+ All Categories
Home > Documents > Newsletter ADR Sud Muntenia -...

Newsletter ADR Sud Muntenia -...

Date post: 27-Aug-2021
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
23
Buletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013 Publicaţie editată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia eVeNIMeNTe INfO ReGIO OPORTUNITăţI de fINANţARe experţii Băncii Mondiale, la AdR Sud Muntenia ....... 2 Proiectul Working4Talent: Consolidarea sistemului regional de inovare ................... 7 Raportul SAR de Analiză şi Prognoză pe anul 2013: Regionalizarea şi fondurile Ue ................ 8 Philips Romania SRL – AdR Sud Muntenia: Colaborare în domeniul eficienţei energetice ..... 10 eVeNIMeNTe VIITOARe Identificarea potenţialului regiunii Sud Muntenia pentru dezvoltarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile ... 11 ADR Sud Muntenia organizează întâlniri de lucru pentru pregătirea perioadei de programare 2014 - 2020 INfO PReSA Revista presei din regiunea Sud Muntenia ................... 21 Vizita viceprim-ministrului Liviu dragnea la Bruxelles .. 12 Comisarul Hahn: Regionalizarea în România trebuie făcută anul acesta ................ 13 Programele naţionale pentru IMM-uri sunt propuse spre bugetare pentru 2013 ............... 14 Corrigendum la Ghidul solicitantului pentru dMI 1.1 – Poli de dezvoltare urbană .... 15 Situaţia proiectelor depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia ................. 16 Argeş / Regio, programul prin care judeţul Argeşul a atras cele mai multe fonduri nerambursabile .................................................................. 17 Călăraşi / ISU Călăraşi a beneficiat de noi autospeciale şi echipamente în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria ....................................................................... 18 Dâmboviţa / „Paul Bănică”, o şcoală europeană! ...................... 18 Giurgiu / euroregiunea Giurgiu – Ruse – „entitate unitară” ....................... 19 Ialomiţa / festivalul „Ionel Perlea“, la cea de-a XXII-a ediţie .................... 19 Prahova / Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ................................. 20 Teleorman / Campanie de informare APIA: Caravana PNdR, la Teleorman ..... 20 INfO jUdeţe pagina 4-6
Transcript
Page 1: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

Buletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

Publicaţie editată deAgenţia pentru

Dezvoltare RegionalăSud Muntenia

eVenIMenTe

Info ReGIo

oPoRTunITăţI de fInAnţARe

experţii Băncii Mondiale,▪la AdR Sud Muntenia ....... 2

Proiectul Working4Talent:▪Consolidareasistemului regionalde inovare ................... 7

Raportul SAR▪de Analiză şi Prognozăpe anul 2013:Regionalizareaşi fondurile ue ................ 8

Philips Romania SRL –▪AdR Sud Muntenia:Colaborare în domeniuleficienţei energetice ..... 10

eVenIMenTe VIIToARe

Identificarea▪potenţialului regiuniiSud Munteniapentrudezvoltarea proiectelorde producere a energieidin surse regenerabile ... 11

ADR Sud Muntenia organizeazăîntâlniri de lucru pentru pregătirea

perioadei de programare 2014 - 2020

Info PReSA

Revista presei▪din regiuneaSud Muntenia ...................21

Vizita viceprim-ministrului▪Liviu dragnea la Bruxelles ..12

Comisarul Hahn:▪Regionalizarea în Româniatrebuie făcutăanul acesta ................ 13

Programele naţionale▪pentru IMM-urisunt propusespre bugetarepentru 2013 ............... 14

Corrigendum▪la Ghidul solicitantuluipentru dMI 1.1 – Polide dezvoltare urbană .... 15

Situaţia▪proiectelor depusela nivelul regiuniiSud Muntenia ................. 16

Argeş / Regio, programul prin care judeţul Argeşul a atras cele mai multefonduri nerambursabile .................................................................. 17

Călăraşi / ISu Călăraşi a beneficiat de noi autospecialeşi echipamente în cadrul Programului de Cooperare TransfrontalierăRomânia - Bulgaria .......................................................................18

Dâmboviţa / „Paul Bănică”, o şcoală europeană! ...................... 18

Giurgiu / euroregiunea Giurgiu – Ruse – „entitate unitară” ....................... 19

Ialomiţa / festivalul „Ionel Perlea“, la cea de-a XXII-a ediţie .................... 19

Prahova / Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ................................. 20

Teleorman / Campanie de informare APIA: Caravana PndR, la Teleorman .....20

Info judeţe

pagina 4-6

Page 2: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

2Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIM

ENTE

Experţii Băncii Mondiale, la ADR Sud MunteniaADR Sud Muntenia a primit,»

săptămâna trecută, vizitareprezentanţilor Băncii Mondiale lasediul central de la Călăraşi, cu scopulde a se familiariza cu activităţiledesfăşurate de Agenţie în procesul dedezvoltare durabilă a regiunii noastre.Experţii de la Banca Mondială au avuto serie de întrevederi cu reprezentanţiai Agenţiei pentru a discuta detaliilegate de finanţare/buget, comunicare,implementare şi evaluare proiecte cufinanţare nerambursabilă din Regio.

Banca Mondială derulează în prezent un pro-iect cu Ministerul dezvoltării Regionale şi Admi -nistraţiei Publice, ce vizează mai multe aspecteim portante: strategia urbană şi sistemul de plani-ficare spaţială ale României; strategia polilor decreştere; implementarea Programului operaţionalRegional; identificarea şi sprijinirea comunităţilormarginalizate.

În acest sens, experţii Băncii Mondiale, în vi-zita lor de trei zile (18 – 20 martie) la sediul Agen-ţiei, au fost interesaţi să afle care este relaţia din-tre Autoritatea de Management pentru Programul

operaţional Regional şi AdR Sud Muntenia, în cali-tate de organism Intermediar, la nivel statutar(acordul cadru), procedural şi financiar, dar şi careeste relaţia cu beneficiarii, în vederea îmbunătă-ţirii mecanismelor de sprijinire a acestora în im-plementarea proiectelor pentru dezvoltarea regiunii.

directorul AdR Sud Muntenia le-a vorbit repre-zentanţilor Băncii Mondiale despre rolul Agenţiei,prezentându-le aspecte de cadru general, anali-zând totodată şi posibila evoluţie în actualul con-text strategic de descentralizare – regionalizare.În acest sens, directorul Liviu Muşat a declarat căeste necesar procesul de descentralizare – regio-nalizare, acesta având ca scop tocmai dezvoltareaechilibrată a ţării în cadrul fiecărei regiuni. „Înprocesul de regionalizare nu contează atât de multunde este capitala, ci cum vor colabora judeţele dincadrul regiunilor să atragă fonduri, prin realizareacât mai multor proiecte, iar cele de importanţăstrategică să fie puse în discuţie de consiliul re-gional. Sperăm să finanţăm în continuare proiec -te cu impact real asupra comunităţilor. Pentru rea -lizarea unor proiecte strategice, importante, cu im - pact la nivel regional, foarte necesară este reintro -ducerea secţiunii de evaluare strategică.”

Totodată, directorul Agenţiei a declarat că înschiţarea viitoarei perioade de programare ar tre-bui să se ţină cont de carateristicile specifice fie-

experţii Băncii Mondiale au fost oaspeţii AdR Sud Muntenia

Page 3: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

3Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIM

ENTE

cărei regiuni, care trebuie să se regăsească şi înnu mărul de priorităţi din viitorul program: „Ne do-rim priorităţi specifice fiecărei regiuni, cărora săle dăm o atenţie mai mare, să avem posibilitateasă le acordăm o pondere financiară mai mare. Înregiunea Sud Muntenia, 60% din locuitori sunt înmediul rural şi ei trebuie să beneficize de mai mul -te programe de finanţare. Este necesară flexibi-litatea regiunilor de a-şi stabili unele priorităţi şiinterese în procesul de dezvoltare durabilă eco-nomică şi socială.”

În contextul pregătirii viitoarei perioade de pro -gramare, 2014 – 2020, directorul Liviu Muşat a vor-bit experţilor Băncii Mondiale despre activitatea deelaborare a Planului de dezvoltare Regională SudMuntenia 2014 - 2020, document fundamental pri-vind necesarul de finanţare din fonduri europeneşi alte fonduri internaţionale şi naţionale la nivelregional, fiind instrumentul prin care regiunea îşipromovează priorităţile şi interesele în domeniuleconomic şi social, reprezentând în acelaşi timpcontribuţia regiunii la elaborarea Planului naţionalde dezvoltare. Planul va avea ca anexă un porto-foliu de proiecte regionale integrate menite să con-tribuie la re a lizarea priorităţilor şi măsurilor incluseîn Planul de dezvoltare Regională şi la îndeplinireaobiec tivelor stabilite de România în ceea ce priveşteStrategia europa 2020.

Consultanţa acordată AM PoR de către BancaMondială este necesară pentru definitivarea proce - sului de regionalizare şi descentralizare şi are caobiectiv creş te rea capacităţii de planificare şi ela-borarea de strategii în domenii care au legătură cudezvoltarea regională şi teritorială.

experţii Băncii Mondiale acordă consultanţă AM PoR pentrudefinitivarea procesului de regionalizare şi descentralizare

Page 4: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

4Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIM

ENTE

ADR Sud Muntenia organizează întâlniri de lucru pentru pregătirea

perioadei de programare 2014 - 2020În perioada 20 – 28 martie,»

Agenţia pentru Dezvoltare RegionalăSud Muntenia organizează o rundă deîntâlniri de lucru destinate GrupurilorTematice Regionale.

În scopul fundamentării priorităţilor de finan -ţare ale Planului de dezvoltare Regională Sud Mun-tenia 2014 – 2020, în cadrul acestor workshop-urise vor discuta subiecte legate de stadiul elaborăriianalizei socio-economice, revizuirea analizei SWoT,propuneri de priorităţi şi măsuri de finanţare, în-cercându-se totodată şi să se identifice idei de pro-iecte care să intre în portofoliul regional.

una dintre activităţile principale desfăşuratede AdR Sud Muntenia este aceea de elaborare aPlanului de dezvoltare Regională Sud Muntenia2014 - 2020, document fundamental privind nece-sarul de finanţare din fonduri europene şi alte fon-duri internaţionale şi naţionale la nivel regional,fiind instrumentul prin care regiunea îşi promo-vează priorităţile şi interesele în domeniul econo-mic şi social, reprezentând în acelaşi timp contri -buţia regiunii la elaborarea Planului naţional dedezvoltare. elaborarea acestui document se faceîn parteneriat, atât la nivel judeţean, cât şi la nivelregional, cu autorităţile publice locale, instituţiideconcentrate, mediul academic, mediul privat,patronate/sindicate, onG-uri constituite în Comi-tetul Regional pentru elaborarea planului (CRP),Grupuri Tematice Regionale (GTR) şi Grupuri deParteneriat Local (GPL).

Începând cu luna martie 2013, Agenţia pentrudezvoltare Regională Sud Muntenia a lansat proce-sul de consultare publică asupra primului draft alanalizei socio-economice şi analizei SWoT, părţicomponente ale Planului de dezvoltare Regională2014 – 2020. Ambele documente sunt variante delucru, ce vor fi actualizate cu date statistice la zi,pe măsura publicării acestora. Totodată, fiind su-puse consultării publice, ele vor fi îmbunătăţite înbaza contribuţiilor şi propunerilor partenerilor re-gionali. Vă invităm să consultaţi documentele pu-

blicate pe site-ul nostru, la secţiunea Planificareregională şi parteneriate, link: http://www.adrmun-tenia.ro/static/55/planificare-regionala-si-parte-neriate.html, şi să ne transmiteţi observaţiile, co-mentariile şi propunerile dumneavoastră la adresade e-mail: [email protected].

Întâlnire de lucru pentru dezvoltareadurabilă a infrastructurii

În data de 20 martie s-a desfăşurat prima în-tâlnire de lucru destinată Grupurilor Tematice Re-gionale. La evenimentul, care a avut loc la sediulConsiliului judeţean dâmboviţa, au participat mem -brii Grupului Tematic Regional „Dezvoltarea dura-bilă a infrastructurii locale şi regionale”.

Cu această ocazie s-au purtat discuţii desprestadiul elaborării analizei socio-economice afe-rente domeniului Infrastructură (precizări meto-dologice, prezentări concluzii) şi au avut loc dez-bateri pe marginea analizei SWoT, propusă pentrudomeniul „Dezvoltarea durabilă a infrastructuriilocale şi regionale”.

Prima întâlnire de lucru s-a desfăşurat la Târgovişte, în sala deşedinţe a Consiliului judeţean dâmboviţa, pe tema dezvoltăriiinfrastructurii regionale şi locale

Page 5: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

5Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIM

ENTE

Întâlnire de lucru pentru„Educaţie şi ocuparea forţei de muncă”

În data de 21 martie, începând cu ora 11:00,la sediul AdR Sud Muntenia s-a organizat întâlnireade lucru destinată Grupului Tematic Regional „Edu-caţie şi ocuparea forţei de muncă”. Cu aceastăocazie s-au purtat discuţii despre analiza socio-economică aferentă domeniului „Educaţie şi ocu-parea forţei de muncă” (precizări metodologice,prezentări concluzii). Totodată, s-au prezentat şiau avut loc dezbateri pe marginea analizei SWoTşi despre priorităţile de finanţare PdR 2014 – 2020pentru domeniul „Educaţie şi ocuparea forţei demuncă”, care este cel de-al cincilea domeniu prio-ritar de finanţare al Planului de dezvoltare Regio-nală 2014 – 2020.

Întâlnire de lucru pentru protecţiamediului şi eficienţă energetică

Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Mun-tenia a continuat vineri, 22 martie, runda de eve-nimente destinată Grupurilor Tematice Regionale(GTR). Întâlnirea de lucru a avut loc la Alexandria,la care au participat membrii Grupului Tematic Re-gional „Protecţia mediului şi eficienţă energeti că”.Subiectele de discuţie s-au purtat pe marginea sta-diului elaborării analizei socio-economice aferentedomeniului „Protecţia mediului şi eficienţa ener-getică” (precizări metodologice, prezentări con -

cluzii), propunerea analizei SWoT pentru domeniulluat în discuţie, precum şi priorităţile de finanţarePdR 2014 – 2020 pentru protecţia mediului şi efi-cienţa energetică. În ultima parte a şedinţei s-a or -ganizat un atelier de lucru, la care membrii GTR s-auîmpărţit pe echipe în vederea idenficării de idei deproiecte pentru portofoliul regional 2014 – 2020.

Întâlnirea de lucru de la sediul AdR Sud Muntenia din Călăraşi s-a axat pe educaţia şi ocuparea forţei de muncă

despre protecţia mediului şi eficienţă energetică s-a discutatla întâlnirea de lucru de la Alexandria

Page 6: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

6Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIM

ENTE

Întâlnire de lucru pentrudezvoltarea urbană durabilă

AdR Sud Muntenia a organizat, în data de 25martie, la Ploieşti, întâlnirea de lucru pentru dez-voltarea urbană durabilă a regiunii noastre. Înce-pând cu ora 11:00, la Palatul Administrativ Ploieştia avut loc cea de-a patra întâlnire de lucru a Gru-purilor Tematice Regionale de la nivelul regiunii dedezvoltare Sud Muntenia.

La evenimentul de la Ploieşti, ce a fost desti-nat membrilor Grupului Tematic Regional „Dezvol-tare urbană durabilă”, au participat preşedinteleConsiliului pentru dezvoltare Regională Sud Mun-tenia, Mircea Cosma, directorul AdR Sud Muntenia,Liviu Muşat, precum şi vicepreşedintele Consiliuluijudeţean Prahova, Laurenţiu Constantin Rebega.

Pe agenda întâlnirii de lucru s-au aflat urmă-toarele teme de discuţie: stadiul elaborării anali-zei socio-economice aferente domeniului „Dezvol-tare urbană durabilă” (precizări metodologice,prezentări concluzii); propuneri şi dezbateri pemarginea propunerii de analiză SWoT; prezentareşi propuneri pentru priorităţile de finanţare PdR2014 – 2020 pentru domeniul „Dezvoltare urbanădurabilă”; dezbateri şi identificare idei de pro-iecte pentru portofoliul regional 2014 – 2020.

despre dezvoltarea urbană durabilă s-a discutat la Ploieşti, în prezenţa domnului Mircea Cosma, preşedintele Consiliului pentru dezvoltareRegională Sud Muntenia, şi a domnului Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia

Page 7: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

7Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

Proiectul Working4Talent:Consolidarea sistemului regional de inovareÎn perioada 11 – 14 martie, reprezentanţi ai

Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Munteniaau participat la seminarul „Regulile atracţiei - po-litici, instituţii şi competiţia internaţională pen-tru atragerea talentelor”, organizat la Bologna decătre ASTeR în cadrul proiectului Working4Talent.În cadrul seminarului au fost prezentate conclu-ziile Raportului Comun al analizelor locale ale sis-temelor regionale de inovare şi exemple de bunepractici din Spania şi Italia. Totodată au avut locdiscuţii cu privire la principalii factori ce deter-mină atragerea persoanelor cu înaltă calificare:politici pentru mobilitate, politici de angajare, eco -nomia cunoaşterii, cultură etc.. Consorţiul regio-nal creat între autorităţile publice locale şi mediuluniversitar şi de cercetare din Bologna are caobiectiv coordonarea şi valorificarea rezultatelorcercetării. Proiectul Working4Talent este implemen -tat în parteneriat cu autorităţi publice locale şi re-gionale, universităţi şi structuri de sprijinire a afa-cerilor şi inovării din Spania, Italia, Irlanda, norve -gia, Republica Cehă, Lituania, Letonia şi ungaria.

Începând din luna ianuarie 2012, Agenţia pen-tru dezvoltare Regională Sud Muntenia implemen-tează proiectul Working4Talent, finanţat în cadrulprogramului InTeRReG IVC. Acest proiect vizeazăelaborarea de politici şi mecanisme regionale deatragere şi reţinere în regiuni a personalului înaltcalificat prin consolidarea sistemului regional deinovare.

EVENIM

ENTE

Seminarul de la Bolognia a fost organizat de ASTeR, în cadrulproiectului Working4Talent

Page 8: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

8Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIM

ENTE

Raportul SARde Analiză şi Prognoză pe anul 2013:

Regionalizarea şi fondurile UESocietatea Academică din România»

(SAR) a prezentat de curând Raportul deAnaliză şi Prognoză pe anul 2013 la sediulReprezentanţei Comisiei Europene înRomânia. Raportul analizează capacitateastatului român de a gestiona problemede politici publice pe parcursul anului2012, precum şi resursele relansăriiRomâniei în 2013, în contextulrecesiunii economice la nivel european.

„Alături de îmbunăţirea absorbţiei fonduriloreuropene, reformele structurale reprezintă prin-cipalul motor de creştere economică sustenabil,pe termen mediu, şi, le putem face mai bine, în in -teriorul acordurilor cu partenerii internaţionali,decât în afara acestor acorduri. Şi, parte din îm-bunătăţirea percepţiei imaginii României, în ochiiinvestitorilor străini, se datorează stabilităţii po-litice şi reformelor, în special pe zona de consoli-dare fiscală, parte, se datorează şi existenţei acor -dului cu partenerii noştri internaţionali”.

Viceprim-ministrul Liviu dragnea, la prezentarea Raportului de Analiză şi Prognoză pe anul 2013 a menţionat că se doreşte ca în fiecarereşedinţă de judeţ să fie câte o instituţie regională

Page 9: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

9Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIM

ENTE

Actuala împărţire administrativ-teritorială acondus la creşterea diferenţelor de dezvoltare re-gională în România, consideră vicepremierul Liviudragnea.

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţieipublice dragnea a ţinut să confirme, astfel, unadintre concluziile Raportului SAR, prezentate la ju-mătatea acestei luni.

„S-au constituit trei grupuri de lucru pe lângăMinisterul Dezvoltării. Toate aceste grupuri de lu-cru elaborează criteriile care, odată definite, săfie introduse într-un model matematic şi care săne dea una sau două sau trei variante posibile deconfigurare a regiunilor din care să alegem, neui-tând obiectivul esenţial al acestui proces, şianume dezvoltarea echilibrată a acestei ţări”, adeclarat ministrul Liviu dragnea.

Autorii raportului SAR au susţiut, între altele,că incapacitatea de a stabili priorităţile de dezvol-tare ale fiecărei regiuni şi lipsa unor garanţii căbanii europeni sunt corect folosiţi încă saboteazăo mare parte din impactul pe care îl pot avea a -ceste fonduri.

Vicepremierul Liviu dragnea, ministrul dezvol-tării regionale şi administraţiei publice, a declaratcă viitoarele capitale ale regiunilor nu vor fi sta-bilite în funcţie de care oraş e mai frumos, ci sedoreşte ca în fiecare actuală reşedinţă de judeţ săfie câte o instituţie regională. „În ceea ce priveştereşedinţele, a fost o mare dezbatere şi probabil cămai este, unde va fi reşedinţa din regiunea nu ştiucare. Şi au început deja dispute, discuţii la tele-vizor, oraşul meu e mai frumos, al tău e mai urâtşi aşa mai departe. Nu aşa vor fi stabilite reşedin-ţele de regiune. În schimb, noi am propus, am lan-sat o idee în dezbatere şi a început să prindăadepţi. Vrem ca într-o regiune să fie sediul admi-nistrativ unde va fi stabilit, în reşedinţa unui ju-deţ actual, în schimb în fiecare reşedinţă din fie-care judeţ din regiunea respectivă să fie stabilităo instituţie regională, direcţia regională financia -ră sau aici să fie reşedinţa administrativă sau aicisă fie reşedinţa economică”, a afirmat dragnea ladezbaterea organizată de SAR la ReprezentanţaComisiei europene. el a arătat că se lucrează laacest model de distribuţie a viitoarelor instituţiiregionale. „Să sperăm că va aduce mai multe be-neficii, pentru că e important ca fiecare comuni-tate să aibă posibilitatea să beneficieze de avan-

tajele regionalizării”, a menţionat el. dragnea aspus că la nivel local sunt „temeri şi dezbateri”privind şi numărul regiunilor. „Că numărul regiu-nilor va fi 8, va fi 10, va fi 12, va fi 7, este impor-tant, dar nu cu aceasta se începe”, a spus minis-trul.

Totodată, ministrul a arătat că nu se va începereforma regionalizării nici prin desfiinţarea de co-mune, pentru că aceasta „va speria populaţia”, cică după 2014 se va încerca o stimulare a formăriiunor asocieri de trei - patru comune. el a spus căşi în această situaţie se poate merge pe rămânereaîn clădirile actuale ale primăriilor de comune aleunor funcţionari care să deservească populaţia, iarîn centrul asocierii de comune să fie mutate numaianumite atribuţii ale primarilor actuali. dragnea aspus şi că se poate merge pe formula alegerii unuisingur primar al asocierii de comune, secondat deviceprimarii aferenţi fiecărei comune actuale. „Oasemenea organizare administrativă, dacă nu estecomunicată cum trebuie, nu va avea suport public.Ce nu are suport public, va fi un eşec”, a subliniatdragnea.

Ministrul a mai spus că, dacă reforma regio-nalizării nu va fi finalizată în 2013, o altă nouăoportunitate va fi abia în 2020, deoarece trebuiecorelată cu acreditarea la Comisia europeană aprogramelor operaţionale, strategiilor şi instituţii-lor aferente absorbţiei fondurilor europene peexerciţiul financiar multianual 2014 - 2020. el aspus că de la Bruxelles există semnale că regiona-lizarea trebuie făcută anul acesta sau amânatăpeste şapte ani.

dragnea a mai argumentat că actuala împăr-ţire a regiunilor de dezvoltare este pe criteriu sta-tistic şi a favorizat clientelismul şi politizarea alo-cării resurselor financiare. el a spus că modelul cuinstituţia regiunii ca nivel suplimentar între Guvernşi administraţia judeţeană este cel optim pentru aasigura un echilibru între nevoia de a genera şi de-rula proiecte de dezvoltare de anvergură şi cea dea ţine un contact strâns cu comunităţile locale,asigurat în prezent de judeţe.

Raportul SAR de Analiză şi Prognoză pe anul 2013,capitolul privind Regionalizarea şi fondurile ue, poatefi consultat pe website-ul Societăţii Academice dinRomânia, www.sar.org.ro, link: http://sar.org.ro/wp-con tent/uploads/2013/03/Re gionalizare-si-fonduri-ue.pdf.

Page 10: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

10Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIM

ENTE

Philips Romania – ADR Sud Muntenia:Colaborare în domeniul eficienţei energetice

AdR Sud Muntenia a primit la sfârşitul săptă-mânii trecute vizita reprezentanţilor Philips Ro-mania la sediul central din Călăraşi. domnul di-rector al Agenţiei pentru dezvoltare RegionalăSud Muntenia, Liviu Muşat, a avut o întrevederecu reprezentanţii companiei, ocazie cu care aluat la cunoştinţă interesul manifestat de PhilipsRomania în implicarea în elaborarea Planului dedezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020,prin participarea la întrunirile Grupului TematicRegional pentru „Protecţia mediului şi eficienţăenergetică”.

În vizita de lucru, reprezentanţii companiei auprezentat soluţii inteligente de iluminat pentru arăspunde provocărilor actuale în îndeplinireaobiectivelor de dezvoltare durabilă a regiunii SudMuntenia. În acest sens, au vorbit despre proiec-tele de succes realizate de Philips Lighting Roma-nia cu sectorul public, precum şi despre oportuni-

tăţile de investiţii în domeniul eficienţei energe-tice şi prin utilizarea soluţiilor de iluminat inteli-gent în proiecte de iluminat stradal, clădiri pu-blice, rezidenţiale şi industrie.

În încheiere, reprezentanţii Philips Romaniaau făcut o serie de recomandări pentru utilizareaeficientă a fondurilor europene alocate pentru efi-cienţa energetică:

- definirea transparentă a soluţiilor de ilumi-nat ca activităţi şi cheltuieli eligibile pentru atin-gerea obiectivelor de eficienţă energetică;

- includerea şi asumarea indicatorilor de out-put şi rezultat privind investiţii în iluminat;

- utilizarea instrumentelor de politică de dez-voltare regională pentru promovarea eficienţeienergetice prin iluminat;

- programe de educare/ instruire şi conştien-tizare asupra beneficiilor soluţiilor inteligente deiluminat şi utilizării lor.

Soluţiile inteligente de iluminat au fost evidenţiate de reprezentanţii Philips Romania SRL la întâlnirea cu domnul Liviu Muşat, directorulAgenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia

Page 11: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

11Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIM

ENTE VIITO

ARE

Identificarea potenţialului regiunii Sud Munteniapentru dezvoltarea proiectelor de producere

a energiei din surse regenerabileCentrul pentru Promovarea energiei Curate şi

eficiente în România eneRo, cu sprijinul Agenţieipentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, orga-nizează un workshop cu tema „Identificarea poten -ţialului Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia pen-tru dezvoltarea proiectelor de producere a energieidin surse regenerabile pe terenuri marginale”.

evenimentul, ce va avea loc în data de 2 apri-lie, ora 10:00, la sediul AdR Sud Muntenia, va fi or-ganizat în cadrul proiectului „De la terenuri mar-ginale la amplasamente pentru producerea ener-giei din surse regenerabile” (M2ReS - website:www.m2res.eu), finanţat prin Programul de Coope-rare Transnaţională Sud-estul europei.

Cu acest prilej va fi prezentat studiul efectuatde către eneRo, în vederea evaluării potenţialuluiregiunii Sud Muntenia de a implementa proiectede obţinere a energiei din surse regenerabile peterenuri marginale (zone unde terenul şi mediul aufost grav compromise anterior, de tipul: depozitede deşeuri închise, terenuri degradate, terenuri cuproductivitate scăzută, foste zone miniere, fostezone militare etc.).

Pentru detalii suplimentare - persoanăde contact: dna nicoleta Ion, tel./fax: 021-665.2605 sau e-mail: [email protected]

AdR Sud Muntenia va sprijini eneRo în organizarea workshop-ului cu tema „Identificarea potenţialului Regiunii de Dezvoltare Sud Munteniapentru dezvoltarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile pe terenuri marginale”

Page 12: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

12Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

Vizita la Bruxellesa viceprim-ministrului Liviu Dragnea

Viceprim-ministrul»Liviu Dragnea, ministruldezvoltării regionale şiadministraţiei publice, acondus delegaţia MDRAPcare a efectuat, în perioada18 - 19 martie a.c., o vizităde lucru la Bruxelles. Vizitaa avut loc în contextulderulării, la Bruxelles, areuniunii Comisiei pentruDezvoltare Regională (REGI)a Parlamentului European.

În cadrul vizitei, viceprim-minis-trul Liviu dragnea a avut, în data de19 martie a.c., o întrevedere cu jo-hannes Hahn, comisarul european pen -tru politici regionale. discuţiile s-auaxat pe teme precum stadiul actualal implementării programelor cu fi-nanţare europeană gestionate de mi-nister, precum şi pregătirea progra-mării 2014 - 2020 şi a procesului deregionalizare - descentralizare.

În acelaşi context, viceprim-mi-nistrul a susţinut o intervenţie în ple-nul Comisiei în legătură cu stadiul cu-rent de implementare în România apoliticilor ue privind coeziunea teri-torială şi dezvoltarea regională, pro-gresele şi dificultăţile întâmpinatepână în prezent, precum şi perspec-tivele ţării noastre privind următoa-rea perioadă de programare.

Totodată, delegaţia română aavut întrevederi de lucru cu dănuţaHubner, preşedintele Comisiei ReGI,Constanze Krehl şi Lambert Van nis-telrooij, co-raportori ai Comisiei, şiHannes Swoboda, parlamentar euro-pean.

Reuniunea Comisiei pentru dez-voltare Regională are drept scop in-

tensificarea dezbaterilor la nivelulstatelor membre şi a instituţiilor eu-ropene cu privire la viitorul politicilorregionale şi de coeziune.

În cadrul întâlnirilor periodice sedezbat problematici referitoare laaccesarea şi derularea fondului euro-pean de dezvoltare Regională, a fon-dului de Coeziune şi a celorlalte in-strumente de politică regională aleuniunii europene, impactul celorlaltepolitici ale ue privind coeziunea eco-nomică şi socială, dezvoltarea regiu-nilor periferice, precum şi coopera-rea transfrontalieră şi interregională.

Sursa: www.mdrap.ro

Viceprim-ministrul Liviu dragnea a condusdelegaţia MdRAP la reuniunea Comisiei pentrudezvoltare Regională (ReGI) de la Bruxelles

OPO

RTUN

ITĂŢI D

E FINA

NŢA

RE

Cercetare -dezvoltare -InovareprinInstrumenteStructurale

A apărut nr. 5 al broşu -rii informative editate decătre Centrul de Infor-mare pentru InstrumenteStructurale.

Broşura informativă nr. 5are drept temă principalăcercetarea, dezvoltarea,i novarea prin instrumentestructurale şi oferă atâtun set comprehensiv de in -formaţii referitoare la do-meniul CdI pentru sfârşi-tul actualei perioade deprogramare, cât şi direcţii -le majore pentru viitoareaperioadă de programare.

Acest număr include ar-ticole privind principalelecaracteristici ale Strate-giei 2014 - 2020, ale AxeiPrioritare 2 din cadrul Pro-gramului operaţional Sec-torial Creşterea Competi -tivi tăţii economice (PoSCCe), un interviu cu danaGheorghe - director în ca-drul Autorităţii naţionalepentru Cercetare Ştiinţi-fică, precum şi descriereamai multor proiecte desucces adresate CdI şi fi-nanţate prin programul a -mintit.

Varianta electronică a a -cesteia este disponibilă însecţiunea: Comunicare /Pu -blicaţii /Broşuri informati vea site-ului fonduri-ue.ro.

CIIS publică buletine şibroşuri informative, tri-mestrial, într-un număr de2.000 de exemplare, ceabordează subiecte de in-teres despre Instrumente -le Structurale în România,atât pentru potenţia lii be-neficiari, cât şi pentru pu-blicul larg.

Page 13: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

13Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

OPO

RTUN

ITĂŢI D

E FINA

NŢA

RE

Comisarul Hahn: Regionalizarea în Româniatrebuie făcută anul acesta

Viceprim-ministrul Liviu Dragnea,»ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice, a discutat laBruxelles cu Johannes Hahn, comisaruleuropean pentru politica regională,despre modul în care regionalizarea arputea îmbunătăţi utilizarea fonduriloreuropene în România.

johannes Hahn a salutat iniţiativa de a de-mara un astfel de proces şi s-a arătat interesat deviitoarea sa evoluţie. Comisarul a subliniat că, înproiectarea şi implementarea acestui proces, tre-buie avută în vedere, ca principal obiectiv, atra-gerea efectivă a fondurilor europene, astfel încâtcetăţenii români să beneficieze de investiţiile fi-nanţate de uniunea europeană.

„I-am prezentat comisarului Hahn care suntprincipiile regionalizării. Domnul comisar are ace-laşi punct de vedere: că regionalizarea trebuie fă-cută în România şi trebuie făcută anul acesta. Îivom trimite în detaliu care sunt proiectele noas-tre. I-am răspuns la o serie de întrebări legate defaptul că reorganizarea guvernului nu a afectatsub nicio formă capacitatea, funcţionalitatea au-torităţilor implicate în gestionarea fondurilor eu-ropene”, a declarat Liviu dragnea, la finalul întâl-nirii.

Referitor la procesul de negociere a Acorduluide Parteneriat cu Comisia europeană pentru pe-rioada de programare 2014 - 2020, Liviu dragneaa afirmat: „În linii mari, ne-am pus de acord, ur-mând ca, în perioada următoare, să comunicămfoarte strâns şi orice raport de progres pe care îlvom face în domeniu, pentru a fi informat în per-manenţă, pentru că trebuie să lucrăm foarte a -tent, în paralel cu negocierea pentru viitoarea ar-hitectură a programelor operaţionale”.

Totodată, cei doi oficiali au discutat despremodalitatea de eliminare a riscului dezangajăriiautomate a unor fonduri europene alocate Româ-niei şi Slovaciei, conform celor stabilite la Consiliuleuropean din luna februarie 2013.

„Am discutat despre n+3, domnul comisar es -

te unul dintre susţinătorii acestei promisiuni fă-cute României şi Slovaciei. Ne-a informat că spe-cialiştii din direcţiile pe care le coordonează lu-crează la identificarea tuturor măsurilor posibilecare pot fi adoptate pentru a atinge acest obiectiv,şi anume eliminarea riscului dezangajării auto-mate a unor fonduri din România şi Slovacia, fărăa modifica regulamentul. Aşa cum am spus şi înComisia REGI, România solicită în continuare caaceastă promisiune care a fost făcută în ConsiliulEuropean, la un asemenea nivel, celor două ţări,să fie respectată. Pentru noi este important, pen-tru că discutăm de sume foarte mari de bani”, aprecizat Liviu dragnea.

Sursa: www.mdrap.ro

Comisarul european johannes Hahn consideră că obiectivul principalal României în următoarea perioadă trebuie să fie atragereaefectivă a fondurilor europene, astfel încât cetăţenii români săbeneficieze de investiţiile finanţate de uniunea europeană

Page 14: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

14Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

OPO

RTUN

ITĂŢI D

E FINA

NŢA

RE

Programele naţionale pentru IMM-urisunt propuse spre bugetare pentru 2013

AIPPIMM a publicat programele naţionale pen-tru 2013 ce sunt propuse pentru a fi bugetate:

• Programul de dezvoltare şi modernizare aactivităţilor de comercializare a produselor şi ser-viciilor de piaţă;

• Programul Mihail Kogălniceanu pentru Între-prinderi Mici şi Mijlocii;

• Programul pentru stimularea înfiinţării şidezvoltării microîntreprinderilor de către între-prinzătorii tineri;

• Programul naţional multianual pentru susţi-nerea meşteşugurilor şi artizanatului;

• Programul naţional multianual pe perioada2005 - 2012 pentru dezvoltarea culturii antrepre-noriale în rândul femeilor manager;

• Programul pentru dezvoltarea abilităţilorantreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea ac-cesului la finanţare START;

• Programul naţional multianual de înfiinţareşi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afa-ceri.

AIPPIMM a afişat până în prezent spre dez-

batere publică proiectele procedurilor de imple-mentare pentru:

• Programul de dezvoltare şi modernizare aactivităţilor de comercializare a produselor şi ser-viciilor de piaţă;

• Programul pentru dezvoltarea abilităţilorantreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea ac-cesului la finanţare START;

• Programul naţional multianual de înfiinţareşi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afa-ceri;

• Proiectul procedurii de implementare a pro-gramului naţional multianual pentru susţinereameşteşugurilor şi artizanatului - nou!

• Proiect procedură de implementare a pro-gramului naţional multianual pentru dezvoltareaculturii antreprenoriale în rândul femeilor mana-ger – nou!

de asemenea, AIPPIMM va continua să publiceşi celelalte proceduri, pe măsura avizării aces-tora.

Sursa: www.aippimm.ro

AIPPIMM a publicat recent propunerile pentru bugetarea programelor pentru anul 2013

Page 15: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

15Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

INFO

REGIO

Corrigendumla Ghidul solicitantului pentru DMI 1.1 –

Poli de dezvoltare urbanăAutoritatea de Management pentru Programul

operaţional Regional 2007-2013 a publicat Corrigen -dum-ul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru Axa prio -ritară 1, dMI 1.1 Subdomeniul „Poli de dezvolta reurba nă”. documentul este publicat pe site-ul nostru,la secţiunea Ghidul Solicitantului, link: http://regio.adr -mun te nia.ro/s7/sub domeniul--poli-de-dezvoltare/

Potrivit HG nr. 998/2008, la nivelul regiunii SudMuntenia, municipiul Piteşti a fost desemnat ca polde dezvoltare.

Corrigendum-ul cuprinde şi următoarele mo-dificări importante:

- se corelează informaţiile din Ghidul solici-tantului cu prevederile actualizate ale documen-tului Cadru de Implementare PoR, alte prevederilegislative în vigoare, precum şi Instrucţiunile şinotele emise de AM PoR;

- se introduc două noi anexe ca urmare a in-trării în vigoare a HG nr. 1135/2011 pentru modi-ficarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.759/2007, privind regulile de eligibilitate a chel-tuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţateprin programele operaţionale;

- se actualizează grilele de evaluare tehnicăşi financiară şi de evaluare a conformităţii admi-nistrative şi a eligibilităţii;

- se elimină din Ghidul Solicitantului şi dinGrila 3 a „Grilei de analiză a conformităţii PT – pâ -nă la intrarea în vigoare a prevederilor Ordinuluinr. 863/2008″, precum şi a „Modelului C.1- Studiude Fezabilitate, valabil numai până la intrarea învigoare a HG nr. 28/2008”;

- se actualizează prevederile privind eligibili-tatea TVA nedeductibilă.

Conform HG nr. 998/2008, municipiul Piteşti a fost desemnat ca pol de dezvoltare

Page 16: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

16Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

INFO

REGIO

Situaţia proiectelor depusela nivelul regiunii Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia este OrganismIntermediar pentru Regio şi areresponsabilităţi delegate pentruimplementarea acestui program.Mai multe detalii despreposibilităţile de finanţare din Regioputeţi obţine contactând experţiiServiciului Comunicare:0242/331.769, 0242/315.009,0728/026.708, fax: 0242/313.167,e-mail: [email protected].

Până în data de 25 martie 2013, la sediul Agenţi -ei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fostdepuse 889 de proiecte, prin care se solicită finanţa -re nerambursabilă prin Regio - Programul operaţionalRegional 2007 - 2013, Planul Integrat de dezvoltare ur -bană pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul Pi -

teşti, PId-ul - Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Inte -grate de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.Până la această dată au fost semnate 480 de con-tracte de finanţare, ce au o valoare nerambursabilăsolicitată de 2.688.375.449,76 lei. din cele 480 decontracte semnate, 33 de proiecte au fost reziliate.

Pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro-movarea potenţialului turistic şi crearea infrastruc-turii necesare în scopul creşterii atractivităţii Ro-mâniei ca destinaţie turistică”, alocarea financiarăîn valoare de 150.355.934 de euro este distribuităla nivel naţional.

Coordonatele Organismului Intermediar pen-tru DMI 5.3 al POR:

direcţia Gestionare fonduri Comunitare pentruTurism din cadrul Ministerului dezvoltării Regionaleşi Administraţiei Publice, în calitate de organism In-termediar, tel.: 0372/144.003, 0372/144.004, e-mail:[email protected], website www.info-regio.ro.

Page 17: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

17Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

INFO

JUD

EŢE

Regio, programul prin carejudeţul Argeşul a atras

cele mai multefonduri nerambursabile

166 de proiecte au primit finanţare europeanănerambursabilă în valoare totală de 208.663.868de euro prin Regio - Programul operaţional Regio-nal 2007 - 2013 (PoR). de departe, acest programa atras cei mai mulţi bani europeni în judeţul Ar-geş. Astfel, potrivit situaţiei prezentate de prefec-tul de Argeş, Cristian Soare, pe Axa prioritară 1„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poliurbani de creştere”, dMI 1.1 „Planuri integrate dedezvoltare urbană” - Poli de dezvoltare urbană, aufost încheiate 10 proiecte în valoare totală de26.382.006 euro, al căror beneficiar este PrimăriaPiteşti.

Pe dMI 1.1 –„Planuri integrate de dezvoltareurbană” - Centre urbane au fost încheiate nouăproiecte în valoare totală de 27.434.387 de euro.

Benefi ciari proiectelor sunt Primăria Curteade Argeş (3), Costeşti (2) şi Mioveni (4). Pe Axa prio-ritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii regionaleşi locale de transport”, dMI 2.1 „Reabilitarea şimodernizarea reţelei de drumuri judeţene, străziurbane” au fost încheiate patru proiecte cu finan-ţare Regio.

Valoare totală a fost de 34.112.369 de euro.Beneficiarii proiectelor au fost Consiliul judeţeanArgeş (3) şi Primăria Topoloveni (1). Alte patru pro-iecte, în valoare totală de 1.771.468 de euro, auprimit finanţare europeană pe Axa prioritară 3, dMI3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şiechiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Be-neficiarii au fost Mioveniul (1), Şcoala Specială Va-lea Mare (1), direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Argeş (2).

Pe dMI 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipa-mente a bazelor operaţionale pentru intervenţiiîn situaţii de urgenţă a primit finanţare un pro-iect, în valoa re totală de 11.626.800 de euro. Be-neficiarul este Asociaţia de Dezvoltare Intercomu-nitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”.

15 proiecte în valoare totală de 17.975.238 deeuro au primit finanţare pe dMI 3.4. Astfel, bene-ficiarii au fost: municipiul Piteşti (1), Câmpulung

(1), Colegiul Tehnic Câmpulung (1), comunele Le-reşti (3), Râca (1), Albeştii de Argeş (1), Cocu (1),dârmăneşti (1), Corbeni (1), Budeasa (1), Muşăteşti(1) şi Bârla (2). Pe Axa prioritară 4, dMI 4.1 au pri-mit finanţare Regio cinci proiecte în valoare totalăde 26.518.602 euro. Beneficiarii acestor proiecteau fost patru Societăţi Comerciale din Piteşti şi unadin Bradu.

Pe dMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntre-prinderilor” au primit finanţare europeană 81 deproiecte, în valoare totală de 17.003.485 de euro.Mai exact, a fost vorba de 52 de Societăţi Comer-ciale din Piteşti, 5 din Curtea de Argeş, 16 din Câm-pulung, 2 din Mioveni, 2 din Costeşti şi 4 din Şte-făneşti. Pentru dezvoltarea durabilă şi promovareaturismului (Axa prioritară 5), pe dMI 5.1 „Restau-rarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cul-tural, precum şi crearea/modernizarea infrastruc-turilor conexe” au fost aprobate pentru finanţaretrei proiecte (Câmpulung - 1, Topoloveni - 2), în va-loare to tală de 17.569.891 de euro.

Pe dMI 5.2 „Crearea, dezvoltarea, moderni-zarea infrastructurii de turism pentru valorifica-rea resurselor naturale şi creşterea calităţii servi-ciilor turistice” au primit fi nanţare două proiecte învaloare totală de 20.997.945 de euro.

Beneficiarii sunt Asociaţia de dezvoltare In-tercomunitară A.d.I. Molivişu, şi S.C. Valea cu PeştiS.A.. Pe dMI 5.3 au primit finanţare 32 de proiecte,în valoare totală de 7.271.680 de euro.

„Problemele întâmpinate în implementareaprogramului au vizat contestaţiile în timpul deru-lării procedurii de achiziţie publică, având dreptconsecinţă nerespectarea planului de achiziţii şide implementare a planului financiar şi de ram-bursare; procedurile de implementare şi procedu-rile financiare greoaie. În exerciţiul financiar 2014- 2020, Comisia Europeană va simplifica acesteproceduri în scopul creşterii gradului de absor-bţie”, a precizat prefectul judeţului Argeş, CristianSoare.

Sursa: www.curier.ro

Argeş

Page 18: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

ISU Călăraşi a beneficiatde noi autospeciale şi echipamenteîn cadrul Programului de CooperareTransfrontalieră România - Bulgaria

În data de 19 martie a.c. a avut loc recepţiaautospecialelor şi echipamentelor achiziţionate încadrul proiectului „Joint Risk Monitoring duringEmergencies in the Danube Area Border”, finanţatprin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ro-mânia-Bulgaria 2007-2013.

În prezenţa inspectorului general al Inspecto-ratului General pentru Situaţii de urgenţă, generalde brigadă dr. Ioan Baş, şi a directorului directora -tului General de Pompieri şi Protecţie Civilă dinBulgaria, comisar-şef nikolay nikolov, a avut locrecepţia autospecialelor şi echipamentelor achizi-ţionate în cadrul proiectului.

Cele mai noi şi moderne echipamente şi au-tospeciale achiziţionate de IGSu au fost predatereprezentanţilor inspectoratelor judeţene pentrusituaţii de urgenţă din zona eligibilă proiectului.

Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă „Bar -bu Ştirbei” Călăraşi i-a revenit, pe perioada deru-lării proiectului, o autospecială de stingere a in-

cendiilor de capacitate medie, marca Volvo, şi uncostum pirotehnic ce se foloseşte de către pom-pierii militari în momentul în care au loc acţiunilede asanare a muniţiei care a rămas neexplodată.

Sursa: www.actualitateacalarasi.ro

Călăraşi

18Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

INFO

JUD

EŢE

„Paul Bănică”,o şcoală europeană!

Şcoala „Paul Bănică” din Târgovişte este celmai recent exemplu al performanţei administra-tive în domeniul infrastructurii educaţionale. Săp-tămâna trecută a fost tăiată panglica inaugurală anoului corp de clădire. Şcoala „Paul Bănică” a be-neficiat de un proiect privind reabilitarea, moder-nizarea şi dotarea prin Regio.

Lucrările au vizat extinderea cu două labora-toare, o bibliotecă şcolară şi o sală de sport. Toto-dată, terenul de sport a fost reabilitat, iar şcoaladotată cu echipamente didactice, mobilier şi echi-pament IT. după „Carabella” şi „Bălaşa Doamna”,Şcoala „Paul Bănică” este cea de-a treia instituţiede învăţământ la care s-au finalizat lucrările rea-lizate cu finanţare nerambursabilă Regio. Alte

şapte instituţii de învăţământ sunt în faze diferitede execuţie a proiectelor de modernizare şi dotarederulate cu fonduri Regio.

Sursa: www.damboviteanul.com

Dâmboviţa

echipamentele ISu au fost achiziţionate în cadrul Programului deCooperare Transfrontalieră România - Bulgaria

Şcoala „Paul Bănică” a fost reabilitată, modrnizată şi dotatăprin Regio

Page 19: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

Primarul municipiului Giurgiu, nicolae Barbu,îşi doreşte ca euroregiunea Giurgiu - Ruse, Bulga-ria, să devină o entitate unitară pentru a putea fideclarată Capitala culturală europeană.

„În cadrul unor întâlniri recente cu parteneriibulgari am discutat să semnăm un protocol de co-laborare şi susţinere reciprocă pentru a declaraEuroregiunea Giurgiu - Ruse, Bulgaria, entitateunitară, în vederea obţinerii titulaturii de Capi-tala culturală europeană în anul 2019”, a declarat,săptămâna trecută, primarul municipiului Giurgiu.

domnia sa a declarat că această euroregiune, încare sunt cuprinse localităţile Giurgiu, cu 65.000de locuitori, şi Ruse, cu 150.000 de locuitori, aravea posibilităţi reduse de a putea intra separatîntr-o competiţie pentru capitala culturală euro-peană, dar împreună şansele sunt mult mai mari.În acest sens, partenerii de la Giurgiu şi Ruse auprogramat o întâlnire la sfârşitul lunii martie pen-tru a face demersurile ca euroregiunea Giurgiu -Ruse să devină o singură entitate.

Sursă: www.administratie.ro

Euroregiunea Giurgiu – Ruse –„entitate unitară”

Giurgiu

19Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

INFO

JUD

EŢE

Festivalul „Ionel Perlea“,la cea de-a XXII-a ediţie

Centrul Cultural uneSCo „Ionel Perlea“, în co-laborare cu uniunea Criticilor Muzicali „MihailJora“ va organiza şi anul acesta festivalul-Concursde Interpretare a Liedului „Ionel Perlea“, ajuns,în 2013, la cea de-a XXII-a ediţie. festivalul va fiorganizat în perioada 17 - 19 mai 2013, primeledouă zile fiind rezervate, în intervalul orar 16:30- 19:00, concurenţilor, ultima zi a festivalului, 19mai, fiind destinată decernării premiilor şi concer-tului de gală al laureaţilor.

„Festivalul-concurs îşi propune să valorificeşi să promoveze creaţia de gen, precum şi încura-jarea şi profesionalizarea tinerilor interpreţi ailiedului, în general. De asemenea, îşi propune săstimuleze arta interpretativă a pianiştilor acom-paniatori. Concursul de interpretare se adreseazăelevilor si studenţilor de la clasele de canto aletuturor liceelor de muzică, academiilor şi univer-sităţilor de muzică din ţară şi de peste hotare,precum şi absolvenţilor până la vârsta de 35 deani“, explică doina Roşca, directorul Centrului Cul-tural uneSCo „Ionel Perlea“. Pentru ediţia din a -cest an, concurenţii se pot înscrie atât la uniuneaCriticilor Muzicali „Mihail Jora“, cât şi la CentrulCultural uneSCo „Ionel Perlea“, data limită de în-scriere fiind 10 mai. Lista finală a participanţilor vafi anunţată după expirarea termenului de înscriere.

Sursa: www.observator24.ro

Ialomiţa

festivalul va fi găzduit de sala Centrului Cultural „Ionel Perlea”

Page 20: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

20Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

INFO

JUD

EŢE

Baraj la Azuga,de 183 milioane de euro

Ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Pisci-cultură, Lucia Varga, a anunţat că este pregătitstudiul de fezabilitate pentru amenajarea unui ba-raj la Azuga, în valoare de 183 de milioane de euro,reprezentând fonduri de la uniunea europeană.

„Barajul din Azuga reprezintă o prioritate.Am iniţiat Studiul de Fezabilitate, pentru că aceas -tă acumulare de apă ar urma să aibă un dublu rol:apără localităţile din aval, dar asigură şi sursa deapă pentru cetăţeni. Avem Studiul de Fezabilitate,avem şi proiectul tehnic şi acum urmează să fina-lizăm exproprierile. Primarul din Azuga este dis-pus să realizăm acest proiect şi în perioada ime-diat următoare vom clarifica aspectele ce ţin deexproprieri”, a anunţat Varga. Potrivit ministruluidelegat, intenţia este ca în 2014 proiectul să fiedepus la Bruxelles, pentru accesarea de fondurieuropene. Acesta ar fi primul baraj de mari dimen-siuni construit în România, în ultimii 25 de ani.

Sursa: www.observatorulph.ro

Prahova

Campanie de informare APIA:Caravana PNDR, la Teleorman

În perioada 15 martie – 15 mai,»Agenţia de Plăţi şi Intervenţie înAgricultură (APIA) pune în practică, lanivel naţional, proiectul „Organizarede sesiuni de diseminare ainformaţiilor şi dezbateri publice”,proiect finanţat din măsura deasistenţă tehnică din cadrulProgramului Naţional de DezvoltareRurală 2007-2013.

una din componentele acestui proiect se re-feră la diseminarea informaţiilor despre oportuni-tăţile de finanţare aferente Axei 2 din PndR, pre-cum şi despre sprijinul direct pe care APIA îl oferăagricultorilor.

Caravana APIA, care va cuprinde specialişti dela nivel central şi de la centrele din teritoriu ale

acestei instituţii, se desfăşoară sub sloganul:„PNDR vine în satul tău”. În cadrul întâlnirilor cuagricultorii vor fi diseminate informaţiile privindetapele prevăzute pentru accesarea măsurilor dinAxa 2, drepturile şi obligaţiile ce revin beneficia-rilor sprijinului financiar, un accent deosebit pu-nându-se şi pe drepturile şi obligaţiile ce revinagricultorilor, inclusiv pe posibilele penalităţi încazul celor care nu respectă întru totul angaja-mentele asumate.

În Teleorman, specialiştii Agenţiei de Plăţi şiIntervenţie în Agricultură se vor întâlni cu agricul-torii din următoarele 17 localităţi: năsturelu şiZimnicea (22 martie), fântânele şi Suhaia (25 mar-tie), Lisa şi Piatra (26 martie), Seaca şi Viişoara (27martie), Ciuperceni şi Traian (29 martie), Liţa şiTurnu Măgurele (1 aprilie), Segarcea Vale şi Islaz(2 aprilie), Slobozia Mândra (18 aprilie), Beciu şiPlopii Slăviteşti (25 aprilie).

Teleorman

Amenajarea barajului Azuga va fi făcută cu 183 milioane de euro

Page 21: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

21Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

REVISTA PRESEI

Ziarul Top / 20 martie 2013 Info Muntenia / 20 martie 2013

fonduri-ue.ro / 19 martie 2013

obiectiv / 20 martie 2013

Page 22: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

22Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 128 / 18 - 25 martie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

REVISTA PRESEI

Curierul Zilei / 19 martie 2013 ziare.com / 18 martie 2013

dâmboviţeanul.com / 18 martie 2013

ziare.com / 15 martie 2013

Page 23: Newsletter ADR Sud Muntenia - fonduri-ue.gov.rofonduri-ue.gov.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd...Prahova /Baraj la Azuga, de 183 milioane de euro ... strategică să fie puse în

newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,în vederea promovării Programului operaţional Regional 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintădespre activitatea instituţiilor membre aleReţelei de Informare ReGIo Sud Muntenia

şi despre cele mai importante evenimente organizate de acesteaîn judeţele regiunii.

DATE DE CONTACTAgenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CăLăRAŞI

Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. CălăraşiTel. / 0242/331.769; Fax / 0242/313.167; E-mail / [email protected]

Biroul judeţean ARGeŞ

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeanArgeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: PiaţaVictoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Piteşti,jud. ArgeşTel./fax / 0248/222.250E-mail / [email protected]

Biroul judeţean dÂMBoVIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeandâmboviţa, sediul Consiliului judeţeandâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. IV,cam. 101, mun. Târgovişte, jud. dâmboviţaTel. / 0245/220.647E-mail / [email protected]

Biroul judeţean GIuRGIu

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeanGiurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,mun. Giurgiu, jud. GiurgiuTel./fax / 0246/215.271E-mail / [email protected]

Biroul judeţean IALoMIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeanIalomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. IalomiţaTel./fax / 0243/234.806E-mail / [email protected]

Biroul judeţean PRAHoVA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeanPrahova, sediul Consiliului judeţean Prahova,B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 626/627,mun. Ploieşti, cod 100066, jud. PrahovaTel./fax / 0244/595.594E-mail / [email protected]

Biroul judeţean TeLeoRMAn

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeanTeleorman, sediul Consiliului judeţeanTeleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,mun. Alexandria, jud. TeleormanTel. / 0247/311.201, int. 358Fax / 0247/312.494E-mail / [email protected]

Serviciul Comunicare

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu ComunicareDiana NEAGUCristina RADU Mădălina CILIBEANUAlexandra GHERASIM Marius CHIRCĂIonuţ Marian POPAE-mail / [email protected];[email protected] / www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.roEditor / Serviciul ComunicareData publicării / 29 martie 2013

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecaresăptămână, instituţia şi activităţile pe care dumneavoastră le

desfăşuraţi. dacă sunteţi interesaţi să promovaţi activitatea instituţieidvs., vă rugăm să ne transmiteţi un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în

viitoarea ediţie a newsletter-ului.

Materialele de informare vor fi transmise la adresa de [email protected]. newsletter-ul va fi publicat pe site-ulAgenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit electronic

săptămânal tuturor membrilor Reţelei de Informare ReGIo SudMuntenia, membrilor Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud

Muntenia, consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,Ministerului dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilordedicate (portalurilor de ştiri economice), precum şi publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţiServiciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.


Recommended