Home >Documents >Hd sd infopath 2010

Hd sd infopath 2010

Date post:29-Jun-2015
Category:
View:1,236 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. [Type text]

2. Phin bn th nghim Lu hnh ni b - Microsoft VietnamINFOPATH 2010INFOPATH 2010 ........................................................................................................0Phn 1Gii thiu chung v INFOPATH ...................................................................3 I) Gii thiu ........................................................................................................3 II) Cc ng dng ca INFOPATH ........................................................................4 III)Nhng im mi ca Microsoft Office 2010 ....................................................4Phn 2S dng InfoPath ......................................................................................6 I) Cc thnh phn ca InfoPath ...........................................................................7 II) Giao din lm vic. .......................................................................................7Phn 3Thit k v s dng cc Controls trong InfoPath ...................................... 23 I) Mu Form u tin ........................................................................................ 23 II) ng dng cho mu Form. ........................................................................... 49Phn 4Cc rules v tnh ton. ............................................................................. 51 I) Cc lut l - quy tc (Rule). ............................................................................ 51Phn 5Lm vic vi View v cc Option Control ................................................... 72 I) Lm vic vi View .......................................................................................... 73 II) Lm vic vi cc La chn (Option): ............................................................ 77Phn 6Xut bn InfoPath (Publish InfoPath) ........................................................ 81 I) Cc thuc tnh Security trn InfoPath .............................................................. 86 II) Publish InfoPath Form:................................................................................ 89Phn 7Merge Form v thng tin. ....................................................................... 124 I) Phn tch:.................................................................................................... 126 II) Mu biu c thit k li nh sau: ........................................................... 126 III)Tin hnh Merge ...................................................................................... 1351 3. Phin bn th nghim Lu hnh ni b - Microsoft VietnamIV) ng dng ca Merge thng tin. ................................................................. 138Phn 8Kt ni vi d liu bn ngoi .................................................................. 139Phn 9Digital Signature .................................................................................... 153Phn 10 Customize InfoPath v ng dng Workflow ............................................. 172I) Workflow: ................................................................................................... 172II) Tinh chnh InfoPath .................................................................................. 184Phn 11 Nhng im lu cho InfoPath 2010 ..................................................... 1992 4. Phin bn th nghim Lu hnh ni b - Microsoft VietnamPhn 1 Gii thiu chung v INFOPATHI) Gii thiu ........................................................................................................3II)Cc ng dng ca INFOPATH ........................................................................4III) Nhng im mi ca Microsoft Office 2010 ....................................................4I) Gii thiuMicrosoft Office InfoPath c gii thiu ln u trong b Microsoft Office 2003v bc u em li nhng kt qu kh quan. InfoPath c ng dng trongvic to ra nhng mu biu (Form) ng thi em li nhng gi tr thit thc hncho cc mu biu; l nhng bc u cho vic s dng cc mu biu in tcng nh l mt bc m cn thit chun b cho vic trin khai ERP hoc cc ngdng in t.Cng vi s ra i ca Microsoft Office Sharepoint 2007 , Microsoft OfficeInfoPath 2007 em li nhng kt qu ng kinh ngc trong vic ng dng qunl, phc v cho cc x l theo lung cng vic (Workflow) trn mi trng Web thnthin vi ngi dng, tng bc xy dng mi trng lm vic trn mng, mitrng in t trong doanh nghip.c im lm Microsoft Office InfoPath khng nh cc b phn mm trong bMicrosoft Office khc l kh nng x l, lm vic trn nh dng XML, mc diu ny hon ton khng mi i vi cc chng trnh nh Word hay Excel, tuynhin trong b phn mm Microsoft Office ch c InfoPath c c kh nng thaotc, x l nh dng XML mt cch trc quan v thn thin trong khi cc gi phnmm khc ch dng li hiu v c nh dng XML. 3 5. Phin bn th nghim Lu hnh ni b - Microsoft VietnamS tng thch vi nh dng XML cng ng ngha vi kh nng tng thchv lm vic trn mi trng di ng, mi trng Web k c trn cc thit b di ngc bit l nhng kh nng lm vic tng tc vi h thng qun l thng tin nhMicrosoft Sharepoint Services hay Microsoft Office Sharepoint Server vn c cithin rt nhiu t phin bn 2007. II) Cc ng dng ca INFOPATH InfoPath c ng dnng trong vic qun l cng ty/doanh nghip bng cchxy dng cc biu mu chun v tng hp thng tin t nhng biu mu, cc bnbo co. InfoPath l mt cng c mnh m trong vic tng hp cc thng tin t ccbo co (Report) trc . Mt ng dng khc l Microsoft Office InfoPath c ng dng to racc bng cu hi kho st khch quan, cc bng cu hi nh hng trn mitrng Web thn thin vi ngi dng. Mt im mnh khc l vic xy dng nhng hot ng ca cng ty/doanhnghip theo m hnh Workflow gip cho cng vic c x l mt cch c h thngv hon ton t ng. M hnh ny c xy dng v kt hp cng Sharepoint emli hiu qu cao trong hot ng doanh nghip. III)Nhng im mi ca Microsoft Office 2010 Hin ti vi phin bn Microsoft Office InfoPath 2010 Beta c mt s thay iso vi phin bn 2007 l: Giao din ca InfoPath 2010 kh ging vi cc ng dng khc ca Microsoft Office v c b tr mt cch hp l hn vi cc thanh Ribbon, Quick Access Toolbar. Cc Control trong InfoPath 2010 c tinh gn hn nhiu v c nhiu im ging vi phin bn u ca InfoPath 2010. 4 6. Phin bn th nghim Lu hnh ni b - Microsoft Vietnam X l cc Control cho php nhng vo Form nhanh hn. InfoPath 2010 chia ra hai cng vic c lp l: Designer (MicrosoftInfoPath Designer 2010) v Filler (Microsoft InfoPath Filler 2010) Kh nng xut bn (Publish) nhanh hn v hiu qu hn so viInfoPath 2010 nht l tnh nng Quick Publish. Mt s tnh nng trong Rules hoc cc Control khng c xy dngsn trong InfoPath 2010 tuy nhin cc Control ca cc phin bn trcvn hot ng c trn nn InfoPath 2010. Phn lp trnh trn InfoPath ch cn gi li hai ngn ng chnh l VisualBasic v Visual C#, ngn ng lp trnh Script (VBScript v JavaScript)khng cn xut hin trong cng c lp trnh ca Microsoft InfoPath2010. Cc v tr nt lnh c thay i cc v tr khc nhau tuy nhin, iuny cng khng nh hng nhiu n cng vic ca Microsoft Office2010. Nhng thay i ca Microsoft Office InfoPath 2010 tuy c mt s nh hng nngi dng cc phin bn trc trong thi gian u nhng khi quen n emli s tin dng hn, tn dng tt hn cc thnh phn v lm vic mt cch Logichn. Phin bn hin ang s dng l phin bn Microsoft Office 2010 Beta v c thtrong phin bn chnh thc s c nhiu tnh nng hn m trong bi ny cha c cp n. Phn tip theo l phn hng dn bc u vic s dng InfoPath cho ngimi s dng ln u. 5 7. Phin bn th nghim Lu hnh ni b - Microsoft VietnamPhn 2S dng InfoPathI) Cc thnh phn ca InfoPath ...........................................................................7II)Giao din lm vic. .......................................................................................7 Sau khi ci t InfoPath cng vi b Office 2010 (beta), s dng InfoPath bngcch vo Start All Programs Microsoft Office Microsoft OfficeInfoPath Designer 2010 hoc Microsoft Office InfoPath Filler 2010. 6 8. Phin bn th nghim Lu hnh ni b - Microsoft Vietnam I)Cc thnh phn ca InfoPath Nh cp trc, Microsoft InfoPath c chia lm 2 cng vic ring bitl Designer v Filler, InfoPath cng c 2 nh dng tng ng vi 2 cng vic ny l vic thit k giao din lm vic cho biu mu/bo co v d liu lu tr phcv cho mu biu/bo co . InfoPath Designer c nhim v to ra giao din tng tc vi ngi dngv c nh dng l .XSN. nh dng ny cha cc thng tin v cc Control (bao gmField, Group ) v to ra mt cu trc chun phc v cho vic tng hp cc d liu.nh dng ny khng cha bt k d liu no ngoi nhng cu trc ca mu biutrong InfoPath. InfoPath Filler to ra cc d liu c gn kt vi cu trc ca bn thit kbiu mu. Khi s dng InfoPath Filler th vic u tin ca InfoPath Filler l tmnhng cu trc do InfoPath Designer to ra v th hin qua giao din tng tc vingi dng, cho php ngi dng nhp liu. Ni dung ca InfoPath Filler c ludi dng .XML. Chnh v c lu tr thnh 2 thnh phn ring bit nh vy nn InfoPath ckh nng hiu chnh nhng thit k trn Designer v c cp nht ngay m khnglm nh hng n phn d liu. D nhin nhng hiu chnh ny khng c lmmt tnh cu trc ca vic thit k c t trc.Ghi ch: mt s nhng thay i c th lm thay i tnh cu trc s c tho lun chi tittrong phn sau. II) Giao din lm vic.a) Khi ng chng trnh InfoPath 2010: 7 9. Phin bn th nghim Lu hnh ni b - Microsoft Vietnam Hnh 01: S dng InfoPath 2010 trong Windows 7 bng cch searchChn Microsoft Office InfoPath Designer 2010 cho vic thit k biu mu. 8 10. Phin bn th nghim Lu hnh ni b - Microsoft Vietnam Hnh 02: Giao din th hin chng trnh InfoPath ch Design Giao din tip theo cho php chn la nhng mu (Templates) do Microsoft cungcp bao gm: Sharepoint List, Sharepoint Library: l nhng tnh nng c cung cp tch hp vi Sharepoint Office/Sharepoint Portal Email: cung cp tnh nng tng thch vi Email. Blank: giao din Design hon ton mi. Nhng kiu mu nng cao bao gm: Database: cung cp kh nng kt ni gia InfoPath vi nhng c s d liu khc nh SQL Server, Microsoft Office Access v nhng c s d liu khc. Web Services: cung cp tnh nng tng thch vi dch v Web. 9 11. Phin bn th nghim Lu hnh ni b - Microsoft Vietnam XML or Scheme: cung cp nhng kh nng lm vic vi nhng cu trc trn XML. Convert Existing Form: chuyn i cc biu mu c sn sang nh dng ca InfoPath. Ty theo nhu cu s dng c th chn nhng kiu mu thch hp. Trong phnny, bt u s dng InfoPath, chn Blank Form lm im khi ng vic thitk biu mu, lc ny biu mu s tng t nh hnh bn di: Hnh 03: Blank Templates ca InfoPath Thanh cng c c tch hp ngay trn To

Popular Tags:

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended