+ All Categories
Home > Documents > Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

Date post: 03-Apr-2018
Category:
Upload: rashidiomar
View: 233 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 55

Transcript
 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  1/55

  Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

  SPESIFIKASI KURIKULUM

  SAINS

  TINGKATAN 1

  Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran Malaysia

  2011

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  2/55

  Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya.

  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKementerian Pelajaran Malaysia

  Aras 4-8, Blok E9Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PutrajayaMalaysiaTel: 603-88842000 Faks: 603-88889917Laman Web: http://www.moe.gov.my

  Cetakan Pertama 2011 Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Curriculum Development Centre, 2003

  Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandunganbuku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik,rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  3/55

  KANDUNGAN

  Muka Surat

  Rukun Negara v

  Falsafah Pendidikan Kebangsaan vii

  Falsafah Sains Negara ix

  Prakata xi

  Pengenalan 1

  Matlamat dan Objektif 2

  Kemahiran Saintifik 3

  Kemahiran Berfikir 5

  Sikap Saintifik dan Nilai Murni 11

  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 13

  Organisasi Kandungan 17

  Tema

  Memperkenalkan Sains 19

  Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup 25

  Jirim dalam Alam 28

  Tenaga 37

  Panel Penterjamah 43

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  4/55

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  5/55

  RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita

  untuk

  mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruhmasyarakatnya;

  memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran

  negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama;

  menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;

  membina satu masyarakat progresif yang akanmenggunakan sains dan teknologi moden;

  MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

  v

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  6/55

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  7/55

  Pendidikan di Malaysia adalah satu usahaberterusan ke arah memperkembangkan

  lagi potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek,

  rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalahbagi melahirkan rakyat Malaysia yangberilmu pengetahuan, berakhlak mulia,

  bertanggungjawab, berketerampilan danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

  serta memberi sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,

  masyarakat dan negara.

  vii

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  8/55

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  9/55

  Selaras dengan Falsafah PendidikanKebangsaan, pendidikan sains diMalaysia memupuk budaya Sains danTeknologi dengan memberi tumpuankepada perkembangan individu yangkompetitif, dinamik, tangkas danberdaya tahan serta dapat menguasaiilmu sains dan ketrampilan teknologi

  ix

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  10/55

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  11/55

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  12/55

  1

  Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan,

  pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk

  memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan

  bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan

  harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kurikulum sains

  sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk

  menghasilkan insan yang dihasratkan.

  Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status

  negara maju, Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik

  dan progresif serta berilmu, yakni masyarakat yang mempunyai daya

  perubahan yang tinggi, memandang jauh ke hadapan, inovatif serta

  penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Bagi

  mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif

  dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi.

  Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras

  dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran teras adalah

  Sains Sekolah Rendah, Sains

  Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran Sains

  Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik,

  Kimia, Biologi dan Sains Tambahan.

  Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah

  direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid,

  menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di

  peringkat menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untuk

  Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik

  sains, inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains,

  membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan.

  Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung

  dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada

  peringkat pra-menengah atas. Golongan murid ini akan menceburi

  kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan

  dalam bidang pembangunan negara.

  Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan

  pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Sukatan Pelajaran

  mengandungi tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandungan

  kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif

  dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Huraian sukatan

  pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan

  objektif kurikulum, penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir,kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, stategi Pengajaran

  dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum

  mengandungi objektif pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran dan

  hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata.

  PENGENALAN

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  13/55

  2

  MATLAMAT

  Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan

  untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains

  dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah

  dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan

  sikap saintifik dan nilai murni

  Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan

  memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi

  pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak

  rasmi.

  Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang

  bertanggungjawab, dinamik dan berdaya maju dengan

  membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam

  menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

  OBJEKTIF

  Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid:

  1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains

  serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena

  alam semulajadi dan pengalaman harian.

  2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip

  sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.

  3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.

  4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik

  secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai

  murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan.

  5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta

  bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains

  dan teknologi.

  6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak

  dan berkesan.

  7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

  8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan

  dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan

  bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat.

  9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap

  pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.

  10. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian

  sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh

  penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan

  kemampuan akal.

  11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang

  kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam

  pemuliharaan dan pemeliharaannya.

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  14/55

  3

  KEMAHIRAN SAINTIFIK

  Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.

  Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran saintifik

  dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik merupakan

  kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti

  mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan

  projek.

  Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan

  kemahiran manipulatif.

  Kemahiran Proses Sains

  Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid

  mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.

  Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti

  berikut:

  Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendengaran,

  sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan

  maklumat tentang objek dan fenomena.

  Mengelaskan Melalui pmemerhatian, mengumpulkan objek

  atau fenomena berdasarkan persamaan dan

  perbezaan.

  Mengukur dan

  menggunakan

  nombor

  Membuat

  inferens

  Meramalkan

  Berkomunikasi

  Menggunakan

  perhubungan

  ruang dan masa

  Membuat pemerhatian secara kuantitatif

  dengan menggunakan nombor danalat berunit

  piawai. Pengukuran menjadikan pemerhatian

  lebih jitu.

  Menggunakan pengumpulan data dan

  pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan

  dan menerangkan sesuatu peristiwa.

  Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa

  berdasarkan pemerhatian dan pengalaman

  yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

  Menggunakan perkataan atau simbol

  grafik seperti jadual, graf, rajah atau model

  untuk menerangkan tindakan, objek atau

  peristiwa.

  Memperihalkan perubahan parameter dengan

  masa. Contohnya lokasi, arah, bentuk, saiz ,

  isipadu, berat dan jisim.

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  15/55

  4

  Mentafsir data

  Mendefinasisecara operasi

  Mengawal

  pemboleh ubah

  Membuat

  hipotesis

  Memberi penerangan yang rasional tentang

  objek, peristiwa atau pola daripada data yang

  dikumpulkan.

  Memberi tafsiran tentang sesuatu konsepdengan menyatakan perkara yang

  dilakukan dan diperhatikan.

  Mengenalpasti pemboleh ubah

  dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak

  balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.

  Dalam sesuatu penyiasatan satu

  pembolehubah dimanipulasikan untuk

  memerhatikan hubungannya dengan pemboleh

  ubah yang bergerak balas. Pada masa yang

  sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan.

  Membuat sesuatu penyataan umum tentang

  hubungan antara pemboleh ubah yang

  dimanipulasi dan pemboleh ubah yang

  bergerak balas untuk menerangkan sesuatu

  peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini

  boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

  Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk

  menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan

  data, mentafsirkan data sehingga mendapat

  rumusan daripada aktiviti itu.

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  16/55

  5

  Kemahiran Manipulatif

  Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam

  penyiasatan sains yang membolehkan murid:

  Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan

  dengan betul.

  Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.

  Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.

  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

  Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan

  selamat.

  KEMAHIRAN BERFIKIR

  Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu

  menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada

  pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam

  sekeliling.

  Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk

  mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh

  dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.

  Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir

  dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.

  Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif

  dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti

  pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil

  minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat

  mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

  Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan

  pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa

  menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.

  Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi

  yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta

  boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada.

  Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi

  peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah

  melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi

  berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses

  berfikir.

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  17/55

  6

  Kemahiran Berfikir Kritis

  Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti

  yang berikut :

  Mencirikan

  Membandingkan

  dan

  membezakan

  Mengumpulkan

  dan

  mengelaskan

  Membuat urutan

  Menyusun

  mengikut

  keutamaan

  Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti

  dan unsur sesuatu konsep atau objek.

  Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan

  kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur

  sesuatu objek atau peristiwa.

  Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau

  fenomena kepada kumpulan masing-masing

  berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau

  sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri

  atau sifat sepunya.

  Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib

  berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya

  seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan.

  Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib

  berdasarkan kepentingan atau keutamaan.

  Menganalisis

  Mengesan

  Kecondongan

  Menilai

  Membuat

  kesimpulan

  Mengolah maklumat dengan menghuraikannya

  kepada bahagian yang lebih kecil bagi

  memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta

  mencari makna yang tersirat.

  Mengesan pandangan atau pendapat yang

  berpihak kepada atau menentang sesuatu

  Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara

  dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan

  bukti atau dalil yang sah.

  Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu

  kajian yang berdasarkan kepada sesuatu

  hipotesis.

  Kemahiran Berfikir Kreatif

  Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah

  seperti yang berikut :

  Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan

  dengan sesuatu perkara.

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  18/55

  7

  Menghubungkaitkan

  Membuat inferens

  Meramalkan

  Mengitlakkan

  Membuat gambaran

  mental

  Membuat perkaitan dalam sesuatu

  keadaan atau peristiwa untuk mencari

  sesuatu struktur atau corak hubungan.

  Menggunakan pengumpulan data danpengalaman lalu untuk membuat

  kesimpulan dan menerangkan sesuatu

  peristiwa.

  Membuat jangkaan tentang sesuatu

  peristiwa berdasarkan pemerhatian dan

  pengalaman yang lalu atau data yang

  boleh dipercayai.

  Membuat pernyataan umum terhadap

  sesuatu perkara untuk keselurahan

  kumpulan berdasarkan pemerhatian ke

  atas sampel atau beberapa maklumat

  daripada kumpulan itu.

  Membuat tanggapan atau

  membayangkan sesuatu idea, konsep,

  keadaan atau gagasan dalam minda atau

  fikiran.

  Mensintesiskan

  Membuat hipotesis

  Menganalogikan

  Mereka cipta

  Menggabungkan unsur yang berasingan

  untuk menghasilkan satu gambaran

  menyeluruh dalam bentuk seperti

  pernyataan, lukisan dan artifak.

  Membuat sesuatu penyataan umum

  tentang hubungan antara pemboleh ubah

  yang dimanipulasi dan pemboleh ubah

  yang bergerak balas untuk menerangkan

  sesuatu peristiwa atau pemerhatian..

  Pernyataan ini boleh diuji untuk

  membuktikan kesahihannya.

  Membentuk kefahaman tentang sesuatu

  konsep yang kompleks atau abstrak

  secara mengaitkan konsep itu dengan

  konsep yang mudah atau maujud yang

  mempunyai ciri yang serupa.

  Menghasilkan sesuatu yang baru atau

  melakukan pengubahsuaian kepada

  sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi

  masalah secara terancang.

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  19/55

  8

  Strategi Berfikir

  Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti

  yang berikut :

  Mengkonsepsikan

  Membuat

  keputusan

  Menyelesaikan

  masalah

  Membuat pengitlakan ke arah membina

  pengertian, konsep atau model

  berdasarkan ciri spesifik sepunya yang

  saling berhubung kait.

  Memilih satu alternatif penyelesaian

  yang terbaik daripada beberapa alternatif

  berdasarkan kriteria tertentu bagi

  mencapai matlamat yang ditetapkan.

  Mencari penyelesaian yang tepat secara

  terancang terhadap situasi yang tidak

  pasti atau mencabar ataupun kesulitan

  yang tidak dijangkakan.

  Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut,

  kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang

  diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan

  untuk membuat pertimbangan seccara logik, rasional, adil dan

  saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta

  strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan

  membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi

  gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi

  berfikir.

  Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui

  pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui

  peringkat berikut :

  1. KBSB diperkenalkan.

  2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.

  3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.

  4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan

  dengan bimbingan guru.

  5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk

  mencapai tugasan berfikir.

  Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains

  diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan

  Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( PusatPembangunan Kurikulum, 1999).

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  20/55

  9

  Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains

  Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains

  Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk

  mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan

  secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang

  menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik.

  Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan

  pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir

  secara berkesan.

  Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu

  menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir

  utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalahseperti berikut:

  Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir

  Memerhatikan Mencirikan

  Membandingkan dan

  membezakan

  Menghubungkaitkan

  Strategi BerfikirMengkonsepsikan

  Membuat keputusan

  Menyelesaikan masalah

  Kemahiran Berfikir

  Kritis

  Mencirikan

  Membandingkan

  & membezakan

  Mengumpulkan &

  mengelaskan

  Membuat urutan

  Menyusun

  mengikut

  keutamaan

  Menganalisis

  Mengesan

  kecondongan

  Menilai

  Membuat

  kesimpulan

  Kreatif

  Menjana idea

  Menghubungkait

  Membuat inferens

  Meramalkan

  Membuat

  hipotesis

  Mensintesiskan

  Mengitlakkan

  Membuat

  gambaran mental

  Menganalogikan

  Mereka cipta

  Menaakul

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  21/55

  10

  Mengelaskan

  Mengukur dan

  menggunakan

  nombor

  Membuat inferens

  Meramalkan

  Menggunakan

  perhubungan ruang

  dan masa

  Mentafsir data

  Mencirikan

  Membandingkan dan membezakan

  Mengumpulkan dan mengelaskan

  Menghubungkaitkan

  Membandingkan dan membezakan

  Menghubungkaitkan

  Membandingkan dan membezakan

  Menganalisis

  Membuat inferes

  Menghubungkaitkan

  Membuat gambaran mental

  Membuat urutan

  Menyusun mengikut keutamaan

  Membandingkan dan membezakan

  Menganalisis

  Mengesan kecondongan

  Membuat kesimpulan

  Mengitlakkan

  Menilai

  Mendefini secara

  operasi

  Mengawal pemboleh

  ubah

  Membuat hipotesis

  Mengeksperimen

  Berkomunikasi

  Menghubungkaitkan

  Menganalogikan

  Membuat gambaran mental

  Menganalisis

  Mencirikan

  Membandingkan dan membezakan

  Menghubungkaitkan

  Menganalisis

  Mencirikan

  Menghubungkaitkan

  Membandingkan dan membezakan

  Menjana idea

  Membuat hipotesis

  Meramalkan

  Mensintesiskan

  Semua kemahiran berfikir

  Semua kemahiran berfikir

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  22/55

  11

  Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran

  Berfikir dan Kemahiran Saintifik

  Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang

  berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam

  kurikulum ini,hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara

  mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan

  kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam

  pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan penguasan

  kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di samping

  penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

  Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan

  dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran

  berfikir dan kemahiran saintifik.

  Contoh :

  Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan

  bukan logam berdasarkan sifat fizik.

  Kemahiran Berfikir: Membandingkan dan membezakan.

  Penerangan:

  Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuan

  tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam

  kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan

  membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan

  membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat

  fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam.

  SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

  Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai

  positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah

  seperti berikut :

  Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

  Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

  Rajin dan tabah.

  Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta

  terhadap alam sekitar.

  Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara

  untuk memahami alam.

  Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan

  sihat.

  Menghargai keseimbangan alam semula jadi.

  Berhemah tinggi dan hormat menghormati.

  Menghargai sumbangan sains dan teknologi.

  Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  23/55

  12

  Berfikiran kritikal dan analitis.

  Luwes dan berfikiran terbuka.

  Baik hati dan penyayang.

  Bersifat objektif.

  Sistematik. Bekerjasama.

  Adil dan saksama.

  Berani mencuba.

  Berfikir secara rasional.

  Yakin dan berdikari.

  Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku

  mengikut peringkat berikut :

  Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap

  saintifik dan nilai murni.

  Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.

  Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai

  murni.

  Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti

  pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik

  dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai

  contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu

  sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan

  eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur.

  Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan

  penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.

  Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang

  pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang

  penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan

  pelajaran.

  Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan

  penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

  Contoh :

  Tahun : Tingkatan Empat

  Bidang Pembelajaran

  Objektit Pembelajaran

  1. Bahan Kimia Dalam

  Perindustrian

  1.4 Menyedari kepentingan

  pemeliharaan dan

  pemuliharaan alam sekitar

  dari pencemaran sisa

  buangan industri untuk

  kepentingan manusia sejagat.

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  24/55

  13

  Hasil Pembelajaran

  Cadangan aktiviti

  pembelajaran

  Sikap saintifik dan nilai murni

  Menerangkan kepentingan

  mengamalkan sikap

  bertanggungjawab dalam

  melupuskan sisa buangan

  industri.

  Melihat tayangan video atau

  simulasi komputer tentang

  pencemaran sisa buangan

  industri dan kesannya

  terhadap alam sekitar.

  Membincangkan kepentingan

  mengamalkan sikapbertanggungjawab dalam

  melupuskan sisa buangan

  industri

  Menyayangi dan menghargai

  alam sekitar.

  Bertanggungjawab ke atas

  diri sendiri, orang lain danalam sekitar.

  Menghargai keseimbangan

  alam sekitar

  Bersikap sistematik

  Bersikap bekerjasama.

  Penerapan Unsur Patriotisme

  Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotismedi kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran proses

  pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid akan

  belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan

  menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara

  dan meningkatkan kecintaan kepada negara.

  STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains

  mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah

  adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan

  ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang

  murid ke tahap yang optimum. Pembelajaran berfikrah dapat

  mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri,

  konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri.

  Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang

  dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan

  berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir

  dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  25/55

  14

  masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid

  diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis

  mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan

  pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan,

  penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

  Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains

  Penemuan Inkuiri

  Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan

  pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud

  mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang

  berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.

  Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip

  utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti

  seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai

  kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk

  memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran

  berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri

  ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak

  sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran.

  Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara

  langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.

  Konstruktivisme

  Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid

  belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka

  sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:

  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid

  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.

  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal

  dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.

  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan

  pengalaman serta membuat refleksi.

  Sains, Teknologi dan Masyarakat.

  Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat

  menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian

  mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti

  pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains, Teknologi dan

  Masyarakat (STM).

  Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan

  dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran

  sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sainsdan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi

  dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta

  implikasi kepada masyarakat.

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  26/55

  15

  Pembelajaran Kontekstual

  Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan

  dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar

  secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan

  pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatankontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat

  seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

  Pembelajaran Masteri

  Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan

  semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan.

  Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid

  mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid

  untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan

  perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan

  pembelajaran.

  Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran

  Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh

  dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran

  seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan lawatan.

  Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran

  untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan

  secara eksplisit dalam bentuk Cadangan Aktiviti Pembelajaran.

  Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti

  pembelajaran jika perlu.

  Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat

  meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yangkurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan

  seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Penentuan kaedah

  pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan

  kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta

  sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai

  penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya, guru

  juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan

  pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis

  kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza

  perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan

  kecerdasan yang berbeza.

  Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah

  pengajaran dan pembelajaran.

  Eksperimen

  Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam

  pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan

  untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik.

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  27/55

  16

  Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir,

  kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.

  Secara kebiasaan, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah

  seperti berikut: Mengenal pasti masalah

  Membuat hipotesis

  Merancang eksperimen

  - Mengawal pembolehubah

  - Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan

  - Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan

  kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data

  Menjalankan eksperimen

  Mengumpulkan data

  Menganalisis data

  Mentafsirkan data

  Membuat kesimpulan

  Menulis laporan

  Dalam perlaksanaan kurikulum ini, adalah dicadangkan selain

  daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang

  merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara

  eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan bagaimana

  menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasileksperimen mereka.

  Perbincangan

  Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat

  berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan

  sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak

  sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan

  soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

  Simulasi

  Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh

  simulasi yang utama ialah main peranan,permainan danpenggunaan

  model. Dalam main peranan, murid melakonkan sesuatu peranan

  secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan.

  Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid

  bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami

  proses untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk

  mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  28/55

  17

  situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang

  dipelajari.

  Projek

  Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk

  mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang

  panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk

  dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain

  perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek

  menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah,

  kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri.

  Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar

  Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja.

  Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo,

  muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang.

  Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan

  pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk

  mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang

  secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan

  tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perludiadakan.

  Penggunaan Teknologi

  Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai

  potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran

  sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video,

  komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains boleh

  menjadi lebih menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi

  berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan

  pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yangsukar. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan

  dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi

  seperti word processers, perisian persembahan grafik (graphic

  presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic

  spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk

  menganalisis dan mempersembahkan data. Penggunaan teknologi

  lain seperti data loggers dan antara muka berkomputer dalam

  eksperimen dan projek dapat membantu pengajaran dan

  pembelajaran sains berkesan.

  ORGANISASI KANDUNGAN

  Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap

  tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran, setiap bidang

  pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Objektif

  pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran.

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  29/55

  18

  Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain

  kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah

  mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis

  dan menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari,

  menghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri,mendalami dan mengamalkan. Hasil Pelajaran dalam domain afektif

  adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan.

  Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam

  setiap aktiviti pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan

  nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Hasil pembelajaran

  dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran.

  Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh

  diukur. Secara am, Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif

  pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada

  yang lebih kompleks. Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran

  dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam

  perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil

  pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu

  menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil

  pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian

  sukatan pelajaran.

  Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman

  pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu

  hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk

  membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi

  mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Satu aktiviti mungkindicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran.

  Pada masa yang sama, lebih daripada satu aktiviti mungkin

  dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh

  mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan,

  tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru

  digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan

  berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran

  sains.

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  30/55

  19

  TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS

  Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Sains

  ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  1.1 Memahamisains adalahsebahagiandaripadakehidupanharian.

  Memerihalkan dengan contohfenomena semula jadi yang muridboleh lihat di sekeliling mereka:

  a) tumbesaran manusia daripadabayi hingga dewasa

  b) kejatuhan bola ke tanahc) pencairan ais

  Membincangkan kegunaan dankelebihan sains dalam kehidupanharian.

  Menghadiri ceramah mengenaikerjaya dalam sains.

  Murid boleh:

  menyenaraikan apa yangdilihat di sekeliling yangberkaitan dengan sains,

  menerangkan kepentingansains dalam kehidupanharian,

  menamakan kerjaya dalam

  sains seperti:a) guru sainsb) doktorc) juruterad) saintis alam sekitar

  Semasa aktivitipembelajaran,kemukakankonsep dan prinsipsains yang telahmurid pelajari disekolah rendah.

  Ceramah kerjayadalam sains olehahli professional.

  benefitfaedahcareerkerjayadiscussbincangkaneducatorpendidikimportancekepentinganprofessionalprofesionalrelatedberkaitanrole playmain peranantalksceramah

  natural phenomenafenomena alam

  1.2Memahamilangkah-langkah dalam

  penyiasatansaintifik.

  Menjalankan penyiasatansaintifik/eksperimen, contoh:mengkaji faktor yang mempengaruhibilangan ayunan bandul ringkas

  dalam satu jangka masa.

  Murid boleh:

  menyatakan langkah-langkahdalam penyiasatansaintifik/eksperimen,

  menjalankan satupenyiasatan saintifik.

  Penyiasatansaintifik perlumelibatkanpenggunaan

  kemahiran prosessains.

  affectmempengaruhideterminemenentukanhypothesishipotesisidentifymengenal pasti

  investigationpenyiasataninvolvemelibatkanmeasuremengukurobservememerhati

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  31/55

  20

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  Murid akan:

  a) menentukan apa yang akandikaji (mengenal pasti masalah)

  b) membuat tekaan yang bijak(membina satu hipotesis),

  c) merancang bagaimana untukmenguji hipotesis (merancangeksperimen)

  mengenal pasti pembolehubah,

  menentukan radas danbahan yang diperlukan,

  menentukan prosedurmenjalankan eksperimen,kaedah mengumpul danmenganalisa data.

  d) menjalankan eksperimen,e) menulis apa yang diperhatikan

  (mengumpul data),f) mencari makna daripada apa

  yang diperhatikan (menganalisadan mentafsir data),

  g) membuat keputusan sama adahipotesis adalah benar

  (membuat kesimpulan),h) menulis laporan hasil

  penyiasatan (melapor).

  Langkah (a)hingga (c) perludibincangkansebelum muridmenjalankaneksperimen.

  Aktiviti inimembantumengenal pastikeupayaan muriddalammenjalankan

  penyiasatansaintifik.

  oscillationsayunanlengkapswings back and forthberayun ulang alikpendulumbandulvariablepemboleh ubah

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  32/55

  21

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  Murid boleh diminta untukmelaporkan hasil penyiasatanmereka kepada kelas. Mereka harusmenekankan langkah yang telahdiambil, apa yang diubah, apa yangdikekalkan dan apa yang diukur.

  .

  1.3Mengetahuikuantiti fizik

  dan unitnya.

  Mengenal pasti kuantiti fizik(panjang, jisim, masa, suhu danarus elektrik), nilai dan unit

  sebagaimana tertera padamaklumat produk.

  Mencari perkataan imbuhan yangdigunakan dalam pengukuranseperti kilo-, senti-, dan mili-.

  Mencari simbol yang digunakandalam unit pengukuran.

  Mencari nilai bagi setiap imbuhan.

  Murid boleh:

  menyatakan kuantiti fizik iaitu

  panjang, jisim, masa, suhudan arus elektrik,

  menyatakan unit S.I. dansimbol yang berpadanan bagikuantiti fizik,

  menyatakan simbol dan nilaiimbuhan bagi unit panjangdan jisim: mili -, senti- dankilo-,

  mengenal pasti danmenggunakan imbuhan yangsesuai dalam pengukuranpanjang dan jisim.

  Maklumat produkboleh dilihat padalabel, kotak

  peralatan elektrik,paket makanandsb.

  S.I. ialahsingkatan kepadaperkataanPerancis iaituSystmeInternationaldUnits yangbermaksud sistem

  antarabangsauntuk unit.

  abbreviationsingkatanappropriatesesuaicorresponding symbol

  simbol berpadananelectric currentaruselektriklengthpanjangmassjisimmeasurementukuranphysical quantitykuantitifizikprefiximbuhansymbolsimbolvaluenilai

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  33/55

  22

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  1.4

  Memahamipenggunaanalatpengukuran

  Mengukur panjang garis lurus, garis

  lengkung dan diameter objekmenggunakan pembaris, benangdan angkup.

  Menganggar luas bentuk sekata dantidak sekata menggunakan kertasgraf.

  Mengukur isipadu cecairmenggunakan silinder penyukat,pipet dan buret.

  Menentukan isipadu pepejal sekatadan tidak sekata menggunakankaedah sesaran air.

  Mengukur suhu badan dan suhu air.

  Membincangkan pemilihan alat yangsesuai apabila membuat ukuran.

  Mengaplikasikan kemahiranmengukur dalam konteksmenjalankan eksperimen.

  Murid boleh:

  memilih alat yang betul danmengukur panjang,

  menganggar luas bentuksekata dan tidak sekatamenggunakan kertas graf,

  memilih alat yang betul danmenyukat isipadu cecair,

  memilih alat yang betul danmengukur suhu badan sertasuhu cecair,

  menentukan isipadu pepejal

  menggunakan kaedahsesaran air..

  Pastikan murid

  membuatpengukuran yangbetul dan jitu.

  calipersangkup

  curvegaris lengkungdisplacementsesaranestimatemenganggarkanirregulartidak sekataregularsekatavolumeisi padu

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  34/55

  23

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  1.5

  Memahamikonsep jisim

  Menentukan berat pelbagai objek

  menggunakan neraca spring.

  Membincangkan berat sebagaitarikan Bumi (daya graviti) ke atasobjek.

  Membincangkan jisim sebagaikuantiti jirim.

  Menentukan jisim pelbagai objekdengan menggunakan neracaalur/tuas.

  Membincangkan perbezaan antarajisim dengan berat.

  Mengaplikasikan kemahiranmenggunakan neraca spring danneraca alur/tuas dalam konteksmenjalankan eksperimen.

  Murid boleh:

  menentukan berat suatuobjek,

  menerangkan konsep berat,

  menerangkan konsep jisim,

  menentukan jisim suatuobjek,

  menerangkan perbezaanantara jisim dengan berat,

  mengaplikasikan penggunaanneraca spring dan neracaalur/tuas dalam konteks

  menjalankan eksperimen.

  Unit untuk berat:

  Newton

  Unit untuk jisim:Kilogram

  Jalankaneksperimen dimana murid akanmenggunakankemahiran untukmengukur jisim

  dan berat.

  beam balanceneraca alur

  determinemenentukandifferenceperbezaanforcedayalever balanceneraca tuasmassjisimmatterjirimpulltarikanspring balanceneracaspringweightberat

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  35/55

  24

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  1.6

  Menyedarikepentinganunit piawaidalamkehidupanharian

  Membincangkan pelbagai unitpengukuran seperti unit untukpanjang (kaki, ela, rantai, batu,meter, kilometer), unit untuk berat(paun, auns, kati, tahil, gram,kilogram)

  Melakonkan sketsa untukmenunjukkan masalah yang berlakuapabila tidak menggunakan unitpiawai seperti ketika membelibarang di pasar.

  Membincangkan kebaikan dankeburukan apabila menggunakanunit pengukuran yang tidak sama.

  Murid boleh:

  memberi contoh masalahyang mungkin timbulsekiranya unit piawai tidakdigunakan.

  act out

  lakonkanadvantagekebaikanarise timbuldisadvantagekeburukanrealisingmenyedaristandard piawaiscene babakvariouspelbagai

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  36/55

  25

  TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN

  Bidang Pembelajaran: 1. Sel sebagai unit kehidupan

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  1.1 Memahamisel

  Mengumpul maklumat mengenaiorganisma hidup dan mengenalpasti unit asas kehidupan yangmembina organisma tersebut.

  Menyediakan slaid sel pipi dan selbawang.

  Memerhati struktur umum sel pipidan sel bawang di bawahmikroskop menggunakan proseduryang betul.

  Melukis dan melabel pelbagaistruktur sel haiwan dan seltumbuhan.

  Membandingkan sel haiwan dansel tumbuhan.

  Mengumpul maklumat mengenaistruktur sel dan membincangkanfungsinya.

  Murid boleh:

  mengenal pasti sel sebagai unitasas kehidupan,

  menyediakan slaidmenggunakan prosedur yangbetul,

  menggunakan mikroskop

  dengan betul,mengenal pasti struktur umumsel haiwan dan sel tumbuhan,

  melukis struktur umum selhaiwan dan sel tumbuhan,

  melabel struktur umum selhaiwan dan sel tumbuhan,

  menyatakan fungsi setiapstruktur sel,

  menyatakan persamaan danperbezaan antara sel haiwan

  dengan sel tumbuhan.

  Struktur umum selterdiri daripadadinding sel,membran sel,protoplasma(sitoplasma dannukleus), kloroplasdan vakuol.

  Penggunaan danpengendalianmikroskopdiperkenalkandalam bidangpembelajaran ini.

  Mengingatkanmurid mengenailangkah-langkahkeselamatan yang

  perlu diambilsemasamenyediakansampel sel pipi.

  animal cellsel haiwancell walldinding selcheek cellssel pipichloroplast kloroplascytoplasmsitoplasmahandlingmengendaligeneralumummicroscopemikroskop

  nucleusnukleusonionbawangplant cell sel tumbuhanprecaution langkahkeselamatanpreparesediakanprotoplasmprotoplasmaremindingatkansamplesampelslideslaidstructurestrukturvacuolevakuol

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  37/55

  26

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  1.2Memahamiorganismaunisel danmultisel.

  Mengumpul maklumat mengenaiorganisma unisel dan multisel.

  Menyediakan murid dengan kadgambar, kad nama, kad yangberlabel unisel dan multisel.Murid memadankan kad-kad bagisetiap organisma.

  Memerhati contoh organismaunisel dan multisel di bawahmikroskop.

  Murid boleh:

  menyatakan maksudorganisma unisel dan multisel,

  memberi contoh organismaunisel dan multisel.

  Gunakan slaidyang disediakanatau spesimenbaru.

  Perkenalkan istilahmikroorganisma.

  multicellular organismorganisma multiselunicellular organismorganisma satu selmicroorganismmikroorganisma

  1.3Memahami selmembentuktisu, organ dansistem dalambadanmanusia.

  Mengumpul maklumat danmembincangkan perkara berikut:a) jenis sel manusiab) fungsi pelbagai jenis sel

  manusia.

  Murid boleh:

  menamakan pelbagai jenis selmanusia,

  menyatakan fungsi pelbagaijenis sel manusia,

  menyusun organisasi selmengikut urutan daripada yangmudah ke kompleksmenggunakan istilah sel, tisu,organ, sistem dan organisma.

  arrange sequentiallysusun mengikut urutancellselfunctionfungsihuman beingmanusialaddertanggaorganorganorganisation of cellsorganisasi sel

  systemsistemsimplemudahtissue tisu

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  38/55

  27

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  Menggunakan pengurusan grafik(seperti tangga hiraki) untukmenunjukkan hiraki organisasi sel:

  sel tisu organ sistem organisma

  1.4Menyedarimanusiaadalahorganismayang

  kompleks.

  Membincangkan mengapamanusia adalah organisma yangkompleks.

  Murid boleh:

  menerangkan mengapamanusia adalah organismayang kompleks.

  complex organismorganisma komplekshuman beingmanusiarealisingmenyedari

  seltisu

  organ

  sistem

  organisma

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  39/55

  28

  TEMA: JIRIM DALAM ALAM

  Bidang Pembelajaran: 1. Jirim

  Objektif

  Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  1.1Memahami

  jirimmempunyai

  jisim danmemenuhiruang

  Menunjukkan semua bendaseperti buku, udara, air, tanahdan benda hidup mempunyai

  jisim dan memenuhi ruangmelalui aktiviti.

  Membincangkan maksud jirim.

  Menyenaraikan contoh jirim.

  Murid boleh:

  menyatakan semua bendamempunyai jisim danmemenuhi ruang,

  menerangkan maksud jirim,

  menghubungkaitkan benda danjirim,

  menjalankan aktiviti untuk

  menunjukkan udara, air, tanahdan benda hidup mempunyai

  jisim dan memenuhi ruang.

  airudaraliving thingsbenda hidupmassjisimmatter jirimoccupiesmemenuhiwaterairsoiltanih

  1.2Memahamitiga keadaan

  jirim.

  Mengumpul maklumat danmembincangkan:a) apa yang membina jirim,b) tiga keadaan jirim.

  Membandingkan tiga keadaan

  jirim dari segi:a) susunan zarah-zarah,b) pergerakan zarah-zarah.

  Murid boleh:

  menyatakan jirim terdiridaripada zarah-zarah,

  menyatakan tiga keadaan jirim,

  menyatakan susunan zarah-

  zarah dalam tiga keadaan jirim,menyatakan perbezaanpergerakan zarah-zarah dalamtiga keadaan jirim.

  particlezarahsimulate membuatsimulasiarrangementsusunanmovementgerakanstate of matterkeadaan

  jirim

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  40/55

  29

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  Membuat simulasi susunan danpergerakan zarah-zarah dalamtiga keadaan jirim.

  1.3Memahamikonsepketumpatan

  Mengingat kembali definisiketumpatan.

  Menentukan ketumpatan melaluiaktiviti bagi:a) objek berbentuk sekata dan

  tak sekata,b) pelbagai cecair.

  Membincangkan mengapa adaobjek dan cecair timbul danmengaitkannya denganketumpatan.

  Murid boleh:

  mendefinisikan ketumpatan,

  menerangkan mengapa adaobjek dan cecair timbul,

  menyelesaikan masalah mudahberkaitan ketumpatan,

  menyatakan ketumpatanpelbagai objek dan cecair

  melalui aktiviti.

  PrinsipArchimedes tidakperludiperkenalkan.

  definitiontakrifanexplainmenerangkanfloattimbulliquidcecairobject with irregular shapeobjek berbentuk tak sekataobject with regular shapeobjek berbentuk sekatarecall ingat semula

  solve selesaikan

  1.4Menghargaipenggunaanciri-ciri jirimdalamkehidupan

  harian

  Mengumpul maklumat danmembincangkan bagaimana:

  a) manusia menggunakanpengetahuan tentang pelbagaikeadaan jirim dalam

  penyimpanan danpengangkutan gas dan cecair.

  Murid boleh:

  memerihalkan bagaimanamanusia menggunakanpelbagai keadaan jirim,

  memerihalkan bagaimana

  manusia mengaplikasikankonsep ketumpatan,

  aplicationaplikasiappreciatingmenghargaiappliesmengaplikasibuildbinafloatpelampunggasgas

  property sifatraft rakitstoremenyimpantransport mengangkut

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  41/55

  30

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  b) manusia menggunakankonsep ketumpatan untukmembina rakit, pelampungdsb.

  Menjalankan aktiviti untukmengkaji aplikasi konsep timbuldan tenggelam yang berkaitandengan ketumpatan.

  menerangkan aplikasi konseptimbul dan tenggelam yangberkaitan dengan ketumpatanmelalui aktiviti.

  Bidang Pembelajaran: 2. Kepelbagaian Sumber di Bumi

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  2.1Mengetahuikepelbagaiansumber diBumi

  Mengumpul maklumat mengenaisumber Bumi iaitu air, udara,tanah, mineral, bahanapi fosil danbenda hidup.

  Murid boleh:

  menyenaraikan sumber di Bumiyang diperlukan untukmenyokong kesinambunganhidup,

  menyenaraikan sumber Bumiyang digunakan dalamkehidupan harian.

  lifekehidupanknowingmengetahuiresourcesumberto sustain lifemenyokongkesinambungan kehidupan

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  42/55

  31

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  2.2Memahamiunsur,sebatian dancampuran

  Mengumpul maklumat danmembincangkana) maksud unsur, sebatian dan

  campuran,b) maksud logam dan bukan

  logamc) contoh unsur, sebatian,

  campuran, logam dan bukanlogam.

  Membanding dan membezakanciri-ciri unsur, sebatian dancampuran.

  Menjalankan aktiviti untukmembandingkan ciri-ciri logamdengan bukan logam dari segirupa, kekerasan, kekonduksianhaba dan elektrik.

  Menjalankan aktiviti untukmengasingkan komponen dalamcampuran sepertia) campuran serbuk besi dan

  serbuk sulfur,

  b) campuran pasir dan garam.

  Murid boleh:

  menyatakan maksud unsur,sebatian dan campuran,

  memberi contoh unsur,sebatian dan campuran,

  menyatakan perbezaan antaraunsur, sebatian dan campuran,

  membanding dan membezakanciri-ciri logam dengan bukanlogam melalui aktiviti,

  mengelaskan unsur kepadalogam dan bukan logam

  berdasarkan ciri-cirinya,memberi contoh logam danbukan logam,

  mengasingkan komponendalam campuran melaluiaktiviti.

  .

  appearancerupacharactersticciriclassifymengelaskancompoundsebatiancomponentkomponenconductivitykekonduksianelectricityelektrikelementunsurhardnesskekerasanheat habamixturecampuranseparatemengasingkan

  understandingmemahami

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  43/55

  32

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  2.3Menghargaikepentingankepelbagaiansumber Bumikepadamanusia.

  Membincangkan kepentingansumber Bumi (air, udara, tanah,mineral, bahanapi fosil dan bendahidup) kepada manusia.

  Melukis peta konsep untukmenunjukkan hubungan antarasumber-sumber ini kepadakeperluan asas kehidupan.

  Mengumpul maklumat mengenaipemeliharaan dan pemuliharaansumber di Bumi.

  Membincangkan kepentinganpemeliharaan dan pemuliharaansumber di Bumi (seperti kitarsemula kertas untukmengurangkan penebanganpokok, memulihara air bersih bagimengelakkan kekurangan air)

  Menjalankan projek, kempen ataupertandingan tentangpengurangan penggunaan,penggunaan semula dan kitar

  semula bahan seperti bukulatihan yang tidak habisdigunakan sebagai buku nota danmengumpul surat khabar lama.

  Murid boleh:

  menerangkan kepentingankepelbagaian sumber Bumikepada manusia,

  menyatakan maksudpemeliharaan dan pemuliharaansumber Bumi,

  menyatakan kepentinganpemeliharaan dan pemuliharaansumber Bumi,

  mengamalkan penggunaan,guna semula dan kitar semula

  bahan.

  appreciatingmenghargaiconcept mappetakonsepconservation

  pemuliharaanneeds of life keperluanhiduppreservation

  pemeliharaanresource sumberrelationship hubung kaitsustainable development

  pembangunan lestari

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  44/55

  33

  Bidang pembelajaran: 3. Udara di sekeliling kita

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  3.1Memahamikomponendalam udara

  Mengumpul maklumat mengenai:a) komposisi udara,b) peratusan nitrogen, oksigen

  and karbon dioksida dalamudara.

  Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan:a) peratusan oksigen dalam

  udara,b) udara mengandungi wap air,

  mikroorganisma dan habuk.

  Murid boleh:

  menyatakan komponen dalamudara,

  menerangkan mengapa udaraialah suatu campuran,

  menyatakan peratusannitrogen, oksigen dan karbondioksida dalam udara,

  menunjukkan melalui aktiviti:a) peratusan oksigen dalam

  udara,b) udara mengandungi wap

  air, mikroorganisma danhabuk.

  Udara ialahcampuran nitrogen,oksigen, karbondioksida, gas nadir,wap air,mikroorganismadan habuk.

  carbon dioxidekarbondioksidacompositionkomposisidusthabukmicroorganismmikroorganismanitrogennitrogenoxygenoksigeninert gasgas nadirwater vapourwap air

  3.2Memahamiciri-ciri oksigendan karbondioksida

  Mengumpul maklumat mengenaiciri-ciri oksigen dan karbondioksida.

  Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan ciri-ciri oksigen dan

  karbon dioksida dari aspek:a) kelarutan dalam air,b) tindak balas dengan natrium

  hidroksida,

  Murid boleh:

  menyenaraikan ciri-ciri oksigendan karbon dioksida,

  mengenal pasti oksigen dankarbon dioksida berdasarkan

  ciri-cirinya,memilih ujian yang sesuaiuntuk oksigen dan karbondioksida.

  lime waterair kapurglowingberbaraindicatorpenunjukreaction tindak balassolubilityketerlarutanwooden splintkayu uji

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  45/55

  34

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  c) kesan ke atas kayu uji berbaradan menyala, kertas litmus, airkapur dan penunjukbikarbonat.

  3.3Memahamibahawaoksigendiperlukanuntuk respirasi

  Mengumpul maklumat danmembincangkan respirasi.

  Menjalankan eksperimen untukmenunjukkan semasa respirasi,benda hidup:(a) menggunakan oksigen,

  (b) membebaskan karbondioksida.

  Murid boleh:

  menyatakan tenaga, karbondioksida dan wap air adalahhasil respirasi,

  menghubungkait benda hidupmenggunakan oksigen dan

  membebaskan karbon dioksidasemasa respirasi,

  membanding dan membezakankandungan oksigen dalam udarasedutan dengan udarahembusan dalam manusia,

  menyatakan oksigen diperlukandalam respirasi,

  menjalankan eksperimen untukmenunjukkan benda hidupmenggunakan oksigen danmembebaskan karbon dioksidasemasa respirasi.

  energy tenagaexhaled air udarahembusaninhaled airudarasedutanroleperananrate of respiration kadar

  respirasiyeastyis

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  46/55

  35

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  3.4Memahamibahawaoksigendiperlukanuntukpembakaran

  Mengumpul maklumat danmembincangkan pembakaran.

  Menjalankan eksperimen untuk:a) menunjukkan oksigen

  diperlukan untukpembakaran,

  b) mengkaji kesan saiz suatubekas ke atas jangka masanyalaan lilin.

  Menjalankan aktiviti untukmenguji hasil pembakaran arang

  dan lilin.

  Murid boleh:

  menyatakan maksudpembakaran,

  menyatakan oksigen diperlukanuntuk pembakaran,

  menyenaraikan hasilpembakaran,

  menjalankan eksperimen untukmengkaji pembakaran.

  Arang ialah contohkarbon.

  candle lilincharcoalarangcombustionpembakarancarbon karbonproduct hasil

  3.5Menganalisakesanpencemaranudara

  Mengumpul maklumat danmembincangkan:a) maksud pencemaran udara,b) contoh bahan cemar udara,c) sumber bahan cemar udara,d) kesan pencemaran udara ke

  atas manusia dan alamsekitar,

  e) langkah-langkah yangdiperlukan untuk mengawalpencemaran udara.

  Murid boleh:

  menerangkan maksudpencemaran udara,

  menyenaraikan contoh bahancemar udara,

  menyenaraikan sumber bahancemar udara,

  memerihalkan kesanpencemaran udara,

  menerangkan langkah-langkahyang perlu diambil untukmenghalang dan mengawalpencemaran udara.

  air pollutionpencemaranudaracontrolkawalaneffectkesananalysingmenganalisisenvironment alam sekitarprevent mencegahpollutantbahan cemarsource sumber

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  47/55

  36

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  Menjalankan projek untukmengkaji:

  a) pencemaran udara dalamsuatu kawasan di sekitarsekolah,

  b) kesan pencemaran udara.

  3.6Menyedarikepentinganuntuk

  mengekalkanudara yangbersih

  Mengumpul maklumat danmembincangkan:

  a) bagaimana keadaan

  kehidupan tanpa udara yangbersih,b) cara mengekalkan udara

  supaya bersihc) amalan yang boleh

  mengekalkan udara yangbersih.

  Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan bahan cemar dalamasap rokok.

  Murid boleh:

  memerihalkan bagaimanakehidupan jika tiada udara

  bersih,mencadangkan caramengekalkan udara supayabersih,

  mempraktikkan amalan yangmengekalkan udara yangbersih.

  describe perihalkanhabitamalansuggestcadangkan

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  48/55

  37

  TEMA: TENAGA

  Bidang pembelajaran: 1. Sumber Tenaga

  Objektif

  Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  1.1Memahamipelbagaibentuk dansumber tenaga

  Mengumpul maklumat mengenaipelbagai bentuk dan sumbertenaga serta perubahan tenaga.

  Membincangkan matahari sebagaisumber tenaga utama.

  Menjalankan aktiviti untuk melihatperubahan tenaga

  dari tenaga keupayaankepada tenaga kinetik(contoh: sebiji bola yangbergolek menuruni suatucerun),

  dari tenaga kinetik kepadatenaga keupayaan (contoh:mengunci spring keretamainan).

  Murid boleh:

  menyenaraikan pelbagai jenistenaga,

  menyenaraikan pelbagaisumber tenaga,

  mengenal pasti perubahantenaga,

  mengenal pasti matahari

  sebagai sumber tenaga utama,mengkaji perubahan tenagakeupayaan kepada tenagakinetik dan sebaliknya melaluiaktiviti.

  energy changeperubahan bentuk tenagaformbentukslopesatah condongkinetic energytenagakinetikpotential energy tenagakeupayaanprimary sourcesumber

  primervariouspelbagaivice versasebaliknya

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  49/55

  38

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  1.2Memahamitenaga bolehdiperbaharuidan yang tidakbolehdiperbaharui

  Mengumpul maklumat danmembincangkan maksud sumbertenaga boleh diperbaharui danyang tidak boleh diperbaharui.

  Menjalankan projek berikut:a) sumber tenaga boleh

  diperbaharui dan yang tidakboleh diperbaharui,

  b) penggunaan tenaga solar,c) cara meningkatkan

  penggunaan tenaga secaracekap.

  Murid boleh:

  mendefinisikan tenaga bolehdiperbaharui dan yang tidakboleh diperbaharui,

  mengelaskan pelbagai sumbertenaga kepada tenaga bolehdiperbaharui dan yang tidakboleh diperbaharui

  menerangkan mengapa kitaperlu memulihara sumbertenaga,

  mencadangkan cara-cara

  menggunakan tenaga secaracekap.

  Projek bolehmelibatkanpenghasilan bukuskrap, model danposter.

  efficientcekapconservememuliharanon-renewable tidakboleh diperbaharuirenewablebolehdiperbaharuisolar energytenaga suria

  1.3Menyedarikepentinganmemuliharasumber tenaga

  Membincangkan kepentinganmemulihara sumber tenaga.

  Membincangkan penggunaan danpengurusan sumber tenaga yangcekap.

  Murid boleh:

  memerihalkan pentingnyamemulihara sumber tenaga,

  menerangkan pengunaan danpengurusan sumber tenagayang cekap.

  Perbincanganboleh dijalankandalam bentukforum,sumbangsaran dsb.

  managementpengurusan

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  50/55

  39

  Bidang pembelajaran : 2. Haba

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  2.1Memahamihaba sebagaisuatu bentuktenaga

  Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan:

  a) matahari membebaskan haba.b) cara menghasilkan haba,c) haba dan suhu adalah

  berbeza (contoh: Murid dimintameramal dan memerhatikanbagaimana suhu berubahapabila air panas dan air sejukdicampurkan).

  Membincangkan:a) haba ialah suatu bentuk

  tenaga,b) pelbagai kegunaan haba

  dalam kehidupan harian,c) maksud suhu,d) perbezaan antara suhu dengan

  haba.

  Murid boleh:

  menyatakan mataharimembebaskan haba,

  menyatakan sumber lain bagihaba,

  menyatakan haba ialah suatubentuk tenaga,

  memberi contoh pelbagaikegunaan haba,

  menyatakan maksud suhu,

  menyatakan perbezaan antarahaba dengan suhu.

  daily lifekehidupanhariandifferenceperbezaanexamplecontohgives outmengeluarkanheathabameaningmaksudtemperaturesuhu

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  51/55

  40

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  2.2Memahami

  pengaliranhaba dankesannya

  Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan haba boleh

  menyebabkan pepejal, cecair dangas mengembang dan mengecut(contoh: bola dan gelang, merkuridalam termometer dan udaradalam kelalang dasar bulat).

  Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan pengaliran habamelalui konduksi, perolakan dansinaran.

  Menjalankan aktiviti berkumpulan

  untuk membincangkan:a) fenomena alam seperti bayu

  darat, bayu laut danpemanasan bumi olehmatahari,

  b) bagaimana suhu bangunanboleh dikekalkan sejuk,

  c) maksud konduktor haba,d) maksud penebat haba,e) pelbagai kegunaan konduktor

  dan penebat haba dalamkehidupan harian.

  Menjalankan eksperimen untukmengkaji kegunaan bahan yangberbeza sebagai penebat haba.

  Murid boleh:

  menyatakan habamenyebabkan pengembangandan pengecutan pepejal, cecairdan gas,

  menyatakan haba mengalirdengan tiga cara (konduksi,perolakan dan sinaran),

  menyatakan haba mengalir darikawasan panas ke kawasansejuk,

  memberi contoh pengaliran

  haba dalam fenomena alam,menyatakan maksud konduktorhaba,

  menyatakan maksud penebathaba,

  menyenaraikan pelbagaikegunaan konduktor danpenebat haba dalam kehidupanharian,

  menjalankan eksperimen untukmengkaji kegunaan bahanberbeza sebagai penebat haba.

  Terangkan kesan

  pemanasan danpenyejukkan keatas pepejal, cecairdan gas.

  conductionkonduksicontractmengecut

  convectionperolakanexpandmengembangflow mengalirgasgasinsulator penebatland breezebayu daratliquid cecairnatural phenomenafenomena alamradiation sinaransea breeze bayu laut

  solidpepejal

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  52/55

  41

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  2.3Menganalisa

  kesan habake atas jirim

  Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan perubahan keadaan

  jirim dalam proses fizikal.

  Membincangkan:(i) kesan haba ke atas keadaan

  jirim,(ii) contoh pemerhatian harian

  yang menunjukkan perubahankepada keadaan jirim.

  Murid boleh:

  menyatakan perubahan kepadakeadaan jirim dalam prosesfizikal,

  menerangkan perubahankepada keadaan jirim yangmelibatkan penyerapan danpembebasan haba,

  memberi contoh pemerhatianharian yang menunjukkanperubahan kepada keadaan

  jirim.

  Proses fizikalmelibatkan

  peleburan,pendidihan,pembekuan,penyejatan,kondensasi danpemejalwapan.

  boilingpendidihancondensation

  kondensasievaporationpenyejatanfreezing penyejukbekuanmeltingpeleburanprocessprosesreferencerujukansublimation

  pemejalwapan

  2.4Mengaplikasiprinsippengembangan danpengecutan

  jirim

  Membincangkan kegunaanpengembangan dan pengecutan

  jirim dalam yang berikut:a) merkuri dalam termometer,b) jalur dwilogam di dalam alat

  penggera kebakaran,c) ruang pada landasan keretapi,d) penggolek pada jambatan

  keluli.

  Membincangkan penggunaanprinsip pengembangan danpengecutan jirim untukmenyelesaikan masalah yangmudah.

  Murid boleh:

  menerangkan dengan contohpelbagai kegunaanpengembangan danpengecutan jirim dalamkehidupan harian,

  mengaplikasikan prinsippengembangan danpengecutan jirim dalam

  menyelesaikan masalah yangmudah.

  bimetallic strip jalurdwilogamexpansion

  pengembangancontractionpengecutanfire alarmalat penggerakebakaranrollerpenggoleksteel bridgejambatankeluli

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  53/55

  42

  ObjektifPembelajaran

  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata

  2.5Memahami

  bahawapermukaanobjek yanggelap dankusammenyerap danmembebaskanhaba dengalebih baik

  Menjalankan eksperimen untukmenunjukkan yang berikut:

  a) objek yang gelap dan kusammenyerap haba lebih baikdaripada objek putih danberkilat,

  b) objek yang gelap dan kusammembebaskan haba lebih baikdaripada objek putih danberkilat.

  Murid boleh:

  menyatakan objek yang gelapdan kusam menyerap habalebih baik daripada objek putihdan berkilat,

  menyatakan objek yang gelapdan kusam membebaskanhaba lebih baik daripada objekputih dan berkilat,

  menjalankan eksperimen untukmengkaji penyerapan danpembebasan haba.

  absorbmenyerapdullpudar

  dark gelapshinyberkilat

  2.6Menghargaifaedahpengaliranhaba

  Membincang dan mempraktikkanamalan seperti membuka tingkapdalam kelas atau makmal untukmeningkatkan pengaliran udara.

  Murid boleh:

  mengamalkan prinsippengaliran haba demikehidupan yang lebih selesa.

  improve air circulationmemperbaiki pengudaraancomfortable livingkehidupan yang selesa

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  54/55

  43

  Penasihat Datu Dr Hj. Julaihi Hj. BujangPengarahBahagian Pembangunan Kurikulum

  Mohd Zanal bin DirinTimbalan Pengarah(Sains dan Teknologi)Bahagian Pembangunan Kurikulum

  PenasihatEditorial

  Zainon Abd. MajidKetua Unit Sains TerasBahagian Pembangunan Kurikulum

  Editor Aizatul Adzwa Mohd. BasriPenolong PengarahBahagian Pembangunan Kurikulum

  Penterjemah Burhanuddin DahalanSMK Alang IskandarBagan Serai, Perak

  Fong Woon YokeSMK MenglembuMenglembu, Perak

  Roslan YusoffSMK Seri PerakTeluk Intan, Perak

  Hafiz Zaki HamdanSMK Seri PerkasaHutan Melintang, Perak

  Norhaida AliasSMK Sultan Abdul Jalil ShahSeberang Perak, Teluk Intan, Perak

  Nazirah Abdul RahmanSMJK Hua LianTaiping, Perak

  Maslina Ayu ShaharuddinSMK ConventTaiping, Perak

  KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

  SAINS TINGKATAN 1

  PANEL PENTERJEMAH

 • 7/28/2019 Huraian Sukatan Sains Tingkatan 1

  55/55

  Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran Malaysia

  2011


Recommended