+ All Categories
Home > Documents > MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

Date post: 05-Jul-2018
Category:
Upload: gerardo-ruben-ordaz-ventura
View: 216 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 134

Transcript
 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  1/134

  1

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  INTRODUCCIÓN A WORD 2013

  1. INICIAR WORD 2013

  Lo primero qe !a" qe !a#er para $ra%a&ar #o' (or) *+,- e./ o%0iame'$e/ arra'#ar e1 pro2rama3

  Po)emo. !a#er1o )e 0aria. 4orma.:

   

  Desde un acceso directo en el escritorio:

  Si e' $ e.#ri$orio .e e'#e'$ra e1 i#o'o )e (or) / !a5 )o%1e #1i# .o%re

  61 para i'i#iar e1 pro2rama3

    Ejecutar el programa:

  Pre.io'a 1a. $e#1a. (i')o7. 8 R/ e.#ri%e (IN(ORD " pre.io'a 1a $e#1a ENTER

  2. EL PRIMER TEXTO

   A1 i'i#iar (or) *+,- apare#e 'a pa'$a11a i'i#ia1 #omo 6.$a3

  E' 1a par$e .perior e'#o'$ramo./ e' #o1or #e1e.$e/ 1a %arra )e1 $9$1o3 E' e11a apare#e e1 'om%re )e1

  )o#me'$o .o%re e1 qe e.$amo. $ra%a&a')o3

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  mailto:[email protected]:rayit[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  2/134

  2

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Ca')o arra'#amo. (or) *+,+ .i' a%rir 'i'2' )o#me'$o/ por )e4e#$o 'o. a%re ' )o#me'$o e'

  %1a'#o " 1e a.i2'a e1 'om%re i'i#ia1 Documento13 Ca')o 2ar)emo. e1 )o#me'$o 1e #am%iaremo. e1'om%re3

   Ahora vamos a explicar cómo escribir tu primer documento/ " apre')er;. #p19#i$a/

  )e%er;. $i1i5ar 1a $e#1a INTRO ?$am%i6' .e 11ama ENTER o re$or'o

  )e #arro@3 Se $ra$a )e 'a $e#1a 2ra')e .i$a)a e' 1a 5o'a )ere#!a )e1 $e#1a)o a14a%6$i#o3 S )i%&orepre.e'$a$i0o .e1e .er 'a 41e#!a #o' 1a 4orma qe i')i#a qe %a&a 1a 19'ea " .e .i$a a1 pri'#ipio )e 1a

  .i2ie'$e ?a 1a i5qier)a@3

  Una pequeña barra vertical parpadeante  e. 1a qe mar#a $ po.i#i$o3 Se 11ama p'$o )e

  i'.er#i$o qe $e#1ee.3 O%.er0ar;. qe0a a0a'5a')o .e2' 0a. e.#ri%ie')o3

  No #o'4')a. e1 p'$o )e i'.er#i$o )i.po'emo. )e 1a $e#1a RETROCE#O3 E.$a $e#1a .e1ee'#o'$rar.e &.$o e'#ima )e INTRO " 'orma1me'$e $ie'e )i%&a)a'a 41e#!a 1ar2a !a#ia 1a i5qier)a3

  Cuando cometas un error / " $e )e. #e'$a i'me)ia$ame'$e/ p1.a 1a $e#1a RETROCESO 'a 0e5 para

  qe re$ro#e)a 'a po.i#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  3/134

  3

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  3. $UARDAR UN DOCUMENTO

  Lo qe .e e.#ri%e .e 0a

  a1ma#e'a')o e' 1a memoria)e $ or)e'a)or .i apa2a.e.

  e1 or)e'a)or/ .e per)er9a " 'o1o po)r9a. re#perar3 Co' e1#oma')o (uardar   qe)ar;

  2ra%a)o e' e1 disco duro del 

  ordenador ?o e' ' )i.po.i$i0o

  e>$er'o/ #omo 'a memoria

  USB@ )e 4orma perma'e'$e3

  a5 #1i# e' e1 i#o'o (uardar 

  )e 1a 5o'a .perior  

  i5qier)a o p1.a las teclasC)*(   " apare#er; 'a0e'$a'a .imi1ar a e.$a3

  Para 2ar)ar un documento debes indicar el nombre con el que lo quieres guardar,

  el tipo de documento que estás guardando " 1a carpeta qe #o'$e')r; $ )o#me'$o3

  E1 'om%re 1o i')i#amo. e' e1 #ampo +ombre de archivo/ )o')e a!ora po'e No$a. e.#o1are.3

  El tipo del documento para 1o. )o#me'$o. (or) .er; Documento de ,ord / qe "a 0ie'e e.#ri$o por 

  )e4e#$o3

  Lo. )o#me'$o. )e'$ro )e1 )i.#o )ro e.$;' or2a'i5a)o. e' #arpe$a.3 Por )e4e#$o 'orma1me'$e .e

  2ar)ar;' e' 1a #arpe$a -is documentos3 Pero .iempre po)r;. e1e2ir otra carpeta o incluso/ #omo

  #ome'$;%amo./ 2ar)ar1o e' ' disco extra.ble3

  U'a 0e5 !a"a. )e4i'i)o 1o. $re. a.pe#$o./ )e%er;. !a#er #1i# e' e1 botón (uardar 3 La %arra )e $9$1oi')i#ar; e1 'om%re qe 1e !a"a. )a)o e' 12ar )e Documento/3

  %. CERRAR WORD

  De.p6. )e 2ar)ar ' )o#me'$o/ E.$e #o'$i'a e' 'e.$ra pa'$a11a "

  po)emo. .e2ir $ra%a&a')o #o' 613 U'a 0e5 qe !emo. a#a%a)o )e$ra%a&ar #o' ' )o#me'$o debemos cerrarlo3

  Para #errar (or) !a#er #1i# e' 1a &est' / " 1e2o !a#er #1i# e'Ce((( 3 Si !emo. !e#!o alguna modi0icación e' e1 )o#me'$o )e.)e 1a1$ima 0e5 qe 1o 2ar)amo./ 'o. pre2'$ar; .i qeremo. 2ar)ar 1o.

  #am%io. contestar que ". 3

  1tra 0orma de cerrar un documento e. #errar 1a ap1i#a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  4/134

  4

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Para $i1i5ar ' )o#me'$o qe $e'emo. 2ar)a)o )e%emo. a%rir1o3 Para e11o !a#er #1i# e' 1a  pestaña

   " .e1e##io'ar 1a op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  5/134

  5

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  #a ventana de ,ord   .e pe)e per.o'a1i5ar/ para #am%iar 1a. herramientas  " botones  qe !a")i.po'i%1e./ )e mo)o qe )e%e. $omar 1a. im;2e'e. #omo ' re#r.o orie'$a$i0o/ qe pe)e 'o .er 

  i)6'$i#o a 1o qe 0ea. e' $ pa'$a11a3

  Caracter.sticas de cada elemento2

  #a barra de herramientas de acceso rpido  #o'$ie'e/ 'orma1me'$e/ 1a. op#io'e.

  qe m;. 4re#e'$eme'$e .e $i1i5a'3 .$a. .o' (uardar / Deshacer   ?para )e.!a#er 1a 1$ima a##i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  6/134

  6

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

   Al modi0icar el !oom/ po)remo. a1e&ar o a#er#ar e1 p'$o )e 0i.$a/ para apre#iar e' ma"or )e$a11e o 0er 'a

  0i.$a 2e'era1 )e1 re.1$a)o3

  • Pe)e. p1.ar )ire#$ame'$e e1 0a1or por#e'$a1 ?qe 'orma1me'$e )e e'$ra)a .er; e1 $ama=o

  rea1/ ,++G@3 Se a%rir; 'a 0e'$a'a )o')e a&.$ar e1 5oom )e.ea)o3

  • %ie' pe)e. )e.1i5ar e1 mar#a)or !a#ia 1o. %o$o'e. H o 8 qe !a" &.$o a1 1a)o/ arra.$r;')o1o3

  #as vistas del documento )e4i'e' 1a 4orma e' qe .e 0i.a1i5ar; 1a !o&a )e1 )o#me'$o3 Por )e4e#$o .e

  .e1e mo.$rar e' 3ista de impresión3 E.$o .i2'i4i#a qe 0eremo. e1 4orma$o )e 1a !o&a tal cual seimprimir 3

  #a barra de estado me.$ra i'4orma#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  7/134

  7

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  EDICIÓN BÁSICA

  ,3 INTRODUCCIÓN DE DATOS

  E' e1 )o#me'$o po)emo. )e4i'ir q6 $e>$o e. e1 $9$1o/ #;1 e1 .%$9$1o/ " #;1 1o. p;rra4o. )e

  #o'$e'i)o3 .$a )i.$i'#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  8/134

  8

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  9/134

  9

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  -3 DESPLAARSE POR UN DOCUMENTO

    Des&l/m,entos co(tos !ent(o !e un m,sm &ntll−

  Con el (tn. De.p1a5ar e1 #r.or )e1 ra$$o P;2i'a )e N )e 1a %arra

  )e e.$a)o3

   A 1a i5qier)a pe)e. .e1e##io'ar )

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  10/134

  10

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  3 SELECCIONAR

  Rtn3 Para .e1e##io'ar #o' e1 ra$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  11/134

  11

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  P( +o((( P(es,one ls teclsU' #ar;#$er a 1a i5qier)a Re$ro#e.o ?Ba#QSpa#e@U'a pa1a%ra a 1a i5qier)a C$r1 8 Re$ro#e.oU' #ar;#$er a 1a )ere#!a Spr  U'a pa1a%ra a 1a )ere#!a C$r1 8 Spr  

  3 DESACER REACER

    La última acción realizada.− Para )e.!a#er 1a 1$ima a##i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  12/134

  12

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  1< No(ml.  Se1e##io'ar #o' !o+le cl,c/ pre.io'ar e1 +otn!e(ec8o/ e1e2ir co&,( o co(t( / e' e1 me' #o'$e>$a1 ir a 1apo.i#i$o: #o' #$%% & 'ec(as/ .e1e##io'amo. 1e$ra./ ?#o' #$%% &

  )trl & fechas/ .e1e##io'amo. pa1a%ra.@3− #eun!o/ #opiar #o' Ctrl + C.  por 1$imo/ ir a 1a po.i#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  13/134

  13

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Co' 1a %arra i'4erior pe)e. #am%iar 1a 4orma e' qe 0i.a1i5a. e1 )o#me'$o/ o 1o qe e. 1o mi.mo/

  1a 0i.$a3

  Tam%i6' pe)e. !a#er1o )e.)e 1a pe.$a=a i.$a 2rpo i.$a. )e )o#me'$o3

   

  − D,se'o !e impresión3 E' e.$a 0i.$a .e pe)e' ap1i#ar 4orma$o. " rea1i5ar 1a ma"or9a )e 1a.

  $area. !a%i$a1e.3 E. 1a 0i.$a pre)e$ermi'a)a3 E' e.$a 0i.$a 'o .e 0e' 1o. 2r;4i#o. 'i 1o.

  e'#a%e5a)o. " pie. )e p;2i'a3− Lectu( !e &ntll com&let3 E.$a 0i.$a permi$e 0i.a1i5ar 1a p;2i'a $a1 " #omo .e imprimir;/

  #o' 2r;4i#o./ im;2e'e./ e'#a%e5a)o. " pie. )e p;2i'a/ e$#3− D,se'o We+3 Se $i1i5a para 0er e1 a.pe#$o )e ' )o#me'$o (e% $a1 " #omo .e 0er9a )e.)e '

  'a0e2a)or #omo I'$er'e$ E>p1orer o Fire4o> .i 1o p%1i#;ramo.3− Es=uem3 E' e.$a 0i.$a .e pe)e o%.er0ar " e)i$ar 1a &erarq9a )e 1o. apar$a)o. qe #o'4orma'

  e1 )o#me'$o3 Pro4')i5aremo. e' e.$a 0i.$a a 1o 1ar2o )e1 #r.o3− *o((!o( 3 E' e.$a 0i.$a .e op$imi5a e1 $ama=o )e 1a !o&a " )e 1a. 4e'$e./ para 4a#i1i$ar 1a 1e#$ra

  e' pa'$a11a3 Se me.$ra #o' 1a mi.ma 1o'2i$) )e 19'ea qe e' 1a 0er.i$a1 qe 'o. permi$ir; e1e2ir 'a )e 1a. pa1a%ra.

  .2eri)a.3

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  14/134

  14

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  E' 1a ima2e' )e 1a i5qier)a 0emo. qe 1a pa1a%ra .2eri)a 4re'$e a1 error 2rama$i#a1 e. E.$e3 E' 1a)e 1a )ere#!a 0emo. qe !a" 0aria. .2ere'#ia.: &2e$e/ &%e$e " &2e$ee3 De%eremo. !a#er #1i#.o%re 1a qe 'o. i'$ere.e3

   A)em;. )e 1a. pa1a%ra. .2eri)a./ e' e1 me' #o'$e>$a1 e'#o'$ramo. 0aria. op#io'e.

  i'$ere.a'$e.:

  H Om,t,( E' o#a.io'e. e1 #orre#$or .e eqi0o#a/ o .imp1eme'$e e.$amo. $i1i5a')o 'om%re.propio. o mar#a. qe 'o e.$;' i'#1i)o. e' e1 )i##io'ario3 E' $a1 #a.o/ )e%eremo. omi$ir e1 error3Si qeremo. qe 'o 0e10a a i)e'$i4i#ar e.$a pa1a%ra #omo ' error a 1o 1ar2o )e1 )o#me'$o/

  )e%eremo. .e1e##io'ar Omi$ir $o)a.3 Lo. 4a11o. 2rama$i#a1e. .e %a.a' e' qe 1a pa1a%ra e' .9 'o

  $ie'e 'i'2' error/ e1 error e. pro)#i)o por . )epe')e'#ia #o' e1 #o'$e>$o/ por e.e mo$i0o/ 'opo)remo. omi$ir $o)a./ .i'o qe )e%eremo. Omi$ir 'a 0e53

  H A(e( l diccionario: A=a)e 1a pa1a%ra .%ra"a)a a1 )i##io'ario per.o'a1i5a)o " 'o 1a

  0o10er; a mo.$rar .%ra"a)a3

  Po)emo. a2re2ar pa1a%ra. a1 )i##io'ario .i e.$amo. .e2ro. )e . e>i.$e'#ia3 Por e&emp1o/$6rmi'o. #ie'$94i#o. qe 'o .e1e' e.$ar #o'$emp1a)o.3

  O %ie'/ por mo$i0o. pr;#$i#o.3 Si $i1i5amo. #o'.$a'$eme'$e e1 'om%re )e 'e.$ra empre.a "

  .iempre pre.e'$a pro%1ema./ 1o m;. pr;#$i#o e. i'#1ir1o e' e1 )i##io'ario/ para 'o $e'er qeomi$ir1o e' #a)a 'o )e 1o. )o#me'$o.3

  H Autoco((ecc,n3 La a$o#orre##i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  15/134

  15

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  pre$e')e. $i1i5ar pa1a%ra. #o1oqia1e. 'o a#ep$a)a. por 1o. )i##io'ario. pero .9 pop1arme'$e o

  e' )e$ermi'a)a. &er2a.3

  *3 For5ar 1a re0i.i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  16/134

  16

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  e.o 'o re#ome')amo. a$oma$i5ar )ema.ia)o 1o. errore./ porqe pe)e o#rrir qe a1 4i'a1 'o

  $e'2amo. ape'a. #o'$ro1 )e 1o qe e.$emo. e.#ri%ie')o3

  Sea #omo .ea/ 1o me&or e. #o'4i2rar 1a a$o#orre##i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  17/134

  17

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Ca')o !a%1amo. )e1 4orma$o )e ' )o#me'$o 'o. e.$amo. re4irie')o a 1a. #e.$io'e. qe $ie'e' qe 0er 

  #o' . a.pe#$o/ #o' 1a 4orma )e pre.e'$ar1o3 E1 #o'$e'i)o e' .9 .e2ir; .ie')o e1 mi.mo3

  La pre.e'$a#i$o3

  • e1 )e 1o. p;rra4o.3

   A)em;./ $am%i6' 0eremo. #$o a o$ro3

  B.1. Los tems

   A1 $i1i5ar 1o. $ema. e. #a')o 'o. per#a$amo. )e 1a impor$a'#ia " $i1i)a) )e 1o. e.$i1o./ qe i'$ro)&imo.

  e' e1 $ema - )e e)i#i$o #o' ' e.$i1o )e.)e 1a pe.$a=a I'.er$ar 2rpo E.$i1o./ i')i#amo. a(or) q6 par$e e. ' $9$1o/ q6 par$e ' .%$9$1o " #;1 e. e1 p;rra4o qe #ompo'e e1 #erpo/ e'$ro o$ro.

  e1eme'$o.3 E. )e#ir/ a $ra06. )e 1a ap1i#a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  18/134

  18

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  E>i.$e' 0ario. $ema. pre)e$ermi'a)o./ pe)e. ap1i#ar1o. )e.)e 1a pe.$a=a Di.e=o )e p;2i'a 2rpo Tema.

  op#iime a 1o qe %.#amo./ " $i1i5ar 1o. %o$o'e. Co1ore./ Fe'$e. " E4e#$o. qe !a" &'$o a1 %o$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  19/134

  19

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  3*3 La por$a)a

  E' o#a.io'e. e1 $ipo )e )o#me'$o. qe rea1i5amo. 'e#e.i$a' )e 'a por$a)a: pro"e#$o./ memor;')m./i'4orme.333 (or) *+,+ 4a#i1i$a m#!o e.$a $area/ "a qe po'e a 'e.$ra )i.po.i#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  20/134

  20

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Te' pre.e'$e qe 1a. por$a)a./ a1 i2a1 qe e1 re.$o )e1 )o#me'$o/ .e 0e' i'41e'#ia)a. por e1 $ema

  ap1i#a)o a1 )o#me'$o3 E. )e#ir/ qe e1 a.pe#$o 0ariar; 1i2erame'$e para a)ap$ar.e a 1o. #o1ore. " 4e'$e.

  )e1 $ema e' #e.$i$o qe .e 0e a1 4o')o )e 1a p;2i'a/ por e&emp1o Co'4i)e'#ia1 o

  Borra)or3 A1 !a#er #1i# .e )e.p1e2ar; e1 me' .i2ie'$e qe $e permi$ir; e1e2ir e1 qe qiera. )e1 1i.$a)o:

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  http://www.aulaclic.es/word-2010/epp_6_2_1.htmmailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:rayitodel[email protected]://www.aulaclic.es/word-2010/epp_6_2_1.htm

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  21/134

  21

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Para qi$ar 1a mar#a )e a2a )e ' )o#me'$o )e%er;. p1.ar 1a op#ip1i#amo. #

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  22/134

  22

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Para re#perar e1 #o1or %1a'#o/ e1i2e 1a op#i$ra. " $rama.3 Para apre')er #

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  23/134

  23

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  ,3 Primero .e1e##io'a e1 0a1or para e1 %or)e: Ni'2'o/ Ca)ro/ Som%ra/ -D o Per.o'a1i5a)o3 E1 #a)ro

  .e1e##io'a)o e. e1 qe e.$; e'mar#a)o e' a513

  *3 Le2o/ .e1e##io'a e1 e.$i1o )e 19'ea qe qiere. ap1i#ar3

  Si e1i2e. ' E.$i1o )e 19'ea/ po)r;. e.pe#i4i#ar . #o1or " a'#!o3

  E' #am%io/ .i e.#o2e. ' Ar$e/ e1 %or)e .er; ' mo$i0o rea1i5a)o por 'a #o'.e#e'#ia )e )i%&o.3

  Por 1o $a'$o .#ep$o 1a primera333

   

  E.$a. $re. op#io'e.: mar2a )e a2a/ #o1or )e 4o')o " %or)e./ .o' #ompa$i%1e.3 Po)r;. $i1i5ar 1a. $re. a 1a

  0e5 e' ' mi.mo )o#me'$o/ pero $e' e' #e'$a qe 1a mar#a )e a2a .e1e $e'er ' #o1or m" #1aro " e.

  po.i%1e qe 'o .e apre#ie #o' .e2' q6 #o1ore. )e 4o')o3

  B.%. L >uente

  Ca')o !a%1amo. )e 4e'$e 'o. re4erimo. a 1a 4orma e' qe .e repre.e'$a' #a)a 'a )e 1a. 1e$ra./

  'mero. " .i2'o. )e p'$a#i$o3

  Como !emo. 0i.$o .e pe)e )ar ' e.$i1o )i4ere'$e a 1a. 4e'$e. )e1 )o#me'$o a $ra06. )e 1o. $ema. "e.$i1o.3 Pero e' e.$e apar$a)o apre')eremo. a rea1i5ar e.$o. #am%io. )e 4orma ma'a1 " pre#i.a/ para

  po)er/ por e&emp1o/ ap1i#ar ' 4orma$o )i.$i'$o a ' $e>$o e' #o'#re$o3

  E' 0er.io'e. m;. a'$i2a. )e (or) .e $i1i5a%a' e.$a. !erramie'$a. )e 4orma e>#1.i0a para 4orma$ear 

  $o)o e1 $e>$o3 .$o .po'9a m#!o $iempo " e.4er5o para 1o2rar ' re.1$a)o pro4e.io'a13 A4or$'a)ame'$e#o' 1a po.$erior apari#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  24/134

  24

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Tam%i6' apare#e' 1a. !erramie'$a. )e 4orma$o a$om;$i#ame'$e a1 .e1e##io'ar 'a pa1a%ra o 4ra.e3

  amo. a #ome'$ar 1a. !erramie'$a. m;. impor$a'$e. )e e.$o. pa'e1e.3

  @uenteDe 4orma #om'/ a1 !a%1ar )e #am%iar 1a 4e'$e o ap1i#ar 'a 4e'$e 'o. re4eriremo. a e1e2ir 1a $ipo2ra49a3

  E' 1a ima2e' 0emo. qe 1a $ipo2ra49a )e 4e'$e a#$a1 e. Ca1i%ri3 a#ie')o #1i# .o%re e1 peqe=o $ri;'21oqe !a" a . )ere#!a .e )e.p1ie2a e1 1i.$a)o )e 4e'$e. )i.po'i%1e. e' 'e.$ro eqipo3

  O%.er0a qe e1 propio 'om%re )e 1a 4e'$e e.$; repre.e'$a)o e' e.e $ipo )e 4e'$e/ )e 4orma qe po)emo.0er e1 a.pe#$o qe $ie'e a'$e. )e ap1i#ar1o3

  La 1i.$a .e )i0i)e e' $re. 5o'a.: Fe'$e. )e1 $ema/ Fe'$e. $i1i5a)a. re#ie'$eme'$e " To)a. 1a. 4e'$e.3

  E.$o e. a.9 para qe e1 1i.$a)o re.1$e m;. pr;#$i#o "/ .i e.$;. $i1i5a')o 'a 4e'$e 1a e'#e'$re. 4;#i1me'$ee'$re 1a. primera. po.i#io'e. )e 1a 1i.$a3

  Po)emo. !a#er #1i# e' 1a. 41e#!a. arri%a " a%a&o )e 1a %arra )e )e.p1a5amie'$o )e 1a )ere#!a para qe0a"a' apare#ie')o $o)o. 1o. $ipo. )e 1e$ra )i.po'i%1e./ $am%i6' po)emo. )e.p1a5ar e1 %o$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  25/134

  25

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Tm'o )e 1a 4e'$e

  De 4orma pare#i)a po)emo. #am%iar e1 $ama=o )e 1a 4e'$e3 Se1e##io'ar e1 $e>$o " !a#er #1i# e' e1 $ri;'21o

  para %.#ar e1 $ama=o qe )e.eemo./ o e.#ri%ir1o )ire#$ame'$e e' 1a #a&a )e $e>$o3

  La 'i)a) )e me)i)a e. e1 p'$o ?* p'$o. Y , p12a)a Y */ #m@/ 1o. $ama=o. m;. $i1i5a)o. .o' ,+ " ,*p'$o.3

  Z'$o a1 )e.p1e2a%1e )e $ama=o )e 4e'$e 0eremo. )o. %o$o'e. e' 4orma )e A qe $am%i6' 'o.permi$e' .e1e##io'ar e1 $ama=o )e 4e'$e/ pero e.$a 0e5 )e 4orma re1a$i0a3 Ca)a 'o )e e11o. $ie'e 'a

  41e#!a $ria'21ar: e1 )e 1a 41e#!a !a#ia arri%a ame'$a e1 $ama=o/ " e1 qe ap'$a !a#ia a%a&o 1o )i.mi'"e3

   

  E>ectos +s,cos

  E>i.$e' !erramie'$a. )e e.$i1o qe 'o. permi$e' rea1i5ar #am%io. .o%re ' $e>$o3

  Ba.$a .e1e##io'ar e1 $e>$o " !a#er #1i# e' e1 %o$$o 1i2erame'$e !a#ia 1a )ere#!a3

  H S%ra"a)o ?$e#1a. CTRL8U@: Di%&a 'a 19'ea .imp1e %a&o e1 $e>$o3 Si p1.a. 1a peqe=a 41e#!a

  $ria'21ar )e . )ere#!a .e )e.p1ie2a ' me' qe $e permi$e #am%iar e1 e.$i1o )e 1a 19'ea/ p)ie')o e1e2ir e'$re 19'ea. o')1a)a./ )i.#o'$9'a./ )o%1e./ 2re.a./ e$#3

  H Ta#!a)o: Di%&a 'a 19'ea .o%re e1 $e>$o3

  H S%9')i#e ?$e#1a. CTRL8 Y@: Re)#e e1 $ama=o )e1 $e>$o " 1o .i$a m;. a%a&o qe e1 re.$o )e1 $e>$o3

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  26/134

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  27/134

  27

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Co1or )e 4e'$e: E. e1 #o1or )e1 $e>$o3 La 19'ea qe .e )i%&a %a&o 1a 1e$ra A )e1 i#o'o e. e1 #o1or qe!a" .e1e##io'a)o a#$a1me'$e3 Tam%i6' )i.po'e )e 'a pa1e$a )e #o1ore. qe .e me.$ra a1 p1.ar .

  #orre.po')ie'$e 41e#!a3

  Si 'o e'#e'$ra. e1 #o1or qe )e.ea./ pe)e. p1.ar M;. #o1ore.333 " .e1e##io'ar1o )e 1a pa1e$a m;.#omp1e$a qe .e mo.$rar; e' ' #a)ro )e )i;1o2o3 Pe)e. 0er e' )e$a11e 1a 0e'$a'a e' e1 .i2ie'$e %;.i#o

  3

  De.)e 1a op#i$o/ 'o #a)a 'a )e 1a. 1e$ra. )e 4orma i')epe')ie'$e3

   

  Co1or )e re.a1$a)o )e1 $e>$o: A1 p1.ar .o%re e.$e %o$$o " p1.a Si' #o1or3 Para )e&ar e1 $e>$o re.a1$a)opero )e&ar )e $i1i5ar e1 1;pi5 e.pe#ia1 " re#perar e1 4orma$o 'orma1 )e1 #r.or/ p1.a De$e'er re.a1$a)o3

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  28/134

  28

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

   

  E4e#$o. )e $e>$o: A1 p1.ar .o%re 1a 41e#!a )e e4e#$o. .e )e.p1ie2a ' me' #o' *+ 4orma$o.

  pre)i.e=a)o. qe i'#1"e' .om%rea)o./ re41e&o./ 1e$ra. #o' %or)e. )e ' #o1or )i.$i'$o a1 4o')o/ " )em;.

  e4e#$o.3

  Para e1imi'ar ' e4e#$o ap1i#a)o/ )e%emo. e1e2ir 1a op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  29/134

  29

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Se mo.$rar; 'a 1i.$a #o' a12'o. mo)e1o. )e 1e$ra.3 Lo 'i#o qe )e%eremo. !a#er e. !a#er #1i# .o%re 1a

  qe m;. 'o. 2.$e3

   A #o'$i'a#i$o e' e1 )o#me'$o 1i.$o para .er mo)i4i#a)o3 Si !emo. .e1e##io'a)o $e>$o

  pre0iame'$e 'o .er; 'e#e.ario $e#1ear1o "a qe apare#er; "a e.#ri$o3

  Re#er)a qe pe)e. re$o#ar e1 $e>$o #o' 1a. !erramie'$a. )e 1a pe.$a=a I'i#io para #am%iar a.pe#$o.

  #omo 1a 4e'$e/ e1 $ama=o/ e1 #o1or o 1o. e.$i1o./ $a1 " #omo 1o !ar9a. #o' #a1qier o$ro $e>$o3

  Si' em%ar2o/ 1o. e1eme'$o. (or)Ar$ 'o .o' e>a#$ame'$e $e>$o/ .i'o qe e.$;' a me)io #ami'o )e .er im;2e'e.3 Por e11o/ 0emo. qe #a')o 1o $e'emo. .e1e##io'a)o )i.po'emo. )e 1a. erramie'$a. )e )i%&o/

  #o' 'a pe.$a=a )e Forma$o3 E.$o qiere )e#ir qe/ por e&emp1o/ e1 #orre#$or or$o2r;4i#o 'o )e$e#$ar; 'error e' ' $e>$o (or)Ar$/ " $am%i6' qe e1 $e>$o (or)Ar$ .e2ir; 1a. re21a. )e a1i'ea#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  30/134

  30

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Lo. p;rra4o. .o' 'i)a)e. )e'$ro )e1 )o#me'$o (or) qe $ie'e' .. propia. #ara#$er9.$i#a. )e 4orma$o/

  p)ie')o .er )i4ere'$e. )e ' p;rra4o a o$ro3 O$ra. 'i)a)e. m;. amp1ia. .o' 1a. .e##io'e./ qe 0eremo.m;. a)e1a'$e3

  La. #ara#$er9.$i#a. m;. impor$a'$e )e 4orma$o )e p;rra4o .o' 1a a1i'ea#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  31/134

  31

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Relc,n ent(e sltos !e &,n 4 &((>os3

  Como .a%e./ a1 11e2ar a1 4i'a1 )e 1a p;2i'a .e pro)#e ' .a1$o )e p;2i'a3 E.$o 'o .po'e 'i'2' pro%1ema/

  pero e. po.i%1e qe e' ' mome'$o )a)o 'o qiera. qe ' p;rra4o qe)e )i0i)i)o e' )o. p;2i'a.3

  Para #o'.e2ir e.$o )e%emo. a#$i0ar 1a #a.i11a Co'.er0ar 19'ea. &'$a. qe .e e'#e'$ra e' e1 #a)ro )e)i;1o2o P;rra4o pe.$a=a L9'ea. " .a1$o. )e p;2i'a3 Tam%i6' !a" o$ra. op#io'e. re1a#io'a)a. #o' e.$e

  $ema qe pe)e. 0er aq93

  E' o#a.io'e. 'o. i'$ere.ar; qe (or) )i0i)a 'a pa1a%ra e' )o. 19'ea./ o %ie' qe )o. pa1a%ra. 'o .ea'

  .epara)a. e' )i.$i'$a. 19'ea.3 Por e11o/ !aremo. 'a e.pe#ia1 me'#i$o "a e>i.$e'$e " ap1i#ar e1 e.$i1o )e 1i.$a3

  Te' pre.e'$e qe .e i'.er$a ' 'mero o 0i=e$a por #a)a p;rra4o/ e. )e#ir/ a #o'$i'a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  32/134

  32

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Po)r;. e.#o2er e'$re (,os mo!elos/ p1.a')o )ire#$ame'$e .o%re 1a peqe=a me.$ra )e1 men9 =ue se!es&l,e3 Tam%i6' pe)e. #rear ' e.$i1o )e 1i.$a per.o'a1i5a)o p1.a')o De>,n,( nue ,'et/ De>,n,( nueo >o(mto !e n9me(o o De>,n,( nue l,st mult,n,el3

  3,+3 Ta%1a#io'e.

  La. $a%1a#io'e. .o' po.i#io'e. 4i&a. a 1a. #a1e. .e )e.p1a5a e1 #r.or #a')o p1.amo. 1a $e#1a )e

  $a%1a#i$o e' #o1m'a. o $a%1a. pe)e' .er m" $i1e. 1a. $a%1a#io'e.3 (or)*+,+

  $ie'e por )e4e#$o )e4i'i)a. $a%1a#io'e. #a)a ,/* #m3 Pero .e pe)e' e.$a%1e#er $a%1a#io'e. e' 1a.po.i#io'e. qe )e.eemo.3 A)em;. po)emo. )e4i'ir 1a a1i'ea#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  33/134

  33

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Si qeremo. mo)i4i#ar 1a po.i#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  34/134

  34

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  O%.er0ar 1a a1i'ea#i$o $a%1a)o

  3,,3 Copiar 4orma$o

  E' 1a pe.$a=a I'i#io 2rpo Por$apape1e./ $e'emo. )i.po'i%1e e1 i#o'o para Copiar 4orma$o 3 E.$e i#o'opermi$e #opiar 1a. #ara#$er9.$i#a. )e 4orma$o )e ' $e>$o para ap1i#ar1a. a o$ro. $e>$o.3 Po)emo. #opiar1o

  'a o 0aria. 0e#e.:

  U'a 0e5: a#er #1i# .o%re 1a pa1a%ra )e 1a #a1 qeremo. #opiar e1 4orma$o/ ir a 1a %arra )e !erramie'$a. "

  !a#er #1i# e' Copiar 4orma$o / e1 #r.or $omar; 1a 4orma )e %ro#!a/ #o1o#ar1o .o%re 1a pa1a%ra e' 1a qe

  qeremo. #opiar e1 4orma$o/ " !a#er #1i# .o%re e11a3

  aria.: a#er #1i# .o%re 1a pa1a%ra )e 1a #a1 qeremo. #opiar e1 4orma$o/ !a#er )o%1e #1i# e' Copiar 4orma$o

  / e1 #r.or $omar; 1a 4orma )e %ro#!a/ a #o'$i'a#i$o #;1 e. . 4'#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  35/134

  35

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  U$i1i5a 1o. %o$o'e. arri%a " a%a&o )e1 1a$era1 )ere#!o/ " e1 )e.p1e2a%1e para 0er $o)o. 1o. e.$i1o.

  )i.po'i%1e.3

   

  Tam%i6' pe)e. mo.$rar e1 Pa'e1 )e e.$i1o. !a#ie')o #1i# e' e1 %o$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  36/134

  36

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Iremo. 0ie')o m;. )i4ere'#ia. " op#io'e. )e1 pa'e1 a 1o 1ar2o )e1 $ema3

  3*3 Ap1i#ar " qi$ar e.$i1o.

  Por )e4e#$o/ a1 e.#ri%ir/ ap1i#amo. e1 e.$i1o Norma1/ pero %a.$a #o' !a#er #1i# .o%re #a1qier o$ro e.$i1o para

  empe5ar a ap1i#ar1o a1 $e>$o qe i'$ro)5#amo. a #o'$i'a#i$o3 E1 4orma$o .e pe)e mo)i4i#ar/ a.9 qe 'o )e%emo.

  preo#par'o. por 613 Si' em%ar2o/ a 'i0e1 e.$r#$ra1 .po'e m#!a. 0e'$a&a. e.#o2er1o. e' 4'#i$o3

   

  Borrar 4orma$o

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  37/134

  37

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Para #am%iar ' )e$ermi'a)o $e>$o a ' e.$i1o 'orma1/ po)r9a. .e1e##io'ar1o " ap1i#ar e1 primer e.$i1o

  11ama)o Norma13 Pero e' o#a.io'e. (or) 'o $e permi$ir; #am%iar1o/ por e&emp1o pe)e pre.e'$ar$epro%1ema. #a')o !a"a. e.pe#i4i#a)o e.$i1o. )i.$i'$o. e' ' mi.mo p;rra4o3 E' e.e #a.o/ !a" qe

  .e1e##io'ar e1 $e>$o e' #e.$i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  38/134

  38

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Crear ' e.$i1o

  Si 'i'2'o )e 1o. e.$i1o. )i.po'i%1e. por )e4e#$o e. 1o qe %.#amo./ .iempre $e')remo. 1a op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  39/134

  39

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Como 'orma 2e'era1 ' e.$i1o .i.$e' 0ario. .i.$ema./ qe pe)e. 0er e' e1 .i2ie'$e a0a'5a)o 3

  Si qiere. 0er e1 re.$o )e op#io'e. )e e.$e #a)ro )e )i;1o2o #omo .o' 1o. #a)ro. E.$i1o %a.a)o e'/ E.$i1o

  )e1 p;rra4o .i2ie'$e/ e$#3/ 0i.i$a e.$e $ema a0a'5a)o .o%re 1a. Propie)a)e. )e 1o. e.$i1o. 3 E1 $ema )e

  e.$i1o. e. ' po#o m;. #omp1e&o qe 1o qe !a%9amo. 0i.$o !a.$a a!ora e' e1 #r.o/ por 1o $a'$o $ere#ome')amo. pra#$i#ar primero 1o. #o'#ep$o. .e'#i11o. a'$e. )e empe5ar #o' 1o. #o'#ep$o. a0a'5a)o.3

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  40/134

  40

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Tam%i6' e. po.i%1e #rear ' 'e0o e.$i1o )e.)e e1 pa'e13 Para e11o/ .imp1eme'$e ap1i#amo. ' 4orma$o a '

  $e>$o )e$ermi'a)o " a #o'$i'a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  41/134

  41

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Para %orrar ' e.$i1o )e%emo. ir a1 pa'e1 E.$i1o./ " !a#er #1i# e' e1 $ri;'21o )e 1a )ere#!a )e1 e.$i1o e'

  #e.$i$o qe $i1i#e e1 e.$i1o e' #e.$i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  42/134

  42

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  $ie'e 1a 1e$ra e' #r.i0a ?a)em;. )e o$ra. #ara#$er9.$i#a.@ KC;1 .er; e1 re.1$a)o Pe. e.a #ier$a pa1a%ra

  )e1 $e>$o 'o qe)ar; e' $ipo #r.i0a/ .i'o e' $ipo 'orma13 La ra5

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  43/134

  43

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  E1 e&emp1o qe 0e9amo. #am%iar; para mo.$rar 1o .i2ie'$e:

  U'i)a) 3 Di.e=o )e p;2i'a ?I@

  3,3 Co'4i2rar p;2i'a

  Ca')o e.$amo. e.#ri%ie')o e' ' )o#me'$o (or) e. #omo .i 1o !i#i6ramo. e' 'a !o&a )e pape1 qe

  1e2o pe)e .er impre.a3 Por 1o $a'$o/ e>i.$e ' ;rea e' 1a #a1 po)emo. e.#ri%ir " 'o. m;r2e'e. 1o.#a1e. 'o po)emo. .o%repa.ar3

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  44/134

  44

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  E.$o. m;r2e'e. .e )e4i'e' e' 1a pe.$a=a Di.e=o )e p;2i'a/ e' e1 2rpo )e !erramie'$a. Co'4i2rar p;2i'a/)o')e $am%i6' po)remo. e'#o'$rar !erramie'$a. para .e1e##io'ar 1a Orie'$a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  45/134

  45

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Ta'$o .i e.#o2emo. 1a op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  46/134

  46

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  H Orie'$a#i#ep#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  47/134

  47

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Para apre#iar e1 e4e#$o 21o%a1 )e 1o. m;r2e'e. e' 'e.$ro )o#me'$o )e%emo. 0i.a1i5ar1o #o' 1a 0i.$a )e

  Di.e=o )e impre.i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  48/134

  48

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  De.)e e.$a 0i.$a $am%i6' .e pe)e' mo)i4i#ar 1o. m;r2e'e.3 Para mo)i4i#ar e1 mar2e' .perior %a.$a

  #o1o#ar e1 #r.or e' 1a re21a 0er$i#a1 &.$o )o')e a#a%a 1a 5o'a m;. o.#ra qe i)e'$i4i#a e1 mar2e'/ "#a')o e1 #r.or $ome 1a 4orma )e 'a )o%1e 41e#!a/ !a#er #1i# " arra.$rar !a.$a 1a 'e0a po.i#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  49/134

  49

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

   A!ora po)emo. $e#1ear e1 e'#a%e5a)o "/ .i 1o #reemo. #o'0e'ie'$e/ i'.er$ar 'mera#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  50/134

  50

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  para me&orar 1a #omo)i)a) )e 1a re)a##i$o pe)e. 1eer e1 .i2ie'$e a0a'5a)o3

  I'.er$a 'a ima2e' o 4o$o 2ar)a)a e' e1 )i.#o3

  I'.er$a im;2e'e. pre)i.e=a)a.3

  I'.er$a 1a 4e#!a "o 1a !ora )e1 .i.$ema e' e1 4orma$o qe .e .e1e##io'e3 Si 'o .a%e. 1o qe e. 1a

  4e#!a )e1 .i.$ema/ 0i.i$a e1 .i2ie'$e %;.i#o3

  E' 1a pe.$a=a Di.e=o $am%i6' e'#o'$raremo. e1 .i2ie'$e 2rpo )e op#io'e.:

  Primera p;2i'a )i4ere'$e3 Si mar#amo. e.$a #a.i11a po)emo. )e4i'ir ' e'#a%e5a)o " pie )i4ere'$e para 1a

  primera p;2i'a3 E.$a op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  51/134

  51

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Si qeremo. qe 1o. 'mero. )e p;2i'a apare5#a' e' 'e.$ro )o#me'$o #a')o 1o imprimamo.

  )e%eremo. i'.er$ar1o. )e.)e 1a pe.$a=a I'.er$ar/ )e.p1e2a')o 1a op#ii.$e 'a 2ra' #a'$i)a) )e 4orma$o. pre)i.e=a)o. a.o#ia)o. a #a)a %i#a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  52/134

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  53/134

  53

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

   

  Para e1imi'ar ' .a1$o )e .e##i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  54/134

  54

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

   A'$e. )e imprimir e. i'$ere.a'$e e#!ar ' 0i.$a5o a1 a.pe#$o 2e'era1 )e1 )o#me'$o para 0er .i e.$; $o)o

  #orre#$o3

  Para e11o 'o. a.e2raremo. )e qe e.$amo. 0ie')o e1 )o#me'$o e' 0i.$a )e impre.i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  55/134

  55

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Se a%rir; 'a 0e'$a'a #o' 'a op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  56/134

  56

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

   A 1a )ere#!a po)r;. 0er 'a 0i.$a pre0ia )e1 )o#me'$o $a1 " #omo .e imprimir;3 Si $e 2.$a e1 re.1$a)o .er;

  .4i#ie'$e #o' p1.ar e1 %o$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  57/134

  57

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  • E1e2ir #;'$a. #opia. imprimir )e1 )o#me'$o3

  • E.#o2er q6 impre.ora qeremo. $i1i5ar e' 1a impre.i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  58/134

  58

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  La. op#io'e. e.$;' #1a.i4i#a)a. e' 1a. pe.$a=a. M;r2e'e./ Pape1 " Di.e=o3 No 0amo. a 0er1a. #o' )e$a11eporqe .o' op#io'e. qe "a !emo. i)o 0ie')o e' 1a 'i)a) )e Di.e=o )e p;2i'a/ pero .9 0amo. a

  me'#io'ar 1a. op#io'e. qe pe)e' re.1$ar m;. i'$ere.a'$e.3

  Por e&emp1o/ 1a op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  59/134

  59

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

   

  Para pra#$i#ar e.$a. opera#io'e. pe)e. rea1i5ar e.$e e&er#i#io pa.o a pa.o: Co'4i2rar impre.ii.$e' a12'o. e1eme'$o. qe por )e4e#$o 'o .e imprime'/ #omo 1o. #o1ore. e

  im;2e'e. )e 4o')o3 Norma1me'$e e.$; #o'4i2ra)o a.9 para a!orrar $i'$a e' 1a. #opia. impre.a./ pero

  po)emo. #am%iar1o3

  E' Ar#!i0o Op#io'e. a%rimo. 1a 0e'$a'a )e Op#io'e. )e (or)3 De%eremo. .i$ar'o. e' 1a op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  60/134

  60

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  V33 La impre.ora

  La impre.ora e. 'o )e 1o. peri46ri#o. m;. $i1i5a)o. )e1 or)e'a)or3

  o" e' )9a e. m" 4;#i1 i'.$a1ar 'e0o. )i.po.i$i0o. !ar)7are/ #omo impre.ora./ "a qe 1a ma"or9a $i1i5a'1a $e#'o1o29a P12\P1a" qe !a#e qe e1 .i.$ema opera$i0o re#o'o5#a 1a 'e0a impre.ora 'a)a m;.

  #o'e#$ar1a a1 or)e'a)or " 'o.o$ro. 'o $e'2amo. qe !a#er 'a)a para i'.$a1ar1a3 E.$o e. e.pe#ia1me'$eap1i#a%1e e' .i.$ema. opera$i0o. m;. a#$a1e. #omo (i')o7. / " e' or)e'a)ore. qe $ie'e' a##e.o a

  i'$er'e$3 Por e11o/ 'o 0amo. a e'$rar e' )e$a11e .o%re #p.3

  Pe)e qe e.$a. impre.ora. 0ir$a1e. $e .ea' a12'a 0e5 )e $i1i)a)/ o pe)e qe 'o3 Pero e. i'$ere.a'$e

  qe .epa. )e . e>i$e'#ia/ porqe pe)e o#rrir qe $ra$e. )e imprimir " 0ea. qe $ie'e. ' 1i.$a)o )e )o. o$re. impre.ora. )i.po'i%1e./ #a')o e' rea1i)a) .$o. " 2r;4i#o. #o'$e'i)o. e' .. #a.i11a.3 E.$a #ara#$er9.$i#a .e emp1ea .o%re $o)o e' 1a

  #o'.$r##i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  61/134

  61

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Para #rear 'a $a%1a a##e)emo. .iempre )e.)e 1a pe.$a=a I'.er$ar 2rpo Ta%1a. %o$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  62/134

  62

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

   

  Para re$o#ar 'a $a%1a )i%&a')o .. %or)e. )e%eremo. .i$ar'o. e' e11a3 De e.$e mo)o 0eremo. qe

  )i.po'emo. )e 'a pe.$a=a )e erramie'$a. )e $a%1a3 E' . pe.$a=a Di.e=o 2rpo Di%&ar %or)e./e'#o'$raremo. 1a. !erramie'$a. qe 'o. a")ar;' a )ar 1a )i.$ri%#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  63/134

  63

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  a.$a a!ora !emo. 0i.$o #

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  64/134

  64

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  O %ie' .e1e##io'amo. Propie)a)e. )e $a%1a333 e' e1 me' #o'$e>$a1 )e 1a $a%1a3

  Se a%rir; 1a 0e'$a'a qe 0emo. e' 1a ima2e'3

   A!ora %a.$a #o' !a#er #1i# e' e1 i#o'o a)e#a)o para e.pe#i4i#ar ' A&.$e )e $e>$o ?Ni'2'o o A1re)e)or@ "

  'a A1i'ea#i$o/ e. e1 )e po)er mo0er1a3 A1 pa.ar e1 ra$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  65/134

  65

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  ,+33 De.p1a5ar.e/ .e1e##io'ar " %orrar e' 1a. $a%1a.

  U'a 0e5 $e'emo. #rea)a 1a $a%1a 0amo. a 0er #$o e' 'e2ri$a/ #am%iar e1 $ama=o/ .e pe)e' i'#1ir p;rra4o. " .e pe)e' a1i'ear )e 0aria. 4orma. i2a1qe .e !a#e 'orma1me'$e3 No. po)emo. )e.p1a5ar por 1a. #e1)a. #o' 1a. $e#1a. )e mo0imie'$o )e1 #r.or/

  .e pe)e .e1e##io'ar/ #opiar " %orrar e1 $e>$o )e 1a. #e1)a. )e 4orma 'orma1/ pero a)em;./ !a" a12'a.4orma. e.pe#94i#a. )e )e.p1a5ar.e/ .e1e##io'ar " %orrar para 1a. $a%1a. qe 0amo. a 0er a #o'$i'a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  66/134

  66

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Para .e1e##io'ar 'a 4i1a !a#er 1o mi.mo qe para .e1e##io'ar 'a #e1)a pero !a#ie')o )o%1e #1i# o $am%i6'

  #o1o#a')o e1 #r.or a 1a i5qier)a )e 1a 4i1a " !a#ie')o #1i#3

  Tam%i6' .e pe)e' .e1e##io'ar #e1)a./ 4i1a. " #o1m'a. !a#ie')o #1i# )e'$ro )e 1a #e1)a " arra.$ra')o a 1o

  1ar2o )e 1a. #e1)a. qe qeramo. .e1e##io'ar3

   

  Borrar3

  Para %orrar 'a #e1)a/ #o1m'a o 'a 4i1a %a.$a #o' .e1e##io'ar1a " p1.ar 1a $e#1a Re$ro#e.o ?Ba#Q.pa#e@/

  .i .

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  67/134

  67

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Para #o'.e2ir1o/ $i1i5amo. 1a. op#io'e. )e 1a pe.$a=a Pre.e'$a#ia#$ame'$e i2a1 qe .e !ar9a .i e.$%i6.e' 4era )e 1a

  $a%1a3 Si 'e#e.i$a. 0er1o #o' )e$a11e pe)e. 0i.i$ar 1a 'i)a) )e im;2e'e. " 2r;4i#o. )o')e .e e>p1i#a #

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  68/134

  68

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  H Por 1$imo/ #ome'$ar qe )e.)e e1 %o$p1i#amo.

  ,+33 Tama=o )e 1a. #e1)a.

  Ca')o #reamo. 'a $a%1a e1 $ama=o qe .e e.$a%1e#e a 1a. #e1)a. .e1e .er .iempre e1 mi.mo3 Pero e.

  po.i%1e qe/ a1 i'$ro)#ir #o'$e'i)o e' .. #e1)a./ e1 $ama=o .e 0a"a a&.$a')o " 1a $a%1a .e 0a"a

  )e4orma')o3

  De.)e 1a pe.$a=a Pre.e'$a#ia#$a3

  H La !erramie'$a A$oa&.$ar $am%i6' pe)e .er m" $i1/ e.pe#ia1me'$e 1a op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  69/134

  69

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  U'a )e 1a. pri'#ipa1e. 0e'$a&a. )e qe )i.po'emo. e. 1a #apa#i)a) )e or)e'ar .. )a$o.3 No impor$a .i 1o.

  )a$o. .o' a14a%6$i#o./ 'm6ri#o. o )e $ipo 4e#!a/ 1a !erramie'$a e. 0;1i)a para $o)o. e11o.3 A)em;./po)remo. e.#o2er .i !a#er1o )e 4orma a.#e')e'$e o )e.#e')e'$e3

   A1 !a#er #1i# e' e1 %o$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  70/134

  70

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  La .o1#ip1i#amo. 3

   

  F

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  71/134

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  72/134

  72

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Co' $o)o. e.$o. e1eme'$o. 'o !a" e>#.a para 'o )i.e=ar )o#me'$o. (or) #o' 'a #ompo'e'$e 2r;4i#a

  a$ra#$i0a3

  ,,3*3 Tipo. )e ar#!i0o.

  E>i.$e' m1$i$) )e 4orma$o. 2r;4i#o./ 0amo. a e>p1i#ar %re0eme'$e 1a. #ara#$er9.$i#a. )e 1o. m;. $i1i5a)o.3

  U' 4orma$o 2r;4i#o .e i)e'$i4i#a por e1 $ipo )e ar#!i0o/ " .e re#o'o#e por 1a e>$e'.i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  73/134

  73

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Si !a#emo. #1i# e' Im;2e'e. pre)i.e=a)a. apare#e e1 pa'e1 1a$era1 Im;2e'e. pre)i.e=a)a.3

  E' e1 #a)ro B.#ar i'$ro)#iremo. 1a. pa1a%ra. qe )e.#ri%a' 1o qe %.#amo./ .i 1o )e&amo. e' %1a'#o/

  apare#er;' $o)a. 1a im;2e'e. )i.po'i%1e.3 Por e&emp1o a1 e.#ri%ir mo$o#i#1e$a apare#e' 1a im;2e'e. qe$e'2a' re1a#ii

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  74/134

  74

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  ,,33 I'.er$ar im;2e'e. )e.)e ar#!i0o

  E' e.$e #a.o !aremo. #1i# e' 1a op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  75/134

  75

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Ca')o e.$amo. 'a0e2a')o " 0emo. 'a ima2e' qe 'o. i'$ere.a #o'.er0ar/ $e'emo. qe !a#er #1i# #o'

  e1 %o$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  76/134

  76

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  La. #ap$ra. .e i'.er$ar;' e' . $ama=o rea1/ pero 'o $e preo#pe./ porqe po)r;. ma'ip1ar 1a ima2e'

  para #am%iar1e e1 $ama=o " o$ra. propie)a)e.3

  Para pra#$i#ar e.$a. opera#io'e. pe)e. rea1i5ar e.$e e&er#i#io pa.o a pa.o: I'.er$ar #ap$ra )e pa'$a11a11.B. Mn,&ul( ,menes

  Para mo)i4i#ar 'a ima2e' primero !a" qe .e1e##io'ar1a !a#ie')o #1i# e' e11a3 La ima2e' qe)ar;

  e'mar#a)a por 'o. peqe=o. i#o'o. " 0eremo. qe )i.po'emo. )e 1a. erramie'$a. )e ima2e'a2rpa)a. e' 1a pe.$a=a Forma$o3

  Tama=o

  Lo. #9r#1o. qe apre#iamo. a1 .e1e##io'ar 1a ima2e'/ .i$a)o. e' 1a. e.qi'a./ .e pe)e' arra.$rar paramo)i4i#ar .im1$;'eame'$e 1a a1$ra " a'#!ra )e 1a ima2e'3 Lo. #a)ra)o. .i$a)o. e'$re #a)a 'o )e 1o.

  #9r#1o. .ir0e' para mo)i4i#ar 'i#ame'$e 1a a1$ra o 1a a'#!ra/ )epe')ie')o )e #;1 arra.$remo.3

  O$ra 4orma )e mo)i4i#ar e1 $ama=o e. )e.)e 1a pe.$a=a Forma$o )e 3 Lo !aremo. e.$a%1e#ie')o 1a a1$ra " 1a

  a'#!ra e' #e'$9me$ro.3

  Si 1o qe qeremo. 'o e. re)ime'.io'ar1a/ .i'o re#or$ar1a para qe)ar'o. #o' .

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  77/134

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  78/134

  78

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  H irar3 Me.$ra ' me' #o' )i4ere'$e. op#io'e. )e 2iro " 0o1$eo ap1i#a%1e. a 1a ima2e'3

  La. op#io'e. )e or2a'i5a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  79/134

  79

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Para $i1i5ar1a. )e%eremo. p1.ar e1 %o$i.$e 'a 4orma 11ama)a Ca)ro )e $e>$o qe e. ' $a'$o e.pe#ia1/ porqe permi$e i'.er$ar $e>$o e' .

  i'$erior3 So19a $i1i5ar.e para i'#orporar $e>$o e' o$ra 4orma/ #re;')o1o .o%re e11a " a2rpa')o )e.p6. 1o.

  o%&e$o.3 E.$o "a 'o e. rea1me'$e 'e#e.ario/ porqe e' 1a. 1$ima. 0er.io'e. )e (or) e. po.i%1e i'#orporar $e>$o e' #a1qier 4orma/ )e.)e 1a op#ii.$e'#ia/ "a qe pe)e re.1$ar'o. $i1 e' a12' #a.o3

   Aq9 $ie'e. ' e&emp1o )e ' )i%&o #o' $e>$o3

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  80/134

  80

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  O%.er0a qe e1 $e>$o e. #o'.i)era)o #omo $a1/ " e. re0i.a)o por e1 #orre#$or or$o2r;4i#o3 Si 1o re#er)a./

  6.$o 'o o#rr9a a.9 #o' o$ra. !erramie'$a. #omo (or)Ar$3

  ,,33 Ma'ip1ar 4orma.

  Tama=o/ po.i#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  81/134

  81

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Forma$o

  De.)e 1a pe.$a=a Forma$o po)emo. mo)i4i#ar a.pe#$o. e.$6$i#o. #omo e1 #o1or )e . #o'$or'o o re11e'o/

  .om%ra o a=a)ir e4e#$o. -D3 A)em;. )e 1a ma"or9a )e op#io'e. )e or2a'i5a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  82/134

  82

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  (or) *+,+ $i1i5a E>#e1 para repre.e'$ar i'4orma#i#e1 qe 'o. .er0ir; #omo p'$o )e par$i)a3

  Como pe)e. o%.er0ar/ e1 2r;4i#o qe .e !a i'.er$a)o repre.e'$a a 1a $a%1a )e )a$o. )e e&emp1o )e E>#e13Para i'$ro)#ir 0a1ore. e' 1a !o&a )e )a$o./ %a.$ar; !a#er #1i# e' #a)a #a.i11a e i'$ro)#ir 'e0o. )a$o. "

  'om%re. para 1a. .erie. " #a$e2or9a.3 No. )e.p1a5aremo. a $ra06. )e 1a. #e1)a. )e 1a !o&a )e #;1#1o i2a1

  qe 1o !a#9amo. e' 1a. $a%1a. )e (or)3 E1 2r;4i#o .e )i%&ar; a$om;$i#ame'$e a par$ir )e 1o. )a$o.i'$ro)#i)o.3

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  83/134

  83

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Po)emo. mo)i4i#ar e1 $ipo )e 2r;4i#o/ me)ia'$e e1 i#o'o Tipo )e 2r;4i#o qe apare#e e' 1a

  pe.$a=a Di.e=o/ #a')o !a#emo. #1i# e' ' 2r;4i#o3 De.)e 1a pe.$a=a Forma$o qe !emo. i)o 0ie')o a 1o1ar2o )e1 $ema po)remo. e.$a%1e#er e1 e.$i1o " 0i.a1i5a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  84/134

  84

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  U' or2a'i2rama/ para (or)/ e. ' $ipo )e )ia2rama #o' 'a. #ara#$er9.$i#a. e.pe#94i#a. e' #a'$o a 1a

  e.$r#$ra " e1eme'$o. qe 1o 4orma'3

  ,*3*3 Crear ' or2a'i2rama

  Crear or2a'i2rama

  Para i'.er$ar ' )ia2rama )e%emo.:

  H A##e)er a 1a pe.$a=a I'.er$ar " .e1e##io'ar Smar$Ar$3

  H Se a%rir; e.$e #a)ro )e )i;1o2o/ )o')e )e%er;. .e1e##io'ar e1 $ipo )e )ia2rama qe qiere. i'.er$ar "p1.ar e1 %o$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  85/134

  85

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

   

  No. )i%&a ' or2a'i2rama %;.i#o )e * 'i0e1e./ e1 'i0e1 pri'#ipa1 #o' - .%or)i'a)o. " ' a.i.$e'$e3

  Para mo)i4i#ar e1 $e>$o )e 1o. re#a)ro. %a.$a #o' !a#er #1i# e' . i'$erior " e.#ri%ir e1 $e>$o qe )e.eemo.3

   A1 i'.er$ar ' or2a'i2rama 'o. apare#e' 1a. pe.$a=a. Di.e=o " Forma$o3

   A2re2ar 4orma.

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  86/134

  86

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  E.$e %o$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  87/134

  87

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Depe')ie'$e. a am%o. 1a)o.3 A1 .e1e##io'ar e.$e $ipo )e )i.e=o 1a or2a'i5a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  88/134

  88

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Cam%iar e1 or)e' )e 1o. e1eme'$o.3

  Sir0e para i'0er$ir e1 or)e' )e 1o. .%or)i'a)o. )e ' e1eme'$o )e )ere#!a a

  i5qier)a3

  U$i1i5a')o e.$a 4'#i$o3

  Co' e.$e %o$$o #orre.po')ie'$e a 'e.$ro )ia2rama3

   A)em;. )e a=a)ir 1a. 4orma. #omo !emo. 0i.$o !a.$a a!ora $am%i6' po)emo. e)i$ar1o $i1i5a')o e.$epa'e13

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  89/134

  89

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Para mo)i4i#ar e1 $e>$o )e ' e1eme'$o po)emo. .e1e##io'ar1o )e 1a 1i.$a e' e1 pa'e1 " #am%iar ..propie)a)e. )e.)e 1a pe.$a=a I'i#io3 Como 0eremo. m;. a)e1a'$e $am%i6' po)r;. #am%iar . a.pe#$o3

  Para a=a)ir 'e0o. e1eme'$o. .i$a$e e' e1 12ar qe qiera. i'.er$ar1o " p1.a INTRO3 Se #rear; ' 'e0oe1eme'$o/ $i1i5a 1a $e#1a Ta%1a)or para .%or)i'ar1o/ o 1a. $e#1a. S!i4$ 8 Ta%1a)or para mo0er1o a ' 'i0e1

  .perior3

  ,*33 Mo)i4i#ar e1 a.pe#$o )e1 )ia2rama

   

  Mo)i4i#ar e1 a.pe#$o )e $. )ia2rama. e. m" .e'#i11o/ e' e.$e apar$a)o 0eremo. $o)o 1o re1a#io'a)o #o'#

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  90/134

  90

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

   

  Po)emo. e.#o2er 'a #om%i'a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  91/134

  91

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  La .e2')a op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  92/134

  92

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  E' 1o. #a.o. e' qe !a"amo. .e1e##io'a)o 'a 0i.a1i5a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  93/134

  93

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  I2a1 qe a'$e. #a)a 0e5 qe pa.e. e1 ra$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  94/134

  94

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

   

  De.)e e1 )e.p1e2a%1e Co'$or'o. )e 4orma po)emo. .e1e##io'ar e1 $ipo )e %or)e qe $e')r; e1 $o)o e1

  )ia2rama o par$e )e 613 A)em;. )e po)er e1e2ir . #o1or $am%i6' po)remo. mo)i4i#ar . 2ro.or " e1 $ipo )e19'ea ?.

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  95/134

  95

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  De.)e aq9 .e pe)e' mo)i4i#ar $o)a. 1a. #ara#$er9.$i#a. )e1 4orma$o )e1 2r;4i#o3

  E.$e #a)ro )e )i;1o2o $am%i6' e.$; a##e.i%1e !a#ie')o #1i# )ere#!o .o%re #a1qier par$e e' e1 2r;4i#o "

  .e1e##io'a')o Forma$o )e 4orma3

  ,*33 Tama=o " or2a'i5a#ia#$o pero e. m#!o m;. 0i.a13

  E1 re.$o )e op#io'e. $ie'e' qe 0er #o' #

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  96/134

  96

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  0imo. e' . #orre.po')ie'$e $ema3 Po.i#i$o e.$a%1e#er; #a#$a qe )e.ee./ e.#o2ie')o 1a po.i#i/ ' #rr9#1m o 'a

  4a#$ra3

  La p1a'$i11a .e )i4ere'#ia )e ' )o#me'$o or)i'ario )e (or) por e.$ar 2ar)a)a e' 4orma$o 3)o$> ?3)o$m

  para 1a. qe #o'$ie'e' ma#ro.@3 A1 #rear ' )o#me'$o a par$ir )e e11a/ 1o. )a$o. qe i'$ro)5#amo. " 1o.#am%io. qe ap1iqemo. .e 2ar)ar;' e' ' )o#me'$o 'orma1 )e (or) )e $ipo 3)o#>/ .i' a1$erar1a3

  (or) *+,+ i'#1"e m#!a. p1a'$i11a.3 Apre')eremo. #

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  97/134

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  98/134

  98

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Para $i1i5ar 1a. p1a'$i11a. !aremo. #1i# e' Ar#!i0o Ne0o3

  Norma1me'$e )e&;%amo. mar#a)a 1a op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  99/134

  99

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  H P1a'$i11a. )e e&emp1o a%re 1a. p1a'$i11a. qe .e i'.$a1aro' &'$o #o' O44i#e3

  H Mi. p1a'$i11a. e. )o')e apare#er;' 1a. qe !a"amo. #rea)o 'o.o$ro.3

  H m;. a%a&o 0eremo. 'a .e##i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  100/134

  100

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  U'a 0e5 !emo. p1.a)o e1 %o$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  101/134

  101

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  #rr9#1m e&e#$i0o3 Le2o/ e' 1a par$e i'4erior )ere#!a/ %a&o 1a 0i.$a pre0ia/ )e%eremo. .e1e##io'ar 1a

  op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  102/134

  102

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  O%.er0ar )o. #o.a. impor$a'$e.3

   A$om;$i#ame'$e (or) *+,+ 'o. !a #o1o#a)o e' 1a #arpe$a P1a'$i11a./ qe e. 1a #arpe$a )o')e .e

  2ar)a' 1a. p1a'$i11a. #rea)a. por 1o. .ario. ?1a mi.ma )o')e .e e'#o'$ramo. Norma13)o$m@3 a" qe

  2ar)ar1a e' e.$a #arpe$a para qe 1e2o apare5#a' e' 1a 1i.$a )e Mi. p1a'$i11a. )e Ar#!i0o Ne0o3

  E1 Tipo )e ar#!i0o .e1e##io'a)o e. P1a'$i11a )e (or) ?^3)o$>@3 E.$o e. a.9 porqe a1 a%rir 1a p1a'$i11a

  e1e2imo. P1a'$i11a/ .i !%i6.emo. e.#o2i)o Do#me'$o .e e.$ar9a 2ar)a')o #omo ' )o#me'$o (or)or)i'ario3

  S

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  103/134

  103

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  ,-33 Crear p1a'$i11a. a par$ir )e )o#me'$o. (or)

  La. p1a'$i11a. " 1o. )o#me'$o. (or) .e )i4ere'#ia' e.e'#ia1me'$e e' qe .o' )i.$i'$o. $ipo. )e

  )o#me'$o.3 Por 1o $a'$o/ a par$ir )e ' )o#me'$o (or) *+,+ po)emo. #rear 'a p1a'$i11a .imp1eme'$e

  #am%i;')o1e e1 $ipo )e )o#me'$o3

   A.9 pe./ para #rear 'a p1a'$i11a a par$ir )e ' )o#me'$o )e (or) *+,+ $e')remo. qe:

  ,3 Di.e=ar e1 )o#me'$o (or) *+,+3

  Mo)i4i#ar e1 )o#me'$o para )ar1e e1 a.pe#$o )e 'a p1a'$i11a3 Aq9/ po)r9amo. i'#1ir #ampo. )e1 e.$i1o

  a2a #1i# aq9333/ a'qe 'o e. 'e#e.ario qe 'a p1a'$i11a #o'$e'2a e.$o. #ampo.3 Por .pe.$o/ $am%i6'po)emo. par$ir )e ' 'e0o )o#me'$o e' %1a'#o para )i.e=ar 'e.$ra p1a'$i11a3

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  104/134

  104

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  *3 ar)ar #omo p1a'$i11a3

  a#er #1i# e' ar)ar " e' e1 #ampo Tipo .e1e##io'ar P1a'$i11a )e )o#me'$o3 Como "a .a%e./a$om;$i#ame'$e (or) *+,+ $e propo')r; qe 1a 2ar)e. e' 1a #arpe$a P1a'$i11a.3 Re#er)a qe )e%e.

  2ar)ar1a a!9 .i qiere. qe 1e2o apare5#a e' e1 apar$a)o Mi. p1a'$i11a.3

  U'i)a) ,3 Com%i'ar #orre.po')e'#ia ?I@

  Me)ia'$e 1a op#i$o 4i&o " 1o. #ampo. 0aria%1e. qe $oma' . 0a1or )e1 ori2e' )e)a$o.3

  Ori2e' )e )a$o.3

  E. e1 12ar )o')e .e a1ma#e'a' 1o. )a$o. qe 0amo. a $i1i5ar e' e1 )o#me'$o pri'#ipa13 Pe)e .er )e

  )i.$i'$a 'a$ra1e5a/ por e&emp1o pe)e .er 'a $a%1a )e A##e../ ' 1i%ro )e E>#e1/ 'a 1i.$a )e )ire##io'e. )eO$1ooQ/ 'a $a%1a )e (or) o .e pe)e' i'$ro)#ir e' e1 mi.mo mome'$o )e #om%i'ar3

  E' #a1qier #a.o po)emo. 0er e1 ori2e' )e )a$o. #omo 'a 1i.$a )e re2i.$ro. #ompe.$o. por #ampo.3 U'

  re2i.$ro #orre.po')e a 'a 4i1a/ " ' #ampo #orre.po')e a 'a #o1m'a3 Por e&emp1o .i e1 ori2e' e. 'a$a%1a )e #1ie'$e. )e A##e../ e1 re2i.$ro .er; 1a 4i1a #orre.po')ie'$e a ' #1ie'$e/ " 1o. #ampo. .er;' por 

  e&emp1o/ e1 'om%re " 1a )ire##i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  105/134

  105

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

   A%rir (or) " $e'er e' 1a 0e'$a'a a#$i0a ' )o#me'$o e' %1a'#o o ' )o#me'$o qe "a #o'$e'2a e1 $e>$o

  4i&o3

  Se1e##io'ar )e 1a pe.$a=a Corre.po')e'#ia e1 me' I'i#iar #om%i'a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  106/134

  106

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  De&aremo. .e1e##io'a)a 1a primera op#ip1i#aremo. #o' m;. )e$a11e 1a op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  107/134

  107

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  E1 pro#e.o e. e1 mi.mo qe .e2imo. para a%rir ' ar#!i0o )e (or)/ por e&emp1o/ a.9 qe 'o e'$raremo. e')ema.ia)o )e$a11e3 Como .iempre/ )e%eremo. .i$ar'o. e' 1a #arpe$a a)e#a)a " .e1e##io'ar e1 ar#!i0o

  )o')e .e e'#e'$ra' 1o. re2i.$ro. #o' 1o. )a$o. qe 'e#e.i$amo.3

  Se a)mi$e' $ipo. )e ar#!i0o. m" 0aria)o./ pero 1o m;. #om' .er; )e&ar .e1e##io'a)a 1a op#iperie'#ia3 Por 

  e&emp1o/ .i e. 'a %a.e )e )a$o. #o' 0aria. $a%1a./ )e%eremo. .e1e##io'ar e' q6 $a%1a %a.ar'o. .i e. '1i%ro )e E>#e1/ e' q6 !o&a .e e'#e'$ra' 1o. )a$o./ e$#3

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  108/134

  108

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  E' 61 po)remo. mar#ar o )e.mar#ar 1o. re2i.$ro. para .e1e##io'ar #;1e. $i1i5ar3 Lo 'orma1 e. qe e.$6'$o)o. .e1e##io'a)o./ pero .i qeremo. )e.#ar$ar a12'o 'o $e'emo. m;. qe )e.a#$i0ar . #a.i11a

  !a#ie')o #1i# e' e11a3 Tam%i6' po)remo. $i1i5ar 1a. !erramie'$a. )i.po'i%1e. para. or)e'ar/ 4i1$rar/ %.#ar )p1i#a)o./ e$#3 Lo 0eremo. e' )e$a11e m;. a)e1a'$e3 Ca')o $ermi'emo. !aremo. #1i# e' A#ep$ar " 1e2o

  p1.amo. .i2ie'$e e' e1 a.i.$e'$e3

  E' e1 pa.o re)a#$amo. e' e1 )o#me'$o a%ier$o e1 $e>$o 4i&o )e 'e.$ra #ar$a ?.i 'o e.$a%a e.#ri$o "a@ "

  a=a)imo. 1o. #ampo. )e #om%i'a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  109/134

  109

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Po)emo. i'.er$ar ' B1oqe )e )ire##io'e.333/ 'a L9'ea )e

  .a1)o333/ Fra'qeo e1e#$rami'amo. 1a. #ar$a. $a1 #omo .e e.#ri%ir;' #o' 1o. 0a1ore. #o'#re$o. )e1 ori2e' )e )a$o.3

  Po)emo. $i1i5ar 1o. %o$o'e. __ " para pa.ar a1 )e.$i'a$ario a'$erior " .i2ie'$e re.pe#$i0ame'$e/ o %ie'

  B.#ar ' )e.$i'a$ario333 #o'#re$o/ E>#1ir a1 )e.$i'a$ario qe e.$amo. 0ie')o o E)i$ar 1i.$a )e )e.$i'a$ario.333para #orre2ir a12' error )e$e#$a)o3

  Profesor: Nancy Salazar Gonzales (E-mail: rayitodeluz1905@hotmailcom !

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  110/134

  110

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Para $ermi'ar !a#er #1i# e' Si2ie'$e3

   

  Para e'0iar 1a. #ar$a. a 1a %a')e&a )e 1a impre.ora !a#er #1i# e' 1a op#i$o 4i&o e'

  a12'a. )e e11a./ o e'0iar 1e2o e1 )o#me'$o a o$ro .ario !a#emo. #1i# e' E!,t( c(ts ,n!,,!ules...E' e.$e #a.o 'o. permi$e e1e2ir #om%i'ar $o)o. 1o. re2i.$ro./ e1 re2i.$ro a#$a1 o ' 2rpo )e re2i.$ro.3 E1)o#me'$o #rea)o .er; ' )o#me'$o 'orma1 .i' #om%i'a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  111/134

  111

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  3 Permi$e i'.er$ar e' 1a po.i#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  112/134

  112

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  ,33 er )a$o. #om%i'a)o.

  Si qeremo. 0er e1 a.pe#$o qe $e')r; e1 )o#me'$o #om%i'a)o/ !a#er #1i# e' e1 %o$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  113/134

  113

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Primer re2i.$ro )e1 ori2e'3

  Re2i.$ro a'$erior3

  E.$e #a)ro permi$e .a%er q6 re2i.$ro .e e.$; 0i.a1i5a')o/ " $am%i6' permi$e ir )ire#$ame'$e a '

  re2i.$ro )e$ermi'a)o e.#ri%ie')o e1 'mero )e re2i.$ro3 Por e&emp1o/ , i')i#a qe e.$o" e' e1 primer re2i.$ro/ .i ..$i$imo. e.e , por ' / .e 0i.a1i5ar; e1 )o#me'$o #o' 1o. )a$o. )e1 #ar$o #1ie'$e3

  Re2i.$ro .i2ie'$e3

  Ú1$imo re2i.$ro3

  ,33 B.#ar ' re2i.$ro

  Ca')o e1 ori2e' )e )a$o. $ie'e m#!o. re2i.$ro. pe)e .er 1ar2o " $e)io.o %.#ar ' re2i.$ro #o'#re$o

  pa.a')o )e ' re2i.$ro a o$ro #o' 1o. %o$o'e. )e )e.p1a5amie'$o/ e' e.$o. #a.o. .e $i1i5a e1 %o$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  114/134

  114

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Si e'#e'$ra ' re2i.$ro )e 1a. #ara#$er9.$i#a. %.#a)a./ .e po.i#io'a e' 61 " apare#e ' #a)ro )e )i;1o2o

  )o')e po)emo. .e2ir %.#a')o o$ro re2i.$ro #o' 1a. mi.ma. #ara#$er9.$i#a.3

   

  ,33 De.$i'a$ario. )e #om%i'ar #orre.po')e'#ia

   A'qe $e'2amo. 1o. )a$o. e' ' ar#!i0o e>$er'o (or) e. #apa5 )e e'1a5ar #o' e11o./ 'o .

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  115/134

  115

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Si qeremo. mo)i4i#ar e1 0a1or )e a12' )a$o a1ma#e'a)o !a#emo. #1i# .o%re e1 ori2e' )e )a$o. e' 1a par$e

  i'4erior " p1.amo. E)i#ip1i#amo. e' e1 .i2ie'$e apar$a)o3

  ,3V3 Fi1$rar )e.$i'a$ario.

  Po)emo. 4i1$rar 1o. )e.$i'a$ario. para qe .

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  116/134

  116

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  ?To)o.@ .e .e1e##io'a' $o)o. 1o. 0a1ore. )e po%1a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  117/134

  117

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Lo 'i#o qe )e%emo. !a#er e. .e1e##io'ar ' #ampo )e 1a 1i.$a/ e1 $ipo )e #ompara#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  118/134

  118

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  S

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  119/134

  119

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  E' e.$e #a)ro $e'emo. a 1a i5qier)a 1a 1i.$a )e $o)o. 1o. #ampo. e.$;')are. qe $i1i5ar (or) e'#om%i'ar #orre.po')e'#ia " a 1a )ere#!a i')i#amo. e1 'om%re )e1 #ampo )e1 ori2e' )e )a$o. #o' e1 qe .e

  #orre.po')e3

  Ca')o e' e1 ori2e' )e )a$o. e>i.$e ' #ampo #o' e1 mi.mo 'om%re qe ' #ampo e.$;')ar/ (or) !a#ea$om;$i#ame'$e 1a a.o#ia#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  120/134

  120

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

   A1 !a#er #1i# e' 61 apare#e e1 #a)ro )e )i;1o2o .i2ie'$e3

  Po)emo. imprimir To)o. 1o. re2i.$ro. #om%i'a)o. ?$o)o. 1o. )e.$i'a$ario. )e.p6. )e ap1i#ar 1o. 4i1$ro.@/ e1

  Re2i.$ro a#$a1 ?e1 qe e.$amo. 0i.a1i5a')o e' e.$e mome'$o/ o ' 2rpo )e re2i.$ro. ?De.)e: 333

  a.$a: 333@3

  E' De.)e: po'emo. e1 'mero )e or)e' )e1 primer re2i.$ro a #om%i'ar/ )e&ar1o e' %1a'#o i')i#a )e.)e e1

  primero3

  E' a.$a: po'emo. e1 'mero )e or)e' )e1 1$imo re2i.$ro a #om%i'ar/ )e&ar1o e' %1a'#o i')i#a !a.$a e11$imo3

  Por e&emp1o )e1 .e2')o a1 qi'$o ?De.)e: * a.$a: @ a par$ir )e1 .e2')o ?De.)e: * a.$a: e' %1a'#o@ 1o.

  $re. primero. ?De.)e: e' %1a'#o a.$a: -@3

   A1 p1.ar A#ep$ar .e a%rir; e1 #a)ro )e )i;1o2o Imprimir qe "a #o'o#e.3

   

  Para pra#$i#ar e.$a. opera#io'e. pe)e. rea1i5ar e.$e e&er#i#io pa.o a pa.o: Com%i'ar a1 imprimir 

  ,3,-3 Com%i'ar e' #orreo e1e#$r

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  121/134

  121

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  La op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  122/134

  122

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  La primera op#i$o/ e' 1a pe.$a=a Op#io'e. )e .o%re3 E. i'$ere.a'$e o%.er0ar e1 )i%&o qe me.$ra 1a 0i.$apre0ia )e1 re.1$a)o3 A)em;./ po)remo. i')i#ar 1a orie'$a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  123/134

  123

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  e1 $e>$o per4e#$ame'$e a&.$a)o a e11a.3 Si 'e.$ra. e$iqe$a. 'o apare#e' e' e1 1i.$a)o )e%eremo.

  #rear 'a Ne0a e$iqe$a #o' e1 %o$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  124/134

  124

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Para #rear ' 'i#o .o%re o e$iqe$a/ o %ie' para #rear1o. )e 4orma ma.i0a $i1i5a')o 1a 1i.$a )e #o'$a#$o.

  )e O$1ooQ/ 1o m;. .e'#i11o e. .i$ar'o. e' 1a pe.$a=a Corre.po')e'#ia 2rpo Crear " .e1e##io'ar So%re.

  o E$iqe$a.3

  E' rea1i)a) am%a. op#io'e. a%re' e1 mi.mo #a)ro )e )i;1o2o/ 1a )i4ere'#ia e. qe 'o. .i$a' e' )i.$i'$a.

  pe.$a=a. )e 613Como pe)e. o%.er0ar e' 1a ima2e'/ )i.po'emo. )e ' peqe=o %o$

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  125/134

  125

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Por e&emp1o/ e' e1 $e>$o ] 333 #omo 0imo. e' e1 2r;4i#o )e1 $ema a'$erior333] ' e'1a#e a 1a p;2i'a )o')e e.$;

  e.e 2r;4i#o 0e')r9a m" %ie'3 Pero .i po'emo. e1 'mero )e 1a p;2i'a #orremo. e1 rie.2o )e qe/ m;.a)e1a'$e/ mo)i4iqemo. e1 )o#me'$o " #am%ie e1 'mero )e p;2i'a " 'o 'o. a#or)emo. )e re#$i4i#ar1o3

  Pe. %ie'/ e.$o "a e.$; .o1#io'a)o )e 4orma a$om;$i#a #o' 1a. re4ere'#ia #r5a)a./ #omo 0amo. a 0er a

  #o'$i'a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  126/134

  126

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  E' 1a. im;2e'e. )e 1a )ere#!a 0emo. 'a pa1a%ra qe $ie'e ' .per9')i#e #o' e1 'mero ,/ e.$o i')i#a

  qe e.a pa1a%ra $ie'e 'a 'o$a a1 pie3 La .e2')a ima2e' me.$ra 1a 'o$a a1 pie re4ere'$e a1 .per9')i#e ,3

  La. 'o$a. a1 pie #omo 0eremo. e' 1a 'i)a) pe)e' .er a1 pie )e p;2i'a #omo e' e.$e e&emp1o o pe)e

  po'er.e )e%a&o )e 1a mi.ma pa1a%ra3 E' e.$e e&emp1o 1a 'o$a a1 pie .e !a $i1i5a)o para a#1arar e1 .i2'i4i#a)o)e 1a pa1a%ra A0P;23

  La. 'o$a. a1 4i'a1 pare#e' e' pri'#ipio 1o mi.mo qe 1a. 'o$a. a1 pie " )e !e#!o .e $ra$a' i2a1/ 1a )i4ere'#ia

  4')ame'$a1 e. qe 1a 'o$a a1 pie .e po'e a1 4i'a1 )e 1a p;2i'a para a#1arar a12' p'$o " 1a 'o$a a1 4i'a1 .e.e1e po'er a1 4i'a1 )e ' #ap9$1o o %ie' a1 4i'a1 )e1 )o#me'$o3

  ,3-3 I'.er$ar mar#a)ore.

  Como !emo. )i#!o/ 'o. i'$ere.ar; i'.er$ar mar#a)ore. e' aqe11o. p'$o. )e 'e.$ro )o#me'$o a 1o. qe

  0a"amo. a !a#er re4ere'#ia m;. a)e1a'$e me)ia'$e 'a re4ere'#ia #r5a)a3

  Para #rear ' mar#a)or 'i#ame'$e )e%emo. .e2ir ' par )e pa.o. %ie' .e'#i11o.:

  H Po.i#io'ar'o. )o')e qeramo. i'#1ir 'a mar#a o .e1e##io'ar e1 $e>$o3

  H A##e)er a 1a pe.$a=a I'.er$ar " .e1e##io'a 1a op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  127/134

  127

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  No. apare#e e1 )i;1o2o qe 0emo. e' 1a ima2e'/ )o')e )e%emo. e.#ri%ir e1 'om%re )e1 mar#a)or3 E1

  'om%re 'o pe)e #o'$e'er e.pa#io. e' %1a'#o " )e%e #ome'5ar por 'a 1e$ra/ .e2i)ame'$e pe)e#o'$e'er 'mero.3 E1 'om%re 'o pe)e .er ma"or )e + #ara#$ere.3

  Po)emo. or)e'ar 1o. mar#a)ore. por Nom%re o por Po.i#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  128/134

  128

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  ,33 Re4ere'#ia. #r5a)a.

  a !emo. #ome'$a)o qe e. 'a re4ere'#ia #r5a)a " . e.$re#!a re1a#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  129/134

  129

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Se2i)ame'$e 'o. $e')r9amo. qe #o1o#ar e' e1 p'$o )e1 )o#me'$o e' e1 qe )e.eamo. i'.er$ar 1a

  re4ere'#ia #r5a)a e ir a 1a pe.$a=a I'.er$ar " !a#er #1i# e' e1 %o$i.$e' o$ro. $ipo. )e e1eme'$o. )e 'e.$ro )o#me'$o a 1o. qe po)emo.

  !a#er re4ere'#ia $i1i5a')o 1a. re4ere'#ia. #r5a)a./ #omo .o' 1o. $9$1o./ i1.$ra#io'e./ $a%1a./ 'o$a. a1pie/ 333

   

  E' e1 #a)ro )e.pe2a%1e Tipo po)emo. .e1e##io'ar e1 $ipo )e re4ere'#ia qe 0amo. a #rear3 E' 1a ima2e'

  pe)e. 0er 1o. $ipo. )i.po'i%1e.3

  E1 #a)ro )e.pe2a%1e Re4ere'#ia a i')i#a q6 $e>$o 0a a apare#er e' e1 )o#me'$o #a')o #reemo. 1a

  re4ere'#ia #r5a)a3 Si/ por e&emp1o/ .e1e##io'amo. Te>$o )e1 mar#a)or/ apare#er; e1 'om%re qe )imo. a1

  mar#a)or #a')o 1o #reamo.3

   A1 .e1e##io'ar ' $ipo 1a. op#io'e. )e1 #a)ro )e.pe2a%1e Re4ere'#ia a .e mo)i4i#a' a)ap$;')o.e a1 Tipo.e1e##io'a)o/ .e2' 0eremo. a #o'$i'a#ii.$a' e1eme'$o. )e1 $ipo e' #e.$i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  130/134

  130

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Para !a#er re4ere'#ia a $9$1o. )e%emo. #rear1o. $i1i5a')o 1o. E.$i1o. )e $9$1o pre)e4i'i)o. ?T9$1o ,/ T9$1o

  */ 333 Ti$1o V@ 3Para #rear ' $9$1o %a.$a .e1e##io'ar e1 $e>$o/ a##e)er a 1a %arra )e 4orma$o " e' e.$i1o

  e.#o2er e1 $9$1o qe #orre.po')a3

  La. op#io'e. )e1 #a)ro )e.pe2a%1e Re4ere'#ia a para e1 $ipo T9$1o .o':

  Te>$o )e1 $9$1o3 Te>$o a#$a1 )e $9$1o3

  Nmero )e p;2i'a3 Nmero )e p;2i'a )o')e .e e'#e'$ra e1 mar#a)or )e1 $9$1o3

  Nmero )e $9$1o3 Me.$ra e1 'mero re1a$i0o a1 $9$1o3

  Nmero )e $9$1o ?.i' #o'$e>$o@3 Me.$ra e1 'mero )e1 .%$9$1o3

  Nmero )e $9$1o ?e' #o'$e>$o@3 Me.$ra e1 'mero )e1 $9$1o )e #a%e#era3

  M;. a)e1a'$e o m;. a$r;.3 E.$a op#i$o )e1 mar#a)or3 I'.er$a e1 'om%re )e1 mar#a)or3

  Nmero )e p;2i'a3 I'.er$a 1a p;2i'a )o')e e.$; e1 mar#a)or3

  Nmero )e p;rra4o3 Me.$ra e1 'mero )e1 p;rra4o re1a$i0o a1 mar#a)or3

  Nmero )e p;rra4o ?.i' #o'$e>$o@3 Me.$ra e1 'mero )e p;rra4o3

  Nmero )e p;rra4o ?e' #o'$e>$o@3 Me.$ra e1 'mero )e p;rra4o3

  M;. a)e1a'$e o m;. a$r;.3 E.$a op#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  131/134

  131

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Tipo No$a. a1 pie o No$a. a1 4i'a13

   A1 4i'a1 )e e.$a 'i)a) 0eremo. #omo #rear No$a. a1 pie " No$a. a1 4i'a1/ 'a 0e5 #rea)a. "a po)remo.

  a.i2'ar1e. 'a re4ere'#ia #r5a)a .i' m;. prepara#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  132/134

  132

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  La. op#io'e. )e1 #a)ro )e.pe2a%1e Re4ere'#ia a )e1 #a)ro )e )i;1o2o Re4ere'#ia Cr5a)a/ para 1o. $ipo.

  E#a#i$o )e 1a i1.$ra#i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  133/134

  133

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

   Apare#e e1 )i;1o2o qe 0emo. e' 1a ima2e'3

  Po)emo. .e1e##io'ar e'$re No$a. a1 pie o No$a. a1 4i'a13

  Si .e1e##io'amo. No$a. a1 pie po)emo. e1e2ir e'$re:

  H I'#1ir 1a 'o$a a1 4i'a1 )e 1a p;2i'a o De%a&o )e 1a .e1e##i

 • 8/16/2019 MODULOS de Microsoft word Resumido.docx

  134/134

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO  COMPUTACION I

  “DESMAISON” Área: INFORMATICA E INTERNET

  Se1e##io'ar .i 1a 'mera#i


Recommended