+ All Categories
Home > Documents > Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii...

Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii...

Date post: 19-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
333
Proiect INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Programul statistic național anual
Transcript
Page 1: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Proiect

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Programul statistic național anual

Page 2: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

2

CUPRINS

1. STATISTICĂ ECONOMICĂ ......................................................................................... 12

1.1. STATISTICA AGRICULTURII .............................................................................................................. 12 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ............................................. 12

Producţia vegetală la principalele culturi ...................................................................................................... 12 Potenţialul productiv al plantaţiilor pomicole şi al plantaţiilor viticole destinate producţiei de struguri de masă ............................................................................................................................................................. 13 Efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animală .......................................................... 14 Efectivele de bovine existente la 1 iunie ...................................................................................................... 15 Efectivele de porcine existente la 1 mai ....................................................................................................... 16 Activitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridică ............................................................ 17 Numărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport şi construcţii agricole existente în gospodăriile populaţiei/exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi unităţile cu personalitate juridică la începutul anului 2018 pe raza localităţii ............................................... 19 Valoarea producţiei ramurii agricole ............................................................................................................. 20 Valoarea producţiei ramurii agricole, consumul intermediar şi valoarea adăugată brută - date provizorii şi semidefinitive ................................................................................................................................................ 20 Balanţele principalelor produse agricole la producători ............................................................................... 21 Bilanţuri alimentare ....................................................................................................................................... 22 Disponibilităţile de consum ale populaţiei .................................................................................................... 23 Bilanţuri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare ....................................................... 24 Conturile economice din agricultură ............................................................................................................. 25 Pesticidele plasate pe piaţă ......................................................................................................................... 26

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE .......................................................................................................................................... 27

Suprafaţa productivă de primăvară .............................................................................................................. 27 Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, utilizarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor ....... 28 Estimări preliminare privind producţia vegetală ........................................................................................... 29 Agricultura ecologică .................................................................................................................................... 30 Îmbunătăţiri funciare ..................................................................................................................................... 31 Estimări preliminare privind producţia din sectorul pescuitului şi acvaculturii .............................................. 32 Ouă puse la incubat şi puii eclozionaţi ......................................................................................................... 33 Numărul animalelor sacrificate şi producţia de carne .................................................................................. 34 Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură la sfârşitul anului ...................................... 34 Situaţia statistică a terenurilor ...................................................................................................................... 35 Stocuri cantitative de produse agricole ........................................................................................................ 36

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE .................................................................................................................................................... 37

Recensământul General Agricol 2020 ......................................................................................................... 37 1.2. STATISTICA SILVICULTURII .............................................................................................................. 38

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ............................................. 38 Fondul forestier naţional ............................................................................................................................... 38 Activitatea economică a unităţilor silvice ...................................................................................................... 39 Masa lemnoasă recoltată şi suprafaţa parcursă cu tăieri ............................................................................. 40 Lucrări de regenerare a pădurilor ................................................................................................................. 41 Volumul de lemn exploatat ........................................................................................................................... 42 Conturi economice forestiere ....................................................................................................................... 43

1.3. STATISTICA MEDIULUI ..................................................................................................................... 45 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ............................................. 45

Cheltuieli pentru protecţia mediului .............................................................................................................. 45 Contul emisiilor în aer ................................................................................................................................... 46 Contul sectorului de bunuri şi servicii de mediu ........................................................................................... 47 Contul taxe de mediu ................................................................................................................................... 48 Contul fluxurilor de materiale „economie-mediu” ......................................................................................... 48 Contul cheltuieli pentru protecţia mediului ................................................................................................... 49 Indicatori de dezvoltare durabilă .................................................................................................................. 50 Distribuţia apei .............................................................................................................................................. 51 Populaţia conectată la sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate .................................................. 52 Culegerea datelor conform Hotărârii Guvernului nr.1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare ............. 53

Page 3: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

3

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ............................................................................................................................................................. 54

Generarea şi gestionarea deşeurilor rezultate din unităţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor şi a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman rezultate de la operatorii economici ............................................................................................................. 54 Generarea şi gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală ...................................................... 55 Generarea şi gestionarea deşeurilor ............................................................................................................ 56 Colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate ......................................................................................... 57

1.4. STATISTICA ÎNTREPRINDERILOR ...................................................................................................... 59 1.4.1. Statistici structurale ................................................................................................................................... 59 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ............................................. 59

Statistici structurale de întreprinderi - AS Întreprinderi ................................................................................ 59 Statistici structurale de întreprinderi - AS Instituţii de credit ......................................................................... 60 Statistici structurale de întreprinderi - AS Societăţi de asigurare-reasigurare ............................................. 61 Statistici structurale de întreprinderi - AS Servicii ........................................................................................ 63 Statistica societăţii informaţionale în întreprinderi ........................................................................................ 63 Statistici structurale de întreprinderi - Filiale străine în România (FATS INWARD) .................................... 64 Statistici structurale de întreprinderi - Filiale româneşti în străinătate (FATS OUTWARD) ......................... 65 Statistici structurale de întreprinderi - AS Fond de pensii private ................................................................ 66 Statistica tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în administraţia publică .................................................. 67

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ............................................................................................................................................................. 68

Investiţii străine directe în România ............................................................................................................. 68 A. Accesul la finanţare al companiilor nefinanciare din România şi B. Capacitatea companiilor nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile............................................ 69

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE70 Indicatorii conjuncturali din industria prelucrătoare, construcţii, comerţ cu amănuntul, servicii şi investiţii . 70 Externalizarea internaţională ........................................................................................................................ 71

1.4.2. Demografia întreprinderilor ........................................................................................................................ 72 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ............................................. 72

Întreprinderile noi şi profilul întreprinzătorilor ............................................................................................... 72 Demografia întreprinderilor........................................................................................................................... 73 Legături financiare (LIFI) .............................................................................................................................. 73

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ............................................................................................................................................................. 75

Registrul centralizat al comerţului ................................................................................................................ 75 1.5. STATISTICA INDUSTRIEI .................................................................................................................. 77

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ............................................. 77 Produse şi servicii industriale - lunar ............................................................................................................ 77 Produse şi servicii industriale - anual ........................................................................................................... 78 Cifra de afaceri din unităţile industriale - lunar ............................................................................................. 79 Comenzile noi din industria prelucrătoare - lunar ........................................................................................ 80 Producţia de lapte şi produse lactate - anual ............................................................................................... 81 Producţia de carne, lapte şi produse lactate - lunar ..................................................................................... 82 Activitatea sectorului metalurgic ................................................................................................................... 83

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ............................................................................................................................................................. 84

Evaluarea consumului intern de produse metalurgice şi a intensităţii consumului ...................................... 84 1.6. STATISTICA ENERGIEI, GAZE ŞI APĂ ................................................................................................. 85

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ............................................. 85 Producţia de energie electrică şi termică ..................................................................................................... 85 Indicatori statistici pe termen scurt în domeniul energiei ............................................................................. 85 Preţurile energiei electrice şi gazelor naturale - la consumatorii industriali şi în gospodăriile populaţiei .... 86 Indicatori lunari din domeniul energiei .......................................................................................................... 87 Resursele energetice şi utilizarea acestora ................................................................................................. 88 Producerea de energie electrică şi termică .................................................................................................. 89 Balanţa prelucrării ţiţeiului ............................................................................................................................ 90 Alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea şi distribuirea energiei termice ............................................ 90 Distribuirea gazelor naturale ........................................................................................................................ 91 Forţa de muncă în gospodării - Modulul „Consumul de Biomasă” ............................................................... 92 Contul fluxurilor fizice de energie ................................................................................................................. 93

1.7. STATISTICA CONSTRUCŢIILOR ŞI INVESTIŢIILOR ................................................................................ 94 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ............................................. 94

Page 4: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

4

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri ........................................................................................... 94 Construcţii de locuinţe .................................................................................................................................. 95 Modificări ale fondului de locuinţe ................................................................................................................ 96 Activitatea de construcţii realizată în antrepriză ........................................................................................... 97 Investiţii......................................................................................................................................................... 98

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE .................................................................................................................................................... 99

Implementarea statisticilor pe termen scurt ................................................................................................. 99 1.8. STATISTICA COMERŢULUI INTERIOR ŞI INTERNAŢIONAL ................................................................... 100

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................... 100 Comerţul cu amănuntul .............................................................................................................................. 100 Comerţul cu ridicata ................................................................................................................................... 101 Comerţul extracomunitar cu bunuri ............................................................................................................ 102 Comerţul intracomunitar cu bunuri ............................................................................................................. 103

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ........................................................................................................................................................... 105

Comerţul internaţional cu servicii ............................................................................................................... 105 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE .................................................................................................................................................. 107

Statistici de comerţ exterior – asigurarea legăturii dintre datele din Registrul Statistic al întreprinderilor și datele statistice de comerț exterior, pe caracteristici de întreprindere ....................................................... 107 Statistici de comerţ exterior – Îmbunătăţirea calităţii valorii statistice calculate în declaraţia Intrastat şi actualizarea coeficientului CIF/FOB ........................................................................................................... 107

1.9. STATISTICA SERVICIILOR .............................................................................................................. 108 1.9.1. Turism, hoteluri, restaurante ................................................................................................................... 108 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................... 108

Capacitatea de cazare turistică .................................................................................................................. 108 Activitatea agenţiilor de turism ................................................................................................................... 109 Frecventarea structurilor de cazare turistică .............................................................................................. 109 Cererea turistică a rezidenţilor ................................................................................................................... 111 Călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele României .................................................................... 111 Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare turistică colective ........................... 112 Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare private ............................................ 113 Comensurarea cheltuielilor rezidenţilor pentru deplasările oficiale ............................................................ 114

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE .................................................................................................................................................. 115

Instituirea procesului de producție pentru noii indici ai producției în servicii-implementarea statisticilor pe termen scurt ............................................................................................................................................... 115

1.9.2. Transporturi ............................................................................................................................................. 116 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................... 116

Lungimea drumurilor publice ...................................................................................................................... 116 Străzile orăşeneşti ...................................................................................................................................... 117 Infrastructura şi mijloacele de transport feroviar ........................................................................................ 117 Lungimea şi capacitatea conductelor magistrale pentru transportul produselor petroliere şi gazelor ....... 118 Înmatriculări noi de vehicule rutiere ........................................................................................................... 119 Vehicule înmatriculate în circulaţie ............................................................................................................. 120 Accidente de circulaţie rutieră .................................................................................................................... 121 Mijloace de transport pe căi navigabile interioare ...................................................................................... 122 Mijloace de transport maritim ..................................................................................................................... 122 Mijloace de transport aerian ....................................................................................................................... 123 Transportul portuar pe căi navigabile interioare ......................................................................................... 124 Transportul portuar maritim ........................................................................................................................ 125 Transportul aeroportuar de pasageri şi mărfuri .......................................................................................... 126 Transportul rutier de mărfuri ....................................................................................................................... 127 Transportul prin conducte petroliere magistrale ......................................................................................... 128 Transportul de mărfuri pe calea ferată ....................................................................................................... 128 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare ................................................................................. 129 Transportul public local de pasageri .......................................................................................................... 130 Transportul de pasageri pe calea ferată .................................................................................................... 131 Transportul rutier de pasageri .................................................................................................................... 132

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ........................................................................................................................................................... 133

Transportul aerian public al transportatorilor aerieni .................................................................................. 133

Page 5: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

5

Transportul aerian public al operatorilor aerieni autorizaţi pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian.......................................................................................................................................................... 134 Flota şi personalul transportatorilor publici şi a operatorilor aerieni români autorizaţi .............................. 135 Flota navigabilă a transportatorilor publici şi a operatorilor aerieni români şi utilizarea acesteia .............. 136 Statistica rezultatelor financiare ale transportatorilor aerieni publici .......................................................... 137 Traficul de aeroport .................................................................................................................................... 138 Statistica datelor financiare ale aeroporturilor şi forţa de muncă angajată ................................................ 138 Traficul serviciilor de rută ........................................................................................................................... 139 Statistica datelor financiare pentru serviciile de navigaţie aeriană şi forţa de muncă angajată ................. 140 Statistica consumului de carburant al transportatorilor aerieni publici şi al operatorilor aerieni autorizaţi pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian .................................................................................... 141 Statistica carburantului vândut către transportatorii aerieni publici ............................................................ 142 Statistica personalului aeronautic licenţiat şi a pregătirii personalului din aviaţie ...................................... 142 Aeronavele civile înmatriculate cu certificat de navigabilitate .................................................................... 143

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE .................................................................................................................................................. 144

Statistica mobilității pasagerilor și a traficului rutier ................................................................................... 144 1.9.3. Poştă şi telecomunicaţii ........................................................................................................................... 145 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................... 145

Activităţile şi mijloacele de poştă ................................................................................................................ 145 Activităţile şi mijloacele de telefonie ........................................................................................................... 145

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ........................................................................................................................................................... 146

Reţele şi servicii de comunicaţii electronice ............................................................................................... 146 Servicii de poştă ......................................................................................................................................... 148

1.9.4. Alte servicii prestate populaţiei/întreprinderilor ....................................................................................... 149 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................... 149

Servicii de piaţă prestate pentru populaţie ................................................................................................. 149 Servicii de piaţă prestate în principal întreprinderilor ................................................................................. 150

1.10. CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI INOVARE ........................................................................................ 152 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................... 152

Activitatea de cercetare - dezvoltare din sectorul public/guvernamental ................................................... 152 Activitatea de cercetare - dezvoltare din sectorul învăţământ superior şi clinici universitare .................... 153 Activitatea de cercetare - dezvoltare din sectorul non profit ...................................................................... 154 Activitatea de cercetare - dezvoltare în întreprinderile din mediul de afaceri ........................................... 156 Inovaţia în întreprinderi ............................................................................................................................... 157

2. STATISTICĂ SOCIALĂ ............................................................................................. 159

2.1. Statistica populaţiei şi demografiei ............................................................................................................. 159 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................... 159

Natalitatea .................................................................................................................................................. 159 Mortalitatea ................................................................................................................................................. 160 Nupţialitatea ............................................................................................................................................... 161 Divorţialitatea .............................................................................................................................................. 162 Migraţia internă ........................................................................................................................................... 164 Migraţia internaţională ................................................................................................................................ 165 Populaţia rezidentă a României - principalele caracteristici demografice .................................................. 166 Populaţia după domiciliu a României ......................................................................................................... 167 Speranţa de viaţă ....................................................................................................................................... 168 Pregătirea recensământului populaţiei şi locuinţelor din runda 2020-2021 ............................................... 168

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE .................................................................................................................................................. 169

Îmbunătăţirea calităţii recensământului UE (2021 şi post-2021) – Grant independent ............................. 169 Îmbunătăţirea utilizării surselor administrative (studii pilot şi aplicaţii ESS.VIP ADMIN WP6) – Grant independent ................................................................................................................................................ 170

2.2. STATISTICA NIVELULUI DE TRAI ..................................................................................................... 171 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................... 171

Statistica bugetelor de familie .................................................................................................................... 171 Indicatori de incluziune socială (serii de date) ........................................................................................... 172 Statistici ale condiţiilor de viaţă (ancheta ACAV) ....................................................................................... 173

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE .................................................................................................................................................. 174

Ancheta privind accesul populaţiei la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor ......................................... 174

Page 6: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

6

Testarea modulului de sănătate pentru EU-SILC 2017 - Grant independent ............................................ 176 2.3. STATISTICA FORŢEI DE MUNCĂ ...................................................................................................... 177

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................... 177 Forţa de muncă în gospodării .................................................................................................................... 177 Costul forţei de muncă ............................................................................................................................... 178 Salariile în luna octombrie .......................................................................................................................... 180 Câştigurile salariale lunare ......................................................................................................................... 181 Locurile de muncă vacante ........................................................................................................................ 183 Indicii costului forţei de muncă ................................................................................................................... 184 Ancheta structurii câştigurilor salariale în întreprinderi - 2018 ................................................................... 185 Balanţa forţei de muncă ............................................................................................................................. 187 Şomajul BIM cu periodicitate lunară ........................................................................................................... 188

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE .................................................................................................................................................. 189

Activitatea independentă - grant independent ........................................................................................... 189 Reconcilierea vieţii profesionale cu cea familială - grant independent ...................................................... 189

2.4. STATISTICA PROTECŢIEI SOCIALE .................................................................................................. 191 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................... 191

Numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului înregistrat ........................................................................ 191 Numărul de pensionari şi pensia medie lunară .......................................................................................... 191 Statistica protecţiei sociale - ESSPROS .................................................................................................... 193 Statistica protecţiei sociale - ESSPROS - prestaţii nete ............................................................................ 194

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ........................................................................................................................................................... 195

Pensionarii din sistemul public de pensii .................................................................................................... 195 2.5. STATISTICA EDUCAŢIEI ................................................................................................................. 196

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................... 196 Învăţământul antepreşcolar şi preşcolar - nivel 0 ISCED ........................................................................... 196 Învăţământul primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED ............................................................ 197 Învăţământul special primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED ................................................ 199 Învăţământul profesional - nivel 3 ISCED şi postliceal - nivel 4 ISCED ..................................................... 200 Învăţământul liceal - nivel 3 ISCED ............................................................................................................ 202 Învăţământul universitar de licenţă - nivel 6 şi 7 ISCED, universitar de master şi programe postuniversitare - nivel 7 ISCED şi programe doctorale şi postdoctorale - nivel 8 ISCED .................................................. 204 Cheltuielile instituţiilor de învăţământ ......................................................................................................... 206

2.6. STATISTICA CULTURII ................................................................................................................... 208 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................... 208

Activitatea bibliotecilor ................................................................................................................................ 208 Activitatea muzeelor şi colecţiilor publice ................................................................................................... 209 Activitatea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte ............................................................. 210 Activitatea editurilor .................................................................................................................................... 211

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ........................................................................................................................................................... 212

Activitatea instituţiilor din domeniul cinematografiei ................................................................................... 212 2.7. STATISTICA JUSTIŢIEI ................................................................................................................... 214

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ........................................................................................................................................................... 214

Colectare date din sistemul administraţiei penitenciare ............................................................................. 214 2.8. STATISTICA SĂNĂTĂŢII ................................................................................................................. 216

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................... 216 Activitatea unităţilor sanitare ...................................................................................................................... 216

3. CONTURI NAŢIONALE ............................................................................................. 218

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................... 218 Produsul intern brut și venitul național brut 2016 – Varianta definitivă ...................................................... 218 Produsul intern brut și venitul național brut 2017 – Varianta semidefinitivă .............................................. 219 Produsul intern brut şi venitul naţional brut 2017 - Date provizorii ............................................................ 220 Conturi naţionale trimestriale...................................................................................................................... 222 Produsul intern brut 2016 - Regional ......................................................................................................... 223 Procedura deficitului excesiv - Notificarea fiscală ...................................................................................... 224 Stocuri ........................................................................................................................................................ 225

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ........................................................................................................................................................... 226

Page 7: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

7

Informaţii financiare în relaţia cu nerezidenţii, altele decât cele de natura investiţiilor străine directe ...... 226

4. STATISTICA PREŢURILOR...................................................................................... 228

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................... 228 Preţurile produselor agricole ...................................................................................................................... 228 Preţurile mijloacelor de producţie agricolă ................................................................................................. 229 Preţurile de consum ................................................................................................................................... 230 Ancheta privind preţurile proprietăţilor imobiliare ....................................................................................... 231 Indicele armonizat al preţurilor de consum, în taxe constante ................................................................... 232 Preţurile producţiei industriale .................................................................................................................... 233 Preţurile producţiei pentru servicii .............................................................................................................. 234 Indicii valorii unitare în comerţul internaţional ............................................................................................ 235

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ........................................................................................................................................................... 236

Preţurile produselor agroalimentare ........................................................................................................... 236 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE .................................................................................................................................................. 237

Paritatea puterii de cumpărare ................................................................................................................... 237

5. PROGRAME DE SUSŢINERE A SISTEMULUI STATISTIC .................................... 240

PROGRAME CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ...................................................................................... 240 Coordonarea Sistemului Statistic Naţional şi teritorial ............................................................................... 240 Dezvoltarea sistemului informatic statistic ................................................................................................. 241 Dezvoltarea statisticilor celui de-al treilea sector ....................................................................................... 241 Editarea şi tipărirea de publicaţii statistice ................................................................................................. 242 Diseminarea informaţiei statistice .............................................................................................................. 242 Acces la microdate statistice ...................................................................................................................... 243 Vânzarea de publicaţii şi informaţii statistice.............................................................................................. 243 Dezvoltarea şi actualizarea site-ului Internet ............................................................................................. 244 Dezvoltarea şi actualizarea site-ului Intranet ............................................................................................. 244 Sisteme informaţionale geografice - GIS ................................................................................................... 245 Pregătirea bazei de date cu informații geocodate ...................................................................................... 245 Implementarea directivei INSPIRE ............................................................................................................. 246 Statistică internaţională .............................................................................................................................. 246 Coordonarea problematicii afacerilor europene în domeniul statistic ........................................................ 247 Unitatea de Implementare a Programelor .................................................................................................. 248

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE .................................................................................................................................................. 249

Asistarea utilizatorilor în obţinerea de date statistice europene ................................................................ 249 Colectare de date pentru statistici sub-naţionale ....................................................................................... 249

6. STANDARDIZARE STATISTICĂ .............................................................................. 250

Administrarea registrului statistic al întreprinderilor - REGIS ..................................................................... 250 Transmiterea de date pentru actualizarea registrului european al grupurilor de întreprinderi ................... 251 Baza de sondaj anuală a întreprinderilor active ......................................................................................... 251 Baza de sondaj anuală a producătorilor industriali .................................................................................... 252 Organizațiile non-profit din România .......................................................................................................... 252 Tehnici de eşantionare, metode de imputare, redresare şi extinderea rezultatelor cercetărilor statistice în întreprinderi ................................................................................................................................................ 253 Gestiunea datelor la nivel de unitate .......................................................................................................... 253 Administrarea registrului statistic al exploataţiilor agricole - REXA ........................................................... 254 Modernizarea metodelor de colectare a datelor pentru anchetele în gospodării ....................................... 254 Baza de sondaj pentru anchetele în gospodării - eşantionul MASTER EMZOT ....................................... 255 Tehnici de eşantionare, metode de tratare a non-răspunsurilor, de redresare şi extindere a rezultatelor cercetărilor statistice în gospodării ............................................................................................................. 255 Administrarea clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN ....................................................... 255 Administrarea clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA ......................................... 256 Administrarea nomenclatorului unităţilor administrativ-teritoriale - SIRUTA .............................................. 257 Administrarea nomenclatorului PRODROM ............................................................................................... 257 Producţia fizică industrială în structura PRODCOM .................................................................................. 257

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE .................................................................................................................................................. 258

Acṭiuni de modernizare pentru compilarea PRODCOM ............................................................................. 258

Page 8: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

8

7. CALITATEA SISTEMULUI STATISTIC ..................................................................... 259

Raport de calitate privind pesticidele plasate pe piaţă ............................................................................... 259 Raport de calitate privind potenţialul productiv al plantaţiilor pomicole şi al plantaţiilor viticole destinate producţiei de struguri de masă ................................................................................................................... 259 Raport de calitate al statisticilor privind contul taxe de mediu ................................................................... 260 Raport de calitate al statisticilor privind contul emisiilor în aer................................................................... 260 Raport de calitate al statisticilor privind Contul fluxurilor materiale ............................................................ 261 Raport de calitate al statisticilor privind Contul sectorului de bunuri şi servicii de mediu .......................... 261 Raport de calitate al statisticilor privind Contul cheltuieli pentru protecţia mediului................................... 262 Raport de calitate al statisicilor inovaţiei în întreprinderile din mediul de afaceri....................................... 262 Raport de calitate al statisticilor de turism.................................................................................................. 263 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind producţia de lapte şi produse lactate .. 264 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind produsele şi serviciile industriale ......... 264 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind activitatea sectorului metalurgic .......... 264 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind activitatea agenţiilor de turism ............. 265 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare turistică colective ........................................................................................ 265 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind comensurarea cheltuielilor rezidenţilor pentru deplasările oficiale........................................................................................................................... 266 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind modificările fondului de locuinţe .......... 266 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind construcţiile de locuinţe ....................... 266 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind alimentarea cu apă, canalizarea publică, distribuirea energiei termice şi salubritatea ................................................................................................ 267 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind distribuirea gazelor naturale ................ 267 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind străzile orăşeneşti ............................... 268 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind investiţiile ............................................. 268 Raport de calitate asupra estimaţiilor din anchetele în întreprinderi .......................................................... 268 Raport de calitate al statisticilor structurale de întreprinderi ...................................................................... 269 Raport de calitate al statisticii filialelor străine ........................................................................................... 269 Rapoarte de calitate orientate către utilizator pentru anchetele de conjunctura în industria prelucratoare, construcţii, comerţul cu amănuntul şi servicii ............................................................................................. 270 Raport de calitate orientat către utilizator pentru anchetele de conjunctura în investiţii în industria prelucratoare .............................................................................................................................................. 270 Raport de calitate al statisticii societăţii informaţionale în întreprinderi ..................................................... 270 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind instituţii de credit ................................. 271 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind societăţile de asigurare ...................... 271 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind fondurile de pensii private ................... 271 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind transportul rutier de mărfuri ................. 272 Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind transportul rutier de pasageri .............. 272 Raport de calitate al statisticii privind infrastructura şi mijloacele de transport feroviar ............................. 273 Raport de calitate al statisticii privind lungimea şi capacitatea conductelor magistrale pentru transportul produselor petroliere .................................................................................................................................. 273 Raport de calitate al statisticii transportului portuar pe căi navigabile interioare ....................................... 273 Raport de calitate al statisticii privind transportul portuar maritim.............................................................. 273 Raport de calitate al statisticii transportului aeroportuar de pasageri şi mărfuri ........................................ 274 Raport de calitate al statisticii transportului prin conducte ......................................................................... 274 Raport de calitate al statisticii transportului de mărfuri pe calea ferată ..................................................... 274 Raport de calitate al statisticii privind transportul de pasageri pe căi navigabile interioare ....................... 274 Raport de calitate al statisticii transportului public local de pasageri ......................................................... 274 Raport de calitate al statisticii privind transportul de pasageri pe cale ferată ............................................ 275 Raport de calitate al statisticii privind activităţile şi mijloacele de telefonie ................................................ 275 Ameliorarea calităţii Registrului statistic al întreprinderilor - REGIS2 ........................................................ 275 Raport final de calitate a rezultatelor din ancheta privind calitatea vieţii ................................................... 276 Raport privind metadatele rezultate din ancheta privind accesul la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor în gospodării 2018 ...................................................................................................................................... 276 Raport de calitate a rezultatelor din ancheta privind accesul la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor în gospodării 2018 .......................................................................................................................................... 277 Raport de calitate asupra colectării de date cantitative privind statistica protecţiei sociale ESSPROS, în anul 2016 .................................................................................................................................................... 277 Raport de calitate asupra colectării de date privind numărul beneficiarilor de pensii, conform ESSPROS, în anul 2016 .................................................................................................................................................... 278 Raport de calitate asupra colectării de date privind prestaţiile nete de protecţie socială - ESSPROS, în anul 2016 .................................................................................................................................................... 278

Page 9: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

9

Raport de calitate asupra indicilor trimestriali ai costului forţei de muncă ................................................. 279 Raport de calitate asupra locurilor de muncă vacante ............................................................................... 280 Raport de calitate asupra Anchetei costului forţei de muncă ..................................................................... 280 Raport de calitate asupra statisticilor din domeniul educaţiei .................................................................... 281 Raport de calitate privind cercetarea Activitatea independentă ................................................................. 281 Indicatori pentru evaluarea calităţii estimaţiilor din Ancheta forţei de muncă în gospodării ...................... 282 Raport de calitate privind Ancheta forţei de muncă în gospodării ............................................................. 282 Chestionar (Raport) de calitate privind statisticile de comerţ internaţional cu bunuri ................................ 283 Rapoarte de calitate orientate către utilizator ............................................................................................ 283 Gradul de satisfacţie al utilizatorilor de date statistice ............................................................................... 284

8. BAZE DE DATE ......................................................................................................... 285

Baza de date de serii de timp - TEMPO ..................................................................................................... 285 Chestionar pentru colectare date la nivel de localitate TEMPO-eSOP ...................................................... 285 Baza de metadate ...................................................................................................................................... 286 Baza de date eDEMOS .............................................................................................................................. 286 Baza de date de comerţ exterior - BEX ...................................................................................................... 286 Baza de date de producţie fizică industrială - PFIND ................................................................................ 287 Baza de date a indicilor preţurilor de consum - IPC ................................................................................... 287 Baza de date cu situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale ....................................... 288 Baza de date cu raportările indicatorilor economico-financiari - S1001 ..................................................... 288 Baza de date a indicatorilor de dezvoltare durabilă în România - IDDR şi IDDT ...................................... 289 Baza de date pentru RPL 1992, 2002, 2011 .............................................................................................. 290 Baza de date de clasificări şi nomenclatoare statistice .............................................................................. 290 Baza de date privind mobilitatea socială a populaţiei ................................................................................ 290

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ........................................................................................................................................................... 291

Baza de date privind aeronavele civile înmatriculate ................................................................................. 291

9. STUDII ŞI ANALIZE STATISTICE............................................................................. 292

STUDII ŞI ANALIZE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS ........................................................................... 292 Conturi naţionale ........................................................................................................................................ 292 Conturi regionale ........................................................................................................................................ 292 Culegerea datelor pentru Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene - modulul „Contul fluxurilor materiale” ....... 293 Culegerea datelor pentru Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene - modulul „Taxe de mediu” ........................ 294 Culegerea datelor pentru Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene - modulul „Contul emisiilor in aer” ............. 294 Culegerea datelor pentru Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene - modulul „Contul Sectorului de Bunuri şi Servicii de Mediu” ....................................................................................................................................... 295 Culegerea datelor pentru Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene - modulul „Contul cheltuieli pentru protecţia mediului” ..................................................................................................................................................... 296 Culegerea datelor pentru chestionarul comun EUROSTAT /FAO/ITTO - Sectorul Forestier .................... 296 Culegerea datelor pentru chestionarul comun EUROSTAT/OECD – ape interioare ................................. 297 Culegerea datelor pentru chestionarul regional de mediu EUROSTAT – ape interioare .......................... 298 Contul satelit de turism ............................................................................................................................... 298 Proiectarea populaţiei vârstnice a României, în profil teritorial, la orizontul anului 2060 ........................... 299 Tendinţe sociale (limba engleză) ............................................................................................................... 299 Femeile şi barbaţii: parteneriat de muncă şi viaţă (limba română) ........................................................... 300 Efectele migrației asupra copiilor rămași acasă ......................................................................................... 300 Sistemul conturilor de sănătate (SCS) ....................................................................................................... 301

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE .................................................................................................................................................. 302

Conturi globale integrate şi producţie globală ............................................................................................ 302

10. PUBLICAŢII STATISTICE ....................................................................................... 303

10.1. PUBLICAŢII ANUALE .................................................................................................................... 303 PUBLICAŢII REALIZATE DE INS ..................................................................................................................... 303

Anuarul statistic al României - format carte ............................................................................................... 303 Anuarul statistic al României - serii de timp – format cd-rom..................................................................... 303

Page 10: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

10

Anuarul de comerţ internaţional al României ............................................................................................. 303 Starea economică şi socială a României - date statistice .......................................................................... 304 România în cifre - breviar statistic .............................................................................................................. 304 Economia mondială în cifre - ediţia 2018 ................................................................................................... 304 România în Uniunea Europeană - ediţia 2018 ........................................................................................... 304 Conturi naţionale 2014 - 2015 .................................................................................................................... 305 Conturi naţionale regionale 2014 - 2015 .................................................................................................... 305 Repere economice şi sociale regionale - Statistică teritorială.................................................................... 305 Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi construcţii în anul 2016................................ 305 Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din comerţ şi servicii în anul 2016 ....................................... 306 Întreprinderi mici şi mijlocii în economia românească ................................................................................ 306 Producţia vegetală la principalele culturi, în anul 2017 .............................................................................. 306 Potenţialul productiv al plantaţiilor pomicole şi al plantaţiilor viticole destinate producţiei de struguri de masă, în anul 2017 ..................................................................................................................................... 306 Efectivele de animale şi producţia animală, în anul 2017 .......................................................................... 306 Bilanţuri alimentare, în anul 2017 ............................................................................................................... 307 Consumul de băuturi, în anul 2017 ............................................................................................................ 307 Disponibilităţile de consum ale populaţiei, în anul 2017 ............................................................................ 307 Pesticide plasate pe piaţă, în anul 2017 .................................................................................................... 307 Conturi economice de mediu...................................................................................................................... 308 Statistica activităţilor din silvicultură, în anul 2017 ..................................................................................... 308 Balanţa energetică şi structura utilajului energetic ..................................................................................... 308 Activitatea de cercetare - dezvoltare .......................................................................................................... 308 Fondul de locuinţe ...................................................................................................................................... 309 Activităţile privind utilitatea publică de interes local ................................................................................... 309 Capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie 2018 ........................................................................ 309 Turismul României - Breviar statistic .......................................................................................................... 309 Acţiunile turistice organizate de agenţiile de turism ................................................................................... 310 Contul satelit de turism ............................................................................................................................... 310 Vehicule înmatriculate în circulaţie şi accidente de circulaţie rutieră ......................................................... 310 Mijloace de transport existente la sfârşitul anului ...................................................................................... 310 Lungimea căilor de transport, la sfârşitul anului ......................................................................................... 311 Mijloace şi activităţi de comunicaţii ............................................................................................................ 311 Proiectarea populaţiei vârstnice a României, în profil teritorial, la orizontul anului 2060 ........................... 311 Tendinţe sociale (limba engleză) ............................................................................................................... 311 Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi viaţă (limba română) ............................................................ 312 Efectele economice și sociale ale migrației asupra copiilor rămași acasă - Studiu experimental ............. 312 Evenimente demografice in anul 2017 ....................................................................................................... 312 Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România ........................................................................................... 312 Dimensiuni ale incluziunii sociale în România ........................................................................................... 313 Accesul populaţiei la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - România 2018 .......................................... 313 Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în anul 2017 ................... 313 Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă în anul 2017 ....................................................................... 313 Numărul de pensionari şi pensia medie lunară în anul 2017 ..................................................................... 314 Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj în anul 2017.................................................................... 314 Balanţa forţei de muncă la 1 ianuarie 2018................................................................................................ 314 Statistica protecţiei sociale - ESSPROS - Anul 2016 ................................................................................. 314 activitatea independenta ............................................................................................................................ 315 Sistemul educaţional în România - date sintetice ...................................................................................... 315 Activitatea unităţilor sanitare - anul 2017 ................................................................................................... 315 Activitatea unităţilor cultural - artistice - anul 2017 ..................................................................................... 315 Audit urban ................................................................................................................................................. 316

PUBLICAŢII REALIZATE DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ...................................... 316 Anuarul statistic al cinematografiei ............................................................................................................. 316

10.2. PUBLICAŢII PERIODICE ................................................................................................................ 317 PUBLICAŢII REALIZATE DE INS ..................................................................................................................... 317

Buletin statistic lunar .................................................................................................................................. 317 Buletin statistic lunar al judeţelor ................................................................................................................ 317 Buletin statistic de preţuri ........................................................................................................................... 317 Buletin statistic de industrie ........................................................................................................................ 318 Buletin statistic de comerţ internaţional ...................................................................................................... 318 Sinteza principalilor indicatori economico-sociali ai României ................................................................... 318 Indicii valorii unitare în comerţul internaţional ............................................................................................ 318

Page 11: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

11

Studii de conjunctură economică ............................................................................................................... 319 Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare ......................................................... 319 Călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele României .................................................................... 319 Cererea turistică a rezidenţilor din România .............................................................................................. 319 Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor ........................................................................................................ 320 Transportul portuar de mărfuri şi pasageri ................................................................................................. 320 Transportul aeroportuar de pasageri şi mărfuri .......................................................................................... 320 Înmatriculări noi de vehicule rutiere ........................................................................................................... 320 Transportul de pasageri şi mărfuri, pe moduri de transport ....................................................................... 321 Revista Română de Statistică .................................................................................................................... 321 Revista Română de Statistică - Supliment ................................................................................................. 321

PUBLICAŢII REALIZATE DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE ...................................... 322 Societăţi cu participare străină la capital .................................................................................................... 322 Operaţiuni în registrul central al comerţului ................................................................................................ 322

10.3. INFORMAŢII STATISTICE OPERATIVE ............................................................................................. 323 PUBLICAŢII REALIZATE DE INS ..................................................................................................................... 323

Seria statistica agriculturii – Bilanţuri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2017 ............................................................................................................................................................ 323 Seria silvicultură - Volumul de lemn exploatat, în anul 2017 ..................................................................... 323 Seria statistica mediului - Cheltuielile pentru protecţia mediului, în anul 2017 .......................................... 323 Seria statistica mediului - Distribuţia apei şi evacuarea apelor uzate, în anul 2017 .................................. 323 Seria statistică de întreprinderi - Activitatea instituţiilor de credit ............................................................... 324 Seria statistică de întreprinderi - Activitatea de asigurare - reasigurare .................................................... 324 Seria statistică de întreprinderi - Societatea informaţională....................................................................... 324 Seria statistică de întreprinderi - Activitatea filialelor străine în anul 2016 ................................................. 324 Seria statistică de întreprinderi - Fondul de pensii private ......................................................................... 325 Seria statistică de întreprinderi - Activitatea de servicii pentru întreprinderi în anul 2016 ......................... 325 Seria statistică de întreprinderi - Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor ............................................ 325 Seria statistică de întreprinderi - Demografia întreprinderilor .................................................................... 325 Seria statistica industriei - PRODROM ...................................................................................................... 326 Seria statistica industriei - Activitatea sectorului metalurgic ...................................................................... 326 Seria investiţii - construcţii .......................................................................................................................... 326 Seria turism ................................................................................................................................................ 326 Broşuri şi infografice ................................................................................................................................... 327 Newsletter extern și newsletter special ...................................................................................................... 327 INS – insight (Buletin lunar intern) ............................................................................................................. 327

LISTĂ DE ABREVIERI .................................................................................................. 328

Page 12: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

12

1. Statistică economică

1.1. Statistica agriculturii

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

PRODUCŢIA VEGETALĂ LA PRINCIPALELE CULTURI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind producţia vegetală la principalele culturi: cereale pentru boabe, leguminoase boabe, rădăcinoase, plante industriale, furaje verzi din teren arabil, legume în câmp, solarii şi sere, păşuni şi fâneţe permanente, vii şi livezi, culturi succesive şi culturi intercalate. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 134/2015 privind aprobarea metodologiei cercetării statistice privind producţia vegetală la principalele culturi.

European: Regulamentul (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producţia vegetală şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 şi (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi cu personalitate juridică care utilizează suprafeţe agricole. Numărul de unităţi observate: Circa 60.000 Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafaţa cultivată, suprafaţa recoltată, producţia medie la hectar, producţia vegetală anuală de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, rădăcinoase, plante uleioase, plante textile, plante medicinale şi aromatice, alte plante industriale, legume în câmp, solarii şi sere, furaje verzi din teren arabil, căpşuni, ciuperci, numărul de pomi fructiferi, suprafaţa plantaţiilor de pomi fructiferi şi producţia de fructe, suprafaţa plantaţiilor defrişate, suprafaţa plantaţiilor în declin, suprafaţa nou plantată, suprafaţa viilor şi producţia de struguri, suprafaţa acoperită de păşuni şi fâneţe permanente, suprafaţa şi producţia culturilor intercalate şi succesive.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi cu personalitate juridică care utilizează suprafeţe agricole. Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică - elaborează metodologia şi instrumentarul cercetării, colectează, procesează şi validează datele cercetării statistice; b) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - participă la validarea datelor cercetării statistice. Modul de colectare a datelor primare: Prin interviu faţă în faţă, folosind operatori statistici pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi prin autoînregistrare pentru exploataţiile agricole cu personalitate juridică. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic PVPC Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul agricol 2017 - 2018: 01 octombrie - 30 septembrie Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Luna noiembrie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Operatorii de interviu la direcţiile teritoriale de statistică: 12.12.2018, pentru anul agricol 2017 - 2018; b) Alte unităţi la direcţiile teritoriale de statistică: 12.12.2018, pentru anul agricol 2017 - 2018; c) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 06.02.2018, pentru anul agricol 2016 - 2017.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Suprafeţele cultivate şi recoltate, producţia medie şi totală la principalele culturi şi grupe de culturi - inclusiv culturile din sere şi solarii, conţinutul de umiditate la cereale, suprafaţa plantaţiilor de pomi fructiferi tineri şi pe rod şi numărul pomilor fructiferi din plantaţiile tinere şi pe rod, producţia de fructe, producţia secundară utilizată şi producţia culturilor intercalate şi succesive. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe

Page 13: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

13

Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Lucrări realizate: „Date agregate privind producţia vegetală la principalele culturi” Publicaţii realizate: „Producţia vegetală la principalele culturi, în anul 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Statistică teritorială”, „România în cifre”, „Starea economică şi socială a României”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii

şi Dezvoltării Rurale, alte ministere, institute de cercetare, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT, FAO, alte organizaţii internaţionale. Modalităţi de diseminare: Comunicat de presǎ; site INS; prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) 30.03.2018 - date definitive privind suprafeţele şi

producţiile la legume, pepeni, căpşuni şi culturi permanente;

b) 28.09.2018 - date definitive privind suprafeţele şi producţiile la cereale şi la alte culturi din teren arabil şi utilizarea terenului agricol.

Termene de diseminare a datelor: a) 30.03.2018 - Comunicat de presă; b) 21.06.2018 - TEMPO.

Termen de difuzare a publicaţiei: 29.05.2018

POTENŢIALUL PRODUCTIV AL PLANTAŢIILOR POMICOLE ŞI AL PLANTAŢIILOR VITICOLE DESTINATE

PRODUCŢIEI DE STRUGURI DE MASĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind potenţialul productiv al plantaţiilor pomicole şi al plantaţiilor viticole destinate producţiei de struguri de masă. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal Naţional: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 142/2012 privind aprobarea

instrumentarului cercetării statistice „Potenţialul productiv al plantaţiilor pomicole şi al plantaţiilor viticole destinate producţiei de struguri de masă”.

European: Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 referitor la statisticile europene privind culturile permanente și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 357/79 al Consiliului și a Directivei 2001/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi cu personalitate juridică care utilizează suprafeţe ocupate cu plantaţii pomicole şi plantaţii viticole destinate obţinerii strugurilor de masă. Numărul de unităţi observate: Circa 17.000 Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafaţa plantaţiilor de pomi fructiferi pe rod şi tinere, numărul de pomi, densitatea, anul plantării (pe specii şi principalele soiuri); suprafaţa plantaţiilor viticole destinate producerii strugurilor de masă, pe culori, densitatea, clase de vârstă.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi cu personalitate juridică care utilizează suprafeţe ocupate cu plantaţii pomicole şi plantaţii viticole destinate obţinerii strugurilor de masă. Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică – elaborează metodologia şi instrumentarul cercetării, colectează, procesează şi validează datele cercetării statistice; b) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – participă la validarea datelor cercetării statistice. Modul de colectare a datelor primare: Prin interviu faţă în faţă, folosind operatori statistici pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi prin autoînregistrare pentru exploataţiile agricole cu

Page 14: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

14

personalitate juridică . Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic PFSM Periodicitate: O dată la 5 ani Perioada de referinţă: Anul agricol 2016-2017: 01 octombrie - 30 septembrie Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Luna septembrie 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Operatorii de interviu la direcţiile teritoriale de statistică: 16.10.2017; b) Alte unităţi la direcţiile teritoriale de statistică: 16.10.2017; c) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 04.12.2017

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul exploataţiilor, suprafaţa plantată pe specii, soiuri, culori, pe clase de densitate şi clase de vârstă, pe macroregiuni şi regiuni de dezvoltare. Tipul de serii de date: o dată la 5 ani Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Potenţialul productiv al plantaţiilor pomicole şi al plantaţiilor viticole destinate obţinerii strugurilor de masă, în anul 2017”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii

şi Dezvoltării Rurale, alte ministere, institute de cercetare, alţi utilizatori. b) externi: EUROSTAT Modalităţi de diseminare: Comunicat de presǎ; site INS; prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: 28.09.2018 – tabele finale; raportul de calitate Termene de diseminare a datelor: 28.09.2018 - comunicat de presă; Termen de difuzare a publicaţiei: 26.11.2018

EFECTIVELE DE ANIMALE EXISTENTE LA 1 DECEMBRIE ŞI PRODUCŢIA ANIMALĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind efectivele de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, păsări, familii de albine existente la 1 decembrie şi producţia animală anuală - carne, lapte, ouă, lână, miere. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 13/2009 pentru stabilirea metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animală, precum şi a metodologiei cercetării statistice lunare referitoare la producţia de carne de animale şi păsări de curte din abatoare.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind statisticile referitoare la efectivele de animale şi la carne şi de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE şi 93/25/CEE ale Consiliului, cu modificările ulterioare;

b) Directiva 96/16/CE a Consiliului din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui şi al produselor lactate, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi cu personalitate juridică care deţin cel puţin un animal şi/sau realizează producţie animală. Numărul de unităţi observate: Circa 50.000 Principalele variabile incluse în cercetare: Efectivele de animale pentru fiecare specie existente la 1 decembrie şi producţia animală anuală.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi cu personalitate juridică care deţin cel puţin un animal şi/sau realizează producţie animală. Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Responsabilităţile instituţiilor implicate:

Page 15: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

15

a) INS: elaborează metodologia şi instrumentarul cercetării, colectează, procesează şi validează datele cercetării statistice;

b) MADR: participă la validarea datelor cercetării statistice. Modul de colectare a datelor primare: Prin interviu faţă în faţă folosind operatori statistici pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi prin autoînregistrare pentru exploataţiile agricole cu personalitate juridică. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic EPA Periodicitate: Anual Momentul/Perioada de referinţǎ: 01.12.2018 pentru efectivele de animale şi anul 2018 pentru producţia animalǎ. Perioada de înregistrare/colectare a datelor: luna decembrie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Operatorii de interviu la direcţiile teritoriale de statistică: 31.12.2018; b) Alte unităţi la direcţiile teritoriale de statistică: 31.12.2018; c) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 13.02.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Efectivele de bovine, porcine, ovine, caprine, pe categorii de vârstă şi pe grupe de greutate, păsări, cabaline, iepuri, familii de albine, producţia de carne, lapte, ouă, miere, lână, etc. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe. Bazele de date ale INS: TEMPO, IDDR - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Lucrări realizate: „Date agregate privind efectivele de animale şi producţia animală” Publicaţii realizate: „Efectivele de animale şi producţia animală, în anul 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României", „Statistică teritorială”, „România în cifre”, „Starea economică şi socială a României”, etc. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii

şi Dezvoltării Rurale, alte ministere, institute de cercetare, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT, FAO, alte organizaţii internaţionale. Modalităţi de diseminare: comunicat de presǎ; site INS; prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) 15.05.2018 - date pentru efectivele de animale;

b) 29.06.2018 - date pentru sacrificările de animale; c) 28.09.2018 - date pentru producţia de lapte;

Termene de diseminare a datelor: a) 15.05.2018 - Comunicat de presă - „Efectivele de animale existente la 1 decembrie 2017”;

b) 29.06.2018 - Comunicat de presă - „Producţia animală în anul 2017”;

c) 17.08.2018 - TEMPO, IDDR. Termen de difuzare a publicaţiei: 16.07.2018

EFECTIVELE DE BOVINE EXISTENTE LA 1 IUNIE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind efectivele de bovine existente la 1 iunie. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 11/2009 pentru stabilirea metodologiei cercetării statistice pentru efectivele de bovine existente la 1 iunie.

European: Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind statisticile referitoare la efectivele de animale şi la carne şi de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE şi 93/25/CEE ale Consiliului, cu modificările ulterioare.

Page 16: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

16

Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi cu personalitate juridică care deţin cel puţin o bovină. Numărul de unităţi observate: Circa 12.000 Principalele variabile incluse în cercetare: Efectivele de bovine existente la 1 iunie

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi cu personalitate juridică care deţin cel puţin o bovină. Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) INS: elaborează metodologia şi instrumentarul cercetării, colectează, procesează şi validează datele

cercetării statistice; b) MADR: participă la validarea datelor cercetării statistice. Modul de colectare a datelor primare: Prin interviu faţă în faţă folosind operatori statistici pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi prin autoînregistrare pentru exploataţiile agricole cu personalitate juridică. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic EB Periodicitate: Anual Momentul de referinţă: 01.06.2018 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: 02 - 15.06.2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Operatorii de interviu la direcţiile teritoriale de statistică: 22.06.2018; b) Alte unităţi la direcţiile teritoriale de statistică: 22.06.2018; c) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 13.07.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Efectivele de bovine pe grupe de vârstă, sex şi destinaţie economică, evoluţia efectivelor de bovine în perioada 01.01 - 01.06.2018. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, alte ministere, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT, alte organizaţii internaţionale. Modalităţi de diseminare: Comunicat de presă; site INS; prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 15.10.2018 Termene de diseminare a datelor: a) 21.09.2018 - Comunicat de presă;

b) 12.10.2018 –TEMPO.

EFECTIVELE DE PORCINE EXISTENTE LA 1 MAI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind efectivele de porcine existente la 1 mai. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 12/2009 pentru stabilirea metodologiei cercetării statistice pentru efectivele de porcine existente la 1 mai.

European: Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind statisticile referitoare la efectivele de animale şi la carne şi de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE şi 93/25/CEE ale Consiliului, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi cu personalitate juridică care deţin cel puţin o porcină. Numărul de unităţi observate: Circa 12.000 Principalele variabile incluse în cercetare: Efectivele de porcine existente la 1 mai

Page 17: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

17

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Exploataţii agricole fără personalitate juridică şi cu personalitate juridică care deţin cel puţin o porcină. Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) INS: elaborează metodologia şi instrumentarul cercetării, colectează, procesează şi validează datele

cercetării statistice; b) MADR: participă la validarea datelor cercetării statistice. Modul de colectare a datelor primare: Prin interviu faţă în faţă folosind operatori statistici pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi prin autoînregistrare pentru exploataţiile agricole cu personalitate juridică. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic EP Periodicitate: Anual Momentul de referinţă: 01.05.2018 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: 02 - 18.05.2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Operatorii de interviu la direcţiile teritoriale de statistică: 25.05.2018; b) Alte unităţi la direcţiile teritoriale de statistică: 25.05.2018 c) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 21.06.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Efectivele de porcine pe categorii de greutate şi destinaţie economică, evoluţia efectivelor de porcine în perioada 01.01 - 01.05.2018. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, alte ministere, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT, alte organizaţii internaţionale. Modalităţi de diseminare: Comunicat de presă; site INS; prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 15.10.2018 Termene de diseminare a datelor: a) 14.09.2018- Comunicat de presă;

b) 12.10.2018- TEMPO.

ACTIVITATEA ECONOMICĂ A UNITĂŢILOR AGRICOLE CU PERSONALITATE JURIDICĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Calcularea şi estimarea conturilor economice din agricultură, elaborarea lucrării „Balanţele principalelor produse agricole la producători” şi a unor elemente privind balanţa energiei electrice şi termice produse. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 558/2002 privind metodologia „Contului de producţie din agricultură”.

Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole şi unităţile cu activitate de producţie agricolă şi de servicii agricole. Numărul de unităţi observate: Circa 4.000 Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea adăugată brută totală, valoarea adăugată agricolă, producţia şi utilizarea pentru principalele produse, produsele derivate obţinute prin prelucrarea în aceeaşi fermă şi utilizarea lor, vânzările de produse derivate, tehnica de calcul, cumpărările de terenuri agricole, pierderi din calamităţi, existentul de tractoare, maşini şi utilaje agricole, gradul de utilizare al tractoarelor, motoarele cu ardere internă, grupurile electrogene mobile, grupurile eoliene şi energia electrică produsă, volumul şi valoarea principalelor lucrări agricole, veniturile din unităţile prestatoare de servicii, consumul de combustibili şi lubrifianţi din unităţile prestatoare de servicii de mecanizare.

Page 18: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

18

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Societăţi comerciale cu activitate agricolă, regii autonome naţionale sau locale cu activitate agricolă, unităţi şi staţiuni de cercetare-dezvoltare, staţiuni şi ferme didactice ale universităţilor de ştiinţe agronomice şi medicină veterinară, societăţi agricole înfiinţate potrivit Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, unităţi prestatoare de servicii pentru agricultură. Modul de colectare a datelor primare: Autoînregistrare Suportul de colectare a datelor: Chestionarele electronice AGR.1A şi AGR.1B completate prin Portal WEB/Chestionarele statistice AGR.1A, AGR.1B, AGR.1C, AGR.1D, AGR.1E pe suport hârtie. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Până la 27.04.2018 - AGR.1A; 06.04.2018 - AGR.1B; 23.03.2018 - AGR.1C; 16.02.2018 - AGR.1D; 13.04.2018 - AGR.1E. Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Societăţile comerciale şi alte categorii de unităţi furnizoare de date pentru AGR.1A, la direcţiile teritoriale

de statistică/Portal WEB: 27.04.2018; b) Unităţile prestatoare de servicii de mecanizare furnizoare de date pentru AGR.1B, la direcţiile teritoriale

de statistică/ Portal WEB: 06.04.2018; c) Societăţile agricole - Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,

cu modificările şi completările ulterioare, furnizoare de date pentru AGR.1C, la direcţiile teritoriale de statistică: 23.03.2018;

d) Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, organizaţii/asociaţii implicate în activitatea de ameliorare şi reproducţie în zootehnie furnizoare de date pentru AGR.1D, la direcţiile teritoriale de statistică: 16.02.2018;

e) Unităţile de îmbunătăţiri funciare furnizoare de date pentru AGR.1E, la direcţiile teritoriale de statistică: 13.04.2018;

f) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 30.05.2018 - AGR.1A; 27.04.2018 - AGR.1B; 19.04.2018 - AGR.1C; 27.02.2018 - AGR.1D; 25.04.2018 - AGR.1E.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Valoarea producţiei, a consumului intermediar şi valoarea adăugată brută, pe total, valoarea producţiei agricole şi a serviciilor agricole, consumul intermediar aferent şi valoarea adăugată brută agricolă pe elemente componente, resursele şi utilizările principalelor produse agricole, resursele şi utilizările produselor derivate obţinute prin prelucrarea în aceeaşi fermă, valoarea vânzărilor de produse derivate, tehnica de calcul, suprafaţa şi valoarea terenurilor agricole cumpărate, existentul total de tractoare, maşini şi utilaje agricole şi gradul de utilizare al tractoarelor, numărul, puterea instalată şi energia produsă totală a grupurilor electrogene, resursele şi destinaţiile energiei electrice, termice, a combustibililor, carburanţilor şi a energiei din surse neconvenţionale, volumul şi valoarea totală a principalelor lucrări agricole, veniturile totale din unităţile prestatoare de servicii, consumul total de combustibili şi lubrifianţi din unităţile de mecanizare. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe. Lucrări realizate: Date agregate privind activitatea economică în anul 2017 a societăţilor comerciale de producţie agricolă - AGR.1A, a unităţilor prestatoare de servicii de mecanizare, chimizare, protecţie fitosanitară pentru agricultură - AGR. 1B, a societăţilor agricole înfiinţate potrivit Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare - AGR.1C, a unităţilor prestatoare de servicii de ameliorare şi reproducţie în zootehnie pentru agricultură - AGR.1D şi a unităţilor prestatoare de servicii de îmbunătăţiri funciare pentru agricultură - AGR.1E. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor:

interni: Sistemul Statistic Naţional Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice. Termene de diseminare a datelor: a) 27.06.2018 - Activitatea economică a societăţilor comerciale de

producţie agricolă în anul 2017 - AGR.1A; b) 23.05.2018 - Activitatea economică a unităţilor prestatoare de

servicii de mecanizare, chimizare, protecţie fitosanitară pentru agricultură în anul 2017 - AGR.1B;

c) 11.05.2018 - Activitatea economică a societăţilor agricole înfiinţate potrivit Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2017 - AGR.1C;

d) 16.03.2018 - Activitatea economică a unităţilor prestatoare de servicii de ameliorare şi reproducţie în zootehnie pentru agricultură în anul 2017- AGR.1D;

Page 19: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

19

e) 25.05.2018 - Activitatea economică a unităţilor prestatoare de servicii de îmbunătăţiri funciare pentru agricultură în anul 2017 - AGR.1E.

NUMĂRUL POZIŢIILOR ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL AGRICOL, UTILAJE, INSTALAŢII PENTRU AGRICULTURĂ, MIJLOACE DE TRANSPORT ŞI CONSTRUCŢII AGRICOLE EXISTENTE ÎN GOSPODĂRIILE

POPULAŢIEI/EXPLOATAŢIILE AGRICOLE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ ŞI UNITĂŢILE CU

PERSONALITATE JURIDICĂ LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2018 PE RAZA LOCALITĂŢII

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Calcularea şi estimarea conturilor economice din agricultură. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal:

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 558/2002 privind metodologia „Contului de producţie din agricultură”.

Sfera de cuprindere: Unităţile administraţiei publice locale Numărul de unităţi observate: Circa 3.200 Principalele variabile incluse în cercetare: Existentul de tractoare, maşini, utilaje, instalaţii pentru agricultură, construcţii agricole din gospodării/exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate, persoane cu domiciliul în alte localităţi, unităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Primăriile comunelor/oraşelor/municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti. Modul de colectare a datelor primare: Autoînregistrare Suportul de colectare a datelor: Chestionarul electronic R.AGR. completat prin Portal WEB/Chestionarul statistic pe suport hârtie Periodicitate: Anual Momentul de referinţă: 01.01.2018 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Până la 27.04.2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti furnizoare de date pentru

R.AGR. la direcţiile teritoriale de statistică/ Portal WEB: 27.04.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 18.05.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, numărul tractoarelor – total, al principalelor maşini şi utilaje agricole (motocositoare, cositori cu tracţiune mecanică, pluguri pentru tractor, semănători cu traţiune mecanică pentru păioase, prăşitoare, maşini pentru plantat cartofi, răsaduri, maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte chimice şi organice, maşini de stropit şi prăfuit, maşini pentru erbicidat, combine autopropulsate pentru recoltat cereale păioase, porumb, furaje, sfeclă de zahăr, combine şi maşini pentru recoltat cartofi etc.), al principalelor instalaţii agricole (instalaţii de irigat, pentru muls mecanic, pentru prepararea furajelor, pentru evacuarea dejecţiilor etc.) şi suprafaţa principalelor construcţii agricole (grajduri, pătule, hambare etc.). Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe Lucrări realizate: Date agregate privind numărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport şi construcţii agricole existente în gospodăriile populaţiei/exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi unităţile cu personalitate juridică, la începutul anului 2018 pe raza localităţii. Beneficiarii rezultatelor:

interni: Sistemul Statistic Naţional Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice Termene de diseminare a datelor: 15.06.2018 - Numărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje,

instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport şi construcţii agricole existente în gospodăriile populaţiei/exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi unităţile cu personalitate juridică, la începutul anului 2018 pe raza localităţii.

Page 20: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

20

VALOAREA PRODUCŢIEI RAMURII AGRICOLE

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Calcularea şi estimarea contului de producţie din agricultură, sursă pentru întocmirea conturilor de producţie trimestriale definitive din agricultură şi pentru actualizarea bazelor de date. Principalele variabile cercetate: Cantitatea, preţul perioadei curente şi al perioadei de bază - an precedent şi valoarea produselor agricole exprimată în preţuri curente şi comparabile - an precedent, pentru circa 95 de produse, atât pe total agricultură, cât şi pentru sectorul majoritar privat, din care pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică, cheltuielile cu înfiinţarea plantaţiilor de vii şi pomi, valoarea în preţuri curente şi comparabile a producţiei agricole de bunuri - vegetale şi animale, a serviciilor agricole şi a activităţilor secundare neagricole neseparabile. Sursa datelor: a) Surse statistice: Cercetările statistice anuale privind suprafaţa cultivată, suprafaţa recoltată, producţia agricolă vegetală şi animală, preţurile produselor agricole şi cercetările privind activitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridică, lucrarea „Balanţele principalelor produse agricole la producători”; b) Surse administrative: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - subvenţiile pe produse agricole; c) Alte surse: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - Ştefăneşti Argeş.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Valoarea producţiei vegetale, animale, de servicii agricole şi valoarea producţiei ramurii agricole în preţuri curente şi comparabile - an precedent, ponderea regiunilor de dezvoltare şi judeţelor în total ţară, evoluţia producţiei ramurii agricole, evoluţia producţiei vegetale şi animale - faţă de anul precedent, atât pe total agricultură, cât şi pentru sectorul majoritar privat, din care pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe. Bazele de date ale INS: TEMPO Lucrări realizate: „Valoarea producţiei ramurii agricole pe produse şi grupe de produse”; „Valoarea producţiei ramurii agricole pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe”. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Statistică teritorială”, „Starea economică şi socială a României”, „România în cifre”. Beneficiarii rezultatelor:

interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională de Prognoză - pe suport electronic Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de diseminare a datelor: a) 25.07.2018 - Comunicat de presă „Valoarea producţiei ramurii

agricole în anul 2017” - date semidefinitive; b) 25.07.2018 - Lucrarea „Valoarea producţiei ramurii agricole pe

produse şi grupe de produse în anul 2017” - date semidefinitive;

c) 15.10.2018 - Comunicat de presă „Valoarea producţiei ramurii agricole pe regiuni de dezvoltare în anul 2017”- date definitive;

d) 15.10.2018 - Lucrarea „Valoarea producţiei ramurii agricole pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe în anul 2017” - date definitive;

e) 16.11.2018 - TEMPO.

VALOAREA PRODUCŢIEI RAMURII AGRICOLE, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ - DATE PROVIZORII ŞI SEMIDEFINITIVE

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Calcularea şi estimarea indicatorilor de sinteză din agricultură - valoarea producţiei ramurii agricole, consumul intermediar şi valoarea adăugată brută.

Page 21: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

21

Principalele variabile cercetate: Cantitatea, preţul curent şi comparabil - an precedent şi valoarea produselor agricole în preţuri curente şi comparabile - an precedent, pentru circa 95 de produse, atât pe total agricultură, cât şi pentru sectorul majoritar privat, din care pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică, cheltuielile cu înfiinţarea plantaţiilor de vii şi pomi, valoarea serviciilor agricole în preţuri curente şi comparabile - an precedent, consumul intermediar în preţuri curente şi comparabile - an precedent, valoarea adăugată brută în preţuri curente şi comparabile - an precedent - date provizorii, consumul intermediar pe elemente în preţuri curente, valoarea adăugată brută pe total agricultură, vegetală, animală şi pentru serviciile agricole - date semidefinitive. Sursa datelor: a) Surse statistice: Cercetările statistice anuale privind suprafaţa cultivată, suprafaţa recoltată, producţia agricolă vegetală şi animală, preţurile produselor agricole şi cercetările privind activitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridică, cercetarea statistică privind utilajele, instalaţiile pentru agricultură, mijloacele de transport şi construcţiile agricole existente în gospodăriile populaţiei/exploataţiile agricole fără personalitate juridică; b) Surse administrative: - pentru datele provizorii: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantările şi defrişările de vii şi pomi, efectivele de animale la sfârşitul anului pe specii şi categorii, producţia animalieră obţinută, subvenţii pe produse; Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare - valoarea serviciilor de îmbunătăţiri funciare, consumul intermediar şi valoarea adăugată brută aferente; Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - numărul de doze de material seminal consumate; - pentru datele semidefinitive: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantările şi defrişările de vii şi pomi; c) Alte surse: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - Ştefăneşti Argeş.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Valoarea producţiei ramurii agricole, consumul intermediar şi valoarea adăugată brută aferente în preţuri curente şi comparabile - an precedent, date provizorii şi semidefinitive. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Lucrări realizate: „Valoarea producţiei ramurii agricole, consumul intermediar şi valoarea adăugată brută” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „România în cifre” Beneficiarii rezultatelor: interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională de Prognoză - pe suport electronic. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor

la Conturi naţionale: 13.02.2018 - „Valoarea producţiei ramurii agricole, consumul intermediar şi valoarea adăugată brută în anul 2017” - date provizorii.

Termen de diseminare a datelor: 31.07.2018 - „Valoarea producţiei ramurii agricole, consumul intermediar şi valoarea adăugată brută în anul 2017” - date semidefinitive.

BALANŢELE PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE LA PRODUCĂTORI

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Calcularea şi estimarea contului de producţie din agricultură, sursă pentru elaborarea conturilor naţionale şi a bilanţurilor alimentare. Principalele variabile cercetate: Stoc iniţial, producţia, cumpărări - inclusiv de la unităţi SEMROM şi de la alţi producători, alte intrări, pierderi şi scăzăminte, total resurse, vânzări, transformat de producător, consum uman, alte autoconsumuri, repartizat acţionarilor şi asociaţilor, consum de sămânţă, intraconsum de sămânţă, consum de furaj, intraconsum de furaj, alte intraconsumuri, total utilizări, stoc la sfârşitul anului, variaţia şeptelului de adulte, pe categorii de producători. Sursa datelor: a) Surse statistice: Cercetările statistice anuale privind activitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridică - societăţi comerciale de producţie agricolă - AGR.1A, unităţi prestatoare de servicii de mecanizare pentru agricultură - AGR.1B, societăţi agricole înfiinţate potrivit Legii nr. 36/1991 privind

Page 22: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

22

societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare - AGR.1C, cercetările statistice anuale privind suprafaţa cultivată, producţia agricolă vegetală şi animală, precum şi unele informaţii din bugetele de familie - pentru categoria agricultori; b) Surse administrative: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - stocuri cantitative de produse agricole de la deţinători, greutatea în viu la sfârşitul anului a efectivelor de animale pe specii şi categorii; c) Alte surse: Societăţile SEMROM specializate în preluarea şi comercializarea seminţelor.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cantităţile totale privind stocurile iniţiale şi finale, producţia, cumpărările, pierderile şi scăzămintele, vânzările la unităţile SEMROM, alte vânzări în afara ramurii, exportul direct, vânzările în afara categoriei de producători, vânzările în cadrul categoriei de producători, transformat de producător, consumul uman, alte autoconsumuri, repartizat acţionarilor şi asociaţilor, consumul de sămânţă, intraconsumul de sămânţă, consumul de furaj, intraconsumul de furaj, alte intraconsumuri, variaţia şeptelului de adulte, pentru principalele produse agricole - circa 50, pe categorii de producători. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Lucrări realizate: „Balanţele principalelor produse agricole la producători” Beneficiarii rezultatelor:

interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională de Prognoză - pe suport electronic. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de diseminare a datelor: 30.07.2018 - „Balanţele principalelor produse agricole la producători în

anul 2017”

BILANŢURI ALIMENTARE

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind formarea şi utilizarea resurselor de produse agroalimentare şi de băuturi. Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 134/2015 privind aprobarea metodologiei cercetării statistice privind producţia vegetală la principalele culturi;

b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 13/2009 pentru stabilirea metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animală, precum şi a metodologiei cercetării statistice lunare referitoare la producţia de carne de animale şi păsări de curte din abatoare.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producţia vegetală şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 şi (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole, cu modificarile ulterioare;

c) Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 noiembrie 2008, privind statisticile referitoare la efectivele de animale şi la carne şi de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE şi 93/25/CEE ale Consiliului, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul (CE) nr. 617/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubaţie şi a puilor de păsări de fermă, cu modificările ulterioare;

e) Directiva Consiliului 96/16/CE a Consiliului din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui şi al produselor lactate, cu modificările ulterioare.

Principalele variabile cercetate: Producţia utilizabilă - producţia fizică agricolă şi/ sau producţia fizică industrială, importul şi exportul de produse agroalimentare, consumul de sămânţă, consumul de furaje, prelucrarea şi transformarea industrială, pierderile, variaţia de stocuri, disponibilul pentru consum uman, populaţia la 01.07.2017. Sursa datelor:

Page 23: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

23

a) Surse statistice: Balanţele principalelor produse agricole la producători, Producţia vegetală la principalele culturi, Efectivele de animale şi producţia animală, Produse şi servicii industriale - date anuale definitive, Comerţul internaţional al României - import şi export, date anuale, în expresie cantitativă, Statistica demografică curentă; b) Surse administrative: Situaţia stocurilor de cereale şi alte produse agricole la 31.12.2017, de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Resursele de produse agroalimentare, utilizările produselor agroalimentare, consumul mediu anual de produse alimentare şi băuturi pe locuitor, exprimat în unităţi fizice, consumul mediu zilnic de produse alimentare pe locuitor, exprimat în calorii şi factori nutritivi - proteine, glucide, lipide. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Publicaţii realizate: „Bilanţuri alimentare, în anul 2017”, „Consumul de băuturi, în anul 2017”. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Starea economică şi socială a României”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Ministerul Sănătăţii, institute de cercetare, alţi utilizatori; b) externi: FAO, OECD, alte organizaţii internaţionale - la cerere. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de difuzare a publicaţiilor: 27.11.2018

DISPONIBILITĂŢILE DE CONSUM ALE POPULAŢIEI

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Analiza datelor privind consumul alimentar al populaţiei Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 134/2015 privind metodologia pentru ancheta statistică privind producţia vegetală la principalele culturi;

b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 13/2009 pentru stabilirea metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animală, precum şi a metodologiei cercetării statistice lunare referitoare la producţia de carne de animale şi păsări de curte din abatoare.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producţia vegetală şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 şi (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole, cu modificările ulterioare;

c) Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 noiembrie 2008, privind statisticile referitoare la efectivele de animale şi la carne şi de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE şi 93/25/CEE ale Consiliului, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul (CE) nr. 617/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubaţie şi a puilor de păsări de fermă, cu modificările ulterioare;

e) Directiva 96/16/CE a Consiliului din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui şi al produselor lactate, cu modificările ulterioare.

Principalele variabile cercetate: Consumul mediu anual de produse alimentare pe locuitor, consumul alimentar mediu zilnic pe locuitor, exprimat în calorii şi factori nutritivi - proteine, glucide, lipide. Sursa datelor: Surse statistice: Bilanţuri alimentare

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Aportul energetic al factorilor nutritivi, structura consumului alimentar mediu zilnic de calorii şi factori nutritivi - proteine, glucide, lipide, pe locuitor.

Page 24: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

24

Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale INS: TEMPO, IDDR - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Publicaţii realizate: „Disponibilităţile de consum ale populaţiei, în anul 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, institute de cercetare, alţi utilizatori;

b) externi: FAO, OECD, alte organizaţii internaţionale - la cerere. Modalităţi de diseminare: Prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de diseminare a datelor: 11.01.2019 – TEMPO; IDDR Termen de difuzare a publicaţiei: 19.12.2018

BILANŢURI DE APROVIZIONARE PENTRU PRINCIPALELE PRODUSE AGROALIMENTARE

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind gestiunea pieţelor produselor agricole. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 134/2015 privind metodologia pentru ancheta statistică privind producţia vegetală la principalele culturi.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producţia vegetală şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 şi (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole, cu modificările ulterioare.

Principalele variabile cercetate: Producţia utilizabilă - producţia fizică agricolă şi/sau producţia fizică industrială, importul şi exportul de produse agroalimentare, consumul de sămânţă, consumul de furaje, prelucrarea şi transformarea industrială, pierderile, variaţia de stocuri, consumul uman. Sursa datelor: a) Surse statistice: Balanţele cantitative ale produselor agricole la producător, Producţia vegetală la principalele culturi, Produse şi servicii industriale - date anuale definitive şi date lunare, Comerţul internaţional al României – import şi export, date anuale, în expresie cantitativă şi date cumulate pe an campanie de comercializare - 01.07.2016 - 30.06.2017 pentru majoritatea produselor de origine vegetală; b) Surse administrative: Situaţia stocurilor de cereale şi alte produse agricole la 30.06.2017, de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Resursele de produse agroalimentare - producţia utilizabilă şi importul de produse agroalimentare primare şi prelucrate (în echivalent produs primar), utilizările interne ale produselor agroalimentare – consumul de furaje, consumul de sămânţă, prelucrarea şi transformarea industrială, consumul uman, exportul de produse agroalimentare primare şi prelucrate (în echivalent produs primar), variaţia de stocuri, pierderile în faza de transport şi de comercializare. Tipul de serii de date: Anual Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Seria statistica agriculturii – Bilanţurile de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2017” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, institute de cercetare, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: Prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmiterea a datelor la EUROSTAT: a) 15.03.2018 - Bilanţul de aprovizionare Vin, date definitive, în campania agricolă

2015 - 2016;

Page 25: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

25

b) 14.12.2018 - Bilanţul de aprovizionare Vin, date provizorii, în campania agricolă 2017 - 2018.

Termen de difuzare a publicaţiei: 25.05.2018

CONTURILE ECONOMICE DIN AGRICULTURĂ

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Calcularea şi estimarea conturilor economice din agricultură potrivit metodologiei EUROSTAT, sursă pentru elaborarea conturilor naţionale şi actualizarea bazelor de date. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

European: Regulamentul (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 decembrie 2003 privind conturile economice pentru agricultură în cadrul Comunităţii, cu modificările ulterioare.

Principalele variabile cercetate: Valoarea produselor agricole, a producţiei vegetale, a producţiei animale, a serviciilor agricole realizate de unităţile specializate prestatoare de servicii pentru agricultură, a activităţilor secundare neagricole neseparabile, valoarea producţiei ramurii agricole, valoarea consumului intermediar total şi pe elemente, valoarea adăugată brută, consumul de capital fix pe elemente, valoarea adăugată netă, formarea brută de capital fix pe total agricultură în preţuri curente şi comparabile - an precedent, venitul factorilor şi venitul întreprinderii în preţuri curente. Sursa datelor: a) Surse statistice: Lucrările „Valoarea producţiei ramurii agricole pe produse şi grupe de produse”, „Valoarea producţiei ramurii agricole pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe”, „Balanţele principalelor produse agricole la producători”, „Valoarea producţiei ramurii agricole, consumul intermediar şi valoarea adăugată brută”, cercetarea statistică R.AGR. „Numărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport şi construcţii agricole existente în gospodăriile populaţiei/exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi unităţile cu personalitate juridică”, cercetarea statistică AGR.1IF „Îmbunătăţiri funciare”; b) Surse administrative: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - subvenţii pe producţia agricolă, ajutoare pentru investiţii, alte transferuri de capital, informaţii financiar-contabile.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Valoarea producţiei ramurii agricole, consumul intermediar şi valoarea adăugată brută şi netă aferente, consumul de capital fix, venitul factorilor, venitul întreprinderii, formarea brută de capital fix. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare Bazele de date ale INS: TEMPO Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Lucrări realizate: „Conturile economice din agricultură în preţuri curente şi comparabile – an precedent”, „Conturile economice agricole regionale în preţuri curente”. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Conturile naţionale”, „Anuarul statistic al României”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională de Prognoză şi Ministerul

Finanţelor Publice; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: Prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor: la EUROSTAT: a) 31.01.2018 - „Conturile economice din agricultură” - estimarea II-a pentru anul 2017

b) 28.09.2018 - „Conturile economice agricole regionale” - 2016 date semidefinitive, 2015 date definitive;

c) 28.09.2018 - „Conturile economice din agricultură” – 2015 date definitive, 2016 date semidefinitive, 2017 date provizorii;

d) 29.11.2018 - „Conturile economice din agricultură” - estimarea a I-a pentru anul 2018. la Conturi naţionale: a) 05.10.2018 - „Conturile economice agricole regionale” - 2016 date semidefinitive,

2015 date definitive; b) 05.10.2018 - „Conturile economice din agricultură” - 2015 date definitive, 2016

Page 26: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

26

date semidefinitive, 2017 date provizorii. Termen de diseminare a datelor: a) 05.10.2018 - „Conturile economice agricole regionale” - 2016 date

semidefinitive, 2015 date definitive; b) 05.10.2018 - „Conturile economice din agricultură” - 2015 date

definitive, 2016 date semidefinitive, 2017 date provizorii;

c) 20.02.2018 - TEMPO „Conturile economice din agricultură” –estimarea II-a pentru anul 2017”;

d) 07.11.2018 - TEMPO „Conturile economice din agricultură” – 2015 date definitive, 2016 date semidefinitive, 2017 date provizorii.

e) 21.12.2018 - TEMPO „Conturile economice din agricultură” –estimarea I-a pentru anul 2018”

PESTICIDELE PLASATE PE PIAŢĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica agriculturii şi mediului Obiectivul: Colectarea de date privind cantităţile de produse de protecţie a plantelor comercializate în vederea utilizării pe teritoriul României. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.1188/2011 privind stabilirea instrumentarului statistic pentru cercetarea statistică referitoare la pesticidele plasate pe piaţă.

European: Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind statisticile referitoare la pesticide, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Operatori ecomomici, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale autorizate pentru activitatea de comercializare a produselor de protecţie a plantelor. Numărul de unităţi observate: Circa 2.900 Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul total şi cantitatea de produse de protecţie a plantelor comercializate în vederea utilizării şi stocurile existente.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Operatori ecomomici, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale autorizate pentru activitatea de comercializare a produselor de protecţie a plantelor. Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică - elaborează metodologia şi instrumentarul cercetării, colectează,

procesează şi validează datele cercetării statistice; b) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, participă la validarea

datelor cercetării statistice. Modul de colectare a datelor primare: Prin interviu faţă în faţă, folosind operatori statistici Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic PPP Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Luna martie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Operatorii de interviu la direcţiile teritoriale de statistică: 18.04.2018 b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 29.06.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cantitatea de produse de protecţie a plantelor comercializată pe categorii (fungicide, insecticide, insectofungicide, acaricide, nematocide, rodenticide, erbicide, regulatori de creştere, etc.), grupe de toxicitate şi substanţe active. Tipul de serii de date: Anual

Page 27: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

27

Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare. Publicaţii realizate: „Pesticide plasate pe piaţă, în anul 2017” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii

şi Dezvoltării Rurale, institute de cercetare, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: Site INS; prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) 20.12.2018 - date definitive privind produsele de protecţie a plantelor;

b) 30.03.2018 - Raport de calitate pentru anul 2016 Termen de difuzare a publicaţiei: 20.12.2018

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE

SUPRAFAŢA PRODUCTIVĂ DE PRIMĂVARĂ (Cercetare statistică realizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind suprafeţele cultivate până la 15 iunie 2017, în vederea realizării estimărilor preliminare Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 134/2015 privind aprobarea metodologiei cercetării statistice privind producţia vegetală la principalele culturi.

European: Regulamentul (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producţia vegetală şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 şi (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole care utilizează suprafaţă agricolă. Numărul de unităţi observate: Circa 15.000 Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafeţele cultivate cu principalele culturi, suprafaţa livezilor, numărul pomilor fructiferi în masiv şi răzleţi şi suprafaţa viilor.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Exploataţiile agricole cu personalitate juridică şi Primării - pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică (Exploataţii agricole individuale, Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale). Instituţii colaboratoare: Institutul Naţional de Statistică şi Direcţiile teritoriale de statistică Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică - sediul central - avizează metodologia şi instrumentarul cercetării

statistice; b) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - realizează cercetarea statistică; c) Direcţiile teritoriale de statistică - avizează rezultatele la nivelul judeţului. Modul de colectare a datelor primare: Prin preluare de date administrative pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică (Exploataţii agricole individuale, Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale) şi prin autoînregistrare pentru alte unităţi cu personalitate juridică. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic AGR 2A Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Campania de însămânţare 2017 - 2018, respectiv 01.10.2017 - 15.06.2018 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Luna iunie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Primăriile şi alte unităţi, la Direcţiile agricole judeţene: 02.07.2018, pentru anul agricol 2017 - 2018;

Page 28: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

28

b) Direcţiile agricole judeţene la MADR, un centralizator la nivel judeţ: 09.07.2018, pentru anul agricol 2017 - 2018;

c) Direcţiile agricole judeţene la Direcţiile teritoriale de statistică, un centralizator pe judeţ şi formularele care stau la baza centralizatorului, pe unităţi/localităţi: 09.07.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Suprafeţele cultivate cu: cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante textile, plante uleioase, plante pentru alte industrializări, plante medicinale şi aromatice, legume de câmp şi în solarii, plante de nutreţ, plante pentru producerea de seminţe şi seminceri, câmpuri experimentale, căpşunerii, flori în câmp, sere, răsadniţe, suprafeţe rămase neînsămânţate, ogoare, teren arabil, păşuni şi fâneţe naturale, vii, pepiniere viticole şi hameişti, livezi şi pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi, plantaţii de duzi în masiv, suprafaţa agricolă utilizată, suprafaţa ocupată cu culturi în teren amenajat pentru irigat, suprafaţa livezilor şi numărul pomilor fructiferi. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, judeţe Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Institutul Naţional de Statistică; b) externi: EUROSTAT. Termen final de realizare: 20.07.2018. Termen de transmitere a datelor la INS: 20.07.2018. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 31.08.2018.

SUPRAFAŢA RECOLTATĂ ŞI PRODUCŢIA OBŢINUTĂ, UTILIZAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR, AMENDAMENTELOR

ŞI PESTICIDELOR (Cercetare statistică realizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Obţinerea datelor necesare determinării contului de producţie din agricultură - date provizorii şi estimări preliminare privind producţia vegetală la principalele culturi. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 134/2015 privind aprobarea metodologiei cercetării statistice privind producţia vegetală la principalele culturi.

European: Regulamentul (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producţia vegetală şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 şi (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole care utilizează suprafaţă agricolă. Numărul de unităţi observate: Circa 15.000 Principalele variabile cercetate: Suprafaţa recoltată, producţia obţinută la principalele culturi şi grupe de culturi, suprafaţa efectiv irigată şi producţia obţinută la culturile irigate, cantitatea de îngrăşăminte chimice, naturale şi pesticide utilizate, plantările şi defrişările de vii şi pomi.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Exploataţiile agricole cu personalitate juridică şi Primării - pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică (Exploataţii agricole individuale, Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale). Instituţii colaboratoare: Institutul Naţional de Statistică şi Direcţiile teritoriale de statistică Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică - sediul central - avizează metodologia şi instrumentarul cercetării

statistice; b) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - realizează cercetarea statistică; c) Direcţiile teritoriale de statistică - avizează rezultatele la nivelul judeţului. Modul de colectare a datelor primare: Prin preluare de date administrative, pentru exploataţiile agricole individuale (inclusiv Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) şi prin autoînregistrare, pentru alte unităţi cu personalitate juridică. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic AGR 2B

Page 29: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

29

Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul agricol 2017-2018, respectiv 01.10.2017 - 30.09.2018 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Luna noiembrie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Primăriile şi alte unităţi, la Direcţiile agricole judeţene: 03.12.2018 b) Direcţiile agricole judeţene la MADR, un centralizator la nivel judeţ: 09.01.2018, pentru anul agricol 2016-

2017 c) Direcţiile agricole judeţene la Direcţiile teritoriale de statistică, un centralizator pe judeţ şi formularele care

stau la baza centralizatorului, pe unităţi/localităţi: 09.01.2018, pentru anul agricol 2016-2017.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Suprafaţa recoltată, producţia medie şi producţia totală, producţia exprimată la indici de calitate, numărul pomilor în masiv şi răzleţi, suprafaţa construită a serelor, producţia de legume din sere, producţia medie/ pom, producţia secundară, suprafaţa pe care s-au aplicat îngrăşăminte, pesticide şi amendamente, cantitatea utilizată de: pesticide, îngrăşăminte chimice şi naturale, suprafeţele nou plantate cu vii şi pomi. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, judeţe Bazele de date ale INS: TEMPO Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: FAO Lucrări realizate: „Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, utilizarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor” Publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Institutul Naţional de Statistică; b) externi: EUROSTAT, FAO. Termen de transmitere a datelor la INS: 25.01.2018, pentru anul agricol 2016-2017 Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 31.01.2018, pentru anul agricol 2016-2017 Termen de diseminare a datelor: 09.05.2018, pentru anul agricol 2016-2017 - TEMPO (îngrăşăminte chimice)

ESTIMĂRI PRELIMINARE PRIVIND PRODUCŢIA VEGETALĂ (Lucrare statistică realizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind estimarea suprafeţei cultivate, randamentului şi producţiei totale la principalele grupe de culturi agricole: cereale pentru boabe, leguminoase boabe, rădăcinoase, plante uleioase, porumb furajer, teren arabil în repaus, legume şi fructe, conform cerinţelor standard ale EUROSTAT. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

European: Regulamentul (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producţia vegetală şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 şi (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului, cu modificările ulterioare.

Principalele variabile cercetate: Suprafaţa cultivată, suprafaţa recoltată, producţia medie la hectar şi producţia totală, pentru: cereale pentru boabe, leguminoase boabe, rădăcinoase, plante uleioase, plante textile, plante medicinale şi aromatice, alte plante industriale, legume de câmp, solarii şi seră, furaje verzi din teren arabil, căpşuni, ciuperci, suprafaţa plantaţiilor de pomi fructiferi şi producţia de fructe, suprafaţa viilor şi producţia de struguri. Sursa datelor: Surse administrative: Estimări ale experţilor de la Direcţiile agricole judeţene aparţinând Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Suprafaţa însămânţată/cultivată, randamentul şi producţia totală. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletin statistic lunar al INS” Beneficiarii rezultatelor:

Page 30: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

30

a) interni: Institutul Naţional de Statistică; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: Prin Direcţia de diseminare date statistice Termen de transmitere a datelor la INS: L+25, în perioada ianuarie - noiembrie 2018 Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+31 (pentru perioada ianuarie - noiembrie 2018)

AGRICULTURA ECOLOGICĂ (Cercetare statistică realizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Evaluarea domeniului agriculturii ecologice: numărul operatorilor, suprafaţa cultivată ecologic, efectivele de animale crescute ecologic, numărul procesatorilor în domeniul ecologic etc. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă bazată pe surse administrative Cadrul legal

Naţional: a) Ordin nr. 895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agriculura ecologică, cu modificările și completările ulterioare.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.2092/91, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului(CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Totalitatea operatorilor în domeniul ecologic Numărul de unităţi cercetate: Exhaustiv, operatorii ecologici Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul exploataţiilor care practică agricultura ecologică, suprafaţa cultivată ecologic, efectivele de animale crescute ecologic, numărul procesatorilor în domeniul ecologic etc.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Organismele de inspecţie şi certificare acreditate conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologicăcu modificările şi completările ulterioare. Instituţii colaboratoare: Institutul Naţional de Statistică Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică: avizează metodologia cercetării statistice; b) Organismele de inspecţie şi certificare - colectează, procesează şi validează datele pentru operatorii care

sunt supuşi inspecţiei şi controlului; c) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - elaborează metodologia şi instrumentarul cercetării statistice,

colectează, procesează şi validează datele la nivel central. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul 2017 Perioadă de înregistrare/colectare a datelor: ianuarie – mai 2018 la DAJ; Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Organismele de control la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - date statistice anuale privind

operatorii înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică: 30.03.2018; b) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la INS - date la nivel naţional: 02.07.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul exploataţiilor care practică agricultura ecologică, suprafaţa cultivată ecologic, efectivele de animale crescute ecologic, numărul procesatorilor în domeniul ecologic, etc. Tipul de serii de date: Anual

Page 31: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

31

Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii în care se regăsesc datele: publicații - EUROSTAT Beneficiarii rezultatelor: a) interni: INS, alte instituţii ale administraţiei publice, alţi utilizatori la cerere; b) externi: EUROSTAT, FAO. Modalităţi de diseminare: Site MADR, indicatori IDD Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 02.07.2018

ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE (Cercetare statistică realizată de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica agriculturii şi mediului Obiectivul: Determinarea suprafeţelor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare şi a suprafeţelor efectiv irigate. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

European: Comunicarea Comisiei nr. 1136/15.09.2006 către Consiliul şi Parlamentul European privind dezvoltarea indicatorilor agri-mediu pentru monitorizarea stării mediului în cadrul Politicii Agricole Comune.

Sfera de cuprindere: Unităţile care au ca obiect de activitate administrarea şi utilizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. Numărul de unităţi observate: Circa 250 Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafaţa terenurilor amenajate cu lucrări pentru irigaţii, desecare, drenaj, ameliorare şi combatere a eroziunii solului, suprafaţa terenurilor efectiv irigate, volumul de apă utilizat la irigat, volumul de apă evacuat din incintele desecate, etc.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Federaţiile de Organizaţii de Îmbunătăţiri Funciare, Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii şi filialele teritoriale judeţene de îmbunătăţiri funciare ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare. Instituţii colaboratoare: Institutul Naţional de Statistică Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică - avizează metodologia şi instrumentarul cercetării statistice; b) Agenţia Naţională de Îmbunătăţi Funciare - realizează cercetarea statistică. Modul de colectare a datelor primare: Autoînregistrare. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic AGR 1IF Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: luna ianuarie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Filialele judeţene de îmbunătăţiri funciare ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare: 13.02.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Suprafaţa terenurilor amenajate cu lucrări pentru irigaţii, desecare, drenaj, ameliorare şi combatere a eroziunii solului, suprafaţa terenurilor irigate, volumul de apă utilizat pentru asigurarea necesarului de apă al culturilor agricole. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, judeţe Baze de date ale INS: TEMPO Lucrări realizate: „Suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare” Publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Institutul Naţional de Statistică; b) externi: FAO, OECD, alte organizaţii internaţionale. Termen de transmitere a datelor la INS: 28.03.2018

Page 32: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

32

Termene de diseminare a datelor: a) 23.05.2018 - „Suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare”;

b) 06.06.2018 - TEMPO.

ESTIMĂRI PRELIMINARE PRIVIND PRODUCŢIA DIN SECTORUL PESCUITULUI ŞI ACVACULTURII (Cercetare statistică realizată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica pescuitului şi acvaculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind pescuitul, acvacultura, procesare şi piaţa produselor pescăreşti (prima vânzare), conform cerinţelor standard EUROSTAT. Tipul de cercetare: Exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 216/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind transmiterea statisticilor cu privire la capturile nominale de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 762/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind transmiterea de către statele membre a statisticilor în domeniul acvaculturii şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 788/1996 al Consiliului, cu modificările ulterioare;

c) Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul (CE) nr. 665/2008 al Comisiei din 14 iunie 2008 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului, cu modificările ulterioare;

e) Regulamentul (CE) nr. 1921/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind transmiterea de date statistice referitoare la debarcǎrile de produse pescǎreşti în Statele Membre şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1382/91 al Consiliului, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Agenţi economici autorizaţi şi alte unităţi cu activitate principală sau secundară de pescuit, acvacultură şi procesare peşte. Numărul de unităţi observate: Circa 900 Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia de peşte şi tipuri de produse obţinute.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Agenţi economici autorizaţi şi alte unităţi cu activitate principală sau secundară de pescuit, acvacultură şi procesare peşte. Instituţii colaboratoare: a) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; b) Institutul Naţional de Statistică. Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică - avizează metodologia şi instrumentarul cercetării; b) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură - elaborează metodologia şi instrumentarul cercetării,

colectează, procesează şi validează datele cercetării statistice. Modul de colectare a datelor primare: Interviu sau autoînregistrare prin chestionar statistic Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Perioada de înregistrare/colectare a datelor: 1- 5 ale lunii următoare Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Agenţi economici autorizaţi şi alte unităţi furnizoare la filialele teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru

Pescuit şi Acvacultură: L+09; b) Filialele teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la sediul central: L+15.

Page 33: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

33

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Producţia realizată din pescuit, acvacultură pe specii, producţia realizată de unităţile de procesare pe tipuri de produse. Tipul de serii de date: Lunar Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale: Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT, Direcţia Generală pentru Afaceri Maritime şi Pescuit a CE. Lucrări realizate: „Date centralizate privind producţia de peşte şi produse din peşte realizată din pescuit, acvacultură şi procesare” Publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; b) externi: EUROSTAT, Direcţia Generală pentru Afaceri Maritime şi Pescuit a CE, alte organizaţii

internaţionale, la cerere. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) 29.06.2018 - date pentru capturi şi debarcări;

b) 31.12.2018 - date pentru acvacultură.

OUĂ PUSE LA INCUBAT ŞI PUII ECLOZIONAŢI (Cercetare statistică realizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind numărul ouălor puse la incubat şi a puilor eclozionaţi. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 563/2002 pentru aprobarea Normelor privind producerea şi comercializarea ouălor pentru incubaţie şi a puilor de fermă.

European: Regulamentul (CE) nr. 617/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubaţie şi a puilor de pasăre de fermă.

Sfera de cuprindere: Unităţile care au activitate principală sau secundară de creştere a peste 100 de păsări ouătoare şi/sau cu incubatoare cu o capacitate de peste 1.000 de ouă. Numărul de unităţi observate: Circa 50 Principalele variabile incluse în cercetare: Ouă puse la incubat şi puii eclozionaţi pe specii.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Unităţile care au activitate principală sau secundară de creştere a peste 100 de păsări ouătoare şi/sau cu incubatoare cu o capacitate de peste 1.000 de ouă. Instituţii colaboratoare: Institutul Naţional de Statistică Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică - avizează metodologia şi instrumentarul cercetării statistice; b) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - realizează cercetarea statistică. Modul de colectare a datelor primare: Autoînregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic AGR_AV Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Perioada de înregistrare/colectare a datelor: 01-15 ale lunii următoare Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Exploataţiile agricole la direcţiile agricole judeţene: L+20; b) Direcţiile agricole judeţene la MADR - sediul central: L+25; c) MADR la INS - sediul central: L+27.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Ouă puse la incubat, numărul de pui eclozionaţi, capacitatea de producţie a incubatoarelor şi a camerelor de ecloziune pentru găini, raţe, gâşte, curci, bibilici. Tipul de serii de date: Lunar

Page 34: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

34

Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Lucrări realizate: „Date centralizate privind ouăle puse la incubat, numărul puilor eclozionaţi, capacitatea de producţie a incubatoarelor” Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletin statistic lunar al INS” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Institutul Naţional de Statistică; b) externi: EUROSTAT, alte organizaţii internaţionale - la cerere. Modalităţi de diseminare: „Buletin statistic lunar al INS” Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+35 Termen de diseminare a datelor: L+35

NUMĂRUL ANIMALELOR SACRIFICATE ŞI PRODUCŢIA DE CARNE (Lucrare realizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind sacrificările de animale şi păsări, conform cerinţelor standard ale EUROSTAT. Principalele variabile cercetate: Numărul de bovine, porcine, ovine, caprine şi păsări sacrificate; greutatea în viu şi în carcasă a acestora. Sursa datelor: Surse administrative: Direcţiile agricole judeţene, abatoare (pentru numărul de bovine şi porcine sacrificate), clasificatori independenţi şi agenţii de clasificare (greutatea în carcasă a bovinelor şi porcinelor sacrificate).

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul de animale sacrificate pe specii, greutatea în viu, greutatea medie, greutatea în carcasă şi randamentul. Tipul de serii de date: Lunar Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Termen de transmitere a datelor la INS: L+20 Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Institutul Naţional de Statistică; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: „Buletin statistic lunar al INS” Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+60 Termen de diseminare a datelor: L+35 - Comunicat de presă;

PARCUL DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE PRINCIPALE DIN AGRICULTURĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI (Lucrare realizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Calcularea şi estimarea conturilor economice din agricultură şi actualizarea bazelor de date. Principalele variabile cercetate: Tractoare agricole, motocultivatoare, pluguri pentru tractoare, cultivatoare mecanice, grape, combinatoare, semănători mecanice pentru păioase, semănători mecanice pentru prăşitoare, maşini pentru plantat cartofi, maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte chimice şi amendamente, maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte organice, maşini de stropit şi prăfuit cu tracţiune mecanică, maşini de erbicidat, combine autopropulsate pentru recoltat cereale, furaje, ricin, sfeclă de zahăr, dislocator pentru sfeclă de zahăr, combine şi maşini de recoltat cartofi, cositori mecanice, vindrovere, prese pentru balotat paie şi fân, remorci de tractor, încărcătoare hidraulice şi alte utilaje. Sursa datelor: Surse administrative - Direcţiile agricole judeţene - situaţii centralizatoare

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Page 35: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

35

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul total al tractoarelor şi maşinilor agricole enumerate la principalele variabile cercetate la sfârşitul anului, aferent unităţilor care au agricultura ca activitate principală, inclusiv exploataţiile agricole fără personalitate juridică. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe. Bazele de date ale INS: TEMPO. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Starea economică şi socială a României”, „Statistică teritorială”. Beneficiarii rezultatelor: Institutul Naţional de Statistică Termen de transmitere a datelor la INS: 30.05.2018 Termen de diseminare a datelor: 17.08.2018 - TEMPO

SITUAŢIA STATISTICĂ A TERENURILOR (Cercetare statistică realizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Evaluarea modului de folosinţă a terenurilor agricole - teren arabil, păşuni, fâneţe, vii şi livezi şi a

terenurilor neagricole - păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, ape și bălţi, căi de comunicaţii şi căi ferate, construcţii, terenuri degradate şi neproductive, pe categorii de folosinţă şi grupe de proprietari, din sursele de date cadastrale. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă bazată pe surse administrative Cadrul legal: Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Sfera de cuprindere: Totalitatea terenurilor agricole şi neagricole din evidenţele registrelor agricole Numărul de unităţi cercetate: Circa 3.200 Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafaţa terenurilor agricole - arabil, păşuni, fâneţe, vii şi livezi, suprafaţa terenurilor neagricole - păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, terenuri cu ape şi bălţi, drumuri şi căi ferate, terenuri ocupate cu construcţii şi curţi, alte terenuri neagricole.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Primării ale municipiilor/oraşelor/comunelor Instituţii colaboratoare: Institutul Naţional de Statistică Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică – avizează metodologia şi instrumentarul cercetării statistice, prelucrează

centralizatoarele pe judeţe; b) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – realizează cercetarea statistică (elaborează metodologia şi

instrumentarul cercetării statistice, colectează, procesează şi validează datele primare). Modul de colectare a datelor primare: Autoînregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic – SST Periodicitate: Anual Momentul de referinţă: 31.12.2017 Perioadă de înregistrare/ colectare a datelor: Ianuarie – februarie 2018 Locul şi termenele limită de transmitere a datelor: a) Primăriile la direcţiile agricole judeţene: 02.03.2018 – formularele la nivel de localitate; b) Direcţiile agricole judeţene la Direcţiile teritoriale de statistică: 03.04.2018 - centralizatorul la nivel de judeţ şi

formularele la nivel de localitate; c) Direcţiile agricole judeţene la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: 03.04.2018 - centralizatorul la nivel

de judeţ; d) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la Institutul Naţional de Statistică: 30.04.2018 - centralizatorul la

nivel de judeţ e) Direcţiile Teritoriale de Statistică la Institutul Naţional de Statistică prin Portalul Web: 31.05.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Suprafaţa terenurilor agricole – teren arabil, păşuni, fâneţe, vii şi livezi şi a

terenurilor neagricole - păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, ape și bălţi, căi de comunicaţii şi căi ferate, construcţii, terenuri degradate şi neproductive, pe categorii de folosinţă şi grupe de proprietari. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi şi grupe de

Page 36: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

36

proprietari Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Lucrări realizate: „Date agregate privind situaţia statistică a terenurilor la la 31 decembrie 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul Statistic al României”, „Starea economică şi socială”, „Statistică internaţională”, „Statistică teritorială”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: INS, MADR, alte instituţii ale administraţiei publice, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate

Imobiliară, institute de cercetare, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT, OECD, FAO. Modalităţi de diseminare: Site INS; prin Direcţia diseminare date statistice Termene de diseminare a datelor: 25.07.2018 – TEMPO, IDDT

STOCURI CANTITATIVE DE PRODUSE AGRICOLE (Lucrare realizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul: Elaborarea lucrărilor „Balanţele produselor agricole la producători”, „Bilanţuri alimentare”, ”Bilanţuri de aprovizionare pentru principalele produse agro-alimentare”. Principalele variabile cercetate: Stocurile cantitative de: grâu, orzoaică, orz, porumb, floarea soarelui, rapiţă, soia de la deţinători. Sursa datelor: Surse administrative - Direcţiile agricole judeţene aparţinând Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Principalele stocuri de produse agricole de la deţinători exprimate în tone, pe total ţară şi exploataţiile agricole fără personalitate juridică.

Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Beneficiarii rezultatelor: interni: Institutul Naţional de Statistică.

Termen de transmitere a datelor la INS: ianuarie 2018 - pentru stocurile la 30 iunie 2017 martie 2018 - pentru stocurile la 31 decembrie 2017

Termen de diseminare a datelor: a) 30.07.2018 - „ Balanţele principalelor produse agricole la producatori în anul 2017”

b) 27.11.2018 - „Bilanţuri alimentare, în anul 2017”, c) 25.05.2018 - Bilanţuri de aprovizionare pentru principalele produse

agroalimentare

Page 37: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica agriculturii

37

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE

RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2020

DESCRIEREA PROIECTULUI

Domeniul statistic: Statistica agriculturii Obiectivul proiectului: Pregătirea cadrului legal de desfăşurare a Recensământului General Agricol 2020. Scopul proiectului: Elaborarea cadrului legal de desfăşurare a Recensământului General Agricol 2020, pentru obţinerea de informaţii şi date privind structura exploataţiilor agricole Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral Cadru legal: Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Statistica integrată a exploataţiilor agricole şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1166/2008 şi nr.1337/2011 Ministere implicate în proiect: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne Elementele componente ale proiectului: a) Studierea cerinţelor şi legislaţia Uniunii Europene precum şi a metodelor aplicate în statele membre; b) Stabilirea listei caracteristicilor conform cerinţelor europene şi a celor naţionale; Lucrari/Acţiuni prevăzute în anul 2018:

a) Elaborarea cadrului legal de desfăşurare a Recensământului General Agricol; b) Elaborarea planului de organizare a recensământului; Termenul final de realizare a proiectului: 31.12.2018

Page 38: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica silviculturii

38

1.2. Statistica silviculturii

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

FONDUL FORESTIER NAŢIONAL

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica silviculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor statistice privind suprafaţa fondului forestier, suprafaţa pǎdurilor, suprafaţa terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură silvică, de producţie sau de administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor şi a altor terenuri cu destinaţie forestieră şi neproductive incluse în amenajamentele silvice. Priorităţi în 2018: Obţinerea indicatorilor necesari completării Chestionarului EUROSTAT „Conturile economice forestiere” (FA - Forest Accounts). Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite – indicatori privind suprafaţa pădurilor afectate de poluarea atmosferică, suprafaţa pădurilor afectate de incendii. Cadrul legal Naţional: a) Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată;

b) Legea 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic; c) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1810/2010 pentru aprobarea

Metodologiei privind realizarea cercetărilor statistice din silvicultură. European: Strategia UE pentru păduri şi sectorul forestier COM (2013) 659 final/2 Bruxelles,

04.04.2014 Sfera de cuprindere: Ocoalele silvice care deţin şi/sau administrează suprafeţe din fondul forestier naţional Numărul de unităţi observate: Circa 500 Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafaţa fondului forestier, suprafaţa pădurilor – păduri de răşinoase, păduri de foioase, diverse specii tari, diverse specii moi; suprafaţa altor terenuri incluse în fondul forestier. Sursa datelor: Date statistice şi date din surse administrative

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Ocoalele silvice de stat aparţinând Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ocoalele silvice private, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură – „Marin Drăcea – ICAS” şi unităţile subordonate acestuia, Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat - Unitatea Agrosilvică Scroviştea, judeţul Ilfov şi Administraţia Domeniului Public şi Privat - Consiliul Local Mangalia, judeţul Constanţa. Instituţii colaboratoare: a) Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin Gărzile Forestiere distribuie, colectează şi centralizează chestionarele

format hârtie în cadrul ocoalelor silvice private; completează chestionare electronice pentru fiecare judeţ, pe fiecare categorie de unitate silvică, atât pentru unităţile private cât şi pentru cele de stat, şi le transmite la INS;

b) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcţiile silvice şi Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură – „Marin Drăcea – ICAS” distribuie, colectează şi centralizează chestionarele format hârtie în cadrul ocoalelor silvice de stat, a bazelor şi staţiunilor experimentale din subordine şi le transmite la Garda Forestieră în raza căruia îşi au sediul.

Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi prelucrare date din surse administrative Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SILV 1 Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Decembrie 2017 - ianuarie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Ocoalele silvice la Gărzile Forestiere: 23.01.2018 b) Gărzile Forestiere la INS şi MAP: 13.02.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Suprafaţa fondului forestier pe categorii de folosinţă – păduri de răşinoase, păduri de foioase, diverse specii tari, diverse specii moi, suprafaţa altor terenuri incluse în fondul forestier, pe specii forestiere şi forme de proprietate. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe

Page 39: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica silviculturii

39

Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Statistica activităţilor din silviculturǎ, în anul 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Statistica teritorială”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Apelor şi Pădurilor, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Institutul Naţional de

Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură – „Marin Drăcea – ICAS”, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalitǎţi de diseminare: Comunicat de presă, prin Direcţia de diseminare date statistice Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerere Termene de diseminare a datelor: a) 31.05.2018 - Comunicat de presă;

b) 07.08.2018 - TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: 31.07.2018

ACTIVITATEA ECONOMICĂ A UNITĂŢILOR SILVICE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica silviculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor statistice privind activitatea economică a unităţilor silvice. Priorităţi în 2018: Obţinerea indicatorilor necesari completării chestionarului EUROSTAT „Conturile economice forestiere” (FA - Forest Accounts). Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite - consumul de capital fix. Cadrul legal Naţional: a) Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată;

b) Legea 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic; c) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1810/2010 pentru aprobarea

Metodologiei privind realizarea cercetărilor statistice din silvicultură. European: Strategia UE pentru păduri şi sectorul forestier COM (2013) 659 final/2 Bruxelles, 04.04.2014 Sfera de cuprindere: Ocoalele silvice care deţin şi/sau administrează suprafeţe din fondul forestier naţional. Numărul de unităţi observate: Circa 500 Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitǎţile şi valorile produselor vândute de unităţile silvice: volumul de masǎ lemnoasǎ, seminţele forestiere, puieţii forestieri şi ornamentali din pepinierele silvice, fructele de pădure, ciupercile comestibile din flora spontană, pomii de iarnă, plantele medicinale, produsele vânătoreşti, produsele piscicole, produsele apicole şi alte produse lemnoase şi nelemnoase ale pădurii, consumul intermediar. Sursa datelor: Date statistice şi date din surse administrative

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Ocoalele silvice de stat aparţinând Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ocoalele silvice private, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură – „Marin Drăcea – ICAS” şi unităţile subordonate acestuia, Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat - Unitatea Agrosilvică Scroviştea, judeţul Ilfov şi Administraţia Domeniului Public şi Privat - Consiliul Local Mangalia, judeţul Constanţa. Instituţii colaboratoare: a) Ministerul Apelor şi Pădurilor - prin Gărzile Forestiere, distribuie, colectează şi centralizează

chestionarele - format hârtie - în cadrul ocoalelor silvice private, completează chestionare electronice pentru fiecare judeţ, pe fiecare categorie de unitate silvică, atât pentru unităţile private, cât şi pentru cele de stat, şi le transmite la INS;

b) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcţiile silvice şi Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură – „Marin Drăcea – ICAS”, distribuie, colectează şi centralizează chestionarele - format hârtie - în cadrul ocoalelor silvice de stat, bazelor şi staţiunilor experimentale din subordine şi le transmite la Garda Forestieră, în raza căruia îşi au sediul.

Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi prelucrare date din surse administrative Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SILV 2 Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Decembrie 2017 - ianuarie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor:

Page 40: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica silviculturii

40

a) Ocoalele silvice la Gărzile Forestier: 30.01.2018; b) Gărzile Forestiere la INS şi MAP: 28.02.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cifra de afaceri a unităţilor silvice; cantitǎţile şi valorile realizate din vânzarea: volumului de masǎ lemnoasǎ, a seminţelor forestiere, a puieţilor forestieri şi ornamentali din pepiniere silvice, a fructelor de pǎdure, ciupercilor comestibile, a produselor vânătoreşti, a produselor piscicole, a produselor apicole şi a altor produse lemnoase şi nelemnoase ale pădurii, valoarea prestărilor serviciilor silvice şi valoarea autorizaţiilor, despǎgubirilor, tarifelor; consumul intermediar. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Statistica activităţilor din silviculturǎ în anul 2017” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Apelor şi Pădurilor, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Institutul Naţional de

Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură – „Marin Drăcea – ICAS”, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalitǎţi de diseminare: Comunicat de presă, prin Direcţia de diseminare date statistice. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerere Termene de diseminare a datelor: a) 31.05.2018 - Comunicat de presă;

b) 07.08.2018 - TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: 31.07.2018

MASA LEMNOASĂ RECOLTATĂ ŞI SUPRAFAŢA PARCURSĂ CU TĂIERI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica silviculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor statistice privind: volumul de masă lemnoasǎ recoltat de către persoane juridice atestate şi de proprietari persoane fizice, suprafaţa parcursǎ cu tǎieri. Priorităţi în 2018: Alinierea metodologiei naţionale cu definiţiile şi standardele europene. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite - volumul de masă lemnoasă contractată şi neexploatată la sfârşitul anului. Cadrul legal:

Naţional: a) Legea nr. 46/2008 -Codul silvic republicată; b) Legea 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic; c) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1810/2010 pentru aprobarea

Metodologiei privind realizarea cercetărilor statistice din silvicultură. European: Strategia UE pentru păduri şi sectorul forestier COM (2013) 659 final/2 Bruxelles,

04.04.2014. Sfera de cuprindere: Ocoalele silvice care deţin şi/sau administrează suprafeţe din fondul forestier naţional Numărul de unităţi observate: Circa 500 Principalele variabile incluse în cercetare: Volumul de masǎ lemnoasă recoltat de către persoane juridice atestate şi de proprietari persoane fizice; suprafaţa parcursă cu tăieri. Sursa datelor: Date statistice şi date din surse administrative

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Ocoalele silvice de stat aparţinând Regiei Naţionale a Pădurilor, ocoalele silvice private, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” şi unităţile subordonate acestuia, Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat - Unitatea Agrosilvică Scroviştea, jud. Ilfov şi Administraţia Domeniului Public şi Privat – Consiliul Local Mangalia, jud. Constanţa. Instituţii colaboratoare: a) Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin Gărzile Forestiere, distribuie, colectează şi centralizează chestionarele

- format hârtie - în cadrul ocoalelor silvice private; completează chestionare electronice pentru fiecare judeţ, pe fiecare categorie de unitate silvică, atât pentru unităţile private, cât şi pentru cele de stat, şi le transmite la INS;

b) Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcţiile silvice şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” distribuie, colectează şi centralizează chestionarele - format hârtie - în cadrul ocoalelor silvice de stat, bazelor şi staţiunilor experimentale din subordine şi le transmite la Gărzile

Page 41: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica silviculturii

41

Forestiere în raza cărora îşi au sediul. Modul de colectare a datelor primare: Autoînregistrare şi prelucrare date din surse administrative Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SILV 3 Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Decembrie 2017 - ianuarie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Ocoalele silvice la Gărzile Forestiere: 31.01.2018; b) Gărzile Forestiere la INS şi MAP: 28.02.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Volumul de masǎ lemnoasă recoltat de către persoane juridice atestate şi de proprietari persoane fizice şi pentru aprovizionarea populaţiei, pe tipuri de produse - principale, secundare, pe specii - răşinoase, fag, stejar, diverse specii tari, diverse specii moi, pe forme de proprietate; suprafaţa parcursă cu tăieri, pe tipuri de tăieri - succesive, progresive, grădinărite, rase, în crâng, de produse accidentale, de îngrijire în pădurile tinere şi pe forme de proprietate a pădurilor. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: Publicaţia anuală „Statistica activităţilor din silviculturǎ în anul 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Apelor şi Pădurilor, Regia Naţională a Pădurilor, Asociaţia Patronală a Forestierilor din

România, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT Modalitǎţi de diseminare: Comunicat de presă, prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 16.05.2018 Termene de diseminare a datelor: a) 31.05.2018 - Comunicat de presă;

b) 07.08.2018 -TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: 31.07.2018

LUCRĂRI DE REGENERARE A PĂDURILOR

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica silviculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor statistice privind: suprafeţele regenerate, lucrările de regenerări naturale şi artificiale. Priorităţi în 2018: Obţinerea indicatorilor necesari completării chestionarului EUROSTAT privind „Conturile economice forestiere” (FA - Forest Accounts). Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată; b) Legea 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic; c) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1810/2010 pentru aprobarea

Metodologiei privind realizarea cercetărilor statistice din silvicultură. European: Strategia UE pentru păduri şi sectorul forestier COM (2013) 659 final/2 Bruxelles,

04.04.2014 Sfera de cuprindere: Ocoalele silvice care deţin şi/sau administrează suprafeţe din fondul forestier naţional. Numărul de unităţi observate: Circa 500 Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafaţa terenurilor regenerate - regenerări naturale şi artificiale; suprafeţe cu culturi speciale pentru pomi de iarnă; suprafeţe ocupate cu semănături directe; cantitatea de seminţe, puieţi şi butaşi folosiţi la lucrări de regenerare; suprafaţa parcursă cu lucrări de pregătire a terenului şi a solului; valoarea lucrǎrilor executate. Sursa datelor: Date statistice şi date din surse administrative.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Ocoalele silvice de stat aparţinând Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva,

Page 42: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica silviculturii

42

ocoalele silvice private, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură – „Marin Drăcea – ICAS” şi unităţile subordonate acestuia, Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat - Unitatea Agrosilvică Scroviştea, judetul Ilfov şi Administraţia Domeniului Public şi Privat - Consiliul Local Mangalia, judeţul Constanţa. Instituţii colaboratoare: a) Ministerul Apelor şi Pădurilor - prin Gărzile Forestiere, distribuie, colectează şi centralizează chestionarele - format hârtie - în cadrul ocoalelor silvice private; completează chestionare electronice pentru fiecare judeţ, pe fiecare categorie de unitate silvică, atât pentru unităţile private, cât şi pentru cele de stat, şi le transmite la INS; b) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcţiile silvice şi Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură – „Marin Drăcea – ICAS” distribuie, colectează şi centralizează chestionarele - format hârtie - în cadrul ocoalelor silvice de stat, bazelor şi staţiunilor experimentale din subordine şi le transmite la Garda Forestieră, în raza căruia îşi au sediul. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi prelucrare date din surse administrative Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SILV 4 Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Decembrie 2017 - ianuarie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Ocoalele silvice la Gărzile Forestiere: 25.01.2018; b) Gărzile Forestiere la INS şi MAP: 23.02.2018.

1. 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Suprafaţa terenurilor regenerate - regenerări naturale şi artificiale, în fond forestier şi în afara acestuia, pe categorii de terenuri şi pe specii; suprafeţe cu culturi speciale pentru pomi de iarnă; suprafeţe ocupate cu semănături directe; cantitatea de seminţe, puieţi şi butaşi folosiţi la lucrări de regenerare; suprafeţe parcurse cu lucrări de pregătire a terenului şi a solului, de îngrijire a culturilor tinere şi de ajutorare a regenerărilor naturale; valoarea lucrărilor executate. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Statistica activităţilor din silviculturǎ în anul 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Statistica teritorială” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Apelor şi Pădurilor, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Institutul Naţional de

Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură – „Marin Drăcea – ICAS”, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT - la cerere. Modalitǎţi de diseminare: Comunicat de presă, prin Direcţia de diseminare date statistice. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerere Termene de diseminare a datelor: a) 31.05.2018 - Comunicat de presă;

b) 07.08.2018 - TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: 31.07.2018

VOLUMUL DE LEMN EXPLOATAT

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica silviculturii Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor statistice privind volumul de lemn exploatat de către persoane juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră Priorităţi în 2018: Obţinerea indicatorilor necesari completării chestionarului EUROSTAT privind „Conturile economice forestiere” (FA - Forest Accounts). Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată; b) Legea 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic; c) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 617/2011 privind aprobarea

metodologiei privind determinarea volumului de lemn exploatat de către agenţii economici atestaţi în exploatarea lemnului.

Page 43: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica silviculturii

43

European: Strategia UE pentru păduri şi sectorul forestier COM (2013) 659 final/2 Bruxelles, 04.04.2014

Sfera de cuprindere: Întreprinderile atestate pentru activitatea de exploatare forestieră Numărul de unităţi observate: Circa 4.000 Principalele variabile incluse în cercetare: Volumul de lemn exploatat, volumul de lemn rotund obţinut.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră Instituţii colaboratoare: Ministerul Apelor şi Pădurilor, Regia Naţională a Pădurilor, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” Modul de colectare a datelor primare: Interviu faţă în faţă folosind operatori statistici Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SILV 5 Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Aprilie - mai 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Operatorii statistici la direcţiile teritoriale de statistică: 15.05.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 10.07.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Volumul de lemn exploatat pe categorii de administratori; volumul cojii; volumul altor sortimente secundare, rezultate din exploatarea lemnului; volumul de lemn rotund, pe sortimente şi grupe de specii: răşinoase, fag, stejar, diverse specii tari, diverse specii moi. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: Seria silviculturǎ „Volumul de lemn exploatat, în anul 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Apelor şi Pădurilor, Regia Naţională a Pădurilor, Asociaţia Patronală a Forestierilor din

România, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT Modalitǎţi de diseminare: Comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 09.10.2018 Termene de diseminare a datelor: a) 28.09.2018 - Comunicat de presă;

b) 30.10.2018 - TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: 31.10.2018

CONTURI ECONOMICE FORESTIERE

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica silviculturii Obiectivul: Calcularea şi estimarea indicatorilor de sinteză din silvicultură şi exploatare forestieră, valoarea

producţiei, consumul intermediar şi valoarea adăugată. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite – consumul de capital fix. Cadrul legal:

European: Strategia UE pentru păduri şi sectorul forestier COM (2013) 659 final/2 Bruxelles, 04.04.2014

Principalele variabile cercetate: Valoarea producţiei diviziunii 02 a CAEN Rev.2 „Silvicultură şi exploatare forestieră”, valoarea consumului intermediar total şi pe elemente, valoarea adăugată brută. Sursa datelor: a) Surse statistice: Cercetările statistice: „Fondul forestier naţional”, „Activitatea economică a unităţilor

silvice”, „Masa lemnoasă recoltată şi suprafaţa parcursă cu tăieri”, „Lucrări de regenerare a pădurilor”, „Volumul de lemn exploatat”; Statistica forţei de muncă; Conturi naţionale;

b) Surse administrative: Ministerul Apelor şi Pădurilor, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”.

Page 44: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica silviculturii

44

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Valoarea producţiei diviziunii 02 a CAEN Rev.2 „Silvicultură şi exploatare forestieră”, valoarea consumului intermediar şi valoarea adăugată brută – date provizorii şi semidefinitive. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Apelor şi Pădurilor, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: Prin Direcţia de diseminare date statistice Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 05.12.2018 Termen de realizare a lucrării: 29.11.2018

Page 45: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica mediului

45

1.3. Statistica mediului

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

CHELTUIELI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica mediului Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor statistice privind cheltuielile pentru protecţia mediului şi evidenţierea fluxurilor de finanţare la nivelul unităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi a producătorilor - specializaţi şi nespecializaţi, de servicii de protecţia mediului. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj pentru producătorii nespecializaţi de servicii de protecţia mediului şi exhaustivă pentru producătorii specializaţi şi unitǎţile de administraţie publicǎ. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii nearmonizate - indicatori privind cheltuielile pentru protecţia mediului din: agricultură, gospodăriile populaţiei. Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 347/2002 privind metodologia „Cheltuieli pentru protecţia mediului”;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 11 martie 2008, privind statisticile structurale de întreprindere (reformare), cu modificările ulterioare;

b) Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 1998 de revizuire a programului Comunităţii Europene privind politicile şi acţiunile în relaţie cu mediul şi dezvoltarea durabilă „Către Dezvoltarea Durabilă”;

c) Strategia Europeană de Contabilitate a Mediului (ESEA 2014). Sfera de cuprindere: Unităţile administraţiei publice centrale şi locale şi întreprinderile care efectuează cheltuieli pentru protecţia mediului. Numărul de unităţi observate: Circa 14.000 Principalele variabile incluse în cercetare: Cheltuielile pentru protecţia mediului, investiţiile pentru protecţia mediului, cheltuielile curente, resursele pentru realizarea activităţilor de protecţia mediului, subvenţiile, transferurile. Sursa datelor: Date statistice şi date din surse administrative

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Unităţile administraţiei publice centrale şi locale, companiile naţionale, regiile autonome, societǎţile comerciale incluse în lista unitǎţilor de raportare. Modul de colectare a datelor primare: Autoînregistrare Suportul de colectare a datelor: - Prin chestionarele statistice AS-CPM-CI; AS-CPM-CPS; AS-CPM-CAP şi Portalul WEB; - Prin chestionarul statistic AS-CPM-CAPC. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Aprilie - mai 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică: 05.06.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 31.07.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cheltuielile pentru protecţia mediului: investiţiile, cheltuielile curente, pe activităţi ale economiei naţionale, pe factori de mediu, pe tipuri de activităţi specifice de protecţia mediului, pe categorii de producǎtori de servicii de protecţia mediului. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, activitǎţi ale economiei naţionale: diviziuni CAEN Rev.2. Bazele de date ale INS: TEMPO, IDDR - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro 2. Lucrări realizate: JQ – EPER Enviromental Protection Expenditure Accounts. Publicaţii realizate: Seria statistica mediului - „Cheltuielile pentru protecţia mediului în anul 2017”, în format

Page 46: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica mediului

46

electronic pe site-ul INS Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, Raportul privind starea factorilor de mediu - editat de Ministerul Mediului Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: Comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen final de realizare: 28.11.2018 Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: 28.12.2018 Termene de diseminare a datelor: a) 19.10.2018 - Comunicat de presă;

b) 12.12.2018 - TEMPO, IDDR. Termene de difuzare a publicaţiei: 28.11.2018

CONTUL EMISIILOR ÎN AER

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica mediului Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor statistice privind emisiile de substanţe poluante pe activităţi economice. Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Legea nr. 24/1994 pentru ratificarea Convenţiei – Cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

b) Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997;

c) Legea nr. 8/1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979;

d) Legea nr. 271/2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999, cu modificările ulterioare;

e) Ordinul preşedintelui INS nr. 76/2016 privind aprobarea metodologiei lucrării statistice revizuite Conturile emisiilor în aer.

European: a) Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 538/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene;

c) Strategia Europeană de Contabilitate a Mediului (ESEA 2014); d) Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 1998 de

revizuire a programului Comunităţii Europene privind politicile şi acţiunile în relaţie cu mediul şi dezvoltarea durabilă „Către Dezvoltarea Durabilă”.

Principalele variabile cercetate: Emisiile de substanţe poluante a) Emisiile de gaze cu efect de seră (CO2, CO2-bio, N2O, CH4, PFC, HFC, SF6) b) Emisiile de poluanţi clasici (NOX, SO2, NH3, NMVOC, CO, PM10, PM 2.5) Sursa datelor: a) Surse administrative: Inventarul Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră sub Convenţia - Cadru a

Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice şi sub Protocolul de la Kyoto şi Inventarul Naţional al Emisiilor de Poluanţi Atmosferici, elaborat conform ghidului EMEP/EEA pentru realizarea inventarelor de emisii, conform nomenclatorului de raportare (NFR).

b) Surse statistice: Statistica transporturilor, Statistica energetică, Statistica industrială.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Emisiile de substanţe poluante pe activităţi economice CAEN Rev.2 şi gospodării Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Perioada de referinţă: 2012 – 2016 Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT

Page 47: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica mediului

47

Lucrări realizate: „Contul emisiilor în aer” Publicaţii realizate: „Conturi economice de mediu” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: Prin Direcţia de diseminare date statistice Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 28.09.2018 Termen de diseminare a datelor: 16.11.2018 – TEMPO Termen de realizare a lucrării: 14.12.2018

CONTUL SECTORULUI DE BUNURI ŞI SERVICII DE MEDIU

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica mediului Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor statistice pentru caracterizarea sectorului bunurilor şi serviciilor de mediu. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1811/2010 privind aprobarea metodologiei pentru Conturile de mediu - Sectorul de bunuri şi servicii de mediu

European: a) Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 538/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene;

c) Strategia Europeană de Contabilitate a Mediului (ESEA 2014); d) Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 1998

de revizuire a programului Comunităţii Europene privind politicile şi acţiunile în relaţie cu mediul şi dezvoltarea durabila „ Către Dezvoltarea Durabilă”;

Principalele variabile cercetate: Producţia, valoarea adaugată brută, numărul de salariaţi şi exporturile, pentru operatorii economici şi unităţile de administraţie publică producătoare de servicii şi bunuri de mediu. Sursa datelor: a) Cercetări statistice: Produsele şi serviciile cu caracter industrial (PRODROM), Ancheta structurală în

întreprinderi, Cheltuielile pentru protecţia mediului; b) Chestionar EUROSTAT: COFOG - Împărţirea cheltuielilor Administraţiei Publice pe funcţii; c) Conturi naţionale, Conturi economice din agricultură

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Valoarea producţiei, valoarea adaugată brută, număr salariaţi şi exporturile, pe activităţi specifice de protecţia mediului şi gestiunea resurselor. Tipul de serii de date: Anual Perioada de referinţă: 2014 - 2016 Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Lucrări realizate: „Contul Sectorului de bunuri şi servicii de mediu” Publicaţii realizate: „Conturi economice de mediu” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: Prin Direcţia de diseminare date statistice. Termen de diseminare a datelor la EUROSTAT: 21.12.2018, inainte era la cerere Termen de realizare a lucrării: 17.12.2018 Termen de diseminare a datelor: 16.01.2019 – TEMPO

Page 48: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica mediului

48

CONTUL TAXE DE MEDIU

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica mediului Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor statistice pentru caracterizarea taxelor de mediu. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 75/2016 privind aprobarea metodologiei lucrării statistice „Contul taxelor de mediu”.

European: a) Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind conturile economice de mediu europene, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 538/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene;

c) Strategia Europeană de Contabilitate a Mediului (ESEA 2014); d) Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 1998 de

revizuire a programului Comunităţii Europene privind politicile şi acţiunile în relaţie cu mediul şi dezvoltarea durabilă „Către Dezvoltarea Durabilă”.

Principalele variabile cercetate: Taxe pe energie, taxe pe transport, taxe pe poluare, taxe pe resurse Sursa datelor: - Date statistice:

a) Tabel standard conturi naţionale - Lista detaliată a taxelor şi contribuţiilor sociale în concordanţă cu clasificarea naţională;

b) Statistica transporturilor, Statistica energetică. - Surse administrative: Ministerul Mediului

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Indicatori statistici privind taxe pe energie, taxe pe transport, taxe pe poluare, taxe pe resurse detaliaţi pe activităţi economice CAEN Rev.2 şi gospodării. Tipul de serii de date: Anual Perioada de referinţă: 2008 - 2016 Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Lucrări realizate: Contul „Taxe de mediu” Publicaţii realizate: „Conturi economice de mediu” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: Prin Direcţia de diseminare date statistice Termen de diseminare a datelor la EUROSTAT: 28.09.2018 Termen de diseminare a datelor: 12.10.2018 - TEMPO Termen de realizare a lucrării: 17.12.2018

CONTUL FLUXURILOR DE MATERIALE „ECONOMIE-MEDIU”

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica mediului Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor statistice privind: fluxurile materiale „economie-mediu”, productivitatea şi eco-eficienţa utilizǎrii resurselor naturale. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 724/2006 pentru stabilirea metodologiei privind Contul fluxurilor de materiale „economie - mediu”.

European: a) Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind conturile economice de mediu europene, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 538/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene;

c) Strategia Europeană de Contabilitate a Mediului (ESEA 2014);

Page 49: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica mediului

49

d) Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 1998 de revizuire a programului Comunităţii Europene privind politicile şi acţiunile în relaţie cu mediul şi dezvoltarea durabilă „Către Dezvoltarea Durabilă”.

Principalele variabile cercetate: Cantitatea de materii prime extrase din mediul naţional, emisiile în apă şi aer, deşeurile, cantitatea de materiale importate, cantitatea de materiale exportate. Sursa datelor: a) Surse statistice: Cercetare statistică „Produsele şi serviciile cu caracter industrial (PRODROM)”, Baza de

date de comerţ exterior, Cercetări statistice în domeniul apelor, deşeurilor, Baza de date EUROSTAT, Proceduri de estimare statistică;

b) Surse administrative: Inventarele Naţionale de Emisii.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Intrările directe de materiale, consumul material intern, balanţa fizică de comerţ internaţional, intensitatea materială, productivitatea resurselor naturale, ieşirile interne procesate, ieşirile directe de materiale, ieşirile totale de materiale. Tipul de serii de date: Anual Perioada de referinţă: 1994 - 2016 Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale INS: TEMPO, IDDR - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Lucrări realizate: Contul fluxurilor materiale „economie-mediu” Publicaţii realizate: „Conturi economice de mediu” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Mediului, Comisia Naţională de Prognoză, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului,

alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: Prin Direcţia de diseminare date statistice Termen de realizare a lucrării: 17.12.2018 Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 21.12.2018 Termene de diseminare a datelor: 16.01.2019 - TEMPO, IDDR

CONTUL CHELTUIELI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica mediului Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor referitoare la producţia de servicii specifice de protecţie a mediului, la cheltuielile naţionale de protecţie a mediului şi la finanţarea acestora. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

European: a) Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind conturile economice de mediu europene, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 538/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene;

c) Strategia Europeană de Contabilitate a Mediului (ESEA 2014); d) Contul Cheltuieli pentru protecţia mediului – Ghidul de compilare (SERIEE Compilation

Guide 2002); e) Cadrul central al Sistemului de contabilitate economică şi de mediu (SEEA Central

Framework 2012). Principalele variabile cercetate: Producţia de servicii de protecţia mediului (consumul intermediar, compensarea salariaţilor, consumul de capital fix), cheltuielile naţionale (consumul final, consumul intermediar, formarea brută de capital. Sursa datelor: a) Cercetări statistice: Produsele şi serviciile cu caracter industrial (PRODROM), Ancheta structurală în

întreprinderi, Cheltuieli pentru protecţia mediului; b) Conturi naţionale, Contul Sectorului de Bunuri şi Servicii de Mediu (EGSS); c) Proceduri de estimare statistică.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Page 50: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica mediului

50

Principalii indicatori rezultaţi: Producţia de servicii, resursele, formarea brută de capital, utilizarea de servicii, utilizarea de produse conexe şi adaptate, pe categorii de producători (specializaţi şi nespecializaţi). Tipul de serii de date: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2016 Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Lucrări realizate: Contul „Cheltuieli pentru protecţia mediului” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice. Termen de diseminare a datelor la EUROSTAT: 28.12.2018 Termen de realizare a lucrării: 28.12.2018 Termen de diseminare a datelor: 16.01.2019 - TEMPO

INDICATORI DE DEZVOLTARE DURABILĂ

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Dezvoltare durabilă Obiectiv: Completarea şi asigurarea calităţii datelor şi metadatelor pentru indicatorii de dezvoltare durabilă la nivel naţional şi teritorial, în vederea urmăririi aplicării prevederilor Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă- Orizonturi 2013 - 2020 - 2030. Priorităţi în 2018: a) Actualizarea indicatorilor de dezvoltare durabilă la nivel naţional şi teritorial, din baza de date a INS; b) Evaluarea indicatorilor de monitorizare a obiectivelor şi ţintelor cuprinse în Agenda de Dezvoltare 2030. Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă – Orizonturi 2013-2020-2030.

European: a) Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 1998 de revizuire a programului Comunităţii Europene privind politicile şi acţiunile în relaţie cu mediul şi dezvoltarea durabilă „Către Dezvoltarea Durabilă”.

b) Rezultatul Conferinţei Rio +20 care a avut loc la Rio de Janeiro, Brazilia, în iunie 2012: „Viitorul pe care îl dorim”.

Principalele variabile cercetate: 1) Date statistice şi metadate referitoare la dezvoltarea durabilă a României pe obiective şi teme ale

Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă: a) Nivel naţional (IDDR): transformări structurale şi echilibre macroeconomice, schimbări climatice şi energie

curată, transport durabil, producţie şi consum durabile, conservarea şi gestionarea resurselor naturale, sănătate publică, incluziune socială, demografie şi migraţie, sărăcia globală şi sfidările dezvoltării durabile, educaţie şi formare profesională, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, inovare, creşterea productivităţii muncii şi îmbunătăţirea ratei de ocupare, politica de investiţii şi diversificarea surselor de finanţare, capacitatea administrativă şi calitatea serviciilor publice;

b) Nivel teritorial (IDDT): societatea cunoaşterii şi dezvoltarea economică şi socială, consumul şi producţia durabile, transport, conservarea şi gestiunea resurselor naturale, sănătatea publică, nivel de trai, coeziunea socială şi teritorială, buna guvernare, turism, utilitate publică de interes local.

2) Date și metadate pentru monitorizarea obiectivelor şi ţintelor de dezvoltare durabilă conform Agendei de Dezvoltare 2030.

Sursa datelor: Cercetări statistice şi surse administrative

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Indicatori relevanţi pentru caracterizarea celor trei piloni ai dezvoltării durabile: economic, social şi mediu. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe Bazele de date ale INS: IDDR, IDDT - datele şi informaţiile sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT

Page 51: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica mediului

51

Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Mediului, alte ministere, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: Prin Direcţia de diseminare date statistice Termen de realizare a lucrării: 17.12.2018 Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 19.12.2018 Termene de diseminare a datelor: 29.06.2018; 28.12.2018 în funcţie de sursa datelor

DISTRIBUŢIA APEI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica mediului Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor statistice privind cantităţile de apă distribuită şi populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite: volumul de apă utilizată, pierderile de apă. Cadrul legal:

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 766/2005 privind metodologia pentru calculul indicatorilor referitori la prelevarea apei, alimentarea cu apă şi consumul de apă.

European: a) Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 1998 de revizuire a programului Comunităţii Europene privind politicile şi acţiunile în relaţie cu mediul şi dezvoltarea durabilă „Către Dezvoltarea Durabilă”;

b) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile specializate în captarea, tratarea şi distribuţia apei, întreprinderile din industrie şi construcţii care captează şi distribuie apă. Numărul de unităţi observate: Circa 800 Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitatea de apă distribuită operatorilor economici; populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Companiile naţionale, regiile autonome, unităţile economice cu licenţe de captare apă pentru debite mai mari de 100 l/s, care distribuie apă. Instituţii colaboratoare: Ministerul Apelor şi Pădurilor, Administraţia Naţională „Apele Române”. Modul de colectare a datelor primare: Autoînregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic CS-DAP şi Portalul WEB. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Aprilie – mai 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile economice la direcţiile teritoriale de statistică/ Portal WEB: 14.05.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 29.06.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Volumul de apă distribuită pe tipuri de consumatori, populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă; Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, bazine hidrografice Bazele de date ale INS: TEMPO, IDDT - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Seria statistica mediului - Distribuţia apei şi evacuarea apelor uzate în anul 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: Raport anual privind starea mediului, editat de Ministerul Mediului. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor

Europene, Administraţia Naţională „Apele Române”; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: Comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin

Page 52: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica mediului

52

compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerere Termene de diseminare a datelor: a) 28.09.2018 - Comunicat de presă;

b) 28.09.2018 – TEMPO, IDDT Termen de difuzare a publicaţiei: 10.12.2018

POPULAŢIA CONECTATĂ LA SISTEMELE DE CANALIZARE ŞI EPURARE A APELOR UZATE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica mediului Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor statistice privind populaţia conectată la sistemele de canalizare şi de epurare a apelor uzate. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal:

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 787/2004 privind metodologia pentru calculul indicatorilor privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate.

European: a) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, cu modificările ulterioare;

b) Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE), cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Localităţile care au sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate. Numărul de unităţi observate: Circa 1.200 Principalele variabile incluse în cercetare: Populaţia conectată la sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, pe tipuri de epurare.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Primăriile municipale, orăşeneşti şi comunale Instituţii colaboratoare: Ministerul Apelor şi Pădurilor Modul de colectare a datelor primare: Autoînregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin Portalul WEB Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Februarie - martie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/ Portal WEB: 29.03.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 27.04.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Populaţia conectată la sistemele de canalizare, populaţia conectată la staţiile de epurare pe tipuri de epurare. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe. Bazele de date ale INS: TEMPO, IDDR, IDDT - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Seria statistica mediului - Distribuţia apei şi evacuarea apelor uzate în anul 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: Raport anual privind starea mediului, editat de Ministerul Mediului. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor

Europene, Administraţia Naţională „Apele Române”, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: Comunicat de presă – Populaţia conectată la sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate; prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerere Termene de diseminare a datelor: a) 27.06.2018 - Comunicat de presă;

b) 27.06.2018 - TEMPO, IDDR, IDDT. Termen de difuzare a publicaţiei: 10.12.2018

Page 53: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica mediului

53

CULEGEREA DATELOR CONFORM HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR.1570/2007 PRIVIND ÎNFIINŢAREA

SISTEMULUI NAŢIONAL PENTRU ESTIMAREA NIVELULUI EMISIILOR ANTROPICE DIN SURSE SAU AL

REŢINERILOR PRIN SECHESTRARE A TUTUROR GAZELOR CU EFECT DE SERĂ, REGLEMENTATE PRIN

PROTOCOLUL DE LA KYOTO, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica mediului Obiectivul: Culegerea datelor din Sistemul Statistic Naţional conform Hotărârea Guvernului nr.1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Hotărârea Guvernului nr. 1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr. 24/1994 pentru ratificarea Convenţiei - Cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

c) Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legea nr. 8/1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979;

e) Legea nr. 271/2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 01 decembrie 1999, cu modificările ulterioare.

European: Decizia 2179/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 1998 de revizuire a programului Comunităţii Europene privind politicile şi acţiunile în relaţie cu mediul şi dezvoltarea durabilă „Către Dezvoltarea Durabilă”.

Principalele variabile cercetate: Producţia principalelor produse industriale; efective de animale; greutatea în viu a animalelor; consum de combustibili în transport pe tipuri de transport; informaţii privind parcul auto; balanţa energetică; populaţia pe medii. Sursa datelor: Statistica industriei, Statistica energetică, Statistica agriculturii, Statistica transporturilor, Statistica demografică, Statistica mediului.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Producţia principalelor produse industriale; efective de animale; greutatea în viu a animalelor; consumul de combustibili în transport, pe tipuri de transport; informaţii privind parcul auto; balanţa energetică; populaţia pe medii. Tipul de serii de date: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Lucrari realizate: Fişiere cu datele pentru variabilele cercetate în vederea transmiterii la Agenţia Naţională de Protecţia Mediului şi la Ministerul Mediului. Beneficiarii rezultatelor: interni: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Ministerul Mediului. Modalităţi de diseminare: Prin Direcţia de diseminare date statistice. Termenul de realizare al lucrării: 18.12.2018

Page 54: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica mediului

54

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE

GENERAREA ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR REZULTATE DIN UNITĂŢILE VETERINARE DE CERCETARE, DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI PREVENIRE A BOLILOR ŞI A SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ CARE

NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN REZULTATE DE LA OPERATORII ECONOMICI (Colectare şi prelucrare de date realizate de Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară

şi pentru Siguranţa Alimentelor - ANSVSA)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica mediului Obiectivul: Determinarea cantităţii de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman rezultate de la generatorii de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a deşeurilor rezultate din unităţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal:

Naţional: a) Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordin nr. 80/2005 al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Ordinul comun nr. 12/2009, 181/2009, 380/2009 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, al Ministrului Sănătăţii privind reziduurile de pesticide în şi pe alimente şi furaje de origine animală şi vegetală.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 849/2010 al Comisiei din 27 septembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la statisticile privind deşeurile, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Unităţile generatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (ferme de animale autorizate sanitar veterinar, gospodăriile populaţiei, abatoare, unităţi de tranşare, procesare carne, peşte, lapte, supermarketuri, restaurante, grădini zoologice, facultăţile de medicină veterinară, orice alţi generatori de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman) precum şi unităţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor, care generează deşeuri. Numărul de unităţi observate: Circa 7.000 Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitatea generată de deşeuri biologice, infecţioase şi neinfecţioase; cantitatea generată de deşeuri medicale infecţioase; cantitatea de deşeuri biologice şi deşeuri medicale infecţioase eliminată; cantitatea de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman generată; numărul unităţilor autorizate/înregistrate sanitar-veterinar conform prevederilor Regulamentului (CE) nr.1069/2009. Sursa datelor: Surse administrative şi ale operatorilor economici.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Unităţile generatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi unităţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor, care generează deşeuri. Instituţiile colaboratoare: Institutul Naţional de Statisticǎ Modul de colectare a datelor primare: Raportări anuale Suportul de colectare a datelor: conform cerinţelor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a

Page 55: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica mediului

55

Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu modificările ulterioare, Regulamentului (UE) nr.142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, cu modificările ulterioare şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic: 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: ianuarie - martie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Institutele veterinare de diagnostic (IISPV, IDSA, ICBMV) din subordinea ANSVSA şi laboratoarele

sanitare veterinare arondate direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti raportează la ANSVSA: 20.03.2018;

b) Generatorii de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman raportează la DSVSA Judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.80/2005 şi instrucţiunilor transmise de ANSVSA; DSVSA Judeţene raportează la ANSVSA: 20.03.2018;

c) ANSVSA la INS: 31.05.2018; d) INS la ANPM: 25.06.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cantitatea generată de deşeuri biologice infecţioase şi neinfecţioase; cantitatea generată de deşeuri medicale infecţioase; cantitatea de deşeuri de la alte preparate chimice, cantitatea de medicamente neutilizate, cantitatea de deşeuri biologice şi deşeuri medicale infecţioase eliminată; cantitatea de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman generată; numărul unităţilor autorizate/înregistrate sanitar-veterinar conform prevederilor Regulamentului CE nr.1069/2009. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Lucrări realizate: Raportul anual asupra cantităţii de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman produse de generatorii de subproduse şi cantităţii de deşeuri produse de Institutele veterinare de diagnostic (IISPV, IDSA, ICBMV) din subordinea ANSVSA şi laboratoarele sanitare veterinare arondate direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti. Beneficiarii rezultatelor: interni: Ministerul Mediului, Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, Institutul Naţional de Statistică, alţi

utilizatori. Termen final de realizare: 25.06.2018

GENERAREA ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ (Colectare şi prelucrare de date realizate de Institutul Naţional de Sănătate Publică)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica mediului Obiectivul: Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală în unităţile sanitare publice si private. Tipul de cercetare: Cercetare exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal:

Naţional: a) Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată; b) Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;

d) Ordinul nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările ulterioare.

European: Regulamentul (UE) nr. 849/2010 al Comisiei din 27 septembrie 2010 de modificare a

Page 56: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica mediului

56

Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la statisticile privind deşeurile, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Unităţile sanitare publice si private Numărul de unităţi observate: Circa 750 Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitatea de deşeuri periculoase şi nepericuloase rezultată din activitatea medicală; cantitatea de deşeuri medicale periculoase eliminată prin incinerare; cantitatea de deşeuri medicale periculoase tratată prin decontaminare termică la temperaturi scăzute; numărul instalaţiilor de neutralizare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute şi incinerare utilizate pentru tratarea termică a deşeurilor medicale periculoase.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Unităţile sanitare publice si private Instituţiile colaboratoare: Institutul Naţional de Statisticǎ Modul de colectare a datelor primare: Autoînregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin tabele şi chestionare Periodicitate: Lunar, trimestrial, anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Ianuarie - martie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile sanitare, prin intermediul direcţiilor de sănătate publică locale, la INSP: 20.03.2018; b) INSP la INS: 25.04.2018; c) INS la ANPM: 29.06.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cantitatea generată de deşeuri periculoase rezultată din activitatea medicală; cantitatea generată de deşeuri medicale nepericuloase, cantitatea de deşeuri medicale periculoase tratată prin decontaminare termică la temperaturi scăzute; cantitatea de deşeuri medicale periculoase incinerată. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Lucrări realizate: Sinteza naţională „Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală” - Raport final. Beneficiarii rezultatelor: interni: Reţeaua Ministerului Sănătăţii, Ministerul Mediului, Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, Institutul

Naţional de Statistică, alţi utilizatori. Termen final de realizare: 29.06.2018

GENERAREA ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR (Colectare şi prelucrare de date realizate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica mediului Obiectivul: Colectarea şi prelucrarea datelor privind deşeurile Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă şi exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată; b) Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

European: a) Regulamentul (UE) nr. 849/2010 al Comisiei din 27 septembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la statisticile privind deşeurile, cu modificările ulterioare;

b) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Generatorii de deşeuri, operatorii de salubritate, operatorii staţiilor de tratare a deşeurilor, operatorii specializaţi în colectarea şi tratarea deşeurilor, operatorii staţiilor de epurare orăşeneşti. Numărul de unităţi observate: Circa 18.000 Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitatea de deşeuri industriale generată/ valorificată/ eliminată; deșeurile municipale generate, dupa origine (populație și alte surse) și tip de deșeu (menajere și asimilabile), deșeuri municipale valorificate/eliminate pe tipuri de operații (R2-R11, R3, R1, D10, D1-D7,

Page 57: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica mediului

57

D12), procent populație deservită de servicii de salubritate.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Operatorii economici care generează deşeuri; operatorii economici specializaţi în colectarea şi tratarea deşeurilor; operatorii economici de salubritate/primării care au servicii proprii de salubritate, operatorii staţiilor de epurare orăşeneşti. Instituţiile colaboratoare: Institutul Naţional de Statisticǎ Modul de colectare a datelor primare: Autoînregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarele: GD-PRODDES; GD-MUN; GD-TRAT; GD-COLECTARE/TRATARE; GD-NAMOL Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: februarie - octombrie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile raportoare prin Sistem Integrat de Mediu: 31.10.2018; b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului la INS - sediul central: 30.08.2019.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cantitatea de deşeuri generate, valorificate, eliminate pe categorii de deşeuri (periculoase și nepericuloase) şi diviziuni CAEN (CAEN Rev. 2); deșeurile municipale generate, după origine (populație și alte surse) și tip de deșeu (menajere și asimilabile), deșeuri municipale valorificate/eliminate pe tipuri de operații (R2-R11, R3, R1, D10, D1-D7, D12), procent populație deservită de servicii de salubritate Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale INS: IDDR - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Lucrări realizate: Rapoarte de sinteză privind starea mediului pentru domeniul gestionării deşeurilor şi chimicalelor Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Mediului, Institutul Naţional de Statistică, alţi utilizatori. b) externi: EUROSTAT. Termen final de realizare: 31.05.2019 Termen de transmitere a datelor la INS: 30.08.2019 Termen de diseminare a datelor: 12.09.2019 – IDDR

COLECTAREA, EPURAREA ŞI EVACUAREA APELOR UZATE (Cercetare statistică realizată de Institutul Naţional de Statistică

în colaborare cu Administraţia Naţională „Apele Române”)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica mediului Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor statistice privind cantitatea şi calitatea apelor uzate colectate, epurate şi evacuate în receptorii naturali - râuri, lacuri, Marea Neagră. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite: poluarea difuză, poluarea în agricultură. Cadrul legal:

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 787/2004 privind metodologia pentru calculul indicatorilor privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate.

European: a) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, cu modificările ulterioare;

b) Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile sau serviciile administraţiei publice care generează/colectează ape uzate, care dispun sau nu de staţie de epurare şi care evacuează aceste ape în receptorii naturali - râuri, lacuri, Marea Neagră. Numărul de unităţi observate: Circa 2.200 Principalele variabile incluse în cercetare: volumul apelor uzate industriale şi menajere şi cantităţile de poluanţi generate; volumul apelor uzate şi cantităţile de poluanţi evacuate fără epurare în receptorii naturali; volumul apelor uzate şi cantităţile de poluanţi evacuate după epurare în receptorii naturali, cantitatea de

Page 58: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica mediului

58

nămol rezultat.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Companiile naţionale, regiile autonome, societăţile comerciale. Instituţiile colaboratoare: Administraţia Naţională „Apele Române” Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică - actualizarea metodologiei de desfăşurare a cercetării statistice, tipărirea

chestionarelor, elaborarea publicaţiei şi asistenţă tehnică la aplicarea programului de calcul pentru agregarea datelor la nivelul bazinelor hidrografice şi la nivel naţional;

b) Administraţia Naţională „Apele Române” - stabilirea nomenclatorului unităţilor raportoare, distribuirea chestionarelor, acordarea asistenţei pentru completarea chestionarelor, colectarea, prelucrarea şi validarea datelor primare, transmiterea datelor centralizate la INS.

Modul de colectare a datelor primare: Autoînregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionar statistic CS-ANAR Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Martie - mai 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare de date la Administraţiile Bazinale de Ape ale Administraţiei Naţionale „Apele

Române”: 31.05.2018; b) Administraţiile Bazinale de Ape la sediul central al Administraţiei Naţionale „Apele Române”: 20.09.2018; c) Administraţia Naţională „Apele Române” la INS - sediul central: 30.10.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: volumul apelor uzate industriale şi menajere şi cantităţile de poluanţi generate; cantităţile de poluanţi din influentul staţiilor de epurare; volumul apelor uzate şi cantităţile de poluanţi evacuate fără epurare în receptorii naturali; volumul apelor uzate şi cantităţile de poluanţi evacuate după epurare în receptorii naturali; cantitatea de nămol rezultat pe tipuri de prelucrare şi staţii de epurare. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, bazine hidrografice Bazele de date ale INS: TEMPO, IDDR - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: Seria statistica mediului – „Distribuţia apei şi evacuarea apelor uzate în anul 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Raport anual privind starea mediului” editat de Ministerul Mediului; „Sinteza calităţii apelor din România” elaborată de Administraţia Naţională „Apele Române”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei

Publice şi Fondurilor Europene, Administraţia Naţională „Apele Române”, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: Prin Direcţia de diseminare date statistice. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerere Termen de diseminare a datelor: 19.12.2018 – TEMPO, IDDR Termen de difuzare a publicaţiei: 10.12.2018

Page 59: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistici structurale

59

1.4. Statistica întreprinderilor

1.4.1. Statistici structurale

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - AS ÎNTREPRINDERI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindere Obiectivul: Obţinerea, într-o manieră precisă, fiabilă şi oportună, a informaţiilor necesare pentru caracterizarea sistemului productiv şi comercial al întreprinderilor; calcularea indicatorilor sintetici la nivelul economiei naţionale; actualizarea Registrului statistic al întreprinderilor - REGIS. Priorităţi în 2018: Activităţi premergătoare implementării conceptelor FRIBS Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 214/2002 privind Ancheta structurală în întreprinderi.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 11 martie 2008, privind statisticile structurale de întreprindere (reformare), cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definiţiile caracteristicilor, formatul tehnic pentru transmiterea datelor, cerinţele de raportare dublă pentru NACE Rev.1.1 şi NACE Rev.2 şi derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere, cu modificările ulterioare;

c) Regulamentul (CE) nr. 251/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare şi de modificarea a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprinderi şi adaptările necesare în urma revizuirii clasificării statistice a produselor în funcţie de domeniul de activitate (CPA) , cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile a căror activitate economică principală este cuprinsă într-una din secţiunile: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K – parţial, L, M, N, P, Q, R, S conform CAEN Rev.2. Numărul de unităţi observate: circa 35.000 - colectare prin chestionare + circa 15.000 - preluate din surse administrative. Principalele variabile incluse în cercetare: Capital social, modificări de structură, venituri, cheltuieli, stocuri, consum intermediar, număr de persoane ocupate, număr de salariaţi, număr de ore lucrate de salariaţi, investiţii realizate în cursul perioadei de referinţă, investiţii brute în bunuri corporale, imobilizări corporale în terenuri, imobilizări corporale în clădiri - construcţii speciale şi amenajări la construcţii, imobilizări corporale în maşini - utilaje şi mijloace de transport, imobilizări necorporale, valoarea lucrărilor de reparaţii capitale la utilajele existente în dotare, valoarea lucrărilor de construcţii realizate în străinătate, valoarea lucrărilor de construcţii noi realizate în ţară, valoarea lucrărilor de reparaţii capitale la construcţii existente, valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri şi construcţii existente. Sursa datelor: Cercetare statistică şi surse administrative

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Operatori economici în eşantionul cercetării statistice şi Ministerul Finanţelor Publice. Instituţii colaboratoare: Ministerul Finanţelor Publice Responsabilităţile instituţiilor colaboratoare: Transmiterea fişierelor cu situaţiile financiare semestriale şi anuale. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi din surse administrative (preluare din situaţiile financiare anuale transmise de către Ministerul Finanţelor Publice). Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarele statistice AS-CG, AS-CS. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică: 15.06.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 13.07.2018.

Page 60: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistici structurale

60

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Lucrările de construcţii după modul de execuţie, lucrările de construcţii în antrepriză pe categorii de obiecte, investiţii pe activităţi ale economiei naţionale, investiţii în industrie pe activităţi, balanţa imobilizărilor corporale, cifra de afaceri pe sectoare de activitate, clase de mărime, capital social, valoarea adăugată brută la costul factorilor, investiţii brute, rezultatul brut, exporturi directe, cifra de afaceri, investiţii nete, efectiv de personal pe regiuni de dezvoltare şi clase de mărime şi activităţi, ven ituri din comerţul cu amănuntul şi cu ridicata, venituri din servicii prestate în principal pentru populaţie, venituri din servicii prestate în principal pentru întreprindere. Acţiuni prevăzute în 2018: Activităţi premergătoare implementării conceptelor FRIBS. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, activităţi ale economiei naţionale - secţiuni/diviziuni/grupe şi clase CAEN Rev.2, clase de mărime ale întreprinderilor. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi construcţii”; „Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din comerţ şi servicii”; „Întreprinderi mici şi mijlocii în economia românească”. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Starea economico-socială”, „România în cifre”, „Statistica teritorială”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi alte instituţii

ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass - media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT, ONUDI. Modalităţi de diseminare: Comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) 29.06.2018, date definitive pentru anul 2016;

b) 31.10.2018, date preliminare pentru anul 2017. Termen de transmitere a datelor la ONUDI: iunie 2018 Termene de diseminare a datelor: a) 21.11.2018 - comunicat de presă – date pentru anul 2017;

b) 14.11.2018 - „Anuarul statistic al României”; c) 15.01.2018 - TEMPO - date provizorii pentru anul 2016; d) 17.07.2018 - TEMPO - date definitive pentru anul 2016, inclusiv

matricea 109C; e) 15.01.2019 - TEMPO - date provizorii pentru anul 2017; f) 17.07.2019 - TEMPO - date definitive pentru anul 2017, inclusiv

matricea 109C. Termen de difuzare a publicaţiilor: 29.06.2018, cu date pentru anul 2016.

STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - AS INSTITUŢII DE CREDIT

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindere Obiectivul: Obţinerea, într-o manieră precisă, fiabilă şi oportună, a informaţiilor necesare pentru caracterizarea sistemului de creditare; calcularea indicatorilor sintetici la nivelul economiei naţionale; actualizarea Registrului statistic al întreprinderilor - REGIS. Priorităţi în 2018: Activităţi premergătoare implementării conceptelor FRIBS. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă pentru banca centrală, pentru întreprinderi cu activităţi de intermedieri monetare. Gradul de armonizare cu aquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 214/2002 privind Ancheta structurală în întreprinderi.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 11 martie 2008, privind statisticile structurale de întreprindere (reformare), cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definiţiile caracteristicilor, formatul tehnic pentru transmiterea datelor, cerinţele de raportare dublă pentru NACE Rev.1.1 şi NACE Rev.2 şi derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere, cu modificările ulterioare;

Page 61: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistici structurale

61

c) Regulamentul (CE) nr. 251/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare şi

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprinderi şi adaptările necesare în urma revizuirii clasificării statistice a produselor în funcţie de domeniul de activitate (CPA), cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul (UE) nr. 446/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere şi a Regulamentelor (CE) nr. 251/2009 şi (UE) nr. 275/2010 ale Comisiei, în ceea ce privește seriile de date care trebuie produse şi criteriile de evaluare a calităţii statisticilor structurale de întreprindere.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile a căror activitate economică principală este cuprinsă într-una din clasele CAEN Rev.2: 6411, 6419 Numărul de unităţi observate: circa 100 Principalele variabile incluse în cercetare: Capital social, modificări de structură, venituri, cheltuieli, număr de persoane ocupate, număr de salariaţi, număr de persoane nesalariate, număr de ore lucrate de salariaţi, investiţii realizate în cursul perioadei de referinţă, investiţii brute în bunuri corporale, imobilizări corporale în terenuri, imobilizări corporale în clădiri - construcţii speciale şi amenajări la construcţii, imobilizări corporale în maşini-utilaje şi mijloace de transport, imobilizări necorporale.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: BNR, întreprinderi cu activitate principală „intermedieri monetare” şi alte activităţi de creditare. Modul de colectare a datelor primare: Portal WEB/auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Portalul WEB şi chestionarul statistic AS-CREDIT. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Unităţile furnizoare la INS: 15.06.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Venituri şi cheltuieli din activităţi de creditare, balanţa imobilizărilor corporale, capital social, valoarea adăugată brută la costul factorilor, investiţii brute, număr de persoane ocupate, număr mediu de salariaţi, etc. Acţiuni prevăzute în 2018: Activităţi premergătoare implementării conceptelor FRIBS. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, activităţi ale economiei naţionale - clasă CAEN Rev.2, clase de mărime ale instituţiilor de credit. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Seria statistică de întreprinderi - Activitatea instituţiilor de credit” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Naţională a

României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 31.10.2018, date pentru anul 2017 Termen de difuzare a publicaţiei: 27.11.2018, pentru anul 2017

STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - AS SOCIETĂŢI DE ASIGURARE-REASIGURARE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindere Obiectivul: Obţinerea, într-o manieră precisă, fiabilă şi oportună, a informaţiilor necesare pentru caracterizarea sistemului de asigurare-reasigurare; calcularea indicatorilor sintetici la nivelul economiei naţionale; actualizarea Registrului statistic al întreprinderilor-REGIS. Priorităţi în 2018: Activităţi premergătoare implementării conceptelor FRIBS. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă

Page 62: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistici structurale

62

Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 214/2002 privind Ancheta structurală în întreprinderi.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 11 martie 2008, privind statisticile structurale de întreprindere (reformare), cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definiţiile caracteristicilor, formatul tehnic pentru transmiterea datelor, cerinţele de raportare dublă pentru NACE Rev.1.1 şi NACE Rev.2 şi derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere, cu modificările ulterioare;

c) Regulament (CE) nr. 251/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprinderi şi adaptările necesare în urma revizuirii clasificării statistice a produselor în funcţie de domeniul de activitate (CPA), cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul (UE) nr. 446/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 de modificare a Regulamentului nr. 295/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere şi a Regulamentelor (CE) nr. 251/2009 şi (UE) nr. 275/2010 ale Comisiei, în ceea ce privește seriile de date care trebuie produse şi criteriile de evaluare a calităţii statisticilor structurale de întreprindere.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile a căror activitate economică principală este cuprinsă într-una din clasele CAEN Rev.2: 6511, 6512, 6520. Numărul de unităţi observate: circa 50 Principalele variabile incluse în cercetare: Capital social, prime brute de asigurare, modificări de structură, venituri, cheltuieli, număr de persoane ocupate, număr de salariaţi, număr de persoane nesalariate, număr de ore lucrate de salariaţi, investiţii realizate în cursul perioadei de referinţă, investiţii brute în bunuri corporale, imobilizări corporale în terenuri, imobilizări corporale în clădiri - construcţii speciale şi amenajări la construcţii, imobilizări corporale în maşini - utilaje şi mijloace de transport, imobilizări necorporale, etc.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Societăţi de asigurare-reasigurare Modul de colectare a datelor primare: Portal WEB/auto-înregistrare. Suportul de colectare a datelor: Portalul WEB şi chestionarul statistic AS-ASIG/REASIG. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Unităţile furnizoare la INS: 06.07.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Venituri şi cheltuieli din activităţi de asigurare-reasigurare, balanţa imobilizărilor corporale, imobilizări corporale, capital social, valoarea adăugată brută la costul factorilor, investiţii brute, număr de persoane ocupate, număr mediu de salariaţi pe regiuni de dezvoltare şi clase de mărime, etc. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, clase de mărime ale întreprinderilor, activităţi ale economiei naţionale - nivel clasă CAEN Rev.2. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Seria statistică de întreprinderi - Activitatea de asigurare-reasigurare” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Naţională a

României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 29.06.2018 - date finale 2016 Termen de difuzare a publicaţiei: 28.12.2018, pentru anul 2017

Page 63: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistici structurale

63

STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - AS SERVICII

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindere Obiectivul: Obţinerea, într-o manieră precisă, fiabilă şi oportună, a informaţiilor necesare pentru caracterizarea sistemului de servicii pe tipuri de clienţi şi tipuri de servicii. Priorităţi în 2018: Colectarea datelor pentru serviciile de publicitate, informaţional, plasare a forţei de muncă, arhitectură, inginerie, studiul pieţii, testări prin Portal WEB. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 830/2006 privind metodologia cercetării statistice anuale „Servicii pentru întreprinderi”.

European: Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 11 martie 2008, privind statisticile structurale de întreprindere (reformare), cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitate principală cuprinsă într-una din diviziunile, grupele sau clasele CAEN Rev.2: 62, 78, 58.2, 63.1, 73.1, 73.2, 71.2, 7111, 7112. Numărul de unităţi observate: circa 1.100 Principalele variabile incluse în cercetare: Cifra de afaceri

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderi cu activitate principală de servicii Modul de colectare a datelor primare: Portal WEB/auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Portal WEB şi chestionarul statistic ASI Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 27.07.2018/13.07.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 28.09.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cifra de afaceri după rezidenţa clientului, respectiv clienţi rezidenţi, clienţi din cadrul UE, clienţi din afara UE, cifra de afaceri pe tipuri de servicii. Acţiuni prevăzute în 2018: Prezentarea datelor pentru serviciile de publicitate, informaţional, plasare a forţei de muncă, arhitectură, inginerie, studiul pieţii, testări. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activităţi ale economiei naţionale - nivel diviziune, grupă, clasă CAEN Rev.2. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Seria statistică de întreprinderi - Activitatea de servicii pentru întreprinderi” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi alte instituţii

ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) 29.06.2018 - date definitive pentru anul 2016;

b) 28.06.2019 - date definitive pentru anul 2017. Termene de difuzare a publicaţiei: a) 29.06.2018 - date pentru anul 2016;

b) 28.06.2019 - date pentru anul 2017.

STATISTICA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ÎN ÎNTREPRINDERI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindere Obiectivul: Obţinerea, într-o manieră precisă, fiabilă şi oportună, a informaţiilor necesare pentru caracterizarea societăţii informaţionale. Priorităţi în 2018: Activităţi premergătoare implementării conceptelor FRIBS. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj

Page 64: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistici structurale

64

Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 332/2003 privind stabilirea cadrului

metodologic cu privire la organizarea şi realizarea cercetării statistice privind Societatea Informaţională.

European: Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informaţională, cu modificările ulterioare şi Regulamentul (UE) nr. 937/2011 al Comisiei din 21 septembrie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informaţională.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile a căror activitate economică principală este cuprinsă în una din secţiunile CAEN Rev.2: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, S (parţial). Numărul de unităţi observate: circa 13.000 Principalele variabile incluse în cercetare: Informaţii generale despre numărul de PC-uri în utilizare, utilizarea conexiunii mobile la internet, utilizarea unei conexiuni fixe de bandă largă, comerţul electronic, investiţii şi cheltuieli pentru produse TIC, numărul mediu de salariaţi, numărul mediu de persoane ocupate

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderi Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare, prin chestionarul statistic „Cercetarea statistică referitoare la utilizarea produselor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în întreprinderi” şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Portal WEB şi chestionar pe hârtie Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 15.06.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 06.07.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Informaţii generale despre societatea informaţională, accesibilitate şi utilizarea de produse TIC, investiţii şi cheltuieli în produse TIC, utilizarea Internet-ului, utilizarea conexiunii mobile la internet, comerţul electronic. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, clase de mărime ale întreprinderilor. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Seria statistică de întreprinderi - Societatea informaţională” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi alte instituţii ale

administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice. Termen final de realizare: 02.11.2018 Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 05.10.2018 Termene de difuzare a publicaţiei: a) 30.01.2018, pentru anul 2016;

b) 31.01.2019, pentru anul 2017.

STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - FILIALE STRĂINE ÎN ROMÂNIA (FATS INWARD)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindere Obiectivul: Obţinerea şi prelucrarea informaţiilor necesare privind activitatea filialelor grupurilor străine (FATS) în România (INWARD). Priorităţi în 2018: Activităţi premergătoare implementării conceptelor FRIBS Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 217/2009 privind metodologia cercetării statistice privind statisticile comunitare legate de structura şi activitatea filialelor străine.

Page 65: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistici structurale

65

European: Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 20 iunie 2007, privind statisticile comunitare legate de structura şi activitatea filialelor străine, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile a căror activitate economică principală este cuprinsă în una din secţiunele: B, C, D, E, F, G, H, I, J ,K - parţial: L, M, N, P, Q, R, S, conform CAEN Rev.2. Principalele variabile incluse în cercetare: Cifra de afaceri; numărul mediu de persoane ocupate, numărul mediu de salariaţi, cheltuieli cu personalul, investiţii brute în bunuri corporale, variaţia stocurilor, producţia imobilizată, alte venituri din explotare, cheltuieli materiale, cheltuieli privind mărfurile, cheltuieli privind prestaţiile externe, cheltuieli cu alte impozite, taxe şi alte vărsăminte asigurate, cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, numărul de persoane ocupate din cercetare-dezvoltare. Sursa datelor: Cercetările statistice „Ancheta structurală în întreprinderi”, „Legături financiare” şi „Cercetare – dezvoltare”.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) 19.06.2019 - Cercetarea statistică „Ancheta structurală în întreprinderi” (date pentru anul de referinţă 2017); b) 16.01.2019 - Cercetarea statistică „Legături financiare” (date pentru anul de referinţă 2017); c) 28.02.2019 - Cercetarea statistică „Cercetare-dezvoltare” (date pentru anul de referinţă 2017).

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cifra de afaceri, numărul mediu de persoane ocupate, numărul mediu de salariaţi, cheltuieli cu personalul, investiţii brute în bunuri corporale, valoarea producţiei, valoarea adăugată brută la costul factorilor, cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, numărul de personal pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activităţi ale economiei naţionale CAEN Rev.2 - agregare conform Regulamentului (CE) nr. 716/2007. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Seria statistică de întreprinderi - Activitatea filialelor străine” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi alte instituţii ale

administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) 31.08.2018, date pentru anul 2016;

b) 30.08.2019, date pentru anul 2017. Termene de difuzare a publicaţiei: a) 28.09.2018, date pentru anul 2016;

b) 30.09.2019, date pentru anul 2017.

STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - FILIALE ROMÂNEŞTI ÎN STRĂINĂTATE (FATS

OUTWARD)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindere Obiectivul: Obţinerea şi prelucrarea informaţiilor necesare privind activitatea filialelor grupurilor româneşti în străinătate (OUTWARD). Priorităţi în 2018: Acţiuni pregătitoare FRIBS Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 217/2009 privind metodologia cercetării statistice privind statisticile comunitare legate de structura şi activitatea filialelor străine.

European: Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 20 iunie 2007, privind statisticile comunitare legate de structura şi activitatea filialelor străine, cu modificările

Page 66: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistici structurale

66

ulterioare. Sfera de cuprindere: Întreprinderile a căror activitate economică principală este cuprinsă în una din secţiunele: B - S, conform CAEN Rev.2. Numărul de unităţi observate: circa 400 Principalele variabile incluse în cercetare: Cifra de afaceri; numărul mediu de persoane ocupate, numărul mediu de salariaţi, cheltuieli cu personalul, investiţii brute în bunuri corporale, variaţia stocurilor, producţia imobilizată, alte venituri din explotare, cheltuieli materiale, cheltuieli privind mărfurile, cheltuieli privind prestaţiile externe, cheltuieli cu alte impozite, taxe şi alte vărsăminte asigurate, export şi import direct, export şi import intra-firmă.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Filialele grupurilor româneşti în străinătate Modul de colectare a datelor primare: Chestionar statistic Suportul de colectare a datelor: Chestionar statistic FATS OUTWARD Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică: 23.10.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 06.11.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cifra de afaceri, numărul mediu de persoane ocupate, numărul mediu de salariaţi, cheltuieli cu personalul, investiţii brute în bunuri corporale, valoarea producţiei, export şi import direct, export şi import intra-firmă, valoarea adăugată brută la costul factorilor. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activităţi ale economiei naţionale CAEN Rev. 2 - agregare conform Regulamentului nr. 716/2007 Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi alte instituţii ale

administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) 31.08.2018, date pentru anul 2016;

b) 30.08.2019, date pentru anul 2017.

STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - AS FOND DE PENSII PRIVATE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindere Obiectivul: Obţinerea, într-o manieră precisă, fiabilă şi oportună, a informaţiilor necesare pentru caracterizarea sistemului de fonduri de pensii private; calcularea indicatorilor sintetici la nivelul economiei naţionale; actualizarea Registrului statistic al întreprinderilor – REGIS. Priorităţi în 2018: Activităţi premergătoare implementării conceptelor FRIBS Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

European: a) Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 11 martie 2008, privind statisticile structurale de întreprindere (reformare), cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definiţiile caracteristicilor, formatul tehnic pentru transmiterea datelor, cerinţele de raportare dublă pentru NACE Rev.1.1 şi NACE Rev.2 şi derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere, cu modificările ulterioare;

c) Regulament (CE) nr. 251/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprinderi şi adaptările necesare în urma revizuirii clasificării statistice a produselor în

Page 67: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistici structurale

67

funcţie de domeniul de activitate (CPA), cu modificările ulterioare; d) Regulamentul (UE) nr. 446/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 de modificare a

Regulamentului nr. 295/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere şi a Regulamentelor (CE) nr. 251/2009 şi (UE) nr. 275/2010 ale Comisiei, în ceea ce privește seriile de date care trebuie produse şi criteriile de evaluare a calităţii statisticilor structurale de întreprindere.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile a căror activitate economică principală este cuprinsă în clasa CAEN Rev.2: 6530. Numărul de unităţi observate: circa 20 Principalele variabile incluse în cercetare: Venituri şi cheltuieli, contribuţii la fonduri de pensii, cheltuieli totale pentru pensii, prime de asigurare de plătit, costuri cu personalul, investiţii brute în bunuri corporale, număr de persoane ocupate, număr de participanţi, la fondurile de pensii private şi administrate privat.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Societăţi de administrare a fondurilor de pensii private Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Portalul WEB şi chestionarul statistic AS-PENS Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Unităţile furnizoare la INS: 06.07.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Contribuţii la fonduri de pensii, costuri cu personalul, investiţii brute în bunuri corporale, număr de persoane ocupate, număr de participanţi la fondurile de pensii private şi adm inistrate privat. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Seria statistică de întreprinderi - Fondul de pensii private” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Naţională a

României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: 29.06.2018 - date finale pentru anul 2016 Termene de difuzare a publicaţiei: a) 30.01.2018, pentru anul 2016 – cu date provizorii;

b) 31.01.2019, pentru anul 2017-– cu date provizorii.

STATISTICA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindere Obiectivul: Obţinerea, într-o manieră precisă, fiabilă şi oportună, a informaţiilor necesare pentru caracterizarea societăţii informaţionale. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 332/2003 privind stabilirea cadrului metodologic cu privire la organizarea şi realizarea cercetării statistice privind statistica societăţii informaţionale.

Sfera de cuprindere: Unităţi ale administraţiei publice centrale şi locale - secţiunea CAEN Rev.2 O. Numărul de unităţi observate: circa 350 Principalele variabile incluse în cercetare: Informaţii generale despre dotarea cu echipamente IT, utilizarea Internet-ului, investiţii şi cheltuieli TIC, numărul mediu de salariaţi, numărul mediu de persoane ocupate.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, alte tipuri de instituţii. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare, prin chestionarul statistic „Cercetarea statistică referitoare la utilizarea produselor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în administraţia publică” şi electronic

Page 68: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistici structurale

68

prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Portal WEB şi chestionar pe hârtie Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Unităţile furnizoare la INS: 27.07.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Informaţii generale despre dotarea cu echipamente IT, utilizarea Internet-ului, investiţii şi cheltuieli TIC. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Publicaţii realizate: „Seria statistică de întreprinderi - Societatea informaţională” Beneficiarii rezultatelor:

interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori.

Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice. Termene de difuzare a publicaţiei: 30.01.2018

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE

INVESTIŢII STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA (Cercetare statistică realizată de Banca Naţională a României

în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindere Obiectivul: Obţinerea şi prelucrarea informaţiilor necesare pentru analiza stadiului de penetrare a investiţiei străine directe în România. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Convenţia de colaborare între Banca Naţională a României şi Institutul Naţional de Statistică nr.1/24.11.2015, respectiv nr. 5916/10.11.2015.

European: Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 12 ianuarie 2005, privind statisticile comunitare ale balanţei de plăţi, ale comerţului internaţional cu servicii şi ale investiţiilor străine directe, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Societăţi comerciale nefinanciare, instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, societăţi de asigurare-reasigurare, care au cel puţin 10% participare străină la capitalul social. Numărul de unităţi observate: circa 7.500 (cercetare anuală); circa 6.500 (cercetare trimestrială) Principalele variabile incluse în cercetare: Cota de participare la capitalul social, profitul reinvestit, ţara de provenienţă a capitalului, creditele dintre investitorul străin şi întreprinderea investiţie directă rezidentă.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Societăţile comerciale nefinanciare, instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, societăţi de asigurare-reasigurare. Instituţii colaboratoare: Institutul Naţional de Statistică Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică:

- constituirea bazei de sondaj, extragerea eşantionului, tratarea non-răspunsurilor şi extinderea datelor (cercetare anuală);

b) Banca Naţională a României: - elaborarea metodologiei şi a chestionarelor, colectarea şi validarea datelor primare, validarea

rezultatelor finale (cercetare anuală şi trimestrială); valorificarea statistică şi diseminarea rezultatelor cercetării trimestriale;

Page 69: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistici structurale

69

c) INS şi BNR: - valorificarea statistică şi diseminarea datelor cercetării anuale.

Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare și raportare on-line a datelor Suportul de colectare a datelor: Chestionarul statistic specializat ISD Periodicitate: Trimestrial; anual. Perioada de referinţă: Anual - anul calendaristic 2017; trimestrial – trimestrele 2018. Locul de transmitere a datelor: Unităţile furnizoare de date la unităţile teritoriale ale BNR.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Fluxurile investiţiilor străine directe în România, soldul investiţiilor străine directe, venituri din investiţiile străine directe, imobilizări corporale şi necorporale ale întreprinderilor investiţie directă, credite intragrup. Tipul de serii de date: Trimestriale; anuale. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional şi ţări de provenienţă a investitorilor străini (trimestrial şi anual), regiuni de dezvoltare, activităţi ale economiei naţionale (nivel diviziune CAEN Rev.2) (anual) Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT, FMI Publicaţii realizate (BNR): „Investiţiile străine directe în România în anul 2017”, (cercetare anuală), publicaţie electronică pe site BNR. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Naţională a

României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, instituţii de învăţământ superior, mass-media, alţi utilizatori.

b) externi: EUROSTAT, FMI. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă elaborat de BNR şi INS; site-ul BNR: www.bnro.ro, site-ul INS: www.insse.ro (cercetare anuală); comunicat de presă privind balanţa de plăţi, elaborat de BNR, site-ul BNR (cercetare trimestrială). Termen de transmitere a datelor anuale la EUROSTAT şi FMI: 28.09.2018 Termen de diseminare a datelor anuale: 28.09.2018 – publicaţie electronică BNR publicată pe WEBsite, cu

date pentru anul 2017

A. ACCESUL LA FINANŢARE AL COMPANIILOR NEFINANCIARE DIN ROMÂNIA ŞI B. CAPACITATEA

COMPANIILOR NEFINANCIARE DIN ROMÂNIA DE A FACE FAŢĂ UNOR CONDIŢII FINANCIARE

NEFAVORABILE (Cercetare statistică realizată de Banca Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindere

Obiectivul: Obţinerea şi prelucrarea informaţiilor privind accesul la finanţare al companiilor nefinanciare din

România, precum şi capacitatea de a face faţă unor evoluţii nefavorabile privind rata dobânzii sau cursul de

schimb.

Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj

Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral

Cadrul legal

Naţional: Convenţia de colaborare între Banca Naţională a României şi Institutul Naţional de Statistică

nr. 1/24.11.2015, respectiv nr. 5916/10.11.2015.

Sfera de cuprindere: Societăţi comerciale nefinanciare

Numărul de unităţi observate: circa 10.500

Principalele variabile incluse în cercetare: Instrumente de finanţare, scopul finanţării, termeni şi condiţii de

creditare, nivelul costului de finanţare, rata dobânzii, capacitatea de onorare a serviciului datoriei.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Societăţile comerciale nefinanciare

Instituţii colaboratoare: Institutul Naţional de Statistică

Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică:

- constituirea bazei de sondaj, extragerea eşantionului, tratarea non-răspunsurilor şi extinderea datelor; b) Banca Naţională a României:

- elaborarea metodologiei şi a chestionarelor, colectarea, introducerea şi validarea datelor primare,

Page 70: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistici structurale

70

validarea rezultatelor finale; valorificarea statistică şi diseminarea rezultatelor cercetării trimestriale; Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare

Suportul de colectare a datelor: Chestionarul statistic specializat FCNEF

Periodicitate: Semestrial.

Perioada de referinţă: Semestrial - perioadele aprilie – septembrie (Accesul la finanțare al companiilor

nefinanciare din România), octombrie – martie (Capacitatea companiilor nefinanciare din România de a face

față unor condiții financiare nefavorabile).

Locul de transmitere a datelor:

Unităţile furnizoare de date la unităţile teritoriale ale BNR.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Gradul de acces la finanţare al companiilor nefinanciare, dificultăţi

întâmpinate în accesarea de finanţare, nevoia de finanţare, relaţia cu furnizorii de finanţare, capacitatea

companiilor de a face faţă unor evoluţii financiare nefavorabile (şoc de dobândă şi de curs valutar).

Tipul de serii de date: Semestriale.

Profilul de prelucrare a datelor: Regiuni de dezvoltare, dimensiunea întreprinderii în funcţie de numărul

salariaţilor, activităţi ale economiei naţionale (nivel diviziune CAEN Rev.2) (semestrial).

Publicaţii realizate (BNR): Sondaj privind accesul la finanţare al companiilor nefinanciare din România,

publicaţie semestrială pe website-ul www.bnr.ro

Beneficiarii rezultatelor:

interni: BNR

Termen de diseminare a analizelor semestriale: iunie, decembrie

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE

INDICATORII CONJUNCTURALI DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE, CONSTRUCŢII, COMERŢ CU AMĂNUNTUL, SERVICII ŞI INVESTIŢII

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica conjuncturală de întreprindere Obiectivul: Estimarea tendinţelor de evoluţie a activităţii din industria prelucrătoare, construcţii, comerţ cu amănuntul, servicii, investiţii în industrie pe termen scurt şi mediu. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 215/2002 privind metodologia de calcul pentru anchetele de opinie în industrie, construcţii, comerţ cu amănuntul, servicii şi investiţii.

European: Manualul Comisiei Europene - Direcţia Generală Economică şi Financiară - DGECFIN. Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitate economică principală din industria prelucrătoare, construcţii, comerţ cu amănuntul, servicii şi investiţii în industrie. Numărul de unităţi observate: circa 8.500 Principalele variabile incluse în cercetare: Evaluarea tendinţelor referitoare la: situaţia economică a întreprinderii, contractele şi comenzile, capacitatea de producţie, exportul, numărul de salariaţi, preţurile, cauzele de limitare a producţiei.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitate în domeniul industriei prelucrătoare, construcţiilor, comerţului cu amănuntul, serviciilor şi investiţiile în industria prelucrătoare. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB Suportul de colectare a datelor: Chestionar pe hârtie: A CON.IND, A CON.CONSTR, A CON.COM, A CON.SERV, A CON.INV şi Portal WEB.

Page 71: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistici structurale

71

Periodicitate: Lunar, pentru industria prelucrătoare, construcţii, comerţul cu amănuntul, servicii şi bianual, pentru investiţii în industria prelucrătoare (martie şi octombrie). Perioada de referinţă: Luna calendaristică: pentru industria prelucrătoare, construcţii, comerţul cu amănuntul, servicii şi pentru investiţii în industria prelucrătoare lunile martie şi octombrie. Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: Lc+10; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: Lc+15.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Soldurile conjuncturale referitoare la tendinţa de evoluţie a variabilelor cercetate: producţie, contracte şi comenzi, numărul de salariaţi, preţuri, stocuri, volum de vânzări, etc. Tipul de serii de date: Lunar Profilul de prelucrare a datelor: Pe activităţi ale economiei naţionale - diviziunile CAEN Rev.2, clase de mărime a întreprinderilor. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date a DGECFIN - Bruxelles Publicaţii realizate: „Studii de conjunctură economică în trimestrul…” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Naţională a

României, Comisia Naţională de Prognoză, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori.

b) externi: Comisia Europeană DGECFIN - Bruxelles. Modalităţi de diseminare: comunicate de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice. Termen final de realizare: L+28 Termene de diseminare a datelor: a) Lc+28 - comunicat de presă;

b) Lc+25 - în funcţie de termenele stabilite de DGECFIN (pentru investiţii bianual, lunile aprilie şi noiembrie); transmiterea datelor la DGECFIN – Bruxelles.

Termene de difuzare a publicaţiei: Tc+45

EXTERNALIZAREA INTERNAŢIONALĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica structurală de întreprindere Obiectivul general al proiectului: Alinierea statisticii româneşti la normele şi standardele europene. Scopul proiectului: Analiza impactului externalizării activităţilor economice Numărul de unităţi observate: circa 5.000 Sfera de cuprindere: Întreprinderile a căror activitate economică principală este cuprinsă în una din secţiunele: B la N fără K, CAEN Rev.2 Principalele variabile cercetate: Activităţi externalizate naţional şi internaţional pe funcţiuni ale întreprinderii şi ţări, motivaţia şi bariere în externalizarea internaţională Modul de colectare a datelor primare: Chestionar / Portal Web Periodicitatea: Anual Principalii indicatori rezultati: Activităţi externalizate pe funcţiuni şi ţări, motivaţia externalizării internaţionale Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Lucrări/Acţiuni prevăzute în anul 2018: Validare date şi prelucrare în vederea transmiterii la EUROSTAT. Beneficiarii rezultatelor: externi: EUROSTAT Termen final de realizare: 30.06.2019

Page 72: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Demografia întreprinderilor

72

1.4.2. Demografia întreprinderilor

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

ÎNTREPRINDERILE NOI ŞI PROFILUL ÎNTREPRINZĂTORILOR

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica întreprinderilor Obiectivul: Obţinerea, într-o manieră precisă, fiabilă şi oportună, a informaţiilor necesare pentru caracterizarea întreprinderilor nou create şi a profilului întreprinzătorilor. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 716/2006 privind metodologia cercetării statistice anuale „Întreprinderile nou create şi profilul întreprinzătorilor”.

Sfera de cuprindere: Societăţi comerciale şi întreprinzători individuali înregistraţi în cursul anului 2017. Numărul de unităţi observate: circa 5.000 Principalele variabile incluse în cercetare: Starea economică – activă, inactivă, cauze; structura capitalului social, număr de persoane ocupate, număr de salariaţi, număr de persoane nesalariate, investiţii realizate în cursul perioadei de referinţă, informaţii referitoare la caracteristici socio-profesionale ale întreprinzătorilor, activitatea întreprinderii, dificultăţi în desfăşurarea activităţii.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Societăţi comerciale şi întreprinzători individuali înregistraţi în cursul anului 2017. Modul de colectare a datelor primare: Interviu faţă în faţă folosind operatori de interviu, surse administrative şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic DOSME şi Portalul WEB Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Operatorii de teren la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 05.12.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 16.01.2019.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Distribuţia întreprinderilor nou create după forma juridică, metoda de creare, clasa de mărime a personalului ocupat, numărul de unităţi locale, tipuri de dificultăţi în dezvoltarea afacerii, structura personalului ocupat pe tip de contract de muncă, procentul forţei de muncă ocupate în întreprinderi cu participare străină, profilul întreprinzătorilor după diverse criterii socio-profesionale ale acestora, procentul întreprinderilor ce intenţionează să investească în perioada următoare, procentul întreprinderilor nou create active la un an după creare. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, medii de rezidenţă, activităţi ale economiei naţionale - secţiunile B-N din CAEN Rev.2, clase de mărime a întreprinderilor, forme juridice. Publicaţii realizate: „Seria statistică de întreprinderi - Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor” Beneficiarii rezultatelor:

interni: Administraţie Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori.

Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS, prin TEMPO on-line. Termene de difuzare a publicaţiei: 31.05.2018, pentru anul 2016.

Page 73: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Demografia întreprinderilor

73

DEMOGRAFIA ÎNTREPRINDERILOR

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL REGISTRULUI

Domeniul statistic: Statistica întreprinderilor Obiectivul: Crearea indicatorilor care caracterizează demografia întreprinderilor. Priorităţi 2018: Includerea datelor privind întreprinderile angajatoare. Scopul proiectului: Asigurarea coerenţei şi completitudinii datelor legate de crearea, supravieţuirea şi desfiinţarea întreprinderilor. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 817/1994 privind organizarea şi întreţinerea Registrului Statistic al Întreprinderilor.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 11 martie 2008, privind statisticile structurale de întreprindere (reformare), cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definiţiile caracteristicilor, formatul tehnic pentru transmiterea datelor, cerinţele de raportare dublă pentru NACE Rev.1.1 şi NACE Rev.2 şi derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere, cu modificările ulterioare;

c) Regulament (CE) nr. 251/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprinderi şi adaptările necesare în urma revizuirii clasificării statistice a produselor, în funcţie de domeniul de activitate (CPA), cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Societăţi comerciale cu activitate în secţiunile CAEN Rev.2 B-N

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Casa Naţională de Pensii Publice, alte ministere şi unităţi respondente prin anchetele speciale dedicate Registrului REGIS.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul întreprinderilor create în anul de referinţă, numărul întreprinderilor care au supravieţuit, numărul întreprinderilor care şi-au încetat activitatea, pe secţiuni CAEN Rev.2, forme juridice, clase de mărime. Acţiuni prevăzute în anul 2018: Elaborarea indicatorilor prezentaţi în publicaţia statistică Publicaţii realizate: „Seria statistică de întreprinderi - Demografia întreprinderilor” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, alţi utilizatori statistici; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin eDEMOS on-line. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 29.06.2018 - indicatorii privind demografia întreprinderilor

pentru anul 2016 Termen de difuzare a publicaţiei: 29.11.2018

LEGĂTURI FINANCIARE (LIFI)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica întreprinderilor Obiectivul: Identificarea grupurilor de întreprinderi care activează pe teritoriul României. Priorităţi în 2018: Actualizarea datelor privind grupurile de întreprinderi în Registrul Statistic al Întreprinderilor. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 516/2009 privind metodologia cercetării statistice anuale „Legături financiare între întreprinderi”.

European: Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie

Page 74: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Demografia întreprinderilor

74

2008 de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/1993 al Consiliului.

Sfera de cuprindere: Societăţile comerciale cu capital străin din economia naţională, precum şi grupurile româneşti. Numărul de unităţi observate: circa 5.000 Principalele variabile incluse în cercetare: Forma juridică, capitalul social, numărul mediu de salariaţi, structura acţionariatului, filialele societăţilor şi participaţiile directe în România sau în străinătate, date privind capul de grup.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile selectate în eşantion, care fac parte dintr-un grup de întreprinderi. Instituţii colaboratoare: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, ministere şi alte instituţii. Modul de colectare a datelor primare: Chestionarul statistic Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic LIFI Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: 29.12.2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică: 24.08.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 02.10.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Structura grupurilor rezidente în România, precum şi a grupurilor trunchiate. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, alţi utilizatori statistici; b) externi: EUROSTAT Modalităţi de diseminare: comunicat de presă Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 27.04.2018 - chestionar privind Registrul Statistic al

Întreprinderilor la 29.12.2017 Termen de diseminare a datelor: 30.04.2018 - comunicat de presă

Page 75: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Demografia întreprinderilor

75

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE

REGISTRUL CENTRALIZAT AL COMERŢULUI (Studiu realizat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica întreprinderilor Obiectivul: Indicatori care caracterizează evoluţia operaţiunilor profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului. Cadrul legal

Naţional: a) Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului

a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 166/2003 privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie;

e) Hotărârea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Ordinul ministrului justiţiei nr. 3117/C/2004 privind aprobarea modelului şi conţinutului extrasului de registru şi certificatului constatator;

g) Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1355/C/2009 pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, cu modificările ulterioare;

h) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările şi completările ulterioare;

i) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare;

j) Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare;

k) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, Titlul V – Cap. I, privind grupurile de interes economic, cu modificările şi completările ulterioare;

l) Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată; m) Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare; n) Ordinul ministrului justiţiei nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor;

o) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

p) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare;

q) Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels. European: a) Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 al Consiliului din 25 iulie 1985 privind Grupul European de

Interes Economic;

b) Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul

societăţii europene, cu modificările ulterioare;

c) Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii

cooperative europene, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Profesionişti înregistraţi la registrul comerţului, conform legii.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Structura numărului şi a capitalului social subscris de profesionişti; Repartiţii pe categorii de profesionişti, domenii de activitate, judeţe, ani şi forme juridice a numărului, operaţiunilor

Page 76: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Demografia întreprinderilor

76

efectuate şi a valorii capitalului social subscris de profesionişti. Structura numărului şi a capitalului social subscris de societăţile cu participare străină la capitalul social; Clasamentul pe ţări de rezidenţă a investitorilor în societăţi cu participare străină la capitalul social; Structura pe domenii de activitate a numărului şi a valorii capitalului social subscris de societăţi cu participare străină la capitalul social; Repartiţii pe judeţe, regiuni de dezvoltare economică, continente şi grupări economice de ţări asupra operaţiunilor (înmatriculărilor, menţiuni de majorare/cesiune a capitalului social, radierilor) privind societăţile cu participare străină la capital; Clasamentul societăţilor după participarea străină la capitalul social total subscris. Tipul de serii de date: Serii de date lunare începând cu luna decembrie, anul 1990. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, judeţean. Publicaţii realizate: „Operaţiuni în registrul central al comerţului”, „Societăţi cu participare străină la capital”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministere şi instituţii ale administraţiei publice centrale/locale, mass-media, mediul de afaceri, la

cerere; b) externi: Ambasade, la cerere. Modalităţi de diseminare: format electronic (.doc), pe site-ul www.onrc.ro, comunicate de presă, Birou relaţii publice. Termen de difuzare a publicaţiilor: L+45

Page 77: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica industriei

77

1.5. Statistica industriei

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

PRODUSE ŞI SERVICII INDUSTRIALE - LUNAR

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica industriei Obiectivul: Calculul indicilor lunari ai producţiei industriale pe baza produselor şi serviciilor industriale realizate. Priorităţi în 2018: Recalcularea şi diseminarea noilor serii de date conform anului de bază 2015 Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 932/2005 privind metodologia de prelucrare a indicatorilor pe termen scurt, pe baza chestionarelor IND-TS, CON-TS, SERV-TS;

b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 231/2002 privind metodologia de calcul a indicelui producţiei industriale cu baza anul 1998, aliniată la legislaţia şi metodologia UE.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 1158/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt;

c) Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceea ce priveşte definiţiile variabilelor, lista variabilelor şi frecvenţa de elaborare a datelor, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul (CE) nr. 656/2007 al Comisiei din 14 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 586/2001 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt referitoare la definiţia principalelor sectoare industriale (PSI);

e) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu personalitate juridică, cu activitate principală în sfera industriei, care realizează produse şi servicii industriale din Lista lunară de produse şi servicii industriale PRODROM, având activitate principală în secţiunile CAEN Rev.2: B – Industria extractivă, C – Industria prelucrătoare, D – Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (exclusiv grupa 35.3 „Furnizarea de abur şi aer condiţionat”). Numărul de unităţi observate: 10.200 (cifră estimată - eşantionul se extrage la sfârşitul anului 2017) Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia realizată în cursul lunii, livrările pe piaţa internă şi externă, livrările cu materialele clienţilor, consumul intern productiv, stocul la începutul şi sfârşitul lunii, valoarea producţiei industriale livrate.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitate principală de industrie, selectate în eşantion. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic IND-TS, capitolul PROD şi Portalul WEB. Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Perioada de înregistrare/colectare a datelor: între 10 şi 25 ale fiecărei luni Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+15/L+20; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.

Page 78: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica industriei

78

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Indicii producţiei industriale şi indicii productivităţii muncii din industrie, conform CAEN Rev.2 Tipul de serii de date: Lunar Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activităţi ale economiei naţionale – secţiunile B, C, D diviziunile 05÷33, 35 (exclusiv grupa 35.3) conform CAEN Rev.2 şi pe marile grupe industriale. Bazele de date ale INS: TEMPO, PFIND. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT, ONU, FMI Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Buletinul statistic de industrie”, „România în cifre”, „Anuarul Statistic al României”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT, ONU - Divizia de statistică, FMI. Modalităţi de diseminare: comunicate de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+38 Termene de diseminare a datelor: a) L+38 - comunicat de presă;

b) L+45 - TEMPO.

PRODUSE ŞI SERVICII INDUSTRIALE - ANUAL

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica industriei Obiectivul: Calculul producţiei industriale anuale, pe baza Listei de produse şi servicii industriale PRODROM. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 812/2006 pentru stabilirea metodologiei privind produsele şi serviciile cu caracter industrial.

European: a) Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind organizarea unei anchete comunitare asupra producţiei industriale, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 912/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului privind organizarea unei anchete comunitare asupra producţiei industriale, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu personalitate juridică, cu activitate principală sau secundară în sfera industriei, care realizează produse şi servicii industriale din Lista anuală de produse şi servicii industriale PRODROM - cuprinzând produse din secţiunile CAEN Rev.2: B - Industria extractivă, C - Industria prelucrătoare, D - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat. Numărul de unităţi observate: 16.000 (cifră estimată - eşantionul se extrage la începutul anului 2018) Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia realizată în cursul anului, livrările pe piaţa internă şi externă, consumul intern productiv, stocul la începutul şi sfârşitul anului, valoarea producţiei industriale livrate.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile cu personalitate juridică selectate în eşantion, care realizează produse industriale. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic PRODROM A Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: 15.03 - 31.05.2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică: 16.04.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 31.05.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Producţia industrială realizată Tipul de serii de date: Anual

Page 79: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica industriei

79

Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale INS: PFIND Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: COMEXT- EUROSTAT Publicaţii realizate: „Seria statistica industriei - PRODROM” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT, ONU – Divizia de statistică. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) 29.06.2018 - date provizorii;

b) 29.11.2018- date definitive. Termen de diseminare a datelor: 15.11.2018 - TEMPO Termen de difuzare a publicaţiei: 29.11.2018

CIFRA DE AFACERI DIN UNITĂŢILE INDUSTRIALE - LUNAR

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica industriei Obiectivul: Calculul indicilor valorici ai cifrei de afaceri, pe total industrie şi pentru producţia livrată pe piaţa internă şi externă. Priorităţi în 2018: Recalcularea şi diseminarea noilor serii de date conform anului de bază 2015 Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar : Integral Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 932/2005 privind metodologia de prelucrare a indicatorilor pe termen scurt, pe baza chestionarelor IND-TS, CON-TS, SERV-TS;

b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 808/2011 privind stabilirea metodologiei de calcul a indicilor valorici ai cifrei de afaceri şi a indicilor valorici ai comenzilor noi din industrie.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 1158/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt;

c) Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceea ce priveşte definiţiile variabilelor, lista variabilelor şi frecvenţa de elaborare a datelor, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul (CE) nr. 656/2007 al Comisiei din 14 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 586/2001 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt referitoare la definiţia principalelor sectoare industriale (PSI);

e) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu personalitate juridică având activitate principală în secţiunile CAEN Rev.2: B - Industria extractivă, C - Industria prelucrătoare. Numărul de unităţi observate: 6000 (cifră estimată - eşantionul se extrage la sfârşitul anului 2017) Principalele variabile incluse în cercetare: Cifra de afaceri din industrie, pe total şi pe destinaţii – piaţa internă şi externă, din care zona EURO;

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitate principală de industrie, selectate în eşantion. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic IND-TS, capitolul CA şi Portalul WEB.

Page 80: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica industriei

80

Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Perioada de înregistrare/colectare a datelor: între 10 şi 25 ale fiecărei luni Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+15/L+20; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Indicii valorici ai cifrei de afaceri din unităţile industriale, pe total industrie şi pe destinaţii - piaţa internă/externă, conform CAEN Rev.2. Tipul de serii de date: Lunar Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activităţi ale economiei naţionale – secţiunile B,C şi pe marile grupe industriale, conform CAEN Rev. 2. Bazele de date ale INS: TEMPO Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Buletinul statistic de industrie”, „România în cifre” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: comunicate de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+37 Termene de diseminare a datelor: a) L+35 - comunicat de presă;

b) L+45 - TEMPO.

COMENZILE NOI DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE - LUNAR

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica industriei Obiectivul: Calculul indicilor valorici ai comenzilor noi din industrie, pe total industrie şi pentru producţia livrată pe piaţa internă şi externă. Priorităţi în 2018: Recalcularea şi diseminarea noilor serii de date conform anului de bază 2015 Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 932/2005 privind metodologia de prelucrare a indicatorilor pe termen scurt, pe baza chestionarelor IND-TS, CON-TS, SERV- TS;

b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 808/2011 privind stabilirea metodologiei de calcul a indicilor valorici ai cifrei de afaceri şi a indicilor valorici ai comenzilor noi din industrie.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu personalitate juridică având activitate principală în secţiunea CAEN Rev.2: C – Industria prelucrătoare. Numărul de unităţi observate: 3.000 (cifră estimată - eşantionul se extrage la sfârşitul anului 2017) Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea comenzilor/contractelor noi, pentru piaţa internă şi externă – din care zona EURO.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitate principală de industrie, selectate în eşantion. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic IND -TS, capitolul CN şi Portalul WEB. Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Perioada de înregistrare/colectare a datelor: între 10 şi 25 ale fiecărei luni Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+15/L+20; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.

Page 81: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica industriei

81

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Indicii valorici ai comenzilor noi din unităţile industriale, pe total industrie şi pe destinaţii – piaţa internă/externă, conform CAEN Rev.2. Tipul de serii de date: Lunar Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activităţi ale economiei naţionale, secţiunea C pentru diviziunile care lucrează pe bază de comenzi: 13, 14, 17, 20, 21,24÷30 şi pe marile marile grupe industriale, conform CAEN Rev.2. Bazele de date ale INS: TEMPO Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Buletinul statistic de industrie”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: Banca Centrală Europeană (BCE). Modalităţi de diseminare: comunicate de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la BCE: L+40 Termene de diseminare a datelor: a) L+35 - comunicat de presă;

b) L+45 - TEMPO.

PRODUCŢIA DE LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE - ANUAL

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica industriei Obiectivul: Calculul producţiei de lapte şi produse lactate din întreprinderile industriale. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 964/2005 privind instrumentarul statistic, lunar şi anual, al cercetărilor statistice privind producţia de carne - IND C, producţia de carne de pasăre - IND CP, producţia de lapte şi produse lactate - IND L şi a ghidurilor metodologice pentru completarea cercetărilor statistice privind sacrificarea animalelor, lapte şi produse lactate - modulul industrie alimentară;

b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1224/2005 pentru stabilirea metodologiei cercetărilor statistice, lunare şi anuale, referitoare la producţia de lapte şi produse lactate - IND L, modulul industrie alimentară, cu modificările şi completările ulterioare.

European: Directiva 96/16/CE a Consiliului din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui şi al produselor lactate, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderi care realizează producţia de lapte şi produse lactate prevăzute în nomenclatorul anual, Cod CAEN Rev.2: 1051. Numărul de unităţi observate: 400 Principalele variabile incluse în cercetare: Lapte brut intrat în lăptărie, lapte brut ieşit din lăptărie, produse lactate proaspete, produse transformate, conţinut mediu în grăsime şi proteine.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderi industriale cu activitate principală şi/sau secundară, cod CAEN Rev.2: 1051. Modul de colectare a datelor primare: Electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Chestionarul statistic IND L prin Portalul WEB de colectare on-line Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 16.04.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 14.05.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Producţia de lapte şi produse lactate şi indicatorii derivaţi, conţinut mediu în grăsime şi proteine.

Page 82: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica industriei

82

Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, institute de cercetare,

mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: comunicate de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 29.06.2018 Termen de diseminare a datelor: 29.06.2018 - comunicat de presă

PRODUCŢIA DE CARNE, LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE - LUNAR

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica industriei Obiectivul: Calculul producţiei de carne, lapte şi produse lactate din întreprinderile industriale. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 964/2005 privind instrumentarul statistic, lunar şi anual, al cercetărilor statistice privind producţia de carne - IND C, producţia de carne de pasăre - IND CP, producţia de lapte şi produse lactate - IND L şi a ghidurilor metodologice pentru completarea cercetărilor statistice privind sacrificarea animalelor, lapte şi produse lactate - modulul industrie alimentară;

b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1224/2005 pentru stabilirea metodologiei cercetărilor statistice, lunare şi anuale, referitoare la producţia de lapte şi produse lactate - IND L, modulul industrie alimentară, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 13/2009 pentru stabilirea metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animală, precum şi a metodologiei cercetării statistice lunare referitoare la producţia de carne de animale şi păsări de curte, din abatoare.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind statisticile referitoare la efectivele de animale şi la carne şi de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE şi 93/25/CEE ale Consiliului, cu modificările ulterioare;

b) Directiva 96/16/CE a Consiliului din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui şi al produselor lactate, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderi care realizează producţia de carne, lapte şi produse lactate prevăzute în nomenclatorul lunar. Numărul de unităţi observate: 600 Principalele variabile incluse în cercetare: Număr capete sacrificate, greutate în viu, greutate medie, greutate în carcasă, capacitate anuală de sacrificare a abatoarelor (colectată doar în luna decembrie), randament mediu la tăiere, lapte brut intrat în lăptărie, lapte brut ieşit din lăptărie, produse lactate proaspete, produse transformate, conţinut mediu în grăsime şi proteine.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderi industriale cu activitate principală şi/sau secundară, cod CAEN Rev.2: 1011,1012 şi 1051. Modul de colectare a datelor primare: Electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Chestionarele statistice IND C, IND CP şi IND L prin Portalul WEB de colectare on-line. Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+20 pentru IND C şi IND CP,

respectiv L+22 pentru IND L; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+24 pentru IND C şi IND CP, respectiv L+26 pentru

IND L.

Page 83: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica industriei

83

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Producţia de carne, lapte şi produse lactate şi indicatorii derivaţi – greutate medie, randament mediu la tăiere, conţinut mediu în grăsime şi proteine. Tipul de serii de date: Lunar Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Buletinul statistic de industrie”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale, ministere, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: comunicate de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+38 Termen de diseminare a datelor: L+38 - comunicat de presă

ACTIVITATEA SECTORULUI METALURGIC

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica industriei Obiectivul: Determinarea consumurilor principalelor materii prime pentru realizarea produselor metalurgice din oţel, balanţa deşeurilor de fier – fontă şi oţel, în sectorul metalurgic, consumul de energie în industria siderurgică pentru principalele produse metalurgice din oţel, balanţa energiei electrice în industria oţelului, investiţiile şi capacităţile de producţie în industria oţelului. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 664/2005 privind cercetarea statistică anuală MET „Activitatea sectorului metalurgic”.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu personalitate juridică având activitatea principală de metalurgie, care produc fontă, oţel sau produse definite în grupa 241 CAEN Rev.2 Numărul de unităţi observate: 60 Principalele variabile incluse în cercetare: Consumurile de materii prime în sectorul metalurgic, stocurile, intrările, consumurile şi vânzările de deşeuri de fier - fontă şi oţel în sectorul metalurgic, balanţa energiei electrice, consumul de energie în industria siderurgică, cheltuielile de investiţii şi capacităţile de producţie în industria oţelului.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitatea principală producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje. Modul de colectare a datelor primare: Electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Chestionarul statistic MET prin Portalul WEB de colectare on-line. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statistică: 21.03.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS – sediul central: 23.04.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Consumurile principalelor materii prime pentru realizarea produselor metalurgice din oţel, balanţa deşeurilor de fier - fontă şi oţel în sectorul metalurgic şi consumul de energie pentru producţia de fontă şi oţel din industria siderurgică, balanţa energiei electrice, investiţiile şi capacităţile de producţie în industria oţelului. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Publicaţii realizate: „Seria statistica industriei - Activitatea sectorului metalurgic“ Beneficiarii rezultatelor:

interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori.

Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice şi prin compartimentele de diseminare

Page 84: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica industriei

84

ale DRS şi DJS. Termen de difuzare a publicaţiei: 22.05.2018

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE

EVALUAREA CONSUMULUI INTERN DE PRODUSE METALURGICE ŞI A INTENSITĂŢII CONSUMULUI (Lucrare realizată de Ministerul Economiei)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica industriei Priorităţi în 2018: a) Elaborarea cadrului metodologic specific; b) Culegerea şi prelucrarea datelor, încărcarea bazelor de date şi analiza rezultatelor; c) Proiectarea tabelelor finale de raportare şi a aplicaţiei pentru generarea acestora; d) Realizarea studiului privind calculul consumului intern de produse metalurgice şi a intensităţii consumului. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite: indicatori privind consumul aparent de produse metalurgice, intensitatea consumului de oţel exprimat în produse siderurgice. Cadrul legal

Naţional: a) Hotărârea Guvernului nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030;

b) Legea nr. 82 /2008 pentru ratificarea Acordului realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

European: Programul Statistic European, tema 5.02 Strategia Lisabona şi Dezvoltarea Durabilă. Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, operatori economici.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Consumul intern de produse metalurgice pe grupe de produse, intensitatea consumului, factorii determinanţi ai intensităţii consumului de oţel. Tipul de serii de date: Trimestrial şi anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale: Baza de date a Ministerului Economiei Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: OECD; EUROFER Lucrări realizate: „Evaluarea consumului intern de produse metalurgice şi a intensităţii consumului de oţel exprimat în produse siderurgice” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: alţi utilizatori, la cerere; b) externi: OECD/Comitetul Oţelului, la cerere. Modalităţi de diseminare: comunicate de presă trimestriale ale Ministerului Economiei; pagina WEB: http://www.minind.ro Termene de diseminare a datelor: a) T+90 - comunicat de presă;

b) T+90 - site www.minind.ro.

Page 85: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica energiei, gaze și apă

85

1.6. Statistica energiei, gaze şi apă

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

PRODUCŢIA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica energiei Obiectivul: Determinarea producţiei de energie electrică şi termică pe moduri de producere, a indicatorilor necesari la elaborarea balanţei energiei electrice, determinarea resurselor şi a consumului de energie electrică. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 932/2005 privind metodologia de prelucrare a indicatorilor pe termen scurt, pe baza chestionarelor IND-TS, CON-TS, SERV-TS.

European: Regulamentul CE nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderi producătoare de energie electrică şi termică Numărul de unităţi observate: 30 Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia de energie electrică şi termică pe moduri de producere şi elemente de balanţă ale energiei electrice - importul, consumul în economie, consumul pentru iluminatul public, consumul populaţiei, consumul în reţele şi staţii şi exportul.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Producători de energie electrică şi termică Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic IND E Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Producători de energie electrică şi termică la INS - sediul

central: L+20.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Producţia fizică de energie electrică şi termică, pe moduri de producere, importul de energie electrică şi principalele consumuri de energie electrică, indicii producţiei industriale pentru secţiunea D, exclusiv grupa 35.3 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat din CAEN Rev.2. Tipul de serii de date: Lunar Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe tipuri de energie transformată. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Buletinul statistic de industrie”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT, Agenţia Internaţională de Energie. Modalităţi de diseminare: comunicate de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+37 Termen de diseminare a datelor: L+37 - comunicat de presă

INDICATORI STATISTICI PE TERMEN SCURT ÎN DOMENIUL ENERGIEI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica energiei Obiectivul: Determinarea resurselor de energie primară şi transformată pe tipuri de purtători de energie; utilizarea resurselor de energie disponibile. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă

Page 86: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica energiei, gaze și apă

86

Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 965/2005 privind instrumentarul statistic privind cercetarea statistică pe termen scurt în domeniul energiei ELTS, GTS, CTS, NTS, PTS.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 147/2013 al Comisiei din 13 februarie 2013 de modificare a Regulamentului CE nr. 1099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile în domeniul energiei, în ceea ce priveşte punerea în aplicare a actualizărilor pentru statisticile lunare şi anuale în domeniul energiei.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile producătoare şi consumatoare de combustibili solizi, întreprinderi producătoare de energie electrică şi termică, întreprinderi producătoare de gaze naturale şi întreprinderi producătoare de produse petroliere. Numărul de unităţi observate: 60 Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia, consumul intern, stocurile şi livrările de cărbune, produse petroliere, gaze naturale şi energie electrică ; importul şi exportul de ţitei şi produse petroliere (cf. definiţiilor din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008), total şi pe ţări de origine/destinaţie.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Principalii producători şi consumatori de combustibili solizi, lichizi, gazoşi şi energie electrică, unităţi care depozitează/stochează/transportă produse petroliere, conform sferei de cuprindere. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Chestionarele statistice CTSc, PTS, GTS, ELTS, STS prin Portalul WEB de colectare on-line. Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Locul şi termenul de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+25 pentru PTS, STS şi GTS;

L+45 pentru ELTS şi CTSc; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+50.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Resursele de energie primară şi transformată, stocurile la început şi la sfârşit de lună, livrările de produse energetice pe principalele activităţi ale economiei naţionale selectate. Tipul de serii de date: Lunar Profilul de prelucrare a datelor: Naţional şi pe tipuri de purtători de energie. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic de industrie” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT, Agenţia Internaţională de Energie. Modalităţi de diseminare: Tabele în „Buletinul statistic de industrie” (postat pe site-ul INS: www.insse.ro). Termene de transmitere a datelor

la EUROSTAT: a) L+55 pentru ENERGY_MOSOIL şi ENERGY_MOSGAS; b) L+90 pentru ENERGY_ELEC şi ENERGY_SOLID.

Termen de diseminare a datelor: L+72

PREŢURILE ENERGIEI ELECTRICE ŞI GAZELOR NATURALE - LA CONSUMATORII INDUSTRIALI ŞI ÎN

GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica energiei Obiectivul: Preţurile produselor energetice în conformitate cu prevederile Directivei 2008/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie (reformare). Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral

Page 87: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica energiei, gaze și apă

87

Cadrul legal Naţional: Ordinul preşedintelui ANRE nr. 117/2008 pentru aprobarea metodologiei privind raportarea

informaţiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale şi a metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la clienţii finali de energie electrică, cu modificările şi completările ulterioare.

European: Directiva 2008/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie (reformare).

Principalele variabile cercetate: Preţurile şi taxele practicate pe piaţa energiei. Sursa datelor: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Sistemul de preţuri pentru furnizarea energiei electrice şi a gazelor naturale; tarifele şi preţurile medii practicate, pe categorii de consumatori finali şi industriali şi în gospodăriile populaţiei. Tipul de serii de date: Semestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe sortimente de purtători de energie. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) 02.03.2018, pentru semestrul II 2017;

b) 03.09.2018, pentru semestrul I 2018.

INDICATORI LUNARI DIN DOMENIUL ENERGIEI

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica energiei Obiectivul: Calculul indicatorilor lunari

1 şi al indicatorilor JODE

2, conform practicii Uniunii Europene pentru

electricitate, gaze naturale, ţiţei şi produse petroliere. Principalele variabile prelucrate: Pentru purtătorii de energie: energie electrică, gaze naturale şi produse petroliere - producţia, importul, exportul, stocurile şi consumul intern.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Producţia lunară de purtători de energie, variaţia stocurilor, consumul aparent şi consumul intern brut. Tipul de serii de date: Lunar Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe sortimente de purtători de energie Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic de industrie” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT, Agenţia Internaţională de Energie. Modalităţi de diseminare: Tabele în „Buletinul statistic de industrie” (postat pe site-ul INS: www.insse.ro) Termen de diseminare a datelor: L+42 Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+31

1 Indicatori din sistemul operativ de raportare al Uniunii Europene care se referă la producţie, comerţ exterior, stocuri şi consumuri de

electricitate, gaze naturale 2 Indicatori lunari referitori la producţie, comerţ exterior, stocuri şi consumuri de ţiţei şi produse petroliere

Page 88: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica energiei, gaze și apă

88

RESURSELE ENERGETICE ŞI UTILIZAREA ACESTORA

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica energiei Obiectivul: Determinarea resurselor de energie primară şi transformată - cantitativ şi calitativ - pe tipuri de purtători de energie; utilizarea resurselor de energie primară şi transformată disponibile pe activităţi ale economiei naţionale pentru consumul energetic şi neenergetic, pe sortimente de purtători de energie. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă (pentru zona de resurse de energie primară şi transformată) şi prin sondaj (pentru zona de utilizare a resurselor). Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 955/2011 privind metodologia de calcul a indicatorilor anuali din domeniul energiei şi a balanţei energetice.

European: Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile producătoare de energie, marii consumatori din economie şi întreprinderile mici şi mijlocii consumatoare de energie din toate domeniile de activitate, selectate în eşantion. Numărul de unităţi observate: 15.000 (cifră estimată - eşantionul se va extrage la începutul anului 2018) Principalele variabile incluse în cercetare: Resursele energetice şi utilizarea acestora pe activităţi

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile producătoare şi consumatoare de energie primară şi transformată, din toate domeniile de activitate. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic E 01 şi Portalul WEB de colectare on-line. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 27.04.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 31.05.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Producţia de energie primară şi transformată, pe sortimente de purtători de energie, importul şi exportul de energie primară şi transformată, consumul de energie în sectorul de transformare, pe tipuri de energie transformată, consumurile energetice şi neenergetice în industrie pe sortimente de purtători de energie, precum şi în principalele activităţi ale economiei naţionale, pierderile de energie primară şi transformată în transport şi distribuţie. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activităţile economiei naţionale - CAEN Rev.2 - secţiunile A÷U şi tipuri de purtători de energie. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Balanţa energetică şi structura utilajului energetic” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Starea socială şi economică a României – date statistice”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT, Agenţia Internaţională de Energie, ONU. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 29.11.2018 Termene de diseminare a datelor: a) 01.11.2018 - comunicat de presă;

b) 14.12.2018 - TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: 19.11.2018

Page 89: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica energiei, gaze și apă

89

PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica energiei Obiectivul: Determinarea producţiei de energie electrică şi termică, după tipul grupurilor electrogene şi după tipul combustibilului folosit, precum şi a datelor de exploatare a centralelor electrice. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 955/2011 privind metodologia de calcul a indicatorilor anuali din domeniul energiei şi a balanţei energetice.

European: a) Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile producătoare de energie electrică şi termică din toate domeniile de activitate. Numărul de unităţi observate: 1.300 (cifră estimată - numărul de unităţi se va stabili la începutul anului 2018) Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia de energie electrică şi termică pe moduri de producere şi după felul combustibilului consumat, consumul de energie şi combustibili pentru producerea energiei electrice şi termice pe sortimente, structura echipamentelor de producere.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile producătoare de energie electrică şi termică Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic E 02 şi Portalul WEB de colectare on-line. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 27.04.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 31.05.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Producţia de energie electrică şi termică, pe sortimente şi pe tipuri de instalaţii de producere, consumul de energie şi combustibili pentru producerea energiei electrice şi termice, consumurile specifice de producere a energiei pe tipuri de energie şi pe sortimente de combustibili în sectorul public şi la autoproducători. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe tipuri de instalaţii de producere, purtători de energie, tipuri de energie transformată. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Balanţa energetică şi structura utilajului energetic” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Starea socială şi economică a României - date statistice”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT, Agenţia Internaţională de Energie, ONU. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 30.11.2018 Termene de diseminare a datelor: a) 01.11.2018 - comunicat de presă;

b) 14.12.2018 - TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: 19.11.2018

Page 90: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica energiei, gaze și apă

90

BALANŢA PRELUCRĂRII ŢIŢEIULUI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica energiei Obiectivul: Cuantificarea activităţii de prelucrare a ţiţeiului şi de obţinere a produselor petroliere, identificarea resurselor de ţiţei, a produselor petroliere şi a componentelor de amestec supuse prelucrării în rafinării - pe surse de provenienţă, precum şi a produselor rezultate din procesul de rafinare - pe sortimente de produse petroliere. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 955/2011 privind metodologia de calcul a indicatorilor anuali din domeniul energiei şi a balanţei energetice.

European: Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei, cu modificările ulterioare. Sfera de cuprindere: Întreprinderile de rafinare a ţiţeiului Numărul de unităţi observate: 3 Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia naţională de ţiţei; importul de ţiţei şi produse petroliere supuse prelucrării în rafinării; stocurile la începutul şi la sfârşitul anului; producţia brută de produse petroliere finite, pe sortimente; consumurile proprii; livrările la consumatori, din care către unităţile din petrochimie; importul şi exportul de ţitei şi produse petroliere (cf. definiţiilor din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008), total şi pe ţări de origine/destinaţie.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Rafinăriile de petrol Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic P Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Unităţile furnizoare de date la INS: 27.04.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cantităţile de ţiţei, produse lichide rezultate la extracţia gazelor naturale, semifabricate, aditivi şi componente de amestec supuse prelucrării, după sursa de provenienţă - producţie internă, import, stoc şi producţia brută de produse petroliere finite, pe sortimente, consumurile proprii, livrările la consumatori, din care către unităţile din petrochimie. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe sortimente de produse petroliere. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Balanţa energetică şi structura utilajului energetic” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT, Agenţia Internaţională de Energie, ONU - Divizia de Statistică. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 30.11.2018 Termene de diseminare a datelor: a) 01.11.2018 - comunicat de presă;

b) 14.12.2018 - TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: 19.11.2018

ALIMENTAREA CU APĂ, CANALIZAREA, SALUBRITATEA ŞI DISTRIBUIREA ENERGIEI TERMICE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica energiei, gaze şi apă Obiectivul: Caracterizarea activităţilor privind alimentarea cu apă, canalizarea publică, distribuirea energiei termice şi salubritatea. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă

Page 91: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica energiei, gaze și apă

91

Cadrul legal Naţional: a) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare; b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 832/2006 referitor la stabilirea

metodologiei privind activităţile de utilitate publică de interes local. Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activităţi de utilitate publică de interes local Numărul de unităţi observate: 3.700 Principalele variabile incluse în cercetare: Lungimea totală simplă a reţelei de distribuire a apei potabile; cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor; lungimea totală simplă a conductelor de canalizare; dotarea cu autovehicule speciale necesare desfăşurării activităţilor de salubritate; energia termică distribuită.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Consilii judeţene şi locale (municipale, orăşeneşti şi locale), Regiile autonome şi societăţile comerciale cu activităţi de utilitate publică de interes local, societăţile comerciale care au instalaţii publice de distribuire centralizată a apei sau conducte pentru uz public, instalaţii de distribuire a energiei termice şi care prestează servicii de salubritate. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic AC şi Portalul WEB Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile raportoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 09.02.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 28.03.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul localităţilor dotate cu reţele de distribuire a apei potabile, energie termică şi reţele de canalizare; lungimea simplă a reţelei de distribuire a apei potabile; volumul apei potabile distribuite; lungimea totală simplă a conductelor de canalizare; dotarea cu autovehicule speciale necesare; energia termică distribuită. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi localităţi. Bazele de date ale INS: TEMPO şi eDemos - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Publicaţii realizate: „Activităţile privind utilitatea publică de interes local” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Statistică teritorială”, „Starea socială şi economică a României - date statistice”. Beneficiarii rezultatelor:

interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României; ministere, Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii, instituţii bancare şi financiare, biblioteci şi alţi utilizatori.

Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de diseminare a datelor: a) 18.07.2018 - comunicat de presă;

b) 03.10.2018- TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: 31.07.2018

DISTRIBUIREA GAZELOR NATURALE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica energiei, gaze şi apă Obiectivul: Caracterizarea activităţii privind distribuirea gazelor naturale pe localităţi şi structura categoriilor de consumatori ai gazelor naturale. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 832/2006 referitor la stabilirea metodologiei privind activităţile de utilitate publică de interes local.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile de distribuire a gazelor naturale şi de exploatare a conductelor magistrale. Numărul de unităţi observate: 36 Principalele variabile incluse în cercetare: Lungimea conductelor de distribuire a gazelor naturale,

Page 92: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica energiei, gaze și apă

92

cantitatea de gaze naturale distribuită la consumatori productivi şi casnici.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Societăţi comerciale cu activitate de distribuţie a gazelor naturale Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic GN şi Portalul WEB Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile raportoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 09.02.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 28.03.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul localităţilor în care se distribuie gaze naturale; volumul gazelor naturale distribuite şi lungimea conductelor de distribuire. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi localităţi. Bazele de date ale INS: TEMPO şi eDemos - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Publicaţii realizate: „Activităţile privind utilitatea publică de interes local” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Statistică teritorială”, „Starea socială şi economică a României - date statistice”. Beneficiarii rezultatelor:

interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României; ministere, Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii, instituţii bancare şi financiare, biblioteci şi alţi utilizatori.

Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de diseminare a datelor: a) 18.07.2018 - comunicat de presă;

b) 03.10.2018- TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: 31.07.2018

FORŢA DE MUNCĂ ÎN GOSPODĂRII - MODULUL „CONSUMUL DE BIOMASĂ”

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII, SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica energiei Obiectivul: Elaborarea informaţiilor necesare pentru evaluarea fenomenelor privind consumul de biomasă în gospodăriile populaţiei. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 394/2004 privind metodologia şi organizarea „Anchetei asupra forţei de muncă în gospodării - AMIGO”.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate, în ceea ce priveşte codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2009, utilizarea unui subeşantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale şi definirea trimestrelor de referinţă, cu modificările ulterioare;

c) Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Persoanele rezidente - temporar şi permanent - în România, membre ale gospodăriilor din locuinţele selectate. Numărul de unităţi observate: Persoane membre ale gospodăriilor individuale din 28.080 locuinţe, pe trimestru. Principalele variabile incluse în cercetare: Tipul de clădire, anul construirii, suprafaţa utilă şi suprafaţa încălzită, consumul de biomasă (lemn de foc, deşeuri de lemn, deşeuri agricole) pentru încălzirea spaţiilor, încălzirea apei şi gătit.

Page 93: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica energiei, gaze și apă

93

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Gospodăriile populaţiei selectate în eşantion Modul de colectare a datelor primare: Interviu faţă în faţă folosind operatori de interviu Suportul de colectare a datelor: Chestionar statistic MCB 2018 Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Săptămâna precedentă celei de înregistrare Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Continuă, săptămânal. Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Operatorii de interviu la direcţiile teritoriale de statistică: în ziua de 10 a lunii următoare înregistrării; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+28.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Consumul săptămânal mediu de biomasă Tipul de serii de date: Trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Balanţa energetică şi structura utilajului energetic” a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT, Agenţia Internaţională de Energie, ONU. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 29.11.2018 Termen de difuzare a publicaţiei: 19.11.2018

CONTUL FLUXURILOR FIZICE DE ENERGIE

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII, SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica mediului Obiectivul: Completarea tabelelor necesare calculării Contului Fluxurilor Fizice de Energie (PEFA) Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

European: Regulamentul (UE) nr. 538/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene.

Principalele variabile cercetate: Resursele şi consumurile energetice conform Strategiei Europene de Contabilitate a Mediului. Sursa datelor: a) Resursele energetice şi utilizarea acestora (E01) - pentru un eşantion reprezentativ la nivel diviziune

CAEN Rev.2; b) Producerea de energie electrică şi termică (E02); c) Ancheta forţei de muncă în gospodării (Modulul „Consumul de biomasă”); d) Alte surse de date administrative.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Resursele şi consumurile energetice conform Strategiei Europene de Contabilitate a Mediului Tipuri de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Beneficiarii rezultatelor:

externi: EUROSTAT. Termen final de realizare: A+21 luni

Page 94: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica construcțiilor și investițiilor

94

1.7. Statistica construcţiilor şi investiţiilor

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica construcţiilor Obiectivul: Determinarea numărului de autorizaţii de construire eliberate şi a suprafeţei utile aferente clădirilor. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 368/2002 privind metodologia de calcul al indicatorilor statisticii investiţiilor, construcţiilor şi locuinţelor.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 1158/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 6 iulie 2005, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt;

c) Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceea ce priveşte definiţiile variabilelor, lista variabilelor şi frecvenţa de elaborare a datelor, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Consiliile judeṭene, Primăria Municipiului Bucureṣti, Primăriile municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureṣti, oraṣelor ṣi comunelor conform art. 4 din Legea 50/1991. Numărul de unităţi observate: 3.300 Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul de autorizaţii de construire pe tipuri de clădiri şi suprafaţa utilă pentru clădiri.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Consiliile judeṭene, Primăria Municipiului Bucureṣti, Primăriile municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureṣti, oraṣelor ṣi comunelor conform art. 4 din Legea 50/1991. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic ACC şi Portalul WEB. Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile raportoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+10; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+15.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul de autorizaţii de construire şi suprafaţa utilă aferentă pentru clădiri rezidenţiale, clădiri pentru colectivităţi, clădiri administrative, alte clădiri şi extinderi la clădirile existente. Tipul de serii de date: Lunar Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, medii de rezidenţă, localităţi. Bazele de date ale INS: TEMPO şi eDemos - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Seria investiţii-construcţii” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Buletinul statistic lunar al judeţelor”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă, alţi utilizatori;

Page 95: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica construcțiilor și investițiilor

95

b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+30 Termene de diseminare a datelor: a) L+27 - comunicat de presă;

b) L+30 - TEMPO pentru date lunare; c) 11.04.2018 - TEMPO pentru date anuale.

Termen de difuzare a publicaţiei: T+80

CONSTRUCŢII DE LOCUINŢE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica construcţiilor Obiectivul: Determinarea indicatorilor statistici privind locuinţele terminate şi cele aflate în curs de execuţie. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 368/2002 privind metodologia de

calcul al indicatorilor statisticii investiţiilor, construcţiilor şi locuinţelor. Sfera de cuprindere: Instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, alte unităţi cu personalitate juridică care construiesc locuinţe din fonduri proprii sau atrase. Numărul de unităţi observate: 3.600 Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul locuinţelor terminate, camere, suprafaţă desfăşurată, valoarea locuinţelor, pe surse de finanţare şi judeţe, numărul locuinţelor aflate în curs de execuţie la începutul trimestrului, începute în cursul trimestrului, creşteri şi diminuări în cursul trimestrului, schimbări de destinaţie.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Unităţile specializate în contractarea, construirea şi vânzarea locuinţelor către populaţie, unităţile administraţiei publice care au finanţat construcţiile de locuinţe din surse proprii sau atrase, consiliile judeţene şi locale - municipale, orăşeneşti, comunale, care raportează şi locuinţele terminate, executate de populaţie în regie proprie, precum şi organizaţiile obşteşti şi cooperatiste. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic LOC 1T şi Portalul WEB Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic 2018 Locul de transmitere a datelor: a) Unităţile raportoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: T+10/ T+20; după caz, unităţile din

administraţia publică centrală pot transmite datele/informaţiile, în mod centralizat la INS - sediul central; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: T+40.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: a) Trimestrial: Numărul locuinţelor terminate, camere, suprafaţă desfăşurată, valoarea locuinţelor, numărul

locuinţelor aflate în curs de execuţie; b) Anual: Numărul de locuinţe terminate pe localităţi şi surse de finanţare, numărul de niveluri, felul locuinţei,

materialul de construcţie al pereţilor exteriori, dotarea cu utilităţi a locuinţelor terminate – instalaţie electrică, apă curentă, canalizare, baie, sistem de încălzire, sursa de energie la bucătărie, numărul de camere, suprafaţa construită, utilă şi locuibilă

Tipul de serii de date: Trimestriale/Anuale Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, medii de rezidenţă, forme de proprietate, surse de finanţare. Bazele de date ale INS: pentru datele anuale TEMPO şi eDemos – informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Publicaţii realizate: pentru datele trimestriale - „Seria Investiţii-Construcţii “; pentru datele anuale -„Fondul de locuinţe”

Page 96: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica construcțiilor și investițiilor

96

Alte publicaţii în care se regăsesc datele: pentru datele trimestriale-„Buletinul statistic lunar”, „Buletinul statistic lunar al judeţelor”; pentru datele anuale-„Anuarul statistic al României”, „Statistică teritorială”, „România în cifre”, „Starea socială şi economică a României - date statistice”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă, alţi utilizatori;

b) externi: ONU - Divizia de statistică. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de diseminare a datelor: a) T+ 63 - comunicat de presă pentru datele trimestriale;

b) 11.07.2018 – TEMPO - pentru datele anuale. Termen de difuzare a publicaţiei: a) T+80 - pentru datele trimestriale; b) 14.05.2018 – pentru datele anuale

MODIFICĂRI ALE FONDULUI DE LOCUINŢE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica construcţiilor Obiectivul: Determinarea principalilor indicatori privind: locuinţele existente, numărul de camere şi suprafaţa locuibilă a locuinţelor din fondul de locuinţe. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 368/2002 privind metodologia de

calcul al indicatorilor statisticii investiţiilor, construcţiilor şi locuinţelor. Sfera de cuprindere: Instituţii ale administraţiei locale Numărul de unităţi observate: 3.300 Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul locuinţelor, numărul camerelor de locuit şi suprafaţa locuibilă a fondului de locuinţe; diminuări şi creşteri ale fondului de locuinţe.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Consiliile judeţene şi locale - municipale, orăşeneşti, comunale, care raportează modificările apărute la fondul de locuinţe, în cursul anului. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic LOC 2 şi Portalul WEB Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 02.02.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 02.03.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Fondul de locuinţe existent la sfârşitul anului, numărul camerelor de locuit, suprafaţa locuibilă a locuinţelor. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, medii de rezidenţă, forme de proprietate Bazele de date ale INS: TEMPO şi eDemos - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Publicaţii realizate: „Fondul de locuinţe” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Statistică teritorială”, „România în cifre”, „Starea socială şi economică a României - date statistice”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Naţională a

României, ministere, Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă, Centrul de Organizare şi Cibernetică în Construcţii, alţi utilizatori;

Page 97: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica construcțiilor și investițiilor

97

b) externi: ONU - Divizia de Statistică. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de diseminare a datelor: 11.07.2018 – TEMPO Termen de difuzare publicaţiei: 14.05.2018

ACTIVITATEA DE CONSTRUCŢII REALIZATĂ ÎN ANTREPRIZĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica construcţiilor Obiectivul: Calculul indicilor lucrărilor de construcţii, pe categorii de lucrări şi pe tipuri de construcţii, precum şi a indicilor de cost în construcţii. Priorităţi în 2018: Recalcularea şi diseminarea noilor serii de date conform anului de bază 2015 Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 932/2005 privind Metodologia de prelucrare a indicatorilor pe termen scurt pe baza chestionarelor IND-TS, CON-TS, SERV-TS;

b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 368/2002 privind metodologia de calcul a indicatorilor statisticii investiţiilor, construcţiilor şi locuinţelor.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 1158/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt;

c) Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceea ce priveşte definiţiile variabilelor, lista variabilelor şi frecvenţa de elaborare a datelor, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderi cu activitate principală de construcţii, care execută lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi curente, lucrări de întreţinere la clădirile şi construcţiile existente. Numărul de unităţi observate: 2.000 (cifră estimată - eşantionul se extrage la sfârşitul anului 2017) Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea totală a lucrărilor de construcţii; valoarea lucrărilor de construcţii noi; valoarea lucrărilor de reparaţii capitale; valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, pe tipuri de construcţii.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderi cu activitate principală de construcţii Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic CON-TS, capitolele VAL, MAT şi Portalul WEB. Periodicitate: Lunar Perioada de înregistrare/colectare a datelor: între 10 şi 25 ale fiecărei luni Perioada de referinţă: Luna calendaristică Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile raportoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+15/L+20; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Valoarea totală a lucrărilor de construcţii executate în ţară, pe categorii de lucrări - construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente şi tipuri de construcţii -clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti; indicele costurilor în construcţii, indicele de volum în construcţii. Tipul de serii de date: Lunar

Page 98: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica construcțiilor și investițiilor

98

Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, categorii de lucrări şi tipuri de construcţii - clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale, construcţii inginereşti. Baze de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Baze de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Seria investiţii-construcţii” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Buletin statistic de preţuri”, „România în cifre”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Asociaţia

Română a Antreprenorilor de Construcţii, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă, Centrul de Organizare şi Cibernetică în Construcţii, mass-media, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT, ONU. Modalităţi de diseminare: comunicate de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+40 Termene de diseminare a datelor: a) L+40 - comunicat de presă;

b) L+45 - TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: T+80

INVESTIŢII

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica investiţiilor Obiectivul: Determinarea volumului de investiţii realizate în economia naţională şi analiza activităţii investiţionale pe ramuri ale economiei naţionale, din punct de vedere al elementelor componente – lucrări de construcţii, utilaje cu şi fără montaj, mijloace de transport şi alte cheltuieli. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Cadrul legal

Naţional: a) Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; b) Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 368/2002 privind metodologia de

calcul al indicatorilor statisticii investiţiilor, construcţiilor şi locuinţelor. Sfera de cuprindere: Întreprinderi şi societăţi comerciale, indiferent de forma de proprietate şi forma juridică, a căror activitate principală face parte din diviziunile CAEN Rev.2, cod 01–96. În anchetă sunt cercetate exhaustiv unităţile economice cu 50 de salariaţi şi peste şi unităţile din administraţia publică (excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ); pentru sectorul economic, unităţile din clasa de mărime 4-49 salariaţi sunt cuprinse în cercetare selectiv, pe bază de eşantion. Numărul de unităţi observate: 25.000 (cifră estimată - eşantionul se extrage la sfârşitul anului 2017) Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea investiţiilor, pe elemente de structură Sursa datelor: Cercetare statistică

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Societăţi comerciale, regii autonome, instituţii din administraţia centrală, locală, instituţii bugetare la nivel judeţean, unităţi ale cooperaţiei meşteşugăreşti şi de consum. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarele statistice INV, IND-TS, capitolul INV, CON-TS, capitolul INV, SERV-TS, capitolul INV şi Portalul WEB. Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Pentru cap INV - trimestrele precedente, cumulat de la începutul anului 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile raportoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: T+15/T+20; după caz, unităţile din

administraţia centrală pot transmite datele/informaţiile, în mod centralizat la INS - sediul central; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: T+30.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Volumul investiţiilor pe elemente de structură - lucrări de construcţii, utilaje cu

Page 99: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica construcțiilor și investițiilor

99

şi fără montaj, mijloace de transport, alte cheltuieli. Tipul de serii de date: Trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional şi pe elemente de structură Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Publicaţii realizate: „Seria investiţii-construcţii“ Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „România în cifre”. Beneficiarii rezultatelor:

interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Academia Română, Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă, Centrul de Organizare şi Cibernetică în Construcţii, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori.

Modalităţi de diseminare: comunicate de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice. Termene de diseminare a datelor: a) T+63 - comunicat de presă;

b) T+65 - TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: T+80

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE

IMPLEMENTAREA STATISTICILOR PE TERMEN SCURT

DESCRIEREA PROIECTULUI

Domeniul statistic: Statistica construcṭiilor Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop reducerea reviziilor indicelui lucrarilor de construcṭii la prima publicare, creṣterea calităṭii datelor ṣi implementarea cerinṭelor regulamentului FRIBS în producṭia naṭională a indicelui lucrarilor de construcṭii, respectiv calculul acestuia la nivel de diviziune CAEN rev.2. Lucrări/Acţiuni prevăzute în 2017-2018: În acest context, proiectul se va focaliza pe : a) analiza, identificarea cauzelor ṣi reducerea reviziilor primelor estimări ale indicelui de volum în construcṭii; b) analiza datelor din surse administrative, dezvoltarea unei metode de estimare a datelor lunare pe baza raportărilor din surse administrative ; c) compararea ṣi analiza datelor infraanuale ṣi lunare ; d) implementarea prevederilor FRIBS la nivel naṭional, respectiv calculul indicelui de volum în construcṭii pe diviziuni CAEN rev.2 Beneficiarii rezultatelor: a) interni: INS b) externi: Eurostat Termen final de realizare: 31.07.2018

Page 100: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica comerţului interior şi internaţional

100

1.8. Statistica comerţului interior şi internaţional

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

COMERŢUL CU AMĂNUNTUL

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica comerţului interior Obiectivul: Determinarea indicilor de volum şi a indicilor valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea și repararea autovehiculelor şi a motocicletelor (diviziunea CAEN Rev.2 45) și pentru comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor (diviziunea CAEN Rev.2 47) Priorităţi în 2018: Recalcularea şi diseminarea noilor serii de date conform anului de bază 2015 Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 932/2005 privind metodologia de prelucrare a indicatorilor pe termen scurt pe baza chestionarelor IND-TS, CON-TS, SERV-TS;

b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 801/2011 privind stabilirea metodologiei de calcul a indicilor de volum şi valorici ai cifrei de afaceri din comerţ şi servicii de piaţă.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 1158/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt;

c) Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceea ce priveşte definiţiile variabilelor, lista variabilelor şi frecvenţa de elaborare a datelor, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitatea principală cuprinsă în diviziunile 45 şi 47 ale CAEN Rev.2. Numărul de unităţi observate: 2.100 (cifră estimată - eşantionul se extrage la sfârşitul anului 2017) Principalele variabile incluse în cercetare: Cifra de afaceri - fără TVA

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile selectate în eşantion Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SERV-TS, capitolul CA şi Portalul WEB. Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Perioada de înregistrare/colectare a datelor: între data de 10 şi 25 a fiecărei luni Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+15/L+20; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Indicii de volum ai cifrei de afaceri, indicii valorici ai cifrei de afaceri, conform CAEN Rev.2. Tipul de serii de date: Lunar Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN Rev.2. Bazele de date ale INS: TEMPO Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „România în cifre”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

Page 101: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica comerţului interior şi internaţional

101

cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: comunicate de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) L+30 – pentru diviziunea 47;

b) L+37 - pentru diviziunea 45. Termene de diseminare a datelor: a) L+33 - pentru div. 47 - comunicat de presă;

b) L+36 - pentru div. 45 - comunicat de presă; c) L+45 - TEMPO.

COMERŢUL CU RIDICATA

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica comerţului interior Obiectivul: Determinarea indicilor valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata. Priorităţi în 2018: Recalcularea şi diseminarea noilor serii de date conform anului de bază 2015 Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 932/2005 privind metodologia de prelucrare a indicatorilor pe termen scurt pe baza chestionarelor IND-TS, CON-TS, SERV-TS;

b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 801/2011 privind stabilirea metodologiei de calcul a indicilor de volum şi valorici ai cifrei de afaceri din comerţ şi servicii de piaţă.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 1158/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt;

c) Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceea ce priveşte definiţiile variabilelor, lista variabilelor şi frecvenţa de elaborare a datelor, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitatea principală de comerţ cu ridicata - diviziunea 46 CAEN Rev.2 Numărul de unităţi observate: 2.600 (cifră estimată - eşantionul se extrage la sfârşitul anului 2017) Principalele variabile incluse în cercetare: cifra de afaceri - fără TVA

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile selectate în eşantion Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SERV-TS, capitolul CA şi Portalul WEB. Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Perioada de înregistrare/colectare a datelor: între data de 10 şi 25 a fiecărei luni Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+15/L+20; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Indicii valorici ai cifrei de afaceri, conform CAEN Rev.2 Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN Rev.2 Bazele de date ale INS: TEMPO Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT

Page 102: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica comerţului interior şi internaţional

102

Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+37 Termen de diseminare a datelor: a) L+37 - comunicat de presă;

b) L+45 - TEMPO.

COMERŢUL EXTRACOMUNITAR CU BUNURI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica comerţului internaţional cu bunuri - Sistemul statistic Extrastat Obiectivul: Producerea de date statistice privind schimburile de bunuri între România şi ţările nemembre ale Uniunii Europene - Sistemul statistic Extrastat. Priorităţi 2018: Îmbunătăţirea calităţii datelor de comerţ extracomunitar de bunuri, evaluarea şi monitorizarea impactului implementării în România a prevederilor Codului Vamal al Uniunii şi identificarea măsurilor necesare asigurării sferei de cuprindere a statisticilor de comerţ extracomunitar, în colaborare cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Îmbunătăţirea utilizării datelor primite de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Tipul de cercetare: Cercetare statistică bazată pe utilizarea combinată a surselor statistice şi a datelor administrative. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri;

b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 363/2002 referitor la Manualul metodologic privind statisticile de comerţ internaţional de mărfuri.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerţul exterior cu ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 92/2010 al Comisiei din 2 februarie 2010 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerţul exterior cu ţările terţe, în ceea ce priveşte schimbul de date între autorităţile vamale şi autorităţile statistice naţionale, elaborarea statisticilor şi evaluarea calităţii, cu modificările ulterioare;

c) Regulamentul (UE) nr. 113/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerţul exterior cu ţările terţe, în ceea ce priveşte schimburile comerciale vizate, definiţia datelor, elaborarea statisticilor de comerţ pe caracteristici de întreprindere şi în funcţie de moneda de facturare, precum şi mărfurile sau mişcările specifice.

Sfera de cuprindere: Operatorii economici care realizează operaţiuni de comerţ cu ţările nemembre ale Uniunii Europene. Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea şi cantitatea bunurilor importate şi exportate în/din România din/în ţǎrile nemembre ale Uniunii Europene, pe coduri de bunuri conform Nomenclatorului Combinat, pe ţări partenere, pe regimuri vamale, natura tranzacţiei, termeni de livrare, moduri de transport. Sursa datelor: Declaraţiile vamale de export şi import, formularele statistice COME, date furnizate de operatorii economici autorizaţi pentru proceduri vamale simplificate.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; Compania Nationala de Transport al

Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" S.A., Societatea Națională de Transport de Gaze Naturale Transgaz

S.A. Mediaș, operatorii economici care realizează exporturi şi/sau importuri de energie electrică şi gaze naturale, operatori economici autorizaţi pentru proceduri vamale simplificate. Instituţii colaboratoare: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; Banca Naţională a României. Responsabilităţile instituţiilor implicate: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală furnizează, lunar,

Page 103: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica comerţului interior şi internaţional

103

datele privind exporturile şi importurile de bunuri extracomunitare şi, alături de Banca Naţională a României, face parte din Grupul de lucru pentru realizarea statisticilor de comerţ internaţional - metodologii, nomenclatoare. Modul de colectare a datelor primare: Din surse administrative – declaraţiile vamale de export şi import; auto-înregistrare prin formularul statistic COME pentru bunurile transportate prin conducte sau cabluri - gaze naturale şi energie electrică şi prin formular cu structură prestabilită pentru operatorii economici autorizaţi pentru proceduri vamale simplificate. Suportul de colectare a datelor: Format electronic - baze de date pentru datele din surse administrative; formularul statistic COME pentru bunurile transportate prin conducte şi cablu – gaze naturale şi energie electrică; formular cu structură prestabilită pentru operatorii economici autorizaţi pentru proceduri vamale simplificate. Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Operatorii economici pentru chestionarele statistice COME, la INS - sediul central: L+10; b) Operatori economici autorizaţi pentru proceduri vamale simplificate, la INS - sediul central: L+15; c) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la INS - sediul central: L+28.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Volumul comerţului extracomunitar cu bunuri, valoric şi cantitativ, pe grupe de ţări şi ţări partenere şi pe coduri de bunuri - conform Nomenclatorului Combinat şi altor nomenclatoare internaţionale de bunuri. Tipul de serii de date: Lunare Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe secţiuni, pe capitole, pe grupe de mărfuri - conform: Nomenclatorului Combinat - NC, Marilor Categorii Economice - MCE, Clasificării Standard de Comerţ Internaţional - CSCI Rev.4, pe clase de bază din Sistemul Conturilor Naţionale - SCN, conform Clasificării Produselor pe Activităţi - CPA 2008 pe ţări şi pe grupe de ţări, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe (după sediul social al operatorilor economici care au realizat exporturi şi importuri de bunuri, înregistrat în Registrul Statistic al Întreprinderilor - REGIS). Bazele de date ale INS: BEX (lunar), TEMPO (anual, semestrial, lunar), IDDR (anual) - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: COMEXT - EUROSTAT; COMTRADE - ONU Publicaţii realizate: „Buletinul statistic de comerţ internaţional”, „Anuarul de comerţ internaţional al României”. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Buletinul statistic lunar al judeţelor”, „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Starea economică şi socială a României - date statistice”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Comisia Naţională de

Prognoză, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului de Afaceri, Comerţului şi Antreprenoriat, Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alţi utilizatori, la cerere;

b) externi: EUROSTAT, ONU, FMI, etc. Modalităţi de diseminare: comunicate de presă; site INS; prin Direcţia de diseminare date statistice. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) L+40 - date agregate;

b) L+40 - date detaliate. Termene de diseminare a datelor: a) L+40 - comunicat de presă, TEMPO (date agregate);

b) L+100 - TEMPO (date pe judeţe); c) 06.11.2018 - TEMPO (date anuale); d) 28.12.2018 - TEMPO (date anuale pe caracteristici de întreprindere).

Termene de difuzare a publicaţiei: a) L+80 - „Buletinul statistic de comerţ internaţional”; b) 16.11.2018 - „Anuarul de comerţ internaţional al României”.

COMERŢUL INTRACOMUNITAR CU BUNURI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica comerţului internaţional cu bunuri - Sistemul statistic Intrastat Obiectivul: Producerea de date statistice privind schimburile de bunuri între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene - Sistemul statistic Intrastat. Priorităţi 2018: Creşterea calităţii datelor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri colectate de la

Page 104: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica comerţului interior şi internaţional

104

operatorii economici; reducerea asimetriilor între datele statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri ale României şi cele ale Statelor Membre partenere. Îmbunătăţirea utilizării datelor din surse administrative. Tipul de cercetare: Cercetare statistică cvasi-exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3330/91 al Consiliului, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei din 18 noiembrie 2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1901/2000 şi (CEE) nr. 3590/92 ale Comisiei, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Operatorii economici care realizează schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene peste pragurile statistice Intrastat stabilite pentru anul 2018. Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea şi cantitatea bunurilor introduse/expediate în/din România din/în statele membre ale Uniunii Europene, pe coduri de bunuri - conform Nomenclatorului Combinat, pe ţări partenere, după natura tranzacţiei, termenii de livrare şi modurile de transport utilizate. Sursa datelor: Declaraţiile statistice Intrastat, declaraţiile vamale de export şi import pentru anumite tranzacţii alocate comerţului intracomunitar, formularele statistice COME.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: a) Operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

- sunt înregistraţi în scopuri privind TVA; - desfăşoară operaţiuni de comerţ cu bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene; - valoarea schimburilor intracomunitare depăşeşte unul din pragurile pentru anul 2018 (pentru exporturi

şi/sau pentru importuri) stabilite prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ internaţional cu bunuri în anul 2018;

b) Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" S.A., Societatea Națională de

Transport de Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș, operatorii economici care realizează exporturi şi/sau importuri de energie electrică şi gaze naturale;

c) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală: informaţiile privind schimburile intracomunitare de bunuri din teritoriile vamale comunitare excluse din teritoriul fiscal al Uniunii Europene, colectate prin declaraţii vamale.

Instituţii colaboratoare: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; Banca Naţională a României. Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală furnizează Institutului Naţional de Statistică, lunar, informaţiile

colectate prin formularul „Decont TVA” şi prin formularul „Declaraţie recapitulativă”; b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală furnizeză, lunar, informaţiile privind schimburile intracomunitare

de bunuri din teritoriile vamale comunitare excluse din teritoriul fiscal al UE, colectate prin declaraţii vamale;

c) Banca Naţională a României, care face parte din Grupul de lucru pentru realizarea statisticilor de comerţ internaţional, alături de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Modul de colectare a datelor: Format electronic on-line disponibil pe www.intrastat.ro sau prin aplicaţia Intrastat off-line dedicată. Suportul de colectare a datelor: Declaraţia statistică Intrastat - format electronic; formularul statistic COME pentru bunurile transportate prin conducte şi cablu – gaze naturale şi energie electrică – în format electronic. Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Operatorii economici cu obligaţii în sistemul Intrastat, la INS - sediul central: L+15; b) Operatorii economici pentru formularele statistice COME, la INS - sediul central: L+10; c) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la INS - sediul central: L+28.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Volumul comerţului intracomunitar cu bunuri, valoric şi cantitativ, pe ţări partenere şi pe coduri de bunuri, conform Nomenclatorului Combinat şi altor nomenclatoare internaţionale de bunuri şi pe moduri de transport. Tipul de serii de date: Lunar Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe secţiuni, pe capitole, pe grupe de mărfuri – conform:

Page 105: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica comerţului interior şi internaţional

105

Nomenclatorului Combinat - NC, Marilor Categorii Economice - MCE, Clasificării Standard de Comerţ Internaţional - CSCI Rev.4, pe clase de bază din Sistemul Conturilor Naţionale - SCN şi conform Clasificării Produselor pe Activităţi - CPA 2008, pe ţări partenere şi pe grupe de ţări; pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe (după sediul social al operatorilor economici care au realizat exporturi şi importuri de bunuri, înregistrat în Registrul Statistic al Întreprinderilor - REGIS). Bazele de date ale INS: BEX (lunar), TEMPO (anual, semestrial, lunar), IDDR (anual) - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: COMEXT - EUROSTAT, COMTRADE - ONU. Publicaţii realizate: „Buletinul statistic de comerţ internaţional”, „Anuarul de comerţ internaţional al României”. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Buletinul statistic lunar al judeţelor”, „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Starea economică şi socială a României - date statistice”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Comisia Naţională de

Prognoză, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului de Afaceri, Comerţului şi Antreprenoriat, Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alţi utilizatori, la cerere.

b) externi: EUROSTAT, ONU, FMI, etc. Modalităţi de diseminare: comunicate de presă; site-ul INS; publicaţii, prin Direcţia de diseminare date statistice. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) L+40 - date agregate;

b) L+70 - date detaliate. Termene de diseminare a datelor: a) L+40 - comunicat de presă, TEMPO (date agregate);

b) L+100 - TEMPO (date pe judeţe); c) 06.11.2018 - TEMPO (date anuale); d) 28.12.2018 - TEMPO (date anuale pe caracteristici de întreprindere).

Termene de difuzare a publicaţiei: a) L+80 - „Buletinul statistic de comerţ internaţional”; b) 16.11.2018 - „Anuarul de comerţ internaţional al României”.

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE

COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU SERVICII (Cercetare statistică realizată de Banca Naţională a României

în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica balanţei de plăţi şi a conturilor naţionale Obiectivul: Colectarea informaţiilor statistice necesare pentru estimarea exportului şi importului de servicii derulat de rezidenţi. Tipul de cercetare: Cercetare statistică cu eşantion de tip „cut –off” Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Convenţia de colaborare între Banca Naţională a României şi Institutul Naţional de Statistică nr.1/24.11.2015, respectiv nr. 5916/10.11.2015.

European: Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 12 ianuarie 2005, privind statisticile comunitare ale balanţei de plăţi, ale comerţului internaţional cu servicii şi ale investiţiei străine directe, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Societăţi comerciale nefinanciare, instituţii financiare nebancare, societăţi de asigurare-reasigurare, instituţii publice, instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, persoane fizice autorizate, care derulează livrări/achiziţionări de servicii către/de la nerezidenţi.

Page 106: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica comerţului interior şi internaţional

106

Numărul de unităţi observate: circa 7.500 Principalele variabile incluse în cercetare: Exportul şi importul de servicii derulat de rezidenţi; date detaliate în funcţie de categorii de servicii şi de ţara partenerilor nerezidenţi.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Societăţi comerciale nefinanciare, instituţii financiare nebancare, societăţi de asigurare-reasigurare, instituţii publice, instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, persoane fizice autorizate. Instituţii colaboratoare: Institutul Naţional de Statistică, Banca Naţională a României Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică:

- constituirea bazei de sondaj, extragerea eşantionului; b) Banca Naţională a României:

- elaborarea chestionarelor şi a instrucţiunilor de completare, elaborarea cerinţelor de validare şi prelucrare a datelor primare, implementarea în teren a cercetării statistice, transmiterea datelor la INS pentru calculul coeficienţilor de extindere, validarea datelor şi valorificarea rezultatelor finale;

c) INS şi BNR: - elaborarea cerinţelor privind constituirea bazei de sondaj şi a eşantionului; - elaborarea cerinţelor privind tratarea non-răspunsurilor şi extinderea datelor obţinute pe baza

eşantionului; - tratarea non-răspunsurilor şi extinderea datelor.

Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi raportare on-line a datelor Suportul de colectare a datelor: Chestionarul statistic specializat ITS Periodicitate: Trimestrial

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Valoarea lunară şi trimestrială a exportului şi importului de servicii al rezidenţilor, pe tipuri de servicii şi ţări partenere. Tipul de serii de date: lunare, trimestriale, anuale. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, tipuri de servicii şi ţări partenere în comerţul internaţional cu servicii. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: BCE, EUROSTAT,FMI. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Naţională a

României, Institutul Naţional de Statistică, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, instituţii de învăţământ superior, mass-media, alţi utilizatori;

b) externi: Banca Centrală Europeană, EUROSAT, FMI. Modalităţi de diseminare: Baza de date interactivă BNR - Comerţul internaţional cu servicii. Termen de transmitere a datelor

la BCE, EUROSTAT: Lunar şi trimestrial, conform calendarului comunicat de BCE, respectiv EUROSTAT băncilor centrale din statele membre ale UE.

Termen de diseminare a datelor: Lunar prin comunicat de presă cu date privind balanţa de plăţi publicat pe website-ul BNR www.bnro.ro şi în Buletinul lunar al BNR; lunar şi trimestrial în Secţiunea Statistică - Baza de date interactivă a BNR, anual în Raportul anual privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională.

Page 107: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Statistica comerţului interior şi internaţional

107

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE

STATISTICI DE COMERŢ EXTERIOR – ASIGURAREA LEGĂTURII DINTRE DATELE DIN REGISTRUL STATISTIC

AL ÎNTREPRINDERILOR ȘI DATELE STATISTICE DE COMERȚ EXTERIOR, PE CARACTERISTICI DE

ÎNTREPRINDERE

DESCRIEREA PROIECTULUI

Domeniul statistic: Statistici de comerţ intracomunitar cu bunuri

Obiectivul proiectului: Asigurarea legăturii între datele din Registrul Statistic al Întreprinderilor şi datele

statistice de comerţ exterior, pe caracteristici de întreprindere

Lucrări/Acţiuni prevăzute în 2018:

Realizarea rapoartelor finale (financiar şi tehnic).

Beneficiarii rezultatelor:

a) interni: INS

b) externi: Eurostat

Termen final de realizare: 01.03.2018 (inclusiv rapoartele finale - tehnic şi financiar)

STATISTICI DE COMERŢ EXTERIOR – ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VALORII STATISTICE CALCULATE ÎN

DECLARAŢIA INTRASTAT ŞI ACTUALIZAREA COEFICIENTULUI CIF/FOB

DESCRIEREA PROIECTULUI

Domeniul statistic: Statistici de comerţ intracomunitar cu bunuri

Obiectivul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii valorii statistice calculate în declaraţia Intrastat şi actualizarea

coeficientului CIF/FOB.

Lucrări/Acţiuni prevăzute în 2018:

Realizarea rapoartelor finale (financiar şi tehnic).

Beneficiarii rezultatelor:

a) interni: INS

b) externi: Eurostat

Termen final de realizare: 01.03.2018 (inclusiv rapoartele finale - tehnic şi financiar)

Page 108: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Turism, hoteluri şi restaurante

108

1.9. Statistica serviciilor

1.9.1. Turism, hoteluri, restaurante

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica turismului Obiectivul: Determinarea capacităţii structurilor de cazare turistică colectivă din România la 31 iulie. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 707/2006 privind metodologia cercetărilor statistice referitoare la capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie.

European: Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism şi de abrogare a Directivei 95/57/CE a Consiliului, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderi care deţin structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică. Numărul de unităţi observate: circa 7.000 (cifră estimată) Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, camere existente după numărul de paturi şi după modul de funcţionare a structurii - permanente sau sezoniere, camere în căsuţe, parcele de campare, numărul de locuri-pat, tipuri de servicii oferite.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Structuri de primire turistică colectivă cu funcţiuni de cazare turistică Instituţii colaboratoare: Ministerul Turismului Responsabilităţile instituţiilor implicate: Transmiterea la INS, periodic, a listei structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare nou clasificate sau reclasificate. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic TURISM 1B şi Portalul WEB. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: 31.07.2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile de turism la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 14.08.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 28.08.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul de structuri de cazare existente, numărul de camere existente, numărul de locuri-pat din camerele existente. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni dezvoltare, judeţe, localităţi, pe tipuri de structuri de cazare, pe categorii de confort, pe forme de proprietate, pe zone turistice. Bazele de date ale INS: TEMPO şi eDemos - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie 2018” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Turismul României - Breviar statistic”, „România în cifre”; „Contul Satelit de Turism”.

Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, unităţi de

învăţământ, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS.

Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 29.06.2018 - pentru datele anului 2017

Termene de diseminare a datelor: a) 22.10.2018 - comunicat de presă;

b) 28.11.2018 - TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: 30.10.2018

Page 109: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Turism, hoteluri şi restaurante

109

ACTIVITATEA AGENŢIILOR DE TURISM

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica turismului Obiectivul: Evaluarea activităţii agenţiilor de turism tour operatoare şi a celor cu activitate de vânzare. Tipul de cercetare: Cercetare statistică cu eşantion de tip cut-off Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 153/2009 pentru stabilirea metodologiei cercetării statistice privind activitatea agenţiilor de turism.

Sfera de cuprindere: Agenţii de turism autorizate Numărul de unităţi observate: circa 250 (cifră estimată - eşantionul se extrage la sfârşitul anului 2017) Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul de turişti participanţi la activitatea de incoming - pentru turiştii străini care vin în România, numărul de turişti participanţi la activitatea internă, numai pentru turiştii români şi numărul de turişti participanţi la activitatea de outgoing - turiştii români care pleacă în străinătate, ponderea încasărilor din incoming în circuitele turistice, sejururi turistice şi turism balnear/tratament medical şi similar pentru activitatea de turism intern şi de outgoing, structura pachetelor turistice pe cele trei tipuri de activităţi organizate de către agenţiile de turism, cifra de afaceri.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Agenţiile de turism din eşantion Instituţii colaboratoare: Ministerul Turismului Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Responsabilităţile instituţiilor implicate: Transmiterea la INS, periodic, a listei agenţiilor de turism acreditate Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic TURISM 2 şi Portalul WEB. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Agenţiile de turism la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 13.02.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 28.02.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Indicatori privind activitatea de incoming, turism intern şi outgoing a agenţiilor de turism tour operatoare şi a celor cu activitate de vânzare. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe zone turistice pentru acţiuni turistice interne şi de incoming, pe ţări de destinaţie pentru acţiuni turistice de outgoing. Publicaţii realizate: „Acţiunile turistice organizate de agenţiile de turism" Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Turismul României - Breviar statistic”; „Contul Satelit de Turism”. Beneficiarii rezultatelor: interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Comisia Naţională

de Prognoză, Banca Naţională a României, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, alţi utilizatori.

Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de difuzare a publicaţiei: 11.04.2018

FRECVENTAREA STRUCTURILOR DE CAZARE TURISTICĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica turismului Obiectivul: Determinarea gradului de frecventare a structurilor de cazare turistică colectivă de către turiştii români şi străini. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1228/2005 privind metodologia cercetării statistice privind frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.

Page 110: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Turism, hoteluri şi restaurante

110

European: Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism şi de abrogare a Directivei 95/57/CE a Consiliului, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, care au cel puţin 10 locuri-pat (lunar) şi cel puţin 5 locuri-pat (anual). Numărul de unităţi observate: circa 6.000 pentru cercetarea statistică lunară şi circa 1.000 pentru cercetarea statistică anuală (cifră estimată - eşantionul se definitivează la sfârşitul anului 2017) Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul mediu de camere oferite turiştilor, numărul mediu de camere ocupate de turişti, numărul de sosiri şi numărul de înnoptări turişti români şi străini, numărul personalului ocupat.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Structurile de primire turistică colectivă cu funcţiuni de cazare turistică, care au cel puţin 10 locuri-pat (lunar) şi cel puţin 5 locuri-pat (anual). Instituţii colaboratoare: Ministerul Turismului Responsabilităţile instituţiilor implicate: Transmiterea la INS, periodic, a listei structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare nou clasificate sau reclasificate. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic TURISM 1A lunar/anual şi Portalul WEB Periodicitate: Lunar/Anual Perioada de înregistrare/colectare a datelor: între data de 01 şi 15 a fiecărei luni pentru datele lunare / 01-17.02 pentru datele anuale Perioada de referinţă: Luna calendaristică /anul calendaristic Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile de turism la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+14 pt datele lunare/ 09.02.2018 pentru

datele anuale; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+20 pt datele lunare/ 16.02.2018 pentru datele

anuale.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică care au funcţionat, sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, capacitatea de cazare turistică în funcţiune, indicele net de ocupare a camerelor, indicele net de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, durata medie a şederii. Tipul de serii de date: Lunar, trimestrial şi anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, pe tipuri de structuri de cazare, categorii de confort, forme de proprietate, zone turistice. Bazele de date ale INS: TEMPO şi eDemos- informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale : Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare“- periodicitate trimestrială Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României”, „Turismul României - Breviar statistic”, „Buletinul statistic lunar al judeţelor”, „Seria turism”, „România în cifre”; „Contul Satelit de Turism”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Institutul

Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, unităţi de învăţământ, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen final de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) L+25 pentru înnoptările în structurile de cazare;

b) L+30 pentru sosirile în structurile de cazare; c) 29.06.2018 pentru datele anului 2017.

Termene de diseminare a datelor: a) L+31 - comunicat de presă; b) T+50 - „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de

cazare”;

c) L+40 - TEMPO pentru date lunare.

d) 07.05.2018 - TEMPO pentru date anuale; Termen de difuzare a publicaţiei: T+50

Page 111: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Turism, hoteluri şi restaurante

111

CEREREA TURISTICĂ A REZIDENŢILOR

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica turismului Obiectivul: Producerea de date statistice care să caracterizeze cererea turistică a rezidenţilor din România. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 635/2010 privind stabilirea metodologiei cercetării statistice referitoare la cererea turistică a rezidenţilor în România.

European: Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism şi de abrogare a Directivei 95/57/CE a Consiliului, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Persoane rezidente cu vârstă de cel puţin 15 ani, cuprinse în gospodăriile selectate în eşantion. Numărul de unităţi observate: gospodăriile din circa 8.900 locuinţe Principalele variabile incluse în cercetare: Număr de turişti, număr de călătorii turistice, durata călătoriei, mod de transport, tipuri de mijloace de cazare turistică utilizate, vârsta călătorului, număr de înnoptări, cheltuielile turistice aferente călătoriei, numărul de excursii/vizite de o zi fără înnoptare, scopul acestora, mijlocul de transport aferent, destinaţia şi cheltuielile turistice aferente excursiei/vizitei.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Persoanele în vârstă de cel puţin 15 ani din eşantionul de gospodării selectate. Modul de colectare a datelor primare: Interviu faţă în faţă prin operatori statistici Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic ACTR Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Operatorii statistici la direcţiile teritoriale de statistică: T+30; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: T+40.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Număr de turişti, număr de călătorii turistice, număr de înnoptări, număr excursii/vizite de o zi fără înnoptare, cheltuielile turistice ale rezidenţilor aferente călătoriilor şi excursiilor şi defalcarea lor pe grupe de cheltuieli, în funcţie de destinaţia călătoriei şi de motivul călătoriei. Tipul de serii de date: Trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe zone turistice, pe luni, după durata călătoriei, pe sexe, grupe de vârstă, modalităţi de transport. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Cererea turistică a rezidenţilor din România” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Turismul României – Breviar statistic”; „Contul Satelit de Turism”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Comisia

Naţională de Prognoză, Banca Naţională a României, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Turism, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 28.06.2018 pentru datele anului 2017 Termen de diseminare a datelor: T+85 - „Cererea turistică a rezidenţilor din România” Termen de difuzare a publicaţiei: T+85

CĂLĂTORIILE INTERNAŢIONALE ÎNREGISTRATE LA FRONTIERELE ROMÂNIEI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica turismului Obiectivul: Obţinerea de date statistice privind sosirile vizitatorilor străini în România şi a plecărilor vizitatorilor români în străinătate, la punctele de frontieră.

Page 112: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Turism, hoteluri şi restaurante

112

Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă, bazată pe date administrative. Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 151/2009 pentru stabilirea metodologiei cercetării statistice privind călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele României

Sfera de cuprindere: Persoanele care traversează frontierele României Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în România şi numărul de plecări ale vizitatorilor români în străinătate, la punctele de frontieră. Sursa datelor: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pe baza datelor colectate de la punctele de frontieră de intrare/ieşire din ţară.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Instituţii colaboratoare: Ministerul Afacerilor Interne, pe baza datelor colectate de la punctele de frontieră de intrare/ieşire din ţară. Modul de colectare a datelor primare: Format electronic Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Locul şi termenul limită de transmitere a datelor:

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne la INS - sediul central: L+10.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul sosirilor de vizitatori străini în România, pe ţări de origine, puncte de frontieră de intrare în ţară şi mijloace de transport utilizate; numărul plecărilor vizitatorilor români în străinătate, pe puncte de frontieră de ieşire din ţară şi mijloace de transport utilizate. Tipul de serii de date: Lunar şi trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Pe moduri de transport, puncte de frontieră şi ţări de origine. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Lucrări realizate: „Călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele României” Publicaţii realizate: „Călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele României” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României”, „Turismul României - Breviar statistic”, „Seria turism”. Beneficiarii rezultatelor:

interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, ministere, Banca Naţională a României, Comisia Naţională de Prognoză, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, alţi utilizatori.

Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de diseminare a datelor: a) L+31 - comunicat de presă;

b) 07.05.2018- TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: T+35

CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR CAZAŢI ÎN STRUCTURILE DE CAZARE TURISTICĂ

COLECTIVE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica turismului Obiectivul: Producerea de date statistice referitoare la cheltuielile turistice efectuate în România de către nerezidenţii cazaţi în structurile de cazare turistică colective cu peste 10 locuri-pat. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 152/2009 pentru stabilirea metodologiei cercetării statistice privind cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare turistică colective.

Sfera de cuprindere: circa 600 structuri de cazare turistică colective cu peste 10 locuri-pat Numărul de unităţi observate: circa 40.000 persoane nerezidente în România, anual Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul de nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică colective cu peste 10 locuri-pat, cheltuielile preconizate a se efectua în România şi defalcarea lor pe grupe de cheltuieli.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Page 113: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Turism, hoteluri şi restaurante

113

Unităţile furnizoare de date: Persoanele nerezidente în România, cazate în structuri de cazare turistică colective cu peste 10 locuri-pat, selectate în eşantion. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare folosind operatori statistici Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic ACNER, pus la dispoziţia nerezidenţilor de către recepţionerii structurilor de cazare turistică. Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic Perioada de înregistrare/colectare a datelor: ultima lună a trimestrului de referinţă Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile raportoare la direcţiile teritoriale de statistică: T+10; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: T+20.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul de nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică colective, pe ţări de rezidenţă, mijlocul de transport utilizat pentru a sosi în România, motivul călătoriei în România, cheltuielile preconizate a se efectua în România şi defalcarea lor pe grupe de cheltuieli, pe ţări de rezidenţă, în funcţie de motivul călătoriei, după modalitatea de plată a cheltuielilor. Tipul de serii de date: Trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Publicaţii realizate: „Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor”, „Contul Satelit de Turism” Beneficiarii rezultatelor:

interni: Administraţia prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Comisia Naţională de Prognoză, Banca Naţională a României, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, alţi utilizatori.

Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de diseminare a datelor: a) T+75 - comunicat de presă;

b) T+85 - „Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor”. Termen de difuzare a publicaţiei: T+85

CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR CAZAŢI ÎN STRUCTURILE DE CAZARE PRIVATE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica turismului Obiectivul: Producerea de date statistice referitoare la cheltuielile turistice efectuate în România de către nerezidenţii cazaţi în structurile de cazare turistică private oferite spre închiriere. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 636/2010 privind stabilirea metodologiei cercetării statistice referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare turistică private.

Sfera de cuprindere: Structuri de cazare turistică private cu camere/apartamente oferite spre închiriere, acreditate de Ministerul Turismului Numărul de unităţi observate: circa 600 structuri de cazare şi circa 6.000 turişti nerezidenţi anual. Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul de nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică private oferite spre închiriere, cheltuielile preconizate a se efectua în România şi defalcarea lor pe grupe de cheltuieli.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Persoanele nerezidente în România, cazate în structuri de cazare turistică private oferite spre închiriere. Instituţii colaboratoare: Ministerul Turismului Responsabilităţile instituţiilor implicate: Transmiterea la INS a listei cu structurile de cazare turistică private (camere şi apartamente de închiriat), autorizate. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare folosind operatori statistici Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic TOUR-PA pus la dispoziţia nerezidenţilor de către proprietarii (administratorii) structurilor de cazare turistică private oferite spre închiriere. Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic Perioada de înregistrare/colectare a datelor: ultima lună a trimestrului de referinţă Locul şi termenul limită de transmitere a datelor:

Page 114: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Turism, hoteluri şi restaurante

114

a) Unităţile raportoare la direcţiile teritoriale de statistică: T+10; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: T+20.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul de nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică private oferite spre închiriere, pe ţări de rezidenţă, mijlocul de transport utilizat pentru a sosi în România, motivul călătoriei în România, cheltuielile preconizate a se efectua în România şi defalcarea lor pe grupe de cheltuieli, pe ţări de rezidenţă, în funcţie de motivul călătoriei, după modalitatea de plată a cheltuielilor. Tipul de serii de date: Trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Publicaţii realizate: „Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor”, „Contul Satelit de Turism”. Beneficiarii rezultatelor:

interni: Administraţia prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Comisia Naţională de Prognoză, Banca Naţională a României, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, alţi utilizatori.

Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de diseminare a datelor: T+85 - „Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor” Termen de difuzare a publicaţiei: T+85

COMENSURAREA CHELTUIELILOR REZIDENŢILOR PENTRU DEPLASĂRILE OFICIALE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica turismului Obiectivul: Comensurarea cheltuielilor pentru deplasările oficiale cu o durată mai mică de un an, ale personalului angajat, în interesul angajatorului. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 164/2013 privind stabilirea chestionarului şi precizărilor metodologice privind „Comensurarea cheltuielilor pentru deplasările oficiale.

Sfera de cuprindere: Structuri ale administraţiei publice centrale (Guvern, Parlament, ministere, agenţii guvernamentale); structuri ale administraţiei publice locale, Regii autonome, BNR şi bănci comerciale, societaţi comerciale, mari corporaţii multinaţionale, universităţi, spitale şi clinici universitare, cluburi sportive. Numărul de unităţi observate: circa 4.000 (cifră estimată - eşantionul se extrage la începutul anului 2018) Principalele variabile incluse în cercetare: Cheltuielile rezidenţilor pentru deplasări oficiale pe categorii de cheltuieli şi ţări.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Structuri ale administraţiei publice centrale (Guvern, Parlament, ministere, agenţii guvernamentale); structuri ale administraţiei publice locale, Regii autonome, BNR şi bănci, societăţi comerciale, mari corporaţii multinaţionale, universităţi, spitale şi clinici universitare, cluburi sportive. Modul de colectare a datelor primare: Electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin Portalul WEB. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile raportoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 23.04.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 24.05.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cheltuielile rezidenţilor pentru deplasări oficiale, pe categorii de cheltuieli, care se vor utiliza la reîntregirea informaţiei statistice necesară calculului Contului Satelit de Turism. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Publicaţii realizate: Datele se regăsesc în publicaţia „Contul Satelit de Turism” Beneficiarii rezultatelor:

interni: Administraţia prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, Comisia Naţională de Prognoză, Banca Naţională a României, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, alţi utilizatori.

Page 115: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Turism, hoteluri şi restaurante

115

Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS.

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE

INSTITUIREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE PENTRU NOII INDICI AI PRODUCȚIEI ÎN SERVICII-IMPLEMENTAREA STATISTICILOR PE TERMEN SCURT

DESCRIEREA PROIECTULUI

Domeniul statistic: Statistica serviciilor Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop implementarea unui proces regulat de calcul ṣi transmisie a datelor la Eurostat pentru indicele de producṭie în servicii (ISP) cerinṭă impusă de noul Regulament FRIBS în domeniul STS (statistici pe termen scurt). Lucrări/Acţiuni prevăzute în 2018: a) calculul lunar al indicelui de volum pentru secṭiunea G a CAEN rev.2; b) calculul seriilor de date pentru perioada 2010-2016 cu an de bază 2015 c) analiza datelor obṭinute ṣi ajustarea sezonieră a seriilor; d) transmiterea la Eurostat a seriilor de date obṭinute pentru perioada 2010-2016 cu an de bază 2015; e) implementarea unui proces de producṭie regulat a indicelui de producṭie în servicii (ISP). f) elaborarea ṣi transmiterea la Eurostat a raportului metodologic final; Beneficiarii rezultatelor: a) interni: INS b) externi: Eurostat Termen final de realizare: 01.03.2018

Page 116: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

116

1.9.2. Transporturi

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

LUNGIMEA DRUMURILOR PUBLICE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind lungimea drumurilor naţionale - autostrăzi şi drumuri europene, a drumurilor judeţene şi comunale şi actualizarea bazelor de date specifice. Tipul de cercetare: Surse administrative Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 898/2006 privind stabilirea metodologiei pentru cercetarea statistică privind vehiculele înmatriculate în circulaţie, înmatriculările noi de vehicule rutiere, accidentele de circulaţie rutieră şi feroviară şi lungimea căilor de transport.

Sfera de cuprindere: Întreprinderi care administrează reţeaua drumurilor publice Numărul de unităţi observate: 43 Principalele variabile incluse în cercetare: Lungimea drumurilor publice naţionale, judeţene, comunale, pe tipuri de acoperământ.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR, Consiliile judeţene şi comunale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Portal WEB şi chestionarul statistic DP. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Consiliile Judeţene şi comunale la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 30.01.2018; b) CNAIR la INS - sediul central: 30.01.2018; c) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central/Portal WEB: 15.02.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Lungimea totală a drumurilor naţionale, judeţene şi comunale, pe tipuri de îmbrăcăminte. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: EUROSTAT/UNECE/ITF – Baza de date completată prin Chestionarul Comun, Baza de date REGWEB. Publicaţii realizate: „Lungimea căilor de transport, la sfârşitul anului” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, alte instituţii ale

administraţiei publice, mass-media; b) externi: EUROSTAT - la cerere. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: la cerere Termene de diseminare a datelor: a) 25.04.2018- comunicat de presă;

b) 30.05.2018 - TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: 27.04.2018

Page 117: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

117

STRĂZILE ORĂŞENEŞTI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Caracterizarea infrastructurii publice de străzi orăşeneşti şi spaţii verzi. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 832/2006 referitor la stabilirea metodologiei privind activităţile de utilitate publică de interes local.

Sfera de cuprindere: Reţeaua străzilor orăşeneşti Numărul de unităţi observate: circa 330 Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafaţa intravilană a oraşului, lungimea totală a străzilor şi a celor modernizate, suprafaţa spaţiilor verzi.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Consiliile locale municipale şi orăşeneşti Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SO şi Portalul WEB. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile raportoare la direcţiile teritoriale de statistică: 09.02.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 28.03.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Lungimea totală a străzilor, a celor modernizate, suprafaţa în intravilan, suprafaţa spaţiilor verzi. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi localităţi. Bazele de date ale INS: TEMPO şi eDemos - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Publicaţii realizate: „Activităţile privind utilitatea publică de interes local” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Statistică teritorială”, „Starea sociala şi economică a României-date statistice”. Beneficiarii rezultatelor:

interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, alte ministere, Banca Naţională a României, Academia Română, institute de cercetare, organizaţii sindicale, Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii, instituţii bancare şi financiare, biblioteci şi alţi utilizatori.

Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de diseminare a datelor: a) 18.07.2018- comunicat de presă;

b) 03.10.2018 - TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: 31.07.2018

INFRASTRUCTURA ŞI MIJLOACELE DE TRANSPORT FEROVIAR

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de indicatori privind infrastructura, mijloacele de transport feroviar şi accidentele de cale ferată. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă şi din surse administrative. Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 695/2006 privind stabilirea metodologiei pentru cercetarea statistică privind transportul pe calea ferată.

European: Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderi care administrează reţeaua feroviară şi întreprinderi de transport feroviar

Page 118: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

118

care deţin mijloace de transport feroviar. Numărul de unităţi observate: 7 Principalele variabile incluse în cercetare: Lungimea liniilor de cale ferată - ecartament normal, îngust, larg; vehicule în inventar la 31 decembrie - locomotive, vagoane şi numărul accidentelor de cale ferată.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR), Societatea de Administrare Active Feroviare, Compania Naţională de Căi Ferate - CFR SA. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic MT CF Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor:

Unităţile raportoare la INS - sediul central: 30.01.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Lungimea totală desfăşurată a căii ferate - electrificată/neelectrificată; lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare - electrificată/neelectrificată; numărul total de: locomotive, vagoane pentru trenuri de marfă, vagoane pentru pasageri; numărul total de accidente de cale ferată, după natura accidentelor. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: EUROSTAT/UNECE/ITF - Baza de date completată prin Chestionarul Comun, Baza de date REGWEB. Publicaţii realizate: „Mijloacele de transport existente la sfârşitul anului” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Lungimea căilor de transport la sfârşitul anului”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Transporturilor,

alte ministere, alte instituţii ale administraţiei publice, , mass-media, alți utilizatori; b) externi: EUROSTAT - la cerere. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin serviciile, birourile/compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: Anual Termen de diseminare a datelor: 06.07.2018 - TEMPO Termen de difuzare a publicaţiei: 30.05.2018

LUNGIMEA ŞI CAPACITATEA CONDUCTELOR MAGISTRALE PENTRU TRANSPORTUL PRODUSELOR

PETROLIERE ŞI GAZELOR

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice pentru caracterizarea reţelei de conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere şi gazelor. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 697/2006 privind stabilirea metodologiei pentru cercetarea statistică referitoare la transportul maritim, pe căi navigabile interioare, aerian şi prin conducte petroliere magistrale.

Sfera de cuprindere: Întreprinderi care administrează reţeaua conductelor magistrale pentru transportul produselor petroliere şi a gazelor. Numărul de unităţi observate: 2 Principalele variabile incluse în cercetare: Lungimea conductelor magistrale pentru produse petroliere şi gaze.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderi care administrează conducte petroliere magistrale. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare

Page 119: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

119

Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic MT-CM Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor:

Unităţile furnizoare la INS - sediul central: 26.01.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Lungimea totală a conductelor pentru produse petroliere, ţiţei, gazolină, gaze naturale şi etan; capacitatea de transport - mii tone/zi. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: EUROSTAT/UNECE/ITF - Baza de date completată prin Chestionarul Comun. Publicaţii realizate: „Lungimea căilor de transport la sfârşitul anului” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Transporturilor,

alte ministere, alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT/UNECE/ITF. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin serviciile, birourile/compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: la cerere Termen de diseminare a datelor: 06.07.2018- TEMPO Termen de difuzare a publicaţiei: 27.04.2018

ÎNMATRICULĂRI NOI DE VEHICULE RUTIERE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind numărul de înmatriculări noi de vehicule rutiere. Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 898/2006 privind stabilirea metodologiei pentru cercetarea statistică privind vehiculele înmatriculate în circulaţie, înmatriculările noi de vehicule rutiere, accidentele de circulaţie rutieră şi feroviară şi lungimea căilor de transport.

Sfera de cuprindere: Înmatriculări noi de vehicule rutiere Numărul de unităţi observate: 1 Principalele variabile incluse în cercetare: Înmatriculări noi de autovehicule rutiere Sursa datelor: Surse administrative

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Instituţii colaboratoare: Ministerul Afacerilor Interne Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic TR 4 Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Ministerul Afacerilor Interne la INS - sediul central: T+20.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul de înmatriculări noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor şi vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor, pe tipuri de autovehicule. Tipul de serii de date: Trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: EUROSTAT/UNECE/ITF – Baza de date completată prin

Page 120: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

120

Chestionarul Comun Publicaţii realizate: „Înmatriculări noi de vehicule rutiere” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, comunicat de presă Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Transporturilor,

Ministerul Afacerilor Interne, alte ministere, alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alţi utilizatori - la cerere;

b) externi: EUROSTAT- la cerere. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: la cerere Termene de diseminare a datelor: a) T+35 - comunicat de presă;

b) 27.04.2018- TEMPO - date pentru anul anterior. Termen de difuzare a publicaţiei: T+60

VEHICULE ÎNMATRICULATE ÎN CIRCULAŢIE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind stocul de vehicule înmatriculate în circulaţie. Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 898/2006 privind stabilirea metodologiei pentru cercetarea statistică privind vehiculele înmatriculate în circulaţie, înmatriculările noi de vehicule rutiere, accidentele de circulaţie rutieră şi feroviară şi lungimea căilor de transport.

Sfera de cuprindere: Vehiculele înmatriculate în circulaţie Numărul de unităţi observate: 1 Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul vehiculelor înmatriculate în circulaţie, pe tipuri de vehicule. Sursa datelor: Surse administrative

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic MT RUTIER Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor:

Unitatea raportoare la INS - sediul central: 23.03.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul de autoturisme, autobuze și microbuze, vehicule pentru transportul mărfurilor, înmatriculate la sfârşitul anului. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe. Bazele de date ale INS: , TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: EUROSTAT/UNECE/ITF – Baza de date completată prin Chestionarul Comun; Baza de date REGWEB. Publicaţii realizate: „Vehicule înmatriculate în circulaţie şi accidente de circulaţie rutieră” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Mijloace de transport existente la sfârşitul anului”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Transporturilor,

Ministerul Afacerilor Interne, alte ministere, alteinstituţii ale administraţiei publice, mass-media, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT/UNECE/ITF. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS.

Page 121: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

121

Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: la cerere Termen de diseminare a datelor: 06.07.2018– TEMPO Termen de difuzare a publicaţiei: 30.05.2018

ACCIDENTE DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind accidentele de circulaţie rutieră cauzatoare de vătămări corporale (accidente de circulaţie soldate cu victime) în decursul unui an. Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 898/2006 privind stabilirea metodologiei pentru cercetarea statistică privind vehiculele înmatriculate în circulaţie, înmatriculările noi de vehicule rutiere, accidentele de circulaţie rutieră şi feroviară şi lungimea căilor de transport.

Sfera de cuprindere: Accidente de circulaţie rutieră cauzatoare de vătămări corporale înregistrate în România Numărul de unităţi observate: 1 Principalele variabile incluse în cercetare: Accidente de circulaţie rutieră cauzatoare de vătămări corporale după natura accidentelor şi modul în care s-au produs, după momentul, locul şi condiţiile de producere; persoane accidentate - morţi şi răniţi în accidente de circulaţie rutieră cauzatoare de vătămări corporale. Sursa datelor: Surse administrative

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Ministerul Afacerilor Interne – Poliția Română - Direcţia Rutieră Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic ACCR Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Direcţia Rutieră la INS - sediul central: 02.04.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul total de accidente de circulaţie rutieră cauzatoare de vătămări corporale (accidente de circulaţie soldate cu victime) după momentul, locul, condiţiile de producere şi după utilizatorii drumurilor, numărul de persoane accidentate, din care morţi şi răniţi pe grupe de vârstă, numărul de accidente în care sunt implicate persoane aflate sub influenţa alcoolului. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: EUROSTAT/UNECE/ITF – Baza de date completată prin Chestionarul Comun; Baza de date REGWEB. Publicaţii realizate: „Vehicule înmatriculate în circulaţie şi accidente de circulaţie rutieră” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Transporturilor,

Ministerul Afacerilor Interne, alte ministere, alte instituţii ale administrației publice, mass-media, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT/UNECE/ITF. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerere Termen de diseminare a datelor: 06.07.2018 - TEMPO Termen de difuzare a publicaţiei: 30.05.2018

Page 122: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

122

MIJLOACE DE TRANSPORT PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind navele pentru navigaţie interioară în evidenţă la sfârşitul anului. Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 897/2006 privind stabilirea metodologiei pentru cercetarea statistică privind mijloacele de transport feroviar, maritim, pe căi navigabile interioare şi aerian.

Sfera de cuprindere: Mijloacele de transport pe căi navigabile interioare Numărul de unităţi observate: 1 Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul de nave de pe căi navigabile interioare, pe capacităţi sau putere, pe tipuri de nave şi pe ani de construcţie. Sursa datelor: Surse administrative - Instituţia publică care administrează Registrul de evidenţă centralizată a navelor.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Autoritatea Navală Română Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic MT CNI Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Autoritatea Navală Română la INS - sediul central: 30.01.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul şi capacitatea: navelor pentru transportul pasagerilor, a remorcherelor şi a împingătoarelor, pe ani de construcţie, a navelor autopropulsate pentru transportul mărfurilor, a navelor fără propulsie pentru transportul mărfurilor, după capacitatea de încărcare. Tipul de serii de date: Anual Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: EUROSTAT/UNECE/ITF – Baza de date completată prin Chestionarul Comun. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Publicaţii realizate: „Mijloace de transport existente la sfârşitul anului” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Transporturilor,

Ministerul Afacerilor Interne, alte ministere și instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alți utilizatori;

b) externi: EUROSTAT/UNECE/ITF. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerere Termen de diseminare a datelor: 04.07.2018 – TEMPO Termen de difuzare a publicaţiei: 30.05.2018

MIJLOACE DE TRANSPORT MARITIM

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice referitoare la navele maritime în evidenţă la sfârşitul anului. Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 897/2006 privind stabilirea metodologiei pentru cercetarea statistică privind mijloacele de transport feroviar, maritim, pe căi navigabile interioare şi aerian.

Sfera de cuprindere: Navele maritime înregistrate în România Numărul de unităţi observate: 1 Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul şi capacitatea navelor maritime, pe tipuri de nave.

Page 123: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

123

Sursa datelor: Surse administrative - Instituţia publică care administrează Registrul de evidenţă centralizată a navelor.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Autoritatea Navală Română Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic MT MARITIM Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor:

Autoritatea Navală Română la INS - sediul central: 30.01.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Nave înmatriculate la 31 decembrie - total, nave înmatriculate, nave scoase din evidenţă pe tipuri de nave şi capacităţi de transport, în cursul anului. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: EUROSTAT/UNECE/ITF - Baza de date completată prin Chestionarul Comun. Publicaţii realizate: „Mijloace de transport existente la sfârşitul anului” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Transporturilor,

Ministerul Afacerilor Interne, alte ministere și instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alți utilizatori;

b) externi: EUROSTAT/UNECE/ITF. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: La cerere Termen de diseminare a datelor: 06.07.2018 – TEMPO Termen de difuzare a publicaţiei: 30.05.2018

MIJLOACE DE TRANSPORT AERIAN

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind aeronavele civile în evidenţă la sfârşitul anului. Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 897/2006 privind stabilirea metodologiei pentru cercetarea statistică privind mijloacele de transport feroviar, maritim, pe căi navigabile interioare şi aerian.

Sfera de cuprindere: Aeronavele civile înregistrate în România Numărul de unităţi observate: 1 Principalele variabile incluse în cercetare: Capacitatea şi tipul aeronavelor înmatriculate. Sursa datelor: Surse administrative - Instituţia publică care administrează Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Autoritatea Aeronautică Civilă Română (RA-AACR) Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic MT AERIAN Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor:

Autoritatea Aeronautică Civilă Română la INS - sediul central: 30.01.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Număr de aeronave civile înmatriculate la sfârşitul anului, după modul de propulsie, după numărul de motoare şi după capacitatea de încărcare. Tipul de serii de date: Anual

Page 124: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

124

Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Publicaţii realizate: „Mijloace de transport existente la sfârşitul anului” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României” Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: EUROSTAT/UNECE/ITF - Baza de date completată prin Chestionarul Comun. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Transporturilor,

Ministerul Afacerilor Interne, alte ministere și instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alți utilizatori;

b) externi: EUROSTAT - la cerere. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: la cerere Termen de diseminare a datelor: 06.07.2018 - TEMPO Termen de difuzare a publicaţiei: 30.05.2018

TRANSPORTUL PORTUAR PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind transportul portuar pe căi navigabile interioare. Priorităţi în 2018: Analiza producerii de noi indicatori în conformitate cu modificările de legislaţie. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 446/2006 pentru stabilirea metodologiei privind cercetarea statistică referitoare la traficul de mărfuri pe căile navigabile interioare.

European: Regulamentul (CE) nr. 1954/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioareîn ceea ce privește atribuirea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri.

Sfera de cuprindere: Activitatea de încărcare/descărcare a mărfurilor transportate pe căi navigabile interioare; mişcările de nave; accidentele produse pe căi navigabile interioare. Numărul de unităţi observate: 10 Principalele variabile incluse în cercetare: Volumul de mărfuri/containere/mărfuri periculoase încărcate/descărcate şi în tranzit pe căi navigabile interioare, porturi de încărcare/descărcare, tip de mărfuri NST 2007, mişcări de nave cu încărcătură/goale, distanţa parcursă pe teritoriul naţional, accidente pe căi navigabile interioare. Sursa datelor: Administraţiile porturilor de pe căi navigabile interioare, primăriile care administrează porturi şi căpităniile zonale, surse administrative.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa; Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa; Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi; Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu şi Primăria Municipiului Turnu Măgurele; Primăria Oraşului Zimnicea, Căpitănia Zonală Galaţi, Căpitănia Zonală Drobeta Turnu-Severin, Căpitănia Zonală Giurgiu. Date privind transportul între porturi din Bulgaria, echivalent cu transport de tranzit pentru România, primite de la NIS Bulgaria. Datele privind accidentele sunt primite de la Autoritatea Navală Română. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic electronic TR2-E Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Respondenţii cercetării la INS - sediul central: T+27

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Volumul de mărfuri - tone şi tone-km, în transport naţional, internaţional şi de tranzit pe căi navigabile interioare, pe tipuri de mărfuri NST 2007 şi pe tipuri de nave, transport de containere -

Page 125: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

125

TEU şi TEU-km, în transport naţional, internaţional şi de tranzit pe căi navigabile interioare, trafic de nave cu încărcătură/goale - nave şi nave-km, pe regiuni (NUTS 2), regiuni şi ţări de încărcare/descărcare, mărfuri periculoase - tone şi tone-km, în transport naţional, internaţional şi de tranzit pe căi navigabile interioare, accidente produse pe căi navigabile interioare. Tipul de serii de date: Trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Transportul portuar de mărfuri şi pasageri” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Transporturilor,

Ministerul Afacerilor Interne, alte ministere și instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alți utilizatori;

b) externi: Comisia Europeană - EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: T+150; A+150 Termen de transmitere a datelor la Conturi naţionale: T+63 Termen de diseminare a datelor: 27.04.2018 - TEMPO - date pentru anul anterior Termen de difuzare a publicaţiei: T+70

TRANSPORTUL PORTUAR MARITIM

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind transportul portuar maritim. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 443/2006 pentru stabilirea metodologiei privind cercetarea statistică referitoare la traficul portuar maritim.

European: Directiva 2009/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri şi pasageri (reformare), cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Activitatea de încărcare/descărcare a mărfurilor transportate pe nave maritime; transportul maritim de pasageri; intrări/ieşiri de nave în porturi. Numărul de unităţi observate: 9 Principalele variabile incluse în cercetare: Mărfuri încărcate/descărcate pe porturi de descărcare şi încărcare, tipuri de încărcătură, tipuri de mărfuri NST 2007, nave intrate şi ieşite după tipul navei şi naţionalitatea navei, pasageri transportaţi pe nave maritime. Sursa datelor: Administraţiile porturilor maritime, Poliţia de Frontieră Română din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; societăţile comerciale operatori de containere din portul Constanţa.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa; Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa; Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi; Administraţia Portului Liber Sulina; Poliţia de Frontieră Română din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, operatori de containere. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic electronic TR2-E MARITIM Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Respondenţii cercetării la INS - sediul central: T+27

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Volumul de mărfuri încărcate şi descărcate în porturi, pe ţări de încărcare şi descărcare, tipuri de încărcătură şi tipuri de mărfuri (NST 2007), pasageri de croazieră care încep/încheie un

Page 126: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

126

voiaj sau în excursie, alţi pasageri, număr de voiaje ale navelor operate în port, pe tipuri de navă. Tipul de serii de date: Trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Transportul portuar de mărfuri şi pasageri” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Transporturilor,

Ministerul Afacerilor Interne, alte ministere și instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alți utilizatori;

b) externi: Comisia Europeană - EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: T+150, 31.08.2018 - date pentru anul anterior Termen de transmitere a datelor la Conturi naţionale: T+63 Termen de diseminare a datelor: 27.04.2018 - TEMPO - date pentru anul anterior Termen de difuzare a publicaţiei: T+70

TRANSPORTUL AEROPORTUAR DE PASAGERI ŞI MĂRFURI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul cercetării: Producerea de date statistice privind transportul aerian de pasageri şi mărfuri al aeroporturilor, pasageri debarcaţi/îmbarcaţi, mărfuri şi poştă descărcate/încărcate. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 604/2005 privind metodologia cercetării statistice „Traficul de aeroport”.

European: Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri şi poştă, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Administraţiile aeroportuare Numărul de unităţi observate: 16 Principalele variabile incluse în cercetare: Pasageri îmbarcaţi/debarcaţi, marfă şi poştă încărcată/ descărcată şi mişcări aeronave pe aeroporturi de origine-destinaţie. Sursa datelor: Administraţiile aeroportuare

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Administraţiile aeroportuare din România Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic electronic TA-E Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Administraţiile aeroportuare la INS - sediul central: T+30.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul total de pasageri îmbarcaţi/debarcaţi pe aeroporturi de destinaţie/origine, ţări de destinaţie/origine, număr de pasageri în tranzit direct, cantitatea de marfă şi poştă încărcate/descărcate pe aeroporturi de descărcare/încărcare, ţări de descărcare/încărcare, număr de mişcări de aeronave. Tipul de serii de date: Trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Transportul aeroportuar de pasageri şi mărfuri” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României”.

Page 127: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

127

Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Transporturilor,

Ministerul Afacerilor Interne, alte ministere și instituţii ale administraţiei publice,mass-media, alți utilizatori;

b) externi: Comisia Europeană - EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: T+180 Termen de transmitere a datelor la Conturi naţionale: T+ 63 Termen de diseminare a datelor: 27.04.2018 - TEMPO - date pentru anul anterior Termen de difuzare a publicaţiei: T+60

TRANSPORTUL RUTIER DE MĂRFURI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind volumul de mărfuri transportate, parcursul mărfurilor, pe destinaţii, pe tipuri de mărfuri NST 2007, pe capacităţi de transport şi parcursul vehiculelor pentru transportul rutier de mărfuri. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 696/2006 pentru stabilirea metodologiei anchetei statistice privind transportul rutier de mărfuri.

European: Regulamentul (UE) nr. 70/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Autovehicule pentru care este deţinută licenţa pentru transportul mărfurilor cu o sarcină utilă maximă egală sau mai mare de 3,5 t. Numărul de unităţi observate: circa 33.000 de autovehicule/an - circa 8.200 vehicule/trimestru Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitatea de mărfuri transportate şi distanţa parcursă, locul de încărcare/descărcare pe tipuri de mărfuri NST 2007, tip de ambalaj.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Deţinătorii autovehiculelor din eşantionul selectat. Instituţii colaboratoare: Ministerul Afacerilor Interne furnizează lista autovehiculelor de transport marfă înmatriculate în circulaţie; Autoritatea Rutieră Română furnizează fişierul autovehiculelor cu licenţă pentru transportul de mărfuri. Modul de colectare a datelor primare: Portal WEB şi auto-înregistrare. Suportul de colectare a datelor: Portal WEB şi chestionarul statistic pe hârtie ASTRM. Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul (prin colectarea datelor pentru o săptămână în cadrul trimestrului) Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile de raportare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: Săpt+08; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central/Portal WEB: Săpt+20.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cantitatea de mărfuri transportate, parcursul mărfurilor, , pe tipuri de mărfuri NST 2007, pe tipuri de vehicule, în funcţie de capacitatea autovehiculelor, parcursul vehiculelor. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, , regiuni de dezvoltare. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Afacerilor

Interne, alte ministere,alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alți utilizatori; b) externi: Comisia Europeană - EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: T+150

Page 128: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

128

Termen de transmitere a datelor la Conturi naţionale: T+63 Termen de diseminare a datelor: 04.05.2018 - TEMPO - date pentru anul anterior Termen de difuzare a publicaţiei: T+90

TRANSPORTUL PRIN CONDUCTE PETROLIERE MAGISTRALE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind volumul de mărfuri transportate, parcursul mărfurilor, pe destinaţii, prin conducte magistrale. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 697/2006 privind stabilirea metodologiei referitoare la transportul maritim, pe căi navigabile interioare, aerian şi prin conducte petroliere magistrale.

Sfera de cuprindere: Întreprinderea care administrează conductele magistrale. Numărul de unităţi observate: 1 Principalele variabile incluse în cercetare: Mărfuri transportate, parcursul mărfurilor pe total, pe tipuri de mărfuri şi pe destinaţii.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderi care realizează transport prin conducte petroliere magistrale. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic TR1-CM Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul Locul şi termenul limită de transmitere a datelor:

Unitatea raportoare la INS - sediul central: T+18.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cantitatea de produse rafinate transportate şi parcursul pe total ţară şi destinaţii, în transport naţional şi internaţional. Tipul de serii de date: Trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Publicaţii realizate: „Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi alte instituţii ale

administraţiei publice, mass-media; b) externi: EUROSTAT - la cerere. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; Termen de transmitere a datelor la Conturi naţionale: T+63 Termen de diseminare a datelor: 04.05.2018 - TEMPO - date pentru anul anterior Termen de difuzare a publicaţiei: T+90

TRANSPORTUL DE MĂRFURI PE CALEA FERATĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind transportul feroviar de mărfuri volumul de mărfuri transportate, parcursul mărfurilor, pe destinaţii, pe tipuri de mărfuri NST 2007, pe distanţe parcurse, pe ţări, pe grupe de mărfuri periculoase. Priorităţi în 2018: Producerea indicatorilor în conformitate cu modificările de legislație Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite: Informaţii detaliate la nivel de NUTS 2.

Page 129: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

129

Cadrul legal Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 695/2006 privind stabilirea

metodologiei pentru cercetarea statistică privind transportul pe calea ferată. European: Regulamentul (UE) 2032/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie

2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele , cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderi cu activitate de transport feroviar de mărfuri. Numărul de unităţi observate: circa 20 Principalele variabile incluse în cercetare: Mărfuri transportate, parcursul mărfurilor pe total şi pe destinaţii, pe tipuri de mărfuri.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderi cu activitate de transport feroviar de mărfuri Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare / Portal WEB Suportul de colectare a datelor: Portal WEB şi chestionarul statistic pe hârtie sau electronic TR1 M-CF. Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Unităţile raportoare la INS - sediul central /Portal WEB: T+18; T+35

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cantitatea totală de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor pe tipuri de mărfuri, conform NST 2007 şi pe regiuni de dezvoltare, în transportul naţional şi în cel internaţional, pe ţări de origine/destinaţie, mărfurile periculoase transportate, cantitatea de mărfuri transportate în containere, etc. Tipul de serii de date: Trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, pe regiuni de dezvoltare. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Afacerilor

Interne, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, mass-media; b) externi: Comisia Europeană - EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: T+90, A+150 Termen de transmitere a datelor la Conturi naţionale: T+63 Termen de diseminare a datelor: 04.05.2018- TEMPO - date pentru anul anterior Termen de difuzare a publicaţiei: T+90

TRANSPORTUL DE PASAGERI PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice pentru caracterizarea activităţii de transport de pasageri pe căi navigabile interioare. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 697/2006 privind stabilirea metodologiei referitoare la transportul maritim, pe căi navigabile interioare, aerian şi prin conducte petroliere magistrale.

Sfera de cuprindere: Întreprinderi cu activitate de transport de pasageri pe căi navigabile interioare. Numărul de unităţi observate: 4 Principalele variabile incluse în cercetare: Pasageri transportaţi, parcursul pasagerilor.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Operatori care efectuează transport de pasageri pe căi navigabile interioare. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare

Page 130: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

130

Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic TR1 NAVAL Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile raportoare la direcţiile teritoriale de statistică: T+12; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: T+18

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul total de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor, distanţa medie parcursă de un pasager. Tipul de serii de date: Trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Publicaţii realizate: „Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor: interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Transporturilor,

alte ministere, alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alți utilizatori. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: la cerere Termen de transmitere a datelor la Conturi naţionale: T+63 Termen de diseminare a datelor: 04.05.2018 - TEMPO - date pentru anul anterior Termen de difuzare a publicaţiei: T+90

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PASAGERI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice pentru caracterizarea activităţii de transport public local de pasageri, exclusiv transportul cu autoturisme în regim de taxi/închiriere. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 584/2005 privind metodologia cercetării statistice „Transportul terestru de pasageri - exclusiv transportul pe căi ferate şi transportul cu taxiuri”.

Sfera de cuprindere: Întreprinderi cu activitate de transport public local de pasageri. Numărul de unităţi observate: circa 150 Principalele variabile incluse în cercetare: Locuri-km oferite, pasageri transportaţi, parcursul pasagerilor, parcursul vehiculelor, vehicule în inventar.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderi de transport public local de pasageri, Regia Autonomă de Transport Bucureşti, Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” SA. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Portal WEB şi chestionarul statistic TR1-TP. Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile raportoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: T+12; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central/Portal WEB: T+20.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul total de locuri-km oferite, numărul total de pasageri transportaţi, parcursul pasagerilor, parcursul vehiculelor, indicele de utilizare a capacităţii de transport public local de pasageri, vehicule în inventar. Tipul de serii de date: Trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe Bazele de date ale INS: , TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Publicaţii realizate: „Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport”

Page 131: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

131

Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi alte instituţii

ale administraţiei publice, mass-media, alți utilizatori; b) externi: EUROSTAT - la cerere. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: la cerere Termen de transmitere a datelor la Conturi naţionale: T+63 Termen de diseminare a datelor: 04.05.2018 - TEMPO - date pentru anul anterior Termen de difuzare a publicaţiei: T+90

TRANSPORTUL DE PASAGERI PE CALEA FERATĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind activitatea de transport de pasageri pe calea ferată. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite: informaţii nedisponibile la nivel de NUTS 2. Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 695/2006 privind stabilirea metodologiei pentru cercetarea statistică privind transportul pe calea ferată.

European: Regulamentul (UE) 2032/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele , cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Activitatea de transport de pasageri pe cale ferată Numărul de unităţi observate: circa 10 Principalele variabile observate: Pasageri transportaţi, parcursul pasagerilor, locuri oferite, transport internaţional de pasageri pe ţări de îmbarcare/debarcare.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR – Călători” şi alţi operatori de transport feroviar de pasageri. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic TR1 P-CF Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul Locul şi termenul limită de transmitere a datelor:

Operatori de transport feroviar la INS - sediul central: T+18

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul total de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor, numărul total de locuri oferite, numărul de pasageri pe ţări de îmbarcare/debarcare pentru transportul internaţional, coeficienţii de utilizare a capacităţii de transport oferite. Tipul de serii de date: Trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional şi pe ţări de origine/destinaţie pentru transportul internaţional. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi alte instituţii

ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, mass-media; b) externi: Comisia Europeană - EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: T+90; A+240 Termen de transmitere a datelor la Conturi naţionale: T+63

Page 132: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

132

Termen de diseminare a datelor: 04.05.2018- TEMPO - date pentru anul anterior Termen de difuzare a publicaţiei: T+90

TRANSPORTUL RUTIER DE PASAGERI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice pentru caracterizarea activităţii, de transport rutier de pasageri, cu autovehicule cu o capacitate mai mare de nouă locuri (inclusiv conducătorul auto). Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 766/2007 privind stabilirea metodologiei cercetării statistice referitoare la transportul rutier de pasageri.

European: Gentlemen’s Agreement pentru colectare voluntară de date Sfera de cuprindere: Autovehicule cu licenţă de transport de pasageri cu peste 9 locuri, inclusiv conducătorul auto. Numărul de unităţi observate: circa 4.700 Principalele variabile incluse în cercetare: Pasageri transportaţi, parcursul pasagerilor, transport naţional şi internaţional.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Deţinătorii autovehiculelor din eşantionul selectat Instituţii colaboratoare: Autoritatea Rutieră Română furnizează fişierul autovehiculelor cu licenţă pentru transportul de pasageri. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB Suportul de colectare a datelor: Portal WEB şi chestionarul statistic pe hârtie ASTRP Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul (prin colectarea datelor pentru o săptămână în cadrul trimestrului) Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile raportoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: Săpt+15; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central/Portal WEB: Săpt+33.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul total de pasageri transportaţi, naţional şi internaţional, parcursul pasagerilor, distanţa medie de transport a unui pasager. Tipul de serii de date: Trimestrial Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, pe regiuni de dezvoltare. Bazele de date ale INS: , TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: EUROSTAT/UNECE/ITF – Baza de date completată prin Chestionarul Comun. Publicaţii realizate: „Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi alte instituţii ale

administraţiei publice, mass-media, alți utilizatori; b) externi: EUROSTAT/UNECE/ITF. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: la cerere Termen de transmitere a datelor la Conturi naţionale: T+63 Termen de diseminare a datelor: 04.05.2018 - TEMPO - date pentru anul anterior Termen de difuzare a publicaţiei: T+90

Page 133: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

133

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE

TRANSPORTUL AERIAN PUBLIC AL TRANSPORTATORILOR AERIENI (Cercetare statistică realizată de Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română (R.A. AACR))

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind traficul transportatorilor aerieni români autorizaţi pentru transport public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.1089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian;

b) Decretul Consiliului de stat nr. 194/1965 pentru aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei Convenţii.

Sfera de cuprindere: Totalitatea transportatorilor aerieni autorizaţi, care au ca activitate transportul public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale. Numărul de unităţi observate: 9 Principalele variabile incluse în cercetare: km-avion, decolări, ore de zbor, pasageri transportaţi, marfă transportată, pasageri-km realizaţi, locuri-km disponibile, tone-km realizate, tone-km disponibile, originea şi destinaţia zborurilor, etape de zbor, ore de zbor necomerciale, pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Transportatorii aerieni autorizaţi pentru transport public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale. Responsabilităţile instituţiilor implicate: R.A. AACR a) Culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice; b) Asigurarea calităţii, validarea, analiza, evaluarea şi transmiterea la timp a datelor statistice; c) Elaborarea şi punerea în aplicare de programe de control la agenţii aeronautici români cu privire la furnizarea de date statistice pentru activitatea aeronautică civilă. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Electronic şi/sau hârtie prin raportul statistic A - Trafic - Operatori Aerieni Comerciali, raportul statistic B - Etape de zbor origine şi destinaţie, raportul statistic C - Trafic pe etape de zbor. Periodicitate: Lunar, trimestrial, anual Perioada de referinţă: Luna, trimestrul, anul calendaristic(ă) Perioada de înregistrare/ colectare a datelor: L+15, T+15, A+15 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: De la transportatorii aerieni autorizaţi pentru transport public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale la sediul R.A. AACR: L+20, T+20, A+20.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: mii km-avion, număr decolări, număr ore de zbor, număr pasageri transportaţi, tone marfă transportată, număr pasageri-km realizaţi, număr locuri-km disponibile, coeficient de încărcare pasageri, total tone-km realizate, total tone-km disponibile, coeficient de încărcare greutate, număr ore de zbor necomerciale, pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale. Tipul de serii de date: Lunare, trimestriale, anuale Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date statistice integrată a Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) Alte publicaţii în care se regăsesc datele: OACI Data.com, OACI Data+ Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Transporturilor (MT); b) externi: OACI.

Page 134: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

134

TRANSPORTUL AERIAN PUBLIC AL OPERATORILOR AERIENI AUTORIZAŢI PENTRU ACTIVITĂŢI DE AVIAŢIE

GENERALĂ ŞI LUCRU AERIAN (Cercetare statistică realizată de RA-AACR)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind traficul operatorilor aerieni români autorizaţi pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian;

b) Decretul Consiliului de stat nr. 194/1965 pentru aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei Convenţii.

Sfera de cuprindere: Totalitatea operatorilor aerieni autorizaţi care au activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian. Numărul de unităţi observate: 31 Principalele variabile incluse în cercetare: Decolări, ore de zbor, pe curse de aviaţie generală şi lucru aerian.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Transportatorii aerieni autorizaţi pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian. Responsabilităţile instituţiilor implicate: R.A. AACR a) Culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice; b) Asigurarea calităţii, validarea, analiza, evaluarea şi transmiterea la timp a datelor statistice; c) Elaborarea şi punerea în aplicare de programe de control la agenţii aeronautici români cu privire la furnizarea de date statistice pentru activitatea aeronautică civilă. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Electronic şi/sau hârtie prin raportul statistic LAGA - Activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Perioada de înregistrare/ colectare a datelor: lunar L+15 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: De la operatorii aerieni autorizaţi pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian la sediul R.A. AACR: L+20.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: număr decolări, număr ore de zbor, număr ore de zbor necomerciale, număr de aeronave utilizate pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian Tipul de serii de date: Lunare Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Transporturilor (MT), Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

(CIAS); b) externi: European Civil Aviation Conference (ECAC).

Page 135: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

135

FLOTA ŞI PERSONALUL TRANSPORTATORILOR PUBLICI ŞI A OPERATORILOR AERIENI ROMÂNI

AUTORIZAŢI (Cercetare statistică realizată de R.A. AACR)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind flota şi personalul transportatorilor aerieni români autorizaţi pentru transport public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale şi ale operatorilor aerieni autorizaţi pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian;

b) Decretul Consiliului de stat nr. 194/1965 pentru aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei Convenţii.

Sfera de cuprindere: Totalitatea transportatorilor aerieni autorizaţi, care au ca activitate transportul public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale. Numărul de unităţi observate: 9 Principalele variabile incluse în cercetare: tipul aeronavei, aeronave, utilizarea aeronavei, personal.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Transportatorii aerieni autorizaţi pentru transport public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale. Responsabilităţile instituţiilor implicate: R.A. AACR a) Culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice; b) Asigurarea calităţii, validarea, analiza, evaluarea şi transmiterea la timp a datelor statistice; c) Elaborarea şi punerea în aplicare de programe de control la agenţii aeronautici români cu privire la furnizarea de date statistice pentru activitatea aeronautică civilă. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Electronic şi/sau hârtie prin raportul statistic D - Flotă şi Personal - Operatori aerieni comerciali Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: An calendaristic Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Anual A +15 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: De la transportatorii aerieni autorizaţi pentru transport public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale şi operatorii aerini autorizaţi pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian la sediul R.A. AACR: A+20.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: tipuri de aeronave, număr de aeronave, modalităţile de utilizare a aeronavelor, categorii de personal. Tipul de serii de date: Anuale Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date statistice integrată a OACI Alte publicaţii în care se regăsesc datele: OACI Data.com, OACI Data+ Beneficiarii rezultatelor: a) interni: MT; b) externi: OACI.

Page 136: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

136

FLOTA NAVIGABILĂ A TRANSPORTATORILOR PUBLICI ŞI A OPERATORILOR AERIENI ROMÂNI ŞI UTILIZAREA

ACESTEIA (Cercetare statistică realizată de R.A. AACR)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind flota navigabilă a transportatorilor români autorizaţi pentru transport public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale şi a operatorilor aerieni români autorizaţi pentru activităţi de aviaţie genrală şi lucru aerian. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian;

b) Decretul Consiliului de stat nr. 194/1965 pentru aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei Convenţii.

Sfera de cuprindere: Totalitatea transportatorilor aerieni autorizaţi ce au ca activitate transportul public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale. Numărul de unităţi observate: 40 Principalele variabile incluse în cercetare: tipul aeronavei, aeronave, utilizarea aeronavei, decolări, ore de zbor.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Transportatorii aerieni autorizaţi pentru transport public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale şi operatorii aerini autorizaţi pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian. Responsabilităţile instituţiilor implicate: R.A. AACR a) Culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice; b) Asigurarea calităţii, validarea, analiza, evaluarea şi transmiterea la timp a datelor statistice; c) Elaborarea şi punerea în aplicare de programe de control, la agenţii aeronautici români, cu privire la furnizarea de date statistice pentru activitatea aeronautică civilă. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Electronic şi/sau hârtie prin raportul statistic Nav - Aeronave navigabile - Operatori aerieni comerciali Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Lunar L +15 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: De la transportatorii aerieni autorizaţi pentru transport public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale şi de la operatorii aerieni autorizaţi pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian la sediul R.A. AACR: L+20.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: tipuri de aeronave, număr de aeronave, modalităţile de utilizare a aeronavelor, număr decolări, număr ore de zbor, număr ore de zbor necomerciale. Tipul de serii de date: Lunare Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Beneficiarii rezultatelor: a) interni: MT; MAI la cerere; b) externi: ECAC.

Page 137: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

137

STATISTICA REZULTATELOR FINANCIARE ALE TRANSPORTATORILOR AERIENI PUBLICI (Cercetare statistică realizată de R.A. AACR)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind bugetele transportatorilor aerieni români autorizaţi pentru transport public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian;

b) Decretul Consiliului de stat nr. 194/1965 pentru aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei Convenţii.

Sfera de cuprindere: Totalitatea transportatorilor aerieni autorizaţi care au ca activitate transportul public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale. Numărul de unităţi observate: 9 Principalele variabile incluse în cercetare: venituri din exploatare, cheltuieli de funcţionare, venituri şi cheltuieli neoperaţionale, active, pasive, credite, traficul aducător de venituri şi capacitatea oferită pentru transport.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Transportatori aerieni autorizaţi pentru transport public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale. Responsabilităţile instituţiilor implicate: R.A. AACR a) Culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice; b) Asigurarea calităţii, validarea, analiza, evaluarea şi transmiterea la timp a datelor statistice; c) Elaborarea şi punerea în aplicare de programe de control la agenţii aeronautici români cu privire la furnizarea de date statistice pentru activitatea aeronautică civilă. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Electronic şi/sau hârtie prin raportul statistic EF - Rezultate financiare - Transportatori aeriani comerciali, raportul statistic CR - Veniturile realizate de operatorilor aerieni ce efectuează zboruri internaţionale regulate şi neregulate pentru pasageri, marfă şi poştă, raportul statistic CC - Costurile realizate de operatorilor aerieni ce efectuează zboruri internaţionale regulate şi neregulate pentru pasageri, marfă şi poştă. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Anual A+15 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: De la transportatorii aerieni autorizaţi pentru transport public comercial de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale la sediul R.A. AACR: 31.07.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: total venituri din exploatare, total cheltuieli de funcţionare, total venituri şi cheltuieli neoperaţionale, traficul total aducător de venituri, capacitatea totală oferită pentru transport. Tipul de serii de date: Anuale Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date statistice integrată a OACI Alte publicaţii în care se regăsesc datele: OACI Data.com, OACI Data+ Beneficiarii rezultatelor: a) interni: MT; b) externi: OACI.

Page 138: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

138

TRAFICUL DE AEROPORT (Cercetare statistică realizată de R.A. AACR)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind traficul de pe aeroporturile, aerodromurile şi heliporturile autorizate. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian;

b) Decretul Consiliului de stat nr. 194/1965 pentru aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei Convenţii.

Sfera de cuprindere: Aeroporturi şi aerodromuri Numărul de unităţi observate: 20 Principalele variabile incluse în cercetare: aterizări, decolări, traficul de pasageri, marfă şi poştă al operatorilor români şi străini, aeronave utilizate, zboruri, pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale, origine şi destinaţie.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Aeroporturi, aerodromuri şi heliporturi Responsabilităţile instituţiilor implicate: R.A. AACR a) Culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice; b) Asigurarea calităţii, validarea, analiza, evaluarea şi transmiterea la timp a datelor statistice; c) Elaborarea şi punerea în aplicare de programe de control la agenţii aeronautici români cu privire la furnizarea de date statistice pentru activitatea aeronautică civilă. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Electronic şi/sau hârtie prin raportul statistic I - Trafic de Aeroport Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Lunar L+15 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: De la aeroporturi, aerodromuri şi heliporturi la sediul R.A. AACR: L+20.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: număr aterizări, număr decolări, traficul total de pasageri, marfă şi poştă al operatorilor români şi străini, număr aeronave utilizate, număr zboruri, pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale, origine şi destinaţie. Tipul de serii de date: Lunare Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date statistice integrată a OACI Alte publicaţii în care se regăsesc datele: OACI Data.com, OACI Data+ Beneficiarii rezultatelor: a) interni: MT, CIAS; MAI la cerere, şi alţii la cerere; b) externi: OACI/ Consiliul Internaţional al Aeroporturilor (ACI)

STATISTICA DATELOR FINANCIARE ALE AEROPORTURILOR ŞI FORŢA DE MUNCĂ ANGAJATĂ (Cercetare statistică realizată de R.A. AACR)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind datele financiare ale administraţiilor aeroportuare Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian;

b) Decretul Consiliului de stat nr. 194/1965 pentru aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei Convenţii.

Page 139: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

139

Sfera de cuprindere: Administraţiile aeroportuare Numărul de unităţi observate: 16 Principalele variabile incluse în cercetare: venituri, cheltuieli, investiţii, cheltuieli pentru zone aeroportuare şi servicii de informare, forţa de muncă angajată.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Administraţiile aeroportuare Responsabilităţile instituţiilor implicate: R.A. AACR a) Culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice; b) Asigurarea calităţii, validarea, analiza, evaluarea şi transmiterea la timp a datelor statistice; c) Elaborarea şi punerea în aplicare de programe de control la agenţii aeronautici români cu privire la furnizarea de date statistice pentru activitatea aeronautică civilă. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Electronic şi/sau hârtie prin raportul statistic J - Rezultate financiare ale aeroportului Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic Perioada de înregistrare/colectare a datelor: A+15 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: De la administraţiile aeroportuare la sediul R.A. AACR: 31.07.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: total venituri, total cheltuieli, total investiţii, total cheltuieli pentru zone aeroportuare şi servicii de informare, forţa de muncă angajată în activităţi aeronautice şi neaeronutice. Tipul de serii de date: Anuale Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date statistice integrată a OACI Alte publicaţii în care se regăsesc datele: OACI Data.com, OACI Data+ Beneficiarii rezultatelor: a) interni: MT; MAI la cerere; b) externi: OACI.

TRAFICUL SERVICIILOR DE RUTĂ (Cercetare statistică realizată de R.A. AACR)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind traficul serviciilor de rută Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian;

b) Decretul Consiliului de stat nr. 194/1965 pentru aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei Convenţii.

Sfera de cuprindere: Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (R.A. ROMATSA) Numărul de unităţi observate: 1 Principalele variabile incluse în cercetare: zboruri civile internaţionale, zboruri civile interne, alte zboruri, servicii de navigaţie aeriană terminale.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (R.A. ROMATSA) Responsabilităţile instituţiilor implicate: R.A. AACR a) Culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice; b) Asigurarea calităţii, validarea, analiza, evaluarea şi transmiterea la timp a datelor statistice; c) Elaborarea şi punerea în aplicare de programe de control la agenţii aeronautici români cu privire la furnizarea de date statistice pentru activitatea aeronautică civilă. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare

Page 140: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

140

Suportul de colectare a datelor: Electronic şi/sau hârtie prin raportul statistic P - Servicii şi facilităţi de rută, raportul statistic R - Trafic servicii de navigaţie aeriană terminale, raportul statistic L - Trafic servicii şi facilităţi de rută. Periodicitate: Trimestrial pe luni şi anual Perioada de referinţă: Trimestrul pe luni şi anul calendaristic Perioada de înregistrare/colectare a datelor: T+15, A+15 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: De la R.A. ROMATSA la sediul R.A. AACR: T+20, A+20.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Număr zboruri civile internaţionale, număr zboruri civile interne, număr alte zboruri, trafic servicii de navigaţie aeriană terminale. Tipul de serii de date: Trimestriale pe luni şi anuale Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date statistice integrată a OACI Alte publicaţii în care se regăsesc datele: OACI Data.com, OACI Data+ Beneficiarii rezultatelor: a) interni: MT; b) externi: OACI.

STATISTICA DATELOR FINANCIARE PENTRU SERVICIILE DE NAVIGAŢIE AERIANĂ ŞI FORŢA DE MUNCĂ

ANGAJATĂ (Cercetare statistică realizată de R.A. AACR)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind datele financiare pentru serviciile de navigaţie aeriană. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian;

b) Decretul Consiliului de stat nr. 194/1965 pentru aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei Convenţii.

Sfera de cuprindere: R.A. ROMATSA Numărul de unităţi observate: 1 Principalele variabile incluse în cercetare: venituri, cheltuieli, cheltuieli pentru servicii, investiţii brute de capital pentru servicii, forţa de muncă angajată.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (R.A. ROMATSA) Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Electronic şi/sau hârtie prin raportul statistic K - Rezultate financiare ale serviciilor de navigaţie aeriană Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic Perioada de înregistrare/colectare a datelor: A+15 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: De la R.A. ROMATSA la sediul R.A. AACR: 31.07.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: total venituri, total cheltuieli, total cheltuieli pentru servicii, total investiţii brute de capital pentru servicii, forţa de muncă angajată pe servicii şi categorii. Tipul de serii de date: Anuale Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date statistice integrată a OACI Alte publicaţii în care se regăsesc datele: OACI Data.com, OACI Data+ Beneficiarii rezultatelor:

Page 141: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

141

a) interni: MT; b) externi: OACI.

STATISTICA CONSUMULUI DE CARBURANT AL TRANSPORTATORILOR AERIENI PUBLICI ŞI AL

OPERATORILOR AERIENI AUTORIZAŢI PENTRU ACTIVITĂŢI DE AVIAŢIE GENERALĂ ŞI LUCRU AERIAN (Cercetare statistică realizată de R.A. AACR)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind consumul de carburant al transportatorilor aerieni români autorizaţi pentru transport public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale şi al operatorilor aerieni autorizaţi pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian;

b) Decretul Consiliului de stat nr. 194/1965 pentru aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei Convenţii.

Sfera de cuprindere: Totalitatea transportatorilor aerieni autorizaţi, care au ca activitate transportul public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale. Numărul de unităţi observate: 40 Principalele variabile incluse în cercetare: tipul aeronavei, aeronave, utilizarea aeronavei, carburant consumat, procentul de biocombustibil, tone-km realizate, tone-km disponibile, pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Transportatorii aerieni autorizaţi pentru transport public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale şi operatori aerieni autorizaţi pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian. Responsabilităţile instituţiilor implicate: R.A. AACR a) Culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice; b) Asigurarea calităţii, validarea, analiza, evaluarea şi transmiterea la timp a datelor statistice; c) Elaborarea şi punerea în aplicare de programe de control la agenţii aeronautici români cu privire la furnizarea de date statistice pentru activitatea aeronautică civilă. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Electronic şi/sau hârtie prin raportul statistic M - Consumul de carburant - Operatori aerieni comerciali Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic Perioada de înregistrare/ colectare a datelor: A+15 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: De la transportatorii aerieni autorizaţi pentru transport public de pasageri, marfă şi poştă pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale şi de la operatorii aerieni autorizaţi pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian la sediul R.A. AACR: A+20.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: tipuri de aeronave, număr de aeronave, modalităţile de utilizare a aeronavelor, total carburant consumat, ponderea biocombustibilului în total carburant consumat, total tone-km realizate, total tone-km disponibile, pe curse regulate şi curse neregulate, interne şi internaţionale. Tipul de serii de date: Anuale Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date statistice integrată a OACI Alte publicaţii în care se regăsesc datele: OACI Data.com, OACI Data+ Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Institutul Naţional de Statistică (INS), MT; b) externi: OACI.

Page 142: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

142

STATISTICA CARBURANTULUI VÂNDUT CĂTRE TRANSPORTATORII AERIENI PUBLICI (Cercetare statistică realizată de R.A. AACR)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind cantitatea de carburantul vândut către transportatorii aerieni români şi către transportatorii aerieni străini. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian;

b) Decretul Consiliului de stat nr. 194/1965 pentru aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei Convenţii.

Sfera de cuprindere: Totalitatea distribuitorilor de carburanţi autorizaţi să vândă produse petroliere pentru aviaţie. Numărul de unităţi observate: 6 Principalele variabile incluse în cercetare: tipul carburantului, cantitatea vândută către transportatorii aerieni români şi către transportatorii aerieni străini.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Distribuitori de carburanţi autorizaţi să vândă produse petroliere pentru aviaţie. Responsabilităţile instituţiilor implicate: R.A. AACR a) Culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice; b) Asigurarea calităţii, validarea, analiza, evaluarea şi transmiterea la timp a datelor statistice; c) Elaborarea şi punerea în aplicare de programe de control, la agenţii aeronautici români, cu privire la furnizarea de date statistice pentru activitatea aeronautică civilă. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Electronic şi/sau hârtie prin raportul statistic FD - Volum vânzare de carburant - Distribuitori Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic Perioada de înregistrare/ colectare a datelor: A+15 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: De la distribuitorii de carburanţi autorizaţi să vândă produse petroliere pentru aviaţie la sediul R.A. AACR: A+20.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Total carburant vândut, pe tipuri, către transportatorii aerieni români şi către transportatorii aerieni străini. Tipul de serii de date: Anuale Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Beneficiarii rezultatelor: interni: INS, MT.

STATISTICA PERSONALULUI AERONAUTIC LICENŢIAT ŞI A PREGĂTIRII PERSONALULUI DIN AVIAŢIE (Cercetare statistică realizată de R.A. AACR)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind personaului aeronautic licenţiat şi pregătirea personalului din aviaţie. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian;

b) Decretul Consiliului de stat nr. 194/1965 pentru aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie

Page 143: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

143

1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei Convenţii. Sfera de cuprindere: Raportarea calificării personalului din aviaţie şi a capacităţii de pregătire a personalului din aviaţie Numărul de unităţi observate: 10 Principalele variabile incluse în cercetare: licenţe/ calificări/ autorizaţii, conversii/ validări, organizaţii de pregătire a personalului, capacitatea anuală de pregătire.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: R.A. AACR şi organizaţiile de pregătire a personalului din aviaţie. Responsabilităţile instituţiilor implicate: R.A. AACR a) Culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice; b) Asigurarea calităţii, validarea, analiza, evaluarea şi transmiterea la timp a datelor statistice; c) Elaborarea şi punerea în aplicare de programe de control la agenţii aeronautici români cu privire la furnizarea de date statistice pentru activitatea aeronautică civilă. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Electronic şi/sau hârtie prin raportul statistic N - Licenţierea şi pregătirea personalului din aviaţie. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic Perioada de înregistrare/ colectare a datelor: anual A+15 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: De la R.A. AACR şi centrele de pregătire a personalului din aviaţie la sediul R.A. AACR: A+20

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Categorii de calificări ale personalului, capacitatea viitoare de pregătire a personalului aeronautic pe categorii de licenţe. Tipul de serii de date: Anuale Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date statistice integrată a OACI Alte publicaţii în care se regăsesc datele: OACI Data.com, OACI Data+ Beneficiarii rezultatelor: a) interni: MT; b) externi: OACI.

AERONAVELE CIVILE ÎNMATRICULATE CU CERTIFICAT DE NAVIGABILITATE (Cercetare statistică realizată de R.A. AACR)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica transporturilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind aeronavele civile înmatriculate cu certificate de navigabilitate valide. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian;

b) Decretul Consiliului de stat nr. 194/1965 pentru aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei Convenţii.

Sfera de cuprindere: Totalitatea operatorilor aerieni şi deţinători de aeronave Numărul de unităţi observate: 40 Principalele variabile incluse în cercetare: aeronave civile înmatriculate cu certificate de navigabilitate valide, pe categorii (număr de motoare, tip de propulsie, greutate maximă admisibilă la decolare).

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: R.A. AACR Suportul de colectare a datelor: Electronic şi/sau hârtie prin raportul statistic H - Aeronave civile înmatriculate Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Anual A+15 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: La sediul R.A. AACR: 28.01.2018

Page 144: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Transporturi

144

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Număr aeronave civile înmatriculate cu certificate de navigabilitate valide, pe categorii. Tipul de serii de date: Anuale Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date statistice integrată a OACI Alte publicaţii în care se regăsesc datele: OACI Data.com, OACI Data+, Anuarul Statistic al României Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Institutul Naţional de Statistică (INS), MT; b) externi: OACI.

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE

STATISTICA MOBILITĂȚII PASAGERILOR ȘI A TRAFICULUI RUTIER

DESCRIEREA PROIECTULUI

Domeniul statistic: Statistica transporturilor

Obiectivul proiectului: Producerea armonizată a indicatorilor statistici de mobilitate a pasagerilor și susţinerea dezvoltării şi producerea statisticii armonizate a indicatorilor de trafic rutier pe baza datelor obţinute din citirea odometrelor. Lucrări/Acţiuni prevăzute în anul 2018: a) Colectarea datelor pentru producerea indicatorilor statisticii mobilităţii pasagerilor aferente trimestrului IV

2017 prin intermediul chestionarului proiectat în acest scop; b) Numărul de unităţi observate: gospodăriile din circa 8.900 de locuinţe; c) Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: - Operatorii statistici la direcţiile teritoriale de statistică - T+ 20; - Direcţiile teritoriale de statistică la INS – sediul central - T+ 30; d) Producerea variabilelor statistice aferente anului 2017, în conformitate cu Specificaţiile tehnice ale

contractului de grant;

e) Sprijinirea şi supervizarea desfăşurării activitații aferente anului 2017 de către Registrul Auto Român (R.A.R.) pentru producerea indicatorilor de trafic rutier;

f) Redactarea şi transmiterea la Eurostat a statisticilor produse și a Raportului final privind implementarea producerii indicatorilor privind statistica mobilității pasagerilor și a traficului rutier;

g) Redactarea și transmiterea la Eurostat a Raportului tehnic final privind implementarea acțiunii și a declarației financiare.

Beneficiarii rezultatelor: Utilizatori interni şi externi ai statisticilor europene Perioada de desfăşurare: 09.12.2016 – 08.04.2018

Page 145: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Poştă şi telecomunicaţii

145

1.9.3. Poştă şi telecomunicaţii

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

ACTIVITĂŢILE ŞI MIJLOACELE DE POŞTĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica poştei şi de curierat Obiectivul: Producerea de date statistice privind activitatea şi mijloacele de poştă Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă şi surse administrative Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 698/2006 privind stabilirea metodologiei privind cercetarea statistică referitoare la mijloacele şi activităţile de comunicaţii.

Sfera de cuprindere: Activitatea de poştă şi de curier Numărul de unităţi observate: 1 Principalele variabile incluse în cercetare: Corespondenţă şi imprimate, trimiteri recomandate, trimiteri cu valoare declarată, colete poştale şi unităţi de poştă existente la sfârşitul anului, pe tipuri de unităţi. Sursa datelor: Cercetarea statistică „Poştă” şi surse administrative

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Compania Naţională „Poşta Română” şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - date privind activitatea operatorilor de activităţi poştale, altele decât serviciul universal. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Portal WEB şi chestionarul statistic POŞTA. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Compania Naţională Poşta Română la INS - sediul central/ eSOP/e-mail: 20.04.2018; b) INS - sediul central de pe site-ul ANCOM: 10.10.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul total de corespondenţă şi imprimate, trimiteri recomandate, trimiteri cu valoare declarată, colete poştale, subunităţi operative poştale, pe tipuri de unităţi. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe. Publicaţii realizate: „Mijloace şi activităţi de comunicaţii” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor:

interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, Compania Naţională Poşta Română, mass-media.

Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de diseminare a datelor: 31.10.2018 - TEMPO Termen de difuzare a publicaţiei: 25.10.2018

ACTIVITĂŢILE ŞI MIJLOACELE DE TELEFONIE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica telecomunicaţiilor Obiectivul: Producerea de date statistice privind activităţile de telefonie şi mijloacele de telefonie existente. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 698/2006 privind stabilirea metodologiei privind cercetarea statistică referitoare la mijloacele şi activităţile de comunicaţii.

Sfera de cuprindere: Operatori activi de telefonie Numărul de unităţi observate: circa 15 Principalele variabile incluse în cercetare: Conexiuni la serviciile de telefonie fixă, mobilă şi Internet,

Page 146: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Poştă şi telecomunicaţii

146

convorbiri telefonice, capacitatea centralelor telefonice, posturi publice cu cartelă, linii închiriate. Sursa datelor: Operatori de telefonie fixă şi mobilă autorizaţi să desfăşoare activitate de telecomunicaţii.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile autorizate să realizeze activităţi de telefonie. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic TC şi Portal WEB. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Unităţile raportoare la INS - sediul central/Portal WEB: 27.04.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Număr de linii echivalente echipate şi echivalente în funcţiune; număr de conexiuni la serviciile de telefonie fixă, mobilă şi Internet; durata convorbirilor telefonice (mii minute) interne şi internaţionale în reţeaua telefonică fixă; durata convorbirilor telefonice (mil. minute) interne şi internaţionale în reţeaua telefonică mobilă; număr SMS-uri; număr de posturi publice cu cartelă; număr de linii închiriate. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Publicaţii realizate: „Mijloace şi activităţi de comunicaţii” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere și alte unități ale

administrației publice, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, mass-media, alți utilizatori;

b) externi: EUROSTAT - la cerere. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de diseminare a datelor: 31.10.2018 - TEMPO Termen de difuzare a publicaţiei: 25.10.2018

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE

REŢELE ŞI SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE (Cercetare realizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica poştei şi telecomunicaţiilor Obiectivul: Monitorizarea pieţelor de gros şi cu amănuntul corespunzătoare furnizării de reţelele fixe, reţele mobile, servicii de telefonie fixă, telefonie mobilă, acces la internet, linii închiriate, transmisiuni de date, retransmisie a programelor audiovizuale, precum şi de servicii integrate de comunicaţii electronice. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.

European: Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice autorizaţi de ANCOM

Page 147: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Poştă şi telecomunicaţii

147

operaţionali în perioada de raportare (care desfăşoară activitate în perioada de raportare). Numărul de unităţi observate: circa 1.100 Principalele variabile incluse în cercetare: Număr de abonaţi la serviciile de telefonie fixă, telefonie mobilă, respectiv retransmisie a programelor audiovizuale, număr de cartele SIM corespunzătoare serviciilor de telefonie mobilă, numărul de linii aferente serviciilor de telefonie fixă, respectiv serviciilor de linii închiriate şi transmisiuni de date, număr de conexiuni pentru acces la internet ( la puncte fixe şi la puncte mobile), număr de utilizatori ai serviciilor integrate, volume de trafic de voce, SMS, MMS, apeluri video, date realizate în reţelele de telefonie fixă şi de telefonie mobilă, traficul corespunzător serviciilor cu valoare adăugată, veniturile obţinute din furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, precum şi investiţiile realizate.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice autorizaţi de ANCOM, care au avut activitate pe întreaga perioadă de referinţă ori pe o parte a acesteia. Modul de colectare a datelor primare: online, prin intermediul aplicaţiei Sistem Software de Colectare şi Prelucrare a Datelor Statistice (SSCPDS). Suportul de colectare a datelor: Formular conform Anexelor nr.1-15 ale Deciziei Preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, pe suport electronic, cu semnatură electronică extinsă. Periodicitate: Semestrial, anual. Perioada de referinţă: Semestrul I, respectiv II corespunzător fiecărui an, anul calendaristic Termenul limită de transmitere a datelor: - 30.05.2018 - în cazul datelor statistice privind veniturile şi investiţiile prevăzute în anexele nr. 1–14; - 10.02.2018/10.08.2018 - în cazul anexelor celorlalte date statistice prevăzute în anexele nr. 1–14, respectiv a datelor statistice prevăzute în anexa nr. 15 pentru perioadele de raportare 01.07-31.12.2017, respectiv 01.01-30.06.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul de furnizori corespunzător anumitor categorii de servicii, numărul total de abonaţi la serviciile de telefonie fixă, telefonie mobilă, respectiv retransmisie a programelor audiovizuale, numărul total de cartele SIM corespunzătoare serviciilor de telefonie mobilă, numărul total de linii aferente serviciilor de telefonie fixă, respectiv serviciilor de linii închiriate şi transmisiuni de date, numărul total de conexiuni pentru acces la internet (la puncte fixe şi la puncte mobile), numărul total de utilizatori ai serviciilor integrate, rate de penetrare ale serviciilor de telefonie fixă, telefonie mobilă, acces la internet, retransmisie a programelor audiovizuale, serviciilor integrate, volume de trafic total de voce, SMS, MMS, apeluri video, respectiv date realizat în reţelele de telefonie fixă şi de telefonie mobilă, traficul total corespunzător serviciilor cu valoare adăugată, traficul total de acces la internet, veniturile totale obţinute din furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, precum şi investiţiile totale realizate. Tipul de serii de date: Semestriale şi anuale. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, medii de rezidenţă, persoane fizice/persoane juridice. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: ITU - World Telecommunication/ ICT Indicators Database Publicaţii realizate: Rapoarte de date statistice privind piaţa de comunicaţii electronice din România. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Raportul anual de activitate al ANCOM”, „Digital Agenda Scoreboard” (realizat de DG CNECT), „Broadband Access in the EU” (realizat de DG CNECT). Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi alte instituţii ale

administraţiei publice centrale, institute de cercetare, furnizori de reţele şi/sau de servicii de comunicaţii electronice, alţi utilizatori;

b) externi: Comisia Europeană – DG CNECT, ITU, institute de cercetare, furnizori de reţele şi/sau de servicii de comunicaţii electronice, alţi utilizatori.

Modalităţi de diseminare: comunicate şi conferinţe de presă, rapoarte semestriale date statistice, informări pe pagina publică a ANCOM sau a aplicaţiei SSCPDS. Termene de transmitere a datelor la DG CNECT: Conform calendarului DG CNECT. Termene de transmitere a datelor la ITU: Conform calendarului ITU. Termene de diseminare a datelor: a) 31.05.2018 - comunicat de presă;

b) 29.11.2018 - comunicat de presă. Termene de difuzare a publicaţiei: a) 31.05.2018;

b) 29.11.2018.

Page 148: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Poştă şi telecomunicaţii

148

SERVICII DE POŞTĂ (Cercetare realizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica poştei şi telecomunicaţiilor Obiectivul: Calculul traficului poştal total, al traficului serviciilor poştale din sfera serviciului universal, al traficului serviciilor poştale din afara sferei serviciului universal, precum şi al veniturilor totale obţinute din aceste servicii. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Cadrul legal

Naţional: a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 314/2017 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale.

Sfera de cuprindere: Totalitatea furnizorilor de servicii poştale autorizaţi de ANCOM. Numărul de unități observate: circa 500 Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul de furnizori autorizați/activi, traficul aferent serviciilor poştale din sfera serviciului universal, traficul aferent serviciilor poştale din afara sferei serviciului universal, cifra de afaceri și veniturile obținute din furnizarea acestor servicii, numărul angajaților, numărul reclamațiilor, numărul punctelor de acces/contact.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Furnizorii de servicii poştale autorizați de ANCOM, pe întreaga perioadă de referinţă ori pe o parte din aceasta. Modul de colectare a datelor primare: online, prin intermediul aplicaţiei Sistem Software de Colectare şi Prelucrare a Datelor Statistice (SSCPDS) Suportul de colectare a datelor: Formulare conform Anexei Deciziei Preşedintelui ANCOM nr.314/2017, pe suport electronic, cu semnătură electronică extinsă. Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul calendaristic anterior Termenul limită de transmitere a datelor: 15.03.2018 datele din Anexa nr.1, respectiv 15.07.2018 datele din Anexa nr.2

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Traficul aferent serviciilor poştale din sfera serviciului universal, traficul aferent serviciilor poştale din afara sferei serviciului universal, veniturile obţinute din furnizarea acestor servicii, , numărul angajaţilor, numărul reclamaţiilor, numarul punctelor de acces/contact. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: UPU, CE, ERGP, CERP Publicaţii realizate: „Raport privind piaţa serviciilor poştale din România” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Raportul anual de activitate al ANCOM” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi alte instituţii ale

administraţiei publice centrale, institute de cercetare, furnizori de servicii poştale, alţi utilizatori; b) externi: UPU, Comisia Europeană, ERGP, CERP, institute de cercetare, furnizori de servicii poştale, alţi utilizatori. Modalităţi de diseminare: comunicate şi conferinţe de presă, raport pe pagina de internet a ANCOM. Termen de transmitere a datelor: Conform calendarului solicitantului Termen de diseminare a datelor: 28.09.2018 - comunicat de presă Termen de difuzare a publicaţiei: 28.09.2018

Page 149: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Alte servicii prestate populaţiei/întreprinderilor

149

1.9.4. Alte servicii prestate populaţiei/întreprinderilor

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE PENTRU POPULAŢIE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica serviciilor Obiectivul: Determinarea indicilor de volum şi a indicilor valorici ai cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate pentru populaţie. Priorităţi în 2018: Recalcularea şi diseminarea noilor serii de date conform anului de bază 2015 Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 932/2005 privind metodologia de prelucrare a indicatorilor pe termen scurt, pe baza chestionarelor IND-TS, CON-TS, SERV-TS;

b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 801/2011 privind metodologia de calcul a indicilor de valori ai cifrei de afaceri din comerţ.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 1158/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt;

c) Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceea ce priveşte definiţiile variabilelor, lista variabilelor şi frecvenţa de elaborare a datelor, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitate principală cuprinsă în diviziunile sau clasele 55, 56, 79, 92, 9329, 9313, 96 ale CAEN Rev.2. Numărul de unităţi observate: 1.200 (cifră estimată - eşantionul se extrage la sfârşitul anului 2017) Principalele variabile incluse în cercetare: Cifra de afaceri - fără TVA

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile selectate în eşantion Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SERV-TS, capitolul CA şi Portalul WEB. Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Perioada de înregistrare/colectare a datelor: între data de 10 şi 25 a fiecărei luni Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+15/L+20; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Indicii valorici şi de volum ai cifrei de afaceri, conform CAEN Rev.2. Tipul de serii de date: Lunar Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN Rev.2. Bazele de date ale INS: TEMPO Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „România în cifre”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, alţi utilizatori;

Page 150: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Alte servicii prestate populaţiei/întreprinderilor

150

b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: comunicate de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+37 Termene de diseminare a datelor: a) L+37 - comunicat de presă;

b) L+45- TEMPO.

SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica serviciilor Obiectivul: Determinarea indicilor valorici ai cifrei de afaceri pentru serviciile prestate în principal întreprinderilor. Priorităţi în 2018: Recalcularea şi diseminarea noilor serii de date conform anului de bază 2015 Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 932/2005 privind metodologia de prelucrare a indicatorilor pe termen scurt, pe baza chestionarelor IND-TS, CON-TS, SERV-TS;

b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 801/2011 privind metodologia de calcul a indicilor de valori ai cifrei de afaceri din comerţ.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 1158/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt;

c) Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceea ce priveşte definiţiile variabilelor, lista variabilelor şi frecvenţa de elaborare a datelor, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitate principală cuprinsă în diviziunile/grupele CAEN Rev.2: 49÷53, 58÷63, 68, 69, 702, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82. Numărul de unităţi observate: 4.600 (cifră estimată - eşantionul se extrage la sfârşitul anului 2017) Principalele variabile incluse în cercetare: Cifra de afaceri - fără TVA

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile selectate în eşantion Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic SERV-TS, capitolul CA şi Portalul WEB Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Perioada de înregistrare/colectare a datelor: între data de 10 şi 25 a fiecărei luni Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: L+15/L+20; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Indicii valorici, conform CAEN Rev.2 Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN Rev.2 Bazele de date ale INS: TEMPO Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, institute de

cercetare, mass-media, alţi utilizatori;

Page 151: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Alte servicii prestate populaţiei/întreprinderilor

151

b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: comunicate de presă, prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+37 Termene de diseminare a datelor: a) L+37 - comunicat de presă;

b) L+45 - TEMPO.

Page 152: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Cercetare-dezvoltare şi inovare

152

1.10. Cercetare-dezvoltare şi inovare

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

ACTIVITATEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE DIN SECTORUL PUBLIC/GUVERNAMENTAL

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica cercetării - dezvoltării Obiectivul: Producerea de indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de cercetare – dezvoltare care oferă o bază pentru monitorizarea strategiei naţionale în domeniul cercetării - dezvoltării şi inovării, a Strategiei Europa 2020 precum şi pentru dezvoltarea Spaţiului European de Cercetare (European Research Area-ERA). Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.

d) Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020.

e) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 367/2002 privind metodologia de calcul al indicatorilor statistici privind activitatea de cercetare-dezvoltare.

European: a) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei;

b) Decizia nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2003 privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

Sfera de cuprindere: Ministerele din subordinea Guvernului, alte unităţi din subordinea Guvernului cu activitate de cercetare-dezvoltare; institute naţionale de cercetare-dezvoltare; institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură, alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept public, centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale, alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi activitatea de cercetare-dezvoltare ori structuri ale acestora, legal constituite, de la nivel central şi local. Numărul de unităţi observate: circa 650 unităţi Principalele variabile incluse în cercetare: Structura personalului: salariaţii din activitatea de C-D pe: ocupaţii, nivel de pregătire, sexe, ţara de origine; cercetătorii pe grupe de vârstă şi domenii ştiinţifice; Cheltuielile de cercetare-dezvoltare efectuate pe: tipuri de costuri, tipuri de cercetare, surse de finanţare, obiective socio-economice creditele bugetare alocate activităţii de cercetare-dezvoltare, finanţarea publică naţională acordată activităţilor de cercetare-dezvoltare la nivel transnaţional.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Institute de cercetare - dezvoltare şi alte categorii de unităţi cu activitate de C-D, Ministerul Educaţiei Naționale, Ministerul Cercetării și Inovării, ministere şi alte instituţii publice ordonatoare principale de credite pentru furnizarea datelor aferente activităţii de cercetare-dezvoltare privind creditele bugetare şi OSIM pentru furnizarea datelor aferente brevetelor. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic CD GOV şi Portalul WEB. Periodicitate: Anual Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 16.04.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 17.05.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Page 153: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Cercetare-dezvoltare şi inovare

153

Principalii indicatori rezultaţi: Număr total de salariaţi din activitatea de C-D, pe ocupaţii, pe nivel de pregătire, pe sexe, pe domenii ştiinţifice; număr total de cercetători pe grupe de vârstă şi domenii ştiinţifice; cheltuieli pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT, OECD Publicaţii realizate: „Activitatea de cercetare-dezvoltare” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Statistică teritorială”, „Starea socială şi economică a României - date statistice”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Educaţiei

Naționale, Ministerul Cercetării și Inovării, Academia Română, ministere, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT, OECD, DG RTD. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor

la EUROSTAT: a) 29.06.2018 - Chestionar unificat EUROSTAT/OECD Module distincte pentru EUROSTAT şi OECD (pt. datele anului 2017);

b) 31.10.2018 - Chestionar simplificat (pentru datele anului 2017); c) 28.12.2018 - Chestionar referitor la creditele bugetare alocate

activităţii de cercetare – dezvoltare (pentru datele anului 2018)

Termene de diseminare a datelor: a) 16.11.2018 - comunicat de presă; b) 17.12.2018 - TEMPO.

Termen de difuzare a publicaţiei: 28.11.2018

ACTIVITATEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE DIN SECTORUL ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ŞI CLINICI

UNIVERSITARE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica cercetării - dezvoltării Obiectivul: Producerea de indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de cercetare - dezvoltare care oferă o bază pentru monitorizarea strategiei naţionale în domeniul cercetării - dezvoltării şi inovarii, a Strategiei Europa 2020 precum şi pentru dezvoltarea Spaţiului European de Cercetare (European Research Area-ERA). Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020.

e) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 367/2002 privind metodologia de calcul al indicatorilor statistici privind activitatea de cercetare-dezvoltare.

European: a) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei;

b) Decizia nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2003 privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

Page 154: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Cercetare-dezvoltare şi inovare

154

Sfera de cuprindere: Universităţile de învăţământ superior cu forma de proprietate de stat, universităţile de învăţământ superior particulare, clinicile universitare care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare. Numărul de unităţi observate: circa 150 Principalele variabile incluse în cercetare: Structura personalului: salariaţii din activitatea de C-D pe: ocupaţii, nivel de pregătire, sexe, ţara de origine; cercetătorii pe grupe de vârstă şi domenii ştiinţifice; Cheltuielile de cercetare-dezvoltare efectuate pe: tipuri de costuri, tipuri de cercetare, surse de finanţare, obiective socio-economice, creditele bugetare alocate activităţii de cercetare-dezvoltare, finanţarea publică naţională acordată activităţilor de cercetare-dezvoltare la nivel transnaţional.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Universităţi de învăţământ superior şi clinici universitare cu activitate de cercetare-dezvoltare, Ministerul Educaţiei Naționale, Ministerul Cercetării și Inovării şi toate celelalte instituţii pentru furnizarea datelor aferente activităţii de cercetare-dezvoltare şi OSIM pentru furnizarea datelor aferente brevetelor. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic CD HES şi Portalul WEB. Periodicitate: Anual Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 16.04.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 17.05.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Număr total de salariaţi din activitatea de C-D, pe ocupaţii, pe nivel de pregătire, pe sexe, pe domenii ştiinţifice; număr total de cercetători pe grupe de vârstă şi domenii ştiinţifice; cheltuieli pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT, OECD. Publicaţii realizate: „Activitatea de cercetare-dezvoltare” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Statistică teritorială”, „Starea socială şi economică a României - date statistice”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Educaţiei

Naționale, Ministerul Cercetării și Inovării, Academia Română, ministere, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT, OECD, DG RTD. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor

la EUROSTAT: a) 29.06.2018 - Chestionar unificat EUROSTAT/OECD Module distincte pentru EUROSTAT şi OECD (pt. datele anului 2017);

b) 31.10.2018 - Chestionar simplificat (pentru datele anului 2017); c) 28.12.2018 - Chestionar referitor la creditele bugetare alocate

activităţii de cercetare – dezvoltare (pentru datele anului 2018)

Termene de diseminare a datelor: a) 16.11.2018 - comunicat de presă; b) 17.12.2018 - TEMPO.

Termen de difuzare a publicaţiei: 28.11.2018

ACTIVITATEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE DIN SECTORUL NON PROFIT

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica cercetării - dezvoltării Obiectivul: Producerea de indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de cercetare-dezvoltare care oferă o bază pentru monitorizarea strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii, a Strategiei Europa 2020 precum şi pentru dezvoltarea Spaţiului European de Cercetare (European Research Area-ERA). Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral

Page 155: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Cercetare-dezvoltare şi inovare

155

Cadrul legal Naţional: a) Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,

cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare - dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.

d) Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020.

e) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 367/2002 privind metodologia de calcul al indicatorilor statistici privind activitatea de cercetare-dezvoltare.

European: a) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei;

b) Decizia nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2003 privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

Sfera de cuprindere: Institute sau centre de cercetare-dezvoltare fară scop patrimonial recunoscute de utilitate publică, alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, alte organizaţii neguvernamentale, fără scop patrimonial care au ca obiect de activitate şi cercetare-dezvoltare sau structuri ale acestora legal constituite, camerele de comerţ şi industrie. Numărul de unităţi observate: circa 250 (cifră estimată - eşantionul se va extrage la începutul anului 2017) Principalele variabile incluse în cercetare: Structura personalului: salariaţii din activitatea de C-D pe: ocupaţii, nivel de pregătire, sexe, cercetătorii pe nivel de pregătire; Cheltuielile de cercetare-dezvoltare efectuate pe: tipuri de costuri, tipuri de cercetare, surse de finanţare

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Instituţii non-profit cu activitate de cercetare – dezvoltare, Ministerul Cercetării ṣi Inovării. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic CD PNP şi Portalul WEB. Periodicitate: Anual Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 16.04.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 17.05.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Număr total de salariaţi din activitatea de C-D, pe ocupaţii, pe nivel de pregătire, pe sexe, pe domenii ştiinţifice; număr total de cercetători, cheltuieli pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT, OECD Publicaţii realizate: „Activitatea de cercetare-dezvoltare” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Statistică teritorială”, „Starea socială şi economică a României - date statistice”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Educaţiei

Naționale, Ministerul Cercetării și Inovării, Academia Română, ministere, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT, OECD, DG RTD. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor

la EUROSTAT: a) 29.06.2018 - Chestionar unificat EUROSTAT/OECD Module distincte pentru EUROSTAT şi OECD (pt. datele anului 2017);

b) 31.10.2018 - Chestionar simplificat (pentru datele anului 2017); c) 28.12.2018 - Chestionar referitor la creditele bugetare alocate

activităţii de cercetare – dezvoltare (pentru datele

Page 156: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Cercetare-dezvoltare şi inovare

156

anului 2018) Termene de diseminare a datelor: a) 16.11.2018 - comunicat de presă;

b) 17.12.2018 - TEMPO. Termen de difuzare a publicaţiei: 28.11.2018

ACTIVITATEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN ÎNTREPRINDERILE DIN MEDIUL DE AFACERI

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica cercetării – dezvoltării şi inovaţiei Obiectivul: Asigurarea dezvoltării, producerii şi diseminării regulate de statistici referitoare la activitatea de cercetare – dezvoltare şi inovaţie din întreprinderile aparţinând mediului de afaceri, care oferă o bază pentru monitorizarea strategiei naţionale, a strategiei „Europa 2020” şi a „Uniunii Inovării” cât şi furnizarea unor indicatori noi privind Spaţiul European de Cercetare. Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr.133/2011 privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;

d) Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020;

e) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 367/2002 privind metodologia de calcul al indicatorilor statistici privind activitatea de cercetare-dezvoltare; f) Ordinul nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile

de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal. European: a) Decizia nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2003 privind producerea şi dezvoltarea statisticilor comunitare în ştiinţă şi tehnologie;

b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, cu modificările ulterioare; Sfera de cuprindere: Întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile din mediul de afaceri, a căror activitate este producerea de bunuri şi servicii destinate pieţii selectate în eşantion. Numărul de unităţi observate: circa 11.000 (cifră estimată - eşantionul se va extrage la ȋnceputul anului 2018) Principalele variabile incluse în cercetare: Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare; Cheltuieli de cercetare-dezvoltare;

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Întreprinderi din mediul de afaceri, inclusiv companii de interes naţional, regii autonome şi clinici medicale particulare cu activitate de cercetare-dezvoltare şi inovaţie. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic CD BES şi Portalul WEB Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul 2017 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB: 15.06.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 17.08.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Număr total de salariaţi din activitatea de C-D, pe ocupaţii, pe nivel de pregătire, pe sexe, pe domenii ştiinţifice; Număr total de cercetători; Cheltuieli pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, activităţi ale economiei

Page 157: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Cercetare-dezvoltare şi inovare

157

naţionale. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT, MSTI – OECD. Publicaţii realizate: „Activitatea de cercetare-dezvoltare” – anual; „ Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Statistică teritorială”, „Starea socială şi economică a României - date statistice”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Educaţiei

Naționale, Ministerul Cercetării și Inovării, Academia Română, ministere, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori.

b) externi: EUROSTAT, OECD, DG RTD. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT pentru : - datele de cercetare-dezvoltare: a) 29.06.2018 - Chestionar unificat EUROSTAT/OECD Module distincte

pentru EUROSTAT şi OECD (pt. datele anului 2017); b) 31.10.2018 - Chestionar simplificat (pt. datele anului 2017); c) 28.12.2018 - Chestionar referitor la creditele bugetare alocate

activităţii de cercetare –dezvoltare (pt. datele anului 2018);

Termene de diseminare a datelor: a) 16.11.2018 - comunicat de presă; b) 17.12.2018 - TEMPO;

Termene de difuzare a publicaţiei: 28.11.2018 - „Activitatea de cercetare-dezvoltare”

INOVAŢIA ÎN ÎNTREPRINDERI

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII, SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica cercetării-dezvoltării şi inovaţiei Obiectivul: Producerea de indicatori statistici privind inovaţia în industrie şi servicii, ce oferă o bază pentru monitorizarea strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovaţiei, strategiei Europa 2020, dezvoltării Spaţiului European de Cercetare şi iniţiativei „O Uniune a Inovaţiei’, care să conducă la creştere inteligentă şi dezvoltarea unei economii bazată pe cunoaştere şi inovaţie, în vederea asigurării ideilor inovatoare ce se pot transforma în produse şi servicii, care creează creştere economică şi noi locuri de muncă. Priorităţi în 2018: Asigurarea producerii şi diseminării datelor referitoare la inovaţie pentru perioada 2014-2016, realizarea unui progres în stabilirea şi implementarea calităţii statisticilor privind inovaţia şi pregătirea următoarei cercetări statistice referitoare la inovaţie, pentru perioada 2016-2018. Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr.133/2011 privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul Naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare;

c) Hotărârea Guvernului 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, finanţate de la bugetul de stat;

d) Hotărârea Comitetului de Avizare Metodologică a Institutului Naţional de Statistică nr. 2/2009 pentru aprobarea metodologiei cercetării statistice privind inovarea în industrie şi servicii;

e) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 219/2009 pentru stabilirea metodologiei cercetării statistice privind inovarea în industrie şi servicii.

European: a) Decizia nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2003 privind producerea şi dezvoltarea statisticilor comunitare în ştiinţă şi tehnologie;

b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei;

Principalele variabile cercetate: Activitatea principală a întreprinderii, apartenenţa la un grup de întreprinderi, ţara de origine a grupului de întreprinderi, pieţele geografice unde întreprinderea îşi vinde

Page 158: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica economică Cercetare-dezvoltare şi inovare

158

produsele, introducerea pe piaţă a unui produs (bun şi/sau serviciu) nou sau semnificativ îmbunătăţit, introducerea pe piaţă a unor procese noi sau semnificativ îmbunătăţite, produse noi pentru întreprindere, produse noi pentru piaţă, produse noi în lume, cifra de afaceri a produselor noi sau semnificativ îmbunătăţite, inovaţii abandonate sau suspendate înaintea finalizării, inovaţii nefinalizate la sfârşitul anului, tipul activităţii inovatoare, cheltuieli pentru inovaţie, pe elemente componente, finanţarea publică a inovaţiei, cooperarea şi partenerii de cooperare pentru inovaţii, inovaţii de organizare, inovaţii de marketing, drepturi de proprietate intelectuală şi acordare de licenţe, bariere în calea inovaţiei, indicatori economici ai întreprinderilor, salariaţi cu studii superioare din întreprinderi inovatoare.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: a) Numărul întreprinderilor active în domeniul inovaţiei; b) Numărul întreprinderilor cu inovaţii, care au introdus produse noi sau îmbunătăţite semnificativ, care sunt

noi pe piaţă/ noi pentru întreprindere; c) Tipologia inovatorilor (inovatori de produs şi/sau proces, inovatori de metode de organizare şi/sau de

marketing); d) Cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare; e) Numărul mediu anual de salariaţi al întreprinderilor inovatoare; f) Numărul întreprinderilor cu produse noi (noi pentru piaţă, noi pentru întreprindere); g) Cifra de afaceri a produselor noi pe piaţă şi noi pentru întreprindere; h) Numărul de întreprinderi inovatoare care aparţin unui grup de întreprinderi şi piaţa de desfacere a

întreprinderilor; i) Numărul de întreprinderi inovatoare, pe tipuri de produse şi pe tipuri de procese; j) Numărul de întreprinderi care au implementat inovaţii pe cont propriu sau împreună cu alte întreprinderi

sau instituţii; k) Întreprinderi inovatoare care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare; l) Întreprinderi inovatoare care nu desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare; m) Cheltuielile pentru inovaţie pe elemente componenete; n) Numărul întreprinderilor inovatoare care au primit fonduri publice; o) Numărul întreprinderilor active inovatoare implicate în activitatea de cooperare pentru implementarea

inovaţiilor; p) Intreprinderi care au utilizat drepturi de proprietate intelectuală; r) Întreprinderi cu inovaţii de organizare şi/sau de marketing. Tipul de serii de date: La 2 ani Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, activităţi ale economiei naţionale şi clase de mărime după numărul de salariaţi. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Inovaţia în întreprinderile din mediul de afaceri” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Statistica teritorială”, „Starea economică şi socială a României-date statistice”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Educaţiei şi

Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, Academia Română, institute de cercetare, mass-media şi alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT, DGRTD, DG ENTR, OECD. Modalităţi de diseminare: comunicate de presă; prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS – sediul central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS. Termene de transmitere a datelor la Eurostat: a) 29.06.2018- tabele cu date agregate

b) ianuarie-februarie 2018- set de microdate (pe bază voluntară)

Termene de diseminare a datelor: a) 23.02.2018 - Comunicat de presă cu date provizorii; b) 27.07.2018 - Comunicat de presă cu date definitive; c) 10.08.2018 - Realizarea publicaţiei „Inovaţia în întreprinderile din

mediul de afaceri”; d) 15.11.2018 - TEMPO.

Termen de difuzare a publicaţiei: 10.08.2018

Page 159: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica populaţiei şi demografiei

159

2. Statistică socială

2.1. Statistica populaţiei şi demografiei

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

NATALITATEA

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica demografică Obiectivul: Producerea de indicatori statistici privind natalitatea Priorităţi în 2018: Îmbunătăţirea calităţii datelor colectate, îmbunătăţirea structurii şi a modului de prezentare a informaţiei statistice. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă bazată pe date administrative. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

European: a) Regulamentul (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind statisticile demografice europene;

b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 205/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de stabilire a condiţiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile demografice europene, în ceea ce priveşte defalcarea datelor, termenele şi revizuirile de date;

c) Principii şi recomandări pentru statistica stării civile - ONU - seria M / Revizia 2 - 1998. Sfera de cuprindere: Născuţii-vii Numărul unităţilor observate: Numărul născuţilor-vii înregistraţi în România în anul 2018 Principalele variabile incluse în cercetare: a) Pentru născutul viu: sexul, data şi felul naşterii, greutatea la naştere, locul şi asistenţa la naştere, situaţia juridică, locul naşterii, domiciliul părinţilor, reşedinţa obişnuită a părinţilor; b) Pentru mamă: data naşterii, domiciliul, reşedinţa obişnuită, statutul ocupaţional, nivelul de instruire. Sursa datelor: Buletin statistic pentru născutul viu sau fişiere cu micro-date, de la Oficiile de stare civilă teritoriale.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Oficiile de stare civilă Instituţii colaboratoare: Ministerul Sănătăţii - Institutul Naţional de Sănătate Publică Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică - transmiterea instrumentarului statistic şi a modificărilor la instrucţiunile de

completare; b) Oficiile de stare civilă - Completarea corectă, completă şi transmiterea la termen a buletinelor statistice

demografice. Modul de colectare a datelor primare: Transcrierea datelor din documentele administrative în buletinul statistic demografic. Suportul de colectare a datelor: Hârtie sau electronic - la nivel teritorial, electronic - la nivel central. Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna, anul calendaristic Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Lunar Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Oficiile de stare civilă la Direcţiile teritoriale de statistică: L+05; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul născuţilor vii, rata generală a natalităţii, rata fertilităţii generale şi rate de fertilitate specifice, indicatorul conjunctural al fertilităţii, indicele brut şi net de reproducere, vârsta medie a mamei la naştere şi la prima naştere. Acţiuni prevăzute în 2018: Îmbunătăţirea instrumentarului statistic şi a instrucţiunilor de completare. Tipul de serii de date: Lunar, anual. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, medii de rezidenţă. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT, ONU, Consiliul Europei, MONEE – UNICEF.

Page 160: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica populaţiei şi demografiei

160

Publicaţii realizate: „Evenimente demografice în anul 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletin statistic lunar”, „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Statistică teritorială”, „Femeile şi bărbaţii, parteneriat de muncă şi viaţă”, „Tendinţe sociale”, „Starea economică şi socială a României” . Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Sănătăţii,

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Comisia Naţională de Prognoză, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Centrul de Cercetări Demografice al Academiei Române, Direcţiile Regionale/Judeţene de Statistică, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT, ONU, Consiliul Europei, UNICEF - la cerere. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 28.12.2018 OMS: 18.04.2018 Termene de diseminare a datelor: a) L+40 - comunicat de presă;

b) 22.06.2018 - TEMPO; c) L+42 - BSL.

Termen de difuzare a publicaţiei: 30.05.2018

MORTALITATEA

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica demografică Obiectivul: Producerea de indicatori statistici privind mortalitatea şi mortinatalitatea. Priorităţi în 2018: Îmbunătăţirea calităţii datelor colectate, îmbunătăţirea structurii şi a modului de prezentare a informaţiei statistice. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă bazată pe date administrative Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum şi la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă;

b) Regulamentul (UE) nr. 328/2011 al Comisiei din 5 aprilie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum şi la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, în ceea ce priveşte statisticile privind cauzele de deces;

c) Regulamentul (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind statisticile demografice europene;

d) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 205/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de stabilire a condiţiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile demografice europene, în ceea ce priveşte defalcarea datelor, termenele şi revizuirile de date;

e) Principii şi recomandări pentru statistica stării civile - ONU - seria M / Revizia 2 - 1998. Sfera de cuprindere: Persoanele care au decedat Numărul unităţilor observate: Numărul decedaţilor şi născuţilor-morţi înregistraţi în România în anul 2018. Principalele variabile incluse în cercetare: Data decesului, sexul, data naşterii, domiciliul şi reşedinţa obişnuită a decedatului, starea civilă, statutul ocupaţional, nivelul de instruire ale persoanei decedate, locul decesului, cauzele decesului. Sursa datelor: Buletinul statistic pentru deces, buletinul statistic pentru născutul mort sau fişiere cu micro-date, de la Oficiile de stare civilă teritoriale.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Oficiile de stare civilă Instituţii colaboratoare: Ministerul Sănătăţii - Institutul Naţional de Sănătate Publică Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică – transmiterea instrumentarului statistic şi a modificărilor la instrucţiunile de

completare; b) Oficiile de stare civilă - Completarea corectă, completă şi transmiterea la termen a Buletinelor Statistice

Page 161: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica populaţiei şi demografiei

161

Demografice; c) Institutul Naţional de Sănătate Publică - Asistenţă tehnică pentru verificarea şi codificarea cauzelor de deces la DSP-uri şi validarea fişierului de decese (a cauzei de deces) la Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică. Modul de colectare a datelor primare: Transcrierea datelor din documentele administrative în Buletinul Statistic Demografic (în cazul în care decedatul este caz medico-legal, se specifică pe buletin). Suportul de colectare a datelor: Hârtie sau electronic - la nivel teritorial, electronic - la nivel central. Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna, anul calendaristic Perioada de înregistrare /colectare a datelor: Lunar Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Oficiile de stare civilă la direcţiile teritoriale de statistică: L+05; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+25.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul decedaţilor, rata generală şi ratele specifice de mortalitate, rata mortalităţii infantile, rate de mortalitate infantilă specifice pe vârste, mortinatalitatea, cauze de deces, rate de mortalitate pe categorii ocupaţionale şi nivel de instruire al persoanelor decedate. Acţiuni prevăzute în 2018: Îmbunătăţirea instrumentarului statistic şi a instrucţiunilor de completare. Tipul de serii de date: Lunar, anual. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, medii de rezidenţă. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT, ONU, Consiliul Europei, MONEE – UNICEF. Publicaţii realizate: „Evenimente demografice în anul 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Statistică teritorială”, „Femeile şi bărbaţii, parteneriat de muncă şi viaţă”, „Tendinţe sociale”, „Starea economică şi socială a României” . Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Sănătăţii,

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Comisia Naţională de Prognoză, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Centrul de Cercetări Demografice al Academiei Române, Direcţiile Regionale/Judeţene de Statistică, Direcţiile Sanitare Judeţene şi Direcţia Municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT, ONU, Consiliul Europei, OMS, UNICEF - la cerere. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin serviciile, birourile/compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: 28.12.2018 OMS: 18.04.2018 Termene de diseminare a datelor: a) L+40 - comunicat de presă;

b) 22.06.2018 - TEMPO; c) L+42 - BSL.

Termen de difuzare a publicaţiei: 30.05.2018

NUPŢIALITATEA

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica demografică Obiectivul: Producerea de indicatori statistici privind nupţialitatea Priorităţi în 2018: Îmbunătăţirea calităţii datelor colectate, îmbunătaţirea structurii şi a modului de prezentare a informaţiei statistice. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă bazată pe date administrative. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

European: Principii şi recomandări pentru statistica stării civile - ONU - seria M / Revizia 2 - 1998. Sfera de cuprindere: Căsătoriile

Page 162: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica populaţiei şi demografiei

162

Numărul unităţilor observate: Numărul de căsătorii înregistrate în România anul 2018 Principalele variabile incluse în cercetare: Data naşterii soţilor, starea civilă înainte de căsătorie, a câta căsătorie, statutul ocupaţional, nivelul de instruire ale soţilor. Sursa datelor: Buletin statistic pentru căsătorie sau fişiere de micro-date, de la Oficiile de stare civilă teritoriale.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Oficiile de stare civilă Instituţii colaboratoare: Autorităţile administraţiei publice locale Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică - transmiterea instrumentarului statistic şi a modificărilor la instrucţiunile de

completare; b) Oficiile de stare civilă - Completarea corectă, completă şi transmiterea la termen a Buletinelor Statistice Demografice. Modul de colectare a datelor primare: Transcrierea datelor din documentele administrative în buletinul statistic demografic. Suportul de colectare a datelor: Hârtie sau electronic - la nivel teritorial, electronic - la nivel central. Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna, anul calendaristic. Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Lunar Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Oficiile de stare civilă la direcţiile teritoriale de statistică: L+05; b) De la direcţiile teritoriale la INS-sediul central: L+25.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul căsătoriilor, rata generală şi rate specifice de nupţialitate, vârsta medie la căsătorie şi la prima căsătorie a bărbaţilor şi a femeilor, căsătorii după grupa de vârstă a soţilor. Acţiuni prevăzute în 2018: Îmbunătăţirea instrumentarului statistic şi a instrucţiunilor de completare. Tipul de serii de date: Lunar, anual. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, medii de rezidenţă. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT, ONU. Publicaţii realizate: „Evenimente demografice în anul 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Statistică teritorială”, „Femeile şi bărbaţii, parteneriat de muncă şi viaţă”, „Tendinţe sociale”, „Starea economică şi socială a României”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Sănătăţii,

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Comisia Naţională de Prognoză, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Centrul de Cercetări Demografice al Academiei Române, Direcţiile Regionale / Judeţene de Statistică, Institutul Naţional de Sănătate Publică, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT, ONU. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 28.12.2018 Termene de diseminare a datelor: a) L+40 - comunicat de presă;

b) 22.06.2018 - TEMPO; c) L+42 - BSL.

Termen de difuzare a publicaţiei: 30.05.2018

DIVORŢIALITATEA

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica demografică Obiectivul: Producerea de indicatori statistici privind divorţialitatea Priorităţi în 2017: Îmbunătăţirea calităţii datelor colectate, îmbunătăţirea structurii şi a modului de prezentare a publicaţiilor. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă, bazată pe date administrative. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral

Page 163: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica populaţiei şi demografiei

163

Cadrul legal Naţional: a) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare. European: Principii şi recomandări pentru statistica stării civile - ONU Seria M / Revizia 2 - 1998.

Sfera de cuprindere: Divorţurile Numărul unităţilor observate: Numărul de divorţuri cu hotărâri definitive înregistrate în România în anul 2018. Principalele variabile incluse în cercetare: Vârsta soţilor la divorţ, statutul ocupaţional, nivelul de instruire, al câtelea divorţ este, din vina cui se desface căsătoria, numărul copiilor minori rămaşi din căsătoria desfăcută. Sursa datelor: Buletin statistic pentru divorţ, de la Judecătoriile municipale şi orăşeneşti teritoriale, primăriile (inclusiv notarii publici).

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Judecătoriile municipale şi orăşeneşti, primării (inclusiv pentru divorţurile pronunţate la notarii publici) - pentru completarea corectă, completă şi transmiterea la termen a Buletinelor Statistice Demografice; notarii - pentru completarea corectă, completă şi transmiterea la termen a Chestionarului cu date necesare completării Buletinului Statistic pentru divorţ conform Hotărârii nr.75/04.03.2011 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. Modul de colectare a datelor primare: Transcrierea datelor din documentele administrative şi din Chestionarul cu date necesare completării Buletinului Statistic pentru divorţ în Buletinul statistic demografic. Suportul de colectare a datelor: Hârtie - la nivel teritorial, electronic - la nivel central. Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna, anul calendaristic Perioada de înregistrare /colectare a datelor: Lunar Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) De la notari la primării: împreună cu copia certificată a certificatului de divorţ; b) Judecătoriile municipale şi orăşeneşti, primării, la direcţiile teritoriale de statistică: L+05; c) De la direcţiile teritoriale la INS - sediul central: L+25.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul divorţurilor, rata divorţialităţii, vârsta medie a soţilor la divorţ, durata medie a căsătoriei desfăcute prin divorţ, divorţurile după grupa de vârstă a soţilor. Acţiuni prevăzute în 2018: Îmbunătăţirea instrumentarului statistic şi a instrucţiunilor de completare. Tipul de serii de date: Lunar, anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, medii de rezidenţă Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT, ONU. Publicaţii realizate: „Evenimente demografice în anul 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Statistică teritorială”, „Femeile şi bărbaţii, parteneriat de muncă şi viaţă”, „Tendinţe sociale”, „Starea economică şi socială a României”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Sănătăţii,

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Comisia Naţională de Prognoză, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Centrul de Cercetări Demografice al Academiei Române, Direcţiile Regionale/ Judeţene de Statistică, Institutul Naţional de Sănătate Publică, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT, ONU. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 28.12.2018 Termene de diseminare a datelor: a) L+40 - comunicat de presă;

b) 22.06.2017 - TEMPO; c) L+42 - BSL.

Termen de difuzare a publicaţiei: 30.05.2018

Page 164: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica populaţiei şi demografiei

164

MIGRAŢIA INTERNĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica demografică Obiectivul: Producerea de indicatori statistici privind migraţia internă Priorităţi în 2018: Îmbunătăţirea calităţii datelor privind migraţia internă; îmbunătăţirea structurii şi a modului de prezentare a informaţiei statistice. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă, bazată pe date administrative. Cadrul legal

Naţional: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sfera de cuprindere: a) Persoanele care şi-au schimbat domiciliul; b) Persoanele care la data de 1 ianuarie aveau reşedinţa (viza de flotant) în altă localitate decât cea de domiciliu. Numărul de unităţi observate: Numărul persoanelor care şi-au schimbat domiciliul în anul 2017 şi numărul persoanelor care la 1 ianuarie 2018 aveau altă reşedinţă înregistrată decât cea de domiciliu. Principalele variabile incluse în cercetare: Data naşterii, sexul, starea civilă.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: MAI - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) Responsabilităţile instituţiilor implicate: a) Institutul Naţional de Statistică - Prelucrarea datelor referitoare la migraţia internă; b) MAI - DEPABD - Furnizarea datelor referitoare la fluxurile migraţiei interne. Modul de colectare a datelor: Preluarea datelor individuale pe suport electronic de la DEPABD Suportul de colectare a datelor: Electronic - la nivel central Periodicitate: Semestrial, anual. Perioada de referinţă: Semestrul, anul calendaristic. Perioada de înregistrare / colectare a datelor: Semestrial Locul şi termenul limită de transmitere a datelor:

De la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date la INS - sediul central: S+45- pe CD-ROM.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul persoanelor care şi-au schimbat domiciliul/reşedinţa, fluxurile şi soldul migraţiei interne, rate ale migraţiei interne. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, medii de rezidenţă. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT, ONU, Consiliul Europei Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Statistică teritorială”. Beneficiarii rezultatelor:

a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Muncii și

Justiției Sociale, Comisia Naţională de Prognoză, Centrul de Cercetări Demografice al Academiei Române, Direcţiile Regionale/Judeţene de Statistică, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT, ONU - la cerere. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de diseminare a datelor: 20.06.2018 - TEMPO

Page 165: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica populaţiei şi demografiei

165

MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica demografică Obiectivul: Producerea de indicatori statistici privind migraţia internaţională Priorităţi în 2018: Armonizarea variabilelor înregistrate în sistemul naţional „pentru migranţi” cu cele prezente în Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările ulterioare. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă, bazată pe date administrative şi model econometric de estimare. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate cu modificările și completările ulterioare;

c) Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;

d) Ordinul preşedintelui INS nr.1173/2013 privind aprobarea Metodologiei privind migraţia internaţională.

European: a) Regulamentul (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind statisticile demografice europene;

b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 205/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de stabilire a condiţiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile demografice europene, în ceea ce priveşte defalcarea datelor, termenele şi revizuirile de date;

c) Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul (UE) nr. 351/2010 al Comisiei din 23 aprilie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale, în ceea ce priveşte definiţiile categoriilor de grupuri de ţări de naştere, ale grupurilor de ţări de domiciliu curent anterior, ale grupurilor de ţări de domiciliu curent viitor şi ale grupurilor de cetăţenii;

e) Regulamentul (UE) 2015/759 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene;

f) Precizări metodologice ale EUROSTAT. Sfera de cuprindere: Cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, cetăţenii care şi-au stabilit reşedinţa obişnuită în străinătate pentru o perioadă mai mare de un an, persoanele de cetăţenie română, străină şi fără cetăţenie care şi-au stabilit domiciliul în România şi persoanele de cetăţenie română, străină şi fără cetăţenie care şi-au stabilit reşedinţa obişnuită în România pentru o perioadă mai mare de un an. Numărul de unităţi observate: Numărul persoanelor care au migrat în anul 2017. Principalele variabile incluse în cercetare: Data naşterii, sexul, starea civilă, ţara de provenienţă, ţara de destinaţie, ţara de naştere, ţara de cetăţenie. Sursa datelor: a) un model econometric bazat pe tehnici de estimare pe domenii mici, care asigură determinarea numărului

de emigranţi în profil teritorial (la nivel naţional, regional şi pe judeţe); b) fluxurile de emigranţi transmise de oficiile naţionale de statistică din Italia şi Spania (inclusiv date de stoc),

care asigură structura pe vârste şi sexe a numărului de emigranţi; c) statisticile privind migraţia internaţională „în oglindă” din sursa Eurostat, care reflectă persoanele care au

reşedinţa pe teritoriul altor state pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: MAI - Direcţia Generală de Paşapoarte (DGP), Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) Instituţii colaboratoare: Ministerul Afacerilor Interne Responsabilităţile instituţiilor implicate: MAI - Furnizarea datelor referitoare la fluxurile migraţiei internaţionale și a stocului de migranți; INS – Date referitoare la migraţie obţinute cu ajutorul modelului econometric. Modul de colectare a datelor: Preluarea datelor individuale furnizate pe suport electronic de la DGP, IGI şi

Page 166: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica populaţiei şi demografiei

166

DEPABD. Suportul de colectare a datelor: Electronic - la nivel central Periodicitate: Semestrial, anual Perioada de referinţă: Semestrul, anul calendaristic Perioada de înregistrare /colectare a datelor: Semestrial Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Paşapoarte (DGP), Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) la INS - sediul central: S+45 - pe CD

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul emigranţilor, imigranţilor, fluxurile şi soldul migraţiei internaţionale. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, medii de rezidenţă, ţări de destinaţie, ţări de provenienţă, ţări de cetăţenie şi ţări de naştere. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT, ONU, Consiliul Europei, OECD, BIM. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Repere economice și sociale regionale: Statistica teritorială” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Afacerilor

Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Comisia Naţională de Prognoză, Centrul de Cercetări Demografice al Academiei Române, Direcţiile Regionale/Judeţene de Statistică, alţi utilizatori - la cerere;

b) externi: EUROSTAT, ONU, Consiliul Europei, OECD - la cerere. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 28.12.2018 date definitive Termen de diseminare a datelor: a) august 2018 – comunicat de presă date provizorii;

b) septembrie 2018 – TEMPO date provizorii; c) ianuarie 2019 – TEMPO date definitive.

POPULAŢIA REZIDENTĂ A ROMÂNIEI - PRINCIPALELE CARACTERISTICI DEMOGRAFICE

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII, SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica populaţiei Obiectivul: Estimarea populaţiei rezidente în perioada intercensitară Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul Preşedintelui INS nr.1174/2013 privind aprobarea Metodologia privind populaţia rezidentă a României.

European: a) Regulamentul (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind statisticile demografice europene;

b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 205/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de stabilire a condiţiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile demografice europene, în ceea ce priveşte defalcarea datelor, termenele şi revizuirile de date;

c) Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul (UE) nr. 351/2010 al Comisiei din 23 aprilie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale, în ceea ce priveşte definiţiile categoriilor de grupuri de ţări de naştere, ale grupurilor de ţări de domiciliu curent anterior, ale grupurilor de ţări de domiciliu curent viitor şi ale grupurilor de cetăţenii;

e) Regulamentul (UE) 2015/759 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene;

Page 167: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica populaţiei şi demografiei

167

f) Precizări metodologice ale EUROSTAT. Principalele variabile cercetate: vârsta, sexul. Sursa datelor: Cercetările statistice demografice ale INS, surse administrative şi modelul econometric al INS de estimare a migraţiei.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul populaţiei rezidente, structura pe sexe şi vârste, vârsta medie a populaţiei. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi medii de rezidenţă. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT, ONU, Consiliul Europei, MONEE - UNICEF, BIM. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Repere economice si sociale regionale: Statistică teritorială”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Sănătăţii,

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului de Afaceri, Comerţului şi Antreprenoriat, Ministerul Finanţelor Publice, Comisia Naţională de Prognoză, Centrul de Cercetări Demografice al Academiei Române, Direcţiile Regionale/Judeţene de Statistică, Institutul Naţional de Sănătate Publică, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT, ONU, Consiliul Europei, OMS, FMI, UNICEF - la cerere. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS; comunicat de presă. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) 31.08.2018 - date provizorii;

b) 28.12.2018 - date definitive. Termen de diseminare a datelor:a) august 2018 - comunicat de presă date provizorii;

b) septembrie 2018 -TEMPO date provizorii; c) ianuarie 2019 - TEMPO date definitive.

POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU A ROMÂNIEI

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII, SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica populaţiei Obiectivul: Estimarea populaţiei după domiciliu în perioada intercensitară. Priorităţi în 2018: Pregătirea datelor privind numărul populaţiei la nivel de localitate Cadrul legal

Naţional: a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr. 2/1968, privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

d) Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e) Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare; f) Ordinul Preşedintelui INS nr. 735/2014 privind aprobarea Metodologiei privind populaţia

după domiciliu . Principalele variabile cercetate: sexul, vârsta Sursa datelor: Cercetările statistice demografice ale INS şi surse administrative.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul populaţiei după domiciliu, la nivel de localitate, total, vârste şi sexe. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi şi medii de rezidenţă. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Repere

Page 168: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica populaţiei şi demografiei

168

economice si sociale regionale: Statistică teritorială”. Beneficiarii rezultatelor: interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Sănătăţii,

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului de Afaceri, Comerţului şi Antreprenoriat, Ministerul Finanţelor Publice, Comisia Naţională de Prognoză, Centrul de Cercetări Demografice al Academiei Române, Direcţiile Regionale/Judeţene de Statistică, Institutul Naţional de Sănătate Publică, alţi utilizatori.

Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de diseminare a datelor: a) 26.04.2018 - comunicat de presă privind populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2018 b) 26.10.2018 - comunicat de presă privind populaţia după domiciliu la 1 iulie 2018 c) 11.05.2018 - TEMPO - „Populaţia României după domiciliu la 1 ianuarie 2018” d) 14.11.2018 - TEMPO - „Populaţia României după domiciliu la 1 iulie 2018”

SPERANŢA DE VIAŢĂ

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII, SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica demografică Obiectivul: Estimarea speranţei de viaţă a populaţiei Priorităţi în 2018: Calculul speranţei de viaţă în condiţiile modificării indicatorilor de populaţie . Gradul de armonizare cu aquis-ul comunitar: Integral Principalele variabile cercetate: Numărul supravieţuitorilor, probabilităţile de deces, probabilităţile de supravieţuire, durata medie a vieţii. Sursa datelor: Cercetările statistice ale INS privind numărul populaţiei şi al deceselor.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Speranţa de viaţă pe sexe şi ani de vârstă, numărul supravieţuitorilor, probabilităţile de deces, probabilităţile de supravieţuire, speranţa de viaţă sănătoasă. Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, medii de rezidenţă. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT, ONU, Consiliul Europei, MONEE - UNICEF. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Sănătăţii,

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Comisia Naţională de Prognoză, Centrul de Cercetări Demografice al Academiei Române, Direcţiile Regionale/Judeţene de Statistică, Institutul Naţional de Sănătate Publică, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT, ONU, Consiliul Europei, OMS, UNICEF - la cerere. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 28.12.2018 Termen de diseminare a datelor: 04.07.2018 - TEMPO

PREGĂTIREA RECENSĂMÂNTULUI POPULAŢIEI ŞI LOCUINŢELOR DIN RUNDA 2020-2021

DESCRIEREA PROGRAMULUI

Domeniul statistic: Statistica demografică Obiectivul programului: Elaborarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din runda 2020-2021. Sfera de cuprindere: Surse de date statistice şi administrative privind populaţia, clădirile, locuinţele, gospodăriile şi familiile. Cadrul legal

Naţional: Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi

Page 169: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica populaţiei şi demografiei

169

completările ulterioare; European: a) Regulamentul (CE) nr.763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind

recensămintele populaţiei şi ale locuinţelor; b) Proiectele de regulamente de implementare a Regulamentul (CE) nr.763/2008 al

Parlamentului European şi al Consiliului privind recensămintele populaţiei şi ale locuinţelor elaborate de Comisie şi aflate în vigoare în anul 2018;

c) Recomandările ale Conferinţei Statisticienilor Europeni privind recensămintele populaţiei şi locuinţelor din runda 2020-2021.

Acţiuni prevăzute în anul 2018: a) Elaborarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a recensământului populaţiei şi al locuinţelor din

anul 2021 (continuare); b) Pregătirea infrastructurii necesare pentru desfăşurarea rundei 2021 de recensăminte în România; c) Promovarea parteneriatului cu instituţiile care gestionează surse administrative privind populaţia,

clădirile, locuinţele, în vederea pregătirii accesului INS la informaţiile necesare RPL2021 şi stabilirea responsabităţilor acestor instituţii în pregătirea şi implementarea viitorului recensământ al populaţiei şi locuinţelor;

d) Pregătirea modalităţilor de diseminare a rezultatelor RPL2021. Beneficiarii programului: INS Termen final de realizare: a) Promovarea parteneriatului cu instituţiile care gestionează surse administrative - 30 noiembrie 2018; b) Pregătirea infrastructurii necesare pentru desfăşurarea rundei 2021 de recensăminte în România – 28

decembrie 2018; c) Elaborarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din

runda 2020-2021 va continua pe parcursul următorilor ani (2019-2020).

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII RECENSĂMÂNTULUI UE (2021 ŞI POST-2021) – GRANT INDEPENDENT

DESCRIEREA PROIECTULUI

Domeniul statistic: Statistica demografică Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de metodologii, recomandări şi cerinţe pentru viitorul recensământ al populaţiei şi locuinţelor care să fie compatibile cu programul de recensăminte UE din runda 2021, conform Regulamentului nr.763/2008. Cadrul legal:

Naţional: Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România cu modificările şi completările ulterioare.

European: a) Regulamentul (CE) nr.763/2008 al Parlamentului European şi al Comisiei privind recensămintele populaţiei şi ale locuinţelor;

b) Recomandările ale Conferinţei Statisticienilor Europeni privind recensămintele populaţiei şi locuinţelor din runda 2020-2021.

Lucrări/Acţiuni prevăzute în anul 2018: a) Elaborarea concluziilor referitoare la datele colectate în teren; b) Elaborarea unei evaluări din punct de vedere informatic privind necesarul de echipamente hardware şi

software atât pentru colectarea on-line (CAWI) cât şi pentru colectarea de date de tip CAPI; c) Elaborarea Raportului final al proiectului. Beneficiarii programului: INS Termen final de realizare: martie 2018

Page 170: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica populaţiei şi demografiei

170

ÎMBUNĂTĂŢIREA UTILIZĂRII SURSELOR ADMINISTRATIVE (STUDII PILOT ŞI APLICAŢII ESS.VIP ADMIN

WP6) – GRANT INDEPENDENT

DESCRIEREA PROIECTULUI

Domeniul statistic: Statistica demografică Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea utilizării surselor administrative pentru viitorul recensământ al populaţiei şi locuinţelor din runda 2021. Cadrul legal:

Naţional: Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România cu modificările şi completările ulterioare.

European: a) Regulamentul (CE) nr.763/2008 al Parlamentului European şi al Comisiei privind recensămintele populaţiei şi ale locuinţelor;

b) Recomandările ale Conferinţei Statisticienilor Europeni privind recensămintele populaţiei şi locuinţelor din runda 2020-2021.

Lucrări/Acţiuni prevăzute în anul 2018: a) Analiza comparativă dintre baza de date generată din surse administrative şi cea colectată în teren; b) Elaborarea concluziilor privind posibilitatea de utilizare a informaţiilor incluse în sursele administrative

ale Ministerului Educaţiei; c) Elaborarea Raportului final al proiectului. Beneficiarii programului: INS Termen final de realizare: mai 2018

Page 171: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica nivelului de trai

171

2.2. Statistica nivelului de trai

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

STATISTICA BUGETELOR DE FAMILIE

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII, SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Condiţii de viaţă Obiectivul: Evaluarea veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor populaţiei; asigurarea informaţiilor necesare fundamentării programelor de protecţie socială, analiza impactului aplicării diferitelor programe în domeniul social, în general asupra situaţiei economico-sociale a populaţiei. Priorităţi în 2018: Calculul indicatorilor comparabili privind veniturile şi cheltuielile populaţiei; ameliorarea calităţii datelor. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 711/2006 privind metodologia şi organizarea „Anchetei Bugetelor de Familie - ABF”.

European: Manualul EUROSTAT - „Ancheta bugetelor de familie în UE; Metodologie şi recomandări pentru armonizare”.

Sfera de cuprindere: Persoanele rezidente din România, membre ale gospodăriilor din toate judeţele ţării şi din Municipiul Bucureşti. Numărul de unităţi observate: gospodăriile din 38.016 de locuinţe (câte 3.168 în fiecare lună), situate în 792 centre de cercetare. Principalele variabile incluse în cercetare: Componenţa şi structura gospodăriei în funcţie de caracteristicile membrilor acesteia (sexe, vârstă, starea civilă, relaţia cu capul gospodăriei, etc.); statutul socio-ocupaţional, nivelul de instruire, activitatea desfăşurată de membrii gospodăriei (ocupaţia, ramura de activitate, forma de proprietate, programul de lucru, etc.); veniturile băneşti, pe surse de formare şi veniturile în natură; cheltuielile băneşti pe destinaţii (produse alimentare, mărfuri nealimentare, plata serviciilor, cheltuieli de investiţii, de producţie, impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe, etc.) şi cheltuielile în natură; consumul de produse agroalimentare; locuinţa şi condiţiile de locuit (anul construcţiei, numărul şi suprafaţa camerelor ocupate, statutul de ocupare, tipul locuinţei, tipul de combustibil folosit pentru încălzire şi gătit, aprovizionarea cu apă, numărul de locuinţe pe care le posedă gospodăria, etc.); înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată; percepţia indivizilor privind starea materială a gospodăriei şi nivelul de satisfacere a necesităţilor curente. Sursa datelor: Gospodăria

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Gospodăriile selectate din baza de sondaj Modul de colectare a datelor primare: Prin auto-înregistrare; interviu faţă în faţă folosind operatori statistici pentru completarea datelor. Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul gospodăriei (CG) şi jurnalul gospodăriei (JG). Periodicitate: Trimestrial şi anual. Perioada de referinţă: Luna calendaristică Perioada de înregistrare şi colectare a datelor: în fiecare lună a anului Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică: 1-7 a lunii următoare lunii de referinţă; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS – sediul central: L+30.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul mediu de membri pe o gospodărie; veniturile totale; veniturile băneşti pe surse de formare (salarii brute şi alte drepturi salariale; venituri din agricultură; venituri din activităţi neagricole independente; venituri din prestaţii sociale; venituri din proprietate; venituri din vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei; alte venituri); veniturile în natură (contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale; contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii); împrumuturile şi creditele luate, sumele retrase de la CEC Bank, alte bănci şi instituţii similare; cheltuielile totale; cheltuielile totale de consum; cheltuielile băneşti pe destinaţii (cheltuielile pentru alimente şi băuturi consumate; cheltuielile pentru cumpărarea mărfurilor nealimentare; cheltuielile pentru plata serviciilor; cheltuielile pentru alimente şi băuturi neconsumate; cheltuielile pentru investiţii; cheltuielile de producţie;

Page 172: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica nivelului de trai

172

impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe, alte cheltuieli); împrumuturile şi creditele restituite, sumele depuse la CEC Bank, alte bănci şi instituţii similare; consumul de produse alimentare în gospodărie şi în alimentaţia publică;consumul alimentar exprimat în calorii şi factori nutritivi; suprafaţa locuibilă medie pe o persoană; numărul de persoane pe o cameră de locuit; înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată; gradul de satisfacere a necesităţilor gospodăriei în raport cu veniturile, etc. Tipul de serii de date: Trimestrial, anual. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni, medii de rezidenţă, categorii de gospodării. Bazele de date ale INS: TEMPO (informaţiile şi datele sunt accesibile prin Direcţia de diseminare date statisticede la sediul INS). Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Lucrări realizate: Fişiere cu micro-date în formatul solicitat de Banca Mondială, EUROSTAT şi Ministerul

Muncii și Justiției Sociale, prin protocol. Publicaţii realizate: Anual: „Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în anul 2017” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Tendinţe sociale”, „Starea socială şi economică a României”, „Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi de viaţă”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială a României, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul

Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Dezvoltării

Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, Banca Naţională a României, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, alţi utilizatori.

b) externi: EUROSTAT, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, UNICEF. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; site INS (www.insse.ro); prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: Din 5 în 5 ani Termene de diseminare a datelor: a) T+95 - comunicat de presă, pentru rezultate trimestriale; b) 06.06.2018 - comunicat de presă, pentru rezultate anuale;

c) 06.07.2018 - date anuale - TEMPO d) T+120 - date trimestriale - TEMPO

Termene de difuzare a publicaţiei: a) 21.06.2018 - „Coordonate ale nivelului de trai în România.Veniturile şi consumul populaţiei în anul 2017” - limba română;

b) 20.09.2018 - „Coordonate ale nivelului de trai în România.Veniturile şi consumul populaţiei în anul 2017” - limba engleză;

INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ (SERII DE DATE)

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Condiţii de viaţă Obiectivul: Calculul indicatorilor de incluziune socială Priorităţi în 2018: Indicatorii EUROPA 2020, conform recomandărilor EUROSTAT. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Hotărârea Guvernului nr. 488/2005 privind aprobarea Sistemului Naţional de Indicatori de Incluziune Socială.

European: Metodologia EUROSTAT de calcul a indicatorilor de incluziune socială. Principalele variabile cercetate: Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei, ocuparea, şomajul, sistemul de încălzire şi de aprovizionare cu apă, dotarea gospodăriilor cu frigider şi telefon, accesul gospodăriilor la Internet, elevii înscrişi pe niveluri de învăţământ, copiii născuţi cu asistenţă medicală de specialitate, cazurile noi de tuberculoză, cazurile noi de hepatită, persoanele condamnate definitiv, infracţiunile raportate, etc. Sursa datelor: Ancheta bugetelor de familie, Ancheta forţei de muncă în gospodării, statistica justiţiei, statistica demografică, Ancheta asupra calităţii vieţii.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Rata sărăciei relative, raportul inegalităţii veniturilor, indicele Gini, numărul persoanelor sărace, pragul sărăciei relative, deficitul median relativ, dispersia în jurul pragului de sărăcie de 60%, rata sărăciei în raport cu un prag ancorat în timp, etc. Indicatorii monitorizaţi în aplicarea strategiei Europa 2020: Numărul de persoane expuse riscului sărăciei sau al excluziunii sociale, numărul de persoane expuse riscului de sărăcie relativă după transferurile sociale, numărul de persoane care se confruntă cu privaţiunile materiale severe, numărul de persoane care locuiesc în gospodării cu intensitate a muncii foarte scăzută, precum şi ponderea acestora în totalul populaţiei.

Page 173: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica nivelului de trai

173

Tipul de serii de date: Anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare. Publicaţii realizate: „Dimensiuni ale incluziunii sociale în România” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi alţi utilizatori de date; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: Publicaţia în format electronic postată pe site-ul: www.insse.ro. Termen de diseminare a datelor (serie de date): a) 29.06.2018 (transmitere la Ministerul Muncii și Justiției Sociale conform Hotărârii Guvernului nr. 488/2005

privind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială); b) 12.10.2018 (transmitere la Ministerul Muncii și Justiției Sociale a indicatorilor de monitorizare a Strategiei

Europa 2020). Termen de difuzare a publicaţiei: 29.11.2018

STATISTICI ALE CONDIŢIILOR DE VIAŢĂ (ANCHETA ACAV)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Condiţii de viaţă Obiectivul: Producerea de date statistice pentru evaluarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei prin evidenţierea interconectării şi complementarităţii unor aspecte diverse ca: starea de sănătate, educaţia, statutul ocupaţional, veniturile, condiţiile de locuit, situaţia economică a gospodăriilor. Priorităţi în 2018: Proiectarea şi implementarea modulului secundar. Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă longitudinală anuală Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 iunie 2003 cu privire la statisticile comunitare referitoare la veniturile şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC), cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 1980/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC), privind definiţiile şi definiţiile actualizate, cu modificările ulterioare;

c) Regulamentul (CE) nr. 1981/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC), în ceea ce priveşte aspectele anchetei pe teren şi procedurile de imputare;

d) Regulamentul (CE) nr. 1982/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC), în ceea ce priveşte regulile de eşantionare şi urmărire;

e) Regulamentul (CE) nr. 1983/2003 al Comisiei din 7 noiembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC), în ceea ce priveşte lista variabilelor primare ţintă, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Persoanele rezidente din România, membre ale gospodăriilor din toate judeţele şi din Municipiul Bucureşti. Numărul de unităţi observate: circa 9.000 de gospodării situate în 792 centre de cercetare. Principalele variabile incluse în cercetare: Sex, vârstă, nivel de instruire, stare civilă, situaţie economică, statut ocupaţional, statut profesional, activitatea economică, numărul de ore lucrate în mod obişnuit pe săptămână, existenţa unor boli cronice, venitul gospodăriilor, venitul persoanelor pe surse de formare, statutul de ocupare a locuinţei, tipul locuinţei, numărul de camere, înzestrarea gospodăriei cu bunuri de folosinţă îndelungată, etc. Sursa datelor: Gospodăriile cuprinse în eşantionul cercetării şi toate persoanele de 16 ani şi peste, membri ai acestora.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Gospodăriile selectate din baza de sondaj Modul de colectare a datelor primare: Interviu faţă în faţă Suportul de colectare a datelor: Chestionare pe hârtie Periodicitate: Anual

Page 174: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica nivelului de trai

174

Perioada de referinţă: Săptămâna precedentă înregistrării şi anul calendaristic anterior. Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Trei săptămâni din luna mai 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Operatorii statistici la direcţiile teritoriale de statistică: 01.06.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 06.07.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Proporţia gospodăriilor care dispun de locuinţă degradată, proporţia gospodăriilor care se confruntă cu aspecte de deprivare materială, proporţia gospodăriilor care au întâmpinat greutăţi în achitarea unor plăţi periodice, dotarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, gospodării care ocupă locuinţe expuse la zgomot rutier, feroviar sau aerian, gospodării care ocupă locuinţe situate în aer poluat, proporţia gospodăriilor care dispun de baie/ grup sanitar în interiorul locuinţei, persoane după statutul ocupaţional, persoane care suferă de boli cronice sau invaliditate, proporţia persoanelor care nu au putut consulta un medic din lipsa resurselor financiare, proporţia persoanelor ocupate după numărul de ore lucrate pe săptămână, etc. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, medii de rezidenţă, categorii de gospodării. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile sunt accesibile şi pe site-ul INS: www.insse.ro. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Lucrări realizate: a) Fişiere cu micro-date conţinând variabilele colectate în chestionarele anchetei*;

b) Fişiere cu micro-date în formatul solicitat de EUROSTAT*; c) Indicatorii de incluziune socială calculaţi pe baza datelor colectate prin ACAV; d) Raport final de calitate.

Publicaţii realizate: „Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Muncii și

Justiției Sociale, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori, la cerere;

b) externi: EUROSTAT, Banca Mondială, UNICEF. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen final de realizare: 28.12.2018 Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) 30.03.2018 - fişiere cu micro-date early în formatul solicitat de EUROSTAT*;

b) 29.06.2018 - fişiere cu micro-date regular în formatul solicitat de EUROSTAT*; c) 28.12.2018 - raport final de calitate.

Termen de diseminare a datelor: 10.10.2018 - TEMPO - pentru datele colectate în 2017 Termen de difuzare a publicaţiei: 07.09.2018 - realizată pe baza rezultatelor Anchetei asupra Calităţii Vieţii, din anul 2017 * Nu sunt destinate publicităţii

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE

ANCHETA PRIVIND ACCESUL POPULAŢIEI LA TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR ŞI COMUNICAŢIILOR

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Condiţii de viaţă Obiectivul: Evaluarea accesului gospodăriilor şi persoanelor la mijloace moderne de comunicare (calculator, telefon mobil, tabletă, consolă de jocuri etc.) şi la internet. Evidenţierea frecvenţei, locului şi scopurilor utilizării tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, în special a internet-ului. Priorităţi în 2018: Producerea datelor statistice privind accesul gospodăriilor la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, comparabile cu cele din statele Uniunii Europene, precum şi crearea fondului naţional de date din acest domeniu.

Page 175: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica nivelului de trai

175

Tipul de cercetare: Anchetă statistică anuală Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

European: Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informaţională, cu modificările ulterioare.

Numărul de unităţi observate: Gospodăriile din circa 10.100 de locuinţe, situate în 792 centre de cercetare. Principalele variabile incluse în cercetare: Componenţa şi structura gospodăriei în funcţie de caracteristicile membrilor acesteia (sex, vârstă, statut ocupaţional, nivel de instruire); înzestrarea cu mijloace de comunicare şi aparate de conectare la internet; accesul la internet în gospodărie; modalitatea de acces la internet; perioadele utilizării internetului (în ultimele trei luni, între trei luni şi un an, cu mai mult de un an în urmă); frecvenţa utilizării internetului (zilnic, cel puţin o dată pe săptămână (dar nu în fiecare zi), mai puţin de o dată pe săptămână), dispozitivele cu ajutorul cărora s-a accesat internetul (computer, laptop, tabletă, telefon mobil, alte dispozitive mobile) şi dispozitivele mobile folosite pentru accesarea internetului în alt loc decât acasă sau la serviciu în ultimele 3 luni anterioare anchetei; scopurile utilizării internet-ului; activităţile de comerţ online şi categorii de bunuri comandate/cumpărate pe internet, etc. Sursa datelor: Gospodăriile cuprinse în eşantionul cercetării şi toate persoanele de 16-74 ani membri ai acestora, care folosesc dispozitive mobile şi/sau internetul.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Gospodăriile din locuinţele selectate din baza de sondaj (EMZOT); persoanele de 16-74 ani din gospodăriile cercetate. Modul de colectare a datelor primare: Interviu faţă în faţă Suportul de colectare a datelor: Chestionare pe hârtie Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Ultimele 3 luni sau ultimele 12 luni anterioare anchetei Perioada de înregistrare/colectare a datelor: aprilie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Operatorii statistici la direcţiile teritoriale de statistică: 04 - 10.05.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 31.05.2018.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul gospodăriilor şi persoanelor după diferite caracteristici demo-socio-economice; numărul gospodăriilor cu acces la internet acasă, pe tipuri de conexiune; numărul persoanelor care utilizează internetul, perioadele utilizării lui, respectiv după frecvenţa utilizării, după scopurile utilizării internetului (comunicare, căutarea de informaţii şi servicii online, vânzarea de produse/ servicii, operaţiuni financiar-bancare, etc.); numărul persoanelor care au utilizat internetul pentru activităţi comerciale (cumpărări de produse şi servicii, descărcări de produse de pe internet) în ultimele 12 luni anterioare anchetei; numărul persoanelor care nu folosesc internetul pentru a cumpăra produse şi servicii online. Acţiuni prevăzute în 2018: Modificarea chestionarelor cercetării pentru asigurarea colectării datelor aferente modulului secundar 2018. Tipul de serii de date: Anuale Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, medii de rezidenţă, categorii de gospodării. Bazele de date ale INS: TEMPO Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: EUROSTAT Lucrări realizate: a) Fişiere cu micro-date conţinând variabilele colectate în chestionarele anchetei*;

b) Fişiere cu micro-date în formatul solicitat de EUROSTAT*; c) Raport privind metadatele;

d) Raport de calitate. Publicaţii realizate: „Accesul populaţiei la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - anul 2018” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „România în cifre” Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Muncii și Justiției

Sociale, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare;

b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen final de realizare: 10.12.2018 Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) 28.09.2018 - fişiere cu micro-date în formatul solicitat

de EUROSTAT*; b) 30.05.2018 - raport privind metadatele; c) 02.11.2018 - raport de calitate.

Page 176: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica nivelului de trai

176

Termen de diseminare a datelor: a) 06.12.2018 - comunicat de presă b) 08.01.2018 - TEMPO - pentru datele colectate în anul 2017

Termen de difuzare a publicaţiei: 10.12.2018 *

) Nu sunt destinate publicităţii.

TESTAREA MODULULUI DE SĂNĂTATE PENTRU EU-SILC 2017 - GRANT INDEPENDENT

1. DESCRIEREA PROIECTULUI

Domeniul statistic: Condiţii de viaţă Obiectivul proiectului: Colectarea datelor pentru modulul de sănătate din EU-SILC 2017 în concordanţă cu ESS Agreement. Cadrul legal

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 iunie 2003 cu privire la statisticile comunitare referitoare la veniturile şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC), cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 1980/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC), privind definiţiile şi definiţiile actualizate, cu modificările ulterioare;

c) Regulamentul (CE) nr. 1981/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC), în ceea ce priveşte aspectele anchetei pe teren şi procedurile de imputare;

d) Regulamentul (CE) nr. 1982/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC), în ceea ce priveşte regulile de eşantionare şi urmărire;

e) Regulamentul (CE) nr. 1983/2003 al Comisiei din 7 noiembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC), în ceea ce priveşte lista variabilelor primare ţintă, cu modificările ulterioare.

Lucrări/Acţiuni prevăzute în 2018: a) Verificarea, corectarea erorilor și validarea datelor la nivel central; b) Transfomarea fișierelor în formatul cerut de Eurostat și transmiterea acestora la Eurostat; c) Transmiterea la Eurostat a raportului final. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Muncii și Justiției

Sociale, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori, la cerere;

b) externi: EUROSTAT, Banca Mondială, UNICEF. Termen final de realizare: martie 2018 (18 luni)

Page 177: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica forţei de muncă

177

2.3. Statistica forţei de muncă

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

FORŢA DE MUNCĂ ÎN GOSPODĂRII

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica forţei de muncă Obiectivul: Elaborarea informaţiilor necesare pentru evaluarea fenomenelor pe piaţa forţei de muncă; măsurarea populaţiei active - ocupate şi în şomaj - şi a populaţiei inactive. Priorităţi în 2018: a) Asigurarea informaţiilor necesare elaborării politicilor privind ocuparea, în vederea îndeplinirii obiectivelor

strategiei Europa 2020; b) Implementarea recomandărilor EUROSTAT referitoare la îmbunătăţirea calităţii anchetei; Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 394/2004 privind metodologia şi organizarea „Anchetei asupra forţei de muncă în gospodării - AMIGO”.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 545/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate;

c) Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate, în ceea ce priveşte codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2009, utilizarea unui subeşantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale şi definirea trimestrelor de referinţă, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Persoanele rezidente - temporar şi permanent - în România, membre ale gospodăriilor din locuinţele selectate. Numărul de unităţi observate: Persoane membre ale gospodăriilor individuale din aproximativ 28.512 locuinţe, pe trimestru. Principalele variabile incluse în cercetare: Variabile demo-economice pentru:

- Toate persoanele care fac obiectul observării: data naşterii, sexul, ţara de origine, cetăţenia, numărul anilor de rezidenţă în România, naţionalitatea, starea civilă, gradul de rudenie cu capul gospodăriei, forma de instruire urmată, domeniul de pregătire, nivelul şi anul absolvirii şcolii, ţara de rezidenţă din anul precedent.

- Persoanele de 15 ani şi peste: a) persoanele care lucrează: statutul profesional, ocupaţia - COR 2008 şi activitatea desfăşurată

(CAEN Rev.2), durata săptămânii de lucru, forma de proprietate a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, munca la domiciliu şi munca atipică, câştigurile salariale pentru salariaţi;

b) persoanele care nu lucrează: motivele şi data încetării lucrului, ocupaţia, activitatea, statutul profesional, forma de proprietate pentru ultimul loc de muncă, motivul necăutării unui loc de muncă, tipul locului de muncă şi programul de lucru căutat, metodele folosite pentru găsirea unui loc de muncă, disponibilitatea de a începe lucrul, motivele pentru refuzarea unui loc de muncă;

c) persoanele care urmează o formă de instruire: locul, scopul, domeniul de pregătire şi durata totală a instruirii;

d) statutul principal şi profesional din anul anterior; e) continuitatea plăţii salariului pe perioada absenţei de la locul de muncă, modalitatea de încheiere a

contractului de muncă, existenţa responsabilităţilor de supraveghere la locul de muncă, modul de găsire a locului de muncă, motivele neapelării la serviciile de îngrijire a persoanelor dependente, efectuarea orelor suplimentare.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Gospodăriile populaţiei selectate în eşantion Modul de colectare a datelor primare: Interviu faţă în faţă folosind operatori de interviu Suportul de colectare a datelor: Chestionarele statistice CL2018, CI2018, MEC2018 Periodicitate: Trimestrial

Page 178: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica forţei de muncă

178

Perioada de referinţă: Săptămâna precedentă celei de înregistrare Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Continuă, săptămânal Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Operatorii de interviu la direcţiile teritoriale de statistică: în ziua de 10 a lunii următoare înregistrării; b) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: L+28.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Populaţia activă - ocupată şi şomerii (conform definiţiei internaţionale - BIM), populaţia inactivă, rata de activitate, rata de ocupare totală, rata de ocupare pentru tineri de 15-24 ani, rata de ocupare pentru adulţi de 25-54 ani, rata de ocupare pentru vârstnici de 55-64 ani, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă şi cea a populaţiei de 20-64 ani, populaţia subocupată, rata şomajului, durata şomajului, rata şomajului de lungă durată, rata şomajului de foarte lungă durată, incidenţa şomajului de lungă durată, persoanele cu activităţi secundare, forţa de muncă adiţională potenţială, persoanele descurajate, numărul orelor suplimentare efectuate, rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional a tinerilor de 18-24 ani, gradul de instruire a tinerilor de 20-24 ani, ponderea persoanelor de 30-34 ani cu studii superioare, gradul de participare la procesul educaţional sau de instruire a persoanelor de 25-64 ani, nivelul de instruire a persoanelor adulte de 25-64 ani, distribuţia numărului de salariaţi pe decile de câştiguri salariale. Indicatorii se stabilesc pe grupe de vârstă, sexe, medii de rezidenţă, forme de proprietate, activităţi ale economiei, statut profesional, grupe de ocupaţii, nivel de educaţie. Tipul de serii de date: Trimestrial, începând din 1996 şi, anual, din 1994. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, medii de rezidenţă, activităţi ale economiei naţionale, pe secţiuni şi grupe de secţiuni CAEN, forme de proprietate, statut profesional, grupe de ocupaţii, nivel de educaţie, etc. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj în anul 2017”, date medii anuale. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Tendinţe sociale”, „Statistică teritorială”, „Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi de viaţă”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Muncii şi

Justiţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Consiliul Economic şi Social, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT, Biroul Internaţional al Muncii, OECD, FMI, Banca Mondială. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; site INS: www.insse.ro; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: T+84 Termene de diseminare a datelor: a) T+84 - comunicat de presă pentru rezultatele trimestriale;

b) 18.04.2018 - comunicat de presă „Ocuparea şi şomajul în anul 2016 - rezultate principale ";

c) 07.05.2018 - comunicat de presă „Ocuparea şi şomajul în anul 2016 - subocuparea şi forţa de muncă adiţională potenţială";

d) T+130 - TEMPO - date trimestriale; e) 20.07.2018 - TEMPO - date anuale.

Termene de difuzare a publicaţiilor: a) 02.07.2018, pentru publicaţia anuală - în limba română; b) 01.08.2018, pentru publicaţia anuală - în limba engleză.

COSTUL FORŢEI DE MUNCĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica forţei de muncă Obiectivul: Urmărirea evoluţiei câştigurilor salariale medii, a nivelului şi structurii costului forţei de muncă şi a numărului mediu de salariaţi. Priorităţi în 2018: Asigurarea informaţiilor necesare elaborării programelor şi politicilor macroeconomice referitoare la dimensiunea monetară a ocupării de către Banca Centrală Europeană şi Comisia Europeană în vederea îndeplinirii obiectivelor trasate prin Strategia Europa 2020. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 614/2008 privind metodologia

Page 179: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica forţei de muncă

179

cercetării statistice pentru „Costul forţei de muncă.” European: a) Regulamentul (CE) nr. 530/1999 al Consiliului din 9 martie 1999 privind statisticile

structurale ale câştigurilor salariale şi ale costului forţei de muncă, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 1726/1999 al Comisiei din 27 iulie 1999 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 530/1999 al Consiliului referitor la statisticile structurale ale câştigurilor salariale şi ale costului forţei de muncă, în ceea ce priveşte definirea şi transmiterea informaţiilor referitoare la costul forţei de muncă, cu modificările ulterioare;

c) Regulamentul (CE) nr. 1737/2005 al Comisiei din 21 octombrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1726/1999 privind definirea şi transmiterea informaţiilor referitoare la costul forţei de muncă;

d) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Totalitatea unităţilor active cu personalitate juridică, a căror activitate principală face parte din diviziunea CAEN Rev.2, cod 01–96. În anchetă sunt cercetate exhaustiv unităţile economice cu 50 salariaţi şi peste şi unităţile din administraţia publică (excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ); pentru sectorul economic, unităţile din clasa de mărime 1-49 salariaţi sunt cuprinse în cercetare selectiv, pe bază de eşantion. Numărul de unităţi observate: circa 27.300 de întreprinderi (cifră estimată - eşantionul se va extrage la sfârşitul anului 2017) Principalele variabile incluse în cercetare: a) Salariaţi, din care femei: efectivul salariaţilor la sfârşitul anului; numărul mediu al salariaţilor în timp

complet, în timp parţial şi echivalent timp complet (inclusiv salariaţii care lucrează în străinătate); timpul efectiv lucrat aferent salariaţilor în timp complet şi în timp parţial; timpul plătit nelucrat pentru salariaţii în timp complet şi în timp parţial; timpul plătit nelucrat pentru incapacitate temporară de muncă pentru salariaţii în timp complet şi în timp parţial; timpul efectiv lucrat şi timpul plătit nelucrat pentru salariaţii care lucrează în străinătate; sumele brute plătite din fondul de salarii pentru timpul lucrat şi timpul nelucrat; sumele brute plătite pentru perioade anterioare, sumele brute plătite din profitul net; sumele brute plătite din alte fonduri; sumele brute plătite pentru incapacitate temporară de muncă (exclusiv sumele din fondul de salarii) din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv al asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale; contribuţia individuală a salariaţilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi impozitul aferent sumelor brute plătite; sumele brute plătite şi contribuţiile individuale corespunzătoare, inclusiv impozitul pentru salariaţii care lucrează în străinătate; sumele brute plătite membrilor consiliilor de administraţie, membrilor consiliilor judeţene şi locale;

b) Ucenici: numărul mediu în echivalent timp complet; timpul efectiv lucrat; timpul plătit nelucrat; sumele brute plătite; contribuţia individuală a ucenicilor pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj, asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate şi impozitul aferent sumelor brute plătite;

c) Alte cheltuieli cu forţa de muncă efectuate de unitate, pe categorii de cheltuieli, pentru total salariaţi şi ucenici.

Sursa datelor: Unităţile furnizoare de date

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Societăţi comerciale, regii autonome, unităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte unităţi din sectorul bugetar, unităţi ale cooperaţiei meşteşugăreşti şi de consum. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic S3 şi Portalul WEB Periodicitate: Anual Perioada de referinţă: Anul 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: ianuarie - februarie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB (inclusiv unităţile speciale la INS - sediul central/Portal WEB): 15.02.2018/ Portal WEB: 02.03.2018; b) Direcţiile teritoriale de statistică - finalizare introducere şi validare date: 30.03.2018; c) INS - sediul central, Direcţiile teritoriale de statistică - validarea, prelucrarea şi analiza datelor: 17.08.2018/26.09.2018

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Page 180: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica forţei de muncă

180

Principalii indicatori rezultaţi: a) Salariaţi, total şi pe sexe: efectivul salariaţilor la sfârşitul anului; numărul mediu al salariaţilor în timp

complet, parţial şi echivalent timp complet (inclusiv salariaţii care lucrează în străinătate); timpul efectiv lucrat aferent salariaţilor (inclusiv al salariaţilor care lucrează în străinătate), în timp complet şi în timp parţial; timpul plătit nelucrat aferent salariaţilor (inclusiv al salariaţilor care lucrează în străinătate), în timp complet şi în timp parţial; sumele brute plătite din fondul de salarii pentru timpul lucrat şi timpul nelucrat; sumele brute plătite din profitul net; sumele brute plătite din alte fonduri; sumele brute plătite pentru incapacitate temporară de muncă (exclusiv sumele din fondul de salarii) din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv al asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesiona le; contribuţia individuală a salariaţilor pentru asigurările sociale de stat; asigurările sociale de sănătate, asigurările pentru şomaj şi impozitul aferent sumelor brute plătite (inclusiv pentru salariaţii care lucrează în străinătate); câştigul salarial mediu lunar şi orar, brut şi net;

b) Numărul mediu al ucenicilor în echivalent timp complet; timpul efectiv lucrat; sumele brute plătite; contribuţia individuală pentru asigurările sociale de stat; asigurările sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi impozitul aferent sumelor brute plătite; câştigul mediu lunar brut şi net al ucenicilor;

c) Alte cheltuieli cu forţa de muncă efectuate de unitate, pe categorii de cheltuieli; d) Costul mediu lunar şi orar al forţei de muncă. Rezultatele anchetei sunt utilizate, de asemenea, pentru calculul indicilor trimestriali ai costului forţei de muncă şi al indicatorilor structurali - sarcina fiscală a costului forţei de muncă, capcana şomajului, capcana salariului mic, disparitatea salarială de gen, precum şi pentru indicatorii solicitaţi de EUROSTAT conform Gentlemen’ Agreements - câştigurile nete pentru 13 cazuri particulare, câştigul brut anual, costul anual al forţei de muncă, proporţia salariului minim în câştigul mediu brut din industrie şi servicii. Tipul de serii de date: Anual, începând din 1993. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macro-regiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, activităţi ale economiei naţionale, forme de proprietate, forme juridice, clase de mărime ale întreprinderilor. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro şi pe site-urile direcţiilor teritoriale de statistică. Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Lucrări realizate: „Efectivul salariaţilor la 31.12.2017”; „Numărul mediu al salariaţilor, sumele brute plătite şi câştigul salarial mediu lunar în anul 2017”; „Costul forţei de muncă în anul 2017”. Publicaţii realizate: „Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă în anul 2017“ Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Tendinţe

sociale”, „Statistică teritorială”, „Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi de viaţă”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Muncii şi

Justiţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerul Finanţelor Publice, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT, BIM, Fondul Monetar Internaţional, OECD, ONUDI, Banca Mondială, CEE/ONU. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; site INS: www.insse.ro; prin Direcţia de Comunicare a INS, prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de diseminare a datelor: a) 26.09.2018 - comunicat de presă pentru Costul forţei de muncă;

b) 17.08.2018 - Efectivul salariaţilor la 31.12.2017; c) 17.08.2018 - Numărul mediu al salariaţilor, sumele brute plătite şi

câştigul salarial mediu lunar în anul 2017; d) 26.09.2018 - Costul forţei de muncă în anul 2017; e) 17.09.2018 - TEMPO (pentru indicatorii de număr de salariaţi şi câştig

salarial); f) 17.10.2018 - TEMPO (pentru indicatorii de cost al forţei de muncă).

Termen de difuzare a publicaţiei: 17.10.2018

SALARIILE ÎN LUNA OCTOMBRIE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica forţei de muncă Obiectivul: Determinarea numărului de salariaţi cu program complet de lucru care au fost plătiţi întreaga lună pe grupe de salarii de bază şi grupe de venituri de natură salarială realizate, a salariului mediu brut de bază şi a venitului de natură salarială realizat, pe sexe, activităţi ale economiei naţionale, grupe majore/bază de ocupaţii, în luna octombrie.

Page 181: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica forţei de muncă

181

Priorităţi în 2018: Recepţia şi pregătirea fişierelor cu date administrative în vederea asigurării de estimaţii privind statisticile asupra salariilor şi altor venituri de natură salarială prin exploatarea informaţiilor din sursele de date administrative Tipul de cercetare: Exploatarea surselor de date administrative Cadrul legal

European: Recomandările Biroului Internaţional al Muncii privind statisticile asupra veniturilor salariale, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN Rev.2 şi ocupaţii conform COR2008.

Sfera de cuprindere: Totalitatea unităţilor active cu personalitate juridică, a căror activitate principală face parte din diviziunile CAEN Rev.2, cod 01-82 şi 85-96 (cu excepţia Administraţiei publice (cod CAEN 84), a unităţilor M.Ap.N, M.A.I, S.R.I şi a personalului asimilat, a categoriilor de salariaţi cu statut de funcţionar public, cu statut de magistrat (judecător, procuror) şi asimilaţi, cu statut de demnitar public şi asimilaţi). Numărul de unităţi observate: Numărul de unităţi active existente în sursele de date administrative. Principalele variabile incluse în cercetare: Numărul de salariaţi cu program complet de lucru care au fost plătiţi întreaga lună, salariile de bază şi veniturile de natură salarială realizate pe sexe şi pe grupe majore/bază de ocupaţii. Sursa datelor: Bazele de date privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - gestionate de Agenţia Naţională de Adminstrare Fiscală, respectiv bazele de date privind registrul de evidenţă a salariaţilor - gestionate de Inspecţia Muncii.,

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Agenţia Naţională de Adminstrare Fiscală şi Inspecţia Muncii Modul de colectare a datelor primare: Surse administrative Suportul de colectare a datelor: Transfer de date din surse administrative Periodicitate: Anual (cu excepţia anului de referinţă al Anchetei structurii câştigurilor salariale) Perioada de referinţă: Luna octombrie 2017 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: perioada noiembrie 2017 - februarie 2018 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: noiembrie 2017 - februarie 2018 (transmisii lunare,

inclusiv cu revizuiri pentru luna de referinţă octombrie 2017).

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul de salariaţi cu program complet de lucru care au fost plătiţi întreaga lună, salariile de bază şi veniturile de natură salarială realizate pe sexe şi pe grupe majore/bază de ocupaţii. Tipul de serii de date: Anual (cu excepţia anului de referinţă al Anchetei structurii câştigurilor salariale), începând din anul 1993 (începând cu 2013, indicatorii sunt obţinuţi prin exploatare din surse administrative şi nu sunt comparabili cu anii anteriori). La fiecare 4 ani (2002, 2006, 2010, 2014, 2018 ş.a.m.d.) se realizează Ancheta structurii câştigurilor salariale Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activităţi ale economiei naţionale conform CAEN Rev.2, grupe majore/bază de ocupaţii conform COR 2008, forme de proprietate. Bazele de date ale INS: TEMPO Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: BIM Lucrări realizate: „Repartizarea salariaţilor pe grupe de venituri medii brute realizate în luna octombrie 2017”. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „Tendinţe sociale”, „Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi de viaţă”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Muncii şi

Justiţiei Sociale, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Consiliul Economic şi Social, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media;

b) externi: Biroul Internaţional al Muncii, Banca Mondială. Modalităţi de diseminare: prin Direcţia de Comunicare a INS, prin Direcţia de diseminare date statistice. Termene de diseminare a datelor: noiembrie 2018 (estimativ).

CÂŞTIGURILE SALARIALE LUNARE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica forţei de muncă Obiectivul: Evaluarea tendinţelor pe termen scurt ale câştigurilor salariale medii lunare şi orare şi ale numărului de salariaţi pe total economie şi pe sectoare de activitate.

Page 182: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica forţei de muncă

182

Priorităţi în 2018: Colectarea şi producerea de informaţii referitoare la câştigurile salariale pentru statistici pe termen scurt, în conformitate cu ultimele regulamente europene în domeniu. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 932/2005 privind metodologia de prelucrare a indicatorilor pe termen scurt, pe baza chestionarelor IND-TS, CON-TS, SERV-TS.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 1158/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt;

c) Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceea ce priveşte definiţiile variabilelor, lista variabilelor şi frecvenţa de elaborare a datelor, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare..

Sfera de cuprindere: Întreprinderi şi unităţi locale, indiferent de forma de proprietate şi forma juridică, a căror activitate principală face parte din diviziunile CAEN Rev.2, cod 01–96. În anchetă sunt cercetate exhaustiv subunităţile/unităţile economice cu 50 de salariaţi şi peste şi unităţile din administraţia publică (excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ); pentru sectorul economic, unităţile din clasa de mărime 4-49 salariaţi sunt cuprinse în cercetare selectiv, pe bază de eşantion. Numărul de unităţi observate: circa 24.000 de întreprinderi şi unităţi locale (cifră estimată - eşantionul se va extrage la sfârşitul anului 2017). Principalele variabile incluse în cercetare: Sumele brute plătite din fondul de salarii; premii, bonusuri şi alte beneficii plătite din fondul de salarii; drepturi în natură şi ajutoare băneşti din fondul de salarii; sume brute plătite din profitul net; sume brute plătite din alte fonduri; contribuţia salariaţilor pentru protecţia socială a şomerilor; contribuţia salariaţilor pentru asigurările sociale; contribuţia salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate; impozitul aferent sumelor brute plătite; efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii; efectivul salariaţilor cu contractul de muncă suspendat la sfârşitul lunii, numărul mediu al salariaţilor, timpul efectiv lucrat în timp normal şi în timp suplimentar. Sursa datelor: Unităţile furnizoare de date

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Societăţi comerciale, regii autonome, instituţii din administraţia centrală, locală, instituţii bugetare la nivel judeţean, unităţi ale cooperaţiei meşteşugăreşti şi de consum. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarele statistice S1 şi IND-TS, CON-TS, SERV-TS – Capitolul NRSAL şi Portalul WEB. Periodicitate: Lunar Perioada de referinţă: Luna calendaristică Perioada de înregistrare/colectare a datelor: 10 - 15 din luna următoare celei de referinţă (L) Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB (inclusiv unităţile speciale la INS - sediul

central/Portal WEB): L+15 /Portal WEB: L+22; b) Direcţiile teritoriale de statistică - finalizare introducere şi validare date: L+25; c) INS - sediul central, Direcţiile teritoriale de statistică - validarea, prelucrarea şi analiza datelor: L+37.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii, numărul mediu al salariaţilor; câştigul salarial mediu lunar brut şi net; câştigul salarial orar brut şi net: timpul efectiv lucrat în timp normal şi în timp suplimentar; indicele câştigului salarial brut şi net faţă de luna precedentă; indicele câştigului salarial real. Rezultatele anchetei sunt utilizate, de asemenea, pentru calculul indicilor trimestriali ai costului forţei de muncă. Tipul de serii de date: Lunar, trimestrial şi anual, începând cu 1990. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, judeţe, activităţi ale economiei naţionale conform CAEN Rev.2, forme de proprietate, forme juridice.

Page 183: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica forţei de muncă

183

Bazele de date ale INS: TEMPO Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: OECD, Baza de date EUROSTAT, FMI, SDDS. Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Buletinul statistic lunar al judeţelor”, „Buletinul statistic de industrie”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Muncii şi

Justiţiei Sociale, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media;

b) externi: EUROSTAT, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, OECD. Modalităţi de diseminare: comunicate de presă; site INS: www.insse.ro; prin Direcţia de Comunicare a INS, Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+37 Termene de diseminare a datelor: a) L+37 - comunicat de presă;

b) L+37 - Buletinul statistic lunar (conform graficului lunar al BSL) (termen de transmitere la direcţia de specialitate);

c) L+40 - TEMPO (termen de transmitere la direcţia de specialitate).

LOCURILE DE MUNCĂ VACANTE

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica forţei de muncă Obiectivul: Asigurarea informaţiilor privind rata locurilor de muncă pe activităţi ale economiei naţionale şi pe grupe majore de ocupaţii. Priorităţi în 2018: Colectarea şi producerea de informaţii referitoare la numărul locurilor de muncă vacante şi al posturilor ocupate, în conformitate cu regulamentele europene în domeniu. Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 630/2006 privind Metodologia anchetei trimestriale asupra locurilor de muncă vacante.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 23 aprilie 2008, referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate;

b) Regulamentul (CE) nr. 1062/2008 al Comisiei din 28 octombrie 2008, de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate, în ceea ce priveşte procedurile de ajustare sezonieră şi rapoartele de calitate;

c) Regulamentul (CE) nr. 19/2009 al Comisiei din 13 ianuarie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurilor de muncă vacante în Comunitate, în ceea ce priveşte definiţia unui loc de muncă vacant, datele calendaristice de referinţă pentru colectarea datelor, specificaţiile privind transmiterea datelor şi studiile de fezabilitate;

d) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare.

Sfera de cuprindere: Totalitatea unităţilor active cu personalitate juridică, a căror activitate principală face parte din diviziunile CAEN Rev.2, cod 01-96. În anchetă sunt cercetate exhaustiv subunităţile/unităţile economice cu 50 de salariaţi şi peste şi unităţile din administraţia publică (excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ); pentru sectorul economic, unităţile din clasa de mărime 4-49 salariaţi sunt cuprinse în cercetare selectiv, pe bază de eşantion. Numărul de unităţi observate: circa 24.000 de întreprinderi şi unităţi locale (cifră estimată - eşantionul se va extrage la sfârşitul anului 2017). Principalele variabile incluse în cercetare: Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii, numărul locurilor de muncă vacante. Sursa datelor: Unităţile furnizoare de date

Page 184: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica forţei de muncă

184

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Societăţi comerciale, regii autonome, unităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi alte unităţi din sectorul bugetar, unităţi ale cooperaţiei meşteşugăreşti şi de consum. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic LV şi Portalul WEB Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Luna de mijloc a fiecărui trimestru - februarie, mai, august, noiembrie. Perioada de înregistrare/colectare a datelor: 1-19 a ultimei luni a trimestrului, pentru care se completează chestionarul. Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statistică/Portal WEB (inclusiv unităţile speciale la INS - sediul

central/Portal WEB): ziua a 19 a ultimei luni a trimestrului /Portal WEB: ziua a 25 - a ultimei luni a trimestrului;

b) Direcţiile teritoriale de statistică - finalizare introducere şi validare date: ziua a 3 - a primei luni a trimestrului următor; c) INS - sediul central, Direcţiile teritoriale de statistică - validarea, prelucrarea şi analiza datelor: T+45.

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul posturilor de muncă ocupate, numărul locurilor de muncă vacante, rata locurilor de muncă vacante. Tipul de serii de date: Trimestrial, începând din anul 2005. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, activităţi ale economiei naţionale conform CAEN Rev.2, grupe majore de ocupaţii conform COR 2008. Bazele de date ale INS: TEMPO Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României”, „Statistica teritorială”, „România în cifre”, „Tendinţe sociale”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Muncii şi

Justiţiei Sociale, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerul Finanţelor Publice, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; site: www.insse.ro; prin Direcţia de Comunicare a INS, Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor

la EUROSTAT: T+45 - pentru datele trimestriale; Termene de diseminare a datelor: a) T+ 50 (conform termenelor de apariţie a comunicatului de presă al

Eurostat) - comunicat de presă trimestrial; b) T+ 65 – BSL (conform graficului lunar al BSL) şi TEMPO, pentru

datele trimestriale (termen de transmitere la direcţia de specialitate);

c) 30.03.2018 - comunicat de presă, pentru datele medii anuale (aferente anului 2017);

d) A+90 - TEMPO, pentru datele anuale.

INDICII COSTULUI FORŢEI DE MUNCĂ

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica forţei de muncă Obiectivul lucrării: Evaluarea tendinţelor, pe termen scurt, a costului forţei de muncă, pe sectoare de activitate economico-socială şi asigurarea comparabilităţii cu statisticile europene. Priorităţi în 2018: Producerea de informaţii referitoare la indicii trimestriali ai costului forţei de muncă, în conformitate cu regulamentele europene în domeniu. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 629/2006 privind metodologia de calcul al indicilor trimestriali ai costului forţei de muncă.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din

Page 185: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica forţei de muncă

185

27 februarie 2003 privind indicele costului forţei de muncă, cu modificările ulterioare; b) Regulamentul (CE) nr. 1216/2003 al Comisiei din 7 iulie 2003 de aplicare a

Regulamentului (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind indicele costului forţei de muncă, cu modificările ulterioare;

c) Regulamentul (CE) nr. 224/2007 al Comisiei din 1 martie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1216/2003 privind activităţile economice acoperite de indicele costului forţei de muncă;

d) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi Consiliului, din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare.

Principalele variabile cercetate: Pentru secţiunile şi grupele de secţiuni CAEN Rev.2 de la B la S: a) Costul trimestrial orar al forţei de muncă, pe elemente componente: cheltuieli directe, cheltuieli indirecte şi cheltuieli directe exclusiv premiile ocazionale; b) Numărul orelor efectiv lucrate într-un trimestru; c) Sumele brute plătite trimestrial salariaţilor; d) Ponderea cheltuielilor indirecte în cheltuielile directe aferente anului precedent. Sursa datelor: Cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă în întreprinderi şi cercetarea lunară asupra câştigurilor salariale.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Indicii trimestriali ai costului orar al forţei de muncă, în versiune standard şi în versiune exclusiv premii ocazionale; fiecare versiune de indici: în formă neajustată, în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare, în formă ajustată sezonier. Tipul de serii de date: Trimestrial, conform CAEN Rev.1, pentru perioada 1996 - 2008; conform CAEN Rev.2, începând cu 2000. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, secţiuni şi grupe de secţiuni CAEN Rev.2 de la B la S. Bazele de date ale INS: TEMPO Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Anuarul statistic al României”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Banca Naţională a României - la cerere; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; prin Direcţia de Comunicare a INS, Direcţia de diseminare date statistice. Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: T+65 Termene de diseminare a datelor: a) T+65 - comunicat de presă;

b) T+65 - BSL (conform graficului lunar al BSL) şi TEMPO pentru datele trimestriale (termen de transmitere la direcţia de specialitate).

ANCHETA STRUCTURII CÂŞTIGURILOR SALARIALE ÎN ÎNTREPRINDERI - 2018

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica forţei de muncă Obiectivul: Elaborarea principiilor metodologice şi organizatorice ale anchetei structurii câştigurilor salariale (ASC – 2018) care va furniza informaţii detaliate şi comparabile între nivelul de remunerare şi caracteristicile individuale ale salariaţilor (sex, vârstă, ocupaţie, nivel de pregătire) şi ale angajatorului (activitate economică, mărimea întreprinderii) Priorităţi în 2018: Organizarea şi dezvoltarea metodologiei anchetei (derularea propriu-zisă a anchetei se va realiza în anul 2019). Tipul de cercetare: Cercetare statistică prin sondaj Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui INS nr.390/2004 privind metodologia şi organizarea anchetei structurii câştigurilor salariale

European: a) Regulamentul (CE) nr. 530/1999 al Consiliului din 9 martie 1999 privind statisticile structurale ale câştigurilor salariale şi ale costului forţei de muncă, cu modificările ulterioare

b) Regulamentul (CE) nr. 1916/2000 al Comisiei din 8 septembrie 2000 de implementare a

Page 186: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica forţei de muncă

186

Regulamentului nr.530/1999 al Consiliului privind statisticile structurale ale câştigurilor

salariale şi ale costului forţei de muncă, în ceea ce privește definirea și transmiterea

informațiilor despre structura câștigurilor salariale, cu modificările ulterioare c) Regulamentul nr.1738/2005 al Comisiei din 21 octombrie 2005 de modificare a

Regulamentului (CE) nr.1916/2000 referitor la definirea şi transmiterea informaţiilor privind structura câştigurilor salariale

Sfera de cuprindere: Totalitatea unităţilor active cu personalitate juridică, cu 10 salariaţi şi peste, a căror activitate principală face parte din diviziunile CAEN Rev2 (cod 01 – 96) Numărul de unităţi observate: eşantionul se va extrage la sfârşitul anului 2018 Principalele variabile incluse în cercetare:

a) Pentru total întreprindere: efectivul salariaţilor la 31 octombrie 2018, în timp complet şi în timp parţial, efectivul femeilor la 31 octombrie 2018, efectivul salariaţilor pe grupe majore de ocupaţii;

b) Pentru fiecare salariat din eşantion:

- informaţii asupra caracteristicilor demo-socio-economice ale salariatului (sexul, data naşterii, locul de muncă, cetăţenia, tipul şi felul contractului de muncă, ocupaţia, funcţia, nivelul de educaţie)

- timpul de lucru şi sumele brute aferente lunii octombrie 2018 (durata săptămânii de lucru, numărul de ore remunerate, salariul de bază, sumele brute plătite din fondul de salarii, contribuţiile salariatului, impozitul aferent sumelor brute plătite)

- timpul de lucru şi sumele brute aferente anului 2018 (sumele brute plătite în cursul anului, sumele brute plătite din profitul net, din alte fonduri, contravaloarea anuală a drepturilor în natură, sumele brute plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat, numărul anual de zile de concediu de odihnă, numărul anual de zile de concediu de boală, numărul anual de zile de pregătire profesională)

Sursa datelor: Unităţile furnizoare de date

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Societăţi comerciale, regii, unităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte unităţi din sectorul bugetar Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: prin chestionarul statistic ASC (suport hârtie şi electronic) Periodicitate: O dată la 4 ani Perioada de referinţă: Anul 2018 Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Luna martie 2019 Locul şi termenul limită de transmitere a datelor: a) Unităţile raportoare la direcţiile teritoriale de statistică: 01.04.2019 b) Unităţile speciale la INS - sediul central: 01.04.2019 c) Direcţiile teritoriale de statistică la INS - sediul central: 15.05.2019

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: a) Pentru luna octombrie 2018:

- numărul mediu al salariaţilor în program complet sau parţial; - câştigul salarial mediu brut şi net orar, câştigul salarial mediu lunar brut şi net - durata săptămânii de lucru şi numărul mediu de ore remunerate pe săptămână, numărul mediu de ore

remunerate pe lună - Informaţiile sunt obţinute şi prezentate după diverse variabile demo-socio-economice: grupe de vârstă,

sexe, niveluri de instruire, vechimea în întreprindere, clase de mărime ale întreprinderilor, forme de proprietate, forme juridice, activităţi economice, grupe majore de ocupaţii

b) Pentru anul 2018: - câştigul salarial mediu brut anual pe grupe de vârstă, sexe, nivel de instruire, după tipul programului de

lucru, după vechimea în întreprindere, pe clase de mărime ale întreprinderilor, forme de proprietate, forme juridice, activităţi economice şi pe ocupaţii

Tipul de serii de date La 4 ani; începând cu 2002 Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activităţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.2 diviziuni 01-99),

forme de proprietate, forme juridice, clase de mărime ale întreprinderilor, grupe de ocupaţii (ISCO 08) Bazele de date ale INS: Informaţiile şi datele sunt accesibile prin Biroul de diseminare de la sediul INS Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date EUROSTAT Publicaţii realizate: „Disparităţi salariale: factori de influenţa – anul 2018“ Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Tendinţe sociale”, „Femeile şi bărbatii: parteneriat de muncă şi de viaţă” Beneficiarii rezultatelor:

Page 187: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica forţei de muncă

187

a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerul Finanţelor Publice, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori

b) externi: EUROSTAT, BIM, Modalităţi de diseminare: Comunicat de presă; site INS: www.insse.ro; prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la sediul central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 30.06.2020 (pentru anul de referinţă 2018) Termene de diseminare a datelor: a) 21.09.2020 - Comunicat de presă b) 12.10.2020 - „Disparităti salariale: factori de influenţa – anul 2018“ Termen de difuzare a publicaţiei: 12.10.2020

BALANŢA FORŢEI DE MUNCĂ

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica forţei de muncă Obiectivul: Evaluarea resurselor de muncă şi a proporţiei în care aceasta este utilizată în diferite ramuri şi sectoare de activitate economico-socială. Principalele variabile cercetate: Efective şi date medii - la nivelul economiei naţionale, pe judeţe şi sexe, pentru: a) Resursele de muncă: populaţia în vârstă de muncă, pensionarii în vârstă de muncă ce nu lucrează,

salariaţii sub şi peste vârsta de muncă, alte persoane sub şi peste vârsta de muncă aflate în activitate, soldul mişcării interjudeţene;

b) Populaţia ocupată civilă (salariaţii, patronii, lucrătorii pe cont propriu şi cei familiali neremuneraţi), pe activităţi ale economiei naţionale;

c) Populaţia neocupată: şomerii înregistraţi la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de populaţie în vârstă de muncă.

Sursa datelor: Statistica demografică, statistica forţei de muncă: Ancheta anuală asupra costului forţei de muncă în întreprinderi, Ancheta forţei de muncă în gospodării - AMIGO şi surse administrative.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Resursele de muncă, populaţia ocupată civilă şi salariaţii, pe activităţi, ale economiei naţionale, şomerii înregistraţi, populaţia activă civilă, populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de populaţie în vârstă de muncă, rata de activitate, rata de ocupare, rata şomajului înregistrat. Tipul de serii de date: Anual, începând din anul 1990. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macro-regiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, sexe, activităţi ale economiei naţionale - secţiunile A-O, conform CAEN Rev.2, forme de proprietate. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro şi pe site-urile direcţiilor teritoriale de statistică. Publicaţii realizate: „Balanţa forţei de muncă la 1 ianuarie 2018” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Tendinţe sociale”, „Statistică teritorială”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Muncii și

Justiției Sociale, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului de Afaceri, Comerţului şi Antreprenoriat, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori;

b) externi: Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, UNICEF, CEE/ONU, ONUDI. Modalităţi de diseminare: site INS; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de difuzare a publicaţiei: 05.10.2018

Page 188: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica forţei de muncă

188

ŞOMAJUL BIM CU PERIODICITATE LUNARĂ

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica forţei de muncă Obiectivul: Asigurarea informaţiilor pe termen scurt pentru elaborarea politicilor privind ocuparea, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa 2020. Priorităţi în 2018: Asigurarea statisticilor privind şomajul, conform definiţiei internaţionale - BIM, cu periodicitate lunară. Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 815/2011 pentru aprobarea metodologiei cercetării statistice „Şomajul BIM cu periodicitate lunară”.

European: a) Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (CE) nr. 1897/2000 al Comisiei din 7 septembrie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/1998 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă în Comunitate, cu privire la definiţia operaţională a şomajului, cu modificările ulterioare;

c) Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate, în ceea ce priveşte codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2009, utilizarea unui subeşantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale şi definirea trimestrelor de referinţă, cu modificările ulterioare.

Principalele variabile cercetate: Numărul şomerilor şi al populaţiei ocupate pe sexe, pentru grupele de vârstă 15-24 ani şi 25-74 ani. Sursa datelor: Ancheta forţei de muncă în gospodării - AMIGO şi model econometric pentru estimarea şi prognozarea seriilor lunare.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul de şomeri total - 15-74 ani - pe sexe; număr de şomeri în vârstă de 25-74 ani pe sexe; rata şomajului - total 15-74 ani - pe sexe; rata şomajului pentru grupa de vârstă 25-74 ani - pe sexe. Tipul de serii de date: Lunare, serie brută, ajustată sezonier şi trend.

Profilul de prelucrare a datelor: Național Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date a EUROSTAT Alte publicaţii în care se regăsesc datele: Buletin statistic lunar Beneficiarii rezultatelor:

a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Muncii și

Justiției Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Consiliul Economic şi Social, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: comunicat de presă; site INS: www.insse.ro; prin Direcţia de diseminare date statistice Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: L+25 Termene de diseminare a datelor: a) L+30 - Comunicat de presă;

b) L+30 - TEMPO

Page 189: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica forţei de muncă

189

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE

ACTIVITATEA INDEPENDENTĂ - GRANT INDEPENDENT

1. DESCRIEREA PROIECTULUI

Domeniul statistic: Statistica forţei de muncă Obiectivul proiectului: Implementarea în condiţii de comparabilitate internaţională a modulului ad-hoc al anchetei forţei de muncă în anul 2017 – „Activitatea independentă” Cadrul legal

European: a) Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 545/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate;

c) Regulamentul Delegat (UE) nr. 1397/2014 al Comisiei din 22 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 318/2013 de adoptare a programului de module ad-hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forţei de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului;

d) Regulamentul (UE) nr. 318/2013 al Comisiei din 8 aprilie 2013 de adoptare a programului de module ad-hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forţei de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului, cu modificările ulterioare.

e) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/8 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2017 privind activitatea independentă

Lucrări/Acţiuni prevăzute în 2018: a) Analiza datelor; b) Codificarea microdatelor în formatul standard prevazut de Regulamentul de punere în aplicare; c) Transmiterea fişierelor cu date la Eurostat; d) Elaborarea metadatelor. Beneficiarii rezultatelor:

a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Muncii și

Justiției Sociale, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori, la cerere;

b) externi: EUROSTAT. Termen final de realizare: mai 2018

RECONCILIEREA VIEŢII PROFESIONALE CU CEA FAMILIALĂ - GRANT INDEPENDENT

1. DESCRIEREA PROIECTULUI

Domeniul statistic: Statistica forţei de muncă Obiectivul proiectului: Implementarea în condiţii de comparabilitate internaţională a modulului ad-hoc al anchetei forţei de muncă în anul 2018 – „Reconcilierea vieţii profesionale cu cea familială” Cadrul legal

European: a) Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 545/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate;

c) Regulamentul Delegat (UE) nr. 1397/2014 al ComisieI din 22 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 318/2013 de adoptare a programului de module ad-hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forţei de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului;

d) Regulamentul (UE) nr. 318/2013 al Comisiei din 8 aprilie 2013 de adoptare a programului

Page 190: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica forţei de muncă

190

de module ad-hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forţei de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului, cu modificările ulterioare.

e) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2236 al Comisiei din 12 decembrie 2016 de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2018 privind

armonizarea vieții profesionale cu viața de familie Lucrări/Acţiuni prevăzute în 2018: a) Colectarea datelor; b) Validarea datelor colectate; c) Analiza datelor. Beneficiarii rezultatelor:

a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Muncii și

Justiției Sociale, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori, la cerere;

b) externi: EUROSTAT. Termen final de realizare: mai 2019

Page 191: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica protecţiei sociale

191

2.4. Statistica protecţiei sociale

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI ŞI RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica protecţiei sociale Obiectivul: Asigurarea informaţiilor privind numărul şomerilor şi rata şomajului înregistrat. Cadrul legal

Naţional: Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu completările şi modificările ulterioare.

Principalele variabile cercetate: Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii, din care: şomeri indemnizaţi, şomeri neindemnizaţi, şomeri, pe categorii, după nivelul de instruire, şomeri indemnizaţi pe grupe de vârstă şi durata şomajului, numărul de şomeri înregistraţi pe localităţi, numărul de locuri vacante la sfârşitul lunii. Sursa datelor: Surse administrative: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă - ANOFM

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul de şomeri înregistraţi, rata şomajului înregistrat şi ponderea şomerilor în populaţia după domiciliu în vârstă de 18-62 ani. Tipul de serii de date: Lunar, anual, începând din anul 1991. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, sexe, nivel de instruire, pe localităţi (numărul de ṣomeri pe sexe ṣi ponderea ṣomerilor înregistraṭi în populaṭia după domiciliu în vârstă de 18-62 ani), conform legislaţiei în vigoare. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro şi pe site-urile direcţiilor teritoriale de statistică. Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Buletinul statistic lunar al judeţelor”, „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Economiei,

Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alţi utilizatori;

b) externi: EUROSTAT, OECD, CEE/ONU, Biroul Internaţional al Muncii. Modalităţi de diseminare: site INS; prin Direcţia diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termen de diseminare a datelor: L+45

NUMĂRUL DE PENSIONARI ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica protecţiei sociale Obiectivul: Asigurarea informaţiilor privind numărul mediu de pensionari şi pensia medie lunară, după sistemul de pensionare şi pe categorii de pensii. Priorităţi în anul 2018: Producerea de statistici necesare elaborării de politici naţionale în domeniul asigurărilor sociale. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă, bazată pe date din surse administrative. Cadrul legal

Naţional: a) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2016 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;

d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările şi completările ulterioare;

Page 192: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica protecţiei sociale

192

e) Ordinul preşedintelui INS nr. 714/2011 pentru aprobarea metodologiei cercetării statistice „Numărul de pensionari şi pensia medie lunară”

Sfera de cuprindere: Totalitatea pensionarilor, indiferent de sistemul şi categoria de pensionare. Numărul de unităţi observate: 6 case de pensii responsabile, la nivel naţional, cu gestionarea pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale. Principalele variabile cercetate: Numărul mediu al pensionarilor existenţi în plată, în trimestrul de referinţă şi în ultima lună a acestuia; numărul pensionarilor intraţi în cursul trimestrului, din care: noi înscrişi în drepturi; numărul pensionarilor ieşiţi în cursul trimestrului, din care: prin deces; sumele cuvenite drept pensie, conform deciziilor pensionarilor existenţi în plată în trimestrul de referinţă şi în ultima lună a trimestrului. Sursa datelor: Cele 6 case de pensii responsabile, la nivel naţional, cu gestionarea pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţi furnizoare de date: Casa Naţională de Pensii Publice, Casa de Asigurări a Avocaţilor, Casa de Pensii a Ministerului Culturii și Identității Naționale, Casa de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, Casa de Pensii a Serviciului Român de Informaţii. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare Suportul de colectare a datelor: Prin chestionarul statistic PENSII Periodicitate: Trimestrial Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic Perioada de înregistrare/colectare a datelor: luna următoare încheierii trimestrului de referinţă Locul şi termenul limită de transmitere a datelor:

Unităţile raportoare la INS - sediul central: T+30

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul mediu al pensionarilor, pe tipuri de pensii; pensia medie lunară, după sistemul de pensionare şi pe categorii de pensii; numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat, numărul mediu al pensionarilor IOVR, numărul mediu al beneficiarilor de ajutor social de stat, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem de asigurări pentru agricultori, sumele cuvenite drept pensii conform deciziilor şi pensia medie lunară pe judeţe, pe categorii de pensii, numărul beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari (fosta pensie socială minimă). Indicatorii se calculează şi pe sexe pentru toate categoriile de pensii, cu excepţia celei „de urmaş”. În funcţie de disponibilitatea datelor din surse administrative, indicatorii se calculează şi pe grupe de vârstă. Tipul de serii de date: Trimestrial şi anual, începând din anul 1991. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macro-regiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, tipuri de pensii şi categorii de pensionari. Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site-ul INS: www.insse.ro şi pe site-urile direcţiilor teritoriale de statistică. Publicaţii realizate: „Numărul pensionarilor şi pensia medie lunară în anul 2015”, date medii anuale. Alte publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul statistic lunar”, „Buletinul statistic lunar al judeţelor”, „Anuarul statistic al României”, „România în cifre”, „Tendinţe sociale”. Beneficiarii rezultatelor: interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Economiei,

Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Institutul de Cercetare în Domeniul Muncii şi Solidarităţii Sociale, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori.

Modalităţi de diseminare: comunicat presă, site INS; prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene finale de realizare: a) T+75 - date trimestriale;

b) A+90 - date anuale. Termene de diseminare a datelor: a) T+74 - comunicat presă - date trimestriale;

b) T+80 (TEMPO) - date trimestriale; c) A+89 - comunicat presă - date anuale; d) A+95 - date anuale.

Termene de difuzare a publicaţiilor: 06.04.2018 - date anuale.

Page 193: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica protecţiei sociale

193

STATISTICA PROTECŢIEI SOCIALE - ESSPROS

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica protecţiei sociale Obiectivul: Asigurarea informaţiilor statistice asupra veniturilor şi cheltuielilor anuale de protecţie socială practicate în sistemul naţional, în conformitate cu regulile şi cu recomandările Uniunii Europene, prevăzute în metodologia ESSPROS. Priorităţi 2018: Implementarea acţiunilor prevăzute în Regulamentul cadru privind Sistemul european de statistici integrate privind protecţia socială - ESSPROS. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În mare măsură. Domenii neacoperite din cauza indisponibilităţii surselor de date - lipsesc parţial informaţii privind veniturile şi cheltuielile de protecţie socială aflate în responsabilitatea consiliilor locale. Cadrul legal

European: a) Regulamentul (CE) nr. 458/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 aprilie 2007 privind Sistemul european de statistici integrate privind protecţia socială (ESSPROS);

b) Regulamentul (CE) nr. 1322/2007 al Comisiei din 12 noiembrie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 458/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul european de statistici integrate ale protecţiei sociale (ESSPROS) cu privire la modurile adecvate de transmitere, rezultatele care trebuie transmise şi criteriile de măsurare a calităţii pentru sistemul central ESSPROS şi modulul privind beneficiarii de pensie;

c) Regulamentul (CE) nr. 10/2008 al Comisiei din 8 ianuarie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 458/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul european de statistici integrate ale protecţiei sociale (ESSPROS), cu privire la definiţiile, clasificările detaliate şi actualizarea regulilor de difuzare pentru sistemul central ESSPROS şi modulul privind beneficiarii de pensie, cu modificările ulterioare.

Principalele variabile cercetate: Date cantitative: a) Venituri pe schemele de protecţie socială, stabilite conform legislaţiei naţionale în vigoare; b) Cheltuieli pentru fiecare din schemele de protecţie socială şi pe cele 8 funcţii de protecţie socială:

boală/îngrijirea sănătăţii, invaliditate, bătrâneţe, urmaş, şomaj, familie/copii, locuinţă, excluziune socială; c) Număr de beneficiari de pensie, pe funcţii şi scheme de protecţie socială.

Informaţii calitative pentru fiecare schemă de protecţie socială privind: denumire, surse de finanţare, scop, bază legală, istoric, descriere a prestaţiilor sociale, tipuri de beneficiari.

Sursa datelor: Surse administrative - Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu instituţiile din subordine, Casa Naţională de Pensii Publice, Casa de asigurări a avocaţilor, Casa de Pensii a Ministerului Culturii și Identității Naționale, Casa de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, Casa de Pensii a Serviciului Român de Informaţii, statistici din Conturile Naţionale; statistica pieţei muncii - Ancheta costului forţei de muncă.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Veniturile şi cheltuielile de protecţie socială, pe scheme de protecţie socială şi pe cele 8 funcţii de protecţie socială, conform legislaţiei în vigoare, prestaţii de protecţie socială pentru fiecare schemă în parte, pe cele 8 funcţii de protecţie socială, numărul beneficiarilor de pensii, pe scheme de protecţie socială. Tipul de serii de date: Anual, începând din anul 2000. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe scheme şi funcţii de protecţie socială. Publicaţii realizate: „Statistica protecţiei sociale - ESSPROS - Anul 2016” Alte publicaţii în care se regăsesc datele: Anuarul statistic al României Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Economiei,

Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, alţi utilizatori; b) externi: EUROSTAT. Modalităţi de diseminare: comunicat presă, prin Direcţia de diseminare date statistice; prin compartimentele de diseminare ale DRS şi DJS. Termene de transmitere a datelor la EUROSTAT: a) 29.06.2018 - pentru datele cantitative privind

veniturile şi cheltuielile de protecţie; b) 30.05.2018 - pentru datele privind numărul de

beneficiari de pensie, pe funcţii şi scheme de protecţie socială.

Termene de diseminare a datelor: a) 29.06.2018 - comunicat presă - date cantitative privind veniturile şi

Page 194: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica protecţiei sociale

194

cheltuielile de protecţie b) 16.07.2018 -TEMPO

Termen de difuzare a publicaţiei: 28.11.2018

STATISTICA PROTECŢIEI SOCIALE - ESSPROS - PRESTAŢII NETE

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica protecţiei sociale Obiectivul: Asigurarea informaţiilor statistice asupra cheltuielilor nete anuale de protecţie socială practicate în sistemul naţional, în conformitate cu regulile şi cu recomandările Uniunii Europene, prevăzute în metodologia ESSPROS. Priorităţi 2018: Colectarea datelor privind cheltuielile nete anuale cu prestaţiile sociale pentru anul 2016. Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: În curs de armonizare Cadrul legal

European: a) Regulamentul (CE) nr. 458/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 aprilie 2007 privind Sistemul european de statistici integrate privind protecţia socială (SESPROS);

b) Regulamentul (UE) nr. 263/2011 al Comisiei din 17 martie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 458/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul european de statistici integrate privind protecţia socială (SESPROS), cu privire la lansarea colectării complete a datelor pentru modulul SESPROS privind prestaţiile nete de protecţie socială;

c) Regulamentul (UE) nr. 110/2011 al Comisiei din 8 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 458/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul european de statistici integrate privind protecţia socială (SESPROS), cu privire la formatele adecvate de transmitere a datelor, rezultatele care trebuie transmise şi criteriile de măsurare a calităţii pentru modulul SESPROS privind prestaţiile nete de protecţie socială.

Principalele variabile cercetate: Date cantitative: Cheltuieli nete pentru fiecare din schemele de protecţie socială şi pe cele 8 funcţii de protecţie socială: boală/îngrijirea sănătăţii, invaliditate, bătrâneţe, urmaş, şomaj, familie/copii, locuinţă, excluziune socială. Sursa datelor: Baza de date ESSPROS, cu date brute de protecţie socială colectate din surse administrative - Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu instituţiile din subordine, Casa Naţională de Pensii Publice, Casa de asigurări a avocaţilor, Casa de Pensii a Ministerului Culturii și Identității Naționale, Casa de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, Casa de Pensii a Serviciului Român de Informaţii.

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Cheltuielile nete de protecţie socială, pe scheme de protecţie socială şi pe cele 8 funcţii de protecţie socială, conform legislaţiei în vigoare, prestaţii de protecţie socială pentru fiecare schemă în parte, pe cele 8 funcţii de protecţie socială. Tipul de serii de date: Anual, începând cu 2005. Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe scheme şi funcţii de protecţie socială. Beneficiarii rezultatelor:

externi: EUROSTAT Termen de transmitere a datelor la EUROSTAT: 21.12.2018 pentru anul 2016 (conform programului EUROSTAT)

Page 195: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica protecţiei sociale

195

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE

PENSIONARII DIN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII (Lucrare realizată de Casa Naţională de Pensii Publice)

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR

Domeniul statistic: Statistica protecţiei sociale Obiectivul: Asigurarea informaţiilor privind pensiile din sistemul public de pensii - asigurări sociale de stat şi agricultori - cuprinzând numărul pensionarilor, sumele cuvenite drept pensie şi pensia medie, pe categorii de pensii. Priorităţi în 2017: Producerea de statistici necesare elaborării de politici naţionale, în domeniul asigurărilor sociale, analizelor şi studiilor asupra sistemelor de protecţie socială. Cadrul legal

Naţional: a) Legea nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completarile ulterioare;

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordinul Preşedintelui INS nr. 714/2011 pentru aprobarea metodologiei cercetării statistice „Numărul de pensionari şi pensia medie lunară”.

Principalele variabile cercetate: Numărul pensionarilor existenţi în plată la finele lunii de referinţă; numărul pensionarilor intraţi în cursul lunii, din care: noi înscrişi; numărul pensionarilor ieşiţi în cursul lunii, din care: prin deces; sumele cuvenite drept pensie în luna de referinţă. Sursa datelor: Surse administrative: Casa Naţională de Pensii Publice

2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE

Principalii indicatori rezultaţi: Numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat şi agricultori, pe categorii de pensii; pensia medie lunară, pe categorii de pensii; numărul fizic al pensionarilor IOVR, numărul fizic al beneficiarilor de ajutor social de stat, sumele cuvenite drept pensii, conform deciziilor şi pensia medie lunară, pe categorii de pensii, numărul de pensionari la nivelul fiecărui judeţ, numărul de beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari şi sumele acordate. Indicatorii se calculează şi pe sexe. Tipul de serii de date: Lunar, trimestrial, anual Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, tipuri de pensii şi categorii de pensionari Publicaţii în care se regăsesc datele: „Buletinul Statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale” al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, „Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice”, alte publicaţii privind studii şi analize în domeniul protecţiei sociale. Beneficiarii rezultatelor: a) interni: Institutul Naţional de Statistică, Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul

României, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Institutul de Cercetare în Domeniul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sănătăţii, Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, Comisia Naţională de Prognoză, Academia Română, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori;

b) externi: Banca Mondială, la cerere. Modalităţi de diseminare: site CNPP, Informare statistică - cuprinzând principalii indicatorii statistici privind pensiile de asigurări sociale (e-mail). Termen de difuzare a lucrării: L+25

Page 196: Programul statistic național · nefinanciare din România de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile.....69 LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI

Statistica socială Statistica educaţiei

196

2.5. Statistica educaţiei

LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ANTEPREŞCOLAR ŞI PREŞCOLAR - NIVEL 0 ISCED

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

Domeniul statistic: Statistica educaţiei Obiectivul: Evaluarea participării copiilor în vârstă până la 3 ani, respectiv între 3-6 ani la procesul de educaţie, în cadrul organizat al instituţiilor abilitate prin legea învăţământului să organizeze şi să desfăşoare programe de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar; stabilirea gradului de cuprindere, numărul de copii ce revin unui cadru didactic, gradul de încărcare în creşe şi grădiniţe. Priorităţi în 2018: Proiectarea instrumentarului statistic de colectare a datelor conform noii clasificări ISCED 2011 şi îmbunătăţirea calităţii indicatorilor diseminaţi; stabilirea unui cadru conceptual de valorificare optimă a informaţiilor furnizate de sursele de date existente în domeniul educaţiei. Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral Cadrul legal

Naţional: a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 632/2006 privind metodologia

cercetării statistice din domeniul educaţiei. European: a) Regulamentul (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie

2008 privind producerea şi dezvoltarea de statistici în materie de educaţie şi învăţare continuă;

b) Regulamentul (UE) nr. 912/2013 al Comisiei din 23 septembrie 2013 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind producerea şi dezvoltarea de statistici în materie de educaţie şi învăţare continuă, în ceea ce priveşte statisticile în materie de sisteme de educaţie şi formare;

c) Metodologia UNESCO-OECD-EUROSTAT-UOE, Convenţia de la Lisabona. Sfera de cuprindere: Unităţile de învăţământ antepreşcolar şi unităţile de învăţământ preşcolar - creşe cu copii 0-3/4 ani şi grădiniţe cu copii 2/3-6 ani publice şi private, precum şi centre de zi cu copii 0-6 ani Numărul de unităţi observate: circa 12.500 de unităţi şcolare ce raportează circa 12.500 chestionare (cifră estimată – nomenclatorul de unităţi raportoare se va definitiva la sfârşitul lunii august 2017) Principalele variabile incluse în cercetare: Programe de funcţionare ale creşelor şi grădiniţelor; copiii înscrişi pe sexe, vârste, etnii, limbi de predare; numărul personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic distribuit pe sexe şi după programul de lucru, personalul didactic distribuit pe grupe de vârstă şi sexe; baza materială a creşelor şi grădiniţelor.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR

Unităţile furnizoare de date: Reţeaua unităţilor de educaţie timpurie (creşe şi grădiniţe) din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi a creşelor/centrelor de zi din subordinea autorităţilor publice locale care au în îngrijire copii cu vârste sub 3 ani şi între 3 şi 5/6 ani. Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare şi electronic prin Portalul WEB Suportul de colectare a datelor: Chestionarul statist