+ All Categories
Home > Documents > Ju 52 4424 - EduardThe legendary Junkers Ju 52/3m was born in 1929 as a single engine transport for...

Ju 52 4424 - EduardThe legendary Junkers Ju 52/3m was born in 1929 as a single engine transport for...

Date post: 20-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 13 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
12
1:144 SCALE PLASTIC KIT GERMAN WWII TRANSPORT AIRCRAFT Ju 52 4424 intro The legendary Junkers Ju 52/3m was born in 1929 as a single engine transport for Bolivian airline LAB. The aircraft design got the well known three-engine recognition very quickly, and was produced for Lufthansa and other airlines during the thirties. The Ju 52 was acquired by the new German Luftwaffe in1934. The original purpose was for crew training, but because the Luftwaffe had its new Do 11 bombers delayed, the Ju 52 was fitted with full bomb equipment and more than 2/3 of the existing bomber squadrons used these "auxiliary bombers". They reached the frontline in 1936 as a part of the Condor legion in the Spanish civil war. In the late 30's when the Luftwaffe had enough modern bombers, the Ju 52s were assigned transport duties. The first Luftwaffe transport group was established in 1937 and when WW II started the Luftwaffe had 552 Ju 52/3ms in four groups. The Ju 52 served over all fronts in large and growing amounts. They became famous during the airborne operations in Norway, against Dutch forts in May 1940, and also in the most impressive German airborne operation, the invasion of Crete in May 1941 where 271 Ju 52s were lost. They became very useful later in the war on the Russian front as well as in North Africa. The time of German victories ended in late 1942 and for the rest of the war the Ju 52, nicknamed “ Tante Ju”, were very often employed in supplying the surrounded German armies and had high losses. The Ju 52 remained to be the Luftwaffes main transport aircraft until end of the war, although production was terminated in 1944. Altogether 4,835 Ju 52 were built in many versions. Production continued after the war in France (AAC.1 Toucan) and in Spain (C-352-L). Ju 52s were used by many air forces and airlines after the war, the French AAC.1 saw combat again in Indochina in the 50's. Many surviving “Ante Ju's” around the world are still in flying condition and remain a veritable flying legend. Legendární Junkers Ju 52/3m vznikl v roce 1929 jako jednomotorový dopravní letoun pro bolívijskou spoleènost LAB. Stroj byl záhy pøekonstruován na tøímotorový a získal tak svou nezamìnitelnou podobu. Ju 52/3m byl vyrábìn po celá tøicátá léta pro Lufthansu a øadu dalších leteckých spoleèností, nicménì nejvìtší proslulost získal bìhem své vojenské služby. Ju 52 byl pøijat do služby rodící se Luftwaffe již v roce 1934, pùvodnì pro výcvikové úèely. Protože došlo ke zdržení dodávek bombardérù Do 11, dostaly Ju 52 plnou bombardovací výstroj a sloužily jako tzv. pomocné bombardéry. Poprvé se zúèastnily bojù bìhem španìlské obèanské války jako souèást Legie Condor. V druhé polovinì tøicátých let byly Ju 52 pøevedeny ke své hlavní roli, k vojenské dopravì. První transportní skupina Luftwaffe byla založena v roce 1937, a když vypukla 2. svìtová válka, bylo ve službì již 552 Ju 52 ve ètyøech transportních skupinách. Ju 52 pak sloužily po celou válku ve velkých a stále rostoucích poètech. Proslulost získaly bìhem výsadkových operací v Norsku, v Nizozemí a hlavnì pøi dobytí Kréty, kde bylo ale 271 Ju 52 ztraceno. V pozdìjším období vzrostla jejich dùležitost pøi zásobování jednotek Wehrmachtu, pøedevším v SSSR a v severní Africe. V roce 1942 ovšem skonèilo období nìmeckých vítìzství, a po zbytek války byly Ju 52, nazývané Tetièka Ju, velmi èasto využívány k zásobování obklíèených nìmeckých vojsk, obvykle za cenu vysokých ztrát použitých strojù. Produkce byla zastavena v roce 1944 po postavení 4 835 kusù Ju 52 mnoha verzí. Po válce pokraèovala výroba ve Francii (AAC.1 Toucan) a ve Španìlsku (C-352-L). Ju 52 byly po válce používány celou øadou leteckých spoleèností a vojenských letectev, mimo jiné i ès. vojenskou dopravní skupinou. Francouzské AAC.1 ukonèily svou bojovou kariéru až po francouzské válce ve Vietnamu v padesátých letech. Celá øada Tetièek Ju je dosud v provozuschopném stavu a tak Ju 52 zùstává sedmdesát let po svém vzniku skuteènou létající legendou. úvodem Wingspan - 29.25 m Lenght - 18.90 m Height - 6.10 m Ceiling - 5 500 m Climb - 1 000 m in 4.2 min Range - 1 290 km Empty weight - 6 560 kg Loaded weight - 10 515 kg Max. speed - 295 km/h Cruising speed - 253 km/h Landing speed - 110 km/h Engine - 3x BMW 132 T-2 (598 kW/830 k) Rozpìtí - 29,25 m Délka - 18,90 m Výška - 6,10 m Dostup - 5 500 m Stoupavost - 1 000m/4,2 min Dolet - 1 290 km Prázdná váha - 6 560 kg Vzletová váha - 10 515 kg Max. rychlost - 295 km/h Cestovní rychlost - 253 km/h Pøistávací rychlost - 110 km/h Motory - 3x BMW 132 T-2 (598 kW/830 k)
Transcript

1:144 SCALE PLASTIC KITGERMAN WWII TRANSPORT AIRCRAFT

Ju 52 4424

intro

The legendary Junkers Ju 52/3m was born in 1929 as a single engine transport for Bolivian airline LAB. The aircraft design got the well known three-engine recognition very quickly, and was produced for Lufthansa and other airlines during the thirties. The Ju 52 was acquired by the new German Luftwaffe in1934. The original purpose was for crew training, but because the Luftwaffe had its new Do 11 bombers delayed, the Ju 52 was fitted with full bomb equipment and more than 2/3 of the existing bomber squadrons used these "auxiliary bombers". They reached the frontline in 1936 as a part of the Condor legion in the Spanish civil war. In the late 30's when the Luftwaffe had enough modern bombers, the Ju 52s were assigned transport duties. The first Luftwaffe transport group was established in 1937 and when WW II started the Luftwaffe had 552 Ju 52/3ms in four groups. The Ju 52 served over all fronts in large and growing amounts. They became famous during the airborne operations in Norway, against Dutch forts in May 1940, and also in the most impressive German airborne operation, the invasion of Crete in May 1941 where 271 Ju 52s were lost. They became very useful later in the war on the Russian front as wellas in North Africa. The time of German victories ended in late 1942 and for the rest of the war the Ju 52, nicknamed “ Tante Ju”, were very often employed in supplying the surrounded German armies and had high losses. The Ju 52 remained to be the Luftwaffes main transport aircraft until end of the war, although production was terminatedin 1944. Altogether 4,835 Ju 52 were built in many versions. Production continued after the war in France(AAC.1 Toucan) and in Spain (C-352-L). Ju 52s were used by many air forces and airlines after the war, the French AAC.1 saw combat again in Indochina in the 50's. Many surviving “Ante Ju's” around the world are still in flying condition and remain a veritable flying legend.

Legendární Junkers Ju 52/3m vznikl v roce 1929 jako jednomotorový dopravní letoun pro bolívijskou spoleènost LAB. Stroj byl záhy pøekonstruován na tøímotorový a získal tak svou nezamìnitelnou podobu. Ju 52/3m byl vyrábìn po celá tøicátá léta pro Lufthansu a øadu dalších leteckých spoleèností, nicménì nejvìtší proslulost získal bìhem své vojenské služby. Ju 52 byl pøijat do služby rodící se Luftwaffe již v roce 1934, pùvodnì pro výcvikové úèely. Protože došlo ke zdržení dodávek bombardérù Do 11, dostaly Ju 52 plnou bombardovací výstroj a sloužily jako tzv. pomocné bombardéry. Poprvé se zúèastnily bojù bìhem španìlské obèanské války jako souèást Legie Condor. V druhé polovinì tøicátých let byly Ju 52 pøevedeny ke své hlavní roli, k vojenské dopravì. První transportní skupina Luftwaffe byla založena v roce 1937, a když vypukla 2. svìtová válka, bylo ve službì již 552Ju 52 ve ètyøech transportních skupinách. Ju 52 pak sloužily po celou válku ve velkých a stále rostoucích poètech. Proslulost získaly bìhem výsadkových operací v Norsku, v Nizozemí a hlavnì pøi dobytí Kréty, kde bylo ale 271Ju 52 ztraceno. V pozdìjším období vzrostla jejich dùležitost pøi zásobování jednotek Wehrmachtu, pøedevšímv SSSR a v severní Africe. V roce 1942 ovšem skonèilo období nìmeckých vítìzství, a po zbytek války byly Ju 52, nazývané Tetièka Ju, velmi èasto využívány k zásobování obklíèených nìmeckých vojsk, obvykle za cenu vysokých ztrát použitých strojù. Produkce byla zastavena v roce 1944 po postavení 4 835 kusù Ju 52 mnoha verzí. Po válce pokraèovala výroba ve Francii (AAC.1 Toucan) a ve Španìlsku (C-352-L). Ju 52 byly po válce používány celou øadou leteckých spoleèností a vojenských letectev, mimo jiné i ès. vojenskou dopravní skupinou. Francouzské AAC.1 ukonèily svou bojovou kariéru až po francouzské válce ve Vietnamu v padesátých letech. Celá øada Tetièek Ju je dosud v provozuschopném stavu a tak Ju 52 zùstává sedmdesát let po svém vzniku skuteènou létající legendou.

úvodem

Wingspan - 29.25 mLenght - 18.90 mHeight - 6.10 m

Ceiling - 5 500 mClimb - 1 000 m in 4.2 minRange - 1 290 km

Empty weight - 6 560 kgLoaded weight - 10 515 kgMax. speed - 295 km/h

Cruising speed - 253 km/hLanding speed - 110 km/hEngine - 3x BMW 132 T-2 (598 kW/830 k)

Rozpìtí - 29,25 mDélka - 18,90 mVýška - 6,10 m

Dostup - 5 500 mStoupavost - 1 000m/4,2 minDolet - 1 290 km

Prázdná váha - 6 560 kgVzletová váha - 10 515 kgMax. rychlost - 295 km/h

Cestovní rychlost - 253 km/hPøistávací rychlost - 110 km/hMotory - 3x BMW 132 T-2 (598 kW/830 k)

BARVYCOLOURS FARBEN PEINTURE

INSTRUKTION SINNBILDEN INSTR. SYMBOLY SYMBOLES INSTRUCTION SIGNS

UPOZORNÌNÍ ATTENTION ACHTUNG ATTENTION

DÍLYPARTS TEILE PIECES

PLASTIC PARTS

Pøed zapoèetím stavby si peèlivì prostudujte stavební návod. Pøi používání barev a lepidel pracujte v dobøe vìtrané místnosti. Lepidla ani barvy nepoužívejte v blízkosti otevøeného ohnì. Model není urèen malým dìtem, mohlo by dojít k požití drobných dílù.

Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame and use in well ventilated room. Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

APPLY EDUARD MASK AND PAINTPOUŽÍT EDUARDS MASK NABARVIT

OPTIONALVOLBA

BENDOHNOUT

OPEN HOLEVYVRTAT OTVOR

SYMETRICAL ASSEMBLYSYMETRICKÁ MONTÁŽ

NOTCHZÁØEZ

REMOVEODØÍZNOUT

2

eduard

Parts not for use.Tyto díly nepoužívejte pøi stavbì.Teile werden nicht verwendet.Pieces a ne pas utiliser.

A>

2 4 5 7 8

3 6

19

10 119

3

3

4

6

6 8

10 11

13

14

6 15

57

9 127

716

1 2

6 79

10

11

8

4

5

1

2

3

B>

C>

G>

2

4

4

5

5

6 78

11

11

1

9 10

3

12

C115H 67 LIGHT BLUE RLM65

C119H 66 SANDY BROWN RLM79

MC218 ALUMINIUM

STAINLESS STEEL

MC214 DARK IRON

MC213

Mr.METAL COLOR

Mr.COLORAQUEOUS

C137 TIRE BLACKH 77

C60H 70 GRAY RLM02

Mr.COLORAQUEOUS

GSi Creos (GUNZE)

H 12 C33 FLAT BLACK

C62H 11 FLAT WHITE

C4 YELLOWH 4

H 64 C17 DARK GREEN RLM71

C18 BLACK GREENH 65 RLM70

RUSSETC81H 33

WOOD BROWNC11H 47

3

DECAL 31

B5

H 70

H 1233

60

A5

A7

A8

B5

H 70

H 7060

60 H 7060

C3

G5 G3G10

G11

C6

C2

G4 G2

H 70

H 70

60

60

DO NOT CEMENT HERE !ZDE NELEPIT !

A1

B1

B2

4

A1

C1

H 7060

G11st STEP

B15

C1

H 7060

C7

FRONT

C1

C12

C1

H 4741

MC 214

G8

5

A3

A6

A3A1

A6

A2C1

A4

B4

A4

A2

A10

A11

H 77137

H 1233

THE CROSS - SECTIONØEZ

THE CROSS - SECTIONØEZ

6

C8 C10

A9

B6

B9 B12

B3

B7

B6

C8 C10

C4

A9

H 65

H 65

MC 213

18

18

MC 213

H 77137

H 1233

H 1233

MC 213

B10

B7

B16

H 65

H 65

MC 213

B1118

18

MC 213

B14

H 1233

H 3381

H 3381

eduard

4424

7

1.) 2.) 3.)

6.) CAMOUFLAGE COLORBARVA KAMUFLÁŽE

4.) 5.)

MASKING TAPEMASCOL

C4

C4

2 pcs.

2 pcs.

MASKING TAPEMASCOL

C4

C4

2 pcs.

2 pcs.

?

8

A 4V + EU, I./KG zbV 172, Tripolis, North Africa, 1942

9

B 4U + NH, Operation Merkur, Crete, May, 1941

C 1Z + BF, IV./KGr zbV 1, South Italia - North Africa, February 1941 – May 1943

10

11© EDUARD M.A., 2012 www.eduard.com Printed in Czech Republic

D 3U + MT, 9./ZG 26, France, 1940


Recommended