+ All Categories
Home > Documents > binhdai.edu.vnbinhdai.edu.vn/upload/24994/20180404/713_ngay_02-4-2018_ngay_toan_dan... · nhiêm...

binhdai.edu.vnbinhdai.edu.vn/upload/24994/20180404/713_ngay_02-4-2018_ngay_toan_dan... · nhiêm...

Date post: 30-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
2
Transcript
Page 1: binhdai.edu.vnbinhdai.edu.vn/upload/24994/20180404/713_ngay_02-4-2018_ngay_toan_dan... · nhiêm HIV/AIDS bênh tat mói có thê cho máu; Không sq bi lây nhiêm các bênh khác
Page 2: binhdai.edu.vnbinhdai.edu.vn/upload/24994/20180404/713_ngay_02-4-2018_ngay_toan_dan... · nhiêm HIV/AIDS bênh tat mói có thê cho máu; Không sq bi lây nhiêm các bênh khác

Recommended