz wknckmkghjo fc fl lh}hzoyko jf low pkfw nfwzo wkbilkgo

  xvf Afww yfhlkq goc low hpwzolfw { xvf yfmlfah lh hgzkzvj jf hboy { wfy}kgko dhgkh low

  jfbw#

  Lh Kcwzkzvgkc jf lh Fvghykwzh1

  Fc vch cogdf gobo lh xvf }hbow h }k}ky, Afww fczyfn wv Gvfypo { wv Whcnyf poy

  cowozyow# [ gobo wknco pfybhcfczf jf wv pyfwfcgkh cow jfa lh Fvghykwzh# Do{ yfgoyjhbow

  lh kcwzkzvgkc jf fwzf yfnhlo jf Jkow dhgkh low dobiyfw#

  Lh Kcwzkzvgkc jfl whgfyjogko1

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  23/42

  Afww kcwzkzv{ fl whgyhbfczo jfl Whgfyjogko# Flknk vc nyvpo phyh bhckmfwzhy hl

  bvcjo lh Ivfch Cozkgkh, phyh phyzky fl PHC { jhycow fl PFYJC# Fl jfcobkchjoy gobc

  jf fwzow zyfw hgoczfgkbkfczow fw fl hboy jf Jkow h low dobiyfw fc Afww jf Chqhyfz xvf

  lh}h low pkfw, kcwzkzv{f vc wknco jf fcgvfczyo goc l, h zyh}w jfl PHC { jfl ]KCO, { flknf

  h hxvfllow xvf jfifc wfnvky pyfwkjkfcjo lh Fvghykwzh f kbphyzkfcjo fl PFYJC#Hvbfczfbow lh jf}ogkc { fl hboy h Afww Fvghykwzh xvf wf dh xvfykjo xvfjhy goc

  cowozyow poy lh wkbplf yhqc jf xvf cow hbh bvgdo { do{ lo }hbow h bfjkzhy { h }k}ky#

  Oiafzk}o1 Xvf fl ao}fc hpyfcjh h hgfpzhy fl llhbhjo, h lkbpkhy wv goyhqc { h boczhywf fc lh

  ihygh phyh yfbhy bhy hjfczyo fc ivwgh jf fwh vckc pfymfgzh goc Jkow# Fwzf zfbh wf dhgf

  yfmfyfczf h lh }kjh jf Pfjyo goc Afww#

  K# Fl Llhbhjo

  Oiafzk}o1 Xvf fl Ao}fc jfwgviyh gobo fw fl llhbhjo h yfbhy bhy hjfczyo goc cvfwzyhihygh { cvfwzyh }kjh#!Wvnfyfcgkh1 pojfbow gocwzyvky vc pfxvfo jyhbh ihwhjo fc lh lfgzvyh jf Lg 6, 8"4# Yfgvfyjh

  lh kbpoyzhcgkh jf xvf Afww vzklkgf lh ihygh jf Pfjyo phyh lonyhy wv gobfzkjo# Fc fwzf ghwo, wk

  vzklkqhbow fwzh lfgzvyh phyh pyfwfczhylo jf moybh hgzvhl, lo pojfbow yfpyfwfczhy fc lh wknvkfczf

  wkzvhgkc1 !

  ! Fwzh oiyh lh boljfhw h zv bhcfyh, fw wkbplfbfczf vch nvh#!

  Ao}fc 8 $woypyfcjf hl Ao}fc 9 xvf fwzh fczyfzfckjo+ Hbkno(

  Ao}fc 9 $Hwvwzhjo+ Gdkgo xvf glhwf jf wvwzo bf hghihw jf jhy( $ao}fc 8 wf yf+

  Ao}fc 8 $kyckgo+ Zyhcxvklo co fyh bk kczfcgkc#

  Ao}fc 9 Wk, glhyo# (xvf ivfco }fyzf( $wf hiyhqhc+

  Ao}fc 8 Zf fwzhih ivwghcjo poyxvf cfgfwkzo }kwkzhy vcow fcmfybow#

  Ao}fc 9 $kcjkwpvfwzo+ Xvkfyfw xvf zf hgobphf?

  Ao}fc 8 W, xvkfyo ky goczkno{ wk pojfbow ky fc zv ghyyo $goczfczo+BFAOY#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  24/42

  Ao}fc 9 fw xvf fwzo{ ghcwhjo { $Kczfyyvbpf Ao}fc 8+

  Ao}fc 8 $goc}fcgkfcjo+ Gdkgo fwo xvfjh gobo h 70 bkcvzow jf hxv# Fw bw, }hbowfc zv ghyyo { {o nvo#

  Ao}fc 9 Pfyo $Pfcwhcjo+

  Ao}fc 8 Co dh{ ftgvwh jahbf h b {dhwzh phno lh nhwolkch#

  Ao}fc 9 $jkwpvfwzo+ Ivfco, pvfw bk ghyyo fw zojo zv{o#

  Ao}fc 8 Nyhgkhw( Whih xvf pojh goczhy goczkno#

  Ao}fc 9 Whifw xvf w# Hjfbw, xv bfaoy xvf dhgfy vch ivfch oiyh( ]hbow?

  Ao}fc 8 ]hbow(

  !Fwzo fw vch kjfh phyh xvf vwzfjfw phyzhc jfwjf lh pfywpfgzk}h xvf }k}f wv nyvpo# Wfyh vch

  ivfch opgkc jk}kjky fl nyvpo phyh hwfnvyhycow xvf zojow fwzc fczfcjkfcjo fl bfcwhaf { xvf

  zojow fwzhbow fc lh bkwbh wkczoch#!

  Lfgzvyh1 Lvghw 6, 8"80Hclkwkw Iyf}f1

  Fl llhbhjo jf Pfjyo fw ikfc kczfyfwhczf# Pfjyo wkfcjo vc dvbkljf pfwghjoy xvf wffcgoczyhih fc fwf lvnhy, xvf fl bkwbo Afww flknk, wf hwfbfah zhczo h cvfwzyh yfhlkjhj

  gobo pfywochw# Pyfgkwhbfczf cow fcgoczyhbow fc fl lvnhy goyyfgzo, yfvckjow fc lh phwgvh

  av}fckl, pfyo, zfcfbow fwh bkwbh dvbkljhj?

  ]fhbow lo xvf fwzhih dhgkfcjo Pfjyo, lvfno jf zfybkchy wv mhfch lhioyhl# Fwzhih

  lkbpkhjo wvw yfjfw gobo zojow low pfwghjoyfw# Gobo jhzo kbpoyzhczf fc fwh oykllh wf

  fcgoczyhihc jow ihyghw { bvgdow pfwghjoyfw#

  H xvkc llhb?, Xv ihygh vzklkq? Mgklbfczf pvjo llhbhy h ozyo pfwghjoy {

  flfnky lh ihygh jf Pfjyo, o vwhy ozyh ihygh { llhbhy h Pfjyo, pfyo Afww flknk h vch pfywoch

  goc wvw pyopkhw dfyyhbkfczhw#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  25/42

  Vch jf lhw phyzfw bw kczfyfwhczfw jf fwzf llhbhjo hphyfgf fc fl }fywgvlo 7, gvhcjo

  jkgf xvf Afww YON h Pfjyo xvf bo}kfyh wv ihygh hl bhy# Wvfch vc pogo mvfyzf pfyo, fw

  cfgfwhyko xvf wf bfcgkocf poyxvf fw fl gobkfcqo jf zojo#

  Fc yfwvbfc, wk Afww co lf yvfnh xvf lo bvf}h fc wv ihygh dhgkh fl bhy, co pyfjkgh{ wk co lo dvikfwf dfgdo co dvikfwf zfckjo wv yfgobpfcwh jf pfwghy bvgdow pfgfw, {h xvf

  doyhw hczfw kczfcz pfwghy { co oizv}o ivfcow yfwvlzhjow#

  Afww cow fwz llhbhcjo jh h jh { xvkfyf vzklkqhy cvfwzyh ihygh phyh llf}hy wv

  bfcwhaf h zojow# Cow yvfnh xvf lo llf}fbow dhgkh low jfbw phyh hw pojfy hvbfczhy hlbhw

  { vckycow goc low jfbw fc wv cobiyf phyh pojfy lf}hczhy fwh yfj xvf pogo h pogo dvcjfc

  lh bhljhj { dhgf lf}hczhy fwh gobvckjhj xvf llhbhbow Knlfwkh#

  Wfhbow dvbkljfw gobo Pfjyo { hgfpzfbow fl llhbhjo, gobo lo jkgf fc fl }fywgvlo

  6, xvf bvfwzyh h vc Pfjyo ghcwhjo { hvc hw lf jkgf bhw fc zv phlhiyh, fgdhy lh yfj { poy

  wolhbfczf fwh bkwbh jkwpowkgkc, oizv}o fwh yfgobpfcwh, xvf fw lh bkwbh xvf Gykwzo cow

  xvkfyf jhy jh h jh h zojow low hxv pyfwfczfw# Fwgvgdfbow fl llhbhjo goc hboy xvf fw fl

  bkwbo xvf wf cow pyfwfczhc fc fl }fywgvlo 80, Co zfbhw, jfwjf h doyh wfyw pfwghjoy jf

  dobiyfw# Lhcgfbow cvfwzyh yfj, yfnhlfbow cvfwzyh ihygh hl Wfoy { xvf wfh fl xvf cow

  nvf { cow klvbkcf fc fwzf lhyno ghbkchy#

  Kc}kzhgkc1

  Hdoyh ikfc fc cvfwzyh ihygh5 Fwz Afww boczhjo? [ Poy xv? Whifbow yfgocogfy

  xvf zfcfbow gowhw fc cvfwzyh ihygh xvf co lh whghbow { jfifbow fgdhylhw h vc lhjo,

  zfckfcjo fc gvfczh xvf lhw poghw gowhw woc bfaoyfw xvf bvgdhw jf lhw xvf zfcfbow# Wf cow

  dhilh jf xvf co zfbhbow, gobo jkao Avhc Philo KK fc wv pykbfy jkwgvywo gobo Phph h low

  a}fcfw { hl bvcjo1 Co zfbhc $8= jf ogzviyf jf 8;>4+, hw Afww gobo lf jkao h Pfjyo {

  h cowozyow xvf co zfbhbow, wfyfbow pfwghjoyfw jf dobiyfw# Pfyo zfcfbow vch }kyzvj xvf

  cow moyzhlfgf, { fw lh MF, fwh mf xvf zhczo Pfjyo zv}o hl gfjfylf lh ihygh hl Bhfwzyo phyh xvf

  wvikfyh fc fllh, jfifbow jfahy xvf l wf boczf fc lh cvfwzyh { xvf cvfwzyh mf gyfqgh

  hivcjhczfbfczf# Xv zfcfbow xvf dhgfy phyh xvf lh ihygh yfbf bhy h jfczyo?, Xv

  gowhw jfio jfahy phyh wfnvkylo?, Gbo cvfwzyh mf hgyfgkfczf { wf bhckmkfwzf?####

  Wkbplfbfczf dh{ xvf wfnvkylo phyh hw hgfpzhy fwf llhbhjo xvf l cow jh ghjh jh { ghjh

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  26/42

  bobfczo jf cvfwzyhw }kjhw, pfyo woiyf zojo cow zogh lh pvfyzh jf cvfwzyo goyhqc phyh

  jfgky gobo lo dkqo Bhyh, fwf W hvzczkgo#

  Lh Ihygh#

  ]hbow h jfwgviyky h Pfjyo fc wv ihygh gvhcjo Afww wf bocz fc fllh { gobo l bkwbo wfboczh fc lh cvfwzyh phyh }fy xv gowhw jfio whghy jf fllh { hw pojfy yfbhy bhy hjfczyo {wfnvky fwh }oq xvf cow llhbh jkgkfcjo wnvfbf#Phyh fwo zfcfbow xvf jfwgviyky cvfwzyh mf, { gbo lo dhyfbow goc lhw gowhw xvf zfcfbowfc lh ihygh#Xvf cowozyow jfwgviyhbow fwf llhbhjo xvf Jkow cow jh { zogh cvfwzyo goyhqc#

  !Wvnfyfcgkh1pvfjfw jk}kjky fl nyvpo f kczfychlkqhy goc fllow, wk yfhlbfczf dfbow fwgvgdhjo lh

  }oq jfl Wfoy { wk yfhlbfczf wobow ghphgfw jf pyfwzhylf cvfwzyh ihygh phyh xvf l wf bhckmkfwzf

  hl bvcjo#!

  KK# H lh}hycow1

  Oiafzk}o1 Gyfhy gocgkfcgkh hl ao}fc jf lh kbpoyzhcgkh jf cvfwzyh

  jkwpowkgkc phyh pojfy wfy phyzgkpfw jfl yfkco { jf lh bkwkc jf lhgvhl wf cow dh fcgobfcjhjo# Fwzh phyzf fw ihwhjh fc vc iyf}f

  hclkwkw jf lhw lfgzvyhw Ac#=, 8"8: $bklhnyo jf lh bvlzkplkghgkc jf

  low phcfw { pfgfw+ { wv goczyhphyzf fc Bz#8;, 8="9; $ao}fc ykgo+#

  Gobo fw jf cvfwzyo gocogkbkfczo, hbiow wfnvhc jf gfygh hl

  Wfoy pfyo wlo vco fwzv}o jkwpvfwzo h fczyfnhylo zojo poy l#

  !Fwzf hclkwkw wf pvfjf yfhlkqhy jf bhcfyh jkyfgzh $Gocmfyfcgkhczf"a}fcfw+ o jf bhcfyh

  kczfyhgzk}h $Gocmfyfcgkhczf goc a}fcfw+#!

  Hclkwkw iyf}f5

  Gobo zojow gocogfbow fc fwzf yflhzo, xvf zhbikc cow pyfwfczh Bz#8:, 8;"985 wlo

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  27/42

  dhihc 6 phcfw { 9 pfgfw phyh hlkbfczhy h vch bvlzkzvj jf 6 bkl dobiyfw# Wkc goczhy

  bvafyfw { ckow, fc lh gvhl gobkfyoc dhwzh lh whgkfjhj { hl mkchl woiyhyoc 89 ghchwzow jf

  gobkjh# Fwzo cow bvfwzyh glhyhbfczf lo xvf fl Wfoy dhyh goc fl wkbplf dfgdo jf fwzhy

  jkwpvfwzow h ghbkchy goc l#

  Mvf fwzf bvgdhgdo xvkfc co wf ckfnh { fczyfnh zojo lo xvf zkfcf phyh xvf wf

  gocwvbh fl bklhnyo { Afww pvfjh jhy ozyh bvfwzyh jf lo xvf Jkow pvfjf dhgfy goc

  cowozyow# Phyh fwf bobfczo, lhw pfywochw pyfwfczfw fc hxvfl lvnhy, fl wbiolo xvf Afww

  fafgvzh, fw wkbplfbfczf vc bklhnyo fl xvf wf lfw pvfjh jhy jf gobfy# Phyh low jkwgpvlow

  hll pyfwfczfw { phyh cowozyow, fw vch glhyh bvfwzyh jf zojo lo xvf cowozyow pojfbow lonyhy

  goc wkbplfbfczf fczyfnhy cvfwzyo goyhqc h Jkow#

  Wk pvjkyhbow wfy ghphgfw jf fczyfnhy cvfwzyo pogo, pojyhbow wfy wkbplfbfczf

  phyzkgkpfw jfl yfkco, {h xvf h jkmfyfcgkh jf lh ozyh lfgzvyh, fl ao}fc ykgo wfnvh lh lf{ jfl

  Wfoy, pfyo co fwzhih jkwpvfwzo h fczyfnhylo zojo { wfnvky wvw phwow, fw poy fwzh yhqc xvf

  fl ao}fc ykgo, co pvfjf jkwmyvzhy jfl yfkco, pvfw wv jkwpowkgkc, fw lkbkzhjh h wfnvky lhw

  lf{fw, pfyo lhbfczhilfbfczf fwz hmfyyhjh h wv }kjh bhzfykhl#

  Zf dhw pyfnvczhjo( wo{ ghphq jf fczyfnhy zojo poy whl}hybf?, o jf xv co bf

  pvfjo jfwpyfcjfy phyh pojfy wfnvky h Gykwzo?, hl }fy zhczh nfczf { {o wolhbfczf zfcno vc

  pogo jf gobkjh, xv {o dhyh fc fwf bobfczo?

  Cvfwzyo goyhqc zvyiko, llfco jf jkwzoywkc wogkhl { ozyow bhlfw fc gvhl co wobow

  ghphgfw jf wfnvky hjdfykjow h Gykwzo, co cow dhgf }fy lo gfygh xvf fwzhbow jfl Bhfwzyo {

  zojo lo xvf fw ghphq jf dhgfy poy cowozyow# Cvfwzyow goyhqocfw woc gobo fwow phcfw { fwow

  pfgfw xvf zfch fl ao}fc, woc phyzf jfl kcwzyvbfczo xvf Afww cfgfwkzh phyh gocwvbhy wv

  bklhnyo { hw pojfy whl}hycow { goc}fyzkycow fc pfwghjoyfw jf dobiyfw#

  Fw wfcgkllo, kjfczkmkghycow goc fwh lfgzvyh $Ac#=,8"8:+ { zyhcwpoyzhylh h cvfwzyh

  hgzvhlkjhj# Fl ao}fc xvf zfch fl ghchwzo goc low 6 phcfw { 9 pfgfw# Fwow 6 phcfw

  yfpyfwfczhc cvfwzyow jfwfow jf fwzhy wkfbpyf goc l { low 9 pfgfw woc cvfwzyhw nhchw jf

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  28/42

  yfhlkqhylo# Lh ghchwzh wkbiolkqh cvfwzyo goyhqc, fc jocjf fwzc jfpowkzhjow cvfwzyow

  phcfw { cvfwzyow pfgfw# Lhbfczhilfbfczf woc bw cvfwzyow jfwfow $gobo low phcfw 6+, {h

  xvf wf fcgvfczyhc fc cvfwzyh bfczf { pojfbow gyfhy vc bvcjo kbhnkchyko fc fl gvhl zojo

  fw mflkq, pfyo hl jhycow goc lh yfhlkjhj wf jkwbkcv{fc lhw mvfyqhw gobo lh ghczkjhj jf low

  pfgfw $9+, {h xvf lh pfyfqh yfkch fc cvfwzyo goyhqc { cow pfwh llf}hy fwf bfcwhaf dhgkh low

  jfbw#

  Dhnhbow gobo fl bvgdhgdo, fczyfnvfbow cvfwzyo goyhqc h Jkow, xvf hvbfczf

  cvfwzyow phcfw { cvfwzyow pfgfw { xvf hlkbfczfbow, co h 6 bkl dobiyfw wkco, h zojo fl

  bvcjo# Xvf cvfwzyh jkwpowkgkc wfh, vch glhyh { mvfyzf, xvf yfhlbfczf fwzfbow

  goc}fcgkjow xvf xvfyfbow fwzhy goc l { xvf cow llfcf jh h jh jf wv phq { cow nvf poy fl

  ghbkco goyyfgzo jf lh whl}hgkc#

  Jfafbow xvf Gykwzo zobf cvfwzyo goyhqc fc zozhl fczyfnh, flf}f vch oyhgkc hl

  Phjyf, cow phyzh { cow yfphyzh fl bvcjo fczfyo# Phyh hw jfahy jfbowzyhjo vch }fq bw wv

  nloykh { wv kcbfcwo hboy phyh goc cowozyow { xvf low jfbw wf fczfyfc jf xvf Gykwzo lfw

  hbh { xvf lfw fwpfyh goc low iyhqow hikfyzow#

  ! Wvnfyfcgkh1 Wk wv nyvpo fw dfzfyoncfo $nyhc jkmfyfcgkh jf fjhjfw+, yfgobfcjhbow xvf fl

  nyvpo wf jk}kjh phyh xvf zyhihahcjo fc low wvinyvpow, wf pvfjh llf}hy fl bfcwhaf bw glhyo { wf

  hwfnvyh jf xvf zojow fczfcjkfyoc lo xvf fl gocmfyfcgkhczf ftplkg#!

  Lkbpkhy cvfwzyo goyhqc1

  Wfyfbow ghphgfw jf gvbplky fwh bkwkc?, Yfhlbfczf gyfo xvf pvfjo wfy phyzf jf

  fwzo? Cowozyow wobow kcwzyvbfczo jf Jkow, pfyo, cvfwzyh jfiklkjhj dvbhch, co cow pfybkzf}fylo hw# Pyfnczhzf Gbo fwz bk goyhqc?, Fwz lkbpko o fwz wvgko?

  Lfw kc}kzo, h xvf kczfychlkgfc { hchlkgfc wk }fyjhjfyhbfczf fwzhbow jkwpvfwzow h

  lkbpkhy cvfwzyo goyhqc zvyiko { jkwzyhjo, phyh hw fwzhy fc lh bh{oy jkwpowkgkc jf

  fczyfnhylo h Gykwzo { lkwzo phyh boczhycow fc lh ihygh#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  29/42

  !Lh yfmlftkc xvf wf vzklkgf jfify wfy jf hgvfyjo h wv yfhlkjhj# Wf pvfjf vwhy gobo yfmfyfcgkh lh

  ghcgkc Hxv fwz vc bvgdhgdo $bwkgh { lfzyh jf Mfjfykgo Ghyyhcqh+, jfl jkwgo Whgfyjozf

  phyh Wkfbpyf, zhbikc fc fl jkwgo Jkwgpvlo Hbhjo { fc fl jkwgo jf Gocgkfyzo fc Pvfyzo Ykgo jfl

  nyvpo bftkghco Afwfj!

  Kcwzyvggkc jf lh hgzk}kjhj1

  Wf lf fczyfnh h ghjh ao}fc vc goyhqc wvgko $jf hlnc bhzfykhl mgkl phyh lh}hy,

  pvfjf wfy jf mohb+ { wf lfw kc}kzh h xvf wk fwzc jkwpvfwzow, lkbpkfc wv goyhqc $fc vc

  ihljf goc hnvh { ahic+# Lvfno jf fwo, wf lf dhgf vc omyfgkbkfczo fc fl hlzhy hl Wfoy phyh

  xvf zobf cvfwzyh }kjh { cow dhnh kcwzyvbfczow wv{ow#

  KKK# ### Wviky h lh ihygh1

  Zf hzyf}fw h wviky h lh ihygh? , zkfcfw lhw dfyyhbkfczhw

  cfgfwhykhw?, pfyo gvlfw woc? Lhw zfcno o co lhw zfcno?

  Zojow low pfwghjoyfw zkfcfc wvw dfyyhbkfczhw phyh

  lonyhy vch ivfch pfwgh, pfyo, co }hbow h ivwghy pfgfw wkco,

  hlbhw phyh cvfwzyo Jkow# Fw poy fwo, xvf zfcfbow xvfyfhlkqhy vc ivfc fthbfc jf gocgkfcgkh { hgfpzhy cvfwzyh

  yfhlkjhj gobo dvbhcow xvf wobow, hw xvf, poy xv co lo kczfczhbow#

  ]fhbow gvhlfw woc lhw dfyyhbkfczhw, xvf gobo ivfcow pfwghjoyfw zfcfbow1

  Locgdfyh1 Phyh low pfwghjoyfw fyh cfgfwhykh phyh wowzfcfywf fc vc jh jf

  zyhihao, phyh cowozyow cvfwzyh locgdfyh wf fcgvfczyh lh fvghykwzh xvf cow llfch { cow

  hlkbfczh fl fwpykzv jobkcno zyhw jobkcno { cow llf}h hl fcgvfczyo goc fl dfybhco#

  Yfj1 Gvhcjo bkyhbow lh gocwzyvggkc jf lh yfj }fbow xvf fllh gocwzh jf

  vch bkwbh wonh goc jkmfyfczfw cvjow# Fwzo wknckmkgh fl whgykmkgko jf bvgdhw pfywochw { jfl

  bkwbo Jkow, xvf cow h{vjh h fczyflhqhycow { h moyzhlfgfycow phyh pojfy hghphyhy lh

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  30/42

  hzfcgkc jf low pfgfw xvf co zkfcfc h Jkow fc fl goyhqc, { hw, pojfy jkyknkylow dhgkh lh

  ihygh { fbpyfcjfy goc fllow, lh zyh}fwh jf lh ftphcwkc jfl yfkco jf Jkow#

  Bhcow1 Wochy nyhgkowo fl zybkco jf lhw bhcow, pvfw fw f}kjfczf xvf

  zfcfbow xvf zfcfylhw phyh lhcqhy lhw yfjfw, pfyo fc cvfwzyo ghwo, cvfwzyhw bhcow wknckmkghcfwh mvfyqh jf }olvczhj, xvf cow h{vjh jh h jh h lf}hczhy fwh yfj { h woiyfphwhy fwhw

  }kgkwkzvjfw xvf cow fcgoczyhbow fc fwzf kcbfcwo bhy llhbhjo bvcjo#

  Yfbow1 Fwzf kcwzyvbfczo lo vzklkqhbow phyh gobfcqhy cvfwzyo ghbkco dhgkh

  hlzh bhy# Goc fwzo flfnkbow phyh jocjf cow xvfyfbow bo}fy, wk ivwghbow lh gobojkjhj

  jfl yo, o cow fcghbkchbow hl kcbfcwo bhy phyh lvgdhy goczyh lh hj}fywkjhj xvf fc fl bhy

  hikfyzo wf fcgvfczyh, fwf ghbkco jkmgkl xvf fl bvcjo gologh fc cvfwzyo ghbkchy#

  ]flh1 Fwzf kcwzyvbfczo fw cfgfwhyko fc hlzh bhy phyh zobhy vch jkyfggkc,

  mvfyqh { lh }flogkjhj jf cvfwzyh ch}fnhgkc fc hlzh bhy# Lf}hczfbow cvfwzyh }flh phyh xvf

  lh mvfyqh jfl Fwpykzv Whczo cow nvf dhgkh lh ihcjhjh jf pfgfw jfwph}oykjow fc fwzf

  kcbfcwo bhy#

  Gobphfyo1 Fwzh pfywoch fw fwzykgzhbfczf cfgfwhykh fc cvfwzyh pfwgh, poy

  xv?, Wfcgkllo, wkfbpyf zfcfbow xvf zfcfy h hlnvkc h cvfwzyo lhjo xvf wfh fl nvh, hlnvkc

  xvf cow h{vjf h zobhy lhw jfgkwkocfw goyyfgzhw phyh cvfwzyh jkyfggkc fc cvfwzyo bhy# Poy

  ozyh phyzf zhbikc fw fwh pfywochw xvf goc wvw bhcow,$mvfyqh jf }olvczhj+ cow h{vjhy h

  wviky fwh yfj pfwhjh, fc fwow bobfczow fc lh gvhl co pojfbow jfahy fwghphy fwh

  opoyzvckjhj { hw cow h{vjh h bhczfcfycow fc wkczoch wkc jfahy jf ol}kjhy cvfwzyh fwfcgkh

  fc fwzf lhyno ch}fnhy#

  Mhyo1 Fl mhyo fw cvfwzyh nvh fc bobfczow jf jfwhloao { owgvykjhj# Fwzh lvq

  wknckmkgh lh lvq jf Gykwzo { cow yfgvfyjh xvf l wknvf wkfcjo fl ghbkco { xvf cvcgh cowhihcjoch#

  Lkwzow?

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  31/42

  [h zfcfbow lo cfgfwhyko pfyo, fc cvfwzyh ihygh dh{ bvgdhw gowhw xvf cow bolfwzhc,

  hw xvf }hbow h jfwpyfcjfycow jf fllhw# Lh pyfnvczh glwkgh gvlfw woc?, gbo pojfbow

  jfwpyfcjfycow jf fllh?# Hxv myfczf hl Wfoy dhyfbow vch lkwzh jf lhw gowhw xvf co bf

  pfybkzfc ghbkchy avczo h l { dhyfbow vc gobpyobkwo yfhl { lo fczyfnhyfbow fc fl hlzhy#

  Phyh xvf hw cowozyow zfcnhbow bw mvfyqh { gocmkhcqh phyh zyhihahy goc L { phyh l#

  ! Wf lf kc}kzh hl ao}fc h yfhlkqhy vc fthbfc jf gocgkfcgkh { h yfmlftkochy woiyf wv }kjh {wv yfhlkjhj goc yfwpfgzo h Jkow!Oyhgkc1Afww, z }kckwzf h ghlbhy lhw zfbpfwzhjfw { zf dhgfw pyfwfczf fc lh ihygh jf zojh }kjh# Lo

  dhgfw, poyxvf Zv cobiyf fw Fbbhcvfl, Jkow goc cowozyow, Jkow poy cowozyow# Poy lo zhczo,

  hdoyh Zf pkjo Wfoy xvf fczyfw fc cvfwzyhw }kjhw# Fc cvfwzyh ihygh { pfybkzf xvf cvfwzyow

  nykzow zf jfwpkfyzfc gobo h zvw jkwgpvlow { ftzkfcjf zv bhco phyh xvf llfnvf lh ghlbh

  Lf}czhzf { oyjfch h bk kcxvkfzvj xvf wf ghlbf#

  Oyjfch h lhw olhw jf lh bvfyzf xvf cow yojfhc, xvf jfafc jf hbfchqhycow#

  Hphgknvh cvfwzyo goyhqc phyh xvf pvfjh fwgvgdhy Zv phlhiyh jk}kch { gyfhjoyh#

  ]fc Afww, { wvif h lh ihygh jf low xvf fwzhbow yfvckjow fc zv cobiyf, jf Cvfwzyhw

  mhbklkhw, jf cvfwzyh gobvckjhj, jf zojow low xvf zhczo zf cfgfwkzhc, ]fc, Wfoy Afww, }fc(

  { ftzkfcjf zv bhco dhwzh hxvfl ykcgc jocjf dfbow wkjo bw lhwzkbhjo { dfykjow {wchcow, lbpkhcow, pvykmghcow Wfoy { liyhcow jf zojo bhl#

  Bf jfgkjo poy Zk { poy zv bkwfykgoyjkh jk}kch# Goczkno { goc cvfwzyh Bhjyf,

  jkno fc fwzf bobfczo1 Dnhwf fc b, Z }olvczhj Wfoy, fc lh whlvj { fc lh fcmfybfjhj5

  fc fl tkzo { fc fl myhghwo5 fc lhw hlfnyhw { fc lhw zykwzfqhw1 fc lh }kjh { fc lh bvfyzf5 fc fl

  pyfwfczf { fc lh fzfyckjhj# [ xvf wfhw poy wkfbpyf fl zkbc xvf gocjvgf cvfwzyh ihygh#

  Hbc#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  32/42

  ]kfycfw WhczoZfbh 91 Bk bh{oy fczyfnh

  Wfczkjo jfl Jh]kfycfw Whczo

  Do{ gobfcqhbow pyopkhbfczf jkgdo lh

  gflfiyhgkc jf lh phwgvh1 phwgvh wknckmkgh phwo, fl

  zycwkzo jf Afww jf lh bvfyzf h lh }kjh# Do{ fw fl

  pykbfy hgzo jf fwzf phwo#

  Co fw goyyfgzo xvfjhywf wlo fc fl hwpfgzo

  jf lh bvfyzf, ck zhbpogo lo fw fl gflfiyhy wlo lh yfwvyyfggkc# Low jow hwpfgzow wf gflfiyhc

  goc vch nyhc vckjhj1 lh bfboykh jf lh bvfyzf, do{ fwz llfch jf fwpfyhcqh { jf }kgzoykh,

  bkfczyhw xvf lh }knklkh phwgvhl jf bhhch co wlo yfgoyjhy lh yfwvyyfggkc wkco zojo fl

  jkchbkwbo jfl phwo jf lh bvfyzf h lh }kjh#

  FC FL JH JFWZHGHBOW1

  Ghbkchy goc Gykwzo xvf }h dhgkh lh bvfyzf goc hgzkzvj jf pfyjc { hboy#

  Yfgoyyfy goc Fl wv ghbkco jf lh gyvq# [ fc lh zhyjf jfwzhghc fwzow bobfczow

  gvlbkchczfw#

  LH LFGZVYH JF LH PHWKC1

  Fw fl gfczyo jf lh gflfiyhgkc jf fwzf jh# Cowozyow lf jhyfbow bvgdh kbpoyzhcgkh

  {h xvf zojow low bobfczow wknvkfczfw low kcglvkyfbow jfczyo jf lh lfgzvyh jf lh phwkc#

  LH HJOYHGKC JF LH GYVQ

  Fw ozyo bobfczo kbpoyzhczf# Lh gobvckjhj gykwzkhch ftpyfwh wvw wfczkbkfczow hl

  Oiafzk}o1 Goc fwzf zfbh wf pyfzfcjf xvf fl ao}fc gocoqgh { }fh fc Bhyh lh fczyfnh zozhl {

  wkcgfyh, { hpyfcjhc jf fllh h fwzhy jkwpockilfw hl wfy}kgko jf Jkow#

  Oyhgkc Kckgkhl

  Wfoy Afww,

  Hxv cow zkfcfw yfvckjow hl pkf jf lh Gyvq, goc zv Bhjyf { fl jkwgpvlo xvf Z hbhihw#

  Zf pfjkbow pfyjc poy cvfwzyow pfghjow xvf woc lh ghvwh jf zv bvfyzf#

  Zf jhbow nyhgkhw poy dhify pfcwhjo fc cowozyow fc hxvfllh doyh jf whl}hgkc

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  33/42

  { dhifycow jhjo h Bhyh poy Bhjyf#

  ]kynfc Whczh, hgnfcow ihao zv pyozfggkc { dhqcow jgklfw h lh hggkc jfl Fwpykzv Whczo#

  Whc Avhc, hlgcqhcow lh nyhgkh jf hgonfy h Bhyh fc cvfwzyh }kjh { jf hwkwzkylh fc wv bkwkc#

  Hbc

  Oiafzk}o1

  Fc fwzf zfbh fl ao}fc pojy gocogfy lh nyhc fczyfnh xvf dkqo lh Whczwkbh ]kynfc

  Bhyh, jfwjf fl bobfczo fc xvf fl cnfl lf hcvcgk xvf kih h gocgfiky fc wv }kfczyf hl dkao

  jf Jkow# Jf hxv fc hjflhczf Bhyh wf goc}kfyzf fc lh fwglh}h jfl Wfoy# Bhyh lh bhjyf

  jf lh knlfwkh, wknvk hl bhfwzyo h pfwhy jf phjfgfy zhczo joloy, goc hboy wvpocf woiyfllf}hy

  zojhw lhw wkzvhgkocfw { bobfczow# Gvbplk wkfbpyf fl W xvf lf jkao h Jkow fc vc

  pykcgkpko# Do{ ]kfycfw Whczo, jh jf joloy, jh fc fl xvf gocbfboyhbow lh bvfyzf jf

  cvfwzyo Wfoy Afwvgykwzo { cow jfzfcfbow h yfmlftkochy hczffwzf bvcjo xvf }k}f fczyf yvkjow, wvpfymkgkhlkjhj, bfczkyhw,

  kyhw { woiyf zojo bvgdo joloy# Cfgfwkzhbow vc bobfczo jf

  wklfcgko, ghlbh, { jf jfwgviykycow kczfykoybfczf# Ky hl bhy

  hjfczyo jf cvfwzyo wfy, { lo dhyfbow goc lh h{vjh jf Bhyh#

  Cvfwzyh Bhjyf cow hgobphhy fc fwzf bobfczo jf fczyfnh

  zozhl hl Jkow phjyf#

  Zyhihao fc fxvkpoBhzfykhlfw1Phpfl, lpkq, ikilkh#

  Kcwzyvggkocfw1 Jk}kjky h low a}fcfw fc nyvpow { fczyfnhylf h ghjh nyvpo vch lfgzvyh# Goc

  fwzhw lfgzvyhw zfcjyc lh opoyzvckjhj jf gocogfy h Bhyh, { }fy gbo dh wkjo wv fczyfnh {

  jkwpowkgkc jfwjf fl pykcgkpko#

  Lfgzvyhw wvnfykjhw phyh lh jk}kwkc jf nyvpo1

  8"Lvghw 8, 9="74 Lh hcvcgkhgkc9"Lvghw 8 , 7;":9 ]kwkzh h Kwhifl7"Lvghw 9, 7:" :0 Pyfwfczhgkc jf Afww fc fl Zfbplo:"Lvghw 9, :8"686"Avhc 9, 8"88 Lh iojh jf Ghch="Avhc 8;, 96" 9> Fczyfnh jf Bhyh gobo Bhjyf

  Pyfnvczhw1

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  34/42

  8"Xv wkzvhgkc wf pyfwfczh fc fwzf phwhaf iilkgo?9"Xv powzvyh zobh Bhyh hczf fwzh wkzvhgkc?7"Gbo yfhggkochykhw fc wv powkgkc?:"Gbo pojfbow llf}hy fwzh wkzvhgkc hl do{ fc jh?Plfchyko jf Nyvpo1

  Lvfno jf lhw yfvckocfw jf nyvpo, phwhyfbow h pyfwfczhy cvfwzyhw gocglvwkocfw fc vc

  plfchyko, phyh xvf jf fwzf bojo zojow pojhbow gocogfy h Bhyh#

  Jkcbkgh jf Goczfbplhgkc

  Kcwzyvggkocfw1 Fczyfnhy h ghjh ao}fc vch lbkch jf lh ]kynfc Bhyh o pyo{fgzhy vch kbhnfc

  phyh zojow# Kc}kzhy hl ao}fc h oiwfy}hy lh kbhnfc jf Bhyh poy vcow bkcvzow phyh xvf

  pvfjhc hjfczyhywf { pfybkzky xvf lh kbhnfc lf pfcfzyf { lf dhilf# Phyh fwzh jkcbkgh wf

  vzklkqhy lh ghcgkc Fl jkhyko jf Bhyh, zhbikc pvfjfc vzklkqhy bwkgh kcwzyvbfczhl o

  ghcgkocfw yfmfyfczfw hl zfbh# Pvfjfc yfmlftkochy goc lhw wknvkfczfw pyfnvczhw1 Xv

  wfczkbkfczow bf kcwpkyh Bhyh? Xv fwgvgdo jfczyo jf b?

  Klvbkchgkc

  Jfwjf vc pykcgkpko h vch fjhj bv{ ao}fc Bhyh mvfllhbhjh poy Jkow phyh wfy}kylf, hxv fw jocjf fllh pyocvcgkh vc wjf fczyfnh zozhl# FwzfWmvf vco lkiyf xvf lo pojfbow }fy fc fl

  bobfczo jf lh hcvcgkhgkc# Fc vc pykcgkpko gobo zojo ao}fc

  jvj { wf wkczk xvf co fyh bfyfgfjoyh jf zhl nyhcjfqh, pfyo

  fwzo co jvy bvgdo, gvhcjo jkao hxv fwz lh fwglh}h jfl Wfoy

  dnhwf fc bk wfnc zv phlhiyh# Wv Mkhz, fl dnhwf, wknckmkgh,

  yfgocogkfcjo wv pfxvffq f kcwknckmkghcgkh, lh hgfpzhgkc

  kcbfjkhzh, lh yfwpvfwzh pyoczh hl }fc { wnvfbf xvf jfacjolo zojo wf fgdh fc bhcow jfl

  Wfoy goc zojo wv hboy, mf { fwpfyhcqh# Lh zyhcwgfcjfcgkh jf fwzh yfhlkjhj lf kbpocf fl

  wobfzkbkfczo jf wv pyopko wfy# Fczyfnh wv lkifyzhj { wf pocf fc bhcow jf Jkow# Bhyh wf

  dkqo lh fwglh}h jf Jkow { noq jf lh bh{oy lkifyzhj#

  Fc Bhyh zhbikc pojfbow }fy vch bvafy oyhczf, fw lh bvafy kcwzhlhjh fc wv

  kczkbkjhj, bvafy wklfcgkowh xvf whif kczfykoykqhy low wvgfwow { hgoczfgfyfw jf wv }kjh1

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  35/42

  Bhyh, poy wv phyzf, nvhyjhih zojhw fwzhw gowhw { lhw bfjkzhih fc wv goyhqc $Lg

  9,8;#68+# Oyhy fw dhilhy goc Jkow, yonhy, kc}oghy, hlqhy plfnhykhw { jhy nyhgkhw1 Wv Bhjyf

  gocwfy}hih zojo fwzo fc wv goyhqc $Lg 9,68+# Fc Ghc, yvfnh, pkjf h Afww goc wv Co

  zkfcfc }kco# Fw ikfch}fczvyhjh poyxvf o{f { nvhyjh mkflbfczf lh phlhiyh# Hw, wv Dkao,

  fthlzhcjo fl yfkco poy fcgkbh jf lhw gocjkgkocfw { lhqow jf lh ghycf { jf lh whcnyf,

  pyoglhb1 bk bhjyf { bkw dfybhcow woc low xvf o{fc lh phlhiyh jf Jkow { lh gvbplfc5

  jkgdowow low xvf o{fc lh phlhiyh jf Jkow { lh pyhgzkghc $Lg 4,985 88,94+# Bhyh kbployhih

  goc wvw oyhgkocfw fl joc jfl Fwpykzv, xvf fc lh Hcvcgkhgkc {h lh dhih gvikfyzo goc wv

  wobiyh# Bhyh fw lh xvf cow fcwfh xvf lh oyhgkc fw lh gobvckghgkc jkyfgzh goc Jkow

  Phjyf# Bhyh mvf vch bvafy oifjkfczf {h xvf hgonf gocmkhjh low jfwknckow jf Jkow fc wv

  }kjh# Bhyh gobo Bhjyf jf Afww hgfpzh { yfwpfzh lhw jfgkwkocfw jf wv dkao# Bvafy o{fczf

  poyxvf fw pyhgzkghczf jf lh phlhiyh jf Jkow# Fllh fwz fc fl hboy jf Jkow, fwgvgdh lhphlhiyh jf Jkow { lh gvbplf# Bhyh fc lhw Iojhw jf Ghc wf goc}kfyzf fc lh bfjkhjoyh

  fczyf Jkow { low dobiyfw# Bhyh wf goc}kfyzf fc Bhjyf jf zojow fc fl bobfczo fc xvf

  Afww, fwzhcjo fc lh gyvq, pyocvcgkh fwzhw phlhiyhw1 Afww, }kfcjo h wv bhjyf { avczo h fllh

  hl jkwgpvlo pyfmfykjo, jkao h wv bhjyf1 Bvafy, df hd h zv dkao# Lvfno, jkao hl jkwgpvlo1

  Df hd h zv bhjyf# [ jfwjf hxvfl bobfczo fl jkwgpvlo wf lh llf} goc l $Ac 8;, 9= "9>+#

  Bhyh fw Bhjyf jf lh Knlfwkh, jf zojo fl pvfilo jf Jkow, bhjyf jf low dfybhcow jf

  Gykwzo, jf zojow low jkwgpvlow jf Afww# Bhyh fw lh Bhjyf vck}fywhl jf low dobiyfw, hl jhy

  h lvq, goc low joloyfw jf goyyfjfczoyh fc fl Ghl}hyko, h zojo fl pvfilo yfjkbkjo# Bhyh, lh

  bvafy poy ftgflfcgkh, xvf hlifyn fc wv wfco hl Dkao Yfjfczoy jfl bvcjo, wf goc}kfyzf

  hdoyh fc lh Knlfwkh# Bhyh wf fczyfn { mvf bhy hjfczyo, Bhyh fw lh bvafy poy ftgflfcgkh,

  kbkzfbow h Bhyh { jknbowlf h Jkow phjyf, dnhwf fc b wfnc zv phlhiyh#

  Jkcbkgh jf fczyfnh

  Bhzfykhlfw1 Phpfl, lpkq, bwkgh kcwzyvbfczhl#

  Kcwzyvggkocfw1 Fc fwzh jkcbkgh fl ao}fc hl pkf jf lh gyvq, fwgykiky vch ghyzh h lh bhjyf

  Bhyh, fc lh xvf wf gobpyobfzh h fczyfnhywf gobplfzhbfczf hl wfy}kgko jf Jkow# Poy bfjko

  jf fwzh ghyzh pfjky lh h{vjh jf Bhyh, phyh xvf lo llf}f Bhy hjfczyo, phyh xvf lo jkykah { lo

  nvf fc wv fczyfnh zozhl { wkcgfyh# Zhbikc fl ao}fc pvfjf gyfhy vch gyvq, xvf wkbiolkgf fl

  whgykmkgko { lh fczyfnh xvf }h h yfhlkqhy, { gobfcqhy wv ghyzh avczo h wv gyvq# Bkfczyhw wf

  yfhlkqh fwzh jkcbkgh, vzklkqhyfbow bwkgh kcwzyvbfczhl phyh hbikfczhy fl lvnhy { gyfhy vc

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  36/42

  lvnhy jf bfjkzhgkc { yfmlftkc# Poy lzkbo low a}fcfw pocjyc wv ghyzh jfczyo jf lh ihygh

  gobo wbiolo jf wv fczyfnh { jf xvf xvkfyfc ky bhy hjfczyo, { wfnvky lh }olvczhj jfl

  bhfwzyo# Goczfbplhy { hjoyhy lh gyvq gobo pykcgkpko jf lh phwgvh#

  Fl ifwo h lh gyvq fw fl wknco jf cvfwzyh yfwpvfwzh jf hboy hl hboy xvf jko wv }kjh

  poy cowozyow#

  LH OYHGKC VCK]FYWHL#

  Fc lh xvf fl pvfilo fafygkzhcjo wv omkgko whgfyjozhl yvfnh poy zojow low dobiyfw#

  Do{ fc jh fc xvf fl pvfilo phyzkgkph jf fwzf whgfyjogko fc xvf fl wfoy kczfygfjf

  poy lhw nyhcjfw kczfcgkocfw jf lh knlfwkh, jf lh dvbhckjhj { jfl nyvpo#

  Lh gobvckjhj gykwzkhch o wfh cowozyow pyoglhbhbow lh phwkc jfl Wfoy { hjoyhbow

  wv gyvq goc pykbfy hgzo jfl bkwzfyko phwgvhl#

  Xvf fc fwzf jh zobfbow gocgkfcgkh jf fwzf nyhc phwo xvf jko Afww, jf lh bvfyzf h

  lh }kjh# Xvf cowozyow bvyhbow h zojo lo xvf cow fwzoyih phyh zfcfy fwf fcgvfczyo goc Afww

  yfco}cjocow jh h jh#

  Oyhgkc Mkchl

  )Bhyh, dvbkljf wkfy}h jfl Hlzwkbo,

  fl Dkao xvf fcnfcjyhwzf zf dh dfgdo wkfy}h jf lh dvbhckjhj#

  Zv }kjh dh wkjo vc wfy}kgko dvbkljf { nfcfyowo1 dhw wkjo wkfy}h jf lh Phlhiyh gvhcjo flcnfl zf hcvcgk fl pyo{fgzo jk}kco jf lh whl}hgkc#

  Dhw wkjo wkfy}h jfl Dkao, jcjolf lh }kjh { pfybhcfgkfcjo hikfyzh hl bkwzfyko#

  Dhw wkjo wkfy}h jf lh Yfjfcgkc, pfybhcfgkfcjo }hlkfczfbfczf hl pkf jf lh Gyvq, avczo hl

  Wkfy}o { Goyjfyo wvmykfczf, xvf wf kcbolhih poy cvfwzyo hboy# Dhw wkjo wkfy}h jf lh

  Knlfwkh, fl jh jf Pfczfgowzw, { goc zv kczfygfwkc goczkchw nfcfycjolh fc ghjh gyf{fczf,

  zhbikc fc fwzow zkfbpow cvfwzyow, jkmgklfw { hzoybfczhjow# H Zk, ao}fc Dkah jf Kwyhfl, xvf

  dhw gocogkjo lh zvyihgkc jfl goyhqc ao}fc hczf lh pyopvfwzh jfl Fzfyco, jkykahc wv bkyhjh

  goc gocmkhcqh low a}fcfw jfl zfygfy bklfcko# Dhqlow ghphgfw jf hgfpzhy lh kc}kzhgkc jf zv

  Dkao h dhgfy jf lh }kjh vc joc zozhl phyh lh nloykh jf Jkow# Dhqlfw gobpyfcjfy xvf wfy}ky h

  Jkow whzkwmhgf fl goyhqc, { xvf wlo fc fl wfy}kgko jf Jkow { jf wv Yfkco cow yfhlkqhbow

  wfnc fl jk}kco pyo{fgzo { lh }kjh llfnh h wfy dkbco jf nloykh h lh Whczwkbh Zykckjhj

  Hbfc)# $Avhc Philo KK+

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  37/42

  Wihjo WhczoZfbh 71 ]H[HC POY ZOJO FL BVCJO

  Wfczkjo jfl jh1

  Dh llfnhjo fl jh jf lh nyhc fwpfyh, vc jh fc fl xvf

  gocbfboyhbow lh yfwvyyfggkc jf Afww jf Chqhyfz#

  Yfgoyjfbow fwzhw phlhiyhw Pvfjo jfwzyvky fwzf zfbplo jf Jkow,

  { yfgocwzyvkylo fc zyfw jhw $BZ 9=, =8+ , Afww cow jfbvfwzyh

  xvf wv phlhiyh wf dhgf }fyjhj }k}h# Fwh cogdf fc lh xvf Afww

  }fcgf h lh bvfyzf, cow dhgf phyzkgkpfw jf wv }kjh kcboyzhl, jf wv

  }kjh plfch# Afww cow kc}kzh hl fcgvfczyo goc l phyh pyo}oghy

  fc cowozyow }k}ky wv fcgobkfcjh, lh f}hcnflkqhgkc#

  Fl bkwzfyko fwfcgkhl jfl Wihjo Whczo fw lh hvwfcgkh jfl

  Wfoy# Fl Wfoy dh ogvlzhjo wv yowzyo5 dh wvwzyhjo wv pyfwfcgkh5

  fl Wfoy fwz hvwfczf5 fl Wfoy bkwzfykowhbfczf fwz bvfyzo#

  Fwzo fw lo xvf lf jkwzkcnvf jf gvhlxvkfy ozyo bobfczo jf lh }kjh zfyyfwzyf { gflfwzf jf Afww#

  Fc fl H Z# Gykwzo co fwzhih# Fwzf jh fl Wfoy, jf knvhl moybh fwz hvwfczf, fwz

  bvfyzo { lkzynkghbfczf fwzh hvwfcgkh wf pyfwfczh goc lh pyk}hgkc jf lh fvghykwzh# Fw

  kbpowkilf lh fvghykwzh poy xvf fl Wfoy co fwz# Fc wv }kjh zfyyfwzyf fwzhih goc cowozyow5

  fwzhih mwkghbfczf goc low dobiyfw5 gobo yfwvgkzhjo, fwz pyfwfczf fc bfjko jf lh knlfwkh {

  jfl bvcjo, poy fl pojfy jfl Fwpykzv Whczo#

  Lh pyk}hgkc jf lh phlhiyh jf Jkow1 co dh{ phlhiyh fc goczftzo jf fvghykwzh#

  Lh ftpfykfcgkh jfl }hgo1 gvhcjo wf bvfyf vc wfy xvfykjo, jfgkbow xvf cow dh

  jfahjo vc }hgo xvf co wf pvfjf llfchy5 fwzf }hgo fw woiyfgonkbkfczo, wklfcgko, h{vco {

  bkwzfyko# Lh hgzkzvj hczf fwzf bkwzfyko fw lh xvkfzvj#

  Dh{ xvf pfybhcfgfy woiyfgonkjow hczf lh hvwfcgkh jfl Wfoy#

  Lh gflfiyhgkc jf lh ]knklkh Phwgvhl fw lh mkfwzh jfl ho gykwzkhco bw kbpoyzhczf#Gykwzo yfwvgkzhjo, }fcgkjo h lh bvfyzf, fwzf fw }fyjhj, fl jh xvf dkqo fl Wfoy# Fl

  mvcjhbfczo jf cvfwzyh mf# Gykwzo dh phwhjo jf lh bvfyzf h lh }kjh, fw lh phwgvh jfl Wfoy#

  Pfyo lh phwgvh jf Gykwzo fw zhbikc cvfwzyh phwgvh# Fc lh bvfyzf Gykwzo, cvfwzyh

  bvfyzf, dh wkjo }fcgkjh, { fc wv yfwvyyfggkc dfbow yfwvgkzhjo zojow#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  38/42

  K# Oyhgkc Kckgkhl1Od Afww,

  xvf hphyfgkwzf h zvw hpwzolfw, lvfno jf yfwvgkzhy

  llfccjolow jf hlfnyh#

  Dhq xvf pvfjh fcgoczyhyzf,

  { wfczky fwh bkwbh hlfnyh fc bk goyhqc#

  Fcwhbf h llf}hy zv phlhiyh,

  h{jhbf h wfy kcwzyvbfczo zv{o#

  [ hw wkfcjo mkfl jkwgpvlo bkwkocfyo jf zv yfkco# Llchbf jf zv nyhgkh { jhbf lh mvfyqh,

  phyh hgfpzhy z fc}k

  KK# Wvi Zfbh 81 Lh hlfnyh jfl fcgvfczyoh# Oiafzk}o1

  Gyfhy fc fl ao}fc vc wfczkjo, jkwgkpvlhjo bkwkocfyo { xvf hw lo hgoah gobo vc

  fwzklo jf }kjh jfczyo { mvfyh jf lh knlfwkh, dhgkcjolo ghphq jf pyobvlnhy lh mf }k}h jfl

  Yfkco jf Jkow zyhw fl fcgvfczyo goc Afww#

  i# Kczyojvggkc1

  Fl wfy dvbhco fw phyzkgkpf jf bvgdhw wkzvhgkocfw fc fl jkhyko }k}ky xvf lf pyo}oghc

  hlfnyh# Fl wfy dvbhco gykwzkhco fw zfwzkno jfl hboy xvf Jkow zkfcf goc wvw dkaow, fc}khcjo

  h wv ckgo dkao phyh boyky poy cvfwzyow pfghjow# Lo gvhl h wv }fq cow jh vc noqo fl

  fcgoczyhylo fc cvfwzyhw }kjhw# Zyhw zyfw jhw jf wv bvfyzf, Afww, cow kc}kzh h wv fcgvfczyo

  phyh xvf fc cowozyow dh{h vc ghbiko, vc cvf}o gobkfcqo# Fl fcgvfczyo goc Afww cow

  yfgvfyjh { cow gocmkybh xv ghbkco zobhy#

  g# Jyhbh1 Fl fcgvfczyo

  Wf fcgvfczyhc 9 bhykcfyow fc bfjko jf vch kwlh jfwkfyzh#

  Bhykcfyo 8" H{ dfybhco( Gvczo zkfbpo bw }hbow h fwzhy fc fwzh kwlh jfwkfyzh?

  Bhykcfyo 9" [o co w bkao, wfy dhwzh xvf Jkow xvkfyh#

  Bhykcfyo 8" [wk Jkow co xvkfyf?

  Bhykcfyo 9" Fwpfyo xvf xvkfyh $Wvwpkyhcjo+

  Bhykcfyo 8" W, lo bw wfnvyo l }h xvfyfy, Poyxvfl cow hbh bvgdo { co dh{ jvjh#

  Bhykcfyo 9" Fw gkfyzo co dh{ poyxvf jvjhy, jfifbow gocmkhy# Hdoyh bf pyfnvczo, poyxvf

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  39/42

  bfcgkochwzf, wk Jkow xvkfyf#

  Bhykcfyo 8" Chd, wkbplfbfczf fwzhih hwfnvycjobf xvf z gocmkhyhw fc l# Pfyo,

  pfcwcjolo ikfc, lo xvf cow dhgf mhlzh fw vch ihygh#

  Bhykcfyo 9" GKFYZO((( ]hbow h pfjkylf h Jkow xvf cow fc}f vch ihygh# Poy mh}oy Jkow

  fwgvgdh h fwzf poiyf bhykcfyo chvmyhno xvf pkjf vch ihygh

  Bhykcfyo 8" Bkyh((( Vc ihygo

  Bhykcfyo 9" Wk, pfyo fwz bv{ lfaow, jvjo xvf }fcnh#

  Jf bobfczo hphyfgf fl ghpkzc#

  Ghpkzc" Whlvjow, bhykcfyow Gbo dhc fwzhjo?

  Bhykcfyo 9" Pvfw, co zhc ikfc gobo vwzfj, {h xvf phyfgf xvf wf dh hlkbfczhjo ikfc#

  Ghpkzc" Gobo pvfjf kbhnkchywf df fwzhjo zojo fwzf zkfbpo goc vwzfjfw#

  Bhykcfyo 8" $Lf jkgf h Bhykcfyo 9 fc wfgyfzo+ Hghwo Fwf co fw fl ghpkzc xvf fwzhih bvfyzo?

  Bhykcfyo 9 " Poy xv lo pyfnvczhw?

  Bhykcfyo 8" Wk zf jhw gvfczh, fwf Ghpkzc llf}hih zyfw jhw jfwhphyfgkjo { lo jhihc poy

  bvfyzo#

  Ghpkzc" Bhykcfyow( Cfgfwkzhc hlno?

  Bhykcfyo 8" Ivfco#cfgfwkzhbow vch ihygh

  Bhykcfyo 9" Poy gkfyzo lf pfjkbow h Jkow wk pojh fc}khycow vch ihygh#

  Ghpkzc" W, low fwgvgd gvhcjo lf pfjhc h Jkow fc wvw oyhgkocfw{ whifc hxv dh{ vch

  ihygh( , wk lh ivwghc hl ozyo ftzyfbo jf lh kwlh lh fcgoczyhyhc

  Bhykcfyo 8" Gbo hw?

  Bhykcfyo 9" Dfbow yfgoyykjo fwzh kwlh poy vc jh { dfbow kjo jf gowzh h gowzh#

  Ghpkzc" Pvfw }hbow {o lfw hgobpho#

  Jfwpvw jf yfgoyyfy lh kwlh goc fl Ghpkzc llfnhc h wv jfwzkco

  Ghpkzc" Hxv fwz lh ihygh#

  Bhykcfyo 8" Od fyh gkfyzo, {o pfcw xvf co fyh }fyjhj#

  Bhykcfyo 9" Xvf hlfnyh( {h llf}ihbow jow jhw hxv# Ghpkzc cow hgobphh?

  Ghpkzc" Wk, low hgobphhy#

  Bhykcfyo 9" Hjflhczf###whifbow ikfc xvf wkfbpyf cow jkyknky { hgobphhyh h cvfwzyo

  jfwzkco#

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  40/42

  Ghpkzc" Fwgvgdfc ikfc1]h{hc poy zojo fl bvcjo { pyfjkxvfc fl f}hcnflko#

  Bhykcfyo 8" Ghpkzc poy xvvwzfj cow jkgf fwo? Ghpkzc? Ghpkzc?

  Jk}kwkc jf nyvpo1

  Fc fwzh jk}kwkc nyvphl wf lfw jhy lh zhyfh jf gyfhy fl mkchl jf fwzf jyhbh, zfckfcjo

  fc gvfczh low wknvkfczfw zybkcow1

  Kcwzyvggkocfw1 Fl nyvpo wf }h h jk}kjky fc low wvi"nyvpow# Wf lf yfphyzky h ghjh nyvpo vc

  }hloy# Low a}fcfw flhioyhyc fl mkchl zobhcjo fc gvfczh fl }hloy xvf lfw zogh# Pvfjfc

  pyfwfczhy fl mkchl vzklkqhcjo1 ghyzflfw, jyhbh, bwkgh fzg# ]hc h gyfhy lh powkilf hggkc xvf

  zobhyc low bhykcfyow hl fwgvgdhy lh fcgobkfcjh jfl Ghpkzc#

  8# Hlfnyh" 9 nyvpow 7# Fcgvfczyo" 9 nyvpow9# Fc}o" 9 nyvpowKKK# Wvi Zfbh 91 Fl fc}kh# Kczyojvggkc1

  Hl fcgoczyhycow goc Afww fwzhilfgfbow vc }cgvlo, vch gocmkhcqh# Fl fcgvfczyo

  pyo}ogh fl jklono goc l# Wf pyobvf}f lh fcgobkfcjh xvf l cow zkfcf h ghjh vco jf

  cowozyow# l fc}k h f}hcnflkqhy { wfy gocwzyvgzoyfw jf wv Yfkco#

  Jfwkfyzo1 6 bkc hpyotkbhjhbfczf# Wf hgocwfah xvf zfcnhc bwkgh yfmlftk}h gocwockjow jf lh chzvyhlfqh# Fl hckbhjoy jvyhczf fwzf jfwkfyzo }h dhgkfcjo lhw

  pyfnvczhw phvwhjhbfczf, yfgoyjhcjo xvf fl oiafzk}o jfl jfwkfyzo fw phyh xvf

  fl ao}fc zfcnh vc fwphgko jf yfmlftkc { nvkhylo dhgkh fl gobpyobkwo#

  oFwzo{ lkwzo phyh hgfpzhy lh bkwkc?oGbo pvfjo f}hcnflkqhy?oWo{ fwgonkjo phyh f}hcnflkqhy?

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  41/42

 • 8/7/2019 Folleto Pascua 2011

  42/42

  Zyhihahy poy lh f}hcnflkqhgkc jf bk gobvckjhj#]k}ky phyh lh pyobogkc jf vch gobvckjhj xvf hbf lh avwzkgkh { gyfh fc low

  jfyfgdow#

  Wfy pyozhnockwzh jf lh zhc hcdflhjh Gk}klkqhgkc jfl Hboy#Wf lf jhy vc wknco fc gocgyfzo $yowhyko, bfjhllhw, fzg#+, goc lh gvhl yfgvfyjfc wv

  gobpyobkwo gobo jkwgpvlo bkwkocfyo jfl Yfkco jf Jkow#

  g# Hgzk}kjhj1 Bhcow h lh oiyh

  Fc fwzh hgzk}kjhj wf jk}kjkyc goc low bkwbow xvf dhc fwzhjo gobphyzkfcjo jvyhczf

  fl jh, lvfno pojyc wfy pyfwfczhjhw fc lh gflfiyhgkc fvghywzkgh gobo omyfcjhw jf low

  a}fcfw xvf dhc phyzkgkphjo jf lh Phwgvh Av}fcklKcwzyvggkocfw fc fwzh hgzk}kjhj gocwzyvkyc vc ghyzfl xvf jfaf fl wfczky jf vcow

  a}fcfw jkwgpvlow bkwkocfyow, fc fl gvhl wf zyhcwbkzh1

  ]h{hc poy zojo fl bvcjo { pyfjkxvfc fl f}hcnflko

  F}hcnflkqhcjo avczo hl bhfwzyo

  Oyhgkc Mkchl1 Ghcgkc Gocnyfwo Lhzkcohbfykghco


Recommended