+ All Categories
Home > Education > Michel Foucault - Discipline and Punish

Michel Foucault - Discipline and Punish

Date post: 21-Jan-2015
Category:
Upload: tales-americo
View: 649 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
Discipline and Punish: The Birth of the Prison (French: Surveiller et punir: Naissance de la Prison) is a 1975 book by the French philosopher Michel Foucault. An analysis of the social and theoretical mechanisms behind the massive changes that occurred in Western penal systems during the modern age, it focuses on historical documents from France. Foucault argues against the idea that the prison became the consistent form of punishment due mainly to the humanitarian concerns of reformists. He traces the cultural shifts that led to the prison's dominance, focusing on the body and questions of power. Prison is a form used by the "disciplines", a new technological power, which can also be found, according to Foucault, in places such as schools, hospitals, and military barracks. (from Wikipedia)
Embed Size (px)
Popular Tags:
of 178 /178
Transcript
Page 1: Michel Foucault - Discipline and Punish
Page 2: Michel Foucault - Discipline and Punish

+ f; 6- c- -.:

+

@g

c z

2-+

.,:l

;4L

!r-:

._;.

-

i X

-

r a

1::

i =

I

-li;

r::

:1::

:;;

.J,Y

l:]-

:T.

_i

: I

:

J

a,;

a a

=;

E -

. !;

i

n

i 1

:t"

+"

a

- !

i:

; !

; i

.*

: =

"na

2;:

,-i

ir'"

r2\

=r

" 1

F

i i

-1

::::

i:

L{i

,."-

7*

Page 3: Michel Foucault - Discipline and Punish

? o (D ,rl

o FI

Nr-

b C

/')\'

.\

e-H S.F :z

F z r'1

r'.:

;l d:

.a ,

.

I-. z 0 fr

.

Page 4: Michel Foucault - Discipline and Punish

? a;i

e

I :

',"i

; .-

a

!"i

-:

-rl:

';rt

t-

@,.

] i

;.:-

_

o oy

:3s

J

::::

P

I

; F

: =

l:

li-:

e

-l

!

r A

!

r 9

=

r

m

I '

19

s :ft

iiT

i: p

I +

l:

i,;*

? if

!!F

iiii!

'*

JE:

IFa

4

'ri

iii*;

5

Vi*

iie-i

,,3

^lru

i*

=2

b

i""(

ni_

a-

d

Page 5: Michel Foucault - Discipline and Punish

clz

Fl=

oi

a.^

^m

lt

€e

;o:

:-to

q:.

1

?o

!

j:

r .E

i N

N

F

J

! r-

6

l

: 'l

'd

!

r <

;

T-\

:':e

i?

+

ia

;5

F'

" .

Aj-

- I

'i

r te

=

o s

't

I I

!i}

I ^

1

I

; -:

=

: !

I:i

.s',

3::

:;1

='

?q

s

: *l

r3

:.8

.;i

i-r

;.-

eP

x

i:!*

g

d=

;.

1

- n

i

: 6

i"

;

- :

3Y

; ;

: i

i :

{ 9

;

Si=

' :

Y

6

a

-.Y

v

j'ii

+

i:

i3;;

I

:ii

l i

l:

i-l*

r !

'+

!.

;.

j;

i;P

i :.

3 r

Nii

a

i =

r=

9

; 4

:.4

.i

a

{ -

E 5

:.

ag

\iii

':-

t?*

; +

e

.P

a

.:*:

i ;

! ?

e

i

'-o

? i-

;

: fi

E

.lg

: o

i o

Y

.

- "'

* 5

;

! a

9:

: i'

3

S

?F

a

d

+

Page 6: Michel Foucault - Discipline and Punish

+ z

Eiii

iiiiii

iii*i

ie

iiiiii

iii

Page 7: Michel Foucault - Discipline and Punish

o->

z r!:

Page 8: Michel Foucault - Discipline and Punish

.l F o

ilsss

lgsl

ffi

litiig

iiigi

gigi

il

Page 9: Michel Foucault - Discipline and Punish

gslE

lisiii

iitgi

Esi

iiii

iiiig

Ei

iilE

iEi

iisE

iiEiii

ilii$

iiiiii

ilEi

iiiiF

iiiii i ii

Page 10: Michel Foucault - Discipline and Punish

a*

9

^E

{

a ff

iiiis

iss;

iii

giiil

iii

gigi

si

iisiil

ii E

.E rA

" ir

;ig

ri A

; ri L

T ri?

F€

3rl

rrf9

Filr

gii;

s'

i+ ;

; ; I

i 5 e; r

i: =

i 1; :

! i i ;

; e + l; a

ip l:

ii t t

:j ll

$n

+fi

ii4ir

iiiil.

{i l

i is;

;ll

;iilf

:iFiF

i +ti;

r'ci

r it s

;;'F

;:i

s ;e

e'ir

+i

i1r iF

iir giig

tli

;tiq

E i:

;"IH

l :.

i+ g

ir?

; !l

i:_

5*i

ti.

{:

$ilr

[Ei ii;

;$i:i

[;itl

ri i;i

?i ;

ci i1

{ :il

iiit;

;eiii

lF; i[1

1i :

ie =u

s{

i'* til

E; ii=

€iig

iii

i5

iel F

ti ili

:rs

i: Hi *F

ir r+

c:

Page 11: Michel Foucault - Discipline and Punish

ffi*f

fi*.F

ii*

iig€i

eaiir

iissi

giiir

slgr

iiiiii

liiiii

sg

Page 12: Michel Foucault - Discipline and Punish

liffig

ggffr

ugT

*.gf

fi

iiEiii

Egi

iiiiiE

iiiiii

iiigi

iiiiii

iiiiii

Page 13: Michel Foucault - Discipline and Punish

slis

siig

$;ig

i ffi

i sgt;f

figi*

iffi*

Egs

ertii

gitii

lssg

Eri{

iillii

iiiil

iiisr

E

Page 14: Michel Foucault - Discipline and Punish

*; iirii lr

liisi

lriili

liiill

iiiirl

siiii

si

i

Page 15: Michel Foucault - Discipline and Punish

#g*#

'ffis

ffiF

gggl

iiiig

l gl

Eiii

ilitig

iisas

isiil

t lii

E

Page 16: Michel Foucault - Discipline and Punish

sgilf

figs#

s iii

iil1f

fi*g ffi

islii

iilis

siiii

iiiili

iiirii

tiiil

iiii E

Page 17: Michel Foucault - Discipline and Punish

i ii*s

iggi

siill

srgs

igili

siis

llggl

liii

ilg;g

liiiii

*iiii

riliii

giiig

gitit

il ig

Page 18: Michel Foucault - Discipline and Punish

Ei$

igiff

isgi

iFltl

sgtis

isls

el

liig;

sili

iig;is

iggi

iiilti

qigi

gsii:

isfg

gg'i*

' E

Page 19: Michel Foucault - Discipline and Punish

s!1f

fii**

*tl 1r

*ru*

;

iiiiii

l;iis

sgsg

; iii

iEils

iii

iiiiii

iri $

Page 20: Michel Foucault - Discipline and Punish

fiiffi

ffiiif

fifiH

ffiffi

E*l

Et

l?

iii si

isiii

eeiii

iisiii

iiiiii

iiii

Fil;

i

Page 21: Michel Foucault - Discipline and Punish

ffiffi

ffiffi

wgf

fiffi

G g?m

mig

!lg**

i$$|

ffi*E

Page 22: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiel

;isis

iFtii

iiiili

iiiiil

sl

sriii

iil{

" !-

q i

<

a

g

di

i;T

1

T:

+'a

L€

d o

'i

;-n

;ix

<ii

6

6

J

3

4l

-!is

e

i E

(/

) -:

_ ;

: i{

"8

d[;

k<

* a

2]

d-

5,!

n9

e

) !.

i --

1

^:3

"T

3

.

E-c

5l;

Page 23: Michel Foucault - Discipline and Punish

"l o

il*E

tn-i1

9; iH iiE

IYF

E; i

::a

E[;

r: i9

:.::

i;:i

1;*

i:€

:.:{

lirE

;6:i

+

5 :

*iiii

iElii

i:f?i

iiEi:

I:i6

[iiia

*i+

ii9ii;

FiE

l iif

: ji

rli

1q

*a: a

?r;

iie l $

E

i ii; g

i i i31

?g

E: r?

asa

i;ri

c 1i;

E F?

i i rF

3 F3 f i r

n *t E i;E

ei;9

li

i:E

-s;i

?E

il^*

i * t

*

?lg

*i{r

iiii}

9s'

iii;

. iig

tgiii

lai

El

t$gi

iiF

i:T

E;t

qlii

;E1

iEf

i$ei

EfE

a1ig

iEF

iiir

ffiffi

ffi*f

fi*ilf

fi[

Page 24: Michel Foucault - Discipline and Punish

li{ig

tilei

iiggi

glii

ll$lll

isiE

gggl

iiiri

irlis

iiiis

iiisi

ilglii

F;s

slig

lggi

ii ii

E

Page 25: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiir

lgss

i iis

Egi

iiilii

sgitg

iffiii

iis

lrrgs

rigii

giiii

lltig

iisis

iiiiie

sigi

ii E

Page 26: Michel Foucault - Discipline and Punish

----

:=-:

=:

ff**

#ffif

fi *;

iigls

ilgig

iliiig

ililiE

ilias

giig

tigilg

l E

Page 27: Michel Foucault - Discipline and Punish

iei;s

sili

igiii

i isiie

i fiisr

iiigl

ii

rilgg

l iii

tiiiri

ltl

llllli

iigiii

lill E

Page 28: Michel Foucault - Discipline and Punish

i*iif

fiffig

ffig*

ffsi !-

e

i:

r

Ea

!

-e3

r

ix

CF

!9 a*

tr €3 "ee

ez

g- i F E E e

8_ + ! I g

?;

E'

!_5

'

2e E5 F!

E$

e*E E e * I A f

3" i

f I I H I i z

t F ! + s. 3 n !

F.i

o1 FB F.A

I r t a a e a !- + E

r. s 6. I I : ! g 6

-l I F -- t. := H 9 a -=

d F : 8. s F

i E I fi E.

I I F 7 T I 3

F I r q s i I .*

I I E,

9 3 ? e i c

! = € E e, F 6 e I

a F t g a 9 7 t a E.+

+

:9 i: E3

EF

91

9!' i! ,E.g

*.E

qF c { : +

qe

9P

?e

:s sB r; q.6

! g f s F $

3S

:i iE ;e 9X

3

Page 29: Michel Foucault - Discipline and Punish

llliil

'li1l

if1ii

ll;i1

ilil,,

1,1i

1

Page 30: Michel Foucault - Discipline and Punish

ii;iil

lllltl

rill

iliiii

*igi

irii

iiiril

il?llf

iq1{

iil

Page 31: Michel Foucault - Discipline and Punish

lrii't

i:;lii

l1ffi

li 3

lffi l;|

s!1|

:i iil

i ilil li i

il,: il i

ii ;i;i, i ii

Page 32: Michel Foucault - Discipline and Punish

iilig

lig"'i

=gl

ii;l*

'gi;s

li:liE

i;iir

rii:ii

ri isi

;liiii

ii:i

iiiiiE

riiis

lil

Page 33: Michel Foucault - Discipline and Punish

li i ii 1;

llli*

liiis

I lil'

1'in

lr1;i:

: iii

li*i$

ii:iii

*irii

iil

Page 34: Michel Foucault - Discipline and Punish

ii; iii

i:iii;

:i:rf

iii#;

ii;**

l i

;ifiil

ririii

ctiii

iiii

ifisr

it?ii?

lii?i

Page 35: Michel Foucault - Discipline and Punish

i:i;g

#iiii

:i#irs

iiri:i

iiiffi

lif

fili

g*ti ili

liiiii

ti;iie

i: ii:

iiffii

B!i n rd

Page 36: Michel Foucault - Discipline and Punish

ilr; ili

ii lii ]

5li :i

l* iii

;ri;i

i Eii;

iiEii;

lii;i;

ii;ig

iiiiii

iiii

Page 37: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiils

iFili

;rui

iir

iffiii

ggi

tiiiii

iiiiti

:iiiil

iiii

it*l?

ili:il

ii

Page 38: Michel Foucault - Discipline and Punish

rlii;i

riii#

l l*il;

ii;lil

ii;i;i

iitr

iiir il

iffiii

iiriri

ii:iii

iiiiii

iiliii

i

Page 39: Michel Foucault - Discipline and Punish

:lll'i

liliil

;iil

iiii ii

iii ffi

iiiilE

iiiii*

irliE

illil

Page 40: Michel Foucault - Discipline and Punish

iei iri+

#li#

irgilt

r*iip

isi#

silii

:iriii

iiliii

rui:i

iiliri

ii#il;

rsilg

;;

Page 41: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiii

i,:iil

i

f :i,:

i; i 1 ui ;',

;., ;;.i,

i::

ii ii.

;+

-,

::.r

i,:'

";-.

: "i

,::;

,

.,: ::

;'.l;.

,. ii,

i;'=

;;,.

j:a

r".:

""'.

j:

. 'l'

'i.

'; ii'

; -

i.';i

, ',:

1,,

1;.

.'i=

,'

;i

11

r'i:

; :

1-1

:;;i

; ;

' '

' '

' -

-' -

: ;-

i ;-

i I

; ':

:;!

'"

s

l:i,:

l:.;;

ir,:

:,:io

l,lli;

;; .

-l;,

: .. n

j;,,

,_

r i: i:

;1i,

;;

"

Page 42: Michel Foucault - Discipline and Punish
Page 43: Michel Foucault - Discipline and Punish

I

*3 e E T a F

:- I E { t ! p

a z q F E E e * !

ii E

:: !* :l q4 Ee

g a 5 + I ; a &

€.R

',

9e

9*

€F qi

!-9 n? :a FE

,

I a F'

3 I ! ; t F n. c

t v ! F z ! : I I 9 e B

I t a s F .E I F ic s. & E T € : F 4 IE 3 E ! e & I 8 ; 4

c i Fi a f ! 3 5 t

t g i 6

3 9 € l c_ I

E ? d i e 3

e ,t F ts 3_ s

F F I F

: t i !

9 5

c a t 3. I i

: t q 5 + + : ? 6 4

T'

F 3 F 8_

Page 44: Michel Foucault - Discipline and Punish

?lE

1ll''

llilii

i;ilii

ifi

iiiiii

iitiil

ll

liiiii

ii;:li

iiiril

;iri

iiglil

riirii

Page 45: Michel Foucault - Discipline and Punish

iffii*

il,#-

i*i#

#-i

iii!i*

l:'ii:

!; llisr

yiiii

illiii

tiri

Page 46: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiii

iiirii

iiiE

iriiii

i;iiis

l tii

iills i I E E

iiifii

iiiiii

! 3 d a :.

G ? 8- 3 ! ! g L g

q? a F e -d4 .g 6 t .; I : e ! 6

3 F s E a , I E F , 6

d 5 € j ; 5 I

L f l +

d 6, e 9 ; E I

: 5 : I I F g e g t I

L : d :

+ 6 & F a a ? i ,i T fl :.

€ F € ;. t : I F F

x 2 3 i { * & a a e.

E j

; 3 l € 3 A.

$ i c i i

! 6 E ; F I I r ;

^6'5

qu

!.F

G-

3 : i :: 5 2 F

* 3 F i L 5 T n I F

g * n : :z 6 E I .g ! I e a E

d t 6 : 6 c I I

I a -t .i !. I

!- !. 3 F 3 9 a

& 5 -q' z

Page 47: Michel Foucault - Discipline and Punish

itlii i:

: iiiii

iliiii

iiaii:

iiliii

i :

iti:i*

irilil

*ii*

li;iii

iii:ir

iiii:i

r

Page 48: Michel Foucault - Discipline and Punish

*i*.

*ffif

fi*

ffi#

s ii!i:g

i!ii?

*it1

*iH

;l*ffi

fi H

1

Page 49: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiigi

iiii iiiiii

giiiF

iiiiii

iiiiii

iiii

iiiiii

iiiH

iE

YI

69 ;-ts

5r iE.

c!

3*

q!,

gd

-E

6

d a .3 9. e +

E 3 z g E + x n

I s g

ii ra E.

3i .;+

Ii t s. I t- F *g * i ; E- fr.

t 4 i f ? e4 T 9 I I -,a

; E F fi =. I

E 4 ? & 5 v

g E.

. 5 [. F H

i J g : t 3.

F Il € I r: 3

9i!

id

iiE i ! +

l,1

*1i i

I =

*E '

?1

1!

{ i.

.i4

16

?E

i:

iqit

q l

r 6

&I

lat

"P

-

1&

eq

t€ ! tE

i!a

6:5

bg

;r;

8!&

€E

i-i.

Page 50: Michel Foucault - Discipline and Punish

lffilE

s;r

siiii

igiii

iiiiis

i;siii

iiig;

i

9 !. 4

::;;iF

i?ig

iiiiii

ii

iiiii;

sil:?

iiEii?

i

* 4

+ r q ?.

i

I - I L l r I * a: t i

8 a g fl F

E En 8

E F

; I

3 e E t I

a!

u:

:9

a B T : q I

I 1 g

! I 0

s q E

8 2

Page 51: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiE

iiiii iiii;*

:ii:ii

#li iriiii

l

l* il;

iiii?

i :llil ii:

:iirir

ilEii

il:

Page 52: Michel Foucault - Discipline and Punish

;iilii

i iii#i

fi iiii*

itiiii

i;giii

it

5 + 3

:A:T

:1C

E;.

:*r9

F3

:

i:*1i

ifu-

iF+

:li?i

::F

*E;?

t!

E;:g

iF;=

r.r:

1t-

=6

:;:!

?

"blF

r+

Fti

!;;s

l a gF

liB

€{:

e l+iii

E E I e a a F

i 4 o- * + .s a g 9 'j E.

I

F s c ? { a e I

qs

ii *i q9

I : F-

€ a i F e F 3

rn:

d

I 3

I I I ; 5 I = *

9 E 5 g. .r n 9 I -

i F :. E 3 E

z6

!- r-

F!

ir :r fr:

2E g s ff 9 E g

g 5 3. E.

* " €. 3 c ?

L F 9. 2.

= 6

6 I { 8.

8. F : t

a.

- € * a

I g a' e c P

E f, & !.

L t c E

L a f 'l e i

F 9 E 3.

! i

? g- i l

e H t F :, I F ? *

3 i F T

Page 53: Michel Foucault - Discipline and Punish

ffigi

ffffif

fgffi

ffiffi

ffiili

ti*'*

i i

1E

"- r'

i *

+::

o::

a

i;9

i r

ilsr

j-!

i F

t:c

;

! !€

d

i.:3

aa

,e

i Fa

8a

1;:

;> E :,s :

'

!. i c

€iiii

E+

irei

iiiiti

ils

iiE:li

i+

ifii+

ti;il

E+

giil

9E

:+4

1;i

*

-g i L i. !

': q : I 3 :

,g I 3.

q ;, f

; I 3 d.

5 I

taa

3

g-q

19

d !

?*

*!F

"3!

-nt:

. f ?

t:

Page 54: Michel Foucault - Discipline and Punish

*i*#

*"gi

'it-

illl lii

iiiitl

i:iii:

rl;iii

i*;i#

$r1;

Page 55: Michel Foucault - Discipline and Punish

ii ii'*

,riil

#ii+

il#

#ii:i

#liii

iili*

s*lli

rilri?

liiiii

i*i*

l*l*

;

Page 56: Michel Foucault - Discipline and Punish

I iir; iii

i i I'i li'

li ;;i

1 i

ilH**

'*l

iiglii

i:*ii:

lffiii

ii

iliii;

;liiii

iiiiii

ii

Page 57: Michel Foucault - Discipline and Punish

rir i iii i;f

i g*9

ry; *;rii

iri

iiltii

u 1l ill

ii*l lii

til* I

lil

Page 58: Michel Foucault - Discipline and Punish

"*1r

uffif

fi g

;11

1;1

;?iil

ii:

ir;i

iiiiil

:,iiii

iiiiis

,;;i

iiiifi

r'tiii

li :" i;

?ti

t ?

;;?

iii!

::

Page 59: Michel Foucault - Discipline and Punish

i :. =

'i .i,i ;:ir

i, " ;;, i

",::

" ., ..

. ;1 ,

##**

* ffi

i

Page 60: Michel Foucault - Discipline and Punish

i' i*'

il*i *i

i llii

li r i !:i

l!

:14i

c*i;

li**i

iiliii

iilH

iiilii

iit

I

Page 61: Michel Foucault - Discipline and Punish

?!11

271'

iliiil

ilrill

gi?i

ltiiii

l;

i iiig

;iii;i

'itii:

i;f

fi;gi

li::is

ii:

Page 62: Michel Foucault - Discipline and Punish

iigiii

gisi

iAii$

iiiiiE

i lir

iili liiii ii

i J E : !

ei r

e r

::d

+n

;1: !

iq

r?c

. d

hf,

:; iE

ti I E

efr

i1?

Ya

icE

E{!

;d:

:;;i

E.i

?+

ifiF

sTi:g

ii i;q

:fi

i !

r-€

riSaq

r=i

&q

ii lr 9?

.

:a 'F

: 3 ? 8- 7 1 i !g ! F 3 F : a

q a 3 J I 9 i. g

FF #t

E;

FA

:B fF

E * ! 5

: g 3. r

8. & _3.

J F ; I

I

a E.

9 I a ; q *,

+ i' 3. r 3. r

E 3 G I E I'4

F6

IlE

Fig

:

a [

ci

!qi

a3

3l c:

q";

3.

?

2Z

TE

iF g+

34

e;

!:

p i 3 L g i- a : 3g I & s 5

3 i f; t t

r;'

e!

i: *={

!F ,?9

I c z r r ? 1.

* ;e I F F r :' +

Page 63: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiii

iliiii

n *illi

lli :::ll?

;liia

g-.

!*; F

^'C

! 1

!is

?[?

:;

-i

a-1

it!, x F

* i

i rl

i

-r;

i::

+

si1

+

.i

;-r"

-i

i:Eii:

ii i 1ii;

iii ii 1

i :;ti'

ifi ,

I i,

; i; l

;- ; i

i 9

;s: i;

=; ; :

:i

ar iili iii

iii;i +

i ;iil rg

r,

iiiiii

i;i iiiiii

iiiiii

i:ii

2 n i t -3_ t

d t a

.,+

9t

a i E 3 ; fr

g 5 &

3 r r E E

Page 64: Michel Foucault - Discipline and Punish

ggsi

iii*f

figiif

fii$i

a l$

ffii*

li

iiiig

ii;

iiiiii

iii:r

Hs;

;:t =

aq

gF

-+:-

t B J. i E t q € i a

=. 5 P : E F R

! ; i I t I a. 6 !- F'

s

EF

6e

1! 9i

i9,

I 3 E j e

3 3 5g _E-

F E,

F ? T a i !

;. c_ H E.

?+ 3+

€i s!

!E cr t! !t

E,?

!: !J >F

i! T9

?d

E ! I F r t g 3. i : g

T I $' F g e ri ,{ a a I c s' I ss : * : I ! B.

3 ? +

T F 3.

d ; ff F l B

! E E. g F ; 2- -4 T F EE g a I I 3 3

n: r 3 * F r e t

E

'- : 5 d a F

i I E 6 E q :

F & d ; I B I r

Page 65: Michel Foucault - Discipline and Punish

i li lii

i liE

llii*

ilii:f

i i I i

iiiiii

$; q !

! E e l a E ! 6! 3 ! g

& '" i 5 t 4 e !.

rd9

J 4

g;l

e

-ii

a

a6

E

€:" 6E

ii

7i

:.I

3

;€

-

irii

*l"it

r Ei5

:{F

e:

a;

*

a i?

:1{i

r::

,d E

sE

i

i-,"

i i !i;

tgt

?€

*s

i*:

:E:

p 9

14

;a

- d

3 t

! 6

:.F

9-a

jgF

"+

T, i s i 4 & F =. 3

"! H !. ! t f E e

R I n I 8 3 & F

_a a e ? + 8 E l 7E'

I t i c e L fr ; 5 F

F t ts e r a g s e.

7 I i "c : E-

"i E g-

t € t q. t fi : ; "! d

& 4 9 f 3 1 I I

aa

ic

AE

ii a'E

E+

ai

I t !

& E 6',

F 3 I

3 3.

; r 5 FE'

I 3 I 4 3

L a .Y a F.

2 ;

F i i E 1 I z i E

3 3 2- c t- e t e !. 3 €

I 3 F r s- g F

r: .n* .i 9

T

i3 ;: .i 5.6

:?

6

/, E r

IHe r E 9 i 5 E. 3

Page 66: Michel Foucault - Discipline and Punish

r#ii*

rii

i#i#

iiii i #iii

iil#i

iil

;iir1

$'s1

i'iili

i*i

iii:*

rrlii

lii

Page 67: Michel Foucault - Discipline and Punish

iii rg

iiiis

iiiiE

iiii

iiri$

iiiiii

iisl

6:e

!

: iF

;3

;rq

*i i +

fi-.5

e "

i-{F

: +

FE

;:

si!

-ag

:

sF

-;

5.

6F

ET

I

ii!.

; =

*F It

Er"

F!

i6;4

t H

-; ir

x<

a;

f;E

ilE

€. i

.,;

C!

3l;

!

ia{*

l i5

.

6 t 5 t I 4 # q

a ! 9 I 3. $ a 3

I I F * a 4

a9 E;

:'F 5;

sE

.

?:

33

!.:

&€

ii

F g ; + E r F * I i

s x E 8.

* i- f;d s E E 3

6. i I E.

I I :

q F

-aP

Tfi

! It

! F

.?i s

F-t

:P

ns

ts:1

"r ;0

t::

*:q

e{g

gii

d *+n

E.

I ; e :

2 3, ? f 3 * 3.

:t iA t: ia :i- ?F

EF

r:.

r'3

sf

.1 i. a 8 E c e. t_ ts

3e

rB

.3, E r E ': F a -? I

Page 68: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiii

iiiiii

rlsi #i

iiiis

iiii

iiiiii

;iiiii

*lii

I t e i { d

i F ; a F t :, a :. 3c F c 5 a q

e.9

,'t

€i

t I f, d : q 8 g

d 3 ! & € E-

=a

;-t

;9 +ff

t:

a3

F, E

'

,r'F

!E'

-3F

.! l 5 fr F I

ET

ra €5

=

,:i

!r- ;r L3

g f ! I L 6 e € a I

3 a F s. I g F a

; F 8 3

i! ;F :E a-r

;.0

€F e!

E3

a^

g

x E Lt t 5 L t- !. F

: a 5 3 : I t :

e8 2 a 5 e ! & r

{ I t 3 '- i

3 F 3 fi I r

Page 69: Michel Foucault - Discipline and Punish

iEiii

iiiiii

iiiiii

iiiiif

fiiii#

iiiF

s3

€ lr.i

:*€

Eiii

Fq

{ E i I

€i +

li?;g

F;i;

,

; ; E

ii'l

t+

s 1.i

F!

+iF

;tF

x I

iiqlB

i E

i;1

: f t

i

i:e

3fr

t

t :*: li.

ff a.

E L ? { a a I 5 I

r1 Ig ga

€.' H - t- F

IT s. F i E * { I I

r r a 5. T $ 3 F ! I

B s € B.

! I H 3 F

Bs!

i a F

F g: i

Al

6'd

;!

E 3

:: a

& r!

F:-

; l li

:5s

ial

*i

nT

:-i

+ *

c ,€

,i;

i lit

er

{ 1

; i !

I5

E;:

1i

E iF

** i

r 3

.1

1!

Fi F

s ?

i

:. E : F'

: e ; ;

NF

?.; CF

it 4Z

e$

i* ;i |-.q

R a F.

g f 3 2 I I € q

1!' a6

it- t:

EF

*FE

i€ gii

g 4

l;'a

-t:;

i-F

; rF

:_i

?r;

;3ff

q 6

i:c

f !

t:

I fr

=a

;t!

:i3

.[1

rd€

i:::

1:

*" r

i

5q

4!:

_E_

a?

;f! <

,E

=a

'{ ,'

E.

{ !. E t E I 3 d

;

Page 70: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiii

ii iiEiE

iiiiii

iEiii

iiiiii

iiii;i

F

qP

FF

I4c

I E

!-9

?

iiEli5

"aig

ri

l4

?s

::5

aif

i g i

: llr

i;

+ii:

:ti

E;i

FF

9i

rF

liF*;

;

i-g

:ti

i

liiri

! '

+ a d- I F'

r 5 g 8. F'

g E i !. t i

F ? r l :

B I € F g I r a fl * : I

I + t 4. ; E d : I R

I F j F I I 8. F+ 6 5 a F € I E-

a 3 ': s

! 8- i 3.

F :E A e .l_

"9 5 F I $ c c

L?

9€

r;

= +

ie

:E!"

-

f e

?

;.1

3+

"E !s r+

!. a:

;'

t r a * 3-

.! P n I I

F E,

€ 3 ; g 3 q F

€ 1 E E:

8 a l F

a a 0 :; *+ F I s 3 I t i ? c E

g' -s r & ;- !. ? F ;

f * s.

1 a

.?- 6 j t. q. a E.

? F ! 9 t iE f 3 s ;- 3 g * 5

q !.

Page 71: Michel Foucault - Discipline and Punish

;iiiii

iiii;f

ir!;1

ifg1i

iE#l

; iit

iitiii

iiairi

ili*i

ilill*

iSiii

ii lir

i:

Page 72: Michel Foucault - Discipline and Punish

irigi

iiifi i:r lrliri

iii

i;igi

i rr I *4

iii I j T E

"FlE

li;

ii: i

gige

ti?

ii;E

iiiig

ilie

+;: ii i

siii

Ei;i

tIi

AE

E F s - B c F

i * a g 3 r

I .* & 39 a

t E ff 0

sq

99

!6 4.,

* & 3 5

g ' I n' 9- tc I 3

.I c 9 g .o j F !.

: E €r a- t' 3 F g

Page 73: Michel Foucault - Discipline and Punish
Page 74: Michel Foucault - Discipline and Punish

FE

B

if5f;

;i4

-rll

H *

! -#

1i4

€ ia

fi1

}j9

!;g

$F

iid

r r:

1::

eri

i'e

ll

s il

J FT

E T:

=i.

:? l'=

:-;i

e i

i9i

i g

l

5 3 f ; a e

=, &a

F 5 ! E :

-9 a t "i : z s *E 9

2 a F 6 s- ? I t

T I { E t *

, € 5_ I : a 7 E.

a c- E q I ts I & T

3 F & - ,t !

+

caa

a!

'

+

a I 5 I

Fd

F2

:; 3-t

3n

F5

tr.!

.

;r

Page 75: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiil;i

t ilsis

iiiei

iiii;i

iiiss

iiEis

iiis

-19

g

i igii:

E

iiiffi

i?gi

i $

:E qr=

i Fsi

tiii;i

iiii

iiiii;

i?:l r

igI;€

iiiei

r

E *

!' a 3

I _a € : E.

5.

! i a i i I

z t 2_ 3 1 ; T d - &

I a t 3

I c c g

i. e .t F

-d 0 € ; c B x E

g q

3 4 * : t i g ii i. a .4.

8- ! e ? I 3 3

a5 a : t t: fi

i. i 3 l E-

3 F.

: F g 5 ! t E

'E gs

:na 4 g E.

* * t

E:

j E.

9 3 : 9

; g

tr€

F

r j

i

L4

.5

F;

?a

i

l9*

F { fi + + E

Page 76: Michel Foucault - Discipline and Punish

*:t*

ii##,

iiiili

ri*ii

. ?

:: i

it:

' :5

;i::

!.

;l:'

ii*.

+i i

i-:-

9 A

; -6

: i

ri{1

:4i

ai;

i3:i

i +

r!

i i:

iE i

eii

aj;

n+

i:4

;iF

lCi;

i*s

j i*

".;i

+;.

i4::

i!

i:

l

1E

:

5;

i;iiii

llii i: i i:i;

iiii:i

iii ili:

; i ;,ii

i;1rii

iii

i ;;ii iii

ri:iii

ii

i,i1;

lii

ii: :;iii;

ii'iii

lilii;

;:€

!z

r:

iE

"

:;

A &

.

;1*e

e

qe

: e

:l'i

ei;

.1:"

.

Page 77: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiff

iigi;i

iiiiii

iiiiff

i tii

iii

E

gB

6S

Ad

-3

c:

! f:

j-

!

ili

r=.

i3:!

r

Fl5

;?

igg+

:

-'6

:;

?

: q

:i

{

8 d

8- 3 r &

F t E

i 4 r t 3_

q. { I a i 3 6 , ! F:

E :. f $ t Y g E + a

6 $ I ; I I F I E

A- g 3' + ;

i F 5 t- E E I ;

c c g e _r

E-

3 e

B a n j : I F e

# u L 34 .F , a € a I a i e

3 F + -q F F

F 3 l

: i rE a

. d i e ! i

3 f, 4 _a * I

i 3 d $ r s

I 3 e

€ .

d F t T ; * * F E

I ;- F J :s d g fi A

3 *

F 5 I s F !

iE-

Page 78: Michel Foucault - Discipline and Punish

iffi ffi

iHffi

$$

ffi iiiE

Eiii

iin

qg

s!

13

*

+i

4a

3 ir

a!:

i5.i

: !

a'

9S

! s

t I9

,i€

"i {!

, u

:Fi

iiS

F

d'

1€

f

11

* $:

it!.

i *

a+

: E

E.

d:

-. ti.

*i

1?

iS

: i

F{

FiF

9f1

i1;i

IcH

3+

EE

T{

9h

; S

-rE

F-t

FE

i"

i 5. a t ! * € d' z s

I E 3 t 6. .t

:,:: E&

-t gi

qg

'ir

^

sl q"r

gs

6: tg 9B

d E. i $ i I I E Ii I fi I $ "f

f ? 5

I F ; t: a \ 3 ,a

a F 3 I ! T 5'

g 3: t ; cf ; 5 , j t ! i q

E, fi 3- in 3 2 e t 3 A a E

F : c r E e a.

ge q n *s I !-e + t F e q a s e :.

ff i .I : a q. ! g 8 B

I g T { t 8_ 9 3- F

7 I .i F,

: n € I

3 -e e H I F 0_

I : A ! s a

.1 F'

I E i ]I s v !t i t i gG E.

a q'

i t t E €

3 I E f I t F

F-

d E ,F F fi f; ta I 6 z" 3.

d g E z t

Page 79: Michel Foucault - Discipline and Punish

iii;ii

riiris

iiirll

iirli

liilil

iiliil

iiF

FE

i Iig

EiE

;g ii 1

:6

! F

i-i=

e3

; ; f l

i:li

;;ii*

!t1

i:ilS

iiii

Ylc

9g

;i1

3i; i;

? i

;:

aF

{d

l:

3;t iil

Fg

-a:q

:€:

i3a

i ii

i li

.i

F z d E-

; * I s_ ? .3

f d E. c

!:'

.t1

qE a!

FE

I i I ! ? F g g g.

i'F

;:,

8;i

a!.

i l

;- l

-!

.q

6 =

s

.+!a

€6

i!:

83

:ii

iE i

:!3

:iH

:3f;

i {s

I E.

; t-a : T ; E a fr

: ,e I E :

F ; & 3 F r a ff

t!-d

.

[9

i

+1

9!

s9

:.r3

P e

3g

!{H

d '

F x,

{+

i I

e- i3

3 !

-9

5 ,u a g *fl t- a .s,

6 ! q i5 B 9 d t a -3

i E.

t ! EI 6 B { =:

H s g 3

5:. 4n

*e

st g E.

rr F

a a I E d ,LI ;' fi 3 I : n ; 6. q + 4

e 3 q t

Page 80: Michel Foucault - Discipline and Punish

$ffim

ruffi

gffi

#rlm

ffi

I

I *3

::!:

.9

-!

i;

! N

q?

*01

i

;fg

€iE

.$ +si

.3t

1;:

; i

i

ill*;

iE

ii; iB

i a

iia

r-Ii

F-i

r !

i5E

g:g

i ++

? Fi

r: g

'Rt:

i E trF

Ht{

5 e

F:.

5.

Fi'

4 +

i

;+F

gl;i

:iiii

igE

il:iE

E

i: fi; g

i$it-

'i5[5

Fgg

tFI;i

;; i

F.{

,i;a

F?

E

t I 9 I 3

tn !r.

rE ;s

? E

Page 81: Michel Foucault - Discipline and Punish

**1i

#i-ig

i $*

11f*

*

i"iff*

ffilg

**;iu

i

Page 82: Michel Foucault - Discipline and Punish

ffi *$

i$**

*iiE

i$iii

isii*

g$

3. r

liii#

iiiai

;

ffi+

iii3i

ii

't 5 € I ? t a, ! F

g 5 e & 3 t

!. 4 € r : 3 = 3

IE ig.

Ea

F3

5i 9B r€ ig.

-!':

9 € I

E.

.!

Fg

EL

a€

:! ;r

€ € 1 F v c.'

I T ! i. 3 E -

I 5 I ! r :t I E I a F t I F ir a- T e :. r I I 3 c.

9.€

EA

q3

E I I ! s B ec e :- 3 I 9 E L

E 9 g d

a s.3 ,€. A - P E *I ; ; ; !. I "E sf a 5

: I d a : t aT 4 I ;

A I I

t a !. g ; i 5

Page 83: Michel Foucault - Discipline and Punish

iFiis

iiiE

;isiii

iiigl

iiiffi

gi

igiis

iiff

i r

Eii?

SilE

lilri

iai?

1+E

iisiis

ii+is

iiiiif

i??F

i;;iic

ge+

F+

Ei:

ilillE

itrc

iFE

gFfig

sieg

;

! F

'E

;F F

.9

"i!

E=

4.

94

"

jal

9 *&

i?6

t0 ?E s!

a?

:x s*

8_

Fjr

_

F z ; q d- E.

{ II 3f, 3 t G ; e

F ? a P ! d

I 8- t l 3

e i e s ? 3

I ; r 3-

i: eg

r"E

;E

7 ; I F g e

I i a

E, i 'Y ; ! 3 i

!: ';"!

tr!B t;

Ft

3d

-

rd-

Fg

f: FE e.:

?-! T]

:E ir"

g6

9 3. a 3 I 3. 7 2. 7

a

Page 84: Michel Foucault - Discipline and Punish

ii liiE

ii?si

igiti

iiiiis

siifi

iii

issi

i

4

iAl*

EiE

:E

ffiiii

€Ei

iFl;i

:;ia

+ilC

ic;+

afii

iilirg

,g!

f,F

3f

:.f ;a

4&

9a

,qq

F!-

:E_

v.z

-3.

"i I 1 3:

,s.

&I i F fi a 6

5 9. 3. 3 E d.

? a E 3 P

i o 3 -l "9

ff I s 1 3 5 ? a

-! r s f E F € a

6F

.g

1F

3F

:'q r6 iF,

a;

*: a,- i

6{ &c

QF

i9 ,&i

CF

:t ?4 9:.

Fg

gE

i ? t9

F

F T s , d ; l 3

t + * i I F

9{i

F +

";

rEa

tq: e,E

- ;

94

Page 85: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiii

iiiiii

;iiiii

iiii iis

iiisi

iiii

L c

gr{

:F€

rq+

?4!iE

+i;i

lrlX

iiiii

Flg

r d

l a

al

ti+ilE

gil

iig;i*

sii

i: iiE

i?i[

i+€

:E!ii

!n

1-=

6;;

6

t&

F':

! { 3- 5 { F s t

g 8 I E.

F e

6 F € s g_E.

F f; t tE E.

: t

j B 5 i. d I fr T E s

t 3 F

* 9 E 3t 4. E F.

en

IF

it b" 1:

:'i ;! :3 Bf

*s !.-

9"?

*: iE-

r.fr

a B a

s + I F E, e

E ; 3 F di a

I F a 6 I q- E : i

4 L E I I !' F 3 &

!: fr ; .E 3

F3 tt CF

F; ta

:. ," d * F

Page 86: Michel Foucault - Discipline and Punish

ii.lir

i:il;

iiiiii

iiiiiE

si

iiiiii

iiiiii

iifi

iffi iii

Page 87: Michel Foucault - Discipline and Punish

i:iis

ii;iii

;i ll i iil

lsi;i

ii;iic

rtli

sriii

rii;ii

i:li

iiii:i

:s::i

ii ii:

ilii?

Page 88: Michel Foucault - Discipline and Punish

ii1=

ii;iii

liii;+

i +

;;!:

il;

ti:1

i*i

iiriii

iui

ili*l

iiisi

iiI r

a i=

i;r

lii::

iilri

!fi li!

! riii iig

; liri?

ll$rs

4l

;

Page 89: Michel Foucault - Discipline and Punish

ig i:ii?

iiiiii

iiiiii

ii}iii

i iii

iisiit

i

,&

eiiii

iiiE

iEii:

gi+

3{=

+4i

r;;:

9:.

::

+!li

lrIs

!5 ii

€ !

aq

il?iii

rg4

.; c

3:

Z. a

e

1; ii

lE c i

::

e4

.

:E .i1

*s :'F iq 'fr

it a:F

s, :t

'F :.!

E 3 + r R z !. {

9 4 3 : i ? B" s a F

! $ B i F ! q

I 9 5 I "r T

7 -4 3 9 d "R t 3

=.

* T 6 e q r

rE i;

ae

ai 5r

5F qE

I i-

=:t

*!3

f

-'F

:.::

F4

i q

:+g

r6 91

!

a;1

8 e

! r E I

: a T -3 q i 3

F

! r "i B 9 t +

t + e 5 I

a:

6q oi

.:E

3i ?a

1e

?s

AE te

t

Page 90: Michel Foucault - Discipline and Punish

:iirii

griri

lliig

;lliil

fi iri

i;iE

iiiii

ri

E.

& e

.r?E

stilE

:,::

Ei ?

[!;E

i:=

{;5

!r9

8.i

:-'

::'"

?

E EiE

:q

:d6

if i

i:'.

F i[:;

$t *F

r

:t +5

g9 :e

B q I il L ? g

5i 9F

5*:

*:€

.i"

i 3

:;d

*lJ

*

ii:rl

; i i5

i

e* 1*

u=::

c

: i

1;

11

dE

. i:.i

c

f r{3

Eg

3r:

F

F I I ; g 4

: E d i

iI

F

:3*-

tB I

da

\3

:3F

EI

's B

.i3

.: I

1:

L

Fi'

*

E?

i

i9

d

i $

i

EE

E?

et

Lta

{:d

aq

r

:3 a

rle

'5;E

'

93

F

ie*

Ei r"

€ fiEd

i &

;l-

I

: F

' !: :

' !

i3!f

l+i

loiF

:s€

e i: i

iia

;€":

0a

i;:r

1

lEiE

s3i;

l!

aE

i-s

Ef

! I

i::-

.si

; i;;

F:

i aA

i.: E

a E {

!:P 8- ;*a

.I

Page 91: Michel Foucault - Discipline and Punish

:liiii

li ::ii'

i l:ii ii

:::li

l i:il

+l*

iiii;r

Iii;

eg

;:iE

igi?

;iiig

iei

iiii;i

ii ;iir

:=ll:

3;:

a R

E i 3 ts : 3

+ H I 3

F*i te a:

3:e

ag

?

;€ le 3.'

"

?. t 6 * a

:

3 i : i & 1

t a F

a ;

e

sX !=

Page 92: Michel Foucault - Discipline and Punish

-I:;

F

.i 9

iE

91

I I I I I i

s ! ]' I

Page 93: Michel Foucault - Discipline and Punish

tgt l

, N*'

\

:i 5r

z

il

Page 94: Michel Foucault - Discipline and Punish

! z -

Page 95: Michel Foucault - Discipline and Punish

;tii:;

iiiiiF

ii:i

iiiii:

iiiiii

iiii

=i;i

i:!i;i

#iiii

'r:i

;::3

:i;3

':;

l

Page 96: Michel Foucault - Discipline and Punish

3 z

i1:?

F?

;1li;

1e

E!;

3:+

',:.

-4-

iiiri

iiEiii

ti?i:1

;;c;

lii;

r?g

af;

ir r

iiiis

i;iiii

i

;i:ill

itti; :

;ll1f

fiii*

iil*t

a s: l;lii

ii i ii?

'iiiii

??;t;

iiri

i;i;ir

i;i

r: i?f iiii; i

: : :i

;-=

! ;

i E ! r

a- :

:, ;

: \i

;i":

.'

;:r ii

iii ; i

; ri: :

i'i:i i

':i l:

!i l

; *.

11

:j: i

:t r

r!:i

.;3

+i l

: j

';f 'i

i;. ;

ii;. =

: ri:;

+i1

i 91

!e$

ci a.z

E€ 33

r! eg

B"

Page 97: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiii

iiiiir

i i ri$i

iE#E

iiiiii

iiiiii

i

J 8 I

{ i:t

gii$

iii$i

liiI i*

u 1: r-

; $

fiiiii

iIiA

E

+ilr

iitt

+iig

e

ii:i

il ii"qn

; ;"

4;

.q.i;

r.'J

trA

;;E

E

istt

+!

+r

EF

;'F

Fi?

i_

; =.3

6

83

39

4E

9d

-x*

:.x,T 3

.

ff 3 eE

.

T

l ,; H' tr g : F ! : !

3 ;' I F I i c. "9 + r ! ,

E8

!:' +9

sa

s I 3 ; f t E-

f;

:, !. !: ; a t L E I

I i _3 4 & 3 F B

:g-i

i i3

'g

e*

T !*

-i

iri

.!

?:t

-: t T s ! 3 H :

3- >3

:e

-3'

i P +

I = 6 r d

:. F -' a e I

E A ; i-

i; !:ir

LL

F3

;i3 f ? I j E

3

Page 98: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiriil

ril ii rii;

iiii liirii

iiiiil

iiEi

i 3 !

iEiiE

iieis

iiiE

fiiiii

iFE

iiiii

!,

iq

i a L e L F 1 ; I ?

;iF !a{

iA-

i9*

€ &.

\ 2.

F t. e t I t

r i !. c i

E q i ,i $E I t E 35 ! 9 I Tfi & g ; d- E.

I

9 n E "3

I a E

5 3 + a t o -

L 3 ?

5 I 2 L I E t t'T.

Lg e "3 ,f, A ; e

e3

.n

A

+-4

i1

;t ;! *i 1= 3a

Page 99: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiii

iiEE

iiiiF

ii iii

iiiiE

iiii

ii iEiii

ilq

Ei€

iiii

!r*i

-';i

+ii

iir iE

i; f

{ fi

ri3

ligE

[tig

,

;;T

{t;9

i ;

iq#

FiiE

ig

!:ii

i?l

i;a

I:a

;!:

i

:l{;ii

;i ;

L 3 I

€ d 3 B

q;E F;'

F'

4 i

?;q

E

0s

g

7a

=

i I E.

a { ,5 I

3 ;- r a E e ga g a. s f 3 7 ? cI * E g. € : i F

3, d F 5 l a -f d

; g = e s.

c I f t frB + F I

!. q: f 5

F,

3 t I

i , : q i i 4

4i z;'

I ? 4. a : a

a a F t F, i i-

5 n g i F €

:e ,4 = a ; ! 9 -i r g.

2 i + -&a 5. +

4€ *g IT :E E-:

;i

Page 100: Michel Foucault - Discipline and Punish

ii:; llE

;lir iir*l

;i*g'

;""

iiEil

iEiE

Fiii

ii;a

Elii

giri

; =

!;:

<-a

r?G

q;F

r;q

iq;!

i

igtr

sriii

i I

93

$iF

ii9; .

t; ..a

3C

!-i

,{ i

.

g:

!e EF

Fg

F E * g I F.

6,

!_ a a i i t 9 aE\

g e F a

: 2 3 t s

3 + T. E.

E.

5

;_ c E,

3 c

"3 e E.

t g L I T 3 F I I

63

E:

si

:e=

a E

qE

3.:

irP r!.i

i t '. I 3 i f. : a 5

F

E.

* * - g-' 3

€ 1 9 Er l !. 3fr zo

a ; e t i * P

! !, € -- 4. f n ? €n 7 g d" a: i ;

el

Page 101: Michel Foucault - Discipline and Punish

6 e

i i:

E

e i

naiE

iiii+

sii€

iE:

iFl

'.;)

's

it i5

;iiiir

+ii:

!i;;

=i'

"i

iE +f: ii

;:f : ;

E:

iilrii

iiiiii

igiii

iti?l

3 t 3 a

- 9 I d 1 9 : I

sr

t!'

iT.

ts * I .Y e I

4 F v. g I

€ i : * g. Fs I 5 F !- t ? a !

J i a 3 I 3

e a F ;_ F E

! 6 3.

; E ': i

i g 3 L 3 E

E t e E

T F i € I 3 ;

"i ! 3. T 3 6. -e t

* a 3

g 3

q. g B E ".'

D g

d' i E

t _f $I - 4

;'i

iF !: ?4 lg P;

;3

T d d E.

3 a

J F I :.

6 a ? I :, f

g v, $ T a I 3.

BB

i'!E

'

r_q

;4

a'

ril;

li

i a

{-l

i:

] +

-;-

t;t:

:I

iJr

Ea

4a

d7

i; r

1:

F:

Fd

q.

i a E."

:9E

ga?+

EE

F'

3: *F

t I

3 ; g g

t ; 1- ? n 3. E

sE e.E

H€

d5

2i

3i

{i €i

fi$

d: ri

f - * I

Page 102: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiiji;iir iilliiiiliiliiiiiiiiiiiii

:gi5:e

i!!

:1;

xE

;

e:€

gEE5

-3lt

Ei

" E

HJ

;:;

q.i

l=

iE:

i:5n

:l€ F

i

i'!,; e: ! e

!!:.;-

!PE

E

T3aI5

g;s

:c-q

2X

i

nE

:

€€

;e

'E

ii€

! 9n

'E9

!

li:.l ig

I !:5

3 u

€9

S

t?,aE:a.!

t.3

fl;

:ett

Eje4q?tg-{

,j+.!&e:T

i E+

€;F

! iEiiirtIJ

E E

E,! :.

:PE

+;;

:t!

!'EE

i!e

; t€

? f !

2*s€aT;E-t€

!-X3

":i+

EF

I

!F9

u1t{E3€

I*a.:8s€;T

I:EI:att.5

i*

.9

Page 103: Michel Foucault - Discipline and Punish

lrlii:tirfi ltti*irigsii*ii;iiiisl*i

iiiiiiiii'i;;iglf ge;gi igiiiiigi

Page 104: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiriiliiiiii*i iiitiliiiiiiiiiiiiii

e e

E=

c Et;

i: $r

i!J:

b:i!-

: Ei:

'! !c

gE

:* F

EJ

9E

E t:5

iI€

i-!€

-E i

s

:EFE.23,l!R.".

E:

1Ea.E.t*.gIa1

:.iEIeE€

!Ts

2-. ?

{Ee

,rtP-r.-. i

!Fi

d g

.-

i3;

st.E

:;i: un

!2,iEEa

ET!,Et

c:-EE*

E'5

H

Fn

"E

r=

t:!

s!d

3

E3!d!:€3B.

*;E$Tj

FIE3

a

I3

gd!5-E.!t

63€FP.TI

€ls!E3

Ej5f€

:!t

Fi

;ri:i€

a-t

i!

€)

F*!t

5E

6 =

li tEE

::;E

gr !

.! r:;E

E;!

ii- !.E

;i;E

t-*a;?-tE

Id:Jj-€sI.i

E-ai'!T.g

s

Page 105: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiriiiiii iiiliii iiiiiriiiiiiiiii

tiiEN

raE

F ---"

uE

-€E E

'g

,ire...;

fa.!.i

16

!

EE

!rPi

iF

;!at

:!

E;

F4

-

4e

,Ei

":9:

:aE€.e:::q-.

6EaTE

EEE;ePii.9jF

:1tE

!E€

t.z

a iE

E i:

r; F

r?s

:s!

F;*

!t3aTfc

....l:.!{"

ii:sFa+6

!;aEI

!nIEi EEIeEc.

? F

.:

5 e

!s

a€

':i9E

:>5

EI

iEn

d.4

9

:5x

i:3.

I i:

E'E

E! r_

g

€.i ,

rE-:

E 9

e

5E

:

a4

'5i

E!r

cI5!I:?.!

-Et*:

Page 106: Michel Foucault - Discipline and Punish

iit#giiiiiiiiil iiiiiiiiriiii€iigiii

c

*_!€;E;:g 3.!EsfEIEg i!,gF;.ijE

!5a.a

E:

5!

!iE4

iE:'t3a ri!E3F€€

aiE.

p3

aET3.!

Ef.qT

t8

eE3!IuT3

E3FcHt

a€E;ha;E6,

Eti

3 a

E

'" .r 9

zta

EE

3

E€

E

,:f E

Efr

l:-Pi

il:,€

::e

t

3;

EE

't!!.!

:.

F;gEt

_aF

x E

E*

r.EriIeEjj

'eP*9Fe.EFEE

aB3I8

3a

!,

sF

F'EJgt€

.i's

Page 107: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiiriiiiiiisiliiiiiiiiii iiriiiisigii

E;fF

EE

i:l;!;: g

i

5i::tE

;!!q

E*;F

€?

: lj !jE

i;ii j ii i;!P

iii:;

i= lE

!': E;: ijd

:i !""! tr a

F e

! E r E

-;

jF

;EH!

a3€-it3a.E

tIEiaE

.E&*

&€

"-i

:Ei3

*E

;jE4

;!E

{Bq.

Et

s€

:3;

ei!!i,3.E

;gF€3::!t5

pI;jI,5

.EE€ti.5^

e€-it*

:2!5

€!gEa e

fB.

3F=:;tF,E

5P

sH

I E

E"E

j.! t

'E:r.

{;.

'*5€

E ;.!

€t€e

IEjH:.tI;f 'Ea'gd

Page 108: Michel Foucault - Discipline and Punish

ij iiiil : :*ilFlilii;iil

if iTis:;;i;l:illii

3:

:i jj i:r:ii; r:ii.:: i;i: ::jii!!;t;::;:ii ii;r

u5

iTt:"ili!:

:s!,:!

ii ; giit t il;;ti ::i:iil

, ;ir;tiii'tifiiil;ji:1.?

S

: j..! E e

:;!: ! a

g:;:;:

!: e

!,i

!.9!

" it E

; i:

"i a

P=

i i tii

3;

' u

"*ij ;il!! ;:i; i i: ii:iji i

Page 109: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiiiigiiill iiiriiisiiiiiiiiisiiiils

fl.n3'En8

.E€E.

,c:t2

eE

EI3.q!s sEETaEtI !;

Ta;-Ea

45;F1+2F

Ea'd'iE

E6L*;!

i:i9

€ g

.!

1a

;

gE

&6

=:

,5P

F:

.: r;tE

T55

iE

EE;53c

E]

:i:o't _;

i€cEeI

EI-!

Iar Fiti

EI-aEETtb

5tc:n3

tT$3c"

tEcITt

F2eE.Ei

EE;;t

F3

-e3

!tr

t9E

5

*5Fi

i;:.E

:.!

Et

e.:

€--

5F

-.8*-3

€F

tEa;EF.E

:€!!p5e.?ee

Page 110: Michel Foucault - Discipline and Punish

rffi rtt*ffi ffi iiiiiil$fit€ $iilga

i:t,_qr

-Ei'Ed=-!

FIE:FaEEs,:+&

;

ita6F,BjE 5I

€!;fETagEef aa

v:4t.3;

EaEE3aE

E5.2F€as

PEI€jE8

.g:Eda dE!€E.i:s

E5

;p

-E:C

,a:!

€:

i;66

it5n

€?

';E;

JE,!F

:cs3

i!-tF

ct€a€F'E

FEE

TE"!3

€-:5.ei

{i'E.!

gg€E.

j$Ip

.IT.z.5_8iEEe p+EFs€:

3EIaF3El6!E

-"3

.;:

>E

;E5rE3s3.

52tI5

IE;d.9

c!liEi:

"E':E!?5i;F.E

Page 111: Michel Foucault - Discipline and Punish

fiiiiffi iisliffi iiliiiii;iiiiiii:F

EE

=,N

;ii:;

iiE?i:ii::

Ei;{tlriji

f jj E i;,E

!€i

Egiiffiiii

et!:!E

:

J sIl':4

a5

*; i.i

Br!:

!!E!

a i !!

iF!i

6 tse

:f:!na

€-a

e".! ! F

!; iat.: &

t!a

i !

gi!i

:j!-:

F:

t Ir:-!€

-i i-: !

E.

bxE

F8

+9ria;

:.!€

5:E€

_tr

::;E

C

:F

9i

frF

!;:"3

3;=cs6iI*

d*i.Et*

Tj8nEPndE€

!.E5.E

t;P€

E'

';E€'tecc:;

€€T'8g'i€

;a63,=

'tst=-!FF

TjBt'ts.E6

g?3,

cEi{-e

Page 112: Michel Foucault - Discipline and Punish

iisiffiiitgiiiiiiiiiiiiiissitsi siissi

E!iat';Ei-

&i;p$:!3.5_f

F2t:.:FEE t*2

e5iP!3.!a

Pi

TE

9>

EE

€;4'

.ae

fiiE€3

E,E

5*

€.0

IF

s!8'e2u !,E

€i;ttInEE

E,

=FjFFEEE

53Fi.{f2

i!=.t

:fg

E

.aa

;,

i=j.i

E.a3E.EE.EE

a'tI';E

E'5.

ii.!x

T5d-E E2!3j€

!istIj!

*tt.iB2h,t4I E'E:.{iEE5Eti

E=aEEiE

jE

etfE.!

'E

e5

q

:-:

Page 113: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiiiiiiiiitiirrlilliiillilliliiilglr

!sE-

i

cEett?

8:',3aa.c

FTEt€;

'!5TI:5.EE

.E€sP!

l: d

aE

Ei=

E

G:9

'id;

:.i !

'E;-F;

E.{

3.E

iE

't;

_E

i

!*!t&=

'BE

;E€i

a F

;-e.I=

!F

E9

;j

iFsE

F€

G 3

F

iErF

0

!

:9E

E

ii +E

EE.I+:PEs

i53E4

t65tj

EitI.;zEFc;aI

jj;:

E14E*jEh

i{I6

XE

tqhP

2a

-:8

tsE

-E,.d

g3

3!

ia3d-€*I JgflE

Igaee:ia

cT62gsIIg

c!11j35

-q!?.E;ETf.:

f.T:€E:*;-E.!

Page 114: Michel Foucault - Discipline and Punish

iitigli iiiiigiiiiii{iiiiiii?iiiff

a

!5eFE aE;-FE&

5a €';!2tF e3i=.

ti'a;€EE

'c-I33!

-3€g.h'E

ETIEi"EI agfr3EjET 3€F5

lF

v

fEE.:

:g

eaE

eI!

agi5E.gFI t-

€.eI:dFt

€I*EEi!Ec ETFFiI€

.5F!aP;'t3

6;!;EI

EdE3;.e

g!i

E3EE z5E.ga 3:Ti

{

E.l;f,? FIE3'tEEEaE

T_c5.EEt.5*

66E€eIa

5s=3I,E

Page 115: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiiiiiiiiii i: i ii*iii?iiiiii i!iiiii iii+

iii;iii: jriifi riiiiiij liiii l!3i

j

a*i=;ec*

=n

;

H:f

*aq

En

i.e

B"k

i!.,

'-egF

:b

.5.3

9E

g'b

'ba

!q

E 9

': ! 5a

*i4!

tr{ s; st j9

E .E

T

t!!!

:: g

:

ir t.F

g

cEj;aEFs&

,'ri3-i.!F'fi

s.!.

e€E

'!3eljx.-u€f5

-3.

i3!

Ig

l;t.:

i:

!6E.E

.q€

;F:*r'i

:'t!€6

SP

3

;.1,

;E

€rt

E1

+d!i.s-aE EEE.

54Es'EEb

I5u-c

:=-3eeIt

Ba

E.iE3e,!fitB

z.F.sF8

E3i=€

a€

E€

.€F

Eg

I.E5jaag ':E-eeI€

tqEgT34

€-3sg-a5'E

EE,'t&

P3€

E&HgP:_

;jYIIE3

E5>FA

}EBP

.sc

OE

s;.E

',e

eg

3S

e.:

Page 116: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiiiiiiiiiii;iifi iiiiifi liiilli* llie'

caE+ -g'€2TE

.*"H!6'EEEa;

g5a..9EEg!

E':Ea:.a!gaEI

ttEgzI

6€PE!

3E'2.&+ -h

3.t9it.tEg

+38!;:;6

.e5.€rEt€icF

cti€!!

Ec*

d-oetd"ie;

viepGIPE!

E+.tpafrE tc?te

!4pcI

.:TI=n.E_a

€5i.tj

5€

.E?+GE-=

&t€P

IgE,i3_i!ij!

!;47

,j;!.5

EE

bE

g.Etj.E*iIcF 3.Ei3rc5

rg

gEtIEI€3Ej

*.!G

Page 117: Michel Foucault - Discipline and Punish

ffiiifii;iiFj$! ,

ciiiiiiii;iiiiiiiiiiiifiiiitiir

-d-!E

.!

*;: .-

; E.i j

-! F€

_i

!+!

6€

f i E

JT s E

F itt

;? i4

E:n *

:Ii,j:g.!'a_

,E-e3F5efa.E

Eiei

Eg

E.

-a.t

9:

9e

i:

FE

I*ie

S4

P9

.5::i

! s&

a;-a

iE

EJ

E +;.8

;51

E3

:.!.Fg

i a:

FE

E-E

.Ee€!EcIj

Ii'!E-

2

$tF.E3$2

EI€9

't:

ET

F,;

.*E

dt

€3te

:- =

*:i€

st

:'6

.t:&!

E:

€r

'E!

5jj+fl.Ev2

E!I:I

xIjd:E3

a$$aaaiaE3E.F

9:

._s y

!_5

€:

c-3

,F!

i9dr:p_E

r

I;n36

:c=PP

9-

-i5':;';+ I.E*3aIFja ?tET::es.a

!ErE€Ei:'42

;:$

5n.at!"tnPI

EcdI.E._e

€€

!Te;

Et'

5I=3I.!':

sI=iEEs

IHi€EE

toE

:E

F=a€E€,t4':

3F.:I.!5-a

€3.8aFa:FE gI-5E

Jczt3E€

':E:,i

Page 118: Michel Foucault - Discipline and Punish

*ffiflgiffiiffig;lffiiiif.saEpts!T d-t€cE.

E':F.:€

tjIiie2

.E.E.3PE.

!E!tEE

;,8

d;

;,€

€F

E.i

!3,

tft;

e

Eih!:"!5i 55E+!n;fa€

;&3*E

H;.!i.i;€Pt E3?;,B3iE

B€

E'6

s-q

.Eit5gEE.t

E.

c.eEaeEE,T E;.EEa I$445a'6

3.EEBFEj{8E-a.!t

E9-6i

Ee$E&35F13

$g6*j!&aEf

.E€iPE5fg 5'tgTEJif{3

PEEgib

nTEi'I

tsE!t4!E

'a9*

61

si

.!a

E3

t

i! c

=iie

=E

--F

=<

5.gEg3.E€€

ilEi6as.cIg!E

z-3e€5E9I5

6'i€!€

ei

a

Page 119: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

;n-

g.Ye*.5$EE:i-!E*

g!

st

sgFEEF:E E.

5.gh't

eEE.qiEdE€

E.

IE.

EgiE;-3

!EeE!?g

.3frtnI.Eadf;3

3EET;Pg_

3T$tgF

tI5!.u€I.E

+Eg!:aR

FI

sq

.

P,!TEIF$

FEjE-ET

._! e

e-e

E--

.'=

e.!8

E3;5,c,E

;5d3e

jIJE5-

.:5EbE;& dg?EE€5Ij 3€TE5

€2.6€ETg

iFsrf.:.3TE

!.EcF

32gi

.T.g3':E !F

IgEtI

.c.cE3iTcEB

FC

6P

ila

€3

!

9.=

!

igE

t *P

q!€

! v

;6

* d

i5€

Page 120: Michel Foucault - Discipline and Punish

igiiiiiitff ilri :;€e{ii

riilii r€

iilffiiH*ii ia*iiiiiiii*i

g.a$EEPTT

; ;l;ea

fs r!;i: I

j,'li ii3€

iit r:€

ili:Ei!*;!s{i ij: gi ?

: i6;

E. E

,E'!

!: i! ii

a;

,EeEF33Ec f€=E:aLazT

5E'EtpEt

3E6!E3:E

€eI!fEEIBE3

F€t3dz .i:a8qA

*3i:

E.

=;g!sFF E$€if,.!I55E!5 6

E.?e€€;E

Eta.BF5

s!.3g.EE3I

Tr.c:qFEa'

F; $

+!r+

;

*e-E

;!'.:9

t E

EI

riee

E.E

i +A

:"I

+€

{*

;-iE:

d":

.-E

rEi3!:€6

€:3

iEi

:; E

: hE

-4E

tjd

a

E;

a

Er

33&g E6

Ia!i6 ,g':-i

$:a-4.

!EatE;

!{Ejt;.s

.ETzE

eaaitaF

FgeIEE

Page 121: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiitffi iiii sf iiiffi i#il:.i

tS:

2*a

qa

;i "' ,€

6l!

+ i!€

f€g€€3?;.;

;FEJ

l€*:t€E

Pj-e'

;iII

!g

3,FE3;a

ETdiIEc

E$-c3€.!.

.a.B3c s6tjIE

!!'E€€,5Jj#EF -:8fjgiEF

iet

i9!

!Sr

;il

?!;t

€Ta€!'.Er

E4:E

3E,E!.s

.ej€€I.-

E.E€3

!:q;5EEg E.E€t.:j.€:!

a.E!.E3EI'€€-E

t!.Eaa.p:E

s.!

33

E3:9-aE.zf g.ag9cEs!t-:!^a 2-t:1E.tT.{E'E

;aisE-ufi

c€-E.

6Es3Ea

-i4F{eci.itI

:BB!Ic3-EI5!

E.g

Page 122: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiililrir*lililiii iiirliiiii:liiir

;siiiiiliiiiiiiiiiiiiiii *li;igiiirir

Page 123: Michel Foucault - Discipline and Punish

*i*.i*i*gfi

**fiiffi".**

Page 124: Michel Foucault - Discipline and Punish

ifi iiiiiiiiiiiiiiliiiliaitlltglifiE

t !'E

: !

e.! I

'g!i

e t!

E:F

q !.9

ed

e3

r!

Ed-E-8,E

se

-!x

F5

?:d

Ptr

;6a

r

d *!

tls

!fi9!!

a

*!i

b i€

6

f^a2

.e!.gja3

&lII-!

&EBT3I

IE.i.EsT.d€-€

e!.56zJE5&E.a

.EEjE:!E

i':z!6a-

a g.E5I

€:3

':.s!iE

€n!.

t.!4r aE3Y

BtEx€€:a$jt

+" -6

= i

*Et{

i +H

€:

iE=

d5

r.:; s

E+

9 a

;.:'E

jt

?; $

€t e

e 5

i+B9

rj

3;

€iE3

,il

fE

. E

a;

a+

i5

&9

,!E

Ea-aj5:&F6

ti!E'q-

:E

Page 125: Michel Foucault - Discipline and Punish

=€3-gEcetsd*

EGEE

.a?

a!

t";:E

':

:'!

a-:

i93r

E*$.i€Tt5

Page 126: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiigiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiE

Page 127: Michel Foucault - Discipline and Punish

u ffi *fiffiffirfiii iiffiiiiHiiifi

6-E

ta8r

s.!

ai:aqEI !5taF6F

.9Ed.Et!*E€

{EE.aga$+'E

EgF

c.ssT!ET

5€.E

g65ii

z3re!iist;

.E54;..Ef.2c! tl.c'

€!5

3.

tiEE€5€TF

AF

!.i'6

H

.t5.E€g,EIG'I-d*t cC!aFssiffri#iiiiffi

Page 128: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiiiSiiiiiriliiiiiii*ilifiis

iiiiii'!ipEEs€FI,F

gIs;€_c=3i.{!j-5

j3E-eee

.gt&aEt

8e.!+-

$05{aE

';Ia,i;IE.

Ez EqE8.E.!!a€

El+!,!6.

a6Ia

E-

titEEiP.EEc,

't3AcjE3f'EI.4

bFFi&

f€6EPag!.Efl

I:,EEEE.

gig

G!

:agE

-

NF

E-r

II

EE€:zi3I-3

5

;!:.E;3

0

-!;

E*

€FEE

9E

3;

u'e

AE

EE

n.i

5€

a'i

.!?

:Ftt,!'5

&'

3I_at

I!E€gn:.itiP

-:I!E!!3!€

iE-!c5f:5Fa

t"3sg':5

E€Ecs

'!!;gii!3taE

.EE

{a

!t!

l;.E:

!E;b

Page 129: Michel Foucault - Discipline and Punish

ifiimiH

iiigifi iiliiiiiiH

iiiiii iii

il

E5F,'

CE

E

ftf

i!€t.!-$

3 a

q

E.fi I

iE€

i.yE

€EE

E-qe!GeB5€

.ItIsIe6t€

z;6!a!s*.EE.

E

j,.i C5

-3 E

-'_9

-!Er

:-: F;9

:

?C

E

:59

ETtrI

-!8iI€

I.EE:!!iE

T$€45Exa;I.!I

€Itag4.

5nI

EE

r';

A€

E;

.ei

E€

-Sr

€*

.eF

EE

.53Et;P"

.E6.3

IE;tgaI

!.55g'E8

aa

pE.

.!*F

,2E6=I E.II

5=T':!B!E

$3!325!E I€.tiE

Page 130: Michel Foucault - Discipline and Punish

i iiiiiii#t*illll illiiliilfi *iiili;5

.

!az::

-{isEE'EEEc .!€;tT

gE

-.:

tE;t;

6.E3t35!=

I3s€

E5€!.E

FA

-:!a6d

:;E*

:.FE

E

.3iE4a

El.1c,jt3'n

H'E€5 !$EE'EE*:E

f!3jFBT-ETu.!I

i

*a-aI!2&

r!

!t--6

$!

I

E-e'tEIFpI-c

'i3aII

<i

-e:

:.!

t8.

.!3a-!3

't!:g,

E

i?

i!1A€':

33a5E:

5!,;.!a8

ss

ri3."

E

Page 131: Michel Foucault - Discipline and Punish

I iiliffisii*fiigiffirusiliiifi

cIg5

z,E:Ep3t

B1 td:F!iI

t::a-!i.:F

"

i l;-

E:N

! ii

:!g

jE'EEnE.

E

$3tEsjB

j?yi:iE

F

!!9E

!l

&2:€5Ee;F

;EJt4!!,*

Et:-

tF,.z.5

41

f-

sE

!g

i3

;:I.if

E

EU

1

;gF

.E"q;3IiEi:

I;

e8:t

E.YdPt!

FE.

e*n !€iGE€

I3EI

-tF€a;

3a€thEF

€E'e3*F'tI

ilt"e!eeEf€& E2.,TI

.EE'E6jj

Iig9^E?T!

IaEt

g5q-4.

En $6g53tEF€5bE

Page 132: Michel Foucault - Discipline and Punish

i*ii$$iiiii iiigiiiir*iiniiiiiii

6..EE-5

':33a't*-!-!c sI!:i

:ii

:.5

ie>a

i.E!T

rsF

r'!

!E!

!i3t

&€.I

I!3FE3FT€

-3*6sE.

5{

€;

+E

It;t3eE

f.E95E65.!EI

:$;iEF

ie-c!

EI':

FEF!ra.

:s

&:qF3j

itag itfj-!

€TEEE

,!:hEd't:

''-_eg:i?F

B.

az

a.B't-3iT3

x5

EE

er$.r_

e3

RdE;P.!I3f

jE.E-tPTiE

.9'ta:Ea.i!.E

Fa,EE€E

! E.9

5l.!

.! dt

E3

:

ttFE

-9 F

q g

:a

it

?

fr3d

5P

i: l-

6 g

r-e

!.n

ei

!

9 F

-:

5l

s

6E

:t!€c le .".

d E

.i* c:

Page 133: Michel Foucault - Discipline and Punish

iffi iiifi si{iiiifi iiiiiiiii:

iiii iii€isE,E9bP3

=4ei,

Fe

EE

., 5,

E$

Fi't6.!-2.

se3E

E.

€!iP$8.EE

EEsIai

E

E

s-€5It?e5

eEE :5:GI3

.q453;€,Er 6EE.aI.!P

:!i3

!TE;Ea€E,

E

T;5FEa '6.i:cT EE.!q

.E€EE

asIq.!:a

fa-!8.

iIIi7E.!

e;iE*F:E

F

FFE-=Egg

riI=niI

Ets

E1

!i3

8

.: ,o;

;r!

t $;

lii

€.!

.l:

i5tiEa3F

EE.0

.E.eiiE5A

Page 134: Michel Foucault - Discipline and Punish

i rliiiii*ifi *iiiiiiiiiillilriiiill

aE

:'

b 6

6

E:€

e!t

3F9I,'€5j*

I*t ii.g€&;i

€3

:€!F

+E,EiEg

.d

IFE.9

4Ee!;a3H

!;d*E.

b

,€Fa'iF

iti!€

65

5p

!;.:! D

E=

; ;; P€

EE

;

i :i.n

:H;E

; !€ i

t iisH

E:'j=

€ E

ir+

I E

!q?eE

.e5cjIG€tEE

tIE E8b36

IPT26.e

3&:aJE

r;.

I3,

5:e3i E:

56,1"

EgE8c$533eE

EI3e&Ez ';65!;f,F

E.

€dd,

I'5F

a.Ed=9ejE3b

,EEEtj3

.tE'-i

-i€5..

;3t":

i"

??8Iii€:

-sg

aiiF€i;Errri

'67

$E

:.i

€J'3I?i;T

Page 135: Michel Foucault - Discipline and Punish

u iiaffiiliffi?iliiiiiliiliiriliiiilig6

3!EE'tgEEE€E

a!':iE3.9E.

5

3Ej*d'

gj

.zE3

99

i_:

;!

i!ql

H.E

rgt3dt

!';d!c4

?!TEf&,

!E5.

;f,

1E-it!

3tlFjaIgE

€&TE,g:IE

E'Es.ge3.Egj

!_it..Isf-t*;i ;ec=€!B

E&:E.

Ei't-g€:c$Ei'E

rIa355

€{ar}I-a

:6ta.3ti-aF

+.!EE.!Ea

F.9tj.s*

g5

3;:j4&iBI-.!gF E.

{3EE

aE:-83I:;

&cn! II

;T'E:fiI658TEF

t3d.Es_95E5r aIiE5E'€:

f

s+,

=6E!z'EF€€

Page 136: Michel Foucault - Discipline and Punish

gigiiffiiifiiiisiiiiisi!;srfi sa iiiiiB

i!_!

:bg

6'5

;

PE

;

9"

g

$3iE.

ze;j

IB

4tIE.g€ct(

Esir ,E!et:Ee

:inI3E9"taf6

;;;F

ET

_q

i

;i9

; F:

F€

E

a.: *

B; H

F!P

! F;

8dt

J',{F-t.!

E€

E2;t

€:g!

gE

:.8

!t!F

6{

i!

4*5

ag

;er!_!F

e.E

ra? ?tt'!

IEETaE'IEix N!e3

8..Ec!E95Tg

d.EqEa 9j?-*

cf,aE

E;=!i

!!F€

!gEe

e+3i

4fti

€;

3r

*:i

E$

i

Page 137: Michel Foucault - Discipline and Punish

liis:; iiiili#i#il#il ii il ff 3

Page 138: Michel Foucault - Discipline and Punish

' .ii*

fiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiii

€.3TB

EB5

sE6EBE.:

:!cA.E9I

TeITI-e

J3

ae.

5-t

EEa!fE:gn35

J5,!;I-

3.qtJT5-{

IE,ijH€.E'i

2s:2.E

t.l !

:t E

tg:

!fi'€

-EI

F!:

JC

E

aF

!i

Is:e

tIBfi;

tEEE!5E

:EE3s

3€I ':i&E2-:iF

I5.E3:"e5:gF

g-a€iz 3a.:f{I

E3.g6i1t€E.a.e'I

sEeIEe!I€

s1I-i3'8it"

:F:

.Ee

!ti9jj

€€

:.!dT

!;

;I€

'EE

89

EA

r5€E**

EE

!"=e,

a:

is

Page 139: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiliiiii riiiiiiiltiiff liii

I

33

+2

ic

.!.i€

i*2ig;

e,E

;:

4$};

s:

,:€

atbeE

v3tET IPaa:I iE

*Efl

*aIe

i=E

--;

?>E?

E:

at

i80

3

Page 140: Michel Foucault - Discipline and Punish

i*iiliifitiffiiiffiffifiiilfiii€5{iiF

iliiiiiisi€iiifi;ii*.

EEBid,F

de€EB

*e5i:8a

-f5.E!F+i.I5

€gr'+

.EE

46

='.E

i

3:

!arS3.4

o-i

i:

35€F5:AI Tt-I{{!.!a.3:P

is*an?*E-.3

eg35a

;ETE

-3nI{ItEYE -8EFe-E

.6E.

5EEiiE'tI5I

8.9;FE3T€

IIEI?IgI3 ;.iIEi.5?'Eta€

E-

,.:cB

i63ie++'EE 3:aEE3t

e€

3S

i.ifb

iE!-!

xv4FEF

il0t5.a

!E!6

Page 141: Michel Foucault - Discipline and Punish

r fifiiiililliilrufilifi1i;=

:3.Y

iii? ii:!t

i+cii i !i;

i !€$

i il;;

i*iiinttE

Ei€i;iti

;r f,.i ii: jii

F!;

E=

!: E

5;?

:; !:€

i

F€c3EsF

FTs3a.E3d

EE

B;

EI:$

Ia5!T

€+EjTIj:.c3 :3-a!fEjfIJne

2$;I-55

33

.ta€;EE6'€.E8t

IPb

tie::

TEEt

cEE$.Eli*'t:

Esea:-6

E?aP

i5EEE

=E6;5citE

&;5

&!

EE

i.Ft:3E

;-6

I,E!tIp.!.EE.t

I.i53ga.at*nI t;!5iE3

Page 142: Michel Foucault - Discipline and Punish

fifi.ilfifi1-1**-ii

fi{iji;ffifi:i

!!zi

!5"-i

i

e!-3;-3

';:aa

i:E

E"E;IIi

!

Ei

i?Eg

;s;?[9

+€

ai

Page 143: Michel Foucault - Discipline and Punish

sffi*fiffi*iJigffi$fi*l$i

;;ilsT#**iili#ffi 3+

g

Page 144: Michel Foucault - Discipline and Punish

*i!!ll*i -*fig.ii#*

lfi ii*'*-'ii;u;'{-ififfff i

Page 145: Michel Foucault - Discipline and Punish

iii:iiiiiiiliisi*i;l l#*illii s;il

iiiiirlii:ii #ifiiiiiiiii#

i*ii:ii

Page 146: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitisr iiii

iii;tiiffriiiigiiiilriiriiirii**iiii

Page 147: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiliiri:i*ii:ii:luillil lil ill ll;

lrli iriiii iiry;i" iilfi*lfiiri

Page 148: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiriiiilrri i *iiii;:iiii;i;iritiili

iii iiiiiii*i liriiialii ijiiiiiii ;

Page 149: Michel Foucault - Discipline and Punish

gfi3ilii iiiiiii rlii'itliiiiiiiiiii

li:li':i,

Page 150: Michel Foucault - Discipline and Punish

fiilfuilliiiriliril iriiliiiiiiiiilil

iiiiriiliii*i;iiii:l+

iiiiliilii;i?

:ti;ll;l;sii;!;:i: *!::i ilS

l i

!I

3P

6'i2

:

i.0

€E;

,a-;

F-j

*.ra

"E

"-:t5

E

fr

.!

E':

ea a

st

t9iz;.e

E63u

!-

-:3

e&

33

is

:-

9

!

IE

Ite-3ia:

=z

Ei

:Hr.:E

Page 151: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii

iiiiii3iiiiiii

rFe

a:ii3

E:a

t

:r 1

6-a

*e a

:l gt

El s;

;€

!tgJ

: H;

d.! i E

RJEIETI

-5i.2I.ED

Ie

tE&Iaaeoa:a!_a

et::

!;t

5F'EiI&Ee

g::.t+'i_atE5E.

ETt5a'T-aEf.:65 E{gE,f.};Ec I&.i5tt;i.E

€;

+€

-q-t

!;;i-a

Ia

r.:!:J

c..e

;.{ s?

".

RuzE.E&

t'cagFI

EEj'E

:"9

.9,

ii6

€I€IE

.EiII$'E€

IEa$ +;'5.a:3a!

€i

;.8

_eE

?.*

E*

EI

tPE..

;F

i!EI-:E.

.!€'!a

6!

9E

x-€E

!t;:P/E

!J:

E a

i*a

!

i.e!3

=-E

*

: H=

i=

$ .g5'zE.PH:IEE

Page 152: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiiiiiiiiiiiiiiiiff iiiiiiiiiiiiiiiiii

E i.F

o-

;;s "_i E

.! sj

.'t;

ais

:ia

ie

i: ri

i

.:i;a:

:93

=i

?'5

f 3 E

F

ii;EE3E

EEg;p!!sg

5iE:t!*

.! -b

l!:E

ES

ai

;B';5

,;';

e€

i€3:

b!E*EcE,

aTEiTEE

3-!!=id TI5t5Ic 6.9ed6gE3

.c!tE_i

,E

&,

+53&?.qE

E.

;Eat.sEdt

-g5:Ei .EFE6*g

eBge.E=

EFE

,.9 -E

.-"

E-

Ei.95t4gE

gEbtn3.9!j

;5IgE

Egj-3Ep6:E4

'tt.gFt.:!.aFFEH

i+dc,;i':

1,4

;,8

E.E

8.3

6:

.!t3IEGr Eae!ps5:9pB.

Page 153: Michel Foucault - Discipline and Punish

;!;!i?!i;;q

:t '

+: ti;: ;;;i i ; j

;iii+ii!ijil

iii;iiiii;?jg

::ilili:illi:li t l€

::i=; l;E

:rila:.::;j;:

lil::j-f -::

= r;i,i.;,;i:;i :;:ri;:ii,

i iil!i,:,,,!;!

i,:i ;.,,r'

-; ";

j. -"

"; --:

'.:-;.;.";

;. l .'i,lr1!r1

i'il'i;':i;-

;ili1!;;

:;r .;_

,;l:rj.,!;";l:i::j:,: ;,1

ii::i;i=

.:"1 '*:,,:i,

,i,:- llt;

1,,!

1 ,;:":

--:-'-u

.: j

,'"i.:= ,ll=

:,, i-

.' ;"

..-:.:. ;,i.:i

F:.',.:.r.

iSiiitrlaillllrirliiiii

ilrlllalii:lir

Page 154: Michel Foucault - Discipline and Punish

;rii;q l:iri *liliiiill;lsgii;i iii

iiiiliir ;; iiii#iiii il+iiiiii isi

Page 155: Michel Foucault - Discipline and Punish

i iimifii*ii*1g*fiilii

ll

l :,"i . '

Page 156: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiigliiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

?dF€-E

:Fg!€EEe

>*

]F

f,9.

:F3o

E:3u

tjjE

J

EI5t_

i

!s.uP€'t

iE€6!ii

E'

l!<g

{6

_!!z,,dgF,

:33i-i'|,

d

i=5€

IdEE

!€&4.&E€i.!8

FI!E.ps8

IEaz.n!3&:F

a-5€5iF$n

!d!!f5:

EIt;i"e-3I!.eIii

BE:.EEP€sE

E€

9_E3

.{

+!*

T:

.3;

E.!

EP

E;

.95

x:a

fl

€It9gii

l!€6

E:

?EFEfr:e*F

'!II_sg.83sE!

;dc'

Etc.!_2,

nGE"3t€

=IzFPii.5Ec

-4iiF! I!jE!F4:!!I5sI

l:5E3gP

$g.Ea'usE

E5nE,eT!€8

P

Ej62+-t:EeE

Page 157: Michel Foucault - Discipline and Punish

ii$1:fi$iliail$rii*rl

:.!

t.i.

:;

da

ii;i;iiii',s?:i#i*,i€:i;;ii;;,*j

P;

" !;-i E

!:1

i;+;:::tl

5!:jq

;i::s:!:t::r:E

ii:;5r::

ci+

!i: i i c

E:*;{ c:;$

i+:

;5;i;i;ij€

tii E

i!:; iii: ii

; l;gf :: jljis

i;g';ifjiiii

ii 1;!?

jg;j+

!

nT=ujE61

iFij._8

-gi i

.=t *

.14

a:i

; E,!

-!:i

! FE

i.E.!

i 5:

Page 158: Michel Foucault - Discipline and Punish

liiiriisiririiiiriiiiSiilii;risir

iill

:i iii i!ii.il; iiEi!;i;liij

ii Ii ; ;i:i iiii i; * ;;l;i';j;; ;;i :;i;:; i:i f :i:jli ;;:; :: :i: ii;' i:ij: il:: ii; : i :;;,-:; i, r li : i ir=

1"=

i il i,; I il:=

=+

:;if i:, iil, e;:;; l: i;."i,

:,;,;i;::;;:i:i;!;ii!;.;;;i;:'

4a

E;

j9;!!1

?a

jaI

t-9

t

at

*

j

,

Page 159: Michel Foucault - Discipline and Punish

i;rl;lil:liijit:

tiigiiuiiiillllllilfiiil isiiiifiri

Page 160: Michel Foucault - Discipline and Punish

*fi 1ffi fi lH

iiiiiiifi iiiiiiiiiiiiigfi

a !-!

;9i

E ';

na

i!5

E

,i _e

e:

*!{:

!5s:j(

::: !

1:

?e

:-r. FH

F€

F

: ! =€

>

! 3

T 6

a

t! v

! I

: a

&E

1i

T!u+

5I€.aEt-3

tcT!:F

'I:E+*.!Si

€E!

p-s6€EFP3EIg 'E_9

1e ii€ta-i3

eI-e5-3;

b!3!a

3

z+=azd5FE

-4id

;;B!

!-

Ed

e

FEa=€.:

5E-6tE.!

6't.!jEaaEg t6egEj I€a

!E;EP

.34

r -.s

FE

:€€*

!i

TI2t3

Page 161: Michel Foucault - Discipline and Punish

: ii* iififi iiiiii$iififi

1i31s31g

f

* &:

! ir

{ E+

3 E

i

:+:

5;

I

TC

;'

.F5J

€il3;E

i:2=.!$5g.Fj

'cdE€sE E.a-€;E,E:

xt

JE

EeE=I':Ii€

E

F9

'E E

0

.!.:

E.Eha.

t4

!.Eq*tatjjJj€a.8"

E3?

a€gB

E.

riF! FiEtE5!

JF&9I=g,

:ts !t;

kF

':

t E

gt

,6F

.8n

;aE

sii

45

E ili

! g:E

E

i-E e

5!-::

i

Ie!€;.E B.

jj5E.t-

?i,

Et:1B€.Eif!3F E€zF€=

EEiE:.EiE !€E'!I

5

Page 162: Michel Foucault - Discipline and Punish

i ii iiiri?ig; lii giilrii*11111;;1;

;iliil;;li:';i'

Page 163: Michel Foucault - Discipline and Punish

llii9*iii:rliiilii rii:i:i;ili;i;lrli;

iiiiili*isii iiriil i;i;ii3;; ':,ii

Page 164: Michel Foucault - Discipline and Punish

iiiilfiilii+r

ii iiiii iiiiiiiiiiiiii

iiisiiiiiEi

iit iii ?llig;ir'iiil:iss

Page 165: Michel Foucault - Discipline and Punish

i:iiii iifi i i:fi i*

ir*ii ;r:i i*i *!il;iiii i ii:iii'iili,i;ir

i ii:iiiiii

5:

:fj:*3g

i;;?i€i:ffili;i€E

iii;iiifiifiiliiiiff;;jii;i:*:rr;iIif

i

E€

PI;5

.{dI.ta=

3.i*a.

Ec€-I.!t

IF

Page 166: Michel Foucault - Discipline and Punish

:;'il:;l:l

irii i*ii:;iriiifiiirili ii*llr i:

Page 167: Michel Foucault - Discipline and Punish

nfift;i*#1fij-i E'

t :;jj

i "i:-

:i

: :iE

i'

, :'P

df

! :i!i

'!! 5:

ra

;: s

:,;

:i:i !.i

ii i3lid:illeff '1i1ffl"ii

uiii*iffi

Page 168: Michel Foucault - Discipline and Punish

' ii+,ii1:l;l

I'i: ;ri| ;:; i;;iiiil iiiiili{:

ii*ji,:i:; ;:ii

:;i,l;+il',,: ii ili:liii;ii::l;i'i1i

3; ;igitugii* 9""', ig;*li*ii

Page 169: Michel Foucault - Discipline and Punish

ri:i.g

6!;!

1=

-:I! ; i;i r

i r.l:? : i!:

-j;:;i : fiil; ;, i ::::-e

;9t:

_: -i

E::::!-

j;j;

r il;i: +

3ii

:;;E!-!

: €

-i.

i:T?

ii i=

+,

aj;i:li frji

iii;:ii,i;=:

: :;;;it;iE:!

iful"ilii! !1ir siiiii i iilirii ii

. ;; i:ill; :i:;i: ;:;i ;,1;

i i

:: ;l:

:.r;:,i:;, F

i;:

:i :i:li:,,J.,;,r1;trt";

t:.;;lt"; ",r,-';.

t,'iilj

;: i;it: ;i=:: i iii:t: :€

;:li;,li,,i:l:=

;.r,.;ii.,',,t;"-_

.i1:;._

i.r i.;;i i:":.

:;,,'."; r;':j"ii:1

; :it;;

Page 170: Michel Foucault - Discipline and Punish

' i.:ii: iir!rl'i;::ii::il; ';ir'i;;

i: ;,'i;:i:, {:,:!:!l,li::ir:il

i::lilil,,; ;ti,i:iii *;ii;:;:':

;lrl:i;r:,ii;i:; ;l;;;

Itii.r i;:::i;:;'j';,ii;1

"';"i,,i;iil;t1

:;ili,i;lii' i=

;,, ;ii;;,:.

'=;;i :.. ;':ii

9:

i;;,';. ;;;'.

i ;;;,i lii,,,;"-!':'

i,:,:ii:i:i;' i i;: 1,','i;

";;, :+;"'

;iii:,1r,.''i.,';i,j:ii.;ii.;; z

Page 171: Michel Foucault - Discipline and Punish

iriiiriii** iiii *iii ii ;iir*i i:ri

**'i iii*; i*liiii; ii,iiliii,i,*:

jiilii:j ;i :lilii:: ;i' iui,ri,ii*i:i;;;;li!

:i';i;ir'ii'';; ii;:iiliiii

, ;li:;iiir i il'iil:iiiit,;;r,i*i:*

*tji

Page 172: Michel Foucault - Discipline and Punish

ti 1*iii*:riiiiSii';rriiiiii ili ililii

Page 173: Michel Foucault - Discipline and Punish

- R

! E

ii

1€

eg

i q

P€

fl +

;+'

ri iiF

; ii

ie r,.

i: !;

Et;l:

i F*l c

u- lii3

i3!{il:iiF

gifiijjiiiiiiil;fiiiiii! 5

: i:: i+;:5

_iH

fE

5i F,f;*i

, iiif+it;;i

J ig$

;;lit}3

i;i;lrii;ii;iiiiiiiiiii

Page 174: Michel Foucault - Discipline and Punish

!:E=

:

F i iii ii i; i=

i,i,*,, s,i

i,;'tj: iiii,,j;,ij

iiiii i i,iiii,:;,;;irriiiii :iii:iiii:i:iiiii

: ;iiiiiiiiiiji€

5

d

'f i

*t *

: t

:: F

: E

!

s

i:;

i ! ! q

r { i €

i ,i=.

.l i g

i i

t ti

: s

i '*i

i ?:ti

E "i iu

" ui :"i ii!siq

* iii:f ii ii:ij ii :iifF

:; i:Ilj ii

;-rit: :i:iir

ij; liii;iji i::ii:ii

i:;re

jji,:i,,j=::

:i*r;i ii'i iii :

;""

'!, i 1

ts!i.

!t{**::

s j

i{: i

.i t"e

i=E

-d

a!

i

e

Page 175: Michel Foucault - Discipline and Punish

,li.j ii;:

i ,

* I

i H

i

i .

e:

;=

:$;.; ii

i i:.; ,:'i ::i : ;: i i :i;.:ii ,! :i;ii

iii i iiliiii ir ;:r;iiiiiii iiil;1;,

;::+

i;i;i:;;i liiilililiitfi,

;ii;;iii :

i t **i tuii ; ;rl;iiuii Li ri is

Page 176: Michel Foucault - Discipline and Punish

r :,i i ;i i, ii+

E ]ii '

iri,liili iiii ii iit ii ii iii: i : *j

i i

;i r., :i

:i

si . 3

E $;i :i

li,ii

, i ;*; i ;i ;Fliiiiiiiiiii:i

ili:i iiii

Page 177: Michel Foucault - Discipline and Punish

{;i{

F s ']

.,iii t !

u

I I,i '

:ii;+

;"it;

,i, lg j:iii sl,iiii,

rii ii ii tiil ii,+ i 1

iilii ii ii:iiil

ii,:ii i,: :;iji i;,iii:*:': ji!;!,;i:

;l

risi fu lsgsituiil;iiiii ;i i ;i rs*ii

Page 178: Michel Foucault - Discipline and Punish

Recommended