+ All Categories
Home > Documents > fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT...

fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT...

Date post: 23-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 34 /34
THE LEGEND OF ZELDA: TWILIGHT PRINCESS HD 1 fo n i r ie t ma an l Be g ke j ri l l n e e n I t s 2 l les r o o C nr t 3 c n u t s e i l n O i f e n 4 oe t z ht ic de Ou r jk li i g e n n e n m O t b e 5 g e e m a e v O d r 6 gi be en nn n Ee el sp 7 ns eve b ren ehe g esl Opg a ge gen r e h n e m e p S c s l 8 c s d h m r e f t e H o o h 9 sc en rm he or Vo rp we 10 h cem r s a Kat r 11 ss ng c rm he rz Ve a li me WUP-P-AZAP-00
Transcript
Page 1: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

THE LEGEND OF ZELDA:TWILIGHT PRINCESS HD

1 fon i r ietmaanlBe g kejri

ll neenI ts

2 ll e srooC n rt

3 cnu t seilnO i fen

4 oe t z hticdeOu r jkli

ige n nen mO t b e

5 g e emaevO d r

6 gibe ennn n Ee elsp

7 ns eve b renehegeslOpg a gegen

reh nemepS csl

8 csd h mrefteH ooh

9 scen rmheorVo rpwe

10 hc e mrsaK a tr

11 ssng c rmherzVe a lime

WUP-P-AZAP-00

Page 2: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

r uu anga aOp ntvo

12 tc i seaaB s si

13 ca t seieepS c lai

14 sl w floatcA i se

15 rwoo e enrpndHa i vge

re esiM vi

16 tenPos

cnu t seifima i -ob

17 im i obavO e r

18 o kbmii u oendnt je Wat m e ajet

rmfo ieatnodPr tiuc

19 ornf m ieatipyCo r htig

20 nue gnitdnO sre

Page 3: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

1 fon i r ietmaanlBe g kejri

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat jedeze software gebruikt. Als kinderen dezesoftware gebruiken, dient een ouder of voogddeze handleiding te lezen en aan hen uit teleggen.

Lees voor het gebruik ook de informatie in deapplicati Gezondheids- enveiligheidsinformatie in het Wii U™-menu, voorbelangrijke informatie waarmee je meer plezier metdeze software kunt hebben.

eitacifissalcsdjitfeeL

ezueklaaT

.snaailatI ne snaapS ,snarF ,stiuD,slegnE :nelat ednellihcsrev fjiv tnuetsredno

erawtfos eD .meetsys teh roov dletsegni si eidlaat ed nav kjileknahfa si erawtfos ed ni laat eD

.erawtfos ed nitkiurbeg hcsitamotua eid tdrow ,meetsys-U iiW

teh roov dletsegni si nelat ezed nav nee slA

.negnilletsnimeetsys ed ni negizjiwmeetsys teh nav laat ed tnuk eJ .tkiurbeg

laat sla slegnE erawtfos ed ni tdrow ,dletsegnisi laat eredna nee meetsys-U iiW teh roov slA

diehgiliev ne diehdnozeG

e

Page 4: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

.meetsyseitacifissalc etkiurbeg oiger wuoj ni tehnav etisbew ed po ej dniv erawtfos eredna ne

ezed roov eitacifissalcsdjitfeel ed revo eitamrofnI

:)aporuE( IGEP

ofni.igep.www

:)dnalstiuD( KSU

ed.ksu.www

:)ëilartsuA( hcnarB snoitarepO noitacifissalC

ua.vog.noitacifissalc.www

:)dnaleeZ-wueiN( CLFO

zn.tvog.eciffonoitacifissalc.www

:dnalsuR

388=4_di?php.xedni/cod/ur/ur.zayvsnim

Page 5: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

2 ll e srooC n rt

Met dit systeem kan een Wii U GamePad of eenWii U-controller Pro worden verbonden.

♦ Er kan slechts één Wii U GamePad tegelijk met dezesoftware worden gebruikt.

.neresinorhcnys et rellortnoc ej mo mrehcsteh po seitcurtsni ed gloV.NERESINORHCNYS rood

dgloveg ,NEGNILLETSNI-RELLORTNOC seik ne

unem-EMOH teh raan aG

neresinorhcnys srellortnoC

orP rellortnoc-U iiW

daPemaGU iiW

Page 6: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

3 cnu t seilnO i fen

Maak verbinding met het internet om van devolgende functie gebruik te maken:

・ Miiverse™

♦ Lees de Wii U-snelstartgids voor informatie over hoeje met je Wii U-systeem verbinding kunt maken methet internet.

16

Page 7: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

4 oe t z hticdeOu r jkli

Ouders/voogden kunnen bepaalde functies van hetWii U-systeem beperken via het

ouderlijk toezicht in het Wii U-menu.De volgende functies kunnen worden beperkt:

.esreviiM nav nekamkiurbegeid seitcnuf ella tkrepeB

semagni eitcaretni

enilnO

.nekjikebsla netsop lewoz fo ,nekrepeb

et netsop neella mo nezeiktnuk eJ .sreleps eredna nav esreviiM

po stsop nav nekjikeb teh fo/neesreviiM po netsop teh tkrepeB

esreviiM

gnivjirhcsmOeitcnuF

Page 8: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

5 g e emaevO d r

THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESSHD is een exclusieve Wii U-remake van THELEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS, eenklassieke actie-avonturengame op de NintendoGameCube™. Ga op avontuur en red je dierbaren,

!neduoh et negetnereborp ej eid sretsnom alsrev ne ,po slezzup sol

Page 9: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

6 gibe ennn n Ee elsp

Raak opties op de Wii U GamePad aan om ze teselecteren. In sommige schermen kun je ook devolgende knoppen gebruiken.

Allereerst geef je aan oje een Wii U GamePawilt gebruiken of eeWii U-controller ProVervolgens kies je oeen nieuw spel te beginnen een van de vakjesmet de tekst NEW QUEST LOG (nieuw avontuur).Om verder te gaan met een opgeslagen avontuur,selecteer je dat avontuur en kies je vervolgensSTART.

♦ Deze namen en de moeilijkheidsgraad kun je laterniet meer veranderen.

Voor je aan je avontuur begint, moet je de naamvan je held en zijn paard invullen, en demoeilijkheidsgraad kiezen.

♦ Ki om de elektronische handleiding tebekijken.

gureT

negitseveb ezueK

/ / neretceles

eitpo neE

se

leps wueiN

m.n

df

gnirutsebuneM

Page 10: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

7 ns eve b renehegeslOpg a gegen

Selecteer eerst een opgeslagen spel om gegevenste kopiëren of te wissen.

Je kunt je voortgang opslaan door SAVE GAME(spel opslaan) te kiezen in hetverzamelingsscherm.

♦ Na bepaalde gebeurtenissen wordt je gevraagd of jeje voortgang wilt opslaan.

♦ Als je een opgeslagen spel laadt, begin je mogelijkop een andere plek dan waar je was toen je jevoortgang opsloeg.

♦ Pas goed op als je opgeslagen gegevens overschrijft

11

10

.ruutnova edreetceleseg teh navsnevegeg negalsegpo ed redjiwreV

)nessiw(ESARE

.snevegeg negalsegpoedreetceleseg ed tem ruutnova

negalsegpo redna nee fjirhcsrevO

)nerëipok(YPOC

.dletsreh nedrowreem tein retal nennuk snevegeg ed tnaw ,tsiw fo

naalspo leps teH

nessiw ne naalspo snevegeG

Page 11: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

8 csd h mrefteH ooh

Dit pictogram knippert als Midna je aandachtprobeert te trekken.

Levensmeter

Midna

Miniatuurkaart

Het niveau van je levensmeter daalt naarmate jeschade oploopt, bijvoorbeeld als je geraakt wordtdoor een vijand of in een diepe afgrond valt. Hetspel is afgelopen wanneer je levensmeterhelemaal leeg is.

Druk op om het kaartscherm te openen. Druk op om het verzamelingsscherm te openen.

Druk op om de miniatuurkaarttevoorschijn te laten komen of te laten verdwijnen.

Ander scherm kiezen

Hier zie je de acties en voorwerpen die aan deknoppen zijn toegewezen.

Actiepictogrammen

Hier zie je acties die je kunt uitvoeren afhankelijkvan waar je je bevindt.

Acties afhankelijk van de situatie

Rupees (huidig aantal)

1

142

104

10

11

3

5

6

7

2

6

1

3

47

5

Page 12: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

♦ Druk nogmaals op om terug te gaan naar denormale weergave.

Normaal gesproken geeft de GamePad hetkaartscherm of voorwerpenscherm weer. Alsje op drukt, krijg je echter hethoofdscherm te zien, zodat je kunt spelenzonder de tv te gebruiken.

Zonder televisie spelen

Als je levensmeter of zuurstofmeter leeg is, is hetGame Over. Kies RETRY (opnieuw proberen) omverder te gaan waar je was gebleven, of RETURN

Terwijl je speelt, zie je soms de onderstaandemeters. In de game zelf krijg je hier meerinformatie over.

Als je een 'Vessel oLight' (Tak des Lichts) bije hebt, geeft dit heaantal 'Tears of Light(lichttranen) aan dat jhebt verzameld.

Deze meter verschijnt alje onder water bent. Alhij leeg is, is het speafgelopen.

lss

e'

tj

f

sretem elaicepS

retemfotsruuZ

retem-thgiL fo lesseV

revO emaG

.mrehcsletit teh raan naaget guret mo )mrehcsletit teh raan guret( ELTIT OT

Page 13: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,
Page 14: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

9 scen rmheorVo rpwe

Raak ITEMS (voorwerpenaan op de Wii GamePad om hevoorwerpenscherm weete geven. Druk op odit scherm weer te geven wanneer je zondertelevisie speelt of wanneer je de Wii U-controllerPro gebruikt.

Wanneer je in een kerker bent, kan Ooccoo jenaar buiten warpen, terwijl zij in de kerkerachterblijft. Ooccoo Jr. kan je vervolgensterugwarpen naar de plek waar je Ooccoo hebtachtergelaten.

♦ Als je de kerker weer ingaat zonder dat Ooccoo Jr. jeterugwarpt, kun je niet meer naar Ooccoos locatiewarpen.

Raak een voorwerp aan, sleep het naar eenknoppictogram en laat het los om het voorwerpaan die knop toe te wijzen. Je kunt ook het spelpauzeren, een voorwerp selecteren door het aante raken, en vervolgens op , , of drukkenom het voorwerp aan die knop toe te wijzen. Alsje tijdens het spelen op een van deze knoppendrukt, gebruik je het voorwerp dat je aan die knophebt toegewezen.

♦ Druk als het spel gepauzeerd is in hetvoorwerpenscherm op om een beschrijving vanhet geselecteerde voorwerp te bekijken.

♦ Druk op om een voorwerp op te bergen wanneerje het niet meer wilt gebruiken.

nekiurbeg ez nenetsurtiu neprewroov tem dleh eJ

).rJ ooccoO ne( ooccoO

mr

tU

)

Page 15: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

Ooccoo Ooccoo Jr.

Werp je hengel uit in een rivier of meer om tevissen. Als een vis bijt, haal je je lijn binnen doorde knop ingedrukt te houden waar je je hengelaan hebt toegewezen.

♦ Als je je held met de vishengel hebt uitgerust, kun jeeen fles met een bijenlarve of worm erin gebruikenom aas aan je vishaakje vast te maken.

Verbruikt olie en kan gebruikt worden om jeomgeving te verlichten, fakkels aan te steken ofandere dingen in brand te steken. Je kunt delantaarn vasthouden en tegelijkertijd anderevoorwerpen gebruiken.

♦ Om de lantaarn met olie te vullen, moet je een flesmet olie gebruiken terwijl je je held met de lantaarnhebt uitgerust.

Houd de knop waaraan je de katapult hebttoegewezen, ingedrukt, en beweeg de GamePadom te mikken. Je kunt ook gebruiken om temikken. Laat de knop los om te schieten!

♦ Gebruik de katapult terwijl je je met op eendoelwit concentreert om automatisch op dit doelwitte schieten.

tlupataK

nraatnaL

legnehsiV

Page 16: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

Gooi de boemerang om een wervelwind te creërendie onder andere vijanden op een afstandjetijdelijk uit kan schakelen en voorwerpen naar jetoe kan brengen.

♦ De basisbesturing voor de boemerang is hetzelfdeals voor de katapult. Druk op om meerderedoelwitten aan te geven.

Gebruik de boog om van een afstandje opvijanden te schieten of schakelaars in kerkers diezich buiten je bereik bevinden, te activeren.

♦ De basisbesturing voor de boog is hetzelfde als voorde katapult. Om voorwerpen zoals bommen tecombineren met de boog, rust je je held met deboog uit en sleep je het voorwerp dat je met de boog

Deze explosieve voorwerpen brengen onderandere schade toe aan je vijanden en blazengaten in muren. Pak een bom door op de knop tedrukken waar je je bommen aan hebt toegewezen,en gooi hem vervolgens weg of leg hem neer.

In flessen kun je veel verschillende dingenstoppen: drankjes om je levensmeter te vullen,olie voor je lantaarn, aas om te gebruiken bij hetvissen, en zelfs feeën.

self egeL

nemmoB

. po sneglovrev ej kurd ne prewroov teh ejreetceles fo ,ejkav-obmoc teh raan ,nerenibmoc tliw

gooB

gnaremeoB

Page 17: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

10 hc e mrsaK a tr

Druk in het hoofdscherm op om degebiedskaart (als je je buiten bevindt) of dekerkerkaart (als je je in een kerker bevindt) weerte geven. Druk nogmaals op om terug te gaannaar het hoofdscherm. Druk op om in tezoomen en op om uit te zoomen of om terug tegaan naar het hoofdscherm.

: Hier ben je het huidige gebiedbinnengekomen

: Huidige locatie en richting

Raak de gebiedskaart aan om ee te plaatsen.Verplaa met en druk op of om in- ofuit te zoomen, terwijl de kaart gecentreerd blijft op

: Kerker

: Hier heb je je voortgang voor het laatstopgeslagen

: Bestemming

Gebruik op de kerkerkaart om tussen de

traakrekreK

.

st n

traaksdeibeG

Page 18: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

verdiepingen te wisselen.

Kaartweergave

: Kamer waar je je op dit moment bevindt

: Kamer waar je eerder bent geweest

: Kamer waar je nog niet bent geweest

: Deur

: Schatkist (alleen zichtbaar als je het kompashebt gevonden)

: Eindbaas (alleen zichtbaar als je het kompashebt gevonden)

Laat alle kamers van de kerker zien.

Kerkerkaart

Laat zien waar alle schatkisten en de eindbaaszich bevinden.

Kompas

Opent de deur van de kamer waar de eindbaaszich bevindt.

Grote sleutel

Kerkerverdiepingen

: Verdieping waarop je je bevindt

: Verdieping waarop de eindbaas zich bevindt

2

3

4

5

2

1

3

4

5

1

Page 19: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

Raak MINI-MAP (miniatuurkaart) aan op deWii U GamePad om op het scherm van deGamePad een miniatuurkaart weer te gevenvan de locatie waar je je bevindt. Raae aan om in- en uit te zoomen.

Miniatuurkaart

♦ Sommige pictogrammen van de gebiedskaarten de kerkerkaart worden ook weergegeven op

.traakruutainim ed

n k

Page 20: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

11 ssng c rmherzVe a lime

Hier wordt je uitrusting weergegeven. Deuitrusting die je op dat moment in gebruik hebt, isvoorzien van een speciaal kader.

Stukjes hart

Uitrusting

Druk in het hoofdscherm op om hetverzamelingsscherm weer te geven. Hier kun jezien hoe ver je gevorderd bent met je opdrachten,je spel opslaan of de spelinstellingen wijzigen.

Verzamel vijf stukjes hart om een nieuwehartcontainer te krijgen.

Verzamelvoorwerpen

Dit zijn mysterieuze voorwerpen waar Midna naarop zoek is. Hier zie je welke van dezevoorwerpen je al hebt gevonden.

Samengesmolten schaduwen

Als je ver genoeg bent gekomen in de game,wordt hier het amiibo™-pictogram weergegeven enkun je amiibo-functies gebruiken.

amiibo

1

3

15

2

2

1

3

4

5

14

4

18

5

nerednarev negnilletsnileps eD

Page 21: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

Kies OPTIONS (opties) om de volgendespelinstellingen te wijzigen.

.nelekahcsnitliw gnirutsebsgnigeweb

ed ej fo seiK

)gnirutseb-sgnigeweb(

slortnoC noitoM

.nelekahcsnitliw eitcnuflirt ed ej fo seiK

)eitcnuflirt(erutaeF elbmuR

.tkiurbeg goobne tlupatak ed ej sla nekkim

tliw feitcepsrepsnoosrepedrednee tiunav fo -snoosrepetsree

nee tiunav ej fo seiK

)nekkim( miA

.nerutsebtliw retaw redno ne thcul

ed ni aremac ed ej nereinamreiv ed nav eklew po seiK

)retaw redno/thcul ed ni

gnirutseb-aremac(

lortnoCretaW / riA

.tkim noosrep etsreeed tiunav ej sla nerutseb

tliw aremac ed ej nereinamreiv ed nav eklew po seiK

)gnirutseb-aremac(

lortnoC aremaC

.neljip ed tem naa mrehcsteh nav diehredleh ed saP

)diehredleh(ssenthgirB

.)tiwleod tehpo reem tein ej ej reertnecnoc

,tkurd po reek nee gon re ejslA( nekkurd et po laamnee

rood nerertnecnoc et ezpo ej mo )nelessiw( HCTIWS

seiK .neduoh et tkurdegni rood nerertnecnoc et

nettiwleod po ej mo )neduohtkurdegni( DLOH seiK

)nettiwleod ponerertnecnoc

nav reinam(epyT no-kcoL

Page 22: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

12 tc i seaaB s si

Druk meermaals op om een serie aanvallen metje zwaard uit te voeren.

Door een kant op te bewegen, beweeg je jeheld. Zijn bewegingssnelheid is afhankelijk vanhoe ver je beweegt. Als je naar de rand van eenafgrond rent, springt hij automatisch. Daarnaastkun je indrukken terwijl je beweegt om snel indie richting te rollen. Door te rollen kun je ookbijvoorbeeld muren en andere dingen rammen.

negnirps/nemmewz/nenner/nepoL

nekkurd po ne neiaarddnor

reek nee fo ,netalsolne neduoh tkurdegni

lavnaaiaarD

++ fo gals elatnoziroH

nekiurbeg nedraawZ

Page 23: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

♦ Je kunt dit ook op bepaalde personages gebruikenen vervolgens op drukken om van een afstandjemet ze te praten.

Houd ingedrukt. Het pictogram boven hethoofd van een vijand verandert va naHiermee wordt aangegeven dat je je nu op dievijand concentreert. Als je dit doet, kun je je metje schild verdedigen tegen de aanvallen van dievijand en bewegen terwijl je hem in het zichthoudt.

++gnorps estraawjiZ

+lavnaagnorpS

++revorethca otlaS

++neketS

+gals elacitreV

. ra n

negidedrevne nerertnecnoc dnajiv nee pO

gnirutsebaremaC

nekjikdnoR

nerednarevfeitcepsreP

.negeweb et daPemaG ed rood nekjikdnorkoo ej nuk feitcepsrepsnoosrepetsree teh nI ♦

Page 24: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

13 ca t seieepS c lai

Druk op om afhankelijk van de situatie eenspeciale actie uit te voeren.

Praat met anderpersonages, bekijborden of verdachtplekken en open deureen kisten

Ga kleine tunnels binnen. Als je in een tunnelbent, kun je met vooruit of achteruit kruipen enkiezen welke kant je opgaat.

Als je een steen, pot osoortgelijk voorwerp hebopgepakt, druk dan op om het vlak voor je neete zetten. Om het tgooien druk je op terwijl je beweegt of jeergens met op concentreert.

Sommige kisten en andere voorwerpen kun jeverplaatsen. Grijp ze met en duw ze vervolgensweg of trek ze naar je toe met .

nekkert/newud → nepjirG

ert

f

neioog/nettezreen → nekkappO

naagnenniB

.n

ek

e

nenepo/nekjikeb/netarP

eitautis ed nav kjileknahfa seitcA

Page 25: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

Her en der vind jspeciale soortegras waarmee jkunt fluiten. Ga bizulk gras staan edruk op om een spriet te plukken enermee te fluiten! Met de ene grassoort roepje je paard, met de andere roep je een havik.

Fluiten met gras

Beweeg met . Je kunt achteruit lopen door voorzichtig te bewegen, of 180 graden draaiendoor sneller te bewegen.

Loop naar je paard toe en druk op om erop tespringen. Druk op als je stilstaat om af testijgen.

♦ De sporenpictogrammen geven aan hoe vaak je je

Druk tijdens het rijden o om je paard de sporete geven en haar kort tlaten sprinten. Als je ohet juiste moment eesprint inzet, kun je zelfs over hekken envergelijkbare obstakels springen.

npenp

netnirpS

.guret reew ,tkiurbeg njiz ez tadan ejdjit nee nemoknemmargotcip ezeD .netnirps netal tnuk draap

nedjiR

nedjirdraaP

nj

ene

Page 26: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

14 sl w floatcA i se

Op bepaalde momenten verandert je held in eenwolf. In deze vorm kan hij bepaalde actiesuitvoeren en is de besturing anders. Ook kun je indeze vorm geen voorwerpen gebruiken.

Druk op om te graven. Als je op bepaaldeplekken graaft, graaf je voorwerpen op, of kun jeonder een afgesloten deur of hek door graven.

Druk op om jzintuigen aan te scherpeen dingen te zien die jnormaal niet kunt zien, oom geuren te ontdekkenDit kan heel handig zijn als je iets zoekt!

Je kunt kisten en andere voorwerpen wegduwendoor ingedrukt te houden en te bewegen.Druk op om potten en andere dingen op tepakken.

Druk op om met dieren te praten en afhankelijkvan de situatie andere acties uit te voeren. Drukterwijl je beweegt op om te sprinten.

eitautis ed nav kjileknahfa seitcA

nekkappo/newuD

negiutniZ

.f

en

e

nevarG

Page 27: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

Om als wolf te huilen loop je naar het grasdat je normaal gebruikt om te fluiten. Drukop om te huilen en volg devoorbeeldmelodie (blauwe lijn) door jetoonhoogte aan te passen met .

Huilen

Nadat je Midna hebt ontmoet, kun je op drukken om met haar te praten en speciale actiesuit te voeren.

♦ Vanaf een bepaald punt in de game kun je Midnavragen je naar verschillende plekken in de

Op bepaalde plekken kuje grote sprongen makedoor je op Midna tconcentreren met evervolgens op tdrukken.

en

enn

seitca elaicepS

andiM nav pluH

tdjir dlehej nav gur ed po andiM reennawnetalsol ne neduoh tkurdegni

lekric-slavnaa

-itluM

nekkurd po ne neiaarddnor reek nee fo,netalsol ne neduoh tkurdegni

lavnaaiaarD

+

.nekkurd et po kjiledlaahrehrood nellavnaatjib latnaa nee

tem neglovpo lavnaagnorps neeej nuk nednajiv edlaapeb negeT ♦

lavnaa-gnorpS

lavnaatjiB

nellavnaA

Page 28: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

.nepraw et dlerewemag

Page 29: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

15 rwoo e enrpndHa i vge

Hiermee kun je je levensmeteaanvullen

De volgende voorwerpen kunnen verschijnenwanneer je vijanden verslaat of bepaaldevoorwerpen kapotmaakt.

Als je een hartcontainer pakt of vijf stukjes hart,wordt er een hartje toegevoegd aan jelevensmeter.

Met rupees kun je van alles kopen in Hyrule. Dewaarde hangt af van de kleur.

Hartcontainer Stukje hart

8

015 021

seepuR

trah sejkuts ne sreniatnoctraH

sejtraH

.r

seepur ne sejtraH

Page 30: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

16 tenPos

Ki in de lijst met stempels in hetverzamelingsscherm om op Miiverse te posten. Jekunt de stempels die je hebt verzameld, gebruikenin handgeschreven berichten.

Op bepaalde locaties ein bepaalde schatkistevind je stempels die jkunt gebruiken tijdenhet posten op Miiverse

♦ Om onlinefuncties te gebruiken, moet je eerst

.nelletsniesreviiM ne tenretni teh tem nekam gnidnibrev

nelemazrev slepmetS

.senn

netsop esreviiM pO

se

Page 31: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

17 im i obavO e r

Deze software ondersteu . Je kuntcompatibele amiibo-accessoires gebruiken door zetegen het NFC-aanraakpunt () op de Wii U GamePad aan te houden.

Je amiibo zijn er niet alleen voor de sier. Je kuntNFC ('near field communication', communicatiemet de directe omgeving) gebruiken om je amiibote verbinden met compatibele software, zodat jemet ze kunt spelen in de game. Ga voor meerinformatie naar:http://amiibo.nintendo.eu/

♦ Elke amiibo kan slechts voor één softwaretitel tegelijkspelgegevens bevatten. Om nieuwe spelgegevens tecreëren op een amiibo waarop al gegevens van eenandere softwaretitel zijn opgeslagen, moet je eerst debestaande spelgegevens w Je kunt dit doen viaamiibo-INSTELLINGEN in d systeeminstellingen van het Wii U-menu.

♦ Een amiibo kan door meerdere ondersteundesoftwaretitels worden gelezen.

♦ Als de gegevens op je amiibo zijn beschadigd en nietkunnen worden hersteld, kun je je amiibo formatteren

amiibo-INSTELLINGEN in desysteeminstellingen van het Wii U-menu.

aiv

e.nessi

tn

Page 32: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

18 o kbmii u oendnt je Wat m e ajet

Met een Wolf-Link-amiibo kun je het volgende:

♦ Ga voor meer informatie over compatibele amiibo

In de Schaduwgrot moet je alle vijanden opeen verdieping verslaan om naar devolgende te kunnen. Als je het einde weet tebereiken, krijg je een bijzondere beloning!

Over de Cave of Shadows

Gebruik de amiibo in het verzamelingsscherm omje te bewijzen in de Cave of Shadows(Schaduwgrot).

Je kunt je avontuur opslaan op een Wolf-Link-amiibo. Daarna hoef je om je voortgang te ladenin het titelscherm alleen maar je amiibo tegen hetNFC-aanraakpunt op de Wii U GamePad tehouden.

♦ Let op: je kunt pas een amiibo gebruiken als je vergenoeg bent in het verhaal.

)nedal lens( tratS kciuQ

swodahS fo evaC

/ue.odnetnin.obiima//:ptth:raan

Page 33: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

19 ornf m ieatipyCo r htig

© 2006-2016 Nintendo Co., Ltd.

Trademarks are property of their respectiveowners. Wii U is a trademark of Nintendo.

.meetsys-U iiW teh nav eisrev ehcsilartsuA/eseporuE ed tem kiurbeg roov neellA

.tsierev etadpumeetsys nee kjilegomsi nekiurbeg nennuk et erawtfos ezed mO

.tdrow raabkiurbnoerawtfos ezed tad nebbeh gloveg tot nak

,tkaam kjilegom erawtfos ed fo meetsys-U iiWteh nav negnigizjiw ehcsinhcet eid erawtfos

fo ruutarappa edfoolrooegno nav kiurbeg teH.nemmodnegie eleutcelletni

roov gnivegtew rood dmrehcseb nedrow,dreveleg tdrow erawtfos ezed jib tad laairetam

kjiletfirhcs redna ne gnidieldnah ed ,erawtfosezeD .diehkjilekarpsnaa ekjilethcerleivic

fo/ne ekjilethcerfarts ni neretluser naknëeipok nav nedierpsrev teh fo/ne erawtfos ezed

nav nerëipok dfoolrooegno teH !dmrehcsebkjilethcersruetua si erawtfos ezed :KJIRGNALEB

Page 34: fomat Itnseln le - Nintendo of Europe GmbH · 2020. 3. 17. · THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS HD is een exclusieve Wii U-remake van THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS,

20 nue gnitdnO sre

snevegegtcatnoC

:etisbew-odnetniN ed po nednivet si netcudorp ezno revo eitamrofni reeM

moc.odnetnin.www

:raanej ag fo ,meetsys-U iiW ej nav gnidieldnah ed ej

seel nemelborp nav nessolpo teh jib pluh rooV

moc.odnetnin.troppus


Recommended