+ All Categories
Home > Documents > SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4:...

SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4:...

Date post: 02-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 11 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 35 /35
NORSK ARABISK EKSEMPEL DIAGRAM Mal Tabell Vunne Tapt Uavgjor t 3 2 4 Søylediagram Sektor 1: Sek tor 2: Sektor 3: Sektor 4: 0 20 40 60 80 100 Øst Vest Nord Stolpediagram Sirkeldiagram/ sektordiagram sektor 1: 13 % sektor 2: 17 % sektor 3: 57 % sektor 4: 13 % Linjediagram Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 0 20 40 60 80 100 Øst Vest Nord Gjennomsnitt Gjennomsnittet (kalla G) av tala 20, 15, 10 og 15 blir rekna ut ved å finne summen 1
Transcript
Page 1: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

NORSK ARABISK EKSEMPEL

DIAGRAM

Mal

TabellVunne Tapt Uavgjort

3 2 4

Søylediagram

Sekto

r 1:

Sekto

r 2:

Sekto

r 3:

Sekto

r 4:

020406080

100

Øst

Vest

Nord

Stolpediagram

Sirkeldiagram/sektordiagram

sektor 1:13 %

sektor 2:17 %

sektor 3:57 %

sektor 4:13 %

LinjediagramSektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4:

020406080

100Øst

Vest

Nord

Gjennomsnitt

Gjennomsnittet (kalla G) av tala 20, 15,

10 og 15 blir rekna ut ved å finne

summen av tala og dele på antal verdiar.

1

Page 2: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

Median

Medianen til 8, 15, 3, 12 og 5 finn ein ved å sortere tala i rekkefølgje, og finne det midterste talet.

8, 15, 3, 12, 5 sortert blir 3, 5, 8, 12, 15

Viss antal verdiar er eit partal (to tal er i midten), finn ein medianen ved å ta gjennomsnittet av de to midterste tala.

4, 12, 1, 7 sortert blir 1, 4, 7, 12

Sannsynlegheit/sannsyn

Sannsynlegheita for å få et bildekort når ein trekkjer eit vilkårleg kort frå ein vanleg kortstokk finn vi ved å finne antall gunstige utfall (dei vi vil ha) og dele på antall mulege utfall (dei vi kan få).

Det finst 16 bildekort (knekt, dame, konge og ess i spar, hjarte, kløver og ruter) i ein vanleg kortstokk med 52 kort.

x-akse

y-akse

x-akse

y-akse Sjå eksempelet ovanfor!

2

Page 3: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

NORSK ARABISK EKSEMPEL

MÅLESTOKK

Kart

Avstand

Avstanden frå sørspissen til nordspissen på øya Ylvingen er 6,23 km.

Objekt

Lengd Lengda til sida itrekanten er 2 cm

Brøkform34

Desimalform 0,75

Prosentform 60%

Naturleg størrelse

3

Page 4: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

Forminske

Forstørre

Linjestykke/linjesegment

x xA B

Verkelegheit/ røynd

4

Page 5: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

NORSK ARABISK EKSEMPEL

LIKNINGAR

Formel

Arealet til ein trekant (A) er gitt ved formelen:

der g blir kalla grunnlinje og h blir kalla høgd.

Koordinatsystem

Variabel

Størrelse som kan variere. Blir ofte kalla x, y, a, b, c osv.

I f ( x )=2x+3 er x ein variabel som vi kan endre verdien til.

Konstant Constant Ein størrelse som er fast (endrar seg ikkje). For eksempel π = 3,1415926...

Høgre side (HS) 10 + Y = 22

Venstre side (VS) 10 + Y = 22

Løysing/rotx = 5 er ei løysing/rot til likninga

6x + 7 = 37 sida 6 ∙5+7=37

Parentesar

(24 +3) ∙ 5

StørrelseFor eksempel masse, tid eller lengd. Størrelsar kan samanliknast og vere ”større enn”, ”det same som,” ”lik” eller ”mindre enn”.

Tid 3 minutt og 8 sekund

5

Page 6: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

6

Page 7: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

NORSK ARABISK EKSEMPEL

BRØK

Brøk23

Brøkstrek ––– eller

Teljar23

Nemnar23

Brøkform34

Blanda tal 1

Del

Hundredel (en hundredel),

(to hundredelar) osv

Ein fjerdedel14

Kvart 14

Halv

Heil 11

Forenkle ein brøk/forkorte ein brøk

68=6 :2

8 :2=3

4

Utvide ein brøk

7

Page 8: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

Tallinje

8

Page 9: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

NORSK ARABISK EKSEMPEL

ADDISJON +

Addere/ pluss 4 + 9 = 13

Leggje saman

Leggje til

Auke

Addisjonsteikn/plussteikn +

Sum 3 + 3 = 6

Ledd 2 + 5 = 7

Samanlagt

Til saman

Begge

Positive tal 1, 2, 3, 4

Negative tal -1 , -2 , -3, -4

Heile tal Whole number (integer) ..., -1 , -2 , -3 , 0 , 1 , 2 , 3, ...

Oppstilling

Minnetal

Oppstilling med minnetal

Utvida form 273,5 = 200 + 70 + 3 + 0,5

Vanleg form 273,5

9

Page 10: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

NORSK ARABISK EKSEMPEL

SUBTRAKSJON -

Subtrahere (trekkje frå) 5 – 3 = 2

Minus/ subtraksjon 10 – 3 = 7

Subtraksjonsteikn/ minusteikn ––

Differanse 5 – 3 = 2

Ledd 29 - 10 = 19

Minske/ trekke frå

Minske med

Lengre enn

Kortare enn Shorter than

Samanlikne4 > 2 (4 er større enn 2)8 < 14 (8 er mindre enn

14)

Manglar 10 - … = 8

Rest Det som blir igjen

Veksle

Ytterlegare

10

Page 11: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

NORSK ARABISK EKSEMPEL

MULTIPLIKASJON ∙ , * , ¿ , ¿

Gange/multiplisert med 4 ∙14=56

Multiplisere

Multiplikasjonsteikn/gangeteikn ∙ , * , ,

Produkt 10 ∙ 3 = 30

Faktor 10 ∙ 3 = 30

Multiplikasjonstabell

Minnetal

Gjentatt addisjon 4 + 4 + 4 = 12

11

Page 12: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

NORSK ARABISK EKSEMPEL

DIVISJON : , ¿ , / , ––

Dividere/dele 20 : 2 = 10

Kvotient 22 / 2 = 11

Brøkstrek ––––

Teljar35

Nemnar35

Tal på brøkform155

Tal på desimalform 30,521

Forenkle Simplify1456

=14:1456 :14

=14

Kor mange gonger går __ opp i __ ?

Kor mange gonger går 3 opp i 18?

18 : 3 = 6 gonger

Primtal 2, 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19

Rest Det som er igjen

12

Page 13: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

NORSK ARABISK EKSEMPEL

PROSENT

Brøkform 1/2

Desimalform 0,50

Prosentform 50%

Prosent fordeling

25 %

Prosent (hundredel) %

Promille (tusendel) ‰

Delar per million/milliondel (ppm) 0,000001

Tiande-del1

10

Ein fjerdedel av det heile

Kor mykje er ein fjerdedel av

100?

Halvparten1/2

Hundredel1

100

Rente

Når ein låner pengar av ein bank, betaler ein rente til banken. Sparer ein pengar i ein bank, får ein renter av banken.

Rentesats For eksempel 5 % rente på sparekontoen.

13

Page 14: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

NORSK ARABISK EKSEMPEL

PRISAR OG PENGAR

Pris

Pris Brukast vanlegvis om transportkostnader, for eksempel prisen for ein bussbillett

Bruttopris Pris utan avslag

Nettopris Pris med avslag

Vare Brukast om noko ein kan kjøpe, for eksempel eit eple i daglegvarebutikken

Rettleiande utsalspris Prisen fabrikken/ grossisten anbefaler butikken å selje vara for.

Verdi

Dyr, dyrare, dyrast

Billeg, billegare, billegast

Teljing Counting

Handle

Selje

Kor mykje kostar det?

Kasse

Kjøpe

Betale

Beløp 500 kr

Veksel

Veksle

Få tilbake

Ha igjen/ rest

Tilbakebetaling

Pris

Kvittering

14

Page 15: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

Sal Tidsavgrensa kampanje i butikk med redusert pris på ei eller fleire varer

Spesialtilbod

Nedsett pris Billegare/ nedsett pris

Rabatt Redusert pris

Rabattkupong

Pengar

Setel

Mynt

Krone NOK (Norwegian krone)

Eikrone 1 kr (1 NOK)

Femkrone 5 kr (5 NOK)

Tikrone 10 kr (10 NOK)

Femtikronersetel/femtilapp 50 kr (50 NOK)

Hundrekronersetel/hundrelapp 100 kr (100 NOK)

Tene

Forteneste/ inntening

Tene på/vinne på

Avtale/oppgjer Settlement

Fortene

Bonus

Miste

Kontant

Sjekk

Faktura/rekning

Giro Overføre pengar ved bruk av giro

15

Page 16: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

Minibank

Bankkort

Kredittkort

Kreditt

Debitere

Spare

Låne

RenteNår ein låner pengar av ein bank, betaler ein rente til banken. Sparer ein pengar i ein bank, får ein renter av banken.

Gjeld

Skuldig

Betale eit avdrag

Skatt Beløp ein betaler til staten. Størrelsen avhengjer av inntekt/ formue.

Øke

Stige

Stigning

Synke

Seinke

Avrunding til nærmaste heile 28,99 Kr = 29 Kr

Overslagsrekning

Blir brukt når ein ikkje er avhengig av eit heilt nøyaktig resultat.

23 kr + 19 kr ≈ 20 kr + 20 kr = 40 kr

16

Page 17: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

NORSK ARABISK EKSEMPEL

GEOMETRI

Figur

Like

Hjarta er heilt like i størrelse og form.

Objekt

Punkt

Startpunkt Starting point

Endepunkt

Bevegeleg punkt

Linje

Rett

Diagonal

Transversal

Parallelle

Parallell-transversal

17

Page 18: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

18

Page 19: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

Kurve

Stråle

Tallinje

Område Region/area

FargelagtFiguren er fargelagt med grøn, gul, raud og blå.

SkravertFiguren er skravert

Skugga

Lommereknar/kalkulator

Måle

Breidde

Høgd

Lengde

Justering, innstilling

Passar

Grader 60°, 90°, 135°, 360°

Gradskive Blir brukt til å måle kor mange grader ein vinkel er.

Pi (π) π=3,1415926…

Vinkel

19

Page 20: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

Vinkelbein

Toppunkt

Rett vinkelEin rett vinkel er alltid 90°.

Spiss vinkel

Vinkel som er mindre enn 90°

Stump vinkel

Vinkel som er større enn 90°

Halvere

Normal

Fotpunkt

20

Page 21: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

Midtpunkt

C er midtpunktet til linjestykket AB

like lange

Skjerings-punkt

Toppvinklar

V1 og V3 er toppvinklar. Det er også V2

og V4..

Nabovinklar

V1 og V4 er nabovinklar. Det er også V1 og V2, V2 og V3 og V3 og V4.

Samsvarande vinklar

Yttervinkel/utvendig vinkel

Arealeining/eining for

km2

(kvadratkilometer), m2 (kvadratmeter)

21

Page 22: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

areal

Sirkel

Perimeter (omkrets/ omkrins)

Omkretsen til ein sirkel er lengda rundt ytterkanten til sirkelen.

Sentrum

O er sentrum i sirkelen

Diameter

Radius

Sirkelboge

Korde

AC blir kalla korden til sirkelen

Segment (sirkelsegment)

Området ABC er eit sirkelsegment.

22

Page 23: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

Sekant Linje AB er ein sekant

Tangent

Sektor

Midtpunkts-vinkel

m blir kalla midtpunktsvinkel (vinkel med toppunkt i sentrum av sirkelen og vinkelbein som er like lange som radiusen til sirkelen)

Halvsirkel

Kvartsirkel

Trekant

23

Page 24: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

Likebeina trekant

Likesida trekant

Trekant der alle sidene er like lange og vinklane er

like store (60°).

Motståande side

Side a i trekanten er motståande til vinkel A (∠ A)

Topptrekant

Rettvinkla trekant

Hypotenus

Katet

Pytagoras setning

a2

+ b2

= c2

24

Page 25: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

Polygon

Firkant

KvadratFirkant der alle sider er like lange og

alle vinklar er like store (90°).

Parallellogram

Rektangel

Rombe

Trapes

Femkant

25

Page 26: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

Sekskant

Vinkel-summen

Summen av vinklane i ein regulær sekskant er

Rommet

Romgeometri

Volum

Seier kor stor plass eit objekt tar i rommet.

For eksempel: ein terning der alle sidene er 1 dm, tar opp 1 dm3 eller ein kubikkdesimeter av rommet.

Volumeining/eining for volum (kubikkeining)

dm3 (kubikkdesimeter), m3

(kubikkmeter)

Ball, kule

Halvkule

26

Page 27: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

Prisme

Sidekant

Sideflate

Topp/toppunkt

Rettvinkla parallellepiped

Eit rettvinkla parallellepiped blir

kalla ei kube dersom alle sideflatene er

like store

Kube

Pyramide

Sylinder

27

Page 28: SVENSKA - morsmal.no i...  · Web viewSøylediagram. Øst Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 20.4 27.4 90.0 20.4 Vest Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: 30.6 38.6 34.6

Kjegle

OverflateOverflata til ein terning er det ein kan ta på, altså den ytre/utvendige avgrensninga.

Overflateareal Surface area

Overflatearealet til ein sylinder finn ein ved å dele opp sylinderen og rekne ut arealet til flatene.

TangramTangram er eit kvadrat som består av sju bitar med ulike former. Ein kan lage ulike figurar av bitane.

Kvadratrot√

√16=4 siden 42 = 16

28


Recommended