Home >Documents >Penulisan Isu Budaya Sekolah

Penulisan Isu Budaya Sekolah

Date post:21-Jul-2015
Category:
View:304 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:

SME 6044 CONTEMPORARY ISSUES IN MATHEMATICS EDUCATIONSEMESTER 2 SESSION 2011/2012 LECTURERS NAME : PROFESOR DR. MARZITA PUTEH

KUMPULAN 11: BUDAYA SEKOLAH

PREPARED BY: SUZANA BINTI AYOB NOR ASHIKIN BINTI SUED (M20111000355) (M20111000451)

SITI RAUDHAH BINTI ISMAIL (M20111000737) SITI KHALIJAH BT AB.RAHIM (M20111000735)

ISI KANDUNGAN PERKARA1.0 2.0 3.0

Halaman 2 2 4 4 5 6

Pengenalan Siapakah Yang Membentuk Budaya Sekolah Kepemimpinan Pengetua / Guru Besar Kepemimpinan Pengetua / Guru Besar Di Malaysia Belum MencapaiTahap Professional 3.1.1 Pelantikan Jawatan Pengetua 3.1.2 Usaha -Usaha Untuk Memartabatkan Professionalisme Pengetua / Guru Besar Tugas Dan Peranan Pengetua 3.2.1 Isu-isu Yang Berkaitan Dengan Kekuatan Pengurusan dan Kepemimpinan Yang Perlu Ada Pada Seseorang Pengetua Sekolah .

3.1

3.2

8 8

3.3

Peranan Pengetua Yang Mengutamakan Tugas Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah dan Mengabaikan Fungsinya Sebagai Kepimpinan Pengajaran

11

3.4 Perkongsian (Misi / Visi / Matlamat / Objektif Sekolah) 3.5 Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Guru Besar 4.0 Hubungan Guru Dengan Budaya Sekolah4.1 4.2 5.1 5.2

13 Pengetua / 14 16 17 18 19 22 23 24

Komitmen Guru Dengan Kepemimpinan Pengetua

Kepuasan Kerja Guru Dengan Kualiti dan Motivasi Kerja Guru 5.0 Pencapaian Pelajar dan Budaya Sekolah SK VS SRJKC Sekolah Berpencapaian Cemerlang, Sederhana dan Lemah6.0 Persekitaran Yang Kondusif dan Hubungan Dengan Budaya Sekolah

7.0 Kesimpulan

30

2

1.0

PENGENALAN

Budaya sekolah merupakan komponen yang sangat penting untuk memajukan sekolah iaitu dengan memastikan budaya sekolah positif dan memberi perhatian kepada ibu bapa, guru dan pelajar. Rusni (2005) menakrifkan budaya sekolah sebagai cara hidup sekolah yang meliputi segala amalan sekolah sama ada di luar dan di dalam bilik darjah yang mencerminkan nilai, kepercayaan dan norma yang dikongsi bersama oleh warganya. Budaya sekolah ini ada yang di warisi dan ada yang dibentuk oleh warganya sendiri. Budaya sekolah juga boleh ditakrifkan sebagai pengumpulan nilai dan norma daripada warga sekolah yang menjadi amalan guru (Yaakob, 2007). Dapat dirumuskan di sini bahawa budaya sekolah merupakan cara warga sekolah itu melakukan sesuatu yang telah dipersetujui, berdasarkan norma, nilai dan kepercayaan mereka. Dalam bidang pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mempunyai hasrat untuk meletakkan Malaysia sebagai hab pendidikan berkualiti di rantau Asia Tenggara. Dalam merealisasikan matlamat ini, kepemimpinan pengetua dianggap sebagai teras utama kepada pembangunan pendidikan berkualiti, iaitu merujuk kepada kecemerlangan pengurusan dan kepemimpinan pendidikan. Dalam erti kata lain, kemantapan kepemimpinan sekolah dilihat sebagai kunci utama kepada penghasilan pendidikan yang berkualiti. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa kecemerlangan dan kejayaan sesebuah sekolah amat bergantung kepada pengurusan berkualiti yang perlu di sertakan dengan kepemimpinan pengetua yang dapat menjana modal insan. Pengetua perlu mengamalkan kepemimpinan yang berkualiti kerana proses kepemimpinan adalah penentu kepada kecemerlangan sekolah (Lokman et.al., 2008). 2.0 SIAPAKAH YANG MEMBENTUK BUDAYA SEKOLAH

Pengurusan sekolah mempunyai pengaruh yang kuat untuk mencorakkan budaya sekolah, dan budaya sekolah yang positif akan meningkatkan keberkesanan sekolah (Yaakob, 2007). Ini bermakna budaya sekolah banyak bergantung kepada kepimpinan pengetua. Pengetua mempunyai kuasa dalam membentuk budaya sekolahnya sendiri dan untuk melakukan perubahan ini, ia mungkin memakan masa yang lama. Ini adalah kerana warga sekolah yang berada di situ telah biasa dengan budaya yang sedia ada. Apa yang harus dilakukan oleh pemimpin adalah dengan melakukan perubahan itu secara perlahan dan meningkatkan masa berinteraksi dengan para guru. Pengetua yang mengetuai sistem pengurusan sekolah mestilah

3

memupuk semangat kekitaan dan kepunyaan di kalangan warga sekolah dan melibatkan guruguru dalam proses perancangan dan membuat keputusan. Sebagai ketua pentadbir sekolah, pengetua adalah orang yang penting dan bertanggungjawab dalam membentuk budaya yang positif. Budaya sekolah yang positif dapat mewujudkan pola-pola perhubungan manusia yang baik, suasana yang tenteram, keadaan persekitaran sekolah yang bersih serta di penuhi dengan aktiviti-aktiviti keilmuan. Keadaan ini akan dapat melahirkan kesan positif terhadap proses pembelajaran dan penghayatan nilai murni. Dengan cara demikian, usaha untuk pembentukkan akhlak dan sahsiah pelajar dapat berjalan dengan lancar dan berkesan (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1991). Oleh itu, Fiore (2000) berpendapat pengetahuan tentang budaya sekolah adalah penting bagi pemimpin sekolah. Bagi pengetua yang baru bertugas di sesebuah sekolah pula, beliau harus peka terhadap budaya sekolah yang sedia ada. Pengetua baru ini akan mengalami kesulitan untuk menjalankan tugas, jika beliau tidak memahami budaya sekolah itu. Pembaharuan dan perubahan akan sukar dilaksanakan jika beliau tidak memahami apakah nilai-nilai yang dianggap penting oleh guru, ibu bapa dan pelajar sekolah tersebut. Pengetahuan tentang budaya sekolah juga penting bagi guru-guru kerana mereka adalah orang yang hampir dengan pengetua dalam membantu sekolah mencapai matlamat yang telah dirancang. Justeru, sebagai orang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan rancangan-rancangan yang telah dipersetujui bersama maka mereka juga perlu memahami budaya sekolah. Kefahaman tersebut juga dapat membantu mereka mengenal pasti amalan-amalan yang tidak produktif dan kemudiannya membentuk satu budaya yang lebih kuat. Selain itu, pengetahuan tentang budaya akan dapat membantu guru memikirkan unsurunsur yang mempengaruhi budaya sekolah dan menentukan proses pengajaran & pembelajaran yang mempengaruhi amalan di sekolah agar dapat menghasilkan pelajar-pelajar bersikap positif, cerdas dan berpandangan jauh. Guru-guru akan memperoleh kepuasan bekerja dan produktiviti yang tinggi jika persekitarannya mempunyai ideologi organisasi yang kuat, penglibatan bersama, kepimpinan yang berkarisma dan hubungan yang rapat antara warga sekolah. Budaya mempunyai kaitan dengan motivasi guru dan pelajar, produktiviti, kepuasan kerja, sikap guru dan pencapaian pelajar (Rusni, 2005). Oleh itu, pihak pentadbir harus membina budaya sekolah yang kuat agar warga sekolah akan berusaha ke arah pencapaian matlamat yang ditentukan dan akhirnya berjaya dicapai. 4

3.0

KEPEMIMPINAN PENGETUA / GURU BESAR Banyak pendapat yang mengatakan kejayaan dan keberkesanan sesebuah sekolah ada

hubungan dengan kepemimpinan pengetuanya. Namun begitu, isu kelemahan kepemimpinan pengetua dalam memimpin sekolah bukanlah isu baru dalam kajian kepengetuaan. Abdul Shukor (2004) mendedahkan bahawa terdapat beberapa kelemahan dalam kepemimpinan pengetua yang berupaya mengendalakan pengurusan sekolah untuk berfungsi dengan berkesan. Antaranya stail kepimpinan pengetua yang sentiasa merujuk kepada model birokratik menyebabkan mereka kabur tentang peranan mereka sebagai pemimpin yang perlu menjana komitmen guru terhadap sekolah. 3.1 Kepemimpinan Pengetua / Guru Besar Di Malaysia Belum Mencapai Tahap Professional Professional bererti pengetua adalah orang yang pakar dalam bidangnya dan yakin akan keunggulan pekerjaan yang di jalankan kerana ciri-ciri professional itu ialah kecekapan, komitmen, dedikasi, pengorbanan dan kepakaran (Abdul Shukor, 2004). Ciri-ciri yang ada ini pula tidak dibiarkan statik. Beliau akan terus meningkatkan kecemerlangan dengan menambah kemahiran-kemahiran baru dan membawa sikap baru yang lebih positif. Beliau juga tidak membiarkan kepentingan peribadi berkonflik dengan kepentingan rasmi. Menurut Abdul Shukor (2004), taraf pendidikan dan pengurusan pendidikan di negara ini belum mencapai tahap professional, maka dengan itu pengurusan berkualiti yang biasanya dapat merealisasikan program-program peningkatan pendidikan sukar dicapai. Untuk mencapai taraf pendidikan yang tinggi, terlebih dahulu taraf pengurusan perlu dibaiki sehingga mencapai tahap professional. Kenyataan ini disokong oleh Mohd Noh (di petik dari Rusni, 2005), yang mendapati pengetua-pengetua sekolah menengah belum mencapai tahap sebagai pengurus sekolah yang berkesan. Di Malaysia, jawatan pengetua sekolah belum diberi status pentadbir ataupun profesional. Hal ini demikian kerana Akta Pelajaran 1961 masih menganggap pengetua sebagai guru sekolah dan jawatan itu tidak di masukkan ke dalam senarai pegawai pentadbiran. 3.1.1 Pelantikan Jawatan Pengetua

Perkhidmatan Pendidikan Malaysia ialah perkhidmatan yang terbuka. Oleh itu, mana-mana pegawai dalam perkhidmatan tersebut boleh dilantik sebagai pengetua sekolah menengah oleh Kementerian Pelajaran. Walaubagaimanapun, mengikut amalan biasa, guru sekolah lah yang 5

dipilih untuk kenaikan pangkat sebagai pengetua berdasarkan kepada pengalamannya dalam pengajaran atau pentadbiran. Dalam konteks lantikan jawatan pengetua di Malaysia, jawatan pengetua lazim diberikan kepada guru penolong kanan tanpa mengambil kira sama ada mereka mempunyai pengalaman dan ilmu tentang pengurusan sekolah atau tidak. Hussein Ahmad (2001) & Brown et. al. (di petik dari Lokman et.al. 2008) berpendapat lantikan pengetua berdasarkan kekananan sebagai guru tidak akan menjamin kecekapan dalam pengurusan malah menimbulkan persoalan adakah pengetua dapat memimpin sekolah dengan berkesan? Apabila keadaan ini berlaku, pelbagai aspek dalam pengurusan sekolah akan terjejas dan tidak dapat diurus dengan lancar. Di luar negara misalnya Amerika Syarikat, jawatan pengetua dimohon oleh individu yang berkelayakan malah menurut Datuk Seri Dr. Abdul Shukor Abdullah (Ketua Pengarah Pendidikan, 2001), beliau membandingkan piawaian profesionalisme itu denga

Popular Tags:
Embed Size (px)
Recommended