+ All Categories
Home > Documents > Hair Mar12-10 [Itay Ziv on Ben Caspit]

Hair Mar12-10 [Itay Ziv on Ben Caspit]

Date post: 30-May-2018
Category:
Author: didi-remez
View: 218 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 3 /3
שיוpn1KD זיו זה בן, כספית וזו דרכו עיתונאי שהוא בעצםר ג ו ל ב בד ־ותרורשח מ מאז שבןפיתס כהל הע פוסטXI וגלב ל שלו באתרnrg ן ו כ נ ( ד ע ו מ ל תבתי כורות ש.)ו ל א שם ל, השוואהברו חת ר ח ב נ ל יב כוכמע־" ,״ ב י $TS1$,מעריב״"$TS1$ $DN2 בןר דרו, ימיניה ל ע ה ק בפרןמ הז הזהה שיש פו־ם סטי$TS1$יםטספו$TS1$ $DN2$ . שונים יש לשער שההפוגה)?( שלת כספישורה קו ת ד י ל ס ל ל ג ר ה ה מ המגונהץ שנפו מפעם לפעם:ם ־ ג ו ל יבתת כ.ם־קבקו ט עמד עלה ד י ל ס ה הזו־ י ע ה תונאי$TS1$י א נ ו ת י ע ה $TS1$ $DN2$ יר ג ו ל ב ה ו ו ר י ע ,ינן קףחש שרת באן י ע ה ת השביעי את תוכןל י י מ ה ח ששלך ר ו ע ,רת הא ארנון,ל גו י ד ב ו ע ל וב ו ״הזכיר״דד וחי את:נחייתו ה ״איןותלהע לע ג ר כ ם טורי שלן בפיתס כ בכל נושא שהואם ע,־ם״קבק טוו מ כ ו :ן כיש" סוםח לם אותאשר מאת( ;םיקבקוט ה)ז ״ א ד ע להודעה.״ ה ש ד ח ל י י מ ה ח ל ש נ קיוד בות באום היווב שסםר פוטספו הן ו ר ח א ה ל ש.ת כספי מאז.ם נר,אירוניה ה כפ־ןח שאיב,ינן קה ל ו ל כ :ירח במ אותוטס פו,רב מדופיתסכ שב כת בוריםבחה" ל א מ ש ב ,יצוניק ה אלהםטיפימ ש כלזמן ה עלת הזכוח ו ת מ ל יקורת ב,ה קשט ו ש פ א ליםל מסוגע ו מ ש ל יקורת״ בר נשא מיותם. מטוקבק־םם אית היין ב, כספית הייתי:ב כותזה" בןיתפס כ וזו."כור ד00 םינתיי ב זלגההכתיב הת י ר ג ו ל ב ה ו ג ו ל ב מ שלספית כnrg ו ר ו ד מ ל .״ת ב״מוספשב הטוראחרון ה,ו ל ש , בוןי ב,שאר הו ל ו פ אפ עלפרשת״" ן ר ק ה חדשה ה,ל א ר ש י פרשההוא שצמו ע,ציאמ ה הואת מופל שתיבה כ.תא כזטופי־פייס קל ש טענותאל לם שוי־ד ב, קה$TS1$,הקידב$TS1$ $DN2 דיוןקעומ ב שלת י ל ו ל ש תחיט ושג׳נדה א־ ה ל ת מ .ת מ$TS1$.ת מ ה ל ת מ $TS1$ $DN2 זה כןפיתס כ וזו. דרכוסותח ההתייונהשא הרן ר ק ל ה החדשקסטט בא הייטוטצ ב טענותיו שלח ר ז א ״ ,״ י ל א ר ש י ן ו ש ל ,ספית כת דמו עלומהאת שה שמא ל צייןםל או ציטטה־רה בה ב$TS1$ההברבה$TS1$ $D טעים קבת ממכת כ ר ע מ ל . ששלחה זהו כלי שכברוכר מיטב הת י פ ס כ ל קפר מ אי שלה הפרשושבעיניו( ם נ הוכיח את) עצמו.טס־פי־ופיק ה אז היו אלו טע־ נות־ו$TS1$ענותוט$TS1$ $DN2$ של יו״ר עמותת אם,רצו ת כעתוברד מה ל א ב ל טותו אח ״אזר.״ י ל א ר ש י יקתד ב,ענותט ה כפי שנ־ ־$TS1$האשנ$TS1$ ם אתמצת ל את,בריםד ה אותוחראז" ־״ל ישראוען ט כיר ח א ל ארק שת אל כם י ל ו ק ו ט ו ר פ ה ל ש ועדת־ ל ו ג ברג ד$TS1$ג ר ב ד ל ו ג $TS1$ $DN2$ברגדלגו$DN2$ ועדה" שמונתהר י ד ס ה ל ת אעיית ב ההתיישבותתואידב ה,"נגב בו י ת ו ל ־ מ ב תמצ־אוהטות־ מ שלספית כר התחוו לו ש־ך מתו14 עמותות וארגוניםופיעוה ש בפניה ו״השמ־עו דעותיצוניות קת ל א ש ב ואיםד הב ונגרדינת מ״ל א ר ש י םצביק מתו על ידי הק־ רן$TS1$הקרן$TS1$ $DN2$הקרן$DN2$ .השד החהן מן ת ו א דעות" ?יצוניות״ קי ל ו א אקוו ד היוהם ליעונים ט־ואר שד ד ו מ ת ה ל ?ם מ ע ומה בכללת ו מ ל י ד ה ו ד מ ע ש י נ פ ב ?הד הווע ואת אין.ת ע ר ל ם א אותוחזרא" ״ י ל א ר ש י ה־ה מתייחס,ם י ר ב ד ל ר מ ו ל כ ן כ ו ת ל ל שת ד ו ב ע ,וועדה ה ־־תכןפיתס שכ היה מפר־. סם$TS1$.פרסםמ$TS1$ $DN2$.מפרסם$DN2$ הוא הרי נתןו להמ ב שלאםל ח.יהל ע אבל היותאל שהש ע, זאתו נ ר ת ו נ ם עמירה א.המ סתושךמה בכתבו מה ״אזר"י ל א ר ש י נהש מזהא פ ומת־יל ח$TS1$לומתחי$TS1$ $DN2$ומתחיל$DN2$ לתת.ה ר ו ב ע הוא"ףושח ״ אתציהט האוריינ שלה שבעיםרופסור פםטוריקוד ום יהודיירוע שה בפניה ד ע ו ו ה כאנשי,ע ו צ ק מ דוע ב בפועלםל כוקשורים" מתוךבעהש ה אףומ חתתקרא לתתכנסו ההד הוועל ערמס מהשוומ ש״ אתצב מםיא הבדום י ד י ל י ל ,ה י ל ר ט ס ו א ב ואותנום י נ ב ל ל ."ה י ל ר ט ס ו א ב ל ע פ־,ך המסמ$TS1$,פהמסמך$TS1$ $DN2$,ךמספהמ$DN2$ ״כלב הנגייך שם י א ו ד ב ל יךר וצ לתתם לה את כלת ו מ ד א ה שהם."םורשי דת כספי אינוםס מפר אתותמ שופסוריםר הפ.וריםטק והדום האןכת ייךמס שממותח ש עליומישה חם פרופסורי,םטוריק ודויש אנע ו צ ק מ חיםמת שמותק במצו, הבדואיםפייןאת ימסר כך כך כ:ניט פש ״כלב ג נ ה ך שיים י א ו ד ב ל ך וצרי לתת להם את כלותמ האדםה ש?ים״שור ד לא. ממש האם ייתכןפיתס שכלל כא לרא קת א?סמךמ היר ב ס . בהרבה אםתפיס כ היהדישק מ תשומתב ל־ל כהי ש$TS1$י ה ש ל כ$TS1$ $DN2$יהשלכ$DN2$ ,ם י ט ר פ ל וםקמ כך מ ת ס ה ל ת י ל ט ו ט ל עאורח" ,״ י ל א ר ש י וא ה היהח נוכ לרעת שחתמו עליו16 פרופ־ סורים$TS1$םוריספרופ$TS1$ $DN2$יםרופסורפ$DN2$ יםרטוקוד ום יהודי,ם נוספיו ת ט י ש ל הגזעניתם ל ו כ יש אנצועק מ שאינםוריםשק" "יןר במישן ר ק ל .הש החדוא הם ג היהה ל ג מ מהדמ עו מאחורי שתי הט־ ענות$TS1$הטענות$TS1$ $DN2$תהטענו$DN2$ ת ו י נ ט ש פ ה ץ ל י ח ש ך מ ס מ ה מ ח ר ז א " .״ 'ל א ר ש י נוגע ב להשוואתצב מיםאדוב הם י ד י ל י ל ,ה י ל ר ט ס ו א ב '.״' טספיי־יפוקהש עם ו ל י צ ל י י א ג א ו ט
Transcript
 • 8/14/2019 Hair Mar12-10 [Itay Ziv on Ben Caspit]

  1/2

  pn1KD

  ,

  XInrg(",(.

  ,

  $TS1$,"$TS1$

  $DN2,

  $TS1$$TS1$

  $DN2$.)?(

  .:

  $TS1$$TS1$

  $DN2$

  ,

  ,,:

  ,

  (;)":

  .

  ..

  :,,

  ,",

  ,

  :,.

  "."

  00

  nrg.,

  ",,

  ,,.

  ,

  $TS1$,$TS1$

  $DN2

  .

  $TS1$.$TS1$

  $DN2.

  ,,

  $TS1$$TS1$

  $D.

  ",

  $TS1$$TS1$

  $DN2$$DN2$"

  ",

  14

  $TS1$$TS1$

  $DN2$$DN2$."?

  ?.?

  ,"

  ,

  .

  $TS1$.$TS1$

  $DN2$.$DN2$.

  .,

  ".,

  ,

  $TS1$,$TS1$

  $DN2$,$DN2$

  ".

  .

  ,,

  :?

  ?.

  .

  $TS1$$TS1$

  $DN2$$DN2$,"

  16,

  $TS1$$TS1$

  $DN2$$DN2$,

  ""

  '.'

 • 8/14/2019 Hair Mar12-10 [Itay Ziv on Ben Caspit]

  2/2

  ,

  $TS1$$TS1$

  $DN2$$DN2$

  .,

  ,

  :.

  ""

  .

  ,

  $TS1$$TS1$

  $DN2$$DN2$

  ",

  $TS1$$TS1$

  $DN2$$DN2$

  ,

  ",

  .

  $TS1$.$TS1$

  $DN2$.$DN2$

  .

  ",

  );

  (()

  ,.

  .

  000

  $TS1$$TS1$

  $DN2$$DN2$

  .

  ,"

  ,.

  ,,

  .

  ?,"

  ,

  ,

  ;"

  "?.

  ?

  .

  !


Recommended