+ All Categories
Home > Documents > SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan...

SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan...

Date post: 30-Jun-2019
Category:
Upload: buikien
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
52
SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH
Transcript
Page 1: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

SUKA

TAN

PEL

AJA

RAN

201

4PE

ND

IDIK

AN

PER

WAT

AKA

N D

AN

KEW

ARG

AN

EGA

RAA

NSE

KOLA

H R

END

AH

Page 2: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

1

REST

RICT

ED

“Our

edu

catio

n sy

stem

mus

t… n

urtu

re S

inga

pore

citi

zens

of

good

ch

arac

ter,

so t

hat

ever

yone

has

the

mor

al r

esol

ve t

o w

ithst

and

an

unce

rtai

n fu

ture

, and

a s

tron

g se

nse

of r

espo

nsib

ility

to c

ontr

ibut

e to

th

e su

cces

s of S

inga

pore

and

the

wel

l-bei

ng o

f fel

low

Sin

gapo

rean

s.”

Mr H

eng

Swee

Kea

t, M

inist

er fo

r Edu

catio

n

ISBN

: 978

-981

-07-

5476

-1

Page 3: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

2

REST

RICT

ED

Raja

h 1:

Ran

gka

Kece

kapa

n Ab

ad k

e-21

dan

Has

il Pe

laja

r

Mem

aham

i Pen

didi

kan

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an

Pend

idik

an P

erw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an (C

CE) m

erup

akan

nad

i sist

em p

embe

laja

ran

di S

inga

pura

. M

elal

ui C

CE, m

urid

-mur

id b

elaj

ar m

enja

di

lebi

h be

rtan

ggun

gjaw

ab t

erha

dap

kelu

arga

dan

mas

yara

kat,

dan

mem

aham

i per

anan

mer

eka

dala

m m

embe

ntuk

mas

a ha

dapa

n ne

gara

. Da

lam

m

engh

asilk

an k

urik

ulum

CCE

, tre

nd-t

rend

ter

kini

dan

pem

bang

unan

glo

bal y

ang

mem

puny

ai im

pak

kepa

da m

asya

raka

t sep

erti

peru

baha

n st

rukt

ur

mas

yara

kat,

glob

alisa

si da

n ke

maj

uan

tekn

olog

i, di

ambi

l kira

.

Mat

lam

at C

CE a

dala

h un

tuk

mem

upuk

nila

i dan

men

ingk

atka

n ke

mah

iran

mur

id-m

urid

unt

uk m

enja

di in

san

yang

bai

k da

n ra

kyat

yan

g be

rgun

a.

Seja

k ta

hun

195

9, p

elba

gai p

rogr

am u

tam

a te

lah

dipe

rken

alka

n un

tuk

mem

upuk

nila

i-nila

i mur

ni,

tabi

at, k

ecek

apan

dan

kem

ahira

n da

lam

diri

m

urid

-mur

id. P

rogr

am y

ang

dim

aksu

dkan

iala

h Si

vik

dan

Pend

idik

an M

oral

(CM

E, 1

992)

Pen

didi

kan

Nasio

nal (

NE,

199

7) d

an P

embe

laja

ran

Sosia

l dan

Em

osi (

SEL,

200

5) d

an p

embe

laja

ran

mel

alui

pen

gala

man

sepe

rti A

ktiv

iti K

o-Ku

rikul

um (C

CA).

Ku

rikul

um C

CE in

i men

guba

h fo

kus k

ita b

ukan

han

ya k

epad

a

prog

ram

-pro

gram

teta

pi k

epad

a su

atu

tuju

an y

ang

sam

a.

Hasil

pem

bela

jara

n CC

E di

sela

rask

an d

enga

n

Hasil

Per

ingk

at U

tam

a (K

ey S

tage

Out

com

es) d

an

Hasil

Pem

bela

jara

n Ya

ng D

iingi

ni (D

OE)

. CC

E te

rleta

k di

teng

ah-t

enga

h Ra

ngka

Kec

ekap

an A

bad

ke-2

1

dan

Hasil

Pel

ajar

(Raj

ah 1

). Ia

men

ekan

kan

hubu

ng k

ait a

ntar

a

nila

i-nila

i uta

ma,

kec

ekap

an so

sial d

an e

mos

i ser

ta li

tera

si siv

ik,

kese

dara

n gl

obal

dan

kem

ahira

n sil

ang

buda

ya y

ang

kriti

kal d

alam

pe

mbe

ntuk

an p

endi

dika

n pe

rwat

akan

dan

kew

arga

nega

raan

m

urid

-mur

id.

yan

g kr

itika

l dal

am

Kece

kapa

n ya

ng b

erka

itan

deng

an

Kew

arga

nega

raan

bag

i mem

bole

hkan

m

urid

-mur

id:

B

erfu

ngsi

seb

agai

raky

at y

ang

aktif

Taat

dan

set

ia k

epad

a S

inga

pura

Nila

i-nila

i Uta

ma

A

sas

bagi

per

wat

akan

Men

yedi

akan

kom

pas

bagi

ting

kah

laku

Kece

kapa

n So

sial

dan

Em

osi

- k

emah

iran,

pen

geta

huan

dan

ke

cend

erun

gan

yang

mem

bole

hkan

mur

id-

mur

id u

ntuk

:

M

engu

rusk

an d

iri d

an h

ubun

gan

deng

an

berk

esan

Mem

buat

kep

utus

an y

ang

berta

nggu

ngja

wab

Page 4: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

3

REST

RICT

ED

Horm

at-M

engh

orm

ati

Sese

oran

g itu

m

empa

mer

kan

rasa

ho

rmat

ap

abila

dia

yak

in p

ada

nila

i diri

nya

send

iri d

an

juga

nila

i ins

trin

sik se

mua

ora

ng.

Bert

angg

ungj

awab

Se

seor

ang

yang

ber

tang

gung

jaw

ab s

edar

aka

n ke

waj

ipan

nya

terh

adap

diri

sen

diri,

kel

uarg

a,

mas

yara

kat,

nega

ra

dan

duni

a,

dan

dia

m

emen

uhi

tang

gung

jaw

abny

a de

ngan

ra

sa

kasih

saya

ng d

an k

omitm

en.

Ha

rmon

i Se

seor

ang

yang

men

ghar

gai k

ehar

mon

ian

m

enca

ri ke

tena

ngan

jiw

a da

n m

engg

alak

kan

perp

adua

n so

sial.

Dia

men

ghar

gai

kesa

tuan

da

n ke

pelb

agai

an

mas

yara

kat y

ang

berb

ilang

bud

aya.

Inte

griti

Se

seor

ang

yang

m

empu

nyai

in

tegr

iti

berp

egan

g te

guh

pada

pr

insip

-prin

sip

etik

a da

n m

empu

nyai

keb

eran

ian

mor

al

untu

k m

eneg

akka

n ke

bena

ran.

Sifa

t Pen

yaya

ng

Sese

oran

g ya

ng p

enya

yang

ber

tinda

k de

ngan

ke

baik

an d

an ih

san.

Dia

men

yum

bang

ke

arah

ke

seja

hter

aan

mas

yara

kat d

an d

unia

.

Day

a Bi

ngka

s Se

seor

ang

yang

be

rday

a bi

ngka

s m

empu

nyai

ke

kuat

an e

mos

i da

n ta

bah

men

ghad

api

caba

ran.

Di

a m

empa

mer

kan

kebe

rani

an,

sikap

op

timis,

ke

upay

aan

men

yesu

aika

n di

ri da

n pi

ntar

men

cari

hura

ian.

Nila

i-Nila

i Ter

as

Nila

i-Nila

i Ter

as

Nila

i-nila

i Ter

as (H

orm

at-m

engh

orm

ati,

Bert

angg

ungj

awab

, Day

a Bi

ngka

s, In

tegr

iti, S

ifat P

enya

yang

dan

Har

mon

i)

mer

upak

an a

sas b

agi s

eseo

rang

unt

uk m

enja

di se

oran

g in

san

yang

bai

k da

n ra

kyat

yan

g be

rgun

a.

Nila

i-nila

i ini

mem

bim

bing

mur

id-m

urid

dal

am m

embe

zaka

n an

tara

yan

g be

tul d

enga

n ya

ng sa

lah,

m

emba

ntu

mer

eka

mem

buat

pili

han

yang

ber

tang

gung

jaw

ab d

an le

bih

seda

r aka

n pe

rana

n m

erek

a

dala

m m

asya

raka

t. N

ilai-n

ilai t

eras

ini (

Raja

h 2)

dip

erol

eh d

arip

ada

Nila

i Ber

sam

a, N

ilai K

elua

rga

Sing

apur

a,

Visi

Sing

apur

a 21

dan

Mes

ej P

endi

dika

n N

asio

nal (

ruju

k La

mpi

ran

A).

Raja

h 2:

Nila

i –N

ilai-T

eras

4

REST

RICT

ED

Kese

dara

n Di

ri S

eseo

rang

yan

g m

emah

ami

emos

i, ke

kuat

an d

an

kele

mah

an d

iri s

endi

ri da

pat m

embe

ntuk

kon

sep

diri

dan

harg

a di

ri. Pe

ngur

usan

Diri

S

eseo

rang

yan

g m

ampu

men

guru

skan

diri

sen

diri

deng

an

berk

esan

da

pat

men

guru

skan

em

osi,

berd

isip

lin

dan

mem

pam

erka

n ke

mah

iran

untu

k

men

etap

kan

mat

lam

at d

an p

engu

rusa

n ya

ng b

aik.

Kese

dara

n So

sial

S

eseo

rang

ya

ng

mem

puny

ai

kese

dara

n so

sial

m

empu

nyai

keb

oleh

an u

ntuk

men

ilai p

ersp

ektif

yan

g be

rbez

a de

ngan

bet

ul, m

ener

ima

dan

men

ghar

gai

kepe

lbag

aian

, ber

sifa

t ihs

an d

an m

engh

orm

ati o

rang

la

in.

Pen

guru

san

Perh

ubun

gan

Ses

eora

ng y

ang

men

guru

skan

hub

unga

n de

ngan

ba

ik d

apat

men

jalin

dan

men

geka

lkan

hub

unga

n ya

ng s

ihat

mel

alui

kom

unik

asi

yang

ber

kesa

n da

n bo

leh

beke

rjasa

ma

deng

an

oran

g la

in

dala

m

men

yele

saik

an m

asal

ah.

Mem

buat

Kep

utus

an

Seca

ra B

erta

nggu

ngja

wab

S

eseo

rang

ya

ng

mem

buat

ke

putu

san

yang

be

rtang

gung

jaw

ab

dapa

t m

enge

nal

past

i da

n m

enga

nalis

is

impl

ikas

i da

n ak

ibat

-aki

bat

bagi

ke

putu

san

yang

dib

uat

berd

asar

kan

perti

mba

ngan

m

oral

yan

g ba

ik. .

Kece

kapa

n So

sial

dan

Em

osi

Kece

kapa

n So

sial

dan

Em

osi

Pem

bela

jara

n so

sial d

an e

mos

i (SE

L) ia

lah

pem

erol

ehan

kem

ahira

n-ke

mah

iran

yang

dip

erlu

kan

-unt

uk

men

gena

li da

n m

engu

rusk

an e

mos

i, m

embi

na k

asih

say

ang

dan

kepr

ihat

inan

ter

hada

p or

ang

lain

, m

embu

at k

eput

usan

sec

ara

bert

angg

ungj

awab

, men

jalin

hub

unga

n ya

ng p

ositi

f dan

men

anga

ni s

ituas

i ya

ng m

enca

bar

deng

an b

erke

san1

. Kec

ekap

an s

osia

l dan

em

osi (

Raja

h 3)

bol

eh d

ikat

egor

ikan

kep

ada

lima

dom

ain

yang

ber

hubu

ng k

ait:

kese

dara

n di

ri, p

engu

rusa

n di

ri, k

esed

aran

sos

ial,

peng

urus

an

perh

ubun

gan

dan

mem

buat

ke

putu

san

seca

ra

bert

angg

ungj

awab

. Do

mai

n ke

seda

ran

diri

dan

peng

urus

an d

iri b

erka

it de

ngan

pem

aham

an t

enta

ng d

iri s

endi

ri, d

an in

i mem

bant

u da

lam

pen

guru

san

emos

i. Do

mai

n ke

seda

ran

sosia

l dan

pen

guru

san

perh

ubun

gan

pula

ber

kait

deng

an p

erga

ulan

sos

ial

sese

oran

g. D

alam

mem

buat

kep

utus

an s

ecar

a be

rtan

ggun

gjaw

ab, p

iliha

n ya

ng b

erm

oral

dan

ber

etik

a pe

rlu d

ibua

t de

ngan

car

a se

seor

ang

men

guru

skan

diri

nya

send

iri, b

erhu

bung

an d

enga

n or

ang

lain

dan

m

enan

gani

situ

asi y

ang

men

caba

r.

Raja

h 3:

Kec

ekap

an S

osia

l dan

Em

osi

Page 5: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

3

REST

RICT

ED

Horm

at-M

engh

orm

ati

Sese

oran

g itu

m

empa

mer

kan

rasa

ho

rmat

ap

abila

dia

yak

in p

ada

nila

i diri

nya

send

iri d

an

juga

nila

i ins

trin

sik se

mua

ora

ng.

Bert

angg

ungj

awab

Se

seor

ang

yang

ber

tang

gung

jaw

ab s

edar

aka

n ke

waj

ipan

nya

terh

adap

diri

sen

diri,

kel

uarg

a,

mas

yara

kat,

nega

ra

dan

duni

a,

dan

dia

m

emen

uhi

tang

gung

jaw

abny

a de

ngan

ra

sa

kasih

saya

ng d

an k

omitm

en.

Ha

rmon

i Se

seor

ang

yang

men

ghar

gai k

ehar

mon

ian

m

enca

ri ke

tena

ngan

jiw

a da

n m

engg

alak

kan

perp

adua

n so

sial.

Dia

men

ghar

gai

kesa

tuan

da

n ke

pelb

agai

an

mas

yara

kat y

ang

berb

ilang

bud

aya.

Inte

griti

Se

seor

ang

yang

m

empu

nyai

in

tegr

iti

berp

egan

g te

guh

pada

pr

insip

-prin

sip

etik

a da

n m

empu

nyai

keb

eran

ian

mor

al

untu

k m

eneg

akka

n ke

bena

ran.

Sifa

t Pen

yaya

ng

Sese

oran

g ya

ng p

enya

yang

ber

tinda

k de

ngan

ke

baik

an d

an ih

san.

Dia

men

yum

bang

ke

arah

ke

seja

hter

aan

mas

yara

kat d

an d

unia

.

Day

a Bi

ngka

s Se

seor

ang

yang

be

rday

a bi

ngka

s m

empu

nyai

ke

kuat

an e

mos

i da

n ta

bah

men

ghad

api

caba

ran.

Di

a m

empa

mer

kan

kebe

rani

an,

sikap

op

timis,

ke

upay

aan

men

yesu

aika

n di

ri da

n pi

ntar

men

cari

hura

ian.

Nila

i-Nila

i Ter

as

Nila

i-Nila

i Ter

as

Nila

i-nila

i Ter

as (H

orm

at-m

engh

orm

ati,

Bert

angg

ungj

awab

, Day

a Bi

ngka

s, In

tegr

iti, S

ifat P

enya

yang

dan

Har

mon

i)

mer

upak

an a

sas b

agi s

eseo

rang

unt

uk m

enja

di se

oran

g in

san

yang

bai

k da

n ra

kyat

yan

g be

rgun

a.

Nila

i-nila

i ini

mem

bim

bing

mur

id-m

urid

dal

am m

embe

zaka

n an

tara

yan

g be

tul d

enga

n ya

ng sa

lah,

m

emba

ntu

mer

eka

mem

buat

pili

han

yang

ber

tang

gung

jaw

ab d

an le

bih

seda

r aka

n pe

rana

n m

erek

a

dala

m m

asya

raka

t. N

ilai-n

ilai t

eras

ini (

Raja

h 2)

dip

erol

eh d

arip

ada

Nila

i Ber

sam

a, N

ilai K

elua

rga

Sing

apur

a,

Visi

Sing

apur

a 21

dan

Mes

ej P

endi

dika

n N

asio

nal (

ruju

k La

mpi

ran

A).

Raja

h 2:

Nila

i –N

ilai-T

eras

4

REST

RICT

ED

Kese

dara

n Di

ri S

eseo

rang

yan

g m

emah

ami

emos

i, ke

kuat

an d

an

kele

mah

an d

iri s

endi

ri da

pat m

embe

ntuk

kon

sep

diri

dan

harg

a di

ri. Pe

ngur

usan

Diri

S

eseo

rang

yan

g m

ampu

men

guru

skan

diri

sen

diri

deng

an

berk

esan

da

pat

men

guru

skan

em

osi,

berd

isip

lin

dan

mem

pam

erka

n ke

mah

iran

untu

k

men

etap

kan

mat

lam

at d

an p

engu

rusa

n ya

ng b

aik.

Kese

dara

n So

sial

S

eseo

rang

ya

ng

mem

puny

ai

kese

dara

n so

sial

m

empu

nyai

keb

oleh

an u

ntuk

men

ilai p

ersp

ektif

yan

g be

rbez

a de

ngan

bet

ul, m

ener

ima

dan

men

ghar

gai

kepe

lbag

aian

, ber

sifa

t ihs

an d

an m

engh

orm

ati o

rang

la

in.

Pen

guru

san

Perh

ubun

gan

Ses

eora

ng y

ang

men

guru

skan

hub

unga

n de

ngan

ba

ik d

apat

men

jalin

dan

men

geka

lkan

hub

unga

n ya

ng s

ihat

mel

alui

kom

unik

asi

yang

ber

kesa

n da

n bo

leh

beke

rjasa

ma

deng

an

oran

g la

in

dala

m

men

yele

saik

an m

asal

ah.

Mem

buat

Kep

utus

an

Seca

ra B

erta

nggu

ngja

wab

S

eseo

rang

ya

ng

mem

buat

ke

putu

san

yang

be

rtang

gung

jaw

ab

dapa

t m

enge

nal

past

i da

n m

enga

nalis

is

impl

ikas

i da

n ak

ibat

-aki

bat

bagi

ke

putu

san

yang

dib

uat

berd

asar

kan

perti

mba

ngan

m

oral

yan

g ba

ik. .

Kece

kapa

n So

sial

dan

Em

osi

Kece

kapa

n So

sial

dan

Em

osi

Pem

bela

jara

n so

sial d

an e

mos

i (SE

L) ia

lah

pem

erol

ehan

kem

ahira

n-ke

mah

iran

yang

dip

erlu

kan

-unt

uk

men

gena

li da

n m

engu

rusk

an e

mos

i, m

embi

na k

asih

say

ang

dan

kepr

ihat

inan

ter

hada

p or

ang

lain

, m

embu

at k

eput

usan

sec

ara

bert

angg

ungj

awab

, men

jalin

hub

unga

n ya

ng p

ositi

f dan

men

anga

ni s

ituas

i ya

ng m

enca

bar

deng

an b

erke

san1

. Kec

ekap

an s

osia

l dan

em

osi (

Raja

h 3)

bol

eh d

ikat

egor

ikan

kep

ada

lima

dom

ain

yang

ber

hubu

ng k

ait:

kese

dara

n di

ri, p

engu

rusa

n di

ri, k

esed

aran

sos

ial,

peng

urus

an

perh

ubun

gan

dan

mem

buat

ke

putu

san

seca

ra

bert

angg

ungj

awab

. Do

mai

n ke

seda

ran

diri

dan

peng

urus

an d

iri b

erka

it de

ngan

pem

aham

an t

enta

ng d

iri s

endi

ri, d

an in

i mem

bant

u da

lam

pen

guru

san

emos

i. Do

mai

n ke

seda

ran

sosia

l dan

pen

guru

san

perh

ubun

gan

pula

ber

kait

deng

an p

erga

ulan

sos

ial

sese

oran

g. D

alam

mem

buat

kep

utus

an s

ecar

a be

rtan

ggun

gjaw

ab, p

iliha

n ya

ng b

erm

oral

dan

ber

etik

a pe

rlu d

ibua

t de

ngan

car

a se

seor

ang

men

guru

skan

diri

nya

send

iri, b

erhu

bung

an d

enga

n or

ang

lain

dan

m

enan

gani

situ

asi y

ang

men

caba

r.

Raja

h 3:

Kec

ekap

an S

osia

l dan

Em

osi

Page 6: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

5

REST

RICT

ED

Kese

dara

n Gl

obal

S

eseo

rang

yan

g m

empu

nyai

kes

edar

an g

loba

l:

beru

paya

m

enan

gani

pe

ruba

han

akib

at

in

tera

ksi

kebu

daya

an d

i lua

r neg

ara;

dan

men

gena

li, m

enga

nalis

is, d

an m

enila

i tre

nd-tr

end

glo

bal

dan

hubu

ng k

aitn

ya d

enga

n m

asya

raka

t set

empa

t.

Iden

titi N

asio

nal d

an B

uday

a

Ses

eora

ng

yang

m

empu

nyai

id

entit

i na

sion

al

dan

buda

ya:

m

emilik

sik

ap b

erta

nggu

ngja

wab

terh

adap

neg

ara;

dan

mem

puny

ai k

omitm

en y

ang

diko

ngsi

ber

sam

a un

tuk

men

capa

i im

pian

neg

ara

dan

buda

ya.

Kepe

kaan

dan

Kes

edar

an S

osio

-Bud

aya

Ses

eora

ng y

ang

mem

puny

ai k

epek

aan

dan

kese

dara

n te

rhad

ap s

osio

-bud

aya:

bera

sa e

mpa

ti te

rhad

ap o

rang

lai

n de

ngan

ada

nya

sika

p m

emah

ami

,men

erim

a s

eada

nya

dan

sal

ing

horm

at-m

engh

orm

ati ;

dan

sesu

ai m

enge

ndal

ikan

diri

den

gan

kum

pula

n so

sio-

buda

ya

lain

di

da

lam

m

asya

raka

t

sete

mpa

t da

n an

tara

bang

sa

deng

an

cara

ya

ng

men

ggal

akka

n pe

rpad

uan

sosi

al.

yang

ber

lain

an. P

ada

mas

a ya

ng s

ama,

mer

eka

perlu

ber

peng

etah

uan

tent

ang

is

u-is

u na

sion

al, b

angg

a m

enja

di w

arga

Sin

gapu

ra d

an m

enyu

mba

ng s

ecar

a ak

tif

ke

pada

mas

yara

kat.

Lite

rasi

Siv

ik,

Kese

dara

n Gl

obal

dan

Ke

mah

iran

Sila

ng

Buda

ya

Kehi

dupa

n Be

rmas

yara

kat y

ang

Aktif

S

eseo

rang

yan

g m

empu

nyai

ke

hidu

pan

berm

asya

raka

t ya

ng a

ktif:

men

unju

kkan

si

kap

berta

nggu

ngja

wab

te

rhad

ap

mas

yara

kat;

berp

emik

iran

sivi

k ; d

an

m

enyo

kong

ser

ta m

enyu

mba

ng m

elal

ui a

ktiv

iti-a

ktiv

iti

kem

asya

raka

tan

dan

pem

bang

unan

neg

ara.

Kem

ahira

n ya

ng B

erka

itan

deng

an K

ecek

apan

Kew

arga

nega

raan

Ke

mah

iran-

kem

ahira

n ya

ng b

erka

itan

deng

an k

ewar

gane

gara

an d

ijela

skan

dal

am

kom

pone

n-ko

mpo

nen

bagi

dom

ain

liter

asi s

ivik

, kes

edar

an g

loba

l dan

kem

ahira

n sil

ang

buda

ya d

alam

Ran

gka

Kece

kapa

n Ab

ad k

e-21

dan

Has

il Pe

laja

r. In

i mem

bole

hkan

mur

id-m

urid

be

rfun

gsi s

ecar

a be

rkes

an se

baga

i rak

yat y

ang

prih

atin

dan

taat

setia

kep

ada

Sing

apur

a (R

ajah

4).

Ini s

ejaj

ar d

enga

n m

atla

mat

Pen

didi

kan

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an u

ntuk

mem

bent

uk

m

urid

-mur

id su

paya

men

jadi

raky

at y

ang

berp

erw

atak

an b

aik.

Raja

h 4:

Kom

pone

n-ko

mpo

nen

bagi

Dom

ain

Lite

rasi

Siv

ik, K

esed

aran

Glo

bal d

an K

emah

iran

Sila

ng B

uday

a

kem

ahira

n ya

ng b

erka

itan

deng

an k

ewar

gane

gara

an d

ijela

skan

dal

am

kom

pone

n ba

gi d

omai

n lit

eras

i siv

ik, k

esed

aran

glo

bal d

an k

emah

iran

silan

g

be

rfun

gsi s

ecar

a be

rkes

an se

baga

i rak

yat y

ang

prih

atin

dan

taat

setia

kep

ada

Sing

apur

a (R

ajah

4).

Ini s

ejaj

ar d

enga

n m

atla

mat

Pen

didi

kan

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an u

ntuk

mem

bent

uk

6

REST

RICT

ED

Hasi

l Pem

bela

jara

n

Raja

h 5:

Has

il Pe

ndid

ikan

Per

wat

akan

dan

Ker

akya

tan

Bert

inda

k de

ngan

inte

griti

dan

mem

buat

pili

han

seca

ra b

erta

nggu

ngja

wab

, yan

g te

guh

pada

prin

sip-p

rinsip

mor

al

LO2

Mem

pero

leh

kese

dara

n so

sial d

an m

engg

unak

an k

emah

iran

perh

ubun

gan

untu

k m

enja

lin d

an m

enge

kalk

an h

ubun

gan

posit

if be

rdas

arka

n ra

sa sa

ling

horm

at-m

engh

orm

ati

LO3

Berd

aya

bing

kas d

an d

apat

men

jadi

kan

setia

p ca

bara

n se

baga

i pel

uang

LO4

Berb

angg

a de

ngan

iden

titi n

asio

nal,

mem

puny

ai ra

sa k

epun

yaan

di S

inga

pura

dan

kom

ited

kepa

da p

emba

ngun

an n

egar

a

LO5

Men

ghar

gai k

epel

baga

ian

sosio

-bud

aya

di S

inga

pura

, dan

men

ggal

akka

n pe

rpad

uan

sosia

l dan

har

mon

i

LO6

Men

gam

bil b

erat

tent

ang

oran

g la

in d

an m

enyu

mba

ng se

cara

akt

if ke

pada

kem

ajua

n m

asya

raka

t dan

neg

ara

LO7

Mem

buat

ren

unga

n da

n m

embe

rikan

res

pons

kep

ada

isu-is

u m

asya

raka

t, ne

gara

dan

glo

bal,

seba

gai r

akya

t ya

ng b

erpe

nget

ahua

n da

n be

rtan

ggun

gjaw

ab

LO8

Mem

pero

leh

kese

dara

n di

ri da

n m

engg

unak

an k

emah

iran

peng

urus

an d

iri u

ntuk

men

capa

i kes

ejah

tera

an d

an k

eber

kesa

nan

perib

adi

LO1

Hasil

Pem

bela

jara

n Pe

ndid

ikan

Per

wat

akan

dan

Kew

arga

nega

raan

(Raj

ah 5

) men

yata

kan

perk

ara-

perk

ara

yang

per

lu d

ipel

ajar

i dan

dic

apai

ole

h m

urid

-m

urid

. Nila

i-nila

i ter

as P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

dan

Kew

arga

nega

raan

ter

panc

ang

dala

m la

pan

Hasil

Pem

bela

jara

n.

Hasil

Pem

bela

jara

n 1

hing

ga 4

m

emap

arka

n as

pek-

aspe

k pe

mbe

ntuk

an p

erw

atak

an y

ang

salin

g be

rkai

t, da

n ke

ceka

pan

sosia

l dan

em

osi.

Has

il Pe

mbe

laja

ran

5 hi

ngga

8 p

ula

berp

andu

kan

prin

sip-p

rinsip

uta

ma

kew

arga

nega

raan

Aba

d ke

-21

dan

disu

sun

men

giku

t ciri

-ciri

ker

akya

tan

sepe

rti i

dent

iti, b

uday

a, d

an p

engl

ibat

an

yang

akt

if da

n b

erta

nggu

ngja

wab

seba

gai a

hli m

asya

raka

t.

Page 7: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

5

REST

RICT

ED

Kese

dara

n Gl

obal

S

eseo

rang

yan

g m

empu

nyai

kes

edar

an g

loba

l:

beru

paya

m

enan

gani

pe

ruba

han

akib

at

in

tera

ksi

kebu

daya

an d

i lua

r neg

ara;

dan

men

gena

li, m

enga

nalis

is, d

an m

enila

i tre

nd-tr

end

glo

bal

dan

hubu

ng k

aitn

ya d

enga

n m

asya

raka

t set

empa

t.

Iden

titi N

asio

nal d

an B

uday

a

Ses

eora

ng

yang

m

empu

nyai

id

entit

i na

sion

al

dan

buda

ya:

m

emilik

sik

ap b

erta

nggu

ngja

wab

terh

adap

neg

ara;

dan

mem

puny

ai k

omitm

en y

ang

diko

ngsi

ber

sam

a un

tuk

men

capa

i im

pian

neg

ara

dan

buda

ya.

Kepe

kaan

dan

Kes

edar

an S

osio

-Bud

aya

Ses

eora

ng y

ang

mem

puny

ai k

epek

aan

dan

kese

dara

n te

rhad

ap s

osio

-bud

aya:

bera

sa e

mpa

ti te

rhad

ap o

rang

lai

n de

ngan

ada

nya

sika

p m

emah

ami

,men

erim

a s

eada

nya

dan

sal

ing

horm

at-m

engh

orm

ati ;

dan

sesu

ai m

enge

ndal

ikan

diri

den

gan

kum

pula

n so

sio-

buda

ya

lain

di

da

lam

m

asya

raka

t

sete

mpa

t da

n an

tara

bang

sa

deng

an

cara

ya

ng

men

ggal

akka

n pe

rpad

uan

sosi

al.

yang

ber

lain

an. P

ada

mas

a ya

ng s

ama,

mer

eka

perlu

ber

peng

etah

uan

tent

ang

is

u-is

u na

sion

al, b

angg

a m

enja

di w

arga

Sin

gapu

ra d

an m

enyu

mba

ng s

ecar

a ak

tif

ke

pada

mas

yara

kat.

Lite

rasi

Siv

ik,

Kese

dara

n Gl

obal

dan

Ke

mah

iran

Sila

ng

Buda

ya

Kehi

dupa

n Be

rmas

yara

kat y

ang

Aktif

S

eseo

rang

yan

g m

empu

nyai

ke

hidu

pan

berm

asya

raka

t ya

ng a

ktif:

men

unju

kkan

si

kap

berta

nggu

ngja

wab

te

rhad

ap

mas

yara

kat;

berp

emik

iran

sivi

k ; d

an

m

enyo

kong

ser

ta m

enyu

mba

ng m

elal

ui a

ktiv

iti-a

ktiv

iti

kem

asya

raka

tan

dan

pem

bang

unan

neg

ara.

Kem

ahira

n ya

ng B

erka

itan

deng

an K

ecek

apan

Kew

arga

nega

raan

Ke

mah

iran-

kem

ahira

n ya

ng b

erka

itan

deng

an k

ewar

gane

gara

an d

ijela

skan

dal

am

kom

pone

n-ko

mpo

nen

bagi

dom

ain

liter

asi s

ivik

, kes

edar

an g

loba

l dan

kem

ahira

n sil

ang

buda

ya d

alam

Ran

gka

Kece

kapa

n Ab

ad k

e-21

dan

Has

il Pe

laja

r. In

i mem

bole

hkan

mur

id-m

urid

be

rfun

gsi s

ecar

a be

rkes

an se

baga

i rak

yat y

ang

prih

atin

dan

taat

setia

kep

ada

Sing

apur

a (R

ajah

4).

Ini s

ejaj

ar d

enga

n m

atla

mat

Pen

didi

kan

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an u

ntuk

mem

bent

uk

m

urid

-mur

id su

paya

men

jadi

raky

at y

ang

berp

erw

atak

an b

aik.

Raja

h 4:

Kom

pone

n-ko

mpo

nen

bagi

Dom

ain

Lite

rasi

Siv

ik, K

esed

aran

Glo

bal d

an K

emah

iran

Sila

ng B

uday

a 6

REST

RICT

ED

Hasi

l Pem

bela

jara

n

Raja

h 5:

Has

il Pe

ndid

ikan

Per

wat

akan

dan

Ker

akya

tan

Bert

inda

k de

ngan

inte

griti

dan

mem

buat

pili

han

seca

ra b

erta

nggu

ngja

wab

, yan

g te

guh

pada

prin

sip-p

rinsip

mor

al

LO2

Mem

pero

leh

kese

dara

n so

sial d

an m

engg

unak

an k

emah

iran

perh

ubun

gan

untu

k m

enja

lin d

an m

enge

kalk

an h

ubun

gan

posit

if be

rdas

arka

n ra

sa sa

ling

horm

at-m

engh

orm

ati

LO3

Berd

aya

bing

kas d

an d

apat

men

jadi

kan

setia

p ca

bara

n se

baga

i pel

uang

LO4

Berb

angg

a de

ngan

iden

titi n

asio

nal,

mem

puny

ai ra

sa k

epun

yaan

di S

inga

pura

dan

kom

ited

kepa

da p

emba

ngun

an n

egar

a

LO5

Men

ghar

gai k

epel

baga

ian

sosio

-bud

aya

di S

inga

pura

, dan

men

ggal

akka

n pe

rpad

uan

sosia

l dan

har

mon

i

LO6

Men

gam

bil b

erat

tent

ang

oran

g la

in d

an m

enyu

mba

ng se

cara

akt

if ke

pada

kem

ajua

n m

asya

raka

t dan

neg

ara

LO7

Mem

buat

ren

unga

n da

n m

embe

rikan

res

pons

kep

ada

isu-is

u m

asya

raka

t, ne

gara

dan

glo

bal,

seba

gai r

akya

t ya

ng b

erpe

nget

ahua

n da

n be

rtan

ggun

gjaw

ab

LO8

Mem

pero

leh

kese

dara

n di

ri da

n m

engg

unak

an k

emah

iran

peng

urus

an d

iri u

ntuk

men

capa

i kes

ejah

tera

an d

an k

eber

kesa

nan

perib

adi

LO1

Hasil

Pem

bela

jara

n Pe

ndid

ikan

Per

wat

akan

dan

Kew

arga

nega

raan

(Raj

ah 5

) men

yata

kan

perk

ara-

perk

ara

yang

per

lu d

ipel

ajar

i dan

dic

apai

ole

h m

urid

-m

urid

. Nila

i-nila

i ter

as P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

dan

Kew

arga

nega

raan

ter

panc

ang

dala

m la

pan

Hasil

Pem

bela

jara

n.

Hasil

Pem

bela

jara

n 1

hing

ga 4

m

emap

arka

n as

pek-

aspe

k pe

mbe

ntuk

an p

erw

atak

an y

ang

salin

g be

rkai

t, da

n ke

ceka

pan

sosia

l dan

em

osi.

Has

il Pe

mbe

laja

ran

5 hi

ngga

8 p

ula

berp

andu

kan

prin

sip-p

rinsip

uta

ma

kew

arga

nega

raan

Aba

d ke

-21

dan

disu

sun

men

giku

t ciri

-ciri

ker

akya

tan

sepe

rti i

dent

iti, b

uday

a, d

an p

engl

ibat

an

yang

akt

if da

n b

erta

nggu

ngja

wab

seba

gai a

hli m

asya

raka

t.

Page 8: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

7

REST

RICT

ED

Kom

pone

n-ko

mpo

nen

Pend

idik

an

Perw

atak

an

dan

Kew

arga

nega

raan

Ko

mpo

nen-

kom

pone

n Pe

ndid

ikan

Per

wat

akan

dan

Kew

arga

nega

raan

te

rdiri

dar

ipad

a pe

laja

ran-

pela

jara

n Ra

kyat

Bud

iman

, M

odul

For

m

Teac

hers

Gu

idan

ce

Perio

d

(FTG

P),

pela

jara

n da

n pr

ogra

m

CCE

bera

sask

an

seko

lah

dan

Mod

ul

Bim

bing

an

CCE

(CCE

Gu

idan

ce

Mod

ule)

. Su

kata

n pe

laja

ran

Pend

idik

an

Perw

atak

an

dan

Kew

arga

nega

raan

m

enye

diak

an p

enge

tahu

an,

kem

ahira

n, n

ilai

dan

sikap

yan

g pe

rlu

diaj

ar se

cara

eks

plisi

t dal

am p

elaj

aran

Rak

yat B

udim

an, F

TGP

dan

juga

pe

laja

ran

sert

a pr

ogra

m C

CE b

eras

aska

n se

kola

h. S

ukat

an P

elaj

aran

ya

ng b

eras

inga

n un

tuk

Pend

idik

an K

esek

sual

an (S

eksu

ality

Edu

catio

n –

SEd)

ju

ga

dise

diak

an

untu

k m

urid

-mur

id

Darja

h 5

dan

6 ba

gi

mem

enuh

i kep

erlu

an p

erke

mba

ngan

mer

eka.

Mas

a Ku

rikul

um

Bagi

pe

ringk

at

Darja

h Re

ndah

Ba

wah

, m

asa

kurik

ulum

un

tuk

Pend

idik

an P

erw

atak

an d

an

Kew

arga

nega

raan

dal

am s

emin

ggu

iala

h sa

tu ja

m u

ntuk

pel

ajar

an R

akya

t Bu

dim

an, s

atu

jam

unt

uk F

TGP

dan

sete

ngah

jam

lagi

unt

uk p

erhi

mpu

nan

seko

lah.

Unt

uk D

arja

h Re

ndah

At

as,

mas

a ya

ng s

ama

dibe

rikan

kep

ada

FTGP

dan

per

him

puna

n se

kola

h da

n sa

tu s

eten

gah

jam

unt

uk p

elaj

aran

Rak

yat

Budi

man

. Ju

mla

h m

asa

kurik

ulum

unt

uk D

arja

h Re

ndah

iala

h 60

jam

sem

enta

ra

untu

k Da

rjah

Atas

ia

lah

75

jam

. Su

kata

n pe

laja

ran

Pend

idik

an

Perw

atak

an

dan

Ke

war

gane

gara

an

diaj

arka

n da

lam

pe

laja

ran-

pela

jara

n Ra

kyat

Bud

iman

, FTG

P da

n pe

laja

ran

sert

a pr

ogra

m s

ekol

ah.

Stru

ktur

mas

a ku

rikul

um d

ijela

skan

dal

am R

ajah

6 h

ingg

a Ra

jah

8.

Pela

jara

n Ra

kyat

Bud

iman

:

Pela

jara

n ba

gi

Pend

idik

an

Perw

atak

an

dan

Kew

arga

nega

raan

di

pe

ringk

at s

ekol

ah re

ndah

dia

jark

an d

alam

Bah

asa

Ibun

da. B

agi m

urid

-m

urid

Indi

a ya

ng m

enga

mbi

l bah

asa-

baha

sa b

ukan

Tam

il (N

on-T

amil

Indi

an L

angu

ages

– N

TIL)

seb

agai

Bah

asa

Ibun

da c

onto

hnya

Ben

gali,

Pu

njab

i dan

Urd

u,

dan

juga

mur

id-m

urid

yan

g di

kecu

alik

an d

arip

ada

men

gam

bil

Baha

sa

Ibun

da,

Pend

idik

an

Perw

atak

an

dan

Kew

arga

nega

raan

dia

jark

an k

epad

a m

erek

a da

lam

bah

asa

Ingg

eris.

Ba

han-

baha

n pe

ngaj

aran

dal

am b

ahas

a In

gger

is ju

ga d

isedi

akan

unt

uk

mer

eka.

Mod

ul F

orm

Tea

cher

Gui

danc

e Pe

riod

(FTG

P):

Pem

bela

jara

n So

sial d

an E

mos

i (SE

L) d

iaja

rkan

sec

ara

eksp

lisit

dala

m

pela

jara

nFTG

P. S

elai

n itu

, gur

u da

rjah

mem

pere

rat

hubu

ngan

den

gan

Kom

pone

n-ko

mpo

nen

CCE

Apa

yang

dim

aksu

dkan

Pe

laja

ran-

pela

jara

n Ra

kyat

Bu

dim

an

Pe

ngaj

aran

ten

tan

nila

i, pe

nget

ahua

n da

n ke

mah

iran

untu

k CC

E da

lam

bah

asa

Ibun

da

Mod

ul F

orm

Tea

cher

s G

uida

nce

Perio

d (F

TGP)

Pe

ngaj

aran

kec

ekap

an so

sial d

an e

mos

i (t

erm

asuk

Cyb

er W

elln

ess d

an C

aree

r Gu

idan

ce) d

an m

empe

rera

t hub

unga

n an

tara

gur

u da

n pe

laja

r Pe

laja

ran

dan

Prog

ram

CC

E Be

rasa

skan

Sek

olah

Term

asuk

prog

ram

per

him

puna

n se

kola

h ya

ng b

erik

aita

n de

ngan

CCE

pela

jara

n te

ntan

g ni

lai-n

ilai s

ekol

ah

Mod

ul B

imbi

ngan

CCE

Pend

idik

an K

esek

sual

an (S

Ed)

8

REST

RICT

ED

mur

id-m

urid

mel

alui

akt

iviti

inte

raks

i dal

am m

asa

pela

jara

n te

rseb

ut.

Pela

jara

n Ke

seja

hter

aan

Sibe

r (Cy

ber W

elln

ess)

, Bim

bing

an P

endi

dika

n da

n Ke

rjaya

(E

duca

tion

and

Care

er

Guid

ance

) da

n pe

rlind

unga

n da

ripad

a pe

nder

aan

(Da

rjah

1 hi

ngga

Dar

jah

4) t

elah

dig

abun

gkan

da

lam

pel

ajar

an F

TGP

bagi

men

anga

ni is

u-isu

khu

sus,

mem

perk

ukuh

ni

lai-n

ilai

utam

a Pe

ndid

ikan

Per

wat

akan

dan

Kew

arga

nega

raan

, da

n ke

ceka

pan

sosia

l da

n em

osi

dem

i m

embo

lehk

an

mur

id-m

urid

m

enga

plik

asik

anny

a d

alam

situ

asi t

erte

ntu.

Pela

jara

n da

n Pr

ogra

m S

ekol

ah:

Seko

lah-

seko

lah

dibe

ri ru

ang

dan

fleks

ibili

ti un

tuk

men

yesu

aika

n da

n m

enya

mpa

ikan

pel

ajar

an d

an p

rogr

am s

ekol

ah d

alam

jang

ka m

asa

11

hing

ga 1

5 ja

m s

etia

p ta

hun.

Pel

ajar

an d

an p

rogr

am C

CE b

eras

aska

n se

kola

h bo

leh

mer

angk

umi

aktiv

iti-a

ktiv

iti y

ang

mem

berik

an f

okus

ke

pada

ni

lai-n

ilai s

ekol

ah s

eper

ti pr

ogra

m p

erhi

mpu

nan

seko

lah

dan

pela

jara

n-pe

laja

ran

men

gena

i nila

i-nila

i sek

olah

.

Mod

ul B

imbi

ngan

CCE

(Gui

danc

e M

odul

e):

Mod

ul

Bim

bing

an

yang

w

ajib

ia

itu

Pend

idik

an

Kese

ksua

lan

(disa

mpa

ikan

mel

alui

siri

‘Th

e Gr

owin

g Ye

ars’)

, m

empu

nyai

obj

ektif

da

n ka

ndun

gan

yang

khu

sus

bagi

men

anga

ni i

su-is

u ya

ng b

erka

itan

deng

an

pert

umbu

han

kana

k-ka

nak

dan

rem

aja.

Pi

hak

seko

lah

dike

hend

aki m

enye

diak

an 4

jam

set

ahun

bag

i Dar

jah

5 da

n 6

untu

k m

enga

jark

an P

endi

dika

n Ke

seks

uala

n se

pert

i yan

g di

tunj

ukka

n da

lam

Ra

jah

8.

Raja

h 8:

Mas

a Ku

rikul

um u

ntuk

Dar

jah

Rend

ah A

tas (

P5-6

) P6

)

Raja

h 6:

Mas

a Ku

rikul

um u

ntuk

Dar

jah

Rend

ah

Baw

ah (P

1-P3

)

Raja

h 7:

Mas

a Ku

rikul

um u

ntuk

Dar

jah

4

Jum

lah

: 60

jam

se

tahu

n

30 ja

m p

elaj

aran

Ra

kyat

Bud

iman

15

jam

FT

GP

15 ja

m p

elaj

aran

da

n pr

ogra

m C

CE

bera

sask

an

seko

lah

Prim

ari

(P1-

P3)

45

jam

pel

ajar

an R

akya

t Bud

iman

15

jam

FT

GP

15 ja

m p

elaj

aran

CC

E be

rasa

skan

se

kola

h

Jum

lah

: 75

jam

se

tahu

n

Prim

ari

(P4)

45

jam

pel

ajar

an C

CE

15 ja

m

FTGP

11 ja

m

pela

jara

n CC

E be

rasa

skan

se

kola

h

Jum

lah

: 75

jam

se

tahu

n 4j

am

SEd

Prim

ari

(P5-

P6)

Page 9: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

7

REST

RICT

ED

Kom

pone

n-ko

mpo

nen

Pend

idik

an

Perw

atak

an

dan

Kew

arga

nega

raan

Ko

mpo

nen-

kom

pone

n Pe

ndid

ikan

Per

wat

akan

dan

Kew

arga

nega

raan

te

rdiri

dar

ipad

a pe

laja

ran-

pela

jara

n Ra

kyat

Bud

iman

, M

odul

For

m

Teac

hers

Gu

idan

ce

Perio

d

(FTG

P),

pela

jara

n da

n pr

ogra

m

CCE

bera

sask

an

seko

lah

dan

Mod

ul

Bim

bing

an

CCE

(CCE

Gu

idan

ce

Mod

ule)

. Su

kata

n pe

laja

ran

Pend

idik

an

Perw

atak

an

dan

Kew

arga

nega

raan

m

enye

diak

an p

enge

tahu

an,

kem

ahira

n, n

ilai

dan

sikap

yan

g pe

rlu

diaj

ar se

cara

eks

plisi

t dal

am p

elaj

aran

Rak

yat B

udim

an, F

TGP

dan

juga

pe

laja

ran

sert

a pr

ogra

m C

CE b

eras

aska

n se

kola

h. S

ukat

an P

elaj

aran

ya

ng b

eras

inga

n un

tuk

Pend

idik

an K

esek

sual

an (S

eksu

ality

Edu

catio

n –

SEd)

ju

ga

dise

diak

an

untu

k m

urid

-mur

id

Darja

h 5

dan

6 ba

gi

mem

enuh

i kep

erlu

an p

erke

mba

ngan

mer

eka.

Mas

a Ku

rikul

um

Bagi

pe

ringk

at

Darja

h Re

ndah

Ba

wah

, m

asa

kurik

ulum

un

tuk

Pend

idik

an P

erw

atak

an d

an

Kew

arga

nega

raan

dal

am s

emin

ggu

iala

h sa

tu ja

m u

ntuk

pel

ajar

an R

akya

t Bu

dim

an, s

atu

jam

unt

uk F

TGP

dan

sete

ngah

jam

lagi

unt

uk p

erhi

mpu

nan

seko

lah.

Unt

uk D

arja

h Re

ndah

At

as,

mas

a ya

ng s

ama

dibe

rikan

kep

ada

FTGP

dan

per

him

puna

n se

kola

h da

n sa

tu s

eten

gah

jam

unt

uk p

elaj

aran

Rak

yat

Budi

man

. Ju

mla

h m

asa

kurik

ulum

unt

uk D

arja

h Re

ndah

iala

h 60

jam

sem

enta

ra

untu

k Da

rjah

Atas

ia

lah

75

jam

. Su

kata

n pe

laja

ran

Pend

idik

an

Perw

atak

an

dan

Ke

war

gane

gara

an

diaj

arka

n da

lam

pe

laja

ran-

pela

jara

n Ra

kyat

Bud

iman

, FTG

P da

n pe

laja

ran

sert

a pr

ogra

m s

ekol

ah.

Stru

ktur

mas

a ku

rikul

um d

ijela

skan

dal

am R

ajah

6 h

ingg

a Ra

jah

8.

Pela

jara

n Ra

kyat

Bud

iman

:

Pela

jara

n ba

gi

Pend

idik

an

Perw

atak

an

dan

Kew

arga

nega

raan

di

pe

ringk

at s

ekol

ah re

ndah

dia

jark

an d

alam

Bah

asa

Ibun

da. B

agi m

urid

-m

urid

Indi

a ya

ng m

enga

mbi

l bah

asa-

baha

sa b

ukan

Tam

il (N

on-T

amil

Indi

an L

angu

ages

– N

TIL)

seb

agai

Bah

asa

Ibun

da c

onto

hnya

Ben

gali,

Pu

njab

i dan

Urd

u,

dan

juga

mur

id-m

urid

yan

g di

kecu

alik

an d

arip

ada

men

gam

bil

Baha

sa

Ibun

da,

Pend

idik

an

Perw

atak

an

dan

Kew

arga

nega

raan

dia

jark

an k

epad

a m

erek

a da

lam

bah

asa

Ingg

eris.

Ba

han-

baha

n pe

ngaj

aran

dal

am b

ahas

a In

gger

is ju

ga d

isedi

akan

unt

uk

mer

eka.

Mod

ul F

orm

Tea

cher

Gui

danc

e Pe

riod

(FTG

P):

Pem

bela

jara

n So

sial d

an E

mos

i (SE

L) d

iaja

rkan

sec

ara

eksp

lisit

dala

m

pela

jara

nFTG

P. S

elai

n itu

, gur

u da

rjah

mem

pere

rat

hubu

ngan

den

gan

Kom

pone

n-ko

mpo

nen

CCE

Apa

yang

dim

aksu

dkan

Pe

laja

ran-

pela

jara

n Ra

kyat

Bu

dim

an

Pe

ngaj

aran

ten

tan

nila

i, pe

nget

ahua

n da

n ke

mah

iran

untu

k CC

E da

lam

bah

asa

Ibun

da

Mod

ul F

orm

Tea

cher

s G

uida

nce

Perio

d (F

TGP)

Pe

ngaj

aran

kec

ekap

an so

sial d

an e

mos

i (t

erm

asuk

Cyb

er W

elln

ess d

an C

aree

r Gu

idan

ce) d

an m

empe

rera

t hub

unga

n an

tara

gur

u da

n pe

laja

r Pe

laja

ran

dan

Prog

ram

CC

E Be

rasa

skan

Sek

olah

Term

asuk

prog

ram

per

him

puna

n se

kola

h ya

ng b

erik

aita

n de

ngan

CCE

pela

jara

n te

ntan

g ni

lai-n

ilai s

ekol

ah

Mod

ul B

imbi

ngan

CCE

Pend

idik

an K

esek

sual

an (S

Ed)

8

REST

RICT

ED

mur

id-m

urid

mel

alui

akt

iviti

inte

raks

i dal

am m

asa

pela

jara

n te

rseb

ut.

Pela

jara

n Ke

seja

hter

aan

Sibe

r (Cy

ber W

elln

ess)

, Bim

bing

an P

endi

dika

n da

n Ke

rjaya

(E

duca

tion

and

Care

er

Guid

ance

) da

n pe

rlind

unga

n da

ripad

a pe

nder

aan

(Da

rjah

1 hi

ngga

Dar

jah

4) t

elah

dig

abun

gkan

da

lam

pel

ajar

an F

TGP

bagi

men

anga

ni is

u-isu

khu

sus,

mem

perk

ukuh

ni

lai-n

ilai

utam

a Pe

ndid

ikan

Per

wat

akan

dan

Kew

arga

nega

raan

, da

n ke

ceka

pan

sosia

l da

n em

osi

dem

i m

embo

lehk

an

mur

id-m

urid

m

enga

plik

asik

anny

a d

alam

situ

asi t

erte

ntu.

Pela

jara

n da

n Pr

ogra

m S

ekol

ah:

Seko

lah-

seko

lah

dibe

ri ru

ang

dan

fleks

ibili

ti un

tuk

men

yesu

aika

n da

n m

enya

mpa

ikan

pel

ajar

an d

an p

rogr

am s

ekol

ah d

alam

jang

ka m

asa

11

hing

ga 1

5 ja

m s

etia

p ta

hun.

Pel

ajar

an d

an p

rogr

am C

CE b

eras

aska

n se

kola

h bo

leh

mer

angk

umi

aktiv

iti-a

ktiv

iti y

ang

mem

berik

an f

okus

ke

pada

ni

lai-n

ilai s

ekol

ah s

eper

ti pr

ogra

m p

erhi

mpu

nan

seko

lah

dan

pela

jara

n-pe

laja

ran

men

gena

i nila

i-nila

i sek

olah

.

Mod

ul B

imbi

ngan

CCE

(Gui

danc

e M

odul

e):

Mod

ul

Bim

bing

an

yang

w

ajib

ia

itu

Pend

idik

an

Kese

ksua

lan

(disa

mpa

ikan

mel

alui

siri

‘Th

e Gr

owin

g Ye

ars’)

, m

empu

nyai

obj

ektif

da

n ka

ndun

gan

yang

khu

sus

bagi

men

anga

ni i

su-is

u ya

ng b

erka

itan

deng

an

pert

umbu

han

kana

k-ka

nak

dan

rem

aja.

Pi

hak

seko

lah

dike

hend

aki m

enye

diak

an 4

jam

set

ahun

bag

i Dar

jah

5 da

n 6

untu

k m

enga

jark

an P

endi

dika

n Ke

seks

uala

n se

pert

i yan

g di

tunj

ukka

n da

lam

Ra

jah

8.

Raja

h 8:

Mas

a Ku

rikul

um u

ntuk

Dar

jah

Rend

ah A

tas (

P5-6

) P6

)

Raja

h 6:

Mas

a Ku

rikul

um u

ntuk

Dar

jah

Rend

ah

Baw

ah (P

1-P3

)

Raja

h 7:

Mas

a Ku

rikul

um u

ntuk

Dar

jah

4

Jum

lah

: 60

jam

se

tahu

n

30 ja

m p

elaj

aran

Ra

kyat

Bud

iman

15

jam

FT

GP

15 ja

m p

elaj

aran

da

n pr

ogra

m C

CE

bera

sask

an

seko

lah

Prim

ari

(P1-

P3)

45

jam

pel

ajar

an R

akya

t Bud

iman

15

jam

FT

GP

15 ja

m p

elaj

aran

CC

E be

rasa

skan

se

kola

h

Jum

lah

: 75

jam

se

tahu

n

Prim

ari

(P4)

45

jam

pel

ajar

an C

CE

15 ja

m

FTGP

11 ja

m

pela

jara

n CC

E be

rasa

skan

se

kola

h

Jum

lah

: 75

jam

se

tahu

n 4j

am

SEd

Prim

ari

(P5-

P6)

Page 10: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

9

Prin

sip-

prin

sip

yang

di

jadi

kan

Pand

uan

dala

m

Pem

bent

ukan

Su

kata

n Pe

laja

ran

Pend

idik

an

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an

1.

Pend

idik

an b

erpu

satk

an p

elaj

ar, b

erte

rask

an n

ilai

Dala

m m

embe

ntuk

suk

atan

pel

ajar

an P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

dan

Ke

war

gane

gara

an,

kese

suai

an u

mur

mer

upak

an p

ertim

bang

an y

ang

sang

at k

ritik

al.

Suka

tan

pela

jara

n CC

E m

enga

mbi

l kira

pel

baga

i teo

ri pe

mba

ngun

an k

anak

-kan

ak (

Lam

pira

n B)

yan

g m

embe

ri pe

mah

aman

te

ntan

g ba

gaim

ana

mur

id-m

urid

ber

fikir,

mem

besa

r da

n be

laja

r pa

da

perin

gkat

um

ur

tert

entu

. Gu

ru-g

uru

akan

m

embe

rikan

pe

luan

g ke

pada

mur

id-m

urid

unt

uk

M

embi

na

pem

aham

an

darip

ada

peng

alam

an

haria

n ya

ng

dila

lui d

enga

n or

ang

lain

; dan

Mel

ibat

kan

diri

dala

m p

embe

laja

ran

peng

alam

an d

an in

tera

ksi

deng

an ra

kan-

raka

n ya

ng b

erla

inan

keb

oleh

an.

2.

Tu

mpu

an y

ang

seim

bang

ant

ara

pend

idik

an p

erw

atak

an d

an

kera

kyat

an

Pe

rwat

akan

yan

g ba

ik p

erlu

dal

am p

emba

ngun

an r

akya

t ya

ng b

aik.

U

ntuk

mem

bent

uk ra

kyat

yan

g ba

ik, g

uru

men

ggal

akka

n pa

ra p

elaj

ar:

mem

buat

kep

utus

an y

ang

bert

angg

ungj

awab

dan

men

duku

ng

prin

sip-p

rinsip

mor

al y

ang

baik

;

mem

apar

kan

kebe

rani

an

mor

al

dem

i m

empe

rtah

anka

n ke

bena

ran;

m

empu

nyai

kek

uata

n em

osi d

an m

empa

mer

kan

sikap

opt

imis,

pa

ndai

m

enye

suai

kan

diri

dan

reso

urce

ful

pint

ar

beke

rja

deng

an k

eter

bata

san

nega

ra d

an p

ada

mas

a ya

ng s

ama

yaki

n ba

haw

a te

rdap

at p

elua

ng u

ntuk

mer

eka

beru

saha

gig

ih d

an

berja

ya;

m

enun

jukk

an k

eprih

atin

an k

epad

a or

ang

lain

dan

tid

ak h

anya

m

emen

tingk

an h

asra

t se

ndiri

seb

alik

nya

mel

ihat

kep

entin

gan

oran

g-or

ang

lain

da

lam

ke

luar

ga,

di

seko

lah,

da

lam

m

asya

raka

t, ne

gara

dan

dun

ia; d

an

m

enyu

mba

ngka

n m

asa

dan

usah

a un

tuk

berk

hidm

at k

epad

a m

asya

raka

t.

3.

Dom

ain

yang

ber

kem

bang

dar

ipad

a di

ri se

ndiri

kep

ada

duni

a

Pem

bang

unan

ka

nak-

kana

k da

n re

maj

a be

rlaku

da

lam

ko

ntek

s ek

osist

em

hubu

ngan

(B

ronf

enbr

enne

r, 19

79).

Guru

–gur

u pe

rlu

men

ggal

akka

n m

urid

-mur

id s

upay

a m

enga

mal

kan

nila

i-nila

i m

urni

da

lam

ko

ntek

s ke

hidu

pan

sebe

nar

deng

an

kelu

arga

, se

kola

h,

mas

yara

kat,

nega

ra d

an d

unia

. K

ajia

n te

lah

men

unju

kkan

bah

awa

mur

id-m

urid

ber

pega

ng t

eguh

kep

ada

pera

nan

sosia

l mer

eka

apab

ila

berin

tera

ksi

deng

an

duni

a se

kelil

ing

dan

men

imba

ngka

n ak

ibat

da

ripad

a tin

dak-

tand

uk m

erek

a te

rhad

ap d

iri s

endi

ri da

n ju

ga o

rang

la

in.

4.

Peng

alam

an h

idup

seba

gai k

onte

ks

Guru

-gur

u m

engg

unak

an p

enga

lam

an h

idup

pel

ajar

seb

agai

kon

teks

ba

gi P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

dan

Kew

arga

nega

raan

sup

aya

mur

id-

mur

id d

apat

men

geka

lkan

pen

geta

huan

, ke

mah

iran

dan

nila

i-nila

i m

urni

yan

g di

ajar

kan

kepa

da m

erek

a. M

urid

-mur

id a

kan

bela

jar 10

deng

an le

bih

berk

esan

lagi

apa

bila

mer

eka

mem

pros

es m

aklu

mat

ata

u pe

nget

ahua

n ba

haru

dal

am k

onte

ks y

ang

tidak

asin

g ba

gi m

erek

a.

Adal

ah p

entin

g ba

gi m

urid

-mur

id m

enge

tahu

i ba

gaim

ana

nila

i-nila

i m

urni

, ke

ceka

pan

sosia

l da

n em

osi

dapa

t di

amal

kan.

Da

lam

Pe

ndid

ikan

Per

wat

akan

dan

Kew

arga

nega

raan

, pe

ngal

aman

hid

up

yang

ber

tam

bah

rum

it be

rmul

a pa

da p

erin

gkat

dar

jah

rend

ah b

awah

hi

ngga

ke

da

rjah

rend

ah

atas

te

lah

mem

bina

lin

gkar

an

yang

be

rkem

bang

bag

i pe

mbe

laja

ran

peng

etah

uan,

kec

ekap

an,

nila

i-nila

i m

urni

dan

sika

p.

Page 11: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

9

Prin

sip-

prin

sip

yang

di

jadi

kan

Pand

uan

dala

m

Pem

bent

ukan

Su

kata

n Pe

laja

ran

Pend

idik

an

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an

1.

Pend

idik

an b

erpu

satk

an p

elaj

ar, b

erte

rask

an n

ilai

Dala

m m

embe

ntuk

suk

atan

pel

ajar

an P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

dan

Ke

war

gane

gara

an,

kese

suai

an u

mur

mer

upak

an p

ertim

bang

an y

ang

sang

at k

ritik

al.

Suka

tan

pela

jara

n CC

E m

enga

mbi

l kira

pel

baga

i teo

ri pe

mba

ngun

an k

anak

-kan

ak (

Lam

pira

n B)

yan

g m

embe

ri pe

mah

aman

te

ntan

g ba

gaim

ana

mur

id-m

urid

ber

fikir,

mem

besa

r da

n be

laja

r pa

da

perin

gkat

um

ur

tert

entu

. Gu

ru-g

uru

akan

m

embe

rikan

pe

luan

g ke

pada

mur

id-m

urid

unt

uk

M

embi

na

pem

aham

an

darip

ada

peng

alam

an

haria

n ya

ng

dila

lui d

enga

n or

ang

lain

; dan

Mel

ibat

kan

diri

dala

m p

embe

laja

ran

peng

alam

an d

an in

tera

ksi

deng

an ra

kan-

raka

n ya

ng b

erla

inan

keb

oleh

an.

2.

Tu

mpu

an y

ang

seim

bang

ant

ara

pend

idik

an p

erw

atak

an d

an

kera

kyat

an

Pe

rwat

akan

yan

g ba

ik p

erlu

dal

am p

emba

ngun

an r

akya

t ya

ng b

aik.

U

ntuk

mem

bent

uk ra

kyat

yan

g ba

ik, g

uru

men

ggal

akka

n pa

ra p

elaj

ar:

mem

buat

kep

utus

an y

ang

bert

angg

ungj

awab

dan

men

duku

ng

prin

sip-p

rinsip

mor

al y

ang

baik

;

mem

apar

kan

kebe

rani

an

mor

al

dem

i m

empe

rtah

anka

n ke

bena

ran;

m

empu

nyai

kek

uata

n em

osi d

an m

empa

mer

kan

sikap

opt

imis,

pa

ndai

m

enye

suai

kan

diri

dan

reso

urce

ful

pint

ar

beke

rja

deng

an k

eter

bata

san

nega

ra d

an p

ada

mas

a ya

ng s

ama

yaki

n ba

haw

a te

rdap

at p

elua

ng u

ntuk

mer

eka

beru

saha

gig

ih d

an

berja

ya;

m

enun

jukk

an k

eprih

atin

an k

epad

a or

ang

lain

dan

tid

ak h

anya

m

emen

tingk

an h

asra

t se

ndiri

seb

alik

nya

mel

ihat

kep

entin

gan

oran

g-or

ang

lain

da

lam

ke

luar

ga,

di

seko

lah,

da

lam

m

asya

raka

t, ne

gara

dan

dun

ia; d

an

m

enyu

mba

ngka

n m

asa

dan

usah

a un

tuk

berk

hidm

at k

epad

a m

asya

raka

t.

3.

Dom

ain

yang

ber

kem

bang

dar

ipad

a di

ri se

ndiri

kep

ada

duni

a

Pem

bang

unan

ka

nak-

kana

k da

n re

maj

a be

rlaku

da

lam

ko

ntek

s ek

osist

em

hubu

ngan

(B

ronf

enbr

enne

r, 19

79).

Guru

–gur

u pe

rlu

men

ggal

akka

n m

urid

-mur

id s

upay

a m

enga

mal

kan

nila

i-nila

i m

urni

da

lam

ko

ntek

s ke

hidu

pan

sebe

nar

deng

an

kelu

arga

, se

kola

h,

mas

yara

kat,

nega

ra d

an d

unia

. K

ajia

n te

lah

men

unju

kkan

bah

awa

mur

id-m

urid

ber

pega

ng t

eguh

kep

ada

pera

nan

sosia

l mer

eka

apab

ila

berin

tera

ksi

deng

an

duni

a se

kelil

ing

dan

men

imba

ngka

n ak

ibat

da

ripad

a tin

dak-

tand

uk m

erek

a te

rhad

ap d

iri s

endi

ri da

n ju

ga o

rang

la

in.

4.

Peng

alam

an h

idup

seba

gai k

onte

ks

Guru

-gur

u m

engg

unak

an p

enga

lam

an h

idup

pel

ajar

seb

agai

kon

teks

ba

gi P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

dan

Kew

arga

nega

raan

sup

aya

mur

id-

mur

id d

apat

men

geka

lkan

pen

geta

huan

, ke

mah

iran

dan

nila

i-nila

i m

urni

yan

g di

ajar

kan

kepa

da m

erek

a. M

urid

-mur

id a

kan

bela

jar 10

deng

an le

bih

berk

esan

lagi

apa

bila

mer

eka

mem

pros

es m

aklu

mat

ata

u pe

nget

ahua

n ba

haru

dal

am k

onte

ks y

ang

tidak

asin

g ba

gi m

erek

a.

Adal

ah p

entin

g ba

gi m

urid

-mur

id m

enge

tahu

i ba

gaim

ana

nila

i-nila

i m

urni

, ke

ceka

pan

sosia

l da

n em

osi

dapa

t di

amal

kan.

Da

lam

Pe

ndid

ikan

Per

wat

akan

dan

Kew

arga

nega

raan

, pe

ngal

aman

hid

up

yang

ber

tam

bah

rum

it be

rmul

a pa

da p

erin

gkat

dar

jah

rend

ah b

awah

hi

ngga

ke

da

rjah

rend

ah

atas

te

lah

mem

bina

lin

gkar

an

yang

be

rkem

bang

bag

i pe

mbe

laja

ran

peng

etah

uan,

kec

ekap

an,

nila

i-nila

i m

urni

dan

sika

p.

Page 12: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

11

REST

RICT

ED

Prin

sip-

prin

sip

yang

dija

dika

n Pa

ndua

n da

lam

Pe

ranc

anga

n Pe

ngaj

aran

dan

Pem

bela

jara

n

1.

Setia

p gu

ru

mer

upak

an

guru

Pe

ndid

ikan

Pe

rwat

akan

da

n Ke

war

gane

gara

an

Gu

ru

mer

upak

an i

nsan

ya

ng p

alin

g se

suai

unt

uk m

emup

uk

dan

m

empe

rtah

anka

n ni

lai-n

ilai

tera

s. G

uru

berp

eran

an s

ebag

ai t

okoh

co

ntoh

ya

ng

mew

ujud

kan

pelu

ang

pem

bela

jara

n

dem

i m

embe

ntuk

dan

mem

upuk

nila

i-nila

i ut

ama

dala

m d

iri m

urid

. Gu

ru a

kan

mem

bina

har

ga d

iri d

an k

eyak

inan

, da

ya b

ingk

as,

rasa

pr

ihat

in d

an b

elas

kas

ihan

ter

hada

p or

ang

lain

, da

lam

diri

set

iap

mur

id. G

uru

juga

mem

anta

u ke

maj

uan

prof

esio

nal m

erek

a se

ndiri

dan

m

elen

gkap

kan

diri

deng

an

kepa

kara

n se

rta

kece

kapa

n de

mi

mem

bent

uk s

etia

p m

urid

sup

aya

men

jadi

rak

yat

yang

akt

if da

n be

rper

wat

akan

bai

k.

2.

Nila

i dia

jar d

an d

itang

gap

S

esua

tu n

ilai i

tu d

iaja

r ap

abila

ia d

itera

ngka

n se

cara

eks

plisi

t m

elal

ui

peng

etah

uan

dan

kem

ahira

n ya

ng

terk

andu

ng

dala

m

Hasil

Pe

mbe

laja

ran

Pend

idik

an P

erw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an. S

esua

tu

nila

i itu

pul

a di

tang

gap

atau

dip

elaj

ari

seca

ra t

idak

lan

gsun

g ol

eh

mur

id-m

uird

apa

bila

mer

eka

mel

ihat

nila

i ber

kena

an d

iam

alka

n da

lam

pe

ngal

aman

ya

ng

berb

eza-

beza

, be

rmul

a da

ripad

a to

koh-

toko

h co

ntoh

, or

ang-

oran

g de

was

a ya

ng p

entin

g da

lam

hid

up m

erek

a da

n ke

mud

ian

diam

alka

n da

lam

hid

up m

erek

a se

ndiri

. Ku

aliti

hub

unga

n an

tara

gur

u da

n m

urid

ser

ta p

erse

kita

ran

yang

pen

yaya

ng a

dala

h

pent

ing

dala

m p

embe

ntuk

an p

erw

atak

an m

urid

.

3.

Mel

ibat

kan

mur

id d

alam

pen

yam

paia

n pe

laja

ran

yang

ber

beza

M

urid

-mur

id m

empe

laja

ri ni

lai m

elal

ui p

enga

jara

n, la

tihan

kem

ahira

n,

toko

h co

ntoh

dar

ipad

a gu

ru, r

akan

-rak

an d

an p

engu

kuha

n ya

ng p

ositi

f se

mas

a pe

laja

ran

dan

teac

habl

e m

omen

ts.

Guru

aka

n m

enye

diak

an

peng

alam

an

pem

bela

jara

n se

pert

i da

lam

ha

ri m

empe

ringa

ti Pe

rtah

anan

M

utla

k,

Hari

Pers

ahab

atan

An

tara

bang

sa,

Hari

Keha

rmon

ian

Kaum

dan

Har

i Keb

angs

aan,

Nila

i Dal

am T

inda

kan

(VIA

) da

n ak

tiviti

ko

-kur

ikul

ar

untu

k pe

mbe

laja

ran

dan

peng

aplik

asia

n pe

nget

ahua

n, k

emah

iran,

nila

i dan

juga

sika

p.

4.

Ibu

bapa

seba

gai r

akan

kon

gsi u

tam

a

Ibu

bapa

mer

upak

an p

enge

mud

i ut

ama

dala

m p

emba

ngun

an a

nak-

anak

mer

eka.

Mur

id-m

urid

men

dapa

t fa

edah

pal

ing

bany

ak a

pabi

la

pers

ekita

ran

di

rum

ah

seja

jar

deng

an

pers

ekita

ran

di

seko

lah.

Be

bera

pa

kajia

n te

lah

men

gaitk

an

hubu

ngan

an

tara

ko

labo

rasi

darip

ada

ibu

bapa

dan

pih

ak s

ekol

ah, d

enga

n pe

mbe

laja

ran

yang

bai

k,

harg

a di

ri ya

ng t

ingg

i, sik

ap y

ang

posit

if da

n tin

gkah

-laku

yan

g ba

ik.

Deng

an it

u, p

ihak

sek

olah

aka

n m

elib

atka

n ib

u ba

pa d

an b

eker

ja s

ama

deng

an

mer

eka

untu

k m

enye

diak

an

bant

uan

kelu

arga

ya

ng

dipe

rluka

n, d

an s

okon

gan

sert

a pe

nguk

uhan

di

rum

ah.

Kom

unik

asi

yang

be

rkes

an

tent

ang

prog

ram

Pe

ndid

ikan

Pe

rwat

akan

da

n Ke

raky

atan

di s

ekol

ah d

an p

enye

diaa

n w

adah

unt

uk m

elib

atka

n ib

u ba

pa se

cara

akt

if di

seko

lah.

12

REST

RICT

ED

Tig

a Id

ea P

okok

dal

am P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

da

n Ke

war

gane

gara

an

Tiga

ide

a po

kok

iaitu

Ide

ntiti

, Hu

bung

an d

an P

iliha

n m

erup

akan

ko

nsep

uta

ma

dala

m P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

dan

Kew

arga

nega

raan

ba

gi m

embo

lehk

an p

ara

pela

jar m

embe

ntuk

pem

aham

an u

tam

a.

Iden

titi:

Mem

puny

ai

iden

titi

atau

ja

ti di

ri m

elib

atka

n ad

anya

pe

gang

an t

erha

dap

prin

sip-p

rinsip

dan

nila

i-nila

i mur

ni. I

dent

iti y

ang

terb

entu

k de

ngan

ba

ik

men

imbu

lkan

ke

kuat

an,

kele

mah

an

dan

keun

ikan

indi

vidu

(Mar

cia,

196

6)1 . P

embe

ntuk

an p

emah

aman

tent

ang

diri

send

iri s

anga

t be

rnila

i pa

da p

erin

gkat

pe

rten

gaha

n da

n le

wat

da

lam

pr

oses

pe

mbe

ntuk

an

kana

k-ka

nak,

te

ruta

ma

seka

li da

ri pe

ringk

at

umur

8

hing

ga

11

tahu

n.

Kana

k-ka

nak

mem

erlu

kan

kece

kapa

n da

n ke

teku

nan

sebe

lum

m

embe

ntuk

id

entit

i pa

da

perin

gkat

us

ia

rem

aja

(Erik

son,

19

502 ,

1968

3 ). Ke

ceka

pan

dan

kete

kuna

n m

embo

lehk

an

mur

id-m

urid

m

empe

role

h pe

nget

ahua

n te

ntan

g di

ri se

ndiri

, ber

tang

gung

jaw

ab a

tas t

inda

k-ta

nduk

mer

eka

dan

mem

puny

ai h

ubun

gan

bai

k de

ngan

ora

ng la

in (Y

oung

, 199

1)4 . K

ajia

n ya

ng m

enel

iti h

ubun

g ka

it an

tara

nila

i, pi

lihan

dan

tin

gkah

lak

u m

enun

jukk

an

baha

wa

nila

i-nila

i m

urni

m

embe

ntuk

se

baha

gian

da

ripad

a ke

azam

anan

diri

yan

g m

enyu

mba

ng k

epad

a pe

mbe

ntuk

an

iden

titi s

eseo

rang

(Hol

land

, 200

2)5 .

1 Mar

cia,

J.

E.,

(196

6),

Deve

lopm

ent

and

valid

atio

n of

ego

ide

ntity

sta

tus,

Jou

rnal

of

Pers

onal

ity a

nd S

ocia

l Psy

chol

ogy

3, p

p. 5

51-5

58.

2 Erik

son,

E.H

. (19

50).

Child

hood

and

socie

ty. N

ew Y

ork:

W. W

. Nor

ton.

3 E

rikso

n, E

.H. (

1968

). Id

entit

y: Y

outh

and

crisi

s. N

ew Y

ork:

W. W

. Nor

ton.

4 E

lliot

, S.N

, Kra

toch

will

, T.R

, Litt

lefie

ld C

ook,

J., T

rave

rs, J

.F (2

000)

Edu

catio

nal P

sych

olog

y (3

rd E

d) p

p 10

2, M

CGra

w H

ill, U

SA.

5 Hol

land

, R.W

(200

2), M

otiv

ated

Dec

ision

Mak

ing;

Effe

cts o

f Act

ivat

ion

and

Self-

Cent

ralit

y of

Val

ues

on C

hoic

es a

nd B

ehav

iour

, Jou

rnal

of P

erso

nalit

y an

d So

cial P

sych

olog

y Vo

l 82,

N

o. 3

, pp.

434

-447

.

Hubu

ngan

: Hub

unga

n m

enar

ik m

inat

kan

ak-k

anak

unt

uk m

emba

ntu

mer

eka

men

gena

li di

ri m

erek

a se

ndiri

, pot

ensi

mer

eka,

dan

bag

aim

ana

sert

a m

enga

pa m

erek

a pe

ntin

g ba

gi o

rang

lain

6 . Ahl

i-ahl

i ko

nstr

uktiv

is so

sial

men

ekan

kan

baha

wa

perk

emba

ngan

ko

gniti

f ka

nak-

kana

k be

rmul

a da

ripad

a pe

rinte

raks

ian

deng

an o

rang

lain

(Vy

gots

ky, 1

962,

Ba

ndur

a, 1

977)

7 . Pe

rana

n ko

ntek

s so

sial

mer

upak

an f

akto

r pe

ntin

g da

lam

pem

bent

ukan

kan

ak-k

anak

(Br

onfe

nbre

nner

, 19

86)8 .

Kana

k-ka

nak

mel

alui

keh

idup

an d

unia

seb

agai

seb

uah

pers

ekita

ran

yang

te

rdiri

da

ripad

a hu

bung

an,

dan

hubu

ngan

-hub

unga

n be

rken

aan

mem

berik

an k

esan

kep

ada

sem

ua a

spek

per

kem

bang

an d

alam

diri

m

erek

a: k

ogni

tif,

sosia

l, em

osi,

fizik

al,

dan

mor

al.

Dal

am p

erin

gkat

pe

rten

gaha

n da

n le

wat

pro

ses

pem

bent

ukan

kan

ak-k

anak

, ka

nak-

kana

k m

enun

jukk

an

peni

ngka

tan

dala

m

kebo

leha

n m

enga

mbi

l pe

rspe

ktif

(Sel

man

, 19

80)9 .

Diga

ndin

gkan

de

ngan

ra

sa

empa

ti10,

men

gam

bil p

ersp

ektif

men

jadi

asa

s da

lam

ber

hubu

ngan

den

gan

oran

g la

in.

Pilih

an: N

ilai-n

ilai m

urni

mem

bim

bing

ses

eora

ng it

u da

lam

mem

buat

pi

lihan

dan

men

unju

kkan

per

wat

akan

dan

nila

i-nila

i mur

ni y

ang

men

jadi

pe

gang

anny

a.

Pilih

an

m

emp e

ngar

uhi

tinda

k-ta

nduk

se

seor

ang

6 Nat

iona

l Sci

entif

ic C

ounc

il on

the

Dev

elop

ing

Child

(200

4). Y

oung

chi

ldre

n de

velo

p in

an

envi

ronm

ent

of r

elat

ions

hips

. Wor

king

Pap

er N

o. 1

, Har

vard

Uni

vers

ity. R

etrie

ved

from

ht

tp:/

/ww

w.d

evel

opin

gchi

ld.n

et

7 J. S

antr

ock,

V. W

olos

hyn,

T. G

alla

gher

, T. P

etta

, Z. M

arin

i (20

10),

Educ

atio

nal P

sych

olog

y (3

rd C

anad

ian

Editi

on),

McG

raw

-Hill

Hig

her E

duca

tion

pp53

. 8 B

ronf

enbr

enne

r, U

. (1

979)

. Th

e ec

olog

y of

hum

an d

evel

opm

ent.

Cam

brid

ge,

MA:

Ha

rvar

d U

nive

rsity

Pre

ss.

9 Sel

man

, R.

(19

80).

The

grow

th o

f in

terp

erso

nal

unde

rsta

ndin

g. N

ew Y

ork:

Aca

dem

ic

Pres

s.

10 P

rest

on, S

.D.,

& d

e W

aal,

F.B.

M. (

2002

). Em

path

y: It

s ul

timat

e an

d pr

oxim

ate

base

s.

Beha

vior

al a

nd B

rain

Scie

nces

, 25,

1-7

2.

Page 13: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

11

REST

RICT

ED

Prin

sip-

prin

sip

yang

dija

dika

n Pa

ndua

n da

lam

Pe

ranc

anga

n Pe

ngaj

aran

dan

Pem

bela

jara

n

1.

Setia

p gu

ru

mer

upak

an

guru

Pe

ndid

ikan

Pe

rwat

akan

da

n Ke

war

gane

gara

an

Gu

ru

mer

upak

an i

nsan

ya

ng p

alin

g se

suai

unt

uk m

emup

uk

dan

m

empe

rtah

anka

n ni

lai-n

ilai

tera

s. G

uru

berp

eran

an s

ebag

ai t

okoh

co

ntoh

ya

ng

mew

ujud

kan

pelu

ang

pem

bela

jara

n

dem

i m

embe

ntuk

dan

mem

upuk

nila

i-nila

i ut

ama

dala

m d

iri m

urid

. Gu

ru a

kan

mem

bina

har

ga d

iri d

an k

eyak

inan

, da

ya b

ingk

as,

rasa

pr

ihat

in d

an b

elas

kas

ihan

ter

hada

p or

ang

lain

, da

lam

diri

set

iap

mur

id. G

uru

juga

mem

anta

u ke

maj

uan

prof

esio

nal m

erek

a se

ndiri

dan

m

elen

gkap

kan

diri

deng

an

kepa

kara

n se

rta

kece

kapa

n de

mi

mem

bent

uk s

etia

p m

urid

sup

aya

men

jadi

rak

yat

yang

akt

if da

n be

rper

wat

akan

bai

k.

2.

Nila

i dia

jar d

an d

itang

gap

S

esua

tu n

ilai i

tu d

iaja

r ap

abila

ia d

itera

ngka

n se

cara

eks

plisi

t m

elal

ui

peng

etah

uan

dan

kem

ahira

n ya

ng

terk

andu

ng

dala

m

Hasil

Pe

mbe

laja

ran

Pend

idik

an P

erw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an. S

esua

tu

nila

i itu

pul

a di

tang

gap

atau

dip

elaj

ari

seca

ra t

idak

lan

gsun

g ol

eh

mur

id-m

uird

apa

bila

mer

eka

mel

ihat

nila

i ber

kena

an d

iam

alka

n da

lam

pe

ngal

aman

ya

ng

berb

eza-

beza

, be

rmul

a da

ripad

a to

koh-

toko

h co

ntoh

, or

ang-

oran

g de

was

a ya

ng p

entin

g da

lam

hid

up m

erek

a da

n ke

mud

ian

diam

alka

n da

lam

hid

up m

erek

a se

ndiri

. Ku

aliti

hub

unga

n an

tara

gur

u da

n m

urid

ser

ta p

erse

kita

ran

yang

pen

yaya

ng a

dala

h

pent

ing

dala

m p

embe

ntuk

an p

erw

atak

an m

urid

.

3.

Mel

ibat

kan

mur

id d

alam

pen

yam

paia

n pe

laja

ran

yang

ber

beza

M

urid

-mur

id m

empe

laja

ri ni

lai m

elal

ui p

enga

jara

n, la

tihan

kem

ahira

n,

toko

h co

ntoh

dar

ipad

a gu

ru, r

akan

-rak

an d

an p

engu

kuha

n ya

ng p

ositi

f se

mas

a pe

laja

ran

dan

teac

habl

e m

omen

ts.

Guru

aka

n m

enye

diak

an

peng

alam

an

pem

bela

jara

n se

pert

i da

lam

ha

ri m

empe

ringa

ti Pe

rtah

anan

M

utla

k,

Hari

Pers

ahab

atan

An

tara

bang

sa,

Hari

Keha

rmon

ian

Kaum

dan

Har

i Keb

angs

aan,

Nila

i Dal

am T

inda

kan

(VIA

) da

n ak

tiviti

ko

-kur

ikul

ar

untu

k pe

mbe

laja

ran

dan

peng

aplik

asia

n pe

nget

ahua

n, k

emah

iran,

nila

i dan

juga

sika

p.

4.

Ibu

bapa

seba

gai r

akan

kon

gsi u

tam

a

Ibu

bapa

mer

upak

an p

enge

mud

i ut

ama

dala

m p

emba

ngun

an a

nak-

anak

mer

eka.

Mur

id-m

urid

men

dapa

t fa

edah

pal

ing

bany

ak a

pabi

la

pers

ekita

ran

di

rum

ah

seja

jar

deng

an

pers

ekita

ran

di

seko

lah.

Be

bera

pa

kajia

n te

lah

men

gaitk

an

hubu

ngan

an

tara

ko

labo

rasi

darip

ada

ibu

bapa

dan

pih

ak s

ekol

ah, d

enga

n pe

mbe

laja

ran

yang

bai

k,

harg

a di

ri ya

ng t

ingg

i, sik

ap y

ang

posit

if da

n tin

gkah

-laku

yan

g ba

ik.

Deng

an it

u, p

ihak

sek

olah

aka

n m

elib

atka

n ib

u ba

pa d

an b

eker

ja s

ama

deng

an

mer

eka

untu

k m

enye

diak

an

bant

uan

kelu

arga

ya

ng

dipe

rluka

n, d

an s

okon

gan

sert

a pe

nguk

uhan

di

rum

ah.

Kom

unik

asi

yang

be

rkes

an

tent

ang

prog

ram

Pe

ndid

ikan

Pe

rwat

akan

da

n Ke

raky

atan

di s

ekol

ah d

an p

enye

diaa

n w

adah

unt

uk m

elib

atka

n ib

u ba

pa se

cara

akt

if di

seko

lah.

12

REST

RICT

ED

Tig

a Id

ea P

okok

dal

am P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

da

n Ke

war

gane

gara

an

Tiga

ide

a po

kok

iaitu

Ide

ntiti

, Hu

bung

an d

an P

iliha

n m

erup

akan

ko

nsep

uta

ma

dala

m P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

dan

Kew

arga

nega

raan

ba

gi m

embo

lehk

an p

ara

pela

jar m

embe

ntuk

pem

aham

an u

tam

a.

Iden

titi:

Mem

puny

ai

iden

titi

atau

ja

ti di

ri m

elib

atka

n ad

anya

pe

gang

an t

erha

dap

prin

sip-p

rinsip

dan

nila

i-nila

i mur

ni. I

dent

iti y

ang

terb

entu

k de

ngan

ba

ik

men

imbu

lkan

ke

kuat

an,

kele

mah

an

dan

keun

ikan

indi

vidu

(Mar

cia,

196

6)1 . P

embe

ntuk

an p

emah

aman

tent

ang

diri

send

iri s

anga

t be

rnila

i pa

da p

erin

gkat

pe

rten

gaha

n da

n le

wat

da

lam

pr

oses

pe

mbe

ntuk

an

kana

k-ka

nak,

te

ruta

ma

seka

li da

ri pe

ringk

at

umur

8

hing

ga

11

tahu

n.

Kana

k-ka

nak

mem

erlu

kan

kece

kapa

n da

n ke

teku

nan

sebe

lum

m

embe

ntuk

id

entit

i pa

da

perin

gkat

us

ia

rem

aja

(Erik

son,

19

502 ,

1968

3 ). Ke

ceka

pan

dan

kete

kuna

n m

embo

lehk

an

mur

id-m

urid

m

empe

role

h pe

nget

ahua

n te

ntan

g di

ri se

ndiri

, ber

tang

gung

jaw

ab a

tas t

inda

k-ta

nduk

mer

eka

dan

mem

puny

ai h

ubun

gan

bai

k de

ngan

ora

ng la

in (Y

oung

, 199

1)4 . K

ajia

n ya

ng m

enel

iti h

ubun

g ka

it an

tara

nila

i, pi

lihan

dan

tin

gkah

lak

u m

enun

jukk

an

baha

wa

nila

i-nila

i m

urni

m

embe

ntuk

se

baha

gian

da

ripad

a ke

azam

anan

diri

yan

g m

enyu

mba

ng k

epad

a pe

mbe

ntuk

an

iden

titi s

eseo

rang

(Hol

land

, 200

2)5 .

1 Mar

cia,

J.

E.,

(196

6),

Deve

lopm

ent

and

valid

atio

n of

ego

ide

ntity

sta

tus,

Jou

rnal

of

Pers

onal

ity a

nd S

ocia

l Psy

chol

ogy

3, p

p. 5

51-5

58.

2 Erik

son,

E.H

. (19

50).

Child

hood

and

socie

ty. N

ew Y

ork:

W. W

. Nor

ton.

3 E

rikso

n, E

.H. (

1968

). Id

entit

y: Y

outh

and

crisi

s. N

ew Y

ork:

W. W

. Nor

ton.

4 E

lliot

, S.N

, Kra

toch

will

, T.R

, Litt

lefie

ld C

ook,

J., T

rave

rs, J

.F (2

000)

Edu

catio

nal P

sych

olog

y (3

rd E

d) p

p 10

2, M

CGra

w H

ill, U

SA.

5 Hol

land

, R.W

(200

2), M

otiv

ated

Dec

ision

Mak

ing;

Effe

cts o

f Act

ivat

ion

and

Self-

Cent

ralit

y of

Val

ues

on C

hoic

es a

nd B

ehav

iour

, Jou

rnal

of P

erso

nalit

y an

d So

cial P

sych

olog

y Vo

l 82,

N

o. 3

, pp.

434

-447

.

Hubu

ngan

: Hub

unga

n m

enar

ik m

inat

kan

ak-k

anak

unt

uk m

emba

ntu

mer

eka

men

gena

li di

ri m

erek

a se

ndiri

, pot

ensi

mer

eka,

dan

bag

aim

ana

sert

a m

enga

pa m

erek

a pe

ntin

g ba

gi o

rang

lain

6 . Ahl

i-ahl

i ko

nstr

uktiv

is so

sial

men

ekan

kan

baha

wa

perk

emba

ngan

ko

gniti

f ka

nak-

kana

k be

rmul

a da

ripad

a pe

rinte

raks

ian

deng

an o

rang

lain

(Vy

gots

ky, 1

962,

Ba

ndur

a, 1

977)

7 . Pe

rana

n ko

ntek

s so

sial

mer

upak

an f

akto

r pe

ntin

g da

lam

pem

bent

ukan

kan

ak-k

anak

(Br

onfe

nbre

nner

, 19

86)8 .

Kana

k-ka

nak

mel

alui

keh

idup

an d

unia

seb

agai

seb

uah

pers

ekita

ran

yang

te

rdiri

da

ripad

a hu

bung

an,

dan

hubu

ngan

-hub

unga

n be

rken

aan

mem

berik

an k

esan

kep

ada

sem

ua a

spek

per

kem

bang

an d

alam

diri

m

erek

a: k

ogni

tif,

sosia

l, em

osi,

fizik

al,

dan

mor

al.

Dal

am p

erin

gkat

pe

rten

gaha

n da

n le

wat

pro

ses

pem

bent

ukan

kan

ak-k

anak

, ka

nak-

kana

k m

enun

jukk

an

peni

ngka

tan

dala

m

kebo

leha

n m

enga

mbi

l pe

rspe

ktif

(Sel

man

, 19

80)9 .

Diga

ndin

gkan

de

ngan

ra

sa

empa

ti10,

men

gam

bil p

ersp

ektif

men

jadi

asa

s da

lam

ber

hubu

ngan

den

gan

oran

g la

in.

Pilih

an: N

ilai-n

ilai m

urni

mem

bim

bing

ses

eora

ng it

u da

lam

mem

buat

pi

lihan

dan

men

unju

kkan

per

wat

akan

dan

nila

i-nila

i mur

ni y

ang

men

jadi

pe

gang

anny

a.

Pilih

an

m

emp e

ngar

uhi

tinda

k-ta

nduk

se

seor

ang

6 Nat

iona

l Sci

entif

ic C

ounc

il on

the

Dev

elop

ing

Child

(200

4). Y

oung

chi

ldre

n de

velo

p in

an

envi

ronm

ent

of r

elat

ions

hips

. Wor

king

Pap

er N

o. 1

, Har

vard

Uni

vers

ity. R

etrie

ved

from

ht

tp:/

/ww

w.d

evel

opin

gchi

ld.n

et

7 J. S

antr

ock,

V. W

olos

hyn,

T. G

alla

gher

, T. P

etta

, Z. M

arin

i (20

10),

Educ

atio

nal P

sych

olog

y (3

rd C

anad

ian

Editi

on),

McG

raw

-Hill

Hig

her E

duca

tion

pp53

. 8 B

ronf

enbr

enne

r, U

. (1

979)

. Th

e ec

olog

y of

hum

an d

evel

opm

ent.

Cam

brid

ge,

MA:

Ha

rvar

d U

nive

rsity

Pre

ss.

9 Sel

man

, R.

(19

80).

The

grow

th o

f in

terp

erso

nal

unde

rsta

ndin

g. N

ew Y

ork:

Aca

dem

ic

Pres

s.

10 P

rest

on, S

.D.,

& d

e W

aal,

F.B.

M. (

2002

). Em

path

y: It

s ul

timat

e an

d pr

oxim

ate

base

s.

Beha

vior

al a

nd B

rain

Scie

nces

, 25,

1-7

2.

Page 14: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

13

REST

RICT

ED

berd

asar

kan

nila

i-nila

i mur

ni (W

ilis,

199

8)11

. mur

id-m

urid

mem

erlu

kan

nila

i-nila

i m

urni

unt

uk m

embu

at p

iliha

n da

n m

emah

ami

men

gapa

se

suat

u pi

lihan

itu

dian

ggap

bet

ul a

taup

un s

alah

(Ber

kow

itz, 2

005)

12.

Mem

buat

pi

lihan

ad

alah

pe

ntin

g un

tuk

mem

bant

u m

urid

-mur

id

bert

inda

k be

rdas

arka

n se

suat

u ni

lai

dan

mel

akuk

an p

erka

ra y

ang

dira

saka

n be

nar

wal

aupu

n da

lam

kea

daan

ter

teka

n da

n te

rcab

ar

(Lic

kona

, 19

91)13

. O

leh

yang

dem

ikia

n, p

iliha

n m

erup

akan

pla

tform

ya

ng m

embo

lehk

an m

urid

-mur

id m

enga

plik

asi d

an m

enje

lask

an n

ilai-

nila

i yan

g m

enja

di p

egan

gan

mer

eka.

11 W

ilis,

C.(1

998)

.Coo

pera

tive

Exte

nsio

n, D

ecisi

on M

akin

g Th

e Fo

unda

tion

for R

espo

nsib

le

Beha

viou

r 7/9

8.

12 B

erko

witz

,M. (

2005

), W

hat w

orks

in c

hara

cter

edu

catio

n: A

rese

arch

-driv

en g

uide

for

educ

ator

s. R

etrie

ved

July

18,

201

2, fr

om C

hara

cter

edu

catio

n pa

rtne

rshi

p da

taba

se.

13 Li

ckon

a, T

. (19

91),

Educ

atin

g Fo

r Cha

ract

er ,

New

Yor

k: B

anta

m.

14

REST

RICT

ED

Pem

aham

an U

tam

a da

n So

alan

-soa

lan

Kunc

i

Pem

aham

an u

tam

a da

n so

alan

-soa

lan

kunc

i yan

g m

enye

luru

h di

bent

uk b

agi m

engu

pas

setia

p id

ea p

okok

. Soa

lan-

soal

an k

unci

yan

g m

enye

luru

h di

kena

l pas

ti ba

gi m

embi

mbi

ng d

an m

eran

gsan

g pe

rbin

cang

an d

alam

bili

k da

rjah.

Bag

i set

iap

dom

ain,

soa

lan-

soal

an k

unci

sel

anju

tnya

dik

enal

pas

ti be

rdas

arka

n so

alan

-soa

lan

kunc

i men

yelu

ruh,

unt

uk m

embi

mbi

ng m

urid

-mur

id s

upay

a be

rfik

ir te

ntan

g ta

biat

, nila

i, sik

ap, k

ecek

apan

dan

kem

ahira

n ya

ng d

imili

ki b

agi m

enan

gani

pen

gala

man

hid

up y

ang

pelb

agai

.

Id

ea P

okok

1: I

dent

iti

Idea

Pok

ok 2

: Hub

unga

n Id

ea P

okok

3: P

iliha

n

Sino

psis

Iden

titi,

Hubu

ngan

dan

Pili

han

salin

g be

rhub

ungk

ait d

an m

embe

ri ke

san

ke a

tas s

atu

sam

a la

in.

m

urid

-mur

id p

erlu

men

gena

li di

ri se

ndiri

unt

uk b

erhu

bung

an se

cara

pos

itif d

enga

n or

ang

lain

.

Hu

bung

an y

ang

dija

lin m

enco

rak

iden

titi d

an m

empe

ngar

uhi p

iliha

n ya

ng d

ibua

t.

Ke

upay

aan

mem

buat

pili

han

yang

bai

k m

embe

ri ke

san

ke a

tas

pem

aham

an te

ntan

g id

entit

i diri

dan

hub

unga

n ya

ng d

ijalin

. Id

ea-id

ea p

okok

per

lu b

erpa

ksi p

ada

nila

i-nila

i mur

ni u

ntuk

mem

bent

uk s

truk

tur y

ang

men

yoko

ng m

urid

-mur

id d

alam

m

engh

arun

gi k

ehid

upan

seb

agai

ins

an y

ang

berp

erw

atak

an m

ulia

dan

rak

yat

yang

ber

bakt

i da

lam

dun

ia y

ang

men

yeja

gat.

Pem

aham

an U

tam

a

(Per

kara

-per

kara

yan

g pe

rlu

dike

tahu

i ole

h m

urid

-mur

id)

Mur

id d

apat

mem

aham

i bah

awa:

Iden

titi i

tu se

suat

u ya

ng

kom

plek

s.

Id

entit

i men

cora

k pe

rsep

si da

n hu

bung

an.

Mur

id d

apat

mem

aham

i bah

awa:

Hubu

ngan

pen

ting

dala

m

kehi

dupa

n.

Hu

bung

an b

erub

ah m

engi

kut m

asa.

Mur

id d

apat

mem

aham

i bah

awa:

Pilih

an y

ang

dibu

at m

enco

rak

perw

atak

an se

seor

ang.

Pilih

an y

ang

dibu

at m

embe

rikan

ke

san

kepa

da d

iri se

ndiri

dan

juga

or

ang

lain

.

Page 15: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

13

REST

RICT

ED

berd

asar

kan

nila

i-nila

i mur

ni (W

ilis,

199

8)11

. mur

id-m

urid

mem

erlu

kan

nila

i-nila

i m

urni

unt

uk m

embu

at p

iliha

n da

n m

emah

ami

men

gapa

se

suat

u pi

lihan

itu

dian

ggap

bet

ul a

taup

un s

alah

(Ber

kow

itz, 2

005)

12.

Mem

buat

pi

lihan

ad

alah

pe

ntin

g un

tuk

mem

bant

u m

urid

-mur

id

bert

inda

k be

rdas

arka

n se

suat

u ni

lai

dan

mel

akuk

an p

erka

ra y

ang

dira

saka

n be

nar

wal

aupu

n da

lam

kea

daan

ter

teka

n da

n te

rcab

ar

(Lic

kona

, 19

91)13

. O

leh

yang

dem

ikia

n, p

iliha

n m

erup

akan

pla

tform

ya

ng m

embo

lehk

an m

urid

-mur

id m

enga

plik

asi d

an m

enje

lask

an n

ilai-

nila

i yan

g m

enja

di p

egan

gan

mer

eka.

11 W

ilis,

C.(1

998)

.Coo

pera

tive

Exte

nsio

n, D

ecisi

on M

akin

g Th

e Fo

unda

tion

for R

espo

nsib

le

Beha

viou

r 7/9

8.

12 B

erko

witz

,M. (

2005

), W

hat w

orks

in c

hara

cter

edu

catio

n: A

rese

arch

-driv

en g

uide

for

educ

ator

s. R

etrie

ved

July

18,

201

2, fr

om C

hara

cter

edu

catio

n pa

rtne

rshi

p da

taba

se.

13 Li

ckon

a, T

. (19

91),

Educ

atin

g Fo

r Cha

ract

er ,

New

Yor

k: B

anta

m.

14

REST

RICT

ED

Pem

aham

an U

tam

a da

n So

alan

-soa

lan

Kunc

i

Pem

aham

an u

tam

a da

n so

alan

-soa

lan

kunc

i yan

g m

enye

luru

h di

bent

uk b

agi m

engu

pas

setia

p id

ea p

okok

. Soa

lan-

soal

an k

unci

yan

g m

enye

luru

h di

kena

l pas

ti ba

gi m

embi

mbi

ng d

an m

eran

gsan

g pe

rbin

cang

an d

alam

bili

k da

rjah.

Bag

i set

iap

dom

ain,

soa

lan-

soal

an k

unci

sel

anju

tnya

dik

enal

pas

ti be

rdas

arka

n so

alan

-soa

lan

kunc

i men

yelu

ruh,

unt

uk m

embi

mbi

ng m

urid

-mur

id s

upay

a be

rfik

ir te

ntan

g ta

biat

, nila

i, sik

ap, k

ecek

apan

dan

kem

ahira

n ya

ng d

imili

ki b

agi m

enan

gani

pen

gala

man

hid

up y

ang

pelb

agai

.

Id

ea P

okok

1: I

dent

iti

Idea

Pok

ok 2

: Hub

unga

n Id

ea P

okok

3: P

iliha

n

Sino

psis

Iden

titi,

Hubu

ngan

dan

Pili

han

salin

g be

rhub

ungk

ait d

an m

embe

ri ke

san

ke a

tas s

atu

sam

a la

in.

m

urid

-mur

id p

erlu

men

gena

li di

ri se

ndiri

unt

uk b

erhu

bung

an se

cara

pos

itif d

enga

n or

ang

lain

.

Hu

bung

an y

ang

dija

lin m

enco

rak

iden

titi d

an m

empe

ngar

uhi p

iliha

n ya

ng d

ibua

t.

Ke

upay

aan

mem

buat

pili

han

yang

bai

k m

embe

ri ke

san

ke a

tas

pem

aham

an te

ntan

g id

entit

i diri

dan

hub

unga

n ya

ng d

ijalin

. Id

ea-id

ea p

okok

per

lu b

erpa

ksi p

ada

nila

i-nila

i mur

ni u

ntuk

mem

bent

uk s

truk

tur y

ang

men

yoko

ng m

urid

-mur

id d

alam

m

engh

arun

gi k

ehid

upan

seb

agai

ins

an y

ang

berp

erw

atak

an m

ulia

dan

rak

yat

yang

ber

bakt

i da

lam

dun

ia y

ang

men

yeja

gat.

Pem

aham

an U

tam

a

(Per

kara

-per

kara

yan

g pe

rlu

dike

tahu

i ole

h m

urid

-mur

id)

Mur

id d

apat

mem

aham

i bah

awa:

Iden

titi i

tu se

suat

u ya

ng

kom

plek

s.

Id

entit

i men

cora

k pe

rsep

si da

n hu

bung

an.

Mur

id d

apat

mem

aham

i bah

awa:

Hubu

ngan

pen

ting

dala

m

kehi

dupa

n.

Hu

bung

an b

erub

ah m

engi

kut m

asa.

Mur

id d

apat

mem

aham

i bah

awa:

Pilih

an y

ang

dibu

at m

enco

rak

perw

atak

an se

seor

ang.

Pilih

an y

ang

dibu

at m

embe

rikan

ke

san

kepa

da d

iri se

ndiri

dan

juga

or

ang

lain

.

Page 16: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

15

REST

RICT

ED

Soal

an-s

oala

n Ku

nci

Men

yelu

ruh

(S

oala

n-so

alan

yan

g m

embi

mbi

ng m

urid

-mur

id

untu

k m

embe

ntuk

pem

aham

an

utam

a)

Si

apak

ah d

iri sa

ya?

Ap

akah

kel

aina

n pa

da d

iri sa

ya?

Baga

iman

akah

saya

mel

ihat

ora

ng

lain

dan

dun

ia d

i sek

elili

ng sa

ya?

Ba

gaim

anak

ah sa

ya m

enta

krifk

an

hubu

ngan

?

Men

gapa

kah

kita

men

jalin

hu

bung

an?

Baga

iman

akah

hub

unga

n sa

ya

deng

an o

rang

lain

mem

berik

an

kesa

n ke

pada

ora

ng la

in d

an d

iri

saya

send

iri?

Si

apak

ah y

ang

bole

h sa

ya ja

di?

Apak

ah p

iliha

n ya

ng sa

ya b

uat?

Baga

iman

akah

saya

mem

buat

pi

ihan

?

16

REST

RICT

ED

Dom

ain

Soal

an-s

oala

n Ku

nci

Iden

titi

Hubu

ngan

Pi

lihan

Diri

Diri

Saya

dan

Pot

ensi

Say

a

Apak

ah p

ersa

maa

n sa

ya d

enga

n or

ang

lain

? Ba

gaim

anak

ah sa

ya b

erbe

za

darip

ada

oran

g la

in?

Baga

iman

akah

per

seps

i say

a da

n ca

ra sa

ya m

engu

rusk

an d

iri se

ndiri

m

embe

ri ke

san

kepa

da h

ubun

gan

saya

den

gan

oran

g la

in?

Baga

iman

akah

pili

han

yang

saya

bu

at it

u ba

ik u

ntuk

ora

ng la

in d

an

diri

saya

send

iri?

Keluarga

Mem

pere

rat I

kata

n Ke

luar

ga

Siap

akah

saya

dal

am k

elua

rga

saya

?

Baga

iman

akah

saya

men

jalin

dan

m

enja

ga h

ubun

gan

deng

an

kelu

arga

?

Baga

iman

akah

tind

akan

saya

m

embe

rikan

kes

an k

epad

a ke

luar

ga

dan

diri

saya

send

iri?

Sekolah

Men

jalin

Per

saha

bata

n Ya

ng

Siha

t dan

Sem

anga

t Be

rpas

ukan

Baga

iman

akah

diri

saya

seba

gai

seor

ang

raka

n ke

pada

ora

ng la

in?

Apak

ah p

eran

an k

ita se

mua

se

mas

a be

kerja

dal

am se

sebu

ah

pasu

kan?

Siap

akah

raka

n-ra

kan

saya

? Ba

gaim

anak

ah k

ami b

oleh

bek

erja

de

ngan

bai

k be

rsam

a-sa

ma?

Apak

ah y

ang

saya

ingi

nkan

dal

am

sese

buah

per

saha

bata

n?

Baga

iman

akah

kita

bol

eh g

unak

an

keku

atan

mas

ing-

mas

ing

untu

k m

embe

ntuk

sebu

ah p

asuk

an?

Masyarakat

Mem

aham

i Mas

yara

kat K

ita

dan

Mem

bina

Mas

yara

kat

yang

Inkl

usif

Apak

ah y

ang

dim

aksu

dkan

seba

gai

mas

yara

kat i

nklu

sif?

Baga

iman

akah

kita

mem

aham

i dan

be

rhub

unga

n de

ngan

ora

ng la

in

dala

m se

sebu

ah m

asya

raka

t in

klus

if?

Apak

ah p

eran

an k

ita d

alam

m

embe

ntuk

sebu

ah m

asya

raka

t in

klus

if?

Negara

Mem

upuk

Ras

a Id

entit

i N

egar

a da

n Pe

mba

ngun

an

Neg

ara

Apak

ah p

erka

ra-p

erka

ra y

ang

men

jadi

kan

kita

sem

ua ra

kyat

Si

ngap

ura?

Baga

iman

akah

hub

unga

n sa

ya

deng

an o

rang

lain

bol

eh

men

yum

bang

kep

ada

pem

bang

unan

ne

gara

?

Baga

iman

akah

kita

men

unju

kkan

ko

mitm

en k

epad

a ke

seja

hter

aan

Sing

apur

a?

Page 17: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

15

REST

RICT

ED

Soal

an-s

oala

n Ku

nci

Men

yelu

ruh

(S

oala

n-so

alan

yan

g m

embi

mbi

ng m

urid

-mur

id

untu

k m

embe

ntuk

pem

aham

an

utam

a)

Si

apak

ah d

iri sa

ya?

Ap

akah

kel

aina

n pa

da d

iri sa

ya?

Baga

iman

akah

saya

mel

ihat

ora

ng

lain

dan

dun

ia d

i sek

elili

ng sa

ya?

Ba

gaim

anak

ah sa

ya m

enta

krifk

an

hubu

ngan

?

Men

gapa

kah

kita

men

jalin

hu

bung

an?

Baga

iman

akah

hub

unga

n sa

ya

deng

an o

rang

lain

mem

berik

an

kesa

n ke

pada

ora

ng la

in d

an d

iri

saya

send

iri?

Si

apak

ah y

ang

bole

h sa

ya ja

di?

Apak

ah p

iliha

n ya

ng sa

ya b

uat?

Baga

iman

akah

saya

mem

buat

pi

ihan

?

16

REST

RICT

ED

Dom

ain

Soal

an-s

oala

n Ku

nci

Iden

titi

Hubu

ngan

Pi

lihan

Diri

Diri

Saya

dan

Pot

ensi

Say

a

Apak

ah p

ersa

maa

n sa

ya d

enga

n or

ang

lain

? Ba

gaim

anak

ah sa

ya b

erbe

za

darip

ada

oran

g la

in?

Baga

iman

akah

per

seps

i say

a da

n ca

ra sa

ya m

engu

rusk

an d

iri se

ndiri

m

embe

ri ke

san

kepa

da h

ubun

gan

saya

den

gan

oran

g la

in?

Baga

iman

akah

pili

han

yang

saya

bu

at it

u ba

ik u

ntuk

ora

ng la

in d

an

diri

saya

send

iri?

Keluarga

Mem

pere

rat I

kata

n Ke

luar

ga

Siap

akah

saya

dal

am k

elua

rga

saya

?

Baga

iman

akah

saya

men

jalin

dan

m

enja

ga h

ubun

gan

deng

an

kelu

arga

?

Baga

iman

akah

tind

akan

saya

m

embe

rikan

kes

an k

epad

a ke

luar

ga

dan

diri

saya

send

iri?

Sekolah

Men

jalin

Per

saha

bata

n Ya

ng

Siha

t dan

Sem

anga

t Be

rpas

ukan

Baga

iman

akah

diri

saya

seba

gai

seor

ang

raka

n ke

pada

ora

ng la

in?

Apak

ah p

eran

an k

ita se

mua

se

mas

a be

kerja

dal

am se

sebu

ah

pasu

kan?

Siap

akah

raka

n-ra

kan

saya

? Ba

gaim

anak

ah k

ami b

oleh

bek

erja

de

ngan

bai

k be

rsam

a-sa

ma?

Apak

ah y

ang

saya

ingi

nkan

dal

am

sese

buah

per

saha

bata

n?

Baga

iman

akah

kita

bol

eh g

unak

an

keku

atan

mas

ing-

mas

ing

untu

k m

embe

ntuk

sebu

ah p

asuk

an?

Masyarakat

Mem

aham

i Mas

yara

kat K

ita

dan

Mem

bina

Mas

yara

kat

yang

Inkl

usif

Apak

ah y

ang

dim

aksu

dkan

seba

gai

mas

yara

kat i

nklu

sif?

Baga

iman

akah

kita

mem

aham

i dan

be

rhub

unga

n de

ngan

ora

ng la

in

dala

m se

sebu

ah m

asya

raka

t in

klus

if?

Apak

ah p

eran

an k

ita d

alam

m

embe

ntuk

sebu

ah m

asya

raka

t in

klus

if?

Negara

Mem

upuk

Ras

a Id

entit

i N

egar

a da

n Pe

mba

ngun

an

Neg

ara

Apak

ah p

erka

ra-p

erka

ra y

ang

men

jadi

kan

kita

sem

ua ra

kyat

Si

ngap

ura?

Baga

iman

akah

hub

unga

n sa

ya

deng

an o

rang

lain

bol

eh

men

yum

bang

kep

ada

pem

bang

unan

ne

gara

?

Baga

iman

akah

kita

men

unju

kkan

ko

mitm

en k

epad

a ke

seja

hter

aan

Sing

apur

a?

Page 18: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

17

REST

RICT

ED

Dom

ain

Soal

an-s

oala

n Ku

nci

Iden

titi

Hubu

ngan

Pi

lihan

*Dunia

Raky

at y

ang

Aktif

dal

am

Duni

a M

enye

jaga

t

Apak

ah y

ang

dim

aksu

kdan

seba

gai

raky

at y

ang

aktif

dal

am d

unia

ya

ng m

enye

jaga

t?

Baga

iman

akah

kita

ber

inte

raks

i de

ngan

setia

p or

ang

dala

m d

unia

ya

ng m

enye

jaga

t?

Baga

iman

akah

kita

men

ggun

akan

ke

kuat

an d

an k

ebol

ehan

kita

unt

uk

mem

enuh

i kep

erlu

an d

unia

yan

g m

enye

jaga

t?

*Dom

ain

Duni

a ha

nya

untu

k Da

rjah

5-6.

18

REST

RICT

ED

Kand

unga

n Su

kata

n Pe

laja

ran

bagi

Pen

didi

kan

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an u

ntuk

Per

ingk

at

Seko

lah

Rend

ah

Dom

ain:

Diri

Fo

kus:

Sia

pa S

aya

dan

Pote

nsi S

aya

Ha

sil P

embe

laja

ran:

LO

1:

Mem

pero

leh

kese

dara

n di

ri da

n m

engg

unak

an k

emah

iran

peng

urus

an d

iri u

ntuk

men

capa

i

k

esej

ahte

raan

dan

keb

erke

sana

n pe

ribad

i LO

2:

Bert

inda

k de

ngan

inte

griti

dan

mem

buat

kep

utus

an y

ang

ber

tang

gung

jaw

ab d

an m

endu

kung

pr

insip

-prin

sip m

oral

LO

4:

Berd

aya

bing

kas d

an d

apat

men

ukar

kan

caba

ran

men

jadi

pel

uang

Soal

an-s

oala

n Ku

nci:

Iden

titi:

Baga

iman

akah

saya

sam

a se

pert

i ora

ng la

in?

Baga

iman

akah

saya

ber

beza

dar

ipad

a or

ang

lain

?

Hubu

ngan

: Bag

aim

anak

ah p

erse

psi s

aya

dan

cara

saya

men

guru

skan

diri

send

iri m

embe

ri ke

san

kepa

da h

ubun

gan

saya

den

gan

oran

g la

in?

Piih

an: B

agai

man

akah

pili

han

yang

saya

bua

t itu

bai

k un

tuk

oran

g la

in d

an d

iri sa

ya se

ndiri

?

KAN

DUN

GAN

Da

rjah

1-2

Darja

h 3

-4

Darja

h 5-

6

PEN

GET

AHU

AN

Pers

epsi

Diri

Tahu

bah

awa

setia

p in

san

unik

dan

ber

beza

Ta

hu p

erka

ra-p

erka

ra y

ang

disu

kai d

an y

ang

tidak

disu

kai;

dan

keku

atan

sert

a ke

lem

ahan

diri

Ta

hu c

ara-

cara

unt

uk m

enun

jukk

an k

ebol

ehan

diri

, kek

uata

n, si

fat-

sifat

per

ibad

i, ke

mah

iran

dan

min

at

Tahu

seba

b-se

bab

men

ghar

gai k

ebol

ehan

diri

, kek

uata

n, si

fat-

sifat

per

ibad

i, ke

mah

iran

dan

min

at

Mem

aham

i Em

osi

Ta

hu te

ntan

g pe

lbag

ai e

mos

i

Page 19: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

17

REST

RICT

ED

Dom

ain

Soal

an-s

oala

n Ku

nci

Iden

titi

Hubu

ngan

Pi

lihan

*Dunia

Raky

at y

ang

Aktif

dal

am

Duni

a M

enye

jaga

t

Apak

ah y

ang

dim

aksu

kdan

seba

gai

raky

at y

ang

aktif

dal

am d

unia

ya

ng m

enye

jaga

t?

Baga

iman

akah

kita

ber

inte

raks

i de

ngan

setia

p or

ang

dala

m d

unia

ya

ng m

enye

jaga

t?

Baga

iman

akah

kita

men

ggun

akan

ke

kuat

an d

an k

ebol

ehan

kita

unt

uk

mem

enuh

i kep

erlu

an d

unia

yan

g m

enye

jaga

t?

*Dom

ain

Duni

a ha

nya

untu

k Da

rjah

5-6.

18

REST

RICT

ED

Kand

unga

n Su

kata

n Pe

laja

ran

bagi

Pen

didi

kan

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an u

ntuk

Per

ingk

at

Seko

lah

Rend

ah

Dom

ain:

Diri

Fo

kus:

Sia

pa S

aya

dan

Pote

nsi S

aya

Ha

sil P

embe

laja

ran:

LO

1:

Mem

pero

leh

kese

dara

n di

ri da

n m

engg

unak

an k

emah

iran

peng

urus

an d

iri u

ntuk

men

capa

i

k

esej

ahte

raan

dan

keb

erke

sana

n pe

ribad

i LO

2:

Bert

inda

k de

ngan

inte

griti

dan

mem

buat

kep

utus

an y

ang

ber

tang

gung

jaw

ab d

an m

endu

kung

pr

insip

-prin

sip m

oral

LO

4:

Berd

aya

bing

kas d

an d

apat

men

ukar

kan

caba

ran

men

jadi

pel

uang

Soal

an-s

oala

n Ku

nci:

Iden

titi:

Baga

iman

akah

saya

sam

a se

pert

i ora

ng la

in?

Baga

iman

akah

saya

ber

beza

dar

ipad

a or

ang

lain

?

Hubu

ngan

: Bag

aim

anak

ah p

erse

psi s

aya

dan

cara

saya

men

guru

skan

diri

send

iri m

embe

ri ke

san

kepa

da h

ubun

gan

saya

den

gan

oran

g la

in?

Piih

an: B

agai

man

akah

pili

han

yang

saya

bua

t itu

bai

k un

tuk

oran

g la

in d

an d

iri sa

ya se

ndiri

?

KAN

DUN

GAN

Da

rjah

1-2

Darja

h 3

-4

Darja

h 5-

6

PEN

GET

AHU

AN

Pers

epsi

Diri

Tahu

bah

awa

setia

p in

san

unik

dan

ber

beza

Ta

hu p

erka

ra-p

erka

ra y

ang

disu

kai d

an y

ang

tidak

disu

kai;

dan

keku

atan

sert

a ke

lem

ahan

diri

Ta

hu c

ara-

cara

unt

uk m

enun

jukk

an k

ebol

ehan

diri

, kek

uata

n, si

fat-

sifat

per

ibad

i, ke

mah

iran

dan

min

at

Tahu

seba

b-se

bab

men

ghar

gai k

ebol

ehan

diri

, kek

uata

n, si

fat-

sifat

per

ibad

i, ke

mah

iran

dan

min

at

Mem

aham

i Em

osi

Ta

hu te

ntan

g pe

lbag

ai e

mos

i

Page 20: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

19

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Da

rjah

1-2

Darja

h 3

-4

Darja

h 5-

6

Ta

hu b

ahaw

a pe

rasa

an m

arah

, tak

ut, r

asa

bers

alah

, gel

isah,

ter

teka

n ds

b, m

embu

at s

eseo

rang

ber

asa

tidak

sele

sa

Fa

ham

i bah

awa

pera

saan

yan

g tid

ak se

lesa

dan

per

laku

an te

rbur

u-bu

ru a

kan

men

data

ngka

n ke

san

Tahu

car

a-ca

ra u

ntuk

men

anga

ni p

eras

aan

yang

tida

k m

enye

nang

kan

dan

tingk

ah la

ku y

ang

terb

uru-

buru

Ta

hu b

ahaw

a pe

rasa

an y

ang

tidak

men

yena

ngka

n bo

leh

men

doro

ng s

eseo

rang

unt

uk b

ertin

dak

seca

ra

bert

angg

ungj

awab

dem

i mem

perb

aik

diri

send

iri

Faha

mi b

ahaw

a pe

mik

iran

sese

oran

g bo

leh

men

data

ngka

n ke

san

kepa

da p

eras

aan

dan

tingk

ah la

ku

Kena

li ta

nda-

tand

a da

n tin

gkah

laku

yan

g m

enun

jukk

an te

kana

n da

n ke

gelis

ahan

Ta

hu p

erka

ra-p

erka

ra y

ang

men

yeba

bkan

teka

nan

dan

kege

lisah

an

M

enge

tahu

i Keu

tam

aan

Diri

Tahu

tent

ang

pent

ingn

ya m

enet

apka

nmat

lam

at p

embe

laja

ran

yang

mud

ah

Ta

hu a

pa it

u m

atla

mat

dan

seba

b-se

bab

men

etap

kan

mat

lam

at

Tahu

car

a-ca

ra u

ntuk

mem

foku

skan

diri

dem

i men

capa

i mat

lam

at d

an c

ita-c

ita

Pe

ruba

han

dala

m H

idup

Tahu

tent

ang

peru

baha

n da

lam

hid

up

Fa

ham

i dan

terim

a ha

kika

t bah

awa

terd

apat

per

ubah

an d

alam

hid

up

Tahu

bah

awa

setia

p pe

ruba

han

dise

rtai

den

gan

caba

ran

dan

perk

ara-

perk

ara

yang

bol

eh d

ilaku

kan

o

Tahu

car

a-ca

ra m

enan

gani

per

ubah

an

o

Tahu

di m

ana

dan

bila

mas

anya

unt

uk d

apat

kan

bant

uan

o Ta

hu a

pa y

ang

dim

aksu

dkan

seb

agai

ses

eora

ng y

ang

berd

aya

bing

kas

dan

perk

ara-

perk

ara

yang

bo

leh

dila

kuka

n un

tuk

men

jadi

seor

ang

yang

ber

daya

bin

gkas

o Fa

ham

i fak

tor-

fakt

or y

ang

men

yum

bang

kep

ada

sifat

ber

daya

bin

gkas

KEM

AHIR

AN

Men

gena

li Di

ri Se

ndiri

Pand

ang

posit

if ke

pada

diri

send

iri

o Lu

ahka

n ka

ta-k

ata

posit

if te

ntan

g di

ri se

ndiri

o Pe

rliha

tkan

diri

seca

ra p

ositi

f kep

ada

oran

g la

in

o

Kena

l pas

ti ke

mah

iran

perib

adi,

sikap

dan

nila

i-nila

i mur

ni b

agi m

emba

ntu

diri

dala

m m

enga

tasi

peru

baha

n da

n ca

bara

n

20

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Da

rjah

1-2

Darja

h 3

-4

Darja

h 5-

6

Ke

nali

pera

saan

o

Guna

kan

pelb

agai

per

kata

an u

ntuk

men

eran

gkan

per

asaa

n

o M

ener

angk

an p

elba

gai p

eras

aan

dan

kena

l pas

ti fa

ktor

-fakt

or p

enyu

mba

ng k

epad

a pe

rasa

an

o

Men

eran

gkan

per

asaa

n ya

ng te

rtek

an d

an k

egel

isaha

n da

n ke

nal p

asti

fakt

or-fa

ktor

yan

g m

enyu

mba

ng k

epad

a ke

gelis

ahan

Men

guru

s Em

osi

Tu

njuk

kan

cara

-car

a se

suai

unt

uk m

enga

tasi

pera

saan

yan

g ku

rang

sele

sa

Be

ntuk

car

a-ca

ra u

ntuk

o

Luah

kan

dan

urus

kan

pera

saan

yan

g ku

rang

sele

sa d

alam

pel

baga

i kon

teks

o U

rusk

an k

esan

neg

atif

darip

ada

jang

kaan

ora

ng la

in te

rhad

ap k

ita

Men

gola

h pe

rasa

an d

an m

embu

at r

enun

gan

terh

adap

kesa

n d

an a

kiba

t da

ripad

a tin

daka

n ya

ng d

iam

bil

terh

adap

ora

ng la

in d

an d

iri se

ndiri

Men

guru

s Tek

anan

Kena

l pas

ti ta

nda-

tand

a da

n tin

gkah

laku

yan

g be

rkai

tan

deng

an te

kana

n da

n ke

gelis

ahan

Be

ntuk

car

a-ca

ra y

ang

sesu

ai b

agi m

enga

tasi

teka

nan

dan

kege

lisah

an

M

enga

wal

Sifa

t Ter

buru

-bur

u

Ta

hu a

pabi

la se

seor

ang

itu te

lah

bert

inda

k se

cara

terb

uru-

buru

Be

ntuk

ting

kah

laku

alte

rnat

if ya

ng m

enda

tang

kan

kesa

n ya

ng p

ositi

f

Mem

inta

Ban

tuan

Dapa

tkan

ban

tuan

apa

bila

men

ghad

api m

asal

ah a

tau

caba

ran

M

enen

tuka

n M

atla

mat

Tent

ukan

mat

lam

at p

embe

laja

ran

yang

mud

ah

Te

ntuk

an m

atla

mat

yan

g re

alist

ik b

agi p

embe

ntuk

an d

iri d

an b

erus

aha

men

capa

i sas

aran

Pa

ntau

kem

ajua

n da

n pe

rbai

k m

atla

mat

pem

bela

jara

n da

n pe

ranc

anga

n

Bent

uk p

emik

iran

yang

bai

k un

tuk

mot

ivas

i diri

Mem

buat

Kep

utus

an Y

ang

Bert

angg

ungj

awab

Page 21: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

19

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Da

rjah

1-2

Darja

h 3

-4

Darja

h 5-

6

Ta

hu b

ahaw

a pe

rasa

an m

arah

, tak

ut, r

asa

bers

alah

, gel

isah,

ter

teka

n ds

b, m

embu

at s

eseo

rang

ber

asa

tidak

sele

sa

Fa

ham

i bah

awa

pera

saan

yan

g tid

ak se

lesa

dan

per

laku

an te

rbur

u-bu

ru a

kan

men

data

ngka

n ke

san

Tahu

car

a-ca

ra u

ntuk

men

anga

ni p

eras

aan

yang

tida

k m

enye

nang

kan

dan

tingk

ah la

ku y

ang

terb

uru-

buru

Ta

hu b

ahaw

a pe

rasa

an y

ang

tidak

men

yena

ngka

n bo

leh

men

doro

ng s

eseo

rang

unt

uk b

ertin

dak

seca

ra

bert

angg

ungj

awab

dem

i mem

perb

aik

diri

send

iri

Faha

mi b

ahaw

a pe

mik

iran

sese

oran

g bo

leh

men

data

ngka

n ke

san

kepa

da p

eras

aan

dan

tingk

ah la

ku

Kena

li ta

nda-

tand

a da

n tin

gkah

laku

yan

g m

enun

jukk

an te

kana

n da

n ke

gelis

ahan

Ta

hu p

erka

ra-p

erka

ra y

ang

men

yeba

bkan

teka

nan

dan

kege

lisah

an

M

enge

tahu

i Keu

tam

aan

Diri

Tahu

tent

ang

pent

ingn

ya m

enet

apka

nmat

lam

at p

embe

laja

ran

yang

mud

ah

Ta

hu a

pa it

u m

atla

mat

dan

seba

b-se

bab

men

etap

kan

mat

lam

at

Tahu

car

a-ca

ra u

ntuk

mem

foku

skan

diri

dem

i men

capa

i mat

lam

at d

an c

ita-c

ita

Pe

ruba

han

dala

m H

idup

Tahu

tent

ang

peru

baha

n da

lam

hid

up

Fa

ham

i dan

terim

a ha

kika

t bah

awa

terd

apat

per

ubah

an d

alam

hid

up

Tahu

bah

awa

setia

p pe

ruba

han

dise

rtai

den

gan

caba

ran

dan

perk

ara-

perk

ara

yang

bol

eh d

ilaku

kan

o

Tahu

car

a-ca

ra m

enan

gani

per

ubah

an

o

Tahu

di m

ana

dan

bila

mas

anya

unt

uk d

apat

kan

bant

uan

o Ta

hu a

pa y

ang

dim

aksu

dkan

seb

agai

ses

eora

ng y

ang

berd

aya

bing

kas

dan

perk

ara-

perk

ara

yang

bo

leh

dila

kuka

n un

tuk

men

jadi

seor

ang

yang

ber

daya

bin

gkas

o Fa

ham

i fak

tor-

fakt

or y

ang

men

yum

bang

kep

ada

sifat

ber

daya

bin

gkas

KEM

AHIR

AN

Men

gena

li Di

ri Se

ndiri

Pand

ang

posit

if ke

pada

diri

send

iri

o Lu

ahka

n ka

ta-k

ata

posit

if te

ntan

g di

ri se

ndiri

o Pe

rliha

tkan

diri

seca

ra p

ositi

f kep

ada

oran

g la

in

o

Kena

l pas

ti ke

mah

iran

perib

adi,

sikap

dan

nila

i-nila

i mur

ni b

agi m

emba

ntu

diri

dala

m m

enga

tasi

peru

baha

n da

n ca

bara

n

20

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Da

rjah

1-2

Darja

h 3

-4

Darja

h 5-

6

Ke

nali

pera

saan

o

Guna

kan

pelb

agai

per

kata

an u

ntuk

men

eran

gkan

per

asaa

n

o M

ener

angk

an p

elba

gai p

eras

aan

dan

kena

l pas

ti fa

ktor

-fakt

or p

enyu

mba

ng k

epad

a pe

rasa

an

o

Men

eran

gkan

per

asaa

n ya

ng te

rtek

an d

an k

egel

isaha

n da

n ke

nal p

asti

fakt

or-fa

ktor

yan

g m

enyu

mba

ng k

epad

a ke

gelis

ahan

Men

guru

s Em

osi

Tu

njuk

kan

cara

-car

a se

suai

unt

uk m

enga

tasi

pera

saan

yan

g ku

rang

sele

sa

Be

ntuk

car

a-ca

ra u

ntuk

o

Luah

kan

dan

urus

kan

pera

saan

yan

g ku

rang

sele

sa d

alam

pel

baga

i kon

teks

o U

rusk

an k

esan

neg

atif

darip

ada

jang

kaan

ora

ng la

in te

rhad

ap k

ita

Men

gola

h pe

rasa

an d

an m

embu

at r

enun

gan

terh

adap

kesa

n d

an a

kiba

t da

ripad

a tin

daka

n ya

ng d

iam

bil

terh

adap

ora

ng la

in d

an d

iri se

ndiri

Men

guru

s Tek

anan

Kena

l pas

ti ta

nda-

tand

a da

n tin

gkah

laku

yan

g be

rkai

tan

deng

an te

kana

n da

n ke

gelis

ahan

Be

ntuk

car

a-ca

ra y

ang

sesu

ai b

agi m

enga

tasi

teka

nan

dan

kege

lisah

an

M

enga

wal

Sifa

t Ter

buru

-bur

u

Ta

hu a

pabi

la se

seor

ang

itu te

lah

bert

inda

k se

cara

terb

uru-

buru

Be

ntuk

ting

kah

laku

alte

rnat

if ya

ng m

enda

tang

kan

kesa

n ya

ng p

ositi

f

Mem

inta

Ban

tuan

Dapa

tkan

ban

tuan

apa

bila

men

ghad

api m

asal

ah a

tau

caba

ran

M

enen

tuka

n M

atla

mat

Tent

ukan

mat

lam

at p

embe

laja

ran

yang

mud

ah

Te

ntuk

an m

atla

mat

yan

g re

alist

ik b

agi p

embe

ntuk

an d

iri d

an b

erus

aha

men

capa

i sas

aran

Pa

ntau

kem

ajua

n da

n pe

rbai

k m

atla

mat

pem

bela

jara

n da

n pe

ranc

anga

n

Bent

uk p

emik

iran

yang

bai

k un

tuk

mot

ivas

i diri

Mem

buat

Kep

utus

an Y

ang

Bert

angg

ungj

awab

Page 22: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

21

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Da

rjah

1-2

Darja

h 3

-4

Darja

h 5-

6

Ti

mba

ngka

n pi

lihan

dan

aki

bat-

akib

atny

a da

lam

mem

buat

kep

utus

an

Bu

at k

eput

usan

ber

dasa

rkan

nila

i-nila

i mur

ni

Renu

ngka

n ba

gaim

ana

tinda

kan

yang

dia

mbi

l bol

eh m

enda

tang

kan

kesa

n ke

pada

ora

ng la

in

Tega

kkan

keb

enar

an w

alau

pun

ketik

a be

rhad

apan

den

gan

caba

ran

Renu

ngan

Fiki

rkan

sem

ula

dan

bela

jar d

arip

ada

o

Peng

alam

an se

ndiri

o Pe

ngal

aman

ora

ng la

in

Fiki

rkan

seca

ra p

ositi

f ten

tang

cab

aran

-cab

aran

hid

up

N

ILAI

Be

rtan

ggun

gjaw

ab:

da

lam

men

jaga

kes

ejah

tera

an d

iri se

ndiri

da

lam

mem

buat

kep

utus

an

M

engh

orm

ati d

iri se

ndiri

Daya

Bin

gkas

dip

amer

kan

mel

alui

kek

uata

n em

osi

SIKA

P Ke

berk

esan

an d

iri d

an p

erca

ya p

ada

kece

kapa

n di

ri

Be

rsik

ap in

gin

tahu

tent

ang

perk

ara-

perk

ara

dala

m h

idup

Disip

lin d

iri

Ke

bera

nian

dan

ket

ekun

an d

alam

men

ghad

api p

erub

ahan

dan

cab

aran

Mot

ivas

i diri

unt

uk m

enca

pai m

atla

mat

22

REST

RICT

ED

Berik

ut ia

lah

peng

alam

an-p

enga

lam

an h

idup

yan

g be

rgun

a un

tuk

men

gaja

r pen

geta

huan

, kem

ahira

n da

n ni

lai/

sika

p ya

ng re

leva

n:

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

1 - 2

Ko

ntek

s unt

uk D

arja

h 3

- 4

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

5 - 6

Hari

pert

ama

di se

kola

h

M

enye

suai

kan

diri

deng

an p

erub

ahan

pad

a ha

ri pe

rtam

a di

seko

lah

Mem

bias

akan

diri

den

gan

rutin

har

ian

Men

guru

s diri

tanp

a ba

ntua

n ib

u ba

pa

Be

laja

r mat

a pe

laja

ran

baha

ru

Be

rken

alan

den

gan

kaw

an-k

awan

bah

aru

M

enye

suai

kan

diri

deng

an sa

iz ke

las b

ahar

u

M

embi

asak

an d

iri d

enga

n ke

las b

ahar

u

Be

laja

r mat

a pe

laja

ran

baha

ru

M

enyi

apka

n ke

rja se

kola

h di

rum

ah

M

endu

duki

pep

erik

saan

form

al

M

emili

h Ak

tiviti

Ko-

Kurik

ular

Men

yert

ai A

ktiv

iti K

o-Ku

rikul

ar

M

eran

cang

mas

a

M

engu

rusk

an w

ang

dan

men

jaga

kun

ci

rum

ah

Pe

rgi k

e se

kola

h da

n pu

lang

ke

rum

ah

deng

an se

lam

at

Be

rken

alan

den

gan

oran

g la

in d

alam

talia

n (o

nlin

e)

M

enga

lam

ai p

erub

ahan

fizik

al

M

enja

di se

oran

g ke

tua

Men

dudu

ki p

eper

iksa

an p

erin

gkat

nas

iona

l

Mem

ilih

seko

lah

men

enga

h

M

engh

adap

i hal

anga

n da

n rin

tang

an

Page 23: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

21

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Da

rjah

1-2

Darja

h 3

-4

Darja

h 5-

6

Ti

mba

ngka

n pi

lihan

dan

aki

bat-

akib

atny

a da

lam

mem

buat

kep

utus

an

Bu

at k

eput

usan

ber

dasa

rkan

nila

i-nila

i mur

ni

Renu

ngka

n ba

gaim

ana

tinda

kan

yang

dia

mbi

l bol

eh m

enda

tang

kan

kesa

n ke

pada

ora

ng la

in

Tega

kkan

keb

enar

an w

alau

pun

ketik

a be

rhad

apan

den

gan

caba

ran

Renu

ngan

Fiki

rkan

sem

ula

dan

bela

jar d

arip

ada

o

Peng

alam

an se

ndiri

o Pe

ngal

aman

ora

ng la

in

Fiki

rkan

seca

ra p

ositi

f ten

tang

cab

aran

-cab

aran

hid

up

N

ILAI

Be

rtan

ggun

gjaw

ab:

da

lam

men

jaga

kes

ejah

tera

an d

iri se

ndiri

da

lam

mem

buat

kep

utus

an

M

engh

orm

ati d

iri se

ndiri

Daya

Bin

gkas

dip

amer

kan

mel

alui

kek

uata

n em

osi

SIKA

P Ke

berk

esan

an d

iri d

an p

erca

ya p

ada

kece

kapa

n di

ri

Be

rsik

ap in

gin

tahu

tent

ang

perk

ara-

perk

ara

dala

m h

idup

Disip

lin d

iri

Ke

bera

nian

dan

ket

ekun

an d

alam

men

ghad

api p

erub

ahan

dan

cab

aran

Mot

ivas

i diri

unt

uk m

enca

pai m

atla

mat

22

REST

RICT

ED

Berik

ut ia

lah

peng

alam

an-p

enga

lam

an h

idup

yan

g be

rgun

a un

tuk

men

gaja

r pen

geta

huan

, kem

ahira

n da

n ni

lai/

sika

p ya

ng re

leva

n:

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

1 - 2

Ko

ntek

s unt

uk D

arja

h 3

- 4

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

5 - 6

Hari

pert

ama

di se

kola

h

M

enye

suai

kan

diri

deng

an p

erub

ahan

pad

a ha

ri pe

rtam

a di

seko

lah

Mem

bias

akan

diri

den

gan

rutin

har

ian

Men

guru

s diri

tanp

a ba

ntua

n ib

u ba

pa

Be

laja

r mat

a pe

laja

ran

baha

ru

Be

rken

alan

den

gan

kaw

an-k

awan

bah

aru

M

enye

suai

kan

diri

deng

an sa

iz ke

las b

ahar

u

M

embi

asak

an d

iri d

enga

n ke

las b

ahar

u

Be

laja

r mat

a pe

laja

ran

baha

ru

M

enyi

apka

n ke

rja se

kola

h di

rum

ah

M

endu

duki

pep

erik

saan

form

al

M

emili

h Ak

tiviti

Ko-

Kurik

ular

Men

yert

ai A

ktiv

iti K

o-Ku

rikul

ar

M

eran

cang

mas

a

M

engu

rusk

an w

ang

dan

men

jaga

kun

ci

rum

ah

Pe

rgi k

e se

kola

h da

n pu

lang

ke

rum

ah

deng

an se

lam

at

Be

rken

alan

den

gan

oran

g la

in d

alam

talia

n (o

nlin

e)

M

enga

lam

ai p

erub

ahan

fizik

al

M

enja

di se

oran

g ke

tua

Men

dudu

ki p

eper

iksa

an p

erin

gkat

nas

iona

l

Mem

ilih

seko

lah

men

enga

h

M

engh

adap

i hal

anga

n da

n rin

tang

an

Page 24: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

23

REST

RICT

ED

Dom

ain:

Kel

uarg

a

Foku

s: M

enge

ratk

an H

ubun

gan

Kelu

arga

Ha

sil P

embe

laja

ran:

LO

1:

Mem

pero

leh

kese

dara

n di

ri da

n m

engg

unak

an k

emah

iran

peng

urus

an d

iri u

ntuk

men

capa

i ke

seja

hter

aan

dan

kebe

rkes

anan

per

ibad

i LO

2:

Bert

inda

k de

ngan

inte

griti

dan

mem

buat

kep

utus

an se

cara

ber

tang

gung

jaw

ab d

an m

endu

kung

pr

insip

-prin

sip m

oral

LO

3:

Mem

pero

leh

kese

dara

n so

sial d

an m

engg

unak

an k

emah

iran

perh

ubun

gan

untu

k m

enja

lin d

an

men

geka

lkan

hub

unga

n po

sitif

berd

asar

kan

rasa

salin

g m

engh

orm

ati

Soal

an-s

oala

n Ku

nci

Iden

titi:

Siap

akah

saya

dal

am k

elua

rga

saya

? Hu

bung

an: B

agai

man

akah

saya

men

jalin

dan

men

jaga

hub

unga

n da

lam

kel

uarg

a?

Pilih

an: B

agai

man

akah

tind

akan

saya

men

data

ngka

n ke

san

kepa

da k

elua

rga

dan

diri

send

iri?

ISI

Darja

h 1-

2 a

rjah

3-4

Darja

h 5-

6 PE

NG

ETAH

UAN

Hu

bung

an K

elua

rga

Yang

Pos

itif

Ta

hu b

agai

man

a ke

adaa

n hu

bung

an k

elua

rga

yang

pos

itif

Fa

ham

i pe

ntin

gnya

per

anan

dan

tang

gung

jaw

ab d

alam

kel

uarg

a

Is

u-is

u Ke

kelu

arga

an

Ta

hu b

ila d

an d

i man

a ba

ntua

n bo

leh

dipe

role

h ke

tika

dipe

rluka

n ol

eh k

elua

rga

Faha

mi c

ara-

cara

men

anga

ni p

erub

ahan

dal

am k

elua

rga

Perih

atin

Ter

hada

p Ke

luar

ga

Fa

ham

i pen

tingn

ya m

enga

mbi

l ber

at te

ntan

g or

ang

lain

di r

umah

Ta

hu c

ara-

cara

unt

uk

o Am

bil b

erat

tent

ang

oran

g la

in d

i rum

ah

24

REST

RICT

ED

ISI

Darja

h 1-

2 a

rjah

3-4

Darja

h 5-

6 o

Men

yum

bang

kep

ada

peni

ngka

tan

hidu

p ah

li ke

luar

ga d

i rum

ah

KE

MAH

IRAN

M

enja

lin d

an M

enja

ga H

ubun

gan

yang

pos

itif

De

ngar

den

gan

telit

i dan

ber

resp

ons y

ang

sew

ajar

nya

Be

rtut

ur d

enga

n so

pan

Tu

njuk

kan

perh

atia

n da

n tim

bang

rasa

kep

ada

ahli

kelu

arga

Harg

ai a

hli k

elua

rga

Ke

nal p

asti

pera

saan

ora

ng la

in m

elal

ui g

erak

-ger

i mer

eka

Da

patk

an p

enje

lasa

n, d

an lu

ahka

n pe

mik

iran

dan

pera

saan

kep

ada

oran

g la

in d

enga

n ca

ra y

ang

sesu

ai

Uta

mak

an a

hli k

elua

rga

Men

gam

bil P

ersp

ektif

Tahu

pem

ikira

n da

n pe

rasa

an o

rang

lain

Tu

njuk

kan

rasa

pek

a te

rhad

ap a

hli k

elua

rga

dala

m si

tuas

i yan

g be

rbez

a-be

za

M

enye

lesa

ikan

Kon

flik

Tunj

ukka

n ca

ra-c

ara

sesu

ai u

ntuk

men

anga

ni p

erse

lisih

an d

enga

n ah

li ke

luar

ga d

i rum

ah

M

enda

patk

an B

antu

an

Da

patk

an b

antu

an d

arip

ada

ahli

kelu

arga

Mem

berik

an B

antu

an

Hu

lurk

an b

antu

an a

pabi

la a

hli k

elua

rga

men

ghad

api m

asal

ah

M

embu

at K

eput

usan

Yan

g Be

rtan

ggun

gjaw

ab

Ti

mba

ngka

n pi

lihan

dan

aki

bat-

akib

atny

a d

alam

mem

buat

kep

utus

an

Buat

kep

utus

an b

erda

sark

an n

ilai-n

ilai m

urni

Re

nung

kan

baga

iman

a tin

daka

n ya

ng d

iam

bil m

enda

tang

kan

kesa

n ke

pada

ora

ng la

in

Tega

kkan

keb

enar

an w

alau

pun

ketik

a be

rhad

apan

den

gan

caba

ran

Renu

ngan

Fiki

rkan

sem

ula

baga

iman

a ni

lai p

enya

yang

, hor

mat

i-men

ghor

mat

i dan

ber

tang

gung

jaw

ab d

itunj

ukka

n

Page 25: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

23

REST

RICT

ED

Dom

ain:

Kel

uarg

a

Foku

s: M

enge

ratk

an H

ubun

gan

Kelu

arga

Ha

sil P

embe

laja

ran:

LO

1:

Mem

pero

leh

kese

dara

n di

ri da

n m

engg

unak

an k

emah

iran

peng

urus

an d

iri u

ntuk

men

capa

i ke

seja

hter

aan

dan

kebe

rkes

anan

per

ibad

i LO

2:

Bert

inda

k de

ngan

inte

griti

dan

mem

buat

kep

utus

an se

cara

ber

tang

gung

jaw

ab d

an m

endu

kung

pr

insip

-prin

sip m

oral

LO

3:

Mem

pero

leh

kese

dara

n so

sial d

an m

engg

unak

an k

emah

iran

perh

ubun

gan

untu

k m

enja

lin d

an

men

geka

lkan

hub

unga

n po

sitif

berd

asar

kan

rasa

salin

g m

engh

orm

ati

Soal

an-s

oala

n Ku

nci

Iden

titi:

Siap

akah

saya

dal

am k

elua

rga

saya

? Hu

bung

an: B

agai

man

akah

saya

men

jalin

dan

men

jaga

hub

unga

n da

lam

kel

uarg

a?

Pilih

an: B

agai

man

akah

tind

akan

saya

men

data

ngka

n ke

san

kepa

da k

elua

rga

dan

diri

send

iri?

ISI

Darja

h 1-

2 a

rjah

3-4

Darja

h 5-

6 PE

NG

ETAH

UAN

Hu

bung

an K

elua

rga

Yang

Pos

itif

Ta

hu b

agai

man

a ke

adaa

n hu

bung

an k

elua

rga

yang

pos

itif

Fa

ham

i pe

ntin

gnya

per

anan

dan

tang

gung

jaw

ab d

alam

kel

uarg

a

Is

u-is

u Ke

kelu

arga

an

Ta

hu b

ila d

an d

i man

a ba

ntua

n bo

leh

dipe

role

h ke

tika

dipe

rluka

n ol

eh k

elua

rga

Faha

mi c

ara-

cara

men

anga

ni p

erub

ahan

dal

am k

elua

rga

Perih

atin

Ter

hada

p Ke

luar

ga

Fa

ham

i pen

tingn

ya m

enga

mbi

l ber

at te

ntan

g or

ang

lain

di r

umah

Ta

hu c

ara-

cara

unt

uk

o Am

bil b

erat

tent

ang

oran

g la

in d

i rum

ah

24

REST

RICT

ED

ISI

Darja

h 1-

2 a

rjah

3-4

Darja

h 5-

6 o

Men

yum

bang

kep

ada

peni

ngka

tan

hidu

p ah

li ke

luar

ga d

i rum

ah

KE

MAH

IRAN

M

enja

lin d

an M

enja

ga H

ubun

gan

yang

pos

itif

De

ngar

den

gan

telit

i dan

ber

resp

ons y

ang

sew

ajar

nya

Be

rtut

ur d

enga

n so

pan

Tu

njuk

kan

perh

atia

n da

n tim

bang

rasa

kep

ada

ahli

kelu

arga

Harg

ai a

hli k

elua

rga

Ke

nal p

asti

pera

saan

ora

ng la

in m

elal

ui g

erak

-ger

i mer

eka

Da

patk

an p

enje

lasa

n, d

an lu

ahka

n pe

mik

iran

dan

pera

saan

kep

ada

oran

g la

in d

enga

n ca

ra y

ang

sesu

ai

Uta

mak

an a

hli k

elua

rga

Men

gam

bil P

ersp

ektif

Tahu

pem

ikira

n da

n pe

rasa

an o

rang

lain

Tu

njuk

kan

rasa

pek

a te

rhad

ap a

hli k

elua

rga

dala

m si

tuas

i yan

g be

rbez

a-be

za

M

enye

lesa

ikan

Kon

flik

Tunj

ukka

n ca

ra-c

ara

sesu

ai u

ntuk

men

anga

ni p

erse

lisih

an d

enga

n ah

li ke

luar

ga d

i rum

ah

M

enda

patk

an B

antu

an

Da

patk

an b

antu

an d

arip

ada

ahli

kelu

arga

Mem

berik

an B

antu

an

Hu

lurk

an b

antu

an a

pabi

la a

hli k

elua

rga

men

ghad

api m

asal

ah

M

embu

at K

eput

usan

Yan

g Be

rtan

ggun

gjaw

ab

Ti

mba

ngka

n pi

lihan

dan

aki

bat-

akib

atny

a d

alam

mem

buat

kep

utus

an

Buat

kep

utus

an b

erda

sark

an n

ilai-n

ilai m

urni

Re

nung

kan

baga

iman

a tin

daka

n ya

ng d

iam

bil m

enda

tang

kan

kesa

n ke

pada

ora

ng la

in

Tega

kkan

keb

enar

an w

alau

pun

ketik

a be

rhad

apan

den

gan

caba

ran

Renu

ngan

Fiki

rkan

sem

ula

baga

iman

a ni

lai p

enya

yang

, hor

mat

i-men

ghor

mat

i dan

ber

tang

gung

jaw

ab d

itunj

ukka

n

Page 26: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

25

REST

RICT

ED

ISI

Darja

h 1-

2 a

rjah

3-4

Darja

h 5-

6 ke

pada

ahl

i kel

uarg

a di

rum

ah, d

an b

elaj

ar c

ara-

cara

unt

uk m

elua

hkan

nila

i-nila

i ber

kena

an d

enga

n le

bih

baik

NIL

AI

Bert

angg

ungj

awab

dal

am k

elua

rga

Sifa

t Pen

yaya

ng te

rhad

ap p

emik

iran,

per

asaa

n da

n ke

prih

atin

an/ k

eper

luan

ahl

i kel

uarg

a di

rum

ah

Ha

rmon

i dal

am k

elua

rga

Men

ghor

mat

i ora

ng la

in d

i rum

ah

SI

KAP

Re

ndah

diri

sem

asa

berin

tera

ksi d

enga

n ah

li ke

luar

ga d

i rum

ah

Ha

rgai

ahl

i kel

uarg

a ya

ng b

erke

lain

an

Be

rasa

em

pati

terh

adap

ora

ng la

in d

i rum

ah

Ya

kin

baha

wa

sese

oran

g itu

bol

eh m

emba

wa

kela

inan

dal

am k

elua

rga

Berk

ongs

i den

gan

ahli

kelu

arga

dan

men

guta

mak

an m

erek

a

Am

bil i

nisia

tif u

ntuk

men

yum

bang

kep

ada

peni

ngka

tan

hidu

p ah

li ke

luar

ga d

i rum

ah

Be

rikut

iala

h pe

ngal

aman

-pen

gala

man

hid

up y

ang

berg

una

untu

k m

enga

jar p

enge

tahu

an, k

emah

iran

dan

nila

i/si

kap

yang

rele

van:

Ko

ntek

s unt

uk D

arja

h 1

- 2

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

3 - 4

Ko

ntek

s unt

uk D

arja

h 5

- 6

Mel

aksa

naka

n N

ilai D

alam

Tin

daka

n (V

IA):

M

enge

mas

kat

il se

ndiri

Men

yapa

ahl

i kel

uarg

a di

rum

ah

M

enja

ga k

eber

sihan

tem

pat b

elaj

ar

M

enge

mas

sele

pas m

akan

M

enol

ong

mem

buat

ker

ja-k

erja

rum

ah

M

elua

ngka

n m

asa

bers

ama

kelu

arga

Berh

ubun

gan

baik

den

gan

adik

-ber

adik

dan

ra

kan-

raka

n se

perm

aina

n

M

emba

ntu

dala

m se

sebu

ah sa

mbu

tan

pe

raya

an d

i rum

ah

M

elua

ngka

n m

asa

bers

ama

kelu

arga

Men

jaga

ahl

i kel

uarg

a

M

enga

mbi

l ini

siatif

unt

uk m

eran

cang

dan

m

enya

mbu

t har

i-har

i ist

imew

a ba

gi a

hli

kelu

arga

26

REST

RICT

ED

Dom

ain:

Sek

olah

Fo

kus:

Men

jalin

Per

saha

bata

n ya

ng S

ihat

dan

Sem

anga

t Ber

pasu

kan

Hasi

l Pem

bela

jara

n:

LO 1

: M

empe

role

h ke

seda

ran

diri

dan

men

ggun

akan

ke

mah

iran

peng

urus

an

diri

untu

k m

enca

pai

kese

jaht

eraa

n da

n ke

berk

esan

an p

erib

adi

LO 2

: Be

rtin

dak

deng

an in

tegr

iti d

an m

embu

at k

eput

usan

yan

g be

rtan

ggun

gjaw

ab

dan

men

duku

ng

prin

sip-p

rinsip

mor

al

LO 3

: M

empe

role

h ke

seda

ran

sosia

l da

n m

engg

unak

an k

emah

iran

perh

ubun

gan

untu

k m

enja

lin d

an

men

geka

lkan

hub

unga

n po

sitif

berd

asar

kan

rasa

salin

g m

engh

orm

ati

LO 7

: M

enga

mbi

l ber

at te

ntan

g or

ang

lain

dan

men

yum

bang

sec

ara

aktif

kep

ada

kem

ajua

n m

asya

raka

t dan

ne

gara

Soal

an-s

oala

n Ku

nci

Iden

titi:

Baga

iman

akah

saya

dia

ngga

p se

baga

i seo

rang

raka

n ol

eh o

rang

lain

? Ap

akah

per

anan

kita

sem

asa

beke

rja d

alam

sebu

ah p

asuk

an?

Hubu

ngan

: Sia

paka

h ka

wan

-kaw

an sa

ya?

Baga

iman

akah

kam

i bol

eh b

eker

ja d

enga

n ba

ik b

ersa

ma-

sam

a?

Pilih

an: A

paka

h ya

ng sa

ya in

gink

an d

alam

sese

buah

per

saha

bata

n? B

agai

man

akah

kam

i bol

eh m

engg

unak

an k

ekua

tan

diri

mas

ing-

mas

ing

untu

k m

embi

na se

buah

pas

ukan

?

KAN

DUN

GAN

Darja

h 1-

2

Da

rjah

3-4

Da

rjah

5-6

PEN

GET

AHU

AN

Pers

ahab

atan

yan

g Si

hat

Ta

hu c

ara-

cara

mem

ulak

an p

ersa

haba

tan

Ke

nali

pers

ahab

atan

yan

g sih

at d

an ta

hu m

enga

pa ia

pen

ting

Ta

hu b

ahaw

a te

rdap

at k

onfli

k da

lam

sese

buah

per

saha

bata

n da

n ca

ra-c

ara

untu

k m

enye

lesa

ikan

nya

Beke

rja d

alam

Ber

pasu

kan

Tahu

car

a-ca

ra k

omun

ikas

i yan

g be

rkes

an se

mas

a be

kerja

seca

ra b

erpa

suka

n:

o Be

rcak

ap se

cara

ber

gilir

-gili

r

Page 27: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

25

REST

RICT

ED

ISI

Darja

h 1-

2 a

rjah

3-4

Darja

h 5-

6 ke

pada

ahl

i kel

uarg

a di

rum

ah, d

an b

elaj

ar c

ara-

cara

unt

uk m

elua

hkan

nila

i-nila

i ber

kena

an d

enga

n le

bih

baik

NIL

AI

Bert

angg

ungj

awab

dal

am k

elua

rga

Sifa

t Pen

yaya

ng te

rhad

ap p

emik

iran,

per

asaa

n da

n ke

prih

atin

an/ k

eper

luan

ahl

i kel

uarg

a di

rum

ah

Ha

rmon

i dal

am k

elua

rga

Men

ghor

mat

i ora

ng la

in d

i rum

ah

SI

KAP

Re

ndah

diri

sem

asa

berin

tera

ksi d

enga

n ah

li ke

luar

ga d

i rum

ah

Ha

rgai

ahl

i kel

uarg

a ya

ng b

erke

lain

an

Be

rasa

em

pati

terh

adap

ora

ng la

in d

i rum

ah

Ya

kin

baha

wa

sese

oran

g itu

bol

eh m

emba

wa

kela

inan

dal

am k

elua

rga

Berk

ongs

i den

gan

ahli

kelu

arga

dan

men

guta

mak

an m

erek

a

Am

bil i

nisia

tif u

ntuk

men

yum

bang

kep

ada

peni

ngka

tan

hidu

p ah

li ke

luar

ga d

i rum

ah

Be

rikut

iala

h pe

ngal

aman

-pen

gala

man

hid

up y

ang

berg

una

untu

k m

enga

jar p

enge

tahu

an, k

emah

iran

dan

nila

i/si

kap

yang

rele

van:

Ko

ntek

s unt

uk D

arja

h 1

- 2

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

3 - 4

Ko

ntek

s unt

uk D

arja

h 5

- 6

Mel

aksa

naka

n N

ilai D

alam

Tin

daka

n (V

IA):

M

enge

mas

kat

il se

ndiri

Men

yapa

ahl

i kel

uarg

a di

rum

ah

M

enja

ga k

eber

sihan

tem

pat b

elaj

ar

M

enge

mas

sele

pas m

akan

M

enol

ong

mem

buat

ker

ja-k

erja

rum

ah

M

elua

ngka

n m

asa

bers

ama

kelu

arga

Berh

ubun

gan

baik

den

gan

adik

-ber

adik

dan

ra

kan-

raka

n se

perm

aina

n

M

emba

ntu

dala

m se

sebu

ah sa

mbu

tan

pe

raya

an d

i rum

ah

M

elua

ngka

n m

asa

bers

ama

kelu

arga

Men

jaga

ahl

i kel

uarg

a

M

enga

mbi

l ini

siatif

unt

uk m

eran

cang

dan

m

enya

mbu

t har

i-har

i ist

imew

a ba

gi a

hli

kelu

arga

26

REST

RICT

ED

Dom

ain:

Sek

olah

Fo

kus:

Men

jalin

Per

saha

bata

n ya

ng S

ihat

dan

Sem

anga

t Ber

pasu

kan

Hasi

l Pem

bela

jara

n:

LO 1

: M

empe

role

h ke

seda

ran

diri

dan

men

ggun

akan

ke

mah

iran

peng

urus

an

diri

untu

k m

enca

pai

kese

jaht

eraa

n da

n ke

berk

esan

an p

erib

adi

LO 2

: Be

rtin

dak

deng

an in

tegr

iti d

an m

embu

at k

eput

usan

yan

g be

rtan

ggun

gjaw

ab

dan

men

duku

ng

prin

sip-p

rinsip

mor

al

LO 3

: M

empe

role

h ke

seda

ran

sosia

l da

n m

engg

unak

an k

emah

iran

perh

ubun

gan

untu

k m

enja

lin d

an

men

geka

lkan

hub

unga

n po

sitif

berd

asar

kan

rasa

salin

g m

engh

orm

ati

LO 7

: M

enga

mbi

l ber

at te

ntan

g or

ang

lain

dan

men

yum

bang

sec

ara

aktif

kep

ada

kem

ajua

n m

asya

raka

t dan

ne

gara

Soal

an-s

oala

n Ku

nci

Iden

titi:

Baga

iman

akah

saya

dia

ngga

p se

baga

i seo

rang

raka

n ol

eh o

rang

lain

? Ap

akah

per

anan

kita

sem

asa

beke

rja d

alam

sebu

ah p

asuk

an?

Hubu

ngan

: Sia

paka

h ka

wan

-kaw

an sa

ya?

Baga

iman

akah

kam

i bol

eh b

eker

ja d

enga

n ba

ik b

ersa

ma-

sam

a?

Pilih

an: A

paka

h ya

ng sa

ya in

gink

an d

alam

sese

buah

per

saha

bata

n? B

agai

man

akah

kam

i bol

eh m

engg

unak

an k

ekua

tan

diri

mas

ing-

mas

ing

untu

k m

embi

na se

buah

pas

ukan

?

KAN

DUN

GAN

Darja

h 1-

2

Da

rjah

3-4

Da

rjah

5-6

PEN

GET

AHU

AN

Pers

ahab

atan

yan

g Si

hat

Ta

hu c

ara-

cara

mem

ulak

an p

ersa

haba

tan

Ke

nali

pers

ahab

atan

yan

g sih

at d

an ta

hu m

enga

pa ia

pen

ting

Ta

hu b

ahaw

a te

rdap

at k

onfli

k da

lam

sese

buah

per

saha

bata

n da

n ca

ra-c

ara

untu

k m

enye

lesa

ikan

nya

Beke

rja d

alam

Ber

pasu

kan

Tahu

car

a-ca

ra k

omun

ikas

i yan

g be

rkes

an se

mas

a be

kerja

seca

ra b

erpa

suka

n:

o Be

rcak

ap se

cara

ber

gilir

-gili

r

Page 28: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

27

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Darja

h 1-

2

Da

rjah

3-4

Da

rjah

5-6

PE

NG

ETAH

UAN

o Fa

ham

i per

luny

a be

rper

atur

an

o

Deng

ar p

erca

kapa

n or

ang

lain

den

gan

telit

i

o Am

bil b

ahag

ian

seca

ra a

ktif

o Lu

ahka

n pe

ndap

at d

enga

n ca

ra y

ang

sesu

ai

o

Horm

ati p

anda

ngan

yan

g be

rbez

a

Tahu

car

a-ca

ra m

enan

gani

per

selis

ihan

: o

Berit

ahu

guru

o In

gatk

an a

hli k

umpu

lan

supa

ya m

engh

orm

ati p

anda

ngan

yan

g be

rbez

a

Si

fat P

enya

yang

Ter

hada

p O

rang

Lai

n

Ta

hu c

ara-

cara

unt

uk a

mbi

l ber

at te

ntan

g or

ang

lain

Ta

hu b

ahaw

a se

seor

ang

perlu

pek

a te

rhad

ap p

emik

iran

dan

pera

saan

raka

n-ra

kan

term

asuk

raka

n-ra

kan

dala

m ta

lian

Fa

ham

i pen

tingn

ya m

enga

mbi

l ber

at te

ntan

g or

ang

lain

Hubu

ngan

Neg

atif

Ta

hu a

pa y

ang

dim

aksu

dkan

den

gan

hubu

ngan

yan

g ne

gatif

dan

bag

aim

ana

kead

aann

ya

Ta

hu b

ahaw

a hu

bung

an n

egat

if m

enje

jas h

arga

diri

sese

oran

g da

n pe

rpad

uan

pasu

kan

Tahu

bila

dan

di m

ana

bant

uan

bole

h di

pero

leh

apab

ila b

erha

dapa

n de

ngan

hub

unga

n ya

ng n

egat

if

KE

MAH

IRAN

Men

jalin

dan

Men

jaga

Hub

unga

n ya

ng P

ositi

f

De

ngar

den

gan

teku

n da

n be

ri re

spon

s yan

g se

waj

arny

a

Bert

utur

den

gan

sopa

n

Tunj

ukka

n sik

ap a

mbi

l ber

at d

an ti

mba

ng ra

sa te

rhad

ap o

rang

lain

Ha

rgai

ora

ng la

in d

i sek

olah

Ke

nal p

asti

pera

saan

ora

ng la

in m

elal

ui g

erak

-ger

i mer

eka

Da

patk

an p

enje

lasa

n, d

an lu

ahka

n pe

mik

iran

dan

pera

saan

kep

ada

oran

g la

in d

enga

n ca

ra y

ang

sesu

ai

Uta

mak

an o

rang

lain

di s

ekol

ah

28

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Darja

h 1-

2

Da

rjah

3-4

Da

rjah

5-6

KEM

AHIR

AN

Men

gam

bil P

ersp

ektif

Tim

bang

kan

pem

ikira

n da

n pe

rasa

an o

rang

lain

Se

dar b

ahaw

a or

ang

lain

bol

eh b

erik

an re

spon

yan

g be

rbez

a te

rhad

ap si

tuas

i yan

g sa

ma

Pe

ka te

rhad

ap p

eras

aan

oran

g la

in

M

enye

lesa

ikan

Kon

flik

Tunj

ukka

n ca

ra-c

ara

men

anga

ni p

erse

lisih

an d

enga

n or

ang

lain

Men

dapa

tkan

Ban

tuan

Dapa

tkan

ban

tuan

dar

ipad

a or

ang

lain

apa

bila

men

ghad

api m

asal

ah

M

embe

ri Ba

ntua

n

Be

rikan

ban

tuan

kep

ada

oran

g la

in y

ang

seda

ng m

engh

adap

i mas

alah

Mem

buat

Kep

utus

an Y

ang

Bert

angg

ungj

awab

Tim

bang

kan

pilih

an d

an a

kiba

t-ak

ibat

nya

dala

m m

embu

at k

eput

usan

Bu

at k

eput

usan

ber

dasa

rkan

nila

i-nila

i mur

ni

Renu

ngka

n ba

gaim

ana

tinda

kan

yang

dia

mbi

l men

data

ngka

n ke

san

kepa

da o

rang

lain

Te

gakk

an k

eben

aran

wal

aupu

n ke

tika

berh

adap

an d

enga

n ca

bara

n

Renu

ngan

Fiki

rkan

sem

ula

dan

bela

jar d

arip

ada

peng

alam

an d

enga

n or

ang

lain

di s

ekol

ah

N

ILAI

M

engh

orm

ati o

rang

lain

Bert

angg

ungj

awab

:

dala

m m

embu

at k

eput

usan

te

rhad

ap o

rang

lain

Daya

Bin

gkas

dip

amer

kan

mel

alui

kek

uata

n em

osi s

emas

a m

engh

adap

i cab

aran

Inte

griti

dan

keb

eran

ian

mor

al d

alam

men

egak

kan

kebe

nara

n

Si

fat P

enya

yang

terh

adap

pem

ikira

n, p

eras

aan

dan

kepr

ihat

inan

/kep

erlu

an o

rang

lain

Harm

oni d

enga

n or

ang

lain

Page 29: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

27

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Darja

h 1-

2

Da

rjah

3-4

Da

rjah

5-6

PE

NG

ETAH

UAN

o Fa

ham

i per

luny

a be

rper

atur

an

o

Deng

ar p

erca

kapa

n or

ang

lain

den

gan

telit

i

o Am

bil b

ahag

ian

seca

ra a

ktif

o Lu

ahka

n pe

ndap

at d

enga

n ca

ra y

ang

sesu

ai

o

Horm

ati p

anda

ngan

yan

g be

rbez

a

Tahu

car

a-ca

ra m

enan

gani

per

selis

ihan

: o

Berit

ahu

guru

o In

gatk

an a

hli k

umpu

lan

supa

ya m

engh

orm

ati p

anda

ngan

yan

g be

rbez

a

Si

fat P

enya

yang

Ter

hada

p O

rang

Lai

n

Ta

hu c

ara-

cara

unt

uk a

mbi

l ber

at te

ntan

g or

ang

lain

Ta

hu b

ahaw

a se

seor

ang

perlu

pek

a te

rhad

ap p

emik

iran

dan

pera

saan

raka

n-ra

kan

term

asuk

raka

n-ra

kan

dala

m ta

lian

Fa

ham

i pen

tingn

ya m

enga

mbi

l ber

at te

ntan

g or

ang

lain

Hubu

ngan

Neg

atif

Ta

hu a

pa y

ang

dim

aksu

dkan

den

gan

hubu

ngan

yan

g ne

gatif

dan

bag

aim

ana

kead

aann

ya

Ta

hu b

ahaw

a hu

bung

an n

egat

if m

enje

jas h

arga

diri

sese

oran

g da

n pe

rpad

uan

pasu

kan

Tahu

bila

dan

di m

ana

bant

uan

bole

h di

pero

leh

apab

ila b

erha

dapa

n de

ngan

hub

unga

n ya

ng n

egat

if

KE

MAH

IRAN

Men

jalin

dan

Men

jaga

Hub

unga

n ya

ng P

ositi

f

De

ngar

den

gan

teku

n da

n be

ri re

spon

s yan

g se

waj

arny

a

Bert

utur

den

gan

sopa

n

Tunj

ukka

n sik

ap a

mbi

l ber

at d

an ti

mba

ng ra

sa te

rhad

ap o

rang

lain

Ha

rgai

ora

ng la

in d

i sek

olah

Ke

nal p

asti

pera

saan

ora

ng la

in m

elal

ui g

erak

-ger

i mer

eka

Da

patk

an p

enje

lasa

n, d

an lu

ahka

n pe

mik

iran

dan

pera

saan

kep

ada

oran

g la

in d

enga

n ca

ra y

ang

sesu

ai

Uta

mak

an o

rang

lain

di s

ekol

ah

28

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Darja

h 1-

2

Da

rjah

3-4

Da

rjah

5-6

KEM

AHIR

AN

Men

gam

bil P

ersp

ektif

Tim

bang

kan

pem

ikira

n da

n pe

rasa

an o

rang

lain

Se

dar b

ahaw

a or

ang

lain

bol

eh b

erik

an re

spon

yan

g be

rbez

a te

rhad

ap si

tuas

i yan

g sa

ma

Pe

ka te

rhad

ap p

eras

aan

oran

g la

in

M

enye

lesa

ikan

Kon

flik

Tunj

ukka

n ca

ra-c

ara

men

anga

ni p

erse

lisih

an d

enga

n or

ang

lain

Men

dapa

tkan

Ban

tuan

Dapa

tkan

ban

tuan

dar

ipad

a or

ang

lain

apa

bila

men

ghad

api m

asal

ah

M

embe

ri Ba

ntua

n

Be

rikan

ban

tuan

kep

ada

oran

g la

in y

ang

seda

ng m

engh

adap

i mas

alah

Mem

buat

Kep

utus

an Y

ang

Bert

angg

ungj

awab

Tim

bang

kan

pilih

an d

an a

kiba

t-ak

ibat

nya

dala

m m

embu

at k

eput

usan

Bu

at k

eput

usan

ber

dasa

rkan

nila

i-nila

i mur

ni

Renu

ngka

n ba

gaim

ana

tinda

kan

yang

dia

mbi

l men

data

ngka

n ke

san

kepa

da o

rang

lain

Te

gakk

an k

eben

aran

wal

aupu

n ke

tika

berh

adap

an d

enga

n ca

bara

n

Renu

ngan

Fiki

rkan

sem

ula

dan

bela

jar d

arip

ada

peng

alam

an d

enga

n or

ang

lain

di s

ekol

ah

N

ILAI

M

engh

orm

ati o

rang

lain

Bert

angg

ungj

awab

:

dala

m m

embu

at k

eput

usan

te

rhad

ap o

rang

lain

Daya

Bin

gkas

dip

amer

kan

mel

alui

kek

uata

n em

osi s

emas

a m

engh

adap

i cab

aran

Inte

griti

dan

keb

eran

ian

mor

al d

alam

men

egak

kan

kebe

nara

n

Si

fat P

enya

yang

terh

adap

pem

ikira

n, p

eras

aan

dan

kepr

ihat

inan

/kep

erlu

an o

rang

lain

Harm

oni d

enga

n or

ang

lain

Page 30: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

29

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Darja

h 1-

2

Da

rjah

3-4

Da

rjah

5-6

SIKA

P

Tim

bang

kan

pem

ikira

n, p

eras

aan

dan

kepr

ihat

inan

/kep

erlu

an o

rang

lain

Harg

ai o

rang

lain

yan

g be

rbez

a da

ripad

a ki

ta

Be

rasa

em

pati

terh

adap

ora

ng la

in

Re

ndah

diri

ket

ika

berin

tera

ksi d

enga

n or

ang

lain

Yaki

n ba

haw

a se

seor

ang

itu b

oleh

mem

baw

a ke

lain

an k

epad

a se

kola

h

Berk

ongs

i den

gan

oran

g la

in d

an m

engu

tam

akan

mer

eka

Ambi

l ini

siatif

unt

uk m

enyu

mba

ng k

epad

a pe

ning

kata

n hi

dup

oran

g la

in d

i sek

olah

Berik

ut ia

lah

peng

alam

an-p

enga

lam

an h

idup

yan

g be

rgun

a un

tuk

men

gaja

r pen

geta

huan

, kem

ahira

n da

n ni

lai/

sika

p ya

ng re

leva

n:

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

1 - 2

Ko

ntek

s unt

uk D

arja

h 3

- 4

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

5 - 6

Berk

enal

an d

enga

n ra

kan

baha

ru

M

embu

li da

n m

enge

jek

Berk

omun

ikas

i dan

ber

inte

raks

i den

gan

raka

n-ra

kan

Men

gam

bil b

ahag

ian

dala

m a

ktiv

iti d

an

acar

a se

kola

h

M

emba

ntu

raka

n-ra

kan

Men

jadi

seor

ang

ketu

a

M

enan

gani

mas

alah

bul

i dan

pen

dera

an

M

enja

di se

oran

g ra

kan

Be

kerja

sam

a

Men

jadi

ahl

i Akt

iviti

Ko-

Kurik

ular

(CCA

)

Mel

aksa

naka

n N

ilai D

alam

Tin

daka

n (V

IA)

M

enga

lam

i tek

anan

dar

ipad

a ra

kan-

raka

n

M

engh

adap

i kon

flik

deng

an ra

kan-

raka

n

Be

rken

alan

den

gan

kaw

an b

ahar

u m

elal

ui

med

ia so

sial

Be

rkom

unik

asi d

enga

n or

ang

lain

dal

am

talia

n (o

nlin

e)

M

enan

gani

mas

alah

bul

i dal

am ta

lian

(onl

ine)

Men

ghad

api k

ekal

ahan

dan

keg

agal

an

M

elak

ukan

law

atan

pem

bela

jara

n (le

arni

ng

jour

neys

)

Men

jadi

pel

ajar

con

toh

kepa

da m

urid

-m

urid

yan

g le

bih

mud

a

M

enja

di ra

kan

kepa

da m

urid

-mur

id y

ang

lebi

h m

uda

Mer

anca

ng d

an m

enga

njur

kan

acar

a se

kola

h

30

REST

RICT

ED

Dom

ain:

Mas

yara

kat

Foku

s: M

emah

ami M

asya

raka

t Kita

dan

Mem

bina

Mas

yara

kat y

ang

Inkl

usif

Hasi

l Pem

bela

jara

n:

LO 6

: M

engh

arga

i ke

pelb

agai

an s

osio

-bud

aya

di S

inga

pura

, da

n m

engg

alak

kan

perp

adua

n so

sial

dan

harm

oni

LO 7

: M

enga

mbi

l ber

at t

enta

ng o

rang

lain

dan

m

enyu

mba

ng s

ecar

a ak

tif k

epad

a k

emaj

uan

mas

yara

kat d

an n

egar

a

Soal

an-s

oala

n Ku

nci:

Iden

titi:

Apak

ah y

ang

dim

aksu

dkan

den

gan

sebu

ah m

asya

raka

t ink

lusif

? Hu

bung

an: B

agai

man

akah

kita

mem

aham

i dan

ber

hubu

ngan

den

gan

oran

g la

in d

alam

sese

buah

mas

yara

kat i

nklu

sif?

Pilih

an: A

paka

h pe

rana

n ki

ta d

alam

mem

bina

mas

yara

kat i

nklu

sif?

KA

NDU

NGA

N

P1-P

2 P3

-P4

P5-P

6 PE

NG

ETAH

UAN

Buda

ya d

an A

mal

an

Fa

ham

i kek

ayaa

n pe

raya

an p

elba

gai b

uday

a di

Sin

gapu

ra

Fa

ham

i kep

elba

gaia

n pe

raya

an k

eaga

maa

n da

n am

alan

di S

inga

pura

Fa

ham

i kep

elba

gaia

n am

alan

pem

akan

an d

an k

itab-

kita

b ag

ama

darip

ada

agam

a ya

ng b

erbe

za-b

eza

Pe

rpad

uan

Sosi

al d

an K

ehar

mon

ian

Faha

mi b

ahaw

a pe

rpad

uan

sosia

l dan

har

mon

i o

Berk

aita

n de

ngan

ber

hubu

ngan

bai

k de

ngan

kaw

an-k

awan

dar

ipad

a be

rlain

an k

aum

, bud

aya

dan

kera

kyat

an

o Be

rinte

raks

i dan

ber

hubu

ngan

bai

k de

ngan

kaw

an-k

awan

dar

ipad

a m

asya

raka

t ber

lain

an k

aum

14

o

Pent

ing

untu

k m

ewuj

udka

n su

asan

a pe

mbe

laja

ran

dan

kehi

dupa

n ya

ng le

bih

baik

den

gan

mas

yara

tat

berla

inan

kau

m

14 D

iver

se so

cio-

cultu

ral g

roup

s/ se

ttin

gs c

ompr

ise o

ther

race

s, re

ligio

ns, c

ultu

res,

nat

iona

litie

s and

/or s

ocia

l sta

tus.

The

se in

clud

e in

tern

atio

nal s

tude

nts a

nd n

ew c

itize

ns.

Page 31: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

29

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Darja

h 1-

2

Da

rjah

3-4

Da

rjah

5-6

SIKA

P

Tim

bang

kan

pem

ikira

n, p

eras

aan

dan

kepr

ihat

inan

/kep

erlu

an o

rang

lain

Harg

ai o

rang

lain

yan

g be

rbez

a da

ripad

a ki

ta

Be

rasa

em

pati

terh

adap

ora

ng la

in

Re

ndah

diri

ket

ika

berin

tera

ksi d

enga

n or

ang

lain

Yaki

n ba

haw

a se

seor

ang

itu b

oleh

mem

baw

a ke

lain

an k

epad

a se

kola

h

Berk

ongs

i den

gan

oran

g la

in d

an m

engu

tam

akan

mer

eka

Ambi

l ini

siatif

unt

uk m

enyu

mba

ng k

epad

a pe

ning

kata

n hi

dup

oran

g la

in d

i sek

olah

Berik

ut ia

lah

peng

alam

an-p

enga

lam

an h

idup

yan

g be

rgun

a un

tuk

men

gaja

r pen

geta

huan

, kem

ahira

n da

n ni

lai/

sika

p ya

ng re

leva

n:

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

1 - 2

Ko

ntek

s unt

uk D

arja

h 3

- 4

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

5 - 6

Berk

enal

an d

enga

n ra

kan

baha

ru

M

embu

li da

n m

enge

jek

Berk

omun

ikas

i dan

ber

inte

raks

i den

gan

raka

n-ra

kan

Men

gam

bil b

ahag

ian

dala

m a

ktiv

iti d

an

acar

a se

kola

h

M

emba

ntu

raka

n-ra

kan

Men

jadi

seor

ang

ketu

a

M

enan

gani

mas

alah

bul

i dan

pen

dera

an

M

enja

di se

oran

g ra

kan

Be

kerja

sam

a

Men

jadi

ahl

i Akt

iviti

Ko-

Kurik

ular

(CCA

)

Mel

aksa

naka

n N

ilai D

alam

Tin

daka

n (V

IA)

M

enga

lam

i tek

anan

dar

ipad

a ra

kan-

raka

n

M

engh

adap

i kon

flik

deng

an ra

kan-

raka

n

Be

rken

alan

den

gan

kaw

an b

ahar

u m

elal

ui

med

ia so

sial

Be

rkom

unik

asi d

enga

n or

ang

lain

dal

am

talia

n (o

nlin

e)

M

enan

gani

mas

alah

bul

i dal

am ta

lian

(onl

ine)

Men

ghad

api k

ekal

ahan

dan

keg

agal

an

M

elak

ukan

law

atan

pem

bela

jara

n (le

arni

ng

jour

neys

)

Men

jadi

pel

ajar

con

toh

kepa

da m

urid

-m

urid

yan

g le

bih

mud

a

M

enja

di ra

kan

kepa

da m

urid

-mur

id y

ang

lebi

h m

uda

Mer

anca

ng d

an m

enga

njur

kan

acar

a se

kola

h

30

REST

RICT

ED

Dom

ain:

Mas

yara

kat

Foku

s: M

emah

ami M

asya

raka

t Kita

dan

Mem

bina

Mas

yara

kat y

ang

Inkl

usif

Hasi

l Pem

bela

jara

n:

LO 6

: M

engh

arga

i ke

pelb

agai

an s

osio

-bud

aya

di S

inga

pura

, da

n m

engg

alak

kan

perp

adua

n so

sial

dan

harm

oni

LO 7

: M

enga

mbi

l ber

at t

enta

ng o

rang

lain

dan

m

enyu

mba

ng s

ecar

a ak

tif k

epad

a k

emaj

uan

mas

yara

kat d

an n

egar

a

Soal

an-s

oala

n Ku

nci:

Iden

titi:

Apak

ah y

ang

dim

aksu

dkan

den

gan

sebu

ah m

asya

raka

t ink

lusif

? Hu

bung

an: B

agai

man

akah

kita

mem

aham

i dan

ber

hubu

ngan

den

gan

oran

g la

in d

alam

sese

buah

mas

yara

kat i

nklu

sif?

Pilih

an: A

paka

h pe

rana

n ki

ta d

alam

mem

bina

mas

yara

kat i

nklu

sif?

KA

NDU

NGA

N

P1-P

2 P3

-P4

P5-P

6 PE

NG

ETAH

UAN

Buda

ya d

an A

mal

an

Fa

ham

i kek

ayaa

n pe

raya

an p

elba

gai b

uday

a di

Sin

gapu

ra

Fa

ham

i kep

elba

gaia

n pe

raya

an k

eaga

maa

n da

n am

alan

di S

inga

pura

Fa

ham

i kep

elba

gaia

n am

alan

pem

akan

an d

an k

itab-

kita

b ag

ama

darip

ada

agam

a ya

ng b

erbe

za-b

eza

Pe

rpad

uan

Sosi

al d

an K

ehar

mon

ian

Faha

mi b

ahaw

a pe

rpad

uan

sosia

l dan

har

mon

i o

Berk

aita

n de

ngan

ber

hubu

ngan

bai

k de

ngan

kaw

an-k

awan

dar

ipad

a be

rlain

an k

aum

, bud

aya

dan

kera

kyat

an

o Be

rinte

raks

i dan

ber

hubu

ngan

bai

k de

ngan

kaw

an-k

awan

dar

ipad

a m

asya

raka

t ber

lain

an k

aum

14

o

Pent

ing

untu

k m

ewuj

udka

n su

asan

a pe

mbe

laja

ran

dan

kehi

dupa

n ya

ng le

bih

baik

den

gan

mas

yara

tat

berla

inan

kau

m

14 D

iver

se so

cio-

cultu

ral g

roup

s/ se

ttin

gs c

ompr

ise o

ther

race

s, re

ligio

ns, c

ultu

res,

nat

iona

litie

s and

/or s

ocia

l sta

tus.

The

se in

clud

e in

tern

atio

nal s

tude

nts a

nd n

ew c

itize

ns.

Page 32: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

31

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

P1

-P2

P3-P

4 P5

-P6

PE

NG

ETAH

UAN

o M

empu

nyai

bud

aya

men

ghor

mat

i pan

dang

an o

rang

lain

Ta

hu c

ara-

cara

men

ghor

mat

i ora

ng-o

rang

dar

ipad

a pe

lbag

ai k

aum

dan

bud

aya

Ta

hu c

ara-

cara

unt

uk m

enga

mbi

l ber

at d

an m

enyu

mba

ng k

epad

a pe

ning

kata

n hi

dup

oran

g la

in

Fa

ham

i per

anan

dan

tang

gung

jaw

ab se

baga

i ahl

i mas

yara

kat

Pe

rihat

in T

erha

dap

Mas

yara

kat

Fa

ham

i bah

awa

sese

oran

g ya

ng p

rihat

in:

o M

enga

mbi

l ber

at te

ntan

g ke

seja

hter

aan

hidu

p or

ang

lain

o

Tunj

ukka

n ra

sa e

mpa

ti d

emi m

emah

ami k

eper

luan

ora

ng la

in

o Am

bil i

nisia

tif u

ntuk

mem

bant

u or

ang

lain

Fa

ham

i per

i pen

tingn

ya m

enga

mbi

l ber

at te

ntan

g or

ang

lain

dal

am m

asya

raka

t

KEM

AHIR

AN

M

enja

lin d

an M

enja

ga H

ubun

gan

yang

Pos

itif

Deng

ar d

enga

n te

kun

dan

beri

resp

ons y

ang

sew

ajar

nya

Tu

njuk

kan

sikap

am

bil b

erat

dan

tim

bang

rasa

terh

adap

ora

ng-o

rang

dar

ipad

a ka

um d

an b

uday

a ya

ng

berb

eza

Be

rkon

gsi d

enga

n ra

kan-

raka

n da

ripad

a so

sio-b

uday

a ya

ng b

erbe

za

Kena

l pas

ti pe

rasa

an o

rang

lain

mel

alui

ger

ak-g

eri m

erek

a

Da

patk

an p

enje

lasa

n, d

an lu

ahka

n pe

mik

iran

dan

pera

saan

kep

ada

raka

n-ra

kan

yang

ber

lain

an so

sio-

buda

ya d

enga

n ca

ra y

ang

sesu

ai

Guna

kan

cara

yan

g se

suai

unt

uk m

emba

ntu

raka

n-ra

kan

darip

ada

sosio

-bud

aya

yang

ber

beza

Men

gam

bil P

ersp

ektif

Tunj

ukka

n ke

peka

an te

rhad

ap p

emik

iran,

per

asaa

n da

n tin

gkah

laku

raka

n-ra

kan

darip

ada

sosio

-bud

aya

yang

ber

beza

dan

leta

kkan

diri

dal

am k

eada

an m

erek

a

Kena

li ke

lebi

han

dala

m d

iri o

rang

lain

Renu

ngan

Fiki

rkan

sem

ula

dan

bela

jar d

arip

ada

peng

alam

an d

enga

n or

ang

lain

dal

am m

asya

raka

t

32

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

P1

-P2

P3-P

4 P5

-P6

NIL

AI

Horm

at-M

engh

orm

ati

Kepe

lbag

aian

mak

anan

dan

per

ayaa

n ke

buda

yaan

di S

inga

pura

Pe

raya

an k

eaga

maa

n da

n te

mpa

t-te

mpa

t iba

dat d

i Sin

gapu

ra

Amal

an p

emak

anan

dan

kita

-kita

b ag

ama

darip

ada

pelb

agai

kum

pula

n so

sio-b

uday

a

Si

fat p

enya

yang

terh

adap

per

asaa

n da

n ke

perlu

an o

rang

lain

Harm

oni

deng

an o

rang

lain

SIKA

P

Bers

ikap

tida

k m

udah

men

ghuk

um

Ha

rgai

kea

neka

raga

man

di S

inga

pura

Bera

sa e

mpa

ti te

rhad

ap o

rang

lain

Berk

ongs

i den

gan

oran

g la

in d

an m

engu

tam

akan

mer

eka

Harg

ai o

rang

lain

yan

g be

rbez

a da

ripad

a ki

ta

Re

ndah

diri

ket

ika

berin

tera

ksi d

enga

n or

ang

lain

Yaki

n ba

haw

a se

seor

ang

itu b

oleh

men

data

ngka

n ke

lain

an

Am

bil i

nisia

tif u

ntuk

men

yum

bang

kep

ada

peni

ngka

tan

hidu

p or

ang

lain

Berik

ut ia

lah

peng

alam

an-p

enga

lam

an h

idup

yan

g be

rgun

a un

tuk

men

gaja

r pen

geta

huan

, kem

ahira

n da

n ni

lai/

sika

p ya

ng re

leva

n:

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

1 - 2

Ko

ntek

s unt

uk D

arja

h 3

- 4

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

5 - 6

Berk

omun

ikas

i de

ngan

ra

kan-

raka

n ya

ng

berla

inan

kau

m

M

enga

mbi

l bah

agia

n da

lam

sam

buta

n Ha

ri Ke

harm

onia

n Ka

um

Be

rtem

u de

ngan

gol

onga

n m

asya

raka

t yan

g be

rbez

a-be

za

M

elak

ukan

law

atan

pem

bela

jara

n (le

arni

ng

jour

neys

)

Men

gam

bil b

ahag

ian

dala

m sa

mbu

tan

Hari

Keha

rmon

ian

Kaum

M

elak

sana

kan

Nila

i Dal

am T

inda

kan

(VIA

), te

rmas

uk m

enja

ga p

erse

kita

ran

dan

haiw

an

M

elak

ukan

law

atan

pem

bela

jara

n (le

arni

ng

jour

neys

)

Men

gam

bil b

ahag

ian

dala

m sa

mbu

tan

Hari

Keha

rmon

ian

Kaum

Page 33: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

31

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

P1

-P2

P3-P

4 P5

-P6

PE

NG

ETAH

UAN

o M

empu

nyai

bud

aya

men

ghor

mat

i pan

dang

an o

rang

lain

Ta

hu c

ara-

cara

men

ghor

mat

i ora

ng-o

rang

dar

ipad

a pe

lbag

ai k

aum

dan

bud

aya

Ta

hu c

ara-

cara

unt

uk m

enga

mbi

l ber

at d

an m

enyu

mba

ng k

epad

a pe

ning

kata

n hi

dup

oran

g la

in

Fa

ham

i per

anan

dan

tang

gung

jaw

ab se

baga

i ahl

i mas

yara

kat

Pe

rihat

in T

erha

dap

Mas

yara

kat

Fa

ham

i bah

awa

sese

oran

g ya

ng p

rihat

in:

o M

enga

mbi

l ber

at te

ntan

g ke

seja

hter

aan

hidu

p or

ang

lain

o

Tunj

ukka

n ra

sa e

mpa

ti d

emi m

emah

ami k

eper

luan

ora

ng la

in

o Am

bil i

nisia

tif u

ntuk

mem

bant

u or

ang

lain

Fa

ham

i per

i pen

tingn

ya m

enga

mbi

l ber

at te

ntan

g or

ang

lain

dal

am m

asya

raka

t

KEM

AHIR

AN

M

enja

lin d

an M

enja

ga H

ubun

gan

yang

Pos

itif

Deng

ar d

enga

n te

kun

dan

beri

resp

ons y

ang

sew

ajar

nya

Tu

njuk

kan

sikap

am

bil b

erat

dan

tim

bang

rasa

terh

adap

ora

ng-o

rang

dar

ipad

a ka

um d

an b

uday

a ya

ng

berb

eza

Be

rkon

gsi d

enga

n ra

kan-

raka

n da

ripad

a so

sio-b

uday

a ya

ng b

erbe

za

Kena

l pas

ti pe

rasa

an o

rang

lain

mel

alui

ger

ak-g

eri m

erek

a

Da

patk

an p

enje

lasa

n, d

an lu

ahka

n pe

mik

iran

dan

pera

saan

kep

ada

raka

n-ra

kan

yang

ber

lain

an so

sio-

buda

ya d

enga

n ca

ra y

ang

sesu

ai

Guna

kan

cara

yan

g se

suai

unt

uk m

emba

ntu

raka

n-ra

kan

darip

ada

sosio

-bud

aya

yang

ber

beza

Men

gam

bil P

ersp

ektif

Tunj

ukka

n ke

peka

an te

rhad

ap p

emik

iran,

per

asaa

n da

n tin

gkah

laku

raka

n-ra

kan

darip

ada

sosio

-bud

aya

yang

ber

beza

dan

leta

kkan

diri

dal

am k

eada

an m

erek

a

Kena

li ke

lebi

han

dala

m d

iri o

rang

lain

Renu

ngan

Fiki

rkan

sem

ula

dan

bela

jar d

arip

ada

peng

alam

an d

enga

n or

ang

lain

dal

am m

asya

raka

t

32

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

P1

-P2

P3-P

4 P5

-P6

NIL

AI

Horm

at-M

engh

orm

ati

Kepe

lbag

aian

mak

anan

dan

per

ayaa

n ke

buda

yaan

di S

inga

pura

Pe

raya

an k

eaga

maa

n da

n te

mpa

t-te

mpa

t iba

dat d

i Sin

gapu

ra

Amal

an p

emak

anan

dan

kita

-kita

b ag

ama

darip

ada

pelb

agai

kum

pula

n so

sio-b

uday

a

Si

fat p

enya

yang

terh

adap

per

asaa

n da

n ke

perlu

an o

rang

lain

Harm

oni

deng

an o

rang

lain

SIKA

P

Bers

ikap

tida

k m

udah

men

ghuk

um

Ha

rgai

kea

neka

raga

man

di S

inga

pura

Bera

sa e

mpa

ti te

rhad

ap o

rang

lain

Berk

ongs

i den

gan

oran

g la

in d

an m

engu

tam

akan

mer

eka

Harg

ai o

rang

lain

yan

g be

rbez

a da

ripad

a ki

ta

Re

ndah

diri

ket

ika

berin

tera

ksi d

enga

n or

ang

lain

Yaki

n ba

haw

a se

seor

ang

itu b

oleh

men

data

ngka

n ke

lain

an

Am

bil i

nisia

tif u

ntuk

men

yum

bang

kep

ada

peni

ngka

tan

hidu

p or

ang

lain

Berik

ut ia

lah

peng

alam

an-p

enga

lam

an h

idup

yan

g be

rgun

a un

tuk

men

gaja

r pen

geta

huan

, kem

ahira

n da

n ni

lai/

sika

p ya

ng re

leva

n:

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

1 - 2

Ko

ntek

s unt

uk D

arja

h 3

- 4

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

5 - 6

Berk

omun

ikas

i de

ngan

ra

kan-

raka

n ya

ng

berla

inan

kau

m

M

enga

mbi

l bah

agia

n da

lam

sam

buta

n Ha

ri Ke

harm

onia

n Ka

um

Be

rtem

u de

ngan

gol

onga

n m

asya

raka

t yan

g be

rbez

a-be

za

M

elak

ukan

law

atan

pem

bela

jara

n (le

arni

ng

jour

neys

)

Men

gam

bil b

ahag

ian

dala

m sa

mbu

tan

Hari

Keha

rmon

ian

Kaum

M

elak

sana

kan

Nila

i Dal

am T

inda

kan

(VIA

), te

rmas

uk m

enja

ga p

erse

kita

ran

dan

haiw

an

M

elak

ukan

law

atan

pem

bela

jara

n (le

arni

ng

jour

neys

)

Men

gam

bil b

ahag

ian

dala

m sa

mbu

tan

Hari

Keha

rmon

ian

Kaum

Page 34: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

33

REST

RICT

ED

Dom

ain:

Neg

ara

Fo

kus:

Mem

bent

uk Id

entit

i Nas

iona

l dan

Pem

bina

an N

egar

a

Hasi

l Pem

bela

jara

n:

LO 5

: Be

rban

gga

deng

an i

dent

iti n

asio

nal,

rasa

ber

tem

pat

di S

inga

pura

dan

kom

ited

kepa

da

pem

bang

unan

neg

ara

LO 8

: M

embu

at r

enun

gan

dan

mem

berik

an r

espo

n ke

pada

isu-

isu m

asya

raka

t, ne

gara

dan

glo

bal,

seba

gai r

akya

t yan

g be

rpen

geta

huan

dan

ber

tang

gung

jaw

ab

Soal

an-s

oala

n Ku

nci

Iden

titi:

Apak

ah y

ang

mem

berik

an k

ita c

iri-c

iri ra

kyat

Sin

gapu

ra?

Hubu

ngan

: Bag

aim

anak

ah h

ubun

gan

deng

an o

rang

lain

men

yum

bang

kep

ada

pem

bina

an n

egar

a?

Pilih

an: B

agai

man

akah

kita

tunj

ukka

n ilt

izam

terh

adap

kes

ejah

tera

an S

inga

pura

?

KAN

DUN

GAN

Darja

h 1-

2

Da

rjah

3-4

Da

rjah

5-6

PE

NG

ETAH

UAN

Iden

titi N

asio

nal

Ta

hu w

arisa

n da

n bu

daya

Sin

gapu

ra d

an b

agai

man

a ia

mem

peng

aruh

i gay

a hi

dup

kita

yan

g un

ik

Fa

ham

i bah

awa

iden

titi n

asio

nal:

o M

elib

atka

n pe

nget

ahua

n te

ntan

g w

arisa

n da

n bu

daya

Sin

gapu

ra d

an b

agai

man

a ia

mem

peng

aruh

i ga

ya h

idup

kita

yan

g un

ik

o Pe

ntin

g ke

rana

ia m

ewuj

udka

n ra

sa k

epun

yaan

dal

am d

iri se

seor

ang

o

Men

cora

k bu

daya

Sin

gapu

ra

Tahu

bag

aim

ana

sese

oran

g bo

leh

men

yum

bang

kep

ada

penc

orak

an id

entit

i nas

iona

l dan

bud

aya

deng

an:

o M

engh

orm

ati k

epel

baga

ian

buda

ya

Fa

ham

i ba

gaim

ana

sese

oran

g bo

leh

men

yum

bang

kep

ada

penc

orak

an i

dent

iti n

asio

nal

dan

buda

ya

34

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Darja

h 1-

2

Da

rjah

3-4

Da

rjah

5-6

deng

an:

o M

engh

orm

ati k

epel

baga

ian

buda

ya

o M

engh

arga

i dan

men

erim

a bu

daya

lain

Pem

bina

an N

egar

a

Ta

hu te

ntan

g lim

a fa

ktor

uta

ma

yang

men

yum

bang

kep

ada

pert

ahan

an m

utla

k Si

ngap

ura

Fa

ham

i bag

aim

ana

sese

oran

g bo

leh

mem

pam

erka

n ilt

izam

dan

mem

aink

an p

eran

an te

rhad

ap p

erta

hana

n m

utla

k Si

ngap

ura

Se

dar a

kan

isu-is

u se

mas

a ya

ng d

ihad

api o

leh

Sing

apur

a da

n im

plik

asin

ya

KE

MAH

IRAN

M

enga

mbi

l Per

spek

tif

Ti

mba

ngka

n pe

mik

iran

dan

pera

saan

ora

ng la

in

o ya

ng se

usia

o di

seko

lah

o da

ripad

a m

asya

raka

t dan

neg

ara

Mem

buat

Kep

utus

an y

ang

Bert

angg

ungj

awab

Tim

bang

kan

pilih

an d

an a

kiba

t-ak

ibat

nya

dala

m m

embu

at k

eput

usan

Bu

at k

eput

usan

ber

dasa

rkan

nila

i-nila

i mur

ni

Renu

ngka

n ba

gaim

ana

tinda

kan

sese

oran

g m

enda

tang

kan

kesa

n ke

pada

ora

ng la

in

Tega

kkan

keb

enar

an w

alau

pun

ketik

a be

rhad

apan

den

gan

caba

ran

Re

nung

an

Fi

kirk

an se

mul

a da

n be

laja

r dar

ipad

a pe

ngal

aman

Sin

gapu

ra

Renu

ngka

n ba

gaim

ana

sese

oran

g m

emup

uk ra

sa k

epun

yaan

o

terh

adap

Sin

gapu

ra

o de

ngan

ber

asa

bang

ga d

an k

omite

d ke

pada

Sin

gapu

ra

NIL

AI

Sifa

t Pen

yaya

ng te

rhad

ap S

inga

pura

Page 35: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

33

REST

RICT

ED

Dom

ain:

Neg

ara

Fo

kus:

Mem

bent

uk Id

entit

i Nas

iona

l dan

Pem

bina

an N

egar

a

Hasi

l Pem

bela

jara

n:

LO 5

: Be

rban

gga

deng

an i

dent

iti n

asio

nal,

rasa

ber

tem

pat

di S

inga

pura

dan

kom

ited

kepa

da

pem

bang

unan

neg

ara

LO 8

: M

embu

at r

enun

gan

dan

mem

berik

an r

espo

n ke

pada

isu-

isu m

asya

raka

t, ne

gara

dan

glo

bal,

seba

gai r

akya

t yan

g be

rpen

geta

huan

dan

ber

tang

gung

jaw

ab

Soal

an-s

oala

n Ku

nci

Iden

titi:

Apak

ah y

ang

mem

berik

an k

ita c

iri-c

iri ra

kyat

Sin

gapu

ra?

Hubu

ngan

: Bag

aim

anak

ah h

ubun

gan

deng

an o

rang

lain

men

yum

bang

kep

ada

pem

bina

an n

egar

a?

Pilih

an: B

agai

man

akah

kita

tunj

ukka

n ilt

izam

terh

adap

kes

ejah

tera

an S

inga

pura

?

KAN

DUN

GAN

Darja

h 1-

2

Da

rjah

3-4

Da

rjah

5-6

PE

NG

ETAH

UAN

Iden

titi N

asio

nal

Ta

hu w

arisa

n da

n bu

daya

Sin

gapu

ra d

an b

agai

man

a ia

mem

peng

aruh

i gay

a hi

dup

kita

yan

g un

ik

Fa

ham

i bah

awa

iden

titi n

asio

nal:

o M

elib

atka

n pe

nget

ahua

n te

ntan

g w

arisa

n da

n bu

daya

Sin

gapu

ra d

an b

agai

man

a ia

mem

peng

aruh

i ga

ya h

idup

kita

yan

g un

ik

o Pe

ntin

g ke

rana

ia m

ewuj

udka

n ra

sa k

epun

yaan

dal

am d

iri se

seor

ang

o

Men

cora

k bu

daya

Sin

gapu

ra

Tahu

bag

aim

ana

sese

oran

g bo

leh

men

yum

bang

kep

ada

penc

orak

an id

entit

i nas

iona

l dan

bud

aya

deng

an:

o M

engh

orm

ati k

epel

baga

ian

buda

ya

Fa

ham

i ba

gaim

ana

sese

oran

g bo

leh

men

yum

bang

kep

ada

penc

orak

an i

dent

iti n

asio

nal

dan

buda

ya

34

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Darja

h 1-

2

Da

rjah

3-4

Da

rjah

5-6

deng

an:

o M

engh

orm

ati k

epel

baga

ian

buda

ya

o M

engh

arga

i dan

men

erim

a bu

daya

lain

Pem

bina

an N

egar

a

Ta

hu te

ntan

g lim

a fa

ktor

uta

ma

yang

men

yum

bang

kep

ada

pert

ahan

an m

utla

k Si

ngap

ura

Fa

ham

i bag

aim

ana

sese

oran

g bo

leh

mem

pam

erka

n ilt

izam

dan

mem

aink

an p

eran

an te

rhad

ap p

erta

hana

n m

utla

k Si

ngap

ura

Se

dar a

kan

isu-is

u se

mas

a ya

ng d

ihad

api o

leh

Sing

apur

a da

n im

plik

asin

ya

KE

MAH

IRAN

M

enga

mbi

l Per

spek

tif

Ti

mba

ngka

n pe

mik

iran

dan

pera

saan

ora

ng la

in

o ya

ng se

usia

o di

seko

lah

o da

ripad

a m

asya

raka

t dan

neg

ara

Mem

buat

Kep

utus

an y

ang

Bert

angg

ungj

awab

Tim

bang

kan

pilih

an d

an a

kiba

t-ak

ibat

nya

dala

m m

embu

at k

eput

usan

Bu

at k

eput

usan

ber

dasa

rkan

nila

i-nila

i mur

ni

Renu

ngka

n ba

gaim

ana

tinda

kan

sese

oran

g m

enda

tang

kan

kesa

n ke

pada

ora

ng la

in

Tega

kkan

keb

enar

an w

alau

pun

ketik

a be

rhad

apan

den

gan

caba

ran

Re

nung

an

Fi

kirk

an se

mul

a da

n be

laja

r dar

ipad

a pe

ngal

aman

Sin

gapu

ra

Renu

ngka

n ba

gaim

ana

sese

oran

g m

emup

uk ra

sa k

epun

yaan

o

terh

adap

Sin

gapu

ra

o de

ngan

ber

asa

bang

ga d

an k

omite

d ke

pada

Sin

gapu

ra

NIL

AI

Sifa

t Pen

yaya

ng te

rhad

ap S

inga

pura

Page 36: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

35

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Darja

h 1-

2

Da

rjah

3-4

Da

rjah

5-6

Ta

at k

epad

a Si

ngap

ura

Be

rtan

ggun

gjaw

ab te

rhad

ap S

inga

pura

Men

ghor

mat

i ide

ntiti

nas

iona

l

Tang

gung

jaw

ab S

ivik

den

gan

mem

puny

ai p

enge

tahu

an te

ntan

g isu

-isu

nega

ra

Da

ya B

ingk

as d

alam

per

taha

nan

mut

lak

Sing

apur

a

SI

KAP

Mem

puny

ai ra

sa k

epun

yaan

dan

hak

di S

inga

pura

Cint

a ke

pada

Sin

gapu

ra

O

ptim

is da

n ya

kin

deng

an m

asa

depa

n Si

ngap

ura

Prih

atin

terh

adap

per

kara

-per

kara

yan

g m

enda

tang

kan

kesa

n ke

pada

Sin

gapu

ra

Ilt

izam

terh

adap

kes

ejah

tera

an S

inga

pura

Proa

ktif

untu

k se

ntia

sa b

erpe

nget

ahua

n

Be

rikut

iala

h pe

ngal

aman

-pen

gala

man

hid

up y

ang

berg

una

untu

k m

enga

jar p

enge

tahu

an, k

emah

iran

dan

nila

i/si

kap

yang

rele

van:

Ko

ntek

s unt

uk D

arja

h 1

- 2

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

3 - 4

Ko

ntek

s unt

uk D

arja

h 5

- 6

M

enga

mbi

l bah

agia

n da

lam

upa

cara

m

enai

kkan

ben

dera

Mem

perin

gati

Hari

Pert

ahan

an M

utla

k

M

enya

mbu

t Har

i Keb

angs

aan

M

empe

ringa

ti Ha

ri Pe

rtah

anan

Mut

lak

Men

yam

but H

ari K

eban

gsaa

n

M

empe

ringa

ti Ha

ri Pe

rtah

anan

Mut

lak

Men

ghad

iri p

ertu

njuk

an P

endi

dika

n N

asio

nal (

NE sh

ow)

M

enya

mbu

t Har

i Keb

angs

aan

Men

gam

bil b

ahag

ian

dala

m p

rogr

am

pert

ukar

an a

tau

law

atan

lapa

ngan

(fie

ld

trip

s)

36

REST

RICT

ED

Dom

ain:

Dun

ia*

Foku

s: A

ktif

Seba

gai R

akya

t dal

am D

unia

yan

g M

enye

jaga

t *D

omai

n in

i han

ya u

ntuk

Dar

jah

5-6

Hasi

l Pem

bela

jara

n:

LO 8

: M

embu

at re

nung

an d

an m

embe

rikan

resp

on k

epad

a isu

-isu

mas

yara

kat,

nega

ra d

an g

loba

l, se

baga

i rak

yat y

ang

berp

enge

tahu

an d

an b

erta

nggu

ngja

wab

So

alan

-soa

lan

Kunc

i Id

entit

i: Ap

akah

yan

g di

mak

sudk

an se

baga

i rak

yat a

ktif

dala

m d

unia

yan

g m

enye

jaga

t?

Hubu

ngan

: Bag

aim

anak

an k

ita b

erin

tera

ksi d

enga

n or

ang-

oran

g da

lam

dun

ia y

ang

men

yeja

gat?

Pi

lihan

: Bag

aim

anak

ah k

ita m

engg

unak

an k

ekua

tan

dan

kebo

leha

n un

tuk

mem

enuh

i kep

erlu

an d

alam

du

nia

yang

men

yeja

gat?

KAN

DUN

GAN

P5

-P6

PEN

GET

AHU

AN

Raky

at A

ktif

Kena

li ci

ri-ci

ri ra

kyat

yan

g be

rpen

geta

huan

dan

ber

tang

gung

jaw

ab d

alam

dun

ia y

ang

men

yeja

gat

Ta

hu te

ntan

g pe

rana

n m

asin

g-m

asin

g di

Sin

gapu

ra

Be

rmin

at

untu

k m

enge

tahu

i isu

-isu

terk

ini

yang

m

elan

da

nega

ra-n

egar

a se

rant

au

dan

impl

ikas

i-im

plik

asin

ya

KE

MAH

IRAN

M

enga

mbi

l Per

spek

tif

Ti

mba

ngka

n pe

lbag

ai p

anda

ngan

unt

uk m

embu

at k

eput

usan

ber

dasa

rkan

nila

i-nila

i mur

ni

M

embe

ri Ba

ntua

n

M

embe

rikan

ban

tuan

kep

ada

oran

g-or

ang

yang

men

ghad

api m

asal

ah

Re

nung

an

Fi

kirk

an se

mul

a da

n be

laja

r dar

ipad

a pe

ngal

aman

neg

ara-

nega

ra se

rant

au

N

ILAI

M

engh

orm

ati o

rang

lain

Bert

angg

ungj

awab

dal

am m

emba

ntu

oran

g la

in

Si

fat p

enya

yang

terh

adap

pem

ikira

n, p

eras

aan

dan

kepr

ihat

inan

/kep

erlu

an o

rang

lain

Page 37: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

35

REST

RICT

ED

KAN

DUN

GAN

Darja

h 1-

2

Da

rjah

3-4

Da

rjah

5-6

Ta

at k

epad

a Si

ngap

ura

Be

rtan

ggun

gjaw

ab te

rhad

ap S

inga

pura

Men

ghor

mat

i ide

ntiti

nas

iona

l

Tang

gung

jaw

ab S

ivik

den

gan

mem

puny

ai p

enge

tahu

an te

ntan

g isu

-isu

nega

ra

Da

ya B

ingk

as d

alam

per

taha

nan

mut

lak

Sing

apur

a

SI

KAP

Mem

puny

ai ra

sa k

epun

yaan

dan

hak

di S

inga

pura

Cint

a ke

pada

Sin

gapu

ra

O

ptim

is da

n ya

kin

deng

an m

asa

depa

n Si

ngap

ura

Prih

atin

terh

adap

per

kara

-per

kara

yan

g m

enda

tang

kan

kesa

n ke

pada

Sin

gapu

ra

Ilt

izam

terh

adap

kes

ejah

tera

an S

inga

pura

Proa

ktif

untu

k se

ntia

sa b

erpe

nget

ahua

n

Be

rikut

iala

h pe

ngal

aman

-pen

gala

man

hid

up y

ang

berg

una

untu

k m

enga

jar p

enge

tahu

an, k

emah

iran

dan

nila

i/si

kap

yang

rele

van:

Ko

ntek

s unt

uk D

arja

h 1

- 2

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

3 - 4

Ko

ntek

s unt

uk D

arja

h 5

- 6

M

enga

mbi

l bah

agia

n da

lam

upa

cara

m

enai

kkan

ben

dera

Mem

perin

gati

Hari

Pert

ahan

an M

utla

k

M

enya

mbu

t Har

i Keb

angs

aan

M

empe

ringa

ti Ha

ri Pe

rtah

anan

Mut

lak

Men

yam

but H

ari K

eban

gsaa

n

M

empe

ringa

ti Ha

ri Pe

rtah

anan

Mut

lak

Men

ghad

iri p

ertu

njuk

an P

endi

dika

n N

asio

nal (

NE sh

ow)

M

enya

mbu

t Har

i Keb

angs

aan

Men

gam

bil b

ahag

ian

dala

m p

rogr

am

pert

ukar

an a

tau

law

atan

lapa

ngan

(fie

ld

trip

s)

36

REST

RICT

ED

Dom

ain:

Dun

ia*

Foku

s: A

ktif

Seba

gai R

akya

t dal

am D

unia

yan

g M

enye

jaga

t *D

omai

n in

i han

ya u

ntuk

Dar

jah

5-6

Hasi

l Pem

bela

jara

n:

LO 8

: M

embu

at re

nung

an d

an m

embe

rikan

resp

on k

epad

a isu

-isu

mas

yara

kat,

nega

ra d

an g

loba

l, se

baga

i rak

yat y

ang

berp

enge

tahu

an d

an b

erta

nggu

ngja

wab

So

alan

-soa

lan

Kunc

i Id

entit

i: Ap

akah

yan

g di

mak

sudk

an se

baga

i rak

yat a

ktif

dala

m d

unia

yan

g m

enye

jaga

t?

Hubu

ngan

: Bag

aim

anak

an k

ita b

erin

tera

ksi d

enga

n or

ang-

oran

g da

lam

dun

ia y

ang

men

yeja

gat?

Pi

lihan

: Bag

aim

anak

ah k

ita m

engg

unak

an k

ekua

tan

dan

kebo

leha

n un

tuk

mem

enuh

i kep

erlu

an d

alam

du

nia

yang

men

yeja

gat?

KAN

DUN

GAN

P5

-P6

PEN

GET

AHU

AN

Raky

at A

ktif

Kena

li ci

ri-ci

ri ra

kyat

yan

g be

rpen

geta

huan

dan

ber

tang

gung

jaw

ab d

alam

dun

ia y

ang

men

yeja

gat

Ta

hu te

ntan

g pe

rana

n m

asin

g-m

asin

g di

Sin

gapu

ra

Be

rmin

at

untu

k m

enge

tahu

i isu

-isu

terk

ini

yang

m

elan

da

nega

ra-n

egar

a se

rant

au

dan

impl

ikas

i-im

plik

asin

ya

KE

MAH

IRAN

M

enga

mbi

l Per

spek

tif

Ti

mba

ngka

n pe

lbag

ai p

anda

ngan

unt

uk m

embu

at k

eput

usan

ber

dasa

rkan

nila

i-nila

i mur

ni

M

embe

ri Ba

ntua

n

M

embe

rikan

ban

tuan

kep

ada

oran

g-or

ang

yang

men

ghad

api m

asal

ah

Re

nung

an

Fi

kirk

an se

mul

a da

n be

laja

r dar

ipad

a pe

ngal

aman

neg

ara-

nega

ra se

rant

au

N

ILAI

M

engh

orm

ati o

rang

lain

Bert

angg

ungj

awab

dal

am m

emba

ntu

oran

g la

in

Si

fat p

enya

yang

terh

adap

pem

ikira

n, p

eras

aan

dan

kepr

ihat

inan

/kep

erlu

an o

rang

lain

Page 38: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

37

REST

RICT

ED

SIKA

P Be

rasa

em

pati

terh

adap

ora

ng la

in

Pr

ihat

in te

rhad

ap p

erka

ra-p

erka

ra y

ang

men

data

ngka

n ke

san

kepa

da d

unia

Pro-

aktif

unt

uk m

enda

patk

an p

enge

tahu

an

Be

rikut

iala

h pe

ngal

aman

-pen

gala

man

hid

up y

ang

berg

una

untu

k m

enga

jar p

enge

tahu

an, k

emah

iran

dan

nila

i/si

kap

yang

re

leva

n:

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

5 - 6

Men

yam

but H

ari P

ersa

haba

tan

Anta

raba

ngsa

Men

ghar

gai o

rang

lain

mel

alui

pen

gala

man

Nila

i Dal

am T

inda

kan

(VIA

)

Men

gam

bil b

ahag

ian

dala

m p

rogr

am p

ertu

kara

n at

au la

wat

an la

pang

an (f

ield

trip

s)

38

REST

RICT

ED

Peda

gogi

Peda

gogi

Pen

didi

kan

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an d

ilaka

rkan

be

rdas

arka

n te

ori p

embe

laja

ran

Kons

truk

tivis.

Pen

gaja

ran

Pend

idik

an

Perw

atak

an d

an

Kew

arga

nega

raan

ada

lah

bera

sask

an p

rose

s da

n ia

be

rfok

us p

ada

aspe

k “m

enga

pa”

dan

“bag

aim

ana”

, da

n bu

kann

ya

pada

asp

ek “

apa”

. O

leh

seba

b m

urid

-mur

id b

elaj

ar d

enga

n ba

ik

apab

ila m

erek

a te

rliba

t sec

ara

aktif

dal

am p

embe

laja

ran,

pen

deka

tan

peng

ajar

an

yang

di

guna

kan

untu

k Pe

ndid

ikan

Pe

rwat

akan

da

n Ke

war

gane

gara

an b

ertu

juan

mem

udah

car

a pe

mbe

laja

ran

kem

ahira

n da

n pe

ngha

yata

n ni

lai-n

ilai m

urni

mel

alui

tind

akan

.

Guru

-gur

u bo

leh

men

ggun

akan

ga

bung

an

pend

ekat

an

yang

be

rasa

skan

pro

ses

dan

mem

ilih

stra

tegi

pen

gaja

ran

yang

rel

evan

bag

i m

elib

atka

n m

urid

se

cara

ak

tif

dala

m

pem

bela

jara

n Pe

ndid

ikan

Pe

rwat

akan

da

n Ke

raky

atan

. Pe

ndek

atan

-pen

deka

tan

peng

ajar

an

berk

enaa

n di

tera

ngka

n da

lam

hal

aman

ber

ikut

.

Gam

bar r

ajah

9:

Peda

gogi

Pen

didi

kan

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an

Pe

ndek

atan

Ber

cerit

a

Pend

ekat

an B

ertim

bang

Ras

a

Pend

ekat

an P

erke

mba

ngan

Kog

nitif

Pend

ekat

an P

embe

laja

ran

Peng

alam

an

Pe

ndek

atan

Pen

jela

san

Nila

i

Pend

ekat

an b

eras

aska

n pr

oses

terd

iri d

arip

ada

stra

tegi

-str

ateg

i pe

ngaj

aran

sepe

rti:

M

ain

Pera

n

Berd

ialo

g

Pem

bela

jara

n Ko

oper

atif

Re

nung

an

Pr

oses

Men

yoal

- M

enje

lask

an, M

enar

ik R

eaks

i, M

empe

ngar

uhi

(Cla

rify,

Sen

sitise

, Inf

luen

ce –

CSI

)

Rutin

Ber

fikir

(Thi

nkin

g Ro

utin

e)

Ke

rja B

erku

mpu

lan

Pros

es B

ulat

an (C

ircle

Pro

cess

es)

Pend

ekat

an B

eras

aska

n Pr

oses

Page 39: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

37

REST

RICT

ED

SIKA

P Be

rasa

em

pati

terh

adap

ora

ng la

in

Pr

ihat

in te

rhad

ap p

erka

ra-p

erka

ra y

ang

men

data

ngka

n ke

san

kepa

da d

unia

Pro-

aktif

unt

uk m

enda

patk

an p

enge

tahu

an

Be

rikut

iala

h pe

ngal

aman

-pen

gala

man

hid

up y

ang

berg

una

untu

k m

enga

jar p

enge

tahu

an, k

emah

iran

dan

nila

i/si

kap

yang

re

leva

n:

Kont

eks u

ntuk

Dar

jah

5 - 6

Men

yam

but H

ari P

ersa

haba

tan

Anta

raba

ngsa

Men

ghar

gai o

rang

lain

mel

alui

pen

gala

man

Nila

i Dal

am T

inda

kan

(VIA

)

Men

gam

bil b

ahag

ian

dala

m p

rogr

am p

ertu

kara

n at

au la

wat

an la

pang

an (f

ield

trip

s)

38

REST

RICT

ED

Peda

gogi

Peda

gogi

Pen

didi

kan

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an d

ilaka

rkan

be

rdas

arka

n te

ori p

embe

laja

ran

Kons

truk

tivis.

Pen

gaja

ran

Pend

idik

an

Perw

atak

an d

an

Kew

arga

nega

raan

ada

lah

bera

sask

an p

rose

s da

n ia

be

rfok

us p

ada

aspe

k “m

enga

pa”

dan

“bag

aim

ana”

, da

n bu

kann

ya

pada

asp

ek “

apa”

. O

leh

seba

b m

urid

-mur

id b

elaj

ar d

enga

n ba

ik

apab

ila m

erek

a te

rliba

t sec

ara

aktif

dal

am p

embe

laja

ran,

pen

deka

tan

peng

ajar

an

yang

di

guna

kan

untu

k Pe

ndid

ikan

Pe

rwat

akan

da

n Ke

war

gane

gara

an b

ertu

juan

mem

udah

car

a pe

mbe

laja

ran

kem

ahira

n da

n pe

ngha

yata

n ni

lai-n

ilai m

urni

mel

alui

tind

akan

.

Guru

-gur

u bo

leh

men

ggun

akan

ga

bung

an

pend

ekat

an

yang

be

rasa

skan

pro

ses

dan

mem

ilih

stra

tegi

pen

gaja

ran

yang

rel

evan

bag

i m

elib

atka

n m

urid

se

cara

ak

tif

dala

m

pem

bela

jara

n Pe

ndid

ikan

Pe

rwat

akan

da

n Ke

raky

atan

. Pe

ndek

atan

-pen

deka

tan

peng

ajar

an

berk

enaa

n di

tera

ngka

n da

lam

hal

aman

ber

ikut

.

Gam

bar r

ajah

9:

Peda

gogi

Pen

didi

kan

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an

Pe

ndek

atan

Ber

cerit

a

Pend

ekat

an B

ertim

bang

Ras

a

Pend

ekat

an P

erke

mba

ngan

Kog

nitif

Pend

ekat

an P

embe

laja

ran

Peng

alam

an

Pe

ndek

atan

Pen

jela

san

Nila

i

Pend

ekat

an b

eras

aska

n pr

oses

terd

iri d

arip

ada

stra

tegi

-str

ateg

i pe

ngaj

aran

sepe

rti:

M

ain

Pera

n

Berd

ialo

g

Pem

bela

jara

n Ko

oper

atif

Re

nung

an

Pr

oses

Men

yoal

- M

enje

lask

an, M

enar

ik R

eaks

i, M

empe

ngar

uhi

(Cla

rify,

Sen

sitise

, Inf

luen

ce –

CSI

)

Rutin

Ber

fikir

(Thi

nkin

g Ro

utin

e)

Ke

rja B

erku

mpu

lan

Pros

es B

ulat

an (C

ircle

Pro

cess

es)

Pend

ekat

an B

eras

aska

n Pr

oses

Page 40: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

39

REST

RICT

ED

Pend

ekat

an P

enga

jara

n Be

rasa

skan

Pro

ses

a.

Pend

ekat

an B

erce

rita

Pe

ndek

atan

Be

rcer

ita

mel

ibat

kan

penc

erita

an

tent

ang

kisa

h-ki

sah

do

ngen

g da

n ju

ga b

enar

unt

uk m

emud

ah c

ara

pros

es p

engh

ayat

an

nila

i-nila

i m

urni

. Gu

ru

bole

h m

engg

unak

an c

erita

-cer

ita b

erco

rak

trad

ision

al,

kepa

hlaw

anan

da

n ki

sah-

kisa

h ya

ng

berla

ku

dala

m

kehi

dupa

n ha

rian,

unt

uk m

emba

ntu

mur

id-m

urid

mem

aham

i pe

ri pe

rluny

a m

enga

mal

kan

nila

i-nila

i mur

ni. B

erce

rita

juga

mem

bole

hkan

m

urid

-mur

id m

enje

lask

an p

eras

aan

mer

eka

mel

alui

akt

iviti

ren

unga

n.

Adal

ah p

entin

g ba

gi g

uru

untu

k m

emili

h ce

rita-

cerit

a ya

ng s

esua

i de

ngan

per

ingk

at u

mur

dan

min

at m

urid

-mur

id.

Mur

id-m

urid

dib

imbi

ng u

ntuk

men

gena

l pas

ti pe

gang

an d

an n

ilai-n

ilai

perib

adi

mer

eka

sem

asa

mer

eka

mem

buat

hu

bung

ka

it de

ngan

pe

ngal

aman

per

ibad

i mer

eka,

men

gara

ng c

erita

mer

eka

send

iri a

tau

mem

ikirk

an

kisa

h-ki

sah

oran

g la

in.

Pend

ekat

an

berc

erita

in

i m

emer

luka

n te

knik

men

yoal

yan

g te

rbuk

a, m

embu

at p

enje

lasa

n,

mem

buat

per

ingk

asan

, mem

bina

idea

dar

ipad

a id

ea o

rang

lain

dan

ia

men

ggal

akka

n m

urid

-mur

id m

embe

ri re

spon

s kep

ada

satu

sam

a la

in.

b.

Pend

ekat

an B

ertim

bang

Ras

a

Pend

ekat

an B

ertim

bang

Ras

a be

rasa

skan

rasa

em

pati

dan

ia b

ertu

juan

m

embe

ntuk

sik

ap p

enya

yang

. So

alan

pen

ting

yang

per

lu d

iaju

kan

kepa

da m

urid

-mur

id i

alah

“Ba

gaim

anak

ah p

eras

aan

kam

u se

kira

nya

kam

u or

ang

berk

enaa

n?”

Sese

oran

g m

urid

mem

pela

jari

bah

awa

mem

buat

se

sebu

ah

kepu

tusa

n m

oral

m

elib

atka

n pe

rtim

bang

an

terh

adap

kes

an b

agi k

eput

usan

yan

g di

buat

ke

atas

ora

ng la

in. D

enga

n m

enga

mbi

l pe

rspe

ktif

oran

g ya

ng t

erlib

at i

tu,

mur

id t

erse

but

akan

cu

ba

mem

aham

i pe

mik

iran

dan

pera

saan

nya

da

n m

embe

ntuk

pand

anga

n ya

ng s

eim

bang

ter

hada

p sit

uasi

berk

enaa

n. In

i dila

kuka

n m

elal

ui p

engg

unaa

n st

rate

gi-s

trat

egi s

eper

ti m

ain

pera

n da

n m

enyo

al.

c.

Pend

ekat

an P

embe

laja

ran

Peng

alam

an

Dala

m P

ende

kata

n Pe

mbe

laja

ran

Peng

alam

an,

mur

id-m

urid

mel

alui

su

atu

kita

ran

peng

alam

an, p

emer

hatia

n, re

nung

an d

an p

enga

plik

asia

n pe

nget

ahua

n se

mas

a m

erek

a be

rgia

t da

lam

pro

ses

pem

bela

jara

n di

da

lam

dan

juga

di l

uar b

ilik

darja

h. M

erek

a di

berik

an p

enga

lam

an d

an

pelu

ang-

pelu

ang

yang

m

embo

lehk

an

mer

eka

mer

enun

g ni

lai-n

ilai

mur

ni,

kons

ep d

an i

dea,

ser

ta m

engh

ayat

i ni

lai-n

ilai

mur

ni d

enga

n m

enga

plik

asik

an k

emah

iran

dan

peng

etah

uan

yang

dip

elaj

ari

dala

m

situa

si du

nia

sebe

nar.

Deng

an m

emah

ami m

akna

di s

ebal

ik p

erka

ra-

perk

ara

yang

dila

kuka

n, m

urid

-mur

id b

erke

mun

gkin

an b

esar

aka

n be

rasa

bah

awa

mer

eka

bert

angg

ungj

awab

ata

s pr

oses

pem

bela

jara

n ya

ng

berla

ku,

dan

mer

eka

kem

udia

n ak

an

mem

inda

hkan

pe

nget

ahua

n ya

ng

dim

iliki

ke

pada

sit

uasi

baha

ru

berd

asar

kan

peng

alam

an m

erek

a. M

urid

-mur

id m

eren

ung,

men

ilai d

an m

embu

at

kepu

tusa

n be

rdas

arka

n ni

lai-n

ilai

mur

ni

yang

te

lah

diha

yati

dan

kem

udia

nnya

men

gam

alka

n ni

lai-n

ilai t

erse

but.

d.

Pend

ekat

an P

erke

mba

ngan

Kog

nitif

Pe

ndek

atan

Per

kem

bang

an K

ogni

tif b

eras

aska

n te

ori

perk

emba

ngan

m

oral

ol

eh

Law

renc

e Ko

hlbe

rg.

Mur

id-m

urid

di

gala

kkan

su

paya

m

embe

rikan

res

pons

kep

ada

situa

si di

lem

a ya

ng b

enar

ata

upun

yan

g di

reka

, dan

dib

imbi

ng u

ntuk

men

entu

kan

taha

p re

spon

s ya

ng d

iber

ikan

m

engi

kut

taha

p pe

naak

ulan

mor

al y

ang

digu

naka

n ol

eh K

olhb

erg.

Pr

oses

ini

aka

n m

emba

ntu

mur

id-m

urid

sup

aya

men

eliti

seb

ab a

tau

mot

if di

seb

alik

tin

daka

n m

erek

a da

n ke

mud

ian

men

ingk

atka

n ta

hap

kese

dara

n di

ri (s

elf-a

war

enes

s).

Guru

bol

eh m

engg

unak

an t

akso

nom

i in

i un

tuk

men

gang

gark

an t

ahap

pen

aaku

lan

mor

al m

urid

-mur

id d

an

men

ggun

akan

pro

ses

peny

oala

n M

enje

lask

an-M

ewuj

udka

n Ke

peka

an-

40

REST

RICT

ED

Mem

peng

aruh

i (C

SI -

Cla

rify-

Sens

itise

-Influ

ence

) ba

gi m

embo

lehk

an

mur

id b

eral

ih d

arip

ada

pers

pekt

if ya

ng m

emen

tingk

an d

iri s

endi

ri ke

pada

per

spek

tif y

ang

lebi

h tin

ggi

men

giku

t ta

hap

perk

emba

ngan

m

oral

, de

ngan

m

embe

rikan

fo

kus

kepa

da

pers

pekt

if so

sial

dan

univ

ersa

l.

e.

Pend

ekat

an P

enje

lasa

n N

ilai

Pend

ekat

an

Penj

elas

an

Nila

i m

elib

atka

n pr

oses

be

rlang

kah

yang

m

emba

ntu

mur

id-m

urid

mem

buat

kep

utus

an y

ang

mat

ang.

M

urid

-m

urid

dira

ngsa

ng u

ntuk

ber

fikir

dan

men

jela

skan

nila

i-nila

i mur

ni y

ang

men

jadi

peg

anga

n m

erek

a de

ngan

men

eliti

per

asaa

n pe

ribad

i dan

cor

ak

tingk

ah la

ku

mel

alui

pe

mik

iran

rasio

nal,

rasa

em

pati

dan

kese

dara

n em

osi.

Deng

an m

engg

unak

an s

trat

egi-s

trat

egi

sepe

rti

berd

ialo

g da

n pe

mbe

laja

ran

koop

erat

if, g

uru

mem

bim

bing

mur

id u

ntuk

mem

buat

ke

putu

san

bers

anda

rkan

nila

i-nila

i m

urni

yan

g m

eran

gkum

i ni

lai-n

ilai

yang

men

jadi

peg

anga

n m

asya

raka

t. Pr

oses

Mem

buat

Kep

utus

an Y

ang

Bert

angg

ungj

awab

ini

ter

mas

uk m

enge

nal

past

i da

n m

enila

i pi

lihan

, m

embu

at k

eput

usan

, men

gam

bil p

endi

rian

dan

berp

egan

g te

guh

pada

pe

ndiri

an y

ang

tela

h di

ambi

l.

Page 41: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

39

REST

RICT

ED

Pend

ekat

an P

enga

jara

n Be

rasa

skan

Pro

ses

a.

Pend

ekat

an B

erce

rita

Pe

ndek

atan

Be

rcer

ita

mel

ibat

kan

penc

erita

an

tent

ang

kisa

h-ki

sah

do

ngen

g da

n ju

ga b

enar

unt

uk m

emud

ah c

ara

pros

es p

engh

ayat

an

nila

i-nila

i m

urni

. Gu

ru

bole

h m

engg

unak

an c

erita

-cer

ita b

erco

rak

trad

ision

al,

kepa

hlaw

anan

da

n ki

sah-

kisa

h ya

ng

berla

ku

dala

m

kehi

dupa

n ha

rian,

unt

uk m

emba

ntu

mur

id-m

urid

mem

aham

i pe

ri pe

rluny

a m

enga

mal

kan

nila

i-nila

i mur

ni. B

erce

rita

juga

mem

bole

hkan

m

urid

-mur

id m

enje

lask

an p

eras

aan

mer

eka

mel

alui

akt

iviti

ren

unga

n.

Adal

ah p

entin

g ba

gi g

uru

untu

k m

emili

h ce

rita-

cerit

a ya

ng s

esua

i de

ngan

per

ingk

at u

mur

dan

min

at m

urid

-mur

id.

Mur

id-m

urid

dib

imbi

ng u

ntuk

men

gena

l pas

ti pe

gang

an d

an n

ilai-n

ilai

perib

adi

mer

eka

sem

asa

mer

eka

mem

buat

hu

bung

ka

it de

ngan

pe

ngal

aman

per

ibad

i mer

eka,

men

gara

ng c

erita

mer

eka

send

iri a

tau

mem

ikirk

an

kisa

h-ki

sah

oran

g la

in.

Pend

ekat

an

berc

erita

in

i m

emer

luka

n te

knik

men

yoal

yan

g te

rbuk

a, m

embu

at p

enje

lasa

n,

mem

buat

per

ingk

asan

, mem

bina

idea

dar

ipad

a id

ea o

rang

lain

dan

ia

men

ggal

akka

n m

urid

-mur

id m

embe

ri re

spon

s kep

ada

satu

sam

a la

in.

b.

Pend

ekat

an B

ertim

bang

Ras

a

Pend

ekat

an B

ertim

bang

Ras

a be

rasa

skan

rasa

em

pati

dan

ia b

ertu

juan

m

embe

ntuk

sik

ap p

enya

yang

. So

alan

pen

ting

yang

per

lu d

iaju

kan

kepa

da m

urid

-mur

id i

alah

“Ba

gaim

anak

ah p

eras

aan

kam

u se

kira

nya

kam

u or

ang

berk

enaa

n?”

Sese

oran

g m

urid

mem

pela

jari

bah

awa

mem

buat

se

sebu

ah

kepu

tusa

n m

oral

m

elib

atka

n pe

rtim

bang

an

terh

adap

kes

an b

agi k

eput

usan

yan

g di

buat

ke

atas

ora

ng la

in. D

enga

n m

enga

mbi

l pe

rspe

ktif

oran

g ya

ng t

erlib

at i

tu,

mur

id t

erse

but

akan

cu

ba

mem

aham

i pe

mik

iran

dan

pera

saan

nya

da

n m

embe

ntuk

pand

anga

n ya

ng s

eim

bang

ter

hada

p sit

uasi

berk

enaa

n. In

i dila

kuka

n m

elal

ui p

engg

unaa

n st

rate

gi-s

trat

egi s

eper

ti m

ain

pera

n da

n m

enyo

al.

c.

Pend

ekat

an P

embe

laja

ran

Peng

alam

an

Dala

m P

ende

kata

n Pe

mbe

laja

ran

Peng

alam

an,

mur

id-m

urid

mel

alui

su

atu

kita

ran

peng

alam

an, p

emer

hatia

n, re

nung

an d

an p

enga

plik

asia

n pe

nget

ahua

n se

mas

a m

erek

a be

rgia

t da

lam

pro

ses

pem

bela

jara

n di

da

lam

dan

juga

di l

uar b

ilik

darja

h. M

erek

a di

berik

an p

enga

lam

an d

an

pelu

ang-

pelu

ang

yang

m

embo

lehk

an

mer

eka

mer

enun

g ni

lai-n

ilai

mur

ni,

kons

ep d

an i

dea,

ser

ta m

engh

ayat

i ni

lai-n

ilai

mur

ni d

enga

n m

enga

plik

asik

an k

emah

iran

dan

peng

etah

uan

yang

dip

elaj

ari

dala

m

situa

si du

nia

sebe

nar.

Deng

an m

emah

ami m

akna

di s

ebal

ik p

erka

ra-

perk

ara

yang

dila

kuka

n, m

urid

-mur

id b

erke

mun

gkin

an b

esar

aka

n be

rasa

bah

awa

mer

eka

bert

angg

ungj

awab

ata

s pr

oses

pem

bela

jara

n ya

ng

berla

ku,

dan

mer

eka

kem

udia

n ak

an

mem

inda

hkan

pe

nget

ahua

n ya

ng

dim

iliki

ke

pada

sit

uasi

baha

ru

berd

asar

kan

peng

alam

an m

erek

a. M

urid

-mur

id m

eren

ung,

men

ilai d

an m

embu

at

kepu

tusa

n be

rdas

arka

n ni

lai-n

ilai

mur

ni

yang

te

lah

diha

yati

dan

kem

udia

nnya

men

gam

alka

n ni

lai-n

ilai t

erse

but.

d.

Pend

ekat

an P

erke

mba

ngan

Kog

nitif

Pe

ndek

atan

Per

kem

bang

an K

ogni

tif b

eras

aska

n te

ori

perk

emba

ngan

m

oral

ol

eh

Law

renc

e Ko

hlbe

rg.

Mur

id-m

urid

di

gala

kkan

su

paya

m

embe

rikan

res

pons

kep

ada

situa

si di

lem

a ya

ng b

enar

ata

upun

yan

g di

reka

, dan

dib

imbi

ng u

ntuk

men

entu

kan

taha

p re

spon

s ya

ng d

iber

ikan

m

engi

kut

taha

p pe

naak

ulan

mor

al y

ang

digu

naka

n ol

eh K

olhb

erg.

Pr

oses

ini

aka

n m

emba

ntu

mur

id-m

urid

sup

aya

men

eliti

seb

ab a

tau

mot

if di

seb

alik

tin

daka

n m

erek

a da

n ke

mud

ian

men

ingk

atka

n ta

hap

kese

dara

n di

ri (s

elf-a

war

enes

s).

Guru

bol

eh m

engg

unak

an t

akso

nom

i in

i un

tuk

men

gang

gark

an t

ahap

pen

aaku

lan

mor

al m

urid

-mur

id d

an

men

ggun

akan

pro

ses

peny

oala

n M

enje

lask

an-M

ewuj

udka

n Ke

peka

an-

40

REST

RICT

ED

Mem

peng

aruh

i (C

SI -

Cla

rify-

Sens

itise

-Influ

ence

) ba

gi m

embo

lehk

an

mur

id b

eral

ih d

arip

ada

pers

pekt

if ya

ng m

emen

tingk

an d

iri s

endi

ri ke

pada

per

spek

tif y

ang

lebi

h tin

ggi

men

giku

t ta

hap

perk

emba

ngan

m

oral

, de

ngan

m

embe

rikan

fo

kus

kepa

da

pers

pekt

if so

sial

dan

univ

ersa

l.

e.

Pend

ekat

an P

enje

lasa

n N

ilai

Pend

ekat

an

Penj

elas

an

Nila

i m

elib

atka

n pr

oses

be

rlang

kah

yang

m

emba

ntu

mur

id-m

urid

mem

buat

kep

utus

an y

ang

mat

ang.

M

urid

-m

urid

dira

ngsa

ng u

ntuk

ber

fikir

dan

men

jela

skan

nila

i-nila

i mur

ni y

ang

men

jadi

peg

anga

n m

erek

a de

ngan

men

eliti

per

asaa

n pe

ribad

i dan

cor

ak

tingk

ah la

ku

mel

alui

pe

mik

iran

rasio

nal,

rasa

em

pati

dan

kese

dara

n em

osi.

Deng

an m

engg

unak

an s

trat

egi-s

trat

egi

sepe

rti

berd

ialo

g da

n pe

mbe

laja

ran

koop

erat

if, g

uru

mem

bim

bing

mur

id u

ntuk

mem

buat

ke

putu

san

bers

anda

rkan

nila

i-nila

i m

urni

yan

g m

eran

gkum

i ni

lai-n

ilai

yang

men

jadi

peg

anga

n m

asya

raka

t. Pr

oses

Mem

buat

Kep

utus

an Y

ang

Bert

angg

ungj

awab

ini

ter

mas

uk m

enge

nal

past

i da

n m

enila

i pi

lihan

, m

embu

at k

eput

usan

, men

gam

bil p

endi

rian

dan

berp

egan

g te

guh

pada

pe

ndiri

an y

ang

tela

h di

ambi

l.

Page 42: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

41

REST

RICT

ED

Peni

laia

n

Peni

laia

n m

erup

akan

sat

u as

pek

pent

ing

dala

m p

embe

laja

ran

dan

peng

ajar

an d

an ia

per

lu d

igun

akan

sec

ara

berk

esan

unt

uk m

enyo

kong

pe

mbe

ntuk

an h

olist

ik m

urid

-mur

id.

Gam

bar

raja

h 10

mem

berik

an

gam

bara

n ke

selu

ruha

n ba

gi p

enila

ian

dala

m P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

da

n Ke

war

gane

gara

an.

Pera

nan

Peni

laia

n

Peni

laia

n m

erup

akan

pe

leng

kap

kepa

da

pros

es

pem

bela

jara

n Pe

ndid

ikan

Per

wat

akan

dan

Ke

war

gane

gara

an.

Teor

i Ko

nstr

uktiv

is m

engg

alak

mur

id m

enja

di p

enyu

mba

ng a

ktif

dala

m p

embe

laja

ran

mer

eka

dan

men

gesy

orka

n su

paya

mer

eka

terli

bat

dala

m

pros

es

peni

laia

n.

Ole

h itu

, pen

ilaia

n pe

rlu m

enuj

u ke

ara

h pe

nila

ian

untu

k pe

mbe

laja

ran

(ass

essm

ent

for

lear

ning

). M

aklu

m b

alas

yan

g te

pat

tent

ang

mur

id-m

urid

dan

men

yelu

ruh

akan

mem

berik

an m

otiv

asi

kepa

da m

erek

a un

tuk

men

capa

i mat

lam

at P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

dan

Ke

war

gane

gara

an.

Aspe

k ya

ng D

inila

i Pe

nila

ian

dala

m

Pend

idik

an

Perw

atak

an

dan

Ke

war

gane

gara

an

dibe

ntuk

un

tuk

men

yem

ak

pem

aham

an

mur

id

tent

ang

nila

i-nila

i m

urni

, da

n pe

mbe

ntuk

an k

ecek

apan

sos

ial

dan

emos

i m

erek

a da

n ke

mah

iran

yang

ber

kaita

n de

ngan

Kew

arga

nega

raan

.

Pend

ekat

an u

ntuk

Pen

ilaia

n

Mur

id-m

urid

bo

leh

men

yum

bang

ke

pada

pr

oses

pe

mbe

laja

ran

mer

eka

mel

alui

pen

ilaia

n ke

ndiri

ata

upun

pen

ilaia

n ol

eh ra

kan

seba

ya.

Mer

eka

sepa

tutn

ya t

erlib

at d

alam

men

gadi

li ke

rja m

erek

a se

ndiri

, m

eman

tau

kem

ajua

n da

n be

laja

r m

enen

tuka

n m

atla

mat

unt

uk d

iri

send

iri. m

urid

-mur

id p

erlu

mem

aham

i den

gan

jela

s jan

gkaa

n te

rhad

ap

diri

mer

eka

dala

m

mel

aksa

naka

n se

suat

u tu

gasa

n pe

nila

ian.

Di

seba

bkan

itu

, se

tiap

tuga

san

peni

laia

n pe

rlu d

isert

akan

den

gan

krite

ria p

enila

ian

yang

jela

s un

tuk

guru

-gur

u ya

ng h

arus

di

tera

ngka

n de

ngan

jela

s kep

ada

mur

id-m

urid

.

Kola

bora

si an

tara

gur

u-gu

ru d

alam

mem

binc

angk

an h

al-h

al p

enila

ian

akan

men

yoko

ng p

emah

aman

mer

eka

tent

ang

pem

bela

jara

n m

urid

-m

urid

dar

ipad

a pe

lbag

ai p

ersp

ektif

. Ia

juga

mem

astik

an m

aklu

m b

alas

ya

ng

holis

tik

tent

ang

kem

ajua

n m

urid

-mur

id

dala

m

Pend

idik

an

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an.

42

REST

RICT

ED

Gam

bar r

ajah

10:

Ben

tuk

Peni

laia

n da

lam

Pen

didi

kan

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an

Peni

laia

n ke

ndiri

mer

upak

an b

ahag

ian

yang

pen

ting

dala

m a

pa sa

haja

ben

tuk

peni

laia

n –

ia m

emba

ntu

mur

id-m

urid

supa

ya

bera

sa b

ahaw

a m

erek

a m

empu

nyai

kua

sa d

alam

pem

bela

jara

n da

n se

ntia

sa b

erfik

ir. P

enila

ian

kend

iri m

engg

alak

kan

mur

id-m

urid

supa

ya m

eren

ung

dan

beru

saha

seca

ra se

dar u

ntuk

mem

perb

aiki

diri

send

iri.

Peni

lian

raka

n se

baya

mer

upak

an p

rose

s ya

ng m

emba

ntu

mur

id-m

urid

mem

beri

mak

lum

bal

as k

epad

a sa

tu s

ama

lain

. M

erek

a m

empe

laja

ri ba

haw

a m

erek

a pe

rlu p

eka

tent

ang

mak

lum

at y

ang

dibe

rikan

kep

ada

raka

n-ra

kan

dan

bela

jar s

upay

a tid

ak m

udah

men

ghuk

um o

rang

lain

ket

ika

berk

omun

ikas

i den

gan

raka

n-ra

kan

mer

eka.

Ini m

erup

akan

kec

ekap

an A

bad

ke-

21 y

ang

diha

rapk

an d

apat

dip

upuk

dal

am d

iri m

urid

-mur

id.

Pand

anga

n gu

ru-g

uru

terh

adap

mur

id-m

urid

kek

al p

entin

g da

lam

mem

berik

an m

aklu

m b

alas

sec

ara

sum

atif

mah

upun

fo

rmat

if. G

uru-

guru

ban

yak

men

ghab

iskan

mas

a de

ngan

mur

id, l

anta

s mem

puny

ai p

emah

aman

yan

g ba

ik te

ntan

g ap

a ya

ng

hend

ak d

icap

ai o

leh

mur

id-m

urid

. M

aklu

m b

alas

yan

g be

rfok

uska

n pe

mbe

laja

ran

dapa

t m

emba

ntu

mur

id-m

urid

m

emah

ami k

emaj

uan

mer

eka,

iden

titi d

an c

abar

an y

ang

diha

dapi

. Ia

juga

men

gusu

lkan

car

a-ca

ra u

ntuk

mem

perb

aik

diri

dala

m p

elba

gai a

spek

.

STRA

TEG

I: •

Renu

ngan

Penu

lisan

Jurn

al

ALAT

: • Se

nara

i Sem

ak

• Ru

brik

Jurn

al

• Pe

nunj

uk T

ingk

ah L

aku

(Beh

avio

ural

Indi

cato

r)

STRA

TEG

I: •

Tekn

ik m

enyo

al a

ntar

a ra

kan-

raka

n

• Pe

mer

hatia

n ol

eh ra

kan-

raka

n

• Pe

mbe

laja

ran

Koop

erat

if

• Pe

mbe

laja

ran

Kola

bora

tif

• Pr

oses

Bul

atan

ALAT

: • Se

nara

i Sem

ak

• Ru

brik

Penu

njuk

Tin

gkah

Lak

u (B

ehav

iour

al In

dica

tor)

STRA

TEG

I: •

Tekn

ik m

enyo

al u

ntuk

men

dapa

tkan

pen

jela

san

Pem

erha

tian

oleh

gur

u-gu

ru

• Te

acha

ble

Mom

ent

Pelu

ang

Peng

ajar

an

• Pr

oses

Bul

atan

ALAT

: • Se

nara

i Sem

ak

• Ru

brik

Penu

njuk

Tin

gkah

Lak

u (B

ehav

iour

al In

dica

tor)

Kad

Lapo

ran

Holis

tik

PEN

DEKA

TAN

: BER

PUSA

T KE

PADA

MU

RID

DAN

PEN

DEKA

TAN

SEL

URU

H SE

KOLA

H

TUJU

AN: M

EMBE

RIKA

N M

AKLU

M B

ALAS

UN

TUK

PEM

BEN

TUKA

N P

ERW

ATAK

AN D

AN

KEW

ARGA

NEG

ARAA

N

PEN

ILAI

AN D

ALAM

PEN

DIDI

KAN

PER

WAT

AKAN

DAN

KEW

ARGA

NEG

ARAA

N

Page 43: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

41

REST

RICT

ED

Peni

laia

n

Peni

laia

n m

erup

akan

sat

u as

pek

pent

ing

dala

m p

embe

laja

ran

dan

peng

ajar

an d

an ia

per

lu d

igun

akan

sec

ara

berk

esan

unt

uk m

enyo

kong

pe

mbe

ntuk

an h

olist

ik m

urid

-mur

id.

Gam

bar

raja

h 10

mem

berik

an

gam

bara

n ke

selu

ruha

n ba

gi p

enila

ian

dala

m P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

da

n Ke

war

gane

gara

an.

Pera

nan

Peni

laia

n

Peni

laia

n m

erup

akan

pe

leng

kap

kepa

da

pros

es

pem

bela

jara

n Pe

ndid

ikan

Per

wat

akan

dan

Ke

war

gane

gara

an.

Teor

i Ko

nstr

uktiv

is m

engg

alak

mur

id m

enja

di p

enyu

mba

ng a

ktif

dala

m p

embe

laja

ran

mer

eka

dan

men

gesy

orka

n su

paya

mer

eka

terli

bat

dala

m

pros

es

peni

laia

n.

Ole

h itu

, pen

ilaia

n pe

rlu m

enuj

u ke

ara

h pe

nila

ian

untu

k pe

mbe

laja

ran

(ass

essm

ent

for

lear

ning

). M

aklu

m b

alas

yan

g te

pat

tent

ang

mur

id-m

urid

dan

men

yelu

ruh

akan

mem

berik

an m

otiv

asi

kepa

da m

erek

a un

tuk

men

capa

i mat

lam

at P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

dan

Ke

war

gane

gara

an.

Aspe

k ya

ng D

inila

i Pe

nila

ian

dala

m

Pend

idik

an

Perw

atak

an

dan

Ke

war

gane

gara

an

dibe

ntuk

un

tuk

men

yem

ak

pem

aham

an

mur

id

tent

ang

nila

i-nila

i m

urni

, da

n pe

mbe

ntuk

an k

ecek

apan

sos

ial

dan

emos

i m

erek

a da

n ke

mah

iran

yang

ber

kaita

n de

ngan

Kew

arga

nega

raan

.

Pend

ekat

an u

ntuk

Pen

ilaia

n

Mur

id-m

urid

bo

leh

men

yum

bang

ke

pada

pr

oses

pe

mbe

laja

ran

mer

eka

mel

alui

pen

ilaia

n ke

ndiri

ata

upun

pen

ilaia

n ol

eh ra

kan

seba

ya.

Mer

eka

sepa

tutn

ya t

erlib

at d

alam

men

gadi

li ke

rja m

erek

a se

ndiri

, m

eman

tau

kem

ajua

n da

n be

laja

r m

enen

tuka

n m

atla

mat

unt

uk d

iri

send

iri. m

urid

-mur

id p

erlu

mem

aham

i den

gan

jela

s jan

gkaa

n te

rhad

ap

diri

mer

eka

dala

m

mel

aksa

naka

n se

suat

u tu

gasa

n pe

nila

ian.

Di

seba

bkan

itu

, se

tiap

tuga

san

peni

laia

n pe

rlu d

isert

akan

den

gan

krite

ria p

enila

ian

yang

jela

s un

tuk

guru

-gur

u ya

ng h

arus

di

tera

ngka

n de

ngan

jela

s kep

ada

mur

id-m

urid

.

Kola

bora

si an

tara

gur

u-gu

ru d

alam

mem

binc

angk

an h

al-h

al p

enila

ian

akan

men

yoko

ng p

emah

aman

mer

eka

tent

ang

pem

bela

jara

n m

urid

-m

urid

dar

ipad

a pe

lbag

ai p

ersp

ektif

. Ia

juga

mem

astik

an m

aklu

m b

alas

ya

ng

holis

tik

tent

ang

kem

ajua

n m

urid

-mur

id

dala

m

Pend

idik

an

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an.

42

REST

RICT

ED

Gam

bar r

ajah

10:

Ben

tuk

Peni

laia

n da

lam

Pen

didi

kan

Perw

atak

an d

an K

ewar

gane

gara

an

Peni

laia

n ke

ndiri

mer

upak

an b

ahag

ian

yang

pen

ting

dala

m a

pa sa

haja

ben

tuk

peni

laia

n –

ia m

emba

ntu

mur

id-m

urid

supa

ya

bera

sa b

ahaw

a m

erek

a m

empu

nyai

kua

sa d

alam

pem

bela

jara

n da

n se

ntia

sa b

erfik

ir. P

enila

ian

kend

iri m

engg

alak

kan

mur

id-m

urid

supa

ya m

eren

ung

dan

beru

saha

seca

ra se

dar u

ntuk

mem

perb

aiki

diri

send

iri.

Peni

lian

raka

n se

baya

mer

upak

an p

rose

s ya

ng m

emba

ntu

mur

id-m

urid

mem

beri

mak

lum

bal

as k

epad

a sa

tu s

ama

lain

. M

erek

a m

empe

laja

ri ba

haw

a m

erek

a pe

rlu p

eka

tent

ang

mak

lum

at y

ang

dibe

rikan

kep

ada

raka

n-ra

kan

dan

bela

jar s

upay

a tid

ak m

udah

men

ghuk

um o

rang

lain

ket

ika

berk

omun

ikas

i den

gan

raka

n-ra

kan

mer

eka.

Ini m

erup

akan

kec

ekap

an A

bad

ke-

21 y

ang

diha

rapk

an d

apat

dip

upuk

dal

am d

iri m

urid

-mur

id.

Pand

anga

n gu

ru-g

uru

terh

adap

mur

id-m

urid

kek

al p

entin

g da

lam

mem

berik

an m

aklu

m b

alas

sec

ara

sum

atif

mah

upun

fo

rmat

if. G

uru-

guru

ban

yak

men

ghab

iskan

mas

a de

ngan

mur

id, l

anta

s mem

puny

ai p

emah

aman

yan

g ba

ik te

ntan

g ap

a ya

ng

hend

ak d

icap

ai o

leh

mur

id-m

urid

. M

aklu

m b

alas

yan

g be

rfok

uska

n pe

mbe

laja

ran

dapa

t m

emba

ntu

mur

id-m

urid

m

emah

ami k

emaj

uan

mer

eka,

iden

titi d

an c

abar

an y

ang

diha

dapi

. Ia

juga

men

gusu

lkan

car

a-ca

ra u

ntuk

mem

perb

aik

diri

dala

m p

elba

gai a

spek

.

STRA

TEG

I: •

Renu

ngan

Penu

lisan

Jurn

al

ALAT

: • Se

nara

i Sem

ak

• Ru

brik

Jurn

al

• Pe

nunj

uk T

ingk

ah L

aku

(Beh

avio

ural

Indi

cato

r)

STRA

TEG

I: •

Tekn

ik m

enyo

al a

ntar

a ra

kan-

raka

n

• Pe

mer

hatia

n ol

eh ra

kan-

raka

n

• Pe

mbe

laja

ran

Koop

erat

if

• Pe

mbe

laja

ran

Kola

bora

tif

• Pr

oses

Bul

atan

ALAT

: • Se

nara

i Sem

ak

• Ru

brik

Penu

njuk

Tin

gkah

Lak

u (B

ehav

iour

al In

dica

tor)

STRA

TEG

I: •

Tekn

ik m

enyo

al u

ntuk

men

dapa

tkan

pen

jela

san

Pem

erha

tian

oleh

gur

u-gu

ru

• Te

acha

ble

Mom

ent

Pelu

ang

Peng

ajar

an

• Pr

oses

Bul

atan

ALAT

: • Se

nara

i Sem

ak

• Ru

brik

Penu

njuk

Tin

gkah

Lak

u (B

ehav

iour

al In

dica

tor)

Kad

Lapo

ran

Holis

tik

PEN

DEKA

TAN

: BER

PUSA

T KE

PADA

MU

RID

DAN

PEN

DEKA

TAN

SEL

URU

H SE

KOLA

H

TUJU

AN: M

EMBE

RIKA

N M

AKLU

M B

ALAS

UN

TUK

PEM

BEN

TUKA

N P

ERW

ATAK

AN D

AN

KEW

ARGA

NEG

ARAA

N

PEN

ILAI

AN D

ALAM

PEN

DIDI

KAN

PER

WAT

AKAN

DAN

KEW

ARGA

NEG

ARAA

N

Page 44: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

LAM

PIRA

N A

43

REST

RICT

ED

Ruju

kan

Be

al, C

., Bo

lick,

C. M

., M

arto

rella

, .P.

H.,

(200

9).T

each

ing

Soci

al S

tudi

es in

Mid

dle

and

Seco

ndar

y Sc

hool

s. Fi

fth

Editi

on. U

nite

d St

ates

of A

mer

ica:

Pear

son

Educ

atio

n, In

c.,

Benn

is, W

. G.,

& T

hom

as, R

. J. (

2002

). Ge

eks

and

geez

ers:

How

era

, val

ues

and

defin

ing

mom

ents

sha

pe le

ader

s. C

ambr

idge

, MA:

Har

vard

Bus

ines

s Sc

hool

Pr

ess.

Berr

y, R

., (2

008)

. Ass

essm

ent f

or Le

arni

ng, H

ong

Kong

Uni

vers

ity P

ress

, Hon

g Ko

ng.

Brow

n, F

.B.,

(197

7). E

duca

tion

for R

espo

nsib

le C

itize

nshi

p, M

c Gr

aw H

ill P

ublic

atio

n, L

ondo

n.

Byro

n G.

Mas

siala

s, R

odne

y F.

Alle

n.(1

996)

Cruc

ial I

ssue

s in

Teac

hing

Soc

ial s

tudi

es K

-12,

Wad

swor

th P

ublis

hing

Com

pany

Cunn

ingh

am, D

.D.,

(200

6). T

he S

even

Prin

ciple

s of C

onst

ruct

ivist

Tea

chin

g: A

Cas

e St

udy,

Vol

. 17,

No.

1, I

SSN

109

1-40

71.

Davi

d A.

Kol

b on

Exp

erie

ntia

l Lea

rnin

g. A

vaila

ble

from

htt

p://

ww

w.in

fed.

org/

bibl

io/b

-exp

lrn.h

tm. A

cces

sed

on 1

July

201

2

Expe

ctat

ions

of E

xcel

lenc

e Cu

rric

ulum

Sta

ndar

ds fo

r Soc

ial S

tudi

es. (

1994

). N

atio

nal C

ounc

il fo

r the

Soc

ial S

tudi

es (N

CSS)

.USA

Galin

a D.

, (20

07),

Vygo

tsky

in a

ctio

n in

the

early

yea

rs, T

he ‘k

ey to

lear

ning

’ cur

ricul

um, (

pp. 9

). Ro

utle

dge,

New

Yor

k

Garr

od, A

. et a

l. (2

008)

. Ado

lesc

ent P

ortr

aits

, Ide

ntity

, Rel

atio

nshi

ps, a

nd C

halle

nges

, 6th

Edi

tion,

Pea

rson

, USA

.

Gray

, A.,

Cons

truc

tivist

Tea

chin

g an

d Le

arni

ng. A

vaila

ble

from

htt

p://

sask

scho

olbo

ards

.ca/

rese

arch

/inst

ruct

ions

/97-

07.h

tm A

cces

sed

on 1

8/07

/201

2.

Harm

in, M

., (1

988)

. Val

ues C

larit

y, H

igh

Mor

ality

– Le

t’s G

o fo

r Bot

h, E

duca

tiona

l Lea

ders

hip.

Hend

erso

n, L

., (2

005)

. Com

bini

ng m

oral

phi

loso

phy

and

mor

al re

ason

ing:

The

PAV

E m

oral

reas

onin

g st

rate

gy, I

nter

natio

nal E

duca

tion

Jour

nal,

6(2)

, 184

-19

3, IS

SN 1

443-

1475

, Sha

nnon

Res

earc

h Pr

ess,

Aus

tral

ia.

LAM

PIRA

N A

44

REST

RICT

ED

Kerr

i-Lee

K.,

Sand

ra B

., Su

e D.

, (20

06).E

duca

tiona

l Psy

chol

ogy

for l

earn

ing

and

teac

hing

and

Nel

son

Aust

ralia

Pty

Lim

ited

Kenn

eth

T. H

enso

n, B

en F

. Elle

r. (1

999)

. Edu

catio

nal P

sych

olog

y fo

r Effe

ctiv

e Te

achi

ng: C

hapt

er 1

1 M

otiv

atio

n, p

g 38

1, W

adsw

orth

Pub

lishi

ng C

ompa

ny

Kirs

chen

baum

, H.,

(197

7). C

urre

nt re

sear

ch in

Val

ues C

larif

icatio

n, in

idem

, op.

Cit.

; and

Ala

n Lo

ckw

ood,

Wha

t’s W

rong

with

Val

ues C

larif

icatio

n?, S

ocia

l Ed

ucat

ion,

p. 3

99.

Lars

on, W

. et a

l. (2

002)

. Cha

nges

in A

dole

scen

ts’ I

nter

pers

onal

Exp

erie

nces

: Are

The

y Be

ing

Prep

ared

for A

dult

Rela

tions

hips

in th

e Tw

enty

-Firs

t Cen

tury

? Jo

urna

l of R

esea

rch

on A

dole

scen

ce, 1

2(1)

, 31-

68, S

ocie

ty fo

r Res

earc

h on

Ado

lesc

ence

.

Levy

, M. K

. & K

erpe

lman

, J. L

. (20

10).

Iden

tity

Proc

ess a

nd T

rans

form

ativ

e Pe

dago

gy: T

each

ers a

s Age

nts o

f Ide

ntity

For

mat

ion,

Iden

tity:

An

Inte

rnat

iona

l Jo

urna

l of T

heor

y an

d Re

sear

ch, P

sych

olog

y Pr

ess.

Loui

s B. R

aths

, Mer

rill H

arm

in, &

Sid

ney

B, S

imon

, (19

66).

Valu

es a

nd T

echi

ng: W

orki

ng w

ith V

alue

s in

the

Clas

sroo

m (C

olum

bus,

Ohi

o: C

harle

s E. M

erril

l).

Mar

sh,C

., (1

998)

,Tea

chin

g St

udie

s of S

ocie

ty a

nd E

nviro

nmen

t.Sec

ond

Editi

on, A

ustr

alia

:Pre

ntic

e Ha

ll Au

stra

lia P

ty L

td

McP

hail,

P.,

Ung

oed-

Thom

as, J

.R. &

Cha

pman

, H. (

1972

). M

oral

Edu

catio

n in

the

Seco

ndar

y Sc

hool

, Sch

ool C

ounc

il Pu

blic

atio

ns, U

SA.

Nuc

ci,L

.P.,

& N

arva

ez D

.(200

8),

Hand

book

of M

oral

and

Cha

ract

er E

duca

tion

(200

8),

pp 3

52. R

outle

dge,

UK

Orm

rod,

J.E,

(200

8). E

duca

tiona

l Psy

chol

ogy,

Dev

elop

ing

Lear

ners

, 6th

edi

tion.

Pea

rson

, New

Jers

ey

Sim

on, B

.S.,

How

e, W

.L. &

Kirs

chen

baum

, H. (

1978

). Ne

w R

evise

d Ed

ition

Val

ues C

larif

icatio

n (A

Han

dboo

k of

Pra

ctica

l Str

ateg

ies f

or T

each

ers a

nd S

tude

nts,

New

Yor

k: A

&W

Pub

lishe

rs, I

nc.,

USA

.

Stro

mm

en, E

. F.,

& L

inco

ln, B

ruce

, (19

92).

Cons

truc

tivism

, tec

hnol

ogy

and

the

futu

re o

f cla

ssro

om le

arni

ng. E

duca

tion

& U

rban

Soc

iety

. v24

, n4,

466

-477

Tan,

O.S

, R.D

. Par

sons

, S.L

Hin

son,

D. S

ardo

-Bro

wn

(200

3). E

duca

tiona

l Psy

chol

ogy,

A P

ract

ition

er-R

esea

rche

r App

roac

h, A

n As

ian

Editi

on (p

p.47

). Th

omso

n Le

arni

ng, C

alifo

rnia

.

T. L

icko

na (1

991)

. Edu

catin

g fo

r Cha

ract

er, H

ow sc

hool

s can

teac

h re

spec

t and

resp

onsib

ility

, (pp

266

). Ba

ntam

Boo

ks, N

ew Y

ork.

Page 45: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

LAM

PIRA

N A

43

REST

RICT

ED

Ruju

kan

Be

al, C

., Bo

lick,

C. M

., M

arto

rella

, .P.

H.,

(200

9).T

each

ing

Soci

al S

tudi

es in

Mid

dle

and

Seco

ndar

y Sc

hool

s. Fi

fth

Editi

on. U

nite

d St

ates

of A

mer

ica:

Pear

son

Educ

atio

n, In

c.,

Benn

is, W

. G.,

& T

hom

as, R

. J. (

2002

). Ge

eks

and

geez

ers:

How

era

, val

ues

and

defin

ing

mom

ents

sha

pe le

ader

s. C

ambr

idge

, MA:

Har

vard

Bus

ines

s Sc

hool

Pr

ess.

Berr

y, R

., (2

008)

. Ass

essm

ent f

or Le

arni

ng, H

ong

Kong

Uni

vers

ity P

ress

, Hon

g Ko

ng.

Brow

n, F

.B.,

(197

7). E

duca

tion

for R

espo

nsib

le C

itize

nshi

p, M

c Gr

aw H

ill P

ublic

atio

n, L

ondo

n.

Byro

n G.

Mas

siala

s, R

odne

y F.

Alle

n.(1

996)

Cruc

ial I

ssue

s in

Teac

hing

Soc

ial s

tudi

es K

-12,

Wad

swor

th P

ublis

hing

Com

pany

Cunn

ingh

am, D

.D.,

(200

6). T

he S

even

Prin

ciple

s of C

onst

ruct

ivist

Tea

chin

g: A

Cas

e St

udy,

Vol

. 17,

No.

1, I

SSN

109

1-40

71.

Davi

d A.

Kol

b on

Exp

erie

ntia

l Lea

rnin

g. A

vaila

ble

from

htt

p://

ww

w.in

fed.

org/

bibl

io/b

-exp

lrn.h

tm. A

cces

sed

on 1

July

201

2

Expe

ctat

ions

of E

xcel

lenc

e Cu

rric

ulum

Sta

ndar

ds fo

r Soc

ial S

tudi

es. (

1994

). N

atio

nal C

ounc

il fo

r the

Soc

ial S

tudi

es (N

CSS)

.USA

Galin

a D.

, (20

07),

Vygo

tsky

in a

ctio

n in

the

early

yea

rs, T

he ‘k

ey to

lear

ning

’ cur

ricul

um, (

pp. 9

). Ro

utle

dge,

New

Yor

k

Garr

od, A

. et a

l. (2

008)

. Ado

lesc

ent P

ortr

aits

, Ide

ntity

, Rel

atio

nshi

ps, a

nd C

halle

nges

, 6th

Edi

tion,

Pea

rson

, USA

.

Gray

, A.,

Cons

truc

tivist

Tea

chin

g an

d Le

arni

ng. A

vaila

ble

from

htt

p://

sask

scho

olbo

ards

.ca/

rese

arch

/inst

ruct

ions

/97-

07.h

tm A

cces

sed

on 1

8/07

/201

2.

Harm

in, M

., (1

988)

. Val

ues C

larit

y, H

igh

Mor

ality

– Le

t’s G

o fo

r Bot

h, E

duca

tiona

l Lea

ders

hip.

Hend

erso

n, L

., (2

005)

. Com

bini

ng m

oral

phi

loso

phy

and

mor

al re

ason

ing:

The

PAV

E m

oral

reas

onin

g st

rate

gy, I

nter

natio

nal E

duca

tion

Jour

nal,

6(2)

, 184

-19

3, IS

SN 1

443-

1475

, Sha

nnon

Res

earc

h Pr

ess,

Aus

tral

ia.

LAM

PIRA

N A

44

REST

RICT

ED

Kerr

i-Lee

K.,

Sand

ra B

., Su

e D.

, (20

06).E

duca

tiona

l Psy

chol

ogy

for l

earn

ing

and

teac

hing

and

Nel

son

Aust

ralia

Pty

Lim

ited

Kenn

eth

T. H

enso

n, B

en F

. Elle

r. (1

999)

. Edu

catio

nal P

sych

olog

y fo

r Effe

ctiv

e Te

achi

ng: C

hapt

er 1

1 M

otiv

atio

n, p

g 38

1, W

adsw

orth

Pub

lishi

ng C

ompa

ny

Kirs

chen

baum

, H.,

(197

7). C

urre

nt re

sear

ch in

Val

ues C

larif

icatio

n, in

idem

, op.

Cit.

; and

Ala

n Lo

ckw

ood,

Wha

t’s W

rong

with

Val

ues C

larif

icatio

n?, S

ocia

l Ed

ucat

ion,

p. 3

99.

Lars

on, W

. et a

l. (2

002)

. Cha

nges

in A

dole

scen

ts’ I

nter

pers

onal

Exp

erie

nces

: Are

The

y Be

ing

Prep

ared

for A

dult

Rela

tions

hips

in th

e Tw

enty

-Firs

t Cen

tury

? Jo

urna

l of R

esea

rch

on A

dole

scen

ce, 1

2(1)

, 31-

68, S

ocie

ty fo

r Res

earc

h on

Ado

lesc

ence

.

Levy

, M. K

. & K

erpe

lman

, J. L

. (20

10).

Iden

tity

Proc

ess a

nd T

rans

form

ativ

e Pe

dago

gy: T

each

ers a

s Age

nts o

f Ide

ntity

For

mat

ion,

Iden

tity:

An

Inte

rnat

iona

l Jo

urna

l of T

heor

y an

d Re

sear

ch, P

sych

olog

y Pr

ess.

Loui

s B. R

aths

, Mer

rill H

arm

in, &

Sid

ney

B, S

imon

, (19

66).

Valu

es a

nd T

echi

ng: W

orki

ng w

ith V

alue

s in

the

Clas

sroo

m (C

olum

bus,

Ohi

o: C

harle

s E. M

erril

l).

Mar

sh,C

., (1

998)

,Tea

chin

g St

udie

s of S

ocie

ty a

nd E

nviro

nmen

t.Sec

ond

Editi

on, A

ustr

alia

:Pre

ntic

e Ha

ll Au

stra

lia P

ty L

td

McP

hail,

P.,

Ung

oed-

Thom

as, J

.R. &

Cha

pman

, H. (

1972

). M

oral

Edu

catio

n in

the

Seco

ndar

y Sc

hool

, Sch

ool C

ounc

il Pu

blic

atio

ns, U

SA.

Nuc

ci,L

.P.,

& N

arva

ez D

.(200

8),

Hand

book

of M

oral

and

Cha

ract

er E

duca

tion

(200

8),

pp 3

52. R

outle

dge,

UK

Orm

rod,

J.E,

(200

8). E

duca

tiona

l Psy

chol

ogy,

Dev

elop

ing

Lear

ners

, 6th

edi

tion.

Pea

rson

, New

Jers

ey

Sim

on, B

.S.,

How

e, W

.L. &

Kirs

chen

baum

, H. (

1978

). Ne

w R

evise

d Ed

ition

Val

ues C

larif

icatio

n (A

Han

dboo

k of

Pra

ctica

l Str

ateg

ies f

or T

each

ers a

nd S

tude

nts,

New

Yor

k: A

&W

Pub

lishe

rs, I

nc.,

USA

.

Stro

mm

en, E

. F.,

& L

inco

ln, B

ruce

, (19

92).

Cons

truc

tivism

, tec

hnol

ogy

and

the

futu

re o

f cla

ssro

om le

arni

ng. E

duca

tion

& U

rban

Soc

iety

. v24

, n4,

466

-477

Tan,

O.S

, R.D

. Par

sons

, S.L

Hin

son,

D. S

ardo

-Bro

wn

(200

3). E

duca

tiona

l Psy

chol

ogy,

A P

ract

ition

er-R

esea

rche

r App

roac

h, A

n As

ian

Editi

on (p

p.47

). Th

omso

n Le

arni

ng, C

alifo

rnia

.

T. L

icko

na (1

991)

. Edu

catin

g fo

r Cha

ract

er, H

ow sc

hool

s can

teac

h re

spec

t and

resp

onsib

ility

, (pp

266

). Ba

ntam

Boo

ks, N

ew Y

ork.

Page 46: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

LAM

PIRA

N A

45

REST

RICT

ED

Vess

els,

G., (

1998

), Ch

arac

ter a

nd C

omm

unity

Dev

elop

men

t ( p

p.31

), Pr

aege

r, Lo

ndon

Wig

gins

, G.,

& M

cTig

he J.

(200

5). U

nder

stan

ding

by

Desig

n. A

lexa

ndria

, VA:

Ass

ocia

tion

for S

uper

visio

n an

d Cu

rric

ulum

Dev

elop

men

t.

Wili

am, D

., (1

988)

. Ins

ide

the

Blac

k Bo

x: R

aisin

g St

anda

rds T

hrou

gh C

lass

room

Ass

essm

ent,

King

’s C

olle

ge L

ondo

n Sc

hool

of E

duca

tion,

Lon

don.

Wili

am, D

., (2

009)

. Ass

essm

ent f

or Le

arni

ng: w

hy, w

hat a

nd h

ow?

An in

augu

ral p

rofe

ssio

nal l

ectu

re, I

nstit

ute

of E

duca

tion,

Uni

vers

ity o

f Lon

don,

Lon

don.

Woo

lfolk

A.,

(198

0).

Educ

atio

nal P

sych

olog

y. T

enth

Edi

tion.

Chap

ter 2

: Cog

nitiv

e De

velo

pmen

t and

lang

uage

pg

41 a

nd 7

3 Pe

rson

Edu

catio

n In

c., B

osto

n.

LAM

PIRA

N A

46

REST

RICT

ED

Peng

harg

aan

Ba

hagi

an K

urik

ulum

Per

kem

bang

an P

elaj

ar,

Kem

ente

rian

Pend

idik

an,

ingi

n m

erak

amka

n pe

ngha

rgaa

n ke

pada

par

a gu

ru,

Ketu

a Ja

bata

n, p

ensy

arah

, ku

mpu

lan-

kum

pula

n da

n in

stitu

si-in

stitu

si ya

ng t

elah

men

gam

bil

baha

gian

dal

am p

rose

s pe

mbe

ntuk

an d

an p

emba

ikan

suk

atan

pel

ajar

an P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

dan

Ker

akya

tan.

Rib

uan

terim

a ka

sih k

epad

a se

kola

h-se

kola

h be

rikut

: Se

kola

h Re

ndah

Se

kola

h An

glo-

Chin

ese

Juni

or

Seko

lah

Rend

ah A

nglo

-Chi

nese

Se

kola

h Re

ndah

Bel

estie

r Hill

Se

kola

h Re

ndah

Buk

it Pa

njan

g

Seko

lah

Rend

ah C

asua

rina

CH

IJ O

ur L

ady

Que

en o

f Pea

ce

Seko

lah

Rend

ah C

HIJ T

oa P

ayoh

Se

kola

h Re

ndah

Cho

ngfu

Se

kola

h Re

ndah

Com

pass

vale

Se

kola

h Re

ndah

Con

cord

Se

kola

h Re

ndah

Cor

pora

tion

Se

kola

h De

La

Salle

Se

kola

h Re

ndah

Elia

s Par

k

Seko

lah

Rend

ah E

ndea

vour

Se

kola

h Re

ndah

Gey

lang

Met

hodi

st

Seko

lah

Rend

ah G

reen

ridge

Se

kola

h Re

ndah

Grif

fths

Se

kola

h Pe

rem

puan

Hai

g

Seko

lah

Hong

Wen

Se

kola

h Re

ndah

Inno

va

Seko

lah

Rend

ah Ju

ying

Se

kola

h Re

ndah

Lak

esid

e

Seko

lah

Rend

ah L

ianh

ua

Seko

lah

Rend

ah K

ranj

i Se

kola

h Re

ndah

Mac

Pher

son

Se

kola

h M

aha

Bodh

i Se

kola

h Re

ndah

May

flow

er

Seko

lah

Rend

ah M

erid

ian

Se

kola

h M

onfo

rt Ju

nior

Se

kola

h Re

ndah

Nan

yang

Se

kola

h Re

ndah

New

Tow

n

Seko

lah

Rend

ah R

adin

Mas

Se

kola

h Re

ndah

Riv

er V

alle

y

Seko

lah

Rend

ah O

pera

Est

ate

Se

kola

h Re

ndah

Qih

ua

Seko

lah

Rend

ah P

asir

Ris

Seko

lah

Rend

ah S

t Ant

hony

's

Seko

lah

St S

teph

en

Seko

lah

Rend

ah P

rince

ss E

lizab

eth

Se

kola

h Po

i Chi

ng

Seko

lah

Rend

ah R

ulan

g

Seko

lah

Rend

ah T

elok

Kur

au

Seko

lah

Rend

ah T

eck

Why

e

Seko

lah

Rend

ah T

emas

ek

Seko

lah

Rend

ah Y

ew T

ee

Seko

lah

Rend

ah Z

hong

hua

Page 47: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

LAM

PIRA

N A

45

REST

RICT

ED

Vess

els,

G., (

1998

), Ch

arac

ter a

nd C

omm

unity

Dev

elop

men

t ( p

p.31

), Pr

aege

r, Lo

ndon

Wig

gins

, G.,

& M

cTig

he J.

(200

5). U

nder

stan

ding

by

Desig

n. A

lexa

ndria

, VA:

Ass

ocia

tion

for S

uper

visio

n an

d Cu

rric

ulum

Dev

elop

men

t.

Wili

am, D

., (1

988)

. Ins

ide

the

Blac

k Bo

x: R

aisin

g St

anda

rds T

hrou

gh C

lass

room

Ass

essm

ent,

King

’s C

olle

ge L

ondo

n Sc

hool

of E

duca

tion,

Lon

don.

Wili

am, D

., (2

009)

. Ass

essm

ent f

or Le

arni

ng: w

hy, w

hat a

nd h

ow?

An in

augu

ral p

rofe

ssio

nal l

ectu

re, I

nstit

ute

of E

duca

tion,

Uni

vers

ity o

f Lon

don,

Lon

don.

Woo

lfolk

A.,

(198

0).

Educ

atio

nal P

sych

olog

y. T

enth

Edi

tion.

Chap

ter 2

: Cog

nitiv

e De

velo

pmen

t and

lang

uage

pg

41 a

nd 7

3 Pe

rson

Edu

catio

n In

c., B

osto

n.

LAM

PIRA

N A

46

REST

RICT

ED

Peng

harg

aan

Ba

hagi

an K

urik

ulum

Per

kem

bang

an P

elaj

ar,

Kem

ente

rian

Pend

idik

an,

ingi

n m

erak

amka

n pe

ngha

rgaa

n ke

pada

par

a gu

ru,

Ketu

a Ja

bata

n, p

ensy

arah

, ku

mpu

lan-

kum

pula

n da

n in

stitu

si-in

stitu

si ya

ng t

elah

men

gam

bil

baha

gian

dal

am p

rose

s pe

mbe

ntuk

an d

an p

emba

ikan

suk

atan

pel

ajar

an P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

dan

Ker

akya

tan.

Rib

uan

terim

a ka

sih k

epad

a se

kola

h-se

kola

h be

rikut

: Se

kola

h Re

ndah

Se

kola

h An

glo-

Chin

ese

Juni

or

Seko

lah

Rend

ah A

nglo

-Chi

nese

Se

kola

h Re

ndah

Bel

estie

r Hill

Se

kola

h Re

ndah

Buk

it Pa

njan

g

Seko

lah

Rend

ah C

asua

rina

CH

IJ O

ur L

ady

Que

en o

f Pea

ce

Seko

lah

Rend

ah C

HIJ T

oa P

ayoh

Se

kola

h Re

ndah

Cho

ngfu

Se

kola

h Re

ndah

Com

pass

vale

Se

kola

h Re

ndah

Con

cord

Se

kola

h Re

ndah

Cor

pora

tion

Se

kola

h De

La

Salle

Se

kola

h Re

ndah

Elia

s Par

k

Seko

lah

Rend

ah E

ndea

vour

Se

kola

h Re

ndah

Gey

lang

Met

hodi

st

Seko

lah

Rend

ah G

reen

ridge

Se

kola

h Re

ndah

Grif

fths

Se

kola

h Pe

rem

puan

Hai

g

Seko

lah

Hong

Wen

Se

kola

h Re

ndah

Inno

va

Seko

lah

Rend

ah Ju

ying

Se

kola

h Re

ndah

Lak

esid

e

Seko

lah

Rend

ah L

ianh

ua

Seko

lah

Rend

ah K

ranj

i Se

kola

h Re

ndah

Mac

Pher

son

Se

kola

h M

aha

Bodh

i Se

kola

h Re

ndah

May

flow

er

Seko

lah

Rend

ah M

erid

ian

Se

kola

h M

onfo

rt Ju

nior

Se

kola

h Re

ndah

Nan

yang

Se

kola

h Re

ndah

New

Tow

n

Seko

lah

Rend

ah R

adin

Mas

Se

kola

h Re

ndah

Riv

er V

alle

y

Seko

lah

Rend

ah O

pera

Est

ate

Se

kola

h Re

ndah

Qih

ua

Seko

lah

Rend

ah P

asir

Ris

Seko

lah

Rend

ah S

t Ant

hony

's

Seko

lah

St S

teph

en

Seko

lah

Rend

ah P

rince

ss E

lizab

eth

Se

kola

h Po

i Chi

ng

Seko

lah

Rend

ah R

ulan

g

Seko

lah

Rend

ah T

elok

Kur

au

Seko

lah

Rend

ah T

eck

Why

e

Seko

lah

Rend

ah T

emas

ek

Seko

lah

Rend

ah Y

ew T

ee

Seko

lah

Rend

ah Z

hong

hua

Page 48: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

LAM

PIRA

N A

47

REST

RICT

ED

Seko

lah

Men

enga

h

Seko

lah

Men

enga

h An

g M

o Ki

o

Seko

lah

Assu

mpt

ion

Engl

ish

Seko

lah

Men

enga

h Br

oadr

ick

Se

kola

h Ti

nggi

Pem

erin

tah

Buki

t Pan

jang

Gov

ernm

ent

Seko

lah

Men

enga

h Be

dok

Sout

h

Seko

lah

Men

enga

h Be

dok

View

Se

kola

h M

enen

gah

Bow

en S

econ

dary

Sch

ool

Seko

lah

Men

enga

h Ch

ua C

hu K

ang

Seco

ndar

y Sc

hool

Se

kola

h M

enen

gah

Com

mon

wea

lth S

econ

dary

Sch

ool

Seko

lah

Ting

gi C

hung

Che

ng (U

tam

a)

Seko

lah

Ting

gi C

hung

Che

ng (Y

ishun

) Se

kola

h M

enen

gah

Dunm

an

Seko

lah

Men

enga

h Ea

st V

iew

Se

kola

h M

enen

gah

Ever

gree

n

Seko

lah

Men

enga

h Fa

jar

Seko

lah

Men

enga

h Fu

chun

Se

kola

h M

enen

gah

Juro

ng

Seko

lah

Men

enga

h Ju

ying

Se

kola

h M

enen

gah

Juny

uan

Se

kola

h M

enen

gah

Kuo

Chua

n Pr

esby

teria

n

Seko

lah

Men

enga

h M

ontfo

rt

Seko

lah

Men

enga

h M

acPh

erso

n

Seko

lah

Men

enga

h N

orth

land

Se

kola

h M

enen

gah

Pei H

wa

Se

kola

h M

enen

gah

Pion

eer

Seko

lah

Ting

gi P

resb

yter

ian

Se

kola

h M

enen

gah

Pung

gol

Seko

lah

Men

enga

h Q

ueen

tow

n

Seko

lah

Men

enga

h Se

rang

oon

Gard

en

Seko

lah

Men

enga

h Sh

uqun

Se

kola

h M

enen

gah

St. A

ndre

w’s

Seko

lah

Men

enga

h St

Gab

riel's

Se

kola

h M

enen

gah

Swiss

Cot

tage

Se

kola

h M

enen

gah

Sprin

gfie

ld

Seko

lah

Men

enga

h Ta

njon

g Ka

tong

Se

kola

h Pe

rem

puan

Tan

jong

Kat

ong

Se

kola

h M

enen

gah

Uni

ty

Seko

lah

Men

enga

h W

oodl

ands

Rin

g

Seko

lah

Men

enga

h Yi

shun

Tow

n

Seko

lah

Men

enga

h Yu

an C

hing

Se

kola

h M

enen

gah

Yuso

ff Ish

ak

Seko

lah

Men

enga

h Zh

engh

ua

Mak

tab

Rend

ah

Mak

tab

Rend

ah A

nglo

Chi

nese

M

akta

b Re

ndah

Tam

pine

s

LAM

PIRA

N B

48

REST

RICT

ED

Kam

i jug

a in

gin

men

guca

pkan

terim

a ka

sih k

epad

a se

mua

yan

g te

lah

mem

berik

an b

antu

an d

alam

pem

bent

ukan

suk

atan

pel

ajar

an P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

da

n Ke

raky

atan

.

© C

opyr

ight

201

2. S

tude

nt D

evel

opm

ent C

urric

ulum

Div

isio

n

This

pub

licat

ion

is n

ot fo

r sal

e. F

or R

estr

icte

d Ci

rcul

atio

n O

nly.

All r

ight

s re

serv

ed.

No

part

of th

is p

ublic

atio

n m

ay b

e re

prod

uced

w

ithou

t prio

r per

mis

sion

of t

he M

inis

try o

f Edu

catio

n, S

inga

pore

.

Year

of I

mpl

emen

tatio

n: 2

014

ISBN

: 978

-981

-07-

5476

-1

Page 49: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

LAM

PIRA

N A

47

REST

RICT

ED

Seko

lah

Men

enga

h

Seko

lah

Men

enga

h An

g M

o Ki

o

Seko

lah

Assu

mpt

ion

Engl

ish

Seko

lah

Men

enga

h Br

oadr

ick

Se

kola

h Ti

nggi

Pem

erin

tah

Buki

t Pan

jang

Gov

ernm

ent

Seko

lah

Men

enga

h Be

dok

Sout

h

Seko

lah

Men

enga

h Be

dok

View

Se

kola

h M

enen

gah

Bow

en S

econ

dary

Sch

ool

Seko

lah

Men

enga

h Ch

ua C

hu K

ang

Seco

ndar

y Sc

hool

Se

kola

h M

enen

gah

Com

mon

wea

lth S

econ

dary

Sch

ool

Seko

lah

Ting

gi C

hung

Che

ng (U

tam

a)

Seko

lah

Ting

gi C

hung

Che

ng (Y

ishun

) Se

kola

h M

enen

gah

Dunm

an

Seko

lah

Men

enga

h Ea

st V

iew

Se

kola

h M

enen

gah

Ever

gree

n

Seko

lah

Men

enga

h Fa

jar

Seko

lah

Men

enga

h Fu

chun

Se

kola

h M

enen

gah

Juro

ng

Seko

lah

Men

enga

h Ju

ying

Se

kola

h M

enen

gah

Juny

uan

Se

kola

h M

enen

gah

Kuo

Chua

n Pr

esby

teria

n

Seko

lah

Men

enga

h M

ontfo

rt

Seko

lah

Men

enga

h M

acPh

erso

n

Seko

lah

Men

enga

h N

orth

land

Se

kola

h M

enen

gah

Pei H

wa

Se

kola

h M

enen

gah

Pion

eer

Seko

lah

Ting

gi P

resb

yter

ian

Se

kola

h M

enen

gah

Pung

gol

Seko

lah

Men

enga

h Q

ueen

tow

n

Seko

lah

Men

enga

h Se

rang

oon

Gard

en

Seko

lah

Men

enga

h Sh

uqun

Se

kola

h M

enen

gah

St. A

ndre

w’s

Seko

lah

Men

enga

h St

Gab

riel's

Se

kola

h M

enen

gah

Swiss

Cot

tage

Se

kola

h M

enen

gah

Sprin

gfie

ld

Seko

lah

Men

enga

h Ta

njon

g Ka

tong

Se

kola

h Pe

rem

puan

Tan

jong

Kat

ong

Se

kola

h M

enen

gah

Uni

ty

Seko

lah

Men

enga

h W

oodl

ands

Rin

g

Seko

lah

Men

enga

h Yi

shun

Tow

n

Seko

lah

Men

enga

h Yu

an C

hing

Se

kola

h M

enen

gah

Yuso

ff Ish

ak

Seko

lah

Men

enga

h Zh

engh

ua

Mak

tab

Rend

ah

Mak

tab

Rend

ah A

nglo

Chi

nese

M

akta

b Re

ndah

Tam

pine

s

LAM

PIRA

N B

48

REST

RICT

ED

Kam

i jug

a in

gin

men

guca

pkan

terim

a ka

sih k

epad

a se

mua

yan

g te

lah

mem

berik

an b

antu

an d

alam

pem

bent

ukan

suk

atan

pel

ajar

an P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

da

n Ke

raky

atan

.

© C

opyr

ight

201

2. S

tude

nt D

evel

opm

ent C

urric

ulum

Div

isio

n

This

pub

licat

ion

is n

ot fo

r sal

e. F

or R

estr

icte

d Ci

rcul

atio

n O

nly.

All r

ight

s re

serv

ed.

No

part

of th

is p

ublic

atio

n m

ay b

e re

prod

uced

w

ithou

t prio

r per

mis

sion

of t

he M

inis

try o

f Edu

catio

n, S

inga

pore

.

Year

of I

mpl

emen

tatio

n: 2

014

ISBN

: 978

-981

-07-

5476

-1

Page 50: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu
Page 51: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

LAM

PIRA

N B

48

REST

RICT

ED

Kam

i jug

a in

gin

men

guca

pkan

terim

a ka

sih k

epad

a se

mua

yan

g te

lah

mem

berik

an b

antu

an d

alam

pem

bent

ukan

suk

atan

pel

ajar

an P

endi

dika

n Pe

rwat

akan

da

n Ke

raky

atan

.

© C

opyr

ight

201

2. S

tude

nt D

evel

opm

ent C

urric

ulum

Div

isio

n

This

pub

licat

ion

is n

ot fo

r sal

e. F

or R

estr

icte

d Ci

rcul

atio

n O

nly.

All r

ight

s re

serv

ed.

No

part

of th

is p

ublic

atio

n m

ay b

e re

prod

uced

w

ithou

t prio

r per

mis

sion

of t

he M

inis

try o

f Edu

catio

n, S

inga

pore

.

Year

of I

mpl

emen

tatio

n: 2

014

ISBN

: 978

-981

-07-

5476

-1

Page 52: SUKATAN PELAJARAN 2014 PENDIDIKAN PERWATAKAN DAN ... · murid untuk menjadi insan yang baik dan rakyat yang berguna. Sejak tahun ... kekuatan dan kelemahan diri ... perkara yang perlu

Recommended