+ All Categories
Home > Documents > Rezultate Concurs Mentori

Rezultate Concurs Mentori

Date post: 17-Feb-2016
Category:
Upload: sherryka
View: 251 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
procedura
Popular Tags:
6
' "'"\ :'"'l'" ''l". iJ T -,, j'sl'21 't't ,' xl&.oi,.Lf.m, ?r'rt' ^' CAIEATINIRII, NR. 16t. - 40 230 520638' * http : rrrr rwv.isj,sv. edu.ro E-mail: 15, 72001 8. SUCEA\'A, RONIANIA 40723318,13.1, FAX +40 230 520637 [email protected]. [email protected] III\ ISTERL- L EDT]C-{TIEI, CERCE TIRTI, T1\ ERETL:LL' I $I SPORTULLI II\ISPECTORATUL $COLAR AL JUDETULU SUCEAVA Rezultatele obfinute la concursul de selec{ie a cadrelor didactice peltru constituirea corpului profesorilormentoripentrucoordonqreaefectudriistagiuluipractic in vedeiea ocupdrii unei funcSii didactice Nr. crt. Numele qi nrenumele Unitatea de invi{Emint Specializarea / specializlrile Evaluare nortofoliu Proba nracticl Rezultat final rlk6 I A.costoaie Lidia icoala cu clasele I-V[I rlr-10 Suceava lhimie -fizicd Admis Admis Admis 2 Agache Monica- Elena -iceul cu Program jportiv Suceava Limba englezd - limba francezb Admis Admis Admis Admis Admis Admis ) Airoaie [oana 3ridinila cu Program \ormal "Obcini" Suceave Pedagogta lnvalamaruu primar qi preqcolar/ invf,t[m6nt Preqcolar 4 Antochi Georgeta $coala cu clasele i-VII Satu Mare Fizicd Admis Admis Admis 5 Antonovici Stela $coala cu clasele I-Vll Volov6! Predarea integrati a qtiinlelor i fizic[-chimie - biolosie Admis Admis Admis 6 Anulei loanCezar Colegiul Na{ional "Mihai Eminescu" Suceava Sociologie- politologie 'discipline socio-umane Admis Admis Admis 7 Apetri Niculina Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir" Suceava Turism qi servicii/DSP Turism Admis Admis Admis 8 Bicanu Licrlmioara $coala cu clasele I-VIII Nr. 2 ,,George Voevidca" Cdmpulung Moldovenesc Fizicd {dmis Admis Admis 9 BirbScu! Mihaela Colegiul Nalional "Nicu Gane" Fdlticeni Limba rom6ni/ limba francezd Admis Admis Admis l0 Birbu!6 Angelo- Cit6lin Grup $colar "Ion Nistor" Vicovu de Sus Matematicd Admis Admis Admis 11 Beleca Lenula $coala cu clasele I-VIll Nr.3 ,,Teodor Balan" Gura Humorului Muzici vocalf, qi instrumental6, compozitie, muzicologie Admis Admis Admis 12 Benla Codrin 3olegiul Na{ional "Nicu Gane" Filticeni Istorie Admis Admis Admis 13 Bontea Liana- Mirela $coala cu clasele I-VIll Crucea MatematicI {dmis Admis Admis l4 Bordeianu Constantin- Cristian Colegiul Militar Liceal ,,$tefan cel Mare" CAmpulung Moldovenesc FizicL tehnologicd Admis Admis Admis l5 Brlescu Floarea $coala cu clasele I-V[l Nr.4,,Regina Elisabeta" R[dluti Educatoare-Psihologiei invS![m6nt primar Admis Admis Admis 16 Buburuzan Dana- Mihaela $coala cu clasele I-V[I Vatra Moldovitei FizicSlEducalie tehnolosicl Admis Admis Admis Admis Admis Admis t7 Buda-Niga Petnrla- Cr5ita Colegiul Tehnic de lndustrie Alimentard Filozofie-istorie
Transcript
Page 1: Rezultate Concurs Mentori

' "'"\ :'"'l'" ''l".

iJ T -,,j'sl'21

't't ,'

xl&.oi,.Lf.m, ?r'rt' ^'

CAIEATINIRII, NR.

16t. - 40 230 520638' *http : rrrr rwv.isj,sv. edu.ro E-mail:

15, 72001 8. SUCEA\'A, RONIANIA40723318,13.1, FAX +40 230 520637

[email protected]. [email protected]

III\ ISTERL- L EDT]C-{TIEI, CERCE TIRTI, T1\ ERETL:LL' I $I SPORTULLI

II\ISPECTORATUL $COLAR AL JUDETULU SUCEAVA

Rezultatele obfinute la concursul de selec{ie a cadrelor didactice peltru constituirea corpului

profesorilormentoripentrucoordonqreaefectudriistagiuluipracticin vedeiea ocupdrii unei funcSii didactice

Nr.crt.

Numele qi

nrenumeleUnitatea de invi{Emint

Specializarea /specializlrile

Evaluarenortofoliu

Probanracticl

Rezultatfinal

rlk6

I A.costoaie Lidiaicoala cu clasele I-V[Irlr-10 Suceava

lhimie -fizicd Admis Admis Admis

2Agache Monica-Elena

-iceul cu Programjportiv Suceava

Limba englezd - limbafrancezb

Admis Admis Admis

Admis Admis Admis) Airoaie [oana

3ridinila cu Program\ormal "Obcini" Suceave

Pedagogta lnvalamaruuprimar qi preqcolar/

invf,t[m6nt Preqcolar

4 Antochi Georgeta$coala cu clasele i-VIISatu Mare

Fizicd Admis Admis Admis

5 Antonovici Stela $coala cu clasele I-VllVolov6!

Predarea integrati aqtiinlelor i fizic[-chimie -

biolosieAdmis Admis Admis

6 Anulei loanCezarColegiul Na{ional "MihaiEminescu" Suceava

Sociologie- politologie

'discipline socio-umaneAdmis Admis Admis

7 Apetri NiculinaColegiul Economic"Dimitrie Cantemir"Suceava

Turism qi servicii/DSPTurism

Admis Admis Admis

8BicanuLicrlmioara

$coala cu clasele I-VIIINr. 2 ,,George Voevidca"Cdmpulung Moldovenesc

Fizicd {dmis Admis Admis

9 BirbScu! MihaelaColegiul Nalional "NicuGane" Fdlticeni

Limba rom6ni/ limbafrancezd

Admis Admis Admis

l0 Birbu!6 Angelo-Cit6lin

Grup $colar "Ion Nistor"Vicovu de Sus

Matematicd Admis Admis Admis

11 Beleca Lenula$coala cu clasele I-VIllNr.3 ,,Teodor Balan"Gura Humorului

Muzici vocalf, qi

instrumental6,compozitie, muzicologie

Admis Admis Admis

12 Benla Codrin3olegiul Na{ional "NicuGane" Filticeni

Istorie Admis Admis Admis

13Bontea Liana-Mirela

$coala cu clasele I-VIllCrucea

MatematicI {dmis Admis Admis

l4BordeianuConstantin-Cristian

Colegiul Militar Liceal

,,$tefan cel Mare"CAmpulung Moldovenesc

FizicL tehnologicd Admis Admis Admis

l5 Brlescu Floarea$coala cu clasele I-V[lNr.4,,Regina Elisabeta"R[dluti

Educatoare-PsihologieiinvS![m6nt primar

Admis Admis Admis

16Buburuzan Dana-Mihaela

$coala cu clasele I-V[IVatra Moldovitei

FizicSlEducalietehnolosicl

Admis Admis Admis

Admis Admis Admist7

Buda-Niga Petnrla-Cr5ita

Colegiul Tehnic de

lndustrie AlimentardFilozofie-istorie

Page 2: Rezultate Concurs Mentori

Suceava

Admis Admis Admis18

Buda-NigaValentin-Gheorghe

Colegiul Economic"Dimitrie Cantemir"Suceava

lstorie

19 Bulboacd EleonoraColegiul Tehnic,,MihaiB[cescu" F[lticeni

LimbaromAnl Admis Admis Admis

20Busuioc Daniela-Mariana

Colegiul Economic"Dimitrie Cantemir"Suceava

Matematicl Admis Admis Admis

21 Calistru MihaelaColegiul Tehnic de

Industrie AlimentarlSuceava

Mecanicd Admis Admis Admis

Admis Admis Admis22 Caulea Ioan

3olegiul Nalional "NicuGane" Fdlticrni

Filozofie/h,conomle q1

:ducatie antrePrenoriald

Ceredeev Danielat.rrminifa

icoala cu clasele I-VIIIVatra Moldovitei

Ieologie-Limba rom6n[ Admis {dmis Admis

24Cheaburu CarmenConstanla

Colegiul Economic"Dimitrie Cantemir"Suceava

Economia industriei,construc{iilor qi

transporturilor

Admis Admis Admis

25 Chelaru ElenaGridinila cu ProgramPrelungit Nr. 9

"Prichindel" Suceava

Psiholo gie/inv6!6mdntpreqcolar

Admis Admis Admis

26:tririta nte*andra- lColegiul Tehnic "Al. I

I'heodora lCuza" Suceavalhimie- fizicd Admis Admis Admis

27C*"p".i, lColegiulNalional "$telanIrlarinela- Crisfina lcel Mare" Suceava

Matematici Admis {dmis {dmis

28 Cintiuc Rita $coala cu clasele I-VIIINr.3 Suceava

Limba rom6ni lRAmis Admis ledmis

29Ciobica Carmen -Gina

Colegiul Tehnic de

Industrie AlimentaraSuceava

himie fizicd \dmis Admis lAdmis

30liobic[ Paula-famara

Colegiul ,, AndronicMotrescu" Ridauti

Limba rominS-limbafrancezd

\dmis Admis \dmis

3l Ciulei Elena-Despina

Colegiul Silvic"Buc,ovina" C6mPulungMoldovenesc

Economia industriei,construcliilor 9itransporturilor/ DSP

economice

{dmis {dmis Admis

)z CojocariuGeorgeta- Liliana

$coala cu clasele l-V[IVeregti

Pedago gi a invSldm6ntuluiprimar qi preqcolar /profesor metodist CCD

Admis Admis Admis

JJ Colibaba Georgeta $coala cu clasele I-VIIIMilisauti

MatematicS/ Profesormetodist CCD

Admis Admis Admis

34 lolibaba Marcel $coala cu clasete I-VIIIDornesti

Vatematicd- frzicd Admis Admis Admis

35 orjuc Loredana $coala cu clasele I-VIIItpoteqti

Pedago gia invitim6ntuluiprimar gi preqcolar/invdtdm6nt Primar

Admis Admis Admis

36 Corogoda RodicaSr6dinila cu ProgramPrelungit Nr.3 "MiculPrinf'Rddiuti

inv6![tor educatoare/

invdlamdnt PregcolarAdmis Admis Admis

an1lCotor- BirlddianuAgapia

Grldinila cu ProgramPrelungit,,Micul Prin{"Rhd6uti

invf,{itor-edu cataar e Iinvdldmdnt Preqcolar

Admis Admis Admis

38 ramariuc CezarColegiul Tehnic"A1.I.Cuza" Suceava

lstorie- geografie Admis Admis Admis

39 Cuciurean CristianColegiul Silvic''BucoYina" CdmPulungMoldovenesc

Silvicultura/ insPectorgcolar

Admis {dmis Admis

Page 3: Rezultate Concurs Mentori

Biologie Admis Admis Admis40 Dan Gheorghe

Colegiul,u\lexandru cel

Bun" Gura Humorului

Admis {dmis Admis41 Danilet Rodica

)coala cu clasele I-VIIIt{r. 6 Suceava

Educato are/ inv alamantnre.qc.olar

Admis Admis Admis42

Dohotaru V.Andreea Ionela

$coala cu clasele I-V[l,,Ion Muceleanu" F6ntinaMare

Pedagogta invalamanruprimar qi pregcolar,

institutor limba englez6 /invitdmdnt Prescolar

Biologie Admis Admis Admis43 Drumea Mariana

3olegiul Tehnic "Petru

Musat" Suceava

Admis Admis Admis44 Duminica Traian

Colegiul,,Alexandru cel

Bun" GuraHumoruluiMatematica

Admis Admis Admis45

DundreanuGeorgeta- Dorina

Grddinila cu ProgramPrelungit Nr.9"Prichindel" Suceava

Pedago gta lnvalamaruur u

primar qi preqcolar/invdt[mAnt Preqcolar

46Filipiuc Beatrice-Liliana

3olegiul Tehnic'Al.I.Cuza" Iasi

ICIW Informaticd/DSPMecanici

Admis Admis Admis

47 Flocea Otiliagcoala cu clasele I-VIIIPojordta

Limba qi literaturaromdnS/inv[!6m6ntorimar

Admis Admis Admis

48 Flutur Florica

Grddini{a cu ProgramPrelungit Nr.l,,CasutaPiticilor" C6mPulungMoldovenesc

lnvatator educatoare/

invillmdnt Pregcolar\dmis Admis Admis

\dmis Admis Admis49 Georgescu Viorica 3rupurgcorarBivoririelXXTfi 1[,i;li:H,"':';

50GheorghianLiliana- Mariana

gcoala cu clasele I-V[lNr.3 Teodor Balan" Gura

Humorului

\ziclmatematicd {dmis \dmis ledmis

Admis \dmis Admis5t

Greculeac Anca -Viorica

Solegiul Nalional "PetruRares" Suceava

Fizicd

52 Hacman GabrielColegiul Na{ional "$tefancel Mare" Suceava

Filozofiei Socio-umane Admis {dmis dmis

53 Hacman Lauren{aColegiul Nalional uMihar

Eminescu" SuceavaFilozofiei Socio-umane Admis Admis \dmis

54 Hagiu LuminifaColegiul Economic"Dimitrie Cantemir"Suceava

furism gi servicii Admis Admis {dmis

55 Halip IoanCentrul $colar PentruEducalie IncluziviSuceava

Filosofieistorie/PsihodiagnozS/insoector scolar

Admis Admis Admis

56Hanek Rita-Brighite

Gridinila cu ProgramNormalNr.l "Lumeacopildriei" GuraHumorului

Pedagogia invilimdntuluiprimar gi pregcolar/

invi{[mdnt Preqcolar

Admis Admis Admis

57 Hladiuc TatianaColegiul Tehnic de

tndustrie Alimentard

Chimieindustri aldlProtecli a

mediului

Admis Admis Admis

58 Hojboti Georgeta3rupul $colar Nr.136moulung Moldovenesc

Matematicd Admis Admis Admis

59Hojbotd Maria-Rodica

Colegiul,,A.lexandru cel

Bun" GuraHumoruluiAutomatiziri gi

calculatoare, informaticaAdmis Admis Admis

60 Hostiuc GheorgheColegiul Nalional "$tefan

cel Mare" Suceava

ReligieortodoxS/l nsPector qcolar

Admis Admis Admis

6l lacoban MihaielaGridinila cu ProgramPrelungit Nr.1 6 "I-2-3"Suceava

Educato arelinv dldmAntpregcolar

Admis Admis Admis

Ieremie Zenaida lcoala cu clasele I-VIII Psiholoeie/invdtdmdnt Admis Admis Admis

Page 4: Rezultate Concurs Mentori

Nr.1 Bosanci oflmar

63Ilicd Mariana-Carmen

Grupul $colar,,VasileGherasim" Marginea

Limba rom6nd-limbafrancezd

Admis Admis Admis

64 Iordache Virginel)olegiul Nalional de

nformaticl,,SPiru Haret'' himie fizicd Admis Admis Admis

Admis Admis Admis65 Ispdqoiu Dorel )coala cu clasele I-V[I

Nr.l Gura HumoruluiMatematicd

66 Leonte Valeria )coala cu clasele I-VIIIiatu Mare

Chimie fizicd Admis Admis Admis

67 Lionte Mariana Scoala Creqtini FiladelfiaInvatator educatoare/

invitim6nt primarAdmis Admis Admis

68 Lucaci AuricaColegiul,"A.lexandru cel

Bun" GuraHumoruluiMatematicl Admis Admis Admis

69 Lucaci Emilia $coala cu clasele I-V[I,,Petru Muqat" Siret-

Limba rom6n5-limbasermand

Admis Admis Admis

70 ,ungu GetaGrSdini{a cu ProgramPrelungit Nr.16 "1-2-3"Suceava

Pedago gia invSlimantul urrimar gi preqcolartnvStdm6nt Prescolar

Admis Admis Admis

71Lungu Lucica-Elena

3rupul $colar "NicanorMorosan" Pirtestii de Jos

Profesor pentruinvitimdntul Primar

Admis Admis Admis

72Maier Mlrioara-Cocula

3olegiul Economic'Dimitrie Cantemir"Suceava

Drept, economie qi

educalie antrePrenori aldAdmis Admis Admis

l)Marchitan ClaudiaGeorseta

$coata c" clasele I-VII lMatematic5/ irspector

Nr.3 Suceava llcolarA.dmis \dmis dmis

74 Marcu Daniela3olegiul Economic'Dimitrie Cantemir"Suceava

nformatici - fizicd' Admis \dmis \dmis

75 Matei MariaGr[dinila cu ProgramPrelungit Nr.1 " Gulliver"Suceava

Pedago gia invi{dmdntuluiprimar gi preqcolariinvitSmdnt Pre$colar

Admis {dmis A.dmis

76 Mitric Dinula3rupul $colar.,Vasile3ocea" Moldovila

Limba rom6n[-limba rusi Admis Admis Admis

77 Mocanu Marinela $coala cu clasele I-V[ISalcea

Educalie tehnologic[ -

informaticf,4dmis Admis Admis

78Moisuc Niculina-Mihaela

Colegiul Tehnic Rddiuli Matematici Admis Admis Admis

79 Monacu Vasile3olegiul Nalional "$tefan:el Mare" Suceava

Vlatematica Admis Admis Admis

80 Moscaliuc Dumitru $coala cu clasele I-VIllnr. 4 Suceava

Matematicd - Finc1t Admis {dmis Admis

81MoscaliucVeronica-Aurelia

$coa1a cu clasele I-VIInr.4 Suceava

Iurist/ inv6lim6nt Primar Admis Admis Admis

82 Munteanu RodicaColegiul Economic"Dimitrie Cantemir"Suceava

Finanle contabilitate/DSPEconomic

Admis Admis Admis

83 Murariu Adriana$coala cu clasele I-V[lNr.3 ,,Teodor Balan"Gura Humorului

Pedago gia invdldmdntul ui

primar qi preqcolar/?nvitdmdnt primar

{dmis Admis Admis

84 Nastase Petronela

Grddinila cu ProgramNormal Nr.1 ,,Floare de

;o1!" CdmpulungMoldovenesc

lnvatator educatoare

inv[fdmdnt preqcolarAdmis Admis Admis

85Nechifor Elena -

CristinaJolegiul Nalional "NicuIiane" Fllticeni

S ociologie-pol itologie,osihologie, filozofie

Admis Admis Admis

86NichiforMaodalena $coala Creqtini Filadelfi a

Matematica infotmaticdJMatematicd

Admis Admis Admis

Page 5: Rezultate Concurs Mentori

Gabriela

87 Nicolau Tatiana3ridinila cu ProgramPrelungit Nr.2 "Cdsulariticilor" Gura Humorului

Pedago gia invlldmdntul u

primar qi preqcolariinvdtlm6nt orescolar

Admis Admis Admis

88 Niculd Petru]coala cu clasele I-V[I\r.5 ,,Bogdan Vod6"Rhdduti

MatematicS-fizicl Admis Admis Admis

89 Ni[5 NiculinaCridinila cu ProgramPrelungit Nr. I6 "I-2-3"Suceava

Educatoarei asisten!5;ocial5/ invSldm6ntrrescolar

Admis Admis Admis

90 Oniciuc Liliana3olegiul Nalional "NicuGane" Fdlticeni

Chimie fizicd Admis Admis Admis

91 Onofrei Adina)coala cu clasele I-V[lNr.3 "Teodor Balan"GuraHumorului

Liceul Pedagogic,Facultatea de

lreot/invdtdm6nt ori marAdmis Admis Admis

92 Parfenie Costicd

gcoala cu clasele I-V[INr.2 "Ion Irimescu"Filticeni

Matematicd Admis Admis Admis

93 Pdtuleanu LilianaColegiul Tehnic de

Industrie AlimentardSuceava

Mecanicd-utilajtehnologic / TIC

4dmis Admis Admis

94 Peiu GicaColegiul Tehnic "Samoil[soDescu" Suceava

Filozofie istorie/Socio-umane

{dmis Admis Admis

95Pintilie Mariana-Daniela

Colegiul,,,A.lexandru celBun" Gura Humorului

Limba rom6nd {dmis Admis Admis

96 Pirghie CristinaGradinila cu ProgramNormal,,Luminila" Siret

Educatoare/Limbaromdnilimbaenglez5/invd!6m6ntprescolar

Admis Admis Admis

97Pislar Angelica-Luminita

Colegiul ,,,AndronicMotrescu" Rndduti

Filosofi e istorie/Socio-umane

{dmis Admis Admis

98 Popescu DanColegiul Na{ional "$tefancel Mare" Suceava

Matematicd {dmis Admis Admis

99 Popescu MirceaColegiul Nalional "MihaiEminescu" Suceava

Fizicd {dmis {dmis Admis

100Popoiu MirelaLoredana

Grddinila cu ProgramNormal,,Luminila" Siret

Pedago gia inva!f,mdntuluiprimar gi preqcolar/invitdmdnt primar

{dmis Admis Admis

101Coca Loredana-Elena

Scoala cu clasele I-VllNr.3 Suceava

Educatie fizici {dmis {dmis Admis

t02 Porof MarcelColegiul Nalional "NicuGane" Fdlticeni

GeologieiGeografie Admis Admis Admis

103 Puiu EcaterinaScoala cu clasele l-VIIINr.3 Suceava

Pedago gia inv[!6mdntuluiprimar qi preqcolariinvSt6mint primar

{dmis {dmis {dmis

104 Romaga Maria$coala cu clasele l-VlllNr.2,,George Voevidca"C6mouluns Moldovenesc

Limba rusd,/Limbarom6nd

Admis Admis Admis

105 Salciuc LauraColegiul Nalional "PetruRares" Suceava

Limba englezd Admis {dmis Admis

106 Samson Adriana3rddini{a cu ProgramPrelungit Nr.4'Pinocchio" Fllticeni

Pedagogia invilimdntuluiprimar gi preqcolar /invStSm6nt orescolar

Admis Admis Admis

l0?SamsonescuRozalea

Colegiul Economic"Dimitrie Cantemir"Suceava

Economia industriei,construcfiilor gi

lransporturilorAdmis {dmis Admis

r08 Scutaru GabrielaJolegiul Na{ional "$tefan:el Mare" Suceava

Biologie Admis Admis Admis

Page 6: Rezultate Concurs Mentori

109 Stan Mihai Srupul $colar BivolSrieMatematicd fizic4psihologieiPsihodiagnozd

Admis Admis Admis

1lC $tefEnescuNarcisa-Daniela

3olegiul Na{ional "PetruRares" Suceava

tnformaticS" automaticd 9i

informaticd de sestiuneAdmis Admis Admis

1ll Straton Garofila-Maria

$coala cu clasele I-VIIINr.3 ,,Teodor Balan"Gura Humorului

Geografie - istorie Admis Admis Admis

u Straton OlimpiaSolegiul Economic'Dimitrie Cantemir"luceava

Fizicd {dmis A.dmis 4dmis

113Sutea Renata

Gianina3rupul $colar,,VasileDeac" Vatra Dornei

Fizicd - chimie Admis {dmis Admis

114 lipiu- TdtSruqanuElena

)coala cu clasele I-V[I\r.3 'Teodor Balan"GuraHumorului

Pedagogia inv6!6mdntuluprimar gi preqcolari

invStdm6nt primarAdmis Admis Admis

1l: Tiron ConstantinColegiul,,,A,lexandru cel

Bun" Gura HumoruluiLimba francezS-limbaromdn[

Admis Admis Admis

116 Irufin Magdalena $coala cu clasele I-VllISatu Mare

Matematica fizici A,dmis Admis Admis

tt1 Ududec MariusColegiul Nalional "PetruRares" Suceava

Informatici Admis Admis Admis

118 l]rsaciuc MihaelaColegiul,;{lexandru celBun" Gura Humorului

Matematici Admis Admis {dmis

119Ursulean Dumitru-Gavril

)coala cu clasele I-VIIINr.l1 "Miron Costin"Suceava

ICM,{Educa{ietehnologicl

Admis Admis Admis

r2t Usatiuc Simona-Iulia

Grup $colar "VasileDeac" Vatra Domei

lndustrializarea lemnului Admis Admis Admis

t2l Vasiliu AnigorColegiul Nalional "NicuGane" Fdlticeni

Istorie geografie Admis Admis Admis

122VatamaniucMihaela- Loredana

gcoala cu clasele I-VIIISatu Mare

Istorie Admis {dmis Admis

123VintilS Isabel-Giorsiana

)coala cu clasele I-V[Irr.3 Suceava

Limba rom6nd Admis Admis Admis

t24 Vintur Tatiana3olegiul Nalional "MiharEminescu" Suceava

Chimie fizicd Admis Admis Admis

t25 Vlad Giorgie-Daniel

3olegiul Nalional "$tefan;el Mare" Suceava

Matemati ca- informati cd Admis Admis Admis

Pregedinte comisia jude{eanI pentru mentorat'

Prof. Traian Duminicd

/ -',.:In;Sgctor gcolar de specialitate pentru

"kbf. Valeria Leonte

$ -*7'

mentorat,


Recommended