Matematik 1

Date post:26-Sep-2015
Category:
View:226 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
hyhgbg b bb
Transcript:

Answer all questions

Matematik Kertas 1 Tahun 2Mathematics Paper One Year 2 Name: ....

Class: ...

SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA RUMPUTKM 12.8, 76450 MELAKA

MONTHLY TEST 2UJIAN SELARAS 22010

MATHEMATICS/MATEMATIKYEAR 2/TAHUN 2PAPER 1/KERTAS 11 HOUR/1 JAM

DO NOT OPEN THIS PAPER UNTIL YOU HAVE BEEN TOLDJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEBELUM DIBERITAHU.

1. This paper consists of 40 questions.Soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Answer all the questions.Jawab semua soalan.

3. Choose and circle the best answer Pilih dan bulatkan jawapan betul

Answer all the questions. Circle the correct answers.Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul.

1.

Count and choose the correct number below. Kira dan pilih nombor yang betul di bawah A230B231C321D3222.What number comes before 106? Apakah nombor sebelum 106?A 104B 105C 106D 107

3.Which of the following is not correct? Yang manakah antara berikut adalah tidak benar?

A 120 one hundred and twenty / seratus dua puluh

B 313 three hundred and thirteen / tiga ratus tiga belas

C 104 one hundred and forty / seratus empat puluh

D 300 three hundred / tiga ratus

4. 512 has 5 hundreds , 1 ten and _____ ones. 512 mempunyai 5 ratus , 1 puluh dan _____ sa.

A 1B 2C 3D5

128126

122

5.

What is the missing number? Apakah nombor yang tertinggal di atas?A 123B 124C 125D 127

6. 4 hundreds 2 ten 4 ones is 4 ratus 2 puluh 4 sa ialahA 424B 434C 242D 224

Dua ratus lapan

7. Choose the correct answer according to the diagram above. Pilih jawapan betul berdasarkan gambarajah di atas.A 208B 218C 280D 288

8.Four hundred and eighteen in numeral is Empat ratus lapan belas dalam angka ialahA 408B 400C 418D 480

9.

How many cups are there above? Berapakah bilangan cawan di atas?A 44B 47C 50D 57

10.

The second animal from the left is Haiwan yang kedua dari sebelah kiri ialahA cow / lembuB rabbit / arnabC monkey / monyet D tiger / harimau

11.

Which one of the following is equal to the number above? Yang manakah antara berikut bersamaan dengan nombor di atas? A seven / tujuh B seventeen / tujuh belas C seventeenth / tujuh belas D seventy / tujuh puluh

12. Find the sum of 7, 4 and 8? Cari hasil tambah 7 dan 8 ?A 18B 19C 20D 21

13. 605 , 601 , 603 , 610The following numbers in ascending order isNombor-nombor berikut dalam susunan menaik ialah

A 601 , 603 , 610 , 605 .B 601 , 605 , 603 , 610 .C 601 , 603 , 605 , 610 .D 601 . 610 , 603 , 605 .

14. 590 in word is 590 dalam perkataan ialahA Five hundred and ninety Lima ratus sembilan puluh

B Five hundred and nine Lima ratus Sembilan

C Five hundred and nineteen Lima ratus Sembilan belas

D Four hundred and ninety Empat ratus Sembilan puluh

15. Count back from 526 to 523 is Kira menurun daripada 526 kepada 523 ialah A 526 , 523 , 524 , 525 . B 523 , 524 , 525 , 526 . C 526 , 525 , 524 , 523 . D 526 , 524 , 525 , 523 .

16. Which number sentence below is correct? Yang manakah ayat nombor di bawah yang betul?A 100 - 50 = 55B 120 - 100 = 10C 130 - 30 = 100D 500 100 = 300

17. 200 is larger than 200 adalah lebih besar daripadaA 190B 191C 199D 201

18.

Find the total and choose the correct answer below. Cari hasil tambah dan pilih jawapan yang betul di bawah.A 80B 90C 100D 110

19. Which of the following numbers is the smallest.? Yang manakah berikut adalah nombor yang paling kecil?A 200B 199C 209D 210

20. 500 - 200 =

A 200B 300C 350D 400Wednesday RabuTuesday Selasa

Sunday Ahad

21 What is the missing in the box? Apakah hari yang sepatutnya berada di dalam kotak? A Thursday Khamis B Monday Isnin C Saturday Sabtu D FridayJumaat

22.Count on in tens. What is the number after 550? Kira dalam kiraan menaik sepuluh sepuluh. Apakah nombor selepas 550 ?A 540B 560C 500D 600

23.

P Q R SWhich star is the secondfrom the left?Yang mana satukah bintang kedua daripada kiri?APBQCRDS

24. What is the sixthmonth of the year? Apakah bulan yang keenam dalam setiap tahun ?A July / JulaiB June / JunC August / OgosD January / Januari

25. 473means473 bermaksud A7 hundreds, 3 tens and 4 ones. 7 ratus , 3 puluh dan 4 sa.

B7 hundreds, 4 tens and 3 ones. 7 ratus, 4 puluh dan 3 sa.

C4 hundreds, 7 tens and 3 ones. 4 ratus, 7 puluh dan 3 sa.

D3 hundreds, 4 tens and 7 ones. 2 ratus, 4 puluh dan 7 sa.

26. 220 + = 330 What is the missing number above? Apakah nombor yang tertinngal di atas?

A 100B 110 C 120D 130

27. Which is the largest number? Yang manakah nombor paling besar?

A 320 B 199 C 319D 333

28. 540 + 60 = Choose the correct answer for addition above. Pilih jawapan yang betul bagi penambahan di atas. A590 B600 C610 D 620

29 The day after Wednesday is ____________ Selepas hari Rabu ialah hari__________

A Tuesday / Selasa B Wednesday / Rabu C Thursday / KhamisD Sunday / Ahad

30. 8 + 7 + 5 =

Choose the correct answer below. Pilih jawapan yang betul di bawah?

A12

B15

C20

D25

31. Pak Mat distributes 230 eggs to grocery A and 355 eggs to grocery B. How many eggs are distributed to both groceries? Pak Mat mengedarkan 230 biji telur kepada Kedai Runcit A dan 355 kepada Kedai Runcit B. Berapakah jumlah telur yang diedarkan kepada kedua buah kedai runcit tersebut?A. 455B. 485C. 555D.585

32. .Take away 104 marbles from 346 marbles. How many marbles are left? Keluarkan 104 biji guli daripada 346 biji guli. Berapakah biji guli yang tinggal?A. 242B. 244C. 246D.300

33. There are 70 boys and 25 girls in the group. How many children are there altogether ? Terdapat 70 orang budak lelaki dan 52 orang budak perempuan dalam satu kumpulan. Berapakah jumlah mereka semua ?

A 85

B 90

C 95

D 100

34. - 20 = 65 What is the missing number above? Nombor apakah yang tertinggal di atas?

A 100B 95C 90D 85

35. Siva collects 56 bottles to recycle. He adds 15 more bottles to recycle. How many bottles does he collect now?Siva mengumpul 56 buah botol untuk dikitar semula. Dia menambah 15 buah botol lagi untuk kitar semula. Berapakah buah botol yang dikumpul olehnya sekarang?

A 69

B 70

C 71 D 81

36 + 50 = 100 What is the missing number? Apakah nombor yang tertinggal?A 40B 50C 60D 70 37.

Choose the correct number sentence for addition above.Pilih ayat nombor yang betul bagi penambahan di atas.

A 300 + 257 = 557B 306 + 267 = 573C 306 + 257 = 563D 305 + 260 = 565

38. 58 more than 23 is 58 lebih daripada 23 ialah A80B81C82D97

39. 600 - 50 = A500B550C600D650

40. There are 79 students in a hall and 18 students in a class. How many students are there altogether? Terdapat 79 orang pelajar di dalam sebuah dewan dan 18 orang pelajar dalam sebuah kelas. Berapakah orang pelajar yang ada kesemuanya?

A86

B87

C96

D97

Prepared by;Checked by;Approved by;Disediakan oleh;Disemak olehDisahkan oleh

.(Marshizawati Rasip)(Mdm Noraini Ali)Mathematics TeacherHead of MathematicsGuru MatematikPanelSK Paya RumputKetua Panitia MatematikMelakaSK Paya Rumput Melaka

8

SK Paya Rumput MelakaPage 5

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended