+ All Categories
Home > Documents > javanan 659

javanan 659

Date post: 23-Mar-2016
Category:
Upload: javanan
View: 314 times
Download: 25 times
Share this document with a friend
Description:
javanan 659
Popular Tags:
Tel: 416.512.9874 No. 659 / Feb, 22 2013 158
Transcript

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 158

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 157

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 D

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 C

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 156

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 155

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 154

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

شركت تلفنى نورت تل (NorthTel)

مكالمه نامحدود از ايران به كانادا و امريكا

تماس راه دور به سراسر دنيا

•بدون هزينه هاى اضافى •بدون پرداخت ماهانه • بدون قرارداد

• كيفيت باال PIN بدون نياز به •

مكالمه ارزان و آسان را با ما تجربه كنيد.

Tel: 647-724-9448www.northtel.ca

/MIN

تهران3.9¢

NewRATES

موبايل6.9¢

/MIN

/MIN

شهرستان 5.9¢

►Call Forwarding►Caller ID►Call Display

►Call Waiting

►Voice Mail

►Unlimited Local Calling

كمتر بپردازيد بيشتر صحبت كنيد

$8.95/Month+tax

From

خط تلفن منزل 100 دقيقه تماس مجانى با ايران

+$4

.95/M

onth

From

تماس نامحدود از ايران + تلفن خانگى

$12.95/Month

تماس نامحدود از كانادا به بيشتر كشورهاى دنيا و بالعكس

$19.95

From/Month

153

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

وقتی از زندگی خسته شدید چه

بکنید

می کنیم عنوان نکته ۶ زیر در بار که کمکتان می کند وقتی زیر کالفه و خسته زندگی استرس

شدید، احساس بهتری پیدا کنید.

۱. اسیر دام »اعتقاد به دنیای عادل« نشوید.اعتقاد به دنیایی عادل نوعی تعصب شناختی مورد اجتماعی روانشناسان توسط که است افراد مطالعه قرار گرفته است. بعنوان مثال، اگر دارند که می گویند را رویکرد این اکثرًا

دیگران فقیر هستند، مستحق آن فقر هستند.اگر دچار کنید فکر که نشوید دام این اسیر مشکل هستید، مستحق آن مشکالتید و به این دلیل باید عذاب بکشید که انسان بی ارزشی

هستید.روزگار به هیچ وجه عادل نیست. بسیاری افراد باهوش و بااستعداد در شرایط بسیار سخت ضعیف تصمیمات ما همه می کنند. زندگی این گاهی وقت ها گرفته ایم. زیاد زندگی در و دارند دنبال به کمی عواقب تصمیمات گاهی مجبور می شوید تا آخر عمر با عواقب

این تصمیمامتان دست و پنجه نرم کنید.

۲. به خودتان یادآور شوید که بهترین تالشتان را می کنید.

به باتوجه که شوید یادآور خودتان به امکانات و شرایطتان، هر چه از دستتان همین االن برمی آید را انجام می دهید. تمرین کنید فرصت ها از بتوانید تا باشید انعطاف پذیر

برای تغییر بهره ببرید.۳. اسیر دام »باید سخت تر کار کنم« نشوید.یا مشکالت استرس، به می خواهید اگر کار سخت تر برای تالش با خستگی هایتان

کردن واکنش بدهید، دست نگه دارید.احتمااًل کردیم، ذکر باال در که همانطور تالش برمی آید دستتان از جاییکه تا االن می کنید. اینکه به خودتان بگویید پاسخ حل اصاًل است کردن کار سخت تر مشکالتتان

فکر درستی نیست.تالش مشکل که خودتان به این گفتن با امتحان در می شوید باعث است، ناکافی کردن روش های جدید را بر روی خود ببندید. مثل آنهایی که برای مقابله با پرخوری خود متعهد برای باید که می گویند خودشان به بیشتر تالش باید رژیم غذایی خود به ماندن را به تالش نکردن ربط کنند. وقتی مشکل می دهید، سعی می کنید آن را با قدرت اراده

خودتان حل کنید تا سایر راهکارها.۴. بیش از اندازه فکر نکنید.

فکر مشکالتشان حل برای معمواًل آدمها می کنند. بااینکه این راهکار مفیدی است اما خیلی مهم است که بدانید بیش از اندازه فکر کردن با روحیه افسرده، کیفیت راهکارهایی

که به دست می آورند را پایین می آورد.مشکالت\ درمورد االن همین تا اگر

موقعیت خود فکر کرده اید، بفهمید که پاسخ پیدا برای کردن فکر بیشتر در مشکالتتان

کردن راه حل نیست.ایجاد وقفه در فکر کردن درمورد مشکالتتان به احتمال بیشتری شما را به سمت چیزهای کوچکی که می توانید برای بهتر کردن اوضاع

یا روحیه تان انجام دهید، سوق می دهد.مثل فعالیت هایی با می توانید را وقفه این مالقات دوستان، یا بعضی تمرینات مدیتیشن

برای تقویت تمرکز ایجاد کنید.۵. ریتمتان را تنظیم کنید.

از درمان اختالل اساسی و یک بخش مهم برنامه های ایجاد به افراد تشویق دوقطبی است. کار و معاشرت خواب، برای منظم انرژی و روحیه تعدیل به ریتم ها این تنظیم کمک می کند. این اصل بنیادی برای عموم

مردم نیز صدق می کند.

آرامش بخش فردی ستراتژی های از .۶استفاده کنید.

اگر از زندگی خسته و کالفه هستید، احتمااًل سر به گریز" یا "جنگ واکنش مرحله در

می برید.خیلی کنید، فکر خوب بتوانید اینکه برای روانشناختی استراتژی های که است مهم بلد را خود عصبی سیستم کردن آرام برای باشید. مثاًل باال زدن آستینتان و دست زدن می کند(، آزاد )اکسی توسین بازوهایتان به لمس کردن لب ها با یک یا دو انگشت و یا استراتژی دست این از همه دست ها مالش

ها هستند.تهیه کنید که شامل برنامه شخصی یک

مواقع در که باشد راهکارهایی اضطراب و استرس یا ناراحتی از

آنها استفاده کنید.

152

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 151

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 150

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 149

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 148

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

TUESDAY, MARCH 19

4TH ANNUAL4 SHANBE SOORI PARTY

BORHAN + KASRA + PS WITH MC NAVID & PERCUSSION BY DR BONGO.

INFO: 647.893.4447155 YORK BLVD. RICHMOND HILL, L4B 3B4DJ BORHAN SUPERMIX CD RELEASE AT PARTY. FREE FOR THE FIRST 150 GUESTS.

UNTIL 11PM (ON GUEST-LIST)

DOORS OPEN AT 10PM // $15 COVER 19+ // DRESS CODE IN EFFECT

LADIES FREE

$100 BOTTLES

147

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

چه کسانی نباید

بوتاکس کنند؟

با افزایش سن در نقاط مختلف صورت خطوط چروک ظاهر می شوند.این خطوط بویژه در ناحیه

پیشانی ،خط اخم و خطوط دور چشم بعلت انقباض عضالنی بوده

و اگر بموقع درمان شود،مانع از تبدیل خطوط موقت انقباض

به خطوط دائم )که در حالت استراحت هم وجود دارند(می

شوند.با تزریق بوتاکس که نوعی پروتئین حاصل از یک باکتری است می توان از انقباض این

عضالت و ایجاد چروک پیشگیری و چروکهای موجود را درمان

نمود و چهره ای شادابتر و جذابتر ایجاد کرد.

کاربردهای بوتاکس:

۱- برای پیشگیری از چروک بعد از ۲0 سالگی و درمان

چروک در سنین باالتر کاربرد دارد.

۲- برای درمان خطوط ناحیه پیشانی،اطراف چشم و خط

اخم توصیه میگردد.

۳- برای باال بردن ابرو)لیفت ابرو(یک روش غیر جراحی

است.)در صورت تمایل بیمار می توان ابروی او را باالتر

برد(

۴- برای درمان تعریق بیش از حد زیر بغل و کف دست بکار

می رود.

زمان شروع اثر و دوام بوتاکس:

اثر بوتاکس از دو ساعت بعد از تزریق شروع شده و طی

۳ الی ۵ روز قابل دیدن می شود و بعد از ۱۴ تا ۲۱ روز به

حداکثر می رسد.

دوام تاثیر بوتاکس حدود ۴ الی ۶ ماه می باشد و بعد از این مدت اثر آن از بین می

رود.

چه کسانی نباید بوتاکس تزریق کنند؟

۱- خانمهای باردار و شیر ده

۲- بیماران با نارسایی حاد کلیوی

۳- بیماریهای عصبی عضالنی

مانند:میاستنی گراویس ، س ندرم ایتون المبرت

۴- مصرف کنندگان داروهای ضد انقعاد مثل هپارین و

وارفاین

۵- کسانیکه آمینو گلیکوزید )مانند جنتامایسین و

آمیکاسین(طی یک هفته قبل از بوتاکس مصرف کرده باشند.این افراد بعد از یک هفته از قطع دارو می توانند

بوتاکس بزنند.

عوارض:

عوارضی موقتی مانند درد،تورم

و کبودی در محل تزریق که گذرا است.

فواصل تزریق بوتاکس:

تزریق بعد از ۴ تا ۶ ماه )زمانی که خطوط تا حدودی برگشت

نمود(توصیه می شود.

با توجه به مسایل فوق با تزریق بوتاکس به شیوه صحیح

می توان چهره ای شادابتر و جوانتردر کوتاهترین زمان

ممکن بدست آورد.

دکتر هما فاتحی/پزشک عمومی

146

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

Read This MagazineOnline

. www. Javanantoronto.com

145

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 144

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

برای آگهی در این صفحه با ما تماس بگیرید

905-508-0058416-512-9874

برای آگهی در این صفحه با ما تماس بگیرید

905-508-0058416-512-9874

برای آگهی در این صفحه با ما تماس بگیرید

905-508-0058416-512-9874

143

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

برای آگهی در این صفحه با ما تماس بگیرید

905-508-0058416-512-9874

142

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

www.SafaRenovation.com

141

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 140

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 139

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

www.century21.ca/mahmoud.rahbari

138

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 137

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 136

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 135

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 134

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 133

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 132

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 131

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

Read JavananMagazine Online

www.javanantoronto.com

130

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 129

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

دی: این روزها احساسات جدید در وجود شما غلیان می کنند و تبدیل بهگاهی می شوند، اما شما شاید قادر آ نباشید احساسات خود را به کسانی

که اطراف تان هستند بشناسانید. بحث در این نیست که می خواهید این مساله مثل راز سرپوشیده باقی

بماند، بلکه موضوع فقط این است که شما نمی توانید لغات مناسبی برای بیان کردن احساسات تان و برای تاثیر گذار بودن پیدا کنید. تا جایی که می توانید اصال هیچ

قضاوتی نکنید. هرقدر که به خودتان و دیگران کمتر سخت بگیرید، در

هفته هایی که پیش رو دارید راحت.تر خواهید بود

بهمن: به تنهایی شناور شدن در دریای خروشان احساساتتان امروز کاری با صفا و خوش به نظر می رسد، اما هر بار که شما احساس رضایت می کنید، یکدفعه افکار

غیر قابل پیش بینی از راه می رسند و شما را از خیال واهی بیدار می کنند. هرچه که روز جلو می رود،

شما آگاه می شوید که حوادث واقعی در زندگی روزانه تان بر

خیاالت و رویاها ارجحیت دارند. برگشتن به سوی زندگی واقعی برای

شما کار راحتی نیست، اما این کاری است که انجام دادنش واقعا

.الزم است

آذر: باوجود اینکه امروز احساسات شما تقریبا در معرض دید هستند، شما نمی توانید با راحتی آنها را به عملی قاطعانه تبدیل کنید. حس و حال شما خیلی سریع تغییر می کند، هر فکری

که در سرتان می پرورانید به وجود آورنده حرکت و جنبشی می شود که با عمل قبلی شما سراسر متفاوت است.

اگرچه شخصی شما را تحت فشار قرار می دهد که سریع تر یک تصمیم ثابت

بگیرید، اما االن اصال این کار الزم نیست. دو روز صبر کنید، این بهتان

کمک می کند که امکان گرفتن عاقالنه.ترین تصمیمات را داشته باشید

اسفند: امروز شما قادر هستید نقس موثر خود را حفظ کرده و کارهای

سازنده ای که دیروز آغاز کرده بودید را ادامه دهید، اما اگر بخواهید بیش

از اندازه مسئولیت قبول کنید و یا اگر بخواهید به امیال خود میدان دهید،

لزوما باید به استعدادها و توانایی های خود توجه کنید. امروز فکر

کردن در مورد یک موضوع قبل از اینکه آن را با صدای بلند به زبان

بیاورید امری حیاتی است. خویشتن داری کار راحتی نیست، اما اگر کمی

آرام تر نباشید، واقعه ای غیرمنتظره شما را در نیمه راه متوقف خواهد

.کرد

128

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

مهر: امروز مادامی که دیدگاه و نگرش خود را از دست نداده باشید روز خوبی برای شما از نظر خانواده و خویشاوندان

خواهد بود. شما به تصمیم آخرتان اطمینان دارید، اما باید شور و اشتیاقتان

را به نهایت خود برسانید. نسبت به نیازهای خود لجوج و خودسر نباشید، اگر محیطی ایجاد کنید که دیگران هم بتوانند خواسته هایشان را بگویند، می

فهمید که چیزهای بسیار متفاوتی در این دنیا وجود دارد. اگر شما مشتاق باشید

که به حرف های دوستان تان گوش دهید، آنها نیز چیزهای خیلی زیادی

.راجع به زندگی بهتان می آموزند

مرداد: هم اکنون پیدا کردن راه های جدید برای ارتباط برقرار کردن با

دیگران- چه از نظر شغلی و چه در زندگی شخصی- برای شما اهمیت

ویژه ای یافته است. اهیمت این مساله همچنان به قوت خودش باقی است، اما شما کم کم نسبت به نوع ارتباط هایتان

بی توجه شده اید. با توجه به ورود خورشید به هشتمین خانه تان، یعنی

خانه صمیمیت، بهتان پیشنهاد می کنیم در حالیکه در جستجوی معنای عمیق تری برای تمام کارهایی که قبال انجام

داده اید هستید، بر روی کارهایی که.قبال پایه ریزی کرده بودید کار کنید

شهریور: شما به خاطر کارهایی که پیش رویتان دارید زیاد خوشبین

نیستید، اما این دلیل برای نگرانی بهتان نمی دهد. شما خودتان را به دست سرنوشت سپرده و تسلیم شده

اید! باوجود اینکه تغییراتی که در راهند اموری غیر قابل اجتناب هستند، اما شما باالخره می توانید تغییراتی در

آنها بدهید. اگر به جای اینکه تالش کنید همه کارهایتان را یکباره انجام

دهید، در برنامه هایتان تغییراتی بدهید.خیلی راحت تر خواهید بود

آبان: شما امروز اگر احساسات تان را با واقعیت تطبیق ندهید، زیاد احساس

خوبی نخواهید داشت! شما اغلب فقط تا اندازه ای احساسات و عالیقتان را مجزا می کنید که از ناراحتی و

نارضایتی اجتناب کنید. باوجود این امروز آرزوهای برآروده نشده تان

سربرآورده اند و شما نمی توانید آنها را زیر قالیچه پنهان کنید!! حتی اگر حقیقت طوری نیست که شما دلتان

بخواهد، ولی آن را از خودتان پنهان!نکنید

127

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

تیر: امروز باد تازه ای به زندگی تان می وزد، که فراتر از هوشایری وگاهی تان است. االن زمان مناسبی آ برای اجرا کردن ایده هایتان نیست،

شما االن باید آنها را به مراحل باالتر برسانید. اما شاید کمی دلتنگ

چیزهای باشید که پشت سر گذاشته اید. یادتان باشد اگر بفهمید که

احساس کردن آینده چقدر مفیدتر است، دیگر دلتان برای گذشته تنگ

!نمی شود

خرداد: شما می خواهید روی ابرها معلق بوده و به فک فرار کردن از دنیای مادی افتاده اید. شاید نظر

شما در مورد مدینه فاضله رفتن به جزایر جنوبی و یا شاید فقط

افروختن آتش و خواندن داستان های و رمان های خوب باشد! شما

هنوز در حال برنامه ریزی کردن برای نقشه های خود هستید، ولی اتفاقات پیرامونتان بهتان یادآوری می کند که

مسئولیت هایی نیز دارید. نجات و رهایی زمانی حاصل می شود که به

جای دوری کردن از این مسئولیت ها.حتما آنها را انجام دهید

اردیبهشت: شما انقدر روی نقش خود در جامعه و یا فعالیت های کاری خود

فوکوس کرده اید که چشم اندازهای بزرگتری را از دست داده اید. االن زمان

این نیست که به جای فکر کردن به زمان حال به فکر آینده بوده و دیدگاه

های خود را تغییر دهید. البته شما هنوز مجبورید که با وظایف و مسئولیت

هایتان روبرو شوید، اما می توانید به طور هم زمان با توجه کردن به رویاها و

آرزوهای قدیمی که به خاطر کارتان آنها را کنار گذاشته بودید، این کار را انجام

.دهید فروردین: امروز ممکن است حقیقت به

شدت شما را اذیت کند، اما حقیقت چیزی است که بیشتر از هر چیز دیگری

باید تازه و آشکار شود. شما به طور کامل از چیزهایی که ازشان دوری می کردیدگاهی دارید. باید خیلی حواستان را آ

جمع کنید! برای اینکه اکنون اگر آنی و بدون فکر تصمیم گیری کنید صدمات

جبران ناپذیری می بینید. خشم خود را بروز ندهید، برای اینکه قبل از اینکه

بفهمید چه قدمی باید بردارید، صحبت کردن در مورد ناراحتی ها، فشار و بحران

.را قبل از موقع آشکار کند

126

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

دیگری نیز وجود دارند: جوانه بروکسل، لوبیا، باقال، سیب، گالبی و آلو بخارا. سعی

کنید در حدود ۱0 گرم به طور روزانه استفاده کنید. این کار LDL خون را تا ۵% کاهش می

دهد.ماهی

اسکیموها قلب سالمی دارند. البته میزان سالمت قلب اسکیموهایی که در گرینلند

زندگی می کنند، نسبت به سایر اسکیموهایی ساکن سرزمین های یخی باالتر است. چرا؟ فقط مربوط به این مطلب می شود که تمام

غذاهایی که آنها مصرف می کنند، از ماهی درست می شود. ماهی دارای مقادیر زیادی

اسیدهای چرب با نام امگا ۳ میباشد که میزان کلسترول بد خون را کم می کند، فشار خون را پایین می آورد، و ریسک ایجاد لخته خون را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد؛ اما همه

ماهی ها مثل هم نیستند؛ ماهی اسقومری، قزل آال، شاه ماهی، ساردین، تون و آزاد از بیشترین میزان امگا ۳ برخوردار می باشند.

سعی کنید در طول هفته حداقل ۳ مرتبه از ماهی استفاده کنید. اگر احیانًا جزء افرادی

هستید که ماهی دوست ندارند، می توانید به جای آن از بادام، روغن سویا، و یا دانه کتان در رژیم غذایی خود استفاده کنید. تمام مواد ذکر شده حاوی مقادیر بسیار زیادی امگا ۳

می باشند و می توانید به راحتی مقدار کمی از آنها را به غذای روزانه خود اضافه کنید،

البته بدون اینکه طعم اصلی غذا تغییر چندانی پیدا کند.

استورال و استانول گیاهی

شاید اسمشان به نظر خوشمزه نیاید، اما به طور چشم گیری می توانند میزان کلسترول

خون شما را کاهش دهند. این دو ترکیب نیز مانند فیبرهای انحالل پذیر، در داخل معده به کلسترول می چسبند و کار فوق العاده ای انجام می دهند. موادی که حاوی استرول و

استانول هستند، می توانند میزان کلسترول خون شما را تا ۱0% کاهش دهند.

خوب کجا می توانید این دو ماده را پیدا کنید؟ شاید کمی عجیب باشد، اما می توانید آنرا در آب پرتقال های غنی شده پیدا کنید.

برخی از انواع جدید آب پرتقال ها حاوی مقدار زیادی استرول هستند. فقط کافی است

به برچسب روی پاکت آنها توجه کنید. برای بدست آوردن بهترین نتیجه، سعی کنید روزانه

۲ گرم از آن را مصرف کنید. این مقدار در یک لیوان آب پرتقال یافت می شود.

لوبیا

آیا کسی به دنبال بهانه است تا بشقاب لوبیای خود را نخورد؟ تمام انواع لوبیا از جمله لوبیای قرمز، سبز، چشم بلبلی و حتی عدس و سایر حبوبات دارای مقادیر بسیار زیادی فیبرهای انحالل پذیر می باشند و

همانطور که پیش تر نیز به آنها اشاره شد، میتوانند به کلسترول های بد خون چسبیده و

آنها را جذب نمایند. ۴ اونس یا نیم فنجان از آن می تواند مقدار قابل توجهی از کلسترول

خون را کاهش دهد.

میوه و سبزیجات

کاًل مصرف زیاد میوه و سبزی ایده جالبی است. اگر دچار بیماری کلسترول هم باشید، اهمیت این امر چند برابر می شود. میوه ها

و سبزیجات نیز حاوی مقدار زیادی فیبرهای انحالل پذیر هستند. سعی کنید به طور روزانه

۵ وعده میوه و سبزی میل کنید تا از فواید چند جانبه آنها برخوردار شوید. اما قبل از شروع باید بدانید که یک وعده، تنها نیم فنجان است. بهترین میوه ها و سبزیجات

شامل موارد زیر هستند: - آنهایی که بیشترین فیبرهای انحالل پذیر را دارا هستند- سیب،

مرکبات، انواع توت ها، هویج، زردآلو، آلو بخارا، کلم، سیب زمینی شیرین، گل کلم

بروکسل.

با جان و دل غذا بخورید

اگر در تمام طول زندگی خود تنها به خوردن هله هوله عادت داشتید، نباید انتظار داشته باشید که این غذاها بتواند یک شبه مشکل کلسترول خون شما را برطرف کنند. مطمئنًا

به شما کمک می کنند، اما باید در کنار آن راهکارهایی نظیر: ورزش کردن، تمدد اعصاب، و حفظ رژیم غذایی سالم را نیز

فراموش نکنید. اگر تمام این موارد را با هم انجام دهید، شانس خوبی برای کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی، سکته، و حمالت

قلبی پیدا خواهید کرد.

زمانی که مبتال به کلسترول باال باشید، معمواًل هر کسی شما را از

خوردن یک نوع غذا منع می کند؛ غذاهایی که مردم شما را

از خوردن آنها محروم می کنند، دقیقًا همان خوراک هایی هستند که می توانند طعم واقعی غذا را

زیر دهان شما ببرند؛ مانند:

گوشت و کره، سوسیس، و کیک و کلوچه؛ آنها در عوض پیشنهاد می کنند که تنها

میتوانید از اسفناج، جوانه گندم و غالت استفاده کنید. اما جای نگرانی نیست: برخی از غذاهای خوشمزه هم هستند که می توانند

میزان کلسترول خون شما را کاهش دهند. پس پیش به سوی میل کردن آنها! ما می

Jخواهیم با این کار زندگیتان را نجات دهیم

اجزاء کلسترول

دو نوع کلسترول وجود دارد: لیپوپروتیئن های کم تراکم یا LDL( و لیپوپروتئین های پر تراکم یا )HDL(. همانطور که شاید قباًل

هم شنیده باشید، LDL به عنوان کلسترول بد شناخته می شود، زیرا در امتداد رگ های

خونی انباشته شده و مسیر خون را مسدود می نماید. از سوی دیگر، HDL چون سبب از

بین بردن کلسترول بد شده و آنها را از دیواره های رگ ها می شویند و مسیر جریان خون

را پاکسازی می نماید، به عنوان کلسترول خوب شناخته می شود. نتیجه می گیریم که داشتن HDL یک امتیاز محسوب می شود.

بر طبق پژوهش های دانشمندان انباشته شدن زیاد LDL در خون، یک مشکل اساسی برای

سالمت بدن به شمار می رود.

بدن شما در حد نیاز خود کلسترول تولید می نماید، هر چه که اضافه تر از این مقدار در بدن شما جمع شود، )حال دلیل آن هر

چیزی می تواند باشد: رژیم غذایی نادرست، کم تحرکی، و استرس و ...( موجب ایجاد

بیماری های گوناگون در بدنتان می شود. این امر بدان معناست که شما با تغییر رژیم غذایی خود به راحتی می توانید میزان کلسترول خون

را تغییر دهید. غذاهایی زیر می توانند میزان LDL را کاهش داده و در عین حال HDL را

نیز افزایش دهند.

آجیل

گردو شامل اسیدهای چرب با حلقه های اشباع نشده می باشد که موجب حفظ قابلیت

ارتجاعی رگ های خونی شده و سالمت آنها را تضمین می کند. بادام نیز شامل همان نوع اسیدهای چرب بوده و عملکرد مشابهی

دارد. اما پیش از آنکه بخواهید سیل آجیل های مخلوط را به دهان خود روانه سازید، به

یک نکته توجه کنید: خشکبار از کالری بسیار

زیادی برخوردار است و برای حفظ تناسب اندام، روزانه تنها یک مشت از آنها برایتان کافی می باشد. تحقیقات حاکی از این امر

هستند که مصرف روزانه یک سوم فنجان گردو، می تواند به راحتی ۱۲% از کلسترول

بد خون را کاهش دهد.

جو

جو، محافظ قلب است. به طور کلی غالت شامل فیبرهای انحاللپذیری هستند که

کلسترول را در درون معده به خود جذب می کنند و به آن اجازه نمی دهند که وارد جریان خون شما شود. می توانید به طور روزانه یک فنجان و نیم جوی پخته استفاده کنید و ببیند

تا چه حد کلسترول خونتان کاهش پیدا می کند.

اگر از جو خسته شدید، گزینه های مشابه

مواد غذایی برای کاهش کلسترول

125

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 124

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

A*Men Gold Edition Thierry Mugler

مابین معطر رایحهای موگلر تیری بار این است کرده تولید چوبی و شرقی رایحههای اواخر سال ۲0۱۲ روانه که نسخه جدیدش در

پیشخوان عطرفروشیها شده است.و قهوه دلنشین و گرم بوی این عطر رایحه در

وانیل کامال احساس میشود.گذشت چند دقیقه با این عطر از استفاده بعد انرژی سدر چوب و هندی نعناع بوی کمکم درونی شما را افزایش میدهد و احساس بهتری

خواهید داشت.به پرطرفدارها جزو معموال موگلر رایحههای حساب میآید و اگر به دنبال هدیهای خاص و چشمگیر هستید به رایحه این عطر شک نکنید.

Kenzo home wood

هستید عالقهمند چوبی رایحههای به اگر رایحه چوبی کنزو را از دست ندهید؛ رایحهای استفاده میتوان پرانرژی که هم روز و هم شب کرد؛ چوب سدر، صندل و سرو به همراه فلفل سیاه و عطر نعناع هندی و ریحان بویی مابین

رایحههای چوبی و معطر به مشام میرساند.رایحه این عطر برای آقایانی که روحیهای پر از جنبوجوش دارند انتخاب منحصربهفردی است.

ACQUA DI PARMA

رایحههای مابین بویی که کالسیک رایحهای موفق مردی معرف که دارد شرقی و مدرنیته کنار در مرکبات انواع پوست است؛ مدبر و بویی زرد زنبق و زنجبیل هندی، نعناع تندی آقایان برای که میرساند مشام به را کالسیک

باالی ۳۵ سال هدیه مناسبی است.

Attimo Pour Homme SalvatoreFerragamo

طراحش خالق ذهن که فرانسوی رایحهای مدیریتی روحیه با متناسب را عطر این رایحه پدر شما هم یا اگر همسر است؛ کرده طراحی قدرت از که است آقایانی از دسته آن جزو هدیهدادن با است برخوردار باالیی مدیریتی

این عطر او را شگفتزده کنید.شک نکنید مورد پسندش قرار میگیرد.

این اسانس در شده استفاده وانیل و زعفران عطر آرامش را به ذهن پرمشغله برمیگرداند.

فلفل شیرین، هل سفید، چوب سدر، مرزنجوش و مشک سفید از دیگر ترکیباتی است که در این

عطر استفاده شده است.

A"Man The Silver

جنگل معطر های چوب از برگرفته عطر این است که حس شادابی را منتقل میکند.

اگر سالگرد تولد همسرتان نزدیک است و هنوز نکردهاید تهیه همسرتان برای مناسب کادویی

شاید رایحه این عطر انتخاب مناسبی باشد.روحیه که آقایانی از دسته آن برای عطر این خاکیتری دارند انتخاب منحصر به فردی است.کهربا، خاک، چوب سدر، عسل، شکوفه ترنج است درونمایههایی اصلیترین از ترمه و چوب این معجون خوشبو استفاده شده است؛ که در البته ناگفته نماند بولگاری نقرهای برای مردان به تعداد محدودی تولید شده است تا مهر تایید

خاصتر بودن رایحهاش باشد.

Roadster Sport Cartier

از برگرفته رایحهای ۲009 نوامبر در کارتیر مرکبات تازه و معطر را برای آقایان اسپرتپوش رایحهاش که کرد عطرفروشیها ویترین راهی

تاثیر قرار داد؛ عطر مخاطبان بسیاری را تحت دلنشین و ترش شکوفه پرتقال و ترنج به همراه کنار چوب سدر در یاس و مریم بوی گرم گل و نعناع هندی و چاشنی تند فلفل سیاه، بویی معطر و آمیخته از چوب را به مشام میرساند که در سه سایز ۳0،۵0 و ۱00 میل تولید شده است.

prada

عطرهای جدیدترین از یکی معرفی با پرادا

از الهامگرفتن با ۲0۱۲ سپتامبر در مردانهاش طبیعت، نفس دیگر رقبا را در سینه حبس کرد؛ روشهای از ترکیباتش در که مدرن رایحهای تلخ، پرتقال است؛ شده استفاده نوآورانهتری نعناع و سدر چوب گلی، مریم سنبل، گل هندی در کنار هم معجون خوشبویی را به وجود آوردهاند که در سه سایز ۵0،۱00 و ۱۵0 میل

تولید شده است.

۳9Homme Lalique#Hommage a L

از دسته آن برای ادویهدار و چوبی رایحهای هستند کالسیک عطرهای طرفدار که آقایانی پیشنهاد میشود؛ معموال رایحههای اللیک جزو رایحههای خاطرهانگیزی است که از آن دسته بعد از استشمام رایحهاش بیدرنگ از مشتریان

پروپا قرص این برند میشوید.روز برای هدیهدادن مناسب عطر این رایحه که است خاص مناسبتهای یا عروسی سالگرد مناسبت خاص آن یاد به رایحهاش بوکردن با این رایحه اللیک که نماند ناگفته میافتید، عطر را برای جشن سالگرد ۲0 سالگیاش برای ۲0۱۱ سال در اللیک عطرهای دوستداران

تولید کرد.

007 James Bond

اگر برای خرید هدیهای خاص دچار سردرگمی هستید به رایحه این عطر شک نکنید، مطمئن هستند ماجراجویی دنبال که آقایانی باشید آمد؛ خواهد خوششان باند جیمز رایحه از از دسته این قهرمانبودن حس که رایحهای آقایان را تشدید میکند و روحیه قهرمانطلبیشان

را باال میبرد.صندل، چوب هل، ترش، سیب شکوفه

درپوشی با شکیل بطری در اسطوخودوس، 007 آرم شیشهاش روی که است نقرهای

حکاکی شده است.

۳9Instant de Guerlain Pour#LHomme Eau Extreme

گرم بوی میکنید باز را که پوشش عطر زمانی مشامتان به نعناع هندی تندی کنار در کاکائو

میرسد.بوی شیرین و گرم این عطر در کنار رایحه چوب سرو، صندل، رازیانه، چای سبز و شکوفه یاس برای آقایان که حس کمالگرایی بیشتری دارند پیشنهاد میشود؛ رایحه این عطر در سایز 7۵ میل

تولید شده است.

Givenchy play

با اینکه ژیوانژی رایحه این عطر را در سپتامبر روانه تیمبرلیک جاستین پاپ ستاره با ۲008ویترین عطرفروشیها کرد اما با گذشت چند سال این پرطرفدارهای از یکی همچنان رایحهاش طراحش خالقیت با که رایحهای است؛ برند درون یک بطری شبیه به دستگاه پخش موسیقی در دو رنگ سفید و مشکی برای آقایان تولید پرتقال ترنج، شکوفه از ردپاهایی که کرد ماندارین، گریپ فروت، شکوفه لیمو، گل قهوه، میشود دیده آن در هندی نعناع و سیاه فلفل که بویی مابین ترشی مرکبات و گرمای قهوه به

مشام میرسد.

Natural 7 Loewe

قرار یک برای که گرم و جذاب رایحهای آقایان برای مناسبی انتخاب بعدازظهر ترکیبات خوشبویی چون گل است؛ خوشلباس رز، سیب قرمز، پوست پرتقال و فلفل سیاه در کنار بوی چوب سدر و صندل در آمیختههایش در ۲0۱۲ سال اواخر در که میخورد چشم به یک بطری آبی رنگ روشن در دو سایز ۵0 و

۱00 میل تولید شده است.

NIVEA

کار به دست همسرتان غافلگیرکردن برای اگر قرار نظر مد را ما زیرکانه پیشنهاد شدهاید،

دهید.افترشیو یکی از هدیههای کم هزینهای است که میتوانید بهصورت هدیهای مکمل در کنار هدیه

اصلیتان به همسر و نامزد خود بدهید.

با این عطرها همسرتان را جذب کنید

123

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 122

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 121

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

پولدارها مي گویند همه را این نیستند؛ آدم هاي خوشبختي لزوما مي شود آیا است: این سؤال اما با پول کمتر خوشبختي بیشتري را

خریداري کرد؟

نام به دارد وجود حالتي روانشناسي در »خب سؤال با كه خريد« از پس »افسردگي افسردگي نوع اين مي شود. شروع چه؟« كه خود پول از نمي توانند كه است كساني براي كه افرادي كنند كه شاد شوند. استفاده طوري خود آن از را شادي چگونه بايد نمي دانند كه دارد وجود هم افسردگي نوعي البته كنند. خانم ها بيشتر با آن سر و كار دارند، حالتي كه و مي شود ناراحت فرد وقتي مي شود باعث موضوع ناخوشايندي درگيرش مي كند، به خريد از آن كمي خوشحال شود. بياورد و بعد روي انجام خريد كه وقتي است؛ اول پله اين اما يعني دوم پله به طوالني دوره يك از بعد شد حالتي مي رسد. خريد از بعد افسردگي همان دارم لباس همه »اين مي گويد: خودش با كه خب كه چه ؟ ماشين و خانه آنچناني دارم خب كه چه؟« بايد براي شادشدن از راه هاي موقت گذشت و راه هاي دائمي را انتخاب كرد. شادي يك مسئله كامال دروني است كه با مديريت قوي كه هرقدر پولتان است. لمس قابل بحران در باشد شادي براي شما خريدني است، هنوز هم مي توانيد به خريد برويد اما بايد ببينيد كه چطور خريد كنيد تا خوشحال باشيد، از پولتان چگونه استفاده كنيد تا لذت آن براي شما دروني شود. مي توانيد باشد الغر يا چاق قدر هر جيب تان خوشحال باشيد، فقط كافي است اين ۱0 راه را

به خاطر بسپاريد.به جاي خريد وسايل تجربه بخريد

آدم ها خيلي سريع خودشان را با شرايط جديد شادي مي گويند روانشناسان مي دهند. وفق برگرفته از يك شرايط جديد است كه طول عمر لحظه در مي توانند تجربيات اما دارد كوتاهي كنيد رها را خاطرات اگر باشند. لذتبخش هديه خود به را طوالني مدت شادي منبع يك كرده ايد. بعد از صرف زمان براي انتخاب رنگ بعد كه مي شويد متوجه خانه تان كف پاركت مي شود خاطره هايي جزء هم اين مدت يك از كه خيلي زود فراموشش مي كنيد اما در مقابل، خاطره ديدن يك بچه چيتا در آفريقاي جنوبي طي برايتان را شادي مدت ها تا سياحتي سفر يك

فراهم مي كند.بخريد و در آينده به فكر استفاده از آن باشيد

خوشحالي هاي به تعويق افتاده به درد مي خورند. اينكه بداني براي آينده نزديك شادي را ذخيره كرده اي، حس خوبي دارد. شادي را به تعويق كنسرت بليت بكشيد. را انتظارش و بيندازيد

هفته ۲ براي داريد دوست كه را خواننده اي آينده پيش خريد كنيد. به وجود آوردن اميدهاي و مي كند ايجاد انگيزه كسي هر براي كوچك خواب از بعد روز صبح وقتي مي شود باعث بيدار مي شويد يك موضوع شادي آور و انتظاري داشته وجود دلتان ته اتفاق آن براي شيرين

باشد. سخت نگيريد!

خسته جديد اسباب از زود خيلي آدم ها اي وسيله تومان ميليون يك با چه مي شوند، خريده باشيد چه با صد هزار تومان. نمي گوييم اغلب در اما ندارند هم با فرقي هيچ دو اين موارد اين تفاوت واقعا به اندازه تفاوت قيمت غصه خيلي ندارد لزومي بنابراين نيست، آنها چند سال بعد را بخوريد كه آيا تا آن موقع اين وسيله كار مي كند يا نه. به همين دليل بعضي و براي ضمانت ها كردن هزينه كه معتقدند ها بيمه هم پول دور ريختن است. وقتي وسيله اي را مي خريم، ممكن است خيلي زود پشيمان شويم پشيماني حس آن از چيزي هم كردن بيمه و گوشزد را جالبي نكته روانشناسان نكند. كم در اينكه نيت با هميشه »مشتري ها مي كنند: آينده پشيمان نشوند، خريد مي كنند، در صورتي كه آنها از قابليتي در مغزشان بي اطالع هستند؛

فراموش را ناراحتي مي شود باعث كه قابليتي استفاده قابل ما براي رايگان طور به كنيم

است!«به جای کمک به خود به ديگران كمك كنيد

آماري، جامعه از نمونه گرفتن با روانشناسان هديه ديگران براي كه آدم هايي كرده اند ثابت مي خرند يا در خيريه ها شركت مي كنند، نسبت به بقيه خوشحال تر هستند. اينكه بتوانيد ديگران را دوست بداريد و كمتر به خودتان فكر كنيد، شادي را برايتان فراهم مي كند. پول خرج كردن مثبتي احساس همسر يا دوست، نامزد براي ديگري به كمك با همچنين مي كند. ايجاد مي كنيد. كسب رضايت احساس خيريه ها در خالصه مي توان گفت پول خرج كنيد و بگذاريد ديگران بفهمند، اينكه به ديگران بگوييد حس خوشايندي بابت اين شيوه پول خرج كردن داريد

هم باعث شادي شما مي شود.چندين خوشي كوچك بهتر از يك لذت بزرگ

استبا شادي مي كنند ادعا روانشناسان كه آنطور است. ارتباط در مثبت و كوچك تجربه هاي تجربه هاي كوچك و پرهيجاني كه حس خوب به شما مي دهد. اين تجربه هاي كوچك مي تواند خوردن غذا در يك رستوران چيني باشد همراه خريدن مي تواند داريد، دوست شان كه كساني بوده همسرتان و شما براي كارتينگ بليت ۲داريد كه دوستش بليت كنسرت خواننده اي يا باشد. به همه اين حس ها احترام بگذاريد چون اين كه مي كنند. حسي هديه را به شما شادي مراتب به مي تواند مي دهند، شما به تجربه ها بزرگ تر از شادي خريدن ماشين يا يك تلويزيون

پالسما باشد. شاد بودن را بايد تجربه كرد.نه خرج كنيد، كار انجام براي بيشتر را پولتان

صرفا خريد!اينكه ياد بگيريد سازي را بنوازيد مطمئنا شادي بيشتري به شما مي دهد تا اينكه پيانو بخريد و گوشه خانه تان بگذاريد. الزم نيست زياد هزينه كنيد، كافي است يك ساز ارزان قيمت بخريد و برويد. تصور كنيد كسي كه به كالس موسيقي يك قطعه زمين در حومه شهر مي خرد خوشحال تر سفر آسيايي كشور چند به كه كسي يا است ارزشمند خود جاي در هركدام البته مي كند؟

است. كسي هم كه سرمايه گذاري مي كند ممكن است خوشحال باشد اما اين حس خيلي زود از بين مي رود و يك سؤال ذهن او را فرا مي گيرد: اين همه زحمت كشيديم چه شد؟« »كه چه؟ شادي نو تجربه هاي حس به دادن اهميت با دوست هميشه كه كاري بياموزيد. را كردن داشته ايد انجام بدهيد را تجربه كنيد، هيچ وقت

دير نيست.تئوري يك روانشناسانه، پيشنهادهاي از يكي كرده؛ جلب را خيلي ها نظر كه بوده عجيب راه لذت طعم تا كنيد فكر اشتباه اول اينكه خريدن دنبال ابتدا اينكه بچشيد. را درست ماشين و وسايل خانه باشيد هم بد نيست. اينكه پولتان را براي مد روز و دكوراسيون خانه خرج كنيد، راه اشتباهي است اما بد نيست كه امتحان اينطور شروع مي شود كه اگر شود. اين تئوري كنيد فكر جديد وسايل خريد به حد از بيش با گوشي اتوماتيك، دنده ماشين خريدن مثل

آخرين تكنولوژي، طال و... بعد از مدتي متوجه مي شويد كه با اينها نمي توانيد شادي را بخريد. كارهاي از غير كاري كه مي شويد شاد وقتي

هميشگي انجام دهيد. اگر بيش از حد به خريد وسايل جديد فكر كنيد با گوشي اتوماتيك، دنده ماشين خريدن مثل آخرين تكنولوژي، طال و... بعد از مدتي متوجه

مي شويد كه با اينها نمي توانيد شادي را بخريد

خريد اقساطي را فراموش كنيدقسطي را وسيله اي كه است اين راه بدترين بخريد و آن را مصرف كنيد و مدت ها به پرداختن هزينه آن مشغول شويد. خريد اقساطي را براي هميشه فراموش كنيد و نقد بخريد؛ ممكن است اما شويد زيادي وسايل صاحب روش اين با آيا با داشتن آنها مي توانيد شادي را هم داشته اقساطي خريدن از كه شادي اي تمام باشيد؟ وسايل به دست مي آوريد، موعد پرداخت قسط نابود مي شود. خريد اقساطي و گرفتن وام هاي سنگين براي خريدن آرزوهاي بزرگتان، فرصت زندگي كردن در زمان حال را از شما مي گيرد و

باعث مي شود در زمان آينده زندگي كنيد. مقايسه قيمت ها را كنار بگذاريد

چه مي گيرد، شما از را شادي هميشه مقايسه چه ديگري، ثروت با ثروت تان كردن مقايسه مقايسه قيمت ۲لباس در يك مغازه. خودتان را خريد با كه مي كنيد فكر اگر و نكنيد محدود چيزي كه روي پيشخوان مغازه است خوشحال مي شويد، آنجاست كه بايد پولتان را خرج كنيد. به اين فكر نكنيد كه شايد در جايي ديگر بتوانيد كه نكنيد فكر اين به كنيد. پيدا را آن مشابه اگر مي دانيد ارزان تر شود. بعدها ممكن است كه چشمتان روي آن مي ماند، بخريدش و بدانيد

كه آن وسيله تنها براي شما ساخته شده است. و كنيد فراموش براي هميشه را اقساطي خريد اين روش صاحب با است بخريد؛ ممكن نقد آنها داشتن با آيا اما شويد زيادي وسايل تمام باشيد؟ داشته هم را شادي مي توانيد شادي اي كه از خريدن اقساطي وسايل به دست

مي آوريد، موعد پرداخت قسط نابود مي شوداز جمع پيروي كنيد

به او اينكه است. اجتماعي موجودي انسان به فرد شادي ندارد. معنا باشد، شاد تنهايي جمعي شادي هاي است. وابسته جمع شادي با اينكه يا مي شود معني گروهي سفرهاي در اين در برويد. سينما به خانوادگي تان دوستان بين وقتي شادتر هستيد كه نظر جمع را به نظر خود ترجيح بدهيد. نظري كه متعلق به همه شما گفت بايد البته مي شود. همدلي باعث باشد جمعي را انتخاب كنيد كه كمترين اختالف نظر را با آنها داشته باشيد. اگر نظر دوستان تان زمين خوشحال تنها نه كند، فرق شما با آسمان تا آن طول در كه مي شود باعث بلكه نمي شويد سرزنش را خودتان مهماني يا سفر، دورهمي

كنيد و از شادي دور بمانيد.

فکر مي کنید شادي خریدني نیست؟ اشتباه مي کنید!

120

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

شروع گفتگو برای خیلی ها کار سختی است. برای اینکه یک

مکالمه را راحت تر شروع کنید، توصیه هایی برایتان داریم:

۱( لبخند بزنید. می دانیم کار آسانی است اما لبخند قدرت

فوق العاده ای دارد. وقتی غریبه ای به سمتمان می آید، ذهن

ما از سیگنال های غیرکالمی مثل حاالت چهره برای تحلیل اینکه

فرد تهدیدی محسوب می شود یا خیر استفاده می کند. لبخند نشان

می دهد که شما فردی بی خطر و صمیمی برای برقراری ارتباط

هستید. این تکنیک غیرکالمی را دفعه بعدی که می خواهید

به فردی غریبه برای شروع یک گفتگو نزدیک شوید تمرین کنید

و مطمئن باشید نتیجه خواهید گرفت.

۲( سواالت باز بپرسید. اگر نمی دانید سواالت باز چه سواالتی هستند، باید

بگوییم که این سواالت نیازمند پاسخی فراتر از بله یا خیر هستند. این سواالت

حتی روی افراد خجالتی را هم باز می کند. برعکس سواالت بسته بله یا خیر، خیلی

زودتر از آنچه متوجه شوید مکالمه را تمام می کند.

می توانید با فکر کردن به فضایی که طرف مقابلتان برای پاسخگویی به

سوالتان دارد، سواالت باز خوبی بپرسید. سواالتتان را با »چه« شروع کنید و

خواهید دید که طرفتان خیلی راحت قادر به پاسخگویی خواهد بود. سواالتی مثل:

»چه چیز باعث شده اینجا بیایی؟« یا »از چه چیز این مهمانی تا اینجا خوشت

آمده؟«

۳( شوخ طبع باشید. قرار نیست کمدین شوید اما کمی شوخ طبعی جادوی هر

مکالمه ای است. شوخ طبعی خیلی سریع شما را به فرد مقابل نزدیک می کند.

طنز مسئله ای ذهنی است اما کمک می کند که بدانید بیشتر طنزها در مکالمات اصاًل خنده دار نیستند. ببینید شما و بقیه آدمها

به چه چیزهایی می خندید تا متوجه شوید که بیشتر آن چیزها اصاًل خنده دار نیست.

اما چطور؟ما بیشتر به خاطر خالی کردن فشار در

مکالمات می خندیم. طنز یا شوخ طبعی یک احساس نیست بلکه روشی برای خالی کردن احساس است. ببینید چه

چیزهایی برای شما خنده آور است، از آنها درس بگیرید و آن را تکرار کنید.

۴( موجبات راحتی افراد را فراهم کنید. لبخند شما، سواالت بازتان و

شوخ طبعی تان موجب راحتی فرد مقابل خواهد شد اما از این نکته چهارم برای نظم بخشیدن به سه نکته قبل استفاده

کنید. با قصد فراهم کردن راحتی افراد وارد مکالمه شدن حس صمیمیتی در

شما ایجاد خواهد کرد که برای دیگران خوشایند خواهد بود. توضیح آن کمی

دشوار است اما هر چه از دستتان برمی آید برای از بین بردن ناراحتی افراد انجام

دهید.

اگر به نظرتان می رسد که وقتی به کسی نزدیک شدید، احساس ناراحتی را در

آن فرد ایجاد کرده اید، اصاًل نباید آن را نادیده بگیرید. آن را موضوعی برای

شروع رابطه بدانید. درمورد آن نظر بدهید و از فرد مقابل سوال کنید که برای

راحت تر کردن او چه کاری از دستتان برمی آید.

اینکه فقط به آن موضوع اشاره کنید ممکن است اوضاع را بدتر کند به جای

اینکه مشکل را برطرف کند.

اگر با یک لبخند شروع کنید، یک سوال باز بپرسید، یک چیز خنده دار

بگویید و موجبات راحتی طرف مقابلتان را فراهم کنید، از تاثیری که مهارت های

اجتماعی تان بر فرد مقابلتان می گذارد متعجب خواهید شد.

بااینکه شروع یک مکالمه برای خیلی ها سخت است اما خوشبختانه می توانید برای این کار کمی جادو به کار ببرید. این توصیه ها کمکتان می کند گفتگوی موردنظرتان را بدون هیچ مشکلی آغاز

کنید.

روش هایی برای شروع یک گفتگو

119

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 118

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

ایده را خود خواهند می مردان از بسیاری به رسیدن برای و کنند معرفی وبهترین ال این هدف فقط ظاهرشان را آراسته می کنند در دهند. می انجام و حرکات حساب شده دارد هم ديگر روي يك مرد سكه كه حالي كه دارند اصرار مردان اوست. باطن آن و نامزد كه شما از حتي همه از را باطن شان ژست ها، اما كند مخفي اوهستيد همسر يا برخوردها، طرز او، بي خبر و غافل حركات و باطن برخاست ها و نشست تكه كالم ها، كاراكتر او را لو مي دهد و افكار خلق و خوي باطني او را آشكار مي كند، به قول روانشناسان هيچ انساني قادر نيست خود را براي هميشه و با توجه به جميع جهات كنترل كند. از همان اولين بار كه خواستگار يا نامزدتان شما را به اگر در يا سينما دعوت مي كند يك رستوران اعمال رفتار او خيره شويد مي توانيد تشخيص است اطميناني قابل و ايده آل مرد كه دهيد

يا نه.

۱- کنجکاو و ترسوبه مي شود اتاق وارد ژست اين با كه مردی نظر نازك نارنجي مي آيد و تظاهر به رقت قلب ندارد. ظريفي احساسات چندان ولي مي كند و ترسو نسبتا پنهان كار، آب زيركاه، فردي او شايد هم محتاط است. كنجكاوي بزرگ ترين مثل حال عین در و اوست ناپسند خصلت خاله زنك ها دوست دارد از كار همه سر درآورد.

۲- وفادار و میانه رومردي كه با اين ژست وارد اتاق مي شود هرچند اهل عمل است ولي از مبارزه اجتناب مي كند. چيز هر به ميانه روست. معاشرت و عشق در زود عادت مي كند و اين خصلت گاهي اوقات جا همه به نگاهش مي شود. گردنش وبال اوست ذات در اين خصوصيت اما می چرخد نه در خواست او و به همين جهت در زندگي

مشترك مردي وفادار است.۳- عجول و خودخواه

مردي كه با اين ژست وارد اتاق مي شود اهل قضاوت هاي قطعي و گاهي عجول در قضاوت ندارد باكي ريسكي هيچ گونه از است. كردن و براي تن دادن به هرگونه ماجراجويي حاضر است و تا حدودي خودخواه است. گويي براي رياست آفريده شده چون از استعداد بهره كشي

از ديگران برخوردار است.۴- قابل اعتماد

به يا اين ژست با را اتومبيل فرمان مردي كه قول مربيان رانندگي با ژست ۱0 و ۱0 دقيقه واكنش هاي كه است كسي مي گيرد دست در سريع و به موقع نشان مي دهد. اعتمادبه نفسش بي آنكه همسرش برابر در است. بي حساب را خودش زود بدهد دست از را شخصيتش نشان مي دهد. مي شود گفت شعار او اين است:

»زندگي كن و بگذار زندگي كنند.«۵- سهل انگار

با اينچنين را اتومبيل فرمان كه مردي

سهل انگاري در دست بگيرد نه فقط جان خود بلكه زندگي و آينده زن و فرزندانش را نيز به راحت طلب است مردي وي می اندازد. خطر نشان تفاهم نه ديگران. مقابل در بي خيال و براي مي كند مسئوليت احساس نه و مي دهد

همسري شما مناسب است.۶- نا امید

دردست اینگونه را اتومبيل فرمان كه مردي می گیرد کمی بدبین است و کال خیلی به آینده

امیدوار نیست.7- وابسته به اطرافیان

با را رستوران غذاهاي فهرست كه مردي نشان گاه ناخودآ بگيرد، دست در ژست اين نمي تواند و ندارد مستقلي اراده كه مي دهد به تنهايي تصميم بگيرد. روي هم رفته ترجيح مي دهد ديگران برايش تعيين تكليف كنند. كار امروز را مرتب به فردا مي اندازد و درضمن اهل

رك و راست حرف زدن هم نيست. 8- یک شریک واقعی

مردي كه فهرست غذاهای رستوران ها را با اين ژست دردست مي گيرد نشان مي دهد كه براي مسائل مهم مهلت قائل مي شود. قبل از انجام تمامي جوانب مي ريزد. مدتي طرح كاري هر كار را بررسي مي كند و همچنين طبعي لطيف مي داند و است مناسبي زندگي شريك دارد. از زندگي چگونه لذت ببرد. به عقيده ديگران در و ثابت قدم دوستي در مي گذارد. احترام

عشق قابل اعتماد است. 9- خود رای و خسیس

مردي كه فهرست غذا را با اين ژست در دست مي گيرد، خودراي، تودار و تا حدودي از اصول رعایت عرف در اخالقیات دور است. هرچه را كه متعلق به او باشد محكم نگه مي دارد و به نمي دهد. عزرائيل به جان حتي معروف قول مي كند دنبال را رويه همين نيز پول مورد در پس خسيس هم است. اهل مزاح نيست. همه در مي گيرد. را جدي هم چيز حتي شوخي ها كينه جويي خطرناك و در دوستي فقط نفع خود

را مي جويد. ۱0- بی برنامه

اينطور را رستوران صورت حساب كه مردي بررسي مي كند به عقيده ديگران بيش از عقيده خود توجه دارد. از هدفي كه در نظر بگيرد به هيچ وجه رويگردان نمي شود ولي وقت شناس و برنامه ريز نيست. به زني برتر احتياج دارد تا از او يك مرد واقعي بسازد درضمن از بتواند از مردهاي است كه همسرشان هرگز آن دسته

نمي فهمد چقدر درآمد دارد. ۱۱- زود باور و بی منطق

در ژست اين با را غذاها فهرست كه مردي دست مي گيرد، ساده و زودباور است به ظاهر سرش منطق خود ولي است منطق طرفدار نمي شود. به طور كلي قابل اعتماد است ولي تا را او احساساتي زن هاي نيست. پراحساس تظاهر است اهل اندازه اي خشك مي پندارند. مثال بي ميل نيست كه شما ببينيد كه حساب ميز

چقدر شده. ۱۲- دست و دلباز و کمی خودخواه

مردي كه صورت حساب را با اين قیافه بررسي مي كند فقط جمع مبلغ را مي بيند و همين در نظرش كافي است. چنين مردي دست و دلباز نمي شود. غافلگير موقعيتي هيچ در و است باشد آن از بيشتر چيزي هميشه مي خواهد است بي توجه جزئيات به مي دهد. نشان كه به بگويند را تملقش ديگران دارد دوست و

خودش بيش از پول اهميت مي دهد. ۱۳- منزوی و شکاک

مردي كه انعام پيش خدمت را اينطور روي ميز مي كند پرتاب پيشخدمت به طرف و مي ريزد از مردم فراري است. مايل است سایرین را از خود دور نگه دارد. در مقابل، توقع خدمتش تا دلتان بخواهد زياد است. به هر اتفاقي زود خودش از حفاظت براي و مي شود مشكوك

خيلي تودار است. ۱۴- متكبر و قدرت طلب

مردي كه با اين ژست انعام مي دهد بسيار متكبر تلقي ضعف را ديگران به وابستگي است. مي كند. مي تواند با گذشت باشد اما هرگاه كه منافعش ايجاب كند، عاشق قدرت است. زني كه به عنوان همسر به خانه او برود بايد خيلي مطيع، بي اراده و نرم باشد و در قبال عقيده او از عقيده خود صرف نظر كند. بيم آن مي رود كه در زندگي مشترك شوهري خشن باشد و مثال

دست بزن هم داشته باشد. ۱۵- دوست و همراه

را ديگران مي دهد انعام اينچنين كه مردي دوست دارد و مايل است ديگران هم دوستش داشته باشند. قدرت تحمل او گاه به اندازه اي است كه ممكن است به ضعف تعبير شود، اما تنهايي از او که است این از ناشی این خب گريزان است. مايل است هميشه چند نفر دور مي شود او دوستي روي باشد، داشته خود

حساب كرد. ۱۶- صميمي و بی محابا

طرف به اينچنين دادن دست موقع كه مردي پرشور و احساساتي صميمي، مي شود نزديك بدون است كنجكاو هم حدودي تا شايد و محابا وارد قلمروي زندگي خصوصي ديگران لنگه ندارد. روشنفكر و مي شود. در وفاداري

پيشرو است منتها نه بي حساب. ۱7- دیر جوش و مردد

و مردد بدهد دست ژست اين با كه مردي بي تصميم، ديرجوش و مشكل پسند است. شايد به بگيرد. گرم كسي با تا بكشد طول سال ها عقيده خودش هر كاري كه مي كند بهترين است ترديد باز مي داند را اين كه وجودي با ولي خيلي سخت سبب همين به مي دهد خرج به

تصميم به ازدواج مي گيرد. ۱8- خون گرم و خوش صحبت

مردي كه با اين ژست دست مي دهد روي پاي مطمئن پيشاپيش موفقيتش به و ايستاده خود گاه است. از تاثير خود روي دنياي اطرافش آاست. در مبالغه هم غلو مي كند با زبانش مار سعي مهماني ها در درمي آورد. سوراخ از را مي كند شمع محفل باشد. خونگرم، زبان باز و خوش صحبت است. در برابر چنين مردي نبايد

بي گدار به آب زد. ۱9- تنوع طلب

مي كند؛ تلفن صحبت ژست اين با كه مردي زندگي است. از تنوع طلب، بي صبر و سرشار به هرچيز تازه رو مي برد. ايده ها و آرزوهايش را واقعيت اوقات بعضي كه واميدارند را او است. ترتيب و نظم سرسپرده كند. فراموش

عادت دارد كه بلند بلند حرف بزند. ۲0- مشکل پسند و حسود

مي كند، تلفن صحبت ژست اين با كه مردي به ديگران نمي خواهد است. بخيل و حسود و ببرند پي كارش فن هاي و فوت و افكار هرچه او را بيشتر بشناسيم سجاياي بيشتري در او كشف مي كنيم. در دوستي مشكل پسند است مي شود. پاكباز كند پيدا اطمينان وقتي ولي كسي كه زنش مي شود بايد مراقب وسوسه هايش

باشد و در پنهان كاري استاد است. ۲۱- راستگو و صادق

در نظر چنين مردي، كسي كه به مالقاتش رفته مهم تر از تلفن است. او طرفدار مشاركت است كنند. درك را يكديگر دنيا و او دارد ميل و قضاوت هايش ممكن است توي ذوق بزند ولي

صادقانه است. ۲۲- یک پشتوانه محکم

در نظر مردي كه اينچنين به صحبت مي نشيند، تبادل نظر و همكاري در زندگي نقش اساسي را بازي مي كند. به همين دليل شريك زندگي مهم ديگران به رغم را خود است ايده آلي نمي پندارد، از مشكالت نمي هراسد و وجودش خانوادگي زندگي هر براي محكمي پشتوانه

است. ۲۳- طرفدار موفقيت هاي برق آسا

روي از پرش اهل مرد اين كه مي آيد نظر به ماراتون دوي يك را ازدواج ولي است مانع تلقي مي كند. طرفدار موفقيت هاي برق آساست به سرش اوقات بعضي نتيجه، در ولي مهم مسئوليت هاي عهده از مي خورد. سنگ برنمي آيد. از هر چيز زود خسته مي شود. زياد قابل اعتماد نيست. در هر كاري آنقدر فكر و

مطالعه مي كند كه وقت مي گذرد. ۲۴- از خود راضی و جاه طلب

مردي كه با اين ژست به صحبت مي نشيند تنها ديگران مسائل به و مي پلكد خود دنياي در نبايد او از اعتناست. بدون همسرش حتي توقع حمايت داشت چون خود محتاج حمايت است. بسيار از خودراضي و جاه طلب است. در

دنيا تنها خود را آدم به حساب مي آورد.

رازهای ژست های مردانه برای زنان

117

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

که جدید آمارگیری یک در شرکت کننده زن ۱۰۵ از آن در سوال ازدواج به تمایل درمورد

شده بود، نتیجه از این قرار بود:ازدواج ۴۵ درصد دوست داشتند

کنند۴۵ درصد دوست نداشتند ازدواج

کنند۱۰ درصد تصمیمی در این رابطه

نداشتند

نداشتند، ازدواج به تمایلی که درصدی ۴۵دالیل خود را اینطور عنوان کرده بودند:

استقالل

نظر به بود. دالیل شایع ترین از یکی این آزادی از بیشتر خانم ها روزها این می رسد

خود لذت می برند. بود که، از شرکت کنندگان عنوان کرده یکی یاد شدم، بیوه پیش سال ۱۲ که وقتی »از گرفتم که برای اولین بار در زندگی ام مستقل باشم و واقعًا عاشق این استقالل هستم. واقعًا مراقبت از خودم می توانم که افتخار می کنم وابسته شدت به فردی ازدواجم در کنم.

بودم.«

روزها »این می گوید، آنها از دیگر یکی به نیاز و دارند زیادی کارهای هم خانم ها

داشتن یک همراه مرد کمتر حس می شود.«

نیازی »من می گوید، دیگری شرکت کننده ندارم که کسی از من مراقبت کند. من شغل و کار بسیار موفقی دارم، از خودم خانه، ماشین و خانواده دارم. از حریم شخصی، آزادی و

استقالل فردی و مالی خودم لذت می برم.«

اوقات تنهایی

برای گذراندن وقت هم زنان از بعضی به تمایل عدم دالیل از یکی را خودشان

ازدواج ذکر کردند.

عنوان هیچ به »من می گوید، آنها از یکی دیگر فردی کنار را عمرم که ندارم دوست می برم. لذت واقعًا بودن تنها از بگذرانم. حتی وقتی دوست پسرم بیشتر از چند ساعت دارم دوست و می شوم اذیت می ماند کنارم

تنها باشم.«

پیش سال ۲۳ »من می گوید، دیگری خانم ازدواج کردم و اصاًل دوست ندارم به وضعیت را محدود آدم ازدواج خیلی برگردم. سابقم و شخصی فضای استقالل، از من می کند.

آزادی خودم لذت می برم.«

»من می گوید، از شرکت کننده ها دیگر یکی باالخره و هستم مجرد که است سال ۱۱واقعًا کنم. پیدا را خودم شخصیت توانستم را ترک آن من از کاش شوهرم خیلی زودتر انجام برای زیادی کارهای من می کرد. آورم. می کم وقت هم همیشه و دارم دادن اینکه مجبور نیستم زن یا مادر کسی باشم و

شخصیت مستقلی دارم خیلی خوب است.«

فردی دیگر می گوید، »من بعنوان زنی که قباًل ازدواج کرده باید بگویم که از تنهایی خودم بر هم زدن به لذت می برم و اصاًل عالقه ای آن ندارم. کاماًل احساس شادی و خوشبختی

می کنم.«

ازدواج های قبلی

ازدواج های قبلی یکی دیگر از تجربیات بد دور ازدواج از را خانم ها که بود دالیلی از

می کرد.

ازدواج »دو می گوید، شرکت کننده ای است شده باعث داشتم قباًل که ناموفقی تصور کنم که ازدواج هیچ وجه مثبتی ندارد.«

یکی دیگر از خانم ها عقیده دارد، »آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود. از این گذشته اصاًل هم عالقه ای به مراقبت از بچه و

شوهر ندارم.«

درمورد منفی نظرات که متاهلی زنان تاثیر بر دوستان مجردشان دارند هم ازدواج

می گذارند.»بیشتر می گوید، شرکت کننده ها از یکی دوستانم می گویند با ازدواج نکردن هیچ چیز را از دست نداده ام. آنها قباًل این را امتحان

کرده اند و اصاًل راضی نبوده اند.«

پول

بوده دالیلی از دیگر یکی هم مالی مسائل که باعث شده بعضی زن ها دست به ازدواج

نزنند.

که، بود کرده عنوان شرکت کننده ها از یکی »من هر ماه یک چک از بیمه شوهرم که فوت شده است دریافت می کنم و چه لزومی دارد

که بخواهم دوباره ازدواج کنم؟«

»اصاًل است، گفته دیگری شرکت کننده دوست ندارم مجبور به مراقبت از بچه و شوهر شوم و خودم می توانم از نظر مالی روی پای

خودم بایستم.«

خانم دیگری عقیده دارد، »چون بسیاری از اندازه به می توانند من سال و هم سن زنان را خود هزینه های که دربیاورند پول کافی تامین کنند، دیگر برای سر و کله زدن با مردها

زیر یک سقف ریسک نمی کنند.«

برخی خانمها تمایلی به ازدواج ندارند

116

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 115

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

صفحه یک در زندگیتان همه روشن و درخشان روی میز کارتان حساب، شماره های اسناد، است. پسوردها، فیش ها، اطالعات مالی و … همه آنها به صورت دیجیتال در

کامپیوترتان ذخیره شده اند.

محرمانه و مهم اطالعات این مشکل تنها چطور بفهمید که است این کامپیوترتان در می توانید امنیت آنها را حفظ کنید. اینجا به اطالعاتی همه داشتن نگه امن برای راه ۶دیگر می کنیم. اشاره است مهم برایتان که نیازی به مشاوره با خدمات فناوری اطالعات

ندارید.۱( از رمز عبور استفاده کنید.

را روی کامپیوترتان گزینه حفاظت رمز عبور بخواهید وقتی طریق، این به کنید. فعال برای کنید، ترک را کامپیوترتان لحظاتی دوباره می بایست آن، به دوباره دسترسی رمز عبور را وارد کنید. این کمک می کند از دربرابر است کامپیوترتان روی که اطالعاتی کسان دیگری که نباید به آنها دسترسی داشته

باشند، محافظت شود.

مرتبًا رمز عبورتان را تغییر دهید، نه فقط رمز وارد شدن و دسترسی به کامپیوتر بلکه رمز وارد شدن به هرکدام از حساب های آنالینتان. اگر به طور اتفاقی یک نفر رمز عبورتان را ببیند، یا کامپیوتر به نامحدودی دسترسی می تواند حساب های آنالین شما داشته باشد. با تغییر

مرتب و مداوم از این خطر جلوگیری می کنید.

مجزا حساب دو برای عبور رمز یک از کردیم، ذکر که همانطور نکنید. استفاده به عبورتان رمز برای مداوم تغییر ایجاد کمک حساب هایتان تمامی از محافظت می کند. وقتی یک نفر یکی از رمزهایتان را بداند، آخر دنیا نیست. اما اگر آن رمزعبور را کرده استفاده هم دیگرتان برای حساب های

باشید، دیگر دچار مشکل شده اید.

برای قابل اعتمادی راه می تواند عبور رمز محافظت از کامپیوترتان باشد، اما نباید تنها مشکل دچار زود خیلی آنها باشد. شما راه کردن پیدا برای هم راه هایی و می شوند مراحل که کنید دقت پس دارد. وجود آنها احتیاطی زیر را هم برای محافظت از کامپیوتر

رمز به تنها و گیرید، کار به و حساب هایتان عبور بسنده نکنید.

انتخاب متفاوت اینترنت مرورگر یک )۲کنید.

اینترنت مرورگر انتخاب برای امروزه گزینه های مختلفی پیش روی شماست. َمک ویندوز دارد، خود در را سافاری مرورگر کروم، مرورگر گوگل و را اکسپلورر اینترنت لیست این و دارد را فایرفاکس موزیال، از یک استفاده پیدا می کند. ادامه همینطور متفاوت هدف یک برای متفاوت مرورگر اطالعاتتان از محافظت برای بدی ایده نیست. ممکن است به تماشای ویدئو عالقه کروم انجام داشته باشید، این کار را مثاًل با کتاب های باشید داشته دوست شاید دهید. آنالین را مطالعه کنید، این کار را با سافاری روزمره تان وب گردی های برای دهید. انجام

هم از فایرفاکس استفاده کنید.

اینترنت از اسمی می بینید که همانطور کار این نیاوردیم. مثال هایمان در اکسپلورر عمدی بود زیرا اینترنت اکسپلورر برای امنیت کامپیوترتان تاحدی تهدید محسوب می شود. اگر ویروسی از طریق اینترنت اکسپلورر وارد کامپیوترتان شود، ممکن است تخریب عمومی برای کل سیستمتان به همراه داشته باشد. با را اطالعاتتان مرورگرها، سایر از استفاده

امن تر نگه خواهید داشت.

۳( نرم افزار آنتی ویروس نصب کنید.

کامپیوترتان به محض خرید باید را کار این نرم افزار ایمن ترین کنید سعی دهید. انجام آنتی ویروس موجود را تهیه کرده و آن را روی

سیستمتان نصب کنید.

نرم افزار آنتی ویروس را باید به روز نگه دارید. داشته را نرم افزار نسخه جدیدترین وقتی کامپیوتر حافظه از محافظت بهترین باشید، ویروس ها گرفت. خواهد انجام ایمیل تان و

راحت تر به این دو جا وارد می شوند.

بدهید اجازه چیست، ویروس نمی دانید اگر برایتان توضیح دهید. ویروس هر چیزی است طبیعی عملکردهای کردن خراب برای که باعث یا می شود فرستاده آن به کامپیوترتان می شود هکرها به اطالعات شما دسترسی پیدا کردن خاموش از کاری هر ویروس ها کنند. حافظه بردن بین از کل طور به تا کامپیوتر همه به تا دهند انجام می توانند کامپیوترتان اطالعات شخصی و مالی که در کامپیوترتان

ذخیره شده است، دسترسی پیدا کنند.

بهترین حمله شما درمقابل یک ویروس: قبل از اینکه اصاًل بتوانند وارد کامپیوترتان شوند، یک آنتی ویروس روی سیستمتان نصب کنید. ایمیل، هر کردن باز از قبل حمله: دومین حتمًا بگذارید آنتی ویروس آن را چک کند. قبل از باز کردن یا دانلود هر ایمیل بگذارید

آنتی ویروس محتوای آن را چک کند.

۴( یک فایروال نصب کنید.

این یک اقدام طبیعی بعد از نصب نرم افزار آنتی ویروس است. فایروال به عنوان یک سد )باالخص نیروی مخرب هر تا عمل می کند ویروس ها( را از کامپیوترتان دور کند. وقتی فایروال می شود، کامپیوترتان وارد ویروسی نمی گذارد و کرده جلوگیری آن انتشار از صدمه ای به دیگر بخش های سیستم وارد کند.

همه فایروال یک اینکه همه از مهمتر محتوایی که وقتی االین هستید، از شبکه وارد کامپیوتر شما می شوند را فیلتر می کنند. به هر اطالعاتی که فایروال آن را مخرب فرض کند،

اجازه ورود داده نمی شود. همچنین محتوای نیز را می شود داده شما به که ایمیل هایی

بالک می کند.

تهیه پشتیبان نسخه اطالعاتتان از مرتبًا )۵کنید.

کامپیوترتان روی را مهمی اطالعات اگر از آن پشتیبان به طور مرتب ذخیره می کنید، عامل، سیستم های از بسیاری بگیرید. اطالعات پشتیبانی برای داخلی برنامه های دارند که از اطالعاتتان به طور روزانه پشتیبان

می گیرند.

برای گرفتن پشتیبان یک ابزار ایمن انتخاب فایروایر رابط با خارجی حافظه یک کنید. از ایمن تر فایروایر انتخاب شماست. بهترین را فایروایر کامپیوترها همه اما است USBدر را خارجی ابزار این نمی کنند. پشتیبانی کمد یک مثاًل کنید، نگهداری ایمن محلی را شخصی تان اطالعات قفل دار. کشوی یا مثل آن از و دارید نگه کاماًل شخصی باید

ارزشمند ترین دارایی تان محافظت کنید.

۶( آماده باشید.

آماده سازی راهکارها، این عملی ترین شاید خودتان برای یک تخریب شبکه ای یا حمله پشتیبان، خدمات از لیستی باشد. ویروسی برنامه های و اطالعات فناوری متخصصین باشید داشته دست در اطالعات ریکاوری تا اگر اتفاق بدی افتاد از آنها استفاده کنید. این اطالعات را روی کامپیوتر ذخیره نکنید-

پیدا نیاز آنها به اورژانسی واقع در -چون خواهید کرد.

درست برای که اقداماتی افتاد، اتفاقی اگر کردن آن انجام داده اید را و اینکه موثر بوده اند یا نه به خاطر داشته باشید و یادداشت کنید. مشکلی دوباره بروز صورت در اسناد این

دیگر کمکتان خواهد کرد.

افتاد کامپیوترتان برای بدی اتفاق اگر درد همین به کامپیوتر متخصصین نترسید. می خورند و می توانند مشکلتان را حل کنند. و تا زمانیکه نسخه پشتیبان از همه اطالعاتتان داشته باشید، جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

نگه امن را اطالعاتتان چطور بدانید اینکه دارید اولین قدم در امنیت تکنولوژی و یک راهکار شبکه ای کوچک است. اگر اطالعاتی برایتان مهم است، مطمئنًا نمی خواهید کسی

داشته دسترسی آن به و مطلع شود آن از مقاله این نکات از پس باشد. اطالعاتتان از محافظت برای

استفاده کنید!

۶ راه برای ایمن نگه داشتن اطالعات

114

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

خانم ادعا می کند که در طی تور موسیقی او مجبور شده است با این سوپر استار در هتل روی یک تخت بخوابند و نیمه شب او را بیدار کرده است

نوازندگي دختر مايکل جکسون سوژه داغ رسانه ها "مايکل جکسون" به عنوان سلطان موسيقي پاپ نامي شناخته در عرصه هنر

هاليوود بود و اکنون به نظر ميرسد دختر او " پاريس" اولين قدمها را در راهي که پدرش در آ ن به شهرت رسيد برداشته است. اين دختر ۱۴ ساله يک تصوير از خود در حال نواختن گيتار الکترونيک در فضاي مجازي قرار داده است که

این روزها سوژه داغی برای رسانه ها شده است.

"پاريس جکسون" که تجربه بازي در يک فيلم را هم در کارنامه هنري خود دارد اخيرا فعاليتهايي در زمينه وبالگ نويسي نيز داشته است.

دختر مايکل به خاطر عالقه به حضور در سينما و عرصه خوانندگي همواره با انتقاد

خانواده روبرو بوده است و آنها معتقدند اکنون براي اين دختر بسيار زود است

که وارد اين عرصه شود

شنيده ميشود که هفته گذشته موسسه اي که

وظيفه نگهداري از سه فرزند مايکل را به عهده

دارد خواهان دريافت مبلغ بيشتري به عنوان هزينه نگهداري بوده است.

اين موسسه از اوايل سال by Giant Savings ۲0۱۲ ميالدي رسما نگهداري از اين کودکان و

مادربزرگشان را بر عهده دارد.

بیانسه از وظایف مادري اش میگوید

به گزارش پرداد به نقل از هالی وییر: بيانسه خواننده معروف و محبوب ۳۱ ساله هاليوودي اخيرا مصاحبه زنده اي در برنامه " اپرا شو" داشته است. او در

اين مصاحبه درمورد زندگي شخصي اش و دخترش صحبت کرده است.

بیانسه می گوید "بلو ايوي" دختر بامزه ۱۳ ماهه اش

قادر است فلش کارتهايي که او تهيه کرده است را بخواند و تاکيد ميکند اين دختر زيبا by Giant Savings "فوق

العاده باهوش است. او ميگويد يک روانشناس گفته

است استفاده از اين فلش کارتها باعث رشد سريعتر مغز کودکان ميشود و او خوشحال است که توانسته است به عنوان يک مادر

وظيفه اش را در قبال فرزندش ادا کند.وي ميگويد در حال حاضر بيشتر وقتش را با کودکش ميگذراند و به قدري به اين کودک عالقه مند است که هنگام صحبت کردن در مورد او اشک در

چشمانش حلقه زد. او گفته است اين دختر همه زندگي اوست و او حاضر است هرکاري براي بهتر شدن آينده وي انجام دهد.

گفتني است اين دختر شباهتهاي فراواني به مادر خود دارد ، او موهاي فر و چشمان درشت مادرش را به ارث برده است و بيني و لبهايش کامال شبيه

پدرش است.وي ادامه ميدهد: خيلي خوشحالم که تجربه مادر بودن را پشت سر ميگذارم و

واقعا دوست دارم که دوباره فرزند ديگري داشته باشم. اما در حال حاضر بايد به مسائل ديگري در زندگي و حرفه ام

بپردازم.در حال حاضر فيلمي از زندگي شخصي اين ستاره در حال

تهيه است.

113

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

فرزندانمان است که ریسک کمتری برای بیمار شدن آنها وجود داشته باشداین کتاب در ماه مارس منتشر می شود و سپس برند شرکت "آنست" است که در

حال معرفی ۴ محصول دیگر در همین هفته هستیم.در مورد معرفی محصوالت جدید شرکت آنست می گوید: »اکثر آنها محصوالت خانوادگی مانند شمع

هستندمحصوالتی همچون شوینده پوشاک، صابون ظرفشویی، اسپری سطوح، اسپری

کفپوش، شوینده توالت، حمام کف، لوسیون، روغن و غیره داریمشمع ها بدون سم و با پایه گیاهی هستند و فتیله آنها غیرسمی است و دود سیاه

ایجاد نمی کندوقتی شمع شما دود سیاه تولید می کند، در واقع حاوی سمی است که شما

نباید آن را استنشاق کنیدخانمی از شهر تگزاس آن را ابداع کرده است

او یک مادر مطلقه استما می خواهیم تا آنجا که ممکن است هنرمندان و افراد کاردان را از سراسر

ایاالت متحده استخدام کنیم.«

مرگ مشکوک میندی مک کریدی، خواننده آمریکایی

این حادثه چند ماه پس از مرگ مشکوک دوست پسر میندی مک کریدی رخ داده است

میندی مک کریدی، خواننده آمریکایی سبک کانتری، در پی حادثه ای که

پلیس آمریکا احتمال می دهد خودکشی باشد، درگذشت.به گفته مارتی موس، کالنتر آرکانزاس، او "در اثر جراحت ناشی از گلوله که

ظاهرا خودش شلیک کرده"، کشته شده است.مرگ این خواننده ۳7 ساله چند هفته پس از مرگ دیوید ویلسن، تهیه کننده

موسیقی، دوست پسر و پدر یکی از فرزندانش، رخ داده که دلیل آن همچنان در دست تحقیق و بررسی است.

مک کریدی پیش از این، دو بار دست به خودکشی زده بود.جسد میندی مک کریدی در حال حاضر برای کالبدشکافی به مرکز پزشکی

قانونی آرکانزاس منتقل شده است.او در طول زندگی هنری خود، ۵ آلبوم منتشر کرد و دوازده آهنگ او در فهرست پرفروش های آهنگ های کانتری آمریکا جای گرفت، از جمله آهنگ های ۱0 هزار فرشته )Ten Thousand Angels( و "مردها مدام این کار را می کنند"

.)Guys Do It All The Time(

در سال ۱998 نیز آهنگ "آه رومئو" )Oh Romeo( با صدای او در فهرست آهنگ های پرفروش بریتانیا قرار گرفت.

آلبوم پنجم میندی مک کریدی به نام "من هنوز اینجایم" )I'm still here( در سال ۲0۱0 منتشر شد.

پلیس گفته است که عصر یکشنبه، گزارش هایی درباره تیراندازی در خانه این خواننده دریافت کرده بود.

به گفته پلیس، وقتی ماموران سر رسیدند، جسد این خواننده که نام کاملش مالیندا گیل مک کریدی بود، روی ایوان خانه اش افتاده بود.

وبسایت خبری تی ام زد گزارش کرده است که او پیش از اینکه به خود شلیک کند، به سگش شلیک کرده است.

بعد از مرگ دوست پسرش در ماه ژانویه، مک کریدی به برنامه دیت الین شبکه تلویزیونی ان بی سی گفته بود که هیچ گاه روزهایی تا این حد دردناک

را نگذرانده بود.خانم مک کریدی گفته بو: "او نه فقط بر دل من، بلکه بر روح من هم تحت

تاثیر گذاشته بود."او هرگونه ارتباط با مرگ ویلسون را تکذیب کرده بود.

از میندی مک کریدی دو فرزند به جا مانده است.

لیدی گاگا قادر به راه رفتن نیست

لیدی گاگا بخشی از تور موسیقی خود را به دلیل یک آسیب جدی و ناتوانی در راه رفتن به تعویق انداخته است.

به گزارش پرشین وی این خواننده ۲۶ ساله ابراز داشت که از ناامید کردن طرفدارانش به شدت غمگین بوده و در ابتدا سعی در مخفی کردن آسیب و درد

مزمن پاهایش از آنها داشته است. synovitis او روز سه شنبه در صفحه اجتماعی فیس بوک اعالم کرد که از)التهاب شدید مفاصل( رنج می برد و مجبور است چهار کنسرتش را کنسل

کند.او نوشت :"من دعا کردم زودتر خوب شود، این مشکل را از اعضای گروه

پنهان کردم ، چرا که نمی خواستم طرفداران خوبم ناراحت شوندولی بعد از اجرای شب گذشته نمی توانم راه بروم."

"من امیدوارم طرفدارانم در شیکاگو دیترویت و همیلتون مرا ببخشندبه گزارش پرشین وی بسیار غمگین و ناراحتم و امیدوارم هرچه زودتر خوب

شوماز این وضع پیش آمده متنفرم

دوستتان دارم و متاسفم."

برنامه بعدی تنظیم شده کنسرت گاگا در ۱9 فوریه در فیالدلفیا استاین خواننده اکنون در حال طی کردن مراحل قانونی شکایت دستیار شخصی

اش از اوستگویا دستیار گاگا به نام

جنیفر اونیل مدعی شده است که او ۳80000 دالر

از گاگا بابت حقوقش طلبکار است، چرا که وی

مجبور شده است ۲۴ ساعت شبانه روز با وی باشد

از سوی دیگر این سوپر استار اصرار دارد که این کارمند الیق دریافت این

مبلغ نیستبر طبق اسناد دادگاه این

... ادامه صفحه قبلی ســــــــــینماستارگانو

112

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

فوریه مجبور شد یک بسته آدامس ۶ دالری با طعم نعناع خنک به جولی بدهد. البته »جولی« از دریافت این

هدیه خوشحال هم شده و اظهار داشته که آدامس بدون قند بوده و مشکل

بوی بد دهانش را رفع می کند. از سوی دیگر »جولی« سخاوتمند برای این روز یک موتور سیکلت

XX مدل )ECCOSE Titanium(به همسرش هدیه داده است . این

موتور گرانترین مدل موتور سیکلت در جهان است. »پیت« از مجموعه

داران موتور سیکلت است و ۱0 موتور سیکلت دارد.

سال گذشته جولی به پیت یک آبشار در کالیفرنیا هدیه داد و پیت یک ساعت ۴00 هزار دالری برای

»جولی« خرید!

»جسیکا آلبا« چه کارها که نمی کند!

زندگی جسیکا آلبا این روزها به

کارهای مختلفی اختصاص یافته استاین هنرپیشه جذاب که همیشه نقش

خانمی زیبا در فیلم های کمدی و اکشن را بازی می کند، اخیرًا تبدیل

به غول محصوالت خانوادگی و دوستدار محیط زیست شده است و

لقب سختکوش ترین مادر هالیوود را حفظ کرده است.جسیکا که در حال تبلیغات برای آخرین فیلم خانوادگی

خود، "فرار از کره زمین" است، در این مصاحبه درباره تأثیر انتخاب

نقش های خود به عنوان یک مادر سخن می گوید و درباره دخترانش و

مسائل دیگر صحبت می کند. او درباره اینکه چگونه مادر بودن بر تصمیم او مبنی بر ساخت انیمیشنی

برای کودکان تأثیرگذار است می گوید:»اغلب اوقات سر کار می روم و

دخترانم کنارم نیستنددر مورد کارهایی که در سینما انجام می دهم، درجه بندی بعضی فیلم ها

مربوط به بزرگساالن استبنابراین به هیچ وجه اجازه ندارند که

آنها را تماشا کنندالبته نه برای همیشه

من همیشه به آنها می گویم نه تا وقتی شانزده سالت نشدهاین مناسب نیست

ولی این فیلم فیلمی است که می توانند آن را تماشا کنند و لذت ببرند،

فیلم سرگرم کننده ای است.من فکر می کنم که شخصیتم در این

فیلم عالی بوددخترم "آنر" واقعًا از آن خوشش آمد.«درباره اینکه دخترانش از

تماشای دوباره کدام فیلم ها خوششان می آید اظهار می دارد:»آنر کمی

درباره "پری دریایی کوچولو" وسواس دارد که کمی مرا اذیت می کند.«در

مورد محدوده کوتاه دقت و توجه دخترانش می گوید: »محدوده دقت

آنها صفر استآنها مثل ماهی هستند

به هر طرف می دوند و گاهی یادشان می رود که لحظه پیش به دیوار خورده بودند، و بعد به مسیر دیگری می روند

مدام این سو و آن سو می روندثابت نگه داشتن توجه و دقت آنها به

یک چیز دشوار است، بنابراین اگر چیزی وجود داشته باشد که توجه آنها را برای مدتی به خود جلب کند، پس

آن چیز خوبی استفیلم "فرار از کره زمین" توجه آنها را

جلب کردحداقل توجه دختر بزرگم را جلب کرد

دختر کوچولویم فیلم را ندیده است.«در مورد اینکه دخترانش

هم همان چیزهایی را دوست داشته باشند که او در کودکی دوست داشت

می گوید:»من معتقدم وقتی خیلی کوچک هستند، شستشوی مغزی آنها

بسیار آسان استمی توانید به آنها بگویید "آره، این

محشره" و اگر مدام این حرف را تکرار کنید، در نهایت باور می کنند

که آن چیز عالی و محشر استحتی اگر در ابتدا از آن خوشش نیاید

گویی دنیای آنها را کنترل می کنید.«در مورد رشد و توسعه

The Honest ،شرکتشCompany، می گوید:»کارمان

خیلی خوب شده است

اکنون 80 کارمند داریم و تازه یک سال است این شرکت را باز کرده ایم

کتابی در نوبت چاپ دارم به نام The( "زندگی صادقانه"

.)Honest Lifeاین کتاب اصواًل درباره

سبک زندگی است، همچنین درباره نحوه حذف کردن مواد شیمیایی سمی از همه چیز، از

رژیم زیبایی گرفته تا ساختن مهد کودک و کارهای دستی در خانه.البته بیشتر در مورد

مواد حذف شیمیایی

سمی

از

محیط زیست و تالش

برای ایجاد محیطی

برای

...عد

ه بفح

صدر

ه دام

ا

111

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

نام جدید کیم کارداشیان و جاستین بیبر

کیم-کارداشیان-و-جاستین-بیبر.“کیم کارداشیان” عنوان ستاره ای

که بیشترین جستجو را در موتور جستجوی سایت “بیم” دارد شناخته

شد…“کیم کارداشیان” زنی ۳۲ ساله از

دنیای ستارگان واقعی است .او دختر یک خانواده ارمنی است که در امریکا

سکونت دارند و زندگیشان پیوسته زیر نظر دوربینهای رسانه هاست .

آنها یک خانواده ثروتمند هستند که در صنعت مد و طراحی لباس و عطر

فعالیت میکنند. این دختر به خاطر زندگی عشقی پر مشغله اش مشهور

شده است. او در سومین ازدواجش با یک ستاره بسکتبالیست ازدواج کرد که زندگی

مشترک آنها تنها 7۲ روز طول کشید. وی اخیرا با یک رپر معروف به نام

“کانیه وست” آشنا شده است و به تیتر اول رسانه ها تبدیل شده است. رتبه دوم این فهرست در اختیار

“جاستین بیبر”خواننده معروف و نوجوان کانادایی االصل قرار دارد.ا و سال موفق و پر جایزه ای را در دنیای

موسیقی پشت سر گذاشت نفر بعدی میلی کروز ستاره و بازیگر جوان ۲0 ساله امریکایی است که به

زودی ازدواج خواهد کرد. ریحانا در این رتبه بندی مکان چهارم

را بدست آورد و لیندسی لوهان پر دردسر پنجم شده است.

بازیگر دو رگه ایرانی

یلم “کره” با بازی “یارا شهیدی” نوجوان بازیگر دورگه ایرانی-

آمریکایی از هفته آینده اکران جهانی می شود.

این فیلم را “جیم فیلد اسمیت” کارگردانی کرده و فیلمنامه آن را

“جیسون مک آلیف” به رشته تحریر درآورده است.

نامزدهای بهترین هنرپیشه مرد در اسکار ۲۰۱۳

در مراسم اسکار امسال پنج نفر برای کسب عنوان "بهترین هنرپیشه مرد" با

یکدیگر رقابت می کنند. دو تن از این هنرپیشه ها در سال های گذشته هر کدام

دو اسکار را با خود به خانه برده اند. با نامزدان این شاخه بهتر آشنا شوید:

هدیه عجیب »براد پیت« به »آنجلینا

هدیه عجیب »براد پیت« نه تنها »جولی« را ناراحت نکرد بلکه باعث

خوشحالی او نیز شد.»براد پیت« و »آنجلینا جولی« از زوجهای ثروتمند هالیوود هستند که مجموع ثروت آنها به ۲70 میلیون دالر می رسد. این در حالی است که به نظر می رسد کل این ثروت

در دست »جولی« باشد ، چرا که »پیت« بیچاره برای هدیه روز ۱۴

ســــــــــینماستارگانو

110

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

گلشیفته فراهانی و عکس با فرح پهلوی

گلشیفته فراهانی، در حاشیه اکران فیلم »سنگ صبور« در پاریس با فرح دیبا، همسر شاهایران عکس یادگاری انداخت.

درخواست جنسی شاهزاده عرب به بازیگر هالیوودی

یکی از محافظان شخصی شاهزاده سرشناس سعودی در یک اقدام عجیب رازهای این شاهزاده را فاش کرد و از پیشنهاد جنسی این شاهزاده سعودی به یک

بازیگر زن زیبای هالیوودی خبر داد….»مارک یونگ« در این باره گفت: شاهزاده »خالد بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود« معاون وزیر دفاع عربستان که فرمانده نیروهای مشترک آزادیبخش برای

آزادسازی کویت از دست ارتش اشغالگر صدام بود، چند سال پیش به »بریجیت نیلسون« بازیگر سرشناس آمریکایی پیشنهاد یک رابطه جنسی داد.

»مارک یونگ« همچنین افزود: شاهزاده خالد یک عکس نیمه عریان از نیلسون

را بر روی دیوار اتاق خوابش نصب کرده بود. او به نیلسون پیشنهاد داده بود که در مقابل این رابطه نامشروع، یک میلیون دالر پول به وی خواهد داد.

او در ادامه نوشت: پس از شکست ارتش عراق و عقب نشینی از کویت، شاهزاده خالد که فرماندهی نیروهای مشترک را بر عهده داشت، گمان کرد که به یک

ستاره نظامی تبدیل شده و غرور او را فرا گرفت.

گفتنی است شاهزاده »خالد بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود«، برادر شاهزاده

»بندر بن سلطان« رئیس سازمان اطالعات و امنیت عربستان است. ناگفته نماند که همسر سابق »بریجیت نیلسون« هم »سیلوستر استالونه« دیگر بازیگر هالیوود

بوده است. Saudi“ در پایان الزم به ذکر است »مارک یونق« اخیرا کتابی بنام

bodyguar” تألیف و منتشر نموده و در آن ضمن نوشتن خاطرات دوران خدمت خود نزد خاندان آل سعود، بسیاری از اخبار و اطالعات محرمانه و به

ویژه فسادهای مالی و اخالقی شاهزادگان این خاندان را فاش کرده است و باعث شده این شاهزاده های سعودی سوژه رسانه ها و خبرگزاری های داخلی و

خارجی شوند.

یک میلیون تومان برای چند سانت پارچه Mia Lucce، روزنامه بهار می نویسد: »دنیای عجیبی ا ست با برندهایی همچون

Triumph، Sloggi، Mitch Dowd، James & August. شاید باور نکنید اما این روزها دیگر خبری از قیمت های ۱0 یا ۱۵ هزار تومانی در این بازار نیست

و به جرات می توان گفت در این گروه کاالیی اشرافی گری به اوج رسیده است. این روزها پرداخت یک میلیون تومان برای چند سانتی متر پارچه دیگر چشمان

کسی را دچار دهان دره نمی کند.«

بچه ۴۲ آهن ربا قورت داد

یک بچه ۱۶ ماهه در روسیه ۴۲ آهن ربا که بر روی بدنه یخچال در آشپزخانه چسبیده بودند را قورت داد. مادر بچه او را فورا به بیمارستان رساند که پس

از عمل جراحی آهن رباها از بدن بچه خارج شدند. پزشک معالج گفت طبیعی است بچه ها چیزهایی را از روی زمین بردارند و به دهان بگذارند و احتماال قورت هم بدهند، اما قورت دادن ۴۲ آهن ربا رکوردی است که تاکنون با آن

مواجه نشده بودیم.

109

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

مرد معتادی که با چهره جذاب خود دل خیلی ها را برده !

مردی جذاب و خوش عکس و در عین

حال معتاد و خیابان گرد که عکسش در فیسبوک بیش از ۵0 هزار بار به اشتراک گذاشته شده است به یک

چهره بسیار معروف در جهان تبدیل شده است…

ماجرا از آنجایی شروع میشود که یک زن توریست در جریان دیدار از شهری

در برزیل از این مرد درخواست می کند تا عکسی از او بگیرد و این خانم بعد از گرفتن و قرار دادن این عکس در صفحه شخصی اش،عکس رافائل

نونس بیش از ۵0 هزار بار به اشتراک گذاشته شد و سبب شد تا این مرد ۳0

ساله با وجود لباسهای کهنه ای که بر تن داشت،به سبب صورت زیبا و

چشمان آبی خیره کننده اش دل هزاران نفر را در سرتاسر دنیا تسخیر کند.

گفته شده وی قبال یک مدل بوده که به دلیل مصرف مواد مخدر به این حال و روز درآمده است.رافائل در مصاحبه با یک تلویزیون محلی در حالی که گریه می کرد گفت:”این مواد مخدر بود که

من را به سوی زوال و نابودی سوق داد.من با آدمای زیادی مواجه میشم که وقتی میبینن موقعیت اجتماعیت

مناسب نیست،تورو حتی جزء آدم به حساب نمیارن.

خانواده رافائل پس از معاینه شدن او در کلینیک سائوپائولو )شنبه گذشته(

هنوز به بهبودی و بازگشت او به زندگی امیدوارند. ماجرای این مرد تا کنون در چندین شبکه تلویزیونی

و سایت های خبری مهم منتشر شده است.

حمام کردن خانم ها در وان نفت

امان از دست این خانم ها و روش های زیبایی..

حمام نفتی یکی از جدیدترین نوع حمام در میان بانوان است و دراز

کشیدن در یک وان پر از نفت خام بین بانوان ثروتمند در باکو پایتخت کشور نفت خیز آذربایجان، طرفداران بسیار

زیادی پیدا کرده است.

http://www.zirmizi.com/wp-/۱۲/۲0۱۲/content/uploads

jpg.حمام-خانم-هااین روش که اسپا spa نامیده میشود

هزاران خاصیت دارد و کلی درد را عالج میکند،از درمان ناراحتی های پوستی بگیر تا ورم مفاصل، گردش

خون، سیستم عصبی و…این بانوان به مدت ده دقیقه در این حوضچه های

نفتی که چهل درجه حرارت دارند میخوابند که البته پزشکان اعالم کرده

اند ماندن بیش از حد در این حوضچه ها باعث سرطان پوست میشود،البته

این حمام بسیار گران قیمت است.

رقصی جهانی بر ضد خشونت علیه زنان

یک میلیارد زن در سراسر دنیا روز ولنتاین برای اعتراض بر ضد خشونت علیه زنان برخاستند. بر

اساس فراخوانی در اینترنت به نام "قیامی یک میلیاردی" زنان در ۲0۳

کشور مختلف دنیا به طور همزمان در خیابان ها به رقص و پایکوبی

پرداختند.

اقدام احمقانه دختر جوان برای جلب توجه نامزدش

یک دختر ۳۳ ساله پنسیلوانیایی برای اینکه توجه نامزدش را به خود جلب

کند مدت سه سال او را با قطره چشمی

مسموم کرد و همین امر باعث میشود او مجبور باشد باقی عمرش را در زندان

بگذراند

این مرد نگ.ن بخت سالها احساس مریضی میکرد و از عالئم بیماری وی حالت تهوع، فشار خون و مشکالت

تنفسی بود اما هرگز علت بیماری وی کشف نشد تا اینکه یک پزشک بعد از انجام معاینات و آزمایشات متوجه شد

مقداری “تترا هیدرو زولین” که در قطره های چشمی استفاده میشود در نمونه خون او وجود دارد که این مقدار از

نظر کارشناسان بسیار باال بود و حتی ممکن بود منجر به مرگ این مرد شود.به گفته وکیل این خانم او قصد کشتن

نامزدش را نداشت بلکه میخواست توجه بیشتری از سوی ببیند.

وی اکنون با وثیقه 7۵00 دالری آزاد است و دادگاه رسیدگی به پرونده او

همچنان ادامه دارد .پیش بینی میشود دادگاه برای او حبس ابد و بیش از ۳00 هزار دالر جریمه در نظر گیرد

خبرهای جذاباین هفته...

108

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 107

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

کار تالش کردند اما در برخی از موارد هم به دلیل فشار مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان تهیه کننده برای بازگشت به ایران، نتوانستیم آنگونه که

باید کار را پیش ببریم و شاید تنها مساله ای که ممکن است به کلیت کار لطمه بزند فشار تهیه کننده برای انجام کار پرشتاب برای صرفه جویی در هزینه ها بود.

این کارگردان سینمای مستند درباره ضبط صحنه های جنگی فیلم بیان کرد: در شرایط سختی در لبنان کار می کردیم و مدام از سوی هواپیماها و یا بالگردهای رژیم اشغالگر قدس تحت نظر نظامی بودیم. از سوی دیگر حضور هواپیماهای

سازمان ملل نیز مزید بر علت شده بود و مدام گزارش کار می دادند؛ در واقع به نظر می رسید آنها به نوعی حافظ منافع رژیم اشغالگر در فضایی بودند که ما کار

می کردیم.وی در ادامه افزود: به دلیل وجود چنین فضایی نتوانستیم صحنه های جنگی را فیلمبرداری کنیم. ما حتی نمی توانستیم یک منور هم روشن کنیم و این نکته ای بود که خود حزب الله لبنان هم روی آن تاکید داشت. به همین دلیل صحنه های

جنگی این فیلم در ایران فیلمبرداری خواهد شد.محمدرضا اسالملو کارگردان فیلم"شهابی از جنس نور"در پایان صحبت های خود درباره بازداشت امین زندگانی در فرودگاه لبنان گفت: مشکل روادید پیدا کرده و خوشبختانه در سالمت در لبنان حضور دارد و در حال حاضر باید مراحل قانونی

برای حل مشکل روادید این بازیگر طی شود.فیلم "شهابی از جنس نور" درباره امدادهای غیبی در شرایط جنگ است که به

اعتقاد کارگردان پدیده امدادهای غیبی در هشت سال دفاع مقدس و جنگ های رژیم اشغالگر، با لبنان و فلسطین به خوبی مشهود بوده است.

»رسوایی« مسعود ده نمکی در نوروز امسال

»رسوایی« مسعود ده نمکی ، فیلمی اجتماعی است که اکبر عبدی نقش بسیار متفاوتی را در آن ایفا کرده است. همچنین الناز شاکردوست ، محمدرضا

شریفی نیا و کامران تفتی از دیگر بازیگران این فیلم هستند که به نظر می رسد اکرانش در عید نوروز قطعی است.

»برف روی کاج ها« دیگر فیلمی است که سیدجمال ساداتیان )تهیه کننده ( از اکرانش در ایام نوروز و در گروه »عصر جدید« خبر داده بود. این فیلم، از جمله

آثاری است که حوزه هنری تمایلی به نمایش آن در سینماهایش ندارد.

اولین تجربه کارگردانی پیمان معادی در شرایطی قرار است عید نوروز روی پرده برود که تاکنون چندباری

با مشکالتی در نمایش عمومی مواجه شده بود. مهناز افشار ، صابر ابر و حسین پاکدل از جمله

بازیگران اصلی فیلم سینمایی »برف روی

کاج ها« هستند.»زندگی مشترک آقای

محمودی و بانو« هم گویا قرار است عید نوروز روی

پرده برود. در »زندگی مشترک آقای محمودی و بانو« حمید فرخ نژاد ، هنگامه قاضیانی ، ترانه

علی دوستی و پیمان قاسم خانی ایفای نقش می کنند. این فیلم، یک اثر اجتماعی و هشداردهنده است.

در روز های گذشته خبری از اکران نوروزی »حوض نقاشی« در گروه »آزادی« منتشر شد. »حوض نقاشی« مازیار میری از جمله محصوالت حوزه هنری است

که توانست باالترین رای تماشاگران را در سی و یکمین جشنواره فجر کسب کند. در جدیدترین ساخته مازیار میری، شهاب حسینی ، نگار جواهریان و فرشته صدر

عرفایی ایفای نقش می کنند.

»حوض نقاشی« که نمایش هایش، از شلوغ ترین نمایش های جشنواره فجر بود، فیلمی اجتماعی است که فضایی نسبتا تلخ دارد که در بخش هایی با

امیدواری هایی همراه است.

پنجمین فیلمی که شنیده می شود خود را برای اکران نوروزی مهیا می کند ، انیمیشن سینمایی »تهران ۱۵00« بهرام عظیمی است. این انیمیشن سینمایی که در جشنواره سی ام فجر حاضر بود داستانی فانتزی دارد و از تصویر سازی

چهره هایی مانند بهرام رادان ، مهران مدیری ، گوهر خیراندیش ، محمدرضا شریفی نیا، حبیب رضایی و... بهره برده است.

این فیلم که روایتی از شهر تهران در سال ۱۵00 است، قرار بود در پاییز روی پرده برود اما مشکالتی برای آن به وجود آمد و اکنون احتماال در عید نوروز روی پرده

می رود.

»تهران ۱۵00« تنها فیلمی است که داستانی فانتزی و مفرح دارد.

نکته دیگر هم این است که طبق اعالم حبیب کاوش )سخنگوی شورای صنفی نمایش(، پخش کنندگان هیچ کدام از این فیلم ها تاکنون قرارداد خود را با

سرگروه ها به شورای اکران ارائه نکرده اند.

گالیه های زن بازیگری که خواننده شد

بازیگر سریالهای عطاران پس از ورود به عرصه خوانندگی: انگار قصوری از من سر زده/ از مسئولین صدا و سیما سوال کنید که چرا من نیستم.

مریم امیرجاللی بازیگر سینما و تلویزیون که با بازی در مجموعههای طنز سیما از قبیل "خانه به دوش" و "ترش و شیرین" به شهرت رسید با حضور در برنامه صبح

شبکه سه تلویحا اعالم کرد که به دلیل ورودش به عرصه خوانندگی، با دستور مسئوالن صدا و سیما دیگر نمیتواند در مجموعهای بازی کند.

امیرجاللی در بخشی از صحبتهایش در برنامه ویتامین۳ عنوان کرد: انگار قصوری از من سر زده.

مردم از من میپرسند چرا نیستی؟ این را از من سوال نکنید از مسئولین صدا و سیما سوال کنید که چرا من نیستم.

من دوست دارم کنار مردم باشم ولی سعادت یاری نمیکند.انشالله فقط بتوانم این مردم عزیزی که انقدر نسبت به من محبت و عالقه دارند

را در کنسرتهایم ببینم.

مریم امیرجاللی اواخر شهریور ماه امسال در قالب گروه موسیقی سنتی بیان کنسرتی را در تاالر وحدت به روی صحنه برد که با بازخوردهای

متقاوتی رو به رو شد.او اعالم کرد از آن تاریخ تا به امروز نتوانسته در مجموعهای نقش آفرینی

کند.

106

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

توضیحات جالب امین حیایی راجع به نمایش جدیدش

قحطی نور« نزدیک به ده سال است که ذهن من را به خود مشغول کرده

است و درواقع به دورانی باز می گردد که من شناختی نسبت به پروردگار خود

نداشتم اما با رخ دادن اتفاقاتی در زندگی ام مسیر و ایدئولوژی من تغییر

کرد، باید بگویم قحطی نور حاصل گشایش دریچه ای از ادراک و اندیشه

های جهانی من است.

امین حیایی کارگردان نمایش »قحطی نور« در نشست رسانه ای این نمایش که امروز در تاالر وحدت برگزار شد، گفت: مضمون نمایش »قحطی نور«

نزدیک به ده سال است که ذهن من را به خود مشغول کرده است و درواقع به

دورانی باز می گردد که من شناختی نسبت به پروردگار خود نداشتم اما با رخ دادن اتفاقاتی در زندگی ام مسیر

و ایدئولوژی من تغییر کرد، باید بگویم قحطی نور حاصل گشایش دریچه ای

از ادراک و اندیشه های جهانی من است.

وی بیان کرد: برای ارائه این نمایش موزیکال 9 ماه تالش صورت گرفته

است و امیدوارم بتوانم با تلفیق هنرهای نمایش، موسیقی و تئاتر پیام

صلح را به جهانیان برسانم.حیایی تصریح کرد: »قحطی

نور«دارای برگشت مالی برای من نیست، من در این نمایش تالش کردم ضیافت خداوندی را به بهترین شکل انجام دهم و گروهی از مردم را که در اوج ظلمت و تاریکی به سر می برند

برای لحظه ای به نور خداوندی و آرامش درونی آشنا کنم.

این کارگردان با بیان اینکه حامد بهداد

به دلیل حضور در پروژه سینمایی داریوش مهرجویی موفق به همکاری با

او نشده است، ادامه داد: این نمایش موزیکال شامل هفت قطعه است که

اشعار پنج قطعه از آن را خودم سروده ام و در این کار گروه موسیقی دارکوب

همراه ما هستند.حیایی در پاسخ به یکی از سؤاالت

مبنی بر علت حضورش در فیلم های ارزشی، عنوان کرد: از برکات قالده

های طال نبود که توانستم تاالر وحدت را برای اجرا در اختیار بگیرم بلکه

علت آن نگاه خاص خداوند و حمایت ارشاد از موضوع نمایش بود.

وی افزود: من یک بازیگر هستم و سیاست ربطی به ما ندارد، من همه

اسم و اعتبارم را برای این اثر گذاشته ام و انقدر به قحطی نور اعتقاد دارم

که حاضرم تمام زندگیم را برای آن بدهم.

وی با بیان اینکه در قالده های طال

صد میلیون تومان دریافت کرده است، گفت: مبلغ ۱80 میلیون تومان صرف دستمزد موسیقی ما می شود که هزینه گروه نمایش حرفه ای و تبلیغات کار را باید به آن افزود، من دستمزد خود

در قالده های طال را صرف هزینه های زندگی کرده ام.

حیایی خاطر نشان کرد: این نمایش موزیکال در خارج از کشور نیز به روی

صحنه خواهد رفت، اتریش یکی از گزینه های ما برای اجرای خارجی

است.گفتنی است نمایش قحطی نور به کارگردانی امین حیایی از ۳ تا ۱۲ اسفند ماه در تاالر وحدت به روی

صحنه می رود.

تازه ترین اخبار از وضعیت امین زندگانی در لبنان

کارگردان فیلم "شهابی از جنس نور" درباره اینکه چطور امین زندگانی موفق

شد در این فرصت کم دیالوگ ها را به زبان عربی ادا کند، توضیح داد:

شب ها دیالوگ های صبح روز بعد را به زندگانی می دادیم و او حفظ می کرد و هنگام فیلمبرداری همان دیالوگ ها به

زبان و لهجه عربی بیان می شد

محمدرضا اسالملو کارگردان فیلم "شهابی از جنس نور" که بخش هایی از آن در لبنان فیلمبرداری شد به خبرنگار

مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم در بخش های مربوط به لبنان به پایان

رسید و قرارست برخی از صحنه های جنگی "شهابی از جنس نور" به

دلیل مشکالت بسیاری که در آنجا داشتیم و همچنین امکانات محدود در

فیلمبرداری، در ایران ضبط شود.

وی در ادامه با اشاره به مسایل پیش آمده حین فیلمبرداری این اثر سینمایی

گفت: در ابتدا قرار بود این فیلم به زبان اصلی توسط بازیگران لبنانی

و ایرانی ساخته شود اما در حین فیلمبرداری متوجه شدم که لهجه

انگلیسی این بازیگران با یکدیگر متفاوت است. به همین دلیل بهتر

دیدیم که بازیگران به زبان مادری خود عربی صحبت کنند. از سوی دیگر امین

زندگانی تنها بازیگر ایرانی فیلم که قرار بود به زبان انگلیسی صحبت کند لطف کرد و برای یک دست شدن زبان

و لهجه فیلم، عربی صحبت کرد.اسالملو در ادامه افزود: تصمیم برای عربی صحبت کردن بازیگران زمانی

اتخاذ شد که امین زندگی آمادگی کافی برای ایفای نقش با زبان عربی نداشت به همین دلیل از سر ناچاری از او هم خواستم که به زبان فارسی صحبت کند اما این بازیگر جوان به

معنای واقعی ایثار کرد و در شرایطی که ساختار تولید فیلم دچار تزلزل شده

بود به کمک مجموعه آمد و با پذیرفتن صحبت کردن با زبان عربی شکل کلی

فیلم را از جهت زبان و لهجه یک دست کرد.

کارگردان فیلم "شهابی از جنس نور" درباره اینکه چطور امین زندگانی موفق

شد در این فرصت کم دیالوگ ها را به زبان عربی ادا کند، توضیح داد:

شب ها دیالوگ های صبح روز بعد را به زندگانی می دادیم و او حفظ می کرد و هنگام فیلمبرداری همان دیالوگ ها به

زبان و لهجه عربی بیان می شد.

وی در پاسخ به این پرسش که از نتیجه کار در لبنان رضایت دارد؟ گفت: با توجه به امکانات و حوادث غیرقابل

پیش بینی که اتفاق افتاد، نتیجه کارمان بد نبود و انصافا همه اعضای گروه با انرژی مضاعف برای پیشبرد

105

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

که پیش می آید مقداری اشکال آفرین می شود. به دلیل اینکه نه تنها برای فیلم های اصلی جشنواره بلکه برای فیلم ها مستند و جنبی جشنواره هم

همیشه این بحث ها وجود داشته است.

فیلم هایی بوده که توسط ارگان ها درست شده است و من وقتی با برخی

از اعضای هیات داوران صحبت می کردم می گفتند که اگر ما هیچ کدام از فیلم های ارگان ها را مورد توجه قرار ندهیم فکر می کنند که ما جبهه سیاسی گرفته ایم. پس این یکی را مورد توجه

قرار دهیم.این مالحظات وقتی در میان می آید

مقداری اسباب بحث و شک و تردید و اعتراض و چیزهایی از این قبیل

می شود.

محسن چاووشی:نمی دانم دیگر چه بالیی سر آلبوم بیاید

گاه ۱0 اسفند را تاریخ نهایی منابع آانتشار این اثر می دانند و »تماشا« در روزهای آینده بیشتر و دقیق تر در این

باره اطالع رسانی خواهد کرد.

روز گذشته بخش هایی از تمام قطعات آلبوم جدید محسن چاووشی یعنی »من

خود آن سیزده ام« روی اینترنت قرار گرفت تا شایعه لو رفتن آلبوم جدید این خواننده، شبکه های اجتماعی و سایت

های هواداری این خواننده را پر کند.شدت واکنش ها به قدری باال بود

که حتی تهیه کننده این آلبوم هم در معرض اتهام قرار گرفت و حمالت

تندی نیز از سوی برخی هواداران این خواننده علیه او صورت گرفت.

اما پیگیری خبرنگار »تماشا« درباره این ماجرا سرانجام عجیب و غریبی

داشت. به نظر می رسد این بار نه پای بچه های گروه وسط است و نه پای خود خواننده و نه حتی تهیه کننده و لجبازی های دو سویه. این بار رفتار

غیرحرفه ای یکی از اپراتورهای تلفن همراه، باعث و بانی این اتفاق تلخ و

ناراحت کننده شده است.ماجرا از این قرار بود که حق مالکیت

دیجیتالی )فروش آنالین( آلبوم در زمانی که »من خود آن سیزده ام« مراحل تولید را طی می کرده، در

اختیار شرکت »آوای باربد« بوده و این شرکت با فروش این آلبوم به

»مسعود دهقان«، خود را از این بازی کنار کشیده اما درصد عمده حق

مالکیت دیجیتالی اثر در اختیار این شرکت بوده و در طول این سال ها هم

حاضر به واگذاری آن نشده است.بخش های کوتاهی از قطعات این

آلبوم از طریق همین شرکت در اختیار یکی از اپراتورهای تلفن همراه قرار گرفته بود که برای آوای پیشواز این

اپراتور استفاده شود. متاسفانه در قرارداد امضا شده، بندی در مورد این قضیه که این آهنگ های پیشواز بعد

از انتظار آلبوم باید رونمایی شوند گنجانده نشده و این شرکت نیز در

اقدامی غیرحرفه ای با انتشار آهنگ

های پشیواز این آلبوم، جرقه انتشار شایه لو رفتن آلبوم جدید چاوشی را

زده تا حاشیه های این آلبوم وارد فاز جدیدی شود.

پیگیری ما از خود محسن چاوشی در مورد قابل پیگرد بودن این رفتار غیرحرفه ای با این جمالت مواجه

شد: »به قدری حالم بد است که دیگر حوصله هیچ جنجال جدیدی درباره

این آلبوم را ندارم! دیگر من هم نمی دانم چه بالهای دیگری قرار است سر

این آلبوم بیاید!« ختم شد.همچنین پیگیری خبرنگار ما از زمان

دقیق انتشار این اثر هم به نتیجه خاصی نرسید و ظاهرا جلسه ظهر شنبه تهیه

کننده این آلبوم با شرکت پخش، گویای زمان دقیق انتشار آن خواهد

بود.گاه ۱0 اسفند را تاریخ نهایی منابع آ

انتشار این اثر می دانند و »تماشا« در روزهای آینده بیشتر و دقیق تر در این

باره اطالع رسانی خواهد کرد. ذکر این نکته ضروری است که این رسانه آمادگی انتشار هرگونه جوابیه ای از

سوی اپراتور مذکور در این باره را دارد و حق هرگونه اظهار نظری در این باره

محفوظ است.

داریوش مهرجویی بازیگر می شود

ظاهرا مسیر تجربه کردن امور جالب توجه برای داریوش مهرجویی به دایره

بازیگری هم کشیده شده است.مهرجویی امسال با فیلم »چه خوبه برگشتی« در جشنواره فجر شرکت

کرد. اثری که بیشتر از اینکه به یک فیلم سینمایی شبیه باشد به یک تجربه سرخوشانه شبیه بود. فیلم در جشنواره

با انتقادات تندی مواجه شد و مهرجویی هم به سنت این چند سالش

در نشست خبری بعد از فیلم شرکت نکرد.

حاال ظاهرا مهرجویی قرار است یک تجربه جدید به زندگی این سا ل هایش

اضافه کند.»آشغال های دوست داشتنی« فیلم

پرسروصدای امسال یک تغییر در تیم بازیگری اش داشته است: داریوش

مهرجویی به جای عزت الله انتظامی.ظاهرا انتظامی به دالیل جسمی

نتوانسته است در این فیلم بازی کند و محسن امیریوسفی با جایگزینی

مهرجویی یک غافلگیری بزرگ برای بییندگانش فیلم خواهد داشت.

اعالم داستان »آشغال های دوست داشتنی« قریب به دو ماه پیش، این

فیلم را به اوج اخبار رسانه ای سینمایی برد. داستان خاصی در سینمای ایران که در بستر حوادث بعد از

انتخابات سال 88 به مرور مقاطعی حساسیت برانگیز از تاریخ معاصر ایران

می پرداخت.به گزارش افکار،شهاب حسینی ،

حبیب رضایی، هدیه تهرانی، صابر ابر، نگار جواهریان ، شیرین یزدان بخش و حاال داریوش مهرجویی بازیگران فیلم »آشغال های دوست داشتنی« هستند.

104

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

زودی اکران می شود. از او پرسیدم آقا کی فیلمت می آید؟ گفت فیلمم را اکران کردند و برداشتند دیگر. آنقدر

که من که پرده سینما را دنبال می کنم و فیلم های اکران شده را و متوجه هستم

که چه به چه هست؟ باز هم متوجه نشده بودم که کی این فیلم را گذاشتند

و کی برداشتند اصال؟

با این اوصاف چطور می شود یک سینماگر و تهیه کننده بیاید و روی فیلمش سرمایه گذاری کند؟ با این

ناامنی که در مورد اکران وجود دارد؟ همان چیزی که در بیانیه هیات داوران به آن اشاره شده بود که شما این همه

برای ساخت فیلم مشکالت دارید، بعد تازه امنیت هم ندارید. یعنی همه

آن هفت خوان ها را که بگذرانید، فیلم نامه تان تصویب بشود. بدبختی ها را بگذرانید، و باز هم از هفت خوان

بگذرید تا بتوانید برای فیلم تان پروانه ساخت بگیرید، تازه جایی مثل حوزه

هنری می آید و می گوید آقا من این فیلم ها را قبول ندارم و اجازه نمی دهم در سینماهای من اکران کنید. بیش از یک سوم مجموع سینماهای ایران هم

متعلق به حوزه هنری است.

شهرداری هم از حوزه هنری تبعیت می کند و یک سری تبلیغات را نصب

نمی کند و با همدیگر دست به یکی

می کنند.

بعد تازه یک جاهایی که تا این مرحله را هم اجازه می گیرند باز یک عده ای

توی خیابان جلوی اکران فیلم را می گیرند و می گویند حق ندارید این

فیلم ها را نمایش بدهید.

در تهران و در شهرستان ها ممکن است این وضعیت پیش بیاید. در تهران

کمتر و در شهرستان ها هم اصوال گاهی نگذاشته اند بعضی فیلم ها نمایش

گذاشته شود.

داوری را امسال چطور دیدید؟ عملکرد هیات داوران تا چه حد قابل دفاع بود؟ با توجه به محدودیت هایی

که به هر حال برای انتخاب افراد وجود دارد؟

من با بسیاری چیزها موافق نبودم. یک مالحظاتی در داوری ها وجود داشت.

من نمی دانم چرا برخی فیلم ها را اصال ندیده گرفتند. مثال فیلم »حوض

نقاشی« آقای مازیار میری را برای چه نادیده گرفتند؟ من نمی گویم فیلم

خانم درخشنده فیلم شاهکاری بود ولی بهترین فیلمی بود که ساخته بود

و فیلم جذابی بود و موضوعش هم خوب بود و خوب هم کار کرده بود.

البته ضعف هایی هم داشت مثال قسمت پایانی آن کشدار بود. ولی به نسبت

فیلم هایی که وارد مسابقه شده بود جای حرف و مطرح شدن داشت. ولی

اصال به آن اعتنا نشده بود. من نمی دانم چرا؟

یک فیلمی مثل »استرداد« به دلیل این که مال شوروی بود و آنهای دیگر که

اصال قابل بحث نبودند و هیچ راجع به آنها نمی توانم بگویم، اما این یکی که

می شود راجع به آن حرف زد، گفتند به آن جایزه را بدهیم در صورتی که به نظر من این فیلم نقطه ضعف های

فراوانی داشت ولی به آن جایزه دادند.

البته همیشه راجع به داوری هر جا که صحبت و بحث می شود این مسائل مطرح می شود چون خیلی دو دو تا

چهار تا ندارد. این مجموعه هم اگر نبود و یک گروه دیگر بود هم ممکن

بود یک چیزهایی انتخاب کنند که یک عده ای بپسندند و یک عده دیگر

نپسندند.

بسیاری چیزها درست است و برخی چیزها هم ممکن است همه قبول

نداشته باشند این طبیعی است. ولی همیشه در جشنواره فجر این مالحظات

103

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

افشای مبلغ دریافتی هنگفت گوگوش از شبکه من و تو

مبلغ دریافتی هنگفت گوگوش از شبکه من

و تو فاش شد…. فائقه آتشین مشهور به گوگوش در ازای کادمی گوگوش که از حضور در برنامه آ

شبکه من و تو پخش شد مبلغ ۲.۵ میلیون دالر معادل ۵ میلیارد تومان دریافتی داشته

است. این در حالی است که گوگوش ادعا کرده

بود که در ازای حضورش در این برنامه هیچ پولی دریافت نکرده و قصد او خدمت

به جوانان ایران بوده است. گفتنی است که در این برنامه تقلب هایی

هم از سوی داوران مسابقه انجام شده است و مجریان شبکه من وتو پس از وقوع

کادمی رسوایی های صورت گرفته در آموسیقی گوگوش از پاسخ دادن به تقلب

های صورت گرفته سر باز زدند.

متوسالنی: با این ناامنی اکران، سینماگر دیگر چگونه

سرمایه گذاری کند؟

محمد متوسالنی، بازیگر و کارگردان سینما

سی و یکمین دوره جشنواره فیلم فجر در شرایطی به کار خود پایان داد که

هیات داوران این جشنواره در بیانیه ای تند و تیز، سال گذشته را برای سینمای

ایران سالی بد ارزیابی کردند.

این هیات داوران که در میان آن ها چهره های سرشناسی مثل مهدی فخیم زاده، بهروز افخمی، رسول

صدرعاملی، داوود میرباقری تا فیلمساز اصول گرایی مانند جمال شورجه

حضور داشتند، در بیانیه خود با اشاره به خالی شدن سالن های سینما از

تماشاچی نوشته اند: »از میان فیلم هایی که به نمایش عمومی درآمدند، آنها که می توانستند پرفروش باشند و تماشاگر

قهر کرده را به سینما برگرداند، در نیمه راه نمایش، از پرده پایین آمدند و یا در فضایی نا امن و متزلزل به نحوی

ناقص و نا مطلوب آن هم فقط در تهران نمایش داشتند.«

درباره جشنواره سی و یکم فیلم فجر و حاشیه های سینمای ایران با محمد متوسالنی کارگردان و بازیگر قدیمی

گفت وگو کرده ایم. آقای متوسالنی در کارنامه خود فیلم هایی مانند سازش،

ذبیح، کفش های میرزا نوروز و دو روی سکه را کارگردانی کرده است.

محمد متوسالنی: من فقط می توانم بگویم از سینمای بدنه بسیار بعید بود. منظورم از سینمای بدنه یعنی سینمایی

که می تواند مخاطب را جذب کند. اگر مجموع کار را در نظر بگیرید چند نوع

فیلم هست که ممکن است مخاطب داشته باشد و بقیه آنچه که ما دیدیم

فکر نمی کنم که اساسا بتواند ارتباطی با مخاطب خودش برقرار کند.

به نظرتان علت این امر چه می تواند باشد؟ کال حضور فیلمسازان نسل

جدید را امسال چطور بررسی کردید؟

من دو فیلمی را که از قبل گفته بودند فیلم های خوبی است که یکی از آنها

»تنهای تنها تنها« است را ندیدم. اما همین اندازه می توانم بگویم که مثال یکی از این فیلم هایی که حتی وارد مسابقه شده بود به نام »برلین

منهای هفت« فیلمی بود که ساختار بدی نداشت ولی فیلم بی تفاوتی

است و فیلمی نیست که شما را درگیر موضوعی کند. چون سوژه آنقدر ساده

است و مسائل آنقدر بدون کشش است و جزو آن فیلم هایی نیست که روی شما

اثر کند و شما دلتان بخواهد دوباره آن را ببینید یا به کسی توصیه بکنید که آن را ببیند. یک فیلم بی تفاوت

است. یک مطلبی در مورد پناهندگی را بیان می کند دو نکته در آن هست

این که مثال آن طرف از پناهندگان خوب پذیرایی می کنند و دوم اینکه

اگر بخواهی پناهندگی بگیری باید به آمریکایی ها فحش ندهی. اگر فحش

ندهی به شما پناهندگی می دهند و اگر فحش بدهی به شما پناهندگی

نمی دهند این دو نکته ای است که در فیلم مطرح می شود.

شما دیده اید که فیلمسازان مطرح ما امسال ما حضور نداشتند. حضورشان

بسیار کم رنگ بود.

اتفاقا من می خواستم در این رابطه بپرسم. می خواستم پیرو صحبت های

شما این را بپرسم که چرا حضور فیلمسازهای قدیمی تا این حد کم

رنگ بود؟ مثال مسعود کیمیایی که هر سال معموال در جشنواره فیلم داشت

امسال حضور نداشت؟

شرایط فیلمسازی برای کارگردان ها بد شده است. این شرایط مناسبی نیست. بخصوص از اوایل امسال

دیگر کسی جرئت نمی کند برود به سمت فیلمسازی و حتی آنهایی هم

که می روند دیگر امکان ساخت پیدا نمی کنند.

من می دانم که آقای کیمیایی بسیار کوشش کرد فیلم بسازد چند طرح هم ارائه داد ولی هیچ کدام موفق نشدند

که مجوز بگیرند.

برای این که االن آدم های حرفه ای سینما می دانند که اگر فیلم شما یک

مسئله و پیام خاص نداشته باشد نمی تواند مخاطب را جذب کند و اگر فیلم شما هم یک کار معمولی باشد، طبیعی است که همان فیلم

معمولی را هم مردم در همان تلویزیون خودمان دارند تماشا می کنند. سی دی

و دی وی دی هم به وفور در دسترس مردم هست و ماهواره هم دارد فیلم های

خوبی نمایش می دهند.

برای چه باید کسی هزینه اضافه کند و با این ترافیک و هزینه ها و دردسرها

برود به سینما؟

باید چیزی باشد که او را جذب کند. مثال کسی سفارش کند که این فیلم

فالن مسئله را دارد و برو این فیلم را حتما ببین تا انگیزه رفتن به سینما به

وجود بیاید.

اما اگر فیلمی باشد که هیچ چیز متفاوتی نداشته باشد، شما از وضعیت

فروش بسیاری فیلم ها این حقیقت را می توانید ببینید. این که در طول

چند مدت گذشته چند فیلم به نمایش گذاشته شده و این فیلم ها بی سر و

صدا آمده اند و رفته اند.

از دوستی شنیده بودم که فیلمش به

ایــــــران سینمای

102

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

ZANEEMROOZ ||| Tel: (647) 390-0606No. 20 / Vo l 01 | | | Oc t , 21, 2011 20

Platelets contain many growth factors and are responsible for promoting wound healing. Platelet-rich plasma (PRP) has been used in medicine for many years to promote healing in surgery. After taking blood from a person’s vein, the blood sample is processed in a special centrifuge to separate the platelets from other blood cells. The plasma, which is rich in platelets, is then injected into surgical sites along with activating factors to facilitate better healing. This technology has since been applied to other areas such as the scalp to prevent hair loss and to promote healthier.hair growth PRP may be used to improve skin texture and to rejuvenate the skin. It can return volume to aging or thin skin, and can be used on the face and neck. It may reduce fine lines and scars and improve skin tone. PRP may be combined with other skin rejuvenation technologies such as microneedling or fractional technologies such as Intracel and.Fractora Microneedling uses microneedles 2mm. The-0.5 with lengths of microneedles cause microtrauma to epidermis or dermis, triggering the natural healing response of the skin. As a result, new collagen and other connective tissues are produced as the skin heals. The growth factors in the PRP enhance this process. The advantage of this combination is that no foreign substances or drugs are introduced and therefore minimizing the risk of adverse reactions. This is a natural way to rejuvenate the skin with very little downtime. months to 3-2 Results may take.become obvious Next time I will talk about Intracel fractional technology for.skin rejuvenation and acne scars Watch Dr. Poon on Canadian 9pm Iranian TV on Mondays at 10am) (re-run on Tuesdays at online at www.itctv.ca or via.multicultural satellite TV

.DRJIMMYPOONTel: 416-410-8338

For More Info See:Inside back cover page

Watch Dr. Poon on Canadian Iranian TV on Mondays at 9pm

(re-run on Tuesdays at10am) online at www.itctv.ca or via multicul-

.tural satellite TV

PRP FACIAL REJUVENATION

PhOTOTheRaPY FOR haiR lOss

نکات مختصر و مفیدی

پیرامون متد های زیبایی و جوانسازیdr.Poonتوسط

در برنامه CineMa x CineMa

زمان پخش: Saturday 8pm

Sunday 3 &10pmTuesday 5pm

ITC از شبکه تلویزیونی

Hair loss is a fairly common problem for males. There is usually a family his- tory of hair loss at an early age. For some unknown reason, those males who are afflicted by this condition tend to lose hair in the frontal hairline and in the crown area. This may start as early as in the teenage years and progress as one becomes older. This condition is called Androgenetic Alopecia. Standard medical treatment includes topical monoxidil (Rogaine) or oral finesteride (Propecia). These have to be

taken lifetime and there may be side effects. Hair that is lost usually will not growback Some people prefer a non-drug remedy for hair loss. Non-drug remedies includephototherapy with red or near-red frequency. Phototherapy at this frequency stimu-lates blood circulation to the hair follicles, counteracting the choking effects of dihy-drotestosterone (DHT). Phototherapy improves the nutritional status of the hair fol-

licle, and strengthens and thickens existing hair. By improving the health of existing hair follicles, phototherapy prevents further hair loss. Treatment consists of weeklysessions lasting approximately half an hour each. There are no adverse side effectsMany females lose hair as they approach menopausal years. Hair loss can be treat-ed with phototherapy

101

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 100

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 99

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 98

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

هومن

97

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 96

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 95

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

سیب حاوی فیبر حاّلل بسیار مفیدی به نام پکتین است: این

فیبر را می توان »تله ی چربی ها« نامید.

پکتین سیب میزان کلسترول خون را کاهش می دهد و برای

رفع یبوست نیز موثر است. عالوه بر این ها پکتین جلوی اشتها را

می گیرد و سیری طوالنی مدتی ایجاد می کند یعنی در خدمت

خوش اندامی شماست. با ما همراه باشید تا بیشتر با این فیبر و

خواص آن آشنا شوید.

یک ضرب المثل انگلیسی می گوید: »خوردن یک عدد

سیب در روز شما را از دکتر دور می کند«. نتایج به دست آمده از پژوهش های متعدد نیز این

باورهای قدیمی را تایید می کنند. محققان معتقدند که سیب

خواص فوق العاده ای برای بدن دارد. پکتین موجود در این میوه

به تنهایی گنجینه ای از خواص متعدد محسوب می شود و به

افرادی که می خواهند الغر شوند و یا وزن ایده آل خود را حفظ

کنند خدمت بزرگی می کند.پکتین و فوایدش

پکتین ترکیبی است که در گیاهان مختلف وجود دارد و

یک ماده ی لزج و ژالتینی است که در مجاورت آب حجم آن افزایش می یابد. در واقع این

ماده نوعی قند )گلوسید( است که به میزان قابل توجهی در میوه

های مختلفی مانند سیب، انگور، کشمش بی دانه و لیموترش

وجود دارد. باید بدانید که میزان این فیبر در سیب های تازه یا

نارس بسیار بیشتر است. اصاًل سفتی سیب های تازه یا سیب سبز

به دلیل وجود همین فیبر پکتین است. هر چه سیب رسیده تر و کهنه تر شود

میزان پکتین آن نیز کمتر می شود.پکتین: ملین طبیعی، ضد اشتها و چربی سوز

باید خداوند را به خاطر این نعمت های بی پایان عاشقانه ستایش کرد. افرادی که مراقب

وزن خود هستند و یا افرادی که رژیم گرفته اند می توانند به خواص سیب اعتماد کنند. این

خواص سیب مدیون وجود پکتین است. اگر رژیم گرفته اید سعی کنید از سیب های تازه

و سبز استفاده کنید چون حاوی بیشترین میزان پکتین می باشد. واقعیت این است که

پکتین در مجاورت آب حجیم می شود. برای همین بهتر است قبل از صرف غذا یک عدد سیب میل کنید و سپس یک لیوان بزرگ آب

بنوشید. در این صورت این فیبر حجم بیشتری از معده را اشغال کرده و سیری طوالنی مدتی ایجاد می کند. در واقع این فیبر جلوی اشتها را می گیرد. از این گذشته فیبر پکتین میزان و

حجم مدفوع را نیز بیشتر می کند و برای همین باعث by Giant Savings" "دفع راحت

می شود.عالوه بر این ها پکتین می تواند چربی ها را به دام بیندازد. می پرسید چگونه؟ به این

ترتیب که پکتین در تماس با آب به صورت یک ماده ی لزج و ژل مانندی در می آید که

بخشی از چربی ها و قندهای مصرف شده را به خود جذب کرده و سپس دفع می کند. برای همین به آن »تله ی چربی ها« می گوییم. نتایج

پژوهش های متعدد نشان می دهد که مصرف سیب تأثیر مثبتی در تنظیم کلسترول دارد.

قرص ها و کپسول های تهیه شده از پکتین: چه

باید کرد؟

این روزها در بازار قرص ها و کپسول هایی وجود دارند که از پکتین سیب تهیه شده اند

و به عنوان کپسول های الغری، چربی سوز و ضد اشتها به فروش می رسند. قبل از مصرف این قبیل قرص ها حتمًا به اصل و تقلبی بودن

و ترکیبات موجود در آن ها دقت کنید. این قرص ها اگر تقلبی نباشند و از ترکیبات سالمی تهیه شده باشند می توانند سیری طوالنی مدتی

ایجاد کنند به شرط این که حدود نیم ساعت قبل از غذا و با یک لیوان بزرگ آب مصرف شوند. توجه داشته باشید اگر داوری خاصی مصرف می کنید )به خصوص قرص های ضد

بارداری( حتمًا قبل از شروع مصرف این قرص ها با پزشک مشورت کنید. چون امکان

دارد مصرف همزمان این قرص ها باعث کاهش تأثیر آن ها شود. بهتر است این قرص ها

با فاصله ی زمانی مناسب مصرف شود.آستین ها را باال بزنید

البته خودتان هم می توانید دست به کار شوید و محصوالت الغری خودتان را تولید

کنید. برای این کار یک کیلو سیب سبز و تازه بخرید. از خرید سیب های کاماًل رسیده

خودداری کنید. سعی کنید از محصوالت ارگانیک استفاده کنید تا بتوانید با خیال

راحت و بدون ترس از وجود آفت کش ها، از پوست و دانه های سیب بهره ببرید.

سیب ها را پوست بگیرید و دانه ها و پوست آن را نگه دارید. می توانید از خود سیب ها کمپوت تهیه کنید. پوست و دانه های سیب

را داخل مخلوط کن بریزید و آب یک عدد لیموترش را نیز آب آن اضافه کنید. ترکیب به دست آمده را داخل ظرف بریزید. داخل ظرف دیگری آب ریخته بگذارید بجوشد. سپس ظرف حاوی پوست سیب را داخل ظرف حاوی آب جوش بگذارید و اجازه

دهید به مدت ۲ ساعت در حرارت غیر مستقیم داغ شود. به طور مرتب مواد را هم

بزنید. اگر دیدید مواد می چسبد و نیاز به آب دارد مقداری آب به آن اضافه کنید. سپس

بگذارید موادتان خنک شود و از یک صافی رد کنید. بهتر است یک پارچه ی نازک روی صافی یا آبکش بیندازید و ماده را داخل آن

بریزید و اجازه دهید تمام شب را بچکد. مایع ژالتینی که به دست می آید همان پکتین سیب

و یک ماده ی الغر کننده است. قبل از غذا مایع ژالتینی که تهیه کرده اید میل کنید. بعد

از مدتی اثرات آن را مشاهده خواهید کرد.

پکتین سیب: مکمل طبیعی برای الغری

94

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

Javanan Toronto would love to hear your stories about life in our city they may be in Farsi or English. Each week we will print new stories allowing us and you to keep in contact. Please send your stories to [email protected] Attention RozaWe look forward to interacting with our readers

DIY: Facia

ls

Skin Care

and th

e At-Hom

e Mask

Roza Fox

93

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

You only get one face.

Although advocates of modern medical science may beg to differ, for the vast majority of us, the face we go to sleep with is the same wonderfully original, distinctive face that we›re going to wake up with, morning after morning, so it behooves us to take care of it.

We moisturize and we apply copious amounts of sunscreen, but our faces are on the front lines, subjected not only to the elements and our lifestyles but even to our emotions. A facial is the best way to pamper and protect our faces, but these days a weekly trip to a spa seems as improbable as a family vacation on the moon.

Fortunately for us and our faces, the ingredients for a soothing, quick and easy DIY facial are often no farther away than our kitchens. And there are additional steps we can take to keep our skin as youthful as possible.

Lifestyle Damage

It›s not just the sun or atoms known as free radicals that cause the daily beating our faces take. The way we live our lives – the smiles as well as the tears – contributes greatly to what happens to our skin, which we often forget is one of our body›s organs.

«The biggest mistake people make with their skin is poor lifestyle choices,» said Dr. Harold A. Lancer, of Lancer Dermatology in Beverly Hills, California. «Poor diet selections, lack of exercise, the inability to handle stress, exposure to toxins, excessive alcohol and tobacco use all contribute to skin failure, as do poor sleeping habits.»

We can›t stop time, and the notion of a Fountain of Youth is better suited for a Disney film, but simple changes can alter the effect we have on our skin. Call it the Lifestyle Facial.

«If proper lifestyle changes are implemented and quality home care is used, you may not need to resort to invasive clinical procedures which may prove to be a waste of time, energy and money,» Lancer

said. «The best way to give your skin a pick-me-up is to keep hydrated, which means increasing your intake of water and decreasing your intake of salt.»

Vera Kantor›s Favorite DIY At-Home Face CareSkin expert Vera Kantor offered this recipe for an at-home facial that can benefit all the major skin types. «It›s the perfect treatment to do before a party or an event,” she said.

Mix a tbsp. of plain yogurt -- not lowfat or fat-free -- with a tsp. of regular, unflavored oatmeal. Use this as a scrub for your face. You can make extra and use it as a body scrub as well. This will exfoliate, brighten and moisturize your skin.

Applying it in the shower would be best, because the steam will help with the exfoliation.

Separate an egg and mix the yolk with a few drops of honey and olive oil. Apply it to the face and neck and allow it to dry before gently rinsing with water.

Immediately mix the egg white with a few drops of lemon juice. Apply this to your face and allow the mask to dry completely before rinsing. This mask will get very tight, but it tightens and brightens the skin, too.

Apply your favorite moisturizer, and voila, You’re ready to party.

Benefits of a Home Facial

A facial isn›t just about pampering yourself; it›s also about rejuvenating skin that is under daily assault by the elements and turning back the clock, even if it›s just the second

hand. Because of time and money constraints, regular trips to the spa are an extravagance few can afford, but even the experts agree that skin care starts at home.

«Daily home care is incredibly important to maintaining healthy, glowing skin,» said skin expert Vera Kantor. «Something that I do, and recommend to all my clients, is to use masks daily. Often, your refrigerator is your best source for natural good enough to eat skin care.»

Surprisingly, the makings of a healthy breakfast can go a long way toward improving the look and feel of your skin.

«I like to use items like eggs, yogurt,

strawberries, cucumbers,» said Kantor, of Verabella Skin Therapy in Beverly Hills, California. «I apply different masks every morning, between washing and toning my face and before I drink my morning coffee.»

For those more inclined to evening fare, Lancer can rattle off recipes for homemade masks that sound delicious enough to pour over a bowl of fresh greens.

«You can make a homemade mask with pulverized yellow squash and organic pure pomegranate juice, which will help with sun-damaged skin,» Lancer said. «Olive oil with fresh-squeezed lime can be an effective toner, while grapeseed oils can be used as a simple, pure facial cleanser.»

As appetizing as they sound, for skin care, it›s best that these ingredients go on your face rather than in your mouth.

«Yellow squash is a low-acidity, nonirritating, soothing, topical additive for the skin which helps to increase retention for normal hydration in dermal and epidermal layers,» Lancer said. «And when pomegranate is added to facial mask products, it will often help with reducing pore size.»

He, too, touts the skin benefits of doing your homework.

«Spa treatments are wonderful if they are performed properly by high-quality personnel with fine materials,» he said. «But home maintenance is a once- to twice-daily event, and is critical in a process of consistent, beneficial skin repair and maintenance.»

Learn to Multitask: Save Time and Your Skin

You might be thinking that while you have the ingredients to concoct a home facial, there›s no way that you can set aside the time for such self-indulgence. The best part of the DIY facial may be that it can be done while you›re managing the rest of your day.

«Most people think that they need to apply a mask once or twice a week and take 20 to 30 minutes to relax in it,» Kantor said. «But it only takes a minute to apply, and your skin will reap the benefit, even if you don›t have time to lie down. You can apply a mask and check your email or cook breakfast for your kids.»

Even if your mornings are too hectic to sneak in a minute of pampering, you can find time to cheat in a facial later in the day.

«Try doing your nighttime skin care regimen as soon as you come home from work or school, just as long as you›re not planning to go out again later,» Kantor said. «As soon as you get home, drop your bags, change your clothes, wash your face and apply you nighttime serum and moisturizer.»

No matter the time of day or night, it only takes a moment, and your face will thank you for it later.

92

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

با ترس گفتم:باشه!ولي پدرت حاال كجاست؟سارا:با اون هرزه فرار كرد!اينو فقط من ميدونم!ولي حاال كه به

تو گفتم تو هم نبايد به كسي بگي!من:باشه!

سارا:خب حاال كمكم ميكني؟با ترديد گفتم:چه كمكي؟

سارا:كه انتقام بگيرم!من:از كي؟

سارا با انزجار گفت:از همه مردايي كه به زناشون خيانت ميكنن!

با ترديد گفتم:چطوري؟سارا چشمكي زد و گفت:كاري نداره باهاشون دوست ميشيم و

زندگيشون كه ريخت به هم ولشون ميكنيم!با تعجب گفتم:نه!سرم را تكان دادمو ادامه دادم: اين كار درستي نيست!خراب كردن زندگي مردم ...... وحشتناكه!

سرش را عقب برد و به صورتم نگاه كرد و گفت:اه تو اين كاره نيستي!

ميشناسمت!من:تو هم نيستي!من تورو چشمهايش را چرخاند و

گفت:تو اصال منو نميشناسي!خنده اي كرد و

گفت:هيچكس منو نميشناسه!

من:ببين اين نوع انتقام اصال عاقالنه نيست تو ميخواي يه زندگي رو

از هم بپاشوني كه چي بشه؟مطمئنا حس خوبي

هم بهت دست نميده!از جايش بلند شد و

گفت:ببين من نميخوام كسي پند و اندرز بهم بده واسم مهم نيست

تو خوشت مياد از كارم يا نه!

من:ولي من نميتونم اين اجازه رو بهت

بدم!سارا:تو مثال كي

باشي؟من:من....

مسئوليت تو دست منه!

سارا:دوباره داري ميري رو

اعصابما!نفسم را بيرون دادم و

گفتم :بيا حاال بريم دنبال دستبندت!سارا:اخ داشت يادم ميرفت!

بدون توجه به من از پله ها باال رفت بغضم را فرو دادم و دنبالش راه افتادم بايد جلويش را ميگرفتم شايد او براي خودش

سارا نبود ولي براي همه سارا بود!اتاقش را كمي گشتيم ولي از دستبند اثري نبود. با نااميدي روي

تخت نشست و گفت:نيست!شانه هايم را باال انداختم!

با ناراحتي گفت:اگه گم شده باشه...من: پيداش ميكنيم!

دستش را روي پيشاني اش گذاشت و گفت:سرم درد ميكنه ديگه نميتونم!

من:خب تو يه كم استراحت كن من ميگردم واست!روي تخت دراز كشيد و چشمهايش را بست وقتي مطمئن شدم

خوابيده از اتاق بيرون رفتم!كارم سخت شده بود حاال بايد هر لحظه مراقب سارا ميبودم تا

مبادا مبينا كار اشتباهي بكند.

از اتاق سارا كه بيرون امدم با مهناز خانم رو به رو شدم با ديدن من گفت:داشتم مي اومدم دنبالت!

من:چطور؟ چيزي شده؟منهاز خانم:نه فقط پدرتون زنگ زدن گفتن كه واسه پنج شنبه

يه مهموني ترتيب بدين و فاميلو دعوت كنين وقتي ميان يه چيز خيلي مهمي روميخوان بگن!

من:مهم؟مهناز:چيزي نگفتن گفتن ميخوان تا اون روز مخفي بمونه كه

غاقل گيرتون كنه!من:بابام؟

مهناز سرش را به عالمت مثبت تكان داد!با خنده گفتم:بابا اهل سورپرايز كردن نيست!حتما چيز مهميه!

مهناز:چي بگم واال به من چيزي نگفتن!من:باشه خودت كارا رو بكن پول ميدم به رحيم اقا واسه غذا و

خرت و پرت!مهناز:باشه!

من:ببخشيد ميندازم گردن شماها اخه سارا...لبخندي زد و گفت:ميدونم عزيزم مشكلي نيست ميدوني كه

وظيفمونه!مهناز خانم را در

اغوش گرفتم وگفتم :ممنون!

بعد با هم به حال رفتيم مهناز به خانه شان رفت تا كارهايش را بكند من هم مشغول تماشاي تلوزيون بودم ولي تمام مدت به

اين فكر ميكردم كه چرا پدرم براي امدنش مهماني ترتيب داده بود ؟!چطور بايد درباره ي سارا با او صحبت ميكردم؟!

همه چيز براي اومدن پدرم اماده شده بود سارا تا اون روز يه بار ديگم حالش بد شده بود وقتي با دكتر صحبت كردم ازم

خواست تا هر جور شده حرفاي سارا رو يا ضبط كنم يا اين كه به خاطر بسپارم.

ساعت ۱ بود كه از شركت بيرون اومدم به اصرار عمو مجبور شدم اقاي كامران رو هم براي مهماني دعوت كنم .

پدرم ساعت 7 مي امد تنها نگراني ام اين بود كه حال سارا بد بشود ولي كاري نميتوانستم بكنم. وقتي به خانه رسيد همه چيز

مرتب بود.سارا سر ميز داشت ناهار ميخورد با ديدن من گفت:سالم!

به سمتش رفتم و كنار او نشستم كيفم را روي ميز گذاشتم و مقعنه ام را برداشتم و گفتم:سالم كي اومدي؟

سارا:همين االن!من:مگه امروز تا ۴ كالس نداشتي!

سارا:نوچ! تعطيل شد!من:تعطيل شد يا تعطيلش كردي؟

سارا :بيخيال يه كالس كه به جايي نميرسه!سرم را تكان دادم!

مهناز خانم وارد سالن شد با ديدن من گفت:سالم دخترم! من:سالم مهناز خانوم خسته

نباشي !مهناز:مرسي دخترم! صبر كن

واست ناهار بيارم!من:باشه مرسي!

سارا:نفهميدي بابا چرا اين همه شلوغ كرده؟

شانه هايم را باال انداختم و گفتم:امروز ميفهميم ديگه!

سارا لقمه اي را در دهانش گذاشت و سرش را تكان

داد !

رفتم بعد از ناهار به اتاقم تا اماده بشوم . در كمدم را باز

كردم و نگاهي به لباسهايم كردم نميدانستم كدام را انتخاب

كنم .چند دست از لباسهايي كه فكر

ميكردم مناسب است را از كمد بيرون اوردم و روي تخت

گذاشتم تا يكي يكي امتحانشان كنم .

اخرين لباسي كه پوشيدم دو ماه پيش پدرم برايم خريده بود شلوار بلند دم پا با كت استين

سه ربعي كه زيرس يك تاپ

91

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

به خاطر خواهرمسارا وارد اتاق شد قلبم تند تند ميزد .منتظر

بودم كه دكتر چيزي بگويد و سارا عكس العمل نشان دهد .دكتر نشست و از ساا

خواست تا بشيند حالت هايش برايم ارامش خاصي داشت لبخند به لبم نشست .دكتر

نگاهي به من كرد و گفت:الزم دونستم با هر دوتون صحبت كنم چون به هر حال شما با هم زندگي ميكنيد و رفتارتون روي هم تاثير داره! بعد به سارا نگاه كرد سارا سرش را تكان داد.

خودكارش را برداشت ناخوداگاه تمام حركاتش را زير نظر داشتم سرش را باال گرفت

و به سارا گفت:شما كوچيكتر از خواهرتون هستيد بله؟

سارا:بله من دوسال كوچيكترم!دكتر:چند سالتون بود كه مادرتون فوت كرد؟

سارا:۱۱ سال!دكتر:االن دانشجوييد؟

سارا:بله!رو به من كرد و گفت:شما درستون تموم شده؟نگاهم را از او گرفتم و گفتم:بله تازه استخدام

شدم!سرش را تكان داد و زير چشمي به من نگاه

كرد و به سارا گفت:ميتونم بدون حضور خواهرتون چند تا سوال ازتون بپرسم؟

سارا:البته!دكتر رو به من كرد و گفت:ميشه ما رو تنها

بذارين؟از جايم بلند شدم و گفتم:بله!

با نگراني به سارا نگاه كردم چشمكي به من زد به زور لبخندي زدم و از اتاق بيرون رفتم!

در را از پشت سرم بستم و نفس عميقي كشيدم و روي صندلي نشستم نگاهي به در كردم و

سرم را به صندلي تكيه دادم منشي در حالي كه داشت دفتري را ورق ميزد گفت:اينقدر نگران

نباشيد از اين موارد زياد هست!من:كدوم موارد؟

لبخندي زد و گفت:مواردي كه خود بيمار از بيماريش بي خبره!ولي بايد بگم كه دكتر

كارشو خوب بلده.من:خيلي نگرانم !نميدونم خواهرم چه عكس

العملي نشون ميده!شانه هايش را باال انداخت و گفت:باالخره

بايد باهاش رو به رو بشه !سرم را تكان دادم و با ناراحتي گفتم:ميدونم!

داشتم با منشي صحبت ميكردم كه سارا در حالي كه با دكتر خداحافظي ميكرد از اتاق

بيرون امد .با تعجب نگاهي به او كردم اصري از

عصبانيت يا ناراحتي در چهره اش نبود سارا رو به روي من ايستاد و گفت:پاشو برو تو دكتر

كارت داره!من:هوم؟

سارا دستم را گرفت و گفت:معلوم هست چته؟پاشو ديگه!

از جايم بلند شدم به اتاق رفتم و روي صندلي

نشستم.خودكارش را روي ميز گذاشت. گفتم:چي شد؟دكتر:نگرانيد؟

سرم را به عالمت مثبت تكان دادم و گفتم:ميشه بگين چي شد؟

نيشش باز شدو دندانهاي سفيد و رديفش نمايان شد شايد بهترين جز صورتش همين بود

گفت:چقدر عجله دارين!؟شانه هايم را باال انداختم و با نگراني نگاهش

كردم.دوباره لبخند زد و گفت:الزم نيست اينقدر نگران باشيد! بهتون اطمينان ميدم

خواهرتون راحت با اين موضوع كنار بياد ولي خودتون رو بعيد ميدونم! راستش شما خيلي استرس داريد اين اصال خوب نيست نه براي

خواهرتون و نه براي خودتون!من:من هميشه همين جوريم!

با خنده سرش را تكان داد و گفت:يكي دوبار بدون خواهرتون بياين پيش من تا درباره

خواهرتون باهم بيشتر صحبت كنيم!من:چشم!

نفس عميقي كشيد و گفت:خيلي هم خوب! واسه امروز كافيه من فقط ميخواستم يه سري اطالعات پيش زمينه داشه باشم و يه جوري خواهرتونو بكشم اينجا تا خيال شما راحت

بشه!من:ممنونم!

بعد از جايم بلند شدم و گفتم:ديگه امري نيست؟

دكتر:نه!بعد به چشمهايم خيره شد و گفت:خداحافظتون!

تمام بندم يك دفعه گر گرفت! به سختي نفسم را بيرون دادم و خيلي سريع خداحافظي كردم

و از اتاق بيرون امدم!با سارا از مطب بيرون امديم و سوار ماشين شديم سارا نگاهي به من كرد و گت:چيزي

شده؟من:نه!

سارا:رنگت پريده!خودم را در اينه نگاه كردم درست ميگفت ولي

به روي خودم نياوردم و گفتم:نه!سارا شانه هايش را باال انداخت ماشين را روشن كردم و گفتم:چي بهت گفت دكتر؟

سارا:چند تا سوال پرسيد!ميگم اگه باز خواستي بياي بهم بگو منم بيام

باهات!با خنده گفتم:تو هم روانپزشك الزم شدي؟

سارا:ميخوام بگم هيپنوتيزمم كنه دلم ميخواد بدونم چه طوريه!

من:باشه!سارا:ولي حيف با اين شخصيتش قيافش

خوب نيس!من:همچينام بد نبود!

سارا:بد نبود با اون دماغش؟من:مگه خوبي ادما به قيافس؟

سارا:نه ولي خب قيافه جزو خوبياي يه نفره

ديگه!من كه دلم ميخواد طرفم خوشگل و خوشتيپ باشه!

من:ايشاال گيرت مياد!سارا كمي فكر كرد و گفت:نيومدم به دكي

جون ميگم بره دماغشو عمل كنه خودم ميگيرمش!

من:اونم قربونت ميره و ميگه باشه به خاطر تو ميرم زير تيغ عمل؟!

سارا:خدا رو چه ديدي!ولي خوشگل خداداي بهتره ها!

خنديدم با اين كه گفتم قيافه زياد مهم نيست ولي هيچ كس با قيافه ي معمولي توجه كسي

را جلب نميكرد!زير لب گفتم:ارسالن كامران! نميدانم چرا او برايم نمونه ي يك پسر با يك

قيافه ي كامال بي نقص بود!سارا:كي؟

من:هيچكي!داشتم به مديرم فكر ميكردم!سارا:ااا فكرم ميكني بهش؟

من:نه خير گفتي خوشتيپ ياد اون افتادم!سارا:اخيي چه رمانتيك!اخم كردم و گفتم:سارا!

سارا:دروغ ميگم؟زير لب اسم يار....من:زهر مار!

سارا با خنده گفت:چرا جوش مياري خب؟من:چون حالم ازش به هم ميخوره!

سارا :اخيي!بميرم الهي! خودت دروغ ميگي چشات كه دروغ نميگه.

با حرص به سارا نگاه كردم خنده ريزي كردو گفت:باشه ديگه نميگم!

به خانه كه رسيديم به اتاقم رفتم حرفهاي سارا فكرم را مشغول كرده بود مقنعه ام را روي

تخت انداختم .چطور ميتوانست فكر كند من از او خوشم امده؟!شايد تنها مردي كه احساس

تنفر شديدي را در برابرش احساس ميكردم همين اقاي كامران بود!زير لب گفتم:مردتيكه

هيز!لباسهايم را عوض كردم و و به اشپز خانه رفتم

تاچيزي براي خوردن پيدا كنم در يخچال را باز كردم . مهناز خانم وارد اشپز خانه شد و

گفت:ناهار نخوردي؟همان دور كه به محتويات داخل يخچال با دقت نگاه ميكردم سرم را به عالمت منفي

تكان دادم!مهناز:ميخواي برات غذا گرم كنم؟

سيبي برداشت و گفتم:نه!در يخچال را بستم مهناز خانم به سيبي كه

در دستم بود نگاهي كرد و گفت:با اين سير ميشي؟

با خنده گفتم:اره!مهناز:خيلي ضعيف شدي دختر مردم كه

نميگن نميخوره ميگن البد مريضه!من:من كه سر پام بذار هر چي ميخوان بگن!

سرش را تكان داد و گفت:چي بگم به تو؟سرو صداي باالي پله ها من را به حال كشاند

سارا را ديدم كه با عصبانيت از پله ها پايين

مي امد فهميدم كه باز خودش نيست. با ديدن منم به سمتم امد و گفت:دستبندم كو؟

من:چي؟سارا:تو برش داشتي!پسش بده اونو مادرم بهم

داده!من:من چيزي برنداشتم!

سارا چشمهايش را ريز كرد و در حالي كه انگشت اشاره اش را به سمت من گرفته بود گفت:دروغ گو! تو همش ميخواي منو اذيت

كني!من:مبينا بگير بشين من برش نداشتم ولي قول

ميدم با هم پيداش كنيم!خنده اي كرد و گفت:هه!چه عجب اسم منو

ياد گرفتي!من:بيا بشين تا بعد بگرديم پيداش كنيم!و

دستش را گرفتم!دستش را از دستم بيرون كشيد و گفت:خيلي

خب!زود دختر خاله نشو! بايد برام پيداش كني!

به مبل اشاره كردم و گفتم بشين عصبايتت بخوابه بعد!

نفس عميقي كشيد و دست به سينه نشست و گفت:خب؟

من:اروم باش!سارا:ايييششش!اصال تو چرا همش جلو چشم

مني؟من:خب چون همخونه ايم!

سارا:چي؟منوتو؟من:اره ديگه ما دوستيم نكنه يادت رفته؟

با خنده گفت:من با تو؟عمرا!من دوست به اين مزخرفي ندارم!

من:حاال كه داري و باهاشم تو يه خونه زندگي ميكني!

سارا:حتما از درد مجبوريه!خب حاال دستبندمو چي كار ميكني؟

من:چه شكلي بود؟سارا:يه دستبند ساده با چند تا قلب اويزون!دستبندي بود كه خودم دو سال پيش براي تولدش خريده بودم گفتم:كي بهت داده؟

سارا:مامانم!من:مامانت؟االن كجاس!

سارا صدايش را پايين اورد و صورتش را به من نزديك كرد وگفت:كشتنش!

با تعجب گفتم:چي؟سارا جلوي دهانم را گرفت و گفت:هييييسسس! ميخواي همه

بفهمن؟من:كي كشتتش؟

ساراكمي مكث كرد و گفت:بابام! بعد با نگراني به چشمهايم زل زد و گفت؟:به كسي

نگيا!من:تو از كجا ميدوني؟

سارا با لحن مرموزي گفت:خودم ديدم!به خاطر يه زن اون مامانمو كشت اگه من به كسي

بگم منم ميكشه! ولي تو به كسي نگو كه من بهت گفتم!

داستان قسمت: 590

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 89

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

Frozen Shoulder The rotator cuff muscles of the shoulder are 4 muscles that, as the name suggests, help rotate the shoulder in the various activities that we do. ,For the majority of us that means working on the computer and directing the mouse for hours on end for .weeks, months, and years Because of this the rotator cuff becomes conditioned to move in a very limited range of motion. Then, an injury can occur when you attempt to perform an activity that you are unaccustomed to --- such as raking leaves, or moving your patio furniture indoors for the winter It is at this point that many people believe that if they just stop what they are doing, the

shoulder pain will go away in a few days. The problem is that working on the computer aggravates the tissue that you have strained, leading to a continuation of the

inflammation. To make matters worse, the joint capsule ,often becomes involved because the rotator cuff muscles blend into the capsule and are intimately attached to it. As a result, scar tissue

adhesions can form in the folds of the capsule and start to prevent you from moving your .arm in many directions The pain and stiffness increase to a point that work and daily living activities become .severely compromised chiropractic therapy can address

this type of condition with various techniques that help prevent and break down adhesions. The key is to seek prompt treatment and to keep the shoulder as mobile as possible between treatments in order to prevent the shoulder from 'freezing up'. Various exercises such as wall-walking', 'pendulums with a'

dumbell' or 'towel stretching' help in this regard. Applying moist heat for minutes before stretching is 5-10 recommended. Mobility exercises of the shoulder can be used as a preventive measure to prevent strain and capsule damage from

.accumulating For more information contact our clinic at 905-884-2121Dr. Babakhani fellow of Canadian)Rehabilitation Society )CARP fellow of chiropracticrehabilitation sciencesActive release certifiedChiropractor/Acupuncturist

88

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

که بنگر با آمدن به پرسپوليس به آنها بي احترامي کرده من از آنها عذرخواهي مي کنم، از اصفهاني هاي خونگرم و فوتبال دوست توقع دارم که هواي بازيکنان خود را در مواقعي

که در اين تيم هستند مثل االن و حتي زماني که از اين تيم مي روند، داشته باشد.وي افزود: در رسانه ها متوجه شدم که برخي دوستان اصفهاني ما فحاشي هاي بدي به بنگر بازيکن با تعصب و با غيرتي که 8 سال در سپاهان درخشيد و حتي گزينه بهترين

بازيکن آسيا شد، داشتند.رويانيان ادامه داد: ما هرگز فحاشي به هيچ بازيکني را مخصوصًا تيم حريف تأييد

نمي کنيم و از سپاهاني ها نيز انتظار دارم که زياد به اين موضوع دامن نزنند، من مخلص همه اصفهاني ها و تيم خوب و باتکنيک سپاهان هستم اما شرايط روحي و رواني بنگر

پس از اتفاقات بازي طوري بود که اين مسائل پيش آمده است. آن هم به دليل اينکه به خانواده اين بنده خدا بي احترامي شده.

وي خاطرنشان کرد: انتظارم از سپاهاني ها اين است که دنبال جوسازي و اين

حرف ها نباشند، اگر مي خواهند شکايت کنند و آن را پيگيري کنند حتمًا بنگر

و باشگاه پرسپوليس نيز در اين پرونده ورود خواهند کرد. نبايد با يک عکس

و برخي مسائل به بنگري که بسيار خونگرم و با تعصب است تهمت زد.

اميدوارم سپاهاني ها خويشتن داري کنند، اگر مي خواهند اين پرونده را با شکايت

پيگيري کنند، آن را در مراجع خود پيگيري کنند که سپس ما هم آن را پيگيري مي کنيم و از حق خود و بنگر که به او بي احترامي هاي بدي شده دفاع مي کنيم اما ان شاءلله

اينطور نيست و اميدوارم با وجود مسئولين فهيم سپاهان و هواداران خوبش اين پرونده بسته شود تا مدافع حال حاضر پرسپوليس نيز در آرامش فوتبال خود و خدمتش را به

پرسپوليس مثل هميشه و مانند همه بازيکنان با تعصب ما دنبال کند. همه بازيکنان ايراني خانواده خود را دوست دارند و اميدوارم هرگز در ورزشگاه ها شاهد اتفاقات تلخ

و ناخوشايند و بي احترامي به هيچ بازيکني نباشيم.

کرانچار: تیم هاي زیادي شانس قهرماني دارند

سرمربي تيم فوتبال سپاهان گفت: از بازيکنانم توقع بازي هجومي دارم و هيچگاه نمي خواهم فقط ضد حمله کنيم ولي گاهي روند بازي با آنچه توقع داري فرق مي کند

زالتکو کرانچار افزود: مي خواستيم با بازي هجومي به صدر جدول نزديک تر شويم ولي گاهي روند بازي قدرت مانور را از ما مي گيرد. در بازي پرسپوليس هم اسير چنين

جوي شويم ولي مي توانستيم خوش شانس تر باشيم.

وي ادامه داد: ما هنوز هم براي قهرماني مي جنگيم، چرا که چنين تواني داريم. هنوز بازي هاي زيادي باقي است و امتيازات زيادي مي توانيم کسب کنيم. احتمال لغزش

رقبا وجود دارد. ضمن اينکه فاصله کمي با صدر جدول داريم و حتي در عرض دو هفته مي توانيم صدرنشين شويم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ، کرانچار گفت: ما قبال هم شرايط اينچنيني را تجربه کرديم پس بار ديگر شانس قهرماني داريم. تجربه مي گويد مهم نيست اواسط فصل

کجا باشي مهم اين است که مدعي باشي تا به قهرماني برسي به نظر من سپاهان شانس زيادي براي قهرماني دارد.

وي خاطرنشان کرد: البته کار سختي دارم چرا که مدعيان ديگر هم قدرتمند هستند و تعدادشان زياد است. هر هفته فاصله امتيازات کمتر مي شود و انگيزه ها باال مي رود اين شانس را براي تيم هاي زيادي قائل هستم ولي اميدوارم در پايان سپاهان قهرمان

شود.

87

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

در ایران قرار است بیفتد.این در شرایطی است که به احتمال فراوان

در این دیدار قرار است شرایط برای خداحافظی برخی از بازیکنان پرسپولیس

و تقدیر از برخی از بازیکنان سابق این تیم انجام شود.

فتح اهلل زاده: خوشحالیم پرسپولیس بدهی اش را داد

مدیرعامل باشگاه استقالل گفت: خوشحالیم که پرسپولیس بدهی خود را به

استقالل داد.

علی فتح الله زاده در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در مورد حضور

در نشست امروز با علی کفاشیان اظهار داشت: جلسه خاصی نبود. در مورد لیگ

قهرمانان آسیا صحبت هایی مطرح شد.

وی در مورد پیروزی روز گذشته پرسپولیس مقابل سپاهان و اینکه استقاللی ها روز

گذشته طرفدار پرسپولیس شده بودند، عنوان کرد: ما خوشحالیم که رقیِب رفیِق

ما بدهی خود را به ما پرداخت کرد. چون ما هم بازی گذشته پیروز شدیم و این به

نفع پرسپولیس شد. ما دو تیم در روزهای سخت کنار هم هستیم.شاید مدیران دو تیم

برای هم کری بخوانیم که آن برای نشاط بین هواداران است اما در کنار هم هستیم.

البته که بازیکنان پرسپولیس برای بهتر شدن شرایط تیم خود بازی کردند اما به هر حال این برد به نفع استقالل هم شد.

مدیرعامل باشگاه استقالل در پاسخ به

این سؤال که با شکست سپاهان، تیم خود را به به قهرمانی نزدیک می بیند یا خیر،

گفت: هنوز زود است به قهرمانی فکر کنیم. 8 بازی دیگر باقی مانده که ۲۴ امتیاز می شود. این امتیاز کمی نیست

و خیلی تیم ها مقابل ما با انگیزه ظاهر می شوند. من از بازیکنان و کادر فنی

تیم خود تشکر می کنم که با همه وجود زحمت می کشند. بازیکنان در این مدت سختی کشیده اند. همین که دل هواداران

را با این بردها شاد می کنند دنیایی ارزش دارد. امیدوارم این روند مستدام باشد و

هواداران هم همیشه حامی تیم باشند.

فتح الله زاده در مورد پرداخت پول رینالدو گفت: قرار شده از طریق روابط بین الملل فدراسیون فوتبال این پول را

بپردازیم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا امتیازی از استقالل کم می شود یا خیر گفت:

وقتی این پول را پرداخت کنیم بعید است که امتیازی کم شود.

مدیرعامل استقالل همچنین در خصوص اینکه گفته می شود بین قلعه نویی و

کی روش بابت بازگشت مهدی رحمتی به تیم ملی جلسه ای برگزار شد، و اینکه او به عنوان مدیرعامل چه راهکاری در نظر دارد، گفت: من دوست دارم که رحمتی به تیم ملی بازگردد هر چند که باز تاکید

می کنم کار او را تایید نمی کنم.

وی افزود: من در این ماجرا رحمتی را مقصر نمی دانم. الزم بود کی روش ابتدا

صحبت های او را می شنید نه اینکه

سریعا جواب بدهد. وقتی او به این سرعت واکنش نشان داد معلوم است که

آمادگی شنیدن این خبر را داشته است. ما همه فوتبالی هستیم و این موارد را متوجه

می شویم. رحمتی بازیکن کوچکی نیست که برای بازگشت او به تیم ملی التماس

کنیم. اگر من و یا هر طرفدار فوتبالی می گوید که او به تیم ملی بازگردد به خاطر

ایرانی بودنمان است و تاکید می کنم که در حال حاضر رحمتی بهترین گلر آسیا است. رفتارهای کی روش هم باید در

سطح ملی بروز کند.

لیونل مسی سیصد گله شد

دو گل بارسلونا مقابل گرانادا را لیونل مسی به نام خود ثبت کرد

لیونل مسی در بازی مقابل گرانادا

سیصدمین گل خود را به ثمر رساند. بازی بین تیم های بارسلونا و گرانادا دیروز شنبه ۱۶ فوریه، با نتیجه ۲-۱ به نفع بارسلونا

به پایان رسید.هر دو گل بازی دیروز برای بارسلونا را

مسی وارد دروازه کرد و با گل دوم رکورد گل هایش برای بارسلونا را به ۳0۱ رساند.

مسی ۲۵ ساله ۳0۱ گل را در طول ۳۶۵ حضورش در میدان برای بارسلونا به

دست آورد.او در این مدت به طور متوسط در هر

بازی 8۲/0 گل زده است.او همچنین در ۱۴ بازی پیاپی اللیلگا

موفق به زدن گل شده و در مجموع بازی های فصل جاری لیگ ۳7 گل را به

نام خود ثبت کرده است.در مجموع مسی توانسته است ۴۴ گل

را در رقابت های مختلف فصل جاری به ثبت برساند.

در حال حاضر بارسلونا صدرنشین جدول اللیگاست و با ۱۲ امتیاز با اتلتیکو مادرید، تیم دوم جدول فاصله دارد.

مهاجم آرژانتینی بارسلونا که اوایل ماه جاری قراردادش با این باشگاه را برای دو سال تمدید کرد، با مجموع 9۱ گل ملی و باشگاهی در سال ۲0۱۲ موفق شد رکورد پرگل ترین بازیکن در یک سال را بشکند.

این رکورد در ۴0 سال گذشته متعلق به گرد مولر آلمانی، با 8۵ گل در سال

۱97۲بوده است.آمادگی مسی همچنین باعث شد تا بتواند برای چهارمین سال پیاپی عنوان مرد سال

فوتبال را به دست آورد.سال گذشته رقبای او، آندرس اینیستا هم تیمی اش در بارسلونا و کریستیانو

رونالدو از رئال مادرید بودند.

رویانیان: نمي گذارم شأن بنگر را زیر سؤال ببرند

مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت: مخلص تمام اصفهاني ها هستم اما اجازه

نمي دهم شأن بنگر زير سؤال برود

محمد رويانيان مديرعامل باشگاه پرسپوليس در گفت وگو با خبرگزاري

فارس، پس از مدتي سکوت در خصوص پرونده محسن بنگر و اتفاقات در خصوص اين بازيکن در بازي برابر

سپاهان و شکايت زردپوشان اظهار داشت: اگر سپاهاني ها احساس مي کنند

ورزشــــــــــیاخــــــــــبار

86

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

جریان داشت و بازیکنان درگیر جنگ فیزیکی بودند. سپاهان نیز از دقیقه ۶۵ با

اخراج میالن سوشاک، ۱0 نفره شد.

هواداران سپاهان بعد از اخراج سوشاک علیه تورج حقوردی داور مسابقه شعار

دادند.

در ترکیب پرسپولیس نیلسون، سیدجالل حسینی، محسن بنگر، حسین ماهینی، مهرداد پوالدی، رضا حقیقی، مارکو

پروویچ، میثم نقیزاده، والتکو )7۵- کریم انصاریفرد(، محمد قاضی و هادی نوروزی

به میدان رفتند.

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه حضور داشت. بین دو نیمه یکی از هواداران بر سر کی روش کاله قرمز گذاشت و همین مسئله

باعث تشویق کی روش از سوی هواداران

پرسپولیس شد!

زالتکو کرانچار بعد از شکست تیمش مقابل برابر پرسپولیس، برتری حریف را سزاوارانه دانست و گفت: آنها در نیمه

اول خوب بازی کردند و خیلی قوی ظاهر شدند. ما نتوانستیم آنطور که میخواهیم

بازی کنیم.

سرمربی سپاهان، کارتهایی که داور به بازیکنانش داد را ناعادالنه ارزیابی کرد و ادامه داد: نمیدانم داور از کجا خشونت را

دید که اینقدر کارتهای زرد داد.

سرمربی سابق پرسپولیس گفت: پرسپولیس در این بازی ما را وادار به دفاع کرد

و فضاها را روی ما بست. باید به آنها تبریک گفت که نسبت به قبل خیلی بهتر

ظاهر شدند. اما هنوز ۱00 درصد به قهرمانی امیدوار هستم. پارسال 9 امتیاز عقب بودیم و قهرمان شدیم، امسال هم

چنین ماموریتی غیرممکن نیست.

یحیی گل محمدی هم گفت: این بازی خیلی حساس بود و اعتبار از دست رفته

به پرسپولیس برگشت. سرمربی پرسپولیس درباره وضعیت علی کریمی گفت:

خوشبختانه مراحل آماده سازی را به خوبی طی میکند و زانویش بهتر شده.

اتهام سنگین تازه به عادل فردوسی پور

مربوط دانستن دارايي هاي هنگفت عادل فردوسي پور به اتهامي كه اين روزها از

سوي قلعه نويي به او زده شده مي تواند دردسرهاي زيادي براي گزارشگر موفق

سيما درست كند.

در شبي كه عادل فردوسي پور با آوردن چند خبرنگار روي خط برنامه اش خود

را فاتح نبرد با امير قلعه نويي قلمداد مي

كرد )برنامه نود دو هفته پيش، 9 بهمن( نمي دانست كه با يك سياستمدار حرفه اي

طرف است.فردوسي پور هفته بعد از آن )۱۶ بهمن(

در يك اقدام ناشيانه، كه از وي بعيد بود، به سفارش يك خبرنگار تصاويري

از مضروب شدن يك هوادار استقالل در تمرين اين تيم نشان داد تا خشم سرمربي

استقالل بيش از پيش فوران كند.فردوسي پور ادعا مي كند كه از يك سايت

معتبر )خبرآنالين( و همانطور كه رويه برنامه است، اين تصاوير را برداشته ولي

بر اساس شواهد تصاوير نمايش داده شده در برنامه 90، ساعت 8 صبح روز سه شنبه

همان هفته روي خروجي سايت قرار مي گيرد.

فرداي برنامه 90، قلعه نويي در مصاحبه اي تاريخي خود عادل و عواملش را

مافياي فوتبال مي خواند تا جنگ اين دو مهره مؤثر دهه اخير فوتبال ايران، عيان تر

از گذشته شود.در واقع قلعه نويي با اينگونه اتهام زني به مجري محبوب برنامه 90 )كه اكنون

محبوبيت خود را در خطر مي بيند( كاري

كرد كه فردوسي پور ديگر دست در النه زنبور نكند و بداند كه تاوان بازي با دم

شير چقدر سنگين مي تواند باشد.اما بشنويد از دردسر جديد فردوسي پور؛

يك سايت ورزشي نشانه هايي از عادل فردوسي پور گفته و عالئمي بر آنچه كه

قلعه نويي آن را ادعا مي كند آورده است.نويسنده مطلب سعي دارد سرمايه هنگفتي كه هم اكنون در دست عادل فردوسي پور است را به جريان داللي كه اين روزها بر

سر زبان ها افتاده مربوط كند.در اين مطلب مي خوانيم: یکی از مجریان برجسته تلویزیون ایران که در زمینه ورزشی

خودش را یکی از سردمداران مبارزه با مفاسد مالی و اخالقی موجود در ورزش

می داند و توانسته در این زمینه اسم و رسمی هم برای خودش دست و پا کند و خود را صاحب جایگاهی بداند، ولی

اخیرا رابطه یکی از اقوام نزدیکش با برخی از ورزشکاران در سطح ملی به

نوعی برمال شده و انگشت های اتهام به سمت او نیز نشانه رفته، با وجود اینکه

مدعی است یک حقوق کارمندی از سازمانی که در آن کار می کند می گیرد و در کنار آن یک حقوقی هم از یکی از

دانشگاه های معتبر کشور که در آن تدریس می کند می گیرد، دارای خانه ای شخصی در تهران است که حداقل قیمت آن بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان می باشد که داشتن چنین

منزلی با آن درآمد اصال همخوانی ندارد.بر اساس اين گزارش: این مجری،

کارشناس و گزارشگر ورزش در تلویزیون ایران در خیابان شهید حسن فیس در

شهرک غرب تهران یک منزل ویالئی دارد که البته در حال حاضر پدرش که یک

تکنسین ساده برق بوده به همراه مادرش که یک دبیر بازنشسته می باشد سکونت

دارند و خودش در همان حوالی در منزلی نسبتا مجلل که متعلق به همسر آن هم از

نوع دوم و پدر همسرش می باشد سکونت دارد.

نزدیکان به این چهره مطرح تلویزیون معتقدند که این منزل مسکونی تنها بخش اندکی از دارائی های وی است که بعضا به اسم خودش بوده و بخشی از آن نیز به

اسم والدین او می باشد.نگاهی به منزل متعلق به این چهره و

ادعایش در خصوص حقوق و مزایائی که دریافت می کند دقیقا مصداق ضرب

المثل قسم حضرت عباس و دم خروس می باشد.

به گزارش جام ورزشي، عادل فردوسي پور روز گذشته در مصاحبه اي گفت كه

نمي خواهد بيش از اين خود را درگير اين ماجرا كند كه به نظر مي رسد عدم رفع

ابهامات در اذهان مردم تنها به خود وي ضربه خواهد زد.

سال گذشته نيز اتهام دستمزد نجومي از سوي يكي از روزنامه هاي سياسي به

عادل زده شد كه بازتاب آن به حدي بود

كه مجري برنامه 90 مجبور شد بخشي از وقت برنامه پرمخاطبش را به توضيحات

در خصوص ميزان دستمزدش و چگونگي محاسبه آن اختصاص دهد.

مربوط دانستن دارايي هاي هنگفت عادل فردوسي پور به اتهامي كه اين روزها از

سوي قلعه نويي به او زده شده مي تواند دردسرهاي زيادي براي گزارشگر موفق

سيما درست كند كه اميدواريم آقاي فردوسي پور هر چه سريعتر براي تنوير افكار عمومي ابهامات را برطرف كند.

دیدار پرسپولیس با ستارگان آث میالن قطعی شد

مدیر روابط بین الملل باشگاه پرسپولیس گفت: طبق سیاست های محمد رویانیان

حضور ستارگان میالن در سال 9۲ در ایران قطعی شد.

در خصوص بررسی پرونده پیشنهاد میالنی ها برای حضور در ایران با

ستاره های معروف خود اظهار داشت: خوشبختانه طبق سیاست های محمد

رویانیان که در آن توجه به تیم های پایه و برقراری ارتباط با بهترین های دنیا حرف اول را می زند رایزنی های خوبی پس از

سفر به ایتالیا با مسئوالن تیم ستارگان میالن داشتیم.

وی افزود: پس از بررسی های انجام شده و جلسات مکرر حضور ستارگان میالن

در ایران در سال ۱۳9۲ قطعی شد.انشالله بازیکنانی بزرگی مانند مالدینی، پاپن،

آلبرتینی، کافو، گولیت، دونادونی و خیلی دیگر از بزرگان میالن را در ایران خواهیم دید تا با تیم فوتبال پرسپولیس بازی کنند.وی ادامه داد: اینکه سال 9۲ را انتخاب کردیم به دلیل این است که تیم ستارگان میالن جدیدا به اندونزی رفته و پس از

استراحتی انشالله سفر بعدی اش به ایران خواهد بود.اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این دیدار دوستانه در ورزشگاه آزادی

برگزار می شود. برنامه های ویژه ای را طبق دستور مدیرعامل داریم که برگزار خواهیم کرد. به نظرم پس از حدود ۳0 سال است

که این اتفاق بزرگ پس از حضور باره سی

85

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

رقابت دورادور داوری و مهدی رحمتی

سنگربان ایرانی تیم اینتراخت

برانشوایگ آلمان موفق شد برای دهمین بار در فصل جاری دروازه خود

را بسته نگه دارد.

به گزارش خبرآنالین؛ در آغاز هفته بیست و دوم رقابت های بوندسلیگا ۲

تیم فوتبال اینتراخت برانشوایگ میزبان تیم یان رگنسبورگ بود که این دیدار

در نهایت با یک گل به سود یاران دانیال داوری به پایان رسید.

جالب اینجاست که در این بازی دانیال داوری سنگربان ایرانی برانشوایگ موفق شد برای دهمین بار در طول

فصل جاری دروازه خود را بسته نگه دارد.

داوری که با بازی های درخشان خود مورد توجه کارلوس کروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم قرار گرفته است، برای ۳ دیدار حساس باقیمانده در راه رسیدن به جام جهانی ۲0۱۴ تیم ملی

ایران را همراهی خواهد کرد.در حال حاضر تیم آینتراخت

برانشوایگ با ۵۱ امتیاز در صدر جدول بوندسلیگا ۲ قرار دارد و از

شانس های اصلی صعود به بوندسلیگا ۱ به شمار می رود.

از طرفی دیگر مهدی رحمتی سنگربان

استقالل که حاال باید او را بازیکن سابق تیم ملی بنامیم، با بسته نگه

داشتن دروازه خود در بازی روز گذشته آبی پوشان مقابل فجر بیست و یکمین

»کیلین شیت« خود را در این فصل پشت سر گذاشت تا رکوردی خارق

العاده از خود به جا بگذارد.هر چند سطح رقابتی که این دو

سنگربان در آن حضور دارند کیلومترها با هم فاصله دارد اما با توجه به مسائل

اخیر پیرامون پیراهن شماره یک تیم ملی، رقابت این دو دروازه بان خوب کشورمان در ادامه مسابقات باشگاهی

می تواند جالب توجه باشد.

پرسپولیس برد، استقالل و تراکتورسازی خوشحال شدند

در هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و با حضور ۱۵ هزار تماشاگر، به مصاف

سپاهان رفت وبا گلزنی در دقیقه 9۲ به برتری رسید. با این پیروزی، موقعیت پرسپولیس در رده

ششم جدول تثبیت شد.

با توجه به حضور سپاهان در کورس مدعیان قهرمانی، با ثبت این این نتیجه

هواداران تیم های صدرنشین استقالل تهران، تراکتورسازی تبریز و فوالد

خوزستان هم خوشحال شدند.

در دو بازی دیگر و در ورزشگاه شهر دورود، تیم گهر مقابل تراکتورسازی با

نتیجه ۲-۱ شکست خورد. جواد کاظمیان و مهدی سیدصالحی گلهای تراکتورسازی

را به ثمر رساندند. تقی نایبی هم تک گل گهر را زد. جواد کاظمیان بازیکن

تراکتورسازی بعد از گلزنی به سمت محمد مایلیکهن سرمربی گهر رفت و نزد او زانو

زد.

با این باخت گهر در انتهای جدول و رده هفدهم باقی ماند. تراکتورسازی هم ۴9

امتیازی شد و با توجه به شکست سپاهان، جای این تیم را در رده دوم گرفت.

استقالل با ۵۲ امتیاز در صدر جدول قرار دارد.

تیم راه آهن نیز داماش گیالن را در ورزشگاه اکباتان با گل فرزاد آشوبی از

پیش رو برداشت تا شاگردان علی دایی به رده نهم صعود کنند.

در پایان بازی علی دایی و حسین عسگری رییس دپارتمان داوری در راهروی

ورزشگاه با یکدیگر مشاجره کردند. سرمربی راه آهن خطاب به عسگری گفت

مگر طلب دارید که جوابم را نمیدهید. عسگری هم پاسخ داد رفتار شما را همه

میشناسند!

سرمربی راه آهن در این باره به خبرنگاران گفت: متاسفانه همه دیدند که چه اتفاقی

رخ داد، من به او سالم کردم اما ایشان سرشان را پایین انداخت و رفت، به کسی

بدهکار نیستیم، ما به بزرگترهای خود سالم میکنیم اما انگار نباید این کار را

انجام دهیم.

علی دایی در ادامه گفت: آقای عسگری، مرام من از هزار تا مثل شما بیشتر است،

درباره مرام صحبت نکنید.

پرسپولیس ۱ سپاهان 0

در دیداری پر افت و خیز، هادی نوروزی در دقیقه 9۲ گل پرسپولیس را به ثمر

رساند. با این گل رکورد ۵۵۴ دقیقهای شهاب گردان که دروازه اش را بسته نگه

داشته بود، شکسته شد. گردان در این مسابقه عملکرد خوبی داشت و بارها

منجی دروازهاش شد.

بازی دو تیم در نیمه اول سریع و زیبا بود. هر دو تیم و خصوصًا پرسپولیس، موقعیت هایی را روی دروازه یکدیگر خلق کردند

اما در نیمه دوم، توپ بیشتر در میانه میدان

ورزشــــــــــیاخــــــــــبار

84

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

زنانه اید یا مردانه؟

مثال که اید شنیده هم شما حتما ای زنانه شخصیت مرد »فالن های ویژگی زن »فالن یا دارد« موضوع این دارد«. ای مردانه عامیانه باوری که این از بیشتر

.باشد، یک واقعیت علمی است

پنهان زنانه ویژگی چند مردی هر در اما برعکس. و دارد وجود آشکار یا کدام مردانه یا زنانه های ویژگی این یک با را آنها شود می آیا هاست؟ مردانگی- آزمون سنجید؟ آزمون

زنانگی »میشل گوکلن« تست

معتبری است که می توان با آن ویژگی

های زنانه یا مردانه خود را دریابید.بعد را )A( ازانجام آزمون تعداد پاسخ های جمع ببندید. عدد به دست آمده امتیازپاسخ تعداد جمع و زنانه های ویژگی ویژگی )B( های امتیاز دهنده نشان

.های مردانه شماست

:تفسیر تست برای آقایان

شما :۴0 تا ۲۵ بین مردانگی نمره

این یعنی دارید مردانه های ویژگی جور تان جنسیت با تان شخصیت که زنانه هم ظرافت اگر کمی البته است.

.چاشنی این مردانگی کنید بد نیست

نمره مردانگی باالتر از ۴0 : ویژگی هایاست. پررنگ خیلی درشما مردانه شما برای زنانه ظرافت کمی داشتن

.خوب است

شما :۲۵ از تر پایین مردانگی نمره بهتر دارید. زنانه های ویژگی آشکارا است کمی روحیه استقالل، عمل گراییافزایش در خودتان را گیری و تصمیم دهید و تمایل به پشتیبانی شدن، احتیاط

.و حساسیت خود را کاهش دهید

:تفسیر تست برای خانم ها

نمره زنانگی بین ۲۵ تا ۴0: شخصیت شما با جنسیت شما جور است. شما هماحساسات هم و دارید داری خویشتن

. هنری

دیگر شما :۴0 از باالتر زنانگی نمره که جوری هستید. زنانه حد از بیش

این ویژگی ها، ناتوانی در تصمیم گیری تان را پنهان می کند. بهتر است کمیتقویت خود در را مردانه های ویژگی

.کنید

و خلق :۲۵ از تر پایین زنانگی نمره کمی کنید سعی دارید. مردانه خوی چاشنی ظرافت به رفتارهای تان اضافه

.کنید

83

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 82

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 81

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 80

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 79

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 78

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 77

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 76

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 75

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

بریم تا . دیگه بدو بابا هورام -سمت باغ طول میکشه .

از باالي پله ها گفتم :

- چند دقيقه صبر كن بابا . ماه بانو حاضره ؟ صداي ماه بانو به گوشم رسيد :

- آره مادر حاضرم . ۲0 بار پرسيدي . بيا ديگه .

- االن ميام . يكم صبر كنين . صداي غر غر بابا و ماه بانو رو ميشنيدم . ولي بي توجه به سمت اتاقم رفتم . وحشت و ترس همه ي وجودم و گرفته بود . بعد از مدتها براي اولين بار بود كه ميخواستم توي جمع بزرگي از دوست و فاميل حاضر بشم . خيلياشون و حتي

۱0 سالي ميشد كه نديده بودم .

دستي به لباس قرمز رنگم كشيدم . براي صدمين بار خودم و لعنت كردم كه چرا با هيوا مخالفت نكردم و حاضر شدم اين لباس و بپوشم . االن كه با اين قيافه لباس و تنم كردم به عمق فاجعه . دوختم لباس به و نگاهم دوباره . بردم پي زيبايي لباس هم ديگه به چشم نمي اومد . به سمت اتاق هيوا دويدم . چشمام و بستم و آروم كاش . گرفتم قرار اتاقش قدي آينه ي جلوي وقتي چشمام و باز كردم يه پرنسس و ببينم . نه زشتي طرز به يه طرف صورتش كه دختري يه

سوخته بود . دوباره زير لب براي خودم تكرار كردم :

- يك . . . دو . . . سه . . .چشمام و به پايين دامنم دوختم . لطيفي و لختي پارچه حس خوبي بهم ميداد . رنگش از فاصله ي زيادم چشم هر كسي رو خيره ميكرد . نگاهم از تر قشنگ و باريكم كمر . آوردم تر باال و اون چيزي كه بود نشون ميداد . لبخندي روي گاه چند بار پايين لباسم لبم نشست . نا خود آلباس تنه ي باال روي نگاهم . كردم و صاف چيزي دقيقا . داشت اي بسته ي يقه . موند ميشد باعث بلندش آستينهاي . ميخواستم كه الشم و آش بدن از اطرافيان نگاه مقابل در اين كه بودم ممنون هيوا از . كنم محافظت موارد و توي انتخاب لباس در نظر گرفته بود . نگاهم باالتر اومد و روي گردنم ثابت موند . با ديدن پوست قهوه اي رنگ سمت چپ گردنم از ديدن يه پرنسس كامال نا اميدو شدم . نگاه سرد و بي روحم و به صورتم دوختم . موهايي از صبح و بودم گذاشته وقت براشون كلي كه صافشون كرده بودم و از روي صورتم كنار زدم . با دستم جمعشون كردم باالي سرم . صورتم مثل يه وصله ي ناجور معلوم شد . خودمم دلم نميخواست به اون صورت نگاه كنم . اين وسط مهموناي امشب چه گناهي كرده بودن ؟ حاال فاميل خودمون هيچي . فاميل كيوان كه به قيافه ي من عادت نداشتن . چشمام و بستم . كاش

همه چي يه خواب بد بود . دوباره چشمام و باز كردم . دستام ُسر خورد و كوچيكي كليپس با . شد ريخته دورم موهام سمت راست موهام و جمع كردم جوري كه هيچ موهاي سمت ولي . نبود تو صورتم مويي تار

. بپوشونن و صورتم تا گذاشتم آزاد و چپم دختره اون ترسناكيه به قيافم ميكردم احساس توي فيلم رينگ شده . نفس عميقي كشيدم .

نگاه آخر و تو آينه به خودم انداختم . . شنيدم پايين از رو بانو ماه صداي بار اين

نذاشتم به غر غراش ادامه بده سريع گفتم :- دارم مانتو ميپوشم . اومدم .

سريع به سمت اتاقم رفتم و مانتو و شال مشكي رنگمم برداشتم . سريع از پله ها پايين اومدم بابا

با ديدنم گفت :- چه عجب .

- بابا شما زيادي عجله دارين . االن خيلي زوده كه بريم .

ماه بانو گفت :

- مثال ما صاحب مجلسيما . باالخره بايد زودتر از بقيه بريم .

بابا راضي از جوابي كه ماه بانو بهم داده بود كردن ميدونستم بحث . رفت ماشين به سمت باهاشون بي فايدست . كمك كردم ماه بانو روي صندلي جلو بشينه . خودمم سريع سوار شدم و

بابا به راه افتاد . گاه به محض اينكه ماشين وارد كوچه شد ناخودآشالم و بيشتر توي صورتم كشيدم . دستاي يخ

بستم و توي هم قفل كردم . سرم و تا حد ممكن پايين انداختم . از االن اين كارارو ميكنم توي باغ جلوي اون همه مهمون ميخوام چيكار كنم ؟ كاش مهبد كمكم كنه كه يه جوري از جمعيت

فرار كنم . فكر مهبد باعث شد آينه ي كوچكم و از توي كيفم در بيارم . نگاه ديگه اي به صورتم انداختم . موهام و بيشتر توي صورتم پخش كردم . سعي كردم توي كت و شلوار تصورش كنم . مطمئنا جشن خوشگل و خوشتيپ پسراي از يكي امشب بود . نگاه ديگه اي تو آينه انداختم كه باعث شد آه از نهادم بلند شه . اونوقت من چي بودم ؟ يه هيوال ! مهبد خيلي از من َسر تره . .

. امكان نداره من و مهبد . . . چشمام و بستم . يه قطره اشك از پشت پلكاي اين نميخواستم حتي . افتاد پايين شدم بسته

جمله رو كامل كنم . از بابا حرف ميزد من و با بانو كه صداي ماه

افكارم بيرون كشيد :- آقا انگشتر خانوم و آوردين ؟

اشك و از چشمام گرفتم . سرم و آوردم باال . بابا از آينه نگاهش و به من دوخته بود . سعي كردم لبخند بهش بزنم ولي نميتونستم . انگار با بابا . بود شده منقبض هاي صورتم عضله

صداي آرومي گفت :- بله آوردم .

كاش . آورد پايين و صداش چرا ميدونستم ميشد بهش بگم من اصال ناراحت نيستم . حلقه بايد توي دستاي هيوا بدرخشه . دستاي سفيد و قشنگش . دست چپم دوباره تو نگاهم خود نمايي كرد . نه تو دستاي من . . . دستاي من

نبايد حلقه ي مامان و زشت جلوه بده . . . حلقه مورد در كه بود پرسيده ازم هيوا وقتي عالم توي كنيم چيكار بايد مامان ازدواج ي

بچگي بهش گفته بودم :- هر كي زودتر ازدواج كرد حلقه مال اون ميشه

.كرده قبول و شرط هم با و بود خنديده هيوا . بود جراحيم عمل از قبل درست . بوديم . ميشم كه خوب ميدونستم . بودم اميد از پر ميدونستم وقتي اين عمالي كذايي تموم بشه من يه دختر سالم ميشم . اونوقت همه دوستم دارن . اونوقت همه ميخوان بهم نگاه كنن . ميدونستم كه حلقه ي مامان آخر سهم من ميشه . توي دلم رو نميتونه حلقه كه ميسوزوندم دل هيوا براي داشته باشه . ولي االن براي خودم دل ميسوزونم . به خاطر حماقتم . به خاطر اون حس احمقانه اي كه اون موقع داشتم . كي گفته كه پايان همه هندي فيلم تو دارم مگه ؟ خوشه ها قصه ي زندگي ميكنم ؟ از خواب بپر هورام . اين تويي

با چهره اي كه تا آخر عمر باهاته . نميخواست دلم . زدم رو قيد حلقه همون جا حلقه رو از دست بدم ولي من و هيوا به هم قول داده بوديم . بايد حلقه رو بهش ميدادم تا توي

دستش بدرخشه . ادامه دارد

بانوی سرخ )۱۳(

ادامه دارد...

74

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

وجه اگر کرد بیان شد نمی را نکات این یک اگر یعنی نداشت. وجود مقایسه ای ایران داخلی فرهنگ دریچه از صرفًا نفر آنها است ممکن کند نگاه مسائل این به جامعه در عادی و طبیعی روندهای را ایرانی تلقی کند. اما در کشوری مثل ترکیه و مالزی دیده می شود که بخش مهمی از افراد که است این برای ثروت به رسیدن هدفی در زندگی دارند و می خواهند کاالیی کنند راه اندازی را تولیدی و خط خلق را چه و محلی به صورت چه می خواهند و طور خالصه به و کنند رقابت المللی بین دهند. انجام مفیدی کار خواهند می و ثروت تولید برای جامعه فضای یعنی نوآوری و نوع خالقیت یک برای و پول این بحث در است. ملی ثروت افزایش و و ترکیه مثال بلکه نمی زنم را آلمان مثال مالزی را می زنم. االن خانواده هایی که در ترکیه صاحب ثروت شده اند بعضًا نزدیک یک قرن کار و تالش و فعالیت کرده اند و با فکر و زحمت به این جایگاه رسیده اند و بین المللی رقابت کرده اند در سطح ملی و تا توانسته اند به این سطح از ثروت برسند.

میانگین ایرانی فردی کوتاه مدت است

تلقی که زمانی تا ایرانی زندگی سبک نکند پیدا امکانات و پول از منطقی به مسأله این از بخشی نمی شود. اصالح

این برمی گردد که ما می ترسیم و زندگی را کوتاه مدت می بینیم و عمومًا در یک قرن و نیم گذشته در فضاهای بی ثباتی زندگی این هستند که دنبال به افراد لذا کرده ایم. کوتاه زمانهای در را بهره برداری نهایت به سریع برای که حرصی و دهند انجام البته فروبنشانند. دارند پول آوردن دست دارد. هم طبقاتی ریشه های مسایل این راننده ۱۳70 سال که می شناسم را فردی و زد رانت، با اکنون هم و بوده تاکسی به ثروت بند و اجحاف به حقوق دیگران تشویق را او است. رسیده میلیاردی دهها اروپا و آفریقا آسیا، و برود حج به کردم کارخانه دو که داد جواب کند. کشف را باید راه اندازی کند شاید در هفتاد سالگی فرصت این کارها فراهم شود. کسی که قباًل از االن کرده زندگی محرومیت و فقر در این جامعه در درآوردن پول ناسالم فرایند به وجد آمده و معنای دیگری برای زندگی قایل نیست. کتاب خواندن و به موزه رفتن برای او مسخره است. رشد قوای فکری و معنوی برای او وقت تلف کردن است. به صورت این شخص با این ثروت نگاه کنید فکر می کنید کارگر معدن است. این صورت را مقایسه کنید با مردم و کارآفرینان عادی امیدوار معمولی، زندگی با که ما جامعه بسیار دارند. روانی سالمتی و شاداب و جالب خواهد بود ما حتی در میان مجریان رنگ که خوش کنیم پیدا نفر ۵ مملکت، انسان، صورت باشند. پوست خوش و

روحی و روانی آرامش، سالمتی انعکاس باور نکردنی به طور پول و سمت اوست. و کرده پیدا قداست ایرانی میانگین برای است جامعه ای در این که است این معما مسلمانان دیگر الهام بخش خواهد می که

باشد!

زندگی در تفریح و خوشگذرانی سهم ایرانی در مقایسه با اروپایی ها باالست

نقد سوم بر سبک زندگی ایرانی این است تفریح دیگر سهم ملتهای با مقایسه در که شدنهای جمع هم دور و خوشگذارانی و متعدد و طوالنی بسیار باالست. همه ملتها دنبال خوشگذرانی و تفریح هستند اما سهم ایرانی زندگی در تفریح و خوشگذرانی افراطی است. اخالق، معنویت و حرفهای دلچسب به عنوان پوششی است بر آنچه ما در باطن انجام می دهیم. باید توجه داشت که سرنوشت هر ملتی با روحیه اکثریت آن

ملت رقم می خورد.

صحبت من این نیست که همه ایرانیان این چه آنها اکثریت ولی دارند را ویژگی ها در داخل و چه در خارج این خصایص را دارند. برای همین تاریخ، فرهنگ و زندگی است. نوسانی و سینوسی شدت به ما را مالقات ثروتمند هلندی فرد یکبار یک امور را صرف درآمد خود عمده که کردم نسبتًا آپارتمان خیریه می کرد. وی در یک

متوسطی زندگی می کرد و معتقد بود از این فرصتی که در اختیار دارد و از این امکاناتی که به دست آورده باید کار مفید اجتماعی

انجام بدهد.سبک زندگی ما به شدت خودمحور است

نقد چهارم اینکه سبک زندگی ما به شدت حریم دنبال به بیشتر ما است. خودمحور فردی خود هستیم و به آن حریم بیشتر توجه کند فکر اجتماعی کسی اگر زیرا داریم. اگر نمی دهد. انجام را کارها از بسیاری من اجتماعی فکر کنم هیچ وقت از اتومبیل من اگر اندازم؛ نمی بیرون به آشغال اجتماعی فکر کنم هیچ وقت اتومبیل خود را دوبله پارک نمی کنم؛ اگر من اجتماعی فکر کنم هیچ وقت زمینه های آزار و اذیت همسایگان خود را فراهم نمی کنم. در یک مجتمع آپارتمانی، یکی از دوستان می گفت همسایه ای معتقد بود حتی ساعت دو نصف به کند پخش موسیقی بلند صدای شب دوست که کاری هر نیست. مربوط کسی باشند عالقمند خانواده اش و باشد داشته با هر سر و صدا و مزاحمتی حریم آپارتمان از توجهی قابل درصد این است. ایشان توحش است که با زندگی انسانی و مدنی ناسازگار است. من حتی متغیرهای اخالقی و دینی را در این قضاوت دخالت نمی دهم چون فرد اخالقی و دینی باالتر از فرد مدنی است. خاطرم هست در دهه ۱۳۵0 در دوره

داشتیم نمازخوانی همسایه نوجوانی، که با نوک پا در کوچه راه می رفت و

73

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

سریع القلم… …محمود در دانشگاه استاد با مشروح گفتگوی اندیشه و دین گروه به مهر خبرگزاری زندگی سبک بررسی معطوف به توسعه یافتگی پرداخت و سبک کنونی زندگی ایرانی را نقادی و راهکارهای پیشنهادی خود برای

اصالح آن را مطرح ساخت.

آثار در یافتگی توسعه و پیشرفت دغدغه برجسته القلم سریع محمود دکتر آرای و فکری سیر با آشنایی مخاطب اگر است. این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل باشد داشته تهران بهشتی شهید دانشگاه توسعه القلم سریع دغدغه که درمی یابد یافتگی و طرح اصول ثابت آن با مطالعات و "عقالنیت کتابهای است. مقایسه ای سیاسی "فرهنگ ایران"، یافتگی توسعه ایران" و "اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار" از جمله آثار وی در واقع این سیر را مورد بررسی قرار می دهند. در حال حاضر، کتاب "عقالنیت و توسعه یافتگی ایران" به چاپ عهد در ایرانی "اقتدارگرایی کتاب و نهم

قاجار" به چاپ پنجم رسیده است.

یافتگی توسعه که است معتقد القلم سریع از دو بخش کالن تشکیل می شود: اصول ثابت و الگوهای مختلف به تناسب شرایط آلمان، مثل کشورهایی کشورها. گوناگون ثابت اصول از و... ژاپن و انگلیس دولت مانند برخوردارند یافتگی توسعه به فراگیر توجه شدن، صنعتی حداقل، فعال، خصوصی بخش وعقالنیت، علم ابزاری نخبگان کاربردی، آموزشی نظام منسجم، مردم پرکار و مسئولیت پذیر، دولت سالها طی که الگوهایی ولی پاسخگو...

پرورش و تکامل یافته، متفاوت است.

سبک و فرهنگ اصول، این بررسی در بوده این محقق توجه مورد ایرانی زندگی و زندگی سبک بر وارده نقدهای است. با سبک این مقایسه ای بررسی و مطالعه روش زندگی کشورهای توسعه یافته از جمله مطالعات دامنه دار این استاد دانشگاه بوده است. بر این اساس و نظر به اهمیت موضوع توسعه یافتگی به معطوف زندگی سبک گفتگویی با دکتر محمود سریع القلم انجام

داده ایم که از نظر می گذرددر نظر داشته باشید که ما به سبک زندگی بگیریم ایراد توانیم نمی اصالتًا ملتی هیچ چون سبک زندگی نتیجه انباشت تجربیات توانیم می اما است. ملت یک تاریخی زاویه آن از و کنیم را مشخص معیارهایی دارم قصد اینجا در کنیم. شناسی آسیب بر را ایرانی زندگی سبک شناسی آسیب اساس خود فرهنگ ایرانی و فرهنگ دینی

مورد خطاب قرار دهم.سبک کانونهای خودخواهی و مادیات

زندگی ما شده است

مشاهدات در که تجربه ای اساس بر مالزی، ترکیه، از جوامعی چون بین المللی اولین داشته ام اروپایی و عربی کشورهای خصوص در می توان که مقایسه ای وجه کشورها این همه و ایرانی زندگی سبک ادعاهایی بر خالف البته و گرفت نظر در که عمومًا در میان ما وجود دارد این است که میانگین ایرانی خیلی دنیا دوست است. عالقه عمیقی به دنیا و مال دنیا دارد ولی هنرمندانه و با ادا و ظاهرسازی آنرا استتار می کند. از این دنیا هم، پول، لوازم زندگی، دیگران به اتومبیل و ویال خانه، نمایش دارد. ایرانی دنیادوستی از مهمی سهم نقاشی، برای دانمارکی یک مقایسه، در موزه، هنر، کتاب، آخرین رمانها، کنسرت، و کشورها کشف فرهنگی، دوستان تئاتر، سبد در می کند. باز جا دیگر، فرهنگهای کاالهای میانگین ایرانی، این موارد تقریبًا و آرام صورت است کافی است. تعطیل را ترکیه خوش رنگ یک شهروند معمولی در حال همیشه و ایرانی مضطرب با یک

پول جمع کردن مقایسه کنید.

۵0 باالی ایرانی میانگین باطن و ظاهر درصد شکاف دارد

در که چرا است پارادوکس یک این جامعه ای زندگی می کنیم که مباحث دینی و اخالقی در آن سهم مهمی از تبلیغات و مباحث این نمونه برای دارد. را آموزش توسط رسانه ها، از طریق فضای عمومی، از طریق آموزش و از طریق کتب مذهبی طرح و عنوان می شود و آموزش معنوی و دینی جایگاه زیادی دارد اما این بعد دینی به نظر می رسد بیشتر بعدی ذهنی است. یعنی یک که هست ایرانی میانگین ذهن در مداری ایرانی با عمل فرد ارتباط بسیار محدودی از بخشی که است این دوم نکته دارد. فرهنگ ما تکرار آموزه های اخالقی و دینی است. یعنی شما اگر در طول یک روز هزار مشاهده کنید انتخاب نمونه را ایرانی نفر خواهید کرد که آنها خیلی تذکر می دهند و

نکات اخالقی را مورد اشاره قرار می دهند و واژگان دینی، معنوی و اخالقی زیادی را انسانیت، مانند واژگانی برند. می کار به محبت، وجدان، پاکی، پیغمبر، خدا، صداقت، شرافت، راستگویی و وظیفه دائمًا مورد استفاده ماست، اما پرسش اینجاست که انعکاس این واژه ها در زندگی و عمل ما چیست؟ نیم کره ذهنی ما با نیم کره عملی

ما تقریبًا هیچ ارتباطی با هم ندارند.

نکته ای که حالت معماگونه دارد این است که دایره ذهنی اخالقی و دایره بیان اخالقی

چه ارتباطی با عمل اجتماعی ما دارد؟راننده به تهران نیاوران منطقه در من اتومبیلی که سوبله )و نه دوبله( ایستاده بود زبان خیلی مالیمی گفتم لطف می کنید با ترافیک چون کنید پارک جلوتر قدری شده ایجاد شما توقف نتیجه در سنگینی است. پاسخ ایشان این بود که من هر کاری

اعتراض در کنم. می باشم داشته دوست حرف زیاد گفت وی دیگری، شهروند می اندازم بعد می کنم مچاله را شما بزنید راننده این جمالت مورد در جوب. در گسترده ای تحقیقات توان می متخلف، انجام ایرانی خودخواهانه فرهنگ درباره

داد.

در انسانیت و معنویت و اخالق انعکاس زندگی و عمل ما بسیار محدود است

در اینجا قصد این است که رابطه بین ذهن و عمل را در خصوص سبک زندگی مورد بررسی قرار دهیم. تحقیقًا هیچ ملتی در دنیا و معنویت و اخالق از ایرانی ها اندازه به انسانیت صحبت نمی کنند، اما انعکاس این در زندگی و عمل ما بسیار محدود است. این اولین نقدی است که به زندگی ایرانی وارد است که چرا اینقدر ظاهر اخالقی و معنوی دارد، ولی باطن مادی. بعضی رسانه ها که به اروپایی ها حمله می کنند و می گویند آنها بروند اگر بود خواهد مفید هستند، مادی منصفانه بعد و کنند زندگی آنها میان در قضاوت کنند که ما مصرف گراتر هستیم یا

آنها. ما به پول و جمع کردن مال دنیا و مقام و منصب وابسته تر هستیم یا آنها؟ بنابراین، در مادیات که کنیم تبیین باید اینگونه سبک زندگی ایرانی جایگاه بسیار کانونی دارد. جمع کردن پول و امکانات و داشتن سمت و منصب برای میانگین ایرانی بسیار

مهم و بلکه تمام زندگی است.

خوشبختی را با راحتی اشتباه گرفته ایم

به اگر حتی که را افرادی می شناسم کم برای آن از می رسند هم امکانات و پول بهره برداری بهینه از زندگی استفاده بکنند. به جای ارتقاء کیفیت زندگی، مصرف گراتر ما، از بسیاری می رسد نظر به شوند. می و گرفته ایم اشتباه راحتی با را خوشبختی ایده آلهای یعنی تجمالت کنیم می فکر از باالتر هدفی ما، از بسیاری زندگی. تأمین غرایز اولیه نداریم. خلق کنیم؛ تولید

کنیم؛ کار به جا ماندنی انجام دهیم؛ چنین افرادی در اقلیت محض هستند.

یک دلیل مهم عالقه ما به دارایی و مادیات برای نمایش به دیگران و فخرفروشی است. نفر که مدتی قبل در منطقه فرشته از یک تهران قتلی را مرتکب شده بود پرسیدند که که بود گفته دادید انجام را کار این چرا مقتول پولش را خیلی به رخ من می کشید. شاید فرهنگی که ۴۵ سال پیش در مناطق منطقه در االن بود حاکم تهران فرودست فرشته تهران می بینید. یعنی قتل، درگیری ها خاطر به تهران در خیابانی نزاعهای و مادیات و غریزی مسائل و فخرفروشی

است.

به که ایرانی زندگی سبک این اینرو، از به و کند جمع پول است عالقمند شدت هر از گذشته سال این هشت در خصوص وسیله ای استفاده کند تا به امکانات و مال می کند تنش دچار بسیار را زندگی برسد این دنبال افراد بعد و اضطراب آور است. آورده اند دست به که را آنچه که هستند

حاال چگونه باید حفظ کنند.

واقعیاتی تلخ درباره سبک زندگی ایرانی

72

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

در این زمینه در کالنتری تشکیل شده بود. مأموران که احتمال می دادند ناپدید شدن هادی با این درگیری ارتباط داشته

باشد، تحقیقات در این زمینه را ادامه دادند تا اینکه دریافتند وی با مدیر مؤسسه

فیلمسازی نیز اختالف داشته و چند روز پیش از ناپدیدشدنش با او هم درگیر شده

گاهان که با پرونده ای پیچیده بود. کارآروبه رو بودند در ادامه متوجه شدند شبی

که هادی ناپدید شد، وی به یکی از دوستانش گفته بود که با مدیر مؤسسه قرار دارد و می خواهند به اختالفاتشان

پایان دهند و با هم آشتی کنند. ماجرای درگیری های هادی و قرار مالقات او با مدیر مؤسسه فیلمسازی این فرضیه را که

مدیر جوان در ناپدید شدن وی نقش داشته است، پررنگ تر کرد و قاضی سپیدنامه

دستور بازداشت وی را صادر کرد.

کابوس چهار شبه

هفته گذشته مأموران مدیر مؤسسه فیلمسازی را دستگیر کردند و بازجویی

از وی آغاز شد. این مرد مدعی بود که از سرنوشت هادی خبر ندارد اما با مدارکی

که علیه او به دست آمده بود، چاره ای جز بیان حقیقت ندید. وی با اعتراف به

قتل هادی گفت: ۲0آذر ماه سال جاری

من و هادی هر دو در دفتر بودیم و همه کارکنان نیز به خانه هایشان رفته بودند. ساعات پایانی کار بود که او وارد اتاقم شد. می خواست با هم صحبت کنیم و

اختالفاتمان را کنار بگذاریم.

اختالفاتمان بر سر یک زن جوان بود. من چند سال پیش از همسرم جدا شدم و مدتی بود که با زن جوانی آشنا شده

بودم. هادی نیز او را می شناخت و سعی می کرد مرا از ازدواج با او منصرف کند. وقتی متوجه شدم که خودش قصد دارد

به خواستگاری این زن برود عصبانی

شدم. وی افزود: آن شب وقتی بر سر این موضوع با هادی حرف زدم، با هم درگیر

شدیم. او به سمت من حمله کرد و هلم داد. من هم از جایم بلند شدم و او را هل دادم که سرش به گوشه میز خورد و دچار

سرگیجه شد.

در آن لحظه دست و پایش را با طناب بستم، سپس از داخل کشوی میز یک کابل

برق برداشتم و با استفاده از آن خفه اش کردم. وقتی به خودم آمدم متوجه شدم که هادی نفس نمی کشد و جان باخته است. خیلی ترسیدم و از کارم پشیمان شدم اما

افسوس که پشیمانی سودی نداشت. در آن لحظه به تنها چیزی که فکر می کردم پنهان

کردن جسد بود.برای همین او را به طبقه باالی دفتر بردم و در بالکن را باز کردم تا جسد متعفن نشود.

هر روز به سراغ جسد می رفتم و با دیدن آن به وحشت می افتادم. برای همین بعد از دو روز آن را داخل کابینت آشپزخانه گذاشتم. بعد از آن هم جسد را به بالکن بردم اما هر طور بود باید جسد را از آن ساختمان بیرون می بردم. چون شب ها کابوس می دیدم که راز من فاش شده

است. باالخره بعد از چهار روز تصمیم گرفتم جسد را مثله کنم تا بتوانم به راحتی

آن را از ساختمان بیرون ببرم.

به این ترتیب توانستم جسد را داخل کیسه جاسازی کنم و کیسه ها را در جاده محمد

شهر کرج رها کردم. بعد از اعترافات هولناک این مرد، مشخص شد که در آن زمان مأموران پلیس کرج جسد مثله شده مقتول را در حوالی محمد شهر پیدا کرده اما موفق به شناسایی آن نشده بودند. به

گزارش همشهری، متهم بعد از اعتراف به جنایت با قرار قانونی در اختیار مأموران

گاهی پایتخت قرار اداره دهم پلیس آگرفت و تحقیقات از وی ادامه دارد.

71

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

طعمه های دیگرش نیز به دست آمد.معصومه که فکر نمی کرد توسط پلیس

دستگیر شود در بازجویی ها با اشاره به فریب دادن طعمه هایش افزود: هنگامی که

۲ سال پیش با همسرم ازدواج کردم پس از مدت ها متوجه شدم وی با تماس هایی مشکوک با دختران و زنان ارتباط دارد و

حتی در اینترنت نیز به این روابط ادامه می دهد و با ادعای اینکه شیفته آنها شده و می خواهد با آنها ازدواج کند دست به کالهبرداری می زد. وقتی متوجه فعالیت تبهکارانه همسرم شدم از وی جدا شدم

و با کار کردن اجاره آپارتمانی که در آن زندگی می کنم را می پرداختم ولی پس از اینکه شرکتی که در آن کار می کردم

ورشکسته شد و بیکار شدم، چاره ای نداشتم جز اینکه من نیز مانند همسر

سابقم با این شگرد از طعمه های ساده لوح کالهبرداری کنم.

وی در ادامه افزود: بیشتر اوقات نیمه های شب به صورت تصادفی شماره موبایل های

اعتباری را می گرفتم و با شگردهایی خاص آنها را اغفال می کردم. پس از چند روز صحبت کردن و فرستادن عکس های

جذاب از زنانی که تصاویرشان در فیس بوک است آنها را به خود جلب و در یک فرصت طالیی و با ادعای اینکه پدر

یا مادرم در اتاق عمل است یا اینکه در شهر بسیار دوری هستم و نیاز به پول دارم

از آنها کالهبرداری می کردم.بنابر این گزارش، با اعترافات زن شیاد،

گاهان موفق شدند چند تن از کارآجوانان ساده لوحی که بدین ترتیب تحت

کالهبرداری های وی قرار گرفته بودند را شناسایی کنند و تالش برای شناسایی

دیگر مالباختگان ادامه دارد.

دو برادر، قاتالن سریالی راننده ها

دو برادر مکانیک برای سرقت خودروهای سواری و فروش قطعات آنها نقشه جنایت

طرح کردند.

آنها به عنوان مسافر، سوار ماشین های مسافرکش می شدند و بعد از قتل راننده ها،

خودروی آنها را به سرقت می بردند.حدود دو ماه پیش مأموران پلیس ایالم در

جریان ناپدید شدن مرموز مردی در این شهر قرار گرفتند. بررسی ها نشان می داد

که این مرد آخرین بار سوار خودروی پراید

خود برای مسافرکشی از خانه خارج شده و از همان زمان ناپدید شده بود.

از آنجا که ردی از خودروی این مرد نیز وجود نداشت مأموران حدس زدند که وی قربانی دزدان شده باشد. این فرضیه وقتی

پررنگ تر شد که جسد مرد جوان ۲9آذرماه در منطقه ای در حاشیه شهر پیدا شد. آثار

کبودی روی گلوی مقتول نشان می داد که وی احتماال به وسیله طناب خفه شده

و عامل یا عامالن جنایت پس از قتل، خودروی او را به سرقت برده اند.

درحالی که بررسی ها برای کشف راز این جنایت ادامه داشت، مأموران پلیس از

ناپدید شدن مرد دیگری در چغاسبز ایالم باخبر شدند. این مرد که یکی از معلمان

جوان ایالم بود صاحب یک خودروی پراید بود که گاهی اوقات با این خودرو

مسافرکشی می کرد و ناپدید شدن مرموز او باعث نگرانی خانواده اش شده بود.

۱۱بهمن ماه امسال وقتی جسد دومین قربانی در اطراف ایالم پیدا شد و مأموران با آثار کبودی روی گلوی او روبه رو شدند،

دیگر شکی برایشان باقی نماند که با جنایات سریالی روبه رو هستند و احتماال عامالن جنایت با انگیزه سرقت خودرو و

اموال راننده ها، دست به قتل آنها می زنند. از آنجا که عالوه بر خودرو، تمامی

پول ها و وسایل همراه قربانیان نیز سرقت گاهی ایالم گاهان پلیس آ شده بود، کارآبررسی ها و ردگیری های تخصصی برای یافتن سرنخی از قاتل یا قاتالن را ادامه

دادند.

آنها در جریان بررسی های شبانه روزی سرانجام توانستند عامالن جنایت را

هنگام فروش قطعات خودروهای مسروقه شناسایی و دستگیر کنند. متهمان که دو

برادر هستند گرچه در بازجویی های اولیه مدعی شدند بی گناهند اما در ادامه و با

کشف خودروی اوراق شده هر دو قربانی در مخفیگاه آنها، لب به بیان حقیقت

گشودند و به قتل ها اعتراف کردند.

آنها که هر دو صافکار ماشین و مکانیک هستند در بازجویی ها گفتند: از قبل نقشه

کشیده بودیم که به عنوان مسافر سوار ماشین های پراید شویم و بعد از قتل

راننده، اموال و ماشینشان را سرقت کنیم.

ما می خواستیم با سرقت ماشین ها، آنها را اوراق کرده و قطعات آن را در بازار

بفروشیم. برای همین در نخستین نقشه، شبانه کنار خیابان ایستادیم و به عنوان

مسافر دربستی سوار ماشین نخستین قربانی شدیم. آدرسی که به راننده داده بودیم،

در حاشیه شهر بود. وقتی به آنجا رسیدیم، یک نفر از ما که روی صندلی عقب نشسته بود، طنابی را از پشت سر دور گردن راننده

انداخت و دیگری هم کنترل ماشین را به دست گرفت.

بعد از قتل راننده، جنازه اش را به محل دیگری بردیم و در آنجا رها کردیم و ماشینش را برای اوراق کردن به

مخفیگاهمان بردیم. متهمان ادامه دادند: دومین قربانی را هم با همین شیوه و

به صورت شبانه به قتل رساندیم اما هنگام فروش قطعات ماشین ها، از سوی پلیس

دستگیر شدیم. سردار دولتی، رئیس پلیس

استان ایالم با اشاره به اینکه اگر با اقدام بموقع پلیس متهمان دستگیر نشده بودند

احتمال داشت که آمار جنایت هایشان افزایش یابد، گفت: بعد از اعترافات

متهمان و کشف اموال مسروقه در مخفیگاه آنها، برای هر دوی آنها قرار قانونی صادر

شد و تحقیقات تکمیلی درخصوص این پرونده ادامه دارد.

زندگی چهار روزه مدیرعامل با جسد همکارش

مدیر مؤسسه فیلمسازی که بعد از قتل

همکارش جسد او را چهار روز در محل کارش مخفی کرده بود، دو ماه بعد از

جنایت دستگیر شد.۲۳آذر ماه سال جاری مرد جوانی نزد

پلیس رفت و خبر از ناپدید شدن برادر ۳0ساله اش به نام هادی داد. وی گفت: برادرم یکی از عوامل فیلمسازی است و

در یک مؤسسه در پایتخت کار می کند اما از ۲0آذر ماه به طرز مرموزی ناپدید

شده و دیگر به خانه برنگشته است. من و خانواده ام به شدت نگران هستیم و همه جا را برای پیدا کردن او گشته ایم اما اثری از

وی به دست نیاورده ایم.

از طرفی همکارانش هم از او بی اطالع هستند. برای همین تصمیم گرفتیم موضوع را به پلیس اطالع دهیم. بعد از اظهارات این مرد، تیمی از مأموران با دستور قاضی

سپید نامه، بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران رسیدگی به این پرونده

را آغاز کردند. تیم تحقیق در نخستین اقدام راهی دفتر مؤسسه فیلمسازی شد

و به تحقیق از کارمندان و رئیس مؤسسه پرداخت. آنها اظهار داشتند که ۲0آذر ماه

هادی )مرد ناپدید شده( بعد از اینکه کارش در دفتر تمام شد آنجا را ترک

کرد و از همان زمان دیگر به محل کارش مراجعه نکرد.

یک سرنخ

تحقیقات در این زمینه ادامه داشت تا اینکه مأموران دریافتند چند روز قبل از گم شدن مرد جوان دو نفر به وی حمله

کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. مرد جوان نیز بعد از این اتفاق

به طرح شکایت پرداخته بود و پرونده ای

70

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

مقتوله در جنوب تهران و انجام تحقیقات از آنها اطالع پیدا کردند که مقتوله از

سال ها قبل و به واسطه اعتیاد به مصرف موادمخدر و پس از مرگ مادرش، از

خانواده خود جدا شده و طی این مدت

نیز هیچ کدام از اعضای خانواده اطالعی از وی نداشته اند.

گاهان در ادامه رسیدگی به پرونده، کارآاداره دهم موفق به شناسایی یکی از

دوستان مقتوله شدند که در تحقیقات گاهان اطالع پیدا از این شخص، کارآ

کردند که مقتوله از حدود دو ماه پیش با مرد جوانی به نام مهدی که او نیز همانند مقتوله به مصرف موادمخدر اعتیاد دارد، آشنا و با هدف تأمین هزینه مواد مصرفی

خود، این مدت را با وی سپری کرده است.

با شناسایی مهدی و در ادامه تحقیقات، گاهان موفق به شناسایی هویت دقیق کارآ

مهدی به نام محمدعلی ۳۱ ساله شدند و در ادامه وی را در روز ۱7 بهمن در

منطقه گمرک ـ خیابان هالل احمر دستگیر کردند.

با دستگیری محمدعلی، وی در تحقیقات اولیه منکر هرگونه ارتکاب جنایت شده

اما در ادامه و با توجه به دالیل و مدارک گاهان، به ناچار ارائه شده از سوی کارآ

لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

گاهان گفت: از حدود دو ماه وی به کارآپیش و به واسطه مصرف موادمخدر، با

مقتوله آشنا شدم؛ طی این مدت ارتباط ما با یکدیگر بسیار زیاد شد بگونه ای که به واسطه مصرف شیشه، بیشتر اوقات را با یکدیگر سپری می کردیم تا اینکه پس از

گذشت این مدت، تصمیم به ترک مصرف مواد گرفته و قصد داشتم تا ارتباط خود با مقتوله را نیز قطع کنم اما او به هیچ عنوان

راضی به این کار نبود تا اینکه در روز جنایت با یکدیگر درگیر شدیم.

متهم در ادامه اعترافات خود و در تشریح گاهان نحوه ارتکاب جنایت، به کارآگفت: روز حادثه در حالیکه به همراه مقتوله در داخل ماشین نشسته بودیم،

زمانیکه درخواست خود برای قطع

ارتباط با مقتوله را مطرح کردم، ناگهان درگیری شدیدی میان ما دو نفر ایجاد شد به گونه ای که در یک لحظه مجبور شدم تا با چوب دستی زیر صندلی راننده ضربه ای

به سر مقتوله وارد کنم که همین ضربه باعث مرگ وی شد؛ در حالیکه بسیار

ترسیده بودم ابتدا دست و پای مقتوله را بسته و پس از قرار دادن جسد در داخل

ملحفه و پتو، جسد را به کوچه ای خلوت در محدوده بزرگراه اشرفی اصفهانی

منتقل و در داخل پیاده رو رها و به سرعت از محل متواری شدم.

گاه آریا حاجی زاده، معاون سرهنگ کارآگاهی مبارزه با جرایم جنایی پلیس آ

تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب

جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم

گاهی تهران بزرگ قرار ویژه قتل پلیس آگرفته است.

توطئه زنانه یک شیاد برای سنگ صبور ساده لوح

جوان دانشجو وقتی با دختری دوستی تلفنی برقرار کرد نمی دانست در دام یک

زن کالهبردار افتاده است.

این توطئه زنانه بسیار ماهرانه چیده شده بود و کالهبردار به بهانه درددل کردن با پسر خواب آلود وی را خام جادوی خود

کرد.

نیمه های شب ۲۵ شهریورماه سال جاری زنگ موبایل دانشجوی جوانی به صدا درآمد و آن سوی خط دختر جوانی با

چرب زبانی سراغ مردی به نام »امیر« را می گرفت و ادعا می کرد شماره را درست

گرفته است.دقایقی بعد که مرد جوان چشمانش گرم خواب شد دوباره موبایلش به

صدا درآمد و دختر جوان با طرح اینکه می خواهد چند دقیقه ای با وی درددل

کند موفق شد نخستین گام برای اجرای نقشه ماهرانه اش را بردارد.این دختر که خود را »سحر« معرفی می کرد با ارسال

پیامک های عاشقانه سعی داشت خود را به پسر جوان که سنگ صبورش شده بود نزدیک کند و با جلب اطمینان وی بتواند به هدفش برسد.۱0 روز پس از تماس های رد و بدل شده پسر دانشجو

هنگامی که متوجه شد موبایل سحر خاموش است به دادسرایی در تهران رفت

و از وی شکایت کرد.این جوان که فکر نمی کرد از یک دختر رودست خورده باشد به بازپرس پرونده گفت: من این دختر را نمی شناسم ولی آنقدر به من

زنگ زد و آن سوی خط چرب زبانی کرد که ناخواسته به وی عالقه مند شدم. روز و

شب با هم پیامک بازی می کردیم یا به هم زنگ می زدیم و ساعت ها مشغول صحبت

می شدیم.وی در ادامه افزود: سحر ادعا می کرد در یکی از شهرهای شمالی کشور

زندگی می کند و از چند سال پیش که پدرش از دنیا رفته مجبور شده اند از تهران

به شهر پدرشان بازگردند. در طول این مدت نیز به خاطر دوری از دوستانش که در تهران هستند، دچار افسردگی شده و با دوستی با من می خواهد روحیه اش را

تقویت کند و چندین بار نیز از من دعوت کرد به شهرشان بروم.جوان ساده لوح با اشاره به کالهبرداری ۵ میلیون تومانی

سحر از وی افزود: این دختر چندین عکس از خودش به ایمیلم فرستاد و با این

شگرد مرا بیشتر جذب خود کرد. پشت تلفن مدام می گفت که عاشق من شده

است و می خواهد مرا هر چه سریع تر ببیند.من که تا آن لحظه با دختری صحبت نکرده بودم خام حرف هایش شدم و

احساس کردم عاشقش شده ام. سحر که هر روز مرا بیشتر وابسته خود می کرد یک هفته پس از دوستی مان به من زنگ زد و گفت مادرش دچار حمله قلبی شده و به

اتاق عمل رفته است و مدام گریه می کرد. خیلی ناراحت شدم. از وی خواستم اگر

نیاز به کمک دارد به من بگوید. وی ابتدا قبول نمی کرد ولی روز بعد به من زنگ زد و گفت نیاز به ۵ میلیون تومان برای عمل جراحی مادرش دارد و جان وی در خطر

است.من که نگران بودم ۵ میلیون به حساب وی ریختم ولی از روز بعد موبایل وی خاموش

شد تا اینکه دریافتم سحر سرم کاله بزرگی گذاشته است.بدین ترتیب با دستور بازپرس پرونده تیمی از پلیس برای بررسی

ماجرا وارد عمل شده و برای دستگیری دختر تبهکار دست به تجسس های میدانی

زده و دریافتند که همه تماس های گرفته شده از سوی سحر از شهر تهران بوده و

کارت عابربانکی که پول به آن واریز شده متعلق به مرد جوانی به نام »ساسان«

است.در ادامه با به دست آمدن آدرسی گاهی احضار از ساسان وی به پلیس آشد و در بازجویی ها ادعا کرد کارت

عابربانکش را ۲ ماه پیش در اختیار دختر جوانی که از طریق تلفن وی را فریب

داده گذاشته است و با توجه به اینکه پول ناچیزی در کارت بوده اقدام به ابطال آن نکرده است.بدین ترتیب تیم تحقیق برای

ردیابی سرنخی دیگر، ایمیل هایی که از سوی دختر شیاد به مرد جوان فرستاده شده بود را تحت تجسس قرار دادند و موفق شدند نشانی خط تلفن استفاده

شده در کالهبرداری را بیابند.با مراجعه گاهان به نشانی به دست آمده، آنها کارآ

موفق شدند زن جوانی به نام »معصومه« را که آپارتمانی کوچک در مرکز شهر

اجاره کرده بود، دستگیر کنند. در بازرسی از رایانه وی سرنخ های بسیاری از

69

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

و پدرش فریزر مرموز را از داخل کارتن خارج کرد و با بازکردن در آن با صحنه ای

وحشتناک روبه رو شد.

جسد منجمدهمسر و پدر زن رامین باور نمی کردند که

ماه ها جسد زن آشنا در زیرزمین خانه شان در چمدان قرار داشته و از سوی رامین

داخل فریزر پنهان شده باشد. پدرزن رامین با دستپاچگی با پلیس تماس گرفت و

دقایقی نگذشته بود که تیم های پلیسی و بازپرس جنایی خود را به محل رساندند.گاهان جنایی نیز به همراه تیمی از کارآ

بازپرس سپیدنامه در محل جنایت حضور یافتند و به تجسس پرداختند و پی بردند جسد متعلق به همان تاجی زن 80 ساله

ثروتمند است.

* فروش خانه زن گمشدههمزمان با کشف جسد تاجی در خانه

رامین، مردی برای خرید خانه تاجی به خانه وی رفت و گفت که مردی به نام

امیر حسینی این خانه را برای فروش به بنگاه مسکن سپرده است. این مرد وقتی

مشخصات ظاهری امیر را داد مشخص شد که وی همان رامین است.

گاهان دریافتند در ادامه تحقیقات کارآکه رامین با مشخصات جعلی قصد فروش خانه ۳ میلیارد تومانی خاله تنهای پدرش

را داشته است.هیچ شکی نمانده بود که رامین قاتل

خاله پدری اش است و وی که چاره ای جز اعتراف نداشت به تیم تحقیق گفت: از آنجا که تاجی خاله پدرم ثروت زیادی داشت و بچه ای نیز نداشت نقشه قتل وی

را طراحی کردم. ابتدا از بنگاهی قیمت خانه اش را که در زعفرانیه است، پرسیدم وقتی دیدم پول خوبی به چنگ می آورم، نقشه ام را عملی کردم و به خانه اش رفتم.

قاتل طمع کار درباره جزییات جنایت هولناکش گفت: تنها بودیم که به وی

حمله ور شده و با ضربات سنگین توانستم تاجی را بکشم، سپس جسدش را داخل چمدان جاسازی کردم و با مرتب کردن خانه و از بین بردن آثار جنایت، جسد

خاله پدرم را با خودم بیرون برده و همان روز به سه راه جمهوری رفتم و یخچال فریزری را خریدم با کمک یک کارگر

افغانی آن را به انباری خانه ام بردم و به پریز وصل کردم سپس به سراغ جسد تاجی

رفته و آن را به خانه ام برده و داخل فریزر جاسازی کردم تا در فرصت مناسب به

بیرون انتقال دهم اما پیش از این که جسد را پنهان کنم، دستم برای پلیس رو شد.بنابراین گزارش، مرد جنایتکار پس از

اعترافات تکان دهنده اش صحنه قتل را بازسازی کرد و قرار است بازپرس جنایی

پس از تکمیل پرونده قرار مجرمیت وی را صادر کند.

راز جسد دست و پا بسته زن جوان فاش شد

مردی که به خاطر ترک اعتیاد و جدایی از همسرش او را با چوب دستی به قتل

رسانده و جسد او را با دست و پای بسته در خیابان رها کرده بود توسط ماموران

گاهی دستگیر شد. آبه گزارش خبرنگار حوادث خبرگزاری

فارس، روز ۲۴ آذر سال جاری مأموران کالنتری ۱۳7 نصر از طریق مرکز

فوریت های پلیسی ۱۱0 در جریان کشف جسد زنی در مقابل ساختمان پالک ۱۶

واقع در یکی از کوچه ها در محدوده بزرگراه اشرفی اصفهانی قرار گرفتند که با حضور مأموران در محل کشف جسد،

مأموران با جسد زنی حدودًا ۳0 ساله روبرو شدند که با دست و پای بسته شده،

در داخل پتو و ملحفه ای قرار داده شده بود.

با توجه به آثار و دالیل بدست آمده از محل کشف جسد که نشان از ارتکاب

جنایت داشت، بالفاصله موضوع به قاضی گاهی اعالم کشیک ویژه قتل و پلیس آ

شد و با حضور قاضی کشیک ویژه قتل، تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم، عوامل

تشخیص هویت و پزشکی قانونی در محل کشف جسد، پرونده مقدماتی با موضوع

قتل عمد تشکیل و به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم

گاهی تهران بزرگ قرار گرفت. پلیس آگاهان با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآ

در اولین مرحله از تحقیقات خود با توجه به شواهد بدست آمده که نشان از اعتیاد

مقتوله به مصرف موادمخدر داشت، اقدام به بررسی سوابق متهمان زن سابقه دار

پرداخته و نهایتًا موفق به شناسایی هویت مقتوله شدند که پیش از این در سال ۱۳8۶

به اتهام مصرف و نگهداری موادمخدر دستگیر و روانه زندان شده بود.

گاهان با با شناسایی هویت مقتوله، کارآمراجعه به محل سکونت اعضای خانواده

68

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

ماموران با ردیابی پالک پراید سیاه رنگ موفق شدند نشانی صاحب خودرو که مردی ۴0 ساله به نام »مصطفی« بود

را شناسایی کنند. با احضار این مرد به کالنتری وی در ابتدا ادعا کرد اشتباهی

صورت گرفته و خودرویش همیشه در اختیار خودش بوده و در هیچ سرقتی نیز

نقش نداشته است.بدین ترتیب تیم تحقیق برای بررسی ادعاهای این مرد خانه وی را تحت

تجسس قرار دادند که چندین کیف مردانه و زنانه، پخش خودرو و تابلوفرش را در

انباری پیدا کردند و در بررسی ها مشخص شد یکی از کیف های دستی متعلق به

مالباخته ای است که ادعا کرده بود کیف دستی اش که حامل پول و دالر بوده به

سرقت رفته است. با به دست آمدن این شواهد مصطفی که همچنان بر بی گناهی خود اصرار داشت ادعا کرد اطالعی از

وجود کیف های دستی و تابلوفرش و پخش خودرو نداشته است ولی هنگامی که با تصاویر دوربین مداربسته که وی را

در حال سوار کردن ۲ زن تبهکار نشان می داد روبه رو شد، چاره ای جز اعتراف ندید و گفت: من سال ها پیش به خاطر

سرقت از داخل خودرو به زندان رفته بودم، پس از آزادی چند سالی مسافرکشی می کردم و از سوی دیگر اعتیاد گریبانم را گرفته بود و نمی توانستم خرج اعتیادم را تامین کنم. چند هفته پیش در یک پاتوق شیشه ای با زنی به نام »کبری« آشنا شدم

که وی نیز چندین سابقه سرقت داشت. وی در ادامه افزود: پس از گذشت چند روز تصمیم گرفتیم به همراه هم و یکی

از دوستان دیگرش به نام »مریم« دست به سرقت بزنیم بنابراین قرار شد من

خودروها را شناسایی کنم و مریم نقش زاغ زن را داشته باشد و کبری نیز صندوق

را خالی کند.مرد تبهکار افزود: پس از هر سرقت با

پول های نقد مواد تهیه می کردیم و وسایل دیگر را داخل انباری می گذاشتیم تا

روزهایی که نیاز به پول داشتیم آنها را بفروشیم. در ادامه با اعترافات مصطفی ماموران با راهنمایی وی موفق شدند در

۲ عملیات غافلگیرانه کبری و مریم را دستگیر کنند.

کبری در بازجویی ها اعتراف کرد دزدی را از همسر سابقش که هم اکنون در زندان به سر می برد آموخته است و پیش از این نیز گهگاهی صندوق عقب خودروهای پژو و پراید را تحت سرقت قرار داده است و به دلیل اعتیادی که به شیشه داشته مجبور به

دزدی شده است.بنابر این گزارش، ۲ زن و مرد تبهکار در

بازجویی ها به بیش از ۱0 سرقت اعتراف کردند و تالش برای شناسایی طعمه های

دیگر این باند سرقت در دستور کار پلیس قرار دارد.

جسد یخ زده در زیرزمین تاریک

زن جوان وقتی فریزر مرموزی را در زیرزمین خانه اش دید پرده از راز جنایت خاموشی برداشت. داخل فریزر چمدانی

بود که شوهر این زن برای پنهان ماندن راز قتل خاله ثروتمند پدرش جسدش را داخل

آن جا سازی کرده بود.اواسط تیرماه سال جاری مرد ۳۱ ساله ای

به نام رامین با مراجعه به بازپرس شعبه ۱0 دادسرای امور جنایی تهران از

گم شدن خاله 80 ساله پدرش خبر داد و و خواستار ردیابی این زن ثروتمند

شد. »رامین« گفت: روز گذشته برای دیدن تاجی به خانه اش رفتم. چندین بار

زنگ خانه اش را زدم اما در را به رویم باز نکرد حتی به تلفن همراهش جواب

نداد. سراغ وی را از بستگان و دوستانش گرفتم، آنان نیز اطالعی از خاله پدری ام

نداشتند احساس بدی دارم شاید برای این پیرزن تنها اتفاق بدی افتاده باشد. با این ادعا ها بازپرس سپیدنامه به تیمی از گاهی تهران ماموریت اداره ۱۱ پلیس آ

داد تا پرده از راز گم شدن پیرزن ثروتمند گاهان با تجسس های ویژه بردارند. کارآدریافتند تاجی بازنشسته آموزش وپرورش

است و ثروت زیادی هم دارد و هیچ بچه ای نیز نداشته و با مرگ شوهرش

که باستان شناس بود به تنهایی زندگی می کرد. پلیس پایتخت در برابر فرضیه ای قرار گرفت که احتمال داده می شد پیرزن

قربانی توطئه ای مرگبار شده است. بدین ترتیب، خانه زن گمشده با دقت

زیادی بازرسی شد و ماموران دیدند که همه اثاثیه مرتب بود و هیچ سرقتی صورت

نگرفته است. در این بن بست معمایی، گاهان به اقدام اطالعاتی دست کارآ

و پی زدند

بردند پیرزن با وجود

تنهایی بیشترین رفت وآمد را

با مردی آشنا داشت که

می تواند نقشی در ناپدید شدن

وی داشته باشد. آن مرد کسی جز

رامین نبود که تاجی خاله پدری اش بود و وی گم شدن پیرزن را به پلیس خبر داده

بود.

مظنون آشناگاهان همه تجسس های پلیسی را کارآ

روی رامین متمرکز کردند و سرانجام در

۲۵ شهریورماه سال جاری رامین با توجه به رفتارهای مرموزش و ادعاهای عجیب و غریب با دستور بازپرس سپیدنامه دستگیر

شد.این مرد جوان در بازجویی ها سعی در

گمراه کردن مسیر تحقیقات پلیس داشت. با بازداشت رامین، در ۱۴مهر ماه سال

جاری یک مرد با مراجعه به دادسرا به خاطر طلبی که از رامین داشت توانست حکم تخلیه خانه وی را بگیرد وقتی این مرد برای تخلیه خانه رامین به آنجا رفت

همسر تنها مظنون پرونده تصمیم گرفت پول پیش خانه اش را به جای بدهی به وی

بدهد و آنجا را تخلیه کند.

فریزر مرموز در زیرزمین

همسر رامین برای جمع آوری اثاثیه خانه اش به تکاپو افتاد و وقتی پای در

زیرزمین گذاشت که به جای انباری از آن استفاده می شد با فریزری روبه رو شد که داخل کارتن بود و جالب این که سیم آن

به پریز وصل بود.این زن خیلی زود با پدرش تماس گرفت

67

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

سرقت از زنان سالخورده با لهجه عربی

سرکالنتر ششم پلیس پایتخت از دستگیری

سارقی که خود را مرد عرب معرفی و به بهانه کمک به نیازمندان، طال و جواهرات زنان

سالخورده را به زور سرقت می کرد، خبر داد.

به گزارش روز یکشنبه جام جم آنالین به

نقل از پایگاه پلیس، سرهنگ عباس دانشجو گفت: در پی مراجعه تعدای از زنان میانسال و سالخورده به کالنتری ۱۳۲نبرد مبنی بر اینکه

توسط فردی که لهجه عربی دارد به بهانه اهدای مقداری البسه به نیازمندان، اغفال و در مکانی خلوت با تطمیع و نهایتا با تهدید

اقدام به سرقت طالجات همراه آنان کرده است؛ اکیپی از مامورین با تجربه این کالنتری

مسوولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفتند.

وی افزود:ماموران ضمن تحقیقات گسترده از شکات پرونده و بکارگیری منابع اطالعاتی،

شناسایی و دستگیری متهم را دستور کار خود قرار داددند که در تحقیقات پلیسی و با بهره

گیری از منابع اطالعتی توانستند نوع خودرو، شماره خودرو ،متهم و مشخصات وی را

بدست آورند. تحقیقات ادامه یافت تا اینکه ساعت ۲0شب ۲8 بهمن ماه ماموران موفق شدند طی یک عملیات و مراقبت پلیسی در

خیابان های نصر و گلستان خودروی متهم را شناسایی و راننده که مشخصات وی کامال با

اطالعاتی که از سوی شکات دریافت شده بود و مطابقت داشت را دستگیر کنند.

سرهنگ دانشجو تصریح کرد:متهم که هویت خود را »عبدالله« معرفی کرد پس از دستگیری بالفاصله برای تحقیقات بیشتر به

کالنتری منتقل شد که در خالل بازجویی های پلیسی یکی از شکات که زن میانسالی به نام »احترام« بود به محض مشاهده متهم ضمن

شناسایی وی به ماموران اعالم داشت:روز گذشته متهم در حالیکه یک کیسه مشکی

رنگی که محتویات آن البسه بود به بهانه اینکه می خواهد مقادیری لباس را به افراد نیازمند اهدا کند به من مراجعه کرد و از من خواست

تا لباسها را نگاه کنم همین که خواستم لباسها را ببینم وی چاقویی از جیب خود درآورده و

مرا تهدید کرد و من نیز مجبور شدم طالهایم را شامل یک دست گردنبند، گوشواره، دستبند و انگشتر به ارزش هشت میلیون تومان بود را به

او بدهم.

سرکالنتر ششم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد:متهم مردی ۵7ساله و عرب زبان

است و به بهانه کمک به نیازمندان در حالیکه خود را با لهجه عربی به مردم معرفی می کرد از طعمه های خود زورگیری می نمود که در

خالل دستگیری متهم اهالی خیابان گلستان از عملکرد پلیس در شناسایی و دستگیری وی

ابراز خرسندی کرده و از سرعت عمل ماموران تخصصی کالنتری ۱۳۲ نبرد تهران تقدیر

کردند.

سرهنگ دانشجو خاطر نشان کرد:از کلیه شهروندان محترم به خصوص ساکنان شرق

پایتخت در صورتی که از آنان به شیوه کمک به نیازمندان توسط متهمی که لهجه عربی دارد

سرقت شده در خواست می شود برای طرح شکایت و پیگیری موضوع شکایت خود به

گاهی فرماندهی انتظامی پایگاه ششم پلیس آتهران بزرگ واقع در خیابان پیروزی ـ خیابان نبرد شمالی ـ میدان نبرد ـ خیابان شهید بیدی

مراجعه و ارائه کنند.

دیده بانی زن جوان در دزدی های شبانه

زن جوان دیده بانی می داد تا همدستانش

به سرقت های شبانه دست بزنند.نخستین روز آبان ماه سال جاری مردی با

تماس با پلیس ۱۱0 اصفهان از سرقت کیف دستی اش که حامل پول و دالر بود خبر داد. لحظاتی بعد که تیمی از پلیس

در صحنه سرقت حاضر شد این مرد به

آنان گفت: نیم ساعت پیش خودرویم را مقابل خانه ام پارک کردم و برای برداشتن

مدارک به داخل خانه رفتم و کیف دستی ام که پول و دالرهای زیادی داخل شان بود را

داخل صندوق عقب خودرویم گذاشتم و به خیال اینکه چند دقیقه بعد بازمی گردم،

آن را برنداشتم.وی در ادامه افزود: دقایقی پیش یکی از همسایه ها با موبایلم تماس گرفت و

گفت صندوق عقب خودرویم باز است. سریع از خانه بیرون زدم و متوجه شدم

کیف دستی ام مورد سرقت قرار گرفته است.با ادعاهای مرد جوان، ماموران همسایه ای

را که ادعا کرده بود دزدان کیف دستی را پیش از سرقت دیده است، تحت

بازجویی گرفتند که وی به آنان گفت: پس از خرید در حال بازگشت به خانه

بودم که دیدم ۲ زن جوان کنار خودروی همسایه ایستاده اند. ابتدا فکر کردم شاید

از بستگان وی باشند، به داخل خانه رفتم اما از پنجره دیدم که یکی از آنها در حال باز کردن صندوق عقب است، شک کردم و با موبایل همسایه تماس گرفتم که ماجرا را از وی جویا شوم که یکی از زن ها کیف

دستی را از صندوق برداشت و به همراه زن دیگر سوار خودرویی که چند متری جلوتر

از آنان ایستاده بود شدند و فرار کردند.

در ادامه ماموران برای شناسایی دزدان مرموز وارد عمل شده و در تجسس هایشان دریافتند چندین سرقت دیگر در محله های خلوت و مرفه نشین اصفهان به همین شیوه

و شگرد صورت گرفته است که تصاویر یکی از دوربین های مداربسته پارکینگ ها

نشان می داد ۲ زن به یک خودروی پژو نزدیک شده و بسیار خونسردانه با فلز

نوک تیزی صندوق عقب آن را باز کرده و کیف زنانه ای را به سرقت برده اند.

با افزایش سرقت ها ماموران با اجرای طرح مهار بر آن شدند ۲ زن تبهکار را دستگیر

کنند. بدین ترتیب با تجسس ویژه و بررسی تصاویر دوربین های مداربسته، موفق شدند

پالک خودرویی را که در صحنه سرقت آنان را سوار می کرد به دست آورند.

66

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

که برای مجلس عروسی یکی از بستگان که در راه است، باید وزنتان

را کاهش دهید. یا برای شاد کردن و جلب رضایت دوست پسر، دوست

دختر، یا همسرتان باید اینکار را انجام دهید. با وجود چنین انگیزه هایی در شما، وقتی غذایی به شما تعارف می کنند، دیگر زیاده روی نمی کنید، یا باوجود سیر بودن، دوباره و دوباره

غذا نمی خورید. قصد، خودداری و اراده قوی میتواند به شما در این زمینه

کمک کند. با این تکنیک ها، حتی اگر از خوردن

کامل این غذاها هم پرهیز نکنید، مطمئنًا میزان کمتری غذا برای خود خواهید کشید، زودتر دست از غذا

خوردن برمی دارید و با حرص و ولع کمتری غذا می خورید.

اولین بار ممکن است کمی برایتان سخت باشد و عذاب بکشید، چون کاری است که عادت به انجام آن ندارید. مهم نیست که در ابتدای

ایجاد این عادت در خود چقدر سختی بکشید، اما مطمئن باشید عذاب آورتر

از چاقی و بیماری نیست. هیچ چیز بدتر از این نیست که وقتی برای خرید

لباس بیرون می روید، دست خالی برگردید چون هیچ لباسی به اندامتان مناسب نیست و سایز شما لباس گیر

نمی آید.

با ایجاد این تغییرات مثبت، نتایج مثبتی نیز مشاهده خواهید کرد. از

گفتن هر صحبت منفی درمورد خودتان شدیدًا اجتناب کنید، اینکار فقط

اعتماد به نفستان را پایین آورده و در برداشتن این قدم مهم سستتان میکند.

برای گرفتن نتایج بیشتر و بهتر، می توانید در آِن واحد چند تغییر در

زندگیتان ایجاد کنید. شاید اگر یک روش به تنهایی کافی نباشد، ترکیب چند روش بتواند کمکتان کند. مهم

این است که هدف داشته باشید و قدم اول را بردارید. همه چیز به خودی

خود پیش می رود.گاهی اوقات ممکن است بااینکه چند

روش را پیش میگیرید، اما آن لحظه اجتناب از خوردن باز هم برایتان آزار دهنده باشد. اما این به آن معنا نیست

که باید دست از تالش بردارید. این فقط یعنی نتایج به دست آمده به آن

اندازه نبوده است که تغییر کلی در زندگیتان ایجاد کند و شما باز باید تالش کنید. با تالش بیشتر، و حتی

شکست خوردن، عادت نادرست قدیمی کم کم در شما از بین می رود و رفته رفته به موفقیت نزدیک تر می

شوید. برای از بین بردن عادات و رفتارهای سابق باید بتوانید روش ها و متدهای

مختلف را امتحان کنید. مطمئنًا تالش زیادی الزم است تا به آنچه می

خواهید برسید. برای هرکس روش متفاوتی ممکن است جوابگو باشد، چون هر فرد نسبت به محرک های

مختلف، به طرز متفاوتی واکنش می دهد. ترکیبی از چند روش معمواًل

نتیجه بیشتری را در بر خواهد داشت. باید خالق باشید.

عادات غذاییتان را بررسی کنید. از کوچکترین آنها هم گذشت نکنید.

نگویید قهوه اشکالی ندارد یا سبزیجات چاق نمی کند. آیا خودتان

غذا را آماده می کنید؟ یا کس دیگری

برای شما سرو می کند؟ آیا هرچه برایتان سرو می شود را تمام و کمال

میل می کنید؟ یکی از بیماران من عادت داشت

که پشت سر وعده های غذایی هم باز خوراکی های مختل بخورد. او

چندین ماه با این عادت نادرست خود مقابله کرد. هفته ی پیش که با او

صحبت می کردم، او گفت االن چند وقت است که بعد از شام حتی یک

تکه بیسکویت هم نخورده است. این خانم بااینکه ۵9 ساله است، اما با

اراده قوی خود توانشته است دربرابر این مشکل مقاومت کند. یادتان باشد اگر موادغذایی کمتری بخرید، غذای کمتری درست کرده وسرو کنید، کمتر

هم خواهید خورد. این روشی بسیار عالی است.

اگر غذایی ظاهر، بو یا مزه خوبی ندارد، نخورید، مجبور نیستید! ما

ایرانی ها عادت داریم هر چه که در بشقابمان می کشیم را تا انتها بخوریم،

اما این کار به هیچ وجه ضرورت ندارد. ممکن است بگویید که غذا حیف و میل می شود. اما آیا فکر میکنید اگر آن غذا را داخل بدنی بریزید که هیچ نیازی به آن ندارد،

حیف و میل نمی شود؟؟ پس بهتر است که بیرون بریزید تا آسیب های

کمتری هم ببینید. اگر برایتان پیش آمد که نتوانستید

جلوی خودتان را بگیرید و از برنامه تان تخلف کردید، ناامید نشوید و

آن را یک شکست تصور نکنید. می توانید دوباره به برنامه تان برگردید. با

خودتان فکر کنید که برای جلوگیری از بروز دوباره چنین رفتاری چه باید

بکنید. هرچه زودتر به برنامه تان برگردید، انگیزه و هدفتان کمتر از بین

می رود. پس این بار قبل از خوردن هر چیز،

حرف ها من را به یاد آورید و هر چه زودتر برنامه ی مناسبی برای خورد و

خوراکتان تنظیم کنید.

65

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

اکثر اوقات گرسنه تان نیست. وقتی غذایی بو، ظاهر یا مزه خوبی دارد، شما واقعًا گرسنه

نیستید، اما ممکن است خالف این را تصور کنید. بیشتر غذاها باعث

تحریک حس چشایی شما می شوند، حتی اگر گرسنه هم نباشید.

با وجود مسائل دیگری مثل استرس، فشارهای روحی، مشکالت شخصی

یا کاری، اضطراب، و بحران های زندگی، چه اول هفته باشد چه

تعطیالت آخر هفته، چه روز باشد و چه شب، چه تنها باشید و چه با دوستان

و خانواده، می توان گفت که شما ۲۴ ساعت شبانه روز گرسنه نیستید، اما ممکن است تصور کنید که هستید.

برخورد و مواجهه شما با انواع غذاها به طرق مختلف صورت می گیرد:

تعارفات دوستان، دسرهای مختلف، بوی پاپکرن در سینما، و ....شناخت این تحریکات احساسی و بصری، به شما کمک می کند تا بتوانید جلوی

واکنش های خود را که منجر به خوردن زیاد می شود، با وجود گرسنه

نبودن، بگیرید. همین که به خود یادآور شوید که گرسنه تان نیست، خود کمک

بسیار خوبی برای شما خواهد بود.ممکن است دالیلی برای این کار خود

داشته باشید، دالیلی که باعث می شود شما مدام به غذا فکر کنید و با

وجود گرسنه نبودن، خوردنتان را برای خود توجیه کنید. بهانه های زیادی

مثل "از اینکه تاکسی پیدا نکرده بودم، عصبانی شده بودم" یا "بدون چتر زیر

باران مانده بودم" و... خیلی از این دالیل می تواند برای متقاعد کردن

شما برای خوردن غذا کافی باشد. اما اگر راستش را بخواهید، این دالیل

چندان هم معقول نیستند. البته در مواقع عصبانیت، غذا می

تواند مانند دارویی ُمسِکن خشم شما را خاموش کند. اما فکر کنید، آیا وقتی غذا می خورید عصبانیتتان واقعًا از

بین می رود؟ یا اینکه خستگی ناشی از خوردن، قوای شما را برای داد و

بیداد بیشتر تحلیل می برد؟ فکر کنید ببینید چه زمانهایی آستانه ناراحتی

شما واقعًا دچار چالش می شود؟ وقتی خسته اید؟ چه زمانهایی غذا برای شما جایگزین خواب می شود؟ آیا دردهای احساسیتان با خوردن کاهش می یابد؟

آیا تصور می کنید ارزشش را دارد به خاطر این عادت زیان بخش—که

احساس تسکین موقت به شما می دهد—وزنتان روز به روز باال رود،

بیماری های مختلف به سراغتان بیاید، و اعتماد به نفستان هم روز به رو کاهش یابد؟ ایا واقعًا ارزشش را

دارد؟

البته می دانم که تغییر در رویه و رفتار انسان، دشوار بوده و همیشه با ناراحتی

همراه است. همین که بتوانید وزنتان را حتی خیلی کم هم پایین بیاورید،

خود نوعی تغییر است. و یادتان باشد که بدون ایجاد تغییر در شیوه زندگی، هیچ پیشرفتی صورت نمیگیرد. اما راه هایی هست که با استفاده از آنها می

توانید این ناراحتی ها را کاهش دهید. شما عادت داشتید با خوردن غذا،

دردهایتان را تسکین دهید، حاال خیلی راحت می توانید به یک روش دیگر

هم عادت کنید. آیا شما هم از روی عادت غذا می

خورید، نه از روی گرسنگی؟ شناسایی این عادات نیاز به بررسی، راهنمایی و صبر دارد، اما بیش از همه اینها به

صداقت نیازمند است. وقتی تا زمانیکه اشتباهتان را قبول نکرده باشید،

قادر نخواهید بود تصمیم به ترک آن بگیرید.

خیلی غیرمعقول است اگر توقع داشته باشیم به یکباره عادات غذاییمان

متحول شود و به جای خوردن غذا از روی عادت و اعتیاد، با آرامش و معقوالنه غذا بخوریم. کاری که می توانید برای از بین بردن این عادات

اشتباه انجام دهید، این است که عادات دیگری را جایگزین آن کنید. این انتخاب های جدید، وزن شما را

به طور تدریجی کاهش خواهد داد نه یکباره. پس تصمیم بگیرید، دیگر

وقتش رسیده است که تحولی عمده در زندگیتان ایجاد کنید.

غذاها مواد مخدر در خود ندارند، اما این قدرت را دارند که به همان اندازه مواد مخدر شما را دامنگیر خود کنند. کسی که تصور می کند با غذا خوردن

درد و عصبانیتش فروکش میکند، احتمااًل از بچگی این عادت را در

خود ایجاد کرده است. اما این عادت نادرست دیگر فایده ای برایتان ندارد،

باید عادت دیگری را جایگزین آن کنید.

من به شما می گویم که وقتی گرسنه نیستید اما باز به سوی غذا می روید، چه باید بکنید. وقتی غذایی را پخته

شده و آماده جلوی رویتان می گذارند، کارهای زیادی میتوانید انجام دهید.

باید بتوانید دربرابر وسوسه خوردن خود را کنترل کنید.

وقتی چند ساعتی بیشتر نیست که غذا خورده اید، اما باز فکر خوردن چیز دیگری در ذهنتان است، کاری که

برای جلوگیری از وسوسه خوردن می توانید بکنید این است که ساعتتان را

برای یک یا دو ساعت دیگر تنظیم کرده و خود را به کاری مشغول کنید.

بعضی وقت ها من خودم وقتی ساعت را کوک می کنم، آنقدر مشغول کاری

می شوم که وقتی ساعت زنگ می خورد، حتی فراموش می کنم که به چه

دلیل ساعت را کوک کرده ام.یکی از بیمارانم خانمی است که در

روند تغییر عادات غذاییش خاطره ای برایم تعریف کرده است. او می گفت

که در یک روز آفتابی وقتی مشغول پیاده روی در خیابان بود، مردی را مشاهده می کند که مشغول خوردن

بستنی قیفی است )محرک چشمی(. او با استفاده از این تکنیک سعی می

کند که وسوسه خود را خاموش کند و با خود میگوید: "به چیز دیگری

فکر کن، از خیابان رد شو، و با خنده از خیابان عبور می کند. او خود را

مطمئن کرده بود که همه چیز تمام شده است. دو دقیقه بعد، لباس زیبایی در ویترین مغازه ای می بیند و با مشاهده

آن فکر بستنی به کلی از ذهنش می پرد.

مشخص است که این خانم خیلی خوب روی این تکنیک کار کرده است

و به محض مشاهده قیف بستنی، عکس العمل نشان داده و سعی داشته حواس خود را به چیز دیگری معطوف

کند. همه ی ما باید اینگونه باشیم تا بتوانیم در مقابل وسوسه خوردن مقاومت کنیم. همه چیز در ذهن ما

شروع می شود. پس باید ذهنمان را برای این واکنشات آماده کنیم.

عالوه بر این متد، راه های دیگری هم برای مقاومت در برابر خوردن وجود

دارد. می توانید به خودتان انگیزه بدهید! مثاًل به خودتان انگیزه بدهید

اشتهای کاذب - میخورید اما گرسنه نیستید!

64

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

قرص الغری بخورند یا نه؟اگر رژیم غذایی خانم های باردار درست اما می کند کمک قرص ها بیشتر باشد اگر قرص ها زیر نظر پزشک باشد و در و کنند کم وزن خانم ها مناسب مدت مفید می تواند نباشد شدید طور به گوناگونی قرص های متاسفانه باشد. آنها بازار است که مواد موجود در در اصال مناسب حال هیچ کس نیست؛ اگر داروهای گیاهی باشد و مقداری باعث افزایش ترانزیت روده شده و طبق نظر

پزشک باشد کمک کننده است.چاقی که کسانی در وزن کاهش را تخمک گذاری شان عدم دارندحتی به تخمک گذاری مرتب و عدم باروری آنها را به باروری راحت تبدیل می کند.

63

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

وزن مناسب یک خانم باردار چقدر

است؟مشاهده کمتر وزن خیلی کمبود می شود ولی اگر ماده غذایی در وجود کافی اندازه به مادر بدن نداشته باشد انرژی و مواد معدنی بهتر بنابراین نمی رسد؛ جنین به وزنش خانمی بارداری، در است پایین نباشد چون در این صورت اگر ذخایر قند مادر به اندازه کافی نشود منتقل به جنین هم و نباشد

باعث کاهش رشد جنین می شود

هم چاقی مادر بد است، هم الغری اورشد روی می تواند شدید وزن کمبود جنین اثر داشته باشد چون جنین تمام از را خودش معدنی مواد و انرژی طریق جفت با صرف انرژی مادر کسب به هیچ عنوان نمی خواهیم ما می کند. شود. کم وزنش خانمی بارداری در دلیل به آفریقایی کشورهای در مثال مادر، حد از بیش الغری و سؤتغذیه جنین هم دچار سوءتغذیه و کاهش رشد

داخل رحمی می شود.در افراد چاق هم برعکس است؛ به این ترتیب که چاقی می تواند با فشار خون همراه بارداری دیابت با یا بارداری مستقیم طور به اینها هردوی که باشد و غیرمستقیم روی جنین اثر می گذارد. چاقی می تواند باعث افزایش قند خون در مادر و افزایش نفوذناپذیری سلول ها خون در که شود انسولین به نسبت به و می افتد اتفاق قند افزایش مادر جنین منتقل می شود و ابعاد جنین رشد زیادی خواهد کرد و در هنگام زایمان دردسرساز خواهد بود. اگر چاقی همراه متاسفانه باشد بارداری از قبل دیابت ایجاد عروق در اختالل است ممکن می تواند عروق اختالل این و شود باعث و دهد کاهش را خونرسانی

کاهش رشد داخل رحمی جنین شود.از طرف دیگر چاقی می تواند همراه با افزایش فشار خون بارداری باشد. حتی جدا شدن جفت و مرگ داخل رحمی و بیفتد اتفاق است ممكن هم جنین که می شود مشاهده بسیاری موارد در به زودرس طور به را جنین مجبوریم علت به که خونرسانی اختالل دلیل فشارخون مادر ایجاد شده است خارج و زودرس زایمان عوارض که کنیم مشکالت ریوی ممکن است گریبانگیر صورت دو هر در كل در شود. بچه )در صورت کاهش وزن و افزایش وزن شدید( ما مشکالتی را هنگام بارداری

خواهیم داشت.سزارین خانم ها با وزن باال

بچه های اغلب چاق خیلی خانم های درشتی دارند. قطر عرضی لگن سربسته سرش بچه اگر است. سانتی متر ۱0دور یا باشد سانتی متر ۱0 از بیشتر باشد سرش دور از بزرگ تر شکمش پایین اصال سر یا ۱۵درصد حد در نمی آید یا ممکن است سر پایین بیاید جزء که شانه ها افتادن گیر دچار ما و است بارداری عوارض خطرناک ترین بزرگ اگر خانم چاقی بچه اش شویم. باشد مسلما سزارینش می کنیم ولی اگر زایمان باشد مسلما نرمال در حد بچه طبیعی برایش بهتر است. رژیم غذایی که کمتر از ۱800 کالری در روز برای نیست؛ مناسب باشد باردار خانم های در این صورت باید قطع شود و به حد

۲000 کالری برسد.

بارداری در وزن اضافه كیلو چند مناسب است؟

بارداری از قبل که کسی معموال نتوانسته وزن خودش را در حد تعادل نگه دارد در بارداری هم خیلی وقت ها نمی شود. وزنش دقیق کنترل به موفق اضافه وزن معمول یک خانم در طول می دانیم کیلوگرم تا ۱۲ 9 را بارداری است چاق که کسی برای مسلما اما در بگیرد؛ حتی وزن باید کمتر خوب حد ۶، 7 کیلو و حتی گاهی آنهایی که وزن خیلی باالیی دارند، مثال نزدیک نگیرند وزن اگر اصال كیلوگرم، ۱00هم مشکلی ایجاد نمی کند؛ برای اینکه به اندازه کافی ذخیره قند را درکبدشان دارند. فقط الزم است که مواد معدنی و ویتامین به اندازه کافی به آنها برسد. در کسانی که کمبود وزن دارند ترجیح کیلوگرم ۱۵ تا ۱۲ حدود می دهیم این در باشند؛ داشته وزن افزایش صورت است که جنین می تواند انرژی متاسفانه اما بگیرد مادر از را الزم در را زیادی بسیار های وزن افزایش ایران می بینیم؛ مثال مادری را شاهدیم کیلوگرم ۲0 بارداری هفته ۲0 در كه دلیل به این و كرده پیدا وزن اضافه به که است اطرافیان اشتباه فرهنگ مادر می گویند بخور، برای ۲ نفر بخور؛ ولی فکر نمی کنند که کمیت مهم نیست

و کیفیت مهم است.اختالالت در باروری

از میزانی زنان، شدید درالغری باروری مشاهده می شود اختالالت در اما کمتراست ولی در چاقی از هر جهت باعث کاهش باروری می شود؛ مثال از به بیماری ای بروز باعث جهت یک که می شود پلی کیستیک بیماری اسم این بیماری پلی کیستیک از چند طریق چون می شود نازایی به منجر مختلف می کند ایجاد را تخمک گذاری عدم حتی افراد این در است شده دیده و نشستن جنین داخل رحم دچار مشکل در مردانه هورمون سطح چون است

بدن اینها وجود دارد.

62

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 61

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 60

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 59

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 58

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 57

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

رژیـم های متفاوت به منظور کاهش وزن تاثیرات متفاوتی را نیر بر روی افراد مختلف دارند.

شما تنها در صورتی قادر خـواهید بود وزن خود را کاهـش دهـیـد

کـه از رژیـم هـایی اسـتـفاده کـنید که همراه با نرمش و ورزش

بوده و در برابر تغییرات زندگی روزمره، انعطاف پذیری داشته

باشند.

آیا فرمول خاصی وجود دارد؟

دیــده میشود که در دوره های مختلف، رژیمهای متفاوتی مـــد می شوند و وعده

کاهش وزن های چشمگیری را به مـردم می دهند، اما متاسفانه اغلب این نوع رژیم ها

جز اینکه مردم را در نا امیدی رها کنند، چیز دیگری در بر ندارند. خیلی سخت می

توان گفت که کاهش وزن یک فرمول خاص دارد. به عبارت دیگر نمی توان ادعا کرد که یک رژیم غذایی خاص وجود دارد که با به کارگیری آن تمام افراد می توانند وزن خود

را کاهش دهند، باید توجه داشت که هر کس نیازمند رژیم غذایی مطابق با عملکرد بدن خودش است. برای بدست آوردن بهترین نتیجه باید توجه خود را بر روی استراتژی

هایی که مختص بدنتان است، متمرکز کنید. در وحله اول می بایست پاسخ سواالت زیر

را مشخص کنید: علت چاقی چیست؟ میزان جدیت مشکل شما در چه حدی است؟

و آیا این امکان وجود دارد که مشکالت دیگری را برای سالمتی در کنار خود به

وجود آورد؟)مثل دیابت، فشار خون و یا افسردگی(. پزشکانی که بیماری چاقی را

در راس مطالعات خود قرار داده اند، به این نتیجه دست پیدا کرده اند که با طرح ریزی درمان های متناوب حول محور فاکتورهای

ذکر شده، بیماران شانس زیادی را برای کاهش وزن پیدا کرده و همچنین می توانند

وزن خود را تا مدت ها در همان حد نگه دارند.

یا کمتر بخورید یا ورزش کنیدکسی که از کودکی دچار چاقی مزمن بوده و پدر و مادر او هم چاق بوده اند، از نظر ژنتیکی، زمینه برای چاقی او کامال مهیا

است و کمتر اتفاق می افتد که بتواند با رژیم غذایی و یا رفتن به باشگاه ورزشی وزن خود را کاهش دهد. این افراد باید تحت نظارت

مستقیم پزشک قرار بگیرند و با اتکا به

راهکارهای پزشکی از قبیل داروی های کاهش وزن و یا جراحی معده، وزن خود را

پایین بیاورند. از سوی دیگر افرادی که تنها به دلیل عوامل زیست محیطی، چاق شده اند، می توانند با

اتکا به رژیم های غذایی مناسب و ورزش و نرمش، وزن خود را کاهش دهند. اما

متاسفانه این روزها اغلب افراد معموال تحت تاثیر شدید غذاهایی با کالری باال قرار دارند و همچنین وقت کافی برای رفتن به باشگاه ورزشی را نیز ندارند. اگر شما هم در یک

چنین موقعیتی قرار گرفته اید، نا امید نباشید، این شانس وجود دارد که از طریق برنامه ها

و دستوراتی که با رضایت آنها را می پذیرید، شیوه غذا خوردن خود را تغییر داده و ورزش

کردن را در برنامه هفتگی خود بگنجانید.کلیه دست آوردهای اصولی برای کاهش

وزن، همگی به این نقطه ختم می شوند که بدن باید تعادل انرژی خود را حفظ کند. به همین دلیل برای الغر شدن باید کاری کنید که بدنتان انرژی )کالری( بیشتری، نسبت به مقداری که جذب می کند، مصرف می کند.

تحقیقات اخیر دپارتمان کشاورزی آمریکا در زمینه کاهش وزن به این نتیجه دست پیدا کرده اند که بهترین رژیم های غذایی آنهایی

هستند که میزان کالری جذب شده را در افراد چاق به پایین ترین میزان خود کاهش می

دهند. به عبارت دیگر برای کاهش وزن شما باید میزان انرژی جذب شده بدن از میزان انرژی مصرفی کمتر باشد. برای ثابت نگه داشتن وزن نیز باید میزان انرژی مصرفی و انرژی ذخیره شده یکسان باشند. اگر میزان

انرژی گرفته شده بیش از انرژی مصرفی باشد، فرایند افزایش وزن از نو شروع می

شود. برنامه های مختلف غذایی

در جستجو برای انتخاب یک رژیم غذایی مناسب به طور حتم با انواع و اقسام مختلفی از برنامه ها غذایی مواجه خواهید شد و این امر انتخاب را برای ما اندکی دچار مشکل می کنند. برخی از برنامه ها نسبت به بقیه

دارای برتری های بیشتری هستند. دپارتمان کشاورزی آمریکا بر این باور است که اگرچه

بسیاری از رژیم های غذایی به شما کمک می کنند تا وزن خود را کاهش دهید، اما آن دسته

از برنامه هایی که بر روی مصرف متعادل گروه های مختلف غذایی تاکید دارند، از

نظر مواد مغذی و ویتامین ها غنی تر هستند و برای استفاده در دراز مدت مفید تر خواهند

بود؛ و اگر می خواهید برای مدت زمان طوالنی وزن خود را ثابت نگه دارید بهتر

است از آنها استفاده کنید. به عالوه تحقیقات نشان می دهند که اگر

وعده های غذایی زیاد باشند، اما در هر وعده میزان کالری جذب شده کنترل شده باشد و

بتوانید برای مدت زمان مقتضی آنرا اجرا کنید به راحتی نتیجه مثبت خواهید گرفت. اگر بتوانید در برنامه روزانه خود وقتی را به تمرین های ورزشی و نرمش نیز اختصاص

دهید بسیار موثر هستند. انجام چنین تغییراتی آنقدرها هم که به نظر می رسد، ساده نیستند؛ اما اگر این اراده را

داشته باشید که طبق آنها عمل کنید می توانید به میزان قابل توجهی از وزن خود را کاهش دهید و می توانید برای مدت زمان یکسال و حتی بیشتر وزن خود را ثابت نگه دارید.

اغلب در چند ماه اول افراد ۱0% از کل وزن بدن خود را از دست می دهند و پس از آن

مجددا مقداری وزن اضافه می کنند. دلیل این افزایش وزن ناگهانی، تاثیرات "بازگرداننده

بدن" است. عکس العمل طبیعی بدن در مقابل از دست دادن وزن این است که کاری

کند تا وزن بدن را ثابت نگه دارد؛ این امر را از طریق راههای مختلف نظیر کند کردن

متابولیسم بدن و یا افزایش اشتها جبران می کند. اما همواره به خاطر داشته باشید که

حتی اگر نتوانستید به میزان وزن دلخواه خود دست پیدا کنید به هر حال هر میزان وزنی که کاهش دهید به مشا کمک می کند تا سالمت

خود را حفظ کرده و بهتر بتوانید از بیماری های وابسته به چاقی جلوگیری نمایید. از نظر

علمی ثابت شده است که استفاده از رژیم های غذای که از نظر میوه جات و سبزی جات تازه غنی هستند و همچنین نرمش

های مکرر نه تنها از بروز چاقی جلوگیری می کنند، بلکه از ابتال به بیماری هایی نظیر

سرطان و بیماری های قلبی- عروقی نیز پیشگیری می کنند.

دانشمندان در دانشگاه پزشکی هاروارد پرسشنامه ای را برای تشخیص دلیل اصلی چاقی با هدف دست یابی به درمانی موثر

برای افراد چاق، تهیه کردند. در این امتحان

که "دلیل چاقی" را مبنای پرسش ها قرار داده بودند، کسب اطالع می کردند از اینکه

دلیل چاقی آیا به صورت ارثی و ژنتیک به آنها منتقل شده و یا به دلیل مسائل محیطی ایجاد شده است. همچجنین پژوهشگران در

سواالت خود به دنبال این بودند که آیا دالیل روانشناسی و اجتماعی نیز می توانند نقشی

را در چاقی بازی کنند یا خیر. سپس بعد از پاسخ دادن به این سواالت بیماران را بر

حسب میزان چاقی و چربی های اضافه ذخیره شده در بدن، دسته بندی می کردند. زمانی که شما متوجه دالیل چاقی و میزان شدت بیماری می شوید، می توانید از نکات زیر

استفاده کنید تا متوجه شوید که کدامیک از دست آوردها بیش از سایرین به درد شما می خورند، برای کسب اطالعات بیشتر در مورد

هر یک گزینه ها می توانید به صفحه های بعد مراجعه کنید.

اگر چاقی اساسا ژنتیکی باشدهر چند شما پیش زمینه مستعدی از نظر

زنتیکی برای چاقی داشته باشید، باز هم فاکتورهای محیطی نقش بسیار مهمی را در

این زمینه بازی می کنند. این دالیل می توانند شامل موارد زیر باشند: مصرف غذاهایی با

کالری باال، شغل های بی تحرک، و یا شرایط حرفه ای که به گونه ای سبب می شوند به رستوران بروید. به طور قطع نسل پیش از

شما به این اندازه چاق نبوده! به خاطر اینکه بسیاری از دالیل چاقی از جمله رستواران

هایی که غذاهای با کالری باال ارایه می کنند ) fast food( تا به اندازه امروز رایج نبوده

اند. هر زمان که اراده کنید می توانید جلوی

پیشرفت دالیل محیطی را بگیرید. به این منظور می توانید از غذاهایی با کالری پایین

استفاده کنید، تحرک فیزیکی خود را افزایش دهید، و از نظر روان شناسی رفتار خود را

طوری تعدیل کنید که همواره خود را مجبور به انجام چنین کارهایی نمایید. اگر به تنهایی از پس چنین کاری بر نمی آیید و نمی توانید

مطابق برنامه پیش روید، بهتر است از یک مشاور یا متخصص سالمتی یا سایر افرادی

که می توانند کنترل شما را به عهده بگیرند، کمک بخواهید. چنین کمک هایی از ارزش

بسیار زیادی برخوردار هستند، چراکه موقعیت هایی که ممکن است در خوردن زیاده

روی کنید را به شما یادوری کرده و همواره تشویقتان می کنند تا مسیری که در پیش گرفته

اید را به پایان برسانید. عوامل روانشناختی

اگر به دلیل استرس و یا افسردگی به پرخوری روی آورده اید و یا اصال به این دلیل که چاق

هستید زیاد می خورید و تصور می کنید که دیگر کار از کار گذشته و هیچ یک از تالش های شما در این زمینه نتیجه نخواهند داد، پیش از اینکه رژیم غذایی را شروع کنید،

ابتدا باید تکلیفتان را با این موضوع روشن کنید. با یک روان درمانگر برای مشاوره و یا تجویز دارو مشورت کنید. برخی از داروهای ضد افسردگی نظیر پروزاک و ولبترین معموال برای افراد افسرده چاق تجویز می شوند چرا که حداقل برای مدت زمان کوتاه، می توانند

وزن بدن بیمار را اندکی کاهش دهند.

چگونه وزن خود را کاهش دهیم؟

56

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 55

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

سختی های بزرگترین از یکی هستند آدم هایی دنیا در زندگی ارتباط آنها با می خواهید که برقرار کنید. چه قصد شروع یک چه باشید، داشته را جدید کار بیرون قبلی تان کار از بخواهید ماراتن دونده بخواهید بیایید، کنید، کم وزن کیلو ۲۰ یا شوید سریع ترین نمی کند. فرقی هیچ بین فاصله کردن پر برای راه جایی که االن هستید و جایی که می خواهید باشید، به آدم های دور و برتان بستگی دارد.طی چند سال درمورد زیادی مطالعات گذشته با ارتباط برقراری روش های اینطور است. شده انجام دیگران که به نظر می رسد، انتخاب افراد اطرافمان در پرشور و الهام بخش سخت می کنید فکر که آنقدرها

نیست.

اینجا ۱۲ راه آسان عنوان می کنیم که کمکتان گذاشته فراموش نشدنی تاثیری فورًا می کند که کنید پر کسانی با را اطرافتان بتوانید و

غیرممکن ها را به نظرتان عادی جلوه دهند.راهکارهای برقراری ارتباط با دیگران

۱- دوستیابی کنید. این پایه کار است. ایجاد ارتباطات خوب چیزی جز دوستیابی نیست. شوید، نزدیک کسی به می خواهید وقتی بپرسید، »اگر این آدم دوست صمیمی من بود صمیمی ترین داشتم دوست که بود کسی یا دوستم باشد، چطور رفتار می کردم؟« شما با و ندارید پنهان کاری هیچ نزدیکتان دوستان درمورد خودتان حرف می زنید. به دوستانتان دهید. به حرف هایشان گوش دهید. اولویت هر به بتوانید تا بشنوید را آنها مشکالت کمک آنها به است توانتان در که طریقی

کنید. طبق آن رفتار کنید.۲- ارزشی فوری و واقعی بدهید. آشنا شدن با آدمها نیازمند بهتر کردن زندگی آنهاست. چه با لبخند زدن به آنها باشد، چه با پیشنهاد یک کار جدید به آنها، چه معرفی یک کتاب خوب یا هر چیز دیگری، همیشه راهی برای کمک کردن به آدمها هست. به هر فرد بعنوان کنید. استفاده ارزش افزدن برای فرصتی سخاوتمند باشید و به موفقیت دیگران کمک

کنید.است. مهم آنها برای چیزی چه ۳-بدانید

باشد، خاص تر کمکتان هرچه د. کنی تحقیق بهتر است. باید درمورد کسانیکه دوست دارید با آنها آشنا شوید، هرچه می توانید اطالعات را آنها کتاب های و بالگ ها کنید. جمع بخوانید، درمورد عالیق، خانواده، هیجانات یک همه چیز بگیرید. اطالعات کارشان و بازی است. با ابزارهای آنالین امروز، دیگر هیچ بهانه ای برای نداشتن اطالعات درمورد

آدم ها نیست.با آدمها همه کنید. پیدا مشترک زمینه -۴یک بعنوان را این دارند. مشترک وجه هم چالش جالب نگاه کنید. هرچه سریعتر بتوانید را مشترک عالیق و اعتقادات ایده ها، این ارتباط آنها با می توانید سریعتر کنید، پیدا رستوران، دانشگاه، مدرسه، با کنید. برقرار شهر یا برنامه تلویزیونی مشترک شروع کنید. مسائل وارد کم کم و بروید پیش همینطور

عمیق تر شوید.۵- دقت کنید. راحت ترین راه برای جذاب به نظر رسیدن این است که خودتان را مجذوب درمورد که هرچه به نسبت . دهید نشان نشان عالقه مند را خود می فهمید دیگران بتوانید فورًا جوابی اینکه نه به خاطر دهید. بدهید، به این دلیل که دریچه ای به دنیای آنها را داستانشان دارند دوست آدمها کنید. باز داستان این شنیدن برای شما د. کنن تعریف

خود را عالقه مند نشان دهید.جالب باید دهید. بروز را خود عالقه -۶این کار این برای راه بهترین برسید. نظر به است که عالیقتان، ایده یا عقیده ای که شدیدًا نسبت به آن هیجان دارید را در نظر بگیرید. در عالیقتان به نسبت شما هیجان و شور است. تعیین کننده دیگران بر تاثیرگذاری تان هیچکس دوست ندارد با آدم های بی تفاوت این برای راه مطمئن ترین این بزند. حرف است که به کسی تبدیل شوید که ارزش حرف

زدن را داشته باشد.هم با را گروه ها باشید. ارتباط دهنده -7مختلف رویدادهای میزبان کنید. مرتبط را باشید. دوستانی که عالیق مشترک دارند به هم معرفی کنید. هیچ خدمتی باالتر از این

نمی توانید در حق دوستانتان انجام دهید.بپوشید که جلب توجه کند. لباس 8- طوری منظورمان این نیست که کفش های غواصی پا کنید یا هر چیز مسخره دیگر، باید در ظاهرتان چیزی داشته باشید که خاص و فقط متعلق به شما باشد. مثل نوع پیراهن یا کالهی که سرتان می گذارید، ظاهرتان باید طوری باشد

که دیگران فورًا متوجه شما بشوند.9- قدردان باشید و تشکر کنید. هیچ فرصتی برای حتی آدمها از کردن تشکر برای را کوچکترین کارها از دست ندهید، مخصوصًا

باشند. کرده کمکتان مهمی کار در اگر راه هایی تازه برای تشکر کردن پیدا کنید.

دشمن. نه ببینید، دوست را ۱0-غریبه ها صورت های به می شوید، اتاقی وارد وقتی ناآشنا به چشم دوستانتان نگاه کنید، انگار که

سال هاست آنها را می شناسید.۱۱- به آدمها توجه کنید. وقتی واقعًا توجهی برایتان آنها و باشید نداشته اطرافیانتان به موارد از هیچکدام باشند، نداشته اهمیتی باال به درد نخواهد خورد. وقتی ارزشی برای نباشید، قائل است زندگیتان در که کسی مطمئنًا نخواهید توانست این کارها را انجام دهید. اگر قرار باشد به طریقی قوی با دیگرن به آنها را باید نگاهمان ارتباط برقرار کنیم،

تغییر دهیم.در ارتباطات دهید. نشان را خودتان -۱۲باید نمی افتند. اتفاق دفترکارتان یا خانه آشنا دیگران با و کنید سالم بروید، بیرون شوید. این می تواند با ایمیل و ارتباط آنالین شروع شود. اما این فقط یک شروع است. نزدیک از ارتباط از تاثیرگذارتر چیز هیچ تکنولوژی پشت را خودتان نباید نیست.

پنهان کنید. از دفترکارتان و پشت کامپیوتر بروید محل هایی به و بروید بیرون

که افرادی جالب آنجا رفت وآمد می کنند

چگونه جذاب باشیم؟54

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

يا آ نتيجه مي رسند كه اين به روش عقالني ازدواجشان به صالح است يا نه؟ اگر بخواهم يك مثال ساده بزنم، مي گويم عشق شبيه يك جواهر گرانبهاست و عقل حلقه اي فلزي كه اين اگر مي شود. گرانبها جواهر اين ب ركاحلقه باشد،مي تواني جواهرت را دستت كني يك نمي تواني ولي باشد همراهت هميشه و جواهر گرانبها را تا ابد بدون هيچ محافظي توي مشتت نگه داري، شك نداشته باش كه باالخره گم خواهد شد. همين است كه گاهي عشق هاي آتشين ناگهان خاموش مي شود. در

حقيقت نگين باارزش آنها گم شده است.

مي نفرت به تبديل ها عشق از بعضي چرا شود؟

ازدواج نياز به استطاعت دارد. همان طور كه استطاعت بايد مي رود حج به كسي وقتي استطاعت هم ازدواج در باشد داشته توان فقط استطاعت اين البته است. الزم در عقل، در بايد استطاعت نيست. مالي خيلي و تعهدپذيري در مسئوليت پذيري، استطاعت كه كسي باشد. ديگر چيزهاي به موكول را چيز همه مي خواهد و ندارد آينده كند نبايد به خيال خودش عاشق شود و درگيري عاطفي ايجاد كند. هيچ فاجعه اي از اول فاجعه نبوده. شرايط و اشتباه ها به سوي فاجعه شدن هدايتش كرده است. وقتي يكي جا مي زند طرف دوم دو راه دارد؛ يا خودش را منهدم مي كند و دچار افسردگي مي شود يا دست به اقدامات خشونت بار مي زند و براي

كه سد مي كند. تالش مقابل طرف نابودي بشكند همه چيز را با خودش نابود مي كند.

آيا عشق مرد و زن تعدد مي پذيرد؟

عشق ممنوع يعني واژه پردازي هاي بي خودي. يعني چيزي كه اصل عشق نيست. يك هوس مسير در اما مي شود تمام كه است زودگذر نابود مي كند. عشق افراد را خودش زندگي يعني عشق اصال باشد. داشته منطق بايد از جنس از جنس خدا. چيزي كه احساسي شيطان باشد نمي شود نام عشق برآن گذاشت اين دچار كه كسي است. هوس بي شك و گره آنكه از پيش بايد اشتياق غلط مي شود روي گره بزند به مشاور مراجعه كند و راهنمايي كه است اين ديگر مهم نكته يك بخواهد. در نمي پذيرد. تعدد شرايطي هيچ در عشق يك دل امكان ندارد محبت دو نفر بگنجد. ممكن است. مرد و زن ميان عشق منظورم است هوس كني 0۱ نوع غذا را با هم بخوري ولي حتما بعدش دل درد مي گیري. الزمه عشق وفاداري است. نبايد اجازه بدهيم سريال هاي به رواج عشق هاي با ماهواره اي ته و بي سر اصطالح ممنوع كانون خانواده ها را به خطر پيش كامال هدفمند اينها از بیشتر بيندازند. از پخش بعد از كشورها مي روند. در خيلي درباره و مي آيد اجتماعي تحليلگر فيلم هر به چنين ما هم فيلم حرف مي زند. موضوع

كارشناسي هايي نياز داريم.

53

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

حاال دیگر وقتش است. اصال شاید دیر هم شده باشد. عاشق شدن را نمي گویم. آن خودش دیر یا زود واکاوي منظورم مي افتد. اتفاق عشق هاي گذشته و حال و احتماال تعریف با کدام اصال است. آینده اینقدر مطمئنید که عاشق هستید و عشق تان اگر اولي در دنیا نباشد بعد از لیلي و مجنون و شیرین و فرهاد مقام سوم را مي تواند بگیرد؟ لطفا برای چند دقیقه بي خیال باورهاي کارشناسان ببینید شوید، خودتان واقعي عشق اصال مي گویند؟ چه چیست و چند درصد از آدم هایي واقعا مي کنند عاشقي ادعاي که

عاشق هستند؟

نقطه پايان عشق کجاست؟

ميل اسمش كه دارد گرايش هايي ما جسم است. مثال من به اين شيريني ميل دارم و اين يك گرايش يكسويه "محدود است. مي گويم دارم ولي به شيريني ميل يك سويه چون من شيريني به من ميلي ندارد و مي گويم محدود كه است زماني ا ت هم ن م گرايش چون شيريني را نخورده باشم. وقتي بخورم و سير گرايش همين ندارم. آن به لي مي ديگر شوم من مثال باشد. نامحدود تواند مي يك سويه گل ها را دوست دارم ولي معلوم نيست گل من را مي خواهد يا نه. اين مي شود حب يا دوست طرفه. يك ولي است امحدود ن چون داشتن مشابه هم جواهر و طال به نم خا يك عالقه همين است، محدوديت ندارد و مثل ميل به غذا و شيريني نيست كه از آن سير شود ولي يك طرفه است. حالت سوم مي شود گرايش دو سويه محدود؛ يعني دو نفر همديگر را دوست دارند ولي اين دوست داشتن محدود است و باالخره يك جايي تمام مي شود. به اين دوست كه احساساتي بيشتر شوق. گويند مي داشتن ما از آن به عنوان عشق ياد مي كنيم در واقع تمام كه شديدي شتياق ا يعني است. شوق مي شود. حتي عشق هاي تاريخی هم بيشترش شوق بوده ولي چون به هم نرسيده اند، تمام پايان نقطه مي دهد شان ن لعات مطا نشده. هم به نقطه بي پايان ظاهر به اي شوق ه اين رسيدن است. يعني ۲نفر همديگر را در حد مرگ دوست دارند ولي به محض اينكه به هم مي رسند اين عالقه شروع به كم شدن مي كند. همين است كه خيلي از جواناني كه عاشقانه

همديگر را دوست دارند و زمين و زمان را به از همان ازدواج كنند با هم تا هم مي ريزند و مي شود شروع ختالف هايشان ا عسل ماه زندگي شان دوامي ندارد. در واقع آنها هيچ اشتياق فقط و بوده اند ن هم عاشق وقت اشتباه به كه داشته اند به هم نسبت شديدي نامش را عشق گذاشته اند و به بيراهه رفته اند.

در واقع شوق همان هوس است.

يعني همه عشق ها روزي از بين مي رود؟

عني ي دارد؛ وجود هم مي چهار حالت اما خواستن دو طرفه نامحدود. اين نوع خواستن و تر بر كه است مرز و بي حد يك خواستن و است ديگر خواستن هاي همه از متعالي تر مي شود نام عشق بر آن نهاد. حالت زميني اين فرزند نوع دوست داشتن عشق ميان مادر و است؛ رابطه اي نامحدود و دوطرفه. هر كدام از ما در زندگي يك وضعيت موجود داريم و يك وضعيت مطلوب. من موجود چگونه بايد به من مطلوب تبديل شوم؟ مسيري كه مرا به حالت مطلوب هدايت مي كند عشق است ولي كه جاست اين مي تواند؟ هايي تن به عشق آيا پاي عقل به ميان مي آيد. عقل به ما تاكتيك شتوانه پ به كه چطور مي دهد روش مي دهد. ما ه ب برسيم. عقل به وضعيت مطلوب عشق نشان مي دهد وقتي دچار هيجان عشق هستيم قدم سير م بهترين در و كنيم ن اشتباه چطور

بگذاريم.

چطور مطمئن شويم احساسي که به يک نفر داريم همان عشق است؟

عشق از دوست داشتن مجزاست ولي گاهي اشتباه دارند با هم كه دليل شباهت هايي به يك اينها از هركدام وگرنه شوند مي گرفته مفاهيم با بخواهيم اگر ست. جدا مقوله كادميك صحبت كنيم، دوست داشتن همان آچيزي است كه در عربي مي گويند »ُحب« و از جنس عالم دوم است ولي عشق از جنس متوجه تعاريف اين از ت. اس م چهار عالم مي شويم عشق و دوست داشتن به اندازه دو

تفاوت كمي اين و دارند تفاوت با هم دنيا عالم ۴ از منظور مي پرسيد ا حتم نيست. دارند پيچيده اي مقوله م ها عال اين چيست؟ اين بگويم بايد ساده يف تعر يك در ولي چهار عالم عبارتند از: اول، طبيعت كه همين عالم كه فطرت دوم، ت. اس س ملمو جهان تركيب مي گويند كه طينت وم، س معناست. عالم اول و دوم است و چهارم، حيرت يعني همان عالمي كه پيامبر)ص( در معراج ديد و كه آنقدر را تو »خدايا ت: گف و شد متحير باالترين معتقدند بعضي ها » ختم. نشنا بايد درجه دوست داشتن عشق نام دارد. يكي از كرده معرفي عقل مستي ا ر هم عشق حكما است. در حقيقت عشق يك مقدمه دارد به نام شناخت و معرفت و يك موخره به نام ايثار و فداكاري. اگر كسي را با معرفت آنقدر دوست داشته باشيد كه برايش ازخودگذشتگي كنيد،

عاشقش هستيد.سن عاشقي در مردان چند سال است؟

بلوغ. سن مثل دارد؛ سني يك چيزي هر بچه اي كه خيلي عقلش مي رسد ولي هنوز به سن بلوغ نرسيده بالغ نيست يا برعكس، كسي او بلوغ در آثار بلوغ رسيده ولي به سن كه وجود ندارد هم بالغ نيست. در اين جهان همه چيز تابع زمان و مكان است. هر چيزي بايد بر روال طبيعت بگردد. از 9 ماه ماندن بچه در رحم مادر تا كشيدن ۴ درد زايمان كه باعث جفت شدن جمجمه بچه مي شود همه چيز در در عاشق شدن هم سن دارد. قانون طبيعت اگر احساس مي كند نوجوان مهم است. يك بلوغ عقلي اش كامل عاشق شده است هنوز نشده و نمي تواند براي آينده برنامه ريزي كند. اگر بخواهم از ديد علمي بگويم عقل مردها تا ۴0 سالگي كامل نمي شود. اصال همين است كه مي گويند دوران چل چلي! همين است كه باعث می شود هرقدر هم طرفين به عشق شان مطمئن باشند باز نياز به مشاوره دارند و نبايد

بي گدار به آب بزنند.تا کي براي عاشق شدن فرصت داريم؟

تقسيم بندي يك انسان ها سني تكامل در كسي اگر مي گويند دارد؛ وجود جالب

بخواهد زيبا شود تا ۲0سالگي مي شود، اگر بخواهد قهرمان شود تا ۳0 سالگي می شود، اگر بخواهد عاقل شود تا ۴0 سالگي مي شود سالگي ۶0 تا شود عارف اهد بخو اگر و اين تا اگر مي گويند اصطالح ه ب مي شود. ندارد. فايده ديگر نشد اگر و سن شد، شد مي كند صدق مردان درباره بيشتر اين البته در اينكه با دارند. سريع تري امل تك زنان و در ولي خانم خورشيد مي گويند داستان ها واقع رفتار زن ها شبيه ماه است. تقويم شان هم تقويم قمري است. زن و مرد مساوي نيستند، معادلند و زنان هم در خلقت و هم در رفتار اجتماعي برتر از مردان هستند. زن براي مادر شدن آفريده شده و مرد براي پدر شدن. زن بايد زن باشد و مرد بايد مرد باشد. يعني زن نياز به زنانگي دارد و مرد، مردانگي. زنانگي ايجاد يعني مردانگي و آرامش د ايجا يعني آسايش. زن بايد مثل گل باشد و مثل گل با او رفتار شود و مرد بايد مثل درخت باشد و اين چنين اگر رفتار شود. او با درخت مثل باشد عشق دوام مي آورد و زندگي به وضعيت

مطلوب مي رسد.

ازدواج سرد از بعد ازدواج ها ترين داغ چرا مي شود؟

به نظر من مشاوره قبل از ازدواج يك ضرورت به ازدواج از قبل بايد زوج ها همه . استمشكالت بتوانند تا كنند مراجعه ور مشااحتمالي آينده را پيش بيني كنند. فرض كنيد دختر و پسر جواني بسيار به هم عالقه دارند دخترخانم كه دارد وجود تضميني چه ولي در آينده مادر خوبي باشد يا آقاپسر از عهده با وقتي معلوم كجا از برآيد؟ پدري نقش و يك هزار قرار مي گيرند زير يك سقف هم در اينها همه باشند؟ نداشته الف نظر اختمي شود. مشخص ازدواج از قبل وره مشانفر دو هر از تست هايي جلسات اين در ما را پرسش ها از خيلي پاسخ كه گيريم مي عقل مكانيسم همان اين مي كند. ص مشخاست كه كنار عشق قرار مي گيرد. يعني دو نفر با يك كه احساس مي كنند عاشق هم هستند

آیا عشق و عاشقي با ازدواج از بین مي رود؟

52

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 51

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

یک سیب بهتر است یا یک پرتقال؟ کدامشان خوش عطر تراست؟ کدامیک مزه بهتری

دارد؟ اگر کدام یکی شان نباشد جایش در کاسه میوه خالی است؟

بعضی ها به سیب رای می دهند و بعضی ها به پرتقال، بعضی ها

مجذوب سیب هستند و بعضی ها دلباخته پرتقال

هركدام هم استدالل مخصوص به خود را دارند، اما واقعیت این است كه همه

این رای دادن ها و موافق و مخالف بودن ها فقط یك نظر است، چون نه

می شود حكم قطعی داد كه پرتقال از سیب خوش عطرتر و خوشمزه تر است

و نه می شود چنین حكمی را به نفع سیب داد یا موافقان سیب را تبدیل به

موافقان پرتقال كرد.جام جم ؛ حاال اگر این موضوع را انسانی تر كنیم،

خواهیم دید داستان سیب و پرتقال در زندگی ما آدم ها هم صدق می كند

هفت میلیارد انسانی كه روی كره زمین زندگی می كنند هركدام كلكسیونی

منحصربه فرد از خصوصیت ها، باورها و آرزوها هستند درست مثل سیب و

پرتقال كه در جای خود هم بی نظیرند و هم تفاوت هایشان از زمین تا آسمان

استفرض كنید اگر همه میوه های دنیا به

شكل سیب بود چه می شدمسلما همه از سیب دلزده می شدند

یا چون انتخابی به جز سیب نداشتند احساس بدبختی می كردند

اما حاال كه در كنار سیب، هزاران میوه دیگر هم وجود دارد، می بینید

كه چطور تفاوت در شكل و شمایل و مزه میوه ها، دنیایی متنوع و دوست

داشتنی به وجود آورده است.در مورد ما آدم ها كه هركدام مان دنیایی از

تنوع هستیم نیز وضع به همین شكل است

ما انسان ها به این علت به چشم می آییم كه همه با هم فرق داریم، درست

مثل روز كه اگر شب نباشد بی معناست و مثل شب كه وقتی روز باشد، معنا

می گیرد.اما وجود تفاوت ها با این كه اساس زندگی است، ولی حد و اندازه

ای دارد چون اگر در یك خانه، مثال زن همیشه خورشید تابان باشد و مرد همیشه شب تیره و تار، بزودی هر دو

خسته و كالفه می شوند چون مثل یك گردو كه اگر در كنار یك آناناس در

ظرف میوه چیده شود، بی تناسبی شان هم مایه تاسف می شود و هم باعث

تعجب.چشم ها باز، چشم ها بسته تفاوت های میان زن و مرد را به این

علت گفتیم كه معلوم شود یك زوج كه زیر یك سقف می روند تا چه اندازه از نظر خلق و خو و نوع نگاه به زندگی

با هم متفاوت هستند.این كه می گویند قبل از شروع زندگی چشم هایت را

كامال باز كن و بعد از آن چشم ها را ببند نه تعارف است نه بازی با

كلمات، بلكه ضرورت زندگی است آن هم از این بابت كه هم باید تفاوت

های خلقتی با شریك زندگی مان را بشناسیم و بدانیم كه برخی اختالف

نظرها از روی دشمنی نیست و هم این كه باور داشته باشیم بعد از شروع

زندگی اگر تفاوتی در مسائل مادی

وجود دارد و ما به آن معترضیم اشكال از خودمان است كه قبل ازدواج چشم

مان را باز نكرده ایم. البته در این مورد هم حساب آنهایی كه حقیقت وجودی شان را از همسر آینده خود مخفی نگه می دارند و در ازدواج فریبكاری می

كنند از انسان های روراست و راستگو جداست

كسی كه با صداقت جلو آمده كمترین حقش در زندگی این است كه با همه تفاوت ها و ویژگی های مخصوص به خودش پذیرفته شود نه این كه شریك زندگی مدام از او بخواهد كه خودش

را تغییر دهد و به موجودی شبیه او تبدیل شود.البته این حرف به این معنی

نیست كه ما حق نداریم خواسته ها و توقعاتمان از شریك زندگی را به زبان بیاوریم و در جهت اصالح رفتارهای

نادرست او تالش كنیم، بلكه به این معنی است كه ما باید پیش از ازدواج آنقدر چشم مان را باز كنیم كه بخش های اصلی شخصیت شریك زندگی مان را بشناسیم و در حالی كه او را

همان گونه كه هست پذیرفته ایم، زیر یك سقف برویم.این پذیرش در طول

زندگی مشترك هم باید ادامه داشته باشد و مثال اگر كسی با زن یا مردی

بسیار كوچك تر یا بزرگ تر از خودش ازدواج كرده یا از اختالف فرهنگی

میان خود و همسرش صرف نظر كرده یا از اختالف سطح تحصیالت، درآمد

و وضع اقتصادی شان چشم پوشیده، این حالت را باید در تمام سال های

زندگی حفظ كند نه این كه در ماه های اول زندگی با همه چیز كنار بیاید و

بعد از مدتی تغییر جهت دهد و تحت تاثیر حرف ها و قضاوت های دیگران

قرار بگیرد و این اختالف ها را اسباب

بهانه گیری كندپس اگر همه ما از تفاوت های خلقتی

مان با شریك زندگی خود با خبر باشیم، تفاوت ها را پیش خود حالجی

كنیم و با آن كنار بیاییم و قبل از ازدواج بدانیم كه یك عمر زندگی با شریكی كه فالن ویژگی ها را دارد و این ویژگی ها چه مزایا و محدودیت

هایی دارد آن وقت احتمال نارضایتی از زندگی، توسل به درگیری، زخم

زبان زدن و گالیه كردن های دائمی بسیار كمتر می شود.این یكی ماهی

است، آن یكی كبوتر تابستان امسال كه برای پیگیری یك موضوع با دكتر كاظم

فروتن از مشاوران خانواده گفت و گو می كردیم او تعبیر جالبی از تفاوت

های میان زن و مرد داشتاو می گفت زن ماهی است و مرد

كبوتر پس همان طور كه ماهی نمی تواند از آب بیرون بیاید و زندگی كند

كبوتر هم اگر در آب باشد خفه می شود و می میرد.او منظورش از این

تعبیر این بود كه بدانیم آفرینش زن و مرد تا چه اندازه با هم متفاوت است و گر چه هر دو انسان هستند و اعضا و جوارحی شبیه به هم دارند، اما آنقدر

با هم فرق دارند كه تعبیر ماهی و كبوتر مناسبشان است.حرف های دكتر فروتن البته موضوع تازه ای نبود هرچند نحوه

مقایسه اش با دیگران تفاوت داشتهمه روان شناسان اذعان دارند زن

و مرد با هم تفاوت های فاحشی دارند هم از بابت خلق وخو، هم از

بابت ادراك و هم از بابت شیوه های ارتباطی.زن ها پرحرف تر از مردها هستند حتی در كودكی زودتر از هم

سن و سال های پسرشان به حرف می افتند، نرم تر از مردها سخن می

گویند، وقتی به حرف كسی گوش می دهند مدام سرشان را تكان می

دهند تا نشان دهند مشغول گوش دادن هستند، مردها كمتر از زن ها محرك

های صوتی را دریافت می كنند و صداها را می شنوند برای همین كمتر

از زن ها عصبی و خسته می شوند، زن ها همه جزئیات را می بینند، اما مردها فقط كلیات به چشم شان می

آید، زن ها رنگ ها و اندازه ها را بهتر و دقیق تر از مردها درك می كنند در حالی كه بویایی و چشایی قوی تری نسبت به مردها دارند، زن ها بیشتر از مردها افسرده می شوند، ولی به

صورت موقتی و مردها كمتر افسرده می شوند؛ اما عمیق و پایدار، مردها

زمانی باانگیزه می شوند كه ببینند به وجود آنها نیاز است در حالی كه مردها وقتی ناراحت می شوند گوشه گیری می كنند و برعكس زن ها كه

حرف می زنند و خودشان را تخلیه می كنند، در الك سكوت و تنهایی فرو

می روند.حاال بهتر معلوم است كه چرا دكتر فروتن زن و مرد را ماهی و كبوتر می داند. زندگی یعنی تعادل طبیعت اگر زیباست، یك تابلوی نقاشی اگر دلفریب است، چیدمان یك خانه اگر

چشمنواز است همه به خاطر تعادل است؛ پس یك زندگی هم اگر قرار

است دلفریب و چشمنواز باشد و همه اعضا در آن احساس خوشبختی كنند باید متعادل باشد.تعادل در زندگی به

عوامل زیادی بستگی داردزن و مرد كه هسته اولیه خانواده را

می سازند باید از خیلی جهات با هم همخوانی داشته باشند

تفاوت ها را بپذیر یم

50

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 49

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

مردانی که فعالیت های

خانه داری را بر دوش می گیرند افسرده می شوند

شناسان جامعه جدید تحقیقات نشان آمریکا در روانشاسان و مردان فعالیت های می دهد، جدی خطر خانه داری امور در

افسردگی را در پی دارد.

جامعه جدید تحقیقات برنا، گزارش به نشان آمریکا در روانشاسان و شناسان می دهد برخالف تصور خیلی ها فعالیت های مردان در امور خانه داری نه تنها به محکم تر و شوهرها زن بین زندگی پیوندهای شدن به ویژه زوج های جوان نمی شود بلکه خطر جدی افسردگی را برای مردان در پی دارد.

در آن نتایج که تحقیقات این براساس جامعه تحقیقات مجله شماره تازه ترین مردانی رسیده چاپ به آمریکا شناسی مرتبط خانه داری امور در مستمر بطور که لباس و ظروف شستن جمله از زنان با سفره و میز چیدن و منزل جاروکردن و عاطفی و روحی نظر از می کنند مشارکت و افسردگی به تدریج به و آسیب می بینند کاهش نشاط و عدم لذت کافی از عواطف

مردانه خود دچار می شوند.

محققان آمریکایی در جریان تحقیقات خود زندگی یک که برده اند پی نکته این به زمانی در لذتبخش و متعادل زناشویی فراهم می شود که زن ها به کارهای سازگار با خلق و خوی زنانه خود از جمله رسیدگی به امور داخل منزل و انجام برخی خریدها از جمله مواد غذایی و تزئینات داخل منزل بپردازند و مردها نیز انجام کارهایی که نیاز مردانه روحیات و باالتر توان جسمانی به دارد همچون رسیدگی به درختان و محوطه برخی خریدهای انجام یا خانه بیرون سبز عمومی و همچنین رسیدگی به نیازهای فنی قرار اولویت در را ساختمان وتاسیساتی

دهند.

یکی دیگر از نتایج این تحقیقات آن است با مردها و زن ها وعواطف روحیات که در باید مساله این و دارد تفاوت یکدیگر تقسیم جمله از زندگی جنبه های تمامی کارهای داخل و خارج از خانه مورد توجه

قرار گیرد.

48

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 47

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

d 9555 Yonge St, Unit 15, Physio Clinic, Richmond Hill.Dr. E. Taebi, www.drtaebi.com T: 9۰۵.۵۰8.۶۶۶8 [email protected] کلنیک دکتر تائبی

Health Link Pharmacy - 9۰۵-۵۰8-۲۲9۲

KñXzñHú 1 ìùpìBû 9831Thursday September 23, 2009 Tel: 905-889-2526 Fax: 905-889-389744 44

^ñlÿ Ký{ øíõÆò Îrürÿ Gú ìç|ÚBOî @ìl ô GÏlAq

GýBó Þpkó ̂ñlüò ìzßê ôGýíBoÿ â×Q: <gõkï

ìýlôðî AüñùB øí{ oüzú AuPpuþ kAoðl!>

OdÛýÛBR Agýp â×Pú yhÀ oA O¿lüÜ Þpkû ô cPþ

ðzBðãp Aüò AuQ Þú GýíBoüùBÿ gÇpðBá ìTê

upÆBó, |SM ôGýíBoüùBÿ ||enummI otuA| ðýr

oüzú A¾éþ ko AuPpx kAoðl. Aq @èpsÿ uBkû âpÖPú

OB upkok, Gþ gõAGþ, ðBoAcPýùBÿ kuPãBû âõAo},

kokøBÿ ìrìò, AÖvpkâþ ô kèùpû øíú ô øíú oüzú

AuPpx kAoðl.

|||||||ecuder ot woh wonk ot tnaw eW

ecalp yna ,emit yna ,esac yna ni sserts

|ko ôAÚÐ uç|ìPþ yíB oAGÇú ìvPÛýî Gú ìÛlAo AuPpx

oôqAðú kAok. ôÊý×ú øp yhÀ ðvHQ Gú gõk}

Aüò AuQ Þú üBk Gãýpk ̂Çõo AuPpx oA ko øp qìBó

ô ko øp ìõÚÏýPþ ÞBø{ Glû. "øp qìBó Þú yíB ̂ýrÿ

Wlül ìþ @ìõqül, OõAðBüþ|OBó GpAÿ cê ìvBDê GBæ|

ìýpôk." AuPpuùBÿ Îílû qðlâþ ìB Aq ÚHýê:

AuPpx ìBèþ, AuPpx gBðõAkâþ, AuPpx ÞBoÿ,

AuPpx Od¿ýéþ, AuPpx Wvíþ(GýíBoÿ),

AuPpx møñþ, qüBk Ößp Þpkó ko ìõok ̂ýrÿ,

AuPpx AcvBuþ, οHBðýQ ô ðãpAðþ ô kë

yßvPãþ ô øíú AcvBuBOþ Þú @oAì{ ô yBkÿ oA

Aq yíB ìýãýpðl. ko Þê øíú Aüò AuPpuùB oA ìýPõAó

ko üà ̂ýr oüzú|üBGþ Þpk. "Îlï OõAðBüþ üBkâýpÿ

ìõÂõÎBR Wlül ô üB ìÛBôìQ ko ìÛBGê @ìõgPò."

gýéþ Aq AuPpx øB AuPƒƒƒƒƒƒƒƒpx oAGÇú AuQ

||ssertS pihsnoitaleR| ô Aüò gõk AuPpx møñþ

GvýBoÿ qüBkÿ oA GpAÿ yíB ìþ @ôok ô gç|ÚýPùBÿ

yíB oA ÞBø{ ìýløl. ÚHõë ðßpkó küãpAó, Îlï

OõAðBüþ ko KnüpÖPò üà ìõÚÏýQ ô üB ânyPú, ðBOõAðþ

ko Ghzýló ô üB ðýBìõgPò oôyùBÿ Ghzýló ô oøB

Þpkó ânyPú øB ô ìõAok ÚHéþ ô AðvBðùB, ðãBû kAyPò

AcvBuBR gzî, Opx ô KzýíBðþ ô AðPÛBë @ðùB Gú

@üñlû ô oôAGÈ @üñlû. øíú Aüò ìõAok GBÎU AuPpx

oôqìpû yhÀ ylû ô Wvî (Gló) oA OÃÏýØ ìýßñl.

GBoøB ylû AuQ Þú yhÀ GpAÿ ìzßê @oOpôq Gú ìò

ìpAWÏú ìýßñl ô ko Aôèýò ÞéíBO{ GýBó ìýßñl Þú Aq

kuQ øívp} ðBoAcQ AuQ?!!

"ko ôAÚÐ Âíýp ðBgõk@âBû oüzú GýíBoÿ oA GýBó

ìýßñl." ̂ñl ðßPú qüp ìýPõAðl AuPpx oôqìpû oA GßBøl

ô @oAì{ GýzPpÿ GpAüPBó GýBôok:

1- kû kÚýÛú ko oôq oA GB gõkOBó GãnoAðýl. Gú gõkOBó

OõWú Þñýl ô OÛlüp Aq gõk Þñýl.

|||.evol fles ecitcarP

|Aq Aüñßú AüñXB øvPýl ô OõAðBüþ ìPÏlkÿ kAoül,

gzñõk GByýl. ðÏíPùBÿ gõk oA yíBoû Þñýl.

|||sgnisselb ruoy tnuoC

2- Aüò ôAÚÏýQ oA øíýò Aæ|ó GýBìõqül ô øíýzú ko kë

ðãBû kAoül:

"oÖPBo, â×PBo, ô KñlAo küãpAó AðÏßBx oôüBøBÿ

gõkyBó AuQ ôGú yíB oGÇþ ðlAoðl, øýa ̂ýrÿ oA

yh¿þ ðãýpül."

3- øp ̂ýrÿ oA Þú ðíýPõAðýl OÓýýp køýl GLrüpül. (ìTê

ânyPú øB) ôAÚØ GByýl Þú ÚloR OÓýýp ̂ú ̂ýrøBüþ

oA kAoül|(̂ýrøBÿ @üñlû)

4- yßpânAoÿ Þñýl, Þú Aüò gõk koøBÿ ðÏíQ oA Gú

oôÿ yíB ìýãzBül.

|||||||ecnadnuba ot rood nepo eht si edutitarG

ÆHýÏþ koìBðþ : GùPp, ìõSpOp,

Glôó ÎõAoÅ WBðHþ

uç|ìPþ GùPp GB ÞBø{ AuPpx

uíýñBo ô ||| ||pohskroW ôütû 5/3 uBÎPú:

^ãõðú AcvBuBR Gú Gló ìB @uýI ìþ ouBðl.

GpAÿ oqoô WB ô SHQ ðBï GB Oé×ò qüp OíBx cB¾ê ÖpìBDýl.

glìBR koìBðþ Kéþ Þéýñýà kÞPp OBDHþ:|||Oé×ò : 8666 805 )509( - 8646 845 )614(

ÞBø{ kok ô AuPpx, @oOpôq, AÖvpkâþ, GýíBoüùBÿ kuPãBû âõAo}, GýíBoÿ øBÿ ÚéI ô ÎpôÝ

OvQ |||kcaB-deeF-oiB (||00.021$), ÆI uõrðþ (||03$), OvQ ÚéI ô ÎpôÝ |APD (||56$)

GpðBìú qðlû Oéõürüõðþ kÞPp OBDHþ Aq ÞBðBë O¿õüp AüpAó | |NFAøp uú yñHú uBÎQ 03:8 yI Gú ôÚQ OõoOñõ

|̃| @üB ìýlAðýl Þú AuPpx ìíßò AuQ oüzú GýíBoÿ GByl?

|03|$| Oh×ýØ ôütû ìBû uLPBìHp GB gpül

2 GvPú Wýò uýñä

tenTV برنامه تلویزیونی زنده دکتر تائبی، هر پنج شنبه ساعت ۸:۳۰ شب از شبکه

Health Link pharmacy مراکز پخش جینسنگ طالیی: عسل الویچ، سوپر شایان، سوپر هفت سین سفارش تلفنی: 90۵.۵08.۶۶۶8

46

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

است اهمیت پر بسیار برایتان موضوع .اگر حضوری مالقات تقاضای او از ،بهتراست طور به را نامه مالقات جریان در و بکنید

دستی به او بدهید در این گفت وگو باید با او تنها باشید

او بدهید و بخواهید که آن را در به نامه را حضور شما بخواند

می توانید در صورت تمایل نامه را به صدای بلند برای او بخوانید وقتی تمام شد آن را به

دست او بدهید را نامه از ای توانید در حالی که نسخه می برای خود می خوانید ، نسخه اصلی را به او

بدهید تا او آن را در سکوت بخواند اینگونه نامه قدرتمند عمل می کند

توانید می او حضور در اگر خصوص به احساس خود را انتقال دهید ، دادن نامه به او

بسیار مفید واقع می شود از او بخواهید نامه را تا به انتها بخواند

که باشد هایی اندازه در نامه که کنید دقت خواندن آن بیش از پنج دقیقه وقت نگیرد

خواندنش که ای نامه نوشتن تقدیر هر به جایز بگیرد وقت دقیقه ده از بیش حداکثر نیست .وقتی نامه را خواند از او بخواهید که

جوابی بدهد باید در صورت لزوم به رنجش های احتمالی

او از شما نیز گوش بدهید توجه داشته باشید که همیشه مطالبی هست که

از وجود آن بی اطالعید هدف این است که این رودر رویی به احساس

و درک و تفاهم بیشتری منجر گردد به که است الزم مهم این به رسیدن برای حقایق موجود در دو سمت قضیه توجه کنید

. فاصله گرفتن از رنجش و دست برداشتن از آن ، شرایط را برای گذشت و بخشودن مهیا می سازد .اگر شخص مورد نظر در مقام عذر خواهی و ابراز پشیمانی برآمد ، شما به هدف

خود رسیده اید که اقدامی خاطر به او که دارید انتظار اگر کرده به گریه بیفتد و پیراهنش را چاک بدهد و چهار دست و پا به پایتان بیفتد و تقاضای مأیوس که بدانید ، کند بخشش و عفو خواهید شد .اگر احساس می کنید به اندازه کافی از شما عذر خواهی نشده است ، قبل توقع آیا ببینید نشان دهید واکنشی اینکه از عذر خواهی بیشتر به حل مشکل کمک می رویی رودر این از که ای نتیجه بهترین کند می توانید انتظار داشته باشید این است که او ناراحتی شما را بشنود و بی آنکه لزوما با همه گفتگوهای شما موافقت کند ، آن را به عنوان

احساسی که دارید بپذیرد

قابل موفقیت به برسید مهم این به اگر مالحظه ای رسیده اید

در غیر این صورت در این مقطع زمانی ممکن است کار بیشتری از شما ساخته نباشد

ممکن است به این نتیجه برسید با کسی سرو کار دارید که نمی تواند احساساتش را بیان

کند رسیدن به این نقطه نظر غم انگیز است اما از

شدت ناراحتی احساسی شما می کاهد از خود نتیجه برسید که این به ممکن است اندازه این تا که با شخصی رویارویی برای

احساسات محدود شده دارد توقع بیجا داشته اید .

45

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

روش های ابراز خشم در موقعیت های دشوار با کسی که نمی خواهد سخن شما را بشنود ، منکر شما می عمد به ، دارد تنفر شما از ، شود شما را رنج می دهد و از این حیث خوشحال هم هست و اگر فرصتی پیدا کند رفتارش را تکرار می کند

، چگونه برخورد می کنید ؟

با کسی که رفتار غیر منطقی دارد ، مشاعرش ناتوان و ضعیف یا و کند نمی کار درست است چگونه برخورد می کنید ؟ با کسی که اگر واقعیت را بشنود شرایط را از آنچه هست اینها خشم ؟ کنید می چه میکند تر وخیم ؛ جملگی موقعیت های مسئله سازی هستند زیرا ابراز احساسات یا به لحاظ فیزیکی غیر ممکن است و یا بیش از آنچه به حل مسئله کند می ایجاد بیشتری ،مسایل کند کمک ، خوانید می مقاله این در که هایی .روش ابراز رنجش و ناراحتی در این شرایط برای دشوار تدارک داده شده است ، می توانید از این روش ها در زمینه های مختلف استفاده

کنید از بیش و ابتدایی است ممکن مواردی در داشته توجه ،اما برسند نظر به ساده اندازه باشید که این روش ها مکانیزم هایی را فعال

می کنند که از اعتبار کافی برخوردارند از همه اینها مهمتر می توانند به ابراز خشم و رسیدن به آرامش ، کمک فراوان بکنند.۱.تهیه از آنها خشمگین هستید: فهرست کسانی که فهرستی از تمام کسانی که از آنها خشمگین

هستید تهیه کنید در کنار نام هر یک از این اشخاص علت خشم اشخاص .برای بنویسید را خود رنجش یا مهم زندگی خود ، یعنی کسانی که عمیقا به داشتن ارتباط با آنها اهمیت می دهید ، می کنید وهمه انتخاب ای برگه جداگانه توانید برگه این را روی آنها از ناشی رنجش های از بیش شما فهرست .اگر نمایید یادداشت اندازه طوالنی شد ، لزوما نشانه آن نیست که

جمع کثیری شما را آزار داده اند به جای آن این را به حساب آن بگذارید که نمی توانید از خود به طورمطلوب دفاع کنید یا و نمایید ابراز را احساساتتان توانید نمی دیگران را ببخشایید .به فهرستی که تهیه کرده

اید نگاه کنید نخواهید را آنها که مطلقا آیا هستند کسانی بخشید ؟ چرا ؟ اینها کسانی هستند که زندگِی

احساسی شما را کنترل می کنند جمله از ، دیگران بخشودن در ناتوانی دشواری هایی است که برای آن بهای سنگینی می پردازید .صرفا به منظور کسب یک تجربه کنار هر اسم ، مجازاتی را که برای هر کدام

در نظر می گیرید یادداشت کنید می توانید به هر اندازه که می خواهید جدی

باشید .تردیدی به خود راه ندهید آنچه را که به ذهنتان می رسد یادداشت کنید با نوشتن این مطالب احساس بهتری پیدا می

کنید نظر در علت که کنید می نیاز احساس اگر مورد شخص برای جدی مجازات گرفتن هم را این توانید می دهید، توضیح را نظر

یادداشت کنید اما این تنها موضوعی خصوصی برای خودتان

است حقیقت این است که حتی طرح کردن موضوع

، به شما احساس بهتری می دهد و نوشتن صرفا که کنید می احساس اگر لطمه آنها به اشخاص برای مجازات تعیین می زند ، بدانید که به خرافات یا جادو و از .اگر مطلبی است که دارید اعتقاد قبیل این مطمئنا می خواهید آن را به شخص مورد نظر یادداشت او نام کنار در آنرا ، دهید انتقال کنید .فهرست تهیه شده و مطالب مندرج در آن را در جای امنی بگذارید ، جایی که تنها خود شما بتوانید به آن دسترسی داشته باشید گهگاه و هر آینه الزم دانستید ،اسامی را مرور

کنید هرآینه احساس کردید کسی را بخشوده اید و دیگر از او رنجشی به دل ندارید ، نامش را از

فهرست پاک کنید .اگر موضوع برایتان بسیار تقاضای او از ،بهتراست است اهمیت پر مالقات حضوری بکنید و در جریان مالقات

نامه را به طور دستی به او بدهید باشید۲. تنها او با باید وگو گفت این در تخفیف در را شما روش این نامه: نوشتن رنجشی که به دل دارید کمک می کند .قبل و جور را جمع احساسات خود ، کار هر از کنید ، جزییات حادثه ای را که رنجش شما باالی .در آورید خاطر به گردیده سبب را صفحه اسم کسی را که از او خشمگین هستید

یادداشت کنید زیر اسم ،مطالبی را که می خواهید او بداند

بنویسید توضیح دهید که چگونه آزرده خاطر شدید ، چه احساسی داشتید ، چرا از رفتار او تا این

حد ناراحت شدید از اقدام او چه آسیب دیگری به شما وارد شد رسد می مهم نظرتان به که را مطلبی هر یادداشت کنید .پاکت را در جای امنی قرار دهید ، تر جیحًا پاکت را در برابر دیدگان خود

بگذارید می توانید آنرا در قفسه کتاب بین دو کتاب

طوری قرار دهید که دیده شود نامه را چند هفته ای نگهداری کنید

خشمگنانه فکر یا جدید رنجش آینه هر روی را آن کرد خطور ذهنتان به جدیدی

یک کارت یا برگه کاغذی بنویسید و آنرا به به پاکت اضافه کنید .کمی دیرتر نامه درون این نتیجه می رسید که مطلب بیشتری برای

نوشتن ندارید اگر اندیشه خشم برانگیزی که قبال به ذهنتان خطور کرده مجددا به ذهنتان رسید ،به خود

بگویید که قبال آن را در نامه نوشته ایددر را آن محل و نامه پاکت لحظه این در

ذهنتان مجسم کنید هدف این است که به خود بگویید رنجش از

ذهن شما بیرون رفته است بعد ذهن خود را از این فکر پاک کنید زیرا کردن تکمیل .برای اید پرداخته آن به قبال نوشته های خود دست کم یک ماه صبر کنید را آن درون مطالب و بردارید را پاکت بعد منظم کنید .وقتی نامه را تکمیل کردید آن را

با صدای بلند برای خود بخوانید اشتباهات احتمالی را اصالح کنید

مطالب جا افتاده را به آن بیفزایید و مطالب اضافی را حذف کنید .بعد نامه را دوباره در پاکت قرار دهید و دست کم یک هفته صبر کنید ، آنگاه نامه را دوباره بخوانید در صورت لزوم آنرا اصالح کنید ، تا احساسات راستین شما را بیان کند .حاال پس از نگارش نامه یا نامه های خود ،انتخاب های متعددی دارید

نگه خود کتاب قفسه در را نامه توانید می بیفزایید .می آن به به مرور مطالبی و دارید

توانید آن را پست نکنید که کنید به خود خاطرنشان گهگاه دیگر بار

رنجش را از دل خود بیرون ریخته اید احساس آرامش ناشی از نوشتن نامه را لمس

کنید اگر صرفا فکر کردن به محتوای نامه به شما احساس بهتری می دهد ، شما به هدف خود رسیده اید .می توانید از این نامه برای سازمان دادن به احساساتی که نسبت به این شخص دارید استفاده کنید .می توانید از این تجربه برای رسیدن به خود به خودی بیشتر و بروز احساس رنجش ، هر آینه که آن را تجربه می تماس: .خشم۳.گرفتن نمایید استفاده کنید اگر پیوسته به نامه فکر می کنید ، ممکن است الزم باشد که آنرا پست کنید و یا از آن برای نظر مورد با شخص گو و شروع یک گفت استفاده نمایید .در این زمینه راه های مختلفی و بزنید زنگ او به توانید دارد:می وجود اید و نامه ای پست کرده برایش بگویید که

انتظار دارید که او به آن جواب بدهد اینگونه جدول زمان بندی خود را در اختیار درباره مطلبی اگر مثال و گذارید می او رنجش مربوط به دوران کودکی خود را با او دریافت است ممکن ، گذارید می میان در جواب مدتی به طول بکشد و یا اصوال جوابی

دریافت نکنید ناراحت است ممکن مدت این تمام در سبب نامه نوشتن مبادا که باشید نگران و باشد کرده فراهم را او دلخوری و ناراحتی

اگه دستم بهت برسه

44

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

What is A or B Lender ))Bank

گذشته هفته مبحث در که همانطور کانادا بانک های تمامی شد، مطرح مرکزی بانک فقط و بوده خصوصی کانادا ) Bank of Canada ( دولتی می باشد که این بانک نیز با عموم هیچ گونه مبادله یا ارتباط بانکی ندارد. ولی مطلبی که این هفته به آن میپردازیم این است که بانک های A و یا B چه نوع بانک هایی هستند و چه نوع خدمات دارند. مشتریان برای محصوالتی و که هستند هایی بانک ،A بانک های شما روزانه با این بانکها سر کار دارید. برای مثال پول واریز یا برداشت می کنید، چک صادر می کنید، قبوض های برق یا می کنید، پرداخت را خود تلفن یا گاز قبوض کارت های اعتباری ویزا یا مستر پرداخت می کنید، درخواست را کارت وام شخصی ) Line of Credit ( یا وام وام یا ) Business Loans ( کاری Mortgage ( ماشین و یا وام مسکنغیره. و غیره و می کنید درخواست )بانک قوانین و ضوابط یکسری طبق میتوانید شما ) Bank Guidlines(داد و مبادله مذکور بانک های این با برای اگر شما مثال برای کنید. و ستد این از یکی به مسکن وام دریافت

از نظر صرف ( کنید مراجعه بانک ها شخصی حساب بانک این با اینکه دارید یا نه( در مرحله اول باید یک فرم اطالعات شخصی را یا کتبًا یا شفاهًا به به عهد را فردی که مسئولیت کار شما FA, Financial Advisor ( می گیرد شامل، اطالعات این دهید. ارائه )سوشیال شماره شخصی ، مشخصات ) Social Insurance Number (پرداخت، پیش جزئیات کاری، سوابق مشخصات ملک مورد نظر و در نهیات از یکی که شناسایی مدرک قطعه ۲می باشد. باشد، عکسدار باید آنها جزئیات و اطالعات تمام شخص این را طبق گفته های شما با وارد کردن در انجام مرحله کامپیوتر طریق از سیستم می کنید. شروع را مسکن وام پذیرش در میتواند مورد چند مرحله این در باشد. ّثر مو شما درخواست پذیرش اولین و مهم ترین مساله شرایط اعتباری این که می باشد شما کردیتی امتیاز و شما از اجازه دریافت از پس فرد دومین می کنید. چک را شما کردیت مساله مقدار در آمد و مدت زمان کاری اشتغال خود اینکه از نظر صرف شما مقدار نهایتان و میباشید. کارمند یا ملک خرید برای که پرداختی پیش این آیا کنید،و تهیه میتوانید نظر مورد برای چه می باشد، کانادا در االن پول مدت و در کدام بانک.. البته که موارد دیگری هم نیز نقش دارند ولی اینجا به مهم ترین آنها اشاره شد. و همانطور که در ابتدا بیان شد، همه بانک ها از یک سری شرایط و ضوابط خاص و مختص از درصدی فقط و برخوردارند خود بانک ها یکسان برای همه این ضوابط است. برای مثل اگر شخصی برای خرید

پرداخت میتواند درصد ۱0 تنها ملک کند، صرف نظر از اینکه به کدام بانک مراجعه کند باید چندین درصد برای بیمه Mortgage Insurance ( وام مسکنتمامی انجام از بعد کند. پرداخت )این مراحل فرم درخواست شما از طریق بانک هر که افزاری نرم سیستم یک سیستم خاص خود را دارد به قسمت و Mortgage ( یا دپارتمان وام ماسکندر و میشود ارسال ) Departmentشما مسکن وام درخواست فرم آنجا Underwriter ( که ( افرادی توسط دارند مسکن وام زمینه در تخصص ارزیابی و محاسبه میشود. این کار تقریبا نتیجه که میبرد زمان ساعت 7۲-۲۴یکی در را درخواست که فردی به آن از شعبات بانک ارسال کرده ، فرستاده پذیرفته شما درخواست اگر میشود. نشود یا اصطالحا ) Decline ( شود، با دیگری انتخاب گونه حق هیچ شما میتواند آن دلیل و ندارید. بانک این باال در که مهمی مورد ۳ همان به بنا ذکر شد )درامد،پیش پرداخت، کردیت( این موارد بعضی در حتا و باشد. بانک ها تنها برای یک سری از مناطق شهری وام مسکن ارائه میدهند و ممکن باشد خوب شما شرایط همه است شهری لحاظ از نظر مورد ملک ولی یا )Zoning ( در منطقه تحت پوشش به بنا شما اگر حال نباشد. بانک آن هر دلیلی از یکی از این بانک ها مورد قبول نبودید برای دریافت وام، میتوانید تقریبا که دیگری بانک های شرایط از ضوابط و قوانین ساده ای دارند بهره مند شوید، که به این بانک ها، بانک های برای میگویند. ) B Lender ( یا B Credit ( مثل، اگر امتیاز کردیتی شما

Score ( کم تر از چیزی باشد که بانک اینکه یا و دارند درخواست A های در گذشته سابقه ور شکستگی و یا دیر پرداخت داشته اید. یا اینکه سابقه کاری کوتاه بوده و یا اینکه درامد کافی شما این از وام مسکن با دریافت نداشتید، بانک ها میتوانید ملک مورد نظر خورد را خریداری کنید. در نظر داشته باشید باالتری بهره نرخ B های بانک که A را ارائه میدهند نسبت به بانک هایریسک بودن باال دلیل به هم آن و .مثال برای می باشد. آن پرداخت باز شخصی که سابقه بد اعتباری دارد، پیشا پیش اعتماد بانک را سلب کرده است این به دوم بار برای باشد قرار اگر و فرد اعتماد شود و وام تعلق گیرد، طبیعتًا آشنایی برای دارد. بیشتری ریسک که مالی موسسه چندین اسامی بیشتر ) B Lender ( خطاب میشوند را نام Effort Trust, equitable می بریم. trust وtHome Trus که این موسسه B می باشد. A و مالی استثنًا شامل و این مزیت را دارد که اگر در شرایطی در قسمت A پذیرفته نشد، می توان در قسمت B آن را انجام داد. باز هم این موضوع را متذکر شوم که اینکه شما از کردید دریافت مسکن وام بانک کدام هیچ گونه تاثیر مثبت یا منفی در سابقه اعتباری شما ندارد. هدف دریافت وام

مسکن می باشد نه اسم بانک.میدانید مفید را مطالب این اگر لطفا از اطرافیان و آشنایان خود بخواهید تا که روزی امید به ، کنند مطالعه را آن کشور مالی مسائل و قوانین از همگی دوم خود کانادا مطلع باشیم. با سپاس

از همیاری شما عزیزان.

43

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

برای داشتن روابط خوب و شایسته را نکاتی تا است الزم دیگران، با را آنها از برخی که بگیریم یاد و مهم مهارتی به کسب توان می تشبیه کرد.مهارت گوش ارزشمند با ارتباط در ما از بسیاری دادن ادم هایی که هر دنیای اطراف و یک به نوعی با انها در رابطه هستیم، دچار اشتباه و تصورات غلطی می شویم که بر نحوه روابط ما اثر می

گذارند

یکی از ویژگیهای شایع در میان اغلب مردم حتی و سخن حرف، با وقتی که است این شرح به بالفاصله شوند، می روبرو عملی ای گونه به هم آن پردازند می آن تفسیر و که خودشان فکر می کنند و می خواهند که فکر کنند.تفسیر سخن دیگران را می توان به عنوان حرکتی زشت و مخرب یاد کرد که نه

تنها موجب بی احترامی و عدم عالقه دیگران می شود، بلکه انرژی زیادی هم از انسان می از دارد.برخی انسان بر منفی تاثیر و گیرد افراد در گفتگو با طرف مقابل، او را وادار به عجله می کنند و یا میان حرف او می روند و بعضا به اتمام جمله طرف مقابل می پردازند

و گذارد می افراد بر منفی تاثیر رفتار این کند.به می ایجاد آنها برای بدی احساس خاطر داشته باشید که هر انسانی موظف است که مراقب افکار خودش باشد و به حرف ها و سخنان اطرافیانش هم اهمیت دهد و مراقب باشد تا به شرح و تفسیر حرف سایرین نپردازد

و فرصت این کار را به خودشان واگذار کنداین رفتار، متاسفانه در میان اغلب مردم، شایع است و دو طرف صحبت را در شرایطی قرار می دهد تا به سرعت فکر کنند و به سرعت آنها، دوی هر ترتیب این به و گویند سخن با حالتی عصبی و سرخورده روبرو می شوند

و اختالف بروز موجب گاه گه اقدام این تنش میان افراد می شود چرا که همه در برابر کسی که به حرف هیچ کس گوش نمی کند، دچار که کسانی از کنند.باید می مقاومت شود پرسیده سوال این هستند رفتاری چنین وقفه صحبت بی وقتی توانید می که چطور می کنید، شنونده خوبی هم باشید؟ این بدان

خوب فرصت افراد، از برخی که معناست فرصت و گیرند می خود از را دادن گوش

سخن گفتن را هم از طرف مقابل می گیرندبهتر است این افراد به این موضوع فکر کنند

که نباید حرف دیگران را قطع کننداین یک تمرین ساده است که بتوانید به محض متوجه شدن این موضوع که حرف دیگران را را متوقف کنید و اید، عمل خود قطع کرده دست نگه دارید.آن زمان متوجه خواهید شد که این کار، چیزی بیشتر از یک عادت ساده

که قادر به دیدنش شده اید، نیستاین یک خبر خوب و خوشایند است ، چرا به که انجام دهید همین است باید آنچه که یادآوری خودتان به کردن فراموش محض

کنیداین به دیگران و باشید و تحمل کنید صبور اجازه را بدهید که حرفشان را کامل بزنند و و توضیح به است الزم که آنطور خودشان تفسیر کالم خویش بپردازند و هر چه دوست

دارند را بازگو کننددر که شد خواهید متوجه صورت این در ارتباط با مردم، زندگی شما و شخصیت شما

رشد می کنداما است کوچک و ساده عمل یک این همین عمل ساده در زمان برقراری ارتباط با

دیگران، موجب آرامش و راحتی شما و القاء شود. می مقابلتان طرف به مثبت احساسی

دهیم گوش دیگران به که بگیریم یاد وقتی ما قلب نکنیم، ضربان تشریح را و کالمشان با گفتگو و نشینی هم از و یابد می کاهش

دیگران، لذت خواهیم بردپس بهتر است به حفظ آرامش تان بیندیشید اغلب ببرید لذت نفره دو گفتگوهای از و افراد از اینکه حس کنند کسی به انها گوش البته و می دهد و صدایشان شنیده می شود از بوده، نظرشان مورد آنچه از غیر تفسیری کالم و سخن آنها نمی شود، احساس مثبت و

آرامی پیدا می کننددهیم گوش دیگران به که بگیریم یاد وقتی ما قلب نکنیم، ضربان تشریح را و کالمشان با گفتگو و نشینی هم از و یابد می کاهش

دیگران، لذت خواهیم بردپس بهتر است به حفظ آرامش تان بیندیشید و از گفتگوهای دو نفره لذت ببرید و بدانید این یک راه حل ساده و آسان، برای آرامش و دوست داشتن مردم است و دوست داشتن که واالست و ارزشمند ای پدیده مردم،

به شما برای را زیادی دستاوردهای ارمغان می آورد.

فقط حرف نزن، گاهی گوش بده

42

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 41

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

در فضای بخارگرفته سونا همدیگر را تشویق می کنند که اگر درست تزریق کنند کم کم عضله بازویشان رشد می کند و دیگر سایز و شکلش

تغییر نمی کند.

تزریق هورمون ها و شبه هورمون های و تجویز غیرمتخصص افراد توسط غیراستاندارد و زنان است. راه یافته نیز آرایشگاه ها به مردان ناراضی از شرایط موجود، بدون اینکه

بخواهند برای هیکلی متناسب، ورزش کرده و رژیم غذایی صحیحی را رعایت کنند، دست را آنها که می زنند اشتباهی انتخاب های به و می کشاند بی بازگشت بیراهه های به بعضا رفتارهای پرخطر، جنسی رفتارهای اعتیاد، رشد، اختالل کبدی، نارسایی خشونت آمیز، اختالل در یادگیری، عقیمی و... از شایع ترین

عوارض آنهاست.

ورزشی تغذیه متخصص محمدیان، شهرزاد و هورمون ها این از استفاده شیوع مورد در جوان ها و نوجوان ها گفت: هورمون ها شبه هورمون ها از استفاده به بیشتری گرایش جذب افراد این دارند. شبه هورمون ها و

مجله ها وعکس های تلویزیونی برنامه های ورزشی و غذایی برنامه به جای و می شوند می شوند کشیده مواد این سمت به مناسب تحمل را زیادی بسیار عوارض نتیجه در و

می کنند.

باشگاه های بر خاصی نظارت که آنجا از افراد که شده دیده بعضا نمی شود، ورزشی به صورت ورزشی مربیان و دوره ندیده زیرزمینی و غیرقانونی اقدام به فروش، تجویز و تزریق هورمون های رشد می کنند؛ درصورتی که اگر این افراد به متخصصان مراجعه کنند و داروها سوء عوارض جریان در حداقل هورمون ها قرار خواهند گرفت. وی در مورد

گفت: شبه هورمون ها و هورمون ها عوارض هورمون ها، این خودسرانه مصرف درنتیجه هم به افراد بدن در هورمون ها کلی سطح

می ریزد.مغز، در جنسی رفتارهای کنترل مرکز قرار دارد. وقتی نزدیک قسمت کنترل رفتار جزو عموما که جنسی هورمون های سطح هورمون های مردانه هستند تغییر می کند، رفتار خشونت آمیز طرز به نیز مصرف کننده فرد تغییر می کند. از دیگر عوارض این هورمون ها دیابت، پرفشاری و سکته های مغزی، قلبی و که آنجا از و کلیوی است. مشکالت کبدی هورمون ها به صورت تزریق استفاده می شوند، نشود، استفاده تمیز از سرنگ که درصورتی بیماری هایی با هورمون مصرف عوارض با وی می شود. بیشتر ایدز و هپاتیت مانند نیاز ورزشکاران همه حتی اینکه به اشاره گفت: ندارند خوراکی ساده مکمل های به و شکل اینکه برای ورزشکاران متأسفانه حفظ قیمتی هر به را خود هیکل تناسب کنند به این هورمون ها و شبه هورمون ها روی

می آورند و از این عوارض غافل می شوند.

شبه هورمون ها و هورمون ها گفت: وی ازجمله بدن( هورمون های )تحریک کننده موادی هستند که برای بدن ورزشکاران مضرند و در لیست ممنوعه قرار دارند. برخی دیگر از این مکمل ها که در این لیست قرار ندارند مثل Bcaa اسید آمینه، کراتین، پودرهای پروتئینیممنوع نیستند ولی نحوه استفاده و شرط سنی زیر افراد مثال به طور دارند. مصرف کننده ۱8سال به هیچ عنوان حق استفاده خودسرانه با چکاپ های باید و ندارند را مواد این از سالمتی و تحت شرایط بسیار خاص این مواد به صورت دارو تجویز برایشان توسط پزشک بر عالوه غیرمتخصص افراد متأسفانه شود. دوز می کنند، تجویز را موادی چنین اینکه

مصرف نیز پیشنهاد می دهند.

هورمون ها این بسته بندی روی که دوز هایی چاپ شده، دوز های تجاری است. فروشنده ها هستند. مصرف کننده بیشتر مصرف به دنبال وی گفت: مکمل ها باید آرم و لوگوی وزارت بهداشت و بارکد شبنم داشته باشند. دیده شده استاندارد، و در قوطی مکمل های اصلی که بنابراین است. شده ریخته تقلبی داروهای برای خرید این مکمل ها باید به داروخانه های مجاز مراجعه شود. عضو هیأت علمی جشنواره تناسب اندام و بدنسازی درباره این جشنواره و نوجوانان برای جشنواره این در گفت: جوانان در مورد معایب مکمل های متنوع، از مجاز تا غیرمجاز، اطالع رسانی خواهد شد. همچنین سعی خواهد شد به افراد گفته شود

بیماری های در تغذیه مکمل های که خون فشار و دیابت مثل زمینه ای

تأثیرات منفی می گذارد.

عوارض جبران ناپذیر مصرف هورمون

40

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 39

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

خیلی ها سفارش می کنند که چه کنید تا سرمایه گذار موفقی باشید، اگر چه گوید می مطلب این اما سرمایه در دهید، انجام کاری خورد.گاهی می شکست گذاری مشهودی کامال اشتباهات اوقات بارها و بارها برای زندگی در را

تکرار می کنیم

سرمایه گذاری نیز از این امر مستثنی نیستخوبی حافظه دارای معموال که افرادی مورد در کرات به را اشتباه یک نیستند، مسائل اقتصادی تکرار می کنند.اگر شما در گاهی آ اقتصادی علوم ابتدایی اصول مورد برای گذاری سرمایه باشید، نداشته کاملی

شما تبدیل به یک امر پیچیده می شودهر کس برای بهره مندی از آینده ای روشن صحیح روش و راه حاال همین از باید تر،

سرمایه گذاری را بیاموزدتا کنید چه که کنند می سفارش ها خیلی سرمایه گذار موفقی باشید، اما این مطلب می سرمایه در دهید، انجام کاری چه اگر گوید بین خورد.سردرگمی می شکست گذاری بلند مدت فنونی وجود دارند کوتاه مدت و به نام فنون مدیریت فعال که با استفاده از آن می توان برای خرید یا فروش کاالی سرمایه ای تصمیم گرفت، ولی گاه پیش می آید که با رعایت آنها هم سرمایه گذاران ضرر می کنند

سرمایه از بعضی که شود می مشاهده مثال و آمده پایین ها قیمت که هنگامی گذاران احساس می کنند پول خود را از دست داده که زمانی و کنند می فروش به شروع اند، وضع بازار خوب است و قیمت ها باالست،

اقدام به خرید می کننداز »یکی معتقدند: کارشناسان از برخی بزرگ ترین اشتباهات زمانی پیش می آید که به سرمایه گذاری بلندمدت خود با دید کوتاه مدت نگاه کنید.«آنچه بیشتر مردم انجام می

دهند این گونه استکه گیرند می فروش به تصمیم مردم وقتی زمانی اما کم، خریدار و است خراب بازار می توان به قیمت خوب فروخت که بازار در

شرایط خوبی باشدمی چگونه کرد: سوال باید شرایط این در خواهید سرمایه خود را بازیابید، در حالی که سرمایه گذاری خود را تبدیل به پول نقد کرده

ایدپول در شرایط عادی صرف نظر از تغییرات بازار، می تواند متوسطی از ارزش را به شما نگران را شما بازار شکنندگی اگر بدهد.« گذاری سرمایه مشاور یک با کند، می

مشورت کنید تا شما را درباره وضعیت بازار راهنمایی کند، اما در کنار آن به اندازه کافی دهید انجام خواهید می که کاری درباره تحقیق کنید تا بدانید مشاور شما کفایت الزم های گذاری سرمایه به وفاداری دارد؟ را طوالنی همانطور که یک بوکسور باید بداند چه زمانی باید ضربه بزند و چه موقعی عقب یاد بگیرد باید بکشد، یک سرمایه گذار هم

چه موقع کنار بکشدنمی به سود منجر ها همیشه سرمایه گذاری

شوندتا کنید غلبه احساسات خود بر بتوانید باید اشتباهات خود را شناسایی کنید و جلوی ضرر

را بگیرید

طمع دچار باشید داشته یاد به را اصل این نشوید! اگر دیدید از سرمایه گذاری شما بوی خوشی نمی آید، هیچ گاه نشانه های خوبی

از آن شنیده نمی شودآن را ۱0 سال نگه ندارید، چون همه پولتان را از دست خواهید داد.خرید نسیه نسیه خرید

کردن؛ یعنی پول مصرف امروز را فردا دادنباید مواظب این روش بود

در دنیا نیز نسبت به روش های اعتباری خرید هشدار می دهند

کردن یعنی خرج اعتبار، توسط کردن خرید پول فردا به خاطر هوس امروز! معموال خرج کردن به این روش منجر به پشیمانی می شود و نتیجه آن یک دور باطل از بدهکاری است

کاری نکنید که درآمد امروز به خاطر ولخرجی

های دیروز مصرف شود.« راه حل رهایی از این سیاه چال، کم کردن مخارج غیرضروری و کمی صرفه جویی است، تا اینکه بدهی ها حل شوند، ولی تجربه نشان داده کسی که در چاله خرید با اعتبار گیر می کند، به ندرت می

تواند از آن خارج شودکنونی های هزینه و ها بدهی بین تعادلی این مدتی از پس که طوری به کنید؛ برقرار بدهی ها را صاف کنید و در عین حال خیلی

زیر فشار نباشیدکه هایی چیز خرید برای بتوانید اکنون اگر در کنید صبر کمی بخرید، اید کرده هوس آینده هم اعتبار خود را خواهید داشت و می توانید از آن استفاده کنید، با این تفاوت که

کمتر بدهکار خواهید بودهمیشه استفاده از اعتبار را به تعویق بیندازید و هر بار بگویید دفعه بعد با آن خرید می کنم دفعه بعد و دوباره دفعه بعد.« شما هنوز هم می توانید خوش باشید، ولی ابتدا پس انداز

خود را کنار بگذاریدکاهش شما بلندمدت هزینه روش این به خواهد یافت.گرفتن وام های با بهره باال شاید دلیل خوبی برای گرفتن وام داشته باشید، اما اقساط اید نتوانسته یک لحظه فکر کنید که راه خانه بپردازید و مامور بانک در را خود یک تصفیه کند! مصادره را آن تا شماست

وام زمان زیادی می خواهدرا خود وام تر پایین بهره با توانید می اگر

های خرید برای کنید سعی و کنید تصفیه بزرگ خود به اندازه کافی پس انداز کنید

برای این منظور می توانید یک حساب پس انداز اضطراری باز کنید

شما بر را عرصه که بگیرید وامی اینکه تا تنگ کند

به اینکه از پس بگیرید وام مجبورید اگر اندازه کافی پس انداز کردید، می توانید کمتر

وام بگیرید و بهره کمتری هم بپردازیدپس انداز شما می تواند به صورت طال، نقره یا سهام باشد که در شرایط تورمی باال این راه

ها بیشتر توصیه می شوندبهترین کار این است که حسابی باز کنید که به بتوانید ولی بردارید، پول آن از نتوانید انداز پس خود حساب در ماهیانه صورت

کنیدتا کنید انداز پس تر راحت ای آینده برای توسط خودتان جلوگیری از چپاول حسابتان با مهارت های محدود افراد به کنید.اعتماد ندارد را الزم دانش که کسی از توان نمی برای سرمایه گذاری کمک گرفت و به نصایح

او گوش دادیا بازیچه حرفه ای ها افراد معمولی معموال

قربانی طمع خود هستندالبته برخی مواقع این افراد شاید مهم باشند، متخصص گذاری سرمایه عرصه در اما نباشند؛ بنابراین اعتماد به افراد غیرمتخصص

هزینه داردشاید افتادید، نصایحی چنین دام در اگر

بهترین راه قبول مشکل باشدباید آن را به عنوان یک درس دردناک قبول

کنیدبه این امید که این درس برای شما خیلی گران

تمام نشوددرباره سرمایه گذاری خود دوباره تحقیق کنید و با توجه به شرایط خود که آیا می خواهید را خود سرمایه مدت کوتاه یا بلندمدت در بازیابید، بهترین تصمیم را بگیرید، اما برای گذاری سرمایه خواهید می که بعد دفعه کنید عالوه بر اینکه از کمک افراد حرفه ای گذاری سرمایه مورد در باید برید، می بهره اکنون ببینید و کنید تحقیق هم تان خودتان شرایط بازار چگونه است؟ شرایط تاثیرگذار می را شرکتی سهام اگر هستند؟ چه آن بر و درآمدها شرکت، وضعیت درباره خرید نحوه مدیریت آن اطالعاتی به دست آورید.

آیا بازار آنها رو به رشد است؟ آیا اکنون در بازار موفق عمل می کنند و این موفقیت در بزرگان آیا داشت؟ خواهد ادامه هم آینده سرمایه تمایلی به خرید این سهام دارند؟ اگر برای کاالی سرمایه ای پول خود را می دهید، آیا دارد؟ را الزم های تاییدیه کاال این آیا شرکتی که به شما محصول خود را عرضه می کننده تولید آیا دارد؟ معتبر گواهینامه کند،

آن برای همه کاال های خود گواهینامه معتبر دارد؟

۵ اصل شکست در امور مالی

38

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 37

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 36

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 35

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 34

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 33

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

30

بر پلک خود ایجاد کنید. به عنوان مثال برای پلک های کشیده بیشتر می توان از سایه روشن استفاده کرد. این سایه با اگر اما است سازگار پوستی رنگ هر

چروک دارای شما پلک می باشد قبل از زدن سایه پودر کرم یک با حتما سطح آن را بپوشانید. این نوع رنگ ها چهره شما را بشاش تر و جوانتر می سازد احتمالی عیب های و مخفی را چهره تان

می سازد.چگونگی انجام آرایش:

برس یک با اول: مرحله روشن آهستگی به سایه طالیی مثل رنگ ترین روشن )رنگ بژ( را تا زیر

ابروها بزنید.اندکی دوم: سپس مرحله از رنگ متوسط مثل رنگ را پررنگ طالیی یا برنز به قسمت چین پشت پلک های پلک برای بزنید. سنگین بهتر است از سایه

مات استفاده کنید.پررنگ مرحله سوم: حال مسی مانند رنگ ترین و کنید انتخاب را تیره قلم یک وسیله به را آن به زیاد موی تراکم با مو باالی خط مژه بزنید. این شود می باعث قلم نوع عالی بسیار خط یک که

کشیده شود.مرحله چهارم: دراین مرحله باید سایه ها بین کنید سعی کنید، محو هم در را باقی خطی حالت رنگی سایه های نماند و همگی در هم ادغام شده باشد. می بایست تمام رنگها را با هم ترکیب و کمی روی هم بمالید. قلم سایه خود از یک قلم مو تمیز یا را پاک کنید و را پلک پشت تیرگی تا کنید استفاده کمی با قسمت چین پشت چشم ترکیب کنید و سپس مجددًا قلم را پاک کرده و رنگ آن قسمت را با قسمت زیر ابرو

ترکیب کنید.به چشم خط مداد یک پنجم: مرحله رنگ برنز را انتخاب کنید و در خط مژه ها از ابتدا تا انتهای آن خطی بکشید و سپس آن را با یک قلم سایه محو کنید.

یک با مرحله این در ششم: مرحله ریمل مشکی رنگ با حرکت چرخشی سایه تان تا دهید آرایش را مژه هایتان

جذابتر به نظر برسد.

:)feline fabulous( گربه افسانه ای

ستارگان اکثر که نیست تصادفی این چه و گذشته در چه هالیوودی زیبای

برای روش این از حال، استفاده خود زیبایی نوع این اند. کرده می بسیاری موردپسند آرایش هنرپیشه های هالیوودی از و تیلور الیزابت مانند بوده … و جولی آنجلینا ظاهر برخالف و است هر برای آرایش این آن، انجام می تواند چشمی شود. آن خط تیره بر روی پلک باالیی هر چشمی را زیبا می نمایاند. ضخامت به بستگی چشم خط دارد. اندازه چشمان شما خط بزرگتر چشم برای چشم پهن تر زیباتر است. مایع های چشم خط ما زیرا کنیم می پیشنهاد را می خلق بیشتری تیرگی با و تر دقیق خط و کند

دوام تری ایجاد می کند. ولی اگر شما مداد یا خط می ترجیح را ژلی چشم قلم با است بهتر دهید را کار این نازک موی

انجام دهید.چگونگی انجام آرایش:

مرحله اول: با برس سایه، مات، و روشن سایه یک مانند رنگ عاجی یا زرد بمالید پلک باالی به را چین قسمت به سپس و سایه یک چشم پشت خاکستری مانند متوسط قهوه یا ای قهوه به مایل ای بزنید. این رنگ های تمیز و خنثی باعث صافی، برجستگی و مشخصی

خط چشم می شود.خط کنترل دوم: مرحله کمی مایع های چشم سخت است. بنابر این می مداد یک از ابتدا توانید آن کنید. استفاده مشکی سمت به مژه خط از را انتهایی مژه بکشید. سپس اندازه به را آن ضخامت ای که می پسندید اصالح قسمت توانید می کنید.

تر ضخیم کمی را چشم خط انتهایی نگاهی کار این بکشید. تر کشیده و

دراماتیک به شما می دهد.

و ضخامت اگر حال سوم: مرحله چشم خط از بود مناسب آن کیفیت این کنید. استفاده آن روی بر مایع از خط تا استفاده کار باعث می شود کشیدن برای شود. آسانتر مایع چشم خط با خط چشم مایع، این کار را در سه مرحله انجام دهید: ابتدا از قسمت داخلی چشم به وسط خط مژه بکشید. انتهای خط به میانی قسمت از سپس را کار این نهایت در دهید. ادامه مژه

بصورت معکوس انجام دهید.اگر خط چشم کشیدن برای شما مشکل ابتدا استفاده کنید: این شیوه از است به داخلی گوشه از چشم خط روی وسط کشیده و سپس از وسط به گوشه زدن مژه تا بروید پیش چشم بیرون آورد، پیش مشکلی شما برای نتواند ثانیه وقت دارید زیرا شما حداکثر ۱0 که خط چشم کامل را بکشید و بعد از آن چشمان شما دچار سوزش و اشک

می شود.پشت بر ای لکه اگر چهارم: مرحله چشم باقی مانده است را با پد آرایشی و محلول پاک کننده آرایش پاک کنید و سپس از یک ریمل حجم دهنده برای

ضخیم کردن مژه ها استفاده کنید.

32

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 31

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

زیبایی پوش، شیک افراد برای چهره در زمستان نیز مانند تابستان به مخصوص های فن و فوت دارید دوست اگر دارد. را خود باشکوه نگاهی با چشمانی جذاب کنیم می پیشنهاد باشید، داشته در ماه های سرد سال یکی از سه شما به ما که چشم آرایش مدل

معرفی می کنیم را امتحان کنید.

را میهمانی لباس که رسیده آن زمان

میهمانی برای و کنید خارج کمد از حاضر شوید. اما قبل از آن بهتر است تا آرایشی را انجام دهید که تداعی گر زمستان باشد. این کار بصورت شگفت با آن مراحل و است ساده انگیزی کمترین امکانات انجام می گیرد. تنها نگاه تا است الزم کوچک دقت یک نگاه یک به زیبا نگاه یک از شما بهتر ولی شود. تبدیل گیرا و جذاب این یکبار میهمانی شب از قبل است کار را امتحان کنید تا انجام آن برایتان

ساده و راحت شود.:)Snow Angel( ۱. فرشته برف

یک سایه نقره ای ساده به چشمان شما جلوه آسمانی می دهد که هم زمان هم حس معصومیت و هم حس جذابیت را بر یخی برق کند. می القاء بیننده در روی هر چشمی زیباست. البته به شرط متالیکی رنگ روشنی و تیرگی آنکه تطبیق خود پوست رنگ با را سایه دهید. به عنوان مثال سایه براق نقره ای

– مرواریدی برای پوست روشن مناسب است درحالیکه برای چهره های تیره تر، مناسب تر پررنگ متالیک های رنگ است. سایر سایه های براق عبارتند از کم بنفش و یخی آبی سرد، صورتی رنگ که به همان اندازه رنگ های نقره

ای متالیک جالب هستند.اگر می خواهید به یک مهمانی بروید، به شما پیشنهاد می کنیم که این آرایش هم آرایش این زیرا کنید، انتخاب را و است زمستان سرد روزهای مناسب هم جلوه ای فوق العاده به شما می دهد. زیرا که الهامی از روزهای برفی زمستان است. این آرایش بسیار ساده است اما برای اطمینان بیشتر و سرعت عمل بیشتر یکبار را آرایش این مهمانی زمان در

تمرین کنید. این آرایش با جذابیتی که دارد نگاه شما را به اوج می رساند.

آرایش گران از بسیاری را آرایش این موردپسند و می برند بکار معروف Tricia Sawyer مانند آنها می باشد: آنجلس لوس در معروف آرایشگر که Kate او مشتری های و می باشد Sharon Stone و Beckinsale Napoleon همچنین و می باشند Perdis که او هم یکی از مشهورترین Teri آرایشگرانی است که مشتریان او Nicollette Sheridan و Hatcherمعروف آرایشگر دیگر و می باشند که می باشد Susie Jasper داالس و Trisha Yearwood صورت روی

Jodie Foster کار می کند.چگونگی انجام آرایش:

در اصلی نکات از یکی اول: مرحله شما می باشد. چشم سایه آرایش این می توانید هم از سایه مایع و هم پودری برس سایه با یک ابتدا کنید. استفاده

را سایه پلکتان به ضربه ای حالت بزنید، این کار برای پوست های چروک تا الزم است، سپس می توانید سایه را برجستگی استخوان پلک ادامه دهید و پایین به بیشتر برای جلوه مقداری هم

چشم بزنید.

این اثر قصد دارد یک بافت فوق العاده براق بر روی پوست بگذارد بنابراین به یک سایه پودری ابریشمین نیاز داریم. با یک قلم سایه، رنگ را درست از خط مژه تا چین پشت چشم بکشید. اگر شما بهتر دارید داری یا پف و پلک کوتاه نبرید باال این از بیشتر را سایه است چون در آن صورت پلکهایتان پف کرده و یا چروک دار به نظر می آید. اما در چشمان گود افتاده می توانید سایه را تا

خط ابرو ادامه دهید.جلوه برای مرحله دراین دوم: مرحله بیشتر چشم ها، با یک فر مژه، مژه هایتان حرکت از استفاده با یا و دهید فر را

چرخشی ریمل مژه ها را فردار کنید.یک با کار پایان در سوم: مرحله

مژه هایتان روی بر رنگ سیاه ریمل چهره تان تا بکاهید سایه درخشش از با سیاهی این برسد. نظر به طبیعی تر متناسب و زیبا بسیار براق یخی رنگ

می باشد. gilded( شده کاری طال دختر .۲

:)girl

دودی آرایش از صحبت زمانیکه برای آید می میان به آیز( )اسموکی شما رنگ دودی و ذغالی را تداعی می کند و دلیل دیگری وجود ندارد که این امتحان رنگها سایر با را فریبنده نگاه کنید. اما ما مطمئنیم که شما این آرایش را با ترکیبی از رنگهای طالئی، برنز و مسی نیز پسند خواهید کرد و البته همه به روش های سنتی آرایش دودی انجام تاللو خاصیت رنگها این شوند. می می متصاعد براق طالیی از که دارند شود بعالوه آنکه رنگهایی مورد استفاده کافیست تنها هستند. تر روز به و تر را رنگ طالیی روشن سایه قواعد که معایب پوشاندن برای کنید: رعایت با بنابراین کنید. استفاده آن از بیشتر توجه به نوع پلک خود بافت مناسبی

آموزش۳آرایش خیره کننده و جذاب زمستاني

ادامه از صفحه 32

30

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

داريد )مثال خود شما یک روز به آن اشاره کرده اید( يا بر اساس نظر كساني كه شما را مي شناسند، آن را خريداري كرده است

كه اين به آن معناست كه اين فرد براي شما اهميت قائل است اما شايد كمي محافظه كار

است و نمي خواهد به سليقه خودش براي شما خريد كند يا اينكه سعي مي كند رضايت

شما را به دست بياورد، در كل شايد چنين حالتي نشانگر اين باشد كه چنين مردي شايد شجاعت كافي براي قبول مسئوليت و پذيرفتن

زندگي زير يك سقف با شما را نداشته باشد يا اينكه تا حدود زيادي تحت تاثير شما بوده

و شخصيت منفعلي داشته باشد

اما سناريوي دوم اين است كه اين مرد بر اساس سليقه و فكر خودش براي شما لباس، به صورت تك لباس يا مجموعه اي از لباس

ها )يك ست( را بخرد كه در اين صورت مشخص مي شود اين مرد استقالل شخصيتي

دارد و در عين حال براي شما ارزش قائل است كه قدرت، خالقيت و تفكر خود را به كار گرفته است تا لباس يا لباس هايي براي

شما بخرد كه هم آنها را دوست داشته باشيد و هم آن لباس ها به شما بيايد.

چه رنگ گلي به شما داد؟۵- اگر براي شما گل بخرد

خيلي ها به خصوص خيلي از زنان گل و دسته گل را هديه نمي دانند بلكه آن را نماد و

نشانه اي از عالقه و ابراز عشق مي داننداما اين را بدانيد مردي كه براي شما دسته اي گل رز هديه خريده است سعي كرده است به

شما نشان دهد كه چقدر احساساتي و رمانتيك است

اما اين را هم بدانيد كه رنگ رزهاي انتخاب شده هم نكته مهمي را در خود پنهان دارد

اگر مردي به شما رز زرد هديه بدهد به احتمال زياد نشانگر اين است كه او به شما به عنوان يك دوست نگاه مي كند نه يك شريك

زندگي يا همسر آيندهاگر رز صورتي به شما هديه داده شود يعني

اينكه اين مرد به شما حس دارد، اما در واقع شايد هنوز تكليف خودش را با اين احساس

نمي داند و شايد هنوز به جمع بندي در مورد شما نرسيده است

اما اگر رز قرمز به شما هديه داده شود اين به آن معناست كه اين مرد به شما به عنوان همسر

احتمالي آينده خود فكر مي كنداما رز سفيد را روانشناسان نشانه اي از اعتماد

و معصوميت مي دانند و معتقدند كه مردي كه به زن موردعالقه خود رز سفيد هديه مي دهد در واقع ميزان عشق و عالقه خود را به او نشان مي دهد و در عين حال به صورت گاه از اين زن مي خواهد كه زمان ناخودآ

بيشتري را با او بگذراند.خوش بينانه يا بدبينانه؟

۶- اگر براي شما عطر يا ژل خوشبوكننده بخرد

شايد اگر از مردي، عطر، اسپري يا شامپوي خوشبوكننده هديه بگيريد به اين فكر كنيد كه شايد بوي نامناسبي مي دهيد و احساس گناه

كنيد اما به این هم فکر کنید كه شايد چنين هديه اي را براي فرد ديگري مثال براي مادر

يا خواهرش خريده است اما بعد تصميم گرفته است آن را به شما بدهد

اما احتمال قوي تر اين است كه اين هديه نشانگر يك تفكر كالسيك باشد، خواستگار

يا نامزد شما ممكن است در ذهنش اين فكر را بكند كه مدت زيادي نيست كه شما را مي

شناسد و براي همين ترجيح داده است كه هديه اي براي شما بخرد كه باالخره به كار

شما خواهد آمدچنين تفكري نشان مي دهد كه خواستگار يا نامزد شما اهل ريسك كردن نيست و در عين

حال سعي مي كند بيشتر منطقي عمل كند تا احساسي اما اگر بدبينانه به اين موضوع

نگاه كنيد ممكن است به اين نتيجه برسيد كه شايد او حوصله نداشته وقت زيادي را براي

هديه خريدن براي شما صرف كند و خالقيت و احساس خو را در اين روند به كار نگرفته

استاما اگر خوش بينانه به اين موضوع فكر كنيد

مي توانيد تصور كنيد كه اين مرد دوست داشته كه شما با هر بار استفاده كردن از اين

عطر به ياد او بيفتيد و اين حس خودتان را با او سهيم شويد.

بدتريــن هديه هاي ممكنخوانندگان مجله كاسمو پوليتين در مورد

بدترين هديه هايي كه در زندگي خود دريافت كرده اند نوشته اند

اين موارد را بخوانيد و بعد براي ما بنويسيد كه بهترين يا بدترين هديه اي كه گرفته ايد چه

بوده است.كارول، ۳۱ساله، اسكاتلند

نامزد من هيچ وقت بلد نيست خوب هديه بخرد، اما امسال براي جشن تولدم بدترين

هديه ممكن را گرفتماو با يك جعبه بزرگ وارد خانه شد؛ جعبه اي كه داخل آن يك اتو بود، نه يك اتوي

مدرن يا يك اتوي بسيار قديمي عتيقه، يك اتوي معمولي زشت كه مدل آن نشان مي داد

مربوط به ۱۵-۱0سال قبل است!

مارسيندا، ۲9 ساله، منچسترمن و آلك يك سال است كه ازدواج كرده ايم

قبل از آن ۲ سال نامزد بوديمامسال در روز تولدم او هيچ هديه اي به من

نداد حتي يك كارت يا يك شاخه گلوقتي ناراحتي ام را به او گفتم، گفت: هديه

خريدن براي روز تولد و اينطور چيزها مربوط به دوره قبل از ازدواج است نه بعد از آن!

داني، ۳۴ساله، دوبيمن پس از ازدواجم ۵ كيلوگرم چاق شده ام، اما همسرم براي تولد من يك كارت عضويت

يك ساله باشگاه بدنسازي گرفت، فكر مي كنيد حاال من بايد براي او چه هديه اي

بخرم؟ او بعد از ازدواج ۱8 كيلوگرم چاق شده است.

الساندرا، ۲۴ساله، لندننامزد من هميشه دوست دارد با من شوخي

كندامسال در سالگرد نامزدي مان او يك جعبه بزرگ براي من به آدرس محل كارم فرستاد

آن را در مقابل دوستانم باز كردم، داخل آن جعبه ديگري بود و داخل آن يك جعبه

كوچك تر و.داخل جعبه آخر هم هيچ چيز نبود

جلوي دوستانم خجالت كشيدم.

29

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

هدیه گرفتن را دوست دارید؟ خب، این بخشي از طبیعت خانم

هاستتحقیقات علمي نشان داده که

خانم ها بیشتر از آقایان از هدیه گرفتن خوشحال مي شوند و اگر

هدیه یکساني به هر دو جنس داده شود، زنان از دریافت آن بیشتر

خوشحال مي شوندشاید به همین دلیل است که خانم ها بیشتر از آقایان هدیه مي گیرند

اما معموال یک سؤال در ذهن بسیاري از دختران و زنان وجود

دارد و آن هم این است که پشت سر این هدیه که همکار، نامزد،

خواستگار یا همسرشان به آنها داده است چه رمز و رازي وجود

دارد

اين مطلب را بخوانيد تا بتوانيد از هر هديه اي كه مي گيريد رمزگشايي كنيد.

براي لحظه لحظه زندگي اش شما را می خواهد

۱- اگر همسرتان بليت يك سفر دونفره برايتان خريد

اين هديه اي است كه در نگاه اول مي توان معناهاي مختلفي براي آن پيدا كرد، بعضي خانم ها ممكن است فكر كنند »همسرم از

اين همه كار خسته است و مي خواهد فرصتي براي استراحت پيدا كند و كمي بخوابد.«

برخي ديگر هم ممكن است فكر كنند »همسر من به دنبال بازيافتن هيجان روزها و ماه

هاي اول ازدواج است.« اما مي دانيد اصلي ترين پيام چنين هديه اي چيست؟ در واقع

چنين هديه اي به اين معناست كه همسرتان ازدواجش را دوست دارد و شما را عاشقانه

مي پرستداين هديه به آن معناست كه همسرتان مي

خواهد تك تك لحظات يك يا چند روز را با شما و در كنار شما بگذراند و اين به آن

معناست كه شما را واقعا دوست دارداما خب، شايد تنها مشكل اينچنين هديه اي

اين باشد كه برنامه هاي شما را به هم مي ريزد، زيرا شما براي رفتن به سفر برنامه ريزي

نكرده ايدشايد بد نباشد كه يك بار بدون بهانه با

همسرتان صحبت كنيد و به او بگوييد كه يكي

از دوستان تان چنين هديه اي را به صورت سورپرايز دريافت كرده كه چون برنامه كاري اش را هماهنگ نكرده بود نتوانسته است به

آن سفر برود و.گرانبها اما لوس

۲- اگر نامزد يا همسرتان به شما يك كارت هديه به عنوان هديه داد

مي دانيد كه يك ضرب المثل معروف در اين زمينه وجود دارد؛ »براي هديه دادن فكر الزم

است، نه پول«براي همين است كه يك كارت هديه با هر رقمي كه روي آن نوشته شده باشد، هديه

جذابي به خصوص براي زنان نيست، البته

درست است كه با كارت هديه خيلي كارها مي توانيد انجام دهيد و اصال مي توانيد

چيزهايي را بخريد كه واقعا دوست داريد يا واقعا به آنها نياز داريد اما خانم ها به اين

نياز دارند كه حس كنند مرد زندگيشان براي آنها زمان گذاشته، فكر كرده، مشورت كرده، احساس خود را در نظر گرفته و در نهايت از

روي عشق، عالقه و احساسش هديه اي را انتخاب كرده است

شايد حتي نتيجه همه اين تالش ها را دوست نداشته باشيد اما مي دانيد كه در پس اين هديه احساس و عالقه نهفته است اما در

پس يك كارت هديه چه رازي پنهان است؟ دكتر مانوئال اسكاويال، متخصص روانشناس

رفتاري در دانشگاه پنسيلوانيا مي گويد: »چنين هديه اي ۲ احتمال را به ذهن مي

آورد؛ يا اينكه مرد زندگي شما يك فرد بسيار تنبل است )كه در اين صورت بهتر است به او بگوييد كه براي داشتن زندگي خوب و ارتباطي مناسب بايد شما را خوشحال كند

و خوشحالي شما با تنبلي او جور درنمي آيد( يا اينكه فاقد خالقيت است كه در اين صورت مي توانيد او را راهنمايي كنيد، مثال

كافي است حواس او را به يك كيف، كفش يا عطري كه دوست داريد جلب كنيد و.(

يك بار خريده يا چند بار؟۳- اگر براي شما جواهر و زيورآالت خريد

شايد ماجراي خواستگاري جاني دپ از ونسا پارادايز را شنيده باشيد

بعد از يك مهماني شام، جاني دپ يك جعبه جواهر به ونسا پارادايز هديه داد، گردنبندي

كه به آن حلقه ازدواج به جاي آويز وصل بود و اينگونه جاني دپ از همسر آينده اش

خواستگاري كردخب، اين روش خالقانه اي بود اما حتي اگر

چنين حلقه اي به هديه شما متصل نبود بدانيد مردي كه چنين هديه اي به شما مي دهد

احتماال روي شما سرمايه گذاري كرده و شما را براي آينده خود در نظر گرفته است

به هر حال جواهرات و زيورآالت سمبل جهاني عشق، عالقه و محبت است

مردان دوست دارند اينگونه هديه ها را به همسران بدهند تا زنان هروقت به دست يا گردن خود نگاه مي كنند آنها را به خاطر

بياورند.

برخي از مردان آنقدر هوشمند هستند كه هديه هاي اينگونه خود را به ماه تولد يا

خصوصيات روحي همسر یا نامزدخود پيوند مي زنند و در واقع هم هديه اي گرانبها

يا چشم نواز و هم هديه اي هوشمندانه را انتخاب مي كنند

اما در مورد اين هديه يك تبصره وجود دارد، ممكن است شما از آن گروهي باشيد كه بسيار

به طال، جواهرات و زيورآالت عالقه داريد و اين عالقه خود را آشكار كرده ايد، اگر

اينگونه باشد اين احتمال وجود دارد كه مرد زندگي شما صرفا بر اساس عالقه شما برايتان هديه مي خرد و هر بار فقط قيمت هديه خود

را باال و پايين مي كنداما از كجا بفهميم كه اين هديه نشانه اي از عشق است يا نشانه تنبلي و راحت طلبي؟

اگر مرد زندگي شما يك بار يا يكي، دو بار هديه اي از جنس طال و جواهر به شما داد و

هديه هاي ديگرش متفاوت بود يعني او هر بار به هديه خريدن براي شما فكر مي كند

اما اگر هميشه و در همه حال فقط براي شما همين نوع هديه را مي خرد يعني شايد خيلي

حوصله تفكر و ارائه خالقيت ندارد.با سليقه خودتان يا با سليقه خودش؟

۴- اگر براي شما لباس و پوشاك هديه خريددر مورد اين هديه هم بايد گفت كه مي توان ۲ سناريوي كامال متفاوت را در نظر گرفت،

اولي اين است كه اين مرد بر اساس نظر خود شما، لباسي را كه می دانسته آن را دوست

پشت کادوی هر مرد چه رازی پنهان است؟

28

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

Carrie Underwood

Jennifer Lopez

Florence Welch

Kelly Osbourne

Faith Hill

Karlie Kloss

Katy Perry

Kelly Rowland

Nicole Kidman

27

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

Adele

Beyonce

Taylor Swift

Allison Williams

Alicia Keys

Alexa Chung

۲۰۱۳ Grammys بهترین های فشن درپنجاه و پنجمین مراسم گرمی )Grammy Awards( در آمریکا به کار خود پایان داد. در این مراسم که هر سال در لس آنجلس آمریکا برگزار می شود، به بهترین های دنیای موسیقی جایزه اهدا می شود. اینجایزه را می توان مهم ترین و مشهور ترین جایزه در دنیای موسیقی قلمداد کرد. این مراسم که بیش از ۳ و نیم ساعت به طول انجامید، شاهد حضور برترین های دنیای موسیقی بود و چهره هایی همچون، تیلور سویفت، ریحانا، مارون فایو، استینگ و سر التون جان در آن به اجرای برنامه پرداختند. جاستین تیمبرلیک بعد از چهار سال غیبت از دنیای موسیقی، در این مراسم ظاهر شد و آهنگی از آلبوم جدید خود را اجرا کرد. جی زی نیز در حین این اجرا از میان تماشاگران روی صحنه آمد و او را همراهی کرد. سر التون جان نیز با همراهی دیگر هنرمندان، آهنگی را در یادبود ۲۶ نفری که حدود دو ماه پیش در مدرسه سندی هوک کشته شدند، اجرا کرد. آدل اولین فردی که برای دریافت جایزه به روی سن رفت آدل، خواننده به نام بریتانیایی که سال گذشته Fun بیشترین موفقیت را در گرمی به نام خود ثبت کرد، اولین جایزه امسال برای بهترین اجرای تک نفره را دریافت کرد. براساس گزارش سایت رسمی جایزه گرمی، جایزه آهنگ سال به گروه Somebody( »رسید و همین گروه جایزه بهترین هنرمند نوظهور را نیز از آن خود کرد. آهنگ گوتیه با عنوان »کسی که من می شناختم )We Are Young( »برای آهنگ »ما جوان هستیمThat I Used To Know( به عنوان بهترین آهنگ ضبط شده سال شناخته شد. این هنرمند دو جایزه دیگر را نیز با خود به خانه برد. Mumford & Sons موفق به کسب جایزه بهترین آلبوم

سال برای آلبوم Babel شدند. اما این گروه Black Keys بودند که در مجموع، بیشترین موفقیت را کسب کردند؛ آن ها از شش عنوانی که نامزد شده بودند، در چهار مورد جایزه گرفتند.

26

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

چه خالکوبی فرهنگ پوست زیر هر برای خالکوبی می گذرد؟ آلمان در دارد. ویژه معنای کس داشتن با مختلف سنین در افراد خالکوبی متفاوت، بسیار شغل های می کنند. اخیرا این پدیده در میان

خانم ها نیز افزایش یافته است.

کشورهای در امروز مانند هیچگاه خالکوبی جامعه گفته ی به است. نبوده محبوب غربی بین که افرادی میان در خالکوبی شناسان، سال های ۱980 تا ۲000 متولد شده اند، بسیار رایج شده است. یکی از دالیل این محبوبیت آن است که بسیاری از افراد مشهور همانند جانی خواننده ی ریحانا، ،)Johnny Depp( دپ دیوید معروف فوتبالیست و پینک آمریکایی

بکام دارای خالکوبی هستند.

تاتو نه تنها تغییر در بدن، بلکه حتی یک درمان

گوئیل زکرینقاش یک ،)Guil Zekri( زکری گوئیل معروف خالکوبی است. او که اسرائیلی است، است. خوانده درس هنر رشته در پاریس در نام به تاتو استودیوی یک دارای اکنون او „Reinkarnation“ در شهر کلن آلمان است.

به گفته زکری، برای خیلی از مشتریان او، یک خالکوبی تنها تغییری در بدن نیست بلکه یک نوع درمان نیز هست. او می گوید: »بسیاری از مردم برای این خالکوبی می کنند، زیرا چیزی برای گفتن دارند و یا اینکه می خواهند متعلق

به یک گروه اجتماعی خاصی باشند.«

افزایش خالکوبی در میان خانم ها

خانم ها میان در خالکوبی اخیر، سال ده در بر اساس تحقیقی که یافته است. افزایش نیز گرفته آلمان صورت الیپزیک دانشگاه توسط است، تعداد خانم هایی که به سراغ خالکوبی تمام تا ۲009 در رفته اند در سال های ۲00۳

رده های سنی دوبرابر شده است.

ماریا مایدانازکری گوئیل استودیوی در مایدانا ماریا را اولین خالکوبی خود او خالکوبی می کند. در ۱۵ سالگی انجام داده است. مساله ای که برای ماریا جالب است این است که خالکوبی کاری غیرقابل برگشت و تقریبا برای تمام عمر نوع یک »تاتو می گوید: او است. ماندگار بر افزون است. بدن روی بر عالمت گذاری و عقیده بیان نوعی می تواند خالکوبی این،

ابراز سلیقه نیز باشد.«

ریشه ی کلمه ی "تاتو" ساموآیی است

است. رایج بسیار بومیان میان در خالکوبی ساموآیی کلمه ی از اصل در "تاتو" کلمه ی عالمت معنی به که می گیرد ریشه “Tatau„

میان در کردن خالکوبی است. گذاری آسیایی، کشورهای آرام، اقیانوس بومی های خاور میانه، و قسمت هایی از آفریقا رایج است.

)Chris Rainer(، یک عکاس راینر کریس فرهنگ اخیر سال ۲0 در که است خبری شهرهای و کویرها جنگل ها، در را خالکوبی متفاوت جهان مورد بررسی قرار داده است. او در کتاب خود „Ancient Marks“ )نشانه های کهن( می نویسد که در میان نژادهای مختلف،

خالکوبی یک روش بیان هویت است.

خالکوبی، چیزی برای هرکس

که افرادی آلمان در مایدانا، ماریا گفته ی به نه آنها متفاوت اند. بسیار می کنند خالکوبی تنها در سنین بسیار مختلف هستند، بلکه حتی شغل های بسیار متفاوت نیز دارند. او می گوید: »برخی ها اولین بار در سن ۵0 یا ۶0 سالگی که فردی پیرترین می کنند. خالکوبی را خود

مردی یک داشتیم استودیو این در ما 7۴ ساله بود که برای اولین بار تاتو

می کرد.«

خالکوبی؛ سنت، مد و یا روان درمانی

25

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

چطوری بگم دوستت دارم؟!!

یک نفر تعریف می کرد که هنوز بعد از ۲۵ سال، عاشق زنش است و حضور او در زندگی اش هنوز

برایش روزمره و عادی نشده است. تعریف می کرد، یک صبح

معمولی، وقتی زنش از خانه بیرون رفته، به او پیامک، زده و برایش تعریف کرده که چقدر هنوز در زندگی او نو تازه و هیجان انگیز

است و او را دوست دارد.

این یك نفر، آدم خوشبختی استنه به خاطر اینكه عشق زندگی اش را پیدا

كرده و با او شاد است، بلکه به خاطر اینكه خیلی خوب می تواند این دوست داشتن را به زبان بیاورد و با كسی كه دوستش دارد،

درباره آن حرف بزند؛ كاری كه خیلی ها آن را بلد نیستند و خیلی ها هم از انجام آن

صرف نظر می كنندما به شما كمك می كنیم تا كسی باشید كه حرف های دلش را با آن كه دوستش دارد،

قسمت و لذتی ناب وارد زندگی اش كند.قبل از اینكه به كسی بگویید »دوستت

دارم« یا »عاشقت هستم«، اول به معنای اصلی این كلمات فكر كنید

به اینكه این جمالت چه معنی ای برای شما دارند و در زندگی شخصی خود، جایگاه عشق و دوست داشتن، كجاست. به این ترتیب، وقتی این جمالت را به زبان می آورید كه دقیقا ارزش و معنای آن را می

دانید و نه خودتان را به دردسر می اندازید

و نه قلب كسی را می شكنید.وقتی هزاربار به یك نفر بگویید كه دوستش دارید، بعد از

مدتی، تاثیر خودش را از دست می دهدپس آدمی باشید كه حواسش به قلبش هست

و بی جهت به كسی نمی گوید:»دوستت دارم«

زمانش كه برسد، آنقدر خاطره خوب و ویژگی های دوست داشتنی در آدم مقابل

پیدا می كنید كه موقع گفتن این جمله دوست داشتنی و خوشایند، حرف های

جذاب و دوست داشتنی ای در كنار این »دوستت دارم«، از شما می شنود.وقتی عاشق كسی می شوید و می خواهید این

عشق را با او به اشتراك بگذارید، به چشم هایش نگاه كنید

جمله »دوستت دارم« را اگر زمانی كه با او چشم در چشم هستید، به زبانتان بیاید، عمق نگاه، به اندازه همان كلمات، كار خودش را می كند.موقعیت مناسبی را برای حرف زدن

از احساستان پیدا كنیدبهترین موقعیت، فضایی دونفره است كه شما

و همسرتان، راحت تر حرف های خود را به اشتراك می گذارید اما اگر ناگهان وسط

یك مهمانی یا جمعی دیگر، تصمیم به گفتن این جمله گرفتید، یك نفس راحت بكشید و كمی به اطراف نگاه كنید و جمله را آن

طوری بگویید كه او دوست دارد در جمع و از زبان شما بشنود.وقتی به كسی می گویید »دوستت دارم«، بدترین اتفاق ممكن این است كه از او هم انتظار داشته باشید این جمله را به شما بگوید یا آن را امتیاز ویژه

ای برای شما حساب كندبی انتظار و بدون توقع، عاشق شوید و كسی

را دوست داشته باشیداین طور وقتی این جمله »دوستت دارم« را به زبان می آورید، واقعی ترین احساس شما

به او منتقل می شودخالق باشید

حاال درست است كه »دوستت دارم« به اندازه كافی، جمله زیبا و دوست داشتنی

ای است، اما ابراز آن با راه های مختلف، هیجان و جذابیتش را بیشتر می كند و لحظه

خاصی را می سازدنوشتن یك شعر، قاب كردن یك عكس

دونفره و نوشتن جمله »دوستت دارم« پشت آن، گفتن »دوستت دارم« به زبان های

مختلف و خالقیت?های دیگر، از راه حل

های مبتکرانه است.اگر از آن گروه از آدم ها هستید كه ابراز احساسات برای شما سخت است و واژه ها را باید با انبر از زبان شما

بیرون كشید، كارهایی را انجام دهید كه هیچ كس دیگری برای همسرتان انجام نمی دهد

و حواستان به خواسته های درونی او باشدشما می توانید ساعت ها پای درددل او درباره دوستانش، همكارانش، خاطرات

سخت گذشته و خیلی چیزهای دیگر بنشینید و اگر كمكی از دستتان برمی آید برای حل

آنها انجام دهیداگر می دانید همسرتان عاشق صبحانه است، یك روز صبح بی مقدمه او را از خواب بیدار

كنید و برای صبحانه به یك رستوران خوب بروید

كارهای ناگهانی، پیشنهادهای جذاب ناگهانی، برنامه هایی كه فقط او دوست

دارد وخیلی از غیرمنتظره?ها دیگر، راه های خوبی برای انتقال احساس درونی شماست.

جمله هایی كه جایگزین دوستت دارم می شوند شنیدن برخی جمله ها به جای

»دوستت دارم«، جذاب و خوشحال كننده است و همان تاثیر را دارد

در ادامه می توانید این جمله ها را پیدا كنید، فقط حواستان باشد موقع به زبان

آوردن آنها، واقعا به آن باور داشته باشید و لحن شوخی و طنز در صدایتان نباشد.

عزیزم، تو تنها آدم من هستی تو نفس من را بند می آوری چقد دوست داشتنی هستی با تو، تا ابد همه چیز زود می گذرد بهترین

همسرجهانی وقتی تو را دیدم، از خدا به خاطر خلقتت تشكر كردم تو تنها عشق

زندگی من هستی برای من زندگی كردن با عشق تو جذاب است من تمام حواسم به تو

است من تو را تحسین می كنم زندگی با تو ساده و راحت است

24

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

، شروعی خوب نبودن… …مطمئن است

معنی مطمئن نبودن این است که تو در انتظار چیز تازه ای هستی

بهترین، درونی، موفقیت یافتن با راه تنها واقع در و ترین آسان دیگری چیز هر از بردن لذت آورده دست به زندگی در را برای خودم گاهی ای.یک دقیقه مراقبت از کار ، به معنی مراقبت از

خود می باشد

فکر را به درون خودتان متمرکز کنیدهستی.درون تو که است همانی شما درون اثر که متفاوتند هم با قدر همان ما نفس یا

انگشتانماناین نفس است که باید از آن مراقبت کنیم زیرا وقتی از نفس های خود به خوبی مراقبت کنیم ، شرایطی در چنین و بود تر خواهیم سالم ،بهتر کار خواهیم کرد و بیشتر قادر به کمک به دیگران خواهیم بود.کسانی که از خود به خوبی مراقبت نمی کنند و توجه کمی به خود دارند ،

مسلما برای دیگران خوب و مفید نیستنداگر بیشتر از خود مراقبت به عمل آورند ، برای دیگران هم بهتر خواهند بود.با چشم درون به

نتیجه کارتان نگاه کنیدزمانی که شما به کار اهمیت بیشتری می دهید تا به خانواده ؛ و یا زمانی که به خانواده توجه زمان این در ؛ خود به تا کنید می بیشتری تعادل زندگی از دستتان خارج می شود. برای به و بنشینی است کافی شدن تر خوشحال ساعتت نگاه نکنی تا زمانی که احساس کنی بیشتر و ثانیه نه یک یک دقیقه گذشته است نه کمتر.با کمک " یک دقیقه بودن با خود" ، ابتدا می توانی از کاری که در حال انجامش گاه شوی و سپس می توانی با آگاهی هستی آ

یک راه بهتر را برگزینیوقتی دقیقه ای می ایستی و ساکت و آرام نگاه می کنی ، اغلب راه بهتری می بینی و سپس را آن پذیر است، امکان همان طور که اغلب انجام می دهی.همین یک دقیقه ساده و صریح نگاه کردن و اندیشیدن به رفتار و افکارمان ، ما را به چیزی بسیار قدرتمند راهنمایی می کندخردمندی به تا کشاند می درونمان به را ما و فرزانگی خود گوش دهیم.صرف کردن یک نگاه و ایستادن برای روز، در بار چند دقیقه به بیشترشبیه دهیم می انجام آنچه به کردن عالیم مقابل در ایستادن و شهر در رانندگی

ایست استاین عالمتها به ما کمک می کنند تا به سالمت

به مقصدی که در پیش داریم برسیماین احساس انجام می دهید برای خود آنچه را به ما می دهد که مورد مراقبت و توجه قرار

گرفته ایماین همان چیزی است که ما را خوشحال می خودتان برای توانید می که دیگری کند.کار

انجام دهید خندیدن استتر تر و شاداب ، سالم بیشتر بخندیدی هرچه

می شویخندیدن به خود نه دیگران روش خوبی برای

مراقبت کردن از خودمان استکوچک کارهای انجام و خود به خندیدن با

برای خودتان واقعا به شما کمک می کند که احساس خوبی داشته باشید.با خود همان گونه رفتار کنیم که دوست داریم دیگران با ما رفتار

کنندزمانی که احساس یک قربانی را دارید آیا می

دانید چه کسی شما را آزار داده؟ خودتانیا خود دوست بهترین توانید می شما چون بدترین باشید و این بستگی به آن دارد که چه فکری را برمی گزینید و چه کاری را انتخاب می کنید.ما باید به طور منظم برای تغییر یافتن

تالش کنیمیکی از راههای تغییر رفتار، صرف کردن مکرر

یک دقیقه برای خود استادامه دقیقه یک صرف به قدر آن باید شما دهید که روزی کار برایتان سهل و طبیعی شود

نیاز، چیزی است که ما برای زندگی و سالمت خود به آن محتاجیم

یک خواست ، چیزی است که امید داریم ما را خوشحال سازد ولی اغلب این کار را نمی کند

وقتی آنچه را که می خواهید به دست آورید، احساس ولی کنید می موفقیت احساس سعادت ، مربوط به وقتی است که چیزی را به

دست آورده و خواسته باشیدما هرگز نمی توانیم به چیزی که به آن احتیاج

نداریم به اندازه کافی دست پیدا کنیممانند پول خواستن است که به دست آوردن آن و دریافت این نکته که خوشحالی آور نیست با

به بیشتر از خواستن که نمی شود هم موجب این امید که موجب سعادت خواهد شد، دست زندگی روانی فشار توانیم می برداریم.گاهی خود را با نرفتن به طرف چیزی که به آن نیاز

نداریم کاهش دهیمفکر می کنی من و شما چه احساسی خواهیم داشت وقتی که در نهایت سختی و تالش خسته آوریم که متوجه می به دست را کننده چیزی نبوده ما یک درجه نیازهای جمله از شویم است؟ قطعا احساس یاس می کنیم و افسرده

خواهیم شدآیا می دانید وقتی امور بر وفق مرادتان نیست به تا کنیم رها را بد چیزهای کنید؟ می چه

چیزهای خوب برسیموقتی اوضاع خوب به نظر نمی رسد ، تو هم

را زندگی یا و بکنی را کار توانی همین می از چیزهای غیرضروری آن قدر ساده بگیری، که خوشحالت چیزی اصلی هسته به تا بزنی

می کند برسیوقتی زندگی در طریق ساده قرار گرفت ، آن را

در همان طریق حفظ کنیاحساس بیشتر ، باشد تر ساده زندگی هرچه در واقعی عاطفه دو کنی.اگر می آرامش مثبت عاطفه یکی دارد، وجود ما زندگی

)عشق( است و دیگری عاطفه منفی )ترس(وجود یکی ، یعنی عدم وجود دیگری

این دو از تمام عواطف دیگر توان گفت می مشتق می شوند

وقتی بر اساس عشق تصمیم می گیریم، بدون داشت خواهیم خوبی احساس ترس دخالت حتی قبل از آن که بدانیم نتیجه اش چیست.

یک دقیقه برای خودم هریک از ما می دانیم چه چیز برایمان خوب است

کافی اندازه به زدگی شتاب از باید فقط بکاهیم و از خود مراقبت کنیم

یافتن تالش تغییر برای منظم طور به باید ما کنیم

یکی از راههای تغییر رفتار، صرف کردن مکرر یک دقیقه برای خود است

ادامه دقیقه یک صرف به قدر آن باید شما دهید که روزی کار برایتان سهل و طبیعی شود.

یک دقیقه برای خودتان شما را به سوی بهتر فکر کردن و بهتر از سابق عمل کردن می برد

ما هر روز باید از نو یاد بگیریم که چگونه از خود بهتر مراقبت کنیم

همه ما بیشتر به خودمان فکر می کنیماین امری کامال طبیعی است

انجام را کار این گناه احساس بدون وقتی دهیم خود به خود پیشرفتی حاصل می شود و

به جایی می رسیم که به دیگران بیندیشیمگرفتار مبادا که ترسیم می این از اکثرا ولی

خودخواهی شده باشیمما نگران نیت خوش افراد جوانی دوران در

می شوندآنها می ترسند که اگر بیش از حد به خود فکر

کنیم به فکر دیگران و عالئقشان نباشیمدر نوع خودخواهی این دانند می آنها چون

زندگی مایه زیان استدر چنین وضعیتی است که به جای اعتماد کردن اهمیت خود به ابتدا که این خاطر به ما، به دیگران برای راه ادامه در سپس و ایم داده این ما می خواهند از ایم، قایل شده اهمیت نظم طبیعی را معکوس کنیم، یعنی اول دیگران درست را، خودمان بعد و بگیریم نظر در را

مانند آن که گاری را جلوی اسب ببندیماوقات بیشتر خوشبختی طریق در معموال ما دیگران را بر خود مقدم می داریم و خود را در

انتها قرار می دهیماین کار ما را به جایی نمی رساند و باعث می

شود درجا بزنیم.

یک دقیقه برای خودم

23

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

راحت تحت تاثیر قرار نگرفتن به گزارش پرشین وی مردان

به راحتی می توانند از رفتار و واکنش یک زن بفهمند که او

تحت تاثیرش قرار گرفته است.ممکن است دختران به راحتی

جذب مرد خوش قیافه که با آنها صحبت می کند شوند.

ولی دخترانی که آرام تر عمل کرده و به راحتی تحت تاثیر قرار نمی گیرند ، مردان در برابر آنها مقاومت ناپذیر می شوند چرا

که تمام تالش خود را می خواهند انجام دهند تا آن دختر باالخره به آنها توجه کند!

.۲مطمئن و با اعتماد به نفس

شیوه ای که یک زن خودش را اداره می کند، زبان اشاره بدن و اعتماد به نفس، همه

اینها چیزهایی است که مردان متوجه می شوند.

به گزارش پرشین وی مردان در مقابل زنان با اعتماد به نفس و آنها که احساس خوبی به

خود دارند مقاومت ناپذیرند..۳

داشتن قوه طنز داشتن قوه طنز در زنان واقعا مردان را جذب

می کند.التبه تنها تعریف کردن لطیفه و امثال آن

نیست بلکه فهمیدن یک لطیفه و نکته موجود در آن نیز مد نظر است.این قابلیت،

مردان را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد.البته مردان تنها لطیفه های بی مورد و پوچ

را نمی خواهند.قوه طنز باید به شیوه ای باشد که باعث

خوشحالی و سرگرمی جمع شود نه ناراحتی.آنها زنانی که دائم شکایت کرده و فعالیتی

ندارند را ترجیح نمی دهند..۴

زن جوان شجاعوقتی زنان ترس های خود را کنار گذاشته یا سعی در مقابله با آن می کنند ، مردان تحت

تاثیر قرار می گیرند.به گزارش پرشین وی نکته این موضوع نترس بودن نیست بلکه جذابیت از آن جهت است که ترس های

خود را کنار بگذارند..۵

آسان گیر و راحت در ارتباط با دیگران مردان از اینکه دختری هیچ مشکل و

تردیدی در صحبت کردن با دیگر زنان نداشته باشد را دوست دارند.

آنها زنانی که مالکیت دارند دوست دارند ولی نه آنقدر که کار به غرغر و شکایت دائم

کشیده شود.برای آنها حتی مهم نیست که گاهی شما

نتوانید او و یا چیز دیگری را ببینید.

۵ قابلیت زنانه که مردان در برابر آن مقاومت ناپذیرند!

22

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 21

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

کالری ُکشونبه نیاز می رود باال سن که زمانی فعالیت و می یابد کاهش کالری بدنی نیز کمتر می شود. زمانی که به خوردن بی وقفه ادامه می دهیم دو تا ترتیب هر سال یک این به

کیلو اضافه وزن ایجاد می شود.

را بدنتان متابولیسم که است این راه تنها کیلوهای کردن آب فکر به و دهید افزایش

اضافی باشید.برای رسیدن به این منظور کارهای ساده ای هست که می تواند در طول روز کالری کشون کند. یعنی اینکه کالری های اضافی را از بین نتایجی همان ساده کارهای همین با ببرید. دقیقه ۶0 الی ۲0 با که می شود حاصلتان ورزش سنگین در هر هفته. پس این 9 کار را

در برنامه ی روزانه تان قرار دهید.زنبیلتان را بردارید و به خرید بروید

مراکز در یا و می روید خرید به که زمانی کالری ۲00 حدود می گردید تجاری خرید از است بهتر همین برای می سوزانید. بهره مند خود اندامی خوش برای هم کردن به راحت خیال با می توانید حتی شوید. همه ی مغازه ها هم سر بزنید و قیمت همه ی کاالها هم دستتان بیاید. یعنی با یک تیر دو

نشان بزنید.سکان آشپزخانه را به دست بگیرید

شماره می گیرید، دست به تلفن که زمانی می گیرید و پیتزا سفارش می دهید و در حین انتظار رسیدن غذایتان مجله ای ورق می زنید که زمانی اما نمی سوزانید. چندانی کالری دست به کار می شوید و آشپزی می کنید چند سوزانده اید. کالری دادن پیتزا برابر سفارش برای همین توصیه می کنیم که آشپزی کنید. در این صورت عالوه بر اینکه غذای سالمی میل می کنید کالری هم می سوزانید. البته وقتی پا به آشپزخانه می گذارید فقط آشپزی نمی کنید. تمیز کردن گاز، میز، شستشوی ظروف و غیره نیز به خالص شدن از شر کالری های اضافی

کمک زیادی می کند.بعد از شام قدمی بزنید

بعد از صرف شام به جای این که روی مبل لم بدهید و کانال های تلویزیون را عوض کنید دست خانم خانه را بگیرید و به نزدیک ترین پارک منزلتان بروید و قدمی بزنید. اگر مجرد به دوستتان یا برادر خواهر، با نیز هستید پیاده روی بروید و اگر می توانید نیم ساعت ورزش کنید. در هر حال بعد از شام بالفاصله

نخوابید و کالری روی کالری نگذارید.هر ۳ ساعت یک بار چیزی بخورید

بدن ما به طور ژنتیکی طوری تنظیم شده است

که انرژی را ذخیره می کند یعنی زمانی که به نمی کند دریافت نسبتًا طوالنی غذایی مدت کالری کمتری می سوزاند. پس فکر نکنید که با نخوردن می توانید مانکن شوید. بر عکس به ذخیره ی کالری ها می کند و بدنتان شروع کارتان سخت تر می شود. پس خیلی بهتر است که به طور مرتب و با حجم کم غذا بخورید تا

متابولیسم بدنتان به خوبی عمل کند.آب تگری بنوشید

وزن کاهش باعث مختلف طرق به آب می شود: اول اینکه باعث سیری می شود. دوم می اندازد تکاپو به را بدن اینکه آب خنک آب اینکه سوم برسد. مطلوبش دمای به تا بهترین جایگزین نوشیدنی های شیرین، گازدار داشته توجه می شود. محسوب پرکالری و باشید آب به تنهایی نمی تواند شما را خوش اندام کند. یعنی صرف اینکه قبل از غذا آب بنوشید و یا اینکه روزانه چند لیوان آب خنک

مصرف کنید الغر نمی شوید. اما نوشیدن آب و سالم تغذیه ی گرفتن پیش در اضافه ی به

غیره شما را به هدفتان نزدیک تر می کند.روی کششی حرکات هستید سرپا وقتی

پاهایتان انجام دهیدزمانی که زیر دوش، جلوی سینک ظرف شویی استفاده فرصت از هستید خرید صف در یا عضالتشان تا بکشید را پاهایتان و کنید قوی تر شوند. حرکات دورانی روی قوزک پا انجام دهید. هر حرکت کششی که بلد هستید پاهایتان و ران ها عضالت تا دهید انجام تقویت شود. اگر هر روز همین حرکات ساده را به مدت ۵ دقیقه انجام دهید هم متابولیسم بدنتان تکانی می خورد و هم این که عضالتتان

تقویت می شود.کارهای دستی را فراموش نکنید

کاًل و بگذارید کنار را برقی مسواک های همه ی لوازم برقی خودکار را از برق بکشید. را ما کار لوازم این تمام که این وجود با راحت کرده اند و کلی در وقت ما صرفه جویی حرکات کاهش دالیل از یکی اما می شود فیزیکی بدن ما هم همین لوازم برقی هستند. سبزیجاتتان را به جای استفاده از خردکن، با مادرها و کارهایی که دست خرد کنید. کاًل مادربزرگ هایتان با دست انجام می دادند را

احیا کنید و کلی کالری بسوزانید.۵ دقیقه به خود استراحت دهید

زمانی که در دفتر کارتان هستید به طور مداوم کاری ننشینید. بعد از این که یک پرونده یا قدمی رو راه در شوید، بلند کردید تمام را بنشینید. میزتان پشت دوباره بعد و بزنید می شود باعث کوتاه استراحت دقیقه چند مغزتان استراحتی بکند و با انرژی بیشتری به سر کارتان برگردید. عالوه بر این همین قدم

زدن چند دقیقه ای نیز به کالری سوزی کمک می برد. باال را شما بدنی فعالیت و می کند غیر خواری ریزه از حواستان گذشته این از

ارادی هم پرت می شود.حلقه بزنید

اگر خانم خانه دار هستید و ورزش نمی کنید از این حلقه ها )هوالهوپ( بخرید و در خانه

حلقه بزنید.این ورزش نیازی به امکانات یا جای خاصی خسته کار از که زمانی می توانید و ندارد

شده اید و یا بیکار هستید حلقه بزنید.اگر کارمند هستید و می توانید در دفتر کارتان این کار را انجام دهید یک حلقه هم سرکارتان

کردید فرصت وقت هر باشید. داشته چند دقیقه حلقه بزنید.

پیش به سوی کالری ُکشون

20

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

مرد، این پریدن شاخه آن به شاخه این از روی نتوانید وقت هیچ که شود می باعث نظر از چه و کنید تان حساب زندگی ثبات دلتان همیشه اجتماعی، نظر از چه و مالی زندگی حال در معموال مردی چنین بلرزد. آینده و عاقبت به از هر چیزی کرده و کمتر

نگری فکر می کند.

● هنرمند است؟

خوبی اش این است که:

که هایی پلیدی و است بااحساس و لطیف شاید در آدم های دیگر بتوانید پیدا کنید در ذهن و زندگی او جایی ندارد. او به چهره اش نقاب نمی زند و با آدم های دورو هم میانه

ای ندارد.چنین مردی به دنبال زنی می گردد که ارزش واقعی عشق را بداند. اگر با او ازدواج کنید، می توانید به حسی که دارد هم مطمئن باشید. حمایت عاطفی این مرد را می توانید تا ابد از آن خود کرده و یک زندگی رمانتیک و پر از عشق را در کنارش تجربه کنید. او معموال و دور های آدم برای که است متین فردی

برش هم قابل احترام است. بدی اش این است که:

زیاد به فکر پول و درآمد نیست و نمی تواند زندگی مرفهی را برای شما بسازد. اگر ازدواج تان با او با عشق انجام نشود، هیچ امیدی به چراکه باشید داشته توانید نمی خوشبختی مشترک، زندگی به او دلبستگی دلیل تنها عشق است. گاهی از اینکه در دنیای واقعی

زندگی نمی کند بیند نمی هایش بدی تمام با را زندگی و عصبانی می شوید و گاهی از اینکه آنقدر بی آالیش است که مورد سوء استفاده آدم های بینید. می آسیب گیرد می قرار برش و دور اگر در خانواده ای که هنر در آن جایی ندارد انتظار صمیمی شدن نباید زندگی می کنید،

او با اطرافیان تان را داشته باشید زیرا او به داشتن حرف مشترک و بی آالیش بودن آدم

ها اهمیت زیادی می دهد.

هادس رؤیایی و عاشق

می زندگی اجتماع از دور که انسانی برای دهد، می رخ بیرون دنیای در آنچه کند، چنین هم هادس زندگی و ندارد اهمیتی و شهرت از هادسی مرد است. ای زندگی ثروت کافی برخوردار نیست و اهمیتی هم به

آن نمی دهد.

او نقابی به چهره ندارد و دوست دارد خودش را همانطور که هست به آدم های بیرون نشان دهد. حتی اگر او مزه دنیای بیرون را چشیده را غنا اش زندگی از ای دوره در و باشد

تجربه کرده باشد، باز هم ترجیح می دهد

که به دنیای درونش بازگردد و قید همه داشته و اطمینان قابل فردی او بزند. را هایش مشاوری خوب است. چنین مردی می تواند یک همیشه عاشق باشد و معموال به کارهایی

مشغول می شود که برایش معنا دارد.

همسری از جنس هادس

هادسی مرد یک که باشید نداشته انتظار مدیرکل یک سازمان بزرگ شود چون نه تنها او درهیچ حرفه ای استخدام نمی شود، بلکه تا پایان عمر کاری معمولی که از آن لذت می برد را، حتی با کمترین درآمد انجام می دهد.

او برای زن ها مناسب و خودش هم می تواند اما کند تجربه شیوه ترین عمیق به را عشق از حدش گاهی می تواند درون گرایی بیش او زیرا بینجامد عمر پایان تا اش تنهایی به تنها با یک عشق دو طرفه تن به ازدواج می دهد. خبرهای ورزشی، سیاست و موضوعاتی

از این دست برای او زیبایی ندارد.

مرد هادسی حتی در شلوغ ترین جمع ها هم ساکت است و کمتر توجه دیگران را به خود

جلب می کند.

به دنبال یک همسر برون گرا هستید که اگر را مردی چنین هرگز باشد، مجالس شمع انتخاب نکنید، چون حتی با اصرار های شما بیرون خودش از الک شود نمی حاضر هم

بیاید.او نمی تواند به راحتی با آدم ها صمیمی شود و احساسات خودش را بیرون بریزد و تنها اگر همسری ایده آل برایش باشید، می توانید از

راز هایش باخبر شوید.

● پزشک است؟

آپولو مرد قانون و نظم

یک است، قانون و نظم عاشق که مردی رفتارهای با ای میانه او است. آپولویی هیجانی و احساسی ندارد و با قانون، موسیقی و نظم زندگی می کند. او معموال فردی ایده آل گراست اما محدودیت های خود را هم می قهرمانانه سیمایی آپولویی مرد یک شناسد. دارد اما هرگز مثل یک قهرمان بی محابا عمل نمی کند و با احتیاط، از خطر دوری می کند.

او به جای انداختن خود در مهلکه ترجیح می دهد فقط تماشاگر باشد. مرد آپولویی کامال پیشرو و موفق است و می تواند روی یک کار تمرکز کند و با موفقیت آن را به اتمام برساند. به همین دلیل است که چنین مردی می تواند

رهبر سازمانی موفقی باشد.

رشته به دهد ترجیح می و است او هدفمند با مردی شود. وارد پزشکی و حقوق های روحیه آپولویی در سازمان های بزرگ مشغول کار می شود و حتی می تواند با وجود روابط جو رقابت دارد، دیگران با که ای دوستانه

باشد. خوبی اش این است که:

احتماال درآمد خوبی دارد و به دلیل مهارتی هم شخصی زندگی در تواند می دارد، که تان به فکر سالمت و کند از شما محافظت باشد. حضور چنین فردی در خانه، می تواند شما را با گروه زیادی از آدم ها در شغل ها و جایگاه های مختلف پیوند بزند و نگذارد که مشکالت تان حل نشده باقی بماند. معموال به نشانه ها و جزئیات توجه زیادی نشان می دهد و دقت و صبوری اش هم زیاد است. اگر توانید می کنید، می زندگی مردی چنین با مدیریت برنامه های خانواده را بر عهده اش

بگذارید و نگران چیزی نباشید.

بدی اش این است که:

مدام درگیر کار یا مطالعه است و از آنجا که درگیر ها آدم های غصه و ها درد با بیشتر لذت اما شود؛ می مشغول فکرش است، غرور احساس تواند می موفق، درمان یک ش را بیشتر کند. اگر با چنین مردی ازدواج می کنید، انتظار نداشته باشید که پابه پایتان مسئولیت های خانه و خانه داری را برعهده

بگیرد چراکه او بیشتر شریک شما در برنامه ریزی و امور مالی است. در کنار او خودتان را فراموش نکنید چراکه میانه ای با زنان وابسته به تواند می موضوع این و ندارد ناتوان و

شکست زندگی شما بینجامد.

● وکیل است؟

همسری از جنس آپولو

چنین مردانی معموال جذب زن های مستقل، کار محیط در و شوند می زیبا و لیاقت با هم ترجیح می دهند با چنین افرادی همکار باشند. سرگرمی آنها بازی های رقابتی است و در اوقات فراغت شان هم دوست دارند با

شما مسابقه دهند.

مرد آپولویی به هنر و موسیقی اهمیت می دهد اما معموال درگیر عشق نمی شود و در رابطه با همسرش، چندان احساسی رفتار نمی کند. در او مراقب رفتار هایتان باشید و کاری مقابل

نکنید کند فراموش را آن عمر پایان تا نتواند که چراکه کینه و انتقام جویی رفتار هایی است که می تواند در وجودش پنهان شده باشد. با تمام این اوصاف، ازدواج برای او مثل وارد شدن به دانشگاه و شروع یک کار جدید است ادامه می را آن ریزی برنامه و با جدیت که دهد. این مردها به دنبال این هستند که جفتی مناسب و هماهنگ با خود پیدا کنند اما دوام ازدواج آنها، کامال به همسرش بستگی دارد.

خوبی اش این است که:

پایگاه اغلب و هستند منظمی افراد معموال دارند. درآمد خوبی هم و اجتماعی شایسته این آدم ها معموال در میان فامیل و دوستان در را آنها توانند می چون هستند محبوب و کرده راهنمایی زندگی رایج مسائل مورد در لحظات سخت زندگی شان، مشکالت را

برایشان حل یا کمرنگ کنند.

آنها آدم های سخت کوشی هستند و معموال روانشناسان خوبی هم به شمار می آیند چون هم می توانند دل مراجعان شان را راضی کنند و هم در مقابل قانونمداران به تاثیرگذارترین

شکل حرف هایشان را بیان کنند.

بدی اش این است که:

شغل آنها یکی از خطرناک ترین شغل هاست و نه تنها پر از اضطراب و هراس است بلکه تهدید معرض در هم را صاحبش تواند می و ذهنی نظر از یا او دهد. قرار های جدی

عاطفی درگیر مشکل موکلش می شود

و به خاطرش عذاب می کشد یا به دلیل بن آنها با کار انجام مراحل در که هایی بست روبه رو می شود، مدام تحت فشار و استرس است. اگر او دفتر وکالت دارد، نباید انتظار آوردن یک پول ثابت ماهانه به خانه را داشته باشید چراکه پول های کالن را در فاصله های

زمانی طوالنی کسب می کند

19

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

او زیر یک با قرار است یک عمر سقف زندگی کنید. صاحب فرزند تان با جوانی و در کنارش شوید خداحافظی کنید. اما معموال آنچه دلیل انتخاب تان می شود، چنین

تصویری نیست.

با یک پزشک ازدواج کنید خوشبخت تر می شوید یا یک هنرمند؟

سقف یک زیر او با عمر یک است قرار در و شوید فرزند صاحب کنید. زندگی اما کنید. خداحافظی تان جوانی با کنارش شود، می تان انتخاب دلیل آنچه معموال

چنین تصویری نیست.

همه که هستید انتخابی دنبال به شما شاید که ای شایسته انتخاب کند؛ زده را شگفت و کند بیشتر دیگران ذهن در را شما ارزش را آرامی و زندگی بی دغدغه اینکه تر مهم است بهتر خب... بیاورد. همراه به برایتان آن قدم و چند کنید تر باز را تان دید کمی

طرف تر را هم ببینید.

چیزهای به موضوعات این بر عالوه شما دیگری هم برای خوشبختی نیاز دارید. باید بدانید که مرد زندگی تان چطور روزهایش را می گذراند، در حرفه اش چه می گذرد و چه

برنامه ای برای آینده دارد.

مهمانی در را هایش واکنش بتوانید باید هایی که قرار است در آینده بروید پیش بینی کنید و بدانید که او به ازدواج و شخصی به نام »همسر« چطور نگاه می کند. باخبر شدن از این موضوعات پیچیده آسان نیست اما اگر به شغل خواستگار تان نگاه کنید و از اسطوره کمک بگیرید، کار برایتان کمی آسان تر ها

می شود.

● تاجر است؟

خوبی اش این است که:

روند، آدم هایی که سراغ حرفه تجارت می حسابی با اجتماع درگیر می شوند. ساعات طوالنی این کار باعث می شود که صمیمیتی میان آنها و همکاران شان ایجاد شده و دایره روابط اجتماعی شان هر روز بزرگ تر شود.

اگر با یک بازاری ازدواج کنید،

این خوبی و داشت نخواهید مالی دغدغه شغل این است که همسرتان هیچ وقت کارش

در هایی آدم همیشه چون افتد، نمی گیر کنند. حل را مشکالتش که هستند کنارش حساب، از دارند، شغلی چنین که افرادی

کتاب و اقتصاد سر درمی آورند.

آنها می توانند راهنمای خوبی برای اطرافیان شان باشند و در مورد موضوعات شایعی مثل مسائل دیگر و گرفتن وام مالیات، پرداخت

مالی به آنها مشاوره دهند.

بدی اش این است که:

به دلیل ساعات کار طوالنی، خسته و فرسوده به خانه می رسند و گرچه در بسیاری مواقع اوضاع مالی شان روبه راه است اما نوسانات می وارد زیادی اضطراب آنها به اقتصادی را خوبی مالی شرایط توانند می آنها کند.

برای شما فراهم کنند،

نتوانند دیگر های مرد مثل است ممکن اما زمان زیادی را با شما بگذرانند و شاید مجبور همه که تعطیلی روزهای در حتی که باشند در خدمت شغل شان روند، به مسافرت می باشند. مردی که شغل آزاد دارد، نمی تواند مثل یک کارمند ساعت ۶ بعد از ظهر به خانه شما کنار در وقتی زیاد احتمال به و بیاید حضور پیدا می کند که فکر و جسمی خسته

دارد.

زئوس؛ فرمانروای بی رقیب

در او است. زئوسی مرد یک بازاری، مرد ای توانایی چنین و است ای حرفه کارش برایش غرور را هم به همراه می آورد. چنین خرده که دارد هایی زیردست همیشه مردی هم اصال و دهند می انجام را هایش کاری بعید نیست که در دنیای زندگی مشترک هم

به دنبال زیردست بگردد.

مردانی گروه در شدن جمع او برای تفریح است که همه صاحب شهرت و قدرت هستند. کم پیش می آید که یک مرد زئوسی توصیه های دیگران را بپذیرد زیرا گمان می کند هیچ

کس به خوبی او نمی تواند دنیا را ببیند.

همسری از جنس زئوس

برای این مرد ها قدرت حرف اول را می زند دارد. قرار اهمیت دوم درجه در احساس و درست است که مردان زئوسی عاشق قدرت دهند می ترجیح هایشان بعضی اما هستند به را شان اختیار و شود فرمانروایشان زنی با فردی دست بگیرد. آنها ترجیح می دهند

مثل خود یا باالتر از خود ازدواج کنند.

یک صاحب که ای زئوسی مرد مثال برای شرکت است، ترجیح می دهد با دختر فردی اختیار در تر بزرگ شرکتی که کند ازدواج دارد. به همین دلیل است که در میان برخی بازاری ها، ازدواج های عاشقانه را کمتر می باز با چشم دهند می ترجیح آنها زیرا بینیم و بسنجند را شان مقابل دختر های معیار

سنتی ازدواج کنند.

پدرساالر یک مردی چنین موارد اغلب در است که هم قدرت را به دست می گیرد و هم خودش وظایفی که در قبال خانواده دارد را به

خوبی انجام می دهد.

اگر می خواهید با یک زئوسی ازدواج کنید، باید خیلی واقعیت ها را بپذیرید و قبول کنید که او مثل خیلی از مرد های دیگر شریک تک تک لحظات زندگی تان نمی ماند زیرا چنین

مردی بعد از تمام شدن ماه عسل، وقت زیادی برای همسرش ندارد و تازه در میانسالی یادش می آید که باید به روابطش عمق بدهد و قدر اطرافیانش را بداند. البته در موارد کمی هم یک زن چنان پیکان عشقش را به قلب او می زند که حتی یک زئوسی تا

آخر عمر برده اش می شود.

● خبرنگار است؟

خوبی اش این است که:

وسایل و رسانه اهل شما خواستگار اگر او باشید. خوشحال است، جمعی ارتباط روحیه ای لطیف و درکی خوب از اجتماعی که در آن زندگی می کند، دارد. حساس است به جزئیات توجه می کند و در هر جمعی و

که بنشیند،

برون فردی چنین دارد. گفتن برای حرفی را هایش دانسته اینکه از تنها نه و گراست نمی خجالت بگذارد، دیگران اختیار در آنها نظر جلب برای راه این از بلکه کشد، هم استفاده می کند. او خیلی خوب روی آدم های اطرافش تاثیر می گذارد و آنها را طرفدار خود می کند. زندگی با چنین فردی زیباست پیش رفتن برای ای تازه راه همیشه او زیرا کننده و کسل تکراری وقت هیچ و دارد رو

نمی شود.

بدی اش این است که:

می شود بیکار زدن هم بر ظرف یک چشم توانید و روی همیشگی بودن درآمدش نمی حساب کنید. شغلش پراسترس است و زمان به هم را تان زندگی تواند کارش می بندی باشد، ای حرفه کارش در اگر زیرا بریزد

احتماال وقت و بی وقت برای رسیدگی کردن به آن از خانه بیرون می زند

و حتی ممکن است گاهی چند روز تنهایتان و مظلوم همسر یک دنبال به اگر بگذارد. باوقار می گردید، او را انتخاب نکنید، چون است ممکن بودنش اجتماعی حد از بیش شما را آزار دهد. گرچه او فردی توانمند است و همیشه راهی برای موفق بودن پیدا می کند، اما از این شاخه به آن شاخه پریدنش گاهی

شما را آزار خواهد داد.

هرمس؛ خالق و ماجراجو

ایده او دارد. سریع ذهنی هرمسی مرد می کشی وقت بدون و است موفق پردازی تواند ایده هایش را محقق کند. او مدام در حال حرکت است و هرگز نمی توانید یکجا بنشانیدش. چنین مردی سخنور خوبی است راند می پیش را او همیشه گرچه خالقیتش کار که یک نمی گذارد متنوعش اما عالیق را تا آخر انجام دهد و در آن متخصص شود.

او دوست ندارد کاری را بر اساس نظر دیگران انجام دهد و ترجیح می دهد میانبری را برای

رسیدن به هدف و مقصدش پیدا کند.و سبک است، سفر در مدام هرمسی مرد و فیزیکی آزادی برای و ساده سفر می کند همین است. قائل زیادی ارزش اش روانی حس ماجراجویی است که این مردها را مورد توجه قرار می دهد و باعث می شود در همان مالقات های اول، زن مقابلش احساس کند

که مرد زندگی اش را پیدا کرده است.

همسری از جنس هرمس

مرد هرمسی اگر بتواند زن رویایی اش را پیدا اگر و می شود تمام وجود عاشقش با کند، زنی انتظارات غیرواقعی از او نداشته باشد، به او کند. می زندگی کنارش در خوبی به دنبال همسری می گردد که در نبودش بتواند خانه و زندگی را به شکلی شایسته نگه دارد و

همیشه منتظر بازگشت او باقی بماند.

البته انتظار نداشته باشید که یک مرد هرمسی جزئیات کارش را با شما در میان بگذارد و از شما همفکری بخواهد چراکه حتی اگر نظر را نهایت کار خودش بپرسد، در را هم شما زنانی با دارند دوست مردها این کند. می

مستقل ازدواج کنند؛

درمی سر معادالتش و زندگی از که زنانی آورند و دنیا را به شکلی متفاوت از آدم های عادی می بینند. زندگی با یک مرد هرمسی زیباست اما می تواند بعد از مدتی استرس زا

هم شود.

با چه مردی خوشبخت تر خواهید بود؟!

18

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 17

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

مصرف آب گوجه فرنگی

موثرتر از نوشابه های

انرژی زا

کارشناسان تغذیه و سالمت در یک که کرده اند ادعا جدید مطالعه برای رفع خستگی و تامین مجدد انرژی بدن پس از انجام تمرینات ورزشی، مصرف آب گوجه فرنگی نوشابه های از موثرتر و بهتر

انرژی زا است.

حاوی گوجه فرنگی می گویند: کارشناسان ،مواد شیمیایی حیاتی است که این مواد به بهبود عضالت و رفع خستگی آنها و نیز بازگرداندن سطح قند خون به وضعیت عادی پس از انجام تمرینات ورزشی و کشیدگی ماهیچه ها و عروق

کمک می کنند.به نوشته روزنامه دیلی میل، کارشناسان تعدادی از انستیتوهای سالمت در یونان آزمایشاتی را

ماهه دو دوره یک طی ورزشکار ۱۵ روی پس ورزشکاران این از نفر 9 دادند. انجام شش و نوشیدند گوجه فرنگی آب ورزش، از نفر دیگر نیز از نوشابه های انرژی زای ورزشی

استفاده کردند.

پس که گروهی در داد نشان بررسی ها نتایج از انجام تمرینات از آب گوجه فرنگی استفاده تنش نوشیدنی، این مصرف از پس کردند و کرد پیدا بهبود سریعتر عضالنی فشار و به حالت زودتر آنها قند خون همچنین سطح

طبیعی بازگشت.

»غذا مجله در آزمایش این جزئیات و سم شناسی شیمیایی« ارائه شده

است

16

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 201313 15

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 1214

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

زندگی در دنیای مدرن و پرتنش در نیست. استرس بدون امروزی استرس زا، عوامل شناسایی واقع صورت در آنها از کردن دوری مهارت های یادگیری و امکان استرس مدیریت و رفتاری نظر مد باید که است مواردی عوامل از جدا همچنین داشت. نقش کنترل، قابل غیر و محیطی افراد انتخاب های غذایی تغذیه و

نیز بسیار تعیین کننده است.

نوع تغذیه فرد در حاالت روحی و خلقی است. تاثیرگذار او زندگی کیفیت و انتخاب های و تغذیه نوع با بسا چه غذایی مان بتوانیم تا حد زیادی تنش و استرس را از خود دور کرده و آرامش را به خود هدیه دهیم و یا دقیقا برعکس با اضطراب غذایی نادرست انتخاب های و استرس را به زندگی خود وارد کنیم. می توانند که خوراکی مواد به زیر در در ایجاد استرس یا برعکس در کاهش شده اشاره باشند داشته نقش استرس

است.غذایی نظم کنار در زیر موارد رعایت حد تا غذایی درست انتخاب های و زیادی تنش و استرس را در زندگی کم باال را زندگی کیفیت بالطبع و کرده

می برد.مواد غذایی استرس زا

دریافت زیاد کافئینسایر و قهوه چای، مصرف در افراط دلیل به کافئینه ترکیبات و نوشیدنی ها کافئین موجود در آنها می تواند در افراد

باعث تحریک و استرس شود.این در موجود موثره ماده کافئین به آن زیاد مصرف که است ترکیبات دلیل سرعت جذب باال می تواند باعث تحریک سیستم اعصاب مرکزی و رهایی ضربان افزایش استرس، هورمون های قلب، فشار خون، بی خوابی و اضطراب است مدر خود کافئین طرفی از شود. و باعث دفع برخی امالح و ویتامین ها C و ویتامین B نظیر ویتامین های گروه(که خود توان مقابله با استرس را در بدن

باال می برند( نیز می شود.اعتدال حد همیشه که می شود توصیه خصوصا کافئینه نوشیدنی های مصرف یک در موجود کافئین )میزان قهوه بیشتر فنجان چای از یک قهوه فنجان

بدون انواع از و شود رعایت است( کافئین که در بازار موجود است استفاده

گردد.مصرف ایرانی سنتی طب در همچنین برخی دم کرده ها و نوشیدنی های گیاهی زبان گاو گل و بابونه دمکرده نظیر توصیه شده است. به این دلیل که دارای و تسکین دهنده آرامش بخش خواص

اعصاب هستند.مصرف زیاد مواد قندی و شیرین

و ساده قند های خوردن در زیاده روی )انواع باال گلیسمی نمایه دارای مواد شکالت، بیسکویت، شیرینی، کیک، انواع نان بدون سبوس و ...( به چندین

دلیل می تواند استرس زا باشد.و ساده قند های کلی طور به جذب و هضم برای کربوهیدرات ها

که دارند B گروه ویتامین های به نیاز و کامل غالت آنها منابع غنی ترین که فردی در معموال و است سبوسدار دارد، ساده قندهای مصرف به تمایل حداقل در سبوسدار غالت مصرف ویتامین های کمبود طبعا پس است. گروه B نیز در این افراد دیده می شود. ویتامین های گروه B نظیر B۱ و B۲ در مغذی ها درشت جذب و هضم فرآیند اساسی نقش کربوهیدرات ها مانند بدن در ویتامین ها این کمبود و دارند منجر به تغییرات خلقی نظیر اضطراب،

پریشانی و افسردگی می شود.عالوه بر این افزایش ناگهانی قند خون به و ساده قند های مصرف دنبال به دنبال ترشح انسولین و کاهش قند خون می تواند منجر به حاالتی نظیر خستگی، فرد در استرس و بی قراری بی حالی،

شود.

مواد غذایی استرس زداغالت کامل

غنی منابع سبوسدار و کامل غالت که می باشند B گروه ویتامین های دریافت کافی و به اندازه آنها در ثبات روحی و خلقی و پیشگیری از استرس و

افسردگی نقش مهمی دارد.اولین جزء خلقی تغییرات و افسردگی B گروه ویتامین های کمبود نشانه های

می باشند.سبزیجات برگ سبز تیره

از سرشار تیره سبز رنگ با سبزیجات اسید فولیک می باشند که باید در برنامه خانم ها خصوصا افراد روزانه غذایی در سنین باروری گنجانده شود. کمبود مانند حاالتی به منجر فولیک اسید آشفتگی و تحریک پذیری خستگی،

استرس های با مقابله توان که می شود خارجی را در فرد کم می کند. عالوه بر تیره، گوشت گاو، سبزیجات برگ سبز انواع لوبیا، پرتقال و آب پرتقال نیز از

منابع اسید فولیک هستند.مرکبات

مرکبات از منابع غنی ویتامین C هستند کرده تقویت را بدن ایمنی سیستم که شرایط و بیماری ها با مقابله توان و می دهند. افزایش را فرد در استرس زا همچنین استرس بیش از حد و طوالنی مدت نیز سطح ویتامین C را در خون و بافت ها کاهش می دهد و شرایط روحی

و جسمی فرد را وخیم تر می کند.دریافت کافی روزانه ویتامین C از طریق C که از مرکبات و سایر منابع ویتامین طریق سایر میوه ها )طالبی، خربزه، توت فرنگی، انبه و هلو( و سبزیجات )گوجه فرنگی، فلفل دلمه و سیب زمینی( قابل

را فرد روحی شرایط است، دسترس بهتر می کند و توان مقابله با استرس را

افزایش می دهد.ماهی

ماهی های چرب )ماهی سالمون، آزاد، تن و خال مخالی( از منابع غنی امگا ۳ هستند. اسیدهای چرب امگا۳ در رشد بهبود عملکرد مغزی )افزایش مغزی و تمرکز و دقت و تقویت حافظه( چه در بزرگسالی دوران چه و کودکی دوران امگا۳ عالئم دارند. نقش سالمندی و پرخاشگری افسردگی، نظیر اختالالتی

و اضطراب را در فرد کم می کند.در حال حاضر از امگا ۳ به عنوان درمان کمکی در مبتالیان به افسردگی استفاده حاوی چرب ماهی مصرف می شود. امگا۳، ۲ بار در هفته مشکالت خلقی و استرس را در افراد کاهش می دهد و به تقویت سیستم ایمنی نیز کمک می کند.

لبنیات کم چربمواد لبنی مانند شیر و ماست )و برخی بوقلمون( مانند گوشت ها انواع از تریپتوفان نام به اسیدآمینه ای حاوی تبدیل مغز در مراحلی طی که هستند کاهش باعث که می شود سروتونین به استرس و حفظ آرامش در فرد می شود. نوشیدن یک لیوان شیر گرم قبل خواب

باعث خوابی آرام و راحت می شود.نکات مهم

توجه شده ذکر موارد رعایت کنار در و تنش کاهش در نیز زیر نکات به با مقابله توان افزایش و اضطراب واقع در فرد کمک می کند. به استرس نوع شیوه زندگی فرد که بخش مهمی از آن نیز تغذیه است، در ایجاد و یا رهایی

از استرس نقش کلیدی دارد.باید که است نکته ای غذایی نظم وعده های حذف عدم داشت. مدنظر توصیه صبحانه خصوصا غذایی اصلی می شود. میوه های تازه و آجیل بی نمک روز طول در وعده میان عنوان به را بگنجانید. داشتن ۳ وعده اصلی غذایی سبک و ۲ یا ۳ میان وعده که به حفظ کمک نیز مناسب سطح در خون قند

می کند توصیه می شود.

فست فود ها مصرف از امکان حد تا چربی که آماده و کنسروی غذاهای و اجتناب دارند باالیی نمک و اشباع

کنید.دریافت کافی مایعات ۶ تا 8 لیوان در

طول روز توصیه می شود.داشتن فعالیت بدنی منظم روزانه در

حفظ شادابی و کاهش استرس تاثیر بسزایی دارد.

چه بخوریم و چه نخوریم تا استرس نگیریم؟

13

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 12

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 11

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 10

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 9

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 8

اینجاشما آگهی 416.512.9874

8

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 7

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013

جسیکا چستین )سی دقیقه پس از نیمه شب(

متولد سال ۱977 در ایالت کالیفرنیا. او تحصیالتش را در زمینه سینما و تئاتر به پایان رساند و نخستین بار به صورت حرفه ای در سال ۲00۴ در برابر دوربین

قرار گرفت. جسیکا چستین را هنرپیشه ای با استعداد می دانند که فعالیتش را به دور از جنجال و سر و صدا دنبال می کند. او در سال ۲00۴ برای ایفای نقش در فیلم

"کمک" در شاخه بهترین هنرپیشه زن نقش مکمل نامزد دریافت جایزه اسکار شد

بازی درخشان چستین در نقش مایا، مأمور جوان سازمان سیا در فیلم "سی دقیقه پس

از نیمه شب" جوایز بسیاری را برای وی به همراه داشته و منتقدان بخت او را برای

دریافت اسکار بلند می دانند.

جنیفر الرنس )دفترچه امیدبخش(

متولد سال ۱990 در لوییویل در ایالت کنتاکی. او در سن ۱۴ سالگی هنرپیشگی

را به عنوان شغل آینده خود برگزید و والدینش را مجبور کرد تا او را برای

یافتن یک دالل استعدادیابی به نیویورک ببرند. الرنس هیچگاه به طور جدی تعلیم بازیگری ندیده است. در سال ۲0۱0 و در سن ۲0 سالگی وی به دلیل بازی درخشان

در فیلم "زمستان استخوان سوز" نامزد دریافت اسکار بهترین هنرپیشه زن شد.

در تاریخ اسکار جنیفر الورنس به عنوان جوان ترین هنرپیشه ای شناخته می شود که

تا کنون دو بار نامزد اسکار بهترین هنرپیشه زن شده است. صحنه ای از فیلم "دفترچه

امیدبخش"

نائومی واتس )ناممکن(

متولد ۱9۶8 در کنت، انگلستان. او با فیلم "جاده مالهلند" به کارگردانی دیوید لینچ در سال ۲00۱ تحسین منتقدان را برانگیخت

و به شهرت رسید. بازی در فیلم "حلقه" که یکسال بعد روانه سینماها شد، استقبال تماشاگران را از این هنرپیشه توانا به همراه داشت. نائومی واتس در سال ۲00۳ برای

بازی در فیلم "۲۱ گرم" برای نخستین بار نامزد اسکار بهترین هنرپیشه زن شد.

فیلم "غیرممکن" دومین نامزدی در این

شاخه برای وی به شمار می رود. نائومی واتس اخیرا در نقش شاهزاده دایانا در

برابر دوربین قرار گرفته است.

امانوئل ریوا )عشق(

متولد سال ۱9۲7 در فرانسه. او بازیگری را در سن ۱7 سالگی آغاز کرد و آوازه اش

به بازی در فیلم "هیروشیما عشق من" در سال ۱9۵9 باز می گردد.

امانوئل ریوا با 8۵ سال مسن ترین هنرپیشه

زن در تاریخ اسکار است که در شاخه بهترین هنرپیشه زن نامزد دریافت این

جایزه شده است. او همچنین چند کتاب شعر نیز منتشر کرده است. صحنه ای از فیلم

"عشق".

کوییون ژانه والیس )هیوالهای جنوب وحشی(

متولد سال ۲00۳ در لوئیزیانا. "هیوالهای جنوب وحشی" نخستین فیلم این هنرپیشه

9 ساله است. او به هنگام بازی در این فیلم تنها ۶ سال داشت و به این ترتیب

جوان ترین هنرپیشه ای به شمار می رود که در تاریخ اسکار در شاخه بهترین هنرپیشه

زن نامزد دریافت این جایزه شده است.

بازی کوییون در جشنواره فیلم ساندنس و نیز کن با استقبال چشمگیر منتقدان روبرو شد. صورتی رنگ مورد عالقه اوست اما

به گفته خودش هنوز مشخص نیست که آیا لباسش در مراسم اسکار هم به این رنگ

باشد.

نامزدهای بهترین هنرپیشه زن در اسکار ۲۰۱۳

امسال پنج بازیگر بر سر تصاحب اسکار …بهترین هنرپیشه… با یکدیگر رقابت می کنند. یکی از آنان به عنوان مسن ترین و دیگری به عنوان جوان ترین بازیگرانی شناخته می شوند که در تاریخ اسکار در این شاخه نامزد دریافت جایزه شده اند.

6

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 5

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 64

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 20133 3

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 22

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 1

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 B

Tel: 416.512.9874No. 659 / Feb, 22 2013 A

Recommended