Home >Documents >MALAY LANGUAGE - moe.gov.sg · PDF file1.2 KEMAHIRAN ABAD KE-21 13 BAB 2 KURIKULUM...

MALAY LANGUAGE - moe.gov.sg · PDF file1.2 KEMAHIRAN ABAD KE-21 13 BAB 2 KURIKULUM...

Date post:19-Mar-2019
Category:
View:220 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

MALAY LANGUAGE

SYLLABUS Pre-University

ML B and H1

Implementation starting with

2012 JC 1 and Pre-U 1 Cohort

Ministry of Education

SINGAPORE

2016 Curriculum Planning and Development Division. This publication is not for sale. Permission is granted to reproduce this publication in its entirety for personal or non-commercial educational use only. All other rights reserved.

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU PRAUNIVERSITI

KANDUNGAN

PENDAHULUAN

FALSAFAH PENDIDIKAN SINGAPURA 7

HASIL PENDIDIKAN YANG DIINGINI 9

BAB 1 PENGENALAN

1.1 VISI ARIF BUDIMAN 12

1.2 KEMAHIRAN ABAD KE-21 13

BAB 2 KURIKULUM PRAUNIVERSITI

2.1 MATLAMAT DAN OBJEKTIF 16

2.2 PROGRAM BAHASA MELAYU 17

2.3 TEMA DAN WAKTU KURIKULUM 18

2.4 PENGISIAN UMUM 19

BAB 3 BAHASA MELAYU B

3.1 MATLAMAT DAN OBJEKTIF 26

3.2 PENGISIAN KURIKULUM 27

3.3 HASIL PEMBELAJARAN 31

BAB 4 BAHASA MELAYU H1

4.1 MATLAMAT DAN OBJEKTIF 34

4.2 PENGISIAN KURIKULUM 35

4.3 HASIL PEMBELAJARAN 39

BAB 5 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

5.1 PERANCANGAN 42

5.2 PEDAGOGI 44

5.3 PENILAIAN 52

BAB 6 LAMPIRAN

6.1 DAFTAR PERIBAHASA 58

PENDAHULUAN

FALSAFAH PENDIDIKAN SINGAPURA

HASIL PENDIDIKAN YANG DIINGINI

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU PRAUNIVERSITI

PENDAHULUAN

Dasar dwibahasa dalam sistem pendidikan Singapura menekankan

kepentingan pembelajaran Bahasa Ibunda untuk warisan dan budaya kita.

Kebolehan berdwibahasa merupakan kekuatan yang ada pada warga

Singapura; kelebihan yang perlu kita kekalkan. Dengan keupayaan

menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Ibunda dengan fasih, lebih

banyak peluang akan terbuka kepada warga Singapura.

Dengan dasar dwibahasa sebagai tunjang sistem pendidikan kita,

Bahasa Melayu wajib dipelajari dalam kurikulum sekolah di negara ini sebagai

salah satu mata pelajaran bahasa ibunda. Kedudukan bahasa Melayu sebagai

bahasa kebangsaan dan satu daripada bahasa rasmi di Singapura menjadikan

bahasa Melayu berperanan penting dalam penyaluran idea, pemikiran dan

budaya serta menjadi jembatan kukuh hubungan masyarakat Singapura yang

berbilang bangsa, bahasa dan agama.

Oleh yang demikian, kesinambungan penggunaan bahasa penting bagi

membina dan mengekalkan jati diri masyarakat. Di samping itu, penguasaan

bahasa Melayu juga membolehkan warga Singapura merebut peluang di

rantau yang berkembang pesat dan menjalin hubungan khususnya dengan

warga lain di rantau ini . Sementelah, aspek-aspek ini amat bertepatan dengan

kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam abad yang ke-21 ini.

6

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU PRAUNIVERSITI

FALSAFAH PENDIDIKAN

Pendidikan di Singapura mempunyai dua matlamat: membentuk sikap

dan menyediakan pelajar menjadi warganegara yang baik serta bersedia

untuk alam pekerjaan.

Pendidikan merupakan proses yang membentuk pelajar menjadi insan

yang baik secara keseluruhan. Melalui pendidikan, pelajar dididik dari segi

moral, intelektual, fizikal, sosial, emosi dan estetika. Pelajar juga akan belajar

menjadi seseorang yang penyayang dan bertanggungjawab terhadap

keluarga dan masyarakat serta memahami dan memainkan peranan dalam

pembangunan masa depan Singapura.

Tujuan Persekolahan

Sekolah merupakan institusi pembelajaran. Dengan kerjasama

keluarga, sekolah membolehkan pelajar mengenali diri dahulu, kekuatan dan

pelbagai aspek pertumbuhan diri. Sekolah memberikan asas-asas kukuh

pembelajaran untuk menyediakan pelajar ke tahap pendidikan selanjutnya.

Pada masa yang sama, pelajar dilengkapi dengan kecekapan-kecekapan

yang membolehkannya maju dalam dunia yang kompetitif. Kecekapan-

kecekapan ini termasuklah kebolehan melahirkan pendapat dengan yakin,

berfikiran kritikal, bekerja dalam kumpulan, dan berinovatif dan berdaya

usaha.

Sekolah merupakan wadah bagi pelajar bergaul. Semasa berinteraksi

dengan pelajar-pelajar dari latar yang berbeza, pelajar sedar bahawa dirinya

adalah sebahagian daripada masyarakat yang lebih besar dan secara aktif

dia mampu memberikan sumbangan kepada kehidupan orang lain. Dia juga

belajar untuk bekerjasama secara rentas budaya. Sekolah menyediakan

peluang untuk pelajar mengembangkan rasa cinta akan negara.

Sekolah memberikan bimbingan dan hala tuju moral kepada pelajar

melalui etos disiplin dan prihatin. Para pendidik membimbing dan mencorak

daya berfikir dan tanggapan pelajar serta membentuk keperibadian moralnya.

Akhirnya, pelajar memperoleh pengetahuan, kemahiran dan kecenderungan

yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan

menyumbang kepada masyarakat dengan aktif.

7

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU PRAUNIVERSITI

Mengasuh Pelajar-pelajar

Pelajar merupakan tumpuan segala usaha pengajaran dan

pembelajaran. Tanggapan kita tentang pelajar dan cara dia belajar

memandu kita untuk membantunya menjadi yang terbaik.

Setiap anak mempunyai nilai intrinsik; berperibadi dengan fikiran

dan tanggapan sendiri. Kesabaran dan kegigihan diperlukan

untuk mengasuh anak-anak semasa tanggapan dan sistem

nilainya terbentuk.

Setiap pelajar mampu belajar dan berjaya. Dia mempunyai

keperluan dan keupayaannya sendiri, dan berkembang mengikut

kemampuannya. Dia memerlukan bimbingan untuk membina

kekuatan dan mencapai matlamatnya.

Pelajar belajar dengan baik sekira adanya peraturan dan disiplin.

Dia juga memerlukan jagaan dan galakan untuk meneroka dan

melakukan suatu tindakan cemerlang. Keseimbangan antara

kedua-duanya melahirkan suasana yang kondusif untuk

pembelajaran dan pertumbuhan.

Pembelajaran pelajar-pelajar haruslah sesuai dengan

perkembangan mereka. Perkara yang diajarkan perlu sesuai

dengan usia, cara dan berapa banyaknya perkara itu perlu

dipelajari. Hal ini akan membantu pelajar membangunkan

keyakinan dan motivasinya untuk belajar.

Para pendidik harus memahami pelajar-pelajar dan prihatin akan

isu-isu pendidikan yang kompleks. Mereka juga harus berusaha

mendalami kemahiran subjek dan mengukuhkan kecekapan untuk

pengajaran dan pembelajaran. Pendidik tulen mengutamakan anak

didiknya dan yakin bahawa mereka boleh meninggalkan kesan kepada

kehidupan anak itu.

8

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU PRAUNIVERSITI

HASIL PENDIDIKAN YANG DIINGINI

Seseorang pelajar yang melalui pendidikan peringkat prauniversiti

haruslah mencapai Hasil Pendidikan Yang Diingini. Pelajar itu haruslah

mempunyai kesedaran kendiri yang baik, berhemah dan mempunyai

kemahiran-kemahiran serta pengetahuan yang diperlukan bagi menghadapi

cabaran masa hadapan. Pelajar bertanggungjawab terhadap keluarga,

masyarakat dan negaranya; mempunyai minda dan tubuh yang sihat;

menghargai persekitaran dan mempunyai azam yang kuat untuk menghadapi

kehidupan. Dengan kata-kata lain, pelajar harus:

yakin dan berupaya membezakan yang baik atau sebaliknya, boleh

menyesuaikan diri dengan perubahan, gigih, mengenali dirinya,

membuat pertimbangan dengan bijak, berfikir secara kendiri dan kritis,

dan berkomunikasi dengan efektif;

mempunyai arah kendiri dan bertanggungjawab terhadap

pembelajaran sendiri, suka bertanya, melakukan refleksi dan tabah

untuk mencapai kejayaan dalam pembelajaran;

menjadi penyumbang aktif yang boleh bekerja dalam kumpulan,

menggunakan inisiatif, mengambil risiko, inovatif dan bekerja keras

untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik; dan

menjadi warga yang prihatin, cinta akan tanah airnya, mempunyai

kesedaran sivik yang tinggi, tahu dan memainkan peranan aktif dalam

membaiki kehidupan orang-orang di sekelilingnya.

Untuk memenuhi hasrat Hasil Pendidikan Yang Diingini, setiap pelajar

haruslah mencapai perkara-perkara yang berikut pada akhir pendidikan

prauniversiti :

mempunyai keberanian moral untuk menegakkan perkara yang betul;

semangat tidak mudah luntur apabila berada dalam kesusahan;

boleh bekerjasama secara silang budaya dan mempunyai

tanggungjawab sosial;

inovatif dan berdaya usaha;

boleh berfikir secara kritikal dan berkomunikasi dengan yakin;

bertekad dalam mengejar kecemerlangan;

menginginkan kehidupan yang sihat dan menghargai nilai estetik; dan

bangga menjadi rakyat Singapura dan memahami Singapura

mempunyai kaitan dengan negara lain dan dunia global.

9

BAB 1 PENGENALAN

1.1 VISI ARIF BUDIMAN

1.2 KEMAHIRAN ABAD KE-21

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU PRAUNIVERSITI

1.1 VISI ARIF BUDIMAN

Dalam mencapai Hasil Pendidikan Yang Diingini, pelajar perlu

dilengkapi dengan sikap, kemahiran dan ilmu. Oleh itu, kita harus membentuk

setiap pelajar menjadi seseorang yang mempunyai ciri-ciri Arif Budiman. Visi

Arif Budiman, iaitu insan berilmu pengetahuan yang berbakti kepada

masyarakat menetapkan satu hala tuju bagi guru dan pelajar Bahasa

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended