Home >Documents >Government of Rajasthan...R 185 167 185 167 C 559 394 559 394 R 185 167 185 167 C 559 394 559 394 R...

Government of Rajasthan...R 185 167 185 167 C 559 394 559 394 R 185 167 185 167 C 559 394 559 394 R...

Date post:02-Feb-2020
Category:
View:13 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • District Jaislamer

  jksM ds ikl :-izfr

  oxZ QhV

  jksM ls nwj :-izfr oxZ

  QhV

  jksM ds ikl :-izfr

  oxZ QhV

  jksM ls nwj :-izfr oxZ

  QhV

  Category Exterior Interior Exterior Interior

  1 2 3 4 7 8 7 8

  R 1289 1104 1289 1104

  C 4666 3675 4666 3675

  R 1289 1104 1289 1104

  C 4666 3675 4666 3675

  R 460 276 460 276

  C 1116 886 1116 886

  R 460 276 460 276

  C 1116 886 1116 886

  R 460 276 460 276

  C 1116 886 1116 886

  R 460 276 460 276

  C 1116 886 1116 886

  R 1012 836 1012 836

  C 3675 2944 3675 2944

  R 1519 1255 1519 1255

  C 5513 4416 5513 4416

  R 644 511 644 511

  C 2001 1501 2001 1501

  R 644 511 644 511

  C 2001 1501 2001 1501

  R 325 276 325 276

  C 674 559 674 559

  R 325 276 325 276

  C 674 559 674 559

  R 325 276 325 276

  C 674 559 674 559

  R 325 276 325 276

  C 674 559 674 559

  R 325 276 325 276

  C 674 559 674 559

  R 693 511 693 511

  C 1559 1174 1559 1174

  R 460 368 460 368

  C 1174 961 1174 961

  R 460 368 460 368

  C 1174 961 1174 961

  R 460 368 460 368

  C 1174 961 1174 961

  Government of Rajasthan

  Officr of Sub-Registrar JAISALMER

  List of Jaisalmer Urban area With DLC Rate

  dz la dkWyksuh dk uke dkWyksuh @ ,sfj;k dk uke dsVsxjh

  vuqeksfnr 29-9-2015 izHkkoh fnukad 30-

  9-2015 ¼o`f} 15 izfr'kr½

  1

  HANUMAN CHOURAHA guqeku pkSjkgk

  2GEETA ASHARAM xhrk vkJe

  3BHEELO KI BASTI THANE KE SAMNE Hkhyks dh cLrh Fkkus ds lkeus

  4TALRIYA PARA rkyfj;k ikMk

  5SILAWTA PARA flykoVk ikMk

  6GOL KUNDA xksy dqaMk

  7SHIV ROAD TO GOUPA CHOWK f'ko jkM ls xkik pkSd

  8CANDRAVEER SINGH COLONY pUnzohj flag dkWyksuh

  9BHATIA BAGECHI HkkfV;k cxsph

  10BHASHKAR MOHHLA Hkkldj eksgYyk

  11MAINPURA eSuiqjk

  12CHAINPURA pSuiqjk

  13KALAKAR COLONY dykdkj dkWyksuh

  14CHADIDAR PARA NMhnkj ikMk

  15MALI PARA ekyh ikMk

  16CHIDIGAR MOHHLA pwMh?kj eksgYYkk

  17KUMHAR PARA dqEgkj ikMk

  18JOSHI PARA tks'kh ikMk

  19VASUOO KA CHOUK oklqvks dk pkSd

  izLrkfor nj ;Fkkor

 • R 460 368 460 368

  C 1174 961 1174 961

  R 460 368 460 368

  C 1174 961 1174 961

  R 460 368 460 368

  C 1174 961 1174 961

  R 460 368 460 368

  C 1174 961 1174 961

  R 460 368 460 368

  C 1174 961 1174 961

  R 460 368 460 368

  C 1174 961 1174 961

  R 419 368 419 368

  C 1116 886 1116 886

  R 419 368 419 368

  C 1116 886 1116 886

  R 419 368 419 368

  C 1116 886 1116 886

  R 419 368 419 368

  C 1116 886 1116 886

  R 419 368 419 368

  C 1116 886 1116 886

  R 419 368 419 368

  C 1116 886 1116 886

  R 419 368 419 368

  C 1116 886 1116 886

  R 419 368 419 368

  C 1116 886 1116 886

  R 419 368 419 368

  C 1116 886 1116 886

  R 419 368 419 368

  C 1116 886 1116 886

  R 419 368 419 368

  C 1116 886 1116 886

  R 460 368 460 368

  C 1174 1001 1174 1001

  R 460 368 460 368

  C 1174 1001 1174 1001

  R 460 368 460 368

  C 1174 1001 1174 1001

  R 460 368 460 368

  C 1174 1001 1174 1001

  R 460 368 460 368

  C 1174 1001 1174 1001

  R 460 368 460 368

  C 1174 1001 1174 1001

  R 460 368 460 368

  C 1174 1001 1174 1001

  R 1472 1247 1472 1247

  C 2837 2444 2837 2444

  R 511 460 511 460

  C 1347 1001 1347 1001

  R 185 167 185 167

  C 559 394 559 394

  R 185 167 185 167

  C 559 394 559 394

  20GOYDANI PARA xks;nkuh ikMk

  21CHHANGANI PARA Nkaxk.kh ikMk

  22DALAL PARA nyky ikMk

  23KANDHARI PARA d/kkjh ikMk

  24SANWAL PARA lkaoy ikMk

  25CHURA PARA pwjk ikMk

  26KELA PARA dsyk ikMk

  27JAGANI PARA tkxkuh ikMk

  28BAGDA PARA cxMk ikMk

  29BHATIA PARA HkkfV;k ikMk

  30DASOUTI PARA nklksrh ikMk

  31PANSARI PARA ialkjh ikMk

  32MOKATI PARA ekSdkrh ikMk

  33SINGHVI PARA fl?koh ikMk

  34SHARDA PARA lkjMk ikMk

  35SUTHAR PARA lqFkkj ikMk

  36KEVLIYO KI GALI dsofy;ks dh xyh

  37MIRASI PARA fejklh ikMk

  38KACHBA PARA dkpck ikMk

  39KOTHARI PARA dksBkjh ikMk

  40JETHA PARA tsBkikMk

  41GAGNA PARA xxuk ikMk

  42MALPANI PARA ekyikuh ikMk

  43BHAIYA PARA HkS;k ikMk

  44VARDHMAN PARA o/kZeku ikMk

  45PATVA HAVELI iVok gosyh

  46AMBEDKAR COLONY vEcsMdj dkWyksuh

  47BUNKAR COLONY cqudj dkWyksuh

 • R 185 167 185 167

  C 559 394 559 394

  R 185 167 185 167

  C 559 394 559 394

  R 185 167 185 167

  C 559 394 559 394

  R 185 167 185 167

  C 559 394 559 394

  R 276 235 276 235

  C 886 674 886 674

  R 276 235 276 235

  C 886 674 886 674

  R 693 511 693 511

  C 1443 1174 1443 1174

  R 693 511 693 511

  C 1443 1174 1443 1174

  R 693 511 693 511

  C 1443 1174 1443 1174

  R 693 511 693 511

  C 1443 1174 1443 1174

  R 693 511 693 511

  C 1443 1174 1443 1174

  R 368 325 368 325

  C 886 731 886 731

  R 368 325 368 325

  C 886 731 886 731

  R 368 325 368 325

  C 886 731 886 731

  R 368 325 368 325

  C 886 731 886 731

  R 368 325 368 325

  C 886 731 886 731

  R 368 325 368 325

  C 886 731 886 731

  R 511 368 511 368

  C 1443 1116 1443 1116

  R 511 368 511 368

  C 1443 1116 1443 1116

  R 309 259 309 259

  C 790 615 790 615

  R 235 185 235 185

  C 674 511 674 511

  R 235 185 235 185

  C 674 511 674 511

  R 903 690 903 690

  C 3506 2598 3506 2598

  R 352 276 352 276

  C 886 731 886 731

  R 352 276 352 276

  C 886 731 886 731

  R 352 276 352 276

  C 886 731 886 731

  R 419 325 419 325

  C 961 886 961 886

  R 419 325 419 325

  C 961 886 961 886

  48PINJARA PARA fitkjk ikMk

  49KHIDKI PARA f[kMdh ikmk

  50SOOLI DOONGA lwyhMaxj

  51MEGHWAL CHIPA PARA es?koky Nhik ikMk

  52NAIYO KA CHOWK ukbZ;ks dk pkSd

  53GODA PARA xkSMk ikMk

  54KHEJR PARA [kstj ikMk

  55CHACHA PARA pkpk ikMk

  56MOHTA PARA eksgrk ikMk

  57RELANI / SURJAN PARA jsykuh ikMk @lwjtu ikMk

  58VYAS PARA O;kl ikMk

  59KALLU KI HATTO dYYkw dh gVVks

  60SONGAR PARA lskuxj ikMk

  61SUNARO KA PARA lqukjks dk ikMk

  62KHATRI PARA [k=h ikMk

  63RANGREJ PARA jaxjst ikMk

  64CHANDI PARA pkanh ikMk

  65KISHANGHAT POL KE BAHAR fdlu?kkV iksy ds ckgj

  66NOUKHUNIYA STATION KE PASS & KABRISTHAN uksm[kqfu;k LVs'ku ds ikl ] dfczLrku

  67DARJIPARA nthZ ikMk

  68HARIJANPARA gfjtu ikMk

  69MAJDOOR PARA etnwj ikMk

  70GHANDI COLONY xka/kh dkWyksuh

  71LOHARPARA ykSgkj ikMk

  72MOCHI PARA eksph ikMk

  73KRIYAGAR PARA fdz;kxj ikMk

  74GURDA,KANDHARI,BEESANI PARA xqjMk]d/kkjh]fclkuh ikMk

  75GUNDI PARA xwanh ikMk

 • R 419 325 419 325

  C 961 886 961 886

  R 603 460 603 460

  C 1732 1347 1732 1347

  R 603 460 603 460

  C 1732 1347 1732 1347

  R 603 460 603 460

  C 1732 1347 1732 1347

  R 971 828 971 828

  C 3463 3079 3463 3079

  R 971 828 971 828

  C 3463 3079 3463 3079

  R 1289 921 1289 921

  C 4445 3560 4445 3560

  R 1289 921 1289 921

  C 4445 3560 4445 3560

  R 1289 921 1289 921

  C 4445 3560 4445 3560

  R 1289 921 1289 921

  C 4445 3560 4445 3560

  R 1289 921 1289 921

  C 4445 3560 4445 3560

  R 1289 921 1289 921

  C 4445 3560 4445 3560

  R 644 460 644 460

  C 1559 1347 1559 1347

  R 736 511 736 511

  C 1732 1443 1732 1443

  R 736 511 736 511

  C 1732 1443 1732 1443

  R 736 511 736 511

  C 1732 1443 1732 1443

  R 736 511 736 511

  C 1732 1443 1732 1443

  R 736 511 736 511

  C 1732 1443 1732 1443

  R 553 460 553 460

  C 1443 1174 1443 1174

  R 966 690 966 690

  C 2511 2166 2511 2166

  R 691 538 691 538

  C 2598 2166 2598 2166

  R 709 538 709 538

  C 2598 2166 2598 2166

  R 427 345 427 345

  C 909 750 909 750

  R 842 699 842 699

  C 1847 1501 1847 1501

  R 92 76 92 76

  C 174 112 174 112

  R 185 143 185 143

  C 336 283 336 283

  76DANGRA PARA Mkaxjk ikMk

  77DIBBA PARA f

 • R 368 325 368 325

  C 1443 1001 1443 1001

  R 603 511 603 511

  C 1443 1232 1443 1232

  R 511 419 511 419

  C 1232 1001 1232 1001

  R 235 185 235 185

  C 790 511 790 511

  R 235 185 235 185

  C 790 511 790 511

  R 553 460 553 460

  C 1347 1106 1347 1106

  R 276 235 276 235

  C 1116 886 1116 886

  R 414 315 414 315

  C 1012 765 1012 765

  R 414 315 414 315

  C 2194 1847 2194 1847

  R 60 51 60 51

  C 146 116 146 116

  R 91 70 91 70

  C 138 110 138 110

  R 331 276 331 276

  C 726 607 726 607

  R 419 335 419 335

  C 1714 1443 1714 1443

  R 419 335 419 335

  C 1714 1443 1714 1443

  R 70 61 70 61

  C 170 145 170 145

  R 22 15 22 15

  C 62 40 62 40

  R 70 61 70 61

  C 170 135 170 135

  R 44 35 44 35

  C 100 81 100 81

  R 276 207 276 207

  C 414 345 414 345

  R 1518 1339 1518 1339

  C 2760 2208 2760 2208

  102AERODROP ROAD ,;jksMªksi jksM

  103

  AMARSAGAR ROAD , DAK BANGLA CHOURAHA TO

  GDA COLONY

  vejlkxj jksM Mkd caxyk pkSjkgk ls thMh,

  dkWYkksuh

  104GAD COLONY TO KALLA JI KA KRISHAR th,Mh dkWyksuh ls dYYkk th dk dzs'kj

  105REWANT SINGH KI DHANI JODHPUR ROAD jsor flag dh

 • R 121 104 121 104

  C 242 207 242 207

  I 2082 2082 2082 2082

  R 1311 1311 1311 1311

  I 1035 1035 1035 1035

  R 0 0 0 0

  I 610 610 610 610

  R 610 610 610 610

  126 Krishi mandi JAISLAMER d`f"kZ e.Mh tSlyesj C 1990 1668 1990 1668

  R 331 276 331 276

  C 726 607 726 607

  R 0 0 0 0

  C 4400 4400 4400 4400

  R - vkoklh; A- d`f"kZ Hkwfe I- vkS|ksfxd C- O;olkf;d

  122

  VILL JSM KH NO. 432

  432/1102427/1301428/1300,429/1100,433/1104 427

  434/1105

  xzke tSlyesj [k ua 432 [email protected] [email protected]

  [email protected]@[email protected]@[email protected]]427

  [email protected]

  123RIICO INDUSTRIAL JAISALMER (per meetar) jhdks vk|ksfxd {kS= tSlyesj ¼izfr ehVj½

  124RIICO INDUSTRIAL KISHANGHAT (per meetar) jhdks vk|ksfxd {kS= fdlu?kkV¼izfr ehVj½

  gksVy dkEiySDl ;wvkbZVh tSlyesj ¼izfr ehVj½HOTEL COMPLEX UIT JAISALMER ( meetar )

  128

  125RIICO INDUSTRIAL SHILPGRAM (per meetar) jhdks vk|ksfxd {kS= f'kYixzke¼izfr ehVj½

  127jawahar nagar tokgjuxj

 • jksM ds ikl :

  izfr ch?kk

  jksM ls nwj :

  izfr ch?kk

  jksM ds ikl

  : izfr ch?kk

  jksM ls nwj :

  izfr ch?kk

  Sno. Village Name & Land Type xkao dk [email protected] ,oa Hkwfe dh fdLe Category Exterior Interior Exterior Interior

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  `1 AAINTA vkbZUrk ,Q,Qvkj

  CHAHI / SINCHIT [email protected] A 0 0 0 0

  ASINCHIT vflfpr A 0 0

  KHADIN [kMhu A 0 0

  BARANI ckjkuh A 0 0

  BANJAR ctM A 0 0

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44

  O;olkf;d C 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44

  2 AAKAL vkdy

  CHAHI / [email protected] A 30637 26553 60000 50000 2 xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 0 0 40000 35000

  KHADIN [kMhu A 25281 21392 60000 50000

  BARANI ckjkuh A 21392 17503 40000 35000

  BANJAR ctM A 21392 17503 40000 35000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  AAKAL NATIONAL HIGHWAY 100

  MEETAR KHASHREvkdy us'kuy gkbos 100 ehVj ds [kljs

  CHAHI / [email protected] A 91885 0 100000

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 0 0 800000

  KHADIN [kMhu A 75843 0 800000

  BARANI ckjkuh A 64175 0 800000

  BANJAR ctM A 64175 0 800000

  AAKAL NATIONAL HIGHWAY 200

  MEETAR KHASHREvkdy us'kuy gkbos 200 ehVj ds [kljs

  CHAHI / [email protected] A 61257 0 85000 2 xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 70000

  List of Jaisalmer ALL VILL agri. land With DLC Rate

  xzkeh.k {ks=ks dh df̀"kZ Hkwfe o vkcknh {kS=ks dh njsa A

  District Jaisalmer

  dz la

  xzke dk uke xkao dk uke fgUnh dsVsxjh

  izHkkoh fnukad 30-9-2015 orZeku cktkj nj ds vuqlkj

  izLrkfor nj

  òf} izfr'kr

  of̀} dk dkj.k

 • KHADIN [kMhu A 50562 0 70000

  BARANI ckjkuh A 42783 0 70000

  BANJAR ctM A 42783 0 70000

  3 AALAM KA GOAN vkye dk xkao

  CHAHI / [email protected] A 0 0 50000 40000 foaM iz;kstuk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 35000 30000 5 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 6806 5835 35000 30000

  BARANI ckjkuh A 5835 4862 35000 30000

  BANJAR ctM A 4862 3889 35000 30000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  4 AASHUDA vklwnk 0 0

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 12000 10000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  5 AASODA vklksnk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 12000 10000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  6 ABHAYNAGAR vHk;uxj

  CHAHI / [email protected] A 20419 16715 41000 33000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 32000 26000

  KHADIN [kMhu A 15912 15027 41000 33000

  BARANI ckjkuh A 15027 13259 32000 26000

  BANJAR ctM A 15027 13259 32000 26000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

 • O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  7 ACHAYACH' vlk;p

  CHAHI / [email protected] A 20419 16715 41000 33000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 32000 26000

  KHADIN [kMhu A 15912 15027 41000 33000

  BARANI ckjkuh A 15027 13259 32000 26000

  BANJAR ctM A 15027 13259 32000 26000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  8 ADKIYA vMfd;k

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 12000 10000 6&7 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  9 AKANWALI vduokyh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 12000 10000 6&7 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  10 AMARNAGAR vejuxj

  CHAHI / [email protected] A 34792 30591 70000 61000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 50000 40000

  KHADIN [kMhu A 29131 24108 70000 61000

  BARANI ckjkuh A 24108 20090 50000 40000

  BANJAR ctM A 24108 20090 50000 40000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 56 50 56 50

 • O;olkf;d C 113 100 113 100

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 31 25 31 25

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

  11 AMARSAGAR vejlkxj

  CHAHI / [email protected] A 89339 63825 150000 120000 Mq< xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 130000 110000

  KHADIN [kMhu A 85081 55910 150000 120000

  BARANI ckjkuh A 85081 53479 130000 110000

  BANJAR ctM A 85081 53479 130000 110000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 151 134 151 134

  O;olkf;d C 331 310 331 310

  12 ARJANHAR vtZugkj

  CHAHI / [email protected] A 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 0 0 12000 10000

  BARANI ckjkuh A 0 0 12000 10000

  BANJAR ctM A 0 0 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  13 BABUWALI ckcwokyh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  14 BACHIYACHOR cfN;kNksM

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000 6&7 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

 • RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  15 BADHVA c/kok

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  16 BADODA GAON cMksMk xkao

  CHAHI / [email protected] A 23203 18994 50000 36000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 34000 30000

  KHADIN [kMhu A 18081 17076 50000 36000 2&3 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 17076 15067 34000 30000

  BANJAR ctM A 17076 15067 34000 30000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 56 50 56 50

  O;olkf;d C 113 100 113 100

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 31 25 31 25

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

  17 BAGNAU ckxukm

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  18 BALANA ckykuk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  ekx dks /;ku esa j[krs gq, òf} dh xbZ

  gSa A

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 5 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 3183 2652 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 2652 2122 12000 10000

  BANJAR ctM A 2652 2122 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

 • O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  19 BARABAG cMkckx

  CHAHI / [email protected] A 102097 76572 150000 130000 Ms< xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 130000 110000

  KHADIN [kMhu A 97235 72926 150000 130000

  BARANI ckjkuh A 97235 68064 130000 110000

  BANJAR ctM A 97235 60772 130000 110000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 56 50 56 50

  O;olkf;d C 113 100 113 100

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 31 25 31 25

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

  20 BARAMSAR cjelj

  CHAHI / [email protected] A 46408 23204 100000 80000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 88000 70000

  KHADIN [kMhu A 44198 22099 100000 80000

  BARANI ckjkuh A 44198 22099 88000 70000

  BANJAR ctM A 44198 22099 88000 70000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 56 50 56 50

  O;olkf;d C 113 100 113 100

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 31 25 31 25

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

  21 BARNA cjuk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 90000 80000 2 ls 3 xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 80000 70000

  KHADIN [kMhu A 42783 10940 90000 80000

  BARANI ckjkuh A 42783 8509 80000 70000

  BANJAR ctM A 42783 8509 80000 70000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  22 BASANPEER DAKSHIN ckluihj nf{k.k

  CHAHI / [email protected] A 51048 38270 100000 80000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 70000 60000

  KHADIN [kMhu A 36464 28728 100000 80000

  BARANI ckjkuh A 28728 22099 70000 60000

  BANJAR ctM A 28728 22099 70000 60000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 56 50 56 50

 • O;olkf;d C 113 100 113 100

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 31 25 31 25

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

  BASANPEER NATIONAL HIGHWAY

  100 MEETAR

  ckluihj us'kuy gkbZoas 100 ehVj ds

  [kljs

  CHAHI / SINCHIT [email protected] A 153145 0 154000 ;Fkkor

  ASINCHIT vflfpr A 110000

  KHADIN [kMhu A 109390 0 154000

  BARANI ckjkuh A 86185 0 110000

  BANJAR ctM A 86185 0 110000

  BASANPEER NATIONAL HIGHWAY

  200 MEETAR

  ckluihj us'kuy gkbZoas 200 ehVj ds

  [kljs 0 0

  CHAHI / SINCHIT [email protected] A 102097 0 103000 ;Fkkor

  ASINCHIT vflfpr A 73000

  KHADIN [kMhu A 72926 0 103000

  BARANI ckjkuh A 57457 0 73000

  BANJAR ctM A 57457 0 73000

  23 BASANPEERJUNI ckluihj twuh

  CHAHI / [email protected] A 36464 32043 75000 65000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 65000 55000

  KHADIN [kMhu A 32043 26518 75000 65000

  BARANI ckjkuh A 26518 22099 65000 55000

  BANJAR ctM A 26518 22099 65000 55000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 56 50 56 50

  O;olkf;d C 113 100 113 100

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 31 25 31 25

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

  24 BASNA ckluk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000 6&7 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  25 BEEDA chnk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 15000 12000 2 xq.kk

 • BARANI ckjkuh A 5835 4862 12000 10000

  BANJAR ctM A 5835 4862 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  26 BERSIYALA csjfl;kyk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 4 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 3889 2917 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 2723 2334 12000 10000

  BANJAR ctM A 2723 2334 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 99

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 28

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 55

  27 BHADASAR Hkknklj

  CHAHI / [email protected] A 20419 15315 70000 60000 foaM iz;kstu Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000

  KHADIN [kMhu A 19447 10696 70000 60000 4&6 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 19447 9724 60000 50000

  BANJAR ctM A 19447 9724 60000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  28 BHAGU KA GAON Hkkxw dk xkao

  CHAHI / [email protected] A 33149 29131 70000 60000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000

  KHADIN [kMhu A 29131 24108 70000 60000

 • BARANI ckjkuh A 31822 29171 70000 60000

  BANJAR ctM A 31822 29171 70000 60000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  30 BHATIA KHADIN HkkfV;k [kMhu

  CHAHI / [email protected] A 10210 6126 20000 15000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 3 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 5835 4862 20000 15000

  BARANI ckjkuh A 5835 3889 12000 10000

  BANJAR ctM A 5835 3889 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  31 BHEELOI Hkhykm

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000 7&8 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  32 BHEENYA Hkh;k

  CHAHI / [email protected] A 23203 18563 50000 40000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 30000 25000

  KHADIN [kMhu A 8840 7734 50000 40000 5&6 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 5525 4419 30000 25000

  BANJAR ctM A 4419 3315 30000 25000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 56 50 56 50

  O;olkf;d C 113 100 113 100

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 31 25 31 25

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

  33 BHINDA DESHALEWALA fHk.Mk ns'kyokyk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000 7 xq.kk

 • BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  34 BHINDA MANGLIYO WALA fHk.Mk eaxfy;ks okyk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  35 BHINDAKHARA fHk.Mk[kkjk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000 7 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  36 BHOJASAR Hkkstklj

  CHAHI / [email protected] A 14302 11226 75000 60000 foaM iz;kstu Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 50000 45000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 10696 9724 75000 60000

  BARANI ckjkuh A 9724 8751 50000 45000

  BANJAR ctM A 9724 8751 50000 45000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  37 BHOJKA Hkkstdk

  CHAHI / [email protected] A 40839 37126 85000 60000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 70000 50000

  KHADIN [kMhu A 35359 31822 85000 60000

 • BARANI ckjkuh A 31822 29171 70000 50000

  BANJAR ctM A 31822 29171 70000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  BHOJKA NATIONAL HIGHWAY 100

  MEETAR

  KHASHRE42/24642/247/99/100

  Hkkstdk us'kuy gkbZos ds 100 ehVj ds

  [kljs

  42/24642/247/99/100

  CHAHI / [email protected] A 122515 0 123000 ;Fkkor

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 106000

  KHADIN [kMhu A 106075 0 106000

  BARANI ckjkuh A 95467 0 96000

  BANJAR ctM A 95467 0 96000

  BHOJKA NATIONAL HIGHWAY 200

  MEETAR KHASHRE44/210

  Hkkstdk us'kuy gkbZos ds 200 ehVj ds

  [kljs

  44/210

  CHAHI / [email protected] A 81677 0 82000 ;Fkkor

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 71000

  KHADIN [kMhu A 70716 0

  BARANI ckjkuh A 63645 0

  BANJAR ctM A 63645 0

  38 BHU Hkw

  CHAHI / [email protected] A 40839 18563 80000 70000 foaM iz;kstu Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 70000 60000 2xq.kk

  KHADIN [kMhu A 38894 7736 80000 70000

  BARANI ckjkuh A 38894 4419 80000 70000

  BANJAR ctM A 38894 3315 80000 70000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  39 BHUN Hkw.k

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 2210 1768 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1768 1326 12000 10000

  BANJAR ctM A 1326 1106 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 56 50 56 50

  O;olkf;d C 113 100 113 100

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 31 25 31 25

 • O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

  40 BICHAI fcfp;k

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  41 BICHAU fcpkm

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  42 BIRIYARI fcjh;kjh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  43 BURANWALI cqjkuokyh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 6&7xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

 • O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  44 BUTAI RAHIMWALI cqVkbZ jghokyh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  45 BUTAIJEEWANWALI cqVksbZthouokyh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  46 CHAHDU pkgMw

  CHAHI / [email protected] A ` 0 75000 60000 foaM iz;kstu Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 50000 45000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 9724 8751 75000 60000

  BARANI ckjkuh A 7779 6806 50000 45000

  BANJAR ctM A 6806 5835 50000 45000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  47 CHAKRAU pkdjkm

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

 • O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  48 CHANDAN pka/ku

  CHAHI / [email protected] A 69611 46408 140000 100000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 80000 70000

  KHADIN [kMhu A 44198 40180 140000 100000

  BARANI ckjkuh A 40180 36161 80000 70000

  BANJAR ctM A 33149 27122 80000 70000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 76 66 76 66

  O;olkf;d C 331 310 331 310

  CHANDAN NATIONAL HIGHWAY100

  MEETAR KHASHRE 795/1081 797

  796/1304,796/1304796,796/1379,792/13

  80,477,

  pka/ku us'ku gkbZos 100 ehVj ds [kljs

  795/1081 797

  796/1304,796/1304796,796/1379,792/1

  380,477,

  0 0

  CHAHI / SINCHIT [email protected] A 208834 0 210000 ;Fkkor

  ASINCHIT vflfpr A 135000

  KHADIN [kMhu A 132593 0 133000

  BARANI ckjkuh A 120539 0 121000

  BANJAR ctM A 99444 0 100000

  CHANDAN NATIONAL HIGHWAY 200

  MEETAR KHASHRE 792/1331

  pka/ku us'ku gkbZos 200 ehVj ds [kljs

  792/1331

  CHAHI / SINCHIT [email protected] A 139222 0 140000 ;Fkkor

  KHADIN [kMhu A 88395 0 90000

  BARANI ckjkuh A 80359 0 81000

  BANJAR ctM A 66296 0 67000

  49 CHANDRAU pkanjkm

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000 6&7 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

 • 50 CHATREL N=Sy

  CHAHI / [email protected] A 10210 6126 75000 60000 foaM iz;kstu Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 50000 45000

  KHADIN [kMhu A 5835 4862 75000 60000

  BARANI ckjkuh A 5835 3889 50000 45000

  BANJAR ctM A 5835 3889 50000 45000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  51 CHOUDHARIYA pkS/kfj;k

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 9724 8751 15000 12000 Ms< ls nks xq.kk

  BARANI ckjkuh A 7779 6806 12000 10000

  BANJAR ctM A 6806 5835 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  52 CHOUHANI pkSgkuh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 2 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 5835 4862 12000 10000

  BANJAR ctM A 3889 2917 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  53 CHUNDHI pwa/kh

  CHAHI / [email protected] A 18563 17403 40000 35000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 30000 25000 2&3 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 14365 12155 40000 35000

  BARANI ckjkuh A 14365 11050 30000 25000

  BANJAR ctM A 14365 11050 30000 25000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 56 50 56 50

  O;olkf;d C 113 100 113 100

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 31 25 31 25

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

 • 54 DABLA Mkcyk

  CHAHI / [email protected] A 46408 39029 90000 80000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 70000 65000 2&3xq.kk

  KHADIN [kMhu A 37166 33149 90000 80000

  BARANI ckjkuh A 33149 29131 70000 65000

  BANJAR ctM A 33149 29131 70000 65000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 76 66 76 66

  O;olkf;d C 331 310 331 310

  DABLA NATIONAL HIGHWAY 100

  MEETAR KHASHRE

  01,8/419,8/372,11/336,9/281,11/339,229

  /358

  Mkcyk us'kuy gkbZos 100 ehVj ds [kljs

  01,8/419,8/372,11/336,9/281,11/339,

  229/358

  CHAHI / SINCHIT [email protected] A 139222 0 141000 ;Fkkor

  ASINCHIT vflfpr A 115000

  KHADIN [kMhu A 111499 0 115000

  BARANI ckjkuh A 99444 0 100000

  BANJAR ctM A 99444 0 100000

  DABLA NATIONAL HIGHWAY 200

  METAR KHASHRE

  4,277,371,9,233/B732

  Mkcyk us'kuy gkbZos 200 ehVj ds [kljs

  4,277,371,9,233/B732

  CHAHI / SINCHIT [email protected] A 92815 0 100000

  ASINCHIT vflfpr A 80000

  KHADIN [kMhu A 74333 0 75000

  BARANI ckjkuh A 66296 0 70000

  BANJAR ctM A 66296 0 70000

  55 DAMODRA nkeksnjk

  CHAHI / [email protected] A 44922 22972 70000 50000 Ms< xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 45000

  KHADIN [kMhu A 42783 17016 70000 50000 2&3 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 42783 12155 60000 45000

  BANJAR ctM A 42783 12155 60000 45000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  1 km to 2 km leLr A 35938 18378 70000 50000

  2 km to 3 km leLr A 26954 13783 50000 40000

  3 km to 4km leLr A 22461 11487 40000 30000

  56 danpura nkuiqjk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 15000 12000 Ms< nks xq.kk

  BARANI ckjkuh A 6806 5835 12000 10000

 • BANJAR ctM A 5835 3889 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  57 DARBARI KA GAON njckjh dk xkao

  CHAHI / [email protected] A 45867 41324 90000 80000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 80000 70000 2&3 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 41324 36464 90000 80000

  BARANI ckjkuh A 36464 31602 80000 70000

  BANJAR ctM A 36464 31602 80000 70000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 66 58 66 58

  O;olkf;d C 155 126 155 126

  DARBARI KA GAON 100 MEETAR

  KHASHRE 43/86,59/107,59/102,7374

  75/374,74/373 48/215

  njckjh dk xkao 100 ehVj ds [kljs

  43/86,59/107,59/102,7374

  75/374,74/373 48/215

  0 0

  CHAHI / SINCHIT [email protected] A 145852 0 150000 ;Fkkor

  ASINCHIT vflfpr A 125000

  KHADIN [kMhu A 123974 0 125000

  BARANI ckjkuh A 109390 0 111000

  BANJAR ctM A 109390 0 111000

  DARBARI KA GAON 200 MEETAR

  KHASHRE

  43/358,359,360,355,356,357,43/322/323

  ,371

  njckjh dk xkao 200 ehVj ds [kljs

  43/358,359,360,355,356,357,43/322/

  323,371

  CHAHI / SINCHIT [email protected] A 97235 0 100000 ;Fkkou

  ASINCHIT vflfpr A 85000

  KHADIN [kMhu A 82650 0 85000

  BARANI ckjkuh A 72926 0 75000

  BANJAR ctM A 72926 0 75000

  58 DAUVA /kmok 0 0

  CHAHI / [email protected] A 51048 38287 100000 80000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 70000 60000 2&3 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 36464 29171 100000 80000

  BARANI ckjkuh A 34033 24309 70000 60000

  BANJAR ctM A 24309 19447 70000 60000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 56 50 56 50

  O;olkf;d C 113 100 113 100

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 31 25 31 25

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

  59 DAV no

 • CHAHI / [email protected] A 0 0 30000 25000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 20000 15000 3&4 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 30000 25000

  BARANI ckjkuh A 5835 4862 20000 15000

  BANJAR ctM A 3889 2917 20000 15000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  60 DEDHA Ms

 • CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 3&4 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 3889 2917 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 2723 2334 12000 10000

  BANJAR ctM A 2723 2334 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  64 DHANVA /kuqok

  CHAHI / [email protected] A 48618 25281 100000 80000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 80000 60000 2&4 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 48618 21392 100000 80000

  BARANI ckjkuh A 48618 17503 80000 60000

  BANJAR ctM A 48618 17503 80000 60000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  65 DHAYSAR /kk;lj

  CHAHI / [email protected] A 40839 37126 100000 90000 foaM iz;kstu Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 90000 80000

  KHADIN [kMhu A 35359 31822 100000 90000 3 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 31822 29171 90000 80000

  BANJAR ctM A 31822 29171 90000 80000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  66 DHOBA /kksck

  CHAHI / [email protected] A 0 0 80000 70000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 70000 60000

  KHADIN [kMhu A 64175 10940 80000 70000 2&7 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 64175 8509 70000 60000

  BANJAR ctM A 64175 8509 70000 60000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  67 DHULIYA /kwfy;k

 • CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 Ms< nks xq.kk

  KHADIN [kMhu A 9724 8751 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 7779 6806 12000 10000

  BANJAR ctM A 7779 6806 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  68 dilawar ka goan fnykoj dk xkao

  CHAHI / [email protected] A 0 0 70000 60000 foaM iz;kstu Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000

  KHADIN [kMhu A 6806 5835 70000 60000 10 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 5835 4862 60000 50000

  BANJAR ctM A 4862 3889 60000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  69 DOOJASAR nwtklj

  CHAHI / [email protected] A 14302 10254 70000 60000 foaM iz;kstu Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 9724 7779 70000 60000

  BARANI ckjkuh A 6806 5835 60000 50000

  BANJAR ctM A 6806 5835 60000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  70 DORAU nksjkm

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  71 DRABLAPAR nzcykikj

 • CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  72 FALERI Qysjh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 2 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 5835 4862 12000 10000

  BANJAR ctM A 5835 4862 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  73 GAIRAJA xSjktk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  74 GAJAU xtkm

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  75 GANESH DAS KI DHANI x.ks'k nkl dh

 • CHAHI / [email protected] A 46408 23203 100000 80000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 90000 70000

 • CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 2&3 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 3111 2723 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 2723 2334 12000 10000

  BANJAR ctM A 2334 1944 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  80 GOGADE xksxkns

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 5&6 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 9724 8751 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 7779 6806 12000 10000

  BANJAR ctM A 6806 5835 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  81 GORERA xkSjsjk

  CHAHI / [email protected] A 20419 16335 50000 40000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 40000 30000 Ms< xq.kk

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 50000 40000

  BARANI ckjkuh A 4862 3889 40000 30000

  BANJAR ctM A 3889 2917 40000 30000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  82 HADDA gMMk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 60000 50000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 50000 40000

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 60000 50000 6&7 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 6806 5835 50000 40000

  BANJAR ctM A 5835 3889 50000 40000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  83 HAKRA gkdMk

 • CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  84 HAMEERA gehjk

  CHAHI / [email protected] A 16253 12757 40000 30000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 30000 25000 3&4 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 12155 11050 40000 30000

  BARANI ckjkuh A 11050 9944 30000 25000

  BANJAR ctM A 11050 9944 30000 25000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 76 66 76 66

  O;olkf;d C 331 310 331 310

  85 HANSUVA gkalqvk

  CHAHI / [email protected] A 51049 18563 100000 80000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 80000 70000 2&10 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 48618 7734 100000 80000

  BARANI ckjkuh A 48618 4419 80000 70000

  BANJAR ctM A 48618 3315 80000 70000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  86 HARDA gjMk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  87 HARNAU gjukm

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

 • ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  88 hasan ka goon glu dk xkao

  CHAHI / [email protected] A 51049 18563 100000 80000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 80000 70000 2 ls 10 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 48618 7734 100000 80000

  BARANI ckjkuh A 48618 4419 80000 70000 lMd ls nwj dh njs lgh dh xbZ A

  BANJAR ctM A 48618 3315 80000 70000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  89 HATAR gVkj

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 2 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 5835 4862 12000 10000

  BANJAR ctM A 3889 2917 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  90 HEMA gsek

  CHAHI / [email protected] A 0 0 40000 35000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 35000 30000 5 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 40000 35000

  BARANI ckjkuh A 6806 5835 35000 30000

  BANJAR ctM A 5835 3889 35000 30000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  91 HOTHIYA gksfFk;k

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

 • ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000 7&8 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  92 INDRAWALI bUnzokyh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  93 ISHANIYO KI DHANI bZlkfu;ks dh

 • ASINCHIT vflfpr A 25000 20000 3 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 10696 9724 30000 25000

  BARANI ckjkuh A 9724 8751 25000 20000

  BANJAR ctM A 9724 8751 25000 20000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  96 JAJIYA tkft;k

  CHAHI / [email protected] A 0 0 40000 35000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 35000 30000 2 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 19447 9944 40000 35000

  BARANI ckjkuh A 19447 7734 35000 30000

  BANJAR ctM A 19447 7734 35000 30000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  97 JAMDA tkeMk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 Ms< xq.kk

  KHADIN [kMhu A 9724 8751 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 7779 6806 12000 10000

  BANJAR ctM A 7779 6806 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  98 JAMRAU tkejkm

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  99 JANDA MADHIJANWALA >.Mk ef/ktuokyk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

 • ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  100 JANIYA tkfu;k

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000 7&8 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  101 JASIYA tfl;kuohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  CHAHI / SINCHIT [email protected] A 0 0 15000 12000 7&8 xq.kk

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  102 JASKARANPUR tldj.kiqj

  CHAHI / [email protected] A 20419 16715 40000 30000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 30000 25000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 15912 15027 40000 30000

  BARANI ckjkuh A 15027 13259 30000 25000

  BANJAR ctM A 15027 13259 30000 25000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  103 JAWANDH JUNI tkao/ktwuh

  CHAHI / [email protected] A 40839 30617 80000 60000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

 • ASINCHIT vflfpr A 50000 40000 2&3xq.kk

  KHADIN [kMhu A 29171 23867 80000 60000

  BARANI ckjkuh A 23867 15912 50000 40000

  BANJAR ctM A 19447 15912 50000 40000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  104 JAWANDHNAI tkao/kubZ 0 0

  CHAHI / [email protected] A 40839 30617 80000 70000 foaM iz;katu Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 70000 60000 2&3 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 29171 23867 80000 70000

  BARANI ckjkuh A 23867 15912 70000 60000

  BANJAR ctM A 19447 15912 70000 60000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  105 JAYAN tk;.k

  CHAHI / [email protected] A 20419 16335 40000 30000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 30000 25000 5&6 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 40000 30000

  BARANI ckjkuh A 4862 3889 30000 25000

  BANJAR ctM A 3889 2917 30000 25000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  106 JEEWRAJSINGH KI DHANI thojkt flag dh

 • BARANI ckjkuh A 28198 25281 60000 50000

  BANJAR ctM A 28198 25281 60000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  108 JETHWAI tsBokbZ

  CHAHI / [email protected] A 34805 30165 70000 60000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000 2&3 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 28728 26518 70000 60000

  BARANI ckjkuh A 26518 22099 60000 50000

  BANJAR ctM A 22099 17678 60000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 56 50 56 50

  O;olkf;d C 113 100 113 100

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 31 25 31 25

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

  109 JEYAI th;kbZ

  CHAHI / [email protected] A 63825 56151 120000 110000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 100000 90000 2&3 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 53479 48617 120000 110000

  BARANI ckjkuh A 48617 46186 100000 90000

  BANJAR ctM A 48617 46186 100000 90000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 56 50 56 50

  O;olkf;d C 113 100 113 100

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 31 25 31 25

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

  110 JHABRA >kcjk

  CHAHI / [email protected] A 44922 29612 90000 70000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000 2&3 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 28198 26253 90000 70000

  BARANI ckjkuh A 28198 25281 60000 50000

  BANJAR ctM A 28198 25281 60000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  111 JHALRIYA >kyfj;k

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000 7&8 xq.kk

 • BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  112 JHANDAMITHA >.MkfeBk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  113 JIYAU KHARA ft;km [kkjk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  114 JODHA tks/kk

  CHAHI / [email protected] A 30637 26553 70000 60000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000 2&3 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 25281 21392 70000 60000

  BARANI ckjkuh A 21392 17503 60000 50000

  BANJAR ctM A 21392 17503 60000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  115 JOGA ( raghva ) tksxk ¼jk?kok½

  CHAHI / [email protected] A 0 0 70000 60000 foaM iz;kstu Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 70000 60000 9&10 xq.kk

 • BARANI ckjkuh A 6806 5835 60000 50000

  BANJAR ctM A 5835 3889 60000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  116 JOGA( bhu) tksxk ¼Hkw½

  CHAHI / [email protected] A 23203 18563 50000 40000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 40000 30000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 8840 7734 50000 40000

  BARANI ckjkuh A 5525 4419 40000 30000

  BANJAR ctM A 4419 3315 40000 30000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 56 50 56 50

  O;olkf;d C 113 100 113 10

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 31 25 31 25

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

  117 KABEERBASTI dchjcLrh]

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 Ms< xq.kk

  KHADIN [kMhu A 9724 8751 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 7779 6806 12000 10000

  BANJAR ctM A 6806 5835 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  118 KADHA dk

 • BARANI ckjkuh A 42783 4862 80000 60000

  BANJAR ctM A 42783 4862 80000 60000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  1 km to 2 km leLr A 35938 6124 70000 60000

  2 km to 3 km leLr A 26954 4593 55000 45000

  3 km to 4 km leLr A 22461 3828 45000 40000

  120 KALAU dykm

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  121 KALYANGHAT dY;k.k?kkV

  CHAHI / [email protected] A 14302 11226 30000 25000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 20000 15000 2&3 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 10696 9724 30000 25000

  BARANI ckjkuh A 9724 8751 20000 15000

  BANJAR ctM A 9724 8751 20000 15000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  122 KANDIYALA dafM;kyk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 70000 60000 foaM iz;kstu Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000 7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 9724 8751 70000 60000

  BARANI ckjkuh A 7779 6806 60000 50000

  BANJAR ctM A 6806 5835 60000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  123 KANGOOR daxwj

 • CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  124 KANOD BEERMA dk.kksn chjek

  CHAHI / [email protected] A 0 0 60000 50000 foaM iz;kstu Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 50000 40000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 60000 50000

  BARANI ckjkuh A 6806 5835 50000 40000

  . ctM A 5835 3889 50000 40000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  125 KANOI duksbZ

  CHAHI / SINCHIT [email protected] A 56202 0 112000 100000 nks xq.kk

  ASINCHIT vflfpr A 100000 90000 vflfpr dks lgh fd;k

  KHADIN [kMhu A 53480 8509 112000 100000

  BARANI ckjkuh A 53480 6078 100000 90000

  BANJAR ctM A 53480 6078 100000 90000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  1 km to 2 km leLr A 51092 0 100000 90000

  2 km to 3 km leLr A 38321 0 80000 70000

  3 km to 4km leLr A 31933 0 65000 50000

  126 KARMO KI DHANI djeks dh

 • O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

  KARMO KI DHANI NATIONAL

  HIGHWAY 100 MEETAR KHASHRE

  978/1236984 982

  872/1095406/1344,406/1354,406,812/13

  86,406/1328

  djeks dh

 • BANJAR ctM A 6806 5835 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  129 KERLA dsjyk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 Ms< xq.kk

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 5835 4862 12000 10000

  BANJAR ctM A 3889 2917 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  130 KERU ds:

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 2334 1944 15000 12000 6&10 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 1944 1556 12000 10000

  BANJAR ctM A 1944 1556 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  131 KESHUO KI BASTI dslwvks dh cLrh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 Ms< xq.kk

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 5835 4862 12000 10000

  BANJAR ctM A 5835 4862 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  132 KHABDELA [kcMsyk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

 • BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  133 KHABHA [kkHkk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 70000 60000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 65000 55000 2&6 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 38894 9944 70000 60000

  BARANI ckjkuh A 38894 7734 65000 55000

  BANJAR ctM A 38894 7734 65000 55000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  134 KHABHIYA [kkfHk;k

  CHAHI / [email protected] A 0 0 40000 30000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 30000 25000 2&3xq.kk

  KHADIN [kMhu A 19447 9944 40000 30000

  BARANI ckjkuh A 19447 7734 30000 25000

  BANJAR ctM A 19447 7734 30000 25000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  135 KHADERO KI DHANI [kMsjks dh

 • RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44

  O;olkf;d C 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44

  137 KHARIYA [kkfj;k

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000 7&8 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 50

  O;olkf;d C 99 88 99 99

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 28

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 55

  138 KHARIYA ( bersiyala ) [kkfj;k ¼ csjfl;kyk ½

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 3&4 xq.k

  KHADIN [kMhu A 3889 2917 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 2723 2334 12000 10000

  BANJAR ctM A 2723 2334 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 50

  O;olkf;d C 99 88 99 99

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 28

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 55

  139 KHARIYA BHAI KHAN [kkfj;k HkkbZ[kku

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 50

  O;olkf;d C 99 88 99 99

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 28

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 55

  140 KHEENWSAR [kholj

  CHAHI / [email protected] A 0 0 70000 60000 foaM iz;ktukFkZ Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000 6&7 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 9724 8751 70000 60000

  BARANI ckjkuh A 7779 6806 60000 50000

 • BANJAR ctM A 6806 5835 60000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  141 KHUIFATIJANWALI [kqbZQrqtuokyh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  142 KHUIYALA [kqbZ;kyk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 70000 60000 foaM iz;ktukFkZ Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 6806 5835 70000 60000

  BARANI ckjkuh A 5835 4862 60000 50000

  BANJAR ctM A 4862 3889 60000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  143 KHURI [kqgMh 0

  CHAHI / [email protected] A 0 0 70000 60000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000 3&6xq.kk vflfpr dks lgh fd;k

  KHADIN [kMhu A 72926 10940 70000 60000

  BARANI ckjkuh A 72926 8509 60000 50000

  BANJAR ctM A 72926 8509 60000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 76 58 76 58

  O;olkf;d C 331 273 331 273

  144 KIRADWALI fdjMokyh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000 7&8 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

 • O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  145 KISHANGHAT fd'ku?kkV

  CHAHI / [email protected] A 76572 63825 150000 130000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 130000 120000

  KHADIN [kMhu A 72926 60772 150000 130000

  BARANI ckjkuh A 60772 53479 130000 120000

  BANJAR ctM A 60772 53479 130000 120000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 151 134 151 151

  O;olkf;d C 331 310 331 331

  SANTU KI DHANI larq dh

 • BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  149 KORIYA dksfj;k

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 Ms< xq.kk

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 5835 4862 12000 10000

  BANJAR ctM A 5835 4862 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  150 KUCHADI dqNMh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 70000 60000 foaM iz;ktukFkZ Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000 10 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 6806 1768 70000 60000

  BARANI ckjkuh A 5835 5525 60000 50000

  BANJAR ctM A 4862 4419 60000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  151 KULDHARA dqy/kjk

  CHAHI / [email protected] A 63806 20431 120000 90000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 110000 80000 10 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 60772 8518 120000 90000

  BARANI ckjkuh A 60772 4862 110000 80000

  BANJAR ctM A 60772 3647 110000 80000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 56 50 56 50

  O;olkf;d C 113 100 113 100

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 31 25 31 25

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

  1 km to 2 km leLr A 51044 16345 110000 80000

  2 km to 3 km leLr A 44664 14301 90000 70000

  3 km to 4 km leLr A 31903 10216 65000 45000

  153 KUMHAR KOTHA dqEgkj dksBk

 • CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 Ms< xq.kk

  KHADIN [kMhu A 9724 8751 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 7779 6806 12000 10000

  BANJAR ctM A 7779 6806 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  154 KUNDHAL dqU

 • CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000 7&8 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  158 LANELA yk.ksyk

  CHAHI / [email protected] A 20419 6962 70000 60000 foaM iz;ktukFkZ Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000 lk

 • 2 km to 3 km leLr A 23336 5966 45000 35000

  3 km to 4km leLr A 19447 4972 40000 30000

  161 leela parewar yhykikjsoj

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 Ms< xq.kk

  KHADIN [kMhu A 9724 8751 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 7779 6806 12000 10000

  BANJAR ctM A 6806 5835 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  162 LILOI yhyksbZ

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  163 LODRVA ykSnzok

  CHAHI / [email protected] A 18563 17403 40000 35000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 30000 25000

  KHADIN [kMhu A 14365 12155 40000 35000 2&3 xq.kk

  BARANI ckjkuh A 14365 11050 30000 25000

  BANJAR ctM A 14365 11050 30000 25000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 56 50 56 50

  O;olkf;d C 113 100 113 100

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 31 25 31 25

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 63 50 63 50

  164 LOONO KI BASTI yw.kks dh cLrh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 70000 60000 foaM iz;ktukFkZ Hkwfe

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000 6&9 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 11668 9724 70000 60000

  BARANI ckjkuh A 8751 7779 60000 50000

  BANJAR ctM A 7779 5835 60000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

 • RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  165 MADHLANIYO KI DHANI ek/kfy;ks dh

 • RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  169 MANDHALWALI eka/kyokyh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  170 MANDHLA eka/kyk

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 7&8 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 1944 1556 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 1556 1166 12000 10000

  BANJAR ctM A 1166 973 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  171 MANERI ekusjh

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 Ms< xq.kk

  KHADIN [kMhu A 9724 8751 15000 12000

  BARANI ckjkuh A 7779 6806 12000 10000

  BANJAR ctM A 7779 6806 12000 10000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 44 50 44

  O;olkf;d C 99 88 99 88

  RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 22 28 22

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 44 55 44

  172 MANPIYA ekufi;k

  CHAHI / [email protected] A 40839 11602 80000 60000 nks xq.kk

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 60000 50000 3&6 xq.kk

  KHADIN [kMhu A 38894 8840 80000 60000

  BARANI ckjkuh A 38894 6630 60000 50000

  BANJAR ctM A 38894 6630 60000 50000

  RESIDENTIAL vkoklh; R 50 46 50 46

  O;olkf;d C 99 92 99 92

 • RESIDENTIAL ( GAIR RUPANTRIT) vkoklh; xSj :ikUrfjr R 28 23 28 23

  O;olkf;d xSj :ikUrfjr C 55 46 55 46

  173 MASOORIYA elwfj;k

  CHAHI / [email protected] A 0 0 15000 12000 uohu nj

  okLrkfor cktkj nj ds vuqlkj nj

  de gksus ds dkj.k

  ASINCHIT vflfpr A 12000 10000 Ms< xq.kk

  KHADIN [kMhu A 7779 6806 15000 12000

  BA