+ All Categories
Home > Documents > SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die...

SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die...

Date post: 24-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
19
1 SKOOLHOOFVERSLAG 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November 2016. This report gives a brief overview of some of the activities of 2016 and I wish to thank all the staff members who contributed to the content. 1. DEPARTEMENT VAN ONDERWYS Ons land het vanjaar ’n voortsetting gesien van die #feesmustfall-beweging, maar saam daarmee het daar ook skielik etlike klagtes oor bestaande gedragskodes van skole opgeduik. Om terug te staan en te ontken dat onderwys deur dramaties veranderings gaan, sou dwaas wees. Some of these actions forced us to have a very critical look at education as a whole and what value systems we drive in our schools. Many of our school leaders agreed that we have to rethink the way we present our schools to our parents and learners. Saam met bogenoemde is ons ook bekommerd oor die ekonomie en hoe dit die bekostigbaarheid van skole in die toekoms gaan raak. Aansluitend hierby het die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) ook vir die eerste keer in 2016 begin verander aan die leerder/onderwyser verhouding en het personeelvoorsiening aan skole verminder, ten spyte van groeiende getalle. In praktyk beteken dit dat ons skool een WKOD-personeellid minder op ons diensstaat gekry het en dat die skoolfonds nou vir hierdie personeellid moet betaal. Dit lyk of ons hierdie pos tydelik teruggekry het. Education is becoming more expensive and it is very clear that our economy is not growing at the same rate. This leaves us (Management, Governors and parents) in a conundrum. The challenges to keep school fees as low as possible versus delivering a quality service (good teacher ratio, specialist posts, decent and sufficient infrastructure and amenities to name but a few) is becoming quite a challenge. Our dilemma will always be to deliver the best possible service (which our parents expect) at the lowest possible cost. We often find ourselves in a dilemma where our schools are challenged by what other schools offer and comparisons are often presented to us. Dit is egter nie so maklik om te vergelyk nie, aangesien die speelveld nie altyd vir almal dieselfde is nie. Ons wil ons ouerkorps egter verseker dat ons ten spyte van hierdie uitdagings wel trots is op dit wat Laerskool Eversdal vir u as ouer kan aanbied. We have “cheaper” private school institutions snapping at the feet of our more established state schools. They often make claims to a “better” educational experience delivered by themselves. These are quite false claims at this stage as we offer much more than they have to offer in what happens in the classroom and in our extra-mural programme. 2. DIE BEHEERLIGGAAM Laerskool Eversdal is in die bevoorregte posisie dat hy ‘n Beheerliggaam (BL) het wat werklik die skool, sy onderwysers en al die Evers se belange op die hart dra. Daarvoor is ons baie dankbaar. The Governing Body of the school consists of a diverse group of entities compiled into one entity The Governing Body.
Transcript
Page 1: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

1

SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November 2016. This report gives a brief overview of some of the activities of 2016 and I wish to thank all the staff members who contributed to the content.

1. DEPARTEMENT VAN ONDERWYS

Ons land het vanjaar ’n voortsetting gesien van die #feesmustfall-beweging, maar saam daarmee het daar ook skielik etlike klagtes oor bestaande gedragskodes van skole opgeduik. Om terug te staan en te ontken dat onderwys deur dramaties veranderings gaan, sou dwaas wees. Some of these actions forced us to have a very critical look at education as a whole and what value systems we drive in our schools. Many of our school leaders agreed that we have to rethink the way we present our schools to our parents and learners. Saam met bogenoemde is ons ook bekommerd oor die ekonomie en hoe dit die bekostigbaarheid van skole in die toekoms gaan raak. Aansluitend hierby het die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) ook vir die eerste keer in 2016 begin verander aan die leerder/onderwyser verhouding en het personeelvoorsiening aan skole verminder, ten spyte van groeiende getalle. In praktyk beteken dit dat ons skool een WKOD-personeellid minder op ons diensstaat gekry het en dat die skoolfonds nou vir hierdie personeellid moet betaal. Dit lyk of ons hierdie pos tydelik teruggekry het. Education is becoming more expensive and it is very clear that our economy is not growing at the same rate. This leaves us (Management, Governors and parents) in a conundrum. The challenges to keep school fees as low as possible versus delivering a quality service (good teacher ratio, specialist posts, decent and sufficient infrastructure and amenities to name but a few) is becoming quite a challenge. Our dilemma will always be to deliver the best possible service (which our parents expect) at the lowest possible cost. We often find ourselves in a dilemma where our schools are challenged by what other schools offer and comparisons are often presented to us. Dit is egter nie so maklik om te vergelyk nie, aangesien die speelveld nie altyd vir almal dieselfde is nie. Ons wil ons ouerkorps egter verseker dat ons ten spyte van hierdie uitdagings wel trots is op dit wat Laerskool Eversdal vir u as ouer kan aanbied. We have “cheaper” private school institutions snapping at the feet of our more established state schools. They often make claims to a “better” educational experience delivered by themselves. These are quite false claims at this stage as we offer much more than they have to offer – in what happens in the classroom and in our extra-mural programme.

2. DIE BEHEERLIGGAAM

Laerskool Eversdal is in die bevoorregte posisie dat hy ‘n Beheerliggaam (BL) het wat werklik die skool, sy onderwysers en al die Evers se belange op die hart dra. Daarvoor is ons baie dankbaar. The Governing Body of the school consists of a diverse group of entities compiled into one entity – The Governing Body.

Page 2: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

2

This Group comprises of: - Five parent members elected by the parents. - Two teacher members elected by the teachers - One non-educator member selected by the non-educators. - The Principal: Ipso facto and representing the WCED on the Governing Body.

We are a diverse group and often have different ideas on aspects of the school. One binding factor however is the fact that we have to make collective decisions for Eversdal Primary School. Over the past 40 years this was the directive for all the decisions for Evers of the past and Evers of the future will enjoy and benefit from this great institution. Gedurende die jaar het ongeveer 6 amptelike beheerliggaamvergaderings plaasgevind, maar tussenin funksioneer die onderskeie subkomitees gereeld om seker te maak dat sake vlot verloop. U sal in die res van die jaarverslag volledige terugvoer kry. (Finansies, Menslike Hulpbronne, Geboue en Terrein, asook Fondsinsamelings.)

3. MANAGEMENT 3.1 Headmaster

I had the privilege of going to the USA on an educational fact finding mission in January. I attended the FUTURE OF EDUCATION TECHNOLOGY CONFERENCE in Orlando. During my visit to the USA I managed to do two school visits in Orlando and three in New York. It was interesting to note that their education problems are not so much different from ours and I also saw this evident in an extremely poor, but well sourced school in Orlando. Dit was ‘n ongelooflike ervaring om 10 000 konferensiegangers in een saal/vertrek te ervaar tydens van die optredes van die hoofsprekers. My ervaring tydens die besoek het net dit waarmee ons besig is, onderstreep en herbevestig, naamlik:

Goeie basisvaslegging van Wiskundige beginsels.

Skep van probleemoplossende vaardighede rondom ons Sosiale- en Natuurwetenskappe.

Die ontwikkeling van kreatiewe denke d.m.v. ScienceTechnologyEngineeringArtMaths. (U sal

in die toekoms meer van ons hieroor hoor).

Sustainability in general (Earth, Power and water).

Value-driven societies.

By die konferensie is ons net weer deur koue statistiek blootgestel aan hoe ons wêreld al verander het en hoe dit net meer kompeterend gaan raak in die toekoms. Werkloosheid is alreeds ‘n groot probleem in die wêreld en sou ons (onderwys) op dieselfde trant voortgaan, gaan ons beslis nie vir ons jeug ‘n toekoms skep nie. 2016 was the 40th year celebrations of Eversdal Primary School. What a busy but enjoyable year. Our school faced quite a few challenges this year and the instability in the Grade 7 group stands out as one of those. Opportunities presented themselves to some of our Grade 7 teachers and they left our school during this year. A few of our teachers struggled with health issues as well. Thank you to all the Grade 7s and the substitutes for making this a memorable year for them. Dit wil voorkom of onderwys elke jaar ‘n bietjie meer uitdagend raak. Heelwat nuwe uitdagings steek deesdae sy kop uit en dit is belangrik dat ons ingelig en aanpasbaar moet wees. Ons as personeel neem ‘n verandering in ons kinders waar en die onstabiliteit in hulle lewens speel hulself dikwels in die klassituasie uit. Ons skoolkinders spandeer ‘n groter deel van die skooldag in teenwoordigheid van hul onderwyser as met sy/haar eie ouers en dit bring dikwels mee dat ons verskillende weergawes van dieselfde kind ervaar. Access to information is not necessarily a bad thing, but we realise that our learners are much more “adult and/or informed” in topics they should not have as much information about, especially about themselves or their “own problems.” It is good that learners can express themselves more freely.

Page 3: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

3

I am quite sure that these problems are not all new, but talking about them becomes easier. Our challenge is just to finds more time and ways to help our learners individually.

3.2 Dagbestuur

Die Dagbestuur, bestaande uit Henk Arangies, Louise Rheeder, Marina van Schalkwyk en Naas Beets vorm die Uitvoerende Komitee van die skool. Ons vergader weekliks elke Maandag om die week se vol program te bespreek, asook ander relevante sake wat onder ons aandag gebring word. Mrs Van Schalkwyk is retiring at the end of the year and Mr Gys Burger will take up his position in the Executive Committee from 2017. We will surely miss Mrs Van Schalkwyk, who has spent 34 years at Eversdal but wish her well with her retirement. The Executive Committee helps to strengthen my arms in the smooth running of such a big school! Thank you for your loyal support!

3.3 Skoolbestuurspan

Die Skoolhoof, saam met die Adjunk- en Departementshoofde vorm die Skoolbestuurspan (SBS) van Laerskool Eversdal. Hierdie Bestuurspan bestuur verskillende afdelings binne die skool t.o.v. die onderskeie portefeuljes. Meetings take place on a weekly base. During these meetings, each member gets the opportunity to give feedback regarding his/her portfolio. This ensures that the daily running of the school takes place and that any short-comings can be addressed in time. Reeds so vroeg as Junie 2016 het ‘n kernspan vanuit die SBS vergader om strategies te beplan vir die volgende vyf jaar. ‘n Dokument is saamgestel wat ‘lewendig’ gehou word tot aan die einde van die jaar. Toevoegings word deur die betrokke rolspelers gemaak sodra daar aspekte wat van belang is, opduik, of iemand ‘n moontlike idee het wat ingebou kan word. It will always be part of our strategy to keep Eversdal relevant with what is expected from a school of this magnitude, or to move to a different level, placing ourselves in another bracket of excellence.

3.4 General Management in 2016

The way people look at schools today, is completely different from the years many of us were at school. In the past 10 years, the curriculum has changed a few times and it is now widely recognized that children’s way of learning has changed over the years. Refer to the link shared via the Ever Focus on the young man’s philosophy about teaching and learning! Eversdal poog om die skool so veel as moontlik ‘sigbaar’ te maak aan ouers en ook enige persoon wat dalk belang kan hê by wat by die skool gebeur. Daar is verskeie maniere waarop u op hoogte gehou word, bv. via e-pos, Facebook, Twitter en News Feeds. Primêr bly die weeklikse Everfokus ‘n baie goeie basis om te verseker dat alle ouers op hoogte is en bly rakende gebeurlikhede by die skool. Dan kan ouerdagboeke gesinchroniseer word. At the moment we are in process of planning for 2017. By the end of the year everything will be in place so that we can start the new year afresh. All staff members receive a yearly calendar to plan accordingly in advance. Please note that, especially where we get to the end of a term, certain measurements have been put in place by the WCED to ensure that teaching will continue up to the last day of a term. Jaarliks word beleide opdateer en herskryf. Dit is so dat die veranderende klimaat daar buite ook impakteer op ons land se skoolstelsel. Gelukkig beskik die skool oor ‘n groot mate van kundigheid binne die BL om te verseker dat die regte prosedures gevolg word. Die skool behoort ook aan die Governing Body Foundation, wat altyd gereed staan om van diens te wees en dienslewering geskied vinnig.

Page 4: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

4

Die skool se Administratiewe Beamptes lewer uitstekende werk, dikwels sonder ‘n asseblief en dankie vanaf ons kliënte. Hulle is die mense wat dikwels agter kinders aanloop om te verseker dat kospakkies afgelewer, ouers geskakel en sportreëlings bevestig word.

4. NAVORSING

Die Skool het tot op hede geen versoeke t.o.v. navorsing van buite-instansies ontvang nie. Wat wel gebeur, is dat die personeel dikwels op hul eie bietjie leeswerk oor veral nuutste tendense in die onderwys doen, wat dan tydens formele opleidingsgeleenthede met die breër onderwyskorps gedeel word. Mrs Kirsten Ehlers is busy with her Masters Degree in Educational Psychology, Mr Arno Pienaar is busy with his B.Ed. degree and hopes to become a teacher within the next few years. We are continually busy with small research projects at school.

5. LEERDERSORG

Leerdersorg en ondersteuning het nie net in die Procurasentrum plaasgevind nie, maar ook in die klas. To support our learners with special needs or support we have an Educational Support Team consisting of: Principal, Deputy Head,

Procura co-ordinator, Teachers, Private Psychologists en Therapists. We also make use of the WCED’s social worker and Psychologist for social and emotional support. Binne PROCURA, wat al sedert 2004 bestaan, se mure vind kinders, onderwysers en ouers ’n instap-oomblik om hul hartseer, vreugdes en kommer te deel, of sommer net vir hulp om vrae beantwoord te kry. Hierdie diens sal in plek bly en kan in die toekoms selfs verder uitbrei. Vanjaar was ’n oorgee-jaar van Mev. Marina van Schalkwyk na Mej. Carin Cilliers. Vanaf 2017 sal Carin Cilliers voluit as bestuurder en koördineerder van alle dienste in Procura optree. Ons opregte dank aan Juffrou Miemie (van Schalkwyk) wat ‘n groot inspirasie was vir die totstandkoming van PROCURA.

5.1 Extra classes in the afternoons:

Our school consists of a team of dedicated and hardworking teachers who give extra classes in the afternoons. These classes start just after school. These are classes for learners who struggle with either Maths or their languages. The learners are referred by their teachers and can be withdrawn at any time once the hurdles have been crossed.

5.2 Leerondersteuning/Learning Support:

Gedurende die skooldag ontvang die leerders ook leerondersteuning of remediërende onderrig. Wanneer ‘n uitval by ‘n leerder geïdentifiseer word, word hul met toestemming van hul ouers ingeskakel by een van hierdie klasse. Die leerders ontvang dan intensiewe hulp met ‘n spesifieke uitval of leerhindernis. Remediërende klasse is vanaf 2016 ook vir Gr. 4 – 7 geïmplementeer. Ons kinders het vanjaar reeds baie baat hierby gevind.

Page 5: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

5

6. KULTUUR 6.1. Senior Choir participation this year:

Our Senior Choir participated in several Eisteddfods and other competitions, while also performing at various community events. The Eisteddfod results were as follows:

Stellenbosch: Cum Laude.

Helderberg,

Kaapse Afrikaanse and Tygerberg: winners.

They also took part in the ATKV Applous competition and obtained a third position nationally. The Choir sang in Stellenberg Church, took part in a “Lentekonsert” presented by Stellenberg High School and will be performing during a Christmas service at Bellville Uitsig Church.

Ook sê ons hiermee ‘n finale totsiens aan Juffrou Petro Bell. Juffrou Bell IS Laerskool Eversdal se koor en haar nalatenskap sal vir altyd deel wees van hierdie koor. Dankie Juffrou Bella. 6.2 Die Juniorkoor:

Die Juniorkoor bestaan uit leerders van Graad 1 tot 3 en hulle het hierdie jaar uit 60 lede bestaan. Hulle het tydens die tweede en derde kwartaal aan vier kompeterende geleenthede deelgeneem (Eisteddfods en ATKV Applous). Tydens hierdie kompetisies het hul punte tussen 85% en 90% gewissel. Nie-kompeterende optredes was tydens Everkerk in die derde kwartaal en ‘n Juniorkooraand te Laerskool Panorama in die vierde kwartaal. Die koorlede het baie hard gewerk hierdie jaar en het deur die musiek ook die waarde van dissipline en samewerking in ‘n groep beter verstaan.

6.3 Percussion Band:

In 2016 Eversdal Primary School had four Percussion Bands with learners from Grade 1 to Grade 6. In the second term, we held an orchestra festival where we were privileged to host the Marimba Band from Gonubie, as well as the Senior Orff Orchestra of Panorama Primary School. In the third term the most senior group of our bands participated in the Tygerberg Eisteddfod and received 90%. In the fourth term, we held our listening hour where parents and friends of the Percussion Bands could come and enjoy the music that they had mastered during the year.

6.4 Konsert:

Ons het hierdie jaar ons 40ste verjaarsdag gevier en het vir die eerste keer in meer as ‘n dekade ‘n heelskoolkonsert gehou. Elke Ever het oor sewe aande hulle oomblik op die verhoog geniet. Ons dank aan elke onderwyser en ouer wat hierdie spesiale geleentheid moontlik gemaak het.

6.5 Eisteddfod:

Ons skool is dubbeld geaffilieer vanaf 2016, wat meebring dat heelwat meer leerders kon deelneem. Altesaam 300 leerders het individueel en 110 leerders het in groepverband deelgeneem aan die Tygerberg-, Kaapse Afrikaanse- en Paarl Eisteddfods (kore uitgesluit). 80 items het hoogste lof verwerf met die meerderheid lofpunte vir die res. Daar was 12 enkel kategoriewenners en ses groepkategoriewenners.

6.6 Art:

Our Evers found their expressions in the art they did this year. They also concentrated on how to deal with positive criticism in art. They worked with different mediums and were also taught how to recycle and save.

Page 6: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

6

Een van die moeilikste konsepte om aan die leerders en ouers tuis te bring, is dat alle afdelings van Kuns en Kultuur nie meer soos van ouds gaan oor bloot die eindproduk nie. Alle werk word beoordeel volgens ‘n matriks wat kyk na vordering, samewerking, ingewinde kennis en toepassing deur die loop van die taak. Aan die einde van 2016 groet ons vir Mev. Marina van Schalkwyk na baie jare se kreatiewe insette by Laerskool Eversdal. Uit ons harte bedank ons haar en oorhandig aan haar bosse vol Van Gogh-sonneblomme! We are very excited to see our art department blossom with Mrs Michelle Botha (Grade 1-4) and Mrs Ria Coetzee (Grade 5-7) in their new classes next year.

6.7 Talent Competition:

During the first term, it was once again time for the annual Evervaria. Great excitement and enthusiasm prevailed among the Evers and the entries streamed in. It was once again a great platform for our learners to showcase their hidden talents. They excelled in all five categories: singing, dancing, instrumental, drama and the open category. We were blown away by the talent of our Evers and are extremely proud of the hard work and dedication shown by each learner who entered.

6.8 Kultuuraande:

As deel van ons skool se feesvieringe het ons hierdie jaar ‘n Orkesaand gehou. Elkeen van ons musiekonderwysers het ook ‘n Luisteruur gehou vir hulle onderskeie musiekleerders. Tydens hierdie geleentheid het elke leerder die geleentheid gehad om te wys waaraan hy of sy hierdie jaar gewerk het.

6.9 Music Department:

Our music learners showed great progress this year. Three music teachers taught piano, guitar, singing, recorder, flute and violin to 125 learners in 2016, and we are planning on adding keyboard tuition in 2017. 14 learners did the practical Unisa external examination, and 20 wrote the Unisa theoretical examination. Seven learners achieved an honours result, being above 80%. The theory results are unfortunately not yet available. 30 learners participated in eisteddfod items, with all results higher than 75%.

6.10 ATKV-Gedigtekompetisie: ‘n Totaal van 17 leerders het ingeskryf vir die ATKV-gedigtekompetisie wat jaarliks deur die Nerina Tak van die ATKV aangebied word. Alle deelnemers is beloon met deelname-sertifikate.

6.11 ATKV-Redenaarskompetisie:

Laerskool Eversdal het vanjaar 11 leerders ingeskryf vir die Nasionale ATKV-redenaarskompetisie. Ingrid Nieuwoudt en Cara Kitshoff (graad 5), asook Miri Klopper en Lizmari de Jager (graad 2), het deurgedring tot die halfeindstryd.

6.12 Everdrama: Altesaam 20 leerders het vanjaar aan die Everdrama deelgeneem. Twaalf van hierdie leerders het deel gevorm van die rolverdeling van ons produksie “Liewe Heksie – Die Heldin.” Hierdie produksie is vanjaar in drie teaters aangebied, naamlik Laerskool Durbanville (Eisteddfod), Laerskool De Kuilen as deel van die De Kuilen Toneelfees, asook die Akkedissie Toneelfees op Villiersdorp.

Page 7: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

7

By die Akkedissie Toneelfees is Anina van Wyk aangewys as beste aktrise vir haar vertolking van die karakter van Liewe Heksie en Herman Ohlms het goud ontvang vir sy vertolking van die karakter van Karel Kat. Die produksie as geheel het ook ‘n goue toekenning ontvang vir kostuums en dekor, asook ‘n goue sertifikaat vir regie. Our challenge will be to get more English learners involved in Drama. We know we have a vast talent pool in our school.

7. SPORT

‘n Aparte Sportverslag word aangeheg wat ‘n baie deeglike oorsig van die jaar se gebeure gee. (Sien Addendum A).

8. KURRIKULUM 8.1 Akademie - GRONDSLAGFASE

Die Grondslagfase se akademie en meer spesifiek die kurrikulum berus op riglyne soos dit deur die Nasionale Kurrikulum Verklaring vasgestel en aanbeveel word. Die Grondslagfase se akademie en leerders se prestasie word elke kwartaal aan die hand van verskeie prosesse gemeet. Dit dien as kwaliteitsversekering om sodoende die gehalte van onderrig vas te stel en te monitor, tekortkominge op te volg en op sterkpunte uit te brei. This proses is started as early as the previous year. Once the academic year is completed and before the learners move onto the new academic year, an indebt report is completed on each learner. All important information about the learner is conveyed to the new teacher. The whole child is addressed, this includes cognitive, emotional and the social aspects of the learner. This ensures that the new teacher has a good understanding of her learners. The new year starts with two weeks of baseline assessments on each learner, ensuring that, should there be any shortfalls, the learners can be helped immediately. Didactic (Home Language) as well as Support classes (Mathematics) are on offer to these learners. The Procura department is made aware of these learners should they need further or more specialized help. Assessering vorm ’n integrale deel van die akademie en meer spesifiek die vier vakke waaruit die kurrikulum (Wiskunde, Huistaal, First Additional Language en Lewensvaardigheid) bestaan. Onderrig word voortdurend aan die een of ander vorm van assessering blootgestel. Die leerders word daagliks deurlopend asook deur geskeduleerde (jaarliks word ‘n assesseringsrooster opgestel) en finale assesseringstake soos deur Nasionaal bepaal, geassesseer. Die Finale Assesseringstake bepaal wat die leerder op ’n spesifieke tydstip weet en in watter mate dit weergegee word. Die uitvalle word aangeteken op ’n ontledingsvorm en daarna op rekord geplaas. Die punte word op die voorgeskrewe skedules per vak ingetik en die leerder se punte word aan die einde van die kwartaal outomaties in ‘n kode wat op die kwartaalverslag verskyn, verwerk. Kwartaalliks vind Ondersteuningsassessering in graadverband, deur middel van ’n ruilrooster en vooropgestelde program wat Wiskunde en Huistaal dek, plaas. Die kurrikulum en vaardighede wat gedurende die kwartaal gedek en aangeleer is, word getoets. Hierdie is ’n baie sinvolle manier om kwaliteit asook eenvormigheid in ‘n graad te verseker. Die terugvoer word skriftelik per graad weergegee, in die fase gedeel en bespreek. Dit oorbrug wat elke graad doen en sodoende word almal bewus van wat as swak-en sterkpunte in elke graad ervaar word. Book control is done by the Subject Heads. This is done in all four subjects and it happens once a term. A report is compiled any any problems are addressed. Moderation completes the academic circle in that all Final Assessment Tasks, Assessment files, with all the academic progress of each learner is moderated by the Head of Department. All Departmental schedules and academic results are given to the Principal for his input. Die kurrikulum word toegelig met die nodige hulpmiddels en leermateriaal wat vrylik in elke klas beskikbaar is en deur die jaar aangevul word na behoefte. Dit is ’n groot hulp en voorreg dat elke klas oor apparaat beskik en daar nie sprake daarvan is dat daar onder mekaar geleen of uitgeruil hoef te word nie.

Page 8: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

8

Die rekenaarlokaal word weekliks besoek en Cami (Wiskunde) vaardighede het die jaar in besonder daarby gebaat. Die leerders leer rekenaarvaardighede aan na aanleiding van ‘n kurrikulum, wat deur die personeel onder bekwame leiding ontwikkel is vir elke graad. Die iPad-tas word ook weekliks van klas tot klas gebruik. Die gebruik van die iPads is ook vanjaar aangepas, aangesien ons leerders se algemene vaardighede in hierdie tegnologie alreeds vasgelê is – hulle kom alreeds as 6/7-jariges met ‘n basiese vaardigheid by die skool aan. Ons is baie opgewonde om vanaf volgende jaar ‘n volledige tas in elke graad te hê. Each term the Department’s Subject advisor pays a visit to the school to advice on the promotion and progression of each learner. All necessary documentation is at their disposal at the school. Once the visit is over the school receives a written report. The staff is thanked for their comprehensive input of all marks, assessment of all the Final Assessment Tasks, as well as the accurate capturing of all marks. Die stel werkboeke wat jaarliks, per vak, vir elke leerder vanaf die WKOD ontvang word, word as hersiening- en vasleggingtake aangewend. Die sportvaardigheidsprogram word steeds met groot welslae aangebied. Die leerders geniet die verskillende vaardighede wat hul aanleer en die blootstelling aan al die verskillende sportsoorte. Die feit dat dit geskuif het na ‘n tydgleuf aan die einde van die dag is positief deur die onderwysers ervaar. Learners go on outings once a year, which compliments what is being taught in the curriculum. This is of great excitement to all learners and teachers. Die onderwysers word deur die jaar aan opleiding wat deur die skool en die onderwysdepartement aangebied word, blootgestel om die akademie te verbeter en hul horisonne te verbreed.

8.2 Diagnostiese (ANA)/Sistemiese Evaluering:

Sistemiese toetsuitslae word ontleed as Fase, bespreek en weergegee in die “Tienpuntplan” wat in werklikheid ‘n GF Akademiese verbeteringsplan vir die daaropvolgende jaar is. Dit word deurlopend in die twee weeklikse beplanning soos die kurrikulum dit vereis, aangespreek. Die WKOD se assesseringsriglyne (bv: ANA 2015 ), die Diagnostiese assesseringsverslag wat deur die DBO saamgestel is, asook die LITNUM ondersteuningstrategie wat verskaf is, word in ag geneem en geakkommodeer tydens die weeklikse kurrikulumbeplanning en -onderrig. Systemic Tests 2015: Grade 3 Results for Mathematics is 96% and Home Language is 86%. The Provincial results were 58% for Mathematics and Language 42%. In accordance with the WCED there is not a marked difference between the results of the previous year. This means that the results have differed by 4.9 %. AKADEMIESE VERBETERINGSPLAN: Hierdie aspekte is die areas waar onderrig, vaslegging en hersiening deurlopend gedurende 2016 plaasgevind het. Dit is na aanleiding van statistiek met betrekking tot die Grondslagfase se sterk- en swak punte soos bepaal na afloop van die sistemiese evaluering. HOME LANGUAGE GRADE 1

The correct use of capital letters and full stops.

The use of spelling rules and spelling of three and four letter words. Learners must make

better decisions when writing sentences as well as using the correct vocabulary.

Learners need to listen carefully to instructions and carry them through to the written work

Page 9: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

9

GRAAD 2

Leerders moet ‘n sinvolle titel vir ‘n storie kan uitkies n.a.v. die storie (hul moet insig hê in

die storie se inhoud).

Leerders moet afleidings en keuses oor dit wat hul lees kan maak en korrekte redes kan

verwoord en neerskryf.

Verlede en toekomende tyd moet herken en toegepas word. Sinsbou moet deurlopend

plaasvind sodat leerders dit met gemak kan doen.

Leestekens soos die vraagteken met gemak kan raaksien en ook sinvol kan toepas in lees-

en skryfwerk.

GRAAD 3

Moet die verlede en toekomende tyd m.b.t. korrekte woordorde kan gebruik.

Punktuasie: aanhalingstekens verdien aandag.

Homofone: fokus op korrekte spelling.

Sinstipes moet bemeester word.

Leerders moet leiding kry in die interpretering van ‘n grafiek/tabel.

Vraagstelling.

WERK DEURLOPEND IN FASE AAN

Begripslees- maak gebruik van ‘n verskeidenheid van tekste en vra vrae, leerders moet die

geskrewe woord kan interpreteer –dit wat hul hoor EN lees.

Leerders moet besef dat daar ‘n verskil tussen skryf- en spreektaal is.

Leerders moet leer om dit wat hulle gelees het in hul eie woorde weer te gee.

Leerders moet leer om korrek te transkribeer.

Leerders moet leer om inligting in ‘n paragraaf weer te gee.

Sinskonstruksie, leestekens, tydvorme, voegwoorde en spelling moet deurlopend in alle

aspekte van Huistaal aangespreek word.

Leerders moet aan verskillende vorme van vraagstelling blootgestel word sodat hulle kan

weet wat van hul verwag word m.b.t. die antwoord.

WISKUNDE GRAAD 1

Aandui van in spronge tel /getalsinne op ‘n getallelyn.

Lees en verstaan van inligting op ‘n grafiek om vrae korrek te kan beantwoord.

Algemene kennis soos hoeveel maande in ‘n jaar, deurlopend te gebruik. GRADE 2

Identifying of fractions regarding the shaded sections.

Using jumps on a number line to indicate repeated calculations.

Identifying the correct method when working with word problems.

Word problems with money as the theme (change, calculations, etc.).

GRAAD 3

Analoogtyd (korrekte gebruik van die wysers)

Korrekte afleiding /lees van spronge op ‘n getallelyn om ‘n getalsin te kan skryf.

Groeiende patrone (leerders het herhalende patrone bemeester).

Bepaling van breukgedeeltes van bv. ‘n koek.

Woordprobleme: verskeidenheid van vraagstelling, bv. hoeveel meer as.

Benoem van minder bekende vorms, bv. keel.

Page 10: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

10

Herlei rand en sent na sent alleenlik.

WERK DEURLOPEND IN FASE AAN

Insig en verstaan van woordprobleme om vas te stel watter bewerking gebruik moet word

om die probleem te kan oplos.

Konseptuele begrip van breuke.

Om analoog tyd te kan lees – leerders moet met selfvertroue tyd kan lees en interpreteer op

‘n horlosie met wysers.

Hoofreken: Vaslegging en inoefening van alle bewerkings, maar spesifiek aftrekking en

deling.

8.3 Akademie - INTERSENFASE:

Die skoolhoof en personeel streef daarna om die nodige vaardighede in plek te stel om `n gelukkige, selfversekerde en gebalanseerde leerder voor te berei vir ewigdurende leer. Ons meet onsself aan statistieke en uitslae van Nasionale - en Distriksassesserings. Ons leerders word nie net blootgestel aan tegnologie in die klaskamer nie, maar hulle vaardigheidsvlakke met tegnologiese apparatuur is meetbaar aan wêreldstandaarde, bv.

Die QR-Reader Projek via Wall of Interest.

Die gemaklike gebruik van Explain Everything, Keynote, ens. in mondelinge aanbiedings en navorsingswerk.

Academic at Eversdal Primary School is as competitive as the ones in sport and culture. The school provides a wide range of subjects in the curriculum and an extraordinary range of activities in the extra-curricular programmes. Our learners are exposed to a number of academic courses and competitions to inspire and help them to excel in certain areas of learning.

Leerders is blootgestel aan die “Wen met Jou Pen” kompetisie vir Huis- en Addisionele Taal leerders. (2 leerders se skryfstukke is in die Bundel van die Wes-Kaap opgeneem).

Onderwysers word blootgestel aan ewigdurende leer en voltooi opleiding om die nodige vaardighede te ontwikkel, hetsy deur die Nasionale Departement of Distrik gedurende kwartale of vakansies. Vele klustervergaderings in die Distrik word bygewoon.

Leerders het aan die MNED-Wiskundekompetisies, Wiskunde Olimpiades en AMESA deelgeneem met heelwat leerders wat deurgedring het tot die finale rondtes.

The Spelling Bee Competition was a first this year and we had 4 grade 7 learners who participated at Panorama Primary School.

Die skool bied aan die einde van die eksamen ook `n Interne Spelling Bee Kompetisie aan.

Evervasvra wat aanvanklik gestig is om die akademiese kennis van leerders te toets, het gegroei in twee jaar na 16 spanne wat ingeskryf het met 80 leerders wat deelgeneem het.

An effective IFSEN academic structure enables all role players to give meaningful education. All moderations of tests, book control and subject meetings, whether internal or external, are managed by die Head of Curriculum and Subject Heads. We have electronic record keeping of all our agendas and minutes as well as files available for moderation. We were exposed to the “Verification of marks” and received a very good report from the District. Die personeel het ook Huistaalassesserings na die Distrik gestuur vir moderering. Hierdie stukke is gevlak volgens Barrett se taksonomie. Dit was ‘n uitstekende poging deur die personeel. Die tegniese versorging van alle toetse en take word deur die vakhoofde en kurrikulumhoof gemonitor. Ouers ontvang `n assesseringsrooster aan die begin van die nuwe skooljaar, met `n huiswerk- en assesseringsbeleid. Ouerbesoeke vind kwartaalliks plaas met `n inligtingsaand aan die begin van die nuwe skooljaar om ouers van die nodige inligting te voorsien.

Page 11: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

11

All information is noted and placed in every learner`s personal file on the school system and evidence of performance is kept in the classroom. Information on learners’ progress is communicated timeously with parents. Onderrig buite die klaskamer word aangevul met daguitstappies en georganiseerde buitelugkampe.

8.4 Media/Biblioteek

Visie: Om toegang tot ‘n kwaliteit- en geloofwaardige Inligtingsentrum, wat die toepassing van die kurrikulum ondersteun, vir al ons gebruikers te verskaf.

Projekte en Geleenthede/Projects and Occasions: 2016

Book Sale: Sukena 28 - 29 January in staff room.

2 Februarie: Gee inligting deur aan personeel oor Wêreld-Vleilanddag. Hou uitstalling in die biblioteek.

Workshop 17 February: Digital Storytelling at Bellville Public Library.

Vier Internasionale Moedertaaldag 21 - 22 Februarie. Tema: “Quality education, language(s) of instruction and learning outcomes”.

24 Februarie: Wêrelddag vir Hardoplees. Maak kentekens, voorlesing deur monitors tydens pouses vir jonger lesers.

Attend the “How to eat the technology elephant!” function at Beyerskloof.

We celebrate Dr. Seuss’s birthday on 2 March. The learners make birthday cards and design their own Dr. Seuss hats.

Geestelike boeke- en ander-voorraadverkoping tydens Wêreldbiddag vir Vroue op 4 Maart.

Skrywersbesoek: Theresa van Baalen. Gr.1 – Gr.4 praatjie in die saal op 8 Maart.

Boekverkoping: Lapa: 8 - 10 Maart.

Celebrating South African Library Week between 11 and 21 March with the theme: “#Libraries4lifelonglearning”.

Book Sale: The Book People 14 - 15 March.

21 March: World Poetry Day.

2 April: Internasionale Kinderboekdag.

Hou uitstalling in die biblioteek tydens die Inligtingsaand op 19 April van leerderwerk en biblioteekaktiwiteite.

22 April: Celebrating World Book and Copyright Day. Teachers and learners dress up as their favourite characters.

In Mei word ‘n landswye skryfkompetisie, aangebied deur Lapa, bekendgestel en leerders word geïdentifiseer om daaraan deel te neem. Janike Smith, Gr.6, wen die kompetisie met haar alternatiewe einde en wen R3 000 se boeke vir ons skoolbiblioteek!

International Children’s Book Week: 2 - 8 May.

South African Librarian’s Day: 10 July.

14 Augustus: Koop Afrikaanse Boekedag – moedig ouers, personeel en leerders aan om aan Shana Kotzé se liefdadigheidsprojek deel te neem deur veral Afrikaanse boeke te skenk.

National Book Week: 5 - 11 September.

8 September: International Literacy Day.

We celebrate Roald Dahl’s birthday on 13 September with lots of fun activities in the library.

14 September: Skrywer Deon Meyer besoek ons skool om Shana amptelik te bedank vir haar inisiatief.

Oktobermaand lui Internasionale Skoolbiblioteekmaand in met die tema: “Leer om jou wêreld te ontsyfer”. Heerlike aktiwiteite word in die biblioteek aangebied!

Kompetisie aangebied deur NB – Uitgewers: Boekwurms benodig as resensente van nuwe boek, Operasie spookredding. Kara Vlok, Gr.6, is ons skool se resensent. Wenner word eers in November aangekondig.

11 – 13 October: Book Sale: The Book People.

Op 26 Oktober word ‘n konsert deur die biblioteekmonitors aangebied vir die Gr.1’s van 2017.

Page 12: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

12

9. ENRICHMENT

As we have access to iPads in the different grades, our Evers can now do enrichment work by using the iPads. They save their work on OneDrive, which entitles them to have access to the work at any given time or place - if they can remember their passwords! At first this took a while but now these passwords are almost part and parcel of their being, as they use them daily. Verryking behels nie net akademiese werk nie, maar sluit ook in buitemuurse aktiwiteite wat in die namiddae aangebied word. Raadpleeg gerus die skool se webbladsy en vergewis u van die verskillende programme!

10. GEBOUE EN TERREIN

Dit was weereens ‘n besige jaar in die afdeling ‘Geboue en terrein.’ Ons het die jaar begin met die voltooiing van die dreineringstelsel vir die sportvelde. Die grasoppervlakte het mooi herstel. A fertilization system was installed to infuse liquid fertilizer to our irrigation system. The result is the controlled adding of fertilizer to the grass without any labour being involved. The success of the system is in the result of a very green and luscious sport field. ‘n Groot projek hierdie jaar was die Graad 1 speelarea. Terrasse is verwyder en gelyk gemaak om sodoende een groot speelarea te skep. Die area is ook bedek met kunsgras om ‘n vriendelike dog funksionele area te skep. ‘n Nuwe toegangspunt d.m.v. ‘n rolhek is ook aangebring. Ons het self verskeie buite-meublement vervaardig en hier geplaas om die area meer gebruikersvriendelik te maak. Die bushalte/’dugouts’ by die rugbyvelde is ook opgerig en word reeds deur verskeie leerders gebruik waar hulle na skool vir hul vervoer wag. Both the hockey- and tennis clubhouses received attention during the year. Both areas were fitted with dropdown wind-shades that enclose the whole area. Drinking fountains were also installed on the school grounds. Now the learners have easy access to water at 11 different areas on the school grounds. Met die aankoop van ‘n nuwe skoolbussie het die behoefte vir nog ‘n motorhuis ontstaan. Die nuwe motorhuis is einde Julie opgerig. ‘n Gevaarpunt/situasie was die hokkieballe wat oor die bestaande muurtjie tussen die hokkieveld en tennis-/netbalbane geslaan is. ‘n Nuwe keerheining is opgerig om die risiko aan te spreek. Ander projekte afgehandel:

Die oprigting van afdakke by die Nasorg en Sportkantoortrappe . (CONSOLIDI TRUST)

Verskeie houtwerkprojekte is ook met sukses afgehandel. Projekte wat tans aandag geniet: 1. Die verskuiwing en vergroting van die rugbyvelde by hek 5 (by die rugbyveld word ‘n nuwe

keerwal en trappe gebou sodat die veld met ongeveer 10m skuif om sodoende ‘n veilige “deurloop” tussen die twee doelareas van Veld A en B te bewerkstellig.) Neem kennis dat die hekkie ongeveer 10m skuif sodra die projek klaar is.

2. Die opgradering van die vierkant met plaveisel en kunsgras. Hierdie is ‘n goedkoper en korter kunsgras, sodat ons ook die area vir sportaktiwiteite kan benut. In die vierkant is die beplanning om ‘n verskeidenheid van sportsoorte hier te kan doen o.a. mini-hokkie. Daar is ook verdere beplanning om een “binnenshuise” krieketnet te vestig. 3. We are also “moving” a few classrooms for a more logical outlay of the different grades. The

classrooms behind the hall will be completed as a “Makerspace”/Laboratory where we will

concentrate our STEM (an additional Science, Technology, Engineering and Math)

Page 13: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

13

programme activities in future. This is a gradual process and should be fully operational in

2018/19.

In the car park, some of the shade nets and poles were replaced due to storm damage. We also had to replace the motorized gate due to an accident. This component of the school being actively busy to upgrade the facilities to make it as safe and user friendly as possible.

11. FINANSIES

A big thank you to both the school’s Financial Committee, the Governing Body and Managers who have taken responsibility to ensure efficient, effective and transparent use of finances and other resources within the school. The effective management of our school’s finances is evident in the success of all our educational, sport and cultural activities hosted at Eversdal Primary School. Graag wil ons ook van die geleentheid gebruik maak om die skool se Bestuur hartlik te bedank vir hulle waardevolle aandeel in die suksesvolle bestuur en voltooiing van die projekte soos alreeds genoem.

Gr.1 Speelarea bedek met kunsgras en plaveisel;

Oprigting van die motorhuis vir die nuwe bussie.

Die oprigting van waterpunte by strategiese punte;

Die oprigting van ‘n veiligheidsnet by die hokkieveld;

Die oprigting van die afdakke by die Nasorg;

Die oprigting van die ‘’dugouts’’ by die sporthek waar ons leerders beskutting kan geniet terwyl hulle vir hul ouers wag;

Die installering van die ligte in die saal vir opvoerings The budget for 2017 was presented by the Financial Committee at the annual budget meeting which took place on Thursday, 15 September 2016. It was approved by the parents, according to the policy and procedures of the WCED in Circular 08/2004. A big thank you to all the budget managers for their valuable input and effort to compile an accurate and realistic budget. Graag wil ons ook ons ouers en die Everaksie bedank wat by die volgende fondsinsamelingsprojekte betrokke was:

Die Kaskardag en die gepaardgaande speelpark.

Ever-Bonanza.

Damus, waartydens weer ‘n aansienlike bedrag vir liefdadigheid ingesamel is.

Skattejag wat tydens kwartaal 4 sal geskied.

Everdanse en Sop-en-Biltongaand (CONSOLIDI TRUST) A big thank you to all the parents that regularly pay their child/ren’s annual school fees which is essential to continue all the operational activities at the school! Ons wil net hiermee ons dank betuig aan Gustav Geyer vir die uitstekende diens wat hy gelewer het as finansiële voorsitter van die beheerliggaam. Ook hiermee saam die die rol wat hy op die Trust gespeel het. Gustav het ‘n reuse rol gespeel in die handhaaf en uitbou van Laerskool Eversdal se finansiële visie deur jaloers te waak oor uitgawes, maar ook terselfdertyd hard gewerk het om seker te maak die skool ontwikkel en stagneer nie. Dankie Gustav.

12. MENSLIKE HULPBRONNE

Die Personeelkonferensie aan die begin van die akademiese jaar, was weer eens ‘n reuse sukses. Ondanks die feit dat die skoolhoof nog ‘in transito’ was, was al die personeel uitgerus en is Dag 1 begin met ‘n aanbieding deur die gerekende motiveringspreker, Dr. Gilian Arendse van die Universiteit van Stellenbosch. Gou-gou het hy sy gehoor uit sy hand laat eet! Teen die einde van Dag 2 was ook die nuwelinge tot die personeelkorps ingeburger!

Page 14: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

14

Being such a big staff also brought the possibility of hosting an item as part of our 40 years celebrations concert. We did not think that all staff members would fall for it but eventually we managed to get most of them on stage. As it was being communicated from Day 1, they did not have an excuse not to participate. The practice sessions, only three of them for an hour, were more laughter and fun than most team building exercises! Ons het ook ‘n Spanbougeleentheid vroeg aan die begin van die eerste kwartaal gehou een Saterdagoggend by Pampoenkraal. Hierdie aksie was verpligtend en die samestelling van die verskillende spanne was nogal iets om te aanskou! Almal het groot pret gehad en spontaan deelgeneem – dankie aan diegene wat verantwoordelik was vir die organisering en beplanning saam met die fasiliteerders. Die Administratiewe personeel het ook gesorg dat Wêreld Onderwysersdag, wat internasionaal op 5 Oktober gevier word, nie ongesiens verbygaan nie. They entertained the staff members on Friday, 14 October, creating a morning in the Foundation Phase Park with a surprise. A beautiful break time was spent in the park between the shady branches of trees and chirping birds! The school’s staff establishment was in place and everybody settled in well. There was some uncertainty regarding promotion posts and by the end of term 1 the changes started to happen … Can I just stop here, indicating to you that, in one specific grade we had a turn over of 12 different teachers throughout the year! This is not something you wish on any organization but I need to compliment the staff, parents and Evers for accommodating these circumstances. If you read your term letters at the end of every term, you would have picked this up! Baie dankie dan ook aan ons Menslike Hulpbronne-afdeling wat moes kophou met al die dokumentasie en inlewering daarvan by ons werkgewer, die WKOD. Dit bly ‘n uitdaging om deurentyd die regte aanstellings te verseker en ook om seker te maak die span kan saamwerk! Soms harmoniseer dit in een genotvolle simfonie, soms is dit net een aweregse akkoord, maar as ons terugkyk, besef ons dat, op die ou end, daar ‘n meesterlike simfonie ontstaan waarvan die melodie sag op die oor val. Ek salueer met trots ‘n onderwyskorps met wie ek ‘n bende sal stormloop! Julle maak my sterk! Graag wil ons dan ook die jaarverslag opdra aan Mev. Marina van Schalkwyk. Marina se spore lê baie diep in Eversdal. Sy was instrumentaal in die vestiging van ons PROCURASENTRUM en het ‘n geweldige impak op baie van ons leerders en ouers se lewens gemaak. Mrs Van Schalkwyk, may you know that we will always remember you with fondness. May you enjoy your rest.

13. LEERDERSAKE 13.1 Leierskapontwikkeling

Die gr. 6-leerders het 24 leerders tot die Everraad verkies. Die vier leerders met die meeste stemme, twee seuns en twee dogters, is aangewys as die hoofleiers. Hierdie verkiesing is 100% demokraties met geen personeelintervensie nie.

The Ever Council and Mrs Swarts met regularly on Wednesdays before school for leadership development. During these meetings subjects as emotional intelligence, handling conflict situations, how to lead by influencing others and how to handle stress were discussed. They also planned for assemblies or discussed other problems regarding their duties at the school. At the end of the year they all agreed that they have grown as leaders. Gr. 7's het die geleentheid gehad om op komitees te dien. Die Everraadslede was die voorsitters. Komiteelede het gehelp om die goeie beeld van die skool uit te dra deur op te tree as ambassadeurs tydens funksies en programme uit te deel en gaste te ontvang tydens sport- en kultuurgeleenthede. Die Karakterboukomitee het gehelp om ons kernwaardes uit te dra, deur aanbiedings in die saal. Die

Page 15: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

15

Liefdadigheidskomitee kon hul passie uitleef deur ander leerders te motiveer om ons leuse, “Ons gee” uit te leef. Ander leerders het hul talente verder ontwikkel in die Oudio-visuele, Fotografie- en Tegnologiekomitee. So het elkeen ‘n geleentheid gehad om te groei in vaardighede en karakter.

13.2 Gr. 6

In the fourth term a leadership development conference was held. Almost all gr. 6 learners attended. Mrs Y. Swarts and Ds. Jacques van Rensburg kept them busy with many activities and interesting videos to teach them about emotional intelligence, how to plan a project and follow through, how to solve problems and how to work together as a team.

13.3 Waardeprogram

Vanjaar het die Waardeprogram spesifiek gefokus op die skool se vier kernwaardes, nl. Respek, Dissipline, Geloof en Integriteit. Daar is deurlopend op hierdie waardes gefokus in die klaskamer, in kommunikasie met ouers en ook tydens saalbyeenkomste. ‘n Karakterboukamp is aan die begin van die jaar gehou om die waardes op ‘n praktiese wyse aan leerders te verduidelik. Ongeveer 150 leerders het hierdie kamp bygewoon. At the beginning of each term the Big Brothers and Sisters, consisting of gr. 7 learners, visited the other classes to explain and discuss our core values. They used videos and played interactive games during their lessons. Different colours were awarded to each value. Trees were wrapped in coloured cloth and learners were rewarded little bows to wear when they displayed these values.

13.4 Weerbaarheid 13.4.1 Jaartema

Die jaartema, “Inspireer denke sedert 1976”, is gekoppel aan die skool se veertigste bestaansjaar: . 13.4.2 Bybelvasvra

Twee spanne het landswyd meegeding en eerste en derde plekke in die Wes-Kaap verower. 13.4.3 Erkenning en uitkenning

Balkies is deurlopend toegeken aan leerders wat presteer het op akademiese, sport- en kulturele gebied. Ons erken ook tydens ons saalbyeenkomste alle prestasies wat ons leerders op enige

bepaalde gebied behaal het – binne- of buite skoolverband.

This was the second year of our new RECOGNITION evening. We are still working with some smaller issues, but it will be running smoother every year. We are inspired by the reaction of our learners and parents. Primary School is a place where everyone should be recognized at some or other level. Being a solid learner of your school and participating in events and practices should be recognized as a good value and we do!

13.4.4 Matrieksaal

About 120 former Evers attended the Matric Assembly. Mr Arangies wished them well with the matric exam and shared his thoughts on how important relationships are in your life.

13.4.5 Kleredrag

Daar was geen verandering t.o.v. die skooldrag nie. Die Everjas word druk ondersteun deur ouers wat hierdie winkel by die skool baie nuttig vind.

Page 16: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

16

‘n Nuwe, verbeterde atletiekhempie is in gebruik geneem. Evers hoef nie die atletiekhempie te koop nie, aangesien ons dit aan ons atletiekspan uitreik.

14. INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGY

Met groot verwagting en uitdagende doelwitte het die IKT-departement die eise van die jaar met oorgawe aangepak. Die IKT-departement is ‘n baie omslagtige netwerk van stelsels en sisteme om nie net die algemene funksionering van die skool meer effektief te vergemaklik nie, maar meer belangrik die moderne metodiek en verwysingsraamwerk van die kind binne die klaskameromgewing te skep. It is thus the essence of this department to create a child centred environment for each learner to develop optimally. 2016 is a significant year as this was the year in which we did our final preparations for a full digital learning approach for the future. Die fokus van die jaar kan in vier hoofareas verdeel word, nl. Infrastruktuur, bedryfstelsels, onderrig- metodes en leerdervaardighede. Die infrastruktuur is oor die afgelope drie jaar ontwikkel tot sekere kernbehoeftes wat binne elke klas as prioriteit vereistes is. Hier verwys ek na spesifiek die rekenaar, netwerk, projeksie en tablet. Met hierdie prioriteite reeds in plek, was die doelwit om dit so effektief moontlik te gebruik. A strong and stable Wi-Fi connection to the school was established earlier this year. The teachers in the class rooms could therefor be more effective internet users to acquire learning resources. Towards the latter part of the year we also received our optic fibre connection from the WCED. We could distribute this connectivity through to our Wi-Fi structure. By also updating our software projection program, Reflector, our staff could reflect their devices with more effective sustainability thus ensuring that tablet reflections contribute to better teaching. We are also in a cyclic period of replacing our projectors older than four years. This was welcomed by all staff because of the difference in screen quality and improved visibility for all learners. In ons vervangingsprogram het ons van die beter, werkende projektors en skerms aan ‘n minder-bevoorregte skool geskenk - Northpine Primary School. In graad sewe is elke klas toegerus met ‘n 65-duim televisie. Hierdie projeksie is baie duideliker en meer bekostigbaar binne die langer begrotingsperiodes. Hierdie opgraderings het beslis veroorsaak dat die infrastruktuur binne al die klasse in die skool baie meer effektief optimaal benut kan word. Die grootste gedeelte van ons skoolterrein is alreeds gedek deur veiligheidskameras. Ons het ook vanjaar begin om kameras in die gange en ook in klaskamers te installeer. Nie net is dit ‘n veiligheidsisteem nie, maar bied ook sekuriteit aan die onderwyser en bestuur van die skool. Die kameras bied ook veiligheid aan ons leerders en personeel se eiendom. Two new management systems were implemented to ensure that the ICT technicians will be able to effectively manage all the devices in the school. The Unify Controller software will enable us to manage all the connectivity of mobile devices as well as network connections in the school. The Mobile Device Management system, Lightspeed, was enrolled to all the mobile devices in the school. This system will ensure us to control the devices in the school by setting certain critical restrictions and settings. Nie net het ons verseker dat alle toestelle binne die skool effektief bestuur kan word nie, maar die sentrale koppeling tussen die kuberruim en ons stelsel is verseker deur Eversdal as ‘n Microsoft skool te registreer. Al die leerders van die skool het ‘n e-posadres, geregistreer binne Microsoft, ontvang en gebruik dit om al die voordele van Microsoftprodukte te benut. Hier verwys ek spesifiek na die Office 2016 pakket en die voordele wat dit vir ons leerders inhou. Met die bekendstelling van ons nuwe webtuiste verlede jaar kon ons vanjaar al die voordele daarvan begin gebruik. Eversdal het sy kommunikasiestruktuur verander en spog met ‘n effektiewe e-possisteem wat vanuit ons webtuiste as nuusflitse aan alle intekenaars (ouers) gestuur word. Nie net ontvang ons baie positiewe terugvoering hieroor nie, maar dryf ons die sosiale media d.m.v. blogs, Facebook en Twitter baie effektief om die skoolkultuur aan ons gemeenskap oor te dra.

Page 17: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

17

The teaching methods of Eversdal is central to all our strategic planning and focusses to ensure effective learning, which will enrich our philosophy of active involvement in learning by all our learners without constant individual support. Thus, professional development is constant within our daily activities. We are training our staff to use a child centred approach that focuses on digital mythology to develop creative problem solving skills. To ensure that we optimally use a learning platform we decided to integrate Microsoft’s OneNote. Continuous training was facilitated by outsourcing specialists as well as our own staff to prepare our teachers to integrate OneNote. Leerders van Eversdal is reeds vier jaar besig om hul gebruik van tegnologie binne die leerproses te vergemaklik deur meer vaardig te word. Dit is juis hieroor dat ons leerders meer uitdagende tegnieke kon bemeester deur aktiewe kurrikulumskepping. Hierdie vaardighede is beslis vasgevang in die suksesvolle uitvoering van die Interested Wall Project. Hierdie projek het aan ons leerders die geleentheid gegee om binne die kuberruim gemeenskaplik saam te werk aan projekte en met ‘n multimedia benadering hul werk te illustreer. This project was definitely a highlight of the the long way we as staff and learners have come in creating a twenty first learning environment.

15. OPENBARE BETREKKINGE 15.1 Bemarking

Fondsinsamelingsprojekte

Die Everaksie het vanjaar onder leiding van mnr. Org Rautenbach as voorsitter, groot hoogtes bereik ten opsigte van fondsinsamelings. Vanjaar kon die opbrengste gebruik word om, onder andere, die Gr. 1-speelparkie op te gradeer met kunsgras, sitplekke en paadjies.

Gedurende die eerste kwartaal is ‘n baie suksesvolle Skattejag aangebied. Die wins was R43788, 64.

Gedurende die tweede kwartaal is ‘n baie suksesvolle Speseryprojek, o.l.v. mev. Marisa van der Merwe aangebied. Die uiteindelike wins was R114743, 80.

Gedurende die vierde kwartaal word, voor die eksamen, nog ‘n Kaskar-Pretdag aangebied. In die stadium is die reëlings goed op dreef.

Ander kleiner projekte is ook suksesvol afgehandel.

15.2 Loyalty Cards

The following loyalty cards were utilized by our Ever parents throughout the year. The school has, to date, received the following amounts:

Makro - R49 704,10;

My School – R59 885, 73. and

Spectra - R12 000, 00.

R121 589, 83 for FREE. Please make sure that you support our loyalty programmes. 15.3 Kommunikasie Hier by die Laerskool Eversdal word baie energie en tyd spandeer om die kommunikasiestelsel na

die ouers so duidelik en glad as moontlik te laat verloop.

Alle kommunikasie is tweetalig, alle algemene omsendbriewe is op ons webtuiste beskikbaar en word dus nou digitaal uitgestuur. Ouers ontvang ‘n e-pos om hulle in te lig dat ‘n nuwe omsendbrief op die webtuiste gelaai is.

We describe our communication process quite well on our website. Please see under “COMMUNICATIONS”

Our EVER FOCUS is published on a Tuesday and we attach links to relevant documents on the first page of the EVER FOCUS.

Page 18: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

18

Ons afrigters maak gebruik van spanbriewe d.m.v. e-posse. In sommige gevalle ook nog spanbriefies op papier – ons is besig om dit te verminder.

Sosiale media op die webtuiste word nou daagliks/uurliks opdateer. Dit sluit Facebook, Twitter en Newsfeed in. Wanneer foto’s geneem word en nuuswaardige gebeure plaasvind, word dit op die webtuiste gelaai.

Elke onderwyser/es het ‘n rekenaar in hulle klasse. Ouers kan dus daagliks met die onderwysers kommunikeer. Onderwysers kan net nie altyd dadelik antwoord nie, want hulle is dikwels besig om klas te gee of sport af te rig, maar ouers kan dieselfde dag ‘n antwoord verwag.

15.4 Parent Conference

We are aware of the challenges parents face regarding the emotional and academic support of their children. Therefore, the Learner Support Department hosted three parent evenings, with exceptional guest speakers.

Term 1: Hessie Traut - Emotional Intelligence

Term 2: Dr. Lené Janse van Rensburg – Help! Ek het nie tyd vir my kind nie.

Term 3: Helena Bester – My ADHD Child 15.5 Charity

DAMUS – as jy ‘n Ever of oud-Ever is, weet jy wat Damus beteken! Dit is die enkele gebeurtenis wat uitstaan op elke Ever se kalender! Ons skool se leuse is nie verniet Damus – Ons gee, nie. Dit is een van die aksies waartydens die skool en die gemeenskap hande vat om ‘n verskil in veral kindgerigte organisasies te maak. Ons besef net elke dag weer hoe geseënd ons is hier by Laerskool Eversdal! During the month of August, we work extremely hard to ensure the success of our carnival. A percentage of the proceedings generated from this project goes towards charitable organizations within the area. Some of the money is also utilized for charitable cases within the school. This year we were blessed with a spectacular evening – this helped to ensure a most successful Damus Carnival. Towards the end of the year we invite the beneficiaries to visit our school, to receive their donations. Ons het vanjaar ook die volgende projekte aangepak:

Gedurende die eerste kwartaal het ons water ingesamel vir die Tears2Waterprojek.

Gedurende die tweede kwartaal het ons komberse en kos ingesamel vir die SPCA vir honde wat gedurende die koue wintermaande op straat beland.

Gedurende die derde kwartaal het die ouers warm komberse na die Sop-en-Biltongaand gebring wat aan die Tygerberg Heuwels Lionsklub geskenk is om te versprei. Die orige sop is na die Helpende Hand organisasie in Kraaifontein geneem.

Gedurende dieselfde kwartaal het die skool ook vir Shana Kotze (‘n Gr. 4-leerder) ondersteun met haar projek om boeke en skryfbehoeftes vir die kinders van Loxton in te samel, wie se skooltjie afgebrand het.

Die vierde kwartaal is afgeskop met ‘n Lentetee vir al die oumas en oupas.

Gedurende die vierde kwartaal samel ons ook kos in vir die werkers vir Kersfees in en

elke klas maak ‘n Santa Shoebox vol vir hulpbehoewende kinders.

Dan het die leerders reg deur die jaar plastiek botteldoppies en

Broodsakkiebindertjies ingesamel vir, onderskeidelik Operation Smile, ‘n internasionale Organisasie wat hulle beywer om gratis operasies te voorsien aan mense wat met ‘n gesplete

verhemelte gebore word en die mediese koste nie kan bekostig nie en Jan Kriel Skool wat deelneem aan ‘n projek om vir kinders rolstoele te koop wat dit nie kan bekostig nie.

Page 19: SKOOLHOOFVERSLAG 2016 - Eversdal Primary School...1 SKOOLHOOFVERSLAG – 2016 aangebied deur die Skoolhoof, Henk Arangies, tydens ‘n vergadering van die Beheerliggaam op 14 November

19

15.6 Borge Eversdal was weer vanjaar geseënd met rojale borgskappe, hoofsaaklik ten opsigte van die

sporttoere wat onderneem is. Chas Everitt en Barloworld Toyota Kuilsrivier het weer hulle verantwoordelikhede as hoofborge aanvaar. Daar het ook vier ander borge, nl. Meyer en Ferreira, Stellenberg Kwikspar, DSC-Law en Copytype na vore gekom as platinumborge. Teen 15 September het die sportborgskappe op R396 375.00 gestaan. Baie dankie!

16. Consolidi Trust

Consolidi Trust is ‘n onafhanklike trust, maar Laerskool Eversdal is die enigste begunstigde van die Trust. Vanjaar het die Trust ‘n DERDE Skoolbussie vir ons aangeskaf en ook die laaste iPad-tasse van ons Tabletprojek vir ons aangekoop.

It would not have been possible for us to integrate our tablet project so well, without the financial assistance of the TRUST. The sponsorship of the iPads made it possible for us to make informed decisions and do sufficient tests about the project.

We can now launch our own “Bring you Own Device” programme with confidence over the next few years knowing that our teachers and learners are confident in using the tablets effectively.

17. TEN SLOTTE

Dit is ongelooflik om te dink dat ek nou einde van my eerste vyfjaar termyn is by Laerskool Eversdal. Die tyd het ongelooflik vinnig verbygevlieg. Dit was ook ‘n jaar wat ek baie nuwe dinge geleer en ervaar het. Graag wil ek my dank uitspreek teenoor die Beheerliggaam en die Trustees van die Consolidi Trust vir hul onbaatsugtige diens aan die skool en gemeenskap. Hierdie ouers/personeel doen hierdie werk as ‘n gemeenskapsdiens. Ek kan dan dan ook nie nalaat om al ons vrywilligers te bedank vir hul aandeel in die sukses van ons skool nie. My thanks to our staff (all of them) for their loyalty and for the work they do. Most of our staff go above and beyond what is expected of them and we often see it in the little things they do. My thanks also to the AFTERCARE and the work they do. They are often a home from home and play a very important role in the life of the children and parents they serve. Ten slotte aan my dagbestuur: Louise Rheeder, Marina van Schalkwyk en Naas Beets. Baie dankie vir julle getroue ondersteuning. Dis julle wat my werk maklik maak en dikwels die kwale uitsorteer voordat dit by my uitkom. Julle maak Eversdal sterk en is die gom wat sorg dat ons saam ‘n baie suksesvolle skool bestuur. Hierdie was in baie opsigte vir julle ook vyf jaar waar daar diep gedelf moes word om die verandering by die skool saam met my te bestuur – ek dank julle.

Dankie vir ‘n suksesvolle jaar. Aan God al die eer.

Thank you

HENK ARANGIES EVERSDAL PRIMARY SCHOOL: HEADMASTER


Recommended