+ All Categories
Home > Documents > FOUNDATION SUPPLEMENT - SAVF · word in ’n aparte artikel weergee. Die totale koste vir navorsing...

FOUNDATION SUPPLEMENT - SAVF · word in ’n aparte artikel weergee. Die totale koste vir navorsing...

Date post: 29-Dec-2019
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
8
FOUNDATION SUPPLEMENT STIGTING BYLAAG Dr R Lobetti (Chairman), Prof R Kirberger (Vice-chairman), Dr H Basson, Dr JG du Toit, Dr JJ Viljoen, Dr CW Scholtz, Dr P Page Fundraising number: 0220239-0002 Dr Joubert Viljoen and Prof Robert Kirberger, directors of the Foundation, at the poster forming part of the launch of the new Foundation corporate identity at the biennial Veterinary and Paraveterinary Congress, Sun City. Dear colleagues The supplement in this edition of VetNews is dedicated to the South African Veterinary Foundation so that SAVA members can appreciate the history and the functions as well as the future vision of the Foundation. The mandate of the South African Veterinary Foundation is: To promote and advance veterinary and related biological sciences in all their aspects. This includes supporting veterinary research at all levels, to fund bur- saries and loans for veterinary studies and to invest and administer various fi- nancial portfolios in order to promote the knowledge, image and status of the veterinary and paraveterinary profession and practice within Southern Africa resulting in improved quality of life for animals and humans. Over the years the South African Veterinary Foundation has not only generated funds to sustain itself but has used these funds to meet its mandate. As all things develop and evolve, the South African Veterinary Foundation has not been left behind and at this year’s SAVA congress at Sun City the Foundation launched its new logo and corporate identity. I would like to thank Robert Kirberger and Madaleen Schultheiss for putting together this special VetNews supplement as well as directors Kobus du Toit, Robert Kirberger, Joubert Viljoen and Patrick Page for compiling the various reports. Enjoy perusing this supplement and please endeavor to contribute to the Foundation in any way that you see fit so that the South African Veterinary Foundation can continue to develop and evolve to meet its mandate. Dr Remo Lobetti Chairman
Transcript
 • 1

  Dr R Lobetti (Chairman), Prof R Kirberger (Vice-chairman), Dr H Basson, Dr JG du Toit, Dr JJ Viljoen, Dr CW Scholtz, Dr P Page Fundraising number: 0220239-0002

  PO Box/Posbus 25033, MONUMENT PARK, Pretoria 0105 47 Gemsbok Avenue/ Gemsboklaan 47, MONUMENT PARK, 0181 Tel: 012 346 1150/1, Fax/Faks: 012 346 2929 E-mail/E-pos: [email protected], Web: www.savf.org.za

  FOUNDATION SUPPLEMENTSTIGTING BYLAAG

  Dr R Lobetti (Chairman), Prof R Kirberger (Vice-chairman), Dr H Basson, Dr JG du Toit, Dr JJ Viljoen, Dr CW Scholtz, Dr P Page Fundraising number: 0220239-0002

  PO Box/Posbus 25033, MONUMENT PARK, Pretoria 0105 47 Gemsbok Avenue/ Gemsboklaan 47, MONUMENT PARK, 0181 Tel: 012 346 1150/1, Fax/Faks: 012 346 2929 E-mail/E-pos: [email protected], Web: www.savf.org.za

  Dr Joubert Viljoen and Prof Robert Kirberger, directors of the Foundation, at the poster forming part of the launch of the new Foundation corporate identity at the biennial Veterinary and Paraveterinary Congress, Sun City.

  Dear colleagues

  The supplement in this edition of VetNews is dedicated to the South African

  Veterinary Foundation so that SAVA members can appreciate the history and

  the functions as well as the future vision of the Foundation.

  The mandate of the South African Veterinary Foundation is: To promote and advance veterinary and related biological sciences in all their

  aspects. This includes supporting veterinary research at all levels, to fund bur-

  saries and loans for veterinary studies and to invest and administer various fi-

  nancial portfolios in order to promote the knowledge, image and status of the

  veterinary and paraveterinary profession and practice within Southern Africa

  resulting in improved quality of life for animals and humans.

  Over the years the South African Veterinary Foundation has not only generated

  funds to sustain itself but has used these funds to meet its mandate. As all things

  develop and evolve, the South African Veterinary Foundation has not been left

  behind and at this year’s SAVA congress at Sun City the Foundation launched

  its new logo and corporate identity. I would like to thank Robert Kirberger and

  Madaleen Schultheiss for putting together this special VetNews supplement as

  well as directors Kobus du Toit, Robert Kirberger, Joubert Viljoen and Patrick

  Page for compiling the various reports.

  Enjoy perusing this supplement and please endeavor to contribute to the

  Foundation in any way that you see fit so that the South African Veterinary

  Foundation can continue to develop and evolve to meet its mandate.

  Dr Remo Lobetti

  Chairman

 • 2

  HISTORIESE TERUGBLIK NA 10 JAAR MET DIE SAVSKobus du Toit

  Ek ontvang 12 September 1996 die aanstellingsbrief van prof. Koos van

  der Berg (voorsitter) wat die SA VETERINÊRE STIGTING weer op dreef wil kry na verskeie jare se onaktiwiteit. Die brief lees as volg:

  BeSTe KoBuS,Baie dankie vir jou bereidwilligheid om aan te sluit as een van die trustees

  van die SA Veterinêre STIGTING. Ek is oortuig daarvan dat die span wat ons

  nou bymekaar het weer die SAVS op koers kan kry. Die lede wat ingestem

  het om as trustees te dien is:

  Prof. Robert Kirberger (Radiologie, Universiteit van Pretoria)

  Dr. Henk Basson (Bethlehem Dierehospitaal)

  Dr. Kobus du Toit (Du Toitwilddienste, Pretoria)

  Dr. Danie Odendaal (Pfizer, Johannesburg)

  Dr. Koos van den Berg (Geneeskunde, Universiteit van Pretoria)

  Dr. Deon van Tonder (Wellington Dierehospitaal)

  Ingesluit met hierdie brief is ’n bundel wat aan jou sal verduidelik waaroor

  die SAVS gaan en dien slegs as agtergrond.

  Groete,

  Koos van der Berg

  Tot op hede het ons 48 vergaderings gehou waarvan ek twee nie kon

  bywoon nie. Dit gee my ’n goeie agtergrond om die ou notules te kan

  saamvat in hierdie oorsig. Ek en Robert Kirberger is die enigste van die

  oorspronklike direkteure wat nog op die STIGTING dien en het ons tesa-

  met 22 jaar ondervinding van die gebeure die afgelope 11 jaar.

  DIE EERSTE VERGADERINGGehou te Vethuis op 2 November 1996 met bogenoemde lede.

  DIE EERSTE TwEE pRojEKTE wASDie Troeteldierherinneringsfonds, wat oorspronklik deur Dr. Steve Kitley

  begin is, word weer op die been gebring. Die fonds word gebruik vir

  navorsing op algemene welvaart van diere. Die besonderhede van hoe

  die fonds werk word elders beskryf. Die eerste bydraes was R10. Henk

  Basson behartig die portefeulje. Op daardie stadium was die fonds

  R67 440 sterk; dit staan vandag op R470 000.

  Die oorblywende boeke van Kleinveesiektes te verkoop aan studente.

  Die boek is later in Engels vertaal en deur Pfizer geborg.

  wAARmEE hET oNS bEGIN?Die STIGTING begin met 12 fondse en R410 073 in totaal. Ses maande

  later het Deon van Tonder die fondse gekonsolideer. Die jaar is afgesluit

  op R559 972 met ’n verlies van R56 070. Die aanvangsfondse in 1997 en

  hoe die fondse vandag daar uitsien word in Tabel 1 aangetoon.

  Table 1. Performance of original Funds (1997 – 2008)

  NAmE FUND 31 mARch 1997 30 jUly 2008General R 173,663

  Alan Rose R 29,634 R 55,499

  book fund R 26,369 R 56,099

  overseas speaker R 39,589 R 0

  club 21 R 2,846 R 7,322

  pet memorial R 67,440 R 676,890

  Duncan campbell R 26,823 R 41,420

  SEARG R 43,709 R 88,874

  ToTAl R 410,073 R 926,104

  Die eerste beursaansoek van RB Smith (4e jaar student) word afgekeur

  omdat daar nie fondse beskikbaar was nie, maar die eerste aansoek

  om finansiering van ’n navorsingsprojek deur Dr. A. Leisewitz word

  goedgekeur; R6500 word toegestaan vir “An investigation into the pos-

  sible presence of renal tubular acidosis in severe canine babesiosis”.

  DIE EERSTE pRomoSIEpRojEKBeplanning van inligtingspamflette wat die privaat veearts vir sy kliënte

  kan gee word deur Robert Kirberger van stapel gestuur in Januarie 1997

  en in Mei 1997 word die volgende pamflete versprei: The itching dog;

  Buying a puppy; Distemper/rabies; en Dog breeding.

  DIE EERSTE boRGSKApIn Januarie 1997 kry Henk Basson maandeliks R1 000.00 van Pfizer in

  die waarde van middels wat ’n praktyk kan wen wat geld instuur vir die

  Troeteldierherinneringsfonds.

  plAASKompETISIE Hierdie is die eerste en grootste fondsinsamelingsprojek van die

  STIGTING en was deur myself behartig.

  In Januarie 1997 word die plaaskompetisie goedgekeur as fondsin-

  samelingsprojek en teen Mei is die eerste 1 000 kaartjies van R1 500 elk

  verkoop is daar reeds R1.5 miljoen by die prokureurs in trust. Die trek-

  king word 30 Julie in Silver Lakes se klubhuis gehou. Die wenners was

  mev. H. de Jager (Petrusburg) Plaas, mnr. C. de Beer (Paarl) Olifantsafari,

  mnr. O. Campbell (Bothaville) Keith Joubert skildery en mnr. S. Klagsbrun

  (Pretoria) R15 000 Early Bird prys. ’n Mooi verhaal uit die kompetisie is

  dat mev. de Jager se seun in Botswana vir haar ’n kaartjie gekoop het

  waarvan sy nie bewus was nie. Die vorige week het die bank haar laat

  weet dat hulle op haar besigheid gaan beslag lê. Toe ek haar telefonies

  verwittig het is sy so oorstelp van vreugde, dat sy aan haar vriendin sê:

  “Gee ’n sigaret, ek het ’n miljoen gewen!” Die vriendin skreeu “Wat ek?”,

  “Nee ekke” kom die antwoord, “My bene is bewerig, gee aan die sigarette

  asseblief.” Die netto wins na afloop van die kompetisie was R477 361.

  Oor die jare is drie plaaskompetisies gehou met ’n netto wins van R 671

  579.

 • 3

  NASIoNAlE loTERyDie nuwe “lotto” wet (Loterywet No. 57 van 1997) het egter die hou

  van plaaskompetisies onwettig gemaak. Gedurende 2004 doen ek na-

  mens die STIGTING aansoek vir fondse, maar hulle verloor die aansoek.

  Gedurende 2005 doen ek weer aansoek vir sewe projekte ter waarde

  van R2.7 miljoen. Uit die antwoord van die lotery blyk dit duidelik dat

  hulle slegs die organisasie se naam (STIGTING) beoordeel het en nie

  die projekte nie. Dit is duidelik dat ander bronne van inkomste in die

  toekoms ondersoek moet word en die fokus op navorsing deeglik om-

  skryf moet word.

  STIGTING-NoVARTIS NATUURlEwEFoNDSIn 2002 bring Henk Basson bogenoemde fonds tot stand tesame met

  Noel Guliwe, van Novartis SA. Die fonds behels dat Novartis R50 vir elke

  bottel M99 wat verkoop word aan die STIGTING oorbetaal en dat die

  STIGTING ook die eerste jaar R150 000 in die fonds stort.

  Tot op hede is daar R623 025 ingesamel en is daar 14 natuurleweprojekte

  en drie boeke befonds. Die fonds se vertoning word in Figuur 1 & Tabel

  2 weergee. Hierdie prysenswaardige stap moet as voorbeeld dien vir

  ander maatskappye om ’n heffing op hulle topproduk te plaas ten bate

  van die STIGTING se werk. In 2004 skenk Petro Shingela van Kaapstad

  drie skilderye van wilde diere aan die STIGTING om aan die veearts wat

  die meeste M99 by Novartis koop toe te ken. Dr. Louis Greeff het vir

  twee agtereenvolgende jare met hierdie prys weggestap. Hy het amper

  200 bottels M99 oor hierdie twee jaar periode gebruik.

  Table 2: Projects Funded By The SAVF-Novartis Wildlife Fund

  RESEARch2002:

  April

  h. botha R 10,000 Ecology of the Nile crocodile

  in the Arabi dam

  2002:

  April

  l. Koster R 13,000 Faecal glucocorticoid

  metabolites in cheetahs

  2003:

  April

  l. van Schalkwyk R 11,000 calcium metabolism

  in giraffes

  2003:

  April

  h. de Nys R 6,000 control of musth in

  African elephants

  2003:

  April

  K. Koeppel R 7,000Use of probiotics in cheetahs

  2003:

  April

  S. Sasidharan R 6,840 Genetic diversity of the

  mountain zebras

  2003:

  August

  m. v Vuuren R 10,000 Diagnostic assays of lenti

  viruses from lions

  2003: August m. bester R 15,000 Brucella testing of free-

  ranging cape fur seals

  2004:

  February

  G. Steenkamp R 10,000 morphometrics of

  African elephant tusks

  2005:

  may

  c. lovely R 12,000 blood chemistry of the

  Nile crocodile

  2005:

  August

  E. van Dyk R 15,000 Genetic association

  studies

  in equine sarcoid

  2005:

  August

  A. Newell R 15,000 Deslorelin implant/

  injection - male African

  wild dogs

  2005:

  November

  j. pretorius R 16,500 herpesvirus blue

  wildebeest (snotsiekte)

  2006:

  january

  A. Ganswind R 15,000musth in African elephants

  2007:

  August

  h. Golezardy R 26,850 Tick prevalance

  (Babesia sp) – cheetah

  booKSDate Author Amount Title

  2001:january

  j.G. du Toit R30,000 Veterinary care of the African elephant

  2005:may

  y. blanquire R 20,000 Novartis pocket manual capture Drugs

  2007:August

  p. morkel R 12,000 black Rhino manual

  Figure 1: Performance of the SAVF-Novartis Wildlife Fund(2002–2007)

  bEFoNDSING ToEGEKEN (1997–2008) NAVoRSINGSpRojEKTE Die STIGTING het tot op hede 32 navorsingsprojekte gefinansier teen ’n totale koste van R793 500. ’n Volledige uiteensetting van die projekte word in ’n aparte artikel weergee. Die totale koste vir navorsing toege-

  ken was 51% van die totale fondse spandeer deur die STIGTING.

  DIE bElANGRIKSTE NAVoRSINGSpRojEK: TuBeRKuloSe NAVoRSiNg oP Die leeuS

  History of tuberculosis in the Kruger National ParkTuberculosis caused by Mycobacterium bovis was first diagnosed in the

  Kruger National Park (KNP) in an African buffalo (Syncerus caffer) in 1990.

  A survey during January 1999 showed that tuberculosis in buffaloes oc-

  curred as far north as Red Rocks in the Shingwedzi River. During 2007

  the first positive case in buffaloes was diagnosed at the Pafuri Bridge.

  Considering the history of tuberculosis in commercial cattle in the

  Mpumalanga Lowveld, the conclusion can be made that the disease en-

  tered the KNP towards the end of the 1950s from the Crocodile Bridge

  area and it took half a century to spread through the KNP.

  With the increase in the prevalence of tuberculosis in the buffalo pop-

  R 0

  R 50,000

  R 100,000

  R 150,000

  2002 2003 2004 2005 2006 2007

  PERFORMANCE SAVF-NOVARTIS WILDLIFE FUND (2002 - 2007)

 • 4

  ulation, spillover to other species has occurred. The following species

  were found to be infected with tuberculosis since 1995: lions (Panthera

  leo), cheetah (Acinonyx jubatus), chacma baboon (Papio ursinus), greater

  kudu (Tragelaphus strepsiceros), leopard (Panthera pardus), small spot-ted genet (Genetta genetta) and spotted hyaena (Crocuta crocuta). Of

  the identified spillover species, only lions appear to be constantly in-

  fected in high numbers.

  During the nineties two buffalo herds between Lower Sabie and

  Crocodile Bridge had the highest prevalence of tuberculosis in the KNP.

  Various sampling sessions conducted on these two herds, showed a

  prevalence that varied between 47 and 90%. Non-territorial lion males

  in this study area were found to live mainly from buffaloes from these

  two herds (90% of biomass ingested). It is clear that without interven-

  tion this insidious and chronic disease will eventually, over a period of

  many decades, infect every buffalo herd in the KNP. Consequently the

  increase in prevalence of tuberculosis in every buffalo herd will lead to

  the unavoidable infection of all lion prides in the KNP.

  A pilot study was done on the use of the Modified Comparative Cervical

  Intradermal Tuberculin Test on lions, started in May 1998. The results of

  this test done on a random number of lions indicated that 95% of li-

  ons in the Southern Region are infected with tuberculosis, 45% in the

  Central Region and 0% in the area north of the Shingwedzi River. During

  the same period blood tests were done on the haematology to compare

  the difference between lions in the north and south of the KNP.

  Dr. Dewald Keet doen die afgelope 10 jaar navorsing oor tuberkulose in

  leeus in die Krugerwildtuin en het reeds meer as 250 leeus ondersoek.

  Tans word hierdie uitslae as deel van sy PhD tesis opgeskryf. Hierdie

  navorsing word hoofsaaklik deur die STIGTING geborg.

  pRomoSIEpRojEKTEGedurende die periode is 13 promosieprojekte van stapel gestuur teen ’n totale koste van R398 720. Die vlagskipprojek is “Reach for the Wild” wat R250 000 gekos het. Die volledige inligting word in Tabel 3 aangedui.

  Table 3: Promotion And Awareness Projects (1997 – 2008)

  DATE DIREcToR FUNDS pRojEcT1997:

  januaryR. Kirberger R 12,000 pamphlets

  1998:April

  R. Kirberger R 3,922 posters

  1998:july

  SAVF R 250,000 Reach for the wild

  1998:october

  R. Kirberger R 10,000 Dog breeder symposium –unwanted traits

  1998:october

  SAVF R 2,000 Elephant symposium (EmoA)

  1998:october

  SAVF R 10,000 E. lane – Diagnostic pathology wildlife

  1998:october

  SAVF R 798 modem – Vethouse

  2000:january

  R. Kirberger R5,000 website

  2002:April

  SAVF R 10,000 Animal Anti-cruelty league – posters schools

  (Table 3 continued)DATE DIREcToR FUNDS pRojEcT2005:

  may

  SAVF R 5,000 A. Snijders – Research diseases

  < 1850

  2006:

  August

  SAVF R 12,000 A. cloete – RSG – radio

  (Dieremaniere)

  2006:

  November

  j. v d berg R 20,000 cheetah outreach Spier –

  Stellenbosch

  2007:

  August

  j. Viljoen R 2,000 New logo design

  2007:

  August

  SAVF R 12,000 A. cloete – RSG – radio

  Dieremaniere)

  2007:

  july

  SAVF R 12,000 A. cloete – RSG – radio

  (Dieremaniere)

  2008:

  july

  SAVF R 25,000 onderstepoort DVD –

  100 years celebrations

  2008:

  july

  SAVF R 12,000 A. cloete – RSG – radio

  (Dieremaniere)

  ToTAlR 403,720 17 projects

  DIE bElANGRIKSTE pRomoSIEpRojEK:ReACH FoR THe WilD’n Opsomming van die projek word deur Vanessa Bezuidenhout gegee:

  The mission of the De Wildt Outreach Education programme is to edu-

  cate children about the cheetah and its ecosystems. A love for the envi-

  ronment is nurtured through inter-active lessons. Byron, De Wildt’s first

  ambassador cheetah, is key to the programme and children have an op-

  portunity of touching him and hearing him purr. Over the last 4 years

  approximately 100 000 children have experienced the wonder of

 • 5

  seeing a cheetah in their classrooms. The De Wildt Outreach Education

  has its headquarters at the De Wildt Centre at a facility called Reach for

  the Wild, which was the brainchild of veterinarian Kobus du Toit. The

  beautiful thatched environmental centre was sponsored by the SA

  Veterinary Foundation. Children visiting the Centre start at Reach for

  the Wild where they are given an introductory talk and then go on an

  interactive walk in the bush. Reach for the Wild was inspired by a blind

  conservationist, Rob Filmer, and his wife Julie – the challenge they gave

  was that all children be enabled to enjoy the wildlife experience, regard-

  less of whether they could see, were disabled or did not have the funds

  to get to De Wildt.

  boEKEGedurende die periode is 10 boeke ge-

  finansier teen ’n totale koste van R118

  000. ’n Volledige uiteensetting van die

  boeke word in Tabel 4 weergee.

  Drie boeke oor bewaring is gratis aan

  praktyke wat lidmaatskap van die

  SAVV het gestuur.

  Table 4: Books Funded By SAVF (1997-2008)

  DATE AUThoR FUNDS TITlE1997:

  october

  j.G. du Toit R 32,000 Rhino Ranching manual

  1998:

  january

  K. Trendler R 15,000 wildlife Rehabilitation handbook

  1998:

  April

  j. boswell Nil biography

  (sponsored by printer)

  2000:

  january

  G. bath & j. de

  wet

  Nil Sheep and goat diseases

  (sponsored by pfizer)

  2001:

  january

  j.G. du Toit Nil Veterinary care of the African elephant

  2002:

  August

  j. Gehring R 5,000 Guidelines use antimicrobials in

  veterinary med.

  2002:

  August

  c. botha R 4,000 photos of toxic plants for

  SAVA journal

  2003:

  November

  coetzer &

  Kellerman

  R 30,000 plant toxicity en mycotoxicosis

  2005:

  may

  y. blanquire R 20,000 Novartis pocket manual

  capture Drugs

  2007:

  August

  p. morkel R 12,000 black Rhino manual

  ToTAl R 118,000 10 books

  wElSyNpRojEKTEDie STIGTING het gedurende die elf jaar 5 dierewelsynprojekte be-

  fonds teen ’n totale bedrag van R115 000. Die projekte word in Tabel

  5 aangetoon. Die belangrikste hiervan was die “Animal Care and Use”

  projek wat deur Karen Trendler behartig sou word en het die opspoor,

  verwerking en samestelling van 54 bibliografieë en 270 kodes oor

  dierewelsyn behels. Die projek is deur myself oorgeneem en die vol-

  gende opdragte is uitgevoer:

  • DepartementLandbou “Code of practice for security dogs”

  “Code of practice for laboratory animals”

  • WildlifeRanchingSA “Code of practice for game ranching”

  • OBP “Code of practice for research on horses”

  • SAVV “Code of practice for wildlife veterinarians”

  Beleidsdokument oor bewaringsaspekte.

  • SA Wingshooters/KUSA “Evaluation of taildocking – a South African perspective”

  • Olifant Safaribedryf Behulpsaam met die opstel van hulle kode oor die aanhouding van

  olifante in gevangenskap.

  • Departement Omgewingsake “The norms and standards for managing elephants in SA”.

  • SABS “Code for the transport of wild herbivores (Review of Old Code)”

  • Van Schaik Uitgewers “Game Ranch Management. Chapter 40. Wildlife Ethics (in press)”.

  Table 5: Welfare Projects Funded By SAVF (1997-2008)

  DATE pRojEcT lEADER

  FUNDS pRojEcT

  1998:

  july

  SAVF R 20,000 Funds (lucerne) hippos –

  drought limpopo

  1998:

  october

  SAVF R 10,000 Tuli elephants -

  welfare committee

  2005:

  may

  A. pringle R 15,000 Equine research –

  welfare

  2006:

  August

  j.G. du Toit R 50,000 Animal care and Use –

  project

  2006:

  December

  Du Toit & Foggin R 20,000 Shearwater elephants –

  welfare

  ToTAl R 115,000 5 projects

  bEURSEGedurende die periode is 24 beurse ter waarde van R160 110 toege-ken. Die beurshouers se name verskyn in Tabel 6, op bladsy 6.

 • 6

  Table 6: Sources of Funds Raised (1997-2008)

  DATE FUNDS STUDENTS ToTAl1998:

  octoberR 1,500 b. Simpson (IVSA) 1

  1999:october

  R 1,600 m. waltham (IVSA) 1

  1999:october

  R 5,000 K. Eason and G.l. van blerk

  2

  2000: September

  R 5,000 ms. T. du plessis and mr. S. hughes

  2

  2001:june

  R 5,000 ms. Govender 2

  2002:April

  R 5,000 ms. D. mahabeer and ms. h. Render

  2

  2003:April

  R 5,000 mr. j v Vuuren and mr. G. wessels

  2

  2003:April

  R 5,000 ms. A. mcInnes and ms. S. mcintosh

  2

  2004:August

  R 5,000 Grewar and Erasmus

  2

  2004:August

  R 44,000 j. hill - computer equipment & study material

  1

  2005:may

  R 5,000 ms. R. wells and mr. D.I. cluver

  2

  2006:may

  R 10,000 mark campbell - Environment seminar institute

  1

  2006: November

  R 6,000 ms.T. leslie and mr. b. westefeld-jansen

  2

  2007:April

  R 6,000 ms.m. Els and ms. j. pickard

  2

  ToTAl R 160,100 24 bursaries

  opSommENDDie verspreiding van fondse toegeken vir die periode (1997–2008) word

  in Tabel 7 en Figuur 2 aangetoon. Die persentasie verspreiding per kategorie is navorsing 51%, promosies 25%, beurse 10%, boeke 7% en

  dierewelsyn 7%.

  Table 7: Distribution of Projects Funded By SAVF (1997-2008)pRojEcTS FUNDS pERcENTAGE

  welfare R 115,000 7

  books R 118,000 7

  bursaries R 160,100 10

  promotions R 403,720 25

  Research R 793,500 51

  ToTAl R 1,590,320 100

  R 0

  R 500,000

  R 1,000,000

  Welfare Books Bursaries Promotions Research

  PROJECTS FUNDED (1997 - 2008)

  Figure 2: Projects funded by SA Veterinary Foundation (1997–2008)

  FoNDSE INGESAmElDie geskiedenis van die fondsinsamelingsprojekte word hierbo

  weergegee. Die plaaskompetisies word nie meer gehou nie en die

  SAVS se projekte val nie binne die mandaat van die lotto nie. Die

  Troeteldierherinnerings- en die Stigting-Novartis Natuurlewefonds

  is baie suksesvol en die uitbreiding van die konsep word in ’n aparte

  artikel bespreek. Die opsomming van die fondse ingesamel vir die pe-

  riode (1997–2008) word saamgevat in Tabel 8 en Figuur 3.

  R 0

  R 500,000

  R 1,000,000

  Petmemorial

  FarmComp

  Novartis Bequests Donations

  FUNDS RAISED

  Figure 3: Sources of funds raised by the SAVF (1997–2008)

  Table 8: Sources Of Funds Raised (1997–2008)DATE pET mEmoRIAl FARm comp NoVARTIS bEQUESTS DoNATIoNS ToTAl

  1996 R 16,542

  1997 R 16,234 R 442,308

  1998 R 24,275 R 222,271 R 100,000 R 100,000

  1999 R 30,842 R 7,000

  2000 R 32,618

  2001 R 10,160

  2002 R 46,937 R 115,700 R 230,000

  2003 R 70,485 R 129,475 R 332,660

  2004 R 82,056 R 112,950

  2005 R 105,256 R 59,450

  2006 R 89,156 R 121,450

  2007 R 86,172 R 84,000

  ToTAl R 610,733 R 671,579 R 623,025 R 432,660 R 330,000 R 2,667,997

  % 23 25 24 16 12 100

  Fondse van nalatenskappe het R 432 660 en donasies R330 000 byge-dra. Hierdie is waardevolle metodes om fondse aan te vul en moet in die

  toekoms beter ontgin word, veral na ’n goeie grondslag gelê is. Hierdie

  inligting word vervat in Tabel 9.

  Table 9: Bequests And Donations Received (1998 – 2008)

  bEQUESTS DATE FUNDS coNDITIoNSAnne williams 1998:

  januaryR 100,000

  Arrabella Dean 2003:August

  R 332,660 Research on cats

  ToTAl R 432,660

  DoNATIoNSKeith joubert 1997:

  SeptemberR50,000 Farm competition prize

  Randall moore 1997: September

  R50,000 Farm competition prize

  Esther ludin 2002:April

  R 100,000 Specify: Tuberculosis research lions

  Goldmine (Anon.) R 100,000 Specify: Tuberculosis research lions

  petro Shingela 2002:August

  3 paintings prize for Norvatis - vet bought most m99

  ToTAl R 330,000

  opSommENDGedurende die periode 1997 tot 2008 is R 2 567 997 ingesamel. In vyf

  hoofgroepe onderverdeel as ’n persentasie van die groottotaal uitge-

 • 7

  druk is dit: troeteldierherinneringsfonds (23%), plaaskompetisie (25%),

  Stigting-Novartis Natuurlewefonds (24%), nalatenskappe (16%) en

  skenkings (12%).

  bElEGGING VAN ANDER FoNDSEDie STIGTING belê ook fondse van groepe op ’n kollektiewe basis

  omdat hulle ’n beter bedingingsmag het as met ’n enkele belegging.

  Die Wildsgroep, EPG en LHPG maak tans van die diens gebruik en die

  waarde van die beleggings beloop tans R990 000 (Tabel 10).

  Table 10: investments on Behalf of groups (2008)

  GRoUp INVESTmENTS

  wildlife group R 480,000

  lhpG R 370,000

  EpG R 140,000

  ToTAl R 990,000

  VloEI VAN FoNDSEDie STIGTING het vanaf 1997 tot 2008 ’n netto wins van R78 599 ge-

  maak. Die kollektiewe bedrag deur die STIGTING geadministreer vir die

  periode is R13 649 862. Die vloei van die fondse vir hierdie periode word

  in Tabel 11 weergee.

  Table 11: Flow of Funds For Period 1996 – 2008

  DATE FUNDS loSS pRoFIT

  1996 R 438,661 R 11,046

  1997 R 410,073 R 6,320

  1998 R 598,848 R 14,920

  1999 R 997,610 R 394,152

  2000 R 844,218 R 4,080

  2001 R 695,838 R 111,499

  2002 R 1,013,624 R 80,223

  2003 R 1,076,507 R 102,237

  2004 R 1,647,219 R 84,721

  2005 R 1,811,976 R 115,844

  2006 R 2,138,220 R 103,043

  2007 R 1,977,068 R 56,312

  ToTAl R 13,649,862 R 502,899 R 581,498

  Net profit R 78,599

  Huidige direkteure van die stigting is Remo Lobetti (voorsiter), Robert

  Kirberger (onder-voorsiter), Joubert Viljoen, Patrick Page, Charl Scholtz

  en sekretaresse mev. Debbie Breeze. Lede wat die afgelope 10 jaar op

  die STIGTING gedien het, is Danie Odendaal, Deon van Tonder, Koos van

  den Berg, Marie-Louise Penrith, Leslie Lunn, Cornelia Gerstenberg en

  Henk Basson (11 jaar diens).

  2008: NUwE bEElD EN bEplANNING VAN DIE STIGTING VIR DIE VolGENDE 10 jAARGedurende 2008 is ’n nuwe logo en webwerf ontwerp, om ’n meer

  moderne beeld van die STIGTING uit te dra. Die mandaat is hersien

  word weergegee in die voorsitter se boodskap.

  Die toekomsblik word in ’n aparte artikel bespreek.

  ADmINISTRATIEwE pRoSEDURESBeginsel besluite geneem (1997–2007)

  NoVEmbER 1996:Boekhouer die vergadering moet bywoon om vrae oor die finan-•

  siële state te beantwoord.

  Elektroniese oordrag van fondse geskied slegs nadat die voorsitter •

  of onder-voorsitter of verantwoordelike direkteur die voorgestelde

  magtigingsvorm onderteken het.

  Alle nuwe projekte moet ’n projekleier hê en die projek se finan-•

  siële uiteensetting moet volledig voorgelê word.

  Nadat ’n projek amptelik goedgekeur is word aanvangskapitaal aan •

  die projekleier beskikbaar gestel wanneer dit benodig word.

  ’n Fondsinsamelaar vir projek(te) is geregtig op 15% van die be-•

  drag ingesamel.

  ’n Fondsinsamelaar hoef nie ’n direkteur van die STIGTING te wees •

  nie. Indien die insamelaar ’n direkteur is vir die projek waarvoor

  die fondse ingesamel word sal ’n ander direkteur toesig hou oor

  die projek.

  Normale vergaderings sal gebruik word om die vordering van elke •

  projek te monitor sodat ’n projek betyds gestop kan word as dit nie

  na wense vorder nie.

  Alle direkteure is geregtig om reiskostes te eis vir vergaderings. Die •

  reiskoste van R1.00/km word goedgekeur.

  Direkteure wat moet vlieg na vergaderings kan die vlugkoste •

  sowel as die reiskoste vanaf O.R. Tambo na Pretoria terug eis na

  die vergadering.

  Standaardvorm vir die aansoek van fondse word ontwerp. Enige •

  persoon in die toekoms wat aansoek doen vir navorsingsfondse

  moet so ’n vorm invul.

  Beginselbesluite moet na afloop van elke vergadering deur die •

  voorsitter bygevoeg of op datum gehou word.

  jANUARIE 1997: Alle projekte moet op ’n algemene vergadering voorgelê word so-•

  dat alle direkteure ’n kans het om die projek te bestudeer.

  ’n Direkteur is geregtig op ’n honorarium van R1 000.00 per jaar •

  vir uitgawes wat hy moes aangaan namens die STIGTING. Hierdie

  bedrag sal met die inflasiekoers aangepas word.

  Wanneer ’n fondsinsamelingsprojek afgehandel is sal 10% van die •

  netto wins aan die STIGTING se algemene fonds oorgeplaas word

  om algemene administratiewe uitgawes te verhaal.

  Die STIGTING vir BTW te registreer.

  mEI 1997: Dat jaarliks begroot word vir projekte en die balans vas belê kan •

  word.

  Finansiële state sal 7 dae voor algemene vergaderings aan direk-•

  teure voorgelê word.

  jANUARIE 1998: Om toestemming te vra by die ontvanger van inkomste vir die op-•

  gaar van fondse vir sekere projekte.

  Finansies eerste punt op die agenda is sodat die boekhouer wat •

  die vergadering bywoon verskoon kan word.

  Trustees wat in Pretoria is tekenregte moet hê en state kan aanvaar •

  as van die ander direkteure dit nie kan doen nie.

 • jUlIE 1998: Dat diverse debiteure in die finansiële state beter afgebreek moet •

  word. Die administrasiefooi aan die SAVV kan kwartaalliks betaal

  word indien nodig.

  mEI 1999: Aansoeke vir navorsing sal slegs oorweeg word nadat die navorser •

  se protokol amptelik goedgekeur is deur die relevante komitees

  (etiese en departementele). ’n Direkteur sal aangewys word wat as

  voog/skakel tussen die navorser en die SAVS optree.

  jANUARIE 2002: Die skakelbeampte van die SAVV nou moet saamwerk met die SAVS. •

  Fondse wat deur die SAVS bestuur word moet 40 dae kennis gee •

  wanneer opgeroep word deur die eienaar van die fonds.

  FEbRUARIE 2004: Geen reiskostes vir navorsing word gefinansier nie.•

  ApRIl 2004: Mnr. Sieg de Beer nie langer ’n direkteur is nie, maar sal aanbly as ’n •

  regsadviseur van die STIGTING indien nodig.

  oNlANGSE bESlUITE:Beleggingsfondse wat deur die SAVS bestuur word namens takke •

  of groepe meer as R50 000 moet wees. Geen administrasiefooi

  word op hierdie fondse gehef nie.

  SAVS te deregistreer vir BTW.•

  Vergaderings verskuif van Vrydagaande na Saterdagoggende so-•

  dat die sekretaresse nie in die nag moet huis toe ry nie.

  Navorsers wat befonds word is onderhewig aan die volgende •

  voorwaardes:

  - ’n Vorderingsverslag van die projek moet elke ses maande skriftelik

  gelewer word aan die direkteur wat toesig hou oor die projek.

  - Die resultate van die navorsing sal op ’n SA kongres aangebied

  word en die artikel aan ’n plaaslike joernaal aangebied word. Die

  SAVS sal erken/bedank word aan die einde van die publikasie.

  - Die fondse wat vir navorsers goedgekeur word is ’n rentevrye le-

  ning en word ’n beurs nadat die navorser sy bevindinge gepu-

  bliseer het. Indien die navorser nie publiseer nie is die projekleier

  verantwoordelik dat die lening terug betaal word (die rente word

  bereken teen die prima koers + 2%) binne 24 maande.

  Die SAVS moet binne 5 dae skriftelik verwittig word deur die projekleier

  dat die projek beëindig is met volledige redes.

  SloTSom Uit bogenoemde kan gesien word dat die STIGTING aktief sy sake die

  afgelope 11 jaar bestuur het. Hopelik sal die STIGTING voortbou op

  hierdie stewige fondasie om nog ’n groter bydrae te maak tot die wel-

  vaart van diere in Suider Afrika.

  A POwERFUL PRAcTIcE BUILDER AND MARKETING TOOL

  SEcOND TO NONEUnderestimating the bond between animals and their owners can cost your practice dearly! As vets, one of our primary functions is to promote, strengthen and advocate the human-animal bond. We do this both in how we treat our patients and how we speak and interact with their owners. There are few tools more powerful in showing this commitment to pet owners than to make a donation to the South African Veterinary Foundation (SAVF) in memory of a deceased pet.

  Many vets are aware of this program, yet there are many practices that do not utilise this incredibly effective practice-loyalty builder. The details of the Pet and Equine Memorial Funds are given on the next page. Briefly it involves owners making a donation to the Foundation in memory of a pet or horse that has died. The easiest way of doing this, is to do a monthly list of deceased pets with their owners’ details and submitting this together with a single payment for all of them to Debbie at VetHouse ([email protected]) or fax 012 346 2929.

  A letter will then be sent by the Foundation to those owners, stating that you have made a donation to the SAVF in memory of their pet, which will go towards research and the improvement of the study of animal science in South Africa. The effect this letter has on a client is profound. Firstly, because this gesture of goodwill is unsolicited and usually comes as a surprise, and, secondly, because it raises the value you as vet place on peoples’ pets and the bond they have with their owners. It re-enforces the relationship you have in the physical interaction with pets and their owners in your practice. Not only do these donations really make a difference to animal science in South Africa, and contribute in ways general practitioners do not have means to in terms of research, but is also associates you as practitioner with one of the most credible organisations in the veterinary environment, and will raise the esteem in which your clients hold you. Best of all - donations are fully tax deductable. (SARS allows you to deduct up to 10% of taxable income to recognized Public Benefit Organisations per year.)

  Here is how it works:

  Apart from the real value added to people and pets’ lives, it is also a credibility exercise and practice-loyalty builder beyond compare!Professional marketers tell us that nothing touches a customer more than when you manage to connect with them at an emotional level. If you do not make use of this fantastic opportunity to touch peoples’ lives whilst making a genuine difference to animal health in this country, you are missing one of the most effective and powerful practice builders available to vets.

  8


Recommended