+ All Categories
Home > Documents > Karl Marx - Always Marx - A Communist

Karl Marx - Always Marx - A Communist

Date post: 07-Jul-2018
Category:
Author: balajiprasannas
View: 251 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 15

Transcript
 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  1/40

  1

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  2/40

  எ�ற� ம (கர)

  மதவர

  � வ - FreeTamilEbooks.com

  ச�ன

  எ�ற� ம (கர) Copyright © 2014 by Creative Commons Attribution-

  NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License..

  2

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  3/40

  பளடக

  எ�ற� ம

  Main Body

  ம� பயண (எ�ற� ம - 1 அயய)

  கல� த க

  கல� இரட க

  கல� �ற க

  கல� ந�க ககலம ம இற

  கல� பயண

  Free Tamil Ebooks - எகள ப

  3

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  4/40

  எ�ற� ம

  உலக ர நக மகடம இற எ� நற- வ,கப,சதஷ

  ம கனகள மத- ஒ மத� பகக இவ. ரடல…வக.

  மதவர

  �னச: [email protected]

  வலபக: http://mathavaraj.blogspot.in/

  அட பட – யட� வச – [email protected]

  அடபட ல – http://dnja.deviantart.com/art/Karl-Marx-153702781

  �லக – ய – [email protected]

  4

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  5/40

  ம� பயண (எ�ற� ம - 1 அயய)

  “அவர பய கலக த ல ” லட� ஹக,1883, ம 17 த

  கர ம� தயக � ஏக ஆய உர� கட வய இ.

  அப அதவக பர மதக. அத உம பன

  ஆக ற உலக வ இ லசகணகன ரகளக வ

  அத லட எரற.

  . இரடரத உலக வ ஆரவரத எநத வள இ

  கத. லட ரபல .. வன கடத ஆர ஆக� தனயள ய

  என உலக வ தன வசக ரககடய கக நடய. ..

  வனத� ரயக தவளகளன எவ பன, ரஜ ட

  தகள அஞகளக ய ஜஸ, தம அனஸ அதக

  தவளக� த ப தனயளக கட பயட மஸ இட

  இல! ஆன உலக வ இத ..� வசகரக மக அவக எலர

  5

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  6/40

  ரக இதக. அக எக ம த இத.

  உலக தலக, க க நடய ..ம ப அயகத�

  இத. ம� தவத- வக பயண� அதத- உல� கக

  வர கட ய�ற சய தகப, ல� அசவற ல ர

  பயகபட கய நக வட நய ப மதவக அவக.

  ‘மய ச பட’ எ� பயகரகள பல மதக வகத

  அடக பபறகளட டம உல� ல கல

  வதவக அவக. ப� வ இக படப, ழ ஐரய நக

  சஷச கக சதப வன மக த வக அவ க.

  எட எ� வ க நதன ஆயவக அவக. மதக�

  உணக தன க மஸ அகவத சகல சகசகள

  சதநர ச க இபவக. அவக அ யகத� இ.

  ம அதபயக இத க க இரடவதக இதவ ஆப

  ஐ��. அ, அத� மகசய க தவ. இபத ற� த

  ப ர அவர கக ஆதரமக, ஆதசனமக இ�றன.

  அவ அதபயக இதவ ச.ஐச ட�. ஈ சய, ‘எத

  ன அத ந ஈடன, எரன ன ஏப’ எ� ரச பற உமயன

  ‘ட� கள’ உவயவ. சக ஞன, பளதர

  கபக ட இத க அபடய அமதன.

  “ எத லயல. னகள ட, எகள கம பதமனவ�” எ�

  அவர ததய சகபட ட� ந�கவ இட இத. ஒச உக�

  தற, அவக� பணம என மத இன வளய ஆர ச�னவ. அவர

  இத அதன டநகக எரன உமய அவர க இத.

  தம அன, மவ, டகரட, ப� ஹ, இமவ க� எ�

  ட இத 10 ப வச கடயக ச இத. மதள த ட

  பரற ச அதமன இலய சவ என. இவர த எ

  ட�யடக சறக. இத உலக தய ஒ உலக இபதக சல

  6

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  7/40

  படத அவ மத.

  ஒ�றவ, இரடவ எ� இவகள நகக ப உகர வப எ�ப

  அவகள களகபவ, மத ல அவக ஆய பன க சவ

  ஆ. ..� நக எ�னவக இ பக. மதல வரல

  இவகக� ரயகமன ப இட உ.

  இவக எலம அதமன மதக. ஆழமன அ, ப ஆற கட

  வக. இவக அனவட ம வபற இடத�, அவகன த இடமக

  இற. அதன தவக, கக, கலக மத சகக

  பலனக யவயக இத ப அகர அம, ஆ வக அவகள

  இ�வர தக சதகமனவகளக அபகள கள ற.

  ம� தவ, ஆர மம அவகள வல யத சய

  ளற. அ அடகபடவக, ஒக படவக மம கயக

  ஒபடகப இற.

  அடக கச, அக உசக, மய ஜலம பறகத ற…

  ப�லகத அடடல…..என கபன, நக டதவக

  ம பறகதவ ற ற அம மக� லகள உடதய

  தவ ம.

  த� ழல, வகள லபர வ உலகய ட இரசசன

  வள க ஒ ச மரத ச வச எ பட

  வநளல தவ. சக பட கல வதளம அலற. வதள

  ககள கள பட. ம ஒவ� சயன ப ச அத அ

  எ வத.

  வ� யரகள, கள அபவ சத தவஞன தள �ற அ

  வ� வற. சவகள சற டத வற. ம� பயண

  இத�. கலத ம ச�ற பயண. மதல தலகன மகதன கய.

  7

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  8/40

  கல� த க

  எ�ற� ம

  இரட அயய

  “உ�ட ஆழமன அ சவ இற. கலக� ப 

  உ�ன தக இற. டயக �ன  

  வரய இற. உன தத, ஒ கௗரவமன கனவனக 

  மகபட வ என ற. உன த, றய 

  சபக வ என ஆசபற. உ� அழ தவத ஜ� 

  உனகக க க இற. வக உ� வச 

   ற இ�றன. எ�னவக பற? இத உ� 

  பத� எகலம அட ற. சயன ப 

  8

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  9/40

  சலட ந� உ�ட வர மட�. ய 

  கணம ப வ.” 

  கலமய வதள தன த கய மட கற. ம ப ப

  கற. மப தவ மத ஹக அபத� இறத.

  கல ரப கள, கவல த இத. ந, வ

  தத கல, உக� தறத� த�தலக இத மடல மல

  அசய ஆரத. அத� கனவத மத� உ பவத பல லச ஆக

  கத. ஆமத� கக கட இதய கள கல நகர

  தடய. வன பர, பவக, அடத கனக, நக� கரக

  ஒ பறவய கல ந பற த பக அவ. மதக தக

  வகக இயகய, பர கதன. அத சக பமகள

  தலம தன. ய ய அமல. நக� ஓட நகக அய.

  உழ� அபவ அ பணம பற. கக, அமன. �

  உழகன கக வதன. லகள பழ மக தடன. அத கநடக

  இனக� சகளக மற தடய பத�, உப கக ஒ லட

  த பத�, ஆ, ப வலனக த�ய ப த� அத ச

  இத ளட வய. மதக� தல மல ப த கல

  ஆதய சகப அத சத கபட.

  இனக� தலவக ம�னகளக, அவகள கப உள லக

  ரயகளக, சரயகளக எதன. ஆறவகளக,

  ஆளபறவகளக சக க த�ன. படக பவதன

  சயபடன. உழதவக சக� அயழ ந டதன. இத

  கமனகள உயவத மதக உவகபடன. ளலகளக ம

  பதபதப லடம சதய பணத ப அத ச ம ளகள

  பரய. அமக� வவய உ அத� வ ஆழ ச�ற.

  9

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  10/40

  பரற கட மதக வகக ப �பக இரக எல கதய கல

  அத ச� உ வதளமக உத அடத. த�ன அத ச�

  க வ மடகள த பல ஆர ஆ கல ய த

  பத.

  ரட� றபடவக வட வட தழ அரதன ம பனக. 18

  ற இல த�ய தர இயரகள உப ச

  வப� எலகள தப கல, மதகட தர வக ததத

  பத. வ கட சம ம வபம உலகய க

  தயரன. ஏ கடக ரத மத சக, ஐரப வள�

  வகத, ழபத இத.

  தர, சகதரவ பய ர ர� கதடக கனகள த

  கதன. ய நடபற ஜம ர�ல வயகத� அவ

  ழதப இதன.

  ம அத� இற. யசமன பமணவ� அவ. உபத,

  சகம வ எற ம ஒதமன ப� தம வகள ம த

  வய பற. தய த கபன, யசயன அற

  இயபத. மதவக, இரவ ரனக ப�லக அடய ஆசபட

  மணவகள மன ஒடல.

  ஜ�� தத வ ஃபல� ர வயக ஷய, ஹம அவ �

  இற நடமனக. யமன தத சத அரய வழக, அரசக

  தத இத மய எ உண ம� னக ப கதன.

  வதள� க ம தனமக, உயக பல சற. மன இதத

  ப ரய ற கற. “ஒ நப தனகக ம பபட, ஒ வள

  ரபலமன அவயகல. மப ஞயகல. அதமன கஞரகல. ஆன

  றவற, உமயன, மகதன மதனக இக ய”10

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  11/40

  வதன கர, அ ம தனய இட அடத ளய

  பத கல இப. த� உவத ட வகண ம

  ஒவ� வற� எ�பத க ட. மதக� தலகன தண

  அவகவ இ. ஆன பத அயபடம ழபமகவ இற.

  அத ச தல ககள எல உ சதனமக ஆக இற.

  கலத எப தனத கள வ கற. கல� அத ர

  ம அதக வ. அத இ� த�ன தவ கடக வ.

  டத பறக வ.

  கத வயபத ம தன வ� அதத அட� ம

  களல. ஜ� தட எ� கத ஒ�ற எத ஆரற.

  எ�ன கய தளகள ந எத�

  எக சற

  எனக உலக த

  இக அக�ற பவக

  ழ கடகமல �க இலய?

  உலக எ�ட த�ற வ…

  எ� இரத அ வ�ற வ…

  எ� ஆ�ம� அ வக வ…

  ந� நர அல ச�ற�.

  11

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  12/40

  கல� இரட க

  எ�ற� ம �ற அயய

  எணற தவவக இத �ன வறக.

  மதமன, ஆத அ கதக. மதக

  தல அவக தக. யர இதத

  � சல யல. ம எ�ன சட ?

  ம ப தன படப த. ஜ�

  அவ சய சயபத. உறகமற இரகள

  நக வதன. கத� தகன அல. கல� க அவர

  அச கற.

  வதள இர� அம சலனம வய ப க இற. ஐரப

  வ� நய ஆலக� ழக� வய மதக� வவ, கய கய

  கரற. ஆக இ டக வர பத ரக தலக� உடக

  � க இ�றன. கக ஒல. ரய ம�ன� க கடரல

  மககன சடகள வ கத�. இய, இ� ழகய

  நக சவகள அக கபக இலத ந

  சரக பயண ச கதன. மத க� மயச கவய

  தன த பவய ற.

  எப இத மதக இவக. லகள � வடய அத

  உக சடவக. ஒ வகவ, டவ, பறம களவ அ�

  எ இல. லக� பய, களகமற � இதயத இதக.

  12

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  13/40

  உலகம அவக உயத இத. எலவற க இத

  ஷச ற. த�ன நகவ யம பல அரகள உவ

  வற.

  ம� �ன இப பதக அம ழபகள ஏப�றன.

  லய கக, தனயடக எத ஊன இபத அவ உணர

  தடத. பகள தத அ அல கத. த� பத

  சடயல கம படகல வக, நடக, கத, ல�

  லவகவ�, �சம� கலக� வரல,ரம� கக�

  கலஉணக, ம� ஜம� வரல என எலவற பத. உணய

  அ கத கடத கல யகன அலத

  அட, ளட, உ�ன த அ க எ�ற சர, எல

  தசய கக எ�பத ரகத டமர, ஏத� தட வய

  வரத எர, ரயய,பக�, க, ஹக , பயப என தன �ன

  ச�றவக� பதக எல ழத. தமத வள, தரத எல க

  தன தன உலக ந கடத.

  தவ ஞன சமரசம இத ப வ கபனவதக த

  ஃட. பயப ப தவயக இத ப இயகய அற

  இயரதனமன கபகள �வத. ஹக ம ச � ச�பதக

  பட. ஒ�� ள இ அத� தடயக இ�ன� றற இயக ய

  பத அவ எலர த �த.

  இயகய எ�ப வறத வந� ர ஓகட இப. கட

  க மககள எவ. மழயன பவ. மலக நயக

  பகப. கடல ந பயண சவ. ஒ�க� தடயன

  பயண இத ம ஏப�ற மறக, றகக ஏரள. ஒவ

  மற கரண கயக இ�றன. ளக த��றன. ஆர ப

  13

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  14/40

  ப ஒ க �ன இற உமக அ� கக த�றன. அத

  க தய ளகள கரணகள�றன. ஹகட தகய ல தற

  வச இத.

  மத த ஹக� பவத� மஸ அவர ரப ஆரத.

  மத வக மத� மய அமய டத. இதன எ

  எதனய றக �ன எர எ� ரக� தல சவ

  , சட படத பத. வன �னக வடல. கட�

  கதக நகல. ஆன ஹக� கக எர� ரவள நப

  கபத பத. கட இபத பய பணகள ஹக ச

  கத. ‘வறத வகக வ� தல இ வற’ கத

  அவக ஒத.

  இயக ந� அமகபபத கட இற எ�ற ஹக. யதத,

  க� இ லமக மசன சய யத க தவத

  லத� இத பவ வத. இதய தலழக ம வற

  கண ம பத. இயக மசமக அமக பபதத� கட

  இற எ� தக ப அவ உம லபட. அத� மதத

  இதயமறவக� இதயமக, உணயற லமக� உணயக, ஒகபட

  மக� பசக அவர ரகடன சய வத.

  ம� டவ வத ஹக� டக ன பவ, பயபஹ மதத மக

  மம சதன. கடள இக தன. அத� ல கட� இ, மத�

  உயவதகவ பட மஸ. அவ மதத க ரகத. த பவய

  எத. ஹகல வக பத க தவத மல அக உய �

  கத. அத த பதகல எ� அ சலபட. மறகளற

  உல� கரக அவக இதக.

  ம ம கரகள எ ற , இயபகவ எ யடயத

  14

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  15/40

  மன கட ம எர இத மலய த சலம பயணத தடர

  ய எ�பத கட. �ன ச�றவக பல அ டபத

  ம பத. அவர அவர அழ வத ஹக, க இப த

  னக.

  இத தவ பரடகள பயணப கத ம பப

  ர ட எ� பக ஆ யரக இப இற. க

  தவத � ஹகல தசல ய எ�பத ம கட.

  மயன, ஒ இயகய எ� வள வ க ஹக அபக�

  ழகள த நட க இபத கணத. பயப� ப த

  வதத , ஹக� இயகயல ஒ�ணத. ஹக� தளத. ந�

  கதக க�றன. க� லபக க�றன. ந� தக க�றன.

  அவர ககததல இப க�றன. க எல இப தவ�றன.

  கல� ரகயக பத �ன ற.

  கமன ப இப மட வபட. “ இ� வர வத த�வவக 

  அனவ உலக பலவக ள டக”. இப சய வய உலக

  மவ. கல இபய பல த� வந த�தலக கற. அத ர

  கலவய எரற. மலய த மஸ கல கவ

  சத. தல ச மர ட ஆகத. நபக, வளக

  வள வ மட கல நக வற. இ ரசச மரத வத

  சவ வலம படத ஆத வ.

  15

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  16/40

  கல� �ற க

  எ�ற� ம- ந�க அயய

  அ� ஒ தனக இ வளரல. எல இத மதக னகத. இ ப.

  ப இரசசன வள� கட இற�. படகஸ பல எதனய 

  ரக னல வள இத சக வரத சதக. ஆன வக தயம,

  சயன ஆதக இலம அமகள பனக. அவகள தன� தடககள 

  ரசத ச� அத இரத என� உடல பய� அத ச. ஞக ல 

  வதக. அவக இத சம ப மரம பன�. எத ஆதத க 

   இத ஷ சத சக ?” 

  பய� தல நகரன ரஸ நக இப க யமன ப ம

  ஈப இற. டவ அவர இ�ன தல ளமன ஏக இற.

  ம� பயண, ஹக� ரபட க அவ த�ன

  கடப ஏக அவர தள தளக ப வ சத. இ

  ம� கட பயண வர அவ டவ இப. எத ரஞ இலம அத

  அற கற ழதக ஜ�, லர, எகர பக யம கல

  கத ப கற.

  16

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  17/40

  ரஸ மஸ ட� வ கத. க கத ப வர

  ஆர இதர நக� ரகர சகள அவ தட வற.

  அழ� ப லட ச� யயவக சகத கக சகமக

  னரமத. ரஸ ஜனநயக சக அமத. ரல ட எ�ற

  பக ஆரத. இப கக சக கக அக

  தய கற. கல� ககன ப அ எதப

  கற.

  ம� பயண க யமன தணக இவ. இத ஏழ வடக ச

  மர� கக க சத. அலகத. ஜம

  ர�, அ பய ரடபட ப ஜ� கத த த�

  ஒவன �தடத. உ�னத லய வக கட அமத த�ன

  மயக அபத. ம எத த இலம உயக இத.

  ஒவ ட தப ய ஒ ஏபத. டபகட

  இத.

  ஜம ர ட பக ஆயர மச ப ரச

  வசக ப �பகள ஆரதப அவ யல தபட ம�னரல,

  ரகளல, அககளல உவனவயல எ�பத அத கல சக

  உறக� ரபகள உவனவ எ�பத கட. அத

  கமகள வபப பக தர பகபட. அர யடய

  நலன ரபற எ�பத ம இன கண த. ஹக� “அரசக எ�ப

  சகல மக� �ன.” எ�ப எவள டந கயன எ�ப தவன.

  அரசக எ�ப ஆ வக� க எ�ற ம. அரய பளதர த

  ரஞ அவ வள கத. ம இப ச மர� அ

  �த.

  ம�சட ஏக இத ப கட ட� தலளக லமக, சசன

  இயக றய பனகள ததன. ஜமய கதலகட,17

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  18/40

  ப சத சதரண தலகட சக மறகன அபடயன

  ஷயத ம த கள நத. இயகய ம வரல பத

  வத� ல ஆரத ப ம, ஏக தக எக �க

  இற எ�ப தத. சஷச சதய, கச சகத� வரல�

  அத அயயகளக இக .

  இத த கட ம பத. ளன ம பத. நடற

  க வரவ எ�பத ம� லயமன. கல� க அத�. தன

  உணற உமய ட ஒ ப ஒ பக � கட, ஒ கண

  ம ப கட ஒ கள மட ம. அன கணக,

  அன பகக � மசனக லமக, தகய லமக தன

  தன த ப கட மம ஒகவ.

  ம, ஏகட சஷச தன தடகல. வககளற படம

  சதயத ப கன கட பல அஞக இதன. ரப ஓவ�, ச�ம�, ஃய

  ப�றவக டதகவக. பனற றலய தமப எய

  உடய கச சக ளகபத. அத�ன அபதல

  க கண. அவயல கபனவத சஷசமக மம இதன. சக

  உறக த ஆழமன தன இலம இ தவதகவ இத.

  கபனவக� சஷச ஆதக இல. தலகள அரக� ல

  மடல எ� கன கடக. தலக உடனயக சகள, தக

  உடமகள அனவ ப க வக எ� அதர ததக.

  இத கதடத இத தன பழய நபகள ல ஏகஸ

  ச தவஞன வச வரலற ம பக தடன. இவர

  த வரல வக பரட நக� தபக இபத, அரய

  பளதரத எதபபத பத.

  வகக, வக பரடக இ பத தலவ வக வரல

  18

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  19/40

  ஆயகளன ய, �ய, ஸ, தக. மடய, மயவ,

  ஸ ஆயர சக தவகள பத. படக, பவதன, ம,

  த, , உழ, உப, உப சக� வயக சதய கட வத வர

  ஆக மலன வரல மறகபத.

  தலவ அரய பளதரத ஆழமக ஆரத. ஆட, கட,

  ஜ ,க ப இ� பலர கள ஆர சத. மக தக பகம

  சதய மறககன ஆதரமக இபதக ச தன. ரகர

  ஜனநயகவக, சஷ கமன ள, ய ல, ஹன, த�,

  பன� ஆயட� பழக கத.

  த� “தலவ பய பளதர க எ�பவ ரதரமனவ. மற

  ய தவ” எ� அ ச�ன. ம “பளதர க எ�பவ வரல

  யக உவனவ. மத� தவக� பட ய கக உப

  சக த� வள�றன. இத வள சதய மற. அதய உப

  சக ம�றன. அப அவ சபதபட தவக ம�றன.” எ�

  வரல உமகள எ க வத.

  இத தட ஓட ம இப த�ன இத அமப எ

  கலகக ச வவ பட வகமகவ இபத கண ற. உசபட

  ச, ணற வக படவக தக எற வகத

  ஏபற. ட� ஓட உட வய வற பறவ� ர

  பக தற.

  ம மனகரமக கக சக� கக ரகடனத எ ற.

  க அகயக, கல� ககன பலக வவற அவட.

  “தலவ வக த�ன அ ஒகப ஆதகள வதபத,

  அத ஆதகள ரயபத உய படகளய நன தல வகத

  தற. அவகட இழபத ஒ�ல. உலக தலளக ஒ�

  19

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  20/40

  சவக. இத உலக அவகள ப�லகமக மற ” ர இழக

  கடத ச மர� வக லச நக ஆரதன.

  20

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  21/40

  கல� ந�க க

  எ�ற� ம-ஐத அயய

  ‘�ட� எல. எத பலக இ வரல. ஐரப வ� எத 

  மக ளக கணநர அட ஒகப டன. ஆதக தப 

  டன. மலப பல சமர எலவற ந� கபத 

  பதய? மறக எ� கழல. ஆழ தன� வகள ச கய ஜ� 

  ம மம வள� கற�. அத வக இப� எல பகக 

   ற�. அத அவ இல பற�. இ என நக இற�?” 

  அவநகய வதள கற. அத தகவ யல.

  க அக வயன நர, ஐரபவ கட நர ஏறதழஒ�றகவ இத. ர� ம�னன எ மக ள சதக.

  அத வப பல, ஹக, ப�, பய,ஆய,ஜம எ�

  பரய. கல கனக கட. மஸ, ஏகஸ த உசகட� பகன.

  ர�, அ ஜம ச�றன. தக சத ம ர�

  வகய கண ன. ர ட பகய க வதன.

  21

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  22/40

  தலளக எ கரக என. ஆன லரவட

  தலவ அகரத த� க எ கடத� எல த.

  எகலககள உவ தலவ படவகட எத அகர பகமபகட. வக� ப இ யமன. ரவசட� பரய

  மக ஒகபடன. மஸ, ஏகஸ சத நட ட வயற வய

  பத ஏபட. லட ச� யனக. அவக நக இழகல.

  பல ஆர ஆகள க வளத ச மரத ஒந ட ய

  எ�பத உணத இதன. அத அயரத வம வ. ஈ இணயற நக

  வ. அத� இப யமன.

  தக � த�ய சகதனக றதனவற யல தக

  க கடன. தன வக� க உயத ப ம தயரட.

  தன வக பயண� அத இவகத� இ என நன. தவ

  வமய வளமக வத அவ, அவர மத பம பளதர வம

  அலகத. ம� பகக ம�சட எத வல ச�ற

  ஏக. ய ட கரக எ அ எத சப

  வமனத ம பற. சவதச கக சக வகவ

  அத� கபகள வரயற சவ ஈபட வத. அய ல தல

  பரட, அமக நடத அமக� தல பரட தன

  கவனகள ப வத

  ப க� ஏபட ப, அத நடய சவதச கக� சக தலவக

  ஆலசனக தத. உல� த பட வக அகரத த� ககள ப

  ட. அத சதஷ 72 நகத� இத. தலவ வ க

  அத யதத, பட வக இரத கறகள வ தபடத

  கண நத.

  ஒர ஒ மக� எகர, இர ப ழதகள சயன ச இலம

  22

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  23/40

  நக ஒவ�றக ப க வ உக வ. எதனய

  சகக� ப தகட ஜ�� மலத க மௗனமக த இழ

  பவத கக பக யல. ழதக ஓ ளய னகள ர

  வத , அவக� நடமட இலம மத எ�ன சட .

  ம அத மஜ� உக எவ, ய� லக

  உக பபமக வடகண இத. ப � வடக! சத

  வக, த� கன மதகளன தலளக க�ன ரவத

  சயபவத ப கட தன பயணத தட கத. கல

  ஒ ப நக இழக ட. அதகன ப மத ல� தல இற.

  ச மர� அயழ கலக� ல�க வயக ச� ஆ வர

  ஆரதக வ. ர டத த� பட ச பவதத அத�

  எ வர வத.

  ம� ரதனமன ப சஷசத ப வத அல. லதனத ப அ

  வ ஆ வறக அபலபயத�. உர இ ப � தக

  அத� த த மம வயன. அவ சஷச உல வதவ அல.

  தலவஉல� ஆரபகட அதன அபதவ. தலவ

  எபயல கமயனத இ எ� அய த. வரலற

  ஞனமயத அவர எலவற பக த.

  அமசதய, லடம சதய, தலவ சதய என ஒவ

  கல பணம பற தடம எ� வ த மர� கத, கட�

  ஜ�ம பல ஒ ரகவ பககப வத. அத� அவபன,

  அபன கத உல� க த கன ம. தலவ

  உலன தர வரல� எதவ கலகட பரபய மரக இப

  தகபடல…. ரதச� வளக இப ரடபடல…

  மகள இப அகரமறவகள எதல… எ�பத உ� வதனய,

  ஆற க எகள வபற. தலவ அம மக23

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  24/40

  டதயபட வய எ�பத அ வமக உணரவற. அத ந ஒ�

  தனக வ ட என ம உணற. சதய இத ரஞய

  உபத, ரகன தணத எ சல, பட வக அத� சய

  உணத கக ய ஊகள சயபட வ எ�பத எ வற.

  ம� உ அவகவ இத.

  எகட இற. த மக ஜ� இற பற. வ� வரக இத

  யமன த ஜ� இற பற. எல சகக ம எ

  கற. 1883 ம 14 த அவர �ட. எப எற அத

  நக ம எதம உக இத. கல தன ககன பல

  அவட க கற.

  ஏக அத அற ழ கற. லதன� இ ப ம

  எய க படபட க�றன க.

  24

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  25/40

  கலம ம இற

  எ�ற� ம- ஆறவ அயய

  க வய அவர கல த. எ

  எ மச � ககள த ம.

  அவ இறகல. கலம இற.

  ஐரய அகர வககன க வகபட,

  றபட மதரக மம ம ஒகல இத.

  கல இப பறப உலக வ

  லசகணகன மதக அவர தன� வபத

  பதக. சய லக ரகக, அமக ஐரய

  தசலக, ஏகபயத எத ஆய நக அவக பர இதக.

  மய எ� அச சமர பட வ இத ம.

  ம கலமனப ப மணவனக இத ல� எ� மத 1817 மட

  கல கட கட க பல ச�ன. மற என ம கய

  பத ச�ற. சய ம ச மரத பட வக ப

  ழகத அக எத. உலகய ய. சஷச எ� ய நதவன

  மலத. நகபட உலக மக� கன யன. கல அ பறவய

  படகள பய. அத ம� கக தகள க ப உலகமல

  ய. ன, ஐரய நக, கய, ப, யந என நக,

  ரதசக சஷச அப தடய.

  அ ரப கல கல. உலகல வ படத ச

  25

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  26/40

  மர� வக க தயம சய ஊ கட.

  ஷக மதகள ய. பட வக கவக தவய இடக

  ம மல வன வள ட. � மத லபர

  மக சமர வர எயபடத வர சக. அத� உ இ

  எ� ம தவக சத. ம த� பயண அ ச�னவ

  எல இ� அபய யமக நட வவத கல க இமகம ப

  கற.

  க அகய ம எ ப அவ 29 வயத�. அப

  ப�ன கபக இல. தர சத இல. உப, அத� றக

  க க ரதசகள,தசகள சததக இதபத அவ உலக

  சததக ம எ�பத மஸ, ஏகஸ சதன. ‘ உட�

  லபர வ தலவ� ழ பத உலக’ எ� இ�றய

  உலகமயமகல தவக கதன. இ� கல அத எக இத

  ககள அபய ந பற.

  லதன ம ஆரள அத ச மர� ஆவக இத ம த�ன

  உப கள அதன கயக அபய ககள

  கட இ�றன.

  “மதக யதக ச ழத கல ப அதவககக வல ப

  உழபளகளக மவக. தல வக ஒ� ரயகமக உவ” எ�ற.

  இ� நகரக அககக உயள கடக, த நகரக உலக

  ர உவ கட இற அத வக. இவக� கடத கல இவக�

  �னக கச ல வத வசகளகவ, எத த ச

  கதவரகவ இபக. 1820க 75 சதத அமகக யதக ச

  கதன. 1940க இ 21.6 சததமக றத. இ�ற 10 சதத

  ற பற. ஆய, ஆக ஊய வல

  பறவக� எக 1980க 120 ய�களக இத. இ� 20026

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  27/40

  ய�கள தற.

  பய கபக ய கபகள லதன� கள இ எ� ம

  சத. இ� உலக ர பற கக இவத�. பய�,வக ப எ� எ இத லமத�. கபகள பய கபக

  �றன. பய கபகள ப�ன கபக �றன. கம,

  மள நயக ஒ பய பயலய கடத ப வடக கணம

  பனவககக தய சய . இப சவ ல இடகலய

  கபவத வமத� எ எ�ற. இ� மக தக பக�

  தத க வம உழறவக� எக க இற.

  நகரக� ரடரக வக இவகள எற. சட

  ளய ஷக க ப உறகள பற. மத�

  எல மகள இழ வ பளக மற�. உழ உப சத

  ப தன சபதலம அயம பற�. தன தன

  அயம பற�. ம� ஒவ வ இத வகய இற. கல

  வதனய ககள தலய தக பற.

  லபத� லதன� இரத ஓடம. ச மர� வக இத தகத� த

  கற. இத லபத யடத தலவ தணற

  ஏப. ம “தலவத லப� ய தக ய. கமயன

  நகக ஆள” எ�ற. தலவ எதனய ஜகஜலகள எல

  ச பற. ஆன தன நகக ளவ யம தற எ�பத�

  உம.

  தப ககள, அதவ இயரக லமக, பகள றத

  ல தய சத றத ல ற. ‘இயரக க ச

  வததக இபத மத உழ� நர றகபவத பலக ம

  அக’ எ�ற. இ� ‘எம நர வல, எம நர ஓ, எம நர

  க’ எ�பதல பழய கலமட. கடகள வதத ற எல27

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  28/40

  அவலகக வல நர கட இற. தலவ அத

  இயரகள ஒ கண ட ஓவக டம வல வ கட இற.

  இயரகன ஏகனவ ஆற அமப, இறவக� உழப

  உற சதன இ. இ� பல தலக ய� உப தய.

  ய� மறவ தய. ச பன மதக� வயக லதனம

  உகற.

  “ய த பகள ஒ ட த ஒ சமய லபகள அ .

  உடன அ கமயன பக ஏப. அப அத த கமயன

  லப, நட ந.” இ ம கயத�. கடத இர

  வடக கட� ல ப ழ ற பற. உலகசத எ�ற

  ய தர வப தலவத � வகபற. றத

  தலளகள ஏழ நக வ கற. ய சதக ழற. அ

  தலவ நக கமயன பய ஏபற. ர நணய, ய�

  ஆயவ இ� டல எரன பகள. அவக ம தலவ

  நககள உ ப�றன.

  லதன இப பமள, ஏகனவ இத கபக எகவ,

  பசத எபக த சயபற. ய தக

  சயபவல. இத� ல மய தறகள வமன ஏபத ம

  தர லபத தட உ சய ய. உழ சகள உப சயபற

  தகத� சக ளகள ஏபத . பசத எத இ உப

  சற. தலடத, மசய, ஜபய தர வற�ல.

  “தலவ உழ மக� சககள, உமகள க

  கரதனமக பபத லப� த அகக ய. ஆன அ

  நடபற” எ�ற ம. தலக� ஊயக றகபவத

  தலக� லப� த அககபடல. தலளக சத

  பக வ ச ற பவ தக இயலம கற. அதன28

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  29/40

  தலவ உப சத பக சத கம த. இ லப�

  தத கமயக பகவ சற. ஜப� பகல இப தலழ

  ட. தலளக க ப உளறக. இப நகரக எத

  பப ற ம ர ஹட, பஜ வகனக ய சதத வ

  கப�றன. கடத கலக ஜப� க ஒ� 83000 ய�க லப சபத.

  இப 15000 ய� சபபத பபடக இற.

  தலவ தன லபத தக வபத ச அதன யக கமயக

  பகபவ தலவகம. ஜனநயக அ இடலம பற. �

  தரக தலக பகம �றன.

  இவக எரக தல வக ளத எ�பத ம சற.

  த� கய, த� ஆக, அஜன, இத, ர�, ஜம, ட�,

  அமக, ர. கரவ , இ� எதனய நக க எத

  ஆவசமன பரடக ர ஓக எ� அலகள எ கட இ�றன.

  ஒவ தச ம� தன அத சறககள பற கத�

  இ�றன.

  இத அத ககள கல மம பற. எத தலக சனக

  கக. அவ வரல க க சவ ச�றன.’ இ வரல�

  ” எ�பவ சய தத ப வபட வதக. ம

  ‘வககடய இ ரபத� வரலற நக�ற சயக இற’

  எ�ற. அத ட சயவ அமக பளதர ணக அப ச�னக.

  அதவ வக பரடக வதட எ�றக அவக.

  மய �வத கபக, கணர கற கக ப எ�

  அவகள க யம இ�வர த ப�றன. தலவ த�ன

  ஒ ப�லகம தக ய� த ப கட இற. தசக

  வக பரடக கழம இல. தலவ உலக ரபக

  29

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  30/40

  வகம இல. அ� ரத ம அபய ற. லதன�

  சபம அடகவ அடகத அத� அகரபத�. , ல, க என சகலத

  உற. ச டம க வ கற. இத� அத� அ

  ஆரற. தனகன ஆதரகளய, த�ன உப சத மத சகளய அ

  நக ஆரற.

  இ இழபத ஒ�ல, அடய பவ ப�லக எ� படவக

  அப உத எற கண சய வ. ச மர வர வர

  மண தப. வ� கக , சயனத ர, ஓகர

  சதத, நளக� அ நத அப ஒ க .

  கல, மஸ கறக.

  30

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  31/40

  கல� பயண

  (எ�ற� ம- கட அயய)

  ஜம� மச நகர அமள ய நகர

  வசயன நதர ப வழகஞ� மகனக றத ம�

  ப இ� உலக ர உசகபற.

  ப, ப, ரஸ வயறப

  தசக� கதக அடகபட, அவமனகள

  அலககபட மதத� உலக� வசகன ளக

  ஏ வற. அத அற அ�ய தன எக

  இற பக சவப ட வலம ககள தலய த

  உகத ததத� தலவ� சவபய தய வற.

  ததவ சகள ஜம ர நடத, ̀ ய ர ட” பக

  நடத சலவ ழதக, ஜ� அ�ப மம கக த

  அவரத� பட வக ஒ ப�லக அக ற.

  ம சதனசல ஞ அல. சக ஞ. அவ பளதர ண

  அல. அரய பளதர� தமக�. வ தவவ அல. நடறய

  இணத தவத தவ.

  ம கன ர த அலயல. இரத சதமன உமக

  வகன நகய தன. லதன உலகமயமகபப உழ சக

  உலகமயமகப. பரடக உலகமயமகப. அத� இ� உலக வ

  க க�றன. 1848 மஸ ஏகஸ ச வட க

  31

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  32/40

  அக� ஆரப ஐரபவ உ கத த இப உலகய

  அச கற.

  19வ ற மயத, ப கன தத. 20 வ ற அடபரய, னரய, எணற தலகன பரடகள தத. 21

  ற றய த. 73 நகள த ப க� தற. 73 ஆக கடத

  அடப ர தத. ஆன பரடக, இயகக

  க இ�றன. இத ஒர கரணத� உ. தலவ அம

  ம சஷச அமப தர வ இல. இத� வரல பத வத,

  இயகய இணத மய பத கற நக.

  ரணகத கச ததத பலவ, தலவ வக த�

  யர எ�ப தத இற. எலதமன சகள ச அ பட

  வகத நக யற. பட வக மன மப சயக

  எத . தலவத உலக உவய .

  மய ஒ� ஆட இல. வரல, மத வக

  ரடபற சய. இலயத ந, சதஷகள ந, மகள நக

  ச பத. இழ பன த� ய உவத மத� பவதகன நக. எல

  சதனக, மறக த�ன உபக ம ம அ வள

  கட இ.

  மஸ ஆர ஆக� தனயளரக

  ததத மக தத கக க

  தவகவ இ�றன. நவய சத

  டதரச� “லதன� ணசகள,

  நடவககளள க ஆழமக ம ஆர வப இற. ந இ�

  வற உலகத அவர அ�ற அக ற” எ� சற. இ�32

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  33/40

  வற உலகத ப மமல, ந சதன வழ ப ப�லகத

  அதவ ம.

  அவட வறத நக அ�பக, கணயக ற உலக லகல ஓக�றன. வ, வப அசத மலக

  எ ர� கரம �றன. நக� ய�க உ

  க�றன.

  இப மஸ ந ஏக கல நகய தன பயணத

  தட கற.

  (())

  1

  Free Tamil Ebooks - எகள ப

  �தககள பக உத கக:

  �தககள பபதக�ற கலய வ களய பல கக

  தப சத வடன. Kindle, Nook,  Android Tablets ப�றவ இவ

  பப வ�றன. இதகய கக� ம தப 4000 த 6000 ப

  வர றளன. எனவ பப�மயன மக தப இதன வ வ�றன.

  ஆலள �தகக:

  ஆல லசகணகன �தகக தப டக ப�றன. அவ PDF,

  EPUB, MOBI, AZW3. ப�ற வவக இபத, அவற மய ககள

  க ந படல.

  தள �தகக:33

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  34/40

  த சபய தககளல நம �தககளக டகபவல.

  ProjectMadurai.com எ த �தககள வவதகன ஒ உ�னத

  சவ ஈபள. இத இவர வழள த �தகக அன

  PublicDomain- உளன. ஆன இவ க பழய தகக.

  சபய தகக ஏ இ டகபவல.

  எனவ ஒ த வசக மய “�தககள பக உத ககள”

  வப, அவர எத ஒ த தகத இலவசமக பற ய.

  சபய தககள த பவ எப?

  சபகலமக பவ எதளக, பவக, சபய ககள பய

  வரகள த எத தடளன. அவ இலய, ளய, கலசர,

  உண, ம, அரய, கபடகல, வக ம தகவ தப ப�ற

  பவ தலக� அம�றன.

  ந அவறயல ஒ�றக ச த �தககள உவக உள.

  அவ உவகபட �தகக Creative Commons எ உம�

  வடப. இவ வவத� ல அத தகத எய ல

  ஆயகன உமக சடயக பககப�றன. அத நர அத

  �தககள ய வமன, ய வமன, இலவசமக வழகல.

  எனவ த ப வசகக ஆரகண சபய த �தககள

  இலவசமகவ ப கள .

  த எத வலப வமன பகள எகலம?

  ட.

  ஒவ வலப அதக�ற ஒல அமகள ப. ஒ

  34

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  35/40

  வலப� ஆய அவர பகள “ய வமன பய�பதல” எ�

  த மம அதன ந பய�பத .

  அதவ “Creative Commons” எ உம� வ பகள மம நபய�பத .

  அப இலம “ All Rights Reserved” எ உம� இ பகள நம

  பய�பத ய.

  வமன “ All Rights Reserved” எ� ள வலபகள க

  ஆய அவர பகள “Creative Commons” உம� வடக ந

  நம வகள தகல. ம அவர படக அன அவடய

  பய� ழ த� வடப எ உய ந அக வ.

  பவக பகள உவவ அவகள பக றய வசககள

  ச�றடய வ எ�ற எண இ. ந அவகள படகள எ இலவச

  �தககளக வழவத நம

  அவக அமயத, உமயகவ அவகள படக பப�மயன

  மகள ச�றட. வசகக றய தகக பபத ட

  வசகக ஆயக� வலப கவக ட அவகடய படகள த

  க பகல. ஆன நக வசகக� ரமத ற வண

  ஆயக� தய வலபகள ஒ�றக இண ஒ �தககளக

  உவ வலய சற. ம அவ உவகபட தககள

  “�தககள பக உத கக”- ஏற வண வவம வலய

  சற.

  FreeTamilEbooks.com

  இத வலதளத� �வ வவம �தகக கணப.

  35

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  36/40

  PDF for desktop, PDF for  6” devices, EPUB, AZW3, ODT

  இத வலதள ய வமன �தககள இலவசமக

  பறக(download) ச களல.

  அவ பறக(download) சயபட தககள ய வமன

  இலவசமக வழகல.

  இ க பகக கள?

  க சயவயதல த எதப வலபக பகள

  எ, அவற LibreOffice/MS Office ப�ற wordprocessor - ப ஓ எய

  �தகமக ம எக அப.

  அவளத�!

  ம ல பகக �வம:

  ஒல பவக/எதளக அவகள படகள “Creative Commons”

  உம� வடக �னச அத

  1.

  த�னவலகள அபபட �தகக� உமகள தரத

  பசத

  2.

  சதனக அம வழகபட தரமன �தககள நம வலதள

  பவற சத

  3.

  பளவக [email protected] எ கவ �னச

  அப.

  இத ட� ல பண சபபவக ய?

  யல.

  இத வலதள க க த�னவலகள சயப�ற ஒ வலதள ஆ.36

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  37/40

  இத� ஒர நக எ�னவ த றய �தககள உவவ, அவற

  இலவசமக பயனக வழவம ஆ.

  ம இவ உவகபட �தகக, ebook reader  ஏகவவம அம.

  இடத பகள எக ஆய/பவ எ�ன லப?

  ஆய/பவக இட� ல எததமன தக பறபவல.

  ஏன, அவக தக இதக� எதஒ பவ எதரபவல.

  ஏகனவ அவக எ வ பகள எத� ந �தகமக

  வடபற.

  அதவ அவரவக� வலதள இத பக அன இலவசமகவ

  டகபற, அவறயல ஒ�றக த ebook reader  ப�ற கக

  ப த ம த வலய இத ட சற.

  தப மக பய அள tablets ம ebook readers ப�ற ககள ந

  சவத அவகள நவத இ ஒ நல வபக அம.

  நக எபத அம வலதளக ஏத த உளத?

  உள.

  �வ த உள வலதளக நக எபன அம�றன.

  1. www.vinavu.com

  2. www.badriseshadri.in

  3. http://maattru.com

  4. kaniyam.com37

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  38/40

  5. blog.ravidreams.net

  எவ ஒ எதளட Creative Commons உம� அவர படகள

  வம வ?

  இத �வம ஒ �னசல அப வ.

  உகள வலதள அம [வலதள� பய].

  தப பபத உபயகப ககளக Mobiles ம பவ க

  கக� எக அக வள.

  இல நக http://www.FreeTamilEbooks.com எ வலதள, பவ த

  �தககள வவ றக� சகபதகன ஒ ய ட

  ஈபள.

  இ சககப �தகக பவ க ககளன Desktop,ebook readers

  like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ப�றவ ப வண அம.

  அதவ இதகய கக support ச odt, pdf , ebub, azw ப�ற வவம

  தகக அம.

  இதகக நக உகள வலதள பகள

  பற ற. இத� ல உகள பக

  உலகள இ வசகக� ககள நரயக ச�றட.

  எனவ உகள வலதள பகள ரயபத அவற

  �தககளக மவத உகள அமய வற.

  இவ உவகபட �தகக கபக ஆயரக உக� பய ம

  உகள வலதள கவ இடப. ம இவ “Creative Commons” உம�

  38

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  39/40

  மத� வடப எ உய அற.

  http://creativecommons.org/licenses/

  க எகள �வ கவக தட களல.

  e-mail : [email protected] 

  FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

  G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

  ந�.

  மயவ ஒ �னசல உக தத அன எதளக அ

  அவகட அமய பக.

  த அவகள “Creative Commons License”-ஐ அவகடய வலதள

  பய�பத சக.

  கடயக அவக உக அம அ அ

  �னசல[email protected] எ கவ அ வக.

  ஓ எதள உகள உகள வகள ம பச எ�ன சவ?

  அவகள அவகள படகள அபய ட வ.

  ஒல அவகடய சத ய �தக தய எணட இ.

  ஆகவ அவகள ந ததர சய ட.

  அவகள அபய அதத எதளகள ந நம யய

  தடர வ.

  39

 • 8/19/2019 Karl Marx - Always Marx - A Communist

  40/40

  �தகக எவ அமய வ?

  ஒவவர வலதள றதபச கண பக கணப. அவ

  வகபதபட அல வகபத படமல இ.

  ந அவறயல ஒ�றக ர ஒ பவன தல� வகப

  �தககளக தயகல. அவ வகபதப �தககள

  ப-I ப-II எ� ட ததய ககல.

  தக வயவக யவ?

  இன, பய ம வ�ற ப�றவற வகயன பக தகபட

  வ.

  எகள தட கவ எப?

  க �வ கவக எகள தட களல.

  email : [email protected]

  Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

  Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

  இட ஈபளவக ய?

  Shrinivasan [email protected]

   Alagunambi Welkin [email protected]

   Arun [email protected]

  இர

  Supported by

  Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org

  Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/40


Recommended