Home >Documents >Repa€s biquimica 2n btx copy

Repa€s biquimica 2n btx copy

Date post:18-Jul-2015
Category:
View:436 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  BIQUMICA: GLCIDS I BIQUMICA: GLCIDS I LPIDSLPIDS

  Reps 1r Batxillerat Biologia

 • 2

  La composici dels ssers vius

  -ssers vius: complexos, unicellulars i pluricellulars, es nodreixen, es relacionen i es reprodueixen.-Nivells dorganitzaci de la matria:

 • 3

  La composici dels ssers vius s Universal

  Molt important:

  Tots els ssers vius estan formats per biomolcules ( Glcids, lpids, protenes i cids nuclecs: ADN i ARN). La molcula ms abundant en els ssers

  vius s l aigua.

  3

 • 4

  La composici dels ssers vius

  Els bioelements-1aris: Indispensables per a la formaci de les biomolcules orgniques (glcids, lpids, protenes i cids nuclecs). Son: C, H, N, P, S.Tamb anomenats, principis immediats de la vida. -2aris: Resta dels elements. - Indispensables en la cl.lula: Ca, Na, K, Mg, Cl, Fe, I.- Variables: Br, Zn, Ti.

  Els bioelements segons abundncia-Plstics: C, H, O, N, P, S, Na, K, Ca, Mg, Cl. 99% de la matria viva.-Oligoelements: En proporcions inferiorsinferiors a l1%.

 • 5

  GLCIDS-Caracterstiques.-Monosacrids.-Disacrids.-Polisacrids.-Glcids + altres molcules.

 • 6

  GLCIDS-Monosacrids. Polialcohols amb un grup funcional: cetona o aldehidPropietats fsiques: slids cristallins, de color blanc, hidrosolubles i dolos.Propietats qumiques: es poden oxidar (perdre electrons), per tant es redueixen. Prova de Fehling.

  TRIOSESTRIOSES (3C)-Aldotriosa= gliceraldehid-Cetotriosa = dihidroxiacetona

  Frmula emprica: C3H6O3TETROSES (4C)

  -Aldotetroses= eritrosa, treosa.-Cetotretrosa = eritrulosa.

  La configuraci D i L, es determina prenent com a referncia el carboni asimtric ms allunyat del grup carbonil.

 • 7

  PENTOSES (5C)

  HEXOSES (6C)

  Estructura tpica s cclia i no lineal.-Aldohexosa (aldehid)= glucosa.-Cetohexosa (cetona) = fructosa.

  -Aldopentoses = D- ribosa, D- desoxiribosa.-Cetopentosa= D-ribulosa.

 • 8

  Glucosa, segons la projecci Haworth.Glucosa, segons la projecci Haworth.Carboni anomric

  http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/contenidos6.htm

  http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/contenidos6.htm
 • 9

  Fructosa, segons la projecci Haworth.Fructosa, segons la projecci Haworth.

  D- fructofuranosa

 • 10

  GLCIDS-Disacrids.Uni de dos monosacrids, amb lalliberament duna molcula daigua.Sn slids, cristallins, blancs, solubles en aigua i dolos.Enlla O- glucosdic:

  1.Enlla monocarbonlic: carboni carbonlic del primer monosacrid + carboni no carbonlic del 2n. Reductors

  maltosa, cellobiosa, lactosa.1.Enlla dicarbonlic: carboni carbonlic del 1r monosacrid i el carboni carbonlic del 2n. No queda cap carboni carbonlic lliure, i per tant no t capacitat de reduir el reactiu Fehling.

  la sacarosa.

  -glicosdic: primer monosacrid s -glicosdic: primer monosacrid s

 • 11

  Dissacrids importants.

  Maltosa: 2 molcules de D-glucopiranosa, mitjanant un enlla (1-4)El trobem en cereals.

 • 12

  Dissacrids importants.

  Cellobiosa: dues molcules de D- glucopiranosa unides per (1-4)

  D- Glucopiranosil (1-4) D- Glucopiranosa

 • 13

  Dissacrids importants.

  Lactosa: D-galactopiranosa + D- glucopiranosa, (1-4)

 • 14

  Dissacrids importants.

  Sacarosa: D-glucopiranosa i D-fructofuranosa per enlla (1-2)

  No reacciona amb Fehling: *No t poder reductor

 • 15

  Polisacrids importants.

  -No gust dol.-No reacionen amb Fehling.

  2 tipus:homopolisacrids .

  2.heteropolisacrids.

  A. Enlla : mid i glicogenB. Enlla : cellulosa i quitina.

  Pectina, agar, goma arbica

 • 16

  Mid: Polmer de la maltosa - Amilosa (no ram) + Amilopectina (ramificada)- Funci de reserva (vegetals, en llavors i arrels, a l interior de plasts)

 • 17

  Glicogen: Molt ramificat- Funci de reserva (animals, fetge i msculs)

  Text

  Lenlla (1-4) pot ser hidrolitzat per l amilassa (saliva)

 • 18

  Cellulosa: Enlla (14)

  Funci estructural en algues i plantes (Paret cel.lular). Lenlla (1-4) no s atacat pels enzims digestius. *FIBRA

  Els herbvors i trmits poden hidrolitzar la cel.lulosa grcies a uns microorganismes simbions del tracte digestiu

 • 1919

 • 2020

 • 21

  Quitina: Exoesquelet dels insectes

 • 22

  Glcids + altres molcules.Glcids + altres molcules.

  -Hetersids: sucre + aglicona (no glcid)-Peptidoglicans: Paret bacteriana----Antibitics -Proteoglicans.-Glicoprotenes.-Glicolpids.

 • 23

  PRCTIQUES DE LABORATORIPRCTIQUES DE LABORATORI1. Prova del Lugol

  Aquest mtode s per poder identificar polisacrids. El mid en contacte amb unes gotes de Reactiu de Lugol agafa un color blau-violeta caracterstic.

  Procediment:- Posar en un tub dassaig uns 3 cc. Del glcid a investigar.- Afegir unes gotes de lugol- Si la dissoluci del tun dassaig es torna de color blau violeta, la reacci

  s positiva.Fonament: la coloraci produda pel Lugol es deu a que el iode sintrodueix

  dins les espires de la molcula del mid. No s per tant una veritable reacci qumica, sin que es forma un compost dinclusi que modifica les propietats fsiques daquesta molcula, apareixent el color blau violeta.

 • 2424

 • 25

 • 26

  2. Prova Fehling/ Benedict.Fonament; es basa en el carcter reductor dels monosacrids i de la majoria dels disacrids, excepte la sacarosa. Si el glcid que sinvestiga s reductos, soxidar donant lloc a la reducci del sulfat de coure (II), de color blau a dix de coure (I) que s un color vermell- ataronjat.

 • 27

  Figura 1 Figura 2

  Figura 3

  Dna positiu en els glcids reductors, tots excepte el mid i la sacarosa.

 • 28

  La sacarosa donava la reacci de Fehling negativa ja que no presenta grups hemiacetlics lliures. Ara b, en presncia dHCl, i en calent, la sacarosa shidrolitza i es descomposa en els dos monosacrids: glucosa i fructosa.

  La reacci positiva ens diu que hem aconseguit trencar lenlla O-glucosdic de la sacarosa.

 • 29

  LPIDS

  - Caracterstiques.- cids grassos.- Lpids saponificables i insaponificables.- Funcions.- Prctiques:-Sudan III-Insolubilitat en aigua.-Taca translcida.-Fabricaci de sab

  C, H i la majoria tamb O. En baixa propoorci N, P, S

 • 30

  2. CIDS GRASSOS.

  Cadena hidrocarbonada:-lineal, aliftica.-COOH, grup carboxil.

  2 tipus:SATURATS.

  Enllaos simples entre C.

  B. INSATURATS. Enllaos dobles entre C. Quan tenen vries insaturacions sanomenen poliinsaturats

 • 31

  cido palmtico

  CH3-(CH2)14-COOH

  cido oleico

  CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH

 • 32

  Hi ha evidncia que el consum elevat dAGT, de la mateixa manera que els cids grassos saturats (AGS), condueix a un augment de la concentraci srica de colesterol LDL (LDL-C o colesterol dolent). Aquest efecte s lineal i sassocia a un risc de malaltia cardaca coronria

  Els cids grassos insaturats trans o greixos trans sn un tipus d'cid gras que es troba principalment en aliments industrialitzats com la margarina o pastissos entre d'altres. Aquest tipus de greix presenten en la seua cadena policarbonatada un o diversos enllaos en disposici trans.

  http://ca.wikipedia.org/wiki/LDLhttp://ca.wikipedia.org/wiki/Colesterol_dolenthttp://ca.wikipedia.org/wiki/Colesterol_dolenthttp://ca.wikipedia.org/wiki/Colesterol_dolenthttp://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaltia_card%C3%ADaca_coron%C3%A0ria&action=edit&redlink=1http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cid_grashttp://ca.wikipedia.org/wiki/Margarinahttp://ca.wikipedia.org/wiki/Margarinahttp://ca.wikipedia.org/wiki/Past%C3%ADs
 • 33

 • 34

  B. SAPONIFICACI

  QUMIQUES:

  A. ESTERIFICACI

  2.1- PROPIETATS DELS CIDS GRASSOS:

 • 35

  FSIQUES:A.PUNT DE FUSI. El punt de fusi es caracterstic de cada c. gras degut a que augmenta amb el nombre de carbonis i disminueix en presncia dinsaturacions (dobles enllaos)

 • 36

 • 37

  Els sabons sn molcules amfiptiques: molcules amb una part hidrfila (-COO- ) que sorienta cap a laigua i una part hidrfoba (llarga cadena aliftica), que refusa el contacte amb laigua. En solucions aquoses formen micel.les

  Acci detergent sabons

  http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.iquimicas.com/wp-content/uploads/2011/08/micelas-jabon.jpg&imgrefurl=http://www.iquimicas.com/jabon-accion-detergente/&usg=__-maQ-98Zbe16VW709EtWbtbMVAM=&h=208&w=600&sz=19&hl=es&start=14&zoom=1&tbnid=7pHACp6H9Qhttp://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.iquimicas.com/wp-content/uploads/2011/08/micelas-jabon.jpg&imgrefurl=http://www.iquimicas.com/jabon-accion-detergente/&usg=__-maQ-98Zbe16VW709EtWbtbMVAM=&h=208&w=600&sz=19&hl=es&start=14&zoom=1&tbnid=7pHACp6H9Q
 • 38

  PER CONTINUAR EL TEMAhttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1998/accesit6/lipidos.html#GlossC

  http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/contenidos10.htm

  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1998/accesit6/lipidos.htmlhttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1998/accesit6/lipidos.htmlhttp://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/contenidos10.htm
 • 39

  3. Lpids SAPONIFICABLES (AG)-Poden fabricar sabons.-sters: AG (-COOH) amb alcohol (-OH)

  3.1- SIMPLES = HOLOLPIDSA- Acilglicrids o greixos.-Reserva energtica en lorganisme (Animals: Adipcits, teixit adips)-Esterificaci duna

Popular Tags: