+ All Categories
Home > Documents > P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

Date post: 06-Jul-2018
Category:
Upload: adhy-amalo
View: 230 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 26

Transcript
 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  1/26

  FARMASETIKA DASAR 1

  Annisa Firdaus,S.farm.,Apt.

  EMULSIONES

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  2/26

  2

  EMULSIEmulsi adalah sistm dua fas, !an" salah satu

  #airann!a trdisprsi dalam #airan lain dalam$ntu% ttsan %#il.

   Tip mulsi ada dua ma#am&1. Oil in 'atr (O)*+ & min!a% dalam air

   i%a min!a% !an" mrupa%an fas trdisprsi danlarutan air mrupa%an fas pm$a'a

  -. *atr in il (*)O+ & air dalam min!a%

   i%a air atau larutan air !an" mrupa%an fastrdisprsi dan min!a% atau $ahan sprti min!a%s$a"ai fas pm$a'a, sistm ini dis$ut mulsi

  air dalam min!a%.

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  3/26

  • Emulsi dapat distabilkan dengan penambahanbahan pengemulsi yang disebut sebagai EMULGATOR (EMULSIFYING AGEN! " atausu#$aktan yang dapat men%egah k&alesensi

  • Koalesensi  yaitu penyatuan tetesan ke%ilmen'adi tetesan besa# dan akhi#nya men'adi satu$ase tunggal yang memisah

  • Fungsi Surfaktan )* menstabilkan emulsi dengan %a#a menempati

  anta# pe#mukaan tetesan dan $ase ekste#nal " dandengan membuat batas $isik di sekeliling pa#tikel

  yang akan be#k&alensi2 Mengu#angi tegangan pe#mukaan anta#$ase

  sehingga meningkatkan p#&ses emulsi$ikasiselama pen%ampu#an

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  4/26

  • +&mp&nen ,asa# ) bahan pembentuk emulsi yang ha#us

  te#dapat di dalam emulsi" te#di#i atas)* Fase dispe#s-$ase inte#nal-$ase disk&ntinu-$ase

  te#dispe#si-$ase dalam) .at %ai# yang te#bagi/bagi men'adibuti#an ke%il di dalam .at %ai# lain

  2 Fase ekste#nal-$ase k&ntinu-$ase pendispe#si-$ase lua#).at %ai# dalam emulsi yang be#$ungsi sebagai bahandasa#-pendukung emulsi te#sebut

  0 Emulgat) bagian da#i emulsi yang be#$ungsi untukmenstabilkan emulsi

  • +&mp&nen ambahan) bahan tambahan yang se#ingditambahkan ke dalam emulsi untuk mempe#&leh hasilyang lebih baik" e1) %#igen sapis" &dis"%&lis"pengaet dan anti&ksidan

  KOM/ONENEMULSI

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  5/26

  TIPE EMULSI

    Emulsi tip O)* (Oilin Water + atau M)A(min!a% dalam air+adalah mulsi !an"trdiri atas $utiranmin!a% !an"trs$ar atau

  trdisprsi % dalamair. Min!a% s$a"aifas intrnal dan airs$a"ai fas%strnal.

    Emulsi tip *)O(Water in oil+ atau

  M)A (air dalammin!a%+, adalah

  mulsi !an" trdiri

  atas $utiran air !an"

  trs$ar ) trdisprsi

  % dalam min!a%. Airs$a"ai fas intrnaldan min!a% s$a"ai

  fas %strnal.

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  6/26

  TUJUAN PEMAKAIANEMULSI

  • EMULSI dibuat untuk mendapatkanp#epa#at -sediaan yang stabil danme#ata -h&m&gen da#i %ampu#an dua%ai#an yang saling tidak bisa

  be#%ampu#• u'uan pemakaian emulsi)

  *! ,ipe#gunakan sebagai &bat dalam-pe# al Umumnya emulsi tipe 3-4

  2! ,ipe#gunakan sebagai &bat lua# 5isatipe 3-4 atau 4-3" te#gantung padabanyak $akt" misalnya si$at.atnya-e$ek te#api yang dikehendaki

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  7/26

   TEORI TER0ENTUKNAEMULSI* E36I EGANGAN 7E6MU+AAN (SU6FA8E

  ENSI3N!,aya k&hesi suatu .at selalu sama sehingga

  pada pe#mukaan suatu .at %ai# akan te#'adipe#bedaan tegangan ka#ena tidak adanya

  keseimbangan daya k&hesi disebut sebagaitegangan pe#mukaaan,engan %a#a yang sama dapat digunakan

  untuk men'elaskan pe#bedaan teganganbidang batas anta#a dua %ai#an yang tidak

  dapat saling be#%ampu# (immicible liquid! dantegangan yang te#'adi disebuttegangan bidang batas(interfacial tension!

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  8/26

  Lan'utan9

  • Semakin tinggi pe#bedaan tegangan pe#mukaan yang te#'adidi bidang batas" semakin sulit kedua .at %ai# te#sebut untuk

  be#%ampu# egangan yang te#'adi pada ai# akan be#tambah

  dengan penambahan ga#am/ga#am anganik- senyaa

  elekt#&lit" tetapi akan be#ku#ang dengan penambahansenyaa ganik te#tentu anta#a lain sabun (sap&!

  • 7enambahan emulgat akan menu#unkan - menghilangkan

  tegangan pada

  bidang batas sehingga kedua %ai#an

  dapat te#%ampu#

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  9/26

  -. TEORI ORIENTASI 0ENTUK 0AI(ORIENTED *ED2E+

  • 0rdasar%an adan!a %larutansl%tif dari $a"ian mulsi.

  • Di$a"i dalam - %lmp%&

  1+ Klmp% hidr3li%& $a"ianmul"atr !an" su%a air.

  -+

  Klmp% lip3li%& $a"ian mul"atr!an" su%a min!a%.

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  10/26

  4L0 (4DRO/4L LI/O/4L0ALAN5E+

  Adalah an"%a !an" mnun6u%%anpr$andin"an antara %lmp%hidr3l dan lip3l.

  Sma%in $sar har"a 4L0, $rartisma%in $an!a% %lmp% !an" su%aair (l$ih mudah larut dalam airdmi%ian s$ali%n!a.

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  11/26

  Keguanaan Emulgator danharga HLB

  Harga HLB Kegunaan

  1 7 8  Anti foaming agent 

  9 7 : Emul"atr tip *)O

  ; 7 < 0ahan pm$asah(wetting agent)

  = 7 1> Emul"atr tip O)*

  18 7 1? 0ahan pm$rsih(detergent)

  1? 7 1= /m$antu %larutan(solubilizing agent)

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  12/26

  NILAI HLB SURFAKTANSURFAKTAN NILAI HLB KETERANGAN

   T*EN -> 1:,; 5AIRAN

   T*EN 9> 1?,: 5AIRAN MINAK 

   T*EN :> 19,< SEMI/ADAT SE/ERTIMINAK 

   T*EN :? 1>,? /ADAT SE/ERTI LILIN T*EN => 1?,> 5AIR SE/ERTI MINAK 

   T*EN =? 11,> 5AIR SE/ERTI MINAK 

  ARLA5EL)S/AN -> =,: 5AIRAN MINAK  

  ARLA5EL)S/AN :> 9,; /ADAT SE/ERTI MALAM

  ARLA5EL)S/AN => 9,8 5AIRAN MINAK  

  ARLA5EL =8 (SOR0ITAN+ 8,; 5AIRAN MINAK  

  2OM =,>

   TEA 1-,>

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  13/26

  EMUL2ATOR ALAM& mul"atr !an" diprlhdari alam tanpa prss !an" rumit.

  1+ Emul"atr dari tum$uhan @& "m ara$,

  tra"a%an, a"ara"ar, #hndrus, dll.-+ Emul"atr h'ani @& %unin" tlur, adps

  lana

  8+ Emul"atr dari minral @& $ntnit,

  ma"nsium alumunium sili%at (B"um+

  EMUL2ATOR 0UATAN)SINTETIS

  @& sa$un, t'n, span

  BAHAN PENGEMULSI

  (EMULGATR!

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  14/26

  EMULGATOR ALAM

  GOM ARAB• Sangat baik untuk emulgat tipe 3-4 dan untuk &bat minum

  • Emulsi yang te#bentuk sangat stabil dan tidak te#lalu kental

  • +estabilan emulsi yang dibuat be#dasa#kan dua $akt)

  a +e#'a g&m sebagai k&l&id pelindungb e#bentuknya %ai#an yang %ukup kental sehingga la'u

  pengendapannya %ukup ke%il" tetapi massa masih dapat

  dituang

  • :ika tidak dinyatakan lain" g&m a#ab yang digunakan

  sebanyak * da#i 'umlah minyaknya

  • Untuk membuat kpus emulsi (inti emulsi! dipe#gunakan ai#

  *";1 b&b&t g&m kemudiaan diaduk kuat/kuat lalu dien%e#kan

  dengan sisa ai#nya

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  15/26

  Sela"n "tu da#at d"n$ata%an&

  C Lma%lma% padat& /2A sama $an!a% dn"an lma% padat.

  C Min!a% atsiri& /2A sama $an!a% dn"an min!a% atsiri.

  C Min!a% lma%& /2A 1)- $$t min!a% lma%, %# Ol. R#ini%arna mmili%i "u"us O4 !an" $rsifat hidr3l shin""auntu% mm$uat mulsi #u%up mm$utuh%an 1)8@n!a.

  C Min!a% lma% & min!a% atsiri at padat larut dalam min!a%lma%.

  Kdua min!a% di#ampur%an dulu, at padat dilarut%an dalammin!a%n!a, tam$ah%an "m (I)- min!a% lma% aa min!a% atsiri aa at padat+

  C 0ahan $at #air $r$$t 6nis tin""i, #nthn!a %lrfrm G$rmfrm.

  Ditam$ah%an min!a% lma% 1> $ratn!a , ma%a 0 #ampuranmnd%ati satu. 2m s$an!a% H $ahan $at #air trs$ut.

  C 0alsm$alsm& 2m sama $an!a% dn"an $alsm.

  C Ol. I#ris Asli & mnurut Frnas dipa%ai "m 8> dari $$tmin!a%.

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  16/26

  TRAGAKANC Disprsi tra"a%an dalam air san"at %ntal shin""a

  untu% mmprlh mulsi dn"an Bis%sitas !an"

  $ai% han!a diprlu%an 1)1> /2A.C 4an!a $%r6a ptimum pada p4 9,? :C Tra"a%an di$uat %rpus mulsi dn"an

  mnam$ah%an air s%ali"us s$an!a% -> $rattra"a%an.

  C Tra"a%an han!a $rfun"si s$a"ai pn"ntal, tida%dapat mm$ntu% %lid pindun" sprti pada2m.

  AGAR&AGARC Emul"atr ini %uran" f%tif 6i%a di"una%an sndiri.C S$lum dipa%ai a"ara"ar ini dilarut%an dulu

  dn"an air mndidih, %mudian didin"in%an planplan sampai suhu tida% %uran" dari 9?> 5.

  C0iasan!a di"una%an 1-.

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  17/26

  CHONDRUS

  • Sangat baik dipakai untuk emulsi minyakikan ka#ena dapat menutupi #asa dan bau

  minyak ikan te#sebut

  • 8a#a mempe#siapkannya sepe#ti pada

  aga#/aga#

  EMULGATOR LAIN

  • 7ektin" metil selul&sa"

  ka#b&ksimetilselul&sa (8M8!< biasa

  digunakan */2=

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  18/26

    MULGATOR

  H WANI

  KUNING T LUR

  C Mengandung le'"t"n (gol #rote"n)a'amam"no! dan %ole'terol

  C Le'"t"n adalah emulgator t"#e )*+'edang%an %ole'terol adalah t"#e *),%emam#uan le'"t"n-%ole'terol 'eh"ngga'e.ara total %un"ng telur meru#a%anemulgator t"#e )*

  C Le'"t"n mam#u mengemul'"%an m"n$a%lema% /0 1o1otn$a dan m"n$a%mengua# 20 1o1otn$a

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  19/26

  ADEPS LANAE

  C 0an!a% mn"andun" %lstrl,

  mrupa%an mul"atr tip *)O dan$an!a% dipr"una%an untu%pma%aian luar.

  C /nam$ahan mul"atr ini a%anmnam$ah%an %mampuan min!a%untu% mn!rap air.

  C Dalam %adaan %rin" dapatmn!rap air - $$tn!a.

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  20/26

  EMULGATR MINERAL

  MAGNESIUM ALUMUNIUM SILIKAT

   (VEEGUM)C Mrupa%an sn!a'a anr"ani% !an" trdiri dari

  "aram"aram ma"nsium dan alumunium.C Emulsi !an" tr$ntu% adalah mulsi tip O)*,

  sdan"%an pma%aian !an" laim adalahs$an!a% 1 .C Khusus untu% pma%aian luar.

  BENTNITC Tanah liat trdiri dari sn!a'a alumunium sili%at!an" dapat mn"a$srpsi%an s6umlah $sar airshin""a mm$ntu% massa sprti "l.

  C Dipa%ai s$a"ai mul"atr s$sar ?

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  21/26

  EMULGATOR BUATAN

  • SABUN

  a) Sangat banyak dipakai untuk tujuan luar,sangat peka elektrolit.

    b) Dapat digunakan sebagai emulgator tipe O/maupun /O tergantung dari !alensinya.

  "##N $%, &%, '%, (%• SAN $%, &%, (%

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  22/26

  CARA PEMBUATAN EMULSIC MET3E GM KERING) KNTINENTAL

  Jat pn"mulsi di#ampur dn"an min!a% trl$ihdulu, ditam$ah air untu% mm$ntu% %rpus mulsi,$aru din#r%an dn"an sisa air !an" trsdia.

  C MET3E GM BASAH) INGGRISJat pn"mulsi ditam$ah%an dalam air a"ar

  mm$ntu% suatu mu#ila" %mudian prlahanlahanmin!a% di#ampur%an untu% mm$ntu% mulsi,%mudian din#r%an dn"an sisa air.

  C MET3E BTL)BTL FRBES

  Di"una%an untu% min!a% mn"uap dan at !an"$rsifat min!a% dan mmpun!ai Bis%sitas rndah.Sr$u% "m dimasu%%an % dalam $tl%rin"ditam$ah - $a"ian air, $tl ditutup, %mudian#ampuran trs$ut di%#% dn"an %uat. Tam$ah%an

  sisa air sdi%it dmi sdi%it am$il di %#%.

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  23/26

  23

  CARA MEMBEDAKAN TIPE EMULSIC 3engan #engen.eran 4a'e

  'et"a# emul'" da#at d"en.er%an dengan 4a'e e%'ternaln$a

  Berart" t"#e )* dengan a"r dan t"#e *) dengan m"n$a%

  C 3engan #enge.atan atau #e5arnaan

  6at 5arna a%an ter'e1ar merata dalam emul'" 7"%a 6at ter'e1ut

  dalam 4a'e e%'ternal emul'" ter'e1ut M"'aln$a8

  9 emul'" : Sudan III 1"ru #ada emul'" *)

  2 emul'" : Lart met"len 1lue 1"ru #ada emul'" )*

  C 3engan %erta' 'ar"ng)%erta' t"'u

   7"%a emul'" d"tete'%an #ada %erta' 'ar"ng a%an ter7ad" noda

  m"n$a% + 1erart" emul'" ter'e1ut *) %alau 1a'ah merata

  1erart" )*

  C 3engan %ondu%t";"ta' l"'tr"% 

  alat $ang d"#a%a" %a5at dan 'to# %onta% Ka5at dengan K <

  5att dan neon = 5att+ 'emua d"hu1ung%an 'e.ara 'er" Lam#u

  a%an men$ala 7"%a ele%troda d".elu#%an dalam .a"ran emul'"

  t"#e )* dan a%an mat" 7"%a d".elu#%an #ada emul'" t"#e *)

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  24/26

  KESTABILAN EMULSIC 5REAMIN2

  adalah trpisahn!a mulsi mn6adi - lapisan, !aitu satu $a"ian

  mn"andun" fas disprsi l$ih $an!a% daripada lapisan !an"lain $rsifat rBrsi$l.

  C KOALESENSI DAN CRACKING (BREAKING)

  /#ahn!a mulsi %arna 3lm !an" mliputi parti%l

  rusa% dan $utir min!a% $r%alsnsi ) mn!atu

  mn6adi fas tun""al !an" mmisah.

  0rsifat irBrsi$l %arna&

  1. /risti'a %imia& pnam$ahan al%hl, pru$ p4, pnam$ahan

  l%trlit 5aO)5a5l- %si%atus.

  -. /risti'a 3si%a& pmanasan, pn!arin"an, pndin"inan, pn"adu%an.

  8. /risti'a $il"is& frmntasi $a%tri, 6amur atau ra"i.

  C INERSI FASE

  adalah pristi'a $ru$ahn!a tip mulsi O)* mn6adi *)O

  s#ara ti$ati$a atau s$ali%n!a.

  0rsifat irBrsi$l.

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  25/26

 • 8/16/2019 P 13 EMULSIONES.ppt new.ppt

  26/26


Recommended