Home >Education >KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH �(konstruktivisme + kontekstual)

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH �(konstruktivisme + kontekstual)

Date post:03-Jul-2015
Category:
View:3,775 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH(konstruktivisme + kontekstual)
    Dipersembahkanoleh :
    Syamimi
    Habibah
    Syazwani

2. Konsepkonstruktivisme
menekankan pembinaan konsep yang asas sebelum konsep itu dibangunkan dan kemudiannya diaplikasikan apabila diperlukan.
3. Menurut Brooks (1998), manusiamembentukpemikirandanmembinapemahamanberdasarkanperistiwa yang merekaalamisebelumini.
teorikonstruktivismemenekankanpembinaankonsepmelaluipengetahuanlepas.
Menurut Jones (1997), konstruktivisme ialah proses menambah dan mensintesis maklumat baru berpandukan pengetahuan sedia ada untuk mendapatkan satu maklumat baru.
4. Hasilannya, individuakanmembentukpemahamannyasendiridansuatukonseptertentuberhubungpengetahuandanmaklumatberkenaan.
Pengetahuansediaada
Pengetahuanbaru
Konsepsendiri
5. Prinsip-prinsipKonstruktivisme:
Pengetahuandibinapelajar.
Pemahamandibentukmelaluianalisisdansintesispengalamanlalu.
Aktivitipembelajaranmenggabungkan 3 domain iaitu domain kognitif, domain afektifdan domain psikomotor.
Refleksimembantumembentukpengetahuandanpemahaman.
Pelajarberperananmenentukanpembelajaransendiri.
Hasilanpembelajaranadalahpelbagaidansukarhendakdijangka.
Menggalakkanpelajarberfikirdanmencuba idea baru.
Menyokongdanmencabarpemikiranseseorang
6. Sells dan Glasgow (1998) = konstruktivismemenekankanpenerokaandanpenemuankendirimelaluiaktivitipenyelesaianmasalah.
teoriinisesuaidigunakanuntukgayapembelajaranreflektifkeranapelajarmengaitkanpengetahuandanpengalamanlepasuntukmembentukpemahamanbaru.
7. Konstruktivisme 5 Fasa Needham
8. Fasaorientasi: (Engage)
menarikperhatian, minat , danmemotivasikanpelajar.
contoh =tunjukcara/demonstrasi, tayanganfilem, tayanganvideo, keratanakhbar, mengemukakansoalan-soalan yang bolehmenjanakanperasaaningintahukepadapelajar-pelajarnya.
Kesan = pelajarlebihberfikirdanlebihseronokdenganaktiviti yang telahdijalankandalambilikdarjah.
9. (ii) FasaPencetusan idea: (Explore)
mengenalpastikerangkaalternatifpelajar. Idea-idea pelajar yang terdahuludikenalpastimelaluisoalan-soalan yang diajukanuntukmendorongmerekaberfikirmengapa idea merekatidakselaridengan idea saintifik. Soaljawab yang mendorongpemikiranbolehdijalankanoleh guru.
Gunakaedahinkuiriuntukmenyelongkardanmenyiasatmelaluikaedaheksperimen.
Contoh = amali, perbincangandalamkumpulankecil, pemetaankonsepdanlaporan.
10. Kesan = pelajarlebihberfikir, seronokdanlebihberkemahiransosial.
Pelajarlebihberfikirkeranadalammembinapengetahuanbarupelajarakanberfikiruntukmenyelesaikanmasalah, menjana idea, danmembuatkeputusan yang bijakdalammenghadapipelbagaikemungkinanan
11. (iii) FasaPenstrukturanSemula idea : (Explain)
mengubahsuaikerangkaalternatifkepada idea saintifik. Idea-idea baruakandipersembahkandalampelbagaibentuk yang sesuaidengankecerdasanpelajar. Peneranganbesertadenganaktiviti yang sesuaidengankecerdasanmasing-masingakandigunakanuntukmembantumembentukkonsep yang baruini.
membuatdefinisi, menerangkankonsep, menyoaltentangpeneranganlanjutandanmemintajustifikasisertapenjelasan.
12. Contoh = perbincangandalamkumpulankecildanmembuatlaporan.
Kesan = pelajarlebihyakindanberanimencabarhipotesis yang telahdibuatdandigalakkanberbincanguntukmembuatramalan. Pelajarmempunyaibanyakruangdanpeluanguntukmengujihipotesismerekaterutamamelaluiperbincangandalamkumpulan.
13. (iv) FasaAplikasi idea: (Elaborate)
mengenalpastiidea yang barudiubahsuai/dibinadalamfasapenstrukturansemula idea dapatdiaplikasidalamsituasi yang baru. Konsep yang telahdibinadikaitkandandikembangkandidalambidang yang lain ataudidalamduniasebenarnya.
Contoh = penulisansendirikerjaprojekolehpelajar.
14. Kesan =pelajarlebihfahamdaningat. Kefahamanpelajartentangsesuatukonsepdan idea lebihjelasapabilamerekaterlibatsecaralangsungdalampembinaanpengetahuanbaru.
15. (v) FasaRefleksi (Evaluate)
menilaikefahamanmuriddanmenilaisama idea terdahulutelahberubah.
Contoh = soalpelajarsecarareflektif
Kesan = pelajardapatmenilaiadakahmerekafahamdandapatmengaplikasikanapa yang dipelajaridalamsesipengajarandanpembelajaranmereka.
16. ContohAktivitiDalam P&P
17. Perbincangan
Guru memberisebuahtajukkepadapelajar
Pelajardibahagikankepadabeberapakumpulanuntukberbincang.
Contohtajuk :
MakananRingan
18. Perdebatan
Kumpulan - kumpulanpelajartadidibenarkanuntukberdebattentangpendapatmereka.
Melaluiperdebatanini, pelajarmenggunakanpengetahuansediaadauntukmengutarakanpendapatnya.
19. Eksplorasi
Setelahberdebat, guru mengalakkanpelajaruntukmencarimaklumattambahansamaadadariperpustakaanatau internet untukmendapatkanpengetahuan-pengetahuanbaru.
20. Pembinaan
Melaluipengetahuansediaadasertapengetahuan yang baru, guru menyuruhpelajarmenulispenulisansepertipidato, debatatausyarahanuntukmenguatkanlagipengetahuanpelajarberdasarkanpenyepaduanpengetahuantersebut.
21. PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL
22. DEFINISI
Kaedah yang menggabungkanisikandungandenganpengalamanharianindividu, masyarakatdanalampembelajaran.
Kaedahpembelajaran yang konkrit.
23. Pembelajaranakanberlakuapabilamerekadapatmemprosesmaklumatdanpengetahuanbarudengancarabermaknadalammindamereka.
Pengetahuanbaru
Pengetahuansediaada
24. Pembelajaranlebihbermaknasekiranya guru meyampaikandarikonteks yang lebihbermakna
1)Budaya
2)Fizikal
3) Sosial
25. Pendekatankontekstualmerestasikurikulum
26. KaedahPembelajaranKontekstual
Murid
Dapatmengaitkanisipelajarandenganpekerjaandankehidupan.
Bolehmemindahkankemahiran
Bolehbelajarbekerjasama
Dapatmenerokadanmendapatbukti
27. Guru
Dapatmenjadikanpengajaransebagaipegalaman yang berjaya
Dapatmengaitkanprinsipmatapelajarandenganduniapekerjaan
28. KepentinganKontekstualPembelajrandanPengajaran
Pembelajaran yang menagambilkirapelbagaigayapembelajaran
Individumemilikipelbagaikecerdasan
Individumengekalkanmaklumatdenganlebihberkesanmelaluipengalamansendiri

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended