+ All Categories
Home > Documents > Procedura Operationala

Procedura Operationala

Date post: 10-Oct-2015
Category:
Upload: mirauti-monica
View: 93 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Popular Tags:

of 28

Transcript
 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  1/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina $ !in +,E&e-.lar nr%# $

  PROCEDURA OPERATIONALA

  CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE UGETARE

  1

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  2/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina + !in +,E&e-.lar nr%# $

  $% Li/ta re/.on/abililor cu elaborarea 0 veri1icarea /i a.robarea e!itiei /au !u.aca( 0 a revi(iei in ca!rul e!itiei .roce!urii o.erationale

  Elemente privindresponsabilii/operatiunea

  Numele siprenumele

  Functia Data Semnatura

  1 2 3 4 5$%$% Elaborat DONISAN ODI!A EFEEN" 14#$1#2$1$$%+% %eri&icat DONISAN ODI!A EFEEN" 14#$1#2$1$$%' Aprobat !A'A!I(!

  S"EFAN %A)EIAN!ON"A*I) 14#$1#2$1$

  2

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  3/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina ' !in +,E&e-.lar nr%# $

  +% Situatia e!itiilor /i a revi(iilor in ca!rul e!itiilor .roce!urii o.erationale

  E!itia2 revi(iain ca!rul e!itiei

  Co-.onenta revi(uita Mo!alitatearevi(iei

  Data !e la care /ea.lica .reve!erile

  e!itiei /aurevi(iei e!itiei

  1 2 3 4

  +%$% Editia 1 + + 14#$1#2$1$+%+% evi,ia 1+%' evi,ia 2

  '% Li/ta cu.ri(an! .er/oanele la care /e !i1u(ea(a e!itia /au0 !u.a ca(0 revi(ia !in ca!rule!itiei .roce!urii o.erationale

  Sco.ul!i1u(arii

  E&e-).lar nr%

  Co-.ar)ti-ent 3unctia Nu-e /i .renu-e Data .ri-irii

  Se-natu

  ra

  1 2 3 4 5 - .'%$% Aplicare 1 primar !A'A!I(!

  S"EFAN14#$1#2$1$

  '%+% Aplicare 2 !ontabilitate

  EFEEN" DONISANODI!A

  14#$1#2$1$

  '%4% Aplicare'%5% In&ormare'%,% Evidenta'%4% Arivare'%6% Alte

  scopuri

  3

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  4/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina 5 !in +,E&e-.lar nr%# $

  5% SCOP4#1#0rocedura are ca scop contabilitatea anaamentelor buetare4#2#0rocedura se re&era la modul leal de celtuire/platire a tuturor sumelor din bugetul n

  vioare4#3#0rocedura se aplica tuturor tipurilor de Actiuni/Proiecte/Investitii n care sunt implicate

  celtuieli/plati pariale sau totale din &ondurile buetare indi&erent de tip de colaboratorisau de calitatea acestora#

  7% DOMENIU5#1# 0rocedura se aplica de ctre Serviciul !ontabilitate#5#2# )a 0rocedura participa toate Serviciile 6i !ompartimentele interesate

  4% DOCUMENTE DE RE3ERIN8A-#1#) 2157 2$$1-#2#) 82 71991 actuali,ata 6i republicata:-#3#O'F0 191.7 2$$5-#4# O'F0 1.927 2$$2 pentru aprobarea Normelor metodoloice privind anaarea

  licidarea ordonantarea 6i plata celtuielilor instituiilor publice precum 6i orani,areaevidenta 6i raportarea anaamentelor buetare 6i leale

  -#5#)eea nr# 5$$ 7 2$$2-#-#O(; 45 7 2$$3-#.#) 1$8 7 2$$4 de aprobare a O(; 45 7 2$$3-#8#O; -1 7 2$$2 privind colectarea creanelor buetare-#9#) .9/2$$3 privind aprobarea O; -1 7 2$$2-#1$# O; 119/1999 privind auditul public intern 6i controlul &inanciar preventiv-#11# O'F0 522/2$$3 pentru aprobarea Normelor metodoloice enerale re&eritoare la e+ercitarea

  controlului &inanciar preventiv-#12# O'F0 912/2$$4 pentru modi&icarea 6i completarea Normelor metodoloice enerale

  re&eritoare la e+ercitarea controlului &inanciar preventiv aprobat prin O'F# 522/2$$3

  4

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  5/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina 7 !in +,E&e-.lar nr%# $

  6% DE3INI8II SI PRESCURT9RI6%$% DE3INI8II

  .#1#1# An buetar < anul &inanciar pentru care se aprob buetul: anul buetar este anulcalendaristic care =ncepe la data de 1 ianuarie 6i se =nceie la data de 31 decembrie:

  .#1#2# Anaament buetar < orice act prin care o autoritate competent potrivit leiia&ectea, &onduri publice unei anumite destinaii =n limita creditelor buetareaprobate:

  .#1#3# Anaament leal < &a, =n procesul e+ecuiei buetare repre,ent>nd orice acturidic din care re,ult sau ar putea re,ulta o obliaie pe seama &ondurilor publice:

  .#1#4# Articol buetar < subdivi,iune a clasi&icaiei celtuielilor buetare determinat =n&uncie de caracterul economic al operaiunilor =n care acestea se concreti,ea, 6i caredesemnea, natura unei celtuieli indi&erent de aciunea la care se re&er:

  .#1#5# *alana de veri&icare < procedeu contabil prin care lunar trimestrial semestrial sauori de cate ori este nevoie se rupea, 6i se sistemati,ea, in&ormaiile =n conturiurmarindu

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  6/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina 4 !in +,E&e-.lar nr%# $

  .#1#15# Descidere de credite buetare < aprobare comunicat "re,oreriei Statului de ctreOrdonantatorul principal de credite =n limita creia se pot e&ectua reparti,ri decredite buetare 6i plai de casa din buetele locale:

  .#1#1-#Dob>nda < suma de bani cu acest titlu dar 6i alte prestaii sub orice titlu saudenumire la care debitorul se obli drept ecivalent al &olosinei capitalului:

  .#1#1.#Evidenta contabila < inreistrare sistematica a in&ormaiilor privind situaiapatrimoniala 6i a re,ultatelor obinute de ctre un aent economicot pentrunecesitile acestuia cat 6i pentru relaiile cu asociaii sau acionarii clienii&urni,orii bncile oranele &iscale 6i alte persoane uridice sau &i,ice :

  .#1#18# E+ecuie buetar < activitatea de =ncasare a veniturilor buetare 6i de e&ectuare a pliiceltuielilor aprobate prin buet:

  .#1#19# E+erciiu buetar < perioada eal cu anul buetar pentru care se elaborea, seaprob se e+ecut 6i se raportea, buetul:

  .#1#2$# E+tras de cont < document ce atesta tran,aciile cu disponibiliti:

  .#1#21# Fise de cont < document contabil unde se inreistrea,a =n ordine cronoloica toateoperaiile economice dup documentele de evidenta 6i dup articole contabile:

  .#1#22#Furni,or < datorie a orani,aiei ecivalenta valorii bunurilor lucrrilor 6iserviciilor primite de la teri:

  .#1#23# ;aranie < ansamblu de miloace uridice de arantare a obliaiilor prin a&ectarea unuibun al debitorului sau ciar al altei persoane =n scopul asiurrii e+ecutrii obliaieiasumate:

  .#1#24# urnal < un reistru contabil unde se inreistrea,a toate operaiunile < mi6crile

  patrimoniului ?economiconerii:

  .#1#3$# Ordonanarea celtuielilor < &a, =n procesul e+ecuiei buetare =n care se con&irm clivrrile de bunuri 6i de servicii au &ost e&ectuate sau alte creane au &ost veri&icate 6i c

  plata poate &i reali,at:.#1#31# 0lata celtuielilor < &a, =n procesul e+ecuiei buetare repre,ent>nd actul &inal prin

  care instituia public acit obliaiile sale &a de teri:.#1#32#0lata < &a,a din procesul e+ecuiei buetare repre,ent>nd actul &inal prin care

  instituia public acit obliaiile sale &a de terii creditori ?este eliberat deobliaiile sale &a de terii creditori@:

  .#1#33# eistru urnal < documentul contabil =n care se e&ectuea, =nreistrarea cronoloicaa tuturor tran,aciilor evenimentelor 6i a operaiilor pre,ent>nd sumeleBconturilor implicate debitoare sau creditoare 6i alte in&ormaii leate de acestea

  .#1#34#Scadentar < document de e6alonare a celtuielilor ce se e&ectuea, =n perioada

  -

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  7/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina 6 !in +,E&e-.lar nr%# $

  curenta 6i privesc perioadele viitoare 6i care urmea, a se reparti,a lunar asupraceltuielilor:

  6%+% % PRESCURT9RI

  .#2#1# )

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  8/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina , !in +,E&e-.lar nr%# $

  CRaoarte rivind des!"#urarea aciunilor reconizate Facturi de la !urnizori $econturi%&trase de cont

  ,%'% Date !e ie:ire ale .roce/ului# 0ropunere de plata Anaament de plata Ordonantare de plata O0 Ordine de scimb valutar Note contabile

  Fise de cont pe conturile speci&ice *alane de veri&icri urnale eistru urnal E+ecuie uetara Diverse situaii contabile de *alana *ilan 0lai !reane etc# cerute de cei interesai

  ,%5# 0rocedura care are ca scop pre,entarea pa6ilor de urmat =n contabilitatea pe ba,ade anaament cu anaarea licidarea ordonantarea 6i plata celtuielilor &ondurilor publice?buetare@ precum 6i orani,area evidenta 6i raportarea anaamentelor buetare 6i leale

  se des&6oar con&orm celor descrise mai os parcursul aciunilor &iind pre,entat =n diarama&lu+ din Ane+a 1#

  ,%5%$% An*a;area c

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  9/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina = !in +,E&e-.lar nr%# $

  a> An*a;a-entul le*al< &a,a =n procesul e+ecuiei buetare repre,ent>nd orice acturidic din care re,ulta sau ar putea re,ulta o obliaie pe seama &ondurilor publice#Anaamentul leal trebuie sa se pre,inte sub &orma scrisa 6i sa &ie semnat deordonatorul de credite# Anaamentul leal ia &orma unui contract de aci,iie

  publica comanda convenie contract de munca acte de control acord de =mprumutetc#

  n toate actele uridice prin care se contractea, o datorie a statului re,ultata dincontractarea unor =mprumuturi interne sau e+terne sau o datorie re,ultata dintrt daca au primit =n prealabil vi,a de control &inanciarpreventiv =n condiiile leii#Anaarea 6i ordonantarea celtuielilor se e&ectuea, numai cu vi,a prealabila de

  control &inanciar preventiv propriu potrivit dispo,iiilor leale# )a instituiile publicela care operaiunile sunt supuse controlului &inanciar preventiv deleat anaarea 6iordonantarea celtuielilor se e&ectuea, 6i cu vi,a prealabila a controlorului deleatcon&orm leislaiei =n vioare# 0roiectul de anaament leal se pre,int pentru vi,ade control &inanciar preventiv =mpreuna cu o propunere de anaare a unei celtuieli

  potrivit modelului pre,entat =n leislaia =n vioare#Anaarea celtuielilor se e&ectuea, =n tot cursul e+erciiului buetar ast&el =nc>t

  sa e+iste certitudinea ca bunurile 6i serviciile care &ac obiectul anaamentelor vor &ilivrate respectiv prestate 6i se vor plai =n e+erciiul buetar respectiv# Ordonatoriide credite nu pot anaa celtuieli =ntrn la data de 31decembrie a e+erciiului buetar curent respectiv ultima ,i de plata prev,uta =n0roramul calendaristic pentru derularea principalelor operaiuni de =nceiere ae+erciiului buetar cu e+cepia aciunilor multianuale#

  n situaia =n care din motive obiective anaamentele leale de celtuieli nu pot&i pltite pana la &inele anului acestea se vor plai din creditele buetare alee+erciiului buetar urmtor#

  Ordonatorilor de credite li se inter,ice sa ia cu buna 6tiina masuri care au caobiect anaarea de celtuieli peste sumele aprobate =n buet la partea de celtuielicu e+cepia anaamentelor multianuale e&ectuate =n condiiile leii#

  Ordonatorii de credite nu pot =nceia nici un anaament leal cu tere persoane&ara vi,a de control &inanciar preventiv dec>t =n condiiile autori,ate de lee# Dupsemnarea anaamentului leal de ctre ordonatorul de credite acesta se transmitecompartimentului de contabilitate pentru =nreistrare =n evidenta celtuielilor anaate#

  9

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  10/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina $? !in +,E&e-.lar nr%# $

  b> An*a;a-entul bu*etar< orice act prin care o autoritate competenta potrivit leiia&ectea, &onduri publice unor anumite destinaii =n limita creditelor buetareaprobate#

  n aplicarea principiului anualitatii potrivit cruia plile e&ectuate =n cursul unui anbuetar =n contul unui buet aparin e+erciiului corespun,tor de e+ecuie a buetuluirespectiv 6i a prevederilor leale potrivit crora pentru a e&ectua o plata este obliatorie

  parcurerea prealabila a celor trei &a,e respectiv anaarea licidarea ordonantarea seimpune punerea =n re,erva a creditelor buetare anaate ast&el =nc>t toate anaamenteleleale =nceiate =n cursul unui e+erciiu buetar sau =n e+erciiile precedente deordonatorul de credite sau de alte persoane =mputernicite sa poat &i pltite =n cursul

  e+erciiului buetar respectiv =n limita creditelor buetare aprobate# =n vederea respectriiacestei cerine anaamentul buetar prin care au &ost re,ervate &onduri publice uneianumite destinaii =n limita creditelor buetare aprobate preceda anaamentul leal#

  Este inter,is ordonatorilor de credite aprobarea unor anaamente leale &araasiurarea ca au &ost re,ervate 6i &ondurile publice necesare plaii acestora =n e+erciiul

  buetar cu e+cepia aciunilor multianuale#%aloarea anaamentelor leale nu poate depasi valoarea anaamentelor buetare si

  respectiv a creditelor buetare aprobate cu e+cepia anaamentelor leale a&erenteaciunilor multianuale care nu pot depasi creditele de anaament aprobate =n buet#Anaarea celtuielilor trebuie sa se &ac =ntotdeauna =n limita disponibilului de credite

  buetare si respectiv =n limita disponibilului de credite de anaament pentru aciuni

  multianuale#n scopul arantrii acestei reuli anaamentele leale respectiv toate actele princare statul sau unitile administrativ An*a;a-entul bu*etar in!ivi!ual este un anaament speci&ic unei anumiteoperaiuni noi care urmea, sa se e&ectue,e# Anaamentul buetar individual se

  pre,int la vi,a persoanei =mputernicite sa e+ercite controlul &inanciar preventiv =nacela6i timp cu proiectul anaamentului leal individual#

  b2@ 0entru celtuieli curente de natura administrativa ce se e&ectuea, =n mod repetatpe parcursul aceluia6i e+erciiu buetar se pot =ntocmi propuneri de an*a;a-entele*ale .rovi(orii materiali,ate =n buete previ,ionale care se =naintea, pentru vi,ade control &inanciar preventiv =mpreuna cu anaamentele buetare lobale#

  Anaamentul buetar lobal este un anaament buetar a&erent anaamentuluileal provi,oriu care prive6te celtuielile curente de &uncionare de naturaadministrativa cum ar &i7

  celtuieli de deplasare: celtuieli de protocol: celtuieli de =ntreinere 6i ospodrie ?=ncl,it iluminat apa canal salubritate posta tele&on

  radio &urnituri de birou etc@ celtuieli cu asiurrile: celtuieli cu ciriile: celtuieli cu abonamentele la reviste buletine lunare etc#

  1$

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  11/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina $$ !in +,E&e-.lar nr%# $

  'odelul anaamentului buetar este pre,entat =n leislaia =n vioare si inAne+a 3 la 0O#

  n ca,ul anaamentelor leale provi,orii ordonatorul de credite veri&ica &aptul caanaamentele leale individuale =nceiate sa nu dep6easc valoarea anaamentelor

  provi,orii care au &ost emise anterior#Anaamentele leale individuale aprobate p>n la &inele anului acoperite de aceste

  anaamente leale provi,orii nu trebuie =naintate pentru vi,a de control &inanciar preventiv#Anaamentele leale individuale care dep6esc valoarea anaamentelor leale provi,orii sesupun vi,ei de control &inanciar preventiv#

  Anaamentele buetare se reali,ea, prin emiterea unui document scris privindanaamentul buetar individual 6i anaamentul buetar lobal prin care se certi&ica

  e+istenta unor credite buetare disponibile 6i se pun =n re,erva ?se blocea,@ creditelea&erente unei celtuieli potrivit destinaiei prev,ute =n buet#0ropunerile de anaamente se =naintea, din timp persoanei =mputernicite cu

  e+ercitarea controlului &inanciar preventiv pentru a da posibilitate acesteia sa =si e+erciteatribuiile con&orm leii# 0ropunerile de anaare a celtuielilor trebuie =nsoite de toatedocumentele usti&icative a&erente si daca este ca,ul de orice alte documente 6i in&ormaiisolicitate de ctre persoana =mputernicita sa e+ercite controlul &inanciar preventiv#

  )a &inele anului persoana =mputernicita sa e+ercite controlul &inanciar preventivanali,ea, modul de reali,are a celtuielilor care au &cut obiectul anaamentelor buetarelobale precum 6i daca totalul anaamentelor leale individuale a&erente acestora este lanivelul anaamentelor leale provi,orii# =n ca,ul =n care nu e+ista di&erente semni&icative =ntreceltuielile previ,ionate 6i cele de&initive persoana =mputernicita sa e+ercite controlul

  &inanciar preventiv avi,ea, anaamentul buetar lobal care devine de&initiv# Daca persoana=mputernicita sa e+ercite controlul &inanciar preventiv constata di&erente semni&icative atunci

  poate otr= asupra includerii =n viitor a celtuielilor de natura celor care au &cut obiectulanaamentelor buetare lobale =n cateoria anaamentelor buetare individuale#

  Avi,area consta =n semnarea de ctre persoana =mputernicita sa e+ercite controlul&inanciar preventiv sau =nlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de anaare a uneiceltuieli 6i a anaamentului buetar care vor &i stampilate 6i datate#

  Avi,area proiectelor de anaamente leale se poate &ace dup =ndeplinireaurmtoarelor condiii7

  a@ proiectul de anaament leal a &ost pre,entat =n con&ormitate cu norme leale:b@ e+istenta creditelor buetare disponibile la subdivi,iunea corespun,toare din

  buetul aprobat:c@ proiectul de anaament leal se =ncadrea, =n limitele anaamentului buetar stabilitepotrivit leii:d@ proiectul de anaament leai respecta toate prevederile leale care =i suntaplicabile =n vioare la data e&ecturii sale ?controlul de lealitate@:e@ proiectul de anaament leal respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor 6ireulilor procedurale 6i metodoloice care sunt aplicabile cateoriei de celtuieli din care&ac parte ?controlul de reularitate@#

  0ersoana =mputernicita sa e+ercite controlul &inanciar preventiv poate sa re&u,eacordarea vi,ei daca considera ca nu sunt =ndeplinite condiiile menionate mai sus#

  Dup avi,area anaamentului buetar individual sau lobal dup ca, de ctre

  persoana =mputernicita sa e+ercite controlul &inanciar preventiv acesta se semnea, deordonatorul de credite 6i se transmite compartimentului de contabilitate pentru =nreistrare =nevidenta celtuielilor anaate#

  11

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  12/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina $+ !in +,E&e-.lar nr%# $

  !reditele buetare neanaate precum 6i creditele buetare anaate 6i neutili,ate p>nla &inele e+erciiului buetar sunt anulate de drept#

  Orice celtuiala anaata 6i neplatita p>n la data de 31 decembrie a e+erciiului buetarcurent se va plai =n contul buetului pe anul urmtor din creditele buetare aprobate =n acestscop#

  Aceasta celtuiala trebuie sa se raporte,e la &inele anului curent pe ba,a datelor dincontabilitatea celtuielilor anaate#

  n anaamentele leale individuale 6i cele provi,orii precum 6i =n anaamentelebuetare individuale sau lobale se preci,ea, subdivi,iunile buetului aprobat#

  Salariile personalului cuprins =n statele de &uncii ane+ate buetului aprobat 6iobliaiile a&erente acestora pensiile 6i autoarele sociale stabilite con&orm leilor =n vioare

  precum 6i celtuielile cu dob>n,ile 6i alte celtuieli a&erente datoriei publice se consideraanaamente leale 6i buetare de la data de 1 ianuarie a &iecrui an cu =ntreaa suma acreditelor buetare aprobate#

  n situaia =n care se impune maorarea sau diminuarea unor anaamente leale estenecesara elaborarea unor propuneri de modi&icare a anaamentelor leale 6i buetare iniiale=nsoite de memorii usti&icative#

  Re/.on/abilitate#!ompartimentul contabilitateOrdonatorul principal de credite

  ,%5%+% Lic

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  13/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina $' !in +,E&e-.lar nr%# $

  primirii:< lucrrile au &ost e+ecutate 6i serviciile prestate:< bunurile &urni,ate au &ost =nreistrate =n estiune 6i =n contabilitatecu speci&icarea estiunii 6i a notei contabile de =nreistrare:< condiiile cu privire la lealitatea e&ecturii rambursrilor de rate saua plailor de dob>n,i la credite ori =mprumuturi contractate/arantatesunt =ndeplinite:< alte condiii prev,ute de lee sunt =ndeplinite#

  0rin acordarea semnturii 6i meniunii *un de plata pe &actura se atesta caserviciul a &ost e&ectuat corespun,tor de ctre &urni,or 6i ca toate po,iiile din &acturaau &ost veri&icate#

  !ondiiile de e+iibilitate a obliaiei se veri&ica pe ba,a datelor cuprinse =nanaamentele leale care trebuie sa cuprind 6i date cu privire la termenele de plata aobliaiei# 0ersoana =mputernicita sa e&ectue,e licidarea celtuielilor veri&ica personaldocumentele usti&icative 6i con&irma pe propria rspundere ca aceasta veri&icare a &ostreali,ata# Documentele care atesta parcurerea &a,ei de licidare a celtuielilor stau la

  ba,a =nreistrrii =n contabilitatea patrimoniala a instituiei publice pentru re&lectareaserviciului e&ectuat 6i a obliaiei de plata &ata de terii creditori#

  Re/.on/abilitate#!ompartimentul contabilitate

  ,%5%'% Or!onantarea c

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  14/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina $5 !in +,E&e-.lar nr%# $

  Facturile =n oriinal sau alte documente =ntocmite =n vederea plaii celtuielilorvor purta obliatoriu numrul data notei contabile 6i semntura persoanei care a=nreistrat =n contabilitate licidarea celtuielilor#

  =n ca,uri e+cepionale c>nd nu este posibila pre,entarea documentelorusti&icative =n oriinal vor &i acceptate 6i copii ale documentelor usti&icativecerti&icate pentru con&ormitatea cu oriinalul de ctre ordonatorul de credite sau de

  persoana deleata cu aceste atribuii#In situaia =n care =n con&ormitate cu prevederile contractuale urmea, sa se

  e&ectue,e plata =n rate a bunurilor livrate lucrrilor e+ecutate 6i a serviciilor prestate sevor avea =n vedere urmtoarele7

  < prima ordonantare de plata va &i =nsoita de documentele usti&icative care

  dovedesc obliaia ctre creditor pentru plata ratei respective:< ordonantarile de plata ulterioare vor &ace re&erire la documenteleusti&icative dea transmise conductorului compartimentului &inanciar?&inanciar

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  15/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina $7 !in +,E&e-.lar nr%# $

  ,%5%5% Plata c

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  16/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina $4 !in +,E&e-.lar nr%# $

  Re/.on/abilitate#Serviciul !ontabilitate!ontabil se& veri&icare avi,areOrdonator principal de credite/aprobare

  ,%5%7% De/c

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  17/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina $6 !in +,E&e-.lar nr%# $

  &onduri publice sunt cele stabilite prin otr>ri ale ;uvernului#

  Re/.on/abilitate#Serviciul !ontabilitate/ intocmire!ontabil se& semnareOrdonator principal de credite /semnare

  ,%5%6% Recu.erareSumele repre,ent>nd plai =n avans neusti&icate prin bunuri livrate lucrri

  e+ecutate 6i servicii prestate p>n la s&>r6itul anului se recuperea, de ctre instituiapublica care a acordat avansurile 6i se vor restitui buetului din care au &ost acordate cu

  perceperea dob>n,ilor 6i penalitilor de =nt>r,iere a&erente potrivit leii#

  Re/.on/abilitate#Serviciul !ontabilitate

  ,%5%,% Ali-entare Ca/aDin conturile de celtuieli buetare sau de disponibiliti dup ca, instituiile

  publice pot ridica pe ba,a de Cecuri pentru ridicare de numerar numerarul pentrue&ectuarea plailor de salarii premii deplasri precum 6i pentru alte celtuieli care nu se

  pot e&ectua prin virament cum ar &i7 drepturi cu caracter social burse pentru elevi 6istudeni autoare etc#

  nFila de cec se menionea, 6i natura celtuielilor care urmea, sa se e&ectue,edin numerarul ridicat#

  Instituiile publice vor lua masurile necesare pentru reducerea la ma+imum aplailor =n numerar e&ectu>nd prin casieria proprie numai acele celtuieli de volum reduscare nu se usti&ica a &i e&ectuate prin virament#

  Sumele ridicate =n numerar se pstrea, =n casieria instituiei publice =n condiiide siurana#

  n vederea e&ecturii de plai =n numerar pentru deplasri sau aci,iionarea debunuri e+ecutarea de lucrri sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri =n numerarpersoanelor desemnate pe ba,a *$isoziiei de lata ( ncasare c"tre casierie*, semnata deconductorul compartimentului &inanciar ?&inanciar

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  18/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina $, !in +,E&e-.lar nr%# $

  contabilitate iar persoana =mputernicita sa e+ercite controlul &inanciar preventiv vasupraveea orani,area 6i tinerea evidentei actuali,area 6i raportarea anaamentelor

  buetare 6i leale#Scopul orani,rii evidentei anaamentelor buetare este de a &urni,a in&ormaii

  =n orice moment 6i pentru &iecare subdivi,iune a buetului aprobat pentru e+erciiulbuetar curent cu privire la7 creditele buetare consumate prin anaare 6i prin comparaie sa se determine creditele

  buetare disponibile care pot &i anaate =n viitor# anaamentele leale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite#

  Re/.on/abilitate#Serviciul !ontabilitate!ontabil se&/ semnare

  ,%5%$?% Evi!enta an*a;a-entelor bu*etare :i le*aleEvidenta anaamentelor buetare 6i leale este inuta concomitent de compartimentul

  de contabilitate 6i de persoana =mputernicita sa e+ercite controlul &inanciar preventiv# =n acestscop printrtmoneda naionala la cursul de scimb valutar comunicat de *anca Naionala aom>niei valabil pentru ultima ,i lucratoare a lunii# !u di&erentele din reevaluare

  se maorea, sau se diminuea, dup ca, valoarea anaamentelor buetare 6ileale din conturile 95$ Anaamente buetare 6i 9-$ Anaamente leale:&@ la &inele anului =nreistrarea =n creditul contului 9-$ Anaamente leale atotalului plailor e&ectuate =n cursul anului =n contul anaamentelor leale=nceiate# Datele se preiau din conturile ..$ Finanarea buetara privind anulcurent 5-$ Disponibil al instituiei publice &inanate din venituri proprii 55$Disponibil din &onduri cu destinaie speciala 6i de redistribuire etc#

  0rocedura de =nreistrare =n contabilitate a celtuielilor buetare trebuie sa deaposibilitatea de a asiura pentru &iecare subdivi,iune a buetului aprobat =n e+erciiul buetarcurent in&ormaii cu privire la7

  a@ creditele buetare disponibile:b@ anaamentele leale:

  c@ plile e&ectuate =n ba,a anaamentelor leale la un moment dat:d@ soldul anaamentelor leale care mai trebuie pltite la &inele anului:e@ datele necesare =ntocmirii Situaiei privind e+ecuia celtuielilor buetare

  18

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  19/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina $= !in +,E&e-.lar nr%# $

  anaate la &inele trimestrului potrivit modelului pre,entat =n normele =n vioaresituaie care este parte componenta din structura Situaiilor &inanciare trimestriale6i anuale ale instituiilor publice#

  Re/.on/abilitate#Serviciul !ontabilitate!ontabil se& semnare

  ,%5%$$% Ra.ortarea an*a;a-entelor bu*etare :i le*ale

  Situaia privind e+ecuia celtuielilor anaate la &inele trimestrului va &i

  =nsoita de un raport e+plicativ privind toate in&ormaiile utile cu privire laanaamentele e&ectuate =n cursul e+erciiului buetar#"oate Documentele elaborate =n cursul acestei proceduri se arivea, con&orm

  normelor =n vioare#

  Re/.on/abilitate#Serviciul !ontabilitate!ontabil se& semnare

  8#5## @NREGISTR9RI+-. Prounere de lata+- Anga0ament de lata+-1 2rdonantare de lata+-3 2P+-- 2rdine de schimb valutar+-4 )ote contabile+-5 Fise de cont e conturile seci!ice+-+ Balane de veri!ic"ri+-6 7urnale+-.8 Registru 7urnal+-.. %&ecuie Bugetara+-. $iverse situaii contabile de Balana, Bilan, Plai, Creane, etc cerute de cei

  interesai

  19

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  20/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina +? !in +,E&e-.lar nr%# $

  =% RESPONSAILIT98I

  =%$% Or!onatorul .rinci.al !e cre!ite9#1#1 Aproba Comenzile/Contractele de Achiziie, Colaborare, Finanare, nchiriere,

  Concesionare, Asociere, 9unca, mrumut, etc sau Convenii, Acte de control, etc# 6iorice alte$ocumente prin care se anaea, leal 2bligaii de Plata dinBugetul nvioare =n limitele superioare ale celtuielilor prev,ute inclusiv =n ca,ul celora&erente aciunilor multianuale si/sau co&inantate:

  9#1#2 spunde de respectarea principiilor unei bune estiuni &inanciare ale unuimanaement &inanciar sntos =n special ale economiei 6i e&icientei celtuielilor

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  21/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina +$ !in +,E&e-.lar nr%# $

  &urni,ori =n vederea e&ecturii plailor:9#3#4# Elaborea, 2P corespun,toare plailor:9#3#5# Arivea, inreistrarile re,ultate

  9#4# Serviciile !in ca!rul Pri-ariei SATU MAREIniia, procedura prin lansareaAnga0amentelor Bugetare #i 2rdonantarile sau aRe!eratelor de necesitateinsotite de)otele de Fundamentare corespun,toare pentru e&ectuarea

  plailor/celtuielilor de care sunt interesate =n domeniul lor de activitate#9#4#1# (rmresc realitatea con&ormarea cu clau,ele contractuale 6i lealitatea Facturilor 6i

  plailor/celtuielilor#

  =%7% RAC9#5#1# "ine sub control 0rocedura &ormularele 6i inreistrarile corespun,toare:9#5#2# Se preocupa de instruirea personalului at>t pro&esional cat 6i din punct de vedere al

  S'! vi,>nd =mbuntirea continua a activitilor =n cadrul 0rocedurii#

  21

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  22/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina ++ !in +,E&e-.lar nr%# $

  $?% ANEE

  Nr%ane&a

  Denu-ireaane&ei

  Elabora)tor

  A.robat Nr%!ee&e-.l

  are

  Di1u(are Ar

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  23/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina +' !in +,E&e-.lar nr%# $

  $$% Cu.rin/

  Nu-arulco-.onentei

  in ca!rul.roce!urii

  o.erationale

  Denu-irea co-.onentei !in ca!rul .roce!urii o.erationale Pa*ina

  Co.erta1# )ista responsabililor cu elaborarea veri&icarea si aprobarea

  editiei sau dupa ca, a revi,iei in cadrul editiei procedurii

  operationale2# Situatia editiilor si a revi,iilor in cadrul editiilor proceduriioperationale

  3# )ista cupri,and persoanele la care se di&u,ea,a editia sau dupaca, revi,ia din cadrul editiei procedurii operationale

  4# Scopul procedurii operationale5# Domeniul de aplicare a procedurii operationale-# Documentele de re&erinta aplicabile activitatii procedurale.# De&initii si abrevieri ale termenilor utili,ati in procedura

  operationala8# Descrierea procedurii operationale

  9# esponsabilitati si raspunderi in derularea activitatii1$# Ane+e inreistrari arivari11# !uprins

  23

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  24/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina +5 !in +,E&e-.lar nr%# $

  Ane&a $#Diarama &lu+ 0O!ED(A 0I%IND !ON"A*I)I"A"EA AN;AA'EN"E)O*(;E"AE

  24

  Ordine descimb valutar

  START

  Anaarea celtuielilor

  )icidarea celtuielilor

  Ordonantarea celtuielilor

  0lata celtuielilor

  Desciderea conturilior

  0lata e&ectiva

  ecuperare

  Alimentare casa

  Orani,area anaamentelorbuetare si leale

  Evidenta anaamentelorbuetare si leale

  aportarea anaamentelor

  buetare si leale

  0roramul de contabilitate

  Gotarare !!D privindmodul de utili,are a&ondurilor buetare

  *uetul HHHHH invioare

  !omen,i

  !ontracte deAci,itie !olaborareFinantare Inciriere

  etcFacturi de la &urni,ori

  Deconturi

  apoarte privinddes&asurarea

  actiunilor preconi,ate

  E+trase de cont

  0eridiodicitatea emiteriidocumentelor

  Oca,ional)unar

  "rimestrialAnual

  nreistrrile re,ultate se arivea,con&orm normelor in vioare

  Serviciul !ontabilitateAnali,a e+ecutiei buetare

  0ropunereAnaament

  Ordonantare deplata

  O0

  eistru urnal urnale

  Fisa de cont peconturilespeci&ice

  *alanta deveri&icari

  Nota contabila

  E+ecutie buetara0entru cei interesati

  Diverse situatii contabile de

  0entru cei

  interesati

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  25/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina +7 !in +,E&e-.lar nr%# $

  ANEA +

  ANEXA Nr. 1

  la nor-ele -eto!olo*ice

  MINISTERUL (INSTITUTIA)....................... Data emiterii ..................................................... Compartimentul de specialitate ............. Nr. ...................

  ! "#R$#UNERE DE AN%A&ARE A UNEI" " C'ELTUIELI "

  Scopul* .................................. +ene,iciar* ..............................

  Calculul disponi-ilului de credite -uetare / lei /00000!" Su-di1i2iunea " Credite " Credite " Disponi-il " Suma ana3ata " Disponi-il ""clasi,icatiei -uetului"-uetare "-uetare " de credite 4005 de credite "" apro-at cap. ... "apro-ate "ana3ate " ce mai poate " 1aluta " curs " " ramas de ""su-cap. ..... titlu ..."(ct. 678)"(ct. 698)" ,i ana3at 4051alutar"lei" ana3at "" art. ... alin. ... " " " ",elul"suma" " " "4::::::::5" 8 " ; " < "= > col. ; /

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  26/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina +4 !in +,E&e-.lar nr%# $

  " " i2a i2a ""Semnatura ....... Semnatura ........ " Semnatura ........ Semnatura ........"B $rdonator de crediteF Data* Semnatura*

  GGGGGGGGGGG) > raspunde de datele inscrise in col. ;F < si =C## > control ,inanciar pre1enti1 propriuC#D > control ,inanciar pre1enti1 deleat

  ANEA '

  ANEXA Nr. 2la nor-ele -eto!olo*ice

  MINISTERUL (INSTITUTIA)....................... Data emiterii ..................................................... Compartimentul de specialitate ............. Nr. ...................

  ! "AN%A&AMENT +U%ETAR INDIIDUALH%L$+AL"

  +ene,iciar* ...................................... / lei /

  !" Inreistrarea -uetara Suma "" "" cap. .... su-cap. ..... titlu ...... art. .... alin. .... ....................... "" Suma totala ....................... "" Tipul ana3amentului* indi1idual (lo-al) ................ "45" Spatiu re2er1at C## Data* "" "" / i2a Semnatura* "" / Re,u2 de 1i2a "" / Inreistrare indi1iduala Nr. ........ Data ......... "" "" Spatiu re2er1at C#D "" Data* "" / i2a "

  " / Intentia de re,u2 de 1i2a Semnatura* "" / Re,u2 de 1i2a "" / Inreistrare indi1iduala Nr. ........ Data ......... " $rdonator de crediteF

  2-

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  27/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina +6 !in +,E&e-.lar nr%# $

  Data* Semnatura*

  ANEA 5 ANEXA Nr. 3

  la nor-ele -eto!olo*iceMINISTERUL (INSTITUTIA).............................................. Data emiterii .................. Compartimentul de specialitate ................... Nr. ................... ! "$RD$NANTARE DE #LATA" Natura celtuielii ............................. Lista documentelor 3usti,icati1e ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

  Nr.Hdata ana3amentului leal ....................... Modul de plata (1iramentHnumerar) ................... LeiHaluta .......................................... Suma datorata -ene,iciarului ........................ A1ansuri acordate si retinute -ene,iciarului ........ Suma de plata (lei) .................................

  !" Suma de plata (1aluta) "" / ,elul 1alutei ................................ "" / suma in 1aluta ............................... "" / cursul 1alutar ............................... "" / suma in lei .................................. " Calculul disponi-ilului din contul de ana3amente -uetare / lei /000!

  "Su-di1i2iunea clasi,icatiei" Disponi-il " " Disponi-il "" -uetare Cap. .......... " inaintea " Suma de " dupa e,ectuarea ""su-cap. ...... titlu ......" e,ectuarii " plata " platii "" art. .... alin. ...... " platii (ct. 698) " " "4:::5

  2.

 • 5/20/2018 Procedura Operationala

  28/28

  PRIMARIACOMUNEI

  SATU MARE____________

  ServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVIND

  ANGAJAMENTELE UGETARE

  E!i"ia# $Nr%!e e&%# 'Revi(ia# )Nr%!e e&% #)

  Co!# P%O% $$ Pa*ina +, !in +,E&e-.lar nr%# $

  " 8 " ; " < " = > col. ; / < "4:::5" " " " "BBB Numele si adresa Numarul de -ene,iciarului cont ................. ................ Tre2oreria ................ (+anca) .............. ................ Cod ..................0!"Compartimentul de Compartimentul " Control ,inanciar pre1enti1 "" de specialitate de conta-ilitate)" "" " C## C#D "" " ""Data ............ Data ............." Data ............. Data ............ ""Semnatura ....... Semnatura ........" i2a i2a "" " Semnatura ........ Semnatura ....... "B $rdonator de crediteF Data* Semnatura*

  GGGGGGGGGGG) > raspunde de datele inscrise in col. ;

  ANEXA 5

  ANEXA Nr. 4

  la nor-ele -eto!olo*ice

  MINISTERUL (INSTITUTIA)..............................................

  SITUATIA #RIIND EJECUTIA C'ELTUIELIL$R +U%ETARE AN%A&ATE la ,inele trimestrului ............H............

  000000!"Su-di1i2iunea" " " " Ana3amente leale " " ""clasi,icatiei" Credite " " 405#lati a,erente" "" -uetului "-uetare "Ana3amente" Credite " " din care* "ana3amentelor"Ana3amente"" apro-at "apro-ate " -uetare " -uetare " T$TAL 405 leale (din " leale ""cap. ......H "(ct. 678)" (ct. 698) "disponi-ile"(ct. 6?8)" Sold la "Ana3amente"ct. @88F ; (col. " 7 " 9 " ? " @ " > (col. "" " " " ; /


Recommended