+ All Categories
Home > Documents > OPENING OF FINANCIAL PROPOSALS · 2019. 8. 6.  · Romania S.R.L. (Romania) in association with...

OPENING OF FINANCIAL PROPOSALS · 2019. 8. 6.  · Romania S.R.L. (Romania) in association with...

Date post: 27-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
9
REPUBLIC OF MOLDOVA STATE ROAD ADMINISTRATION ROAD SECTOR PROGRAM Supervision of Rehabilitation Works under the Contracts: Lot 1: RSP/W11/01: Rehabilitation of R14 Balti Sarateni Road, km 26+600 km 38+300 (Rehabilitation of R6 Chisinau-Orhei-Balti Road km 99+530 km 111+230) Lot 2: RSP/W11/02: Rehabilitation of R14 Balti Sarateni Road, km 43+000 km 61+000 and bridge at km 64+756 (Rehabilitation of R6 Chisinau-Orhei-Balti Road km 76+700 km 94+700 and bridge at km 72+944) OPENING OF FINANCIAL PROPOSALS August 06, 2019
Transcript
 • REPUBLIC OF MOLDOVA

  STATE ROAD ADMINISTRATION

  ROAD SECTOR PROGRAM

  Supervision of Rehabilitation Works under the Contracts:

  Lot 1: RSP/W11/01: Rehabilitation of R14 Balti – Sarateni Road, km 26+600 – km

  38+300 (Rehabilitation of R6 Chisinau-Orhei-Balti Road km 99+530 – km 111+230)

  Lot 2: RSP/W11/02: Rehabilitation of R14 Balti – Sarateni Road, km 43+000 – km

  61+000 and bridge at km 64+756 (Rehabilitation of R6 Chisinau-Orhei-Balti Road km

  76+700 – km 94+700 and bridge at km 72+944)

  OPENING OF FINANCIAL PROPOSALS

  August 06, 2019

 • Contents

  1. Minutes of the Evaluation Committee Session No. RSP/W11/01-02/06/2019 (original version);

  2. Minutes of the Evaluation Committee Session No. RSP/W11/01-02/06/2019 (translated version);

  3. Annex No. 1. Register of Attendance.

 • SEDINTA COMITETULUI DE HVALUARE NR. 1 9/2019

  PROCES-VERBAL NR. RSPハⅣ1 1/01-02/06/2019

  6 august, 2019             or. Chi料n如

  Comitetul de Evaluare肌mit prin Ordinul Ministerului Transporturilor?i Infrastructurii

  Drumurilor (MTID) nr・ 8 din O6.02.201 5, PreZent in um沸oarca compone租担

  Pre?edintele Comitetului:

  . Radu ROGOVEI -?ef Directia infrastructur着de transport, Ministerul Economiei?i

  Infrastructuri i.

  Secret租r:

  ・ Iuli?m MORNEALO - Sef al Direc加i Investitii Exteme, f.s. Administra卓a de Stat a

  Drumurilor.

  Membrii Comitetu看ui:

  ・ Ion DRUCEC - Director a句unct, i.s. Administratia de Stat a Drunurilor;

  ・ Iurie PASA - Director a星iunct, f.s. Administratia de Stat a Drunurilor.

  Invitati:

  ・ Douglas DAVIES - Consultant血ema卓onal in Inginerie?i Management;

  ・ Natalia CAPAT盲NA - Sef Serviciul procur壷al Directiei investi[ii exteme工S.

  Administratia de Stat a Drumurilor.

  〇㌢dinea de嘉:

  Servicii de Supervizare Tehnic養a executiei lucrむilor de reabiIitare in cadruI

  con tractelor :

  ● Lot l : RSP/Wl l/01: Real)ilitarea sectorului de drum R14 B坤i - Sむ沸eni, km 26+600 -km

  38+300 (Reabilitarea drumului R6 Chi料n犯-O血ei-B叫i, km 99+530-km l l l +230)

  ● Lot 2: RSP/Wl l/02: Reわilitarea sectorului de drum R14 B叫i - Sarateni, km 43+000 -km

  61+000?i a podului de la km 64+756 (Reabilitarea drunului R6 Chi料nfu - Orhei - B訊ti,

  km 76+700 - km 94+700?i a podului de la km 72十944)

  Deschiderea OferteIor Financiare

  In uma evalu肴rii efectuate de catre Grupul de Experyi a Ofertelor Tehnice depuse de

  Consultantii inclu!i pe Lista Scurta, 3 (trei) Consultanti au acumulat scorul tehnic minim

  necesar pentru cal綿carea in etapa evaluむii Ofertelor Fin狐Ciare.

  Confom procedurii de achizitie, 1a data de 22 iulie 2019, Participantii au fost anunta!i despre

  rezultatul evaluむii tehnice. La data de l august, 2019 ace?tia au fost invita車1a deschiderea

  Ofertelor Financiare.

  主n baza criteriilor de eval脚re stipulate in documentul ”Cerere de Oferfa”, numai Of rtan卓i care

  acunuleaza un scor tehnic de cel p叫in 80 puncte se ca睡c肴pentru evaluarea financiara.

  主n confomitate cu paragra餌23.2 din Instructiunile pentru Consultanti, defalc証Ie punctg河lui

  tehnic au fost comunicate celor prezenti la pedinta de deschidere dup易cum urmeaza:

 • Proces-Verbal RSP/Wl l/0] -02/06/20重9 al?edin亨ei Comitetului de Evaluare Nr. 19/201 9

  Criteriu/ �i Consultant

  量MC �KOCKSCONSULず �TEMELSU �IRD Engineering S.r.L.(Italia) �EPTISA �TECNIC International ��Romania �Consulting

  Worldwide ��Engi調eeri調整 ��S.R.L �Engineering

  Ltd(Marea ��Services賞nc ��(Romania)in �Ro血ani分

  Subc正te正u �Britanie)in �GmbH(Gemanla)fn asoclereCuYOOSIN Engineering Corporation(Korea) �(Turcia)inasociere ��aSOClereCu �SRL

  aSOClereCu ��cuDOHWA ��EPTISA �(Rom含nia)in

  RENDEL ��ENGINEERING ��Serviciosde �aSOClereCu

  Ltd(Marea ��CO.Ltd(Korea)?i ��重ngenieria �EGNATIA

  Britanie) ��AICPROGETTI S骨。A.(丁ta=a) ��S.L.(Spania) �ODOSS.A. (Grecia)

  (A)CaIitate metodoIogiei 田「OpuSe: �21,00 �22,80 �1少,20 �27,00 �0艇r年租 Tehnic肴租 fostrespins肴 �0騰rをa Tehnicaa fostrespins肴

  )intelegerea SarCinilor �2,40 �5,40 �2,40 �5,40

  )Åbord独e 号 metodoIogie �10,50 �10,50 �10,50 �13,50

  )Pla皿uldelucru �2,70 �2,70 �2,10 �2,70

  )Sarcinile d echi商 �与,紳 �生20 �生20 �5う40

  B)Cali鯖c肴ril PerSOnaluluicheie �60,02 �65,18 �59,25 �56,50

  )?efdeechipa Reprezentantul 【調gjnc耽血i �2l,00 �19,32 �19,11 �15,75

  )?efde∴eChip5 Reprezentantul Inginerului adiunct �12,60 �15,46 �=,09 �12,77

  )Inginer p materiale/Ingine aSlgura「ea Cali印ii �9,58 �11,59 �9,45 �11,59

  )血giner p Cantit却i �11,59 �12,47 �12,60 �9,39

  )Inginerpepoduri �5,25 �6,34 �7,00 �7,00

  ota置 �81,02 �87,98 �78,45 �83,50

  C重asameⅢ‡ �3 �ま �4 �雷

  2

 • Proces-Verbal RSPN1 1 /0 1 -02/06/20 19 al iedjntei Comitetului de Eva喜uare Nr. 1 9伍0重9

  Ca urmare a deschiderii Ofertelor Financiare, au fost anuntate preturile oferite de catre

  Consultanti, Care Su血t prezentate in tねel:

  Denumireacompaniei �Punctajul 冒e心血ic �Pretulladeschidere

  1.KOCKSCONSULT GmbH(Germania)in asocierecuYOOSIN �87.少8 �3476330,00Euro

  EngineeringCorporation (Ko鳩負) ��Excluz金ndtoatetaxelelocaleindirecte

  2.IRDHngineeringS.r.L. (Italia) �83.50 �1少47600,00十389520,00=2337120,00Euro Incluzandtoatetaxelelocaleindirecte

  3.IMCWorldwideLtd (Marea Britanie)in �81.02 �2954209,91Euro

  asoclereCuRENDELLtd (MareaBritanie) ��Excluzandtoatetaxelelocaleindirecte

  Ofe巾ele Financiare ale companiilor TEMELSU International Engineering Services Inc.

  (Turcia) in asociere cu DOHWA ENGINEERING CO. Ltd (Korea)如AIC PROGETTI

  S.P.A. (Italia); EPTISA Romania S.R.L. (Romania) in asociere cu EPTISA Servicios de

  Ingenieria S・L・ (Spania)?i TECNIC Consulting Engineering Romania SRL (Rom金nia) in

  asociere cu EGNATIA ODOS S.A・ (Grecia), VOr fi restituite nedeschise dup肴finalizarea

  PrOCedurii de achizitie料semnarea Contractului, COnfom cla紘ei 23. 1 aくわcumentc/lui Cerere

  ゐ(班rtd.

  S-a ho悩r釦:

  1. fn scopul evalu壷i Ofchelor Financiare se desemneaza Grupul de Expe巧i in tmatoarea

  componen簡

  2. Rezultatele evalu肴rii Ofertelor Financiare vor fi consermate intr一皿Raport de Evaluare

  Finala, Care Va魚prezentat Bincii Europene pentru Reconstructie料Dezvoltare?i

  Comitetului de Evaluare pentru coordonare乳aprobare.

  MEMBRII COMITETULU

  Radu ROGOVEI

  Ion DRUCEC

  INVITATI :

  Douglas DAVIES

  E EVALUARE:

  Iulian MORNEALO

  Iurie PA?A

  Natalia CAPATINA

  3

  Confidential

 • 1

  THE EVALUATION COMMITTEE SESSION NO. 19/2019

  MINUTES NO. RSP/W11/01-02/06/2019

  August 06, 2019 Chișinău

  The Evaluation Committee, appointed by the Order No. 8 dated 06.02.2015, of the Minister of

  Transport and Road Infrastructure, is present as follows:

  Chairman of the board:

  Radu ROGOVEI –Head of transport infrastructure Department, Ministry of Economy

  and Infrastructure.

  Secretary:

  Iulian MORNEALO – Chief of Foreign Investments Department, State Road

  Administration.

  Members:

  Ion DRUCEC – Deputy director, State Road Administration;

  Iurie PAŞA – Deputy director, State Road Administration.

  Invitees:

  Douglas DAVIES – International Engineering and Management Expert, Roughton

  International Ltd;

  Natalia CAPATINA – Chief of Procurement Section, Foreign Investments Department,

  State Road Administration.

  Agenda:

  Supervision of Rehabilitation Works under the Contracts:

  Lot 1: RSP/W11/01: Rehabilitation of R14 Balti – Sarateni Road, km 26+600 – km 38+300

  (Rehabilitation of R6 Chisinau-Orhei-Balti Road km 99+530 – km 111+230)

  Lot 2: RSP/W11/02: Rehabilitation of R14 Balti – Sarateni Road, km 43+000 – km 61+000

  and bridge at km 64+756 (Rehabilitation of R6 Chisinau-Orhei-Balti Road km 76+700 –

  km 94+700 and bridge at km 72+944)

  Opening of Financial Proposals

  Following the evaluation performed by the Group of Experts, of the Technical Proposals

  submitted by the shortlisted Consultants, 3 (three) Consultants have accumulated the minimal

  technical score necessary in order to qualify for the evaluation of the Financial Proposals.

  In accordance with the procurement rules, on July 22, 2019, the Consultants have been

  announced about the outcome of the technical evaluation. Consequently, on August 01, 2019

  they have been invited to the opening of the Financial Proposals.

  According to the evaluation criteria established in the Request for Proposals, only those

  Consultants who have accumulated a technical score of at least 80 points are qualified for the

  financial evaluation.

  In accordance with paragraph 23.2 ITC of the Request for Proposal, the breakdown of the

  technical evaluation has been made public to all those who have attended the meeting:

 • Minutes No. RSP/W11/01-02/06/2019 of the Evaluation Committee Session No. 19/2019

  2

  Criteria / Sub criteria

  Consultant’s name

  IMC

  Worldwide

  Ltd (United

  Kingdom) in

  association

  with

  RENDEL

  Ltd (United

  Kingdom)

  KOCKS

  CONSULT

  GmbH

  (Germany) in

  association with

  YOOSIN

  Engineering

  Corporation

  (Korea)

  TEMELSU

  International

  Engineering

  Services Inc.

  (Turkey) in

  association with

  DOHWA

  ENGINEERING

  CO. Ltd (Korea)

  and AIC

  PROGETTI

  S.P.A. (Italy)

  IRD

  Engine

  ering

  S.r.L.(It

  aly)

  EPTISA

  Romania

  S.R.L. (Romania) in

  association

  with

  EPTISA

  Servicios

  S.L (Spain)

  TECNIC

  Consulting

  Engineering

  Romania

  SRL (Romania) in

  association

  with

  EGNATIA

  ODOS S.A. (Greece)

  A) Quality of the

  methodology

  proposed for the

  Assignment:

  21,00 22,80 19,20 27,00

  Rejected Rejected

  a) Understanding of

  assignment2,40 5,40 2,40 5,40

  b) Approach and

  methodology10,50 10,50 10,50 13,50

  c) Work plan 2,70 2,70 2,10 2,70

  d) Team assignments 5,40 4,20 4,20 5,40

  (B) Qualifications of

  Key Experts 60,02 65,18 59,25 56,50

  a) Team Leader /

  Engineer's

  Representative

  21,00 19,32 19,11 15,75

  b) Deputy Team

  Leader / Resident

  Engineer

  12,60 15,46 11,09 12,77

  c) Materials/ Quality

  Assurance

  Engineer

  9,58 11,59 9,45 11,59

  d) Quantity Surveyor 11,59 12,47 12,60 9,39

  e) Bridge Engineer 5,25 6,34 7,00 7,00

  Total 81,02 87,98 78,45 83,50

  Rank 3 1 4 2

 • Minutes No. RSP/W11/01-02/06/2019 of the Evaluation Committee Session No. 19/2019

  3

  During the opening of the Financial Proposals, the following prices offered by the Consultants

  were announced:

  Company Technical

  Score

  Price at opening

  1. KOCKS CONSULT GmbH(Germany) in association with

  YOOSIN Engineering

  Corporation (Korea)

  87.98 3 476 330, 00 Euro

  Excluding all indirect local taxes

  2. IRD Engineering S.r.L.(Italy)

  83.50

  1 947 600, 00 + 389 520, 00 = 2 337 120, 00

  Euro

  Including all indirect local taxes

  3. IMC Worldwide Ltd (United

  Kingdom) in association with

  RENDEL Ltd (United Kingdom81.02

  2 954 209, 91 Euro

  Excluding all indirect local taxes

  The Financial Proposals of TEMELSU International Engineering Services Inc. (Turkey) in

  association with DOHWA ENGINEERING CO. Ltd (Korea) and AIC PROGETTI S.P.A. (Italy),

  EPTISA Romania S.R.L. (Romania) in association with EPTISA Servicios S.L (Spain) and

  TECNIC Consulting Engineering Romania SRL (Romania) in association with EGNATIA

  ODOS S.A. (Greece), will be returned unopened after completion of the selection process and

  Contract signing, in accordance with clause 23.1 of the Request for Proposal.

  The Evaluation Committee has decided:

  1. To appoint the following Group of Experts:

  , for the evaluation of the Financial Proposals;

  2. The results of the Financial Proposals evaluation shall be presented in a Final Evaluation

  Report to the European Bank for Reconstruction and Development and to the Evaluation

  Committee for further coordination and approval.

  MEMBERS OF THE EVALUATION COMMITTEE:

  Radu ROGOVEI _______________ Iulian MORNEALO _______________

  Ion DRUCEC _______________ Iurie PAŞA _______________

  INVITEES:

  Douglas DAVIES _______________ Natalia CAPAȚÎNA _______________

  Confidential

  Confidential

 • AmexNb.1

  Road Sector Program

  Supervision of RehabiIitation Works under the Contracts:

  ● Lot l: RSP/W11/01: Rehabilitation of R14 Balti鵜Sarateni Road, km 26+600 - km 38+300

  (Rehat)ilitation of R6 Chisinau-O血ei-Balti Road km 99+530 - km n l +230)

  ● Lot 2: RSP/Wl l/02: Rehabilitation ofR14 Balti - Sarateni Road, km 43+000 - km 61+000 and

  bridge at km 64+756 (Rehabilitation of R6 Chisinau-Orhei-Balti Road km 76+700 - km 94+700

  and bridge at km 72十944)

  Financial Proposa萱s Opening

  August O6, 2019, 10:00 a.m. locaI time

  Regis露r of A請e軸紬錐

  No. �Comp鶏Ⅱy �NaⅡ1e �Sig皿atu富e

  1 �トもこくミ �削れふ1Ql等 �

  2 �地毛叩き高もモ血書や �軸心 柱叫ゝd叫 �救了

  3 �¥主   へ〕 � �

  ■■国産■■ 4 � �/ � 曇 � �/ �

  6 �ぉ〇〇〇〇〇 ��

  7 �/ � � 8 �/ � � 9 � � �

  10 � � �

  SRA, s Representative:

  C /今/


Recommended