Home > Documents > MAYBANK ISLAMIC CARD CONVERSION FORM / BORANG … · Billing Address / Alamat Surat-Menyurat ......

MAYBANK ISLAMIC CARD CONVERSION FORM / BORANG … · Billing Address / Alamat Surat-Menyurat ......

Date post: 09-Mar-2019
Category:
Author: phungkiet
View: 219 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 3 /3
Borang ini perlu diisi oleh ahli Kad Utama Konvensional sedia ada sahaja. MAYBANK ISLAMIC CARD CONVERSION FORM / BORANG PENUKARAN KAD MAYBANK ISLAMIC Kepada Ahli Kad Yang Dihargai, Terima kasih di atas minat anda terhadap Kad Ikhwan-i Maybank Islamic. Untuk tujuan pemprosesan permohonan Kad Ikhwan-i Maybank Islamic anda, sila isi borang ini dan hantar kepada kepada kami untuk pertimbangan kami. Sila ambil masa untuk membaca terma dan syarat-syarat dengan lebih teliti, sebelum anda meneruskan untuk mengisi borang ini. Senarai Semak Penukaran : Anda adalah ahli Kad Kredit Konvensional Maybank sedia ada Anda ingin memohon Kad Maybank Islamic Ikhwan-i dan menutup SEMUA Kad Kredit Konvensional Maybank anda. TIADA penukaran separuh dibenarkan. Jika anda memegang lebih daripada satu Kad Kredit Konvensional Maybank, anda dikehendaki untuk menutup SEMUA Kad Kredit Konvensional Maybank anda untuk penukaran ini If you have EzyPay instalment plan with your existing Maybank Conventional Credit Card, you have agree that your existing EzyPay plan will be terminated and no longer Jika anda mempunyai pelan EzyPay dengan Kad Kredit Konvensional Maybank yang sedia ada, anda telah bersetuju bahawa pelan EzyPay anda yang sedia ada akan ditamatkan dan tidak slamic Ikhwan-i baru anda. I, the Principal Cardmember, agree to close all my existing Maybank Coventional Credit Card(s) below and all its supplementarycard(s), in order to apply for Maybank Islamic Ikhwan Card-i / Saya, Ahli Kad Utama, bersetuju untuk menutup semua Kad Kredit Konvensional Maybank sedia ada di bawah dan semua kad tambahan,supaya untuk memohon Kad Ikhwan-i Maybank Islamic :- Please select your choice of card(s) / Sila pilih kad pilihan anda: Please select the following options (tick one only) / Sila buat pilihan di bawah ( tanda satu sahaja):- I hereby agree with the terms and conditions stated in this form and acknowledge that in order for the Bank to proceed with the conversion / Saya mengaku bersetuju dengan terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di dalam borang ini dan mengakuinya supaya pihak Bank dapat meneruskan dengan penukaran ini :- i) The Bank will terminate all my existing Maybank Credit Card and all my supplementary card(s) (if any) and issue all card(s) under Maybank Islamic Ikhwan Card-i / Bank akan membatalkan semua Kad Kredit Maybank sedia ada dan semua kad tambahan saya dan mengeluarkan kad di bawah Kad Ikhwan-i Maybank Islamic . ii) All Direct Debit / Standing Instruction (from other Bank) in my existing Maybank Credit Card will be terminated, and I agree to make arrangements for the existing Direct Debit / Standing Instruction to my new Maybank Islamic Ikhwan Card-i / Semua Debit Terus / Arahan Tetap (daripada Bank lain) untuk Kad Kredit Maybank sedia ada akan dibatalkan, dan saya bersetuju untuk membuat pengurusan untuk Debit Terus/ Arahan Tetap kepada Kad Ikhwan-i Maybank Islamic baru. iii) I agree to authorise the Bank to transfer all Autopay Bills, TreatsPoints and Zing Card from my existing Maybank CreditCard to my new Maybank Islamic Ikhwan Card-i / Saya bersetuju untuk Bank memindahkan segala Pembayaran Bil-Bil secara Auto, TreatsPoints dan Kad Zing daripada Kad Kredit Maybank sedia ada kepada Kad Ikhwan-i Maybank Islamic baru. iv) All facilities such as Balance Transfer programme, EzyPay and EzyCheque (if any) in my existing Maybank Credit Card, including supplementary will be pre-terminated in FULL and the outstanding terms and payment will be transferred to my Maybank Islamic Ikhwan Card-i / Segala kemudahan seperti program Pemindahan Baki, EzyPay, and EzyCheque (jika ada) untuk Kad Kredit Maybank sedia ada, termasuk kad tambahan akan dibatalkan secara PENUH dan baki tertunggak dan bayaran akan dipindahkan kepada Kad Ikhwan-i Maybank Islamic . Postcode / Poskod I agree to transfer the full outstanding balance from the existing Card(s) into Saya bersetuju untuk memindahkan semua baki tertunggak daripada kad sedia ada kepada Ikhwan Kad-i Maybank Islamic di bawah pelan Pemindahan Baki Untuk kegunaan Bank. Kod Kempen: I agree to transfer the full outstanding balance from the existing Card(s) to Saya bersetuju untuk memindahkan semua baki tertunggak daripada kad sedia ada kepada Ikhwan Kad-i Maybank Islamic Untuk kegunaan Bank. Kod Kempen: GOLD / EMAS Maybank Islamic PETRONAS Ikhwan Visa Card-i / Kad Maybank Islamic Ikhwan-i PETRONAS Visa Maybank Islamic Ikhwan American Express ® Card-i / Kad Maybank Islamic Ikhwan-i American Express ® Maybank Islamic MasterCard Ikhwan Card-i / Kad Maybank Islamic Ikhwan-i MasterCard PLATINUM / PLATINUM Maybank Islamic PETRONAS Ikhwan Visa Card-i / Kad Maybank Islamic Ikhwan-i PETRONAS Visa Maybank Islamic Ikhwan American Express ® Card-i / Kad Maybank Islamic Ikhwan-i American Express ® Maybank Islamic MasterCard Ikhwan Card-i / Kad Maybank Islamic Ikhwan-i MasterCard INFINITE / INFINITE Maybank Islamic Ikhwan Visa Card-i / Kad Maybank Islamic Ikhwan-i Visa Sila pindahkan ke kad baru saya (tanda satu sahaja) : Pilih Pelan Pemindahan Baki anda untuk Pemindahan Baki Tertunggak * ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Balance Transfer Plan Special Rate Charges Min. Transfer Amount Please tick one only Pelan Pemindahan Baki Caj Kadar Khas Tempoh Efektif Amaun Pemindahan Min. Sila tanda satu sahaja ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ * Terma dan Syarat terpakai. Maybank Islamic Ikhwan American Express ® Gold/Platinum Card-i/ Kad Maybank Islamic Ikhwan-i American Express ® Emas/Platinum Maybank Islamic Ikhwan MasterCard Gold/Platinum Card-i / Kad Maybank Islamic Ikhwan-i MasterCard Emas/Platinum Maybank Islamic Ikhwan Visa Kad Maybank Islamic Ikhwan-i Maybank Islamic PETRONAS Ikhwan Visa Gold/Platinum Card-i / Kad Maybank Islamic Ikhwan-i PETRONAS Visa Emas/Platinum Billing Address / Alamat Surat-Menyurat Name of Principal Cardmember / Nama Ahli Kad Utama New IC / No. KP Baru House Tel / Tel Rumah Tel Pejabat HP / Tel Bimbit Fax No. / No. Faks Card Number / Nombor Kad
Transcript

Borang ini perlu diisi oleh ahli Kad Utama Konvensional sedia ada sahaja.

MAYBANK ISLAMIC CARD CONVERSION FORM / BORANG PENUKARAN KAD MAYBANK ISLAMIC

Kepada Ahli Kad Yang Dihargai,

Terima kasih di atas minat anda terhadap Kad Ikhwan-i Maybank Islamic. Untuk tujuan pemprosesan permohonan Kad Ikhwan-i Maybank Islamic anda, sila isi borang ini dan hantar kepada kepada kami untuk pertimbangan kami.

Sila ambil masa untuk membaca terma dan syarat-syarat dengan lebih teliti, sebelum anda meneruskan untuk mengisi borang ini.

Senarai Semak Penukaran :Anda adalah ahli Kad Kredit Konvensional Maybank sedia ada

Anda ingin memohon Kad Maybank Islamic Ikhwan-i dan menutup SEMUA Kad Kredit Konvensional Maybank anda. TIADA penukaran separuh dibenarkan. Jika anda memegang lebih daripada satu Kad Kredit Konvensional Maybank, anda dikehendaki untuk menutup SEMUA Kad Kredit Konvensional Maybank anda untuk penukaran iniIf you have EzyPay instalment plan with your existing Maybank Conventional Credit Card, you have agree that your existing EzyPay plan will be terminated and no longer

Jika anda mempunyai pelan EzyPay dengan Kad Kredit Konvensional Maybank yang sedia ada, anda telah bersetuju bahawa pelan EzyPay anda yang sedia ada akan ditamatkan dan tidak

slamic Ikhwan-i baru anda.

I, the Principal Cardmember, agree to close all my existing Maybank Coventional Credit Card(s) below and all its supplementary card(s), in order to apply for Maybank Islamic Ikhwan Card-i / Saya, Ahli Kad Utama, bersetuju untuk menutup semua Kad Kredit Konvensional Maybank sedia ada di bawah dan semua kad tambahan, supaya untuk memohon Kad Ikhwan-i Maybank Islamic :-

Please select your choice of card(s) / Sila pilih kad pilihan anda:

Please select the following options (tick one only) / Sila buat pilihan di bawah ( tanda satu sahaja):-

I hereby agree with the terms and conditions stated in this form and acknowledge that in order for the Bank to proceed with the conversion / Saya mengaku bersetuju dengan terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di dalam borang ini dan mengakuinya supaya pihak Bank dapat meneruskan dengan penukaran ini :-i) The Bank will terminate all my existing Maybank Credit Card and all my supplementary card(s) (if any) and issue all card(s) under Maybank Islamic Ikhwan Card-i / Bank akan

membatalkan semua Kad Kredit Maybank sedia ada dan semua kad tambahan saya dan mengeluarkan kad di bawah Kad Ikhwan-i Maybank Islamic. ii) All Direct Debit / Standing Instruction (from other Bank) in my existing Maybank Credit Card will be terminated, and I agree to make arrangements for the existing Direct Debit

/ Standing Instruction to my new Maybank Islamic Ikhwan Card-i / Semua Debit Terus / Arahan Tetap (daripada Bank lain) untuk Kad Kredit Maybank sedia ada akan dibatalkan, dan saya bersetuju untuk membuat pengurusan untuk Debit Terus/ Arahan Tetap kepada Kad Ikhwan-i Maybank Islamic baru.

iii) I agree to authorise the Bank to transfer all Autopay Bills, TreatsPoints and Zing Card from my existing Maybank Credit Card to my new Maybank Islamic Ikhwan Card-i / Saya bersetuju untuk Bank memindahkan segala Pembayaran Bil-Bil secara Auto, TreatsPoints dan Kad Zing daripada Kad Kredit Maybank sedia ada kepada Kad Ikhwan-i Maybank Islamic baru.

iv) All facilities such as Balance Transfer programme, EzyPay and EzyCheque (if any) in my existing Maybank Credit Card, including supplementary will be pre-terminated in FULL and the outstanding terms and payment will be transferred to my Maybank Islamic Ikhwan Card-i / Segala kemudahan seperti program Pemindahan Baki, EzyPay, and EzyCheque (jika ada) untuk Kad Kredit Maybank sedia ada, termasuk kad tambahan akan dibatalkan secara PENUH dan baki tertunggak dan bayaran akan dipindahkan kepada Kad Ikhwan-i Maybank Islamic.

Postcode / Poskod

I agree to transfer the full outstanding balance from the existing Card(s) into Saya bersetuju

untuk memindahkan semua baki tertunggak daripada kad sedia ada kepada Ikhwan Kad-i Maybank Islamic di bawah pelan Pemindahan Baki

Untuk kegunaan Bank. Kod Kempen:

I agree to transfer the full outstanding balance from the existing Card(s) to Saya bersetuju untuk memindahkan semua baki

tertunggak daripada kad sedia ada kepada Ikhwan Kad-i Maybank Islamic Untuk kegunaan Bank. Kod Kempen:

GOLD / EMASMaybank Islamic PETRONAS Ikhwan Visa Card-i / Kad Maybank Islamic Ikhwan-i PETRONAS VisaMaybank Islamic Ikhwan American Express Card-i / Kad Maybank Islamic Ikhwan-i American Express

Maybank Islamic MasterCard Ikhwan Card-i /Kad Maybank Islamic Ikhwan-i MasterCard

PLATINUM / PLATINUMMaybank Islamic PETRONAS Ikhwan Visa Card-i / Kad Maybank Islamic Ikhwan-i PETRONAS VisaMaybank Islamic Ikhwan American Express Card-i / Kad Maybank Islamic Ikhwan-i American Express

Maybank Islamic MasterCard Ikhwan Card-i /Kad Maybank Islamic Ikhwan-i MasterCard

INFINITE / INFINITEMaybank Islamic Ikhwan Visa Card-i /Kad Maybank Islamic Ikhwan-i Visa

Sila pindahkan ke kad baru saya (tanda satu sahaja) :

Pilih Pelan Pemindahan Baki anda untuk Pemindahan Baki Tertunggak * ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Balance Transfer Plan Special Rate Charges Min. Transfer Amount Please tick one only Pelan Pemindahan Baki Caj Kadar Khas Tempoh Efektif Amaun Pemindahan Min. Sila tanda satu sahaja___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Terma dan Syarat terpakai.

Maybank Islamic Ikhwan American Express Gold/Platinum Card-i/Kad Maybank Islamic Ikhwan-i American Express Emas/Platinum

Maybank Islamic Ikhwan MasterCard Gold/Platinum Card-i /Kad Maybank Islamic Ikhwan-i MasterCard Emas/Platinum

Maybank Islamic Ikhwan Visa

Kad Maybank Islamic Ikhwan-i

Maybank Islamic PETRONAS Ikhwan Visa Gold/Platinum Card-i / Kad Maybank Islamic Ikhwan-i PETRONAS Visa Emas/Platinum

Billing Address / Alamat Surat-Menyurat

Name of Principal Cardmember / Nama Ahli Kad Utama

New IC / No. KP Baru

House Tel / Tel Rumah

Tel Pejabat

HP / Tel Bimbit

Fax No. / No. Faks

Card Number / Nombor Kad

Tandatangan Ahli Kad Tarikh

Maybank Islamic Ikhwan Card-i Agreement which have been displayed on the maybank.com.my website and agree Saya mengesahkan bahawa saya akan membaca Terma dan Syarat Perjanjian

Ikhwan Kad-i Maybank Islamic yang telah dipaparkan di lawan sesawang maybank.com.my dan bersetuju untuk mematuhinya dan segala pindaan akan datang sebelum menerima dan mengambil kad (kad-kad).

Balance Transfer Plan which have been displayed on the maybank.com.my website and agree to be bound by them and all Saya mengesahkan bahawa saya akan membaca Terma dan Syarat Pelan Pemindahan Baki yang telah

dipaparkan di laman sesawang maybank.com.my dan bersetuju untuk mematuhinya dan segala pindaan akan datang sebelum menerima dan mengambil kad (kad-kad).

Kelulusan adalah tertakluk kepada penilaian kredit oleh pihak Bank dan Bank mempunyai hak untuk tidak mendedahkan alasan ke atas penolakan.

Pihak Bank akan menutup Kad Kredit

lepas. Untuk pedagang bukan Maybank Auto Paybills, sila maklumkan pemberi perkhidmatan yang berkenaan untuk nombor kad baru. The Bank allows ONE Balance Transfer Plan for the outstanding balance. Any subsequent charges in the existing card will be transferred to the new Maybank Islamic Ikhwan

Pihak Bank membenarkan hanya SEKALI bagi Pelan Pemindahan Baki untuk baki tertunggak. Mana-mana caj yang seterusnya di dalam kad sedia ada akan dipindahkan kepada Kad Ikhwan-i Maybank Islamic yang baru semasa pemberitahuan oleh Ahli Kad.

Pemindahan baki tertunggak yang selebihnya ke Kad Ikhwan-i Maybank Islamic akan mengikut jenis Kad Kredit Maybank sedia ada.

The Bank has the right to change the linkage of the existing MasterCard Zing Card facility to either Ikhwan Visa, Ikhwan American Express Bank mempunyai hak untuk mengubah rangkain kemudahan MasterCard Kad Zing dengan Ikhwan Visa, Ikhwan American Express atau MasterCard Ikhwan.

Sila hantar ke alamat surat-menyurat sayaNota: Penghantaran kad melalui kurier

boleh dilakukan untuk Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, melainkan alamat peti surat)

: _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Terma Dan Syarat

n the maybank.com.my website and

ardmember shall be responsible for all liabilities and obligations of the Principal Cardmember as well as those of the Supplementary Cardmember(s). The Supplementary Cardmember however, shall only be

ation without notice and would be

be required, whether pursuant to law or otherwise. Maybank Islamic Berhad shall not be liable whether directly or indirectly tountuk mengesahkan maklumat ke atas

an Lembaga Hasil dalam Negeri atas mana-mana

Islamic yang telah dipaparkan di laman sesawang

hli Kad Utama hendaklah bertanggungjawab terhadap semua liabiliti dan obligasi Ahli Kad Utama serta Ahli (Ahli-Ahli) Kad Tambahan.Walau bagaimanapun, Ahli Kad Tambahan hanya akan bertanggungjawab terhadap liabiliti dan obligasinya

hakmilik Malayan Banking Berhad dan akan tertakluk kepada pembatalan tanpa pemberitahuan awal dan perlu dikembalikan atas permi

undang-undang atau sebaliknya. Maybank Islamic Berhad tidak akan bertanggungjawab sama ada secara langsung atau tidak langsung pendedahan tersebut.

ed to CCRIS, and any other credit reference agencies and that in so doing the Bank shall be entitled to disclose such information as may be necessary in order for the external parties to provide the Bank with the

dan tidak terhad kepada CCRIS, dan kepada rujukan agensi kredit yang lain dan untuk tujuan tersebut pihak Bank boleh mendedahkan maklumat yang dirasakan perlu supaya pihak luar dapat menyediakan maklumat kepada pihak Bank seperti yang dikehendaki."

Untuk Ahli Akaun Luar Sahaja

Saya bersetuju dengan Terma dan Syarat di atas.

Deklarasi

i. Actual Monthly Management Charge is imposed on the outstanding retail transaction balance that is not paid after the Payment Due Date. The Actual Monthly Management Charge will be calculated from the day the transactions were posted until full payment Caj Pengurusan Bulanan Sebenar dikenakan ke atas jumlah Urus niaga Pembelian Runcit tidak dibayar selepas Tarikh Akhir Pembayaran. Pengiraan Caj Pengurusan Bulanan Sebenar bermula dari tarikh urus niaga diposkan ke dalam akaun kad sehingga pembayaran penuh.

ii. Actual Cash Withdrawal Management Charge Caj Pengurusan Pengeluaran Tunai Sebenar -

Pemindahan

Jika PEMBAYARAN BALIK MINIMA tidak dijelaskan pada

MEMBERSHIP FEES AND CHARGES / CAJ DAN YURAN KEAHLIAN

A. Membership Fees Yuran Keahlian

Hantar borang penukaran ke: Faks : Emel : [email protected]

Untuk pertanyaan, sila hubungi kami di :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Yuran Tahunan American Express Visa MasterCard__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UtamaEmas Percuma Percuma Percuma

Platinum Percuma Percuma Percuma

Tahun Pertama Percuma __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TambahanEmas Percuma Percuma Percuma

Platinum Percuma Percuma Percuma

Percuma

Yuran Langganan Touch 'n Go Zing Percuma Percuma Percuma

Yuran Isian Semula Automatik setiap isian semula setiap isian semula setiap isian semula__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B. Management Charges Caj Pengurusan

C. Late Payment Charge Caj Bayaran Lewat

semasa.

Cukai Barangan dan Perkhidmatan Malaysia (GST)

Caj sekali sahaja mbayaran penuh.

D. Cash Withdrawal Charges Caj Pengeluaran Tunai

E. Monthly Payment Bayaran Bulanan

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Syarat Kadar Pengurusan Sebenar________________________________________________________________________________________________________

Bulanan Bulanan__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RM100TARIKH

RM100.

RM18RM18


Recommended