+ All Categories
Home > Documents > PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA...

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA...

Date post: 11-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 47 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
24
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL PROCEDURII DOCUMENTATE: Procedura are ca scop: - prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale/focarelor; - asigurarea asistentei medicale in conditii de maxima siguranta. Riscuri: - apafitta focarelor de infectii asociate asistentei medicale in saloane . 2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplicd in toate secfiile si compartimentele 2.1. Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii procedurate: - Sectia Clinica pediatrie I - Sectia Clinica pediatrie II - Sectia Pediatrie III - Comtrrartiment Terapie Intensiva - Sectia Clinica chirurgie si ortopedie infantila - Sectia Neonatologie - Sectia Clinica ATI - Compartiment ORL - Sectia Recuperare psihomotorie 3. DOCUMENTE DE REFERTNTA sterilizarea ?n unit61ile sanitare publice qi private, tehnicii de lucru gi interpretare pentru testele de evaluare a eficienlei procedurii de curdfenie qi dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfecfia m6inilor, in funcJie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeazd sd fie tratat gi a metodelor de evaluare a deruldrii qi eficien{ei procesului de sterilizare; Bucuresti. 4. DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR 4.1. Definitii ale termenilor - exemplu Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defi *- ,:l,i'Irar. ";1" .1trrt,^*i;"ut .,4{.lr IJ Procedura care descrie un proces sau o desfasoara la nivelul unuia sau mai multor co r.tatqi#FfPjllSe ts-rftFr'", .-'' l../l
Transcript
Page 1: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR

1. SCOPUL PROCEDURII DOCUMENTATE:

Procedura are ca scop:- prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale/focarelor;- asigurarea asistentei medicale in conditii de maxima siguranta.

Riscuri:- apafitta focarelor de infectii asociate asistentei medicale in saloane .

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplicd in toate secfiile si compartimentele

2.1. Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatiiprocedurate:

- Sectia Clinica pediatrie I- Sectia Clinica pediatrie II- Sectia Pediatrie III- Comtrrartiment Terapie Intensiva- Sectia Clinica chirurgie si ortopedie infantila- Sectia Neonatologie- Sectia Clinica ATI- Compartiment ORL- Sectia Recuperare psihomotorie

3. DOCUMENTE DE REFERTNTA

sterilizarea ?n unit61ile sanitare publice qi private, tehnicii de lucru gi interpretare pentru testelede evaluare a eficienlei procedurii de curdfenie qi dezinfectie, procedurilor recomandate pentrudezinfecfia m6inilor, in funcJie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelorchimice in functie de suportul care urmeazd sd fie tratat gi a metodelor de evaluare a deruldriiqi eficien{ei procesului de sterilizare;

Bucuresti.

4. DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR

4.1. Definitii ale termenilor - exemplu

Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defi*- ,:l,i'Irar.

";1" .1trrt,^*i;"ut.,4{.lr IJ

Procedura care descrie un proces sau odesfasoara la nivelul unuia sau mai multor co

r.tatqi#FfPjllSets-rftFr'", .-'' l../l

Page 2: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

Curi{are - etapa preliminara obligatorie, permanentd gi sistematicd incadrul oricdrei activitdli sau proceduri de indepdrtare a

murdiriei (materie organicd gi anorganicd) de pe suprafele(inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operaliuni mecanicesau manuale, utilizAndu-se agenti fizici gi/sau chimici, care seefectueazd in unitdtile sanitare de orice tip, astfel incdtactivitatea medicald sd se desfdgoare in condilii optime desecuritate:

- Procedura de distrugere

sau nepatogene de pe

utilizAndu-se agen{i fi zici

a majoritdJii microorganismelor patogene

orice suprafele (inclusiv tegumente),

gi/sau chimici;

Produsele biocide substante utilizate in domeniul medical pentru dezinfec{ie (tip de

produs 1 qi 2) sunt produse care contin substanle active definite inRegulamentul UE nr. 52812012 al Parlamentului European qi al

Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozilie pe piala qi

utilizarea produselor biocide qi plasate pe pia{a conformprevederilor nL I din Hotbrdrea Guvernului nr. 61712014 privindstabilirea cadrului institulional qi a unor mf,suri pentru punerea inaplicare a Regulamentului (uE)m. 528120r2a1 ParlamentuluiEuropean gi al Consiliului drn 22 mai 2072 privind punerea la

dispozilie pe piatd qi utilizarea produselor biocide, cu modificarile sicompletdrile ulterioare;

Dezinfec{ie de nivelinalt

- procedura de dezinfec{ie prin care se realizeazd, distrugereabacteriilor in formd vegetativd, fungilor, virusurilor, micobacteriilorgi a majoritdtii sporilor bacterieni; aceastd formd de dezinfecfie se

poate aplica qi dispozitivelor medicale reutilizabile, destinatemanevrelor invazive, qi care nu suportd autoclavarea;

Dezinfecfie de nivelintermediar (mediu)

- procedura de dezinfeclie prin care se realizeaz\, distrugereabacteriilor in formd vegetativd, a fungilor, a micobacteriilor gi a

virusurilor, frrd ac{iune asupra sporilor bacterieni;

Dezinfec{ie de nivelsclzut

- procedura de dezinfeclie prin care se rcalizeazd. distrugereamajoritdlii bacteriilor in formd vegetativd, a unor fungi qi a unorvirusuri, fbrd actiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip,virusurilor neanvelopate qi a mucegaiurilor;

- produsul biocid care fie inhibd dezvoltarea" fiemicrooganismele la nivelul tegumentelor/mucoaselor j

prevenirea sau limitarea infectiilor; /* ,l*rirt,1.\i' 8f,]".

i:i;i,l {.1_1

Biofilm - un strat subJire de microorganisme care aderd pu

tce sau anorganice $i care este foafte rezist

id+intiquhr#t i;-t'.r'a;6i€"

Page 3: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

substanle biocide;

Sterilizare - operafiunea prin care sunt distruse toate *icroorgatrismete,inclusiv sporii bacterieni, de pe obiectele contaminate, rezultatulacestei operaliuni fiind starea de sterilitate.

1. D/'\ Procedura operationala2 CSPLIAAM Compartiment de supraveghere, prevenireffi

asociate asistentei medicale

4.2 Abrevieri ale termenilor - exemplu

5. DESCRIEREA PROCESULUI

5.1. GeneralitatiCuratenia este cea mai raspandita metoda de decontaminare utilizata in unitatile sanitare prin

care sunt indepartate microorganismele de pe suprafete, obiecte sau tegumente, odata cu indepafiareaprafului si a substantelor organice. Aplicarea corecta a metodelor de curatenie asigura odecontaminare de 95-98 o/o, foarte apropiata de cea obtinuta prin dezinfectie. Curat enia actioneazaasupra tuturor microorganismelor. Dezinfectia este procesul prin care sunt distruse cele mai multe sautoate microorganismele patogene, in proportie de 99.99o/o de pe obiectele din mediul iner1, cu exceptiasporilor bacterieni. Actiunea de curatenie si dezinfectie trebuie sa asigure in permanenta in starecurata suprafetele, iar pentru intretinerca zilmca sunt utilizati detergent-dezinfectanti, procluse deintretinere si de curatenie. Materialele de intretinere a curateniei exista in dotarea fiecareisectii/compartiment, iar curatarea si dezinfectarealor se fac conform normelor in visoare

Materiale necesare

- ustensile de curatare in functie de suportul tratat (galeti, mopuri TWIX, faras, matura;

- solutii de detergent, dezinfectant;

- lavete microfibra pe cod de culoare: ALBAS'IRU- pentru suprafetele din saloane si ROSUpentru suprafetele din bai;

- echipament de protectie pentru personal ( manusi, halate, masti) etc.

-Programdecurateniesidezinfectie-cod:PO-CIN-02-01 (anexallaprezentaprocedura);- Grafic de curatenie si dezinfectie - cod: PO - CIN- 02-02 ( anexa 2laprezenta procedura);

- Grafic dezinfectie terminala - cod : PO-CIN - 02 - 03 ( anexa 3 laprezenta procedura);

- Proces verbal dezinfectie terminala - cod: PO - CIN - 02 - 04 ( anexa 4laprezenta procedura).

Documentele provin de la CSpLIAAM.

5.2. Curatenia si dezinfectia zilnica tine cont de gradul de risc al spatiilor, i

interventiile meclicale.

o Se recomeLnda ca operatiunile de curatenie sa inceapa cu saloanele mai

,':'€----.:i\'7\PIrr;\-.'..ihl6 atbnil!

(lJ - st',1 ;'r,,,'"'l\

" itijy;;,i il'T3ffiii,-\"ii;,1;;;';

Page 4: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

In fiecare salon se incepe cu curatarea obiectelor mai putin murdare si se termina cu obiectele

murdare (cos deseuri menajere, vas de toaletd);

In nici o sectie/compartiment NU se admite prezenta ghivecelor cu flori si nici a vaseior cu

flori taiate;

Intretinerea si curatenia in saloane izolator se face avand in vedere manopere pdn care sa va

limita contaminarea exteriorului ( dezinfectie terminala-curatenie senerala-de zinfectie

terminala);

ustensilele de curatare vor fi special dedicate fiecarei zone de risc.

Tehnica:

- se bate la usa salonului, se deschide usa, se saluta bolnavul, se inveleste bolnavul, se deschide

geamul pentru a se aerisi;

- se face ordine in salon: se arcnjeaza halatele, ziarele,revistele, etc.;

- se sterge de praf mobilierul cu o laveta imbibata in solutie de detergent*dezinfectant: corpul

de iluminat, tabliile patului, blatul mesei, noptiera, scaunele;

- laveta se clateste dupa fiecare element de mobilier;

- se sterg de prafcelelalte suprafete orizontale;

- daca este cazul, in locurile murdarite, se sterg peretii, geamurile, usile;

- cu o laveta imbibata in solutie de detergent+de2infectant se sterg: intrerupatorul electric si

balamalele de la usi;

- se curata grupul sanitar: oglinda, chiuveta, suportul pentru prosop, pentru hartie igienica si

vasul de toaleta cu accesoriile;

- se dezinfecteaza sifonul de pardoseala si sifonul de la chiuveta;

- se matura umed pavimentul si se strang deseurile din interiorul salonului;

- se goleste cosul de gunoi si se curata; se pune in cos alt sac de plastic;

- se spala si se dezinfecteazapavimentul conform recomandarilor producatorului;

- se verifica aspectul estetic al salonului, se inchide fereastra.

- Lavetele din microfibra, dupa utilizare, se colecteaza in saci galbeni si se transporta laspalatorie, pe circuitul murdar;

- Mopurile TWIX utilizate se colecteaza in saci galbeni si se transpoarta la spalatorie, pe

circuitul murdar;

- Dupa fiecare operatiune de curatare si la sfarsitul zilei de lucru ,

dezinfecta in boxele de curatenie, iar dupa uscare vor fi depozitate

dezinfectate;

ustensilele se vor curata si

in rafturi/dulapuri curate si

gK€inE_-),.,.

jlldr*#i;\

d,w

Page 5: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

- Materialele de curatenie nu se vor amesteca (septic/aseptic), produsele de curatenie si

dezinfectiie nu se vor combina , se vor pastra in ambalajele originale si se vor utryza conformrecomandarilor producatorului;

- Dupa terrninarea curateniei si dezinfectiei, persoanalul aplica procedura privind igiena mainii,in functie de eradul de risc.

5.3. Intretinerea curateniei si dezinfectiei saloanelor dupa externarea bolnavilor:Situatii de care trebuie tinut cont:

- In timpul efectuarii curateniei, mobilierul ramane in salon;

5.4. Dezinfectia terminala (ciclica) se efectueaza in cazul externarii bolnavilor, precum si incazul spitalizafii in sectii a unor cazuri cu boli infectioase in cazul spitalizarii bolnavilor pentru

care s-a aplicat procedura de izolare (izolare pentru infectii cutanate, digestive, transmise prinsange, respiratorii)"

Dezinfectia terminula se face numai cu clezinfectanti de nivel inult, in situatiile de riscepidemiologic ( circulatie de germeni patogeni, cazuri cle IAAM. etc. ).

Dezinfectia terminala in saloanele din restul sectiilor si compartimentelor se face cu oritmicitate saptamanala ( si ori de cate ori este nevoie). Pentru reusita actiunii, mobilieruldin saloane trebuie curatat si asezat in asa fel incat sa permita patrundere a dezinfectantului pe

toate suprafetele: saltelele si paturile se aseaza in asa fel incat sa permita contactul cu

dezinfectantul;

Se lasa deschise sertarele, usile de la noptiere, dulapurile;

Se utilizeaza tehnica prin pulverizare;

Se efectueaza de catre agentul DDD;

Se completeaza procesul verbal pentru dezinfectia terminala in dublu exemplar (unul

ramane in sectie unul la agentul DDD).

Tehnica

- Se strange lenjeria murdard si colecteaza

ambalaj dublu (sacu galbeni);

- Se strang si se evacueaza deseurile menajere,

- Cosurile se curata si se dezinfe cteaza.

- Se desprafuieste plafonul;

in sac din plastic negru rar cea contaminata,

cosul din grupul sanitar;

tn

r*JSe curata si se dezinfecteazatoate obiectele din salon: saltele,

Page 6: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

Nu

- Se curata si se dezinfecteaza obiectele sanitare din grupul sanitar al salonului.

necesar, se detartreaza obiectele sanitare; se curata si se dezinfecteazasifonul de

cel de la chiuveta;

- Se mdturd umed, se spala pavimentul si se dezinfecteaza:

- Se teaseazamobilierul in salon;

- Persoanele care au efectuat curatenia si dezinfectia se spala pe maini .

Particularitati :

* in cazul spitalizarii bolnavilor cu boli transmisibile" inaintea curateniei si dezin

practica dezinfectia terminalal

* dupa terminarea operatiunilor se spala, se dezinfecteaza ustensilele utilizate si

uscat (mopurile) pe un stativ in boxa de curatenie a sectiei.

METOD ICARE A D ANTI EDESUTRATAT

Suportul de tratal

Suprafe{e

Pavimente(mozaic,ciment,linoleum,lemnetc.)

Pereli (faian{d,tapet lavabil,uleiali etc.), uqi,ferestre (tocdrie)

Mobilier,inclusiv paturigi noptiere (dinlemn, metal,plastic)

Muqamale dincauciuc sauplastic, colacdin cauciuc etc.

Metoda deaplicare

$tergere

$tergerePulverizare*)

$tergerePulverizare*)

$tergereImersie

Se insistd asupra curd{driisuprafe{e oizorfiale,

pun la

Observa{ii

Curdlare riguroasd, apoi dezinfectie(ce poate fi de nivel scdzut, mediu sau inalt, in cazul prbzen{eiproduselor biologice)

pdrfilor superioare ale perva4urilor gi a alto

precum qi ale col{urilor, urmatd, de dezinfeclie (ce poate fi de nivelscdzut, mediu sau inalt,in cazul pr ezen\ei produselor biolo gice)

Curdfare riguroasd qi dezinfeclie de nivel scdzut sau mddiu asuprafe{elor orizontale

tieio se

(partea superioard a dulapurilor, a rafturilor etc.)

Dezinfeclie de nivel mediu, apoi curdlare

.16*l*"rDi/'" sl?::,

rr ni*\ ortr"%;%

Page 7: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

Cdrucioare, $tergere Curdfare, dezinfecJie de nivel mediu sau inalttdtgi in funclie de prezan{a produselor biologice de la pacie{1i,

intdi se realizeazddezinfec{ia de nivel inalt, apoi curdlare,dezinfec{ie de nivel inalt"

obiecte sanitare,recipiente de colectareo materiale de curi{areBdi, chiuvete, $tergere Curdtare, dezinfec{ie de nivel mediu sau inaltbazine de

spdlare

Ploqti, olile, Imersie DezinfecJie de nivel mediu, curilare, dezinfeclie de ni{el inalturinare Maqini automate Se pdstreazd uscate in locuri special destinate.

in cazul maqinilor automate s e urmeazd instrucliunile $ro duc dtorului.

Grupuri sanitare $tergere curd{are, dezinfec}ie de nivel mediu(WC, bazine,scaune WC,pisoare), grdtaredin lemn sauplastic pentrubdi qi duquri

Sifoane de Se toarnd un Dezinfeclie de nivel scdzutpardoseald, produssifoane de dezinfectant descurgere nivel scdzut

Galeli pentru Spdlare curdfare, dezinfeclie de nivel scdzutcurdlare, in cazul contactului cu produse biologice, intdi dezinfe!1ieustensile pentru de nivel mediu sau scdzut, apoi curd{are qi dezinfec{ie de nivel scdzutcurdtare (perii,mop, teu, lavete,cArpe etc.)

Recipiente Spdlare curdlare, dezinfec{ie de nivel scdzutpentrucolectareadeqeurilormenajere,pubele

$orturi $tergere Dezinfeclie de nivel mediu, curdJare urmatd de dezinfebtieimpermeabile de nivel mediudin cauciuc Aiplastic

Procesarea Imersie DezinfecJie cel pu{in de nivel mediu gi cur[{are urmatd de sterilizaresuporturilor Maqini automate Dezinfeclie cel pulin de nivel mediu, curdfare urmatd dg(instrumentar, dezinfeclie de tip inalt (pentru instrumentarul care nu suporld sterilizaechipamente) prin cdldurd) sau sterilizare cu plasmd Procesarea autolnatd se vacritice efectua in funclie de recomanddrile producdtorului. _J-:**

PIU/-

ll U r-.jrjIILIr{)4p,,{,ATI

Dezinfectie de nivel mediu, curd{are sau urmainalt sau sterilizare cu plasm5, dupd. caz.

Procesareasuporlurilor(suprafele,

lmersie$tergere pentrusuprafele

Page 8: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

in timpa(nesteca

ie de:

este nrotejafa

in saloane qi alte spa{ii de cazare gi in funcl- temperaturd;- umiditate relativd;- timpul de expunere.Doar in cazuri speciale (eliminatori de BK)

in spalii etanqe gi in funclie de:- temperaturd;- umiditate relativd;- timpul de expunere.

izare Aparatura electronicd qi de respiraliespa{iul incare se face dezinfectia.

Yaporizare

Yaporizare

Pulverizare*)

Yaporizare/Aerosol

Imersie $tergere Dezinfee{ie de nivel mediu, curd}are, cldtire A nu seprocesdrii termometrele orale cu cele rectale.

In spatii etanqeizate qi in funcJie de:- temperaturd;- umiditate relativd;- timpul de expunere.

Camerd speciald

instrumentar,echipamente)semicritice

Termometre(orale, rectale)

Saltele, husepentru saltele,perne, pdturi,halate dinmolton,irnbrdcdminte

sau scoasd d

Pulverizare*)

Saloane

INSTRUCTIUNI, CU TIMPUL DE ACTIUNE RECOMAND

5.5. continutul si rolul documentelor utilizate si circuitur documentelor

SEIN

IN CAZUL IN CARE DEZINFECTIA SE APLICA PRIN PULVERIZARE,VA UTILIZA CANTITATEA PE m2 SAU m3 SPECIFICATA

Document La ce serveste Cine

intocmesteCine face

inscrierile/monitorizeaza

Unde circula Se arhiveaza I

Program de

curatenie si

dezinfectie

Planifi carea curateniei

si dezinfectiei infunctie de gradul de

risc

Echipa

CSPLIAAMEchipa

CSPLIAAMSefi sectie

As"

CSPLIAAM

EchipaCSPLIAAMconformnomenclatorului

arhivisticGrafic de

curatenie si

dezinfectie

Verificare a efectuariicurateniei si

dez,infectiei spatiilor

Echipa

CSPLIAAMPersonal auxiliarsectii si

comparlimente

Sectii /compartime

nte-

-Sectii/compartimerLte

conform

nomenclatorului

alhivistic

fiCrl}x.Graficdezinfectieterminala

Instrument de controlprivind respectarea

normativelor

Echipa

CSPLIAAMAsistenta de

serviciu/ Asistenta

sefa

Sectii / ;i$\Comparlidrernte il

$aqtu/i.'"j\rorifOd?#meYLd

lqr'b'ffi,rti\ ,,lj'+\ |.\

lr. islt'.NiA'[,ATI

';'.....J=F

Page 9: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

(periodicitatii

efectuarii dezinfectieitenninale)

Proces

verbaldezinfectieterminala

Respectarea

pro,gramului de

dez:infectie terminala

Echipa

CSPLIAAMPersonal auxiliarsectii si

compaftimente,

Ag. DDD

Sectii /Compartime

nte;

Ag. DDD

nomenclatorului

arhivistic

oompartimente.]CSPLIAAM

qonform

nomenclatorului

arhivistic

Documentele provin de la CSPLIAAM.

5.6. Valorificarea rezultatelor activitatii:

Evaluareet va ft realizatd de cdtre CSPLIAAM utilizdnd indicatorii :

LNumdr probe microbiologice recoltate din aeromicroflora/ numar probe pozitive;

2. Numar probe salubritati / numar probe pozitive;

3" Numar probe sterilitati (apa sterila si interior barbotoare)/ numar probe pozitive.

6" RESPONSABILITATI SI RASPUNDERI IN DERULAREA ACTIVITATII

6.I RESPONSABILITATI

MANAGERUL - asigura buget pentru aprovizionareComitetului Director , aproba documentatiile necesare .

tehnico-matefiala in calitate de Presedinte al

DIRECTORUL MEDICAL - verifica respectarea normelor privind sazarea, alimentatia si conditiile

de igiena , oferite in perioada ingrijirilor acordate. Controleaza respectarea procedurilor si

protocoalelor in vigoare.

DIRECTORUL ECONOMIC - asigura achizitionarea la timp de materiale si consumabile necesare

implementarii procedurilor de curatenie, raspunde de planificarea bugetara.

MEDICUL SEF DE SECTIE - controleaza activrtatea desfasurata de personalui propriu al sectiei

privind aphcar ea procedurilor.

MEDICUL CSPLIAM- elaborcaza planul anual de curatenie si dezinfectie, controleaza aplicarea

procedurilor de curatenie, respe ctarca circuitelor functionale, intocmeste plan de recolta pentru

verificarea eficierrtei curateniei dezinfectiei si curatenieiruporteaza managerului pro

verifica uttlizarea biocidelor conform instructiunilor elaborate. instruirea

personalului mediu ( asistente sefe).

?Ie,

Page 10: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

ASISTENTUL CSPLIAAM - controleaza aplicarea procedurilor de curatenie, recolteafa probe pt

verificarea eficientei curateniei si dezinfectiei, verifica comple catrea graficelor de clrratenie si

dezinfectie term.inala, verifica utilizarea biocidelor conform instructiunilor elaborate. instruirea

periodic pe proceduri a personalului mediu ( asistente sefe).

ASISTENTA SEF'A

curatenie, activitatile

necesarul de

deiinfectie si

la recoltarea

instruieste si

ASISTENTA DE SALON - participa la pregatirea personalului, anunta seful de sectie

de garda, despre deficientele constatate in procesul de curatenie si intretinere.

medicul

rnateriale de curatenie, consumabile, biocide. Coordone aza operattunile de curatenie si

raporteaza deficientele de igiena medicului sef de sectie, directorului medical, participa

probelor pentru evaluarea eficientei curateniei si dezinfectiei impreuna cu CSpLIAAM,supravegheaza atr>licarea procedurilor de catre personalul din subordine"

'1"

LABORATORUL CLINIC - raporteaza in regim de urgenta catre CSPLIAAM aspecte rieobisnuite

identificate in mediul de spital prin monitorizarea izolarilor de microorganisme si a rezistentei laantibiotice. Semnaleaza riscul aparitiei unu focar de IAAM pe baza izola1' repetaie a unormicroorganisme cu acelasi fenotip, a unor microorganisme rare, ori prin izolarea unor germeni inaltpatogeni sau multirezistenti.

Responsabilitatile(raspunderile) /actiunea

Verificare/Analiza

Informare

MedicCSPLIAAM

Director Medical

As. CSPLIAAM

Medic sef sectie/

Laborator Clinicde AnaiizeMedicale ictP{ri\

Page 11: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

7. ANEXE, EVIDENTE SIINREGISTRARI

- Program de curatenie si dezinfectie - cod : po - cIN - 02 -0L ( anexa 1 la

procedura);

- Grafic de curatenie si dezinfectie - cod: Po - cIN- 02-02 ( anexa 2laprezenta

- Grafic dezinfectie terminala - cod : Po-cIN - 02 - 03 ( anexa 3 raprezenta

- Proces verbal dezinfectie terminala- cod: po - cIN - 02 -04 ( anexa4ra

procedura).

ura

\.

6;:,""!iirrStr'. Icaii

Page 12: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

UJ

FolllLLzNUJo6trJtrFE,

o

NooIJJ

z

foUJ

=uJ

z

:(!U)

oU'q)E,

Nd)(D

-g!qA og

5

zllJ

z

o)o(Du)(D(D

oN(D(ooF

.-s9 = -H .g :-

*rft agggfigt-eI

ggtg; ggggggggg;e# *E e s#:

o# :EfN d\-oiLLo-Q<E

vi5

I

ol

zr\

I

Q

IU

oltJIIzNIJJ

=U':lU:t8_Ft,o5rrJ €oEtr(totr(L

F.z'trt Z-oxE \-'?'.,-^c)-Ht

o=5za<=do<tr-F

=6-no_*@

*6(Ir !:,.N :u>R<s

Page 13: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

a 'ih

*gE*e .9*g;tEe;E*;AegEfi*g+EsE:E*Ffr#i-rfi*Btf;;

=gfrpsEEgg$iEE€gH

eb=S FE *

;*H:e*E r':H3FE.Pg gEii E=uH06'n;-E.3t\qc.lYR66i-*reqEiuEE*gE.s8f;68F8;HeES* !€ F[sggt€Bx !! N;'; o.Y A k F; i!u u, o j5E_o o_(u E.= cj

,ba^\

'-uI i!)o(D.=N!c)

oo3eE:lQo>6 E

$) €lg l..t'F'F.Slqi

g-t#r,1;'sli iil* BS',

Page 14: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

c)

oE#.u6^n).=ii .=e:UUL; ftt

"i.= o=v}E EcF q)

?oaiO;YO71 *$>Y af ! !-.96ac\J O OO

.9=E= s i? :

-FEE-98'at': o r gl

Sstt$€EE€ F 5 gxfoog/\ F

^ dt v

U FJ \q L

'9 e* crEEg$=Eailcfid€Ef3E

gaq)

a

q)L

L

oEog

E d ,go'E ,r i'c,9: c

Ffi :E€liEI I

#E s€aEE* €"{€ HH8€:C ,8* U- 'fr = 8E fr jF! F -'6E o,) ?€ E

.9 E'=- N,= 8-l 5 e a

sEEg[Ess;:E

6,.>6

E cEoo?ftE )x,*.o 6v/ti e

=& fr o

6Ng€",E o *.Y ^; .ifiE5X'i-s.=.F'-tuE E6=9qrr a) F F

m.--@E=d) n=

.NRT:v-

q)E-c)

N.9-oo'6q)Lo-oJ

c

c)T i5nil'ra

./'t\'Yli

]OI'IIAFi"Tr

\-:.-

Page 15: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

(U

o-EGc

c)

.=E

x0)JC

q)

!-.

.c (! jg-E U- lv nr

*o 8-OYCIE!UNIL

X p i'j'-xoe-4P^\Jtru)lg (!.=,.uo'- - tU -F 9 )!!.:codU=E

roF.EP

fi*=€ € E-i Ntrg g

+frEE t €EE $AI;;

gEE$tgEfi.FEEEgFEEEfi [fEgE; b d B-s Ee 6€

.ia EfiE€P.o;.0 F o o)

fi E =fi

s;sV-vL>.-o= oo;.= h^rv--

T E e $ ;€ 3NSEEEHE":-

B fi i! ii RE6ddaod=

p-.=*ict x.or #I F

-e a !o ri.= .:fiVF!edr--,.6 tr o j'=o oE rX:.:.: o -'NC) oE I q)

FF*$gBee8

=? H.

i6rui-;l'a*Ur'r.'r.Urr'Ot\,i.?r,il{ n}i 4nCnitilfr;TT{U (.]{}PIIsF. trOAI{"

Page 16: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

L7:>FqrtiE(Dni

cNcO O{=tran6 ru-XL'= \V J

i.l ci Hoiri = Yl O)-': v gF(JLL (/) C

oLn;i.: 0)h--Eei

,FEH€tk oP frtE.= Y= O.-'- tU ts

,Efi BE E

'6o

H -,E -=

*fr , *fig ;ssBt.e

e;-f;-fir$EnHHi€ii

#$E$FEeFF,tgBfiEfiE

':"j N_ dE -:iXftt C19trc xov/

- rr v af* E= = 5

d EE : Ev/

- rr v af

-\ =- c x(,)*o =di€t=Eee

E$fiFEC.=F u#'N E'N a U)

x;i o (,^IJ{YiO (I) (!

h"'Glsaz'\rr.ul, -y\c rlr *trrya

Iu-j-; ir

.riht, I.Ai\i'r //T'T ./--!r'

Page 17: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

ffifd#'$1.#'l

c)

Loa0)

f,Fc)Eo)

q)

c)

-'Eo)

Y

$c

.g

€'Nc)

N

e0)f,

.EgOEF9E -'-'60U-Lgo:x-GE'=-NOO

dRE C Y .. P Etooe'j6S.N E b_= i; EEFe33i ::oc;(5b=!;H;g."EEUqiREEo- 92 .lC O/oio.:i156.SE9'-gR.^o-:!Ehg"=qOoE t=EGo.rd#bob€/^EaEEE'ijXNsr-o=-oc;9o;fi;o€0a@-ofiFp e[ € qEEig8,,REalg:E-99(!E B'H *E e b-

=:FU:-3.sA P E E ? i E 2 ds'.T : b E 4r a E E .N5E r 3 E i : ; b

='_3 = S ; E n 5s e ,.b.io .5.-.i.- 65 .i X 0 o o .Y > 5o {:.H qH ;, t : :,I o "9 or iio *frH* n :; =

6; e S9c;'= .HEFi: ;1 hi ; Fo ru dg'i= 'F=.so.,id - E 6 E9 S ;Sgg FEfiEE E g : E.q gi 8g9E 6;0rd+Y o._v * FE =

*o-X; il'?[sEg:=H f fi€ tsHt€tn XooA.gJ=;.!! Y iie E.l>^--o e3EgNEE:€ g ;* fiF-'rc*F o-e6=o6_xFb X os* fr!i,Eg€.r! .;-ox'.'nF*[! q EH g,:;E;'E IE;f;EiFnF = H; 6';io=s= .lrEhvxr;Hd

= U6._ar*oo'F

b '>q-H'35xiilq 3 eEqFtrE-9o5 !=g,E=EHh\';E = *'=c H--q5Es Hg:irtf;F:E=g FH€TEEEfie oh.lrx.Ea=EE:f tg6#ixao-F : E.! a€s€E ;e$ ]g:€* [H Esg E g 6 g Hi [*o=ii nr.!:= e o-S ;=b UEXEPaHN=EE +84.=n;6d€Y -o g i! 6 -5 E 6;iX k X trF X

^. oE o-c o,= rE.9** .g A.E.s I S 3 R\u! u e uF'er$-C-A U O-O OEE OG

:=d=H== i -E E.3qE E E o,-iE*HF'\E+ E *EI€PiigEorp q EE.cE'^== dH9b i';E$.;s;*t u g;'*E*

e! € F€ F ilgt,E E * fi gHHBP;5EEE3.Erg5.: (/)io r aj7l Y-o (, (! (/)E O.(Je.-c tr e t (!,:-r-h^c^o----r\dtF

Page 18: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

E(!)

No

(Enb'iEete:r !?'^ FE-t E HCNL

9ALU_

._ so

a=(l)!9(UFA6- _{t

ca

(UL

(U

;-LAq)v<n.E(u

c

cf) ca

a9: v';

o)Q5ll -xEE.

c.=

oE*'c o-co\J.= C dlN:.=

=Y.Q (5'E

v

vJ:

--d\.=J_\! bo_ E ?.oM^ - ^\<c\l .!c

X>SXFLic! (E (tr

.cq)E

4.- ^O

d:;.= Eq b c-.=(J=to'H

r=w) ----t>Eff o.E<c!#Xx FLJ C{ (5

D

=

=f

5

.9c)

cY-<D(Eq)E (gS:-=^\;- :{ .=.x* 9ui:o)

EE(oF:Adv (,t)

(u

(o

roEl)a

:=N

cr)

.t, E .=

y:=^-,v u4- CU

@

.1:;'7 \\.{ '.}.(ra \Y \'!

,r.:r t' \l;v-e v>1

1

Pq /,///

E =E='q) (U g? _t_=

"E = =sPa8 5 fi 3= R

FcqE sjg'= Y\'"885=.E

E .=E=,,q) - 0.,+E//E E'=s 3it8 5 fi 3E;1e

,/'; \ \a "

G, * {' ;-,

E,EH:.s). o "9.,o,t3-_.c) t

'J ,(s

{1,ryFr,:rai:

='N

t "s.lr':.|!\ n 'tf^$. r+dr ."

\, "\.4\x-\\\

' ilra,1,fr

'=olJ)

o(gE

=()q,

oCLq,6(,oq,(-)o

=I'6.9o-9

q)oo.uoo(,o'-0.,.=I6'

oq

oN€$N

oood .E@=

E-E3rrE(E

E- .2oo!ctvct\''-^cooEJE

@o6' '=9rco.=EE6CN 'Fi!}?o

6)(!LO6st

fi'6Lo9o-

hio'tt o.'-o .9.sEE8E-o5 ail(JA

;=.=Eo

=stAlF:z.iLU(owt _=:E:(g

:(Ei-:!i::i::::(IJ

i:::ul:):z. .:

5z.

UJ

()utlJ-z,NUJo

I

UJE

.E:()

'rrr lJ.l

F,fi<+2.

=o-CN(JlJ-

R&,,: (D:c!

;\:s:'.'.+

:,r @- |FLL

@6

tr-LU

FN

F1

z.

-LL(/)

o_

=tFz.UJo_

Fz.LUOE.=LUO

=JJ)Fo_co

C\oI

c{oIz

OI

o(L

oo

Page 19: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

(r'\

&.7r\in E), *1,

$////4*s5

ca ca cr) c!

ca ca cr) C\t

.ca)E

= -v==o-eU-- c d\(Y =.= tsv-d.=

ui-(E (tr

aE =J-V'=

J-\E EcE+roSs.E eXs 8€\JC! (! (E

o)'E< lcli'= o-<oU- C d\(r6.= -A\^-:€ F.FO=ts'H

'=.9v)= =

-J=E EL E +.r>Oio.E q)<c{.P c><s x*\J C! (O CU

-cq)E

<f 'c o-(oU.= C d)rY =.= Fn\,^-

UJ(U (U

,='9v':J-U'=J_! bO_Egto(f o.E o<c!- c--^-xs xji\JC! (g (IJ

.cq;E

F "c o-(oU.= q d\oa6.= - \^-Y€ F.Fui/(g (E

ca ca ca C\]

cr) cr) ca c\

u:!-.PcD 6 @ i-:-.Y=+uvu\_CN

8,9gl qEtsts--'"ddtfEE

=o !-7H

O)(g r)U=-e = +:s= -8 5,X 3E R

Eeei *;i o ^i: =i--J.E E- (u

;<^-i.\EE

!---

o)(5 @i-=a = +;€= -A A.X to-> iiuVU\- C 6

tcqE sE..t: Y\'v885trE

cg).<g

r!u

3,r{-1,',

ll "".\\ ,,ie$

t\. *41JJ 1'A\\

r <.)

"{l .

.{3

Page 20: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

fr?hLt

,\:f^-"u!,lr'.r,t^ lt.q"

' a,"{

*,v?.u+t

.n

I

N

I

zr\

I

r)

J41\zt-l<!Ity.

Fr-]

l<-zF]r---tz-N

0iFA ,JixD rjr

Fz

FzrA,

f-)

vl>'<ivvzt^*(-vF.\|JrYFtaEIiV OU)

c{ cf)

>f5 EE 3tc,

--= =c\(!(o

U)

=Jo_E=x

o'E< !of '= o-(oLJ= E d\r\/ =.= = \---:€F'*O=<s'H

a

SE EE P.oo.s c)c\€ c;e H-Ec{(u(U

=Jo-E

><

Page 21: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

trkt E

i;!-u"i

ri:r"#

6*.,f-

o",{/i,rSlF .

c.{;

9r|.lLq)

9t!.!

trq)

Page 22: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII..SF. IOAN " GALATI

Cod: PO - CIN

Subsemnatul

in data ora

Proces verbal

functia

sectia locatia

concentrati&_, timp de actiune

Ag. DDD/ingrij,

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII..SF. IOAN " GALATI

Subsemnatul

in data ora

Proces verbal

functia

sectia locatia

concentratid_,timp de actiune

Ag. DDD/ingrij,

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII..SF.IOAN " GALATI

Subsemnatul

in data ora

Proces verbal

functia

sectia locatia

concentrati€r_, timp de actiune

Cod: PO - CIN

am efectuat

Ag. DDD/ingrij,

am efectuat dezinfecti terminala

cu sol tia

As. Servicru

Cod: PO - CIN - 02 -

am efectuat dezinfectia erminala

cu sol

cu sol

ffi

Page 23: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

torQlra, G\rvfr_a?

fr'""f Egi:io

e,,{*

Page 24: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

ffin'ii':o )


Recommended